288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας"

Transcript

1 288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας Το Τµήµα Επιστήµης των Υλικών ιδρύθηκε το 1999 µε το προεδρικό διάταγµα υπ' αριθ. 206 που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 179, στις 9 Σεπτεµβρίου Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τµήµατος ξεκίνησε από το ακαδηµαϊκό έτος οπότε και εισήχθησαν οι πρώτοι 120 φοιτητές του τµήµατος. Η Επιστήµη των Υλικών είναι διεπιστηµονική περιοχή στην οποία συναντώνται ευρύτατοι τοµείς των βασικών θετικών επιστηµών. Αυτοί είναι κατά κύριο λόγο της Χηµείας και της Φυσικής, ειδικότερες και διαρκώς διευρυνόµενες περιοχές της Βιολογίας και της Γεωλογίας ενώ τα Μαθηµατικά αποτελούν το εργαλείο ποσοτικής έκφρασης των φυσικών και χηµικών νόµων που διέπουν την συµπεριφορά της ύλης. Ο όρος Επιστήµη των Υλικών περιλαµβάνει την επιστηµονική µελέτη, πειραµατική και θεωρητική, της δοµής και των ιδιοτήτων της συµπυκνωµένης ύλης στις διάφορες µορφές της, τον σχεδιασµό και την χηµική σύνθεση µορφών µε βελτιωµένες ιδιότητες σε σχέση µε συγκεκριµένες χρήσεις και εφαρµογές καθώς και την αναζήτηση και σύνθεση νέων µορφών µοριακής οργάνωσης της ύλης. Μερικές από τις σηµαντικές πρόσφατες εξελίξεις στην Επιστήµη των Υλικών αφορούν τον σχεδιασµό µιας συνεχώς εµπλουτιζόµενης ποικιλίας υλικών µε χρησιµότητα σε διάφορες ιατρικές εφαρµογές. Σκοπός Το Τµήµα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήµης των υλικών και την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, ερευνούν και απασχολούνται στους τοµείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρµογών, του σχεδιασµού, παραγωγής και φυσικοχηµικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήµες και την έρευνα στην επιστήµη και την τεχνολογία των προηγµένων υλικών. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε επιχειρήσεις βιομηχανικής παραγωγής προηγμένων υλικών με εφαρμογές στις τεχνολογίες της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, ιατρικής, βιομηχανικών εφαρμογών, σε επιχειρήσεις και εταιρείες εμπορίας νέων υλικών, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, σε ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα μελετών. Πρόγραμμα Σπουδών ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΓΕΩΛΟΓΙΑ Η γη στο ηλιακό σύστηµα. Εσωτερική δοµή και σύσταση της γης. Εσωτερική ενέργεια και γεωλογικές διεργασίες. Δηµιουργία του πρωταρχικού φλοιού, των θαλασσών και της ατµόσφαιρας της γης. Ο γεωλογικός κύκλος. Δκεάνειος και ηπειρωτικός φλοιός, επέκταση του ωκεάνειου πυθµένα, καταστροφή του ωκεάνειου φλοιού, µετατόπιση των λιθοσφαιρικών πλακών. Γεωλογικός χρόνος, στρωµατογραφία, παλαιοκλίµατα. Γεωλογικές διεργασίες. Αποσάθρωση, ιζηµατογένεση, ιζηµατογενή πετρώµατα. Παραµόρφωση, πτυχώσεις, ρήγµατα, σεισµοί. Μαγµατισµός, κρυστάλλωση µάγµατος, σχηµατισµός των µαγµατικών πετρωµάτων. Μεταµόρφωση, µεταµορφικά διαγράµµατα φάσεων, µεταµορφωµένα πετρώµατα. Πετρογένεση και τεκτονική εξέλιξη της γης. Τα πετρώµατα ως φυσικά υλικά. Βασικές έννοιες πλανητικής γεωλογίας. Εργαστηριακές Ασκήσεις Το ηλιακό σύστηµα: (Ενέργεια Ηλίου, πλανήτες και δορυφόροι, προέλευση του ηλιακού συστήµατος). Κύρια χαρακτηριστικά της επιφάνειας της γης.

2 Σεισµοί και το εσωτερικό της γης. Πυκνότητα, πίεση και θερµοκρασία στο εσωτερικό της γης. Ορυκτά που σχηµατίζονται κατά την ψύξη του µάγµατος. Σπουδαιότερα πετρογενετικά ορυκτά ιζηµατογενών και µεταµορφωµένων πετρωµάτων. Φυσικές ιδιότητες και αναγνώριση ορυκτών. Αναγνώριση και ταξινόµηση µαγµατικών, ιζηµατογενών και µεταµορφωµένων πετρωµάτων. Αναγνώριση τοπογραφικού χάρτη και τοπογραφικές τοµές. Γεωλογικοί χάρτες: Παράσταση οριζοντίων και κεκλιµένων στρωµάτων. Παράσταση ρηγµάτων και πτυχών. Παράσταση µαγµατικών διεισδύσεων και εκχύσεων. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Συναρτήσεις µιας µεταβλητής: όριο, συνέχεια, αντιστροφές συναρτήσεις. Εκθετικές, λογαριθµικές, υπερβολικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές τους. Αναδροµή στον διαφορικό λογισµό συναρτήσεων µιας µεταβλητής: τεχνικές παραγώγησης, εφαρµογές παραγώγων, διαφορικά. Θεώρηµα πεπλεγµένης και αντίστροφης συνάρτησης. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών: Όρια και συνέχεια, µερικές παράγωγοι και διαφορικά. Αναδροµή στον ολοκληρωτικό λογισµό συναρτήσεων µιας µεταβλητής: τεχνικές ολοκλήρωσης, εφαρµογές ολοκλήρωσης. Γενικευµένα ολοκληρώµατα. Απλές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης ( Διαχωρίσιµες Εξισώσεις). Σειρές αριθµών και συναρτήσεων-κριτήρια σύγκλισης. Απόλυτη και οµοιόµορφη σύγκλιση. Παραγώγιση και ολοκλήρωση σειρών. Σειρές Taylor, δυναµοσειρές. Μιγαδικοί αριθµοί Άλγεβρα διανυσµάτων. Συστήµατα συντεταγµένων. Εσωτερικό, εξωτερικό και µικτό γινόµενο διανυσµάτων. Εξίσωση ευθείας και επιπέδου. Κωνικές τοµές. Μέθοδος Crammer για επίλυση γραµµικών συστηµάτων. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Εισαγωγή. Ορισµοί. Ιστορική αναδροµή των υπολογιστικών συστηµάτων. Δυαδικό σύστηµα. Βασικές έννοιες της άλγεβρας Boole. Υλικό (hardware) και Λογισµικό (software). Αρχιτεκτονική Η/Υ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ). Κύρια και βοηθητική µνήµη. Συσκευές εισόδου/εξόδου. Περιφερειακές συσκευές. Ο ρόλος του Λειτουργικού συστήµατος. Έλεγχος της ΚΜΕ. Διαχείριση της µνήµης. Προγραµµατισµός Αλγόριθµοι και λογικά διαγράµµατα. FORTRAN90. Σύνταξη, εντολές εισόδου-εξόδου, δοµές αποφάσεων, δοµές επαναλήψεων, χειρισµός πολυδιάστατων µεταβλητών, υποπρογράµµατα, βασικές προγραµµατιστικές τεχνικές. Εξάσκηση στην κατάστρωση και εφαρµογή απλών αλγορίθµων. Εργαστηριακές Ασκήσεις Εξοικείωση µε το περιβάλλον των Windows. Διαχείριση αρχείων µε τον Windows Explorer, εκτέλεση απλών προγραµµάτων, εύρεση αρχείων ή καταλόγων, έλεγχος των περιφερειακών συσκευών. Ο επεξεργαστής κειµένου MS Word. Το φύλλο εργασίας MS Excel. Το πρόγραµµα δηµιουργίας γραφηµάτων MicroCal Origin. Εύρεση και διακίνηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. www, , telnet, ftp. Επικοινωνίες και Δίκτυα. Μέσα και τρόποι µετάδοσης της πληροφορίας. Είδη δικτύων. Τρόπος λειτουργίας και πρωτόκολλα επικοινωνίας του Διαδικτύου. Εύρεση και διακίνηση πληροφοριών (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, παγκόσµιος ιστός, µεταφορά αρχείων, συνοµιλίες και ηλεκτρονικές συναντήσεις). Το περιβάλλον της MS Fortran PowerStation. Ανάπτυξη και εκτέλεση απλών προγραµµάτων. Εντολές ελέγχου της ροής του προγράµµατος. Χρήση πινάκων και συναρτήσεων. Εγγραφή και ανάγνωση αρχείων. ΦΥΣΙΚΗ Ι Φυσικές ποσότητες, πρότυπα και το Διεθνές Σύστηµα Μονάδων (SI). Διανύσµατα. Κινηµατική του υλικού σηµείου σε µία, δύο και τρεις διαστάσεις. Νόµοι του Newton και εφαρµογές.

3 Έργο, ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας. Ορµή, διατήρηση της ορµής. Μη ελαστικές και ελαστικές κρούσεις. Ώθηση. Κέντρο µάζας, κίνηση του κέντρου µάζας. Περιστροφική κίνηση. Σχέσεις για ταχύτητα και επιτάχυνση. Ροπή αδράνειας, θεώρηµα των παραλλήλων αξόνων. Δυναµική της περιστροφικής κίνησης, ροπή, στροφορµή, διατήρηση της στροφορµής. Ισορροπία στερεού σώµατος και ελαστικότητα. Τάση, παραµόρφωση, ο νόµος του Hooke. Μέτρο ελαστικότητας, µέτρο στρέψεως και η σταθερά Poisson. Βαρύτητα, βαρυτική δυναµική ενέργεια. Κίνηση δορυφόρων. Οι νόµοι του Kepler. Μηχανική των ρευστών. Πυκνότητα, άνωση, επιφανειακή τάση. Ροή των ρευστών, εξίσωση της συνέχειας και εξίσωση του Bernoulli. Πραγµατικά ρευστά, ιξώδες. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΦΥΣΙΚΗΣ 1. Μετρήσεις Θεωρία σφαλµάτων. Ανάλυση πειραµατικών δεδοµένων Γραφικές παραστάσεις. 2. Μέτρηση πυκνότητας υλικών Χρήση διαστηµόµετρου µικρόµετρου. 3. Εύρεση του µέτρου στρέψης µεταλλικών συρµάτων. 4. Στροφικές ταλαντώσεις και ροπή αδράνειας. 5. Μέτρηση του συντελεστή εσωτερικής τριβής υγρού µε τη µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών. 6. Μελέτη της επιφανειακής τάσης υγρών. 7. Ελαστική και πλαστική παραµόρφωση Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικότητας. 8. Θεώρηµα διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας Δίσκος του Maxwell. 9. Oρµή, ελαστική κρούση, πλαστική κρούση. ΧΗΜΕΙΑ Ι Άτοµα, µόρια και ιόντα: Ατοµική δοµή και το περιοδικό σύστηµα. Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων. Περιοδικότητα και τάσεις στις φυσικές και χηµικές ιδιότητες των στοιχείων. Ιοντικός και οµοιοπολικός δεσµός. Μοριακή γεωµετρία και θεωρία µοριακών τροχιακών. Μεταλλουργία και χηµεία των µετάλλων των κυρίων οµάδων: Φυσικές πηγές των µεταλλικών στοιχείων. Μεταλλουργία, ο δεσµός στα µέταλλα. Αλκαλιµέταλλα (Λίθιο, Νάτριο, Κάλιο). Τα µέταλλα των αλκαλικών γαιών (Μαγνήσιο, Ασβέστιο). Μέταλλα των οµάδων ΙΙΙΑ και ΙVA (Αργίλιο, Κασσίτερος και Μόλυβδος). Εργαστηριακές Ασκήσεις Παρασκευή και αραίωση διαλυµάτων, µέτρηση ph: α) Παρασκευή και αραίωση διαλυµάτων, β) Διαλύµατα οξέων-βάσεων και µέτρηση ph Χηµική ισορροπία: α) Διαπίστωση χηµικής ισορροπίας, β) Επίδραση µεταβολής της συγκέντρωσης και της θερµοκρασίας στη θέση της χηµικής ισορροπίας Χηµική κινητική: α) Επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα µιας χηµικής αντίδρασης, β) Κατάλυση-Αυτοκατάλυση. Σύνθεση ανοργάνων ενώσεων Μέθοδοι παρασκευής στοιχείων/ενώσεων από ορυκτά και από καθαρές πρώτες ύλες ΕΞΑΜΗΝΟ ΙI ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ I Εισαγωγή: Ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη των υλικών. Η σηµασία των υλικών για την οικονοµία, την τεχνολογία και τον πολιτισµό. Η αναγκαιότητα της Επιστήµης των Υλικών. Κατηγορίες στερεών υλικών. Κρυσταλλικά, ηµικρυσταλλικά και άµορφα υλικά. Ατοµική και Μοριακή Δοµή: Χηµικοί δεσµοί. Δοµή των κρυσταλλικών στερεών: Κρυσταλλικές δοµές. Κρυσταλλικά συστήµατα. Τα κρυσταλλικά πλέγµατα Bravais. Κρυσταλλογραφικές συντεταγµένες, διευθύνσεις και επίπεδα. Δείκτες Miller. Άµορφα υλικά. Ανισοτροπία. Περίθλαση ακτίνων Χ για την εξακρίβωση της κρυσταλλικής δοµής. Ατέλειες των στερεών: Σηµειακές ατέλειες. Κενές θέσεις και αυτοπαρεµβολές. Προσµίξεις στα στερεά. Στερεά διαλύµατα. Είδη Ατελειών. Διαταραχές. Γραµµικές και διεπιφανειακές ατέλειες. Ορια κόκκων. Διδυµίες. Ατέλειες όγκου ή κύριας µάζας. Οπτική και ηλεκτρονική µικροσκοπία. Διάχυση: Μηχανισµοί διάχυσης. Διάχυσης σταθερής και µη σταθερής κατάστασης. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάχυση. Αλλοι τρόποι διάχυσης. Μηχανικές Ιδιότητες των Μετάλλων: Τάση και παραµόρφωση. Εφελκυσµός, θλίψη, διάτµηση και στρέψη. Ελαστική παραµόρφωση. Συµπεριφορά τάσης-

4 παραµόρφωσης. Ελαστικές ιδιότητες των υλικών. Ανελαστικότητα. Πλαστική παραµόρφωση. Εφελκυστικές ιδιότητες. Διαρροή. Αντοχή σε εφελκυσµό. Ολκιµότητα, επανάταξη, δυσθραυστότητα. Θλιπτική, διατµητική και στρεπτική παραµόρφωση. Σκληρότητα. Δοκιµές σκληρότητας. Σχεδίαση υλικών και παράγοντες ασφάλειας. Διαταραχές και µηχανισµοί ισχυροποίησης: Διαταραχές και χαρακτηριστικά των διαταραχών. Ολίσθηση. Πλαστική παραµόρφωση πολυκρυσταλλικών υλικών. Παραµόρφωση µε διδυµία. Μηχανισµοί ισχυροποίησης σε µέταλλα. Σκλήρυνση. Ανάκτηση, ανακρυστάλλωση και ανάπτυξη κόκκων. Αστοχία Υλικών: Θραύση. Όλκιµη και ψαθυρή θραύση. Κόπωση. Κυκλική τάση. Η καµπύλη S-N. Ρωγµατώσεις. Έναρξη και διάδοση ρωγµατώσεων. Περιβαλλοντικά φαινόµενα. Ερπυσµός. Φαινόµενα τάσης και θερµοκρασίας. Μέθοδοι προεκβολής δεδοµένων. Κράµατα υψηλών θερµοκρασιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης. 2. Μορφολογία κρυστάλλων συµµετρία. 3. Σύνθεση υλικών: Παρασκευή και χαρακτηρισµός µονοκρυστάλλων. 4. Χρήση οπτικού µικροσκοπίου για µεγέθυνση εικόνας. 5. Προπαρασκευή µεταλλικών δειγµάτων για µεταλλογραφική παρατήρηση. 6. Περίθλαση ακτίνων Χ. 7. Μέτρηση σκληρότητας υλικών. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Διανυσµατικές συναρτήσεις και εξίσωση καµπύλης. Εξίσωση επιφάνειας. Επιφάνειες εκ περιστροφής. Καµπυλότητα και στρέψη καµπύλης. Βαθµωτά και διανυσµατικά πεδία. Κατευθύνουσα παράγωγος. Βάθµωση, απόκλιση και στροβιλισµός. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών: Ανάπτυγµα Taylor και ακρότατα. Δεσµευµένα ακρότατα και πολλαπλασιαστές Lagrange. Επικαµπύλια, διπλά, τριπλά και επιφανειακά ολοκληρώµατα. Μετασχηµατισµοί συντεταγµένων και Ιακωβιανοί πίνακες. Μετασχηµατισµοί πολλαπλών ολοκληρωµάτων. Θεωρήµατα Green, Stokes και Gauss. Συναρτήσεις δυναµικού. Άλγεβρα πινάκων. Ορίζουσες. Αντιστροφή πινάκων. Γραµµικά συστήµατα,. Mέθοδοι επίλυσης γραµµικών συστηµάτων. Διανυσµατικοί χώροι και υπόχωροι. Γραµµική ανεξαρτησία και βάσεις. Γραµµικοί µετασχηµατισµοί. Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα. Μετασχηµατισµός οµοιότητας, διαγωνοποίηση πινάκων. Εισαγωγικές έννοιες τανυστικής ανάλυσης. Τανυστής ελαστικότητας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Εισαγωγή στην κατάστρωση και µεθοδολογία αριθµητικής επίλυσης προβληµάτων. Συστήµατα αριθµών, σφάλµατα, υπολογιστικές µέθοδοι εκτίµησης σφαλµάτων. Επίλυση των συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων µε άµεσες (απαλοιφή Gauss) και µε επαναληπτικές µεθόδους. Προσδιορισµός ριζών µη γραµµικών εξισώσεων και συστηµάτων µη γραµµικών εξισώσεων µε τη µέθοδο Newton-Raphson. Αριθµητική παρεµβολή, διαφόριση και ολοκλήρωση. Στοιχεία επίλυσης απλών διαφορικών εξισώσεων. Μέθοδοι ελαχίστων τετραγώνων για προσαρµογή µοντέλων πάνω σε δεδοµένα. Τυχαίοι αριθµοί. Εργαστηριακές Ασκήσεις Υπολογισµός συναρτήσεων, πολυωνύµων και ριζών εξισώσεων. Παρεµβολή. Προσέγγιση συναρτήσεων. Αριθµητική ολοκλήρωση και διαφόριση. Πράξεις µεταξύ πινάκων. Επίλυση συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων. Εύρεση ριζών µη γραµµικών εξισώσεων. Επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Παραγωγή τυχαίων αριθµών. Υπολογιστική προσοµοίωση του τυχαίου περιπάτου. ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

5 Ταλαντώσεις-Κυµατική: Θεµελιώδεις έννοιες. Ενέργεια στην απλή αρµονική κίνηση, εξισώσεις της απλής αρµονικής κίνησης. Το απλό εκκρεµές, το φυσικό εκκρεµές. Αποσβενόµενες ταλαντώσεις, εξαναγκασµένες ταλαντώσεις και συντονισµός. Είδη κυµάτων, οδεύοντα (τρέχοντα) µονοδιάστατα κύµατα, επαλληλία (υπέρθεση) και συµβολή των κυµάτων. Ταχύτητα των κυµάτων σε νήµατα (χορδές), ανάκλαση και διάδοση των κυµάτων. Αρµονικά κύµατα, η ενέργεια που µεταφέρουν τα αρµονικά κύµατα ενός νήµατος (µιας χορδής). Η γραµµική εξίσωση του κύµατος. Ταχύτητα των ηχητικών κυµάτων, αρµονικά ηχητικά κύµατα, ενέργεια και ένταση των αρµονικών ηχητικών κυµάτων. Σφαιρικά και επίπεδα κύµατα. Το φαινόµενο Doppler, κρουστικά κύµατα και εφαρµογές, µουσικοί τόνοι. Επαλληλία (υπέρθεση) και συµβολή αρµονικών κυµάτων. Στάσιµα κύµατα, στάσιµα κύµατα σε χορδή που είναι στερεωµένη και στα δυο άκρα, συντονισµός, στάσιµα κύµατα σε αέριες στήλες, στάσιµα κύµατα σε ράβδους και µεβράνες. Διακροτήµατα, σύνθετα κύµατα. Θερµοδυναµική: Η θερµοκρασία και ο µηδενικός νόµος της Θερµοδυναµικής. Θερµόµετρα και κλίµακες θερµοκρασίας, τα θερµόµετρα αερίου υπο σταθερό όγκο και η κλίµακα Kelvin. Οι κλίµακες θερµοκρασίας Κελσίου και Φάρεναϊτ. Θερµική διαστολή των στερεών και των υγρών. Μακροσκοπική περιγραφή ενός ιδανικού αερίου. Θερµότητα και θερµική ενέργεια. Θερµοχωρητικότητα και ειδική θερµότητα. Λανθάνουσα θερµότητα. Έργο και θερµότητα στις θερµοδυναµικές διεργασίες, ο πρώτος νόµος της Θερµοδυναµικής. Μερικές εφαρµογές του πρώτου νόµου της Θερµοδυναµικής. Διάδοση θερµότητας. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 1. Θερµική διαστολή: Mέτρηση του συντελεστή γραµµικής διαστολής διαφόρων µετάλλων. 2. Προσδιορισµός θερµοχωρητικότητας θερµιδόµετρου και θερµότητα τήξης πάγου. 3. Μέτρηση θερµότητας εξαέρωσης µε τη βοήθειας του διαγράµµατος θ = f(t). 4. Απλή Αρµονική κίνηση. Ταλάντωση συστήµατος µάζας ελατηρίου. 5. Υπολογισµός της g µε το φυσικό εκκρεµές. 6. Προσδιορισµός συχνότητας συντονισµού, µελέτη εξαναγκασµένης ταλάντωσης και διακροτηµάτων. 7. Συµβολή-περίθλαση κυµάτων. 8. Μέτρηση των µηκών κύµατος και των συχνοτήτων µε τον σωλήνα του Quincke. ΧΗΜΕΙΑ ΙI Χηµεία των αµετάλλων: Η οµάδα του άνθρακα, η οµάδα του αζώτου και του φωσφόρου, η οµάδα του οξυγόνου και του θείου. Τα αλογόνα, τα ευγενή αέρια. Τα µεταβατικά στοιχεία. Σύµπλοκα ιόντα ενώσεις σύνταξης. Περιγραφή και ιδιότητες µεταβατικών στοιχείων ιδιαίτερου τεχνολογικού ενδιαφέροντος: Τιτάνιο, Βανάδιο, Χρώµιο, Σίδηρος, Νικέλιο, Χαλκός, Άργυρος, Χρυσός, Ψευδάργυρος, Υδράργυρος.Εισαγωγή στην οργανική χηµεία: Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων. Υδρογονάνθρακες: Αλκάνια και κυκλοαλκάνια, αλκένια και αλκύνια, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, αντιδράσεις υδρογονανθράκων. Παράγωγα υδρογονανθράκων: Οργανικές οξυγονούχες ενώσεις, αντιδράσεις οξυγονούχων οργανικών ενώσεων, οργανικές αζωτούχες ενώσεις, οργανικά πολυµερή. Βιολογικά µόρια: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊκά οξέα, λιπίδια. Εργαστηριακές ασκήσεις Σύνθεση µεταλλικών πλειάδων µε µέταλλα 1ης σειράς µεταπτώσεως Σύνθεση ακετανιλιδίου Σύνθεση π-νιτροακετανιλιδίου Αποµόνωση καφείνης από καφέ ή αναψυκτικά τύπου Cola Υγρή χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας Σύνθεση και χαρακτηρισµός υγρού κρυστάλλου ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΙΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ I Αρχές της κυτταρικής οργάνωσης (Στοιχεία δοµής και λειτουργίας προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού κυττάρου. Αρχές της µοριακής οργάνωσης ( Δοµή και λειτουργία µακροµορίων). Μέθοδοι µελέτης των κυττάρων (Μικροσκοπία, κυτταροκαλλιέργειες, κλασµάτωση, µέθοδοι διαχωρισµού µακροµορίων). Δοµή και λειτουργία της πλασµατικής µεµβράνης. Στοιχεία του κυτταροπλασµατικού συστήµατος µεµβρανών (Σύνθεση, ωρίµανση, κυκλοφορία πρωτεϊνών).

6 Κυτταροσκελετός-Κυτταρικές κινήσεις (Οργάνωση κυτταροσκελετικών συστατικών-συστήµατα κίνησης). Κυτταρική επιφάνεια και εξωκυτταρική ύλη ( Δοµή και αλληλεπιδράσεις των µορίων της κυτταρικής επιφάνειας και της εξωκυτταρικής ύλης) Κυτταρική επικοινωνία-αρχές της µεταγωγής σηµάτων. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ Δ ιαγράµµατα φάσεων: Όρια διαλυτότητας, φάσεις και µικροδοµή. Ισορροπία φάσεων. Διαγράµµατα φάσεων ισορροπίας. Δυαδικά ισοµορφικά και ευτηκτικά συστήµατα. Ευτηκτοειδείς και περιτηκτικές αντιδράσεις. Ο κανόνας φάσεων του Gibbs. Το σύστηµα σιδήρου-άνθρακα. Το διάγραµµα φάσεων σιδήρου-ανθρακούχου σιδήρου. Μικροδοµές σε κράµατα σιδήρου-άνθρακα. Κράµατα άλλων στοιχείων. Μετατροπές φάσεων στα µέταλλα και ανάπτυξη µικροδοµών: Μετατροπές φάσεων. Μεταβολές ιδιοτήτων και µικροδοµής στα κράµατα σιδήρου-άνθρακα. Ισόθερµες µετατροπές. Μηχανική συµπεριφορά κραµάτων σιδήρου-άνθρακα. Σφυρήλατος (tempered) µαρτενσίτης. Θερµικές κατεργασίες: Ανόπτηση. Θερµική κατεργασία χάλυβα. Σκλήρυνση και µηχανισµοί σκλήρυνσης. Δοκιµασίες ελέγχου και καµπύλες σκλήρυνσης. Επίδραση του µέσου, και τοων γεωµετρικών χαρακτηριστικών του δείγµατος στη σκλήρυνση. Σκλήρυνση µε καθίζηση. Μεταλλικά κράµατα: Βιοµηχανική κατεργασία κραµάτων. Κράµατα σιδήρου. Κράµατα χαλκού, αλουµινίου, µαγνησίου, τιτανίου. Πυρίµαχα µέταλλα. Υπερκράµατα. Ευγενή µέταλλα. Κεραµικά υλικά: Δοµή και ιδιότητες των κεραµικών. Κρυσταλλική δοµή κεραµικών. Πυριτικά κεραµικά. Άνθρακας. Μορφές του άνθρακα: διαµάντι, γραφίτης, φουλλερένια. Ατέλειες στα κεραµικά. Διαγράµµατα φάσεων. Μηχανικά ζητήµατα των κεραµικών υλικών. Ψαθυρή θραύση. Πλαστική παραµόρφωση και µηχανισµοί. Εφαρµογές και κατεργασία των κεραµικών: Ύαλοι. Ιδιότητες, σχηµατισµός, και θερµικές κατεργασίες υάλων. Υαλοκεραµικά. Πηλοί. Χαρακτηριστικά, σύσταση και τεχνικές βιοµηχανικής επεξεργασίας. Ξήρανση και πύρωση. Πυρίµαχα Υλικά: Πυρίµαχοι πηλοί. Πυρίµαχα υλικά από silica και µαγνησία. Ειδικά πυρίµαχα. Κεραµικά εκτριβής και λείανσης (abrasives). Καρβίδια και νιτρίδια: ανθρακούχο πυρίτιο (SiC), και αζωτούχο πυρίτιο (Si3N4). Κονιάµατα. Τσιµέντα. Προηγµένα κεραµικά. Αλουµίνα (Al2O3) και ζιρκονία (ZrO2). Κεραµικά υλικά αιχµής. Διάβρωση και Υποβάθµιση των υλικών: Διάβρωση των µετάλλων. Ηλεκτροχηµεία της διάβρωσης. Ταχύτητα διάβρωσης και πρόβλεψή της. Παθητικότητα. Επίδραση του περιβάλλοντος. Μορφές διάβρωσης. Διαβρωτικό περιβάλλον. Πρόληψη της διάβρωσης. Οξείδωση. Υποβάθµιση των κεραµικών υλικών. Διόγκωση και διαλυτοποίηση. Θραύση δεσµών. Φθορά λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων. Αυτοξείδωση. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τ ΔΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Θερµική επεξεργασία υλικών. 2. Διαγράµµατα φάσεων µετάλλων και κραµάτων. 3. Διάβρωση υλικών. 4. Σκληρότητα υλικών 5. Μηχανικές ιδιότητες κεραµικών και υάλων. 6. Θραύση υπό κρούση 7. Δοκιµή Jominy. 8. Κάµψη ηµιπακτωµένης δοκού. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ Μιγαδικές συναρτήσεις. Παραγώγιση και ολοκλήρωση µιγαδικής συνάρτησης. Θεώρηµα Cauchy. Σειρές Laurent και Ολοκληρωτικά υπόλοιπα. Οµογενείς και µη οµογενείς διαφορικές εξισώσεις. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και µέθοδοι επίλυσης. Ν-οστής τάξης συνήθεις γραµµικές διαφορικές εξισώσεις µε σταθερούς συντελεστές - µέθοδοι επίλυσης. Μετασχηµατισµός Laplace και εφαρµογή του στην επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Μέθοδοι επίλυσης συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων. Λύση διαφορικών εξισώσεων µε την µέθοδο των δυναµοσειρών. Συναρτήσεις Bessel. Πολυώνυµα Legendre, ορθογωνιότητα αυτών και ανάπτυγµα συναρτήσεων σε σειρές πολυωνύµων Legendre. Περιοδικές συναρτήσεις, Σειρές Fourier: πλήρης σειρά Fourier, σειρά Fourier ηµιτόνου, σειρά Fourier συνηµιτόνου, µιγαγική αναπαράσταση σειράς Fourier, ταυτότητα του Parseval. Ορθογώνιες και ορθοκανονικές συναρτήσεις- σύµβολο δ του Kronecker. Εφαρµογές σειρών Fourier. ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ

7 Ηλεκτρικό φορτίο και ηλεκτρικό πεδίο. Νόµος του Coulomb και νόµος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναµικό. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα, αντίσταση και ηλεκτρεγερτική δύναµη. Νόµος του Ohm. Κυκλώµατα συνεχούς τάσης. Κανόνες του Kirchhoff. Μαγνητικό πεδίο και µαγνητικές δυνάµεις. Πηγές µαγνητικού πεδίου. Νόµος των Biot και Savart. Νόµος του Ampere. Μαγνητική ροή. Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή. Ο νόµος του Faraday. Ο κανόνας του Lenz. Εξισώσεις Maxwell. Αυτεπαγωγή και αµοιβαία επαγωγή. Ενέργεια µαγνητικού πεδίου. Κυκλώµατα RL, LC, LRC. Εναλλασσόµενο ρεύµα. Το κύκλωµα LRC σε σειρά. Συντονισµός κυκλώµατος LRC σε σειρά. Μετασχηµατιστές. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Ενέργεια στα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα. Φύση και διάδοση του φωτός. Ανάκλαση και διάθλαση. Πόλωση. Γεωµετρική οπτική. Κάτοπτρα και φακοί. Συµβολή και σύµφωνες πηγές, συµβολή δυο πηγών. Περίθλαση Fraunhofer και Fresnel, περίθλαση απο µια σχισµή, φράγµα περίθλασης. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 1. Ηλεκτροστατικό πεδίο αγωγών ισοδυναµικές επιφάνειες. 2. Νόµος του Ohm Προσδιορισµός της ειδικής αντίστασης µετάλλων. 3. Γέφυρα Wheatstone. 4. Μελέτη κυκλώµατος RLC και αρχή λειτουργίας παλµογράφου. 5. Μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς υλικών. 6. Μέτρηση της έντασης µαγνητικού πεδίου κυκλικού πηνίου. 7. Μελέτη φράγµατος. 8. Μέτρηση εστιακής απόστασης φακών. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι Ισορροπία. Νόµοι των ιδανικών αερίων. Μοριακές αλληλεπιδράσεις και πραγµατικά αέρια. Πρώτος νόµος της θερµοδυναµικής. Έργο και ενέργεια. Ενθαλπία. Αδιαβατικές µεταβολές. Θερµοχηµεία. Κανονικές µεταβολές Ενθαλπίας. Ενθαλπίες σχηµατισµού και χηµικών αντιδράσεων. Εξάρτηση της ενθαλπίας από τη θερµοκρασία. Συναρτήσεις καταστάσεων. Σχέση µεταξύ CV και Cp. Δεύτερος νόµος της θερµοδυναµικής. Αυθόρµητες µεταβολές. Εντροπία και εντροπικές µεταβολές. Τρίτος νόµος της θερµοδυναµικής. Ενέργειες Helmholtz και Gibbs ενός συστήµατος. Συνδυασµός του Πρώτου και Δεύτερου νόµου της θερµοδυναµικής. Ιδιότητες της εσωτερικής ενέργειας και της ενέργειας Gibbs. Χηµικό δυναµικό. Μετασχηµατισµοί καθαρών ουσιών. Διαγράµµατα φάσεων. Σταθερότητα φάσεων και όρια φάσεων. Μετατροπές φάσεων. Το θερµοδυναµικό κριτήριο της ισορροπίας. Η ταξινόµηση των µετατροπών φάσεων κατά Ehrenfest. Υγρά και επιφάνεια των υγρών. Επιφανειακή τάση. Μετασχηµατισµοί µιγµάτων. Θερµοδυναµική περιγραφή µιγµάτων. Μερικές γραµµοµοριακές ιδιότητες. Διαλύµατα. Αθροιστικές (προσθετικές) ιδιότητες διαλυµάτων. Διαγράµµατα φάσεων µιγµάτων. Ο κανόνας των φάσεων. ΕΞΑΜΗΝΟ ΙV ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΙΙ Πυρήνας-Οργάνωση των χρωµοσωµάτων Έκφραση και ρύθµιση της γενετικής πληροφορίας. Τεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA, γενετική µηχανική Κυτταρική διαίρεση Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και κυτταρικός θάνατος Διαφοροποιηµένα κύτταρα και ιστοί Η Κυτταρική και η µοριακή βάση των ανοσοαποκρίσεων. Απόκριση σε τραυµατισµό των ιστών, φλεγµονές και αυτοαντιδράσεις. Απόκριση σε µοσχεύµατα. Εφαρµογές (Βιοϋλικά, µηχανική ιστών, βιοτεχνολογία) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1. Μικροσκοπία 2. Κλασµάτωση κυττάρου 3. Μίτωση

8 4. Τύποι αιµοσφαιρίων-οµάδες αίµατος 5. Ιστολογία 6. Ιστοχηµική ανίχνευση υδατανθράκων 7. Αποµόνωση DNA γονιδιώµατος ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙIΙ Πολυµερή: Μόρια υδρογονανθράκων και µακροµόρια πολυµερών. Η χηµεία των πολυµερών. Κρυσταλλικότητα των πολυµερών. Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και εφαρµογές των πολυµερών: Μηχανικά και θερµοµηχανικά χαρακτηριστικά. Κρυστάλλωση και τήξη. Υαλώδης µετάπτωση. Θερµοπλαστικά και θερµοσκληρυνόµενα πολυµερή. Ιξωδοελαστικότητα. Θραύση πολυµερών. Κατεργασία και εφαρµογές πολυµερών: Μέθοδοι πολυµερισµού. Είδη πολυµερών. Πλαστικά και επεξεργασία πλαστικών. Πολυµερή ίνας. Εφαρµογές των πολυµερών: επιχρίσµατα, κόλλες, υµένια. Σύνθετα υλικά (composites): Ενίσχυση µε σωµατίδια. Σύνθετα υλικά µεγάλων σωµατιδίων και σύνθετα διασποράς. Ενίσχυση µε ίνες. Σύνθετα υλικά πολυµερικής, µεταλλικής και κεραµικής µήτρας. Σύνθετα υλικά άνθρακα-άνθρακα. Δοµικά σύνθετα υλικά. Δοµές φυλλωµάτων. Επίπεδες δοµές σάντουιτς. Θερµικές ιδιότητες: Θερµοχωρητικότητα. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερµοχωρητικότητα. Θερµική διαστολή στα µέταλλα, κεραµικά και πολυµερή. Θερµική αγωγιµότητα. Μηχανισµοί θερµικής αγωγιµότητας στα µέταλλα, τα κεραµικά και τα πολυµερή. Ηλεκτρικές Ιδιότητες: Αγωγοί. Νόµος του Ohm. Ηλεκτρική αγωγιµότητα. Αγωγοί ιόντων. Ενεργειακές ζώνες στα στερεά. Αγωγιµότητα βάσει των ενεργ. ζωνών και των µοντέλων των δεσµών. Ηλεκτρική αντίσταση στα µέταλλα. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των κραµάτων. Ηµιαγωγοί. Ενδογενής και εξωγενής ηµιαγωγιµότητα. Το φαινόµενο Hall. Ηλεκτρική αγωγιµότητα στα κεραµικά και πολυµερή. Διηλεκτρικά. Διηλεκτρική σταθερά και παράγοντες που την επηρεάζουν. Πόλωση και πολωσιµότητα. Μαγνητικές ιδιότητες: Μαγνητικά δίπολα. Μαγνητική επαγωγή, µαγνητική επιδεκτικότητα και µαγνήτιση. Διαµαγνητικά και παραµαγνητικά υλικά. Σιδηροµαγνητικά υλικά. Αντισιδηροµαγνητισµός και σιδηριµαγνητισµός. Μαγνητική υστέρηση. Μαλακά και σκληρά µαγνητικά υλικά. Μαγνητική αποθήκευση. Υπεραγωγιµότητα. Οπτικές ιδιότητες: Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Αλληλεπίδραση του φωτός µε τα στερεά. Ατοµικές και ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις. Ηλεκτρονιακές µεταπτώσεις. Οπτικές ιδιότητες των µετάλλων και των αµετάλλων. Αδιαφάνεια και ηµιδιαφάνεια στους µονωτές. Φωταύγεια. Φωτοαγωγιµότητα. Λέιζερ. Οπτικές ίνες και εφαρµογές τους στις επικοινωνίες. Επιλογή υλικών και θέµατα σχεδιασµού των υλικών. Επιλογή υλικών για ένα κυλινδρικό άξονα υπό στρεπτική τάση. Ελατήρια για βαλβίδες αυτοκινήτων. Υλικά για ολική αντικατάσταση ανθρώπινου ισχύου. Σύστηµα θερµική προστασίας σε διαστηµόπλοιο. Υλικά για κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. Σύνθεση πολυµερών µε πολυµερισµό ελευθέρων ριζών. 2. Μορφολογία πολυµερών: µικροσκοπική παρατήρηση. 3. Εφελκυσµός πολυµερών. 4. Θλίψη πολυµερών. 5. Μηχανικές ιδιότητες σύνθετων υλικών. 6. Οπτικές ιδιότητες ηµιαγώγιµων υλικών. 7. Ηλεκτρική αγωγιµότητα υλικών. 8. Μαγνητικές ιδιότητες υλικών. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙV Ολοκληρώµατα Μετασχηµατισµοί Fourier. Μετασχηµατισµός Fourier ηµιτόνου και συνηµιτόνου. Αντίστροφος µετασχηµατισµός Fourier. Ταυτότητες του Parseval. Θεώρηµα συνέλιξης. Συνάρτηση δ-dirac. Γενικευµένη συνθήκη ορθογωνιότητας. Εφαρµογές µετασχηµατισµών Fourier. Μερικές γραµµικές διαφορικές εξισώσεις. Οµογενής και µή οµογενής µερικές διαφορικές εξισώσεις. Εξισώσεις κύµατος, Laplace, και θερµότητας. Σηµασία αρχικών και συνοριακών συνθηκών. Επίλυση µερικών διαφορικών εξισώσεων µε τη µέθοδο του χωρισµού των µεταβλητών. Πρόβληµα ιδιοτιµών-θεωρία Sturm-Liouville. Παραδείγµατα επίλυσης εξισώσεων κύµατος, Laplace, και θερµότητας σε πεπερασµένα και άπειρα χωρία. Ολοκληρωτικές εξισώσεις-συναρτήσεις Green. Επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων µε τη µέθοδο των συναρτήσεων Green. Επίλυση µερικών διαφορικών εξισώσεων µε τη µέθοδο των συναρτήσεων Green.

9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Πιθανότητες: Έννοια και ορισµοί της πιθανότητας. Αξιωµατική θεµελίωση. Υπό συνθήκη πιθανότητες. Ανεξάρτητα ενδεχόµενα. Συναρτήσεις τυχαίων µεταβλητών. Συνάρτηση πιθανότητας και συνάρτηση κατανοµής. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Παράµετροι κατανοµών. Γεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Ειδικές κατανοµές: Διακριτές: Bernoulli, Διωνυµική, Poisson, Αρνητική Διωνυµική, Γεωµετρική. Συνεχείς: Οµοιόµορφη, Κανονική, Γάµµα, Εκθετική, X2, t, F. Οριακά θεωρήµατα. Κεντρικό οριακό θεώρηµα. Στατιστική: Δειγµατοληπτικές κατανοµές. Τυχαίο δείγµα και δειγµατοληψία. Το βασικό θεώρηµα της Στατιστικής. Εκτιµητική. Μέθοδοι εκτίµησης. Σηµειακή εκτίµηση. Εκτίµηση παραµέτρων σε διάστηµα. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων. Έλεγχος προσαρµογής µε το κριτήριο X2. Ανάλυση παλινδρόµησης. Απλή και πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση. Ανάλυση διασποράς. ΦΥΣΙΚΗ IV Προβλήµατα της Κλασικής Φυσικής: Ακτινοβολία του µέλανος σώµατος. Νόµος µετατόπισης του Wien και νόµος των Stefan-Boltzmann. Θεωρία του Planck. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. Φαινόµενο Compton. Πείραµα των Franck και Hertz. Δυϊσµός της ύλης. Πείραµα των Davisson και Germer. Αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg. Μοντέλα του ατόµου των Thomson, Rutherford και Bohr. Το άτοµο του υδρογόνου. Spin ηλεκτρονίου. Πείραµα Stern-Gerlach. Απαγορευτική αρχή του Pauli και περιοδικό σύστηµα των στοιχείων. Διέγερση των ατόµων. Φθορισµός και φωσφορισµός.. Οπτική άντληση και laser. Μοριακοί δεσµοί, ενέργεια και φάσµατα µορίων. Η δοµή του πυρήνα: Μέγεθος, σταθερότητα των πυρήνων. Ενέργεια σύνδεσης. Ραδιενέργεια, σταθερά διάσπασης και χρόνος υποδιπλασιασµού. Διάσπαση των πυρήνων. Πυρηνικές αντιδράσεις. Πυρηνική σχάση και πυρηνικοί αντιδραστήρες. Πυρηνική σύντηξη. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙV ΦΥΣΙΚΗΣ 1. Μελέτη της περίθλασης δέσµης ηλεκτρονίων. 2. Μέτρηση του λόγου e/m. 3. Μελέτη της σειράς Balmer του υδρογόνου. Υπολογισµός της σταθεράς Rydberg. 4. Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. 5. Πείραµα Frank-Hertz. 6. Απορρόφηση ακτινοβολίας, β και γ διαµέσου υλικών. 7. Νόµος και σταθερά Stefan-Boltzmann 8. Συντονισµός spin ηλεκτρονίων (ESR) 9. Σκέδαση Rutherford ΧΗΜΕΙΑ ΙIΙ Ταξινόµηση των αναλυτικών µεθόδων, τύποι ενόργανων µεθόδων, αναλυτικά όργανα, επιλογή της αναλυτικής µεθόδου, η βαθµονόµηση στις ενόργανες µεθόδους. Σήµατα και θόρυβος. Εισαγωγή στις φασµατοσκοπικές τεχνικές. Ποσοτική θεώρηση των φασµατοχηµικών µετρήσεων. Τµήµατα οργάνων. Εισαγωγή στην οπτική ατοµική φασµατοµετρία. Φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης και ατοµικού φθορισµού. Φασµατοµετρία ατοµικής εκποµπής. Ατοµική φασµατοµετρία ακτίνων Χ. Θεµελιώδεις αρχές. Τµήµατα των οργάνων. Μέθοδοι φθορισµού ακτίνων Χ. Μέθοδοι απορρόφησης ακτίνων Χ. Μέθοδοι περίθλασης ακτίνων Χ. Εισαγωγή στη φασµατοµετρία µοριακής απορρόφησης στο υπεριώδες /ορατό (UV/Vis). Εφαρµογές της µοριακής φασµατοµετρίας απορρόφησης ορατού/ υπεριώδους. Φασµατοµετρία µοριακής φωταύγειας. Θεωρία του φθορισµού και του φωσφορισµού. Εισαγωγή στη φασµατοµετρία υπερύθρου. Εφαρµογές της φασµατοµετρίας υπερύθρου. Φασµατοσκοπία Raman. Εφαρµογές της Φασµατοσκοπίας Raman. Φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού. Χαρακτηρισµός επιφανειών µε φασµατοσκοπία και µικροσκοπία. Ηλεκτροαναλυτικές µέθοδοι ανάλυσης. Θερµικοές µέθοδοι ανάλυσης. Προτεινόµενες ασκήσεις επίδειξης Χαρακτηρισµός υλικών µε χρήση φασµατοφωτοµετρίας υπεριώδους ορατού. Χαρακτηρισµός υλικών µε φασµατοσκοπία υπερύθρου. Πολαρογραφικός προσδιορισµός της σύστασης κράµατος. Ανάλυση υλικών µε φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης

10 Ανάλυση επιφανειών µε φασµατόµετρο διασποράς ενέργειας (EDS) σε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM). Διαφορικό θερµιδόµετρο σάρωσης (DSC) Φασµατοσκοπία εκποµπής βασισµένη σε πηγές πλάσµατος. ΕΞΑΜΗΝΟ V ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙV Εισαγωγικές έννοιες, ιστορική αναδροµή. Δοµή, φυσιολογία και ιδιότητες βιολογικών υλικών: δόντια, οστά, κολλαγόνο, δέρµα. Δοµή, ιδιότητες και εφαρµογές συνθετικών βιοϋλικών: µέταλλα, πολυµερή, υδροπηκτώµατα, απορροφήσιµα και διασπώµενα υλικά, κεραµικά, ύαλοι, σύνθετα, λεπτά υµένια, ινώδη υλικά. Αλληλεπίδραση βιοϋλικών-λήπτη: Προσρόφηση πρωτεϊνών σε επιφάνειες, αλληλεπίδραση κυττάρων µε υλικά, φλεγµονή, τοξικότητα, θρόµβωση, αιµόσταση και θροµβόλυση, καρκινογένεση, παθολογική ασβεστοποίηση. Αποικοδόµηση και διάβρωση των βιοϋλικών: Αποικοδόµηση πολυµερών σε συστήµατα ελεγχόµενης χορήγησης βιοδραστικών ουσιών, αποικοδόµηση µετάλλων και κεραµικών στο βιολογικό περιβάλλον, επιπτώσεις της αποικοδόµησης και της διάβρωσης στο λήπτη. Προοπτικές και δυνατότητες της επιστήµης των βιοϋλικών: βιοµιµητικά υλικά, µοσχεύµατα και µηχανική ιστών, βιοϊατρικοί ανιχνευτές. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IV ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚ ΔΝ 1. Μελέτη της µικροδοµής οδόντων µε µικροσκοπικές τεχνικές. 2. Μακροσκοπική και µικροσκοπική µελέτη οστών. 3. Χαρακτηρισµός παθολογικών εναποθέσεων ουρητηριτικών βιοϋλικών και καρδιακών βαλβίδων µε φασµατοσκοπικές και δοµικές µεθόδους ανάλυσης. 4. Χαρακτηρισµός επιφανείας βιοσυµβατών υλικών µε µικροσκοπία AFM. 5. Παρασκευή και χαρακτηρισµός αλάτων του φωσφορικού ασβεστίου µε ενδιαφέρον στα βιοϋλικά. 6. Προσρόφηση πρωτεϊνών σε επιφάνειες. 7. Παρασκευή βιοδιασπώµενων νανοσωµατιδίων. 8. Παρασκευή και ιδιότητες υδροπηκτωµάτων ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ Μακροµόρια και µοριακά συσσωµατώµατα. Κολλοειδή. Μέγεθος και σχήµα. Προσθετικές ιδιότητες. Διαµόρφωση και µοριακή γεωµετρία. Δοµές ανώτερης τάξης. Διεργασίες σε στερεές επιφάνειες. Ανάπτυξη και δοµή των επιφανειών. Ρόφηση σε επιφάνειες. Φυσιρόφηση και χηµιρόφηση. Καταλυτική δράση σε επιφάνειες. Ρόφηση και κατάλυση. Ηλεκτροχηµεία σε ισορροπία. Θερµοδυναµικές ιδιότητες ιόντων σε διαλύµατα. Ιοντικές ενεργότητες. Ηλεκτροχηµικά στοιχεία. Ηµιαντιδράσεις και ηλεκτρόδια. Σταθερά δυναµικά οξείδωσης. Η ηλεκτροχηµική σειρά. Μέτρηση του ph και του pk. Δυναµική ηλεκτροχηµεία. Διαδικασίες σε ηλεκτρόδια. Ηλεκτρική διπλοστιβάδα. Ταχύτητα µεταφοράς φορτίου. Μεταφορά ηλεκτρονίου. Ηλεκτροχηµικές διαδικασίες. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ 1. Προσδιορισµός σταθεράς σχηµατισµού συµπλόκου ιόντος 2. Προσδιορισµός Θερµότητας αντίδρασης εξουδετέρωσης 3. Διάγραµµα φάσης υγρού-ατµού για δυαδικά συστήµατα 4. Προσδιορισµός του διαγράµµατος φάσεων ενός συστήµατος τριών συστατικών 5. Τάση ατµών καθαρού υγρού 6. Προσδιορισµός µοριακού βάρους κρυοσκοπικά 7. Προσδιορισµός του τυπικού δυναµικού οξειδοαναγωγής κατάλληλου συστήµατος 8. Αγωγιµοµετρία-Αγωγιµοµετρικές Τιτλοδοτήσεις 9. Ηλεκτρικό Ισοδύναµο της θερµότητας 10. Προσδιορισµός του λόγου γ=cp/cv 11. Μερικές γραµµοµοριακές ποσότητες ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

11 Κυµατική: Κυµατική εξίσωση. Στάσιµα κύµατα, επίλυση της κυµατικής εξίσωσης µε τη µέθοδο χωρισµού µεταβλητών. Οδεύοντα κύµατα. Κυµατοπακέτα. Κυµατικές εξισώσεις στη φύση. Γενικές Αρχές και Αξιώµατα: Υλικά κύµατα. Εξίσωση του Schrodinger. Στατιστική ερµηνεία της κυµατοσυνάρτησης. Μετρήσιµα µεγέθη και τελεστές. Ιδιοσυναρτήσεις και φάσµατα ιδιοτιµών. Χρονική εξέλιξη κβαντικού συστήµατος. Σχέσεις αβεβαιότητας. Νόµοι διατήρησης. Συµβολισµός Dirac. Εφαρµογές: Σωµάτιο σε κουτί µίας, δύο και τριών διαστάσεων. Σκέδαση από µονοδιάστατα δυναµικά, φαινόµενο σήραγγας. Αρµονικός ταλαντωτής. Περιστροφή σε δύο και τρεις διαστάσεις, σφαιρικές αρµονικές. Στερεός στροφέας. Κεντρικό δυναµικό σε τρεις διαστάσεις, άτοµο του υδρογόνου. Αλγεβρική θεωρία της στροφορµής. Ολοκλήρωση της Βασικής Θεωρίας: Σπιν. Καταστάσεις σπιν. Μήτρες σπιν, µήτρες Pauli. Κίνηση σπιν σε µαγνητικό πεδίο. Σύνθεση στροφορµών. Ταυτόσηµα σωµατίδια και αρχή του Pauli. ΕΙ ΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Βασικές έννοιες: εξίσωση κίνησης. Μελέτη κίνησης απλού αρµονικού ταλαντωτή. Ταλαντωτής µε απόσβεση. Ταλαντωτής που διεγείρεται από απλή περιοδική δύναµη. Ταλαντωτής που διεγείρεται από γενικής µορφής περιοδική δύναµη. Διδιάστατος αρµονικός ταλαντωτής. Γενική µελέτη κίνησης σε µία διάσταση. Σηµεία ισορροπίας. Μικρές ταλαντώσεις. Συζευγµένες ταλαντώσεις, κανονικοί τρόποι ταλάντωσης. Γενικευµένο σύστηµα συζευγµένων ταλαντώσεων. Εγκάρσιες ταλαντώσεις. Εισαγωγή στην άλγεβρα µεταβολών. Λαγκρανζιανή, εξίσωση Lagrange. Χαµιλτονιανή, κανονικές εξισώσεις κίνησης. Σύστηµα δύο σωµατίων, κίνηση σε κεντρικό δυναµικό. Τανυστής της αδράνειας. Εξισώσεις Euler. Τανυστές-Βασικά στοιχεία θεωρίας τανυστών. Στροφή συστήµατος συν/νων. Άλγεβρα τανυστών. Καµπυλόγραµµα συστήµατα συν/νων-ειδικές περιπτώσεις συστηµάτων συν/νων. Θεωρία ελαστικότητας. Γενικευµένη εντατική κατάσταση. Επίπεδη εντατική κατάσταση. Κύκλος Mohr. Γενικευµένος νόµος Hooke. Νόµοι αστοχίας. Κάµψη δοκών. Γραµµική βισκοελαστικότητα. Βισκοελαστικά µοντέλα. Αρχή Boltzmann. ΕΞΑΜΗΝΟ VI ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ V Διαµορφώσεις Μακροµορίων. Στατιστική τυχαίου «περιπάτου». Ελεύθερη περιστροφή. Κρυστάλλωση. Θερµοδυναµική κρυστάλλωσης. Μοντέλα κρυστάλλωσης. Υαλώδης µετάπτωση. Θεωρίες υαλώδους µετάπτωσης. Γενικευµένος νόµος του Hooke για πολυµερή. Ελαστοµερής κατάσταση. Μεγάλες παραµορφώσεις. Θερµοδυναµική ελαστο-ελαστικότητας. Ιξωδοελαστικότητα. Ερπυσµός και χαλάρωση τάσης. Ιξωδοελαστικά µοντέλα. Αρχή επαλληλίας Boltzmann. Ισοδυναµία χρόνου-θερµοκρασίας. Μηχανική αστοχία. Κριτήρια πλαστικής διαρροής και διαρροής τύπου crazing. Μοριακά φαινόµενα. Θραυστοµηχανική πολυµερών. Κόπωση πολυµερών. Αντοχή στην κρούση. Εισαγωγή στη ρεολογία πολυµερών. Νευτωνικά και µη-νευτωνικά ρευστά. Μορφοποίηση πολυµερών. Ειδικά/ Προηγµένα Πολυµερή: Ίνες, µεµβράνες, Υγροκρυσταλλικά & φωτονικά πολυµερή κλπ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ V ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. Δυναµικές µετρήσεις ( µέτρηση Tg, tanδ κλπ). 2. Φασµατοσκοπικός χαρακτηρισµός πολυµερών. 3. Μηχανικές ιδιότητες πολυµερών 4. Θραυστοµηχανική σε πολυµερή. 5. Προσδιορισµός του εσωτερικού ιξώδους και του µέσου ιξωδοµετρικού µοριακού βάρους πολυµερούς µε ιξοδωµετρία τριχοειδούς. 6. Χαρακτηρισµός πολυµερών µε NMR. 7. Χαρακτηρισµός πολυµερών µε DSC. 8. Κρούση πολυµερών. 9. Επίδραση χηµικών διαλυτών στο φαινόµενο δηµιουργίας πορώδους ρωγµής. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ατοµική Δοµή: Πολυηλεκτρονικά άτοµα. Αρχή εποικισµού. Αρχές θεωρίας Hartree-Fock και αυτοσυνεπούς πεδίου. Φάσµα σύνθετων ατόµων. Μοριακή Δοµή: Προσέγγιση Born-Oppenheimer. Θεωρία δεσµού σθένους. Ιόν του µοριακού υδρογόνου. Διατοµικά και πολυατοµικά µόρία. Θεωρία µοριακών τροχιακών. Προσέγγιση Ηuckel. Θεωρία ενεργειακών ζωνών σε στερεά. Συµµετρία: Δράσεις και στοιχεία συµµετρίας. Ταξινόµηση µορίων. Άµεσες συνέπειες συµµετρίας. Οµάδες, αναπαραστάσεις και χαρακτήρες. Πίνακες

12 χαρακτήρων και χρήση τους. Μοριακή Φασµατοσκοπία: Γενικές αρχές. Πληθυσµοί, ένταση, κανόνες επιλογής και πλάτος γραµµής. Περιστροφικό φάσµα. Δονητικό φάσµα. Δονητικόπεριστροφικό φάσµα. Ηλεκτρονική φασµατοσκοπία. Δονητική δοµή, αρχή Frank-Condon. Φασµατοσκοπία φθορισµού, φωσφορισµού, διάσπασης, και προδιάσπασης. Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων. Αρχές λειτουργίας laser. Παραδείγµατα συστηµάτων laser και εφαρµογές. Φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (NMR). Φασµατοσκοπία συντονισµού ηλεκτρονικού σπιν (ESR). Τεχνική περίθλασης νετρονίων και ηλεκτρονίων. Ηλεκτρικές και µαγνητικές ιδιότητες µορίων: Ηλεκτρικές ιδιότητες. Μόνιµα και επαγόµενα ηλεκτρικά δίπολα. Πολωσιµότητα. Διαµοριακές δυνάµεις, αλληλεπιδράσεις µεταξύ δίπολων, απωστικές και ολικές αλληλεπιδράσεις. Αλληλεπίδραση µορίων σε δέσµη. Μαγνητικές ιδιότητες. Μαγνητική επιδεκτικότητα. Μόνιµα και επαγόµενα µαγνητικά δίπολα. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μικροσκοπική και µακροσκοπική κατάσταση θερµοδυναµικού συστήµατος. Θερµοδυναµική ισορροπία. Φασικός χώρος. Συνάρτηση διαµερισµού. Σύνδεση στατιστικής-θερµοδυναµικής. Στατιστικές ολότητες: Μικροκανονική, κανονική και µεγαλοκανονική. Υπολογισµός µεταφορικής, περιστροφικής και δονητικής συνεισφοράς στην εσωτερική ενέργεια, εντροπία και θερµοχωρητικότητα ιδανικών αερίων. Κατανοµές Boltzmann, Fermi-Dirac, Bose-Einsein. Κβαντικά αέρια. Eιδική θερµότητα τέλειου κρυστάλλου. Αγώγιµα, µονωτικά στερεά. Μετατροπές φάσης. Συνύπαρξη φάσεων. Παράµετροι τάξης. Φαινοµενολογική θεωρία Landau για µετατροπές φάσεων δευτέρου είδους. Αλληλεπιδρόντα συστήµατα: Μονοδιάστατο αέριο σκληρών σφαιρών. Μοντέλο Ising και ισοµορφίες µε άλλα συστήµατα. Σιδηροµαγνητική µετάβαση. Υπεραγωγιµότητα. Μέθοδος µέσου πεδίου. Μοριακές προσοµοιώσεις µε υπολογιστή. Αυτο-οργάνωση και αυτο-συναρµολόγηση µοριακών συστηµάτων. Στατιστική θερµοδυναµική διεπιφανειακών, χωρικά περιορισµένων και µικρών συστηµάτων. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα υλικά στον σύγχρονο κόσµο. Διαχείριση των υλικών. Προσδιορισµός του κύκλου ζωής των υλικών. Η οικονοµική θεώρηση των Υλικών. Ενεργειακή θεώρηση των Υλικών και ενεργειακό κόστος. Κόστος πρώτων υλών και τεχνικών κατασκευής και επεξεργασίας. Κοστολόγηση τελικού προϊόντος. Αλληλεπίδραση των Υλικών µε το περιβάλλον. Αέριες εκποµπές. Προσδιορισµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας των υλικών. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την απόρριψη των υλικών. Το ζήτηµα της ανακύκλωσης. Βιοαποικοδοµήσιµα υλικά. Επιβλαβή για την υγεία υλικά και χηµική έκθεση σε αυτά. Materials safety data sheets (MSDS). Περιβαλλοντική νοµοθεσία. Νοµοθεσίες για την πώληση, µεταφορά, χρήση, διαχείρηση και αποθήκευση των επικίνδυνων και επιβλαβών υλικών. Ενέργεια και υλικά στις αναπτυσόµενες χώρες. ΕΞΑΜΗΝΟ VII ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ VΙ Ειδικά θέµατα στα κεραµικά υλικά: Πυρίµαχα κεραµικά οξείδια. Πρόβλεψη σταθερότητας στο περιβάλλον και ο ρόλος του ιοντικού δεσµού. Αναλυτική παρουσίαση της Αλουµίνας και της Ζιρκονίας. Κεραµικά µε ηλεκτρικές ιδιότητες. Ηλεκτρική αγωγή σε µεικτούς αγωγούς. Εφαρµογές των κεραµικών µε ηλεκτρικές ιδιότητες. Κελιά καύσης, κελιά καύσης στερεού οξειδίου-ηλεκτροκαταλύτες. Αισθητήρες ανίχνευσης, οξυγόνου. Αντλίες οξυγόνου. Δοµές οξειδίων µε ιοντική/ηλεκτρονική αγωγιµότητα. Κεραµικοί υπεραγωγοί. Η θεωρία Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS. Μηχανισµοί σύζευξης. Δοµή των κεραµικών υπεραγωγών. Εφαρµογές και προοπτικές Ύαλοι: Εισαγωγή. Πρότυπα δοµής για το γυαλί. Πρόβλεψη σχηµατισµού γυαλιού. Μηχανικές ιδιότητες. Σύνδεση γυαλιού /µετάλλου και γυαλιού/κεραµικού. Ανθεκτικότητα του γυαλιού. Υαλοκεραµικά: Εισαγωγή. Τεχνικές διαδικασίες. Σχηµατισµός πυρήνων κρυστάλλωσης. Διαχωρισµός υγρής φάσης στα συστήµατα σχηµατισµού γυαλιού. Ανάπτυξη κρυστάλλων. Υαλοκεραµικά που προκύπτουν από τον έλεγχο των µεταβλητών της διεργασίας. Ο ρόλος της παραµένουσας υαλώδους φάσης Ηµιαγωγοί: Εισαγωγή. Ηλεκτρόνια σε περιοδικό δυναµικό-ζώνες. Μέταλλα, ηµιαγωγοί, µονωτές. Ιδιότητες άκρων ζωνών αγωγιµότητας και σθένους. Πυκνότητα καταστάσεων. Οπές σε ηµιαγωγούς. Δοµές ζωνών µερικών ηµιαγωγών (Si, GaAs, AlAs, GaN, HgTe κτλ.). Μετατροπή της δοµής ζωνών µε δηµιουργία κραµάτων. Τροποποίηση της δοµής ζωνών µε ετεροδοµές. Ενδογενής συγκέντρωση φορέων. Στάθµες ατελειών σε ηµιαγωγούς. Προσµίξεις δότες και αποδέκτες Ειδικά θέµατα στα µεταλλικά υλικά: Άµορφα κράµατα. Μέθοδοι παρασκευής τους. Εφαρµογές και προοπτικές νέων µεταλλικών κραµάτων/ενώσεων.

13 Ηµικρυσταλλικά υλικά. Πενταγωνική συµµετρία. Κράµατα του αλουµινίου. Μετασχηµατισµοί φάσης και σταθερότητα. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ VI ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. Παρασκευή κεραµικών µε µέθοδο Sol-Gel 2. Ύαλοι από το απλό γυαλί, το supramax, το χαλαζία, κατεργασία, µέτρηση θερµικών και οπτικών ιδιοτήτων 3. Αναγνώριση και χαρακτηριστικές ιδιότητες (ειδικό βάρος, µορφολογία, χρώµα, θερµική αγωγιµότητα, σκληρότητα) απλών και προηγµένων κεραµικών, ηµιαγωγών, µετάλλων και υάλων 4. Φωτοδίοδοι (LED) και ηλεκτρονικά στοιχεία: Αναγνώριση και ηλεκτρικές µετρήσεις 5. Φωτοβολταϊκά στοιχεία, µετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 6. Φαινόµενα µνήµης σε µεταλλικά κράµατα 7. Κράµατα χαλκού, αναγνώριση, ηλεκτρικές και θερµικές ιδιότητες 8. Λεπτά υµένια, µαγνητο-οπτικό φαινόµενο, φαινόµενα υστέρησης, Barkhausen, σιδηροµαγνητικές περιοχές. 9. Μορφοποίηση κεραµικών, αλλαγή χρωµάτων.

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα I ΜΙΓΑ ΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1

Περιεχόµενα I ΜΙΓΑ ΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1 Περιεχόµενα I ΜΙΓΑ ΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1 1 ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 3 1.1 Στοιχειώδεις παρατηρήσεις.................... 3 1.2 + Ορισµός και άλγεβρα των µιγαδικών αριθµών........ 6 1.3 Γεωµετρική παράσταση των µιγαδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Κβαντική µηχανική Τύχη ή αναγκαιότητα Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Ηφυσικήστόγύρισµα του αιώνα «Όλοι οι θεµελιώδεις νόµοι και δεδοµένα της φυσικής επιστήµης έχουν ήδη ανακαλυφθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία Μοντέρνα Φυσική Κβαντική Θεωρία Ατομική Φυσική Μοριακή Φυσική Πυρηνική Φυσική Φασματοσκοπία ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης:

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 1.1 Εισαγωγή... 1 1.2 Λύση ΔΕ, αντίστροφο πρόβλημα αυτής... 3 Ασκήσεις... 10 1.3 ΔΕ πρώτης τάξης χωριζομένων μεταβλητών... 12 Ασκήσεις... 15 1.4 Ομογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα Περιεχόμενα Κεφάλαιο - Ενότητα σελ 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac 1.3 Συνάρτηση του Heaviside 1.4 Οι συναρτήσεις Β, Γ και

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Υλη ΑΣΕΠ για : Κλάδος ΠΕ 04.01 Φυσικών Α1. ΦΥΣΙΚΗ (Ως κύριο µάθηµα ειδικότητας για τους Φυσικούς) Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αναφέρονται στην επόµενη ύλη: α. Μηχανική:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ: Α) ΑΕΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β) ΤΕΙ, πρώην ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜιΣΕΛΕΤΕ και Γ) ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Φώτης Νταής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τµήµα Χηµείας Φασµατοσκοπία NMR Ο Πυρηνικός µαγνητικός Συντονισµός (NMR) είναι ένα φαινόµενο που συµβαίνει όταν πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Φωτονικά Υλικά ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Τεχνολογίες φωτός σήμερα Το φώς έχει εισχωρήσει προ πολλού στη ζωή μας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Καλύπτει πολύ μεγάλο φάσμα Συστατικά τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (4ΩΡΟ) 1 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (32 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Ελαστικότητα. 1.1.1 Υπολογίζουν την ελαστική δυναμική ενέργεια. 1. Η ελαστική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ: Μέτρηση της έντασης της (συνήθως) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με (φωτοηλεκτρικούς ήάλλους κατάλληλους) μεταλλάκτες, μετάτην αλληλεπίδραση της με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΚΕΡΑΜΙΚΑ - CERAMICS Ο όρος κεραμικό υποδηλώνει το υλικό που έχει αποκτήσει τις ιδιότητές του με έψηση (επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1) Να αναφέρετε τις 4 παραδοχές που ισχύουν για το ηλεκτρικό φορτίο 2) Εξηγήστε πόσα είδη κατανοµών ηλεκτρικού φορτίου υπάρχουν. ιατυπώστε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - VII ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ (ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΑΣΚΗΣΗ Β8 - Θερµοχωρητικοτήτες µετάλλων

ΜΑΘΗΜΑ - VII ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ (ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΑΣΚΗΣΗ Β8 - Θερµοχωρητικοτήτες µετάλλων ΜΑΘΗΜΑ - VII ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ (ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΑΣΚΗΣΗ Β8 - Θερµοχωρητικοτήτες µετάλλων Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Ιδρυµα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 14 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 13 Ιουνίου 14 8:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιστήµης Κεραµικών

Στοιχεία Επιστήµης Κεραµικών Στοιχεία Επιστήµης Κεραµικών ιδάσκων : ρ Ειρήνη Θεοφανίδου Email: eirini@iesl.forth.gr eirini_th@yahoo.com Τηλ: : 2810 391133 Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 11:00-14:00 14:00, Αίθουσα Β2 Χηµικού Εισαγωγή 2 ιαλέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα επαναλαμβανόμενο περιοδικά φαινόμενο, έχει μία συχνότητα επανάληψης μέσα στο χρόνο και μία περίοδο. Επειδή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Συζευγμένα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία κινούνται με την ταχύτητα του φωτός και παρουσιάζουν τυπική κυματική συμπεριφορά Αν τα φορτία ταλαντώνονται περιοδικά οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., ηµητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν: Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.1. Οι φυσικές επιστήµες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-01-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ-ΠΟΥΛΗ Κ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2014

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2014 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Άσκηση 9 Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Στοιχεία Θεωρίας Η αναγκαιότητα του να ελέγχονται οι κατασκευές (ή έστω ορισμένα σημαντικά τμήματα ή στοιχεία τους) ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ. Γιάννης Σανάκης, ρ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ. Γιάννης Σανάκης, ρ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ Γιάννης Σανάκης, ρ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εισαγωγή Υλικό σε εξωτερικό µαγνητικό πεδίο, Η: Β = Η + 4πΜ Μ: Μαγνήτιση ανά µονάδα όγκου Μαγνητική επιδεκτικότητα: χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ Θεωρητικη αναλυση μεταλλα Έχουν κοινές φυσικές ιδιότητες που αποδεικνύεται πως είναι αλληλένδετες μεταξύ τους: Υψηλή φυσική αντοχή Υψηλή πυκνότητα Υψηλή ηλεκτρική και θερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Ορισµός ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ - Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος (10-5 - 100 Å) - Συνήθως χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ µε µήκος κύµατος 0.1-25

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτοµατισµού Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ειδικά θέµατα Ανάλυσης συστηµάτων Σύνθεσης συστηµάτων ελέγχου Μελέτης στοχαστικών συστηµάτων. Καλλιγερόπουλος Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Αιτήσεις και δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών υποβάλλονται σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς Πετρόπουλος Ηλίας Σωτηρόπουλος Εμμανουήλ Μέθοδοι μέτρησης των μηχανικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 7-1 Κεφάλαιο 7. Στερεά Εδάφια: 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά 7.b. Η θεωρία των ενεργειακών ζωνών 7.c. Νόθευση ημιαγωγών και εφαρμογές 7.d. Υπεραγωγοί 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά Με

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης

Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 2-1 Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης Εδάφια: 2.a. Η σύσταση των ατόμων 2.b. Ατομικά φάσματα 2.c. Η Θεωρία του Bohr 2.d. Η κυματική συμπεριφορά των σωμάτων: Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών... 19 1.1 Σύνολα αριθμών... 19 1.2 Αλγεβρική δομή του R... 20 1.2.1 Ιδιότητες πρόσθεσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ 7.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την ηλεκτρική αγωγιμότητα των μεταλλικών υλικών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως η θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Αφού επαναληφθεί το τυπολόγιο, να γίνει επανάληψη στα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ερωτήσεις: (Από σελ. 7 και μετά)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα που θα καλυφθούν

Θέµατα που θα καλυφθούν Ηµιαγωγοί Semiconductors 1 Θέµατα που θα καλυφθούν Αγωγοί Conductors Ηµιαγωγοί Semiconductors Κρύσταλλοι πυριτίου Silicon crystals Ενδογενείς Ηµιαγωγοί Intrinsic semiconductors ύο τύποι φορέων για το ρεύµασεηµιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Διάρκεια σε ώρες Δευ 8 Ιουν 015 16:00-0:00 Ε10 1 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Υλικών Βελώνια Τρι 9 Ιουν 015 Εφαρμογές υπολογιστικών μεθόδων στην

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος 2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος Όπως είναι γνωστό από την καθημερινή εμπειρία τα περισσότερα σώματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής REF: Σ. Δεδούσης, Μ.Ζαμάνη, Δ.Σαμψωνίδης Σημειώσεις Πυρηνικής Φυσικής Πυρηνικά μοντέλα Βασικός σκοπός της Πυρηνικής Φυσικής είναι η περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα