ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ"

Transcript

1 Διεύθυνση Περιφέρειας Μ-Θ Περιοχή ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Λ. Κύκνων ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/2/2012 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Λ. Κύκνων 36 ΤΗΛ ΤΚ ΦΑΧ /22

2 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Τιμολόγιο εργασιών Εργολάβου Πληρωμή εργολάβου Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Εκπροσώπηση του Εργολάβου Προσωπικό Εργολάβου Όροι διακοπής εργασιών Μέτρα και ευθύνη ατυχημάτων και ζημιών Κλάδεμα ή κοπή δένδρων εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων Ημερήσιο δελτίο εργασίας Συνημμένα: o Έντυπο πιστοποίησης εργασιών o Έντυπο συγκεντρωτικού λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών o Έντυπο πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής o Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας o Απόσπασμα «Εγχειριδίου ασφαλών μεθόδων εργασίας» ΔΕΗ Α.Ε. o Οδηγίες Διανομής ΔΕΗ Α.Ε. Νο 14 και 15 (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) o Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) 2/22

3 EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 1. Τιμολόγιο εργασιών εργολάβου 1. Οι εργασίες του εργολάβου τιμολογούνται σύμφωνα με τα αντίστοιχα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής όπως παρακάτω : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) Κλάδεμα δένδρων πλησίον Πλήθος δένδρων (Σημεία) Προσφερόμενη τιμή ( )ανά δέντρο (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης) Συνολικό Συμβατικό Τίμημα ( ) Γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου ΜΤ,ΧΤ, συγκεντρικών καλωδίων & παροχετεύσεων εναερίου Δικτύου ΧΤ (Πλήθος δέντρων δηλαδή πλήθος σημείων) 2. Λόγω της σπανιότητάς της, η εργασία κοπής δένδρου συμφωνείται να τιμολογείται με την αντίστοιχη τιμή κλαδέματος και να μη καταβάλλεται καμιά προσαύξηση ή να μη αφαιρείται καμιά έκπτωση τιμής. 3. Η κοπή συστάδων καλαμιών και το κλάδεμα ή η κοπή συστοιχιών δένδρων που είναι δύσκολη η καταμέτρησή τους (κατά την κρίση του Επιβλέποντα Τεχνικού της ΔΕΗ και της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) συμφωνείται να τιμολογείται με ποσό ίσο με το κλάδεμα 6 (έξι) δέντρων, που είναι κοντά σε δίκτυο για κάθε ωριαία απασχόληση του συνεργείου. 4. Το γινόμενο του πλήθους των δέντρων (σημείων) επί της προσφερόμενης τιμής ( ) ανά δέντρο, αποτελεί τη συνολική αμοιβή του εργολάβου βάσει της οποίας ανακηρύχθηκε μειοδότης. 5. Στο ποσό της αμοιβής του εργολάβου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, όπως η αμοιβή του προσωπικού του εργολάβου, οι εισφορές ή τα ασφάλιστρα σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, η δαπάνη και τα ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων, η δαπάνη του εξοπλισμού και των εργαλείων, οι δαπάνες για τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων και ζημιών, οι δαπάνες για την κάλυψη αποζημιώσεων ατυχημάτων καθώς επίσης και το εργολαβικό κέρδος. 3/22

4 6. Συνεπώς ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εκτός από την καταβολή στον εργολάβο του συμφωνηθέντος ποσού και την καταβολή του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση και οποιαδήποτε δαπάνη, που έχει σχέση με τις συμβατικές εργασίες, βαρύνει τον εργολάβο. ΑΡΘΡΟ 2 Πληρωμή εργολάβου 1. Η πληρωμή του Εργολάβου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Συμφωνητικού. Επιπλέον: 2. Πριν από κάθε πληρωμή συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε συγκεντρωτικός λογαριασμός και πιστοποίηση εργασιών για τις ίδιες αυτές εργασίες. Τόσο η πιστοποίηση όσο και ο συγκεντρωτικός λογαριασμός υπογράφονται και από τον Εργολάβο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας πέντε (5) ημερών τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, ή βεβαίωση από την ασφαλιστική του εταιρεία για την δήλωση του συμβάντος (εξυπακούεται ότι η βεβαίωση και το συμβάν θα είναι εντός του ασφαλιστικού χρόνου κατά τον οποίο διαρκεί η Παροχή Υπηρεσίας), άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του στην αντίστοιχη χρονική περίοδο ΑΡΘΡΟ 3 Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. H εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη σύμβαση αυτή διενεργείται ως εξής: 1. Τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Υπηρεσίας ασκεί η Διεύθυνση Μακεδονίας Θράκης Εθνικής Αμύνης 9 Α Θες/νίκη Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να εκχωρήσει μερικές από τις αρμοδιότητές της στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 2. Τις αρμοδιότητες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί η Περιοχή Καστοριάς ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης της οποίας υπογράφει τη σύμβαση αυτή. Βασικό όργανο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στη σύμβαση αυτή είναι ο κάτωθι τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ο οποίος ελέγχει και παρακολουθεί τις εργασίες του Εργολάβου: Λεωνίδας Τζακόπουλος Τ3/Α και αναπληρωτής του (σε περίπτωση ασθένειας, άδειας κ.λ.π.): Κωνσταντίνος Τράσιας Τ4/Α Σε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ζητήσει την ταυτόχρονη εργασία, περισσοτέρων του ενός, συνεργείων του Εργολάβου συμπληρώνονται, εφόσον απαιτείται και τα παρακάτω στοιχεία των τυχόν απαιτούμενων τεχνικών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Κουκουφίκας Θωμάς Τ4/Κ ( ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ) Κυριλίδης Κων/νος Τ4/Κ ( ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 4/22

5 Πιπερόπουλος Στέργιος Τ4/Κ ( ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Ο «Εντεταλμένος Μηχανικός» της Επιχείρησης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά για την τήρηση των όρων της σύμβασης είναι ο : Ευάγγελος Μπουτσιάδης Τ1/Α Σε όσες περιπτώσεις ο Εργολάβος απευθύνεται προς την Επιχείρηση, είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον παραπάνω αναφερόμενο «Εντεταλμένο Μηχανικό» της Επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 4 Εκπροσώπηση του Εργολάβου 1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Εργολάβος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. 2. Την ευθύνη της όλης Παροχής Υπηρεσιών αναλαμβάνει Μηχανικός με επαρκή πείρα σε έργα παρόμοια με αυτό της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται «Επιβλέπων Μηχανικός του Εργολάβου». Αυτός θα είναι ο μόνος και αποκλειστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπεύθυνος των εργασιών που θα εκτελεστούν από τον εργολάβο στα πλαίσια της Σύμβασης. Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόμος ποινικές ή άλλες ευθύνες και είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη Νομοθεσία, να βρίσκεται στο Εργοτάξιο και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα πρέπει να διαθέτει άδεια εξάσκηση επαγγέλματος διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας καθώς και την κατά Νόμο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν.6422/34). Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του Εργολάβου στις σχέσεις του με την Επιχείρηση και να υπογράφει εκ μέρους του Εργολάβου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα. Ο Επιβλέπων Μηχανικός στο παρόν έργο είναι ο:.... (ονοματεπώνυμο / ιδιότητα). Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα Μηχανικού του. 3. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Επιβλέποντα Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτούμενης αντικατάστασης, ο δε Εργολάβος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση αυτή της επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρόνο (π.χ. 10 ημερών) από την έγγραφη ειδοποίησή του. Ο Εργολάβος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού του με άλλο Μηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα αιτείται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα Μηχανικού και θα εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα υπηρεσία, εφόσον 5/22

6 συνυποβληθούν από τον Εργολάβο τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 4. Η αμοιβή του επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την επίβλεψη της Παροχής Υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Εργολάβο. Ρητά καθορίζεται ότι ο Εργολάβος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης απεριόριστα και σε ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος της επιχείρησης ή παντός τρίτου. 5. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του «Επιβλέποντα Μηχανικού» του Εργολάβου με κατάθεση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία κοινής υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο μεν Εργολάβος αναθέτει ο δε «Επιβλέπων Μηχανικός» αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής. Σε περίπτωση Εργολάβου που είναι ο ίδιος και «Επιβλέπων Μηχανικός» της Παροχής Υπηρεσιών υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση (βλέπε συνημμένα υποδείγματα). Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του «Επιβλέποντα Μηχανικού» και αντίγραφο της άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη που κατέχει. Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει εγγράφως στην Επιχείρηση τα ονόματα των μελών του προσωπικού του, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν αντ αυτού τις οδηγίες και εντολές της Επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 5 Προσωπικό Εργολάβου 1. Το προσωπικό που απασχολεί ο Εργολάβος για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση της Παροχής Υπηρεσιών. 2. Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει στην Επιχείρηση, με την υπογραφή της Σύμβασης το όνομα και τα στοιχεία ταυτότητας του Ηλεκτροτεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού ΣΤ ειδικότητας εναερίων δικτύων ο οποίος εξουσιοδοτείται απ αυτόν να ενεργεί ως «Υπεύθυνος Εργασίας» του συνεργείου του Εργολάβου κατά την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες Οδηγίες Διανομής Νο 14 και 15 (π.χ. να παραλαμβάνει την «Πιστοποίηση Απομόνωσης Εγκαταστάσεων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας (π.χ. τοποθέτηση «Γειώσεων Εργασίας»), να παραδίδει την «Πιστοποίηση Αποπεράτωσης Εργασίας» στο αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Στην παρούσα Παροχή Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα παραπάνω, «Υπεύθυνος Εργασίας» του συνεργείου του Εργολάβου είναι ο:.(ονοματεπώνυμο).( ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας και αναπληρωτής του (σε περίπτωση ασθένειας, άδειας κ.λ.π.): (ονοματεπώνυμο) 6/22

7 .(ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας) Με την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας Ηλεκτροτεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού ΣΤ ειδικότητας εναερίων δικτύων. 3. Σε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ζητήσει την ταυτόχρονη εργασία, περισσότερων του ενός, συνεργείων του Εργολάβου συμπληρώνονται απαραίτητα και τα παρακάτω στοιχεία των, ισάριθμων με τα συνεργεία, «Υπεύθυνων Εργασίας»: (ονοματεπώνυμο) (ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας)..(ονοματεπώνυμο)..(ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας)..(ονοματεπώνυμο)..(ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας)..(ονοματεπώνυμο)..(ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας) Καθώς και των αναπληρωτών τους (σε περίπτωση ασθένειας, άδειας κ.λ.π.):.. (ονοματεπώνυμο).. (ιδιότητα, Αριθμ. επαγγελματικής. άδειας).. (ονοματεπώνυμο) (ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας)..(ονοματεπώνυμο)..(ιδιότητα, Αριθ,. επαγγελματικής άδειας). (ονοματεπώνυμο)..(ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας) 7/22

8 ΑΡΘΡΟ 6 Όροι διακοπής εργασιών Συμφωνείται ότι διακοπή των εργασιών επιτρέπεται να γίνεται μόνο στις εξής περιπτώσεις, πέραν από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας: α. Σε περίπτωση σημαντικής βλάβης καλαθοφόρου οχήματος του εργολάβου που εξυπηρετεί τις εργασίες, εξ αιτίας της οποίας επιβάλλεται η ακινητοποίησή του, οι εργασίες διακόπτονται για δύο το πολύ εργάσιμες ημέρες, εάν το ζητήσει ο εργολάβος και ειδοποιήσει τηλεφωνικά τον αρμόδιο Τεχνικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. β. Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την υπαίθρια εργασία. ΑΡΘΡΟ 7 Μέτρα και ευθύνη ατυχημάτων και ζημιών Για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη ζημιών, θα εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: 1. Διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας έναντι ηλεκτροπληξίας Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας θα αντιμετωπίζονται με λήψη των απαραίτητων κατά περίπτωση μέτρων, όπως αυτά καθορίζονται στις συνημμένες Οδηγίες Διανομής (ΟΔ) της ΔΕΗ Α.Ε- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Νο 14 και 15. Στο πλαίσιο των Οδηγιών αυτών οι βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνονται ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εργαζόμενου προσωπικού έναντι ηλεκτροπληξίας είναι οι παρακάτω αναφερόμενες Κατάλληλων προσόντων προσωπικό του Εργολάβου εξετάζει αν απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που γειτνιάζει με τα δένδρα που θα κλαδευτούν ή θα κοπούν, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων την απόσταση μεταξύ του χώρου εργασίας και της υπό τάση εγκατάστασης, το είδος της εγκατάστασης, τη φύση της εργασίας, το είδος των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, εξοπλισμού και μέσων, το είδος του δένδρου, το ύψος του δένδρου ή/και το μήκος και το βάρος των κλώνων που θα κοπούν. Η εξέταση αυτή επιβάλλεται να προηγείται κατά ικανό χρονικό διάστημα (το διάστημα αυτό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΟΔ ΔΕΗ ΑΕ- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Νο 14 δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 96 ωρών) της εκτέλεσης των εργασιών κλάδευσης ή κοπής δένδρου, ώστε, σε περίπτωση που προκύψει ότι είναι αναγκαία η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να υπάρχει η δυνατότητα να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι πελάτες που θα υποστούν διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ανωτέρα βία) επιτρέπεται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση πελατών Στην περίπτωση που από την εξέταση της παραγράφου 1.1. κριθεί από τον Εργολάβο ότι απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΗ Α.Ε., υποβάλλεται απ αυτόν σχετική Αίτηση προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΟΔ Νο 14. Στη συνέχεια ακολουθούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Οδηγία αυτή καθώς και από την ΟΔ Νο 15, για την εκτέλεση εργασιών εκτός τάσης. Δηλαδή εγκρίνεται η αίτηση από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε με ή χωρίς τροποποιήσεις και γνωστοποιείται η έγκριση στον Εργολάβο, εκδίδεται Σημείωμα Χειρισμών από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε κ.λ.π. Ο αρμόδιος Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο οποίος ελέγχει και παρακολουθεί τις εργασίες, μπορεί να αποτελεί, στο πλαίσιο των αναφερόμενων στις ΟΔ Νο 14 και 15, τον «Υπεύθυνο Απομόνωσης». 8/22

9 Το αναφερόμενο στο Άρθρο 5, παράγραφο 2 (και ενδεχόμενα 3) πρόσωπο (ή πρόσωπα) αποτελεί, στο πλαίσιο των αναφερομένων στις ΟΔ Νο 14 και 15, τον «Υπεύθυνο Εργασίας» του συνεργείου του Εργολάβου Στην περίπτωση που από την εξέταση της παραγράφου 1.1. προκύψει ότι δεν απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αλλά οι εργασίες που θα εκτελεστούν εμπίπτουν στην κατηγορία των «Εργασιών κοντά σε εγκαταστάσεις υπό τάση» (σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό που δίνεται στην παράγραφο (1γ) της Οδηγίας Διανομής Νο 15), ακολουθούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της ΟΔ Νο 15 για την εκτέλεση εργασιών «κοντά» σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τάση. Μεταξύ των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται από τον, αναφερόμενο στο Άρθρο 5, παράγραφο 2 (και ενδεχόμενα 3), «Υπεύθυνο Εργασίας», όταν το κλάδεμα ή η κοπή δένδρου εκτελείται «κοντά» σε υπό τάση εγκαταστάσεις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περιλαμβάνονται και η εκτέλεση της εργασίας από ικανό προσωπικό, η χρήση σχοινιών (ξηρών κατά προτίμηση μονωτικών π.χ. από νάϋλον ή από πολυαμίδιο) για τη συγκράτηση και τον έλεγχο της πορείας (κατεύθυνσης) που πρέπει να ακολουθήσουν οι κλώνοι για το ασφαλές κατέβασμά τους στο έδαφος χωρίς να έρθουν σε επαφή με τους υπό τάση αγωγούς της εγκατάστασης, η κάλυψη των γειτονικών εναέριων γραμμών ΧΤ με μονωτικά καλύμματα (αν κριθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΟΔ Νο 15, ότι το συγκεκριμένο μέτρο ασφάλειας απαιτείται) Το προσωπικό του εργολάβου δεν θα εγγίζει αγωγούς ή κλαδιά που εφάπτονται σε αγωγούς ή μεταλλικά εξαρτήματα των στύλων και γενικότερα στοιχεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εάν προηγουμένως δεν ζητήσει οδηγίες από τον «Υπεύθυνο Εργασίας» και δεν εφαρμόσει τις οδηγίες αυτές. 2. Λοιπά μέτρα ασφαλείας 2.1. Όλα τα μέλη του συνεργείου θα φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο (εφαρμοστά όχι φαρδιά), γάντια εργασίας για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, γυαλιά ή ασπίδια προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (π.χ. προστασία από εκτινασσόμενα αντικείμενα), άρβυλα ασφαλείας, συστήματα προστασίας από πτώση και προστατευτικά κράνη Για όλα τα χρησιμοποιούμενα είδη ατομικού και ομαδικού εξοπλισμού ( π.χ. γάντια εργασίας ή μονωτικά, συστήματα προστασίας από πτώσεις, φορητές σκάλες, καλαθοφόρα οχήματα, βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα) θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες που αναφέρονται, από τον κατασκευαστή τους, στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησής τους. Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα αναφερόμενα στο συνημμένο απόσπασμα του «Εγχειριδίου ασφαλών μεθόδων εργασίας» (Έκδοση ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε /Τομέας Πρόληψης Ατυχημάτων/1981) και τα συνημμένα σχήματα 2,3 και 4. Όλα τα είδη εξοπλισμού ατομικής προστασίας και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τη Νομοθεσία και θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση Η περισυλλογή των προϊόντων του κλαδέματος ή της κοπής των δένδρων από τον τόπο εργασίας θα γίνεται από τον Εργολάβο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους άμεσα από τον τόπο των εργασιών, θα παραμείνουν με ευθύνη του Εργολάβου σε παρακείμενη του τόπου εργασίας θέση το πολύ για δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, ώστε να μη προκαλούν για τους περαστικούς πεζούς ή 9/22

10 τροχοφόρα και περιοίκους όχληση ή κίνδυνο μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους με ευθύνη του Εργολάβου. Στην περίπτωση κοπής δένδρου στο όριο δρόμου θα λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να αποφευχθεί παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων Ο Εργολάβος θα φροντίζει να υπάρχει πάντοτε, μέσα στο μεταφορικό μέσο του συνεργείου φορητό φαρμακείο πρώτων βοηθειών πλήρες με φάρμακα, των οποίων δεν έχει λήξει η προθεσμία χρήσης. Το περιεχόμενο του φαρμακείου αυτού θα είναι το ίδιο με αυτό των φορητών φαρμακείων πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 2.5. Εκτός από τα μέτρα ασφαλείας που καθορίζονται στο παρόν Άρθρο, ο Εργολάβος μπορεί και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσθετο μέτρο, που επιβάλλεται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, για την προστασία του εργαζόμενου προσωπικού 2.6. Το χρησιμοποιούμενο, για την εκτέλεση κάθε εργασίας, προσωπικό πρέπει να έχει σαφή γνώση της εργασίας την οποία θα πραγματοποιήσει. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να έχει σαφή γνώση των βασικών διαδικασιών και μεθόδων χορήγησης πρώτων βοηθειών, τεχνικών διάσωσης και κατάσβεσης φωτιάς Πριν από την έναρξη και καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να εξασφαλίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλέφωνο, ραδιοτηλέφωνο) η επικοινωνία μεταξύ του «Υπεύθυνου εργασίας» του συνεργείου και αφενός του αρμόδιου τεχνικού του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (άρθρο 3 παρ. 2) που ελέγχει και παρακολουθεί τις εργασίες του συνεργείου και αφετέρου του αρμόδιου για χειρισμούς στο δίκτυο γραφείου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΚΕΔΔ ή Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ ή Σταθμού Παραγωγής) Κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών θα τηρείται από τον Εργολάβο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83 και στην ΑΠ /84, εφόσον είτε η παροχή υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τριάντα (30) ημέρες και απασχολούνται σ αυτό περισσότεροι από είκοσι (20) εργαζόμενοι είτε ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας υπερβαίνει το πεντακόσια (500) ημερομίσθια Η προσέγγιση και η απομάκρυνση από κάθε δένδρο θα γίνεται μέσω των μονοπατιών ή ακαλλιέργητων λωρίδων που ενδεχομένως υπάρχουν, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών στις καλλιέργειες. Ιδιαίτερη μέριμνα και ευαισθησία πρέπει να επιδεικνύεται για τα δένδρα που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα κ.λ.π Το προσωπικό του εργολάβου θα εφαρμόζει πιστά τις παρούσες οδηγίες πρόληψης ατυχημάτων και ζημιών. Αν κάποιο μέλος του συνεργείου δεν υπακούει και δεν εφαρμόζει τις οδηγίες αυτές, ο εργολάβος υποχρεούται να το απομακρύνει αμέσως και αν χρειάζεται να το αντικαταστήσει. Αν δεν το κάνει, ο αρμόδιος Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, διακόπτει τις εργασίες μέχρι της απομάκρυνσης του μέλους αυτού και ειδοποιεί αμέσως την Υπηρεσία του (Επιβλέπουσα Υπηρεσία). Το προσωπικό του Εργολάβου υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες που ενδεχόμενα θα του δοθούν από αρμόδιο αδειούχο Γεωτεχνικό (π.χ. Γεωπόνο), τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιηθούν σ αυτόν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ώστε να διενεργούνται τα κλαδέματα σύμφωνα με τους δενδροκομικούς κανόνες Αν το προσωπικό του εργολάβου προκαλέσει ατύχημα ή ζημιά στο ίδιο ή στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε τρίτο, από παράβαση των συμβατικών όρων (π.χ. απροσεξία κατά το κλάδεμα), τότε όλες τις ευθύνες για το ατύχημα αυτό ή τη ζημιά αναλαμβάνει αποκλειστικά ο εργολάβος. 10/22

11 2.12. Για τα καλαθοφόρα οχήματα του Εργολάβου θα πρέπει να προσκομισθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών Καταλληλότητας, τα οποία έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) Φορέα Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Υπουργική Απόφαση 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186/Β / : «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»). Σε περίπτωση λήξης της ισχύος των παραπάνω Πιστοποιητικών Καταλληλότητας εντός της χρονικής περιόδου Ισχύος της Σύμβασης, ο Εργολάβος υποχρεούται να προσκομίσει έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία νέα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της υπόψη νομοθεσίας καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Στην περίπτωση παλαιού αυτοκινήτου αυτό θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σε Κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). Το πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος και η άδεια ρυμούλκησης με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα ελέγχονται από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. πριν την υπογραφή της σύμβασης και θα επισυνάπτονται σ αυτή. Αν συμβεί αυτοκινητικό ατύχημα, τότε όλες τις ευθύνες για το ατύχημα αυτό αναλαμβάνει αποκλειστικά ο εργολάβος Ο Εργολάβος έχει ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών Πρόληψης και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.305/96, Π.Δ. 17/96, Ν.1568/85, Ν.1396/83 κ.λ.π.) Στην περίπτωση μη εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων και τήρησης των κανόνων ασφαλείας όπως προβλέπονται από τη Νομοθεσία θα ακολουθούνται τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17 του Συμφωνητικού. ΑΡΘΡΟ 8 Κλάδεμα ή κοπή δένδρων εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων Στην περίπτωση που απαιτείται κλάδεμα ή κοπή σε δένδρα, τα οποία βρίσκονται εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει αυτό να γίνεται γνωστό στον Εργολάβο, έτσι ώστε να αναλαμβάνει την υποχρέωση για τα συγκεκριμένα δένδρα να χρησιμοποιήσει συνεργείο με Έλληνες εργάτες λόγω της απαγόρευσης εισόδου αλλοδαπών εντός στρατιωτικών χώρων. ΑΡΘΡΟ 9 Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας. Αυτό τηρείται σε βιβλίο με αριθμημένα, εις διπλούν, φύλλα, το ένα από τα οποία είναι διάτρητο και μπορεί να αποκοπεί. Το Δελτίο υπογράφεται από τον Εργολάβο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, από τον αρμόδιο τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και από τον «Επιβλέποντα Μηχανικό» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της παροχής υπηρεσιών. Μετά την υπογραφή το ένα φύλλο αποκόπτεται και περιέχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στο ημερήσιο Δελτίο Εργασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του Εργολάβου, το προσωπικό που εργάστηκε με αναφορά σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι ώρες εργασίας καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Επιχείρηση για το προσωπικό αυτό, στοιχεία που αφορούν τα χρησιμοποιηθέντα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα (π.χ. καλαθοφόρο όχημα) καθώς και οι εργασίες που εκτελέστηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα. 11/22

12 Επίσης θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα συμβάντα (ζημιές) της ημέρας που έχουν σχέση με την εκτέλεση των έργων. Θα υπάρχει στο δελτίο ιδιαίτερο πεδίο για τυχόν παρατηρήσεις των αρμοδίων Οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (βλέπε συνημμένο υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας). Συνημμένα: Έντυπο πιστοποίησης εργασιών Έντυπο συγκεντρωτικού λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών Έντυπο πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας Απόσπασμα «Εγχειριδίου ασφαλών μεθόδων εργασίας» ΔΕΗ Α.Ε. Οδηγίες Διανομής ΔΕΗ Α.Ε. Νο 14 και 15 (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) 12/22

13 13/22

14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.. Ημερομηνία : ΥΠΗΡ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθ. Πιστοπ. :. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:.. ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περίοδος Από... Μέχρι. ανάλυση χρεώσεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΗΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ συμβατική εργασία ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ανάλυση κρατήσεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΗΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΣ... ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 14/22

15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περιοχή ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ Ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :... ΑΝΑΔΟΧΟΣ :... ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τμήμα έργου υπό παραλαβή:..... Χρονική περίοδος εκτέλεσης τμήματος έργου : Από...Μέχρι... Αριθμοί Ημερήσιων Δελτίων Εργασίας: Από...Μέχρι... Αξία εργολαβικών τμήματος έργου: Αριθμός Δέντρων(Σημεία) Χ = (ολογράφως και αριθμητικά) : Η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών της σύμβασης αυτής, μετέβη επιτόπου και έλεγξε δειγματοληπτικά τις εργασίες που παραλαμβάνονται. Επιπρόσθετα εξέτασε τις Πιστοποιήσεις των εργασιών αυτών σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα σχέδια. Έλαβε ακόμα υπόψη της φύλλο ελλείψεων ή κακοτεχνιών κλπ. που ενδεχομένως έχει εκδοθεί, τις ποινικές ρήτρες που έχουν επιβληθεί καθώς και οιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο που αφορά στην υπόψη σύμβαση. Μετά απ αυτά η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών της σύμβασης αυτής, οι οποίες αντιστοιχούν στο τμήμα του έργου που καθορίσθηκε παραπάνω, εκδίδει το πρωτόκολλο αυτό σύμφωνα με τη σύμβαση και ταυτόχρονα εισηγείται την παρακράτηση των εξής ποσών για τους αντίστοιχους λόγους : Η Επιτροπή Ο Πρόεδρος Τα μέλη Επιβλέπον του συνεργείου Συνεργείου συντήρησης Διανομή με μέριμνα της Περιοχής Πρωτότυπο: Φάκελο Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης 1 ο Αντίγραφο Φάκελο Σύμβασης 2 ο Αντίγραφο Ανάδοχο Αντίγραφο παρελήφθη από τον Ανάδοχο Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 15/22 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ημερομηνία

16 16/22

17 Απόσπασμα "Εγχειρίδιου ασφαλών μεθόδων εργασίας" ΔΕΗ Κλάδεμα δένδρων 1 Το κλάδεμα δένδρων τμήματα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήματα που οφείλονται σε βραχυκυκλώματα, διαρροές προς τη γη, ζημιές ή καταστροφή γραμμής λόγω ανέμου κ.ά. 2 Οι κύριοι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσει το προσωπικό που ασχολείται με το κλάδεμα είναι: Επαφή με ηλεκτροφόρους αγωγούς. Πτώση από δένδρο. Πτώση κλάδων ή τμημάτων δένδρων Τραυματισμός από χρησιμοποιούμενα εργαλεία κ.ά. 3 Κατά περίπτωση οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται : Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας με λήψη όλων των γνωστών και απαραίτητων κατά περίπτωση μέτρων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κάλυψη γειτονικών γραμμών Χ.Τ. με τα ειδικά ελαστικά καλύμματα,η χρήση ελαστικών και προστατευτικών γαντιών και μερικές φορές η διακοπή της ενέργειας. Ο κίνδυνος πτώσης με λήψη μέτρων όπως: Η χρήση φορητής σκάλας σε καλή κατάσταση και κατάλληλου ύψους (όχι πολύ κοντή ή υψηλή). Η ασφαλής έδραση βάσης και κορυφής της σκάλας είναι σημεία που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Επιπροσθέτως,η σκάλα θα κρατιέται από βοηθό εδάφους ή θα στερεώνεται (προσδένεται) καλά. Η χρήση κράνους,ζώνης ασφαλείας, ρούχων εφαρμοστών (ποτέ φαρδιών) και παπουτσιών με σκληρό ποντίνι και σόλα ελαστική σε καλή κατάσταση (που να μη γλιστράει). Προτού αρχίσει η δουλειά, προσεκτική εξέταση-επιθεώρηση του όλου δένδρου, για τη διαπίστωση της κατάστασής του και προετοιμασία της δουλειάς κατά φάσεις. Οι κίνδυνοι πτώσης κλάδων, τμημάτων δένδρων κ.ά., με λήψη μέτρων όπως: Η χρήση κράνους από τον τεχνίτη που κλαδεύει και από όλο το προσωπικό εδάφους. Η απαγόρευση κίνησης οχημάτων και τρίτων στην επικίνδυνη περιοχή που πρέπει να επισημαίνεται με σχοινιά ή εμπόδια και φύλακες. Η προσωρινή συγκράτηση και κατεύθυνση πτώσης των κλάδων με κατάλληλα σχοινιά (για να πέσουν την κατάλληλη στιγμή, στην ασφαλέστερη θέση). Η κλήση του δένδρου ή στοιχείων και κλάδων του, και η κατεύθυνση και ένταση του αέρα, είναι σχετικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τα σχοινιά συγκράτησης και κατεύθυνσης πρέπει να εξαρτώνται από δυνατά κλαδιά. Οι κίνδυνοι τραυματισμού από χρησιμοποιούμενα εργαλεία με μέτρα όπως: Η χρήση μόνο των εργαλείων που είναι σε καλή κατάσταση και συντηρημένα-έτοιμα για την δουλειά. 17/22

18 Η μεταφορά γενικά των αιχμηρών-κοφτερών εργαλείων, μέσα σε ειδική θήκη ή κιβώτιο. Η εξοικείωση του τεχνίτη με τα εργαλεία και μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει και με την εφαρμογή σωστών μεθόδων εργασίας. 4 Άλλα γενικά μέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: Κατά την αναρρίχηση ο τεχνίτης πρέπει: Κατά την ανάβαση του να κόβει τα επικίνδυνα κλαδιά. Να μην βάζει ποτέ και τα δύο του χέρια στο ίδιο κλαδί. Πάνω στο δένδρο, προτού αρχίσει την δουλειά, ο τεχνίτης πρέπει να περνάει τον ιμάντα ασφαλείας της ζώνης από γερό-σίγουρο κλαδί ή από στοιχείο πλήρους ακινητοποιημένης σκάλας. Ο τεχνίτης αφού ανέβει και φθάσει στη θέση εργασίας του, παίρνει τα εργαλεία που χρειάζεται, ρίχνοντας στον βοηθό εδάφους το υπηρεσιακό του σχοινάκι, για την πρόσδεση και ανύψωσή τους. 5 Κατά τη χρήση αλυσοπρίονου πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφάλειας, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα παρακάτω: Προτού χρησιμοποιήσεις αλυσοπρίονο, μάθε καλά πως δουλεύεται σωστά. Ζήτησε λοιπόν οδηγίες και διάβασε και τις σχετικές συστάσεις του κατασκευαστή ή εισαγωγέα του. Η αλυσίδα είναι πολύ βασικό στοιχείο του αλυσοπρίονου. Οι κυριότερες σχετικές οδηγίες ασφαλείας είναι: Η αλυσίδα δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτή (υπερβολική φθορά), ούτε πολύ χαλαρή (τάση να βγει έξω και να κάνει ζημιές). Η αλυσίδα πρέπει να έχει καλή λίπανση ενώ χρησιμοποιείται. Η αλυσίδα πρέπει να είναι κοφτερή. Λοιπόν μην παραλείπεις να τη λιμάρεις κανονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες των κατασκευαστών. Προτίμησε να βάζεις ρούχα εφαρμοστά. Σε κάθε περίπτωση, απόφευγε ρούχα φαρδιά ή που έχουν άκρα που κρέμονται ελεύθερα. Γραβάτες, αλυσιδίτσες, κασκόλ κ.ά. απαγορεύονται. Η υπόδηση να είναι ουσιαστική. Φόρα λοιπόν υποδήματα με γερή σόλα ελαστική ή άλλη σε καλή κατάσταση και σκληρό ποντίνι ή με μεταλλικό εξάρτημα προστασίας. Μη χρησιμοποιείς παπούτσια που δεν προστατεύουν το κάτω μέρος του ποδιού. Συνιστάται χρήση κράνους, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος πτώσης κλαδιών ή κτυπήματος. Κατά την λειτουργία του αλυσοπρίονου, μη ξεχνάς: Να στέκεσαι με το βάρος σου μοιρασμένο ίσα και στα δύο σου πόδια. Να κρατάς το πριόνι πάντα με δύο χέρια, γερά-σταθερά, όχι πάρα πολύ σφικτά. Κράτα το μακριά από το σώμα σου. Μην κόβεις ποτέ πάνω από το ύψος των ώμων σου. Επαφή της κορυφής της αλυσίδας με οποιοδήποτε ξένο σώμα, κλώνο ή την άκρη προηγούμενης τομής, που δεν τελείωσε, μπορεί να προκαλέσει κλώτσημα και αναπήδηση του αλυσοπρίονου. Μην επιτρέπεις την παρουσία κοντά σου άλλων ανθρώπων. Αν το αλυσοπρίονο σφηνώσει στην τομή, σβήσε αμέσως τον κινητήρα. Για να το ελευθερώσεις χρησιμοποίησε σφήνες από ξύλο ή άλλο όχι πολύ σκληρό υλικό. 18/22

19 Το αλυσοπρίονο μεταφέρεται από το ένα δένδρο σε άλλο και από μία θέση σε άλλη, με τον κινητήρα σβηστό. Ο ανεφοδιασμός αλυσοπρίονου με καύσιμα, να γίνεται σε χώρο ανοικτό, καθαρό από εύφλεκτα, με τον κινητήρα σβηστό, ποτέ υπερθερμασμένο. Χρησιμοποίησε χωνί, να μη χυθούν καύσιμα. Σκούπισε καλά το σώμα του με στεγνό στουπί ή άλλο προτού βάλεις μπροστά τον κινητήρα του. Σβήσε τον κινητήρα ακόμα και για να ρυθμίσεις ή λιμάρεις την αλυσίδα. Χρήση του αλυσοπρίονου σε κλειστό χώρο απαγορεύεται (κίνδυνος δηλητηριάσεως) Μην αφήνεις το αλυσοπρίονο αφύλακτο και με τον κινητήρα να εργάζεται. Το αλυσοπρίονο πρέπει να φυλάσσεται στεγνό και καθαρό. Η συντήρηση του, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, έχει δε μεγάλη σημασία για τη διατήρηση του σε καλή κατάσταση, κυρίως για την ασφάλεια των χειριστών του. Το ενδεχόμενο να γίνει τίναγμα του προς τα πίσω (αναπήδηση). Αυτό μπορεί να προκληθεί αν η κορυφή της μπάρας κτυπήσει σε εμπόδιο, όπως γειτονικό κλαδί. Επίσης αν η κορυφή ή η βάση της μπάρας έρθει σε επαφή με μία προηγούμενη ατελείωτη τομή. Σε μερικές περιπτώσεις, το τίναγμα του πριονιού προς τα πίσω ίσως να μη μπορεί να προληφθεί. Όμως, αν έχεις πάντα το σώμα σου σε θέση καλής ισορροπίας και, συγχρόνως, κρατάς το πριόνι καλά, με τα δύο χέρια, δεν θα γίνει τίποτα. 19/22

20 Αναπήδηση μετά την επαφή της λάμας με γειτονικό κλαδί Προηγούμενη τομή Αναπήδηση ενώ απομακρύνεται το αλυσοπρίονο από την τομή Αναπήδηση 20/22

21 21/22

22 22/22

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση ΔΠΜ-Θ Περιοχή Βεροίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ ΚΑΙ Χ.Τ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ 1 /2015 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1/10 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ιεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Λέσβου ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Περιοχή Έδεσσας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕ/8/2015 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Χαλκίδας ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/ΠΤΔΕ-11920

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/ΠΤΔΕ-11920 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/ΠΤΔΕ-11920 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προϋπολογισμού: 9.920 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 9.920 (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες κλαδέματος ή κοπής δένδρων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ BΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/.. ΤΕΥΧΟΣ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

EA 13REQ / ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε : ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ & ΜΕΛΙΤΕΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

EA 13REQ / ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε : ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ & ΜΕΛΙΤΕΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Ταχ. Κώδ.: 4910 Τηλ.: 26610-21835 ΚΕΡΚΥΡΑ 30/9/2013 EA 13REQ001672266/18-10-2013 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Εθνικής Αμύνης 9 Α, Θεσσαλονίκη 546 21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Επιθεώρηση Δικτύων ΜΤ,X.T. και Υποσταθμών της Περιοχής ΒΕΡΟΙΑΣ. Το μήκος δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.966,55 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Κ.Α. 35.6142.28 CPV 77312000-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 170 / 11-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 93, 582 00, Έδεσσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΜΙΚΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Κέρκυρας Αλεπού 49100 Κέρκυρα ΔΠΠ-Η ΠEΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ: 5002882/16 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Πρασίνου οικοπέδων δημοσίου, κλπ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Πρασίνου οικοπέδων δημοσίου, κλπ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής «Εργασίες για την αποψίλωση- Προστασίας και Συντήρησης καθαρισμό αλσυλλίων, Πρασίνου οικοπέδων δημοσίου, κλπ» Αρ. Μελ. : Γεωπ. 8/2016 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο 1 ο Βοτάνισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΑΡΙΘΜΟΣ 4001402 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1/7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών ΛΑΜΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών ΛΑΜΙΑ ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 ΛΑΜΙΑ Σύμβαση : Έργο: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.987,50 Ευρώ ΠΙΣΤΩΣΗ : 23.385,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ /

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ / Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ050-4001173/03-09-2015 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΟΣ) Δεκέμβριος 2016 EΟΣ-1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (πυλώνων) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (πυλώνων) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (πυλώνων) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1.(26 ) Βάσεις Πύργων της Γραμμής 150KV ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΑΓΡΑΣ με κωδική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΣΥΜΒΑΣΗ:ΔΠΜ-Θ Περ.Βέροιας 1 /2015 Έργο: Επιθεώρηση Δικτύων ΜΤ, ΧΤ και Yποσταθμών. Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Στην Βέροια σήμερα /./2015 τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Κατερίνης Ειρήνης 65Α, 601 34, Κατερίνη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ/1/2016 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» (ΚΑ 35-6262.010 45-6262.002 70.01-6262.005) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 13.530,00 με ΦΠΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 13.530,00 με ΦΠΑ ΙΛΙΟΝ, 25-05-2015 Αριθ. πρωτ.:2146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ» (ΚΑ 45-6262.005) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 /2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ.

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Άμφισσας ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. 1. Αντικείμενο Εργασίας Η περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΣΥΒΟΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθμ Πρωτ. 5578 14SYMV001874438 2014-02-17 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Ορεστιάδα σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.998,69 2016 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006).

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟY ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟY»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:. /. -. - 2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» Αρ. Μελέτης: 26 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ΦΠΑ (23%): 920,00 ΣΥΝΟΛΟ: 4.920,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24380/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 753 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα