ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ"

Transcript

1 ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Tου Nεκτάριου Zαρταλούδη* Περίληψη Οι διευθύνοντες υπάλληλοι ηγέτες ενός οργανισμού παρουσιάζουν ως προς τη φύση τους κοινωνιολογικό ενδιαφέρον χωρίς να αγνοούνται και τυχόν περιβαλλοντικοί παράμετροι.το έργο τους χαρακτηρίζεται από δυναμισμό που στοχεύει στην κινητοποίηση του προσωπικού της επιχείρησης με τη χρήση διαφόρων κινήτρων που προσδιορίζονται από τις ανάγκες της επιχείρησης, με δεδομένη τη αναγκαιότητα αξιοποίησης ποικίλων πληροφοριών που διευκολύνουν το έργο της ηγεσίας. Abstract Managing officers - leaders of an organization as of their nature have a sociological interest, while not ignoring any environmental parameters.their work is characterized by dynamism aimed at mobilization of the company s staff using various incentives determined by company s needs, given the necessity of utilization of a variety of information which facilitate the work of leadership. Η έρευνα της έννοιας των διευθυνόντων υπαλλήλων παρουσιάζει νομικό-κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Οι διευθύνοντες υπάλληλοι συγκροτούν σύμφωνα με τα πορίσματα της κοινωνιολογίας μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Οι διευθύνοντες υπάλληλοι παρέχουν και αυτοί εξηρτημένη εργασία λαμβανομένου υπ` όψιν ότι βαρύνονται με ιδιαίτερη υποχρέωση εχεμυθείας λόγω του ότι γνωρίζουν απόρρητα της επιχείρησης. Επιπροσθέτως πρέπει να επισημανθεί ότι το διευθυντικό δικαίωμα δεν αποκλείεται να το ασκεί και ο εργοδότης 1. Ο χαρακτήρας του διευθυντικού δικαιώματος είναι ιδιότυπος, διότι εξελίσσεται και κοινωνικοποιείται εντός του χώρου εργασίας. Επίσης είναι το διευθυντικό δικαίωμα διαρκές, ανακλητό, επικουρικό, εξαιρετικό, δεκτικό περιορισμού προφανώς όπου υ- πάρχει προφανής λόγος, ανεπίδεκτο παραιτήσεως, προσωποπαγές, διαιρετό, μεταβιβαστό, γενικό ή ειδικό, ανεπίδεκτο αναγκαστικής εκτέλεσης, διαπλαστικό και μηχανισμός συγκεκριμενοποίησης της κύριας συμβατικής υποχρέωσης του εργαζόμενου. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι το δ/ντικό δικαίωμα ξεπερνά ένα απλό συμβατικό δικαίωμα 2. Η ιδιότητα του διευθύνοντος υπαλλήλου αποδίδεται σ` ένα υπάλληλο διαζευκτικά, είτε εάν ασκεί έναντι αριθμού μισθωτών εργοδοτικές εξουσίες, είτε εάν παρέχει ιδιαίτε- * O Nεκτάριος Zαρταλούδης είναι Συνταξιούχος Δικηγόρος. 72

2 ρα υπεύθυνη εργασία. Δεν θεωρούνται διευθύνοντες υπάλληλοι, κατά τη νομολογία, οι απλώς προϊστάμενοι ή οι υπεύθυνοι ορισμένων υπηρεσιών ή τομέων μίας επιχείρησης, διότι δεν αρκεί η απλή καθοδήγηση που αφορά την εκτέλεση κάποιων εργασιών, αλλά απαιτείται μία γενικότερη διεύθυνση και εποπτεία, κάτι που επηρεάζει την ανέλιξη της εργασίας κατά τη νομολογία. Η νομολογία θεωρεί ως τεκμήριο απόδειξης κάποιου εργαζόμενου ως διευθύνοντος υπαλλήλου τη σημαντική μισθολογική διαφορά αναφορικά προς τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Η νομολογία περαιτέρω ενδιαφέρεται και για το μέγεθος της επιχείρησης. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι εξ αιτίας της ιδιάζουσας θέσης των διευθυνόντων υπαλλήλων δεν καλύπτονται αυτοί από το προστατευτικό δίκαιο που αφορά τους λοιπούς μισθωτούς 3. Οι γενικές αυτές παρατηρήσεις δεν εξαντλούν το θέμα του διευθυντικού δικαιώματος και των διευθυνόντων υπαλλήλων, αλλά τίθεται και σειρά ειδικότερων προβλημάτων για τη διερεύνηση του τεθέντος ζητήματος, όπως αυτό της ηγεσίας και του ηγέτη. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο ηγέτης για να στρέψει τα άτομα προς τη δημιουργικότητα και τη συνεργατικότητα; Αυτομάτως τίθεται το ζήτημα τι είναι ηγεσία; Ηγεσία είναι κατά τον Τerry οι ενέργειες ενός ατόμου να παρακινήσει τους υφισταμένους του να προσπαθήσουν με τη βούλησή τους να εκπληρώσουν τους σκοπούς ενός οργανισμού. Οι ορισμοί της ηγεσίας είναι πολυάριθμοι, όπως αυτός του Stodgill που χαρακτηρίζονται από την εκπλήρωση κάποιων στόχων από τους υφισταμένους του ηγέτη ή άλλως από τον δ/ντα υπάλληλο 4. Κατά τους Katz και Kahn η ηγεσία εμφανίζεται ανάλογα με τη θέση, το άτομο και τη συμπεριφορά 5. Μία άλλη διάκριση των μορφών της ηγεσίας είναι η αυταρχική, η συμβιβαστική και η συμβολική ή αδιάφορη, όπου η συμμετοχή του ηγέτη είναι τυπική και μικρή στην επίτευξη του στόχου 6.Οι Kotter και HesKett πιστεύουν και αυτό είναι κρίσιμο για την άσκηση της ηγεσίας ότι η ηγεσία και το management αλληλοσυμπληρώνονται και ότι η αντίληψη αυτή συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητος και της ικανοποίησης του εργαζόμενου 7. Περαιτέρω ο Goleman συνέδεσε την ηγεσία με την συναισθηματική νοημοσύνη και διέκρινε έξι μορφές ηγεσίας, όπως η οραματιστική μορφή της που βασίζεται στην κινητοποίηση των ατόμων 8. Επειδή ο προβληματισμός περί ηγέτη και ηγεσίας είναι απέραντος επιβάλλεται να αναφερθούμε στην άποψη Τannebaum και Smidt στο περιοδικό Harvard Business Review, ότι υπάρχει κάποιο φάσμα μορφών ηγεσίας που μπορεί να υιοθετήσει ένας manager. Kάθε δε μέθοδος ηγεσίας σχετίζεται με το βαθμό εξουσίας που ασκεί ο ηγέτης, ο διευθύνων υπάλληλος και από το βαθμό ελευθερίας που αφήνει στους υφισταμένους του για τη λήψη αποφάσεων.τέλος ο manager επηρεάζεται από τις αξίες του, από την εμπιστοσύνη που έχει ο διευθύνων υπάλληλος προς τους υ- φισταμένους του και από τη μορφή ηγεσίας που προτιμά 9.Οι γενικές αυτές παρατηρήσεις περί ηγεσίας και ο ρόλος του ηγέτη σε έναν οργανισμό έχουν βαρύτητα όταν συνοδεύονται και από τα ανάλογα κίνητρα προς τους εργαζόμενους. Ο Μac Cleland επεσήμανε ότι υπάρχουν τρεις ανάγκες που κατ` αυτόν είναι παράγοντες κλειδιά οι οποίες πρέπει να επιτευχθούν και αυτές είναι: α)η ανάγκη της επιτυχίας, β)η ανάγκη της δύναμης και γ)της ανάπτυξης. Αυτές οι τρεις ανάγκες που προσδιορίζουν, όπως εκτιμώ τις αποφάσεις αφ` ενός, ενός διευθύνοντος υπαλλήλου και από την άλλη την άσκηση των καθηκόντων του συνόλου του προσωπικού μίας επιχείρησης 10. Άρα τίθεται ευθέως το ζήτημα της υποκίνησης του προσωπικού.υπάρχουν διάφορα είδη υποκίνησης που οφείλουν οι διευθύνοντες υπάλληλοι να τις ενεργοποιήσουν. Αυτά είναι α)η εσωτερική που προέρχεται από την ίδια την εργασία και β)η εξωτερική, όπως οι ανταμοιβές σε χρήμα και γ)αυτή που πηγάζει από το κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επομένως το είδος της υποκίνησης προσδιορίζει το είδος του management της επιχείρησης. Ο Graig Pinder oρίζει την υποκίνηση ως το σύνολο των ενεργητικών δυνάμεων που οφείλονται στο άτομο και σε εξωτερικούς παράγοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά, την κατεύθυνση, την ένταση και τη διάρκειά της. Σημαντική συνεισφορά εί- 73

3 ναι αυτή του Herzberg που βασίστηκε στην έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης. Αυτός θεώρησε ότι η υποκίνηση έχει μεγάλη συνάφεια με την απόδοση. Ένα αποτελεσματικό σύστημα κινήτρων, και σ` αυτό συμβάλλουν οι διεύθυνοντες υπάλληλοι, πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένες οικονομικές, κοινωνικές και ηθικές αρχές. Η θέσπιση στόχων είναι ένα εργαλείο που σχετίζεται με τον εμπλουτισμό της εργασίας, της τροποποίησης της συμπεριφοράς, της συμμετοχής, των ομάδων εργασίας, των κύκλων ποιότητος, της ποιότητος στην εργασία και των σχέσεων μέσω αντικειμενικών σκοπών. Σοβαρό κίνητρο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, τα ομαδικά κίνητρα, το ενδοϋπηρεσιακό κλίμα και οι πρόσθετες παροχές. Οι διευθύνοντες υπάλληλοι για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους δεν μπορούν να ε- φαρμόσουν μία μόνο θεωρία υποκίνησης. Το εκάστοτε σύστημα κινήτρων που είναι σύστημα άσκησης ηγεσίας εξαρτάται από τις ανάγκες του συγκεκριμένου οργανισμού και από την ωριμότητά του 11. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις για τα κίνητρα που δεν είναι παρά άσκηση ηγεσίας σε συγκεκριμένο οργανισμό, εκφράζουν μία ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις 12.Τα κίνητρα σε έναν οργανισμό δεν υπάρχουν πάντοτε σε μία επιχείρηση υπάρχουν και αντικίνητρα που προφανώς επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία μίας επιχείρησης, αλλά και τους εργαζόμενους, γι αυτό είναι αναγκαία μία αναφορά στους μηχανισμούς των αντικινήτρων, όπως στην άσκηση βίας και στην ανία από την οποία συχνά υποφέρουν οι εργαζόμενοι. Ειδικότερα η βία στο χώρο της εργασίας αποτελεί πρόβλημα για τις «υποδειγματικές» και «πολιτισμένες» οικονομίες, γεγονός που αναδεικνύει την επιτακτικότητα της α- ντίκρουσης από τις «προφανείς» πολιτικές που οργανώνονται στο περιβάλλον οργάνωσης του παραγωγικού συστήματος και κατά προέκταση της οργάνωσης της επιχείρησης. Η βία στον εργασιακό χώρο θεωρείται δομικό ζήτημα, και στο εργασιακό περιβάλλον η βία είναι η άρνηση του άλλου και η τυφλή κυριαρχία του ενός. Καθίσταται σαφές ότι είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός της βίας από τις λοιπές σχέσεις εξουσίας, αφού οι διευθύνοντες υπάλληλοι υπερέχουν ποιοτικά σε σχέση με τους λοιπούς εργαζόμενους. Διαμορφώνεται λοιπόν μία σχέση ανισότητος. Η βία είναι δυνατόν να συνίσταται από επαναλαμβανόμενες ενέργειες που από μόνες τους είναι μικρής σημασίας, αλλά συνολικά μπορεί να καταστούν πρόβλημα. Η βία συνίσταται και σε ψυχολογική παρενόχληση. Σημαντικό είναι στα πλαίσια άσκησης της βίας σε έναν οργανισμό είναι το «Mobbing» που συνίσταται ως η «τακτική ύπουλης καταστροφής ενός ατόμου δια εμμέσων τρόπων που συνίστανται σε επανειλημμένα διαρκή και επί μακρό χρονικό διάστημα πληγμάτων κατά της αξιοπρέπειάς του ή ως άσκηση στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ συναδέλφων ή μεταξύ ανωτέρου ή κατωτέρου στην ιεραρχία μίας συστηματικής και διαρκούς επίθεσης σε βάρος ενός προκαθορισμένου θύματος προκειμένου να ωθηθεί να εγκαταλείψει τη θέση εργασίας του». Η αντίδραση στις βίαιες συμπεριφορές, είναι αναγκαία. Άρα η ά- σκηση εξουσίας προς απάλειψη φαινομένων βίας από τους διευθύνοντες υπαλλήλους είναι απαραίτητη. Τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας φαίνεται να έ- χουν ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει δε να τονιστεί ότι ο κόσμος μας κυριαρχείται από συγκρουσιακές λογικές, διότι η σύγχρονη κοινωνία είναι περίπλοκη και ανταγωνιστική, εφ` όσον το κυριότερο είναι ότι το συμφέρον της επιχείρησης και της κοινωνίας ταυτίζονται 13.Άρα αναγκαία είναι μία στάθμιση συμφερόντων εξισορροπητικού χαρακτήρα που θα αποτρέπει φαινόμενα βίας σε μία επιχείρηση. Η σύγχρονη τάση στην έρευνα των οργανωσιακών επιστημών αφορά και τη μελέτη των συναισθημάτων εργασίας. Οι περισσότερες έρευνες πάνω στο θέμα της συμπεριφοράς των εργαζομένων σε μία επιχείρηση σχετίζονται και με το άγχος, την κατάθλιψη και άλλα ζητήματα. Συναισθήματα όπως η ανία συχνά παραμένουν αφανή. Η ανία συνδέεται με χαμηλή ικανοποίηση στην εργασία και με χαμηλή παραγωγικότητα. Εργαζόμενοι που βιώνουν πλήξη στην εργασία τους βαθμολογούνται υψηλότερα στη νευρωτική κλί- 74

4 μακα. Οι εργαζόμενοι που πλήττουν στην εργασία τους δεν αποκλείεται να καταστούν επιθετικοί. Εξ άλλου η πλήξη μπορεί να οφείλεται και σε έλλειψη προσδοκιών 14. Άρα ο ρόλος του ηγέτη-διευθύνοντος υπαλλήλου είναι καθοριστικός. Γι` αυτό έχουν ιδιαίτερη ευθύνη οι διευθύνοντες υπάλληλοι ως προς αποτροπή φαινομένων ανίας στο χώρο εργασίας. Επειδή βαρύνουσα θέση έχει η αξιολόγηση ποιοτικών πληροφοριών, πρέπει να λάβει χώρα μία προσέγγιση της έννοιας της πληροφορίας σε σχέση με αυτήν των διευθύνοντος υπαλλήλου-ηγέτη. Εδώ υφίσταται ένα management πληροφοριών. Όπου σύμφωνα με τις αρχές του πρέπει να καθορίσει ο διευθύνων υπάλληλος τη συμπεριφορά του και τις αποφάσεις του σύμφωνα με αυτό. Ένα αποδοτικό management πληροφοριών θα βασιστεί σε μία πραγματιστική νοοτροπία που θα καθορίσει τη συμπεριφορά του δ/ντος υπαλλήλου αναφορικά με τους υφισταμένους του. Τούτο θα προκύψει: α) από την τεχνολογία για τη συγκέντρωση των πληροφοριών, β) από την πολιτική του οργανισμού σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών και γ) από τη δομή μέσα στην οποία οι πληροφοριακές ανάγκες θα ι- κανοποιηθούν και θα επιτευχθεί η πληροφοριακή πολιτική 15. Επειδή οι επιχειρήσεις είναι άρρηκτα δεμένες με το κοινωνικό σύνολο πέρα από τα στενά όρια της επιχείρησης δεν πρέπει να αγνοηθεί τούτο από έναν διευθύνοντα υπάλληλο. Δεν βαρύνει μόνο ο οικονομικός παράγοντας, η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά βαρύνουν και περιβαλλοντικά κοινωνικά κριτήρια, γεγονός που πρέπει να λάβει υπ` όψιν του ένας ηγέτης. Άρα τίθεται και ζήτημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που είναι αυτή καθ` εαυτή κοινωνικό ζητούμενο που θα οδηγήσει τις ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις σε περισσότερα κέρδη και ανάπτυξη. Έτσι έχουμε καλύτερο εργασιακό περιβάλλον που θα συνεπάγεται μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αφοσίωση ως προς τη λειτουργία της επιχείρησης εκ μέρους των διευθυνόντων υπαλλήλων 16, χωρίς να επηρεάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των υπαλλήλων και η προσωπικότητά τους 17 από πλευράς των στόχων της επιχείρησης, παράμετρος που πρέπει να διερευνηθεί. Για μία αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων του εργαζόμενου, πρέπει να επισημανθεί ότι υφίσταται αυξημένος κίνδυνος από την εκμετάλλευση τυχόν αρνητικών πληροφοριών που αφορούν την προσωπικότητά του και δεν είναι άσχετο το απροσπέλαστο ορισμένων πληροφοριών που αφορούν την προσωπικότητα κάποιου. Άρα υ- πόκειται σε διακινδύνευση ο ιδιωτικός του βίος και καθίσταται ο κίνδυνος εντονότερος από τη χρήση του διαδικτύου και από την ύπαρξη ηλεκτρονικού αρχείου που αφορά τους εργαζόμενους. Επομένως τίθεται ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων, διότι στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας η προστασία των αποκτά νέα μορφή λόγω της αυτοματοποίησης της συλλογής των στοιχείων. Εξ άλλου η επεξεργασία των δεδομένων που αφορά κάποιον εργαζόμενο έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, εφ όσον ο Νίκολας Νεγρεπόντε από μία στενή τεχνολογική σκοπιά κάνει λόγο για ένα «ψηφιακό κόσμο των bits» που τείνει να κυριαρχήσει του «υλικού κόσμου» ή του «κόσμου των ατόμων» 18. Άρα καλείται εδώ ο διευθύνων υπάλληλος ή εν πάση περιπτώσει ο ηγέτης να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζόμενων και τα προσωπικά τους δεδομένα, α- πό κινδύνους, όπως η τριτενέργεια των ατομικών δικαιωμάτων που ως θεωρία καλύπτει τις έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, διότι αυτή εντοπίζεται σε περιπτώσεις άσκησης οικονομικής υφής ιδιωτικής εξουσίας 19. Συνοψίζοντας μπορούμε να δεχθούμε ότι αφ` ενός οι διευθύνοντες υπάλληλοι έχουν ως έργο τους την εξισορρόπηση αντιτιθεμένων συμφερόντων εργοδοσίας και εργαζομένων, και ότι το έργο τους καθίσταται συχνά δυσχερέστερο από τον εμφανή κίνδυνο προσβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων λόγω της υπάρχουσας ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου και αφ` ετέρου οι διευθύνοντες υπάλληλοι-ηγέτες πρέπει να λάβουν υπ` όψιν τους ευρύτερες κοινωνικές περιβαλλοντικές ανάγκες σύμφωνα με τη θεωρητική σύλληψη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 75

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) α)κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου, Διευθύνοντες Υπάλληλοι, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, Τόμος 48ος, Τεύχος 8 ο, σελ.337, 339, 343 και 1989, Αθήνα και β) Αλέξανδρος Καρακατσάνης - Σταύρος Γαρδίκας, Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, σελ.434, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, γ) Δημήτρης Ζερδελής, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, σελ και 409, Σάκκουλας, 1999, Αθήνα-Κομοτηνή και δ)στυλιανός Βλαστός, Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Τόμος 2 ος, σελ Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή. 2) Σπυρίδων Σταμούλης,Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότου, 1978, σελ και Αθήνα. 3) Ιωάννη Κουκιάδη, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου, Ατομικές Σχέσεις Εργασίας, σελ.116, Σάκκουλας, 1997, Θεσσαλονίκη. 4) Δ. Μπουσινάκης και Γεώργιος Χάλκος, Σύγχρονη ηγεσία σε σύγχρονους οργανισμούς, σελ.65, Τεύχος 48 ο, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Αθήνα. 5) Των ιδίων, σελ ) Των ιδίων, σελ.67. 7) Των ιδίων, σελ.66. 8) Των ιδίων, σελ.68. 9) Michael Armostrong,Ο πετυχημένος manager, σελ , γ εκδόσεις, Εκδ.Αnubis, Αθήνα- Θεσσαλονίκη. 10) Toυ ιδίου, σελ.15, έκδόσεις Anubis, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 11) Παρθένα Ευμορφίδου,Υποκίνηση προσωπικού, Από τη θεωρία στην πράξη με αποτελεσματικό σύστημα κινήτρων, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων,Τεύχος46 ο, σελ. 19, και 27, 2007, Αθήνα. 12) Νεκτάριος Ζαρταλούδης, Η προβληματική των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, Τεύχος 47 ο, σελ.32, 2007, Αθήνα. 13) Γρ. Παντέλογλου, Η άσκηση βίας στο εργασιακό περιβάλλον, Τεύχος 37 ο,επιθεώρηση Εργασιακών σχέσεων, σελ.15-17, 20, 23, 32-33, Αθήνα. 14) Ευαγγελία Λουκίδου, Ανία στην Εργασία, Τεύχος 49 ο, σελ.25, 27 και 29, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Αθήνα. 15) John Diebold,Το μάνατζμεντ των πληροφοριών, η πρόκληση και οι ευκαιρίες, Βιβλιοθήκη μάνατζμεντ, σελ. 49 και 55-56, Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις, 1983, Θεσσαλονίκη. 16) α)βασιλική Γραμματικόγιαννη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΑΤΗΕΝS VOICE, ecovoice, σελ..64, 4 η Ιουνίου 2009, Αθήνα, β) FACTS, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία, Τεύχος 54 ο και γ)βαρβάρα Γεωργοπούλου, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Η οικοδόμηση μίας νέας σχέσης ανάμεσα στην επιχείρηση και την κοινωνία, σελ.5-14, Περιοδικό Διοικητική Ενημέρωση, Αθήνα. 17) Στυλιανός Βλαστός, Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Τόμος ΙΙ, σελ.1121, Σάκκουλας 1999, Αθήνα- Κομοτηνή. 18) α)γεώργιος Μούζουλας, Η σύσταση ηλεκτρονικού αρχείου εργαζομένων ως μέσο άσκησης του εργοδοτικού ελέγχου,δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 48 ος,τεύχος 1157,σελ.529 και , Αθήνα, β)παναγιώτης Μαντζούφας, Συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Υγεία-Ιδιωτικότητα -Περιβάλλον, σελ.236, και 252, 2006, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, γ) Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειες τους, σελ.10, 2003, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη και δ)σίμος Ματεντζόγλου, Η πολιτική οικονομία της «κοινωνίας των πληροφοριών»,μία κριτική προσέγγιση, σελ.14,επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων,Τεύχος 40 ο, 2005, Αθήνα. 19) Αριστόβουλος Μάνεσης, Συνταγματικά δικαιώματα, α ατομικές ελευθερίες, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Σάκκουλας, 1981, σελ.50 και 54, Θεσσαλονίκη. 76

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠPOBΛHMATIKH THΣ THΛEPΓAΣIAΣ

Η ΠPOBΛHMATIKH THΣ THΛEPΓAΣIAΣ Η ΠPOBΛHMATIKH THΣ THΛEPΓAΣIAΣ Του: Νεκτάριου Ζαρταλούδη* Περίληψη Χαρακτηριστική πλευρά της αμφισβήτησης του εργοστασιακού τρόπου ζωής στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων, όπως προκύπτει από την διαπίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό IKANOΠOIHΣH EPΓAZOMENΩN KAI AΠOΔOΣH EPΓAΣIAΣ Των: Νομικού Αργεντίνης, Ρώιμπα Βασιλικής, Μήταλα Θεόδωρου* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα