Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : ) Τεχνικών Προδιαγραφών : Ξουραφάς Βασίλης (Τηλ : ) (Fax.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Ξουραφάς Βασίλης (Τηλ : 210-5283346) (Fax."

Transcript

1 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : ) Τεχνικών Προδιαγραφών : Ξουραφάς Βασίλης (Τηλ : ) (Fax. : ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: ΘΕΜΑ: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση περίπου δέντρων, που βρίσκονται εντός της απαλλοτριούμενης ζώνης που απαιτείται για την κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής γραμμής (Ν.Σ.Γ), στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Διακοφτού (Χ.Θ. 75 έως 80) και στην περιοχή Ροδοδάφνης- Ερινεού- Παναγοπούλας Ψαθόπυργου - Ρίου (Χ.Θ. 92 έως 113) με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη κατ αποκοπήν τιμή σε ευρώ». Κριτήριο κατακύρωσης : Υψηλότερη κατ αποκοπή προσφορά Σελίδα 1 από 19

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 4 ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 9 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 9. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 11. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Σελίδα 2 από 19

3 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1. Αντικείμενο του παρόντος πρόχειρου διαγωνισμού είναι η εκποίηση περίπου δέντρων, που βρίσκονται εντός της απαλλοτριούμενης ζώνης που απαιτείται για την κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής γραμμής (Ν.Σ.Γ), στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Διακοφτού (Χ.Θ. 75 έως 80) και στην περιοχή Ροδοδάφνης- Ερινεού- Παναγοπούλας Ψαθόπυργου - Ρίου (Χ.Θ. 92 έως 113) με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη κατ αποκοπήν τιμή σε ευρώ Τα προς εκποίηση δέντρα περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω ΤΜΗΜΑ/ ΕΡΓΟΛ Πίνακα: Χ.Θ/Περιοχή ΕΛΙΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟ ΕΙΔΗ Α/ Ελαιώνας Β/ Ροδοδάφνη Ερινεός ΚΑΛΛΩΠΙ ΣΤΙΚΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΜΑΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΠΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ Γ/579 Σήραγγα Παναγοπούλας ( ) Δ/ Ψαθόπυργος Ρίο Σύνολο Οι τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να επισκεφθούν τους υποδεικνυόμενους χώρους όπου πρόκειται να εκτελέσουν τις σχετικές εργασίες ώστε να λάβουν πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών Αναθέτουσα αρχή είναι η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, Καρόλου 27, 10437, Αθήνα, τηλ: , φαξ : και Σελίδα 3 από 19

4 ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 ακριβώς στον 2ο όροφο του κτιρίου της ΕΡΓΟΣΕ, γραφείο 221, Καρόλου 27, Αθήνα Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν είτε απευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού από τις 12:30 έως τις 13:00 π.μ. είτε με αποστολή στο Πρωτόκολλο της ΕΡΓΟΣΕ μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στον παρόντα διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, με αντικείμενο νόμιμης δραστηριότητας συναφούς με το θέμα της παρούσης (π.χ. μεταφύτευση, εμπορία παραγωγή καυσόξυλων- βιομάζας, κλπ) τα οποία διαθέτουν τα μέσα και τις προϋποθέσεις για να εκτελέσουν τις περιγραφόμενες στην παρούσα πρόσκληση εργασίες, καθώς και Ενώσεις/Συμπράξεις των ανωτέρω προσώπων. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ένα σφραγισμένο φάκελο όπου θα περιέχονται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους απαραιτήτως τα παρακάτω: Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται είναι κατά περίπτωση τα παρακάτω: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (αναλόγως με τη νομική μορφή του εκάστοτε νομικού προσώπου) 1. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού ή αντίγραφο του σχετικού ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε, από το οποίο να προκύπτει το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 2. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού ΦΕΚ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή τον Διαχειριστή. Σελίδα 4 από 19

5 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι: α) Τα στοιχεία του διαγωνισμού β) Ότι ο υποψήφιος αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. γ) Ότι ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος. δ) Ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. ε) Ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86,όπως εκάστοτε ισχύει με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται: α) Ότι εκπρόσωπος της εταιρείας επισκέφθηκε τις περιοχές στις οποίες ευρίσκονται τα προς εκποίηση δέντρα (απαλλοτριούμενη ζώνη) και ότι η εταιρεία έχει πλήρη γνώση της κατάστασης και των επί τόπου συνθηκών εργασίας. β) Ότι η εταιρεία διαθέτει τα μέσα για να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες, ενώ σε περίπτωση που δεν τα διαθέτει, ότι θα συνεργασθεί με τρίτο, ο οποίος θα διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και τα πλήρη στοιχεία του τρίτου, ήτοι επωνυμία και τηλέφωνα επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κατατίθεται και από τον παρέχοντα τα μέσα, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να Σελίδα 5 από 19

6 διαθέσει τα απαιτούμενα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών στον συγκεκριμένο υποψήφιο αγοραστή, εάν του ανατεθεί η σύμβαση. γ) Ότι για τις μεταφυτεύσεις των ελαιοδέντρων η εταιρεία θα συνεργαστεί με γεωπόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ώστε να διασφαλισθεί το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας και βιωσιμότητας των ελαιοδέντρων μετά την μεταφύτευση. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Εάν οι προσφέροντες είναι φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο της έναρξης επαγγέλματος στην Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν, από το οποίο να προκύπτει το αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο, στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι: α) Τα στοιχεία του διαγωνισμού β) Ότι ο υποψήφιος αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. γ) Ότι ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος. δ) Ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. ε) Ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Σελίδα 6 από 19

7 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86,όπως εκάστοτε ισχύει με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, του προσφέροντος με την οποία θα δηλώνει: α) Ότι επισκέφθηκε τις περιοχές στις οποίες ευρίσκονται τα προς εκποίηση δέντρα (απαλλοτριούμενη ζώνη) και ότι έχει πλήρη γνώση της κατάστασης και των επί τόπου συνθηκών εργασίας. β) Ότι διαθέτει ο ίδιος τα μέσα για να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες, ενώ σε περίπτωση που δεν τα διαθέτει ο ίδιος, ότι θα συνεργασθεί με τρίτο, ο οποίος θα διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και τα πλήρη στοιχεία του τρίτου, ήτοι επωνυμία και τηλέφωνα επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κατατίθεται και από τον παρέχοντα τα μέσα, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να διαθέσει τα απαιτούμενα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών στον συγκεκριμένο υποψήφιο αγοραστή, εάν του ανατεθεί η σύμβαση. γ) Ότι για τις μεταφυτεύσεις των ελαιοδέντρων θα συνεργαστεί με γεωπόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ώστε να διασφαλισθεί το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας και βιωσιμότητας των ελαιοδέντρων μετά την μεταφύτευση. ΕΝΩΣΕΙΣ/ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Εάν οι προσφέροντες είναι Ενώσεις /Συμπράξεις, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μέλος της Ενώσεως/Συμπράξεως και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, κάθε μέλους της με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην Ένωση/Σύμπραξη θα προσκομισθεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό συστάσεως της Ενώσεως/Συμπράξεως. Έκαστο μέλος της Ενώσεως/Συμπράξεως θα ευθύνεται σε ολόκληρο και αλληλεγγύως έναντι της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. για την εκτέλεση της συμβάσεως, εάν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στην Σελίδα 7 από 19

8 Ένωση/Σύμπραξη. Η δέσμευση αυτή θα αναγράφεται ρητώς και στο συμφωνητικό συστάσεως της Ενώσεως/Συμπράξεως. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Η ΕΡΓΟΣΕ επιθυμεί να συμβάλλει στη διάσωση και συνεπώς στην μεταφύτευση κατά κύριο λόγο των περίπου ελαιοδέντρων της περιοχής για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό αλλά και για λόγους αντικειμενικότητας και διευκόλυνσης στην αξιολόγηση των προσφορών η ΕΡΓΟΣΕ εκτιμά ότι ποσοστό 20% τουλάχιστον των ελαιοδέντρων θα μεταφυτευτεί. Συνεπώς οι υποψήφιοι αγοραστές θα δώσουν τιμή κατ αποκοπή αριθμητικώς και ολογράφως σε ΕΥΡΩ χωρίς τον ΦΠΑ αναλυόμενη σε : Α. Τιμή για καυσόξυλα ή βιομάζα για τα δέντρα συνολικά και Β. Τιμή για μεταφύτευση ανά δέντρο για 900 ελαιόδεντρα (ποσοστό 20% των περίπου ελαιοδέντρων). καθώς και συνολική τιμή (αθροιστικά) για όλα τα ανωτέρω χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα αποτελεί και τη βάση για το κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ποσότητες (1) Προσφερόμενη Τιμή μεταφύτευσης ανά ελαιόδεντρο σε χωρίς ΦΠΑ (2) Προσφερόμενη τιμή για καυσόξυλαβιομάζα (συνολική) σε χωρίς ΦΠΑ (3) Επί μέρους τιμή σε χωρίς ΦΠΑ (4)=(1) (2) ή (4)=(1) (3) 900 ελαιόδεντρα Ελαιόδεντρα - δέντρα ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) Σελίδα 8 από 19

9 Διευκρινίζεται ότι οι τιμές που θα συμπληρωθούν στον ανωτέρω πίνακα δεν θα περιλαμβάνουν κανένα έξοδο με το οποίο ενδεχομένως επιβαρυνθεί ο αγοραστής, αλλά τελικές τιμές (χωρίς ΦΠΑ) οι οποίες θα καταβληθούν στην ΕΡΓΟΣΕ. Επίσης σημειώνεται ότι η ΕΡΓΟΣΕ θα κατευθύνει όλα τα αιτήματα για μεταφυτεύσεις, τα οποία συγκεντρώνει από ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου κλπ, στον αγοραστή πλειοδότη της παρούσας προμήθειας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση πώλησης ελαιοδέντρων για μεταφύτευση, η οποία θα περιλαμβάνει : την προετοιμασία, το κλάδεμα, την εκρίζωση, την ειδική μεταφορά και την απόθεση σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 150 km από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, η τιμή πώλησης σε 400 χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαιτούμενων εργασιών, του κέρδους του πλειοδότη αγοραστή καθώς και του τιμήματος που θα καταβληθεί στην ΕΡΓΟΣΕ). 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών). Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εντός του ανωτέρω διαστήματος για την ανάδειξη του πλειοδότη. ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 5.1. Η Επιτροπή Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του Σελίδα 9 από 19

10 άρθρου 3 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και στις 13:00 ακριβώς κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού, από την αποσφράγιση των προσφορών μέχρι την κατακύρωση, δικαιούται να παρευρίσκεται ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, νομίμως εξουσιοδοτημένος, παραδίδοντας στην αρμόδια Επιτροπή την βεβαίωση εκπροσώπησης Από την Επιτροπή Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. αποσφραγίζονται οι εμπροθέσμως κατατεθέντες φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η Επιτροπή Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών υποχρεούται να ελέγξει, σε κλειστή συνεδρίαση, τη συμφωνία ή όχι του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» των Προσφορών με τους όρους της Πρόσκλησης, συντάσσοντας προς τούτο το σχετικό πρακτικό Οι οικονομικές προσφορές δύνανται να αποσφραγισθούν, κατά την απόλυτο κρίση της Επιτροπής Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, είτε κατά την αρχική αποσφράγιση των προσφορών, είτε σε μεταγενέστερο αυτής στάδιο. Σε περίπτωση μη αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών κατά την αρχική αποσφράγιση, αυτές παραδίδονται επί αποδείξει στο Γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, αμέσως μετά το πέρας της αποσφράγισης των λοιπών φακέλων, προς φύλαξη. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μέχρι την κατακύρωση, δικαιούται να παρευρίσκεται ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, νομίμως εξουσιοδοτημένος, παραδίδοντας στην αρμόδια Επιτροπή την βεβαίωση εκπροσώπησης. Σελίδα 10 από 19

11 5.6. Αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι να λάβουν γνώση των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων, παρουσία της Επιτροπής Σε περίπτωση ταυτόχρονης αποσφράγισης και των οικονομικών προσφορών, το πρακτικό που συντάσσεται αναγράφει και τις προσφερθείσες τιμές Επιτρέπεται υποβολή ενστάσεως για τις ακόλουθες περιπτώσεις : α) κατά της συμμετοχής άλλου διαγωνιζομένου και β) κατά του κύρους της διαγωνιστικής διαδικασίας εντός της επόμενης εργάσιμης από την αποσφράγιση των προσφορών. Ενστάσεις για οποιουσδήποτε άλλους λόγους πέραν των προαναφερομένων δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 6.1. Η αξιολόγηση των Προσφορών (Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών Οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, μεταξύ των Προσφορών που πληρούν τους όρους της πρόκλησης. 6.2 Ο πλειοδότης αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. 6.3 Κριτήριο Κατακύρωσης είναι αυτό της υψηλότερης προσφοράς κατ αποκοπήν για το σύνολο των εκποιούμενων δέντρων σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στο άρθρο 3 Β Οικονομικές Προσφορές της παρούσης. 6.4 Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτήν, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να επαναλαμβάνει, καταργεί, συνεχίζει, ματαιώνει ολικά ή μερικά το διαγωνισμό, πριν την κατάθεση των προσφορών ή σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν βρίσκεται αυτός. 6.5 Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα, ότι οι διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους για Σελίδα 11 από 19

12 την οποιαδήποτε απόφαση της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ιδίως της επανάληψης, κατάργησης, ματαίωσης, συνέχισης του διαγωνισμού κ.λ.π. σύμφωνα με τα παραπάνω. 6.6 Η ανάθεση στον πλειοδότη αγοραστή θα γίνει με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόπιν σχετικής προς τούτο εισηγήσεως της Διεύθυνσης Συμβάσεων και Προμηθειών στην οποία θα διαβιβαστεί το Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών. 6.7 Η αναγγελία κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον πλειοδότη από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Οι κοινοποιήσεις της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. μπορούν να γίνονται και με fax. 6.8 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον πλειοδότη μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς με την σύμφωνη γνώμη του. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 7.1. Με την αναγγελία κατακύρωσης και για την υπογραφή της Σύμβασης ο πλειοδότης αγοραστής οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, διάρκειας έως την (πλέον έξι μηνών σε περίπτωση παράτασης) ίση με το 10% της συνολικής προσφοράς του χωρίς τον ΦΠΑ Η πιο πάνω εγγύηση παρέχεται με σκοπό να καλύψει κάθε απαίτηση της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε κατά του πλειοδότη, είτε για παράβαση οποιουδήποτε συμβατικού όρου, είτε για την μη πλήρη ή την προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε για τη μη εμπρόθεσμη εκτέλεση Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα παραμένει εις χείρας της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. μέχρι τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκτέλεση των όρων της. ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θα θεωρείται συναφθείσα με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον πλειοδότη αγοραστή και την προσκόμιση εκ μέρους του Σελίδα 12 από 19

13 της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η προθεσμία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής θα ορισθεί με την αναγγελία της κατακύρωσης του διαγωνισμού. Το κείμενο της συμβάσεως που θα συναφθεί στη συνέχεια έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι η περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Διακοφτού (Χ.Θ. 75 έως 80) και η περιοχή Ροδοδάφνης- Ερινεού- Παναγοπούλας Ψαθόπυργου - Ρίου (Χ.Θ. 92 έως 113). ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα αρχίσει με την έκδοση της πρώτης εντολής από την αρμόδια Επιτροπή και θα διαρκέσει έως Δίδεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για ένα επιπλέον εξάμηνο κατόπιν αιτήσεως του αγοραστή και εγκρίσεως από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής που θα οριστεί ειδικά γι αυτό τον σκοπό. ΑΡΘΡΟ 11. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του πλειοδότη αγοραστή προς την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ σε περίπτωση που τα δέντρα προορίζονται για καυσόξυλα ή βιομάζα είναι το ακόλουθο: Το 15% της συνολικής προσφοράς του (του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου) θα καταβληθεί ως προκαταβολή σε Σελίδα 13 από 19

14 τραπεζικό λογαριασμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Το 25% της συνολικής προσφοράς του (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ με την συμπλήρωση ποσότητας δέντρων, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας εντολής με την οποία θα συμπληρώνεται η ανωτέρω ποσότητα των δέντρων Το 30% της συνολικής προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ με την συμπλήρωση ποσότητας επιπλέον δέντρων, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας εντολής με την οποία θα συμπληρώνεται η ανωτέρω ποσότητα των δέντρων Τέλος το 30% της συνολικής προσφοράς του (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με την συμπλήρωση όλης της υπόλοιπης ποσότητας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας εντολής με την οποία πλέον θα συμπληρώνεται όλη η προς εκποίηση ποσότητα Στην ανωτέρω τελευταία πληρωμή θα ληφθούν υπόψη οι πιθανές αποκλίσεις που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του πλειοδότη αγοραστή προς την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ σε περίπτωση που τα ελαιόδεντρα μεταφυτευτούν είναι το ακόλουθο: Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μεταφύτευσης ποσότητας 50 ελαιοδέντρων (του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου) θα καταβάλλεται εντός 30 ημερών σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την οικονομική του προσφορά. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι την εξάντληση του συνόλου των προς μεταφύτευση δέντρων. Σελίδα 14 από 19

15 Στη περίπτωση που η παρουσιαζόμενη απόκλιση στην τελική ποσότητα των δέντρων ανέρχεται σε ποσοστό έως 10% (θετική ή αρνητική) δεν δημιουργείται οικονομική απαίτηση για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην περίπτωση που η απόκλιση υπερβεί το 10% (θετική ή αρνητική) τότε το ποσό που θα αναλογεί στην ποσότητα που λείπει ή περισσεύει θα αφαιρείται ή θα προστίθεται κατ αναλογία της προσφοράς του πλειοδότη αγοραστή στο συνολικό τίμημα, πλέον ή μείον του 10%. Η ανωτέρω παράγραφος εφαρμόζεται αποκλειστικά στην περίπτωση απόκλισης στην τελική ποσότητα των δέντρων που προορίζονται για καυσόξυλα ή βιομάζα, ήτοι όλων των δέντρων πλην των ελαιόδεντρων, δεδομένου ότι η ποσότητα των δέντρων (ελαιόδεντρα) που θα μεταφυτευτούν έχει υπολογιστεί κατ εκτίμηση. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Β. ΞΟΥΡΑΦΑΣ Δ.ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 15 από 19

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι εκτάσεις θα παραδίδονται για χρήση στον πλειοδότη, τμηματικώς αναλόγως με την εξέλιξη των εκτελούμενων έργων από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ στις συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες ευρίσκονται τα εκποιούμενα δέντρα, ήτοι των έργων : α) «Κατασκευή υποδομής νέας διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα από Χ.Θ έως Χ.Θ ( Ν.Σ.Γ.Υ.Τ.), Σιδηροδρομικών Σταθμών και Στάσεων (κτίρια, αποβάθρες, στέγαστρα και περιβάλλων χώρος) και Η/Μ οδικών έργων στο τμήμα Κιάτο Ροδοδάφνη» (Α.Δ. 512) και β) «Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη Ψαθόπυργος από Χ.Θ έως Χ.Θ και σήραγγας Παναγοπούλας» (Α.Δ. 579), που αναπτύσσονται στις προς απαλλοτρίωση περιοχές. Η έγγραφη ή προφορική εντολή θα δίδεται στον πλειοδότη από την Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης που θα συσταθεί από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε ειδικά για αυτό το σκοπό και ταυτόχρονα θα ορίζεται ο χρόνος παράδοσης της έκτασης, απαλλαγμένης πλήρως από τα δέντρα και το ριζικό τους σύστημα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται ενδεικτικά σε πέντε (5) ημέρες ανά εκατό (100) δέντρα για κάθε εντολή εφόσον τα δέντρα προορίζονται για καυσόξυλα ή βιομάζα. Ο ανωτέρω χρόνος θα τροποποιείται ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της έκτασης και τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τις εργασίες, όπως ο αριθμός και το είδος δέντρων, πρόσβαση προς το χώρο εργασιών, μεγάλη κλίση κλπ. μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή. Στην περίπτωση που δοθούν εντολές μεταφύτευσης ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών θα καθορίζεται ύστερα από συνεννόηση με την Επιτροπή. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε υποχρεούται και έχει πλήρη την ευθύνη της έγκαιρης οριοθέτησης επί του εδάφους της ζώνης απαλλοτρίωσης έτσι ώστε να Σελίδα 16 από 19

17 εξασφαλιστεί με ακρίβεια ο χώρος ανάπτυξης των εργασιών. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης προξενήσει όχληση ή ζημία σε ιδιοκτησίες εκτός των ορίων απαλλοτριώσης θα έχει ο ίδιος την ευθύνη αποζημίωσης των ιδιοκτητών. Προς αποφυγή λαθών δύναται να παρευρίσκεται ένα τουλάχιστον στέλεχος της Επιτροπής επί τόπου κατά τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε δεν υποχρεούται να παρέχει χώρο ή χώρους για την ανάπτυξη του εργοταξίου του πλειοδότη και ως εκ τούτου ο ίδιος πρέπει να προνοήσει για την εξασφάλιση τους εκ των προτέρων λαμβάνοντας υπόψη του τις τοπικές συνθήκες και δυσκολίες του έργου. Ο πλειοδότης αγοραστής σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναπτύξει τις εργασίες του αυστηρά εντός της οριοθετημένης ζώνης όπως αυτή θα του παραδίδεται ανά εντολή και μόνο και δεν επιτρέπεται να δημιουργεί όχληση στον ανάδοχο της κατασκευής των εκτελούμενων σιδηροδρομικών έργων (Α.Δ. 512 & Α.Δ. 579) ή σε όμορους ιδιοκτήτες. Όλες οι δαπάνες που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης (εκρίζωση, μεταφορά, εργατικά κλπ) βαρύνουν το πλειοδότη. Ο αριθμός των δέντρων που τελικά θα παραλαμβάνει ο πλειοδότης αγοραστής επί τόπου του έργου και επομένως θα αξιοποιεί στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας σύμβασης μπορεί να παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς την ποσότητα των δέντρων σε σχέση με τον αναφερόμενο στον Πίνακα του άρθρου 1 παρ. 1.2 της παρούσας. Στη περίπτωση που η παρουσιαζόμενη απόκλιση στην τελική ποσότητα των δέντρων ανέρχεται σε ποσοστό έως 10% (θετική ή αρνητική) δεν δημιουργείται οικονομική απαίτηση για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην περίπτωση που η απόκλιση υπερβεί το 10% (θετική ή αρνητική) τότε το ποσό που θα αναλογεί στην ποσότητα που λείπει ή περισσεύει θα αφαιρείται ή θα προστίθεται κατ αναλογία της προσφοράς του πλειοδότη αγοραστή στο συνολικό τίμημα, πλέον ή μείον του 10%. Σελίδα 17 από 19

18 Η ανωτέρω παράγραφος εφαρμόζεται αποκλειστικά στην περίπτωση απόκλισης στην τελική ποσότητα των δέντρων που προορίζονται για καυσόξυλα ή βιομάζα, ήτοι όλων των δέντρων πλην των ελαιόδεντρων, δεδομένου ότι η ποσότητα των δέντρων (ελαιόδεντρα) που θα μεταφυτευτούν έχει υπολογιστεί κατ εκτίμηση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης θα παραλαμβάνει τις εκτάσεις μετά των επικειμένων τους τμηματικά και θα συντάσσει σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής με τους ιδιοκτήτες τους, αντίγραφα των οποίων θα παραλαμβάνει και ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, τα οποία θα αποτελούν και τα αποδεικτικά παραλαβής των εκτάσεων, για τις οποίες θα λάβει εντολή στη συνέχεια. Σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, κλπ) κατά την οποία επέλθει μείωση της ποσότητας των δέντρων, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού έως και την παράδοση σε αυτόν των αντίστοιχων εκτάσεων, δεν επιβαρύνεται οικονομικά ο αγοραστής, αλλά αναπροσαρμόζεται ανάλογα η προσφορά του, ενώ ο αγοραστής δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ λόγω μείωσης του αντικειμένου της σύμβασης. Οι εργασίες που αφορούν στην μεταφύτευση των ελαιοδέντρων περιλαμβάνουν: την προετοιμασία, το κλάδεμα, την εκρίζωση με μηχανικά μέσα, την φόρτωση και την μεταφορά με κατάλληλο τρόπο και μέσα σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για αυτές τις περιπτώσεις, έως και την απόθεση των δέντρων στο χώρο που θα υποδειχθεί από τους αγοραστές σε απόσταση 150 km από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Η διαδικασία θα επιβλέπεται από γεωπόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ώστε να διασφαλισθεί το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας και βιωσιμότητας των ελαιοδέντρων μετά την μεταφύτευση. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΞΟΥΡΑΦΑΣ Σελίδα 18 από 19

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής Για την καλή εκτέλεση σύμβασης ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Ημερομηνία Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγγυόμαστε σ εσάς ανεπιφυλάκτως και ως πρωτοφειλέτες για τον κάτοικο (ακριβής Δ/νση) και έχει αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης στο πλειοδοτικό διαγωνισμό (αρίθ ), που διενεργήθηκε την , για την από μέρους του πλειοδότη αυτού εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί εκτέλεση της σύμβασης που συνάφθηκε με την ανακοίνωση σ αυτόν της κατακύρωσης για την εκποίηση δέντρων που ευρίσκονται εντός της απαλλοτριούμενης ζώνης που απαιτείται για την κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής γραμμής (Ν.Σ.Γ), στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Διακοπτού (Χ.Θ 75 έως 80) και στη περιοχή Ροδοδάφνης- Ερινεού- Παναγοπούλας Ψαθόπυργου -Ρίου (Χ.Θ 92 έως 113), υποσχόμεθα δε και είμεθα υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε σ εσάς, με απλή έγγραφη πρόσκληση σας, κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των ευρώ (ολογράφως και αριθμητικά), στο οποίο περιορίζεται η εγγύηση μας και το οποίο εσείς κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ' εσάς από την κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγύησης λόγω παράβασης όρου ή όρων της σύμβασης. Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε απόφασή σας, είναι απολύτως υποχρεωτική για μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την σχετική ειδοποίησή σας το ποσό, για το οποίο η εντολή σας, χωρίς να δικαιούμεθα να λάβουμε υπόψη τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του προμηθευτή, για τον οποίο εγγυόμεθα και παραιτούμεθα από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και δίζησης, καθώς και από τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 862, 863,867 και 868 του αστικού Κώδικα. Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ως άνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με την επιστροφή της παρούσης και με την έγγραφη γι' αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας και το αργότερο έως την (πλέον έξι μηνών) Σελίδα 19 από 19

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 10131. Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού: 6-11-2012

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 10131. Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού: 6-11-2012 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Χατζηασεμίδου Κυριακή Τηλ. : 210-5283161 Προβοπούλου Δάφνη, Τηλ. : 210-5283347 Fax : 210-5283392 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημ/νία: ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Σαββόπουλος Αλέξανδρος (τηλ. 210-5283512) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι) - Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι) - Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΑΡΤΑ 7-3-204 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 483 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Αναστόπουλος Δήμος Τηλ.: 27550 22021 (εσωτ: 3), Fax: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 6ΘΣΤ46Ψ8ΒΞ-ΒΜ3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Αθήνα, 12/06/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΠ/Δ3/8734 Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3429/2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) (ΦΕΚ Α 314/27.12.2005). 2. Το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και το Ν. 3016/2002

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Τμήμα : Οικονομικό/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα