ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση Έργο µε κωδικό ΟΠΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ζ.ΚΑΙ.Θ.)» Αναθέτουσα Αρχή ιάρκεια Έργου Προϋπολογισµός Έργου Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ. (Ε.Ε.Ε.Κ.): Αριθµός ιακήρυξης στην Επισ. Εφηµερίδα των Ε.Κ. :../ S της Ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών Τόπος υποβολής Προσφορών Παραλαβή τεύχους Προκήρυξης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ : Οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης : ,83 πλέον Φ.Π.Α.. : :.., 10:00 πρωινή : : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ιεύθυνση ιοίκησης, Γραφείο.. Ταχ. /νση: ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Τ.Κ Θεσ/νίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ιεύθυνση ιοίκησης, Γραφείο.. Ταχ. /νση: ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Τ.Κ Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX : Web-site : Στοιχεία έργου στο Π..Ε. ΕΡΓΟ 2006ΣΕ / ΣΑΕ 39/3 Σελίδα 1 από 56

2 Περιεχόµενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1. ΆΡΘΡΟ 2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ...5 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...7 ΆΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...7 ΆΡΘΡΟ 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΆΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΆΡΘΡΟ 6. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 7. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΆΡΘΡΟ 8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΆΡΘΡΟ 9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 10. ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 11. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 19 ΆΡΘΡΟ 13. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 14. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 16. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22 ΆΡΘΡΟ 17. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 25 ΆΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 20. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΆΡΘΡΟ 21. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 2 από 56

3 ΆΡΘΡΟ 22. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 23. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΆΡΘΡΟ 24. ΛΥΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 25. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΆΡΘΡΟ 26. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ΆΡΘΡΟ 27. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 28. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 29. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΆΡΘΡΟ 30. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 31. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΆΡΘΡΟ 32. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΆΡΘΡΟ 33. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΗΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σελίδα 3 από 56

4 Με την παρούσα Προκήρυξη το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης (ΥΜΑΘ ή Αναθέτουσα Αρχή ή/ και Εργοδότης) προτίθεται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας εκπόνησης του έργου «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.)», σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» και συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις του π.δ 346/1998 (ΦΕΚ 230/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπου δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, µε κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Το Τεύχος Προκήρυξης αποτελείται από: i. Τριάντα τρία Άρθρα σε πέντε Κεφάλαια (Κεφάλαιο Α έως Ε) ii. Το Προσάρτηµα Ι (Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής) και iii. Το Προσάρτηµα ΙΙ (Περίληψη Μελέτης εξειδίκευσης της ράσης του ΕΠΑΝ) Σελίδα 4 από 56

5 Άρθρο 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 1.1. Κύριος του Έργου είναι το Ελληνικό ηµόσιο Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η ιεύθυνση ιοίκησης Ταχ. /νση : ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX : Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία: Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία Προσφέρων: Ο ενδιαφερόµενος, δηλαδή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που έχει υποβάλει φάκελο προσφοράς στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 9 της παρούσας τεύχη, που µετά την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..): Η Επιτροπή που θα συσταθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε αρµοδιότητα την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν. Ανάδοχος: ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την παρούσα διαδικασία να παρέχει τις υπηρεσίες µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί ήλωση: Η Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της χώρας προέλευσης της εταιρίας (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευόµενο απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση του στα ελληνικά και επικυρωµένο κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας (άρθρο 454). Άρθρο 2. Το πλαίσιο αναφοράς Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αναγνωρίζει, ως µια από τις βασικές προτεραιότητές της για την περίοδο , την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσω της βελτίωσης, της ενθάρρυνσης και της προώθησης της καινοτοµίας σε όλες τις δραστηριότητες των δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το εκέµβριο 2005, έδωσε περαιτέρω έµφαση στην έρευνα και στην καινοτοµία, µέσω της αύξησης και της συγκέντρωσης των πόρων της Συνοχής σε επενδύσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Σύµφωνα µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή, µια εκ των τριών προτεραιοτήτων για την νέα προγραµµατική περίοδο είναι η «ενθάρρυνση της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης της οικονοµίας της γνώσης µέσω της έρευνας και της καινοτοµίας, περιλαµβανοµένων και των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας». Το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) το οποίο υποβλήθηκε στην Ε.Ε. τον Οκτώβριο του 2005, περιλαµβάνει δράσεις για «την προώθηση της Κοινωνίας της Σελίδα 5 από 56

6 Γνώσης, για την Έρευνα & Ανάπτυξη και την Καινοτοµία». Επίσης, µεγάλο τµήµα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , αναµένεται να συµβάλει στην προώθηση των προτεραιοτήτων του ΕΠΜ, ειδικότερα όσον αφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, στην τόνωση της καινοτοµίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται, διεθνώς, για την προώθηση της καινοτοµίας, σε τοπικό επίπεδο περιλαµβάνουν µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και ενεργειών µε ποικίλους τίτλους, όπως: Ζώνες Καινοτοµίας, Επιστηµονικό Πάρκο, Τεχνοπόλος, ίκτυα (clusters). Παρά την µεγάλη ετερογένειά τους, εν τούτοις, οι πρωτοβουλίες αυτές παρουσιάζουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά σηµεία, σχετικά µε την οργανωτική τους δοµή. Η πρωτοβουλία για τη δηµιουργία τους προέρχεται από το κράτος ή τον ιδιωτικό τοµέα ή από τη σύµπραξη αυτών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο ρόλος του κράτους, ως φορέα της πρωτοβουλίας, φαίνεται ότι είναι σηµαντικός, κατά κύριο λόγο, για την χρηµατοδότηση της πρωτοβουλίας και την οργανωτική υποστήριξή της. Παραδείγµατα τέτοιων εγχειρηµάτων είναι οι ΚΙΖ στο New Jersey και στην Pennsylvania των ΗΠΑ, η Clusterland στην Upper Austria, το Τεχνολογικό Πάρκο της Sophia-Antipolis στην Γαλλία, ο τεχνοπόλος Cambridge στη Μ. Βρετανία κ.α. Η ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. εξυπηρετεί και συνάδει, τόσο µε τις εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες, όσο και µε τις αντίστοιχες της Ε.Ε. στην υλοποίηση των δράσεων της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου. Η αρχική φάση δηµιουργίας της Ζ.ΚΑΙ.Θ. εντάσσεται στο Γ ΚΠΣ (Ε.Π.ΑΝ.) και αποτελεί έργο «γέφυρα» για την υλοποίηση καινοτοµικών δράσεων, εν όψει της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου Η Ζ.ΚΑΙ.Θ είναι ένα ανοικτό περιοχικό σύστηµα καινοτοµίας, όπου συναθροίζονται ποικίλες δραστηριότητες σε υπο-περιοχές της Ζώνης σε συνέχεια µε τον κυρίως οικιστικό, επιχειρηµατικό και οικονοµικό χώρο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η Ζ.ΚΑΙ.Θ. αποτελεί ένα περιφερειακό αναπτυξιακό εγχείρηµα για την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ της έρευνας και της παραγωγής και την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε αναµενόµενα αποτελέσµατα: την ενίσχυση της ενσωµάτωσης καινοτοµιών και της ανάπτυξης καινοτοµικών δραστηριοτήτων από υφιστάµενες επιχειρήσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, την προσέλκυση νέων επενδύσεων µε έµφαση σε επενδύσεις έντασης γνώσης, την αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού της περιοχής και την συγκράτησή του στην περιοχή, τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης υψηλής κατάρτισης και τεχνογνωσίας τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζοµένων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στόχος του εγχειρήµατος είναι να καταστεί η Θεσσαλονίκη «Κέντρο Ανάπτυξης και ιάχυσης της Καινοτοµίας της Ν.Α. Ευρώπης» και να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Η ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. θα γίνει µέσω δέσµης παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς οι οποίες παρεµβάσεις θα περιγράφονται και θα αναλύονται στο «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» (του Ν.3489/2006, Άρθρο 2). Το πλαίσιο αναφοράς εντός του οποίου θα εκπονηθεί το έργο της παρούσας Προκήρυξης «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» στηρίζεται στα εξής: 1. Το Νόµο 3489/2006 «Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 205/ ). Σελίδα 6 από 56

7 2. Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρύθµισης της Ελλάδας και ειδικότερα τα µέρη αυτού που αφορούν δράσεις για «την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης, για την Έρευνα & Ανάπτυξη και την Καινοτοµία», καθώς και τις σχετικές κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα εν δυνάµει συναφή µε τη Ζ.ΚΑΙ.Θ. θεµατικά και περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου Την αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισαβόνας και του Γκέτεµποργκ. 5. Τους Κανονισµούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτική της Συνοχής Τα Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών (23 και 24 Μαρτίου 2006) και ιδιαίτερα τα εδάφια που αναφέρονται στην πολιτική για την καινοτοµία. 7. Τις ακόλουθες Ανακοινώσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Πολιτική για την καινοτοµία: επικαιροποίηση της προσέγγισης της Ένωσης µε βάση τη στρατηγική της Λισσαβόνας /COM/2003/0112 τελικό. Επενδύοντας στην έρευνα: το πρόγραµµα δράσης για την Ευρώπη {SEC(2003) 489}/COM/2003/0226 τελικό. 8. Το έβδοµο (7 ο ) πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ). 9. Το πρόγραµµα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία CIP ( ). 10. Τις κοινές κατευθύνσεις ΟΟΣΑ - Ε.Ε. για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριακών δεδοµένων για την Καινοτοµία {The Measurement of Scientific and Technological Activities The Oslo Manual}. 11. Τις διαδικασίες, ενέργειες και τις δηµοσιεύσεις στα πλαίσια του ικτύου Καινοτόµων Περιφερειών στην Ευρώπη {Innovating Regions in Europe (IRE) network}. 12. Τις προτάσεων της ιυπουργικής Επιτροπής για την Έρευνα και την Τεχνολογία ( ΕΕΤ) για το νέο Σχέδιο Νόµου Ε&Τ (www.gsrt.gr). 13. Τη «Μελέτη Εξειδίκευσης της ράσης του ΕΠΑΝ» που ανατέθηκε από την ΕΥ ΕΠΑΝ και ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του H Περίληψη της Μελέτης αυτής επισυνάπτεται στο Προσάρτηµα ΙΙ της παρούσης ως πληροφοριακό υλικό χωρίς όµως να σηµαίνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή υιοθετεί τις προτάσεις της ή ότι το έργο της παρούσας προκήρυξης θα πρέπει να ακολουθεί το πλαίσιο αυτών των προτάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 3. Στόχοι του έργου Μέσω του παρόντος έργου το ΥΜΑΘ επιδιώκει: Να καταρτισθεί το «ενιαίο µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα δράσης µε σαφείς αναπτυξιακούς στόχους και µεθοδολογία που προτείνει δέσµη παρεµβάσεων για την επίτευξη του σκοπού και την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ» 1 Πηγή: Σελίδα 7 από 56

8 Να δηµιουργήσει µία επιστηµονικά τεκµηριωµένη βάση για τη διαµόρφωση ενός µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού οράµατος και να διερευνήσει- αποτυπώσει τις βασικές επιλογές και προτεραιότητες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στους τοµείς της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, δηµιουργικότητας και µη τεχνολογικής καινοτοµίας µε επίκεντρο τη Ζ.ΚΑΙ.Θ και µε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Άρθρο 4. Αντικείµενο του έργου Σκοπός του έργου είναι η εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ και η ανάλυση των τακτικών, µέσων, δράσεων και παρεµβάσεων επίτευξης τους, ως εκ τούτου το αντικείµενο του «Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» αφορά: Την δυναµική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, των τάσεων και προσδιοριστικών παραγόντων ανάπτυξης της καινοτοµίας και της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας στην περιοχή, κατάταξη των βασικών προβληµάτων και των αναπτυξιακών κενών που καλείται να αντιµετωπίσει το Σχέδιο καθώς και ανάλυση SWOT. Την γενική επισκόπηση της στρατηγικής και τη σαφή διατύπωση και ιεράρχηση των γενικών και ειδικών στόχων κατάλληλα ποσοτικοποιηµένων. Την εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας επίτευξης των στρατηγικών στόχων που θα περιλαµβάνουν την αναλυτική περιγραφή (αντικείµενο, ωφελούµενοι, διαδικασίες, ποσά, χρονοδιαγράµµατα, αναµενόµενα αποτελέσµατα κ.α.) των αναγκαίων παρεµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν προτάσεων θεσµικών και νοµοθετικών ρυθµίσεων. Τα συστήµατα και µεθόδους διαχείρισης, παρακολούθησης της ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. που θα παρέχουν παράλληλα τη δυνατότητα τόσο «αυτοελέγχου» του εγχειρήµατος διαχρονικά, όσο και συγκριτικής ανάλυσης µε άλλα πανόµοια. Η θεσµοθέτηση και η ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. µπορεί να χαρακτηρισθεί ως «υποδοµή» που θα συµβάλλει µεσο-µακροπρόθεσµα στην προώθηση της καινοτοµίας για την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. Ο χρονικός ορίζοντας ανάπτυξης παρόµοιων εγχειρηµάτων διεθνώς, ποικίλει και δύναται σε ορισµένες περιπτώσεις να ανέρχεται ή και να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Ο «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» θα πρέπει να είναι µεσο-µακροπρόθεσµου ορίζοντα µε σκοπό την εδραίωση ενός ισχυρού και βιώσιµου τοπικού συστήµατος καινοτοµίας. Επισηµαίνεται ότι το έργο της παρούσας προκήρυξης µαζί µε το υπό προκήρυξη έργο «Ανάλυση και αποτύπωση χωροταξικών, πολεοδοµικών και ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων και Προτάσεις για αναγκαίες χωροταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις και δίκτυα στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στην ευρύτερη περιοχή», το οποίο θα βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα µε το έργο της παρούσας προκηρυξης, θα αποτελέσουν το βασικό υλικό σύνταξης του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 του Ν.3489/2006 «Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και λοιπές διατάξεις». Ως εκ τούτου κρίνεται απολύτως αναγκαία η διαρκής συνεργασία, για αλληλοτροφοδότηση στοιχείων-δεδοµένων και συντονισµό των έργων τους, µεταξύ του αναδόχου του έργου της παρούσας προκήρυξης και του αναδόχου του έργου της προηγούµενης παραγράφου υπό την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής. Υποχρέωση του Ανάδοχου του έργου της παρούσας προκήρυξης είναι να υποστηρίζει, καθ όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι τη λήξη του, την Αναθέτουσα Αρχή στις διαδικασίες διαβούλευσης µε τους εµπλεκόµενους φορείς και να προβαίνει στις Σελίδα 8 από 56

9 ενδεχόµενες αναγκαίες προσαρµογές του κειµένου του έργου του έτσι ώστε να συνταχθεί το κείµενο του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» του Άρθρου 2 του Ν.3489/2006 (εξαιρουµένου των τµηµάτων του που αφορούν χωροταξικά, πολεοδοµικά θέµατα και παρεµβάσεις τεχνικών υποδοµών και δικτύων τα οποία αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου του έργου «Ανάλυση και αποτύπωση χωροταξικών, πολεοδοµικών και ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων και Προτάσεις για αναγκαίες χωροταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις και δίκτυα στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στην ευρύτερη περιοχή»). 1. Περιεχόµενα του έργου Ο «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» θα πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες έξι (6) Μελετητικές Ενότητες: Μελετητική Ενότητα 1: Παρούσα κατάσταση και ανάλυση προοπτικών τοµέων τεχνολογικής δραστηριότητας. ιεξοδική διερεύνηση των παραγόντων ή συντελεστών διαµόρφωσης της ζήτησης και έρευνα τάσεων της ζήτησης και προσφοράς σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς, στους τοµείς τεχνολογικής δραστηριότητας. Εκ των προτέρων αξιολόγηση µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια των προοπτικών µελλοντικής εξέλιξης και, εποµένως, της σκοπιµότητας και ελκυστικότητας των τοµέων και πεδίων ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας που δυνητικά θα µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω στα πλαίσια λειτουργίας της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Μελετητική Ενότητα 2: Πλαίσιο στόχευσης και θεµατικής εξειδίκευσης των προς ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων. Τεκµηριωµένη επιλογή και προσδιορισµός µε σαφήνεια των τοµέων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στους οποίους θα επικεντρωθεί θα στηριχθεί µεσο- µακροπρόθεσµα η ανάπτυξη και η λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ.. Οι τοµείς αυτοί θα αποτελέσουν το πλαίσιο στόχευσης, εστίασης και θεµατικής εξειδίκευσης των καινοτόµων δραστηριοτήτων που θα χαρακτηρίζουν, θα «ταυτοποιούν» και θα διαφοροποιούν τη Ζ.ΚΑΙ.Θ. διεθνώς από αντίστοιχα κέντρα ανάπτυξης καινοτοµίας. Κατάλληλη ποσοτικοποίηση της «ζήτησης» των επιλεγµένων τοµέων που στοχεύει να αξιοποιήσει και να «εξυπηρετήσει» η Ζ.ΚΑΙ.Θ. και διερεύνηση των δυνητικών παρεχόµενων υπηρεσιών από την «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.» και από άλλους τοπικούς ή εθνικούς φορείς, οι οποίες υπηρεσίες µπορούν να επηρεάσουν την «ζήτηση». Η εκτιµώµενη «ζήτηση» ως ανωτέρω, θα αποτελέσει εισροή δεδοµένων στοιχείων στο έργο «Ανάλυση και αποτύπωση χωροταξικών, πολεοδοµικών και ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων και Προτάσεις για αναγκαίες χωροταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις και δίκτυα στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στην ευρύτερη περιοχή». Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος του έργου της παρούσας προκήρυξης υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον του ζητηθούν, τυχόν διευκρινιστικά επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά µε την δυνητική «ζήτηση» και τα οποία στοιχεία κρίνει η Αναθέτουσα Αρχή ότι είναι απαραίτητα ως εισροή δεδοµένων για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου. Μελετητική Ενότητα 3: Όραµα και στρατηγική ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.. Μακροπρόθεσµο αναπτυξιακό όραµα, βασικές περιφερειακές επιλογές και προτεραιότητες για την ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. Χάραξη περιφερειακής πολιτικής για την καινοτοµία και διαµόρφωση ολοκληρωµένης στρατηγικής για την µεσο-µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. µε Σελίδα 9 από 56

10 βασικούς πυλώνες παρέµβασης τα θεµατικά πεδία καινοτόµου δραστηριότητας που θα καθορισθούν βάσει της περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης των µελλοντικών προοπτικών τους (Μελετητική Ενότητα 2). Προσδιορισµός, ποιοτική και ποσοτική περιγραφή των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης της Ζώνης ανά χρονική φάση και ετήσια, όπου είναι εφικτό. Μελετητική Ενότητα 4: Συντελεστές και δράσεις επίτευξης της στρατηγικής ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.. Καταγραφή των υφιστάµενων θεσµικών, νοµοθετικών, δηµοσιονοµικών, προγραµµατικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιχειρησιακών προϋποθέσεων και δοµών, που εξυπηρετούν την επίτευξη της επιλεχθείσας στρατηγικής ανάπτυξης και των στρατηγικών στόχων. Καθορισµός των απαιτούµενων νέων θεσµικών, νοµοθετικών, δηµοσιονοµικών, προγραµµατικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών, επιχειρησιακών και οργανωσιακών προϋποθέσεων, ρυθµίσεων και δοµών για την επίτευξη της επιλεχθείσας στρατηγικής ανάπτυξης και των στρατηγικών στόχων. Βάσει των στοιχείων που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες της παρούσας µελετητικής ενότητας, προτείνονται οι κατάλληλες παρεµβάσεις και δράσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής. Για κάθε προτεινόµενη παρέµβαση και δράση καταγράφονται αναλυτικά οι απαιτούµενες πληροφορίες για την δροµολόγηση εφαρµογής τους όπως: στόχοι, εµπλεκόµενοι φορείς και αρµοδιότητές τους, δυνητικοί ωφελούµενοι και κριτήρια επιλογής τους, στάδια εφαρµογής, αναγκαία χρηµατοδότηση, αποτελέσµατα, νοµικό πλαίσιο-διατάξεις εφαρµογής κ.α.. Ενδεικτικοί τοµείς των προτεινόµενων παρεµβάσεων και δράσεων µπορούν να ληφθούν οι ακόλουθοι: νοµοθετικά και κανονιστικά µέτρα, εθνικής ή τοπικής εµβέλειας, που προάγουν και ενθαρρύνουν την ίδρυση νέων εν δυνάµει καινοτόµων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και την ενσωµάτωση καινοτοµιών στη λειτουργία επιχειρήσεων και φορέων. επενδυτικά σχήµατα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου για την χρηµατοδότηση καινοτοµικών επιχειρήσεων ή καινοτόµων δράσεων. οικονοµική ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα νέων επιχειρηµατιών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων υπό τη µορφή προγραµµάτων (δράσεις σε συγχρηµατοδοτούµενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα), αναπτυξιακών κινήτρων (άµεση ενίσχυση, φορολογικά κίνητρα κα.). δηµιουργία και ανάπτυξη µόνιµης και συντονισµένης συνεργασίας, για τη δηµιουργία νέας γνώσης και την παραγωγή καινοτοµίας, µεταξύ οργανισµών, φορέων και επιχειρήσεων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, όπως εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και ιδιωτικών επιχειρήσεων. σύστηµα διάχυσης της παραγόµενης στην Ζ.ΚΑΙ.Θ. γνώσης και καινοτοµίας καθώς και σύστηµα συγκέντρωσης της διεθνώς παραγόµενης γνώσης και καινοτοµίας και αξιοποίησής τους από τους αποδέκτες φορείς και επιχειρήσεις που συµµετέχουν ή συνδέονται µε τη Z.KAΙ.Θ. ανθρώπινο δυναµικό: εκπαίδευση, αξιοποίηση νέων επιστηµόνων από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της περιοχής, προσέλκυση επιστηµόνων κ.α. βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζοµένων στην Ζ.ΚΑΙ.Θ. (πχ. πολιτισµός, πρόνοια κ.α.) Σελίδα 10 από 56

11 Επισηµαίνεται ότι οι προτεινόµενες παρεµβάσεις και δράσεις σε τοµείς χωροταξίας και πολεοδοµίας και τεχνικών δικτύων και υποδοµών δεν αποτελούν αντικείµενο του έργου της παρούσας προκήρυξης, καθώς περιλαµβάνονται στο έργο «Ανάλυση και αποτύπωση χωροταξικών, πολεοδοµικών και ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και δικτύων και Προτάσεις για αναγκαίες χωροταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις και δίκτυα στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στην ευρύτερη περιοχή». Όµως, ο ανάδοχος του έργου της παρούσας προκήρυξης υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον του ζητηθούν, τυχόν διευκρινιστικά επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά µε τις προτεινόµενες παρεµβάσεις και δράσεις κα τα οποία στοιχεία κρίνει η Αναθέτουσα Αρχή ότι είναι απαραίτητα ως εισροή δεδοµένων για την υλοποίηση του ανωτέρω έτερου έργου. Μελετητική Ενότητα 5: Σύστηµα ιαχείρισης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης της Ζώνης που θα περιλαµβάνει τις διοικητικές και διαχειριστικές ενέργειες και διαδικασίες, καθώς και τους δυνητικούς αρµόδιους φορείς εκτέλεσής τους (π.χ. Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε., Φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, Επαγγελµατικοί Φορείς κ.α.), που σχετίζονται µε: την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων που συνάδουν µε τους σκοπούς της Ζ.ΚΑΙ.Θ. τις παρεχόµενες υπηρεσίες και υποστήριξη προς φορείς, υφιστάµενους ή νέους επιχειρηµατίες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την διευκόλυνση υιοθέτησης καινοτοµιών και την διευκόλυνση εύρεσης χρηµατοδότησης. την προώθηση και ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα και την εφαρµογή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. τον συντονισµό των εµπλεκόµενων φορέων για την προσέλκυση, προώθηση και διάχυση της γνώσης και της καινοτοµίας, τη σύσταση και λειτουργία οργανωµένων «θυλάκων υποδοχής καινοτόµων δραστηριοτήτων» (Ν.3489/2006 άρθρο 11) την εγκατάσταση καινοτοµικών επιχειρήσεων και λοιπών φορέων εντός των «θυλάκων» και εκτός αυτών αλλά στα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. την προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των παρεχόµενων από αυτή συναφών πλεονεκτηµάτων και ωφελειών. την παρακολούθηση υλοποίησης-εφαρµογής και την περιοδική αναπροσαρµογή του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» (του Ν.3489/2006 Άρθρο 2) Μελετητική Ενότητα 6: Σύστηµα παρακολούθησης της ανάπτυξης της καινοτοµίας. ιαµόρφωσης συστήµατος καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίδοσης των φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Ζώνης και εκτός της Ζώνης εφόσον συµµετέχουν σε δράσεις που προάγουν την ανάπτυξη και τους σκοπούς της Ζώνης, µε τη χρήση κατάλληλων δεικτών και διαδικασιών που προσµετρούν και υποστηρίζουν την καινοτοµία σε όλες τις µορφές της βάσει διεθνώς αποδεκτών επιστηµονικών εργαλείων και τεχνικών (µεταβολή στην τεχνολογία προϊόντος - παραγωγικής διαδικασίας ή/και επιχειρησιακή οργάνωση). Η έννοια του χρόνου κατά την προσέγγιση του αντικειµένου του έργου Ο χρόνος εισέρχεται στον προβληµατισµό της προσέγγισης µε δύο κατευθύνσεις: µια προς το παρελθόν και µια προς το µέλλον. Σελίδα 11 από 56

12 Η θεώρηση προς το παρελθόν ή, ακριβέστερα, από το παρελθόν προς το σήµερα, συνδέεται µε την περιγραφή, αποτίµηση και την προσπάθεια εξήγησης της υπάρχουσας κατάστασης. Ο χρονικός ορίζοντας προς το µέλλον θα πρέπει να διακρίνεται σε χρονικές φάσειςστάδια ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. (πχ. ενδεικτικές χρονικές φάσεις-στάδια: έναρξη ή εδραίωση, ανάπτυξη, πλήρη λειτουργία, πιθανή επέκταση δραστηριοτήτων). Καθώς η ανάπτυξη παρόµοιων εγχειρηµάτων διεθνώς είναι µεσοµακροπρόθεσµου χαρακτήρα, ο χρονικός ορίζοντας εξέτασης προσδιορίζεται σε µια δεκαπενταετία µε έτος έναρξης το Πρόκειται για ένα χρονικό ορίζοντα σηµαντικό για τις οικονοµικές εξελίξεις -που τρέχουν µε πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα από όσο οι εξελίξεις στην κοινωνία και στο χώρο-, αλλά και για έναν χρονικό ορίζοντα εντός του οποίου µπορούν να γίνουν ρεαλιστικές εκτιµήσεις για τη συνολική εικόνα του µέλλοντος, να διατυπωθούν επιθυµητές εικόνες και να ασκηθεί, µε τα διαθέσιµα µέσα, πολιτική προς την κατεύθυνση πραγµατοποίησης των επιλεγµένων στόχων. Ιδιαίτερη σηµασία όµως θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι µεταξύ τους οι Μελετητικές Ενότητες παρουσιάζουν διαφορετική δυνατότητα µελετητικής εµβάθυνσης και παροχής αναλυτικών στοιχείων και µεθόδων εφαρµογής των προτάσεων, ανάλογα µε το χρόνο στον οποίο θα αναφέρονται-εξετάζουν. Ειδικότερα όσον αφορά στην Μελετητική Ενότητα 4 είναι σαφές ότι το επίπεδο ανάλυσης και περιγραφής των παρεχόµενων στοιχείων για τις προτεινόµενες δράσεις/έργα που θα ενταχθούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο ( ) θα διαφέρει από αυτό των δράσεων/έργων που θα προταθούν για ένταξη µετά την εν λόγω περίοδο. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τα χρόνο σύνταξης του «Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.» είναι διαθέσιµο το ακριβές θεσµικό πλαίσιο (ΕΣΠΑ, Κανονισµοί ιαρθρωτικών Ταµείων Ε.Ε., Competitiveness Innovation Program (CIP), κ.α.) της περιόδου Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Προσφέρων στην Τεχνική Προσφορά του θα προτείνει το επίπεδο ανάλυσης και λεπτοµέρειας των παρεχόµενων στοιχείων µε ρητή διάκριση µεταξύ του χρονικού ορίζοντα που προσδιορίζεται από τις παρεµβάσεις που θα υπαχθούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο ( ) και του επόµενου χρονικού ορίζοντα µέχρι τη λήξη της δεκαπενταετίας. 2. Ζητήµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος Κάποια ζητήµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω διερεύνησης στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασµού (ενδεικτικά) αποτελούν: Η καινοτοµία είναι ένας από τους σηµαντικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις. Παρόλη την διεθνοποίηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, οι καινοτοµίες και η Ε&Τ εξακολουθούν σε µεγάλο βαθµό να αναπτύσσονται τοπικά µέσω της συνεργασίας µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων και µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων ή/και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Οι συνεργασίες αυτές είναι δε περισσότερο αποτελεσµατικές όταν οι φορείς που τις αναπτύσσουν λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιούν τις µεταξύ τους συνέργιες και να ευνοούν την αναγνωρισιµότητά τους σε διεθνές επίπεδο, αποκτώντας έτσι ένα σηµαντικό τεχνολογικό και εµπορικό στίγµα. Η ανάπτυξη και λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. αναµένεται να συµβάλει καθοριστικά στην προώθηση των ακόλουθων µορφών καινοτοµίας: o Τεχνολογική καινοτοµία, συνδέεται µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την προώθηση νέων κλάδων παραγωγής και χαρακτηρίζει το πρώιµο Σελίδα 12 από 56

13 o o στάδιο ανάπτυξης ενός κλάδου µε τη χωρική συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων µικρού µεγέθους που συνυπάρχουν προωθώντας στην αγορά πολλά πρωτότυπα προϊόντα. ιαδικαστική καινοτοµία, συνδέεται µε τη χρήση των πλέον εξελιγµένων τεχνολογιών παραγωγής, οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία καθώς αυξάνεται ο όγκος παραγωγής και εντείνεται η ανάγκη για διασφάλιση οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος. Οργανωσιακή ή µη-τεχνολογική καινοτοµία, εισαγωγή περισσότερο αποδοτικών δοµών κόστους µε την αναδιοργάνωση της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας µέσω σύγχρονων (just-in-time) συστηµάτων διανοµής, ευέλικτων γραµµών παραγωγής και δικτύων συνεργασίας, καθώς και βελτιστοποίησης της σχέσης παραγωγού προµηθευτή. Η εµπειρία από την διαχρονική εξέλιξη των πλέον επιτυχηµένων παραδειγµάτων σύστασης και λειτουργίας αντίστοιχων Ζωνών Καινοτοµίας σε χώρες της Ε.Ε. (Sophia-Antipolis Γαλλία, Adlershof-Berlin, Γερµανία, Keystone Innovation Zones, New Jersey, Η.Π.Α., North Carolina, Research Triangle, Η.Π.Α.) καταδεικνύει την ανάγκη διασφάλισης ανάλογων συνθηκών στα πλαίσια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. ως ακολούθως: o o σχεδιασµού πολιτικής και διαµόρφωσης ολοκληρωµένης στρατηγικής για την καινοτοµία στα πλαίσια συστηµατικής και εστιασµένης διερεύνησης και αξιολόγησης των εξελίξεων και µελλοντικών προοπτικών σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς τοµείς και πεδία ανάπτυξης που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την δηµιουργία νέων προϊόντων ή την σηµαντική µεταβολή υφισταµένων προϊόντων και τα οποία αφού ενισχύουν την τοπική επιχειρηµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα εκτιµάται ότι θα είναι σε θέση να συµβάλλουν καθοριστικά στην προώθηση των βασικών σκοπών δηµιουργίας της Ζ.ΚΑΙ.Θ., στενής και διαρκούς συνεργασίας µεταξύ διοικητικών αρχών διαφόρων επιπέδων, οργανισµών και ιδρυµάτων παραγωγής γνώσης, επιχειρήσεων έντασης και διάχυσης γνώσης, καθώς και των συλλογικών εκπροσώπων τους, µε σκοπό την λήψη αποφάσεων και δροµολόγηση δράσεων σε θέµατα τεχνολογικής και επιστηµονικής έρευνας και εφαρµογών. Άρθρο 5. Παραδοτέα του έργου Το έργο του αναδόχου, διαρθρώνεται γύρω από Παραδοτέα που οφείλει να υποβάλει σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία της υλοποίησης του έργου του. Ειδικότερα, τα Παραδοτέα θα αναφέρονται στα ακόλουθα (ο Προσφέρων υποχρεούται να προτείνει αναλυτικά περιεχόµενα έκαστου Παραδοτέου στη Τεχνική Προσφορά του): Παραδοτέο Α Στόχοι και Στρατηγική Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Θα περιλαµβάνει πλήρη ανάλυση και ολοκληρωµένη επεξεργασία στα Σηµεία Ανάλυσης 1 έως 3 του άρθρου 4 ως ανωτέρω. Παραδοτέο Β - Ολοκληρωµένο Πλάνο Παρεµβάσεων και ράσεων για την Ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Θα περιλαµβάνει πλήρη ανάλυση και ολοκληρωµένη επεξεργασία στο Σηµείο Ανάλυσης 4 του άρθρου 4 ως ανωτέρω. Παραδοτέο Γ Συστήµατα διαχείρισης και παρακολούθησης ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ, Θα περιλαµβάνει πλήρη ανάλυση και ολοκληρωµένη επεξεργασία στα Σηµεία Ανάλυσης 5 έως 6 του άρθρου 4 ως ανωτέρω. Σελίδα 13 από 56

14 Άρθρο 6. ιάρκεια και προϋπολογισµός του έργου Το έργο του Αναδόχου έχει διάρκεια οχτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασής του µε δυνατότητα παράτασης µέχρι τέσσερις (4) επιπλέον µήνες χωρίς αναπροσαρµογή της συµφωνηθείσας µε τη Σύµβαση αµοιβής. Οι προθεσµίες υποβολής των αναφερόµενων στο Άρθρο 5 παραδοτέων, αναφέρονται στον επόµενο πίνακα. Πίνακας: Προθεσµίες υποβολής Παραδοτέων έργου Α/Α ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 1 Στόχοι και Στρατηγική Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ Ολοκληρωµένο Πλάνο Παρεµβάσεων και ράσεων για την Ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Συστήµατα διαχείρισης και παρακολούθησης της ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ 6 8 Ο εκτιµώµενος συνολικός προϋπολογισµός του έργου, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα ενεά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών ( ,83), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ και δεκαεπτά λεπτών ( ,17), ήτοι συνολικός προϋπολογισµός έργου µε ΦΠΑ ,00. Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού ποσού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό. Σελίδα 14 από 56

15 Άρθρο 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ισχύουσα Νοµοθεσία Ο διαγωνισµός, η Σύµβαση καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από τις διατάξεις: 1. Οδηγία 2004/18 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 2083/2005 της Επιτροπής της 19ης εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ ΕΚ. και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια των εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συµβάσεων. 2. Π. 346/1998 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» (ΦΕΚ Α 230/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ Α 15/2000) και το π.δ. 101/2003 (ΦΕΚ Α 195/2003), στο βαθµό που δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Π.. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 266/1996). 4. Ν. 2522/1997 «ικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α 178/1997). 5. Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995) 6. Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 7. Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/00), Μέρος 2ο άρθρο 25 «Ρυθµίσεις στα τέλη χαρτοσήµου» 8. Π.. 167/2006 «Οργανισµός του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης» (ΦΕΚ Α 220/2005) 9. Της αριθµ. Υ704/ απόφαση του Πρωθυπουργού για την µετονοµασία του ΥΒΕ σε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης 10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, Π.., απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Άρθρο 8. Συµβατικά Τεύχη Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτό στηρίζεται. Σε περίπτωση που θα υπάρξει διαφωνία ή αντίθεση, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, για την επίλυση επικρατέστερα στοιχεία και κατά σειρά προτεραιότητας είναι τα ακόλουθα: Η Σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου Η Απόφαση Ανάθεσης Κατακύρωσης του διαγωνισµού, Σελίδα 15 από 56

16 Οι επιστολές που τυχόν έχουν ανταλλαγεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου µετά την υποβολή της Προσφοράς και µέχρι την υπογραφή της Σύµβασης, Η Προσφορά (Τεχνική και Οικονοµική) του Αναδόχου Η παρούσα Προκήρυξη Άρθρο 9. Επίλυση ιαφορών Η παρούσα Προκήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά/ διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας Προκήρυξης και στην εκτέλεση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Ελληνικών ικαστηρίων, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Άρθρο 10. ικαίωµα και προϋποθέσεις συµµετοχής 1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ, ή χώρας του ΕΟΧ ή χώρας που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών, που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. 2. Ο Προσφέρων θα πρέπει να ασκεί κατάλληλη για το έργο επαγγελµατική δραστηριότητα, δηλαδή να παρέχει σχετικές συµβουλευτικές υπηρεσίες. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά απόδειξης της άσκησης επαγγελµατικής δρατσηριότητας αναφέρονται στο άρθρο 26 της παρούσας προκήρυξης. 3. Ο Προσφέρων οφείλει να διαθέτει οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών, ήτοι θα πρέπει να έχει µέσο όρο συνολικού κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών µεγαλύτερο του 150% του συνολικού προϋπολογισµού (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) του υπό ανάθεση έργου (ήτοι µεγαλύτερο των ,00). Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, ο κύκλος εργασιών εξετάζεται αθροιστικά. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά απόδειξης της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας αναφέρονται στο άρθρο 26 της παρούσας προκήρυξης. 4. Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει την τεχνική ικανότητα για την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών, ήτοι θα πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους (εγκαταστάσεις, µέσα, προσωπικό, οµάδα έργου) και ειδική εµπειρία τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία, σχετική µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου και ειδικότερα στο σύνολο των κάτωθι τοµέων: στρατηγικό ή επιχειρησιακό σχεδιασµό παρόµοιων εγχειρηµάτων (π.χ. ζώνες καινοτοµίας, τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλεις, δικτυώσεις επιχειρήσεων και οργανισµών), αντίστοιχου µεγέθους και αντίστοιχου πολυτοµεακού χαρακτήρα, που έχουν αναπτυχθεί µε επιτυχία στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, σχεδιασµό προγραµµάτων ή δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας ή της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, Σελίδα 16 από 56

17 σχεδιασµό τοπικών ή περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων που συµπεριλαµβάνουν και δράσεις για την ενθάρρυνση της καινοτοµίας ή την ανάπτυξη της οικονοµίας της γνώσης, αξιολόγηση προγραµµάτων που αφορούν την τοπική ή περιφερειακή ανάπτυξη, ή την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας ή την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, οι αναγκαίοι πόροι και η εµπειρία στο σύνολο των παραπάνω τοµέων είναι αθροιστική. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής ικανότητας αναφέρονται στο άρθρο 26 της παρούσας προκήρυξης. 5. Στην περίπτωση των ενώσεων, δεν απαιτείται αυτές να έχουν περιβληθεί µε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Στην περίπτωση όµως αναθέσεως της συµβάσεως η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την επιλεγείσα ένωση να συστήσει κοινοπραξία. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για το σύνολο του Έργου. Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου ιδιαίτερα φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενα στις διατάξεις του κώδικα Φορολογικών στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π. 6. Οι ενδιαφερόµενοι δεν µπορούν να συµµετέχουν σε περισσότερες από µία προσφορές. 7. Αποκλείονται από τον διαγωνισµό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, και συγκεκριµένα εάν: Ι. υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο ε3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες. ΙΙ. καθώς και όσοι: α) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β) εκινήθη εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, γ) καταδικάσθηκαν για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, δ) έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, Σελίδα 17 από 56

18 ε) αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή της παρούσας προκήρυξης. θ) έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής. 8. Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών: α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 της παρούσας Προκήρυξης. β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. 9. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 7 και 8 ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. Άρθρο 11. Σύνταξη και υποβολή προσφορών Οι Προσφορές υποβάλλονται σε κλειστούς φακέλους, µε οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν το αργότερο την και ώρα 10:00 στο Γραφείο.. στο κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης: Ταχ. ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (οδός Αγίου ηµητρίου) Τ.Κ Θεσσαλονίκη, 2 ος όροφος, Γραφείο 2 Οι Προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους από σχετική επιστολή, η οποία θα βρίσκεται εκτός του σφραγισµένου φακέλου, για την καταχώριση τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού και επιστρέφονται. Οι προσφορές: Υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, το περιεχόµενό τους περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο της παρούσας και πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, οι οποίοι κρίνονται στο σύνολο τους ουσιώδεις. Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών δηµόσιων αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του Σελίδα 18 από 56

19 διαγωνιζόµενου είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα, επί ποινή αποκλεισµού. Είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από το νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Είναι υπογεγραµµένες (τόσο τα πρωτότυπα όσο και τα αντίγραφα) από το νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του προσφέροντα, ενώ όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του. Αφορούν ολόκληρο το έργο. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές προσφορές, για λόγους οµοιοµορφίας, δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. Τυχόν εµφάνιση τιµών σε οποιοδήποτε σηµείο των ικαιολογητικών ή της Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δεν λαµβάνονται υπόψη. Άρθρο 12. Παραλαβή Τεύχους Προκήρυξης Παροχή ιευκρινίσεων Το Τεύχος της Προκήρυξης διατίθεται από την έδρα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, Ταχ. ιεύθυνση ιοικητήριο (οδός Αγίου ηµητρίου) ΤΚ Θεσσαλονίκη, τη ιεύθυνση ιοίκησης, Γραφείο. Τηλ..Fax, τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µέχρι και 6 ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Η παραλαβή γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόµενους ή µε ταχυµεταφορά (courier) η δαπάνη της οποίας επιβαρύνει τον ενδιαφερόµενο, ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) κατόπιν σχετικού αιτήµατός τους µε fax ή . Σε περίπτωση αποστολής µε courier ή η Υπηρεσία δεν έχει καµιά ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες του Τεύχους υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντίγραφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης το Τεύχος της Προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του ΥΜΑΘ και στο πεδίο «Ανακοινώσεις». Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως, συµπληρωµατικές διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της Προκήρυξης από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Ταχ. ιεύθυνση ιοικητήριο (οδός Αγίου ηµητρίου) ΤΚ Θεσσαλονίκη, τη ιεύθυνση ιοίκησης, Γραφείο. Τηλ..,Fax, Οι απαντήσεις που δίνονται στις διευκρινίσεις που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους θα αποστέλλονται γραπτώς (µε Σελίδα 19 από 56

20 fax ή ) µόνο στους ερωτώντες και παράλληλα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΜΑΘ και στο πεδίο «Ανακοινώσεις». Η Αναθέτουσα Αρχή προτρέπει όλους τους ενδιαφερόµενους να ενηµερώνονται συχνά από της ιστοσελίδα της σχετικά µε τα ερωτήµατα άλλων ενδιαφεροµένων και τις παρεχόµενες διευκρινήσεις και δεν θα φέρει καµία ευθύνη για ατοµική ενηµέρωσή τους σχετικά µε διευκρινήσεις ερωτηµάτων άλλων ενδιαφερόµενων. Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις σχετικά µε την Προκήρυξη παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή των Προσφορών και εφόσον αυτά έχουν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθορισθεί για την υποβολή των Προσφορών. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι Προσφέροντες δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό. Άρθρο 13. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στον διαγωνισµό για τρεις (3) µήνες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας του διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει ερώτηµα προς τους προσφέροντες, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους αν αυτές δεν ισχύουν και για χρόνο που θα καλύπτει τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη της χρονικής παράτασης του διαγωνισµού. Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα, µόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η κατακύρωση µπορεί να γίνει στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. Άρθρο 14. Τιµές προσφορών Όλες οι τιµές των προσφορών αναγράφονται σε ΕΥΡΩ. Η οικονοµική προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, αφορά την υλοποίηση του συνολικού έργου όπως αυτό περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας Προκήρυξης. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών και κάθε άλλη δαπάνη του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Οικονοµικές Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές απορρίπτονται. Σελίδα 20 από 56

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Εργαστήριο Μεθοδολογιών Ελέγχου και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 4/2003. για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ανέργων µε Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες»

Αριθµ. 4/2003. για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ανέργων µε Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ. Μελέτης : 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δαμασκηνού & Κροκιδά Τ.Κ.: 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνα: 2741022639/23737 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β) Πληροφορίες: Τσόκα Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΔΑ: 7ΡΛΕΩΚ3-Μ2Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17369 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω Ιστοσελίδα: http:// www. teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310403371-2 Φαξ: 2310 403371 (εσωτ. 113) E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 10/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Α-ΠΑΜΘ»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Α-ΠΑΜΘ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κοµοτηνή, 24/10/2013 Αριθ. Πρωτ.:7948 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α.Π Π ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Σ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α.Π Π ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Σ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Χ.Ψαρουδάκη Τηλ : 2813-404502 Fax : 2810-335040 E-mail : hryspsar@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΜΗΜΑ Ι: Αναθέτουσα Αρχή Ι.1) Επωνυµία, διεύθυνση και σηµείο επαφής Οργανισµός : ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Υπ όψη: Σεβαστή Κυριακίδου Ταχυδροµική ιεύθυνση: Καµπάνη, ήµου Γαλλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 21/11/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-1417 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» "Κωδικός MIS 464674" Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 19/6/06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: -3915- ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο ήµος Κάρλας προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) * Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: (28210) 91888, 87775 & Fax: (28210) 83400, E-mail: dedisa1@otenet.gr Πληροφορίες: κ. Εμμ. Βαρδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500,00 Eυρώ), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500,00 Eυρώ), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΠΙΚΕΡΜΙ, 08/05/2012 ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτύπωση βιβλίου πεπραγµένων και περίληψης για τα έτη 2008-2010 του Energy Technology

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥ7ΛΒ-9Σ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥ7ΛΒ-9Σ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ. 69100 Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 27/08/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 3754 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα