ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/ Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) Έχοντας υπόψη : α) Το άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 2651/98<br> β) Το άρθρο 20 παρ. 1 περίπτωση β) του ν. 1806/88 όπως ισχύει<br> γ) Το άρθρο 22 παρ. 1 του νόµου 1806/88 όπως ισχύει<br> δ) Το άρθρο 24 του ν. 1806/88 όπως ισχύει<br> ε) Το άρθρο 17 του ν. 2324/95 όπως ισχύει. <br> στ το άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 2842/2000<br> ζ) την απόφαση 18/99 του Σ του ΧΑΑ<br> αποφασίζει 1. Αντικαθιστά τα τµήµατα ΙΙΙ και VI της απόφασης 18/99 του Σ του ΧΑΑ ως εξής : «ΙΙΙ. Μέθοδος 3: Εντός κύκλου προσυµφωνηµένες συναλλαγές (πακέτου) και συναλλαγές µε συµψηφιστική εγγραφή α) ύο µέλη δύνανται να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά στο σύστηµα συναλλαγών εντολές για την κατάρτιση προσυµφωνηµένης συναλλαγής, εντός εξωγενώς από τεχνική άποψη προσδιοριζόµενης περιόδου, εφεξής περίοδος Τ1. Για την κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις : 1. Η αξία κάθε εντολής (πώλησης ή αγοράς) να είναι ίση ή µεγαλύτερη µε το ποσό των ΕΥΡΩ, ή οι µετοχές που προσφέρονται ή ζητούνται να αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας εταιρίας. 2. Οι εντολές να προέρχονται στο µεν ένα σκέλος (πώλησης ή αγοράς) από ένα µόνον Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο (παραγγελέα - πελάτη ή από ΑΧΕ που ενεργεί για ίδιο λογαριασµό) στο δε άλλο σκέλος (αγορά ή πώληση) για λογαριασµό το πολύ µέχρι τριών Φυσικών ή Νοµικών προσώπων (παραγγελέων - πελατών ή και από ΑΧΕ που ενεργεί για ίδιο λογαριασµό). Εννοείται ότι δεν µπορεί να εµφανίζεται το ίδιο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο σαν αγοραστής και πωλητής. 3. Η τιµή της υπό κατάρτιση συναλλαγής δεν µπορεί να αποκλίνει από την τιµή τελευταίας πράξης κατά τον χρόνο εισαγωγής της εντολής πώλησης για κατάρτιση της συναλλαγής. Ως τιµή τελευταίας πράξης νοείται η αναγραφόµενη στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών τιµή συναλλαγής που έχει πραγµατοποιηθεί σε ακέραιο πολλαπλάσιο της µονάδας διαπραγµάτευσης µέσω των µεθόδων διαπραγµάτευσης 1 & 2. Εξαιρέσεις στην προϋπόθεση

2 αυτή επιτρέπονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αποφάσεις 71/2.4.96, και 15/175/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγµατοποιηθεί συναλλαγή στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών µέχρι την χρονική στιγµή της εισαγωγής της εντολής, ως τιµή τελευταίας πράξης νοείται η «τιµή εκκίνησης». 4. Κατά τον χρόνο εισαγωγής της εντολής πώλησης δεν πρέπει : είτε α) η εµφανιζόµενη στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών προσφορά για πώληση της συγκεκριµένης µετοχής να είναι σε τιµή που αντιστοιχεί στο κατώτερο όριο ηµερήσιας διακύµανσης της µετοχής και η προσφερόµενη ποσότητα να είναι µεγαλύτερη από την ποσότητα των µετοχών που προσφέρονται µε την συγκεκριµένη συναλλαγή είτε β) η εµφανιζόµενη στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών ζήτηση για αγορά της συγκεκριµένης µετοχής να είναι σε τιµή που αντιστοιχεί στο ανώτερο όριο ηµερήσιας διακύµανσης της µετοχής και η προσφερόµενη ποσότητα να είναι µεγαλύτερη από την ποσότητα των µετοχών που προσφέρονται µε την συγκεκριµένη συναλλαγή 5. Για την κατάρτιση της συναλλαγής απαιτείται προηγούµενος έλεγχος της συνδροµής των παραπάνω προϋποθέσεων και έγκριση που παρέχεται στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών από τους ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ΧΑΑ που ορίζονται µε Πράξη του Προέδρου του ΧΑΑ. Έγκριση του Προέδρου του Χ.Α.Α απαιτείται όταν η αξία της υπό κατάρτιση συναλλαγής είναι άνω του ποσού των ΕΥΡΩ. Η έγκριση αυτή παρέχεται σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου, από τον Α Αντιπρόεδρο του.σ, σε περίπτωση δε κωλύµατος και αυτού, από τον ιευθυντή Συναλλαγών. 6. Η κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής πακέτου πραγµατοποιείται ως εξής : i) Η εισαγωγή των εντολών για κατάρτιση προσυµφωνηµένης συναλλαγής πακέτου πραγµατοποιείται από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένους χρήστες των αντισυµβαλλόµενων Μελών. Κάθε νεοεισαγόµενη εντολή αποκτά σήµανση χρόνου που αντιστοιχεί στην ώρα εισαγωγής της στο κεντρικό σύστηµα. Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες των αντισυµβαλλόµενων µελών εισάγουν όλα τα στοιχεία της συναλλαγής που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. ii) Το Μέλος Πωλητής εισάγει πρώτο την εντολή για την κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής γνωστοποιώντας, πέραν των λοιπών στοιχείων, τον κωδικό του αντισυµβαλλόµενου Μέλους αγοραστή, το οποίο (και µόνον) ειδοποιείται µε σχετικό µήνυµα από το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών για την ανάγκη αποδοχής της δήλωσης βουλήσεως για κατάρτιση της Προσυµφωνηµένης Συναλλαγής. Τα επιµέρους στοιχεία της εντολής, αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. iii) Το αντισυµβαλλόµενο Μέλος πρέπει να αποδεχθεί τη δήλωση βουλήσεως του άλλου Μέλους, εντός πέντε λεπτών, άλλως, η εντολή θα ακυρώνεται. iv) Στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την προϋπόθεση που αφορά την τιµή της συναλλαγής που ρυθµίζονται στις ως άνω αποφάσεις 71/ και 15/175/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως εκάστοτε ισχύουν, η εισαγωγή των εντολών για κατάρτιση προσυµφωνηµένης συναλλαγής πακέτου πραγµατοποιείται από τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ΧΑΑ. Της εισαγωγής της εντολής προηγείται υποχρεωτικά η αποστολή κωδικοποιηµένου µηνύµατος από τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες των αντισυµβαλλοµένων µελών προς τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ΧΑΑ, στο οποίο δηλώνονται τα στοιχεία της συναλλαγής που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας.

3 v) Η συναλλαγή καταρτίζεται µε την έγκρισή της κατά τα παραπάνω υπό 5 οριζόµενα και ανακοινώνεται στα αντισυµβαλλόµενα Μέλη από το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών µε σχετικό µήνυµα. 7. Πληροφορίες για την συναλλαγή αναγράφονται α) σε µήνυµα που αποστέλλεται στα µέλη από το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών β) στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών της ίδιας ηµέρας µε ένδειξη του τρόπου καταρτίσεώς της ( προσυµφωνηµένη συναλλαγή πακέτου). 8. Η τιµή των συναλλαγών που καταρτίζονται µε την παρούσα µέθοδο 3 δεν τροποποιεί τις εµφανιζόµενες στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών πληροφορίες για την ελάχιστη µέγιστη τιµή και την τιµή τελευταίας πράξης και κατ επέκταση τις δηµοσιευόµενες στο Η..Τ. αντίστοιχες τιµές. Η αξία και ο όγκος των συναλλαγών µε την µέθοδο αυτή περιλαµβάνονται στο δηµοσιευόµενο συνολικό όγκο και αξία συναλλαγών ανά µετοχή, κλάδο και αγορά, στο Η Τ. β) Προσυµφωνηµένες συναλλαγές για κατάρτιση συµβάσεων µε συµψηφιστική εγγραφή Στην περίπτωση που η προσυµφωνηµένη συναλλαγή πραγµατοποιείται από το ίδιο Μέλος που ενεργεί για λογαριασµό του παραγγελέα - αγοραστή και του παραγγελέα - πωλητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις συµψηφιστικές εγγραφές (αρθ. 24 Ν / 88 όπως ισχύει), εφαρµόζεται αναλογικά η παραπάνω υπό ΙΙΙ (α) µέθοδος διαπραγµάτευσης για την κατάρτιση προσυµφωνηµένων συναλλαγών, ήτοι : 1. Το Μέλος δύναται να διαβιβάσει ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών εντολές για την κατάρτιση προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε συµψηφιστική εγγραφή, εντός εξωγενώς από τεχνική άποψη προσδιοριζόµενης περιόδου (περίοδος Τ1). 2. Για την κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε συµψηφιστική εγγραφή πρέπει να πληρούνται οι ανωτέρω υπό ΙΙΙ (α) 1-5 προϋποθέσεις. 3. Η κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε συµψηφιστική εγγραφή πραγµατοποιείται ως εξής : i. Η εισαγωγή των εντολών για κατάρτιση προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε συµψηφιστική εγγραφή πραγµατοποιείται από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένους χρήστες του Μέλους. Κάθε νεοεισαγόµενη εντολή αποκτά σήµανση χρόνου που αντιστοιχεί στην ώρα εισαγωγής της στο κεντρικό σύστηµα. Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες του Μέλους εισάγουν όλα τα στοιχεία της συναλλαγής που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. ii. Το Μέλος εισάγει τις εντολές για την κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε συµψηφιστική εγγραφή γνωστοποιώντας τα επιµέρους στοιχεία της εντολής που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας iii. Στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την προϋπόθεση που αφορά την τιµή της συναλλαγής που ρυθµίζονται στις ως άνω αποφάσεις 71/ και 15/175/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως εκάστοτε ισχύουν, η εισαγωγή των εντολών για κατάρτιση προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε συµψηφιστική εγγραφή πραγµατοποιείται από τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ΧΑΑ που ορίζονται µε Πράξη του Προέδρου του ΧΑΑ. Της εισαγωγής της εντολής προηγείται υποχρεωτικά η αποστολή

4 iv. κωδικοποιηµένου µηνύµατος από τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες του Μέλους προς τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ΧΑΑ, στο οποίο δηλώνονται τα στοιχεία της συναλλαγής που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας. Η συναλλαγή καταρτίζεται µε την έγκρισή της κατά τα παραπάνω υπό ΙΙΙ(α) 5 οριζόµενα και ανακοινώνεται στο Μέλος από το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών µε σχετικό µήνυµα. 4. Τα υπό ΙΙΙ (α) 7 και 8 οριζόµενα ισχύουν και στις περιπτώσεις προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε συµψηφιστική εγγραφή γ) Προσυµφωνηµένες συναλλαγές µε σύµφωνο επαναγοράς την ίδια ηµέρα Για την κατάρτιση συναλλαγών που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 1 περ. β εδάφιο τρίτο του Ν1806/88 όπως ισχύει (συναλλαγές µε σύµφωνο επαναγοράς την ίδια ηµέρα) εφαρµόζεται αναλογικά η παραπάνω υπό ΙΙΙ (α) µέθοδος διαπραγµάτευσης για την κατάρτιση προσυµφωνηµένων συναλλαγών, ήτοι : ύο µέλη δύνανται να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά στο σύστηµα συναλλαγών εντολές για την κατάρτιση προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε σύµφωνο επαναγοράς την ίδια ηµέρα, εντός εξωγενώς από τεχνική άποψη προσδιοριζόµενης περιόδου (περίοδος Τ1). Για την κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε σύµφωνο επαναγοράς την ίδια ηµέρα πρέπει να πληρούνται, πέραν των προϋποθέσεων του άρθρου 20 παρ. 1 περ. β του Ν1806/88 όπως ισχύει, και οι ακόλουθες προϋποθέσεις : 1. Η αξία της συναλλαγής να είναι ίση ή µεγαλύτερη µε το ποσό των ΕΥΡΩ 2. Στην προσυµφωνηµένη συναλλαγή µε σύµφωνο επαναγοράς την ίδια ηµέρα δεν εφαρµόζονται οι παραπάνω υπό ΙΙΙ (α) 3 & ΙΙΙ (α) 4 προϋποθέσεις και η τιµή συναλλαγής καθορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του Ν1806/88 όπως ισχύει 3. Για την κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε σύµφωνο επαναγοράς την ίδια ηµέρα απαιτείται προηγούµενος έλεγχος της συνδροµής των από την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 20 παρ. 1 περ. β του Ν1806/88) προϋποθέσεων και έγκριση που παρέχεται στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών από τους ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ΧΑΑ., που ορίζονται µε Πράξη του Προέδρου του ΧΑΑ. Η κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε σύµφωνο επαναγοράς την ίδια ηµέρα πραγµατοποιείται ως εξής : i. Η εισαγωγή των εντολών για την κατάρτιση της συναλλαγής πραγµατοποιείται από τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ΧΑΑ. Της εισαγωγής της εντολής προηγείται υποχρεωτικά η αποστολή κωδικοποιηµένου µηνύµατος από τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες των αντισυµβαλλοµένων µελών προς τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ΧΑΑ, στο οποίο δηλώνονται τα στοιχεία της συναλλαγής που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας. ii. Η συναλλαγή καταρτίζεται µε την έγκρισή της κατά τα παραπάνω υπό ΙΙΙ (γ) 3 οριζόµενα και ανακοινώνεται στα αντισυµβαλλόµενα Μέλη από το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών µε σχετικό µήνυµα. 4. Τα υπό ΙΙΙ (α) 7 και 8 οριζόµενα ισχύουν και στις περιπτώσεις προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε σύµφωνο επαναγοράς την ίδια ηµέρα

5 VI. Μέθοδος 6: Εντός κύκλου προσυµφωνηµένες συναλλαγές που συνάπτονται για τις ανάγκες εφαρµογής των άρθρων 34 και 38 του κανονισµού λειτουργίας του ΣΑΤ. α) ύο µέλη δύνανται να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά στο σύστηµα συναλλαγών εντολές για την κατάρτιση προσυµφωνηµένης συναλλαγής προς πώληση και αγορά ισόποσων κινητών αξιών της ίδιας κατηγορίας, εντός εξωγενώς από τεχνική άποψη προσδιοριζόµενης περιόδου, εφεξής περίοδος Τ1. Για την κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής της µεθόδου 6 πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις : 1. Η συγκεκριµένη συναλλαγή δύναται να πραγµατοποιηθεί µόνο για την κάλυψη από το µέλος υποχρεώσεών του, που προέκυψαν από την εφαρµογή του άρθρου 34 του κανονισµού λειτουργίας του ΣΑΤ. 2. Οι εντολές προέρχονται στο µεν σκέλος αγοράς από το µέλος για ίδιο λογαριασµό στο δε άλλο σκέλος (πώληση ή αγορά) για λογαριασµό το πολύ µέχρι τριών Φυσικών ή Νοµικών προσώπων (παραγγελέων-πελατών ή και από Μέλος που ενεργεί για ίδιο λογαριασµό). 3. Η τιµή της υπό κατάρτιση συναλλαγής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την τιµή τελευταίας πράξης κατά τον χρόνο εισαγωγής της εντολής πώλησης. Ως τιµή τελευταίας πράξης νοείται η αναγραφόµενη στο ΟΑΣΗΣ τιµή συναλλαγής που έχει πραγµατοποιηθεί σε ακέραιο πολλαπλάσιο της µονάδας διαπραγµάτευσης µέσω των µεθόδων διαπραγµάτευσης 1 & 2. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγµατοποιηθεί συναλλαγή στο ΟΑΣΗΣ µέχρι την χρονική στιγµή της εισαγωγής της τιµής πώλησης, ως τιµή τελευταίας πράξης νοείται η τιµή εκκίνησης. 4. Οι εξαιρέσεις στην ανωτέρω προϋπόθεση που επιτρέπονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αποφάσεις 71/2.4.96, 126/ και 138/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν ισχύουν. 5. Για την κατάρτιση της συναλλαγής απαιτείται προηγούµενος έλεγχος της συνδροµής των παραπάνω προϋποθέσεων και έγκριση που παρέχεται στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών από τους ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ΧΑΑ που ορίζονται µε Πράξη του Προέδρου του ΧΑΑ. Η έγκριση µπορεί να παρέχεται εντός περιόδου Τ3 που προσδιορίζεται από τεχνική άποψη εξωγενώς. 6. Η κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής της Μεθόδου 6

6 πραγµατοποιείται ως εξής: i. Η εισαγωγή των εντολών για κατάρτιση προσυµφωνηµένης συναλλαγής της µεθόδου 6 πραγµατοποιείται από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένους χρήστες των αντισυµβαλλόµενων Μελών. Κάθε νεοεισαγόµενη εντολή αποκτά σήµανση χρόνου που αντιστοιχεί στην ώρα εισαγωγής της στο κεντρικό σύστηµα. Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες των αντισυµβαλλόµενων µελών εισάγουν όλα τα στοιχεία της συναλλαγής που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. ii. Το Μέλος Πωλητής εισάγει πρώτο την εντολή για την κατάρτιση της προσυµφωνηµένης συναλλαγής γνωστοποιώντας, πέραν των λοιπών στοιχείων, τον κωδικό του αντισυµβαλλόµενου Μέλους αγοραστή, το οποίο (και µόνον) ειδοποιείται µε σχετικό µήνυµα από το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών για την ανάγκη αποδοχής της δήλωσης βουλήσεως για κατάρτιση της Προσυµφωνηµένης Συναλλαγής. Τα επιµέρους στοιχεία της εντολής, αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. iii. Το αντισυµβαλλόµενο Μέλος πρέπει να αποδεχθεί τη δήλωση βουλήσεως του άλλου Μέλους, εντός πέντε λεπτών, άλλως, η εντολή θα ακυρώνεται. iv. Η συναλλαγή καταρτίζεται µε την έγκρισή της κατά τα παραπάνω υπό 5 οριζόµενα και ανακοινώνεται στα αντισυµβαλλόµενα Μέλη από το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών µε σχετικό µήνυµα. Τα µέλη πρέπει να είναι να σε θέση να αποδείξουν την σύννοµη κατάρτιση της συγκεκριµένης συναλλαγής, όποτε τους ζητηθεί από το ΧΑΑ. Τα υπό ΙΙΙ (α) 7 και 8 οριζόµενα ισχύουν και στις περιπτώσεις προσυµφωνηµένης συναλλαγής της µεθόδου 6 β) Συµβάσεις µε συµψηφιστική εγγραφή Η υπό 6 µέθοδος διαπραγµάτευσης δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το ίδιο µέλος ενεργεί ως αγοραστής για ίδιο λογαριασµό και εκπροσωπεί και τον παραγγελέα - πωλητή, αν η αξία της συναλλαγής είναι κατώτερη των ΕΥΡΩ.»

7 2. Το Παράρτηµα της απόφασης 18/99 αναριθµείται σε Παράρτηµα Ι και ο αριθµός 4 αυτού, αντικαθίσταται ως εξής : «4. Τιµή. Προσδιορίζει την τιµή της εντολής. Για µεν τις εντολές αγοράς ο εντολέας τεκµαίρεται ότι ενδιαφέρεται να πραγµατοποιήσει συναλλαγή σε τιµή µικρότερη ή ίση από την αναγραφόµενη για δε τις εντολές πώλησης ο εντολέας τεκµαίρεται ότι ενδιαφέρεται να πραγµατοποιήσει συναλλαγή σε τιµή µεγαλύτερη ή ίση από την αναγραφόµενη. Εάν δεν συµπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο η εντολή ονοµάζεται «ελεύθερη» ή «market» και τo σύστηµα αυτόµατα καταγράφει ότι ο εντολέας ενδιαφέρεται να πραγµατοποιήσει συναλλαγή σε οποιαδήποτε τιµή υπάρξει ταύτιση µε αντίθετη υφιστάµενη εντολή. 4 α. Τιµή Εκκίνησης : Ως τιµή εκκίνησης ορίζεται η τιµή κλεισίµατος της προηγούµενης συνεδρίασης, προσαρµοσµένη, όποτε συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε την απόφαση 45 του Σ του ΧΑΑ όπως ισχύει κάθε φορά, και στρογγυλοποιούµενη στο κοντινότερο «Επιτρεπτό Βήµα Τιµής». Εφόσον πρόκειται για την πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης της κινητής αξίας, ως τιµή εκκίνησης λαµβάνεται η τιµή που έχει ανακοινώσει ο ανάδοχος ως τιµή έναρξης διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε την σχετική απόφαση του Σ του ΧΑΑ. Σε περίπτωση που η τιµή έναρξης διαπραγµάτευσης έχει οριστεί σε δραχµές, ως τιµή εκκίνησης λαµβάνεται η τιµή που προκύπτει από την µετατροπή της σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιούµενη στο κοντινότερο «Επιτρεπτό Βήµα Τιµής». 3. Μετά το Παράρτηµα της απόφασης 18/99 προστίθεται Παράρτηµα ΙΙ ως εξής : «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κάθε εντολή που διαβιβάζεται από τα µέλη στο σύστηµα συναλλαγών µε σκοπό την σύναψη προσυµφωνηµένης συναλλαγής περιλαµβάνει τις εξής πληροφορίες: 1. Σύµβολο κινητής αξίας: Προσδιορίζεται η κινητή αξία στην οποία αναφέρεται η εντολή. Κάθε εισηγµένη στο σύστηµα κινητή αξία αντιπροσωπεύεται από µία κωδικοποιηµένη ονοµασία πέντε χαρακτήρων που καλείται σύµβολο κινητής αξίας. Το σύµβολο αυτό χρησιµοποιείται από το σύστηµα σαν ταυτότητα της κινητής αξίας. Για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο σύστηµα κάθε νέας κατηγορίας µετοχής ή δικαιώµατος προσδιορίζεται από το Τµήµα Παρακολούθησης Εταιρειών η «ταυτότητά» της. Τα νέα σύµβολά ανακοινώνονται στα µέλη τουλάχιστον την προηγούµενη ηµέρα από την έναρξη διαπραγµάτευσης µίας νέας κατηγορίας µετοχής ή δικαιώµατος. Αλλαγές στα σύµβολα µετοχών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης µίας µετοχής δεν επιτρέπονται. 2. Αριθµός τεµαχίων: Προσδιορίζεται ο αριθµός των προσφερόµενων ή ζητούµενων τεµαχίων της συγκεκριµένης κινητής αξίας. Αποδεκτοί είναι µόνο ακέραιοι αριθµοί. 3. Τιµή: Προσδιορίζει την προσυµφωνηµένη τιµή της εντολής. 4. Αξία: Η αξία της εντολής. Υπολογίζεται ως το γινόµενο των Τεµαχίων επί την Τιµή. 5. Κωδικός Χρήστη: Προσδιορίζεται µέσω ενός αλφαριθµητικού 5-ψηφίου κωδικού η ταυτότητα του χρήστη του µέλους που εισάγει την εντολή. 6. Κωδικός Μέλους Εκκαθάρισης: Προσδιορίζεται µέσω ενός κωδικού η ταυτότητα του µέλους το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκκαθάριση των συναλλαγών.

8 7. Πελάτης / Τεµάχια: Συµπληρώνεται ο κωδικός πελάτη και δίπλα τα τεµάχια που αντιστοιχούν. Υπάρχουν πεδία για την εισαγωγή έως και τριών πελατών.» 4. Μετά το Παράρτηµα ΙΙ προστίθεται και Παράρτηµα ΙΙΙ ως εξής «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κάθε µήνυµα που αποστέλλεται από τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες του Μέλους προς τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του Χ.Α.Α πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες. 1. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: Αποστέλλεται από τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες των Μελών προς τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες του Χ.Α.Α.. Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 53 χαρακτήρες και θα πρέπει να είναι της παρακάτω µορφής: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ / ΑΓΟΡΑ/ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ / ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΛΑΤΗ / ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ. Στη περίπτωση που το κωδικοποιηµένο µήνυµα υπερβαίνει τους 53 χαρακτήρες, τα στοιχεία του µηνύµατος επιβεβαιώνονται µε έγγραφο που περιέχει τα παραπάνω στοιχεία και αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα (φαξ) στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του Χ.Α.Α. 2. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ : Συµπληρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 1) Προσυµφωνηµένη Συναλλαγή µε Σύµφωνο Επαναγοράς, γράφεται η φράση των 2 χαρακτήρων ΣΕ. 2) Προσυµφωνηµένη Συναλλαγή Ταυτόχρονης Κατάρτισης, γράφεται η φράση των 2 χαρακτήρων ΤΚ.3) Προσυµφωνηµένη συναλλαγή εταιρίας µε σύνολο ενεργητικού που υπερβαίνει τα 500 δισ δρχ. ή συνολικής αξίας άνω των 50 δις δρχ., γράφεται η φράση των 4 χαρακτήρων 500 ή αντίστοιχα η φράση των 3 χαρακτήρων 50.8) Προσυµφωνηµένη Συναλλαγή µεταβίβασης ποσοστού ίσου ή µεγαλύτερου του 30% του συνόλου µετοχών της ίδιας κατηγορίας, γράφεται η φράση των 3 χαρακτήρων 30%. 9) Προσυµφωνηµένη Συναλλαγή Μεθόδου 4 ή 7 τότε γράφεται η φράση των 2 χαρακτήρων Μ4 ή αντίστοιχα Μ7 3. ΑΓΟΡΑ/ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ : Εάν η προσυµφωνηµένη συναλλαγή αφορά τον Αγοραστή τότε γράφεται η φράση του 1 (ενός) χαρακτήρα Α ενώ στη περίπτωση της πώλησης γράφεται η φράση του 1 (ενός) χαρακτήρα Π. Στη περίπτωση της Ταυτόχρονης Κατάρτισης όπου αναφερόµαστε σε περισσότερες της ενός Προσυµφωνηµένες Συναλλαγές τότε θα πρέπει αντί των Α και Π που περιγράψαµε παραπάνω, να γράφουµε τη φράση των 2 (δύο) γραµµάτων Α1 και Π1 για τη πρώτη Προσυµφωνηµένη Συναλλαγή, Α2 και Π2 για τη δεύτερη Προσυµφωνηµένη Συναλλαγή κτλ αναλόγως του αριθµού των προσυµφωνηµένων συναλλαγών που αφορούν τη συγκεκριµένη Ταυτόχρονη Κατάρτιση. 4. ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΤΟΧΗΣ : Το σύµβολο της µετοχής στο ΟΑΣΗΣ 5. ΤΙΜΗ : Η προσυµφωνηµένη τιµή της συναλλαγής 6. ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΛΑΤΗ : Τα τεµάχια της ιδίας κατηγορίας µετοχών ανα λογαριασµό πελάτη. Τα τεµάχια της µετοχής τα ξεχωρίζουµε από το λογαριασµό βάζοντας µετά από τον αριθµό των τεµαχίων το γράµµα Τ ενώ σ ότι αφορά τον αριθµό των τεµαχίων οι χιλιάδες θα υποδηλώνονται µε το γράµµα Χ, τα εκατοµµύρια µε το γράµµα Ε και δισεκατοµµύρια µε το γράµµα

9 . Στη περίπτωση που έχουµε παραπάνω του ενός λογαριασµού πελατών µε µέγιστο αριθµό τους 3 (τρείς) τότε ξεχωρίζουµε τα εκάστοτε τεµάχια ανά λογαριασµό µε κόµµα. πχ η κωδικοποιηµένη φράση 10ΧΤ/354,5ΧΤ/98456,2ΕΤ/569 δηλώνει τεµάχια για το λογαριασµό 354, τεµάχια για το λογαριασµό και τεµάχια για το λογαριασµό ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ : Αναφερόµαστε µόνο στη περίπτωση της Προσυµφωνηµένης Συναλλαγής µε Σύµφωνο Επαναγοράς, γράφεται η φράση του 1 (ενός) χαρακτήρα Θ και αφορά τον πελάτη (Αγοραστή ή/και Πωλητή) του Μέλους ο οποίος πρέπει να είναι θεσµικός επενδυτής.» Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / 18.11.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: ελτίο Τιµών Χρηµατιστηρίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 28 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1.1 Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Τιµές Εντολές Μέθοδοι Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ΑγοράΑξιώντουΧ.Α.: µετοχές, δικαιώµαταεπίµετοχών, τίτλοισταθερούεισοδήµατος, ΕΛ.ΠΙΣ., τίτλοι παραστατικοί µετοχών, µερίδια.α.κ., Σ.Χ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ 30 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤHΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 11/5-4-2006, 29/7.9.2006, 21.12.2006, 1/4.1.2007, 26.4.2007, 28.6.2007 και 20.9.2007 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης 1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Σε κάθε αγορά: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 13: Ανάλυση Κλάδου Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ.

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟ : ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΗΜΕΡ. : 16 Μαΐου, 2012 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2012 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ASCII

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ASCII ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ASCII Α) Περιγραφή αρχείου πινακιδίων Συγκεντρωτική γραμμή πινακιδίου Πεδίο Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις Τύπος γραμμής 1 Ν(3) Πάντα 0 για τις συγκεντρωτικές γραμμές πινακιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/13.2.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και κατανομή αυτών στους επενδυτές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΔΠ 409/2006 ΚΔΠ 228/2007 ΚΔΠ 598/2007 ΚΔΠ 107/2008 ΚΔΠ 193/2008 ΚΔΠ 221/2008 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 16 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-20», όπως τροποποιήθηκε με τις από 5.4.2006 και 21.12.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Δικαιώματα προαίρεσης σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης», όπως τροποποιήθηκε με τις από 11α/5.4.2006, 32/12.10. 2006, 21.12.2006 και 18.1.2007 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 2014 Έτος: 7 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 4

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 2014 Έτος: 7 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016 και 15.09.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΚΔΠ 409/2006 Ε.Ε. 27/10/06 ΚΔΠ 228/2007 Ε.Ε. 1/6/07 ΚΔΠ 598/2007 Ε.Ε. 27/12/07 ΚΔΠ 107/2008 Ε.Ε. 21/3/08 ΚΔΠ 193/2008 Ε.Ε. 23/5/08 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016 και 25.11.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα