ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση Έργο µε κωδικό ΟΠΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ζ.ΚΑΙ.Θ.)» Αναθέτουσα Αρχή ιάρκεια Έργου Προϋπολογισµός Έργου Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ. (Ε.Ε.Ε.Κ.): Αριθµός ιακήρυξης στην Επισ. Εφηµερίδα των Ε.Κ. :../ S της Ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών Τόπος υποβολής Προσφορών Παραλαβή τεύχους Προκήρυξης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ : Οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης : ,83 πλέον Φ.Π.Α.. : :.., 10:00 πρωινή : : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ιεύθυνση ιοίκησης, Γραφείο.. Ταχ. /νση: ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Τ.Κ Θεσ/νίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ιεύθυνση ιοίκησης, Γραφείο.. Ταχ. /νση: ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Τ.Κ Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX : Web-site : Στοιχεία έργου στο Π..Ε. ΕΡΓΟ 2006ΣΕ / ΣΑΕ 39/3 Σελίδα 1 από 56

2 Περιεχόµενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1. ΆΡΘΡΟ 2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ...5 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...7 ΆΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...7 ΆΡΘΡΟ 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΆΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΆΡΘΡΟ 6. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 7. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΆΡΘΡΟ 8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΆΡΘΡΟ 9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 10. ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 11. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 19 ΆΡΘΡΟ 13. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 14. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 16. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22 ΆΡΘΡΟ 17. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 25 ΆΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 20. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΆΡΘΡΟ 21. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 2 από 56

3 ΆΡΘΡΟ 22. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 23. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΆΡΘΡΟ 24. ΛΥΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 25. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΆΡΘΡΟ 26. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ΆΡΘΡΟ 27. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 28. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 29. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΆΡΘΡΟ 30. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 31. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΆΡΘΡΟ 32. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΆΡΘΡΟ 33. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΗΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σελίδα 3 από 56

4 Με την παρούσα Προκήρυξη το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης (ΥΜΑΘ ή Αναθέτουσα Αρχή ή/ και Εργοδότης) προτίθεται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας εκπόνησης του έργου «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.)», σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» και συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις του π.δ 346/1998 (ΦΕΚ 230/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπου δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, µε κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Το Τεύχος Προκήρυξης αποτελείται από: i. Τριάντα τρία Άρθρα σε πέντε Κεφάλαια (Κεφάλαιο Α έως Ε) ii. Το Προσάρτηµα Ι (Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής) και iii. Το Προσάρτηµα ΙΙ (Περίληψη Μελέτης εξειδίκευσης της ράσης του ΕΠΑΝ) Σελίδα 4 από 56

5 Άρθρο 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 1.1. Κύριος του Έργου είναι το Ελληνικό ηµόσιο Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η ιεύθυνση ιοίκησης Ταχ. /νση : ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX : Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία: Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία Προσφέρων: Ο ενδιαφερόµενος, δηλαδή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που έχει υποβάλει φάκελο προσφοράς στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 9 της παρούσας τεύχη, που µετά την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..): Η Επιτροπή που θα συσταθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε αρµοδιότητα την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν. Ανάδοχος: ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την παρούσα διαδικασία να παρέχει τις υπηρεσίες µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί ήλωση: Η Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της χώρας προέλευσης της εταιρίας (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευόµενο απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση του στα ελληνικά και επικυρωµένο κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας (άρθρο 454). Άρθρο 2. Το πλαίσιο αναφοράς Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αναγνωρίζει, ως µια από τις βασικές προτεραιότητές της για την περίοδο , την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσω της βελτίωσης, της ενθάρρυνσης και της προώθησης της καινοτοµίας σε όλες τις δραστηριότητες των δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το εκέµβριο 2005, έδωσε περαιτέρω έµφαση στην έρευνα και στην καινοτοµία, µέσω της αύξησης και της συγκέντρωσης των πόρων της Συνοχής σε επενδύσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Σύµφωνα µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή, µια εκ των τριών προτεραιοτήτων για την νέα προγραµµατική περίοδο είναι η «ενθάρρυνση της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης της οικονοµίας της γνώσης µέσω της έρευνας και της καινοτοµίας, περιλαµβανοµένων και των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας». Το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) το οποίο υποβλήθηκε στην Ε.Ε. τον Οκτώβριο του 2005, περιλαµβάνει δράσεις για «την προώθηση της Κοινωνίας της Σελίδα 5 από 56

6 Γνώσης, για την Έρευνα & Ανάπτυξη και την Καινοτοµία». Επίσης, µεγάλο τµήµα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , αναµένεται να συµβάλει στην προώθηση των προτεραιοτήτων του ΕΠΜ, ειδικότερα όσον αφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, στην τόνωση της καινοτοµίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται, διεθνώς, για την προώθηση της καινοτοµίας, σε τοπικό επίπεδο περιλαµβάνουν µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και ενεργειών µε ποικίλους τίτλους, όπως: Ζώνες Καινοτοµίας, Επιστηµονικό Πάρκο, Τεχνοπόλος, ίκτυα (clusters). Παρά την µεγάλη ετερογένειά τους, εν τούτοις, οι πρωτοβουλίες αυτές παρουσιάζουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά σηµεία, σχετικά µε την οργανωτική τους δοµή. Η πρωτοβουλία για τη δηµιουργία τους προέρχεται από το κράτος ή τον ιδιωτικό τοµέα ή από τη σύµπραξη αυτών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο ρόλος του κράτους, ως φορέα της πρωτοβουλίας, φαίνεται ότι είναι σηµαντικός, κατά κύριο λόγο, για την χρηµατοδότηση της πρωτοβουλίας και την οργανωτική υποστήριξή της. Παραδείγµατα τέτοιων εγχειρηµάτων είναι οι ΚΙΖ στο New Jersey και στην Pennsylvania των ΗΠΑ, η Clusterland στην Upper Austria, το Τεχνολογικό Πάρκο της Sophia-Antipolis στην Γαλλία, ο τεχνοπόλος Cambridge στη Μ. Βρετανία κ.α. Η ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. εξυπηρετεί και συνάδει, τόσο µε τις εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες, όσο και µε τις αντίστοιχες της Ε.Ε. στην υλοποίηση των δράσεων της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου. Η αρχική φάση δηµιουργίας της Ζ.ΚΑΙ.Θ. εντάσσεται στο Γ ΚΠΣ (Ε.Π.ΑΝ.) και αποτελεί έργο «γέφυρα» για την υλοποίηση καινοτοµικών δράσεων, εν όψει της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου Η Ζ.ΚΑΙ.Θ είναι ένα ανοικτό περιοχικό σύστηµα καινοτοµίας, όπου συναθροίζονται ποικίλες δραστηριότητες σε υπο-περιοχές της Ζώνης σε συνέχεια µε τον κυρίως οικιστικό, επιχειρηµατικό και οικονοµικό χώρο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η Ζ.ΚΑΙ.Θ. αποτελεί ένα περιφερειακό αναπτυξιακό εγχείρηµα για την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ της έρευνας και της παραγωγής και την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε αναµενόµενα αποτελέσµατα: την ενίσχυση της ενσωµάτωσης καινοτοµιών και της ανάπτυξης καινοτοµικών δραστηριοτήτων από υφιστάµενες επιχειρήσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, την προσέλκυση νέων επενδύσεων µε έµφαση σε επενδύσεις έντασης γνώσης, την αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού της περιοχής και την συγκράτησή του στην περιοχή, τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης υψηλής κατάρτισης και τεχνογνωσίας τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζοµένων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στόχος του εγχειρήµατος είναι να καταστεί η Θεσσαλονίκη «Κέντρο Ανάπτυξης και ιάχυσης της Καινοτοµίας της Ν.Α. Ευρώπης» και να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Η ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. θα γίνει µέσω δέσµης παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς οι οποίες παρεµβάσεις θα περιγράφονται και θα αναλύονται στο «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» (του Ν.3489/2006, Άρθρο 2). Το πλαίσιο αναφοράς εντός του οποίου θα εκπονηθεί το έργο της παρούσας Προκήρυξης «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» στηρίζεται στα εξής: 1. Το Νόµο 3489/2006 «Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 205/ ). Σελίδα 6 από 56

7 2. Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρύθµισης της Ελλάδας και ειδικότερα τα µέρη αυτού που αφορούν δράσεις για «την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης, για την Έρευνα & Ανάπτυξη και την Καινοτοµία», καθώς και τις σχετικές κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα εν δυνάµει συναφή µε τη Ζ.ΚΑΙ.Θ. θεµατικά και περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου Την αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισαβόνας και του Γκέτεµποργκ. 5. Τους Κανονισµούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτική της Συνοχής Τα Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών (23 και 24 Μαρτίου 2006) και ιδιαίτερα τα εδάφια που αναφέρονται στην πολιτική για την καινοτοµία. 7. Τις ακόλουθες Ανακοινώσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Πολιτική για την καινοτοµία: επικαιροποίηση της προσέγγισης της Ένωσης µε βάση τη στρατηγική της Λισσαβόνας /COM/2003/0112 τελικό. Επενδύοντας στην έρευνα: το πρόγραµµα δράσης για την Ευρώπη {SEC(2003) 489}/COM/2003/0226 τελικό. 8. Το έβδοµο (7 ο ) πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ). 9. Το πρόγραµµα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία CIP ( ). 10. Τις κοινές κατευθύνσεις ΟΟΣΑ - Ε.Ε. για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριακών δεδοµένων για την Καινοτοµία {The Measurement of Scientific and Technological Activities The Oslo Manual}. 11. Τις διαδικασίες, ενέργειες και τις δηµοσιεύσεις στα πλαίσια του ικτύου Καινοτόµων Περιφερειών στην Ευρώπη {Innovating Regions in Europe (IRE) network}. 12. Τις προτάσεων της ιυπουργικής Επιτροπής για την Έρευνα και την Τεχνολογία ( ΕΕΤ) για το νέο Σχέδιο Νόµου Ε&Τ (www.gsrt.gr). 13. Τη «Μελέτη Εξειδίκευσης της ράσης του ΕΠΑΝ» που ανατέθηκε από την ΕΥ ΕΠΑΝ και ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του H Περίληψη της Μελέτης αυτής επισυνάπτεται στο Προσάρτηµα ΙΙ της παρούσης ως πληροφοριακό υλικό χωρίς όµως να σηµαίνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή υιοθετεί τις προτάσεις της ή ότι το έργο της παρούσας προκήρυξης θα πρέπει να ακολουθεί το πλαίσιο αυτών των προτάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 3. Στόχοι του έργου Μέσω του παρόντος έργου το ΥΜΑΘ επιδιώκει: Να καταρτισθεί το «ενιαίο µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα δράσης µε σαφείς αναπτυξιακούς στόχους και µεθοδολογία που προτείνει δέσµη παρεµβάσεων για την επίτευξη του σκοπού και την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ» 1 Πηγή: Σελίδα 7 από 56

8 Να δηµιουργήσει µία επιστηµονικά τεκµηριωµένη βάση για τη διαµόρφωση ενός µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού οράµατος και να διερευνήσει- αποτυπώσει τις βασικές επιλογές και προτεραιότητες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στους τοµείς της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, δηµιουργικότητας και µη τεχνολογικής καινοτοµίας µε επίκεντρο τη Ζ.ΚΑΙ.Θ και µε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Άρθρο 4. Αντικείµενο του έργου Σκοπός του έργου είναι η εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ και η ανάλυση των τακτικών, µέσων, δράσεων και παρεµβάσεων επίτευξης τους, ως εκ τούτου το αντικείµενο του «Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» αφορά: Την δυναµική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, των τάσεων και προσδιοριστικών παραγόντων ανάπτυξης της καινοτοµίας και της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας στην περιοχή, κατάταξη των βασικών προβληµάτων και των αναπτυξιακών κενών που καλείται να αντιµετωπίσει το Σχέδιο καθώς και ανάλυση SWOT. Την γενική επισκόπηση της στρατηγικής και τη σαφή διατύπωση και ιεράρχηση των γενικών και ειδικών στόχων κατάλληλα ποσοτικοποιηµένων. Την εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας επίτευξης των στρατηγικών στόχων που θα περιλαµβάνουν την αναλυτική περιγραφή (αντικείµενο, ωφελούµενοι, διαδικασίες, ποσά, χρονοδιαγράµµατα, αναµενόµενα αποτελέσµατα κ.α.) των αναγκαίων παρεµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν προτάσεων θεσµικών και νοµοθετικών ρυθµίσεων. Τα συστήµατα και µεθόδους διαχείρισης, παρακολούθησης της ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. που θα παρέχουν παράλληλα τη δυνατότητα τόσο «αυτοελέγχου» του εγχειρήµατος διαχρονικά, όσο και συγκριτικής ανάλυσης µε άλλα πανόµοια. Η θεσµοθέτηση και η ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. µπορεί να χαρακτηρισθεί ως «υποδοµή» που θα συµβάλλει µεσο-µακροπρόθεσµα στην προώθηση της καινοτοµίας για την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. Ο χρονικός ορίζοντας ανάπτυξης παρόµοιων εγχειρηµάτων διεθνώς, ποικίλει και δύναται σε ορισµένες περιπτώσεις να ανέρχεται ή και να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Ο «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» θα πρέπει να είναι µεσο-µακροπρόθεσµου ορίζοντα µε σκοπό την εδραίωση ενός ισχυρού και βιώσιµου τοπικού συστήµατος καινοτοµίας. Επισηµαίνεται ότι το έργο της παρούσας προκήρυξης µαζί µε το υπό προκήρυξη έργο «Ανάλυση και αποτύπωση χωροταξικών, πολεοδοµικών και ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων και Προτάσεις για αναγκαίες χωροταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις και δίκτυα στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στην ευρύτερη περιοχή», το οποίο θα βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα µε το έργο της παρούσας προκηρυξης, θα αποτελέσουν το βασικό υλικό σύνταξης του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 του Ν.3489/2006 «Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και λοιπές διατάξεις». Ως εκ τούτου κρίνεται απολύτως αναγκαία η διαρκής συνεργασία, για αλληλοτροφοδότηση στοιχείων-δεδοµένων και συντονισµό των έργων τους, µεταξύ του αναδόχου του έργου της παρούσας προκήρυξης και του αναδόχου του έργου της προηγούµενης παραγράφου υπό την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής. Υποχρέωση του Ανάδοχου του έργου της παρούσας προκήρυξης είναι να υποστηρίζει, καθ όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι τη λήξη του, την Αναθέτουσα Αρχή στις διαδικασίες διαβούλευσης µε τους εµπλεκόµενους φορείς και να προβαίνει στις Σελίδα 8 από 56

9 ενδεχόµενες αναγκαίες προσαρµογές του κειµένου του έργου του έτσι ώστε να συνταχθεί το κείµενο του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» του Άρθρου 2 του Ν.3489/2006 (εξαιρουµένου των τµηµάτων του που αφορούν χωροταξικά, πολεοδοµικά θέµατα και παρεµβάσεις τεχνικών υποδοµών και δικτύων τα οποία αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου του έργου «Ανάλυση και αποτύπωση χωροταξικών, πολεοδοµικών και ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων και Προτάσεις για αναγκαίες χωροταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις και δίκτυα στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στην ευρύτερη περιοχή»). 1. Περιεχόµενα του έργου Ο «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» θα πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες έξι (6) Μελετητικές Ενότητες: Μελετητική Ενότητα 1: Παρούσα κατάσταση και ανάλυση προοπτικών τοµέων τεχνολογικής δραστηριότητας. ιεξοδική διερεύνηση των παραγόντων ή συντελεστών διαµόρφωσης της ζήτησης και έρευνα τάσεων της ζήτησης και προσφοράς σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς, στους τοµείς τεχνολογικής δραστηριότητας. Εκ των προτέρων αξιολόγηση µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια των προοπτικών µελλοντικής εξέλιξης και, εποµένως, της σκοπιµότητας και ελκυστικότητας των τοµέων και πεδίων ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας που δυνητικά θα µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω στα πλαίσια λειτουργίας της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Μελετητική Ενότητα 2: Πλαίσιο στόχευσης και θεµατικής εξειδίκευσης των προς ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων. Τεκµηριωµένη επιλογή και προσδιορισµός µε σαφήνεια των τοµέων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στους οποίους θα επικεντρωθεί θα στηριχθεί µεσο- µακροπρόθεσµα η ανάπτυξη και η λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ.. Οι τοµείς αυτοί θα αποτελέσουν το πλαίσιο στόχευσης, εστίασης και θεµατικής εξειδίκευσης των καινοτόµων δραστηριοτήτων που θα χαρακτηρίζουν, θα «ταυτοποιούν» και θα διαφοροποιούν τη Ζ.ΚΑΙ.Θ. διεθνώς από αντίστοιχα κέντρα ανάπτυξης καινοτοµίας. Κατάλληλη ποσοτικοποίηση της «ζήτησης» των επιλεγµένων τοµέων που στοχεύει να αξιοποιήσει και να «εξυπηρετήσει» η Ζ.ΚΑΙ.Θ. και διερεύνηση των δυνητικών παρεχόµενων υπηρεσιών από την «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.» και από άλλους τοπικούς ή εθνικούς φορείς, οι οποίες υπηρεσίες µπορούν να επηρεάσουν την «ζήτηση». Η εκτιµώµενη «ζήτηση» ως ανωτέρω, θα αποτελέσει εισροή δεδοµένων στοιχείων στο έργο «Ανάλυση και αποτύπωση χωροταξικών, πολεοδοµικών και ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων και Προτάσεις για αναγκαίες χωροταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις και δίκτυα στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στην ευρύτερη περιοχή». Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος του έργου της παρούσας προκήρυξης υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον του ζητηθούν, τυχόν διευκρινιστικά επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά µε την δυνητική «ζήτηση» και τα οποία στοιχεία κρίνει η Αναθέτουσα Αρχή ότι είναι απαραίτητα ως εισροή δεδοµένων για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου. Μελετητική Ενότητα 3: Όραµα και στρατηγική ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.. Μακροπρόθεσµο αναπτυξιακό όραµα, βασικές περιφερειακές επιλογές και προτεραιότητες για την ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. Χάραξη περιφερειακής πολιτικής για την καινοτοµία και διαµόρφωση ολοκληρωµένης στρατηγικής για την µεσο-µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. µε Σελίδα 9 από 56

10 βασικούς πυλώνες παρέµβασης τα θεµατικά πεδία καινοτόµου δραστηριότητας που θα καθορισθούν βάσει της περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης των µελλοντικών προοπτικών τους (Μελετητική Ενότητα 2). Προσδιορισµός, ποιοτική και ποσοτική περιγραφή των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης της Ζώνης ανά χρονική φάση και ετήσια, όπου είναι εφικτό. Μελετητική Ενότητα 4: Συντελεστές και δράσεις επίτευξης της στρατηγικής ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.. Καταγραφή των υφιστάµενων θεσµικών, νοµοθετικών, δηµοσιονοµικών, προγραµµατικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιχειρησιακών προϋποθέσεων και δοµών, που εξυπηρετούν την επίτευξη της επιλεχθείσας στρατηγικής ανάπτυξης και των στρατηγικών στόχων. Καθορισµός των απαιτούµενων νέων θεσµικών, νοµοθετικών, δηµοσιονοµικών, προγραµµατικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών, επιχειρησιακών και οργανωσιακών προϋποθέσεων, ρυθµίσεων και δοµών για την επίτευξη της επιλεχθείσας στρατηγικής ανάπτυξης και των στρατηγικών στόχων. Βάσει των στοιχείων που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες της παρούσας µελετητικής ενότητας, προτείνονται οι κατάλληλες παρεµβάσεις και δράσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής. Για κάθε προτεινόµενη παρέµβαση και δράση καταγράφονται αναλυτικά οι απαιτούµενες πληροφορίες για την δροµολόγηση εφαρµογής τους όπως: στόχοι, εµπλεκόµενοι φορείς και αρµοδιότητές τους, δυνητικοί ωφελούµενοι και κριτήρια επιλογής τους, στάδια εφαρµογής, αναγκαία χρηµατοδότηση, αποτελέσµατα, νοµικό πλαίσιο-διατάξεις εφαρµογής κ.α.. Ενδεικτικοί τοµείς των προτεινόµενων παρεµβάσεων και δράσεων µπορούν να ληφθούν οι ακόλουθοι: νοµοθετικά και κανονιστικά µέτρα, εθνικής ή τοπικής εµβέλειας, που προάγουν και ενθαρρύνουν την ίδρυση νέων εν δυνάµει καινοτόµων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και την ενσωµάτωση καινοτοµιών στη λειτουργία επιχειρήσεων και φορέων. επενδυτικά σχήµατα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου για την χρηµατοδότηση καινοτοµικών επιχειρήσεων ή καινοτόµων δράσεων. οικονοµική ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα νέων επιχειρηµατιών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων υπό τη µορφή προγραµµάτων (δράσεις σε συγχρηµατοδοτούµενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα), αναπτυξιακών κινήτρων (άµεση ενίσχυση, φορολογικά κίνητρα κα.). δηµιουργία και ανάπτυξη µόνιµης και συντονισµένης συνεργασίας, για τη δηµιουργία νέας γνώσης και την παραγωγή καινοτοµίας, µεταξύ οργανισµών, φορέων και επιχειρήσεων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, όπως εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και ιδιωτικών επιχειρήσεων. σύστηµα διάχυσης της παραγόµενης στην Ζ.ΚΑΙ.Θ. γνώσης και καινοτοµίας καθώς και σύστηµα συγκέντρωσης της διεθνώς παραγόµενης γνώσης και καινοτοµίας και αξιοποίησής τους από τους αποδέκτες φορείς και επιχειρήσεις που συµµετέχουν ή συνδέονται µε τη Z.KAΙ.Θ. ανθρώπινο δυναµικό: εκπαίδευση, αξιοποίηση νέων επιστηµόνων από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της περιοχής, προσέλκυση επιστηµόνων κ.α. βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζοµένων στην Ζ.ΚΑΙ.Θ. (πχ. πολιτισµός, πρόνοια κ.α.) Σελίδα 10 από 56

11 Επισηµαίνεται ότι οι προτεινόµενες παρεµβάσεις και δράσεις σε τοµείς χωροταξίας και πολεοδοµίας και τεχνικών δικτύων και υποδοµών δεν αποτελούν αντικείµενο του έργου της παρούσας προκήρυξης, καθώς περιλαµβάνονται στο έργο «Ανάλυση και αποτύπωση χωροταξικών, πολεοδοµικών και ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων και Προτάσεις για αναγκαίες χωροταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις και δίκτυα στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στην ευρύτερη περιοχή». Όµως, ο ανάδοχος του έργου της παρούσας προκήρυξης υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον του ζητηθούν, τυχόν διευκρινιστικά επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά µε τις προτεινόµενες παρεµβάσεις και δράσεις κα τα οποία στοιχεία κρίνει η Αναθέτουσα Αρχή ότι είναι απαραίτητα ως εισροή δεδοµένων για την υλοποίηση του ανωτέρω έτερου έργου. Μελετητική Ενότητα 5: Σύστηµα ιαχείρισης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης της Ζώνης που θα περιλαµβάνει τις διοικητικές και διαχειριστικές ενέργειες και διαδικασίες, καθώς και τους δυνητικούς αρµόδιους φορείς εκτέλεσής τους (π.χ. Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε., Φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, Επαγγελµατικοί Φορείς κ.α.), που σχετίζονται µε: την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων που συνάδουν µε τους σκοπούς της Ζ.ΚΑΙ.Θ. τις παρεχόµενες υπηρεσίες και υποστήριξη προς φορείς, υφιστάµενους ή νέους επιχειρηµατίες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την διευκόλυνση υιοθέτησης καινοτοµιών και την διευκόλυνση εύρεσης χρηµατοδότησης. την προώθηση και ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα και την εφαρµογή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. τον συντονισµό των εµπλεκόµενων φορέων για την προσέλκυση, προώθηση και διάχυση της γνώσης και της καινοτοµίας, τη σύσταση και λειτουργία οργανωµένων «θυλάκων υποδοχής καινοτόµων δραστηριοτήτων» (Ν.3489/2006 άρθρο 11) την εγκατάσταση καινοτοµικών επιχειρήσεων και λοιπών φορέων εντός των «θυλάκων» και εκτός αυτών αλλά στα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. την προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των παρεχόµενων από αυτή συναφών πλεονεκτηµάτων και ωφελειών. την παρακολούθηση υλοποίησης-εφαρµογής και την περιοδική αναπροσαρµογή του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» (του Ν.3489/2006 Άρθρο 2) Μελετητική Ενότητα 6: Σύστηµα παρακολούθησης της ανάπτυξης της καινοτοµίας. ιαµόρφωσης συστήµατος καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίδοσης των φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Ζώνης και εκτός της Ζώνης εφόσον συµµετέχουν σε δράσεις που προάγουν την ανάπτυξη και τους σκοπούς της Ζώνης, µε τη χρήση κατάλληλων δεικτών και διαδικασιών που προσµετρούν και υποστηρίζουν την καινοτοµία σε όλες τις µορφές της βάσει διεθνώς αποδεκτών επιστηµονικών εργαλείων και τεχνικών (µεταβολή στην τεχνολογία προϊόντος - παραγωγικής διαδικασίας ή/και επιχειρησιακή οργάνωση). Η έννοια του χρόνου κατά την προσέγγιση του αντικειµένου του έργου Ο χρόνος εισέρχεται στον προβληµατισµό της προσέγγισης µε δύο κατευθύνσεις: µια προς το παρελθόν και µια προς το µέλλον. Σελίδα 11 από 56

12 Η θεώρηση προς το παρελθόν ή, ακριβέστερα, από το παρελθόν προς το σήµερα, συνδέεται µε την περιγραφή, αποτίµηση και την προσπάθεια εξήγησης της υπάρχουσας κατάστασης. Ο χρονικός ορίζοντας προς το µέλλον θα πρέπει να διακρίνεται σε χρονικές φάσειςστάδια ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. (πχ. ενδεικτικές χρονικές φάσεις-στάδια: έναρξη ή εδραίωση, ανάπτυξη, πλήρη λειτουργία, πιθανή επέκταση δραστηριοτήτων). Καθώς η ανάπτυξη παρόµοιων εγχειρηµάτων διεθνώς είναι µεσοµακροπρόθεσµου χαρακτήρα, ο χρονικός ορίζοντας εξέτασης προσδιορίζεται σε µια δεκαπενταετία µε έτος έναρξης το Πρόκειται για ένα χρονικό ορίζοντα σηµαντικό για τις οικονοµικές εξελίξεις -που τρέχουν µε πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα από όσο οι εξελίξεις στην κοινωνία και στο χώρο-, αλλά και για έναν χρονικό ορίζοντα εντός του οποίου µπορούν να γίνουν ρεαλιστικές εκτιµήσεις για τη συνολική εικόνα του µέλλοντος, να διατυπωθούν επιθυµητές εικόνες και να ασκηθεί, µε τα διαθέσιµα µέσα, πολιτική προς την κατεύθυνση πραγµατοποίησης των επιλεγµένων στόχων. Ιδιαίτερη σηµασία όµως θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι µεταξύ τους οι Μελετητικές Ενότητες παρουσιάζουν διαφορετική δυνατότητα µελετητικής εµβάθυνσης και παροχής αναλυτικών στοιχείων και µεθόδων εφαρµογής των προτάσεων, ανάλογα µε το χρόνο στον οποίο θα αναφέρονται-εξετάζουν. Ειδικότερα όσον αφορά στην Μελετητική Ενότητα 4 είναι σαφές ότι το επίπεδο ανάλυσης και περιγραφής των παρεχόµενων στοιχείων για τις προτεινόµενες δράσεις/έργα που θα ενταχθούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο ( ) θα διαφέρει από αυτό των δράσεων/έργων που θα προταθούν για ένταξη µετά την εν λόγω περίοδο. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τα χρόνο σύνταξης του «Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» είναι διαθέσιµο το ακριβές θεσµικό πλαίσιο (ΕΣΠΑ, Κανονισµοί ιαρθρωτικών Ταµείων Ε.Ε., Competitiveness Innovation Program (CIP), κ.α.) της περιόδου Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Προσφέρων στην Τεχνική Προσφορά του θα προτείνει το επίπεδο ανάλυσης και λεπτοµέρειας των παρεχόµενων στοιχείων µε ρητή διάκριση µεταξύ του χρονικού ορίζοντα που προσδιορίζεται από τις παρεµβάσεις που θα υπαχθούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο ( ) και του επόµενου χρονικού ορίζοντα µέχρι τη λήξη της δεκαπενταετίας. 2. Ζητήµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος Κάποια ζητήµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω διερεύνησης στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασµού (ενδεικτικά) αποτελούν: Η καινοτοµία είναι ένας από τους σηµαντικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις. Παρόλη την διεθνοποίηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, οι καινοτοµίες και η Ε&Τ εξακολουθούν σε µεγάλο βαθµό να αναπτύσσονται τοπικά µέσω της συνεργασίας µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων και µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων ή/και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Οι συνεργασίες αυτές είναι δε περισσότερο αποτελεσµατικές όταν οι φορείς που τις αναπτύσσουν λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιούν τις µεταξύ τους συνέργιες και να ευνοούν την αναγνωρισιµότητά τους σε διεθνές επίπεδο, αποκτώντας έτσι ένα σηµαντικό τεχνολογικό και εµπορικό στίγµα. Η ανάπτυξη και λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. αναµένεται να συµβάλει καθοριστικά στην προώθηση των ακόλουθων µορφών καινοτοµίας: o Τεχνολογική καινοτοµία, συνδέεται µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την προώθηση νέων κλάδων παραγωγής και χαρακτηρίζει το πρώιµο Σελίδα 12 από 56

13 o o στάδιο ανάπτυξης ενός κλάδου µε τη χωρική συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων µικρού µεγέθους που συνυπάρχουν προωθώντας στην αγορά πολλά πρωτότυπα προϊόντα. ιαδικαστική καινοτοµία, συνδέεται µε τη χρήση των πλέον εξελιγµένων τεχνολογιών παραγωγής, οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία καθώς αυξάνεται ο όγκος παραγωγής και εντείνεται η ανάγκη για διασφάλιση οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος. Οργανωσιακή ή µη-τεχνολογική καινοτοµία, εισαγωγή περισσότερο αποδοτικών δοµών κόστους µε την αναδιοργάνωση της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας µέσω σύγχρονων (just-in-time) συστηµάτων διανοµής, ευέλικτων γραµµών παραγωγής και δικτύων συνεργασίας, καθώς και βελτιστοποίησης της σχέσης παραγωγού προµηθευτή. Η εµπειρία από την διαχρονική εξέλιξη των πλέον επιτυχηµένων παραδειγµάτων σύστασης και λειτουργίας αντίστοιχων Ζωνών Καινοτοµίας σε χώρες της Ε.Ε. (Sophia-Antipolis Γαλλία, Adlershof-Berlin, Γερµανία, Keystone Innovation Zones, New Jersey, Η.Π.Α., North Carolina, Research Triangle, Η.Π.Α.) καταδεικνύει την ανάγκη διασφάλισης ανάλογων συνθηκών στα πλαίσια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. ως ακολούθως: o o σχεδιασµού πολιτικής και διαµόρφωσης ολοκληρωµένης στρατηγικής για την καινοτοµία στα πλαίσια συστηµατικής και εστιασµένης διερεύνησης και αξιολόγησης των εξελίξεων και µελλοντικών προοπτικών σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς τοµείς και πεδία ανάπτυξης που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την δηµιουργία νέων προϊόντων ή την σηµαντική µεταβολή υφισταµένων προϊόντων και τα οποία αφού ενισχύουν την τοπική επιχειρηµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα εκτιµάται ότι θα είναι σε θέση να συµβάλλουν καθοριστικά στην προώθηση των βασικών σκοπών δηµιουργίας της Ζ.ΚΑΙ.Θ., στενής και διαρκούς συνεργασίας µεταξύ διοικητικών αρχών διαφόρων επιπέδων, οργανισµών και ιδρυµάτων παραγωγής γνώσης, επιχειρήσεων έντασης και διάχυσης γνώσης, καθώς και των συλλογικών εκπροσώπων τους, µε σκοπό την λήψη αποφάσεων και δροµολόγηση δράσεων σε θέµατα τεχνολογικής και επιστηµονικής έρευνας και εφαρµογών. Άρθρο 5. Παραδοτέα του έργου Το έργο του αναδόχου, διαρθρώνεται γύρω από Παραδοτέα που οφείλει να υποβάλει σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία της υλοποίησης του έργου του. Ειδικότερα, τα Παραδοτέα θα αναφέρονται στα ακόλουθα (ο Προσφέρων υποχρεούται να προτείνει αναλυτικά περιεχόµενα έκαστου Παραδοτέου στη Τεχνική Προσφορά του): Παραδοτέο Α Στόχοι και Στρατηγική Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Θα περιλαµβάνει πλήρη ανάλυση και ολοκληρωµένη επεξεργασία στα Σηµεία Ανάλυσης 1 έως 3 του άρθρου 4 ως ανωτέρω. Παραδοτέο Β - Ολοκληρωµένο Πλάνο Παρεµβάσεων και ράσεων για την Ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Θα περιλαµβάνει πλήρη ανάλυση και ολοκληρωµένη επεξεργασία στο Σηµείο Ανάλυσης 4 του άρθρου 4 ως ανωτέρω. Παραδοτέο Γ Συστήµατα διαχείρισης και παρακολούθησης ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ, Θα περιλαµβάνει πλήρη ανάλυση και ολοκληρωµένη επεξεργασία στα Σηµεία Ανάλυσης 5 έως 6 του άρθρου 4 ως ανωτέρω. Σελίδα 13 από 56

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα