ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας Ν.Π.Ι.Δ.»... 1 Αναπροσαρμογή παραβόλων εργασιών σε Πολ/κό Υλικό Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εντός των νο μίμων ορίων, προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρε τεί στο Υ.Ε.Ν. και αμείβεται με τις διατάξεις του ν. 3205/2003, για το Α εξάμηνο έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Δια χείρισης της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας Ν.Π.Ι.Δ.». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α 242). β) Της περίπτωσης ε της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 89/2004 (ΦΕΚ Α 68). γ) Του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». δ) Του π.δ/τος 27/1996 (ΦΕΚ Α 19), «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ ξης» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004). ε) Του π.δ/τος 195/1995 (ΦΕΚ Α 102), «Οργανισμός Γενι κής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου». στ) Του π.δ/τος 81/2002 (ΦΕΚ Α 57), «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την υπ αριθμ. Υ1/ (ΦΕΚ Β 513) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και κα θορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων». 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ Β 1432) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 4. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ Β 249) απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου». 5. Την υπ αριθμ. 2/45564/0026/ (ΦΕΚ Β 189) από φαση του Υπουργού Οικονομικών, «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/1995». 6. Την υπ αριθμ. Π1 710/ (ΦΕΚ Β 276) απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου «Οδηγίες για την κατάρτιση Κανονισμού Προμηθειών Φορέων (Κ.Π.Φ.), ως ισχύει». 7. Το υπ αριθμ. 110/ έγγραφο της Εθνικής Επι τροπής Γάλακτος Ελλάδας Ν.Π.Ι.Δ. 8. Το υπ αριθμ. 1/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας. 9. Το από Πρακτικό (θέμα 1ο) της Γενικής Συ νέλευσης της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι σμού της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας Ν.Π.Ι.Δ. και του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας (Ε.Ε.Γ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ., ο οποίος έχει ως ακολούθως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού. Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 2538/1997 και του π.δ/τος 89/2004 και καθορίζει: α. Τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι διάφορες προμήθειες της Ε.Ε.Γ.Ε. β. Τον τρόπο είσπραξης των εσόδων και πραγματο

2 4786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποίησης των δαπανών και εν γένει της διαχείρισης της περιουσίας της Ε.Ε.Γ.Ε. Άρθρο 2 Διαχείριση Διαχειριστική Χρήση. 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Γ.Ε. αποφα σίζει: α) Την κατάρτιση του Κανονισμού Προμηθειών και Οι κονομικής Διαχείρισης της Ε.Ε.Γ.Ε. β) Την έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», καθώς και τον τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης. γ) Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. δ) Την απαλλαγή από κάθε οικονομική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Γ.Ε.: α) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Ε.Ε.Γ.Ε., εγκρίνει κάθε δαπάνη αναγκαία για τη διεξαγωγή των εργασιών και μπορεί να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τη διενέργεια δαπανών οποιασδήποτε περίπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. β) Αποφασίζει για την πληρωμή των ενεργούμενων δαπανών και τη χορήγηση προκαταβολών για εκτέλεση εργασιών με απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις δια τάξεις του Κανονισμού. Η διακίνηση των χρημάτων, βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκτελεί ται από τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών της Ε.Ε.Γ.Ε. γ) Αποφασίζει για την ανάληψη και συμμετοχή της Ε.Ε.Γ.Ε. σε επιδοτούμενα εθνικά ή κοινοτικά εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά, ερευνητικά έργα και αναθέτει μελέτες σε ειδικούς επιστήμονες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Ε.Γ.Ε. μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας. δ) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και συντάσσει στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης τον απολογισμό της Ε.Ε.Γ.Ε. καθώς και τον ετήσιο ισολογισμό με το λο γαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης» και αποφασίζει για τις απαραίτητες τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης του. ε) Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσε ων και μισθώσεων ακινήτων. στ) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρημα τοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. ζ) Παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων της οικονο μικής διαχείρισης και της πραγματοποίησης του σκοπού για τον οποίο διατίθενται οι πιστώσεις. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να καθορίζονται επιμέρους όργανα παρακολούθησης όπου κρίνεται ανα γκαίο. 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Γ.Ε.: α) Εκπροσωπεί την Ε.Ε.Γ.Ε. σε οποιαδήποτε δικαστική και εξώδικη ενέργεια ή πράξη. β) Υπογράφει όλα τα έγγραφα της Ε.Ε.Γ.Ε. προς τις δημόσιες αρχές. γ) Υπογράφει τις ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργα σίας του προσωπικού της Ε.Ε.Γ.Ε. δ) Εγκρίνει κάθε απαραίτητη δαπάνη, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. ε) Φροντίζει για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού, Απολογισμού, Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτε λέσματα Χρήσης» της Ε.Ε.Γ.Ε. 4. Ο Προϊστάμενος των Υπηρεσιών της Ε.Ε.Γ.Ε.: α) Επιμελείται τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτε λέσματα Χρήσης» της Ε.Ε.Γ.Ε. και θεωρεί τις καταστάσεις δαπανών και μισθοδοσίας του προσωπικού. β) Επιμελείται τη σύνταξη του προγράμματος έργων και εργασιών του επόμενου χρόνου καθώς και τη σύνταξη έκθεση πεπραγμένων του χρόνου που έληξε, τα οποία θεωρημένα από τον Πρόεδρο και εγκεκριμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Γ.Ε. συνοδεύουν αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» της Ε.Ε.Γ.Ε. γ) Υπογράφει όσα έγγραφα έχει εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. δ) Προβαίνει στην προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρό ντος κανονισμού. ε) Προβαίνει στην οικονομική και λογιστική παρακο λούθηση επιδοτούμενων από εθνικά ή κοινοτικά προ γράμματα και έργα για τα οποία η Ε.Ε.Γ.Ε. έχει καταστεί δικαιούχος. 5. Οικονομικό και Λογιστικό έτος της Ε.Ε.Γ.Ε. είναι το ημερολογιακό έτος (1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου). Άρθρο 3 Πόροι Προϋπολογισμός. 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζε ται το αντίτιμο των προσφερομένων υπηρεσιών και των πραγματοποιούμενων τεχνικών ελέγχων, καθώς και από υπηρεσίες σε τρίτους που μπορεί να προσφέρει η Ε.Ε.Γ.Ε., από τη διοργάνωση Συνεδρίων, Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, από εκδόσεις, από ανάληψη έργων και ελέγχων σχετικών με το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 2. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους μετά την κατάρτισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Γ.Ε., υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των με λών της Ε.Ε.Γ.Ε. και κοινοποιείται στον Υπουργό Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνοδευόμενος από την εισηγητική έκθεση που περιέχει ανάλυση και αιτιολόγηση των επί μέρους κονδυλίων των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων. 3. Στο σκέλος των Εσόδων του προϋπολογισμού ανα γράφονται οι πόροι που προβλέπονται να εισπραχθούν στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπο λογισμός. 4. Στο σκέλος των Εξόδων περιλαμβάνονται οι προ βλεπόμενες δαπάνες κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται. Ως χρόνος πραγματο ποίησης της δαπάνης νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά. 5. Η τροποποίηση του προϋπολογισμού είναι δυνατή σύμφωνα με τη διαδικασία του εδαφίου γ της παραγρά φου 2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 89/2004. Άρθρο 4 Λογιστική Οικονομική Οργάνωση. 1. Η λογιστική της Ε.Ε.Γ.Ε. τηρείται κατά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 1123/1980). Η τήρηση και η ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων της Ε.Ε.Γ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες δια τάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). 2. Η απόδοση, ύστερα από έλεγχο και συμφωνία των κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, γίνεται από τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών της Ε.Ε.Γ.Ε. 3. Τα παραστατικά των εγγραφών της γενικής λογιστικής καταχωρούνται σε ιδιαίτερα αρχεία όπου φυλάσσονται και τίθενται στη διάθεση κάθε ελεγκτικού οργάνου ή εξουσιο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4787 δοτημένου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκει μένου για πιστώσεις που προέρχονται από την Ε.Ε. Άρθρο 5 Εισπράξεις. 1. Οι πόροι της Ε.Ε.Γ.Ε. και οι εισπράξεις από οποιαδήποτε αιτία που αυτή πραγματοποιεί κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΑΤΕ η άλλης τράπεζας όπως αποφασίζεται από το Δ.Σ. μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού. 2. Οι εισπράξεις πραγματοποιούνται με αριθμημένα γραμμάτια εισπράξεως. Ένα ποσό μετρητών, ύψους τρια κοσίων ευρώ (300 ), θα παραμένει στο ταμείο διαθέσιμο για την αντιμετώπιση μικροδαπανών από τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών της Ε.Ε.Γ.Ε. Άρθρο 6 Ανάληψη και εκκαθάριση δαπανών Πληρωμές. 1. Για την πληρωμή κάθε δαπάνης απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος. Στις περιπτώσεις που οι πληρω μές γίνονται με τραπεζική επιταγή, αυτή υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Είναι δυνατή η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προ πληρωμής λογαριασμών μετά από απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Γ.Ε. και στα οποία επισυνάπτο νται τα νόμιμα δικαιολογητικά κατά την απόδοση του λογαριασμού. 3. Κάθε εντολή πληρωμής που εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Γ.Ε. πρέπει να συνοδεύε ται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής από τα οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη της υποχρεώσεως της πληρωμής (τιμολόγια κ.λπ.) το ποσό και ο δικαιούχος. Τα δικαιολογητικά αυτά προσδιορίζονται από το είδος της πληρωμής. 4. Ειδικά προκειμένου για πληρωμές που αφορούν: α) Μισθοδοσία υπαλλήλων, απαραίτητα στοιχεία είναι οι μισθοδοτικές καταστάσεις. β) Προμήθειες διαφόρων ειδών ή παροχή υπηρεσιών, απαραίτητα στοιχεία είναι οι εγκρίσεις δαπανών από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 7 Έλεγχος Αντικείμενο του ελέγχου είναι : 1. Η πληρότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των δικαι ολογητικών που στηρίζουν τις οικονομικές πράξεις. 2. Η ορθότητα της λογιστικής απεικόνισης των διαφό ρων συναλλαγών στα τηρούμενα βιβλία. 3. Η σύννομη κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων ήτοι του Ισολογισμού, του Απολογισμού και του Λογαρια σμού Αποτελέσματα Χρήσεως και προσαρτήματα, καθώς και έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχεί ρισης της Ε.Ε.Γ.Ε. γίνεται μέσα στους δύο πρώτους μή νες του επόμενου έτους από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και ανήκουν σε εταιρίες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών. Η έκθεση του ελέγχου υποβάλλεται στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών (Δ/νση 39 Γ.Λ.Κ.) το πρώτο εξάμηνο του ιδίου έτους. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να διατάξει, οποτεδήποτε, έκτακτο έλεγχο της διαχείρι σης της Ε.Ε.Γ.Ε. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν την Ε.Ε.Γ.Ε. Άρθρο 8 Αναλήψεις μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς 1. Η ταμειακή εν γένει διαχείριση της Ε.Ε.Γ.Ε. διενερ γείται μέσω λογαριασμών καταθέσεων που τηρούνται σε λογαριασμούς Τράπεζας που προκύπτει ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό. 2. Κάθε είσπραξη που πραγματοποιεί η Α.Τ.Ε. ή άλλη τράπεζα για λογαριασμό της Ε.Ε.Γ.Ε. αποδεικνύεται από το εκδιδόμενο από αυτήν παραστατικό και από την μηνιαία κίνηση των λογαριασμών της στην τράπεζα. 3. Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τον τρα πεζικό λογαριασμό της Ε.Ε.Γ.Ε. υπογράφεται σχετική εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου προς τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών ή εκδί δεται επιταγή στο όνομα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 9 Διαχείριση Αναλωσίμων και Παγίων. 1. Η προμήθεια και η παραλαβή παγίων ή και αναλωσί μων υλικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρό ντος Κανονισμού. 2. Κατά την απογραφή τέλους χρήσεως, γίνεται εξακρί βωση της υπάρξεως των πάγιων στοιχείων. Τα απογρα φικά δελτία των πάγιων στοιχείων ελέγχονται από τον Προϊστάμενο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Γ.Ε. 3. Η συντήρηση των πάγιων στοιχείων γίνεται με τη φροντίδα του προσωπικού της Ε.Ε.Γ.Ε. 4. Η ανάγκη της συντηρήσεως των παγίων στοιχείων διαπιστώνεται απ αυτόν που τα χρησιμοποιεί και ειδο ποιεί αμέσως τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών ο οποίος χωρίς καθυστέρηση προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργει ες για την συντήρηση του είδους και αφού βεβαιωθεί για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του, συναινεί στην πληρωμή της σχετικής δαπάνης. Άρθρο 10 Περί προμηθειών, λοιπών αναθέσεων. 1. Η έκδοση της απόφασης κάθε προμήθειας προϋπο θέτει: α) Διαπίστωση ανάγκης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Γ.Ε. β) Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Γ.Ε. 2. Οι Προμήθειες και οι λοιπές αναθέσεις της Ε.Ε.Γ.Ε. πραγματοποιούνται ως εξής: α) Για ποσόν μέχρι των κατά είδος και κατά έτος γίνεται με απευθείας ανάθεση. Η απευθείας ανάθεση πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου των Υπηρεσιών. β) Για ποσόν από και μέχρι του ποσού των γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από το Δ.Σ της Ε.Ε.Γ.Ε. με υποβολή εγγράφων προσφορών. Η Επιτροπή αυτή επιλέγει, την πλέον συμφέ ρουσα προσφορά ή τη χαμηλότερη τιμή αναλόγως και ει σηγείται στο Δ.Σ το οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό. γ) Για ποσό πάνω από αλλά κατώτερου του ποσού πέραν του οποίου εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι οδηγί ες 97/52/ΕΟΚ, 2004/17 και 2004/18, όπως κάθε φορά ισχύ ουν, η προμήθεια υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2286/1995 και του π.δ/τος 394/1996 και διενεργείται από επιτροπή η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία επι λέγει μεταξύ των προσφορών που υποβάλλονται από τους

4 4788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενδιαφερόμενους οίκους μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον, το είδος του διαγωνισμού, το προς προμήθεια είδος, το κριτήριο, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ποσότητα των προς την προμήθεια υλικών, καθώς και τη δυνατότητα για τους προμηθευτές υποβολής προσφορών για ένα μέρος ή για το σύνολο των ζητούμενων υλικών, τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παραδόσεως και παραλαβής των υλικών, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών και τον τρόπο καταβολής του, την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως για το δια γωνισμό, το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής, τα σχετικά με τις εγγυήσεις και άλλες τυχόν ζητούμενες εξασφαλίσεις και οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία ζητούνται και λοιπούς όρους συνάψεως της συμβάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύε ται στο ΦΕΚ και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελληνίου κυκλοφορίας εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι οικονομική και η περίληψη της οποίας αναρτάται σε εμφανές μέρος στα γραφεία της Ε.Ε.Γ.Ε. Τα έξοδα δημοσί ευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν την Ε.Ε.Γ.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει κατόπιν εισήγησης της επιτροπής προμηθειών, την πλέον συμφέρουσα οικο νομική προσφορά. Κατόπιν αυτών καταρτίζεται σύμβαση μεταξύ της Ε.Ε.Γ.Ε. και του προμηθευτή. δ) Για ποσόν ίσου ή ανώτερου του ποσού πέραν του οποίου εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι οδηγίες 97/52/ΕΟΚ, 2004/17 και 2004/18, όπως κάθε φορά ισχύουν, η προμήθεια διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία των οδηγιών αυ τών και το Δ.Σ επιλέγει την πιο συμφέρουσα προσφορά ή το είδος με την χαμηλότερη τιμή. 3. Σε περίπτωση επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από λόγους ανωτέρας βίας, που δεν απορρέουν από ευ θύνη της Επιτροπής και δεν συμβιβάζονται με τις προ θεσμίες των προβλεπόμενων διαδικασιών οι συμβάσεις του παρόντος άρθρου συνάπτονται από την Ε.Ε.Γ.Ε, άνευ προηγούμενης διαδικασίας και μόνο κατόπιν αιτιολογη μένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σ αυτή την απόφαση αιτιολογείται ποια προϋπόθεση συντρέχει και ορίζονται οι βασικοί όροι της συμβάσεως. Η από φαση ανάθεσης κοινοποιείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών. 4. Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης κάθε προμήθειας και ανάθεσης βεβαιώνεται από σχετικές επι τροπές, η σύνθεση και η θητεία των οποίων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. 5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων κατάτμηση έργου ή προμήθειας δεν επιτρέπεται. 6. Οι μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων για τις ανάγκες της Ε.Ε.Γ.Ε., γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Ε., μετά από δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δημοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύμβαση κ.λπ.. Μίσθωση ή εκμίσθωση, με απευθείας συμφωνία, επιτρέπεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Σε επείγουσες ή εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊστάμενου των Υπηρεσι ών της Ε.Ε.Γ.Ε., ή του Προέδρου προς το Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Ε., ή αν έγινε διαγωνισμός και απέβη άγονος ή το αποτέλεσμα κρίθηκε ασύμφορο για την Ε.Ε.Γ.Ε. β) Αν πρόκειται για επέκταση εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Γ.Ε. σε άλλους χώρους του ίδιου ή παρακείμενου οι κήματος αλλά για χώρο ίσο του αρχικού και χρόνο μέχρι λήξεως της αρχικής σύμβασης. γ) Όταν πρόκειται για μισθώσεις εκμισθώσεις σε νο μικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και το Δ.Σ. κρίνει συμφέρουσα τη μί σθωση ή εκμίσθωση. Η εγγύηση συμμετοχής προσδιορίζεται στο αιτούμενο ετήσιο μίσθωμα ή σε ποσό ανάλογο του προς μίσθωση οικήματος. Η εγγύηση επιστρέφεται με την εγκατάσταση της Ε.Ε.Γ.Ε. στο μίσθιο ή μετά τη χρήση του κινητού. Τα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημο σίου Τομέα απαλλάσσονται της εγγυοδοσίας. Η σύμβαση μίσθωσης ή εκμίσθωσης καταρτίζεται με ιδι ωτικό έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Ε. Οι μισθώσεις ακινήτων δεν μπορούν να συνομολογηθούν για μικρότερο χρόνο των πέντε (5) ετών. Η Ε.Ε.Γ.Ε., ως μισθωτής μπορεί, χωρίς καμιά αποζημίωση να προβεί μονομερώς στη λύση της μίσθωσης αν καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών που στεγάζονται στο μίσθιο. Για τη λύση της μίσθωσης απαιτείται η έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκμισθωτή σαράντα πέντε (45) του λάχιστον ημέρες πριν την καθοριζόμενη στην ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της μίσθωσης από την οποία παύει κάθε υποχρέωση της Ε.Ε.Γ.Ε. για καταβολή μισθώματος. Σιωπηρά αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης δεν επιτρέπεται. Στη διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου πρέπει να προσ διορίζονται: α) Η περιοχή του ακινήτου και η χρήση για την οποία προορίζεται. β) Το είδος, χωρητικότητα, διαρρύθμιση και τυχόν ιδι αίτερες απαιτήσεις. γ) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος καταβολής των μισθω μάτων. δ) Ο τρόπος υποβολής των προσφορών, ο τύπος, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της προθεσμίας αποδοχής των προσφορών από την επιτροπή. ε) Οι τυχόν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις του εκμισθωτή. στ) Ο όρος ότι στην προσφορά θα αναγράφεται το αι τούμενο μίσθωμα ολογράφως και αριθμητικώς, θα περιγρά φεται το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητο καθώς και ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξής τους οποίος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. ζ) Κάθε άλλος αναγκαίος όρος κατά την κρίση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Ε. 7. Τα εκποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν κατά κυριότητα στην Ε.Ε.Γ.Ε. διακρίνονται: α) Σε ακίνητα. β) Σε κινητά πάσης φύσεως. Τα ακίνητα μπορούν να εκποιηθούν μόνο μετά από ειδι κή κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Γ.Ε., εγκρινόμενης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων, στην οποία καθορίζεται ο τρόπος εκποίησης καθώς και το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του αποτελέσματος. Κινητά πάσης φύσεως εκποιούνται, εφόσον με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Ε., μετά από πρόταση του Προϊστάμενου των Υπηρεσιών της Ε.Ε.Γ.Ε., που διαχειρίζεται αυτά κρι θούν εκποιήσιμα είτε λόγω ακαταλληλότητας, είτε λόγω αχρηστότητας ή προς εξυπηρέτηση νομίμων σκοπών. Για την ακαταλληλότητα ή αχρηστότητα αποφαίνεται η Επι τροπή παραλαβών της Ε.Ε.Γ.Ε. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Ε. καθορίζει ανάλογα με την περίπτωση τον τρόπο της εκποίησης, την επιτροπή εκποίησης, τους

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4789 όρους εκποίησης, τη δημοσίευση ή μη της περίληψης της διακήρυξης στον ημερήσιο τύπο, την προθεσμία διενέρ γειας του διαγωνισμού και το αρμόδιο όργανο έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 8. Έργο είναι κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαί νιση ή επισκευή και συντήρηση ή σχεδιασμός, προμήθεια και εκτέλεση ολοκληρωμένης εργασίας, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση. Για την εκτέλεση τεχνικού έργου απαιτείται, εφόσον δεν ήθελε άλλως οριστεί, σχέδιο προϋπολογισμού, συγγραφή υποχρεώσεων, τιμολόγιο, ανάλυση τιμών κ.λ.π. δηλαδή πλήρης μελέτη που συντάσσεται από τεχνικό και εγκρί νεται από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Ε. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Ε. δύναται να αναθέτει τη σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση έργου σε ιδιώτες τεχνικούς ή να προσλαμβάνει αναγνωρισμένο τεχνικό για τη σύνταξη μελετών, τον έλεγχο αυτών ή την παρακολούθηση του εκτελούμενου έργου, με αμοιβή που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ισχύουν για το σκοπό αυτό στην Ε.Ε.Γ.Ε. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Ε. καθορίζει με γενικές ή ειδικές αποφά σεις του τις αρμοδιότητες του Προϊστάμενου των Υπηρε σιών της Ε.Ε.Γ.Ε. ως προς το ύψος της δαπάνης, τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους δημοπράτησης ή διαγωνισμού για την εκτέλεση έργων συντήρησης, επισκευές κτιρίων και εγκαταστάσεων ή την προσθήκη μικρών παραρτη μάτων, την εκτέλεση έργων σε κτήματα της Ε.Ε.Γ.Ε., που εξυπηρετούν προγράμματα έρευνας που έχουν εγκριθεί, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εκτέλεση αυτών. Τα έργα εκτελούνται μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Ε., είτε με αυτεπιστασία από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Γ.Ε., είτε με εργολαβία. α) Για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία μπορεί να προσλαμβάνονται ημερομίσθιοι τεχνίτες, επιστάτες και εργάτες. β) Η με εργολαβία εκτέλεση των έργων μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση, πρόχειρο διαγωνισμό ή δημοπρα σία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Τα έργα της περιπτώσεως (β) ενεργούνται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Γ.Ε. στην οποία εκτός των άλλων καθορίζονται και οι όροι της δημοπράτησης ή διαγωνισμού, οι προθεσμίες δημοσίευσης της περίληψης, ο τρόπος της μειοδοσίας, το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του αποτελέσματος, η επιβλέπουσα αρχή του έργου και ο επιβλέπων τεχνικός, η επιτροπή παραλαβής ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εκτέλεση των έργων. Άρθρο 11 Γενικές Διατάξεις 1. Για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, εφόσον απαιτείται, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 2538/ Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Μαρτίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθμ (2) Αναπροσαρμογή παραβόλων εργασιών σε Πολ/κό Υλικό. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1564/1985 (ΦΕΚ 164/τ.Α / ) «Οργάνωση παραγωγής και Εμπορίας του Πολ/κού Υλικού Φυτικών Ειδών». 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1059/τ.Β / ) απόφαση Υπ. Γεωργίας με την οποία αναπροσαρμόζονται τα παράβολα των εργασιών σε Πολ/κό Υλικό που πραγ ματοποιεί ο Σταθμός Ελέγχου Σπόρων Αθηνών. 4. Το υπ αριθμ. 1390/ έγγραφο του Σταθμού Ελέγ χου Σπόρων Αθηνών με το οποίο προτείνεται η αναπροσαρ μογή των τιμολογίων των εργασιών του εν λόγω Σταθμού. 5. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Εισροών Φυτικής Παραγωγής με το οποίο συμφωνεί με τις προτεινόμενες από το Σταθμό, τιμές των παραβόλων, αποφασίζουμε: 1. Αναπροσαρμόζουμε το ύψος των παραβόλων που πρέ πει να συνοδεύουν τις αιτήσεις για εξετάσεις και αναλύ σεις δειγμάτων Πολ/κού Υλικού, ως εξής: ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΕΙΓΜΑ Ι. ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΙΔΗ ΣΠΟΡΩΝ Έλεγχος Ειδ. Καθαριότητας Έλεγχος Βλαστικότητας Έλεγχος άλλων ειδών σε δείγμα ορισμένου βάρους Α. ΣΙΤΗΡΑ Β. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ Γ. ΨΥΧΑΝΘΗ ΛΕΠΤΟΣΠΕΡΜΑ Δ. ΨΥΧΑΝΘΗ ΧΟΝΔΡΟΣΠΕΡΜΑ Ε. ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΚΛΩΣΤΙΚΑ (εκτός Brassica spp & Sinapis spp) ΣΤ. Brassica spp & Sinappis spp Ζ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΡΜΑ Η. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΧΟΝΔΡΟΣΠΕΡΜΑ Θ. ΤΕΥΤΛΑ Ι. ΚΑΠΝΟΣ ΙΑ. ΜΙΓΜΑΤΑ 70 ΙΒ. ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Άθροισμα Τιμών επί μέ ρους ειδών Άθροισμα Τιμών επί μέ ρους ειδών ΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Προσδιορισμός υγρασίας 20 Β. Προσδιορισμός βάρους σπόρων Γ. Λήψη καθαρών σπόρων από 10/100 σπόρους επενδεδυμένους Δ. Έλεγχος Βιωσιμότητας με 40 τη μέθοδο ΤΖ

6 4790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε. ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Εργαστηριακές ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ αναλύσεις Λογισμικό Σύστημα Διαχείρι σης Ποιότητας Ζ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κοινό πιστοποιητικό Πιστοποιητικό ISTA (Πρωτότυπο και αντίγραφο) 20 για ένα δείγμα 10 για κάθε επιπλέον δείγμα 50/ημέρα 50/ημέρα 50/ημέρα Περιλαμβάνεται στο κόστος των αναλύσεων 5 Τα δείγματα τα οποία αποστέλλονται από Δημόσιες Υπηρεσίες και τα ΚΕΠΠΥΕΛ ελέγχονται δωρεάν, εφόσον τα αποτελέσματα της εξέτασης προορίζονται για υπη ρεσιακή χρήση. 2. Τα παράβολα αυτά θα κατατίθενται υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών στον Ειδικό Λογ/σμό Σποροπαραγωγής & Φυτω ρίων Νο 26698/1 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αντιμετώπιση των δαπανών που προβλέπονται από τη εφαρμογή του ν. 1564/1985. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ F Αριθμ /10/2006 (3 ) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εντός των νομίμων ορίων, προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι καίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί στο Υ.Ε.Ν. και αμείβεται με τις διατάξεις του ν. 3205/2003, για το Α εξάμηνο έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συνα φείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 297 Α ). 2. Την υπ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ» (ΦΕΚ 215 Β/ ). 3. Την υπ αριθμ. οικ. 4848/ απόφαση Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1970 Β/ ). 4. Τις υπ αριθμ. 382/ , 290/ και 319/ αποφάσεις Επιθεωρήσεων Εργασίας Πειραιά, Άνω Λιο σίων και Δυτικής Αττικής αντίστοιχα, με θέμα «Έγκριση υπερωριακής εργασίας». 5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υ.Ε.Ν., που θα καλυ φθούν με υπερωριακή απασχόληση. 6. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Υ.Ε.Ν., έτους 2006 στους Κ.Α.Ε και 0512, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εντός των νο μίμων ορίων, σε δεκαέξι (16) εργαζόμενους με σχέση εργα σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν στο Υ.Ε.Ν. και αμείβονται με τις διατάξεις του ν. 3205/2003, για το Α εξάμηνο έτους 2006, ως ακολούθως: α) Σε τρεις (3) υπαλλήλους εκ των οποίων ένας (1) υπη ρετεί στον Περιφερειακό Σταθμό Καταπολέμησης της Ρύπανσης (Π.Σ.Κ.Ρ./Ελευσίνας) και δύο (02) στον (Π.Σ.Κ.Ρ./ ΠΕΙΡΑΙΑ), για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, είκοσι πέντε (25) ώρες συνολικά για τον καθένα. β) Σε έναν (01) υπάλληλο ειδικότητος οδηγού, που υπη ρετεί ως οδηγός υπηρεσιακού λεωφορείου στην Α.Ε.Ν./ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, η οποία εδρεύει εκτός του αστικού κέντρου, εξήντα (60) ώρες συνολικά. Ο συγκεκριμένος οδηγός εργάζεται εκτός του κανονικού ωραρίου, καθώς απαιτείται η εργασία του, ενωρίτερα το πρωί, και αργό τερα το μεσημέρι, ώστε το μετακινούμενο με υπηρεσιακό όχημα διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχο λής να ευρίσκεται στην υπηρεσία του κατά το κανονικό ωράριο εργασίας. γ) Σε δώδεκα (12) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ειδικότητας Διοικητικού Πανεπιστημιακής και Δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης, εξήντα (60) ώρες στον καθένα, ως εξής: αα) ΚΩΛΕΤΣΗ Ελένη και ΡΕΓΙΠΑ Χαράλαμπο που υπη ρετούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών YEN, για τη διαδικασία αντικατάστασης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και έκδοση κατάλληλων πιστοποιητικών. ββ) ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ Αντωνία, ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κωνσταντίνο, ΚΑ ΠΑΤΣΟΥΛΙΑ Νικόλαο και ΣΚΟΥΡΤΗ Δημήτριο, που υπηρε τούν στη Διεύθυνση Προμηθειών Κτιριακών Εγκαταστάσε ων YEN, για την υλοποίηση των πέραν του προϋπολογισμού YEN προμηθειών, του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, Επιθεώρησης Πλοηγικής Υπηρεσίας και Λιμενικής Αστυ νομίας και τη συμμετοχή σε Επιτροπές Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκτός κανονικού ωραρίου. γγ) ΚΩΒΑΙΟΥ Μαρία και ΜΟΡΟΥ Μαρία, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας YEN, για την προώ θηση και αποσυμφόρηση των συσσωρευμένων φακέλλων συνταξιοδότησης ναυτικών. δδ) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, ΚΑΤΣΙΠΗ Άννα και ΤΡΙΜΗ Μαρία, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπι κού YEN, για την αντιμετώπιση αναγκών διενέργειας προ σλήψεων προσωπικού στο YEN, τις εκπαιδευτικές μονά δες, τους Πλοηγικούς Σταθμούς, την επιλογή Διευθυντών Προϊσταμένων και Προϊσταμένων Τμημάτων, καθώς και άλλες επείγουσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν και δεν μπορούν ν αντιμετωπισθούν μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας. εε) ΚΑΛΑΦΑΤΗ Ευαγγελία που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση αναγκών σύνταξης και εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων YEN, για την αναβάθμιση και επέκταση με νέα προγράμματα λογι σμικού μισθοδοσίας των πολιτικών υπαλλήλων YEN. 2. Υπεύθυνοι ορίζονται οι οικείοι Διευθυντές για την Κεντρική Υπηρεσία, ενώ για τους υπαλλήλους ΚΕΣΕΝ/ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΑΕΝ και ΠΣΚΡ, οι Διοικητές και κατά τόπους Λιμενάρχες, αντίστοιχα. 3. Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί των ευρώ περίπου, υπάρχει πίστωση στον προϋπολο γισμό του Υ.Ε.Ν., οικονομικού έτους 2006, στους Κ.Α.Ε και Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

7

8 4792 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 17 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3871 Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4138 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 16 23 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4109 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 25 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4111 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 29 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4233 Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα