Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών"

Transcript

1 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα κέηξα θαη πνηεο αθνινύζεζαλ; Τη νδήγεζε ζηελ ρξήζε ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο σο θαύζηκν ζηηο κεραλέο otto ; (Θέκα 1 εο Δμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ Ηαλνπαξίνπ Φεβξνπαξίνπ 2001) Τν πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο από ην απηνθίλεην έγηλε αηζζεηό ηελ δεθαεηία ηνπ Τν 1952 ν θαζεγεηήο Α.J.Haagen Smit απέδεημε ην πξόβιεκα ηνπ λέθνπο ζην Los Angeles. Τν πξόβιεκα εθεί πξνεξρόηαλ από ηηο αληηδξάζεηο ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ θαη ησλ άθαπζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ παξνπζία θσηόο. Τν απηνθίλεην κε ηελ εθπνκπή ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ, είλαη ζεκαληηθή πεγή εθπνκπήο άθαπζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ, κεγάισλ πνζνηήησλ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αηζάιεο, θαζώο θαη κνιύβδνπ από ηελ ρξήζε αληηθξνηηθώλ ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε ζνβαξή ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ζεζπίζηεθαλ πξνδηαγξαθέο εθπνκπώλ ησλ ξύπσλ ζηελ Καιηθόξληα πξώηα θαη κεηά ζε όιεο ηεο ΖΠΑ.Δπίζεο θαζηεξώζεθαλ θαη πξνδηαγξαθέο εθπνκπώλ θαη γηα κεραλέο άιισλ ρξήζεσλ. Ζ ηνμηθόηεηα ηνπ κνιύβδνπ ησλ αληηθξνηηθώλ πξνζζέησλ, νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε θαζηέξσζεο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο. 2) α) Γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηεηξααηζπιηνύρνο κόιπβδνο ζαλ πξόζζεην ηεο βελδίλεο; β) Χξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ν πξνζζήθε ηεηξααηζπιηνπρνπ κνιύβδνπ ζηελ βελδίλε, αλ όρη γηαηί; (Θέκα 2 εο Δμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ Ηαλνπαξίνπ Φεβξνπαξίνπ 2006) α) Χξεζηκνπνηήζεθε ζαλ αληηθξνηηθό, λα κεηώζεη δειαδή ηελ πηζαλόηεηα θξνπζηηθήο θαύζεο. β) Σήκεξα ηείλεη λα θαηαξγεζεί ε πξνζζήθε ηνπ ηεηξααηζπιηνύρν κνιύβδνπ ζηελ βελδίλε, θαη θαζηεξώζεθε ε ρξήζε ακόιπβδεο βελδίλεο, επεηδή ν κόιπβδνο είλαη ηνμηθή νπζία πνπ επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία. Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 3) Τη είλαη ηα πγξά ε μεξά ``ρηηώληα`` ; Γηαηί ιέγνληαη έηζη; Σε ηη κεραλέο ρξεζηκνπνηνύληαη, από ηη πιηθό είλαη θηηαγκέλα; Δίλαη θύιηλδξνη αλεμάξηεηνη πνπ ηνπνζεηνύληαη εζσηεξηθά ζε θάζε θύιηλδξν (ζαλ πνπθάκηζα) ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιεο κεραλέο, θαη κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ εύθνια όηαλ θζαξνύλ. Λέγνληαη πγξά όηαλ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην ςπθηηθό πγξό ε μεξνί όηαλ δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ςπθηηθό πγξό. Δίλαη θηηαγκέλα από θαηό ρπηνζίδεξν. 4) Πνηα είλαη ηα είδε ησλ ειαηεξίσλ ησλ εκβόισλ θαη ηη δνπιεηά θάλνπλ; (Θέκα 2 εο Δμεηαζηηθήο Σεπηεκβξίνπ 2006 Δίλαη δύν είδε : ηα ειαηήξηα ζπκπηέζεσο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ εκβόινπ θαη ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο θαη ηα ειαηήξηα ιαδηνύ, πνπ ρξεζηκεύνπλ γηα λα απνμένπλ ην ιηπαληηθό θαη λα ην νδεγνύλ ζηελ ειαηνιεθάλε. 5) Πώο εληζρύεηαη ε ςύμε ησλ βαιβίδσλ θαη κε πνηα θαηλόκελα εμαζθαιίδεηαη ε ςύμε απηή;

2 Με ηελ ρξήζε θνίινπ ζηειέρνπο πνπ πεξηέρεη λάηξην. Τν λάηξην κε ηηο δηαδνρηθέο εμαηκίζεηο θαη πγξνπνηήζεηο κεηαθέξεη ζεξκόηεηα από ηελ ζεξκόηεξε θεθαιή ηεο βαιβίδαο πξνο ην ςπρξόηεξν ζηέιερνο. 6) Τη είλαη, πνπ βξίζθεηαη ε πεηαινύδα θαη ηη δνπιεία θάλεη απηή; Ζ πεηαινύδα είλαη κηα βαιβίδα πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην θαξκππξαηέξ θαη ηνπο θπιίλδξνπο θαη ξπζκίδεη ηελ πνζόηεηα ηνπ κίγκαηνο αέξα - θαπζίκνπ πνπ εηζέξρεηαη ζηνπο θπιίλδξνπο θαη έηζη ηελ ηζρύ ηεο κεραλήο. Γηα πιήξεο θνξηίν ε βαιβίδα απηή είλαη ηειείσο αλνηρηή, ελώ γηα κεξηθά θνξηία είλαη ζε ελδηάκεζεο ζέζεηο, ώζηε λα επηηπγράλεηαη θάπνηνο ζηξαγγαιηζκόο ηεο ξνήο, ν νπνίνο κεηώλεη ηελ πνζόηεηα ηνπ κίγκαηνο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θύιηλδξν,άξα θαη ηελ ηζρύ ηεο κεραλήο. ΜΕΚ (Ταξινόμηζη, κύκλοι, διαθοπέρ) 7) Πνηα είλαη ην δύν ζεκαληηθόηεξα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο ησλ ΜΕΚ θαη γηαηί ; Τν πξώην ζεκαληηθό θξηηήξην ηεο κεραλήο είλαη ε μέθοδορ έναςζηρ ( αλ ε έλαπζεο γίλεηαη κε ζπηλζήξα ε απηαλάθιεμε ηνπ θαπζίκνπ), δηόηη ε έλαπζε επεξεάδεη πνιιέο άιιεο επηινγέο, όπσο ην θαύζηκν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε κέζνδνο ζρεκαηηζκνύ ηνπ κίγκαηνο, ε ζρεδίαζε ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο, ε κέζνδνο ειέγρνπ ηνπ θνξηίνπ, νη εθπνκπέο ηεο κεραλήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο. Έλα δεύηεξν ζεκαληηθό θξηηήξην ηαμηλόκεζεο είλαη ο κύκλορ λειηοςπγίαρ ηεο κεραλήο, αλ είλαη δειαδή δίρξνλε ε ηεηξάρξνλε, δηόηη επεξεάδεη ηελ ζπγθέληξσζε ηζρύνο, ηα εμαξηήκαηα ηεο κεραλήο θαη ηηο εθπνκπέο ξύπσλ. 8) α) Πνηα είλαη ηα είδε ησλ κεραλώλ otto θαη diesel ζε όηη αθνξά ηνπο ρξόλνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο; Πνηεο κεραλέο απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία; β) Πόζεο πεξηζηξνθέο θάλεη ν ζηξνθαινθόξνο ζηε δίρξνλε θαη πόζεο ζηελ ηεηξάρξνλε κεραλή αλά θύθιν ιεηηνπξγίαο; α) Οη κεραλέο δηαθξίλνληαη ζε δίρξνλεο (2Χ) θαη ηεηξάρξνλεο (4Χ). Έηζη ππάξρνπλ : 2Χ θαη 4Χ otto θαζώο θαη 2X θαη 4Χ diesel. Τελ πιεηνςεθία ηελ απνηεινύλ νη 4Χ κεραλέο otto θαη diesel, β) Σηηο δίρξνλεο ν ζηξνθαινθόξνο θάλεη 1 ζηξνθή αλά θύθιν ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο ηεηξάρξνλεο θάλεη 2 ζηξνθέο αλά θύθιν ιεηηνπξγίαο 9) Πεξηγξάςηε ηνπο ηέζζεξηο ρξόλνπο ιεηηνπξγίαο κηαο ηεηξάρξνλεο κεραλήο otto. (Θέκα 1 εο Δμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ Απγνύζηνπ 2006) Ο ηεηξάρξνλνο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ρξεηάδεηαη ηέζζεξηο απιέο δηαδξνκέο ηνπ εκβόινπ, δειαδή δύν πεξηζηξνθέο ηνπο ζηξνθάινπ. Οη ηέζζεξηο απηνί ρξόλνη είλαη : 1 ορ ) Χπόνορ ειζαγωγήρ (Α-ΑΝΣ-ΚΝΣ-Β) : Αξρίδεη κε ην έκβνιν ζηε ζέζε Α θαζώο αλνίγεη ε βαιβίδα εηζαγσγήο (IVO), 10 ν κε 20 ν πξηλ ην ΑΝΣ θαη αθνύ πεξάζεη από ην ΑΝΣ θαη ην ΚΝΣ ηειεηώλεη

3 ζην ζεκείν Β, όπνπ θιείλεη ε βαιβίδα εηζαγσγήο (IVC), 50 ν κε 70 ν κεηά ην ΚΝΣ. Καηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ εκβόινπ εηζέξρεηαη άθαπζην κίγκα (ε αέξαο) κέζα ζηνλ θύιηλδξν από ηελ βαιβίδα εηζαγσγήο. 2 ορ ) Χπόνορ ζςμπίεζηρ (Β-Γ-ΑΝΣ) : Αξρίδεη κε ην έκβνιν ζηελ ζέζε Β (κεηά ην ΚΝΣ) θαη αθνύ πεξάζεη από ηελ ζέζε Γ, 10 ν 40 ν πξηλ από ην ΑΝΣ, όπνπ αξρίδεη ε θαύζε κε δεκηνπξγία ζπηλζήξα, ηειεηώλεη ζην ΑΝΣ. Οη βαιβίδεο εηζαγσγήο είλαη θιεηζηέο κε απνηέιεζκα ην κίγκα ζηνλ θύιηλδξν λα ζπκπηέδεηαη θαη ε πίεζε ηνπ λα απμάλεηαη. Καηά ηελ θαύζε ε πίεζε ζηνλ θύιηλδξν απμάλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν (θζάλεη πεξίπνπ ζηα 2000 kpa, δειαδή 20bar), ζε ζρέζε κε ηελ πίεζε πνπ ζα είρε αλ δελ γηλόηαλ ε θαύζε (δηαθεθνκκέλε γξακκή). Ζ θαύζε νινθιεξώλεηαη ζην ζεκείν Γ ιίγν κεηά ην ΑΝΣ, αθνύ δηαξθεί ρξόλν πνπ αληηζηνηρεί ζε γσλία ζηξνθάινπ από 40 ν έσο 60 ν, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο κεραλήο. 3 ορ ) Χπόνορ εκηόνωζηρ (ΑΝΣ-Γ-Δ-ΚΝΣ) : Αξρίδεη κε ην έκβνιν ζην ΑΝΣ, πεξλάεη από ην ζεκείν Γ (ιίγν κεηά ην ΑΝΣ), θζάλεη ζην ζεκείν Δ, 40 ν κε 60 ν πξηλ ην ΚΝΣ, όπνπ αλνίγεη ε βαιβίδα εμαγσγήο (EVO) θαη ηειεηώλεη ζην ΚΝΣ. Καηά ηελ εθηόλσζε ε πίεζε ησλ θαπζαεξίσλ πέθηεη κέρξη λα γίλεη εμηζνξξόπεζε ηεο πίεζεο κέζα ζηνλ θύιηλδξν κε ηελ πίεζε έμσ από απηόλ. 4 ορ ) Χπόνορ εξαγωγήρ (Δ-ΚΝΣ-Α-ΑΝΣ-Ε) : Αξρίδεη από ην ζεκείν Δ, (ιίγν πξηλ ην ΚΝΣ) θαη αθνύ ην έκβνιν πεξάζεη πξώηα από ην ΚΝΣ, κεηά από ην ζεκείν Α, όπνπ αλνίγεη ε βαιβίδα εηζαγσγήο (IVO),(αξρίδνληαο λα εθηειεί ηνλ ρξόλν εηζαγσγήο ηνπ επόκελνπ θύθινπ ιεηηνπξγίαο), κεηά από ην ΑΝΣ ηειεηώλεη ζην ζεκείν Ε,15 ν κε 30 ν κεηά ην ΑΝΣ, όπνπ θαη θιείλεη ε βαιβίδα εμαγσγήο (EVC). 10) Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ζεκείν - ζεκείν ηνπο δύν ρξόλνπο κηαο δίρξνλεο κεραλήο εζσηεξηθήο θαύζεο otto. Έλαο δίρξνλνο θύθινο ιεηηνπξγίαο ζπκπιεξώλεηαη κε κηα πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνθάινπ. 1 ορ ) Χπόνορ ζςμπίεζηρ : Τν έκβνιν θηλείηαη από ην ΚΝΣ πξνο ην ΑΝΣ.Σηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο ηνπ, θαη ελώ βξίζθεηαη θνληά ζην ΚΝΣ, θιείλεη ηηο ζπξίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπκπηέδεη ην πεξηερόκελν ηνπ θπιίλδξνπ. Σπγρξόλσο αλαξξνθά άθαπζην κίγκα κέζα ζην ζηξνθαινζάιακν.καζώο ην έκβνιν πιεζηάδεη ζην ΑΝΣ αξρίδεη ε θαύζε. 2 ορ ) Χπόνορ εκηόνωζηρ : Δίλαη παξόκνηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν ηνπ ηεηξάρξνλνπ θύθινπ ιεηηνπξγίαο κέρξη ην έκβνιν λα πιεζηάζεη ζην ΚΝΣ. Τόηε αλνίγνπλ πξώηα νη ζπξίδεο εμαγσγήο θαη κεηά νη ζπξίδεο εηζαγσγήο. Τα πεξηζζόηεξα θαπζαέξηα βγαίλνπλ από ηνλ θύιηλδξν από ηελ κεγάιε πίεζε πνπ ππάξρεη εθεί πξηλ αθόκε αλνίμνπλ νη ζπξίδεο εηζαγσγήο. Όηαλ αλνίμνπλ νη ζπξίδεο εηζαγσγήο, ην άθαπζην κίγκα πνπ είρε ζπκπηεζηεί ζην ζηξνθαινζάιακν εηζέξρεηαη κέζα ζηνλ θύιηλδξν θαη βνεζάεη ζηελ εμαγσγή θαη ησλ ππνινίπσλ θαπζαεξίσλ πνπ έρνπλ κείλεη κέζα. Σε απηό ζπληειεί θαη ε θαηάιιειε δηακόξθσζε ησλ ζπξίδσλ θαη ηεο θεθαιήο ησλ εκβόισλ πνπ εκπνδίδεη ηελ απεπζείαο δηαθπγή ηνπ άθαπζηνπ κίγκαηνο ζην ζύζηεκα εμαγσγήο.

4 11) α) Πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη νη δίρξνλεο κεραλέο otto ; β) Πνην είλαη ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο δίρξνλεο κεραλήο απέλαληη ζηελ ηεηξάρξνλε; γ) Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο δίρξνλεο κεραλήο; α) Φξεζηκνπνηνύληαη ζε εθαξκνγέο πνπ ρξεηάδνληαη κηθξή ηζρύ, κηθξό θόζηνο αγνξάο, κηθξό ιόγν βάξνπο πξνο ηζρύ θαη κηθξό ζπληειεζηή ρξεζηκνπνίεζεο (ιίγεο ώξεο ιεηηνπξγίαο). Π.ρ ζε θνξεηά πξηόληα, δίθπθια, κηθξέο ιέκβνη θ.α β) Τν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο δίρξνλεο ζε ζρέζε κε ηελ ηεηξάρξνλε είλαη ε κεγάιε ζπγθέληξωζε ηζρύνο, θαζώο ε δίρξνλε έρεη δηπιό αξηζκό θύθιωλ ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ ίδην αξηζκό πεξηζηξνθώλ ηνπ ζηξνθάινπ. γ) Έρεη κηθξόηεξε ππθλόηεηα κίγκαηνο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπκπίεζεο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη απώιεηα άθαπζηνπ κίγκαηνο πξνο ηελ αηκόζθαηξα. Επίζεο έρεη κεγαιύηεξε απώιεηα ιηπαληηθνύ, θαζώο πξνηίζεηαη απηό ζην θαύζηκν. 12) α) Πνηνη είλαη νη ηέζζεξηο ρξόλνη κηαο ηεηξάρξνλεο κεραλήο εζωηεξηθήο θαύζεο diesel ; α) Βιέπε ζρήκα 13) α) Πνηνη είλαη νη δύν ρξόλνη κηαο δίρξνλεο κεραλήο εζωηεξηθήο θαύζεο diesel; β) Πόηε θιείλνπλ θαη αλνίγνπλ νη ζπξίδεο εηζαγωγήο θαη εμαγωγήο κε ζάξωζε αλαζηξνθήο ; α) Βιέπε ζρήκα. β) Πξώηα αλνίγνπλ νη ζπξίδεο εμαγωγήο (EPO), νπόηε ε πίεζε ζηνλ θύιηλδξν πέθηεη ηαρύηαηα.ακέζωο κεηά αλνίγνπλ νη ζπξίδεο εηζαγωγήο (IPO) θαη θαζώο ε πίεζε κέζα ζηνλ θύιηλδξν πέθηεη θάηω από ηελ πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγωγήο (p i ) ν αέξαο εηζέξρεηαη κέζα ζηνλ θύιηλδξν θαη παξαζύξεη πξνο ηελ έμνδν ηα θαπζαέξηα πνπ έρνπλ απνκείλεη αθόκε κέζα θη έλα κέξνο ηνπ αέξα εμέξρεηαη καδί κε ηα θαπζαέξηα.σηελ ζπλέρεηα ην έκβνιν θαηά ηελ αληίζηξνθε πνξεία ηνπ θιείλεη ηηο ζπξίδεο εηζαγωγήο (IPC) θαη ακέζωο κεηά ηηο ζπξίδεο εμαγωγήο (EPC). Όηαλ νη ζπξίδεο θιείζνπλ ην έκβνιν αξρίδεη ηελ ζπκπίεζε θαη αθνινπζνύλ ε έγρπζε ηνπ θαπζίκνπ, ε αλάκημε ηνπ αέξα θαη ηνπ θαπζίκνπ, ε θαύζε θαη ε εθηόλωζε, όπωο θαη ζηελ ηεηξάρξνλε κεραλή diesel.

5 14) Τη γλωξίδεηαη γηα ηελ πεξηζηξνθηθή κεραλή wankel ; Είλαη κεραλή κε ηεηξάρξνλν ρξόλν ιεηηνπξγίαο. Έρεη πεξηζηξεθόκελν ηξηγωληθό έκβνιν. Σε θάζε πεξηζηξνθή ηνπ εκβόινπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηξεηο θύθινη ιεηηνπξγίαο. Έρεη κεγάιε ζηηβαξόηεηα, κεγάιν αξηζκό ζηξνθώλ θαη πνιύ νκαιή ιεηηνπξγία. Έρεη πξόβιεκα ζηεγαλόηεηαο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο. Προπορεία ένασσης 15) α) Τη νλνκάδεηαη γωλία πξνπνξείαο έλαπζεο (αβάλο) θαη ηη νλνκάδεηαη πξνπνξεία κέγηζηεο ξνπήο; β) Πώο ε πξνπνξεία έλαξμεο (αβάλο) επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε πίεζεο κέζα ζηνλ θύιηλδξν ζηηο κεραλέο otto, ηελ κεηαθνξά έξγνπ από ην έκβνιν ζηα θαπζαέξηα; α) Η γωλία 10 ν 40 ν αλάκεζα ζηα ζεκεία Γ θαη ΑΝΣ, νλνκάδεηαη προπορεία ένασσης η αβάνς. Γηα θάζε θνξηίν ηεο κεραλήο ππάξρεη κηα ηηκή ηεο πξνπνξείαο έλαπζεο γηα ηελ νπνία ε κεραλή δίλεη ηελ κέγηζηε ξνπή. Η πξνπνξεία έλαπζεο απηή γηα ηελ νπνία ε κεραλή ε κεραλή δίλεη ηελ κέγηζηε ξνπή, νλνκάδεηαη προπορεία μέγιστης ροπής. β) Η πξνπνξεία έλαπζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε πίεζεο κέζα ζηνλ θύιηλδξν. Όηαλ ε πξνπνξεία έλαξμεο είλαη κεγάιε ( ε έλαπζε ηεο θαύζεο κε ζπηλζήξα αξρίζεη λωξίο, ππό κεγάιε γωλία πξηλ ην ΑΝΣ), ηόηε ε κεηαθνξά έξγνπ από ην έκβνιν ζηα θαπζαέξηα, ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ ζπκπίεζεο, είλαη κεγάιε. Όηαλ ε πξνπνξεία έλαξμεο είλαη κηθξή ( ε έλαπζε ηεο θαύζεο κε ζπηλζήξα αξρίζεη ζρεηηθά αξγά, ππό κηθξή γωλία πξηλ ην ΑΝΣ), ηόηε ε κεηαθνξά έξγνπ από ην έκβνιν ζηα θαπζαέξηα, ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ ζπκπίεζεο, είλαη κηθξή. Υπάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηεο πξνπνξείαο έλαπζεο γηα ηελ νπνία ε ξνπή ηεο κεραλήο είλαη κέγηζηε, γηα νξηζκέλεο ζηξνθέο θαη νξηζκέλε ζύλζεζε θαη ξνή κίγκαηνο. Η ηηκή απηή νλνκάδεηαη πξνπνξεία κέγηζηεο ξνπήο (MBT). Γηα ηελ ηηκή απηή ηεο πξνπνξείαο έλαπζεο θαη ε πξαγκαηηθή ηζρύο είλαη κέγηζηε θαη ε πξαγκαηηθή εηδηθή θαηαλάιωζε θαπζίκνπ ειάρηζηε. Σην ζρήκα δείρλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο πίεζεο ζηνλ θύιηλδξν κηαο κεραλήο otto, κε ηελ γωλία ζηξνθάινπ γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο πξνπνξείαο έλαπζεο. Σην δηάγξακκα απηό θαίλεηαη όηη ε πξνπνξεία έλαπζεο ηωλ 30 ν είλαη πνιύ θαιή ζε ζρέζε κε απηέο ηωλ 50 ν θαη 10 ν. 16) α) Πώο ε πξνπνξεία έλαξμεο (αβάλο) επεξεάδεη ηελ ξνπή ζηηο κεραλέο. β) Υπάξρεη όξην ζηελ πξνπνξεία έλαπζεο; α) Γηα θάζε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ππάξρεη ηηκή ηεο πξνπνξείαο έλαπζεο γηα ηελ νπνία ε ξνπή είλαη κέγηζηε. Η βέιηηζηε ηηκή εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο. Όζν απμάλεη ε

6 ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηόζν απμάλεη θαη ε βέιηηζηε ηηκή ηεο πξνπνξείαο γηα ηελ νπνία ε ξνπή γίλεηαη κέγηζηε, επεηδή ε δηάξθεηα ηεο θαύζεο ζε γωλία ζηξνθάινπ απμάλεη. Απηό ζπκβαίλεη κέρξη ην κέζν πεξίπνπ ηωλ ζηξνθώλ, κεηά αξρίδεη λα κεηώλεηαη. Η βέιηηζηε ηηκή ηεο πξνπνξείαο εμαξηάηαη επίζεο από ην θνξηίν ηεο κεραλήο. Όζν ην θνξηίν ηεο κεραλήο ειαηηώλεηαη ε βέιηηζηε ηηκή απμάλεη. β) Υπάξρεη όξην ζηελ πξνπνξεία έλαπζεο. Επηιέγνπκε κηθξόηεξε ηηκή ηεο πξνπνξείαο έλαπζεο ζε ζρέζε κε ηελ βέιηηζηε (θαηά ηξόπν πνπ ε ξνπή λα είλαη θαηά 1% έωο 2% κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε ηελ κέγηζηε ), γηα ηνπο εμήο ιόγνπο : 1) Μεηώλεηαη ε ηάζε γηα θξνπζηηθή θαύζε 2) Μεηώλεηαη ε εθπνκπή κνλνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ, όπωο θαη άθαπζηωλ πδξνγνλαλζξάθωλ 3) Σην ξειαληί δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πην νκαιήο θαύζεο,άξα θαιύηεξεο ιεηηνπξγίαο. 17) α) Γηαηί ε βαιβίδα εμαγωγήο αλνίγεη πξηλ ηειεηώζεη ν ρξόλνο ηεο εθηόλωζεο; β) Πόηε νη δύν βαιβίδεο εηζαγωγήο θαη εμαγωγήο ηνπ θπιίλδξνπ είλαη ηαπηόρξνλα αλνηρηέο θαη γηαηί; α) Η βαιβίδα εμαγωγήο αλνίγεη πξηλ ηειεηώζεη ν ρξόλνο ηεο εθηόλωζεο γηα λα πξνιάβεη λα γίλεη εμηζνξξόπεζε ηωλ δύν πηέζεωλ κέζα θαη έμω από ηνλ θύιηλδξν θαη λα δηεπθνιπλζεί ε θαιή πιήξωζε ηνπ θπιίλδξνπ. β) Οη βαιβίδεο εηζαγωγήο εμαγωγήο είλαη ηαπηόρξνλα αλνηρηέο από ην Α κέρξη ην Ζ (βιέπε δηάγξακκα εξώηεζεο 10),δηόηη απηό δηεπθνιύλεη ηελ θαιή πιήξωζε ηνπ θπιίλδξνπ κε αέξα θαη θαύζηκν. 18) Πόηε ζπκβαίλεη αληηζηξνθή ξνήο από ηελ εμαγωγή ζηελ εηζαγωγή; Σπκβαίλεη ζηα κεξηθά θνξηία (όηαλ ε πεηαινύδα δελ είλαη νιόθιεξε αλνηρηή, νπόηε ε ξνή εηζαγωγήο ζηξαγγαιίδεηαη θαη έηζη έρνπκε πηώζε ηεο πίεζεο εηζόδνπ), κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αληηζηξνθή ξνήο από ηελ εμαγωγή πξνο ηελ εηζαγωγή, όηαλ νη δύν βαιβίδεο είλαη αλνηρηέο, αλ ε πίεζε πέζεη αξθεηά, ιόγν ηνπ ζηξαγγαιηζκνύ. Κατασκεσαστικές και λειτοσργικές παράμετροι μητανών 19) α) Τη είλαη ε κέγηζηε νλνκαζηηθή ηζρύο κεραλήο; β) Τη είλαη ε θαλνληθή νλνκαζηηθή ηζρύο κεραλήο γ) Τη είλαη νλνκαζηηθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο κεραλήο α) Μέγηζηε νλνκαζηηθή ηζρύο είλαη ε κέγηζηε ηζρύο πνπ κπνξεί λα δώζεη κηα κεραλή γηα κηθξέο πεξηόδνπο ιεηηνπξγίαο. β) Καλνληθή νλνκαζηηθή ηζρύο είλαη ε κέγηζηε ηζρύο πνπ κπνξεί λα δώζεη ε κεραλή ζε ζπλερή ιεηηνπξγία γ) Ολνκαζηηθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο είλαη ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα γηα ηελ νπνία αλαπηύζζεηαη ε νλνκαζηηθή ηζρύο. 20) Πνηνη παξάγνληεο ζέηνπλ αλώηεξν όξην ζηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ εκβόινπ θαη πην είλαη ην όξην απηό.

7 Οη παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ αλώηαην όξην ζηελ κέζε ηαρύηεηα ηνπ εκβόινπ είλαη : 1) ε αληίζηαζε ξνήο ηωλ αεξίωλ κέζα ζηελ κεραλή 2) νη ηάζεηο από ηηο αδξαλεηαθέο δπλάκεηο ηωλ θηλνπκέλωλ καδώλ Τν αλώηαην όξην γηα ηελ κέζε ηαρύηεηα είλαη : 8 Sp 15 (m/s) Η ηηκή 15 m/s αληηζηνηρεί ζε κηθξέο ζρεηηθά κεραλέο απηνθηλήηνπ θαη ε ηηκή 8m/s ζε κεγάιεο λαπηηθέο κεραλέο diesel

8 21) Πώο νξίδεηαη ε ζρέζε ζπκπίεζεο κίαο κεραλήο Η ζρέζε ζπκπίεζεο είλαη ν ιόγνο ηνπ κέγηζηνπ όγθνπ πξνο ηνλ ειάρηζην θαη πνπ νξίδεηαη από ηελ ζρέζε : V d+ Vc Vt r c = = Vc Vc Όπνπ : V c = ν ειάρηζηνο όγθνο ηνπ θπιίλδξνπ, ιέγεηαη όγκος θαλάμοσ καύζης η νεκρός όγκος. V d = ν όγθνο πνπ ζαξώλεη ην έκβνιν ιέγεηαη όγκος εμβολιζμού. V t = ν μέγιζηος όγκος ηοσ κσλίνδροσ ζπκβνιίδεηαη V t. Δίλαη : V t = V d + V c 22) α) Τη είλαη ελδεηθύκελν έξγν αλά θύθιν ; β) Τη είλαη κηθηό ελδεηθύκελν έξγν αλά θύθιν ; γ) Τη είλαη θαζαξό ελδεηθύκελν έξγν ; δ) Τη είλαη έξγν ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ ; Πόηε απηό είλαη ζεηηθό (σθέιηκν) θαη πόηε αξλεηηθό (απώιεηα); ε) Τη είλαη πξαγκαηηθό έξγν αλά θύθιν; ζη) Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ην ελδεηθλύκελν έξγν αλά θύθιν κε ηελ ελδεηθλύκελε ηζρύ θαη ηελ ελδεηθλύκελε κέζε πίεζε; (Θέκα Δμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ Ινπλίνπ 2001, Θέκα 1 εο Δμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ Ιαλνπαξίνπ Φεβξνπαξίνπ 2001) α) Ενδεικνύμενο έργο (W c,i ), είλαη ην έξγν πνπ κεηαθέξεηαη ζην έκβνιν ζε θάζε θύιηλδξν αλά θύθιν ζε κηα δίρξνλε κεραλή. Ιζνύηαη κε ην εκβαδόλ πνπ πεξηθιείεηαη κέζα ζην ζεξκνδπλακηθό θύθιν ηεο κεραλήο ζην δηάγξακκα p-v (πίεζεο - όγθνπ), βιέπε ζρήκα. β) Μεικηό ενδεικνσόμενο έργο ανά κύκλο (W c,ig ), αλαθέξεηαη ζε ηεηξάρξνλε κεραλή, θαη είλαη ην έξγν πνπ κεηαθέξεηαη από ηα αέξηα ζην έκβνιν κόλν θαηά ηνπο ρξόλνπο ηεο ζπκπίεζεο θαη ηεο εθηόλσζεο, (βι ζρήκα). γ) Καθαρό ενδεικνσόμενο έργο ανά κύκλο (W c,in ), αλαθέξεηαη ζε ηεηξάρξνλε κεραλή, θαη είλαη ην έξγν πνπ κεηαθέξεηαη από ηα αέξηα ζην έκβνιν θαηά ηελ δηάξθεηα νιόθιεξνπ ηνπ θύθινπ ιεηηνπξγίαο, (βι ζρήκα). δ) Έργο εναλλαγής ηων αερίων (W p ), αλαθέξεηαη ζε ηεηξάρξνλν θύθιν ιεηηνπξγίαο, θαη είλαη ην έξγν πνπ κεηαθέξεηαη κεηαμύ εκβόινπ θαη αεξίσλ ηνπ θπιίλδξνπ θαηά ηνπο ρξόλνπο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο, (βι ζρήκα). Τν έξγν ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ είλαη : - αξλεηηθό, δειαδή κεηαθέξεηαη από ην έκβνιν ζηα αέξηα, όηαλ ε πίεζε θαηά ηελ εηζαγσγή είλαη κηθξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε πίεζε θαηά ηελ εμαγσγή (p in < p out ).Απηό ζπκβαίλεη ζηηο κε ππεξπιεξνύκελεο κεραλέο.

9 - ζεηηθό, δειαδή κεηαθέξεηαη από ηα αέξηα ζην έκβνιν, όηαλ ε πίεζε θαηά ηελ εμαγσγή είλαη κηθξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε πίεζε θαηά ηελ εηζαγσγή (p out < p in ). Απηό ζπκβαίλεη ζηηο ππεξπιεξνύκελεο κεραλέο. ε) Πραγμαηικό έργο ανά κύκλο (W c ), είλαη ην θαζαξό έξγν πνπ θζάλεη ζην άθξν ηνπ ζηξνθάινπ ζε θάζε θύθιν, αλ αθαηξεζεί ην έξγν ησλ ηξηβώλ. ζη) Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην ελδεηθλύκελν έξγν αλά θύθιν κε ηελ ελδεηθλύκελε ηζρύ είλαη : WC,iN Pi nr Όπνπ : Ν = ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα n R = ν αξηζκόο πεξηζηξνθώλ ηνπ ζηξνθάινπ αλά θύθιν ιεηηνπξγίαο Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην ελδεηθλύκελν έξγν αλά θύθιν κε ηελ ελδεηθλύκελε κέζε πίεζε είλαη : WC,i mep Vd Όπνπ : V d = ν όγθνο εκβνιηζκνύ 23) α) Τη είλαη κεραληθόο βαζκόο απόδνζεο κεραλήο ; β) Από ηη εμαξηάηαη απηόο ; α) Μεραληθόο βαζκόο απόδνζεο (n m ), είλαη ην πειίθν ηεο πξαγκαηηθήο ηζρύνο πξνο ηελ ελδεηθλύκελε ηζρύ ηεο κεραλήο. Γειαδή: P P b ig P f Pf n m nm nm 1 P P P ig ig ig β) Ο κεραληθόο βαζκόο απόδνζεο, επεηδή ζηελ ηζρύ ησλ ηξηβώλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηζρύο ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ, εμαξηάηαη από ην θορηίο ηης μητανής, θαζώο επίζεο από ηελ θαηαζθεπή ηεο κεραλήο θαη ηηο ζηξνθέο ηεο. Ο κεραληθόο βαζκόο απόδνζεο κεηώλεηαη κε ηηο ζηξνθέο ηεο κεραλήο (βιέπε εξώηεζε 2 ηνπ 6 νπ θεθαιαίνπ), δηόηη θαζώο απμάλνληαη νη ζηξνθέο απμάλνληαη νη ηξηβέο θαη ε ηζρύο ηνπο. Γηα κηθξόηεξα θνξηία ν κεραληθόο βαζκόο απόδνζεο ειαηηώλεηαη ζηαδηαθά θαη κπνξεί λα θζάζεη ζην κεδέλ γηα κεδεληθό θνξηίν. 24) α) Τη είλαη ε ηζρύο πνξείαο κηαο κεραλήο απηνθηλήηνπ; β) Πνηεο είλαη νη αληηζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ππεξληθήζεη έλα απηνθίλεην ζην δξόκν; Από πνηεο ζρέζεηο δίλνληαη ηα κέηξα ησλ αληηζηάζεσλ απηώλ; γ) Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ηζρύσλ ησλ αληηζηάζεσλ; δ) Από πνηα ζρέζε δίλεηαη ε ηζρύο πνξείαο ζπλνιηθά ; α) Ιζτύς πορείας (P r ), είλαη ε ηζρύο πνπ ρξεηάδεηαη έλα όρεκα γηα λα θηλεζεί ζε δξόκν ππεξληθώληαο όιεο ηηο αληηζηάζεηο β) Πξέπεη λα ππεξληθήζεη ηηο αληηζηάζεηο : 1) ανηίζηαζη κύλιζης ηων ηροτών. Έρεη κέηξν : F θπι = C R M π g Όπνπ : C R = ν ζπληειεζηήο θύιηζεο κε ηηκέο από 0,012 κέρξη 0,015 M π = ε κάδα ηνπ νρήκαηνο καδί κε ηνπο επηβάηεο, ζε kg g = ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο.δίλαη : g = 9,8m/s 2 1 2) ανηίζηαζη ηοσ αέρα πάνω ζηο ότημα. Έρεη κέηξν : F = ξ C A S 2 2 αεξ α D π π

10 Όπνπ : ξ α = ε ππθλόηεηα ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε kg/m 3 C D = ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ηνπ αέξα, πνπ έρεη ηηκέο από 0,3 κέρξη 0, 5. Α π = ε κεησπηθή επηθάλεηα ηνπ νρήκαηνο, ζε m 2 S π = ε ηαρύηεηα πνξείαο ηνπ νρήκαηνο, ζε m/s 3) ανηίζηαζη λόγω κλίζης ηοσ δρόμοσ καηά ηην κίνηζη ζε ανηθόρα. Δίλαη: F θιηζ = M π gεκθ Όπνπ : θ = ε γσλία θιίζεο ηεο αλεθόξαο Αλ όκσο ην απηνθίλεην θηλείηαη ζε θαηεθνξηθό δξόκν, ηόηε ε ζπληζηώζα ηνπ βάξνπο θαηά ηελ δηεύζπλζε ηνπ θεθιηκέλνπ δξόκνπ M π gεκθ, βοηθάει ζηην κίνηζη ηοσ οτήμαηος και δεν αποηελεί ανηίζηαζη. γ) Αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο παξαπάλσ αληηζηάζεηο ζηελ θίλεζε, κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο, ηόηε παίξλνπκε ηηο αληίζηνηρεο ίζρπεο. Γηα θάζε αληίζηαζε δειαδή : P = F.S π. Άξα είλαη : Ιζτύς ανηίζηαζης κύλιζης ηων ηροτών. Έτει μέηρο : P θπι = C R M π gs π 1 3 Ιζτύς ανηίζηαζης ηοσ αέρα πάνω ζηο ότημα. Έρεη κέηξν : P αεξ = ξαcdaπsπ 2 Ιζτύες ανηίζηαζης λόγω κλίζης ηοσ δρόμοσ καηά ηην κίνηζη ζε κεκλιμένο δρόμο. Δίλαη: P θιηζ = M π gεκθs π 1 2 δ) Γηα ηελ ιζτύ πορείας ζπλνιηθά ηζρύεη : P r = C RMπg + ξαcdaπsπ M πgεκθ Sπ 2 Σηνλ ηειεπηαίν όξν ηεο παξέλζεζεο ην (+) κπαίλεη όηαλ ην απηνθίλεην θηλείηαη ζε αλεθνξηθό δξόκν θαη ην ( - ), όηαλ απηό θηλείηαη ζε θαηεθνξηθό δξόκν. 25) α) Πώο νξίδεηαη ε κέζε πίεζε; β) Πνηεο ζρέζεηο ζπλδένπλ ηελ κέζε πίεζε κε ηελ πξαγκαηηθή ηζρύ θαη ηελ ξνπή ηεο κεραλήο; γ) Από ηη εμαξηάηαη ε mep; α) Η μέζη πίεζη μιας μητανής (mep), είλαη έλα κέγεζνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο ηεο κεραλήο θαη νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ έξγνπ αλά θύθιν πξνο ηνλ όγθν Wc εκβνιηζκνύ, δειαδή : mep = V d W β) Παίξλνληαο ππόςε ηελ ζρέζε P c N PnR πξνθύπηεη : mep = VN 2πnRT Παίξλνληαο ηελ ζρέζε P = 2πΝΤ, πξνθύπηεη : mep = V n R d d

11 γ) Η mep είλαη αλάινγε από ηελ επρέξεηα εηζαγσγήο ηνπ κίγκαηνο ε ηνπ αέξα θαη ηελ ππθλόηεηα ηνπ, δειαδή από ηνλ νγθνκεηξηθό βαζκό απόδνζεο, θαζώο θαη από ηνλ βαζκό απόδνζεο κεηαηξνπήο θαπζίκνπ. 26) Πώο νξίδεηαη ε εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ; Ειδική καηανάλωζη κασζίμοσ (sfc) νξίδνπκε ην πειίθν ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θαπζίκνπ αλά κνλάδα ρξόλνπ θαη κνλάδα ηζρύνο. Γειαδή είλαη : mf sfc = P Όπνπ :. m f = ν καδηθόο ξπζκόο θαηαλάισζεο ηνπ θαπζίκνπ, (κάδα θαπζίκνπ αλά κνλάδα ρξόλνπ) P = ε ηζρύο ηεο κεραλήο Όηαλ ε ηζρύο P είλαη ε πξαγκαηηθή (P b ), ηόηε ε sfc είλαη ε πξαγκαηηθή sfc θαη ζπκβνιίδεηαη κε bfsc Πξνθαλώο είλαη επηζπκεηέο κηθξέο ηηκέο ηεο εηδηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ γηα κηα κεραλή 27) Η εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ κηαο κεραλήο απηνθηλήηνπ είλαη ε θαηαλάισζε ζηελ κνλάδα ηνπ ρξόλνπ; (Θέκα Δμεηαζηηθήο Φεβξνπαξίνπ 2002) Όρη. Η εηδηθή θαηαλάισζε είλαη ην πειίθν ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θαπζίκνπ αλά κνλάδα ρξόλνπ θαη κνλάδα ηζρύνο. 28) Ο ζεξκηθόο βαζκόο απόδνζεο κηαο κεραλήο είλαη ν ιόγνο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρύνο πξνο ηελ ελδεηθλύκελε ηζρύ απηήο ; (Θέκα Δμεηαζηηθήο Φεβξνπαξίνπ 2002) Όρη. Wc Ο θερμικός βαθμός απόδοζης κασζίμοσ (n f ) νξίδεηαη από ηελ ζρέζε : n f = mq P ε ηελ ζρέζε : n f =. mq f HV Όπνπ : W c = ην πξαγκαηηθό έξγν ηεο κεραλήο m f = ε θαηαλαισκέλε κάδα ηνπ θαπζίκνπ ζηελ κεραλή P = ε πξαγκαηηθή ηζρύο. m = ν ξπζκόο ηεο θαηαλαισκέλε κάδα ηνπ θαπζίκνπ ζηελ κεραλή Q HV = ε θαηώηεξε ζεξκνγόλνο δύλακε ηνπ θαπζίκνπ, δειαδή ε ειάρηζηε ελέξγεηα πνπ ειεπζεξώλεη ε θαύζε ελόο θηινύ θαπζίκνπ. 29) Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηνλ ζεξκηθό βαζκό απόδνζεο κηαο κεραλήο κε ηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ ; 1 Η ζρέζε είλαη : nf sfcq HV Ογκομεηρικός βαθμός απόδοζης 30) α) Σε πνηεο κεραλέο ρξεζηκνπνηείηαη ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο ;. f HV

12 β) Τη πξνζδηνξίδεη ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο; γ) Δώζηε ηνπο δύν ηζνδύλακνπο ηξόπνπο νξηζκνύ ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ απόδνζεο θαη γξάςηε ηηο αληίζηνηρεο ζρέζεηο ππνινγηζκνύ ηνπ; δ) Γηαηί νξίδεηαη απηόο ν βαζκόο απόδνζεο ; α) Χξεζηκνπνηείηαη κόλν ζηηο ηεηξάρξνλεο κεραλέο (n R = 2), πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ρξόλν ηελ εηζαγσγή. β) Ο νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο πξνζδηνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα κε ηελ νπνία ην ζύζηεκα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο κηαο ηεηξάρξνλεο κεραλήο γεκίδεη ηνλ θύιηλδξν κε άθαπζην κίγκα. γ) Ο νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο νξίδεηαη κε δύν ηζνδύλακνπο ηξόπνπο : 1 ος ηρόπος : σο ην πειίθν ηνπ όγθνπ ηνπ αέξα πνπ εηζέξρεηαη από ην ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηνλ θύιηλδξν ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ πξνο ηνλ όγθν πνπ ζαξώλεη ην έκβνιν ζηελ κνλάδα. V εηζ, αεξ 2mα ηνπ ρξόλνπ. Γειαδή είλαη : nπ ε n. π V ξ d αvdn Όπνπ : Τν 2 αθνξά ηηο ζηξνθέο αλά θύθιν ηεο ηεηξαθύιηλδξεο κεραλήο. m α = ε καδηθή παξνρή ηνπ αέξα ξ α = ε ππθλόηεηα ηνπ αέξα V d = ν όγθνο εκβνιηζκνύ όισλ ησλ θπιίλδξσλ ηεο ηεηξάρξνλεο κεραλήο Ν = ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνθάινπ 2 ος ηρόπος : σο ην πειίθν ηεο κάδαο ηνπ αέξα πνπ εηζέξρεηαη από ην ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηνλ θύιηλδξν πξνο ηελ κάδα ηνπ αέξα πνπ ζα κπνξνύζε λα κπεη ζεσξεηηθά. Γειαδή είλαη : mα nπ m α,ζεσξ Από ηελ ζρέζε απηή νξηζκνύ πξνθύπηεη ε ζρέζε ππνινγηζκνύ ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ m απόδνζεο : n α π ξv α d δ) Ο βαζκόο νγθνκεηξηθήο απόδνζεο νξίδεηαη επεηδή ην ζύζηεκα εηζαγσγήο κηαο κεραλήο ( θίιηξν αέξα, θαξκππξαηέξ, πεηαινύδα, όηαλ πξόθεηηαη γηα κεραλή otto, πνιιαπιή εηζαγσγήο, βαιβίδα εηζαγσγήο ), πεξηνξίδεη ηελ πνζόηεηα ηνπ αέξα πνπ κπνξεί λα εηζέιζεη ζηνλ θύιηλδξν. Καηά ζπλέπεηα ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο εμαξηάηαη από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο. Γύν κεραλέο Α θαη Β έρνπλ ηελ ίδηα δηάκεηξν, δηαδξνκή εκβόινπ θαη ιεηηνπξγνύλ θάησ από ηηο ίδηεο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο. Η Α έρεη κεγαιύηεξν νγθνκεηξηθό βαζκό απόδνζεο. Πνηα κεραλή παίξλεη κεγαιύηεξε κάδα αέξα..

13 31) Αλαθέξαηε ηνπο ιεηηνπξγηθνύο θαη θαηαζθεπαζηηθνύο παξάγνληεο επεξεάδεηαη ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο ; Ο νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο επεξεάδεηαη από : 1) ην θαύζηκν, (ηνλ ηύπν ηνπ θαπζίκνπ, ηνλ ιόγν θαπζίκνπ αέξα, ην πνζνζηό εμαέξσζεο ηνπ θαπζίκνπ ζην ζύζηεκα εηζαγσγήο,ηε ζεξκνγόλν δύλακε ηνπ θαπζίκνπ ) 2) ηε ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο, όπσο δηακνξθώλεηαη από ηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο 3) ηνλ ιόγν p p e i ζηελ πνιιαπιή εμαγσγήο θαη πνιιαπιή εηζαγσγήο 4) Τε ζρέζε ζπκπίεζεο ηεο κεραλήο (r c ) 5) Τελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηεο κεραλήο 6) Τελ θαηαζθεπαζηηθή δηακόξθσζε ησλ πνιιαπιώλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο θαη ησλ αληηζηνίρσλ αγσγώλ 7) Τε γεσκεηξία ησλ βαιβίδσλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο, ην κέγεζνο, ην άλνηγκα, ην ρξόλν αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο. 32) Πώο επεξεάδεηαη ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο από ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο, όπσο δηακνξθώλεηαη από ηελ κεηαθνξά ζεξκόηεηαο Γεληθά ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο απμάλεηαη, όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο ειαηηώλεηαη, δηόηη ηόηε ειαηηώλεηαη ε πηεηηθόηεηα ηνπ θαπζίκνπ θαη έηζη κεγαιώλεη ε κάδα ηνπ αέξα πνπ κπνξεί λα εηζέιζεη ζηνλ θύιηλδξν. Δειαδή ζπληνκνγξαθηθά ηζρύεη : T mα nπ Εάλ δελ ππάξρεη κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ζην κίγκα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο ειαηηώλεηαη θαηά ηελ εμάηκηζε ηνπ πγξνύ θαπζίκνπ. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ απόδνζεο. Σηελ πξάμε ππάξρεη ζέξκαλζε ηνπ κίγκαηνο θαη επίζεο ην θαύζηκν δε εμαηκίδεηαη πιήξσο πξηλ εηζέιζεη ζηνλ θύιηλδξν.έηζη ππάξρεη κηα αύμεζε ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ απόδνζεο κε ηελ εμάηκηζε ηνπ θαπζίκνπ, αιιά απηή είλαη ζρεηηθά κηθξή. Η αύμεζε είλαη αλάινγε κε ηε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ιόγνπ ησλ απνιύησλ ζεξκνθξαζηώλ πξηλ θαη κεηά ηελ εμάηκηζε. 33) Πώο επεξεάδεηαη ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο : α) από ην ιόγν ησλ πηέζεσλ p e /p i ζηελ πνιιαπιή εμαγσγήο θαη ηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο ; β) θαη από ηελ ζρέζε ζπκπίεζεο r c ; Όηαλ ην πνζνζηό ηνπ όγθνπ ηνπ θπιίλδξνπ πνπ θαηαιακβάλεηαη από ηα θαπζαέξηα πνπ παξακέλνπλ κέζα απμάλεηαη, ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο ειαηηώλεηαη, επεηδή κεηώλεηαη ν δηαζέζηκνο ρώξνο γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ αέξα. Ο ιόγνο ησλ πηέζεσλ p e /p i θαη ε ζρέζε ζπκπίεζεο (r c ) επεξεάδνπλ ην πνζνζηό ηνπ όγθνπ ηνπ θπιίλδξνπ πνπ θαηαιακβάλεηαη από ηα θαπζαέξηα πνπ παξακέλνπλ κέζα. α) Όηαλ ν ιόγνο p e /p i απμάλεηαη, ειαηηώλεηαη ε πίεζε ηνπ εηζαγόκελνπ κίγκαηνο (p i ), κε απνηέιεζκα λα ειαηηώλεηαη θαη ε πνζόηεηα ηνπ αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θύιηλδξν.έηζη έρνπκε κείσζε ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ απόδνζεο. Δειαδή ζπληνκνγξαθηθά έρνπκε : p e n π pi mθαπζ mα nπ pi nπν V t β) Όηαλ απμάλεηαη ε ζρέζε ζπκπίεζεο r c = κεγαιώλεη ν ρώξνο ηνπ θπιίλδξνπ πνπ V c είλαη δηαζέζηκνο γηα ηελ κάδα ηνπ αέξα θαη έηζη κεγαιώλεη ν βαζκόο νγθνκεηξηθήο απόδνζεο.

14 n π Δειαδή ζπληνκνγξαθηθά έρνπκε : rc mα nπ n πν 34) Πώο επεξεάδεηαη ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο από ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνθάινπ ηεο κεραλήο; Γεληθά ππάξρεη κηα απμνκείσζε ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ απόδνζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνθάινπ ηεο κεραλήο. Σηηο κηθξέο ζηξνθέο ε αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο (Ν) απμάλεη ηνλ νγθνκεηξηθό βαζκό απόδνζεο Σηηο κεγάιεο ζηξνθέο όζν απμάλεη ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο, ηόζν κεηώλεηαη ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο. Δειαδή ζπληνκνγξαθηθά έρνπκε : Γηα κηθξέο ζηξνθέο : N nπ, Γηα κεγάιεο ζηξνθέο : N nπ 35) Μηα κεραλή παξνπζηάδεη ρακειό νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο ζηηο ρακειέο θαη πςειέο ζηξνθέο, ελώ ζηηο κεζαίεο ζηξνθέο παξνπζηάδεη κεγαιύηεξν νγθνκεηξηθό βαζκό απόδνζεο. Να εμεγεζεί ην θαηλόκελν. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ νγθνκεηξηθό βαζκό απόδνζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κέζε ηαρύηεηα ηνπ εκβόινπ (ε νπνία είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ ζηξνθάινπ), δείρλνληαη ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε, από ηελ νπνία θαίλεηαη όηη ζηηο ρακειέο ζηξνθέο ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο ειαηηώλεηαη ιόγσ ηεο αληηζηξνθήο ηεο ξνήο θαη ζηηο πςειέο ιόγσ ηεο ερεηηθήο ξνήο (ε νπνία ηνλ ειαηηώλεη ζηηο πςειέο ζηξνθέο -``πλίμηκν``).σηηο κεζαίεο ζηξνθέο εμαηηίαο ηηο δεκηνπξγίαο θξνπζηηθώλ θπκάησλ απμάλεηαη ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο 36) Πώο επεξεάδεηαη ν βαζκόο νγθνκεηξηθήο απόδνζεο από ην γεγνλόο όηη ππάξρεη έλα δηάζηεκα πνπ νη βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηνπ θπιίλδξνπ παξακέλνπλ ζπγρξόλσο αλνηρηέο ; Εμεγήζηε ηη ζπκβαίλεη ζηηο κηθξέο θαη ζηηο κεγάιεο ηαρύηεηεο πεξηζηξνθήο. Σην δηάζηεκα πνπ νη δύν βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο παξακέλνπλ αλνηρηέο, ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο, κπνξεί λα κεησζεί ε λα απμεζεί αλάινγα κε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα : 1) Ο νγθνκεηξηθόο βαζκόο μειώνεται όταν η τασύτητα πεπιστπουήρ είναι μικπή. Επεηδή ε βαιβίδα εηζαγσγήο θιείλεη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ρξόλνπ ζπκπίεζεο, είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη

15 ξνή ηνπ άθαπζηνπ κίγκαηνο από ηνλ θύιηλδξν πξνο ην ζύζηεκα εηζαγσγήο (αληηζηξνθή ξνήο), θαζώο ε πίεζε ζηνλ θύιηλδξν απμάλεηαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ εκβόινπ πξνο ην ΑΝΣ θαη μεπεξλά ηελ πίεζε ηεο εηζαγσγήο. Απηή ε αληηζηξνθή ηεο ξνήο είλαη εληνλόηεξε ζηηο κηθξέο ηαρύηεηεο ηεο κεραλήο θαη είλαη απνηέιεζκα ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ θιεηζίκαηνο ηεο βαιβίδαο εηζαγσγήο κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη έηζη ην άθαπζην κίγκα κε ζπλέπεηα λα κεηώλεη θαη ηνλ νγθνκεηξηθό βαζκό απόδνζεο. Δειαδή ζπληνκνγξαθηθά έρνπκε : N Αληηζηξνθή ξνήο n 2) Ο νγθνκεηξηθόο βαζκόο αςξάνεται ζε κεγάιεο ηαρύηεηεο πεξηζηξνθήο, δηόηη ζε απηέο ηηο ηαρύηεηεο ιόγσ αδξάλεηαο (ηάζε λα δηαηήξεζε ηελ θίλεζε ηνπ) ηνπ κίγκαηνο εηζέξρεηαη πεξηζζόηεξν κίγκα ζηνλ θύιηλδξν από ηελ αλνηρηή βαιβίδα εηζόδνπ, παξόιν πνπ ην έκβνιν έρεη πεξάζεη ην ΚΝΣ θαη έρεη αξρίζεη ν ρξόλνο ηεο ζπκπίεζεο. Δειαδή ζπληνκνγξαθηθά έρνπκε : N Αδξάλεηα κίγκαηνο n 37) α) Πώο ε δεκηνπξγία θξνπζηηθώλ θπκάησλ επεξεάδεη ηνλ βαζκό νγθνκεηξηθήο απόδνζεο; β) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ απόδνζεο ζε ζπλάξηεζεο ηεο κέζεο ηαρύηεηαο εκβόινπ γηα κεραλή diesel ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ε επίδξαζε ησλ θξνπζηηθώλ θπκάησλ. α) Τα θξνπζηηθά θύκαηα είλαη απμνκεηώζεηο ηεο πίεζεο θαη κεηαδίδνληαη κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ.τν ύςνο ησλ θπκάησλ απηώλ, (άξα θαη ε πίεζε πνπ πξνθαινύλ), απμάλεη ζεκαληηθά θαζώο απμάλεη ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο. Η ηπξβώδεο ξνή ησλ θαπζαεξίσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εμαγσγήο δεκηνπξγεί θξνπζηηθά θύκαηα ζην ζύζηεκα εμαγσγήο.τα θύκαηα απηά ζπγθξνπόκελα ζηα δηάθνξα ηνηρώκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγήο θαηά έλαο κέξνο επηζηξέθνπλ ζηνλ θύιηλδξν. Ο θύιηλδξνο απηόο κε ηελ ζεηξά ηνπ κπνξεί λα εθπέκςεη πξνο θάπνηνλ άιιν θύιηλδξν βνεζώληαο κε ηελ πίεζε ηνπο ηελ θαιύηεξε πιήξσζε ηνπ θπιίλδξνπ απηνύ. Επίζεο ηέηνηα θξνπζηηθά θύκαηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ θαη ζην ζύζηεκα εηζαγσγήο, νπόηε κε θαηάιιειε δηαξξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί αύμεζε ηεο πίεζεο ζηελ βαιβίδα εηζαγσγήο ιίγν πξηλ απηή θιείζεη θαη έηζη λα ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ηεο κάδαο ηνπ αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θύιηλδξν θαη θαηά ζπλέπεηα αύμεζε ζηνλ νγθνκεηξηθό βαζκό απόδνζεο. Δειαδή ζπληνκνγξαθηθά έρνπκε : Υςνο θξνπζηηθώλ θπκαησλ p m n β) Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ απόδνζεο ζε ζπλάξηεζεο ηεο κέζεο ηαρύηεηαο εκβόινπ γηα κεραλή diesel ζηελ νπνία θαίλεηαη ε επίδξαζε ησλ θξνπζηηθώλ θπκάησλ δείρλεηαη ζην ζρήκα. i 38) Γηαηί ν νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο ησλ κεραλώλ otto, ζπλήζσο είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ησλ κεραλώλ diesel; Ο νγθνκεηξηθόο βαζκόο απόδνζεο ησλ κεραλώλ otto, είλαη ζπλήζσο κηθξόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ησλ κεραλώλ diesel ιόγσ : 1) ησλ απσιεηώλ πίεζεο ζην θαξκππξαηέξ 2) ηεο ζέξκαλζεο ηεο πνιιαπιήο εηζαγσγήο 3) ηεο παξνπζίαο αηκνύ θαπζίκνπ 4) ηνπ κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ ππνιεηπόκελνπ θαπζαεξίνπ 39) Γηα πην ιόγν ρξεζηκνπνηνύληαη δηνξζσηηθνί ζπληειεζηέο θαηά ηελ πεηξακαηηθή κέηξεζε ηεο ηζρύνο θαη ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ απόδνζεο κηαο κεραλήο ; π π π

16 Η πίεζε ηεο αηκόζθαηξαο, ε κεξηθή πίεζε ησλ πδξαηκώλ ηεο αηκόζθαηξαο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εηζάγεηαη ζε κηα κεραλή, ζε κηα νξηζκέλε ηαρύηεηα ηεο κεραλήο επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ηεο ηζρύνο θαη ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ απόδνζεο. Έηζη όηαλ θάλνπκε κηα κέηξεζε ηεο ηζρύνο θαη ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ κηαο κεραλήο, κε εθαξκνγή ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ηόηε ππνινγίδνπκε ηηο παξακέηξνπο απηέο ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο κέηξεζεο ( πίεζε μεξνύ αέξα p m, πίεζε πδξαηκώλ αέξα p π,m θαη ζεξκνθξαζία αέξα Τ m ). Γηα λα κπνξνύκε, ζηελ ζπλέρεηα, λα θάλνπκε αμηόπηζηε ζύγθξηζε ηεο κεηξνύκελεο κεραλήο κε θάπνηα άιιε πξόηππε κεραλή, ζα πξέπεη λα δηνξζώζνπκε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο πνπ βξήθακε γηα ηελ κεηξνύκελε κεραλή, θαη λα ηηο κεηαηξέςνπκε ζηηο ιεγόκελεο βαζηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, ζηηο νπνίεο έρνπλ κεηξεζεί νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηζρύνο θαη νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ ηεο πξόηππεο κεραλήο. Εναπομένον καςσαέπιο 40) α) Τη επεξεάδεη ε πνζόηεηα ηνπ ελαπνκέλνληνο θαπζαεξίνπ ζηνλ θύιηλδξν ηεο κεραλήο θαηά ηελ ζπκπίεζε; β) Από ηη εμαξηάηαη ε πνζόηεηα ηνπ ελαπνκέλνληνο θαπζαεξίνπ ; α) Η πνζόηεηα ηνπ ελαπνκέλνληνο θαπζαεξίνπ επεξεάδεη : 1) ηνλ νγθνκεηξηθό βαζκό απόδνζεο 2) ηελ επίδνζε ηεο κεραλήο (κέζε πίεζε) 3) ηνλ κεραληθό βαζκό απόδνζεο 4) ηηο ξππνγόλεο εθπνκπέο β) Η πνζόηεηα ηνπ ελαπνκέλνληνο θαπζαεξίνπ, εμαξηάηαη από : 1) ηελ πίεζε εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο (όζν απμάλεηαη ε πίεζε εηζαγσγήο ηόζν κεηώλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ ελαπνκέλνληνο θαπζαεξίνπ) 2) ηηο ζηξνθέο ηεο κεραλήο (απμαλόκελεο νη ζηξνθέο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ κεηώλεηαη ην ελαπνκέλνλ θαπζαέξην) 3) ηελ ζρέζε ζπκπίεζεο,(όζν κεγαιώλεη ε ζρέζε ζπκπίεζεο, ηόζν κεηώλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ ελαπνκέλνληνο θαπζαεξίνπ) 4) ηνλ ρξνληζκό ησλ βαιβίδσλ (ππεξθάιπςε).όζν κεγαιώλεη ν ρξόλνο πνπ νη βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο κέλνπλ ηαπηόρξνλα αλνηρηέο (ππεξθάιπςε), ηόζν κεγαιώλεη ε πνζόηεηα ηνπ ελαπνκέλνληνο θαπζαεξίνπ. 5) ηελ δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγήο, (όζν θαιύηεξε δπλακηθή έρεη ην ζύζηεκα εμαγσγήο, ηόζν κεηώλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ ελαπνκέλνληνο θαπζαεξίνπ)

17 41) Πνηα αέξηα ησλ θαπζαεξίσλ (ξύπνη) είλαη ζεκαληηθόο ιεηηνπξγηθόο παξάγνληαο ηεο κεραλήο ; Σε πνηεο κνλάδεο κεηξνύληαη νη ζπγθεληξώζεηο απηώλ ησλ ξύπσλ; Τα αέξηα ησλ θαπζαεξίσλ πνπ ζεσξνύληαη ξύπνη είλαη : ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ (ΝΟ x ), ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νη άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο (ΗC) θαη ηα ζσκαηίδηα (parts). Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ ξύπσλ κεηξνύληαη ζε κέξε ζην εθαηνκκύξην (ppm) ε ζε κέξε ζηα εθαηό (%) θαη όγθν. 42) α) Πνηεο νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ ζηηο κεραλέο otto θαη diesel ; β) Πνηνο είλαη ν βαζηθόο ζθνπόο ηεο δηαδηθαζίαο ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ ; Πνηνο είλαη ν πξσηαξρηθόο ζθνπόο; γ) Από πνηεο παξακέηξνπο ραξαθηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ ; Από ηη εμαξηώληαη απηνί νη παξάκεηξνη; δ) Τη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ ; α) Οη βαζηθέο έλλνηεο είλαη γηα ηηο κεραλέο otto, ε εηζαγσγή θαη ε εμαγσγή, ελώ γηα ηηο κεραλέο diesel ε απόπιπζε ε ζάξσζε β) Ο βαζηθόο ζθνπόο ηεο ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ (εηζαγσγή, εμαγσγή, ζάξσζε) είλαη λα απνκαθξύλεη ηα πξντόληα ηεο θαύζεο θαη λα εηζάγεη άθαπζην κίγκα γηα ηνλ επόκελν θύθιν ιεηηνπξγίαο. Ο πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηεο ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ, επεηδή ε ελδεηθλύκελε ηζρύο γηα νξηζκέλε ηαρύηεηα είλαη αλάινγε πξνο ηελ παξνρή ηνπ αέξα, είλαη λα εηζάγεη κέζα ζηνλ θύιηλδξν ηεο κεραλήο, θαηά ην πιήξεο θνξηίν, ηε κεγαιύηεξε δπλαηή κάδα αέξα θαη λα ηελ δηαηεξήζεη κέζα, ώζηε λα ιάβεη κέξνο ζηελ θαύζε. γ) Χαξαθηεξίδεηαη από : 1) ηνλ νγθνκεηξηθό βαζκό απόδνζεο γηα ηηο ηεηξάρξνλεο κεραλέο 2) ηνλ βαζκό ζάξσζεο ( ε απόπιπζεο) γηα ηηο δίρξνλεο κεραλέο. Οη παξάκεηξνη εμαξηώληαη από ηελ θαηαζθεπαζηηθή δηακόξθσζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ελαιιαγή αεξίσλ, (πνιιαπιή εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο, νη βαιβίδεο θαη νη ζπξίδεο ) θαζώο επίζεο θαη από ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο. δ) Τελ δηαδηθαζία ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ ηελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ε ύπαξμε ε όρη ηεο ππεξπιήξσζεο. 43) α) Τη άθαπζην κίγκα εηζάγεηαη ζηηο κεραλέο otto θαη ηη ζηηο κεραλέο diesel; β) Γηαηί εηζάγνπκε θαη αλαθπθινύκελν θαπζαέξην ζηνλ θύιηλδξν ησλ κεραλώλ ; α) Στις μηχανές otto ην εηζαγόκελν άθαπζην κίγκα απνηειείηαη από : θαύζηκν, αέξα θαη αλαθπθινύκελν θαπζαέξην Στις μηχανές diesel ην εηζαγόκελν άθαπζην κίγκα απνηειείηαη από : Αέξα θαη αλαθπθινύκελν θαπζαέξην β) Εηζάγνπκε αλαθπθινύκελν θαπζαέξην γηα λα ειέγρνπκε ηελ εθπνκπή ξύπσλ

18 44) Από ηη εμαξηάηαη ε πηώζε πίεζεο ηνπ αέξα θαη ηνπ κίγκαηνο θαηά κήθνο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο; Η πηώζε πίεζεο εμαξηάηαη από : 1) ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηεο κεραλήο 2) ηελ αληίζηαζε ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 3) ηελ δηαηνκή ησλ αγσγώλ κέζα από ηνπο νπνίνπο πεξλάεη ην κίγκα 4) ηελ ππθλόηεηα ηνπ κίγκαηνο Σάρωση 45) α) Τη είλαη ζάξσζε ζηηο δίρξνλεο κεραλέο; β) Πνηα είλαη ηα είδε ζάξσζεο ; γ) Από ηη εμαξηάηαη ην θάζε είδνο ζάξσζεο ; δ) Δείμηε ζε ζθαξηθήκαηα ηηο ζπξίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο θαη ησλ ξνώλ ζάξσζεο (Θέκαηα Εμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ Ινπλίνπ 2001) α) Σάξσζε είλαη ε δηαδηθαζία εθδίσμεο ησλ θαπζαεξίσλ από ηνλ θύιηλδξν κηαο δίρξνλεο κεραλήο από ην άθαπζην κίγκα πνπ εηζέξρεηαη ζε απηόλ. Η πίεζε ηνπ άθαπζηνπ κίγκαηνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ πίεζε ησλ θαπζαεξίσλ ζηνλ θύιηλδξν ηεο κεραλήο. β) ηα είδε ζάξσζεο είλαη ηξία: 1) ε εγθάξζηα ζάξσζε 2) ε ζάξσζε αλαζηξνθήο 3) ε επζύγξακκε ζάξσζε γ) Τν είδνο ηεο ζάξσζεο εμαξηάηαη από ηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ ζπξίδσλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο. δ)τα ζθαξηθήκαηα θαη νη ξνέο ησλ εηδώλ ζάξσζεο δείρλνληαη ζην ζρήκα. 46) Πεξηγξάςηε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο ζάξσζεο ζηηο δίρξνλεο κεραλέο ρξεζηκνπνηώληαο ζαλ παξάδεηγκα ηελ δηαδηθαζία ελαιιαγήο αεξίσλ ζε δίρξνλε κεραλή diesel κε επζύγξακκε ζάξσζε ; Πνηα είλαη ε κνξθή ηεο θακπύιεο; (Θέκα Εμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ Ινπλίνπ 2001)

19 Σην ζεκείν α αλνίγεη ε βαιβίδα εμαγσγήο (ΙVO), αλάκεζα ζηηο 100 ν 110 ν κεηά ην ΑΝΣ θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία δηαθπγήο ησλ θαπζαεξίσλ πνπ δηαξθεί κέρξη ην ζεκείν β. Σην ζεκείν β κεηαμύ 40 ν κε 60 ν πξηλ ην ΚΝΣ, αλνίγνπλ νη ζπξίδεο εηζαγσγήο (ΙPO) ηνπ αέξα, όηαλ ε πίεζε κέζα ζηνλ θύιηλδξν (p) είλαη ιίγν κεγαιύηεξε από ηελ πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο (p c ) πνπ είλαη θαη ε πίεζε ζάξσζεο. Η δηαδηθαζία ηεο ζάξσζεο αξρίδεη αθξηβώο κόιηο πέζεη ε πίεζε ζηνλ θύιηλδξν θάησ από ηελ πίεζε p c.η ζάξσζε ζπλερίδεηαη γηα όζν ρξόλν νη ζπξίδεο εηζαγσγήο είλαη αλνηρηέο θαη ε πίεζε εηζαγσγήο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ πίεζε κέζα ζηνλ θύιηλδξν. Ο εηζεξρόκελνο ζηνλ θύιηλδξν αέξαο εθηνπίδεη ηα θαπζαέξηα, ελώ έλα κέξνο ηνπ αλακηγλύεηαη κε απηά θαη θεύγεη από ηελ βαιβίδα εμαγσγήο. Οη ζπξίδεο εηζαγσγήο θιείλνπλ ζην ζεκείν γ, αιιά ε ζάξσζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ θιείλνπλ θαη νη βαιβίδεο εμαγσγήο ζην ζεκείν δ. Σην ζρήκα δείρλνληαη πην παξαζηαηηθά νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάςακε. 47) Πνηα θαηλόκελα κεηώλνπλ ηνλ βαζκό ζάξσζεο κηαο κεραλήο; Τα θαηλόκελα πνπ κεηώλνπλ ηνλ βαζκό ζάξσζεο κηαο κεραλήο είλαη : 1) Να γίλεηαη αλάκημε ηεο λέαο γόκσζεο θαη ησλ θαπζαεξίσλ, κε απνηέιεζκα λα εμέξρεηαη καδί κε ηα θαπζαέξηα θαη θάπνην πνζνζηό από ηελ γόκσζε 2) Η λέα γόκσζε λαη δηαθεύγεη απ επζείαο έμσ από ηνλ θύιηλδξν ρσξίο λα έξζεη θαζόινπ ζε επαθή κε ηα θαπζαέξηα. 3) Να εγθισβηζηνύλ ηα θαπζαέξηα ζε λεθξέο δώλεο ζηνλ όγθν ηνπ θπιίλδξνπ θαη λα κελ κπνξνύλ λα εθηνπηζηνύλ από ηε λέα γόκσζε πνπ πξνθαιεί ε ζάξσζε 48) Πόηε έρνπκε απόθιηζε από ηελ ηέιεηα ζάξσζε θαη πώο επηηπγράλεηαη πην απνηειεζκαηηθή ζάξσζε ζε όηη αθνξά ηηο ζπξίδεο ; Απόθιηζε από ηελ ηέιεηα ζάξσζε έρνπκε όηαλ εκθαλίδεηαη λσπό κίγκα ( ε αέξαο) ζηελ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ. Πην απνηειεζκαηηθή ζάξσζε, επηηπγράλεηαη κε ειάηησζε ηνπ κεγέζνπο, αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπξίδσλ εηζαγσγήο θαη δηάηαμε απηώλ θαηά ηξόπν πνπ λα ζπγθιίλνπλ νη δέζκεο ησλ εηζεξρνκέλσλ ξεπκάησλ ζε κηα νξηζκέλε πεξηνρή ηνπ θπιίλδξνπ, από όπνπ ζα αξρίζεη ε εθηόπηζε κε ζάξσκα ησλ θαπζαεξίσλ.

20 49) Σπγθξίλαηε ηηο δίρξνλεο κεραλέο otto θαη diesel ζε όηη αθνξά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζάξσζεο Σηηο κεραλέο otto, ε ζάξσζε γίλεηαη κε κίγκα, νπόηε ππάξρεη δηαθπγή ηνπ κίγκαηνο ζην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ξύπαλζεο θαη απώιεηαο ελέξγεηαο από ην ρακέλν θαύζηκν. Σηηο diesel ε ζάξσζε γίλεηαη κε αέξα, νπόηε ε δηαθπγή ζην πεξηβάιινλ είλαη κόλν αέξα, θα δελ δεκηνπξγεί ξύπαλζε, αιιά κόλν απώιεηα έξγνπ ηεο αληιίαο ζάξσζεο. 50) Από ηη επεξεάδεηαη ε ξνή ηεο ζάξσζεο ; Πνίνο είλαη ν θνηλόο ζηόρνο ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ξνή ζηηο ζπξίδεο; Η ξνήο ηεο ζάξσζεο επεξεάδεηαη από : 1) ηε γσλία ζηξνθάινπ ζηελ νπνία αλνίγνπλ νη ζπξίδεο 2) ην κέγεζνο ησλ ζπξίδσλ 3) ηνλ αξηζκό ησλ ζπξίδσλ 4) ηε γεσκεηξία ησλ ζπξίδσλ 5) ηε ζέζε ησλ ζπξίδσλ γύξσ από ηνλ θύιηλδξν 6) ηελ δηεύζπλζε θαη ηελ ηαρύηεηα ηεο ξνήο από ηηο ζπξίδεο ζηνλ θύιηλδξν Ο θνηλόο ζηόρνο είλαη λα κελ γίλεηαη απνθόιιεζε ηεο ξνήο από ηα ηνηρώκαηα,δηόηη απηό πξνθαιεί αλαζηξνθέο ζηελ ηαρύηεηα ξνήο.

21 51) Από ηη επεξεάδεηαη ν ζπληειεζηήο παξνρήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζάξσζεο; Ο ζπληειεζηήο παξνρήο επεξεάδεηαη από : 1) ηνλ ιόγν ησλ πηέζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ ζπξίδα, ( όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν ιόγνο ησλ πηέζεσλ, ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη ν ζπληειεζηήο παξνρήο) 2) από ηελ εθαπηνκεληθή γσλία θιίζεο ησλ ζπξίδσλ,(όζν κεγαιώλεη ε γσλία θιίζεο ηόζν κεηώλεηαη ν ζπληειεζηήο παξνρήο) 3) από ηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ, (όζν κεγαιώλεη ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ, ηόζν απμάλεη ειαθξά ν ζπληειεζηήο παξνρήο) Υπεξπιήξωσε 52) α) Τη είλαη ππεξπιήξσζε θαη πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο; β) Πόζνη θαη πνηνη είλαη νη κέζνδνη ππεξπιήξσζεο ; Πνηνη ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν; α) Είλαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζπκπηεζκέλνπ αέξα ζηνπο θπιίλδξνπο κεραλήο κε θαηάιιειε δηάηαμε πνπ ιέγεηαη ππεξπιεξσηήο. Σθνπόο ηεο ππεξπιήξσζεο είλαη λα απμήζεη ηελ πνζόηεηα ηνπ αέξα κέζα ζηνπο θπιίλδξνπο,ώζηε λα θαεί πεξηζζόηεξν θαύζηκν, ρσξίο λα αιιάμνπλ νη δηαζηάζεηο ησλ θπιίλδξσλ, πξάγκα πνπ ζα απμήζεη ηελ ηζρύ ηεο κεραλήο θαη ηελ ξνπή. β) Οη κέζνδνη ππεξπιήξσζεο είλαη ηξεηο : 1) Μεραληθή ππεξπιήξωσε. Σε απηήλ έλαο ζπκπηεζηήο παίξλεη θίλεζε από ηελ ίδηα ηελ κεραλή θαη ζπκπηέδεη ηνλ αέξα. 2) Υπεξπιήξωσε κε δεύγνο ππεξπιήξωσεο. Σε απηήλ ππάξρεη έλα δεύγνο ζπκπηεζηή θαη ζηξόβηιν, πνπ είλαη ζηεξεσκέλνη ζε θνηλό άμνλα.ο ζηξόβηινο ηίζεηαη ζε θίλεζε από ηα θαπζαέξηα ηεο κεραλήο, νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ θηλεί,κέζσ ηνπ άμνλα, ηνλ ζπκπηεζηή πνπ ζπκπηέδεη ηνλ αέξα εηζαγσγήο. 3) Υπεξπιήξωσε κε θξνπστηθά θύκατα. Σ απηήλ επηηπγράλεηαη ζπκπίεζε ηνπ αέξα κε ηελ βνήζεηα θξνπζηηθώλ θπκάησλ ζην ζύζηεκα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν είλαη ε κεραληθή ππεξπιήξσζε θαη ε ππεξπιήξσζε κε δεύγνο ππεξπιήξσζεο. 53) Τη εμππεξεηεί ε ςύμε ηνπ αέξα θαηά ηελ ππεξπιήξσζε ; Σε πνηα θάζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη ε ςύμε; (Θέκα 1 εο Εμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ Ιαλνπαξίνπ Φεβξνπαξίνπ 2001) Η ςύμε ηνπ αέξα, απμάλεη ηελ ππθλόηεηα ηνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηνπ νγθνκεηξηθνύ βαζκνύ απόδνζεο.επίζεο ε ςύμε κεηώλεη θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα, πνπ ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ηεο κεραλήο. Ο αέξαο ςύρεηαη κεηά ηελ ζπκπίεζε πξηλ απηόο εηζέιζεη ζηνλ θύιηλδξν. 54) Τη είλαη ππεξπιήξσζε ζηαζεξήο πίεζεο θαη ηη κεηαβιεηήο; Πιενλεθηήκαηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ ππεξπιήξσζεο. Σε πνηεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ε θάζε κία από ηηο δύν παξαπάλσ κεζόδνπο;

22 (Θέκα Εμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ Ινπλίνπ 2001) Υπεξπιήξωσε σταζεξήο ξνήο (ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιή εηζαγσγήο κεγάινπ όγθνπ). Έρεη ην πιενλέθηεκα λα απνξξνθά ηηο κεηαβνιέο ηεο πίεζεο θαη ε ξνή πξνο ηνλ ζηξόβηιν λα είλαη νπζηαζηηθά ζηαζεξήο πίεζεο. Μεηνλέθηεκα ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη όηη δελ γίλεηαη πιήξεο αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θαπζαεξίσλ. Χξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεραλέο απηνθηλήηνπ. Υπεξπιήξωσε κεταβιετήο ξνήο (ρξεζηκνπνηεί ζσιήλεο κηθξνύ κήθνπο θαη δηαηνκήο πνπ ζπλδένπλ θάζε αγσγό εμαγσγήο κε ηνλ ζηξόβηιν. Τν πιενλέθηεκα ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη όηη γίλεηαη θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θαπζαεξίσλ. Μεηνλέθηεκα ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη όηη ρξεηάδεηαη θαηάιιειε ηαμηλόκεζε ησλ αγσγώλ εμαγσγήο ζε νκάδεο,ώζηε λα θζάλνπλ δηαδνρηθά ζην ζηξόβηιν, πξάγκα ζρεηηθά πην πνιύπινθν. Χξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιεο κεραλέο diesel. 55) α) Πνηνη ηύπνη ζηξνβίισλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην δεύγνο ππεξπιήξσζεο κηαο κεραλήο; β) Πνηα είλαη ε βαζηθή ηνπο δηαθνξά ; γ) Σε πνηεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηείηαη ν θάζε ηύπνο ; (Θέκα 1 εο Εμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ Ιαλνπαξίνπ Φεβξνπαξίνπ 2001) α) Οη ηύπνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη : 1) ζηξόβηινη αθηηληθήο ξνήο 2) ζηξόβηινη αμνληθήο ξνήο. β) Ο ζηξόβηινο αθηηληθήο ξνήο είλαη παξόκνηνο κε ηνλ θπγόθεληξν ζπκπηεζηή. Η δηαθνξά είλαη όηη ζηνλ ζπκπηεζηή ε ξνή είλαη από κέζα πξνο ηα έμσ, ελώ ζηνλ ζηξόβηιν από έμσ πξνο ηα κέζα, (βιέπε ζρήκα δίπια) γ) Οη ζηξόβηινη αθηηληθήο ξνήο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο κεραλέο απηνθηλήηνπ, ελώ νη ζηξόβηινη αμνληθήο ξνήο ζηηο κεγάιεο κεραλέο ηξέλσλ, πινίσλ θαη ζηαζεξέο εδάθνπο 56) Μπνξεί ε παξνρή κάδαο ελόο ζηξνβίινπ ηνπ δεύγνπο ππεξπιήξσζεο λα απμάλεη απεξηόξηζηα; Όρη, δηόηη ε παξνρή κάδαο πνπ κπνξεί λα δερζεί ν ζηξόβηινο ηείλεη αζπκπησηηθά ζε έλα κέγηζην, πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δεκηνπξγείηαη ερεηηθή ξνή ζηα ζηαζεξά θαη ζηα αθίλεηα πηεξύγηα, γεγνλόο πνπ δελ επηηξέπεη ζηελ αύμεζε ηεο παξνρήο. 57) α) Τη πξέπεη λα ζπκβαίλεη κε ηα δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηξνβίινπ θαη ηνπ ζπκπηεζηή, ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ππεξπιεξσηή; β) Γηαηί ζηνλ ππεξπιεξσηή κε δεύγνο ππεξπιεξσηώλ ζηελ πιεπξά ηεο εηζόδνπ ηνπ ζηξνβίινπ ππάξρεη βαιβίδα; α) Τα δηαγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά, δειαδή λα ζπκπίπηνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή, όηαλ πξέπεη λα παξαζηαζνύλ γξαθηθά ζε θνηλνύο άμνλεο ζπληεηαγκέλσλ. β) Η βαιβίδα ππάξρεη γηα λα επηηξέπεη, όηαλ ε πίεζε μεπεξάζεη κηα νξηζκέλε ηηκή, λα δηαθεύγεη κέξνο ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα, ρσξίο λα πεξάζνπλ από ηα πηεξύγηα ηνπ ζηξνβίινπ γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξπίεζε. Κξνπστηθή θαύσε

23 58) Σηε κεραλή otto πόηε ε θαύζε ραξαθηεξίδεηαη θαλνληθή, θαη πόηε θξνπζηηθή ; Τη είλαη απηαλάθιεμε θαη ηη πξναλάθιεμε; Πνην από ηα δύν θαηλόκελα ζπληειεί ζηελ θξνπζηηθή θαύζε; (Θέκα 1 εο Εμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ Ιαλνπαξίνπ Φεβξνπαξίνπ 2001) Καλνληθή θαύσε είλαη ην θαηλόκελν πνπ ε θαύζε ηνπ κίγκαηνο μεθηλάεη από ην ζεκείν έλαπζεο (κε ζπηλζήξα ζηηο κεραλέο otto) θαη ζηελ ζπλέρεηα ην κέησπν ηεο θιόγαο δηαδίδεηαη θαηά ζπλερή ηξόπν πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο ρσξίο απόηνκε αιιαγή ζηελ ηαρύηεηα ε ζην ζρήκα κέρξη ην ηέινο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο. Κξνπστηθή θαύσε είλαη ην θαηλόκελν, όπνπ πξνθαιείηαη απόηνκε αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ηεο θαύζεο ζε όιε ην κίγκα (απηαλάθιεμε όινπ ηνπ κίγκαηνο), πνπ ζπλνδεύεηαη από θύκαηα πίεζεο. Απταλάυιεμε είλαη ην θαηλόκελν πνπ ην κίγκα παξνπζηάδεη αλαθιέμεηο κπξνζηά από ην κέησπν ηεο θιόγαο πνπ έρεη εθθηλήζεη από ην ζεκείν έλαπζεο. Οθείιεηαη ζε ηαρεία ρεκηθή αληίδξαζε πνπ δελ πξνθαιείηαη από εμσηεξηθή αλάθιεμε (ζπηλζήξαο, θιόγα, ζεξκή επηθάλεηα) Πξναλάυιεμε είλαη ην θαηλόκελν πνπ πξνθαιείηαη αλάθιεμε ηνπ κίγκαηνο πξηλ δνζεί ν ζπηλζήξαο, από θάπνηα ζεξκή επηθάλεηα, όπσο είλαη ηα ππεξζεξκαζκέλα ειεθηξόδηα ηνπ ζπηλζεξηζηή ε ππέξζεξκα εμαλζξαθώκαηα. Μεηαμύ ηεο πξναλάθιεμεο θαη ηεο θξνπζηηθήο θαύζεο ππάξρεη αιιειεπίδξαζε. Η πξναλάθιεμε ηζνδπλακεί κε αύμεζε ηεο πξνπνξείαο έλαπζεο θαη έηζη κπνξεί λα πξνθαιέζεη θξνπζηηθή θαύζε. Η θξνπζηηθή θαύζε δεκηνπξγεί ππεξζέξκαλζε, επνκέλσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξναλάθιεμε. 59) Πνηεο θηλήζεηο θάλεη ην κέησπν ηεο θιόγαο ; Κάλεη δύν θηλήζεηο, ηελ θίλεζε ιόγν θαύζεο (ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θαίγνληαη δηαδνρηθά ηα κόξηα ηνπ θαπζίκνπ) θαη ηελ θίλεζε ιόγσ κεηαθνξάο (ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη εμαπιώλεηαη ην κέησπν ηεο θιόγαο). Όζν απμάλεη ε θίλεζε ιόγν θαύζεο κεηώλεηαη ε ηαρύηεηα κεηαθνξάο ηνπ κεηώπνπ ηεο θιόγαο ιόγσ αύμεζεο ηεο πίεζεο κπξνζηά από ην κέησπν ηεο θιόγαο 60) Πσο εμαξηάηαη ε κέζε ηαρύηεηα ηεο θιόγαο από ην κέγεζνο ηνπ θπιίλδξνπ, ηνλ αξηζκό Reynolds ηεο ξνήο ηνπ κίγκαηνο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ εκβόινπ ζηηο κεραλέο otto; Όζν απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ θπιίλδξνπ, ηόζν απμάλεηαη θαη ε κέζε ηαρύηεηα ηεο θιόγαο. Όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο Reynolds (αύμεζε ηεο ηπξβώδνπο ξνήο), ηόζν απμάλεηαη θαη ε κέζε ηαρύηεηα ηεο θιόγαο.

24 Όζν ιηγόηεξν επίπεδε είλαη ε επηθάλεηα εκβόινπ ηόζν απμάλεηαη ε κέζε ηαρύηεηα ηεο θιόγαο.

25 61) Πσο επεξεάδεηαη ε ηαρύηεηα θαύζεο κε ηελ δηαδξνκή ηνπ εκβόινπ ; Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηαδξνκή ηνπ εκβόινπ ηόζν κεγαιώλεη ε ηαρύηεηα θαύζεο. 62) α) Σε πνηα πεξίνδν ηεο δηαδξνκήο ηεο θιόγαο παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο πίεζεο από θύθιν ζε θύθιν ζηηο κεραλέο otto; β) Πνηεο είλαη νη αηηίεο γηα ηε κεηαβνιή ηεο πίεζεο από θύθιν ζε θύθιν ζηηο κεραλέο otto; γ) Τη ζπλέπεηα έρεη ε εμάιεηςε ηεο κεηαβνιήο ηεο πίεζεο από θύθιν ζε θύθιν ; δ) Πσο ε ζεσξία εμεγεί ηελ δηάθνξα πίεζεο από θύθιν ζε θύθιν ; α) Παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο ζηελ αξρή ηεο θαύζεο, ζηα πξώηα 10% ηεο δηαδξνκήο ηεο θιόγαο. β) Οη αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηελ κεηαβνιή πίεζεο από θύθιν ζε θύθιν ζηηο κεραλέο otto είλαη : 1) ε κε θαιή αλάκημε αέξα θαπζίκνπ παξακέλνληνο θαπζαεξίνπ (π.ρ δηαθνξεηηθό ιόγν θαπζίκνπ / αέξα από ζεκείν ζε ζεκείν πνπ πξνθαιεί δηαθνξεηηθή ηαρύηεηα θιόγαο θαη άξα αλάπηπμε πίεζεο.. 2) ν ιόγνο θαπζίκνπ / αέξα. Όηαλ ν ιόγνο απηόο είλαη ίζνο κε 1, ηόηε παξαηεξνύληαη νη κηθξόηεξεο κεηαβνιέο ζηελ πίεζε. 3) ην ηπξβώδεο ηεο ξνήο. Έηζη από θύθιν ζε θύθιν ππάξρεη δηάθνξα ζην ηπξβώδεο ηεο ξνήο. 4) Η πνιιαπιή αλάθιεμε 5) ε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο 6) ην κηθξόηεξν άλνηγκα ηεο βαιβίδαο εηζαγσγήο θαζώο θαη ε εθαπηνκεληθή είζνδνο ηνπ αέξα. γ) Η εμάιεηςε ηεο κεηαβνιήο ηεο πίεζεο από θύθιν ζε θύθιν, βειηηώλεη ηελ απόδνζε ηνπ θηλεηήξα, ειαηηώλεη ηελ κέγηζηε πίεζε θαη κεηώλεη ηελ ηάζε γηα θξνπζηηθή θαύζε. δ) Η ζεσξία εμεγεί ηελ κεηαβνιή ηεο πίεζεο από θύθιν ζε θύθιν, δέρεηαη όηη αλ ν ζπηλζήξαο δνζεί ζην θέληξν κηαο δίλεο ηνπ κίγκαηνο πνπ ζηξνβηιίδεηαη ηόηε αξγεί ε κεηάδνζε ηεο θιόγαο.αλ όκσο δνζεί ζηε πεξηθέξεηα ηεο δίλεο, ηόηε ε θιόγα κεηαδίδεηαη ηαρύηεξα θαη επνκέλσο αλαπηύζζεηαη κεγαιύηεξε πίεζε. 63) α) Πώο γίλεηαη αληηιεπηή ε θξνπζηηθή θαύζε ζηνπο θπιίλδξνπο ηεο κεραλήο ; Πνπ νθείιεηαη απηό; β) Σρεδηάζηε έλα απιό δηάγξακκα ζην νπνίν λα δείρλεηαη ε πίεζε ηνπ θπιίλδξνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ γσλία ζηξνθάινπ ζπγθξηηηθά γηα θξνπζηηθή θαύζε θαη θαλνληθή ; α) Γίλεηαη από ην άθνπζκα κεηαιιηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ ήρνπ, γηα ηνλ νπνίν νη κεραληθνί ρξεζηκνπνηνύλ ηελ έθθξαζε ``ρηππνύλ ηα ππξάθηα``. Ο ήρνο απηόο νθείιεηαη ζηηο ηαιαληώζεηο ησλ ηνηρσκάησλ από ηα θξνπζηηθά θύκαηα πςειήο ζπρλόηεηαο (500Ηz) ε νπνία πέθηεη γηα ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. β) Τν ζρήκα δείρλεηαη πάλσ. 64) α) Γηαηί ε θξνπζηηθή θαύζε είλαη αλεπηζύκεηε; β) Πνηα είλαη ε πηζαλή αηηία γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε θξνπζηηθή θαύζε ζηελ θαηαζηξνθή ηεο κεραλήο;

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Τομζασ Ηλεκτρονικήσ και Υπολογιςτών Διπλωματική Εργαςία Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40 Πεξηερόκελα Νόκνο ηνπ Χκ. ει. Καλόλεο Kirchoff. ει. 4 πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 3 πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 4 Υαξαθηεξηζηηθά Δλαι. Ρεύκαηνο. ει. 45 Κπθιώκαηα Δλαιιαζζόκελνπ Ρεύκαηνο. ει. 68 Σξηθαζηθό

Διαβάστε περισσότερα