ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία Ιππασίας (.Ο.Ι. - FΕΙ), κατηγορία Ιππικού Αθλήµατος, συστήνει εθνικές οµάδες µε σκοπό την εκπροσώπηση της χώρας στα πάσης φύσεως πρωταθλήµατα, κύπελλα και (Ολυµπιακοί) Αγώνες, που διοργανώνονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό. 2. Εθνική οµάδα για κάθε κατηγορία Ιππικού Αθλήµατος, είναι το σύνολο των επιλεγέντων ζευγών ίππων - ιππέων, απ αυτούς που είναι εγγεγραµµένοι στην δύναµη των σωµατείων µελών της Ε.Ο.Ι. σ όλη τη χώρα και έχουν δικαίωµα, από τους ισχύοντες διεθνείς κανονισµούς, να την εκπροσωπούν. 3. Για την καλύτερη προετοιµασία και τεχνική παρακολούθηση των υποψηφίων ζευγών ίππων - ιππέων να συγκροτήσουν Εθνική οµάδα οποιασδήποτε κατηγορίας Ιππικού Αθλήµατος, η Ε.Ο.Ι. δύναται να συγκροτεί προεθνικές οµάδες αποτελούµενες από µεγαλύτερο από τον απαιτούµενο αριθµό υποψηφίων ζευγών ίππων - ιππέων να στελεχώσουν τις Εθνικές οµάδες. Στις έδρες των Τοπικών και Περιφερειακών Επιτροπών, είναι δυνατόν να συγκροτούνται κλιµάκια επίλεκτων Άρθρο 2ο Αρµόδια Όργανα Την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών και προε-εθνικών οµάδων, έναντι του.σ. της Ε.Ο.Ι. έχει η Τεχνική Επιτροπή Αθλητισµού, εκτός εάν διαφορετικά ορίσει το.σ. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής περιγράφονται στο Καταστικό της Ε.Ο.Ι. και ρυθµίζονται µε αποφάσεις του.σ. της Ε.Ο.Ι. δύνανται δε να τροποποιούνται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 3ο ιαδικασία συγκρότησης 1. Η Τεχνική Επιτροπή είναι η µόνη αρµόδια να εισηγηθεί, µε πλήρως αιτιολογηµένη πρότασή της, στο.σ., την συγκρότηση κάθε κατηγορίας εθνικής οµάδας. 2. Μετά την έγκριση της συγκρότησης της εθνικής οµάδας από το.σ., συντάσσεται ονοµαστική πρόσκληση για κάθε ένα αθλητή χωριστά, που αποστέλλεται στο σωµατείο όπου αυτός ανήκει. 3. Η πρόσκληση αθλητή σε εθνική ή προεθνική οµάδα πρέπει να περιέχει κάθε δυνατή λεπτοµέρεια όσον αφορά το πρόγραµµα προετοιµασίας του, τον τόπο, τον αρχηγό οµάδος και τον υπεύθυνο προπονητή. 4. Είναι δυνατόν για την συγκρότηση εθνικής ή προεθνικής οµάδος το.σ. της Ε.Ο.Ι. να αποφασίσει την προκήρυξη αγώνων προκρίσεως ή άλλων αγωνιστικών δοκιµασιών, µε όρους που απαραίτητα θα πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως στους ενδιαφερόµενους αθλητές και τα σωµατεία τους. 1

2 Άρθρο 4ο Υποχρεώσεις Αθλητών 1. Η πρόσκληση σε εθνική ή προεθνική οµάδα ή και σε οµάδα επίλεκτων, αποτελεί ξεχωριστή τιµή για τον αθλητή, ο οποίος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του καταβάλλοντας τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειµένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. 2. Οι υποχρεώσεις του αθλητή προς την εθνική ή προεθνική οµάδα προηγούνται έναντι οιασδήποτε άλλης σωµατειακής υποχρέωσης. 3. Σε αθλητή που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική οµάδα, ή που δεν είναι συνεπής στην τήρηση του προγράµµατος προετοιµασίας του, ή που διαπράττει πειθαρχικά παραπτώµατα στην διάρκεια της προετοιµασίας ή των αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής ή προεθνικής οµάδας στην οποία συµµετέχει ή συµπεριφέρεται απρεπώς στα αρµόδια όργανα (αρχηγό αποστολής, αρχηγό οµάδος, προπονητές, κτηνιάτρους, γιατρούς κ.α.), επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κανονισµό της Ε.Ο.Ι., από την ικαστική Επιτροπή, µετά από παραποµπή σ αυτήν από το ιοικητικό Συµβούλιο. 4. Αθλητής που τιµωρείται για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του στην εθνική οµάδα, στερείται επίσης κάθε είδους παροχών της Οµοσπονδίας και της Πολιτείας, των ευεργετηµάτων και των τυχών ειδικών φορολογικών απαλλαγών, σύµφωνα µε το άρθρο33 του Ν.2725/ Αθλητής που επιλέγεται να αποτελέσει µέλος κλιµακίου προετοιµασίας στο εξωτερικό και τα έξοδά του ή µέρος αυτών καλύπτονται από την Ε.Ο.Ι., σε περίπτωση που αυτός διακόψη αδικαιολόγητα την προετοιµασία, είναι δυνατόν εκτός των άλλων κυρώσεων που τυχόν του επιβληθούν, το ιοικητικό Συµβούλιο να του ζητήσει να επιστρέψει το ποσό που έχει επενδυθεί σ αυτόν. 6. Αθλητής που έχει προσκληθεί στην εθνική ή στην προεθνική οµάδα ή αποτελεί ήδη µέλος της και δηλώνει τραυµατίας ή γενικά ότι έχει πρόβληµα υγείας, είναι υποχρεωµένος να εξετασθεί από γιατρό που θα ορίσει η Ε.Ο.Ι. προκειµένου να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της προετοιµασίας ή των αγώνων. 7. Αθλητής που έχει προσκληθεί στην εθνική ή στην προεθνική οµάδα ή αποτελεί ήδη µέλος της, µε συγκεκριµένο ίππο και δηλώνει τραυµατισµό ή γενικά πρόβληµα υγείας του ίππου, είναι υποχρεωµένος να δεχθεί εξάταση του συγκεκριµένου ίππου του από κτηνίατρο που θα ορίσει η Ε.Ο.Ι. προκειµένου να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της προετοιµασίας ή της συµµετοχής σε αγώνες. 8. Σε κάθε περίπτωση, αθλητής που δεν συµµετέχει στις υποχρεώσεις της εθνικής ή προεθνικής οµάδας λόγω τραυτισµού ή γενικά προβλήµατος υγείας του ίδιου ή του ίππου του, δεν µπορεί να λάβει µέρος σε αγώνες µε το σωµατείο του µέχρι την αποθεραπεία του ίδιου ή του ίππου του και την συµµετοχή του στο πρόγραµµα της εθνικής ή της προεθνικής οµάδας. 9. Αθλητής που έχει τιµωρηθεί από το σωµατείο του και η ποινή του έχει καταχωρηθεί στο ποινολόγιο της Ε.Ο.Ι. δεν µπορεί να κληθεί σε εθνική ή προεθνική οµάδα. Οι ανωτέρω διατάξεις αυτές ισχύουν αναλογικά και για τις οµάδες επιλέκτων. 2

3 Άρθρο 5ο ικαιώµατα Αθλητών 1. Για τους αθλητές µέλη των εθνικών και προεθνικών οµάδων, η Ε.Ο.Ι. είναι δυνατόν να καλύπτει τα ακόλουθα : - Μεταφορικά έξοδα ιδίων και των ίππων τους - Έξοδα διαµονής διατροφής αθλητών - Έξοδα ενσταυλισµού διατροφής ίππων - Έξοδα Προπονητού Τεχνικού Συµβούλου - Ασφάλιση ίππων - Κτηνιατρική παρακολούθηση - πετάλωση - Αµοιβές σταυλιτών οδηγών φορτηγών ίππων - ικαιώµατα Συµµετοχής σε αγώνες - Οτιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιµο το.σ. της Ε.Ο.Ι. 2. Με απόφαση του.σ. της Ε.Ο.Ι. θα ρυθµίζεται κατά περίπτωση το θέµα των χρηµατικών επάθλων των διαφόρων αγώνων. 3. Το.Σ. της Ε.Ο.Ι. είναι δυνατόν να θεσπίσει οικονοµικά κίνητρα σε αθλητές εθνικών οµάδων σε περίπτωση επίτευξης αγωνιστικών στόχων που θα προσδιορίσει. Τα καταβαλλόµενα στην περίπτωση αυτή ποσά υπόκεινται στις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 4. Οι αθλητές που επιτυγχάνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις µε την εθνική οµάδα, απολαµβάνουν τις οικονοµικές παροχές και επιβραβεύσεις, τα ευεργετήµατα, τις υποτροφίες και τις διευκολύνσεις που ορίζει ο Ν. 2725/ Επιτρέπεται στους αθλητές της Εθνικής Οµάδος, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ο.Ι., να συνάπτουν συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης προιόντων ή υπηρεσιών µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφ όσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισµούς του αθλήµατος, τους κανονισµούς και τις αποφάσεις της Ε.Ο.Ι., τους κανονισµούς της ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής. Οι συµβάσεις αυτές απαιτείται να εγκριθούν από την Ε.Ο.Ι. και µε µέριµνά της να κατατεθούν στν αρµόδια.ο.υ.. Αν δεν συντρέχει µια από τις προυποθέσεις, οι συµβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. Όπως σηµειώνεται και ανωτέρω οι αθλητές µέλη της εθνικής ή προεθνικής οµάδος είναι υποχρεωµένοι να τηρούν υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης προιόντων ή υπηρεσιών που τυχόν έχει συνάψει η Ε.Ο.Ι. µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και αφορούν τις Εθνικές Οµάδες. 6. Το.Σ. είναι δυνατόν µε απόφασή του να θεσπίσει και ηθικές επιβραβεύσεις για όλους τους αθλητές που διετέλεσαν µέλη εθνικών οµάδων, όπως: - Οι αθλητές να φέρουν το εθνόσηµο και κατά τους αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήµατος, κατά το έτος που διετέλεσαν µέλη Εθνικών Οµάδων. - Συµµετοχή σε κάθε αγωνιστική και κοινωνική εκδήλωση της Ε.Ο.Ι. σε διακεκριµένες θέσεις. - Τιµητικές βραβεύσεις σε Ειδικές Εκδηλώσεις - ηµοσιότητα και προβολή των αθλητών και των ίππων τους σε όλα τα µέσα προβολής της Ε.Ο.Ι. (περιοδικό, διαδίκτυο κ.α.) 3

4 Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις Σωµατείων 1. Τα σωµατεία µέλη της Ε.Ο.Ι. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές τους προκειµένου να παρακολουθούν την προετοιµασία των εθνικών και προεθνικών οµάδων. 2. Σε σωµατείο µέλος της Ε.Ο.Ι. που παρεµποδίζει την συµµετοχή αθλητή του στην εθνική ή προεθνική οµάδα, µετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, επιβάλλονται οι κυρώσεις, σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κανονισµό της Ε.Ο.Ι., από την ικαστική Επιτροπή, µετά από παραποµπή σ αυτήν από το ιοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο 7ο Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών / Προπονητών Σωµατείων 1. Οι εκπαιδευτές / προπονητές των σωµατείων υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές τους προκειµένου να παρακολουθούν την προετοιµασία των εθνικών και προεθνικών οµάδων. 2. Στον προπονητή σωµατείου, που παρεµποδίζει την συµµετοχή αθλητή του στην εθνική ή προεθνική οµάδα, µετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, 3. επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κανονισµό της Ε.Ο.Ι., από την ικαστική Επιτροπή, µετά από παραποµπή σ αυτήν από το ιοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο 8ο Υποχρεώσεις Καθήκοντα Οµοσπονδιακών Προπονητών 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι., µετά από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, δύναται να ορίζει οµοσπονδιακούς προπονητές για τις εθνικές ή προεθνικές οµάδες ή οµάδες επιλέκτων. 2. Οι οµοσπονδιακοί προπονητές συµπεριφέρονται στους αθλητές των εθνικών και προεθνικών οµάδων κατά τρόπο που αρµόζει σε αθλητές υψηλού επιπέδου µε προσωπικότητα και κύρος. 3. Οι Οµοσπονδιακοί προπονητές οφείλουν να συνεργάζονται αρµονικά µε τους υπευθύνους των σωµατείων των αθλητών και τους προπονητές τους, καθώς και να προσπαθούν να επιλύουν τα καθηµερινά προβλήµατα µε κατανόηση και γνώµονα το συµφέρον του αθλητή. 4. Οι Οµοσπονδιακοί προοπονητές καλόν είναι να συνεργάζονται και να ενηµερώνουν τους γονείς των εφήβων αθλητών για κάθε πρόβληµα που τυχόν υπάρχει καθιερώνοντας ειδική ώρα συνεργασίας µ αυτούς. Άρθρο 9ο Ισχύς Κανονισµού 1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό ή τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (F.E.I.) ή τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (F.R.D.I.) ή γιά ότι παρουσιάζει ασάφεια αποφασίζει το.σ. της Ε.Ο.Ι. υπό τήν αίρεση τής έγκρισης τής απόφασής 4

5 της αυτής από τήν Γενική Συνέλευση όπως στήν επόµενη παράγραφο 2 περιγράφεται. 2. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του Κανονισµού Εθνικών - Προεθνικών Οµάδων και Επιλέκτων Αθλητών, απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Σωµατείων Μελών της Ε.Ο.Ι. και έγκριση από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό. 3. Ο παρών Κωδικοποιηµένος Κανονισµός αποτελούµενος από 9 (εννέα) Άρθρα εγκρίθηκε καί ψηφίστηκε από τήν Γενική Συνέλευση τής Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας τήν Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα έγκρισεώς του, από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό όπως ο Ν. 2725/99, προβλέπει. ***** 5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ.1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ: 1. Συµµετέχουν, εφόσον κληθούν σε όλους τους Αγώνες που υπάρχει εθνική εκπροσώπηση και αξιολογούνται από την Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠ και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στις 27/2/2010 τίθεται σε λειτουργία ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦ. Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Από τα παρακάτω αναφερόµενα Σωµατεία ιδρύθηκε κατά το έτος 1970 Οµοσπονδία υπό τον τίτλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το επάγγελµα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ TΕXΝΙΚΗ EΠITΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 8.00-2010 ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ : Βλαδίμηρος ΠΕΤΣΑΣ - Διεθνής Κομισάριος UCI Δρόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Το Δ.Σ του σωματείου, λαβόν υπ' όψη: α) τον Ν.2725/99, όπως ισχύει σήμερα β) τον

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Αρθρο 1 1. 1. Το επάγγελµα του προπονητή αντισφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 31 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 39-81 ιοίκησης Αθλητισµού ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Βασιλική Μάνου 1, Βασίλης Γεροδήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή 2. Προσέλευση στους αγώνες 3. Μηδενισμός ομάδων 4. Σύστημα και όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα