ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η"

Transcript

1 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

2 Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί για πλήθος τιµών θερµοκρασίας ώστε να κατασκευαστεί ένα διάγραµµα συντελεστή δυσθραυστότητας - θερµοκρασίας, από όπου µπορεί να προσδιοριστεί η µεταβατική θερµοκρασία του υλικού (µετάβαση από ψαθυρή σε όλκιµη θραύση) και να εκτιµηθεί η καταλληλότητά του για συγκεκριµένες συνθήκες λειτουργίας της κατασκευής.

3 Κρούση- ορισμοί Ένα φορτίο ονοµάζεται κρουστικό όταν η χρονική διάρκεια επιβολής του είναι το πολύ ίση µε τη θεµελιώδη φυσική περίοδο που αντιστοιχεί στην ιδιοσυχνότητα της κατασκευής. Ως κρουστικά χαρακτηρίζονται τα φορτία τα οποία είτε µεταβάλλουν γρήγορα το µέγεθος τους (π.χ. χτύπηµα µε σφυρί) είτε µετακινούν γρήγορα το σηµείο επιβολήςτους (π.χ. τροχοίκινούµενουτραίνουεπάνωσεσιδηροτροχιά).

4 Διάδοση τασικών κυμάτων Αποτέλεσµα της εφαρµογής ενός κρουστικού φορτίου σε ένα υλικό είναι η δηµιουργία και η διάδοση τασικών (ελαστικών) κυµάτων µέσα σε αυτό. Τα τασικά κύµατα είναι είτε διαµήκη, οπότε προκαλούν διόγκωση (αλλαγή διαστάσεων), είτε εγκάρσια, οπότε προκαλούν στρέβλωση (αλλαγή σχήµατος) του δοκιµίου. Η ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων αποτελεί ιδιότητα του υλικού και δε σχετίζεται µε τη διέγερση. H ταχύτητα διάδοσης των διαµηκών κυµάτων εξαρτάται από το µέτρο διάτµησης (G), την πυκνότητα (ρ),το λόγο µέτρο διόγκωσης(κ) του υλικού υ = p K+ 4 / 3G ρ H ταχύτητα διάδοσης των εγκαρσίων δεν εξαρτάται από το µέτρο διόγκωσης.

5 Συντελεστής Δυσθραυστότητας(Toughness) Ο συντελεστής δυσθραυστότητας αποτελεί µέτρο της ενέργειας που απορροφά ένα υλικό πριν τη θραύση του και αποτελεί χαρακτηριστικό του υλικού. Oι στατικές δοκιµές δεν αναφέρονται σε ενέργεια αλλά σε τιµή τάσης για το συντελεστή δυσθραυστότητας (αντοχή). Γενικά, όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του συντελεστή δυσθραυστότητας του υλικού, τόσοπιοόλκιµοείναι. Η τιµή του συντελεστή δυσθραυστότητας µεταβάλλεται ανάλογα µε τις αλλαγές της κατάστασης της ύλης, όπως για παράδειγµα αυτές που συµβαίνουν µε την επίδραση µικρής θερµικής κατεργασίας ή µερικής σφυρηλάτησης.

6 Αντοχή σε κρούση παράγοντες επηρροής Εκτός από το συντελεστή δυσθραυστότητας η αντοχή ενός υλικού σε κρουστικά φορτία επηρεάζεται από 1. την ταχύτητα της παραµόρφωσης και 2. τηθερµοκρασία. Συγκεκριµένα, η αντοχή του υλικού σε κρουστικά φορτία 1. µειώνεται µε τη µείωση της θερµοκρασίας και 2. µειώνεται µε την αύξηση της ταχύτητας παραµόρφωσης.

7 Επίδραση θερμοκρασίας στην δυσθραυστότητα Οι κοινοί χάλυβες παρουσιάζουν υψηλές τιµές συντελεστή δυσθραυστότητας σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, ενώ σε Τ<0 η τιµή του είναι πολύ χαµηλή. Οι υψηλές τιµές δυσθραυστότητας συνδέονται µε µεγάλη πλαστική παραµόρφωση (όλκιµηθραύση), ενώσεχαµηλέςτιµέςηθραύσηείναιψαθυρή. Στην ενδιάµεση περιοχή, παρουσιάζονται φαινόµενα µεικτής θραύσης και εµφανίζεται η µεταβατική θερµοκρασία Τµ. Η µεταβατική θερµοκρασία αυξάνεται ανάλογα µε το πάχος και το πλάτος τουδοκιµίου, τηναιχµηρότητατηςδιατοµήςκαιτηνταχύτητακρούσης. Η αύξηση της απόστασης των εδράσεων του δοκιµίου µειώνει την Τµ. ΗΤµεπηρεάζεταιαντουλικόέχειυποστείγήρανση, ενψυχρώπαραµόρφωση, οποιαδήποτε θερµική κατεργασία ή εµφανίζει ανοµοιογένειες δοµής και µεγέθους κόκκων.

8 Αστοχία λόγω κρούσης Ένα υλικό µπορεί να αστοχήσει 1. κατ' αποχωρισµό 2. κατ' ολίσθηση (πλαστικήπαραµόρφωση) 3. µεµεικτότρόπο. Οτρόποςαστοχίαςτουεξαρτάταιαπότηνολκιµότητάτου. Σεπερίπτωσηµικρήςήαµελητέαςολκιµότηταςτουλικόαστοχείκατ' αποχωρισµό (ψαθυρή θραύση στα υλικά µε µεγάλη τιµή ολκιµότητας το υλικό καταρρέει χωρίς διάδοση ρωγµών. Οιενδιάµεσεςκαταστάσειςθραύσηςαντιστοιχούνστηνόλκιµηθραύσηκαισ' αυτές παρατηρείται ταυτόχρονη διάδοση ρωγµών και πλαστικές ζώνες.

9 Αστοχία λόγω κρούσης Κατά τη θραύση ενός υλικού από την επίδραση κρουστικών φορτίων εµφανίζονταιοιπαρακάτωιδιαιτερότητες: (α) οι µηχανικές ιδιότητές του διαφέρουν από αυτές που µετριούνται σε στατικές καταπονήσεις, (β) αναπτύσσεται έντονα ανοµοιογενές και χρονικά ασταθές εντατικό πεδίο, λόγω ανάκλασης των τασικών κυµάτων στα όρια του δοκιµίου µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών εστιών αστοχίας συγχρόνως (γ) η τοπική αστοχία προκαλεί διάδοση ρωγµών η οποία άλλοτε σταµατά και άλλοτε όχι, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται εστίες αστοχίας σε διαφορετικά σηµεία και να υπάρχει θρυµµατισµός σε όλη την έκταση του δοκιµίου.

10 Πειραματική διάταξη Η µηχανή εκτέλεσης δοκιµών κρούσης είναι ένα µηχανικό εκκρεµές του οποίου η αιωρούµενη µάζα αφήνεται από καθορισµένο ύψος έτσι ώστε στο κατώτερο σηµείο της τροχιάς της να έχει την ταχύτητα που ορίζουν οι κανονισµοί. Η µηχανή είναι εφοδιασµένη µε αντύγα, ο δείκτης της οποίας παρασύρεται από το βραχίονα του εκκρεµούς και δίνει την απορροφούµενη ενέργεια σε kpm. Kατά τη δοκιµή κρούσης, ένα δοκίµιο απορροφά ενέργεια ίση µε E=mg(H-h) mg το βάρος της σφύρας που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή του φορτίου, Hτούψοςαπότοοποίοξεκινάησφύρακαι hτούψοςστοοποίοκαταλήγειµετάτηνθραύσητουδοκιµίου. Η ενέργεια αυτή ανάγεται στην εγκάρσια διατοµή του δοκιµίου που αποµένει µετά την αφαίρεση της επιφάνειας της εγκοπής και ο λόγος αυτός ονοµάζεται συντελεστής δυσθραυστότητας και ισούται µε. E= E F = mg( H F h) kpm mm 2

11 Υπολογισμός συντεστή δυσθραυστότητας Kατά τη δοκιµή κρούσης, ένα δοκίµιο απορροφά ενέργεια ίση µε E=mg(H-h) mg το βάρος της σφύρας που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή του φορτίου, Hτούψοςαπότοοποίοξεκινάησφύρακαι hτούψοςστοοποίοκαταλήγειµετάτηνθραύσητουδοκιµίου. Η ενέργεια αυτή ανάγεται στην εγκάρσια διατοµή του δοκιµίου που αποµένει µετά την αφαίρεση της επιφάνειας της εγκοπής και ο λόγος αυτός ονοµάζεται συντελεστής δυσθραυστότητας και ισούται µε. a= E F = mg( H F h) kpm mm 2

12 Πειραματική διαδικασία Υπάρχουνδύοτρόποιπραγµατοποίησηςτηςδοκιµής, 1. κατά Charpy και 2. κατά Izod, διαφοροποιούνται ως προς τη µορφή του δοκιµίου και τον τρόπο στήριξήςτου. Στη δοκιµή κρούσης η εντατική κατάσταση, το φορτίο και η ταχύτητα καταπόνησης είναι προκαθορισµένες από τη γεωµετρική µορφή του δοκιµίου καιτηνπειραµατικήδιάταξη. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς εκτελούνται τουλάχιστον τρεις δοκιµές κρούσηςµετηµίαήτηνάλληµέθοδο Ως συντελεστής δυσθραυστότητας του υλικού λαµβάνεται ο µέσος όρος τηςαπορροφουµένηςενέργειαςανάµονάδαελαχίστηςδιατοµής. Η δοκιµή ολοκληρώνεται µε τον έλεγχο της µορφής της επιφάνειας θραύσης του δοκιµίου ώστε να καθοριστεί το είδος της θραύσης (ψαθυρή ή όλκιµη) αναλόγως µε το αν επικρατούν λείες και στιλπνές ή ανώµαλες και κοκκώδεις επιφάνειες.

13 Δοκιμή κατά Charpy (Ευρώπη) Κατά τη δοκιµή κατά Charpy, που είναι η πιο διαδεδοµένη, το δοκίµιο στηρίζεται ως αµφιέρειστη δοκός, µεαπόσταση 40 mmµεταξύτωνεδράσεων. Η ακµή της σφύρας προσκρούει στην πλευρά του δοκιµίου απέναντι από εκείνην που έχει την εγκοπή, έτσι ώστε η εγκοπή να βρίσκεται στην περιοχή των εφελκυοµένων ινών. Το δοκίµιο θραύεται και η ενέργεια απορρόφησης διαβάζεταιαπευθείαςστηµηχανή. Στη δοκιµή Charpy η ταχύτητα κρούσης της σφύρας είναιίσηµε 5.75 m/s.

14 Δοκιμή κατά Izod (ΗΠΑ και Αγγλία) Κατά τη δοκιµή κατά Izod το δοκίµιο πακτώνεται σε κατάλληλο σύστηµα αρπαγών έτσι ώστε το κέντρο της εγκοπής του να συµπίπτει µε το όριο πάκτωσης. Η σφύρα προσκρούει σε µια τοµή του δοκιµίου που βρίσκεται 22 mm πάνω απότηνπάκτωση, µεταχύτητα 3.75 m/s. Στη δοκιµή κατά Izod η επιφάνεια επαφής σφύρας - δοκιµίου βρίσκεται στην ίδια πλευρά του δοκιµίου που βρίσκεται και η εγκοπή, ώστε πάλι να καταπονείται εφελκυστικά η περιοχή της εγκοπής. ιαστάσεις δοκιµίου 75x10x10

15 Δοκίμια Η δοκιµή της κρούσης πραγµατοποιείται, συνήθως, σε χάλυβες και χυτοσιδήρους. Τα δοκίµια είναι πρισµατικές ράβδοι τετραγωνικής διατοµής 10x10 που φέρουνστηµίαπλευράτουςεγκοπήβάθους 2 mm. Οιεγκοπέςέχουνσχήµαοπήςκλείθρου, Π, V ή U. Από αυτές η τελευταία έχει το σχετικό πλεονέκτηµα ότι παρουσιάζει περισσότεροοµοιόµορφηκατανοµήτουτασικούπεδίουστηνπεριοχήτης. Ο σκοπός της ύπαρξης της εγκοπής είναι η δηµιουργία συγκέντρωσης τάσης στην περιοχή αυτή έτσι ώστε αφενός να υπάρχουν συνθήκες σχετικά ψαθυρής θραύσης και αφετέρου να είναι προκαθορισµένη η θέση της διατοµής θραύσης.

16 Μετρήσεις

17 Αποτελέσματα Υπολογισµός Συντελεστή υσθραυστότητας

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΡΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-2011 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ Φυσικά Χαρακτηριστικά των Εδαφών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ 2.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η προέλευση των εδαφικών υλικών και παρουσιάζονται τα φυσικά τους χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΛΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΛΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ»

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» Εξεταστική Επιτροπή Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1 Π α ρ ά ρ τ η μ α Τεχνίτης Ελασματουργός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ελασματουργός Τεχνίτης Ελασματουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου:

Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου: 3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ο μετατροπέας στροφών, ή όπως έχει καθιερωθεί συμπλέκτης, μεταδίδει ροπή μεταξύ του σφονδύλου του κινητήρα και του άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων, επιτρέποντας την περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 1. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΦΘΟΡΑ ΚΕ Ανάπτυξη υψηλών τάσεων στην περιοχή της κοπής που καταπονούν το ΚΕ (πλαστική παραµόρφωση υλικού τεµαχίου στη ζώνη διάτµησης, τριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα