ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /1619 Αναθεώρηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). (Τροποποίηση της υπ αριθμ /655/2006 (Β 399/ ) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την «Έγκριση Εθνικού Κανονι σμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)») ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοι νοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (Α 101). β. του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ. των εδ. η και θ, της παραγράφου 2, του άρθρου 4 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 7, του άρθρου 23 του ν. 3431/2006 (Α 13) «Περί ηλεκτρονικών επικοι νωνιών και άλλες διατάξεις», δ. του π.δ. 293/1999 περί Οργανισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 2. Την Κοινή Πολιτικοστρατιωτική Συμφωνία ΝΑΤΟ επί Συχνοτήτων 2002 [ΝΑΤΟ Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA) 2002], PO (2002)167, 2 Dec Την υπ αριθμ. 2006/771/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ρα διοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD), 4. Την υπ αριθμ. 2006/804/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της σχετικά με την εναρμόνιση του ραδιο φάσματος για συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) οι οποίες λειτουργούν στην ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF), 5. Την υπ αριθμ. 2007/90/ΕΚ απόφαση της Επιτρο πής της , για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 2005/513/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της σχε τικά με την εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος στην ζώνη συχνοτήτων των 5GHz για την υλοποίηση συ στημάτων ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομέ νων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN), 6. Την υπ αριθμ. 2007/98/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος στην ζώνη συχνοτήτων των 2 GHz, για την υλοποίηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δο ρυφορικές υπηρεσίες, 7. Την υπ αριθμ. 2007/131/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της σχετικά με την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης (UWB) στην Κοινότητα, 8. Την υπ αριθμ. 2008/294/ΕΚ απόφαση της Επιτρο πής της σχετικά με εναρμονισμένους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος για τη λειτουργία υπηρε σιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (MCA) στην Κοινότητα, 9. Την υπ αριθμ. 2008/411/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συ χνοτήτων MHz για επίγεια συστήματα ικα νά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα. 10. Την υπ αριθμ. 2008/432/ΕΚ απόφαση της Επιτρο πής της για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ρα διοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας. 11. Την υπ αριθμ. 2008/477/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων MHz για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα. 12. Την υπ αριθμ /655/2006 (Β 399/ ) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)», 13. Tην ανάγκη επικαιροποίησης του Εθνικού Κανονι σμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, όπως ισχύει, 14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημι ουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /655/ (ΦΕΚΒ 399) κοινή απόφαση ως κατωτέρω: 1. Στο Άρθρο 3, στον Πίνακα Συντμήσεων, προστίθε νται οι ακόλουθες εγγραφές: «UWB: Ultra Wideband

2 28546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) BFWA: Broadband Fixed Wireless Access MCA: Mobile Communications on Aircraft NJFA: NATO Joint Civil/military Frequency Agreement ITS: Intelligent Transport Systems» 2. Στο άρθρο 6 οι ακόλουθες υποσημειώσεις αντικα θίστανται αντιστοίχως ως εξής: Ε1 Στις ζώνες συχνοτήτων 9 59,750 khz, 59,750 60,250 khz, 60, khz, khz, khz, ,5 khz και 148, khz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουρ γία συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για επαγωγικές εφαρμογές οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου λίου της 9ης Μαρτίου 1999», την απόφαση ERC DEC (01) 13 και τη Σύσταση ERC/REC και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ΕΚ όπως τροποποιή θηκε από την 2008/432/ΕΚ. E6 Στις ζώνες συχνοτήτων khz, ,5 khz, 148, khz και khz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για επαγωγικές εφαρμογές οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφω σης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της », τη Σύστα ση ERC/REC και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2008/432/ΕΚ. E7 Στις ζώνες συχνοτήτων khz και khz, επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία μη εξειδικευμένων συσκευών μικρής εμβέλειας οι οποίες είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του π.δ. 44/2002, τις αποφάσεις ERC DEC (01)01, ERC DEC (01)02, τη Σύστα ση ERC/REC και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2008/432/ΕΚ. E12 Στις ζώνες συχνοτήτων 26,957 27,283 MHz, 40,66 40,7 ΜHz, 138,2 138,45 MHz, 433, ,040 MHz, 433, ,790 MHz και ,5 ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία μη εξειδικευμένων συσκευών μικρής εμβέλειας οι οποίες είναι σύμφωνες με τις δι ατάξεις του π.δ. 44/2002 τις αποφάσεις ERC DEC (01) 03, ERC DEC (01)05, τη Σύσταση ERC/REC και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2008/432/ΕΚ. Ε17 Στις ζώνες συχνοτήτων 148,0 150,05 MHz και MHz επιτρέπεται η λειτουργία συστημάτων S PCS<1GHz (μη γεωστατικό σύστημα MSS για μη φωνη τικές εφαρμογές το οποίο λειτουργεί σε ζώνες κάτω του 1GHz), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Δ.Κ.Ρ. Τα συστήματα S PCS<1GHz, των οποίων επι τρέπεται η λειτουργία στις ανωτέρω ζώνες, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση ERC/DEC/(99)06. Ε23 Στις ζώνες συχνοτήτων khz και ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών μικρής εμβέλειας οι οποίες είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του π.δ. 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2008/432/ΕΚ και χρησιμοποι ούνται ως μέρος ασύρματων εφαρμογών υπηρεσιών υγείας (ενεργά ιατρικά εμφυτεύματα). E25 Η χρήση της ζώνης MHz από την κινητή υπηρεσία ξηράς περιορίζεται στις υποζώνες συχνοτήτων 446, ,100 MHz για ιδιωτικά κινητά ραδιοδίκτυα (PMR 446) σύμφωνα με την απόφαση ERC/DEC/(98)25 της CEPT και 446, ,200 MHz για ιδιωτικά κινητά ραδιοδίκτυα (Digital PMR 446) σύμφωνα με την απόφαση ECC/DEC/(05)12 της CEPT. E27 α. Στις ζώνες συχνοτήτων 87,5 108 ΜΗz, ΜΗz και MHz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λει τουργία συσκευών μικρής εμβέλειας οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002, τη Σύστα ση ERC/REC και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2008/432/ΕΚ και χρησιμοποιούνται για ασύρματες ακου στικές εφαρμογές. β. Στις ζώνες συχνοτήτων 863,00 868,00 MHz, 868,00 868,60 MHz, 868,70 869,20 MHz, 869,40 869,65 MHz και 869,70 870,00 ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία μη εξειδικευμένων συσκευών μικρής εμβέλειας οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002, την απόφαση ERC/DEC (01) 04, τη Σύσταση ERC/REC και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2008/432/ΕΚ. γ. Στις ζώνες συχνοτήτων 868,60 868,70, 869,25 869,30, 869,30 869,40, και 869,65 869,70 ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών μικρής εμβέλειας, που χρησιμοποιούνται για συστήματα συναγερμών, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002, την απόφαση ERC/DEC (01) 09, τη Σύσταση ERC/REC και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2008/432/ΕΚ. δ. Στη ζώνη συχνοτήτων 869,20 869,25 ΜΗz επι τρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών μικρής εμβέλειας, που χρησιμοποιούνται σε συστήματα συ ναγερμού μειονεκτούντων προσώπων, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002, τη Σύστα ση ERC/REC και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2008/432/ΕΚ. ε. Στη ζώνη συχνοτήτων ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio identification applications RFID) οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC και την απόφαση της Ευ ρωπαϊκής Επιτροπής 2006/804/ΕΚ. Ε36 Οι ζώνες συχνοτήτων ,5 MHz, 2483, MHz, ΜΗz και MHz διατί θενται για την ανάπτυξη Δορυφορικών Προσωπικών Υπηρεσιών Επικοινωνιών σύμφωνα με τις Αποφάσεις ERC/DEC/(97)03 ECC/DEC/(06)09 της CEPT και την από φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2007/98/ Ειδικότερα, για τις ζώνες συχνοτήτων ΜΗz και MHz, κάθε άλλη χρήση των ζωνών αυτών δεν επιτρέπεται να προκαλεί βλαβερές παρεμβολές στα συστήματα που παρέχουν Κινητές Δορυφορικές Υπηρεσίες, και δεν απαιτεί προστασία από βλαβερές παρεμβολές που προκαλούνται από τα συστήματα που παρέχουν Κινητές Δορυφορικές Υπηρεσίες.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε44 α. Η ζώνη συχνοτήτων ,5 MHz, διατίθεται για τη λειτουργία μη εξειδικευμένων συσκευών μικρής εμβέλειας οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002, τις Αποφάσεις ERC/DEC (01) 07 και ERC/DEC (01) 08, τη Σύσταση ERC/REC και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2008/432/ΕΚ. β. Οι συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιού νται για συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπερι λαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN), για την ανίχνευση κινήσεων και συναγερμι κή ειδοποίηση εξαιρούνται από ατομική αδειοδότηση. γ. Στη ζώνη συχνοτήτων MHz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών μικρής εμβέλειας οι οποίες χρησιμοποιούνται για εφαρμογές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) και οι οποίες είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του π.δ. 44/2002 και τη Σύσταση ERC/REC Ε47 Στη ζώνη συχνοτήτων ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία μη εξειδικευμένων συσκευών μικρής εμβέλειας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις δια τάξεις του π.δ. 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2008/432/ΕΚ E53 α. Στις ζώνες συχνοτήτων 24 24,25 GHz, 61 61,5 GHz, 122, GHz και GHz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία μη εξειδικευμένων συσκευών μικρής εμβέλειας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του π.δ. 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC 70 03, και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2008/432/ΕΚ β. Κάτω από τις προϋποθέσεις της απόφασης της Επι τροπής των ΕΚ 2005/50/EK, της σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα (L21), στη ζώνη συχνοτήτων 21,65 26,65 GHz επιτρέπεται χωρίς άδεια, αλλά χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία, μέχρι την 30 η Ιουνίου 2013, η λειτουργία ραντάρ μικρής εμβέλειας εγκατεστημένων σε οχήματα, τα οποία είναι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 44/2002 και την απόφαση ECC/DEC/(04)10. Η διατιθέμενη ζώνη είναι 24,15±2,5 GHz για το τμή μα υπερευρείας ζώνης του εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα, με μέγιστη μέση πυκνότητα ισχύος 41,3 dbm/mhz ενεργού ισοτροπικά ακτινοβολού μενης ισχύος (e.i.r.p.) και πυκνότητα ισχύος κορυφής 0 dbm/50 MHz e.i.r.p, εξαιρούμενων των συχνοτήτων 22 GHz όπου η μέγιστη μέση πυκνότητα ισχύος πρέπει να περιορίζεται στα 61,3 dbm/mhz e.i.r.p. Το ραδιοφάσμα της περιοχής των 24,05 24,25 GHz καθορίζεται για το στενοζωνικό τρόπο/συνιστώσα εκ 9 14 πομπής, που δύναται να αποτελείται από αδιαμόρφωτο φορέα, με μέγιστη ισχύ κορυφής 20 dbm e.i.r.p. Εκπομπές εντός της ζώνης των 23,6 24 GHz σε αριθμη τικά 30 o ή περισσότερο πάνω από τον ορίζοντα περιο ρίζονται κατά τουλάχιστον 25 db για εξοπλισμό ραντάρ μικρής εμβέλειας που έχει διατεθεί την αγορά πριν από το 2010 και έπειτα κατά τουλάχιστον 30 db. 3. Διαγράφονται οι υποσημειώσεις Ε28, Ε30 και Ε Προστίθενται οι υποσημειώσεις και Ε52 ως εξής: «E50Α Στις ζώνες συχνοτήτων 4,5 7,0 GΗz, 8,5 10,6 GHz, 24,05 27,00GHz, GHz και GHz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της στάθμης περιεχομένου δεξαμενών (Tank Level Probing Radar TLPR) οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002, και τη Σύσταση ERC/REC E52 Στη ζώνη συχνοτήτων MHz επιτρέπε ται η λειτουργία συστημάτων ευρυζωνικής σταθερής ασύρματης πρόσβασης (BFWA) σύμφωνα με τη Σύσταση ECC/REC/(06)04 της CEPT.» 5. Προστίθενται οι υποσημειώσεις 5.211, 5.384Α και 5.555Β ως εξής: «5.211 Πρόσθετη Εκχώρηση: στις χώρες Γερμανία, Σαουδική Αραβία, Αυστρία, Μπαχρέιν, Βέλγιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Δανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισπανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισραήλ, Κένυα, Κουβέιτ, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Λιχνενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλί, Μάλτα, Νορβηγία, Ολ λανδία, Κατάρ, Ηνωμένο Βασίλειο, Σερβία Μαυροβούνιο, Σομαλία, Σουηδία, Ελβετία, Τανζανία, Τυνησία και Τουρ κία η ζώνη συχνοτήτων MHz εκχωρείται επίσης, σε πρωτεύουσα βάση, στην ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία και στην κινητή υπηρεσία ξηράς (WRC 2000) 5.384A Οι ζώνες συχνοτήτων (ή μέρη των ζωνών αυ τών) MHz και MHz, έχουν προσδιορι στεί προς χρήση από διοικήσεις που επιθυμούν να υλο ποιήσουν International Mobile Telecommunications 2000 (IMT 2000) σε συμφωνία με το Ψήφισμα 223 (WRC 2000). Αυτός ο προσδιορισμός δεν αποκλείει την χρήση αυ τών των ζωνών συχνοτήτων από υπηρεσίες στις οποίες έχουν ήδη εκχωρηθεί και δεν συνιστά προτεραιότητα στους κανονισμούς ραδιοσυχνοτήτων (WRC 2000) B Η πυκνότητα ροής ισχύος στην ζώνη συχνοτή των GHz που παράγεται από οποιονδήποτε γεωστατικό διαστημικό σταθμό στην σταθερή δορυφο ρική υπηρεσία (διάστημα που λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων GHz και GHz δεν πρέπει να ξεπερνά τα db(w/m 2 ) σε οποιαδή ποτε ζώνη 500 khz στον τόπο του ραδιο αστρονομικού σταθμού. (WRC 03)» 6. Αντικαθίστανται τα αντίστοιχα τμήματα του πίνακα του άρθρου 6 ως ακολούθως: ΡΑΔΙΟΠΛΟHΓΗΣΗ E1, E2, Ε ,95 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ , E1, E2, Ε23 19,95 20,05 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ (20 khz) Ε23 ISM ΕΝ 55011

4 28548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20,05 70 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ , E1, E2, Ε ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 E1, E2, Ε ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 5.57 ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ , E1, E2, Ε ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓHΣΗ 5.60 E1, E2, Ε ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 5.57 ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.56, E1, E2, Ε ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.62 Σταθερή 5.64, E1, E2, Ε23 LORAN C ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.64, E1, E2, Ε ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 E1, E2, Ε ,6 ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 Σταθερή Ναυτιλιακή κινητή 5.64, E1, E2, Ε23 117,6 126 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ , E1, E2, Ε ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 E1, E2, Ε ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ , E1, E2, Ε ,5 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 5.64, E1, E2, Ε23 148,5 255 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ E1, E2, Ε ,5 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ E1, E2, Ε23 283,5 315 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗ ΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ , E1, E2, Ε23 YΠΑ ΥΠΑ Εφαρμογές ραδιοερασι τέχνη NDB/L NDB/L Ναυτιλιακοί ραδιοφάροι ΕΝ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εφαρμογές ραδιοεπισήμανσης ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ (5 000 khz) ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ Διαστημική έρευνα Κινητή εκτός αεροναυτικής κι νητής εκτός αεροναυτικής κι νητής ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (OR) Αεροναυτικές επικοινωνίες ΞΗΡΑΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (R) 5.111, 5.115, ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοινωνίες Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (OR) 5.111, 5.115, Αεροναυτικές επικοινωνίες Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος ΞΗΡΑΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ , ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 5.109, 5.110, 5.130, 5.132, 5.137, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (R) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (OR) DSC ΜSI Nαυτιλιακές επικοινωνίες ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοινωνίες Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος 27 Αεροναυτικές επικοινωνίες Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ C, ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ , 5.143Β, Εφαρμογές ερασιτέχνη και EN ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου EN Εφαρμογές ερασιτέχνη ΕΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (R) ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοινωνίες Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (OR) Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος

6 28550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ , ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.147, ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ( khz) ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ Διαστημική έρευνα 5.111, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (R) ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοινωνίες Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος Ε Εφαρμογές ερασιτέχνη ΕΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (OR) Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (R) ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοινωνίες Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ , ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.147, ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ , 5.132, 5.145, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (OR) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (R) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, Ναυτιλιακές εφαρμογές Πληροφορίες ναυτιλιακής ασφάλειας Κίνηση και κλήση τηλεφωνί ας έκτακτης ανάγκης Κίνηση τηλετυπίας έκτακτης ανάγκης Σχέδια διαυλοποί ησης Προσαρτημά των 17 και khz khz khz Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος 26 ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοινωνίες Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ Κινητή εκτός αεροναυτικής κι νητής (R)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Ερασιτεχνικές εφαρμογές ΕΝ Εφαρμογές ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου Ερασιτεχνικές εφαρμογές ΕΝ Κινητή εκτός αεροναυτικής κι νητής (R) ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ( khz) 5.111, ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ Διαστημική έρευνα ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (OR) Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ , E ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ , ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (R) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (OR) Ναυτιλιακές εφαρμογές Κλήση DSC Kίνηση έκτακτης ανάγκης DSC Πληροφορίες ναυτιλιακής ασφάλειας Κίνηση και κλήση τηλεφωνίας έκτακτης ανάγκης Κίνηση τηλετυπίας έκτακτης ανάγκης Σχέδια διαυλοποί ησης Προσαρτημά των 17 και , , 16903, khz 16804,5 khz 16806,5 khz khz khz ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοινωνίες Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος 27 Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος Διαστημική έρευνα ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη ΕΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου Κινητή εκτός αεροναυτικής κι νητής ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ναυτιλιακές εφαρμογές Κλήση DSC Σχέδιο διαυλοποί ησης Προσαρτήμα τος ,5, 18899, 18899,5 khz

8 28552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ναυτιλιακές εφαρμογές Κλήση DSC Πληροφορίες ναυτιλιακής ασφάλειας Σχέδια διαυλοποί ησης Προσαρτημά των 17 και ,5, 19704, 19704,5 khz 19680,5 khz ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ Διαστημική έρευνα 5.111, SAR (±3 khz) σχε τικά με επανδρωμέ να διαστημικά οχή ματα ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ( khz) 5.111, Κινητή ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ B ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (R) E ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εκτός αεροναυτικής κι νητής (R) A ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (OR) Εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη Εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου ΕΝ ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοινωνίες Σχέδιο απονομής Προσαρτήματος 27 Ναυτιλιακές εφαρμογές Σχέδια διαυλοποί ησης Προσαρτημά Κλήση DSC των 17 και ,5, 22375, 22375, , ΜSI 22444,5, khz khz εκτός αεροναυτικής κι νητής 5.157, ΞΗΡΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ( khz) Εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη Εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ Διαστημική έρευνα εκτός αεροναυτικής κι νητής ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εκτός αεροναυτικής κι νητής ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ E ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ναυτιλιακές εφαρμογές Κλήση DSC MSI Σχέδιο διαυλοποί ησης Προσαρτήμα τος ,5, 25209, 25209,5 khz 26100, 5 khz 27,5 28 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, Ε8, Ε10 SRD τηλεειδοποίησης ή κλήσης προσώπων SRD τηλεχειρισμού και τη λεμέτρησης SRD τηλεχειρισμού και τη λεμέτρησης ISM 28 29,7 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Εφαρμογές ερασιτέχνη Δορυφορικές εφαρμογές ερασιτέχνη 29,7 30,005 KINHTH Ε11 Ασύρματα μικρόφωνα EN ,5 108 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ FM Σύμβαση Γενεύης 1984 Ε27 Συσκευές μικρής εμβέλει ας, Ασύρματες Ακουστικές Εφαρμογές (Wireless Audio Applications) ,025 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Διάστημα ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙ ΚΗ (Διάστημα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστη μα 5.208Α, 5.209, Ε17 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Διάστημα ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (OR) Κινητή εκτός αεροναυτικής κινητής (R) Δορυφόροι χαμηλής τρο χιάς ΕΝ ERC/DEC/(99)06 Περιορίζεται σε κι νητή ξηράς εντός αεροδρομίων 5.206, 5.208

10 28554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 137, ,175 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Διάστημα ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙ ΚΗ (Διάστημα ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Διάστημα ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ (OR) Κινητή δορυφορική (Διάστημα 5.208Α, 5.209, Ε17 Κινητή Δορυφόροι χαμηλής τρο χιάς ΕΝ ERC/DEC/(99)06 Περιορίζεται σε κι νητή ξηράς εντός αεροδρομίων 5.206, , ,825 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Διάστημα ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστη μα 5.208Α, 5.209, Ε17 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Διάστημα Σταθερή Κινητή εκτός αεροναυτικής κινητής (R) Δορυφόροι χαμηλής τρο χιάς ΕΝ ERC/DEC/(99)06 137, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Διάστημα ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Διάστημα Σταθερή Κινητή δορυφορική (Διάστημα 5.208Α, 5.209, Ε17 Κινητή εκτός αεροναυτικής κινητής (R) Δορυφόροι χαμηλής τρο χιάς ΕΝ ERC/DEC/(99) ,9 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Δορυφόροι χαμηλής τρο ΕΝ ERC/DEC/(99)06 Διάστημα ) 5.209, 5.219, 5.221, Ε χιάς 149,9 150,05 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗ ΣΗ 5.222, 5.224Β Δορυφόροι χαμηλής τρο ΕΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) 5.209, 5.224Α 5.220, 5.223, Ε17 χιάς ERC/DEC/(99) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Διάστημα Εξερεύνηση της Γης μέσω δο ρυφόρου (Γη προς Διάστημα) Μετεωρολογική δορυφορική (Γη προς Διάστημα) Ε23 Μετεωρολογικές εφαρμο γές ΞΗΡΑΣ Ε25 Ραδιοεντοπισμός Ε.Δ PMR 446, Digital PMR 446 ΕΝ ERC/DEC/(98)25 ECC/DEC/(05)12

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε28, Ε29 EGSM UMTS EN EN ERC/DEC/(97)02 ECC/DEC/(06) Ε30 Ε31 GSM UMTS CT1 EN EN ETS (ΕΛΟΤ 1298) ERC/DEC(94)01 ECC/DEC/(06) Ε29 EGSM UMTS EN EN ERC/DEC/(97)02 ECC/DEC/(06)13 Ραδιοεντοπισμός Ε31 GSM UMTS CT1 EN EN ETS (ΕΛΟΤ 1298) ERC/DEC(94)01 ECC/DEC/(06) Ε , DCS 1800 UMTS MCA ΕΝ ΕΝ ERC/DEC(95)03 ΕRC REC T/R22 07 ECC/DEC/(06)07 ECC/DEC/(06) Α Ε38 DCS 1800 UMTS MCA ΕΝ ΕΝ ERC/DEC(95)03 ΕRC REC T/R22 07 ECC/DEC/(06)07 ECC/DEC/(06) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα) 5.351Α 5.388, 5.389Α, Ε36 Κινητές δορυφορικές εφαρμογές Δορυφορική συνιστώσα IMT 2000/UMTS ΕΝ ΕΝ ERC/DEC(97)07 ERC/DEC(99)25 ERC/DEC (00)01 ECC/DEC/(06) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα 5.351Α 5.388, 5.389Α, Ε36 Κινητές δορυφορικές εφαρμογές Δορυφορική συνιστώσα IMT 2000/UMTS ΕΝ ΕΝ ERC/DEC(97)03 ERC/DEC(97)04 ERC/DEC(97)07 ERC/DEC (00)01 ECC/DEC/(06) , 5.410, εκτός αεροναυτικής κινητής ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα 5.351Α, IMT 2000/UMTS Υπηρεσίες επίγειων ευ ρυζωνικών ηλεκτρονι κών επικοινωνιών ECC/DEC (02) 06 ECC REC 03 03

12 28556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.409, 5.410, εκτός Αεροναυτικής Κινητής 5.339, 5.403, 5.417D, 5.418Β, 5.418C IMT 2000/UMTS SAP/SAB Υπηρεσίες επίγειων ευ ρυζωνικών ηλεκτρονι κών επικοινωνιών ΕRC REC T/R ΕCC DEC (02)06 ECC REC ΕRC/REC , 5.410, εκτός Αεροναυτικής Κινητής Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (παθητική) Ραδιοαστρονομία Διαστημική έρευνα (παθητική) 5.149, IMT 2000/UMTS Υπηρεσίες επίγειων ευ ρυζωνικών ηλεκτρονι κών επικοινωνιών SAP/SAB Εφαρμογές ραδιαστρο νομίας ΕRC REC T/R ΕCC DEC (02)06 ECC REC ΕRC/REC , 5.410, εκτός Αεροναυτικής Κινητής ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) 5.351Α Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (παθητική) Ραδιοαστρονομία Διαστημική έρευνα (παθητική) 5.149, 5.419, Δορυφορικά συστήματα (πολιτικά) IMT 2000/UMTS Υπηρεσίες επίγειων ευ ρυζωνικών ηλεκτρονι κών επικοινωνιών Ραδιοαστρονομία ΕCC DEC (02)06 ECC REC ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα Ραδιοεντοπισμός Σταθερές δισημειακές και σημειο πολυσημεια κές ραδιοζεύξεις BWA Αερομεταφερόμενα ρα ντάρ ΕΝ ECC/DEC/(07)02 ECC/REC/(04)05 ΕRC/REC ERC/REC ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα Ε45 Σταθερές δισημειακές και σημειο πολυσημεια κές ραδιοζεύξεις Επίγειοι σταθμοί BWA ΕΝ ECC/DEC/(07)02 ECC/REC/(04)05 ERC/REC ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα Ε45 Δισημειακές ραδιοζεύ ξεις Επίγειοι σταθμοί ΕΝ ERC/REC , Κινητές ραδιοζεύξεις Ραδιοαστρονομία 5.149, 5.339, εκτός Αεροναυτικής Κινητής ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, Κινητές ραδιοζεύξεις Κινητές ραδιοζεύξεις

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (Γη προς Διάστημα) 5.367, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (Διάστημα προς Διάστημα), (Διά στημα 5.328Β, 5.443Β 5.367, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.367, 5.444, Α ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) 5.447Α KINHTH εκτός αεροναυτικής κινη τής 5.446Α, 5.446Β, Ε46, 5.447Β, 5.447C, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 5.447D εκτός αεροναυτικής κινη τής 5.446Α, 5.447F 5.448A, Ε46, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργητική) εκτός αεροναυτικής κινη τής 5.446Α, 5.447F 5.448A, Ε46, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) 5.448Β ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργητική) 5.448C 5.448D ΑΕΡΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργητική) 5.448D 5.448Β, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ εκτός αεροναυτικής κινη τής 5.446Α, 5.450Α ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργητική) 5.450Β 5.448Β, Ε46, ΥΠΑ ΥΠΑ MLS ΥΠΑ ΜLS MLS YΠΑ Ζεύξεις τροφοδοσίας για την κινητή δορυφορική υπηρεσία WAS/RLAN Ενεργητικοί αισθητήρες Καθορισμός θέσης Ναυτιλιακά και VTS ρα ντάρ Ραντάρ τακτικών επικοι νωνιών Ραντάρ καιρού WAS/RLAN Ενεργητικοί αισθητήρες Καθορισμός θέσης Ναυτιλιακά και VTS ρα ντάρ Ραντάρ τακτικών επικοι νωνιών Ραντάρ καιρού WAS/RLAN Ενεργητικοί αισθητήρες Καθορισμός θέσης Ναυτιλιακά και VTS ρα ντάρ Ραντάρ τακτικών επικοι νωνιών Ραντάρ καιρού αεροσκα φών Ενεργητικοί αισθητήρες Καθορισμός θέσης Ναυτιλιακά και VTS ρα ντάρ Ραντάρ τακτικών επικοι νωνιών Ραντάρ καιρού Ενεργητικοί αισθητήρες Καθορισμός θέσης Ναυτιλιακά και VTS ρα ντάρ Ραντάρ τακτικών επικοι νωνιών Ραντάρ καιρού WAS/RLAN EN EN EN EN

14 28558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ εκτός αεροναυτικής κινη τής 5.446Α, 5.450Α 5.450Β Ε46, Καθορισμός θέσης Ναυτιλιακά και VTS ρα ντάρ Ραντάρ τακτικών επικοι νωνιών EN WAS/RLAN εκτός αεροναυτικής κινη τής 5.446Α, 5.450Α Διαστημική έρευνα (απόμακρο Διάστημα) Ε46, Εφαρμογές ραδιοερασι τέχνη Καθορισμός θέσης Ναυτιλιακά και VTS ρα ντάρ Ραντάρ τακτικών επικοι νωνιών Ραντάρ καιρού ΕΝ EN Η ερασιτεχνική υπη ρεσία μόνο μετά από εφαρμογή δι αδικασιών συντονι σμού από το ΥΜΕ WAS/RLAN ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα) Ε47, Ε48, E52, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα) δορυφορική (Διάστη μα 5.150, Ε47, E52, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα) 5.150, E47, E52, Εφαρμογές ραδιοερασι τέχνη ΙSM SRD BFWA Ραντάρ καιρού Τηλεματικά συστήματα οδικών μεταφορών (RTTT) Επίγειοι σταθμοί Ραντάρ καιρού Eφαρμογές ραδιοερασι τεχνών SRD ΙSM BFWA Επίγειοι σταθμοί SRD ΙSM ITS BFWA ΕΝ ΕΝ , ΕΝ EN ΕΝ EN EN ΕΝ EN Η ερασιτεχνική υπη ρεσία μόνο μετά από εφαρμογή δι αδικασιών συντονι σμού από το ΥΜΕ ECC/REC/(06)04 Η ερασιτεχνική και η ερασιτεχνική δο ρυφορική υπηρε σία μόνο μετά από εφαρμογή διαδικα σιών συντονισμού από το ΥΜΕ ECC/REC/(06)04 ECC/DEC/(08)01 ECC/REC/(06) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα) 5.457Α 5.149, 5.440, 5.458, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα (Γη προς Διάστημα) , 5.458A, 5.458B, 5.458C, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Γη προς Διάστημα) Επίγειοι σταθμοί Επίγειοι σταθμοί EN EN ERC/REC ERC/REC ERC/REC ERC/REC ΕCC/REC 02 06

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα εκτός αεροναυτικής κινητής ΕCC/REC ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα 5.461Α ΕCC/REC ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα ΕCC/REC ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστημα 5.461Β εκτός αεροναυτικής κινητής εκτός αεροναυτικής κινητής ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα) ΕCC/REC ΕCC/REC ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (Διάστημα 5.462Α SAP/ SAB και ENG/OB ΕCC/REC ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (Διάστημα 5.462Α SAP/ SAB και ENG/OB ΕCC/REC ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (Διάστημα 5.462Α ΕCC/REC ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργή) ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργή) Ραντάρ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών Ραντάρ επιτήρησης πλοί ων, ξηράς και αεροσκαφών και όπλων Ραντάρ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών Ραντάρ επιτήρησης πλοί ων, ξηράς και αεροσκαφών και όπλων

16 28560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗ ΓΗΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗ ΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ Ραδιοεντοπισμός ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ , Ε49, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ Ραδιοεντοπισμός ΥΠΑ ΥΠΑ ΥΠΑ Ραντάρ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών Ραντάρ επιτήρησης πλοί ων, ξηράς και αεροσκαφών και όπλων Doppler ραντάρ αεροσκα φών Doppler ραντάρ αεροσκα φών Ναυτιλιακά ραντάρ Ναυτιλιακά ραντάρ ASDE (Πρωτεύοντα Ρα ντάρ) Ναυτιλιακά ραντάρ Αεροφερόμενα ραντάρ Αεροφερόμενα ραντάρ Ναυτιλιακά ραντάρ Ανιχνευτές κίνησης ΕΝ Ναυτιλιακά ραντάρ Ανιχνευτές κίνησης ΕΝ Χ band , 5.474, 5.475, Ε49, ΥΠΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργή) ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργή) ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ Ε49, 5.476Α, Διαστημική Έρευνα 5.479, Ε49, Ραντάρ καιρού αεροσκα φών ASDE (Πρωτεύοντα Ρα ντάρ) Ραντάρ παντός τύπου SRD Ανιχνευτές κίνησης EN Ραντάρ παντός τύπου Ανιχνευτές κίνησης EN MHz (GHz) 10 10, , SAP/SAB και ΕΝG/OB Εφαρμογές ραδιοερασι τέχνη ΕΝ Η ερασιτεχνι κή υπηρεσία μόνο μετά από εφαρμο γή διαδικασιών συ ντονισμού από το ΥΜΕ 10,15 10,30 ΕΝ ,30 10,45 Δισημειακές και πολυση μειακές ραδιοζεύξεις SAP/SAB και ENG/ΟΒ Ραντάρ Εφαρμογές ραδιοερασι τέχνη SAP/SAB και ΕΝG/ΟΒ Ραντάρ Εφαρμογές ραδιοερασι τέχνη ΕRC REC ERC REC Η ερασιτεχνι κή υπηρεσία μόνο μετά από εφαρμο γή διαδικασιών συ ντονισμού από το ΥΜΕ Η ερασιτεχνι κή υπηρεσία μόνο μετά από εφαρμο γή διαδικασιών συ ντονισμού από το ΥΜΕ * *

17 ΦΕΚ 1979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (GHz) 10,45 10,5 10,5 10,55 10,55 10,6 10,6 10,68 δορυφορική Ραδιοεντοπισμός Ε49, εκτός αεροναυτικής κινητής Ραδιοεντοπισμός Ε49, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) εκτός αεροναυτικής κινητής ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) Ραδιοεντοπισμός 5.149, Δισημειακές και πολυση μειακές ραδιοζεύξεις SAP/SAB και ENG Ραντάρ Εφαρμογές ραδιοερασι τέχνη Δισημειακές και πολυση μειακές ραδιοζεύξεις SAP/SAB και ENG Ανιχνευτές κίνησης Δισημειακές και πολυση μειακές ραδιοζεύξεις Ανιχνευτές κίνησης SRD ανίχνευσης κίνησης ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕRC REC ERC REC Η ερασιτεχνική και η ερασιτεχνική δο ρυφορική υπηρε σία μόνο μετά από εφαρμογή διαδικα σιών συντονισμού από το ΥΜΕ ΕRC REC ERC REC ΕRC REC ΕRC REC ERC REC ΕRC REC ΕRC REC ΕRC REC (GHz) 10,7 11,7 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διά στημα 5.441, 5.484Α εκτός αεροναυτικής κινητής E45, E51 Επίγειοι σταθμοί ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ERC REC ERC DEC (00)08 (GHz) 22,55 23,55 23,55 23,6 ΔΙΑΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.149, E53 E53 Ραντάρ οχημάτων μικρής εμβέλειας SAP/SAB Ραντάρ οχημάτων μικρής εμβέλειας (GHz) 24,05 24,25 24,25 24,45 24,45 24,75 Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (ενεργητική) E49, Ε53, Ε53, ΔΙΑΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Ε53, Εφαρμογές ραδιοερασι τέχνη Ανιχνευτές κίνησης Μη καθορισμένες εφαρμο γές SRD Ραντάρ οχημάτων μικρής εμβέλειας Σημειο πολυσημειακές ρα διοζεύξεις Ραντάρ οχημάτων μικρής εμβέλειας ΕΝ ΕΝ EN ΕΝ ΕRC REC T/R ERC REC ERC REC 00 05

18 28562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (GHz) 24,75 25,25 25,25 25,5 Ε53, ΔΙΑΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Δορυφορική υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και σημάτων χρό νου (Γη προς Διάστημα ) Ε53, 25,5 27 ΔΙΑΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (Διάστημα 5.536Α ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Διάστημα 5.536Α Δορυφορική υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και σημάτων χρό νου (Γη προς Διάστημα ) Ε53, Σημειο πολυσημειακές ρα διοζεύξεις Ραντάρ οχημάτων μικρής εμβέλειας Σημειο πολυσημειακές ρα διοζεύξεις Ραντάρ οχημάτων μικρής εμβέλειας Σημειο πολυσημειακές ρα διοζεύξεις Aμυντικά συστήματα στη ζώνη 26,5 27 GHz Ραντάρ οχημάτων μικρής εμβέλειας ΕΝ ΕΝ ΕΝ (GHz) 57 58,2 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) ΔΙΑΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.556Α ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) 5.547, 5.558, υψηλής πυκνότητας 58,2 59 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) 5.547, 5.556, υψηλής πυκνότητας ΔΙΑΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.556Α , Ε53, ΔΙΑΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ , ΔΙΑΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Ε48, Μη καθορισμένες εφαρμο γές SRD EN RTI Τηλεματικά συστήματα οδικών μεταφορών (RTTT) ERC/ DEC(92)02 ΕΝ , ΕΝ (GHz) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Διάστη μα ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ Διαστημική έρευνα (Διάστημα 5.559Α, 5.561,

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (GHz) 76 77,5 ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ δορυφορική Διαστημική έρευνα (Διάστημα Τηλεματικά συστήματα οδικών μεταφορών ΕΝ Η ερασιτεχνική και η ερασιτεχνική δο ρυφορική υπηρε σία μόνο μετά από εφαρμογή δια δικα σιών συντονι σμού από το ΥΜΕ Ε48, 77,5 78 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Ραδιοαστρονομία Διαστημική έρευνα (Διάστημα 5.149, Η ερασιτεχνική και η ερασιτεχνική δο ρυφορική υπηρε σία μόνο μετά από εφαρμογή δια δικα σιών συντονι σμού από το ΥΜΕ δορυφορική Ραδιοαστρονομία Διαστημική έρευνα (Διάστημα 5.149, 5.560, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ δορυφορική Διαστημική έρευνα (Διάστημα 5.149, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Διαστημική έρευνα (Διάστημα 5.149, 5.561Α, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη προς Διάστημα ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, Η ερασιτεχνική και η ερασιτεχνική δο ρυφορική υπηρε σία μόνο μετά από εφαρμογή δια δικα σιών συντονι σμού από το ΥΜΕ Η ερασιτεχνική και η ερασιτεχνική δο ρυφορική υπηρε σία μόνο μετά από εφαρμογή δια δικα σιών συντονι σμού από το ΥΜΕ 7. Προστίθεται Άρθρο 7 το οποίο έχει ως εξής: Άρθρο 7 Ειδικές Χρήσεις Επιτρέπεται η χρήση ζωνών ραδιοσυχνοτήτων από εξοπλισμό τεχνολογίας υπερ ευρείας ζώνης (ultra wideband UWB) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2007/131/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της , στις ζώνες ραδι οσυχνοτήτων που ορίζονται στο παράρτημα αυτής.» Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

20 28564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3006 28 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 623/026 Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1040 7 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1270 2 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3002407/158 Καθορισμός της καθ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 2 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19403/1388/08 Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132426 Καταχώρηση των δραστικών ουσιών φωσφορούχο αρ γίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα