1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α ) όπως ισχύουν. β. Των παραγράφων 1 περιπτώσεις α, γ, δ, ε και η και 2 του άρθρου 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α ) όπως ισχύουν. β. Των παραγράφων 1 περιπτώσεις α, γ, δ, ε και η και 2 του άρθρου 22."

Transcript

1 ΠΟΛ.366/ Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α, γ, δ, ε και η της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/1986. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΟΙΚ. Π. 8271/ ΠΟΛ 366 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α, γ, δ, ε και η της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/1986. Έχοντας υπόψη: 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α ) όπως ισχύουν. α. Της περίπτωσης α της παραγρ. 1 του άρθρου 20. β. Των παραγράφων 1 περιπτώσεις α, γ, δ, ε και η και 2 του άρθρου 22. γ. Την παράγραφο 3 του άρθρου Τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ του άρθρου 49 του Π.Δ. 99/1977 όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις της Τ. 3300/47/1984 Α.Υ.Ο. και 4.Τις διατάξεις των Π.1591/1546/1987 και Π. 1701/1600/87 Α.Υ.Ο.- ΠΟΛ.71/ Αποφασίζουμε ΚΕΦΑΛΑIΟ Α Εισαγωγή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) Αρθρο 1 Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της εισαγωγής σκαφών που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία, ή άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, παρέχεται με τη διαδικασία που ορίζεται στα παρακάτω άρθρα 2 έως 4. Αρθρο 2 Για την απαλλαγή που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

2 1. Προκειμένου για σκάφη που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία ή άλλη εκμετάλλευση: α. Αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου ή αντίγραφο της οικείας σύμβασης αγοράς του σκάφους, θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του σκάφους, από τα οποία να προκύπτει η αξία του σκάφους σε ξένο συνάλλαγμα, η κατηγορία, το είδος, η χωρητικότητα, το όνομα καθώς και ο αριθμός νηολογίου της χώρας προέλευσης του. β. Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα-πλοιοκτήτη του Ν. 1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνει τον προορισμό του σκάφους και θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, μέσα σε ένα μήνα, το προσωρινό έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή την επαγγελματική άδεια αλιείας και μέσα σε έξι (6) μήνες από τον τελωνισμό το οριστικό έγγραφο εθνικότητας, της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να παραταθούν κατά την κρίση της Τελωνειακής αρχής, εφόσον η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εισαγωγέα-πλοιοκτήτη. Η Τελωνειακή αρχή χορηγεί κυρωμένο αντίγραφο της διασάφησης εισαγωγής στον ενδιαφερόμενο, το οποίο προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για την έκδοση του προσωρινού ή οριστικού εγγράφου εθνικότητας. γ. Τραπεζική εγγύηση ή αξιόχρεη προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου για το ποσό του Φ.Π.Α μέχρι την προσκόμιση των πιο πάνω δικαιολογητικών. 2. Προκειμένου για σκάφη τα οποία από το είδος της κατασκευής τους (χωρητικότητα, μέγεθος, διαρρύθμιση, εξοπλισμό κ.τ.λ.), μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ιδιωτική χρήση, ως σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλεται ακόμη βεβαίωση του αρμόδιου για τη φορολογία του εισαγωγέα-πλοιοκτήτη οίκον. Εφόρου, από την οποία να προκύπτει ότι είναι υποκείμενος στο φόρο και δήλωσε ότι το συγκεκριμένο σκάφος θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματικό για τους σκοπούς της επιχείρησης τους. 3. Προκειμένου για σκάφη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, απαιτείται αντίγραφο της οικείας σύμβασης αγοράς του σκάφους ή έγγραφο της αρμόδιας Δημόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία, το είδος, η χωρητικότητα σε κόρους καθώς και ο προορισμός του σκάφους. Αρθρο 3 Για την απαλλαγή των σκαφών που προορίζονται να διαλυθούν, απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά: α. Κυρωμένο αντίγραφο της άδειας διάλυσης της οικείας Λιμενικής αρχής.

3 β. Αδεια εισαγωγής της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής με ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ο.Κ. 1535/77 (Δ.Υ.Ο.Δ. 874/418/ ). γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που θα ενεργήσει τη διάλυση καθώς και ο τόπος και ο χρόνος διάρκειας αυτής. Αρθρο 4 1. Η διάλυση των σκαφών που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, ενεργείται σε τελωνειακώς ελεγχόμενους χώρους. 2. Μετά το πέρας της διάλυσης η επιχείρηση που την ενήργησε, υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή που εποπτεύει τη διάλυση υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, κοινή με τον εισαγωγέα πλοιοκτήτη, με τα πλήρη στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και αρμόδιο για το Φ.ΠΑ Οίκον. Έφορο), με την οποία βεβαιώνουν την ολοκλήρωση των εργασιών της διάλυσης και ότι τα προϊόντα της διάλυσης είναι αυτά που περιγράφονται στον προσαρτημένο, σ αυτήν πίνακα. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και περιλαμβάνει αναλυτικά το είδος, την ποσότητα, τη δασμολογική κλάση των διαλυμάτων και των λοιπών εφοδίων και ειδών εξοπλισμού του σκάφους. 3. Η τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβάλλεται ο πιο πάνω πίνακας, θεωρεί αυτόν σε όλες τις σελίδες του και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α. Παραδίδει ένα αντίτυπο στον εισαγωγέα-πλοιοκτήτη. β. Διαβιβάζει ένα αντίτυπο στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής του σκάφους για την εξόφληση του Τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής. γ. Διαβιβάζει ένα αντίτυπο στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.ΠΑ του εισαγωγέαπλοιοκτήτη οίκον. Έφορο, για την παρακολούθηση της περαιτέρω διάθεσης αυτών. δ. Διαφυλάσσει ένα αντίτυπο στο αρχείο του. για την περαιτέρω παρακολούθηση των διαλυμάτων και λοιπών ειδών που θα εξαχθούν από το χώρο της διάλυσης. 4. Κατά την έξοδο των πιο πάνω αγαθών, από τον τελωνειακώς ελεγχόμενο χώρο του διαλυτηρίου, η τελωνειακή αρχή συντάσσει άδεια ζυγίσεως, στην οποία εμφανίζονται το είδος, η ποσότητα. η δασμολογική κλάση και το βάρος των εξαγομένων από το χώρο της διάλυσης αγαθών. Στην άδεια αυτή προσαρτάται και το σχετικό ζυγολόγιο, θεωρημένο αντίγραφο της άδειας ζυγίσεως, χορηγείται στο φορτωτή (εισαγωγέαπλοιοκτήτη) των αγαθών, για να επισυναφθεί στο στέλεχος του εκδιδόμενου κατά περίπτωση φορολογικού στοιχείου (Δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο πώλησης Δελτίο αποστολής). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Παράδοση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά). Αρθρο 5

4 Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης σκαφών γενικά που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία. ή άλλη εκμετάλλευση, ή για διάλυση, ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης α 1 της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, παρέχεται με τη διαδικασία που ορίζουν τα παρακάτω άρθρα. Αρθρο 6 1. Για την απαλλαγή της παράδοσης σκαφών που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία, ή άλλη εκμετάλλευση, ο αγοραστής υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οίκον, έφορο: α) αίτηση-δήλωση η οποία περιλαμβάνει: - τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή, - τον Α.Φ.Μ. του αγοραστή και του πωλητή. - τον αρμόδιο οίκον, έφορο για τον ΟΠΑ του πωλητή. - το λιμεναρχείο στο οποίο θα νηολογηθεί το σκάφος, καθώς και την οίκον, εφορία που θα φορολογείται αυτό, - τα πλήρη στοιχεία του σκάφους (είδος σκάφους. όνομα, χωρητικότητα, αριθμ. νηολογίου κτλ) εφόσον, ή όσα, υπάρχουν, και - αίτημα για την χορήγηση βεβαίωσης, για την χωρίς φόρο αγορά του συγκεκριμένου σκάφους. β) μαζί με την αίτηση-δήλωση υποβάλλει και αποδεικτικά στοιχεία ότι το σκάφος έχει επαγγελματικό προορισμό. Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία μπορεί κατά περίπτωση να είναι και τα παρακάτω: -Κυρωμένο αντίγραφο της δανειακής σύμβασης που έχει συναφθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για τη χρηματοδότηση της αγοράς από τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό κ.τ.λ., από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους. -Κυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του σκάφους ή της άδειας αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή της επαγγελματικής άδειας αλιείας της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, -Αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον επαγγελματικό προορισμό του σκάφους. τότε με την αίτηση-δήλωση αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να προσκομίσει, στον αρμόδιο ως άνω οίκον, έφορο, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, ένα από τα αναφερόμενα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία από το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική χρήση του σκάφους και ότι σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το φόρο που αναλογεί στην αξία αυτού, στο δημόσιο. Η παραπάνω προθεσμία

5 δύναται να παραταθεί ακόμη για σαράντα πέντε (45) μέρες κατά την κρίση του οίκον, εφόρου. γ) αντίγραφο του τίτλου κτήσης του σκάφους (τιμολόγιο, δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο). 2. Ο οίκον. έφορος, στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση-δήλωση, της προηγούμενης παραγράφου, αφού εξακριβώσει από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου ότι: α) Ο αιτών είναι υποκείμενος στο φόρο και ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμα του εκμεταλλευτή του σκάφους, και β) από τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση-δήλωση αποδεικτικά στοιχεία, ότι το σκάφος έχει επαγγελματικό προσδιορισμό, χορηγεί στον αγοραστή βεβαίωση απαλλαγής του σκάφους με την επιφύλαξη ότι η απαλλαγή αυτή ισχύει για όσο χρόνο το σκάφος διατηρεί τον επαγγελματικό προορισμό του. 3. Ο αγοραστής προσκομίζει τη βεβαίωση αυτή στον πωλητή για να την επισυνάψει σαν δικαιολογητικό, είτε στο στέλεχος του τιμολογίου πώλησης του σκάφους, είτε στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό έγγραφο της πώλησης, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/ ». Προκειμένου για παραδόσεις σκαφών μετά την νηολόγηση τους, η βεβαίωση της περίπτωσης β της προηγουμένης παραγράφου χορηγείται σε δύο αντίτυπα ένα από τα οποία ο πωλητής υποβάλλει στην υπηρεσία νηολογίου για τη διαγραφή ή τη μεταγραφή του σκάφους στα οικεία νηολόγια. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία, ο αγοραστής δεν προσκομίσει στον οίκον, έφορο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την πιο πάνω παράγραφο 1 τα προβλεπόμενα από την ίδια παράγραφο δικαιολογητικά, ο οίκον, έφορος προβαίνει αμέσως στον καταλογισμό του φόρου σε βάρος του αγοραστή κατ εφαρμογή του άρθρων 40 του Ν. 1642/1986. Ο αγοραστής με αίτηση του, που υποβάλλει πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας μπορεί να ζητήσει παράταση αυτής και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής προθεσμίας. Αρθρο 7 Για την απαλλαγή από το φόρο της εξαγωγής σκαφών από υποκείμενο στο φόρο πριν από την νηολόγηση τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της απόφασης μας Π.1701/1600/87 - ΠΟΛ.71/ Αρθρο 8 Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης σκάφους με ελληνική σημαία, από υποκείμενο στο φόρο το οποίο προορίζεται να αλλάξει σημαία, ο πωλητής υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.ΠΑ οικονομικό του Έφορο:

6 α) Κυρωμένο αντίγραφο, του εγγράφου μεταβίβασης, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία των συμβαλλομένων, τα στοιχεία του σκάφους και η αξία του σκάφους στο νόμισμα που συμφωνήθηκε η παράδοση. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες, από την υποβολή της δήλωσης αυτής: - πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για τη διαγραφή του σκάφους από τα ελληνικά νηολόγια. Αρθρο 9 1. Για την απαλλαγή από το ΟΠΑ της παράδοσης σκάφους με σκοπό τη διάλυση του, ο πωλητής-πλοιοκτήτης, υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.ΠΑ οίκον, έφορο: -Κυρωμένο αντίγραφο του σχετικού εγγράφου μεταβίβασης, σε δύο αντίτυπα -Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αγοραστή του σκάφους σε δύο αντίτυπα στην οποία εκτός των άλλων στοιχείων θα αναφέρεται και η αρμόδια για το Φ.ΠΑ Οικονομική Εφορία του καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της διάλυσης. Με την υπεύθυνη αυτή δήλωση ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κυρωμένα αντίγραφα της σχετικής άδειας διάλυσης μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες τόσο στον οίκον, έφορο φορολογίας του πωλητή όσο και στον αρμόδιο για τη φορολογία του (του αγοραστή) οίκον, έφορο. 2. Ο Οίκον. Έφορος του πωλητή, θεωρεί τα δικαιολογητικά που του υποβάλλονται και παραδίδει το ένα αντίτυπο του εγγράφου μεταβίβασης στον πωλητή, για τη διαγραφή του σκάφους από τα νηολόγια και αποστέλλει στον αρμόδιο για τον Φ.ΠΑ Οικονομικό Έφορο του αγοραστή το ένα αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, προκειμένου αυτός να παρακολουθήσει περαιτέρω την τύχη των αγαθών που θα προκύψουν από τη διάλυση. 3. Για τη διάλυση του σκάφους και την παρακολούθηση των διαλυμάτων και λοιπών αγαθών που θα προκύψουν από τη διάλυση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Αρθρο 10 Για την απαλλαγή από το φόρο της παράδοσης σκαφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, ο πωλητής πρέπει να κατέχει είτε κυρωμένο, από τη συμβαλλόμενη δημόσια αρχή, αντίγραφο της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας του σκάφους είτε σχετική βεβαίωση της αρχής αυτής, ότι το σκάφος προορίζεται για τις ανάγκες του δημοσίου γενικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη και σε αντικείμενα αυτών.

7 Αρθρο Για την απαλλαγή από το φόρο των υλικών και αντικειμένων που παραδίδονται με προορισμό να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη που εκτελούν πλόες εξωτερικού ή μικτούς, υπερπόντια αλιεία ή χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά ή ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ξένων κρατών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της Π.1591/1546/ Α.Υ.Ο. όπως ισχύουν. Η ίδια απόφαση εφαρμόζεται και για την απαλλαγή των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αντικείμενα που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται στα παραπάνω σκάφη. 2. Προκειμένου για τα λοιπά σκάφη που απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κατωτέρω άρθρων 12 έως 14. Αρθρο Σε κάθε σκάφος της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, τηρείται ειδικό διπλότυπο δελτίο με τον τίτλο «ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (άρθρο 22, παράγρ. 1, περίπτ. α Ν. 1642/1986)», θεωρημένο από τον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ Οικονομικό Έφορο. Στο δελτίο αυτό θα έχουν προεκτυπωθεί πέρα των στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΚΦΣ και της Σ. 1082/1986 απόφαση μας και: α) το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, β) η κατάλληλη γραμμογράφηση για την αναγραφή της ποσότητας και του είδους των προς αγορά ή επισκευή υλικών και αντικειμένων. 2. Το ειδικό δελτίο της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται για κάθε αγορά υλικών ή αντικειμένων για τα σκάφη και αποτελεί δικαιολογητικό για την χωρίς φόρο έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου. 3. Η πλοιοκτήτρια, η διαχειρίστρια ή η εκμεταλλεύτρια, κατά περίπτωση επιχείρηση, δύναται να τηρεί ανεξάρτητη σειρά του παραπάνω ειδικού δελτίου, χωρίς να αναγράφονται τα στοιχεία της περίπτωσης α της πιο πάνω παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που η ίδια ενεργεί αγορές υλικών και αντικειμένων για τον εφοδιασμό των σκαφών αυτής. Για τον εν συνεχεία εφοδιασμό συγκεκριμένου σκάφους της, υποχρεούται στην έκδοση εις τριπλούν του υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΣ προβλεπόμενου δελτίου Αποστολής. Το ένα αντίγραφο του δελτίου αποστολής επιστρέφεται στον εκδότη του, αφού υπογραφεί από τον πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη του σκάφους, για την παραλαβή των αγαθών που αναγράφονται σ αυτό και αφού σημειωθεί σ αυτό ο αριθμός σελίδας που καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου. 4. Για τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης και τη φύλαξη του ειδικού ως άνω στοιχείου, εφαρμόζονται κατ αναλογία οι σχετικές με τα φορολογικά στοιχεία» διατάξεις του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 99/1977).

8 (το άρθρο 12 έχει καταργηθεί με την απόφαση μετά την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1104/ ) Αρθρο Σε κάθε σκάφος της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της απόφασης αυτής, τηρείται ειδικό βιβλίο με τον τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.». το οποίο πριν από κάθε χρησιμοποίηση του θεωρείται από τον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οίκον, έφορο. 2. Στο ειδικό αυτό βιβλίο, που θα έχει την κατάλληλη γραμμογράφηση, καταχωρούνται: -το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία του φορολογικού στοιχείου αγοράς ή του δελτίου αποστολής της παράγρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, -τα στοιχεία του προμηθευτή ή της πλοιοκτήτριας επιχείρησης κ.τ.λ., κατά περίπτωση, (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ.) -το είδος και η ποσότητα των υλικών και αντικειμένων που εφοδιάστηκε το σκάφος με το συγκεκριμένο στοιχείο και -η ημερομηνία χρησιμοποίησης ή ενσωμάτωσης αυτών στο σκάφος. 3. Η ενημέρωση του πιο πάνω ειδικού βιβλίου, γίνεται με την είσοδο των αγαθών στο σκάφος. Αρθρο Προκειμένου ο προμηθευτής των υλικών και αντικειμένων να μην επιβαρύνει με φόρο την αξία αυτών κατά την παράδοση τους, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τις επόμενες παραγράφους. 2. Η πλοιοκτήτρια ή η διαχειρίστρια επιχείρηση, ο εκμεταλλευτής, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του σκάφους, κατά περίπτωση, εκδίδει και προσκομίζει το οριζόμενο από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 12 της παρούσας, ειδικό διπλότυπο δελτίο για την αγορά των αναγραφόμενων σ αυτό αγαθών χωρίς φόρο. 3. Ο προμηθευτής παραδίδει τα αναγραφόμενα στο ως άνω ειδικό δελτίο αγαθά, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/ » και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού το πρωτότυπο του παραπάνω ειδικού δελτίου. Στο τιμολόγιο αυτό πέρα των στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. αναγράφονται ακόμη: -Ο αριθμός του πιο πάνω ειδικού δελτίου αγοράς εφοδίων και -το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, στις περιπτώσεις που η παράδοση ενεργείται κατ ευθεία σ αυτό.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Παράδοση και εισαγωγή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετατροπή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά). Αρθρο Για παραδόσεις ή εισαγωγές υλικών και αντικειμένων χωρίς Φ.Π.Α. που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή σκαφών, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο αυτό. σύμφωνα με την περιπτ. α της παραγρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, εφόσον η κατασκευή ενεργείται με υλικά και αντικείμενα προέλευσης εσωτερικού και εξωτερικού, από ναυπηγεία εκτός ελευθέρων τελωνειακών συγκροτημάτων, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τα άρθρα του κεφαλαίου αυτού. Αρθρο Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση ή ο νόμιμος αυτής αντιπρόσωπος, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην περιφέρεια της οποίας θα γίνει η κατασκευή του σκάφους, με την οποία ζητά τη συγκρότηση της επιτροπής της παραγρ. 1 του επόμενου άρθρου. 2. Με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εκτός των αναφερομένων στην παραγρ. 3 του άρθρου 80 της Τ.3300/47/84 Α.Υ.Ο. δικαιολογητικών, υποβάλλονται ακόμη εις διπλούν: α) Αναλυτικός πίνακας των αναγκαίων για την κατασκευή του συγκεκριμένου σκάφους υλικών και αντικειμένων που πρόκειται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σ αυτό. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι τα υλικά και αντικείμενα του παραπάνω πίνακα θα χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο δικαιούται απαλλαγής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση αναλαμβάνεται η υποχρέωση καταβολής, των δασμών, λοιπών φόρων και Φ.Π.Α. που αναλογούν στις ποσότητες των υλικών και εφοδίων που τελικά δε θα χρησιμοποιηθούν καθώς και στα υπολείμματα αυτών, αλληλέγγυα προς την ναυπηγική επιχείρηση και εξ ολοκλήρου. γ) Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης ανάθεσης κατασκευής του σκάφους, εφόσον υπάρχει. 3. Η αίτηση της πιο πάνω παραγράφου 1, καταχωρείται σε ιδιαίτερο βιβλίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 80 της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο. Αρθρο Μετά την καταχώρηση της αίτησης με φροντίδα της τελωνειακής αρχής συγκαλείται η επιτροπή που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 81 της Τ. 3300/47/84 ΑΎ.Ο.. στην οποία εκτός των οριζομένων από τη διάταξη αυτή μελών, θα συμμετέχουν και:

10 α) Ένας εφοριακός ελεγκτής που θα ορίζεται από τον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. της ναυπηγικής επιχείρησης οίκον, έφορο. Προκειμένου για ναυπηγικές επιχειρήσεις που έχουν τις εγκαταστάσεις τους στην περιοχή νομού Αττικής, πλην των νήσων, εκτός Σαλαμίνας, ο εφοριακός ελεγκτής ορίζεται ως μέλος από τον οίκον. έφορο πλοίων Πειραιά. β) Ένας εξουσιοδοτημένος από τη ναυπηγική επιχείρηση τεχνικός εκπρόσωπος αυτής. 2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, αφού ελέγξει τα προβλεπόμενα από το προηγούμενο άρθρο δικαιολογητικά, συντάσσει σχετική έκθεση με την οποία γνωμοδοτεί για τα αναγκαία κατά είδος, κατηγορία και ποσότητα υλικά και αντικείμενα μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του σκάφους και τη χρονική διάρκεια αυτής. 3. Με βάση την παραπάνω έκθεση-γνωμοδότηση της επιτροπής, ο αρμόδιος τελώνης εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 απαλλαγής. για τα υλικά και αντικείμενα αυτής, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση εγκρίνει επίσης τη χορήγηση απαλλαγής από δασμούς και λοιπούς φόρους που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 603/1977 και τις προκαταρκτικές διατάξεις του δασμολογίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών. 4. Η εγκριτική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, καταχωρείται από τον τελώνη, κατ αύξοντα αριθμό σε ειδικό προς τούτο βοηθητικό βιβλίο. 5. Η παραπάνω εγκριτική απόφαση ατέλειας, η έκθεση-γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής καθώς και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 της παρούσας δικαιολογητικά, αποτελούν τον σχετικό φάκελο ατέλειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 81 της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο. 6.0 αρμόδιος τελώνης αποστέλλει άμεσα ένα αντίγραφο της έκθεσης-γνωμοδότησης και των πάλλων δικαιολογητικών που βρίσκονται στο φάκελο ατελείας, στον αρμόδιο για τη φορολογία της ναυπηγικής επιχείρησης οικον. έφορο. Αντίγραφο της έκθεσηςγνωμοδότησης επίσης αποστέλλει στην πλοιοκτήτρια επιχείρηση ή στο νόμιμο αυτής εκπρόσωπο. Προκειμένου για ναυπηγικές επιχειρήσεις των οποίων οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο νομό Αττικής, με εξαίρεση τα νησιά πλην της νήσου Σαλαμίνας, το αντίγραφο της έκθεσης-γνωμοδότησης και των λοιπών δικαιολογητικών του φακέλου, αποστέλλονται στον οίκον. έφορο πλοίων Πειραιά. Αρθρο Ο αρμόδιος, σύμφωνα με την παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου, οίκον, έφορος, με βάση την έκθεση-γνωμοδότηση που του έστειλε ο αρμόδιος τελώνης, εκδίδει σχετική απόφαση, με την οποία εγκρίνει την προμήθεια από την εγχώρια αγορά των υλικών και αντικειμένων της γνωμοδότησης. χωρίς Φ.Π.Α.. 2. Την σχετική εγκριτική απόφαση απαλλαγής, της προηγούμενης παραγράφου, ο

11 οίκον, έφορος καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο με τίτλο «ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ Φ.Π.Α.». Στο ειδικό αυτό βιβλίο αναγράφονται: α) Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. β) Τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ) της ναυπηγικής επιχείρησης. γ) Τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ και αρμόδια οίκον, εφορία) της πλοιοκτήτριας επιχείρησης. δ) Ο τόπος που θα γίνει η κατασκευή του σκάφους. ε) Το όνομα, η κατηγορία και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους (εφόσον αυτά είναι γνωστά). στ) Το αρμόδιο τελωνείο αποστολής της έκθεσης-γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της έκθεσης αυτής. ζ) Ο αριθμός και ο χρόνος έκδοσης της έκθεσης επιμέτρησης της παρ. 2 του άρθρου 21 της παρούσας, την οποία θα του αποστείλει ο αρμόδιος τελώνης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου. 3. Η εγκριτική απόφαση απαλλαγής του εφόρου, η έκθεση-γνωμοδότηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που ο αρμόδιος τελώνης αποστέλλει στον οίκον, έφορο, αποτελούν το σχετικό φάκελο απαλλαγής των υλικών και αντικειμένων κατασκευής του σκάφους, στον οποίο δίνεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης απαλλαγής. Αρθρο Για κάθε προμήθεια, από την εγχώρια αγορά, χωρίς Φ.Π.Α., υλικών και αντικειμένων που είναι αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους, η ναυπηγική επιχείρηση υποβάλλει στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 17 της απόφασης μας αυτής, οίκον, έφορος: α) Αίτηση, με την οποία ζητά την έγκριση αγοράς, χωρίς Φ.Π.Α., από την εγχώρια αγορά των υλικών και αντικειμένων που αναγράφονται στο συνημμένο σ αυτήν πίνακα του επόμενου εδαφίου β. Στην αίτηση αυτή θα αναφέρονται: -Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. και η οίκον, εφορία του προμηθευτή, και - Ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του εφόρου, που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο. β) Αναλυτικά, κατά προμηθευτή, εις τριπλούν, πίνακα αγοράς υλικών και

12 αντικειμένων για την κατασκευή του σκάφους, στον οποίο, εκτός από τα στοιχεία που αναγράφονται στην παραπάνω αίτηση, θα αναγράφονται ακόμη το είδος και η ποσότητα των προς αγορά υλικών και αντικειμένων. 2.Ο οικον. έφορος, στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της προηγουμένης παραγράφου με βάση την αρχική εγκριτική του απόφαση και αφού διαπιστώσει, από το προσκομιζόμενο σ αυτόν προσωρινό βιβλίο ατέλειας, ότι οι αναγραφόμενες στο σχετικό πίνακα ποσότητες και είδη καλύπτονται από τις εγκριθείσες με την αρχική απόφαση του ποσότητες: α) θεωρεί τον πίνακα αγοράς σε κάθε σελίδα και στα τρία αντίτυπα και συντάσσει επ αυτών έγγραφη εντολή προς τον προμηθευτή των αγαθών για την παράδοση των αναγραφόμενων σ αυτόν αγαθών, χωρίς φόρο, συσχετίζοντας το πρωτότυπο αυτού με το φάκελο απαλλαγής των υλικών και αντικειμένων κατασκευής του σκάφους. β) Το δεύτερο αντίτυπο του παραπάνω αναλυτικού πίνακα αγοράς, παραδίδει στην ενδιαφερόμενη ναυπηγική επιχείρηση, για την προμήθεια των αγαθών. γ) το τρίτο αντίτυπο, του ίδιου ως άνω πίνακα, αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της παρ. 1 του άρθρου 16 της παρούσας, προκειμένου αυτό να συσχετιστεί με τον τηρούμενο φάκελο ατέλειας για να ληφθεί υπόψη, από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των υλικών και αντικειμένων. 3. Ο προμηθευτής, με την προσκόμιση του πιο πάνω θεωρημένου πίνακα, παραδίδει στην ναυπηγική επιχείρηση τα υλικά και αντικείμενα που αναγράφονται σ αυτόν και εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο πώλησης, χωρίς να επιβαρύνει την αξία αυτών με φόρο, αναγράφοντας σ αυτό την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ ΑΎ.Ο. Π. 8271/4879/ » και επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου το θεωρημένο αντίτυπο του πίνακα σαν δικαιολογητικά απαλλαγής. Στο τιμολόγιο αυτό αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του σκάφους, για το οποίο προορίζονται τα αγαθά 4. Η αγοράστρια ναυπηγική επιχείρηση, με την παραλαβή των υλικών και αντικειμένων προβαίνει στην άμεση καταχώρηση αυτών στο προσωρινό βιβλίο ατελειών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 της Τ. 3300/47/84 και σημειώνει σ αυτό τον αριθμό του σχετικού τιμολογίου αγοράς, τα στοιχεία του προμηθευτή και την ένδειξη «ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». Για τη διευκόλυνση του ελέγχου η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται να τοποθετεί τα εγχώρια υλικά και αντικείμενα χωριστά από εκείνα που εισήγαγε ατελώς. Αρθρο 20 Για την εισαγωγή από το εξωτερικό των υλικών και αντικειμένων, που απαιτούνται για την κατασκευή του σκάφους, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του αρμόδιου τελώνη, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 17 της παρούσας, χωρίς Φ.Π.Α. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 82, 83 και 84 της Τ. 3300/47/84 ΑΥ.Ο. Αρθρο 21

13 1. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σκάφους η ναυπηγική ή η πλοιοκτήτρια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στην παραπάνω αρμόδια για την έγκριση της ατέλειας τελωνειακή αρχή, για τον έλεγχο, της νόμιμης χρησιμοποίησης των υλικών και αντικειμένων που αγόρασε ή εισήγαγε χωρίς την καταβολή ΦΠΑ. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και το προσωρινό βιβλίο ατελειών. 2. Με μέριμνα της πιο πάνω τελωνειακής αρχής συνέρχεται η προβλεπόμενη από την παράγρ. 1 του άρθρου 17 της παρούσας επιτροπή, η οποία αφού λάβει υπόψη της τα υλικά και αντικείμενα που έχουν αγοραστεί και εισαχθεί με βάση τα στοιχεία του φακέλου ατέλειας κάνει επιτόπιο έλεγχο και συντάσσει σχετική έκθεση (επιμέτρηση). 3. Στη σχετική έκθεση-επιμέτρηση περιλαμβάνονται κατ είδος, ποσότητα και προέλευση (εσωτερικού ή εξωτερικού): α) Τα υλικά και αντικείμενα που παραδόθηκαν χωρίς φόρο για την κατασκευή του σκάφους. β) Τα υλικά και αντικείμενα που διαπιστώθηκε οπό τον έλεγχο ότι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους. γ) Τα υλικά και αντικείμενα που δε χρησιμοποιήθηκαν. δ) Τα τυχόν φορολογητέα υπολείμματα καθώς και η δικαιολογημένη απομείωση (φύρα) που προέκυψαν από την επεξεργασία. 4. Η αρμόδια ως άνω τελωνειακή αρχή αποστέλλει, με απόδειξη αντίγραφο της έκθεσης-επιμέτρησης: α) στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου 17, οίκον. έφορο, β) στην πλοιοκτήτρια επιχείρηση και γ) στην ναυπηγική επιχείρηση. Αρθρο 22 Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των υλικών και αντικειμένων που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 4,5,6 και 7 του άρθρου 85 της Τ. 3300/47/84 Α.Ύ.Ο. Αρθρο Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο των υλικών και αντικειμένων που αγοράστηκαν από το εσωτερικό η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση σ αυτήν της έκθεσης-επιμέτρησης και με βάση την έκθεση αυτή να υποβάλλει στον αρμόδιο οίκον. έφορο εκκαθάριση των αγαθών που αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους. Η εκκαθάριση αυτή περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία της ναυπηγικής και πλοιοκτήτριας επιχείρησης καθώς και τα συνολικά δεδομένα της έκθεσης επιμέτρησης κατ είδος, ποσότητα και

14 συντελεστή φόρου. 2. Ο οίκον. έφορος με πράξη του στην πιο πάνω εκκαθάριση, οριστικοποιεί την απαλλαγή από το φόρο της αξίας των υλικών και αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν στο σκάφος περιλαμβανομένης και της φυσικής απομείωσης αυτών. 3. Η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται, ταυτόχρονα με την υποβολή της πιο πάνω εκκαθάρισης, να υποβάλλει έκτακτη προσωρινή δήλωση ΦΠΑ, χωρίς καμία έκπτωση, και να καταβάλει το φόρο που αναλογεί στην αξία των εγχώριων υλικών και αντικειμένων που δε χρησιμοποιήθηκαν καθώς και στην αξία των τυχόν υπολειμμάτων αυτών. 4. Σε περίπτωση μη υποβολής της έκτακτης προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ ο οικον. έφορος εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, της πιο πάνω παραγράφου 1, υποχρεούται να εκδόσει, σε βάρος της ναυπηγικής επιχείρησης, προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 40 και επομένων του Ν. 1642/ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του Αρθρου 16 της απόφασης αυτής, αλληλεγγύως υπόχρεως για την καταβολή του φόρου είναι και η πλοιοκτήτρια επιχείρηση. Αρθρο Σε περίπτωση καθυστέρησης κατασκευής του σκάφους πέραν από τα οριζόμενα στην έκθεση-γνωμοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 17 της απόφασης αυτής, χρονικά όρια, χορηγείται παράταση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο. Η απόφαση της παράτασης κοινοποιείται και στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου 17 της παρούσας, οίκον. έφορο. 2. Αν η ναυπήγηση του σκάφους καθυστερεί αδικαιολόγητα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εφαρμόζει τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 86 της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο. και με έγγραφο της γνωστοποιεί την ενέργεια της αυτή στον αρμόδιο ως άνω οίκον, έφορο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στο άμεσο καταλογισμό του φόρου που αναλογεί στην αξία των εγχώριων αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς φόρο. Αρθρο 25 Στις περιπτώσεις που τα αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους υλικά και αντικείμενα εισάγονται εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό, για την απαλλαγή τους από το φόρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 80 έως και 86 της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο. Αρθρο 26 Στις περιπτώσεις που τα αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους υλικά και αντικείμενα αγοράζονται εξ ολοκλήρου από το εσωτερικό, για την απαλλαγή τους από το φόρο, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

15 α) Η αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 16 της απόφασης αυτής, υποβάλλονταί στον αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17, οίκον, έφορο. Ο οίκον, έφορος καταχωρεί την αίτηση αυτή στο ειδικό βιβλίο της παράγρ. 2 του άρθρου 18 της παρούσας, συγκροτεί και συγκαλεί την επιτροπή της παράγρ. 1 του άρθρου 17, χωρίς τη συμμετοχή σ αυτή Τελωνειακού Οργάνου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο ίδιος οίκον, έφορος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. β) Ύστερα από αίτηση της πλοιοκτήτριας επιχείρησης ή της εξουσιοδοτημένης προς τούτο ναυπηγικής επιχείρησης, ο αρμόδιος οίκον, έφορος θεωρεί ειδικό προσωρινό βιβλίο αγοράς εγχώριων υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ, για την κατασκευή του σκάφους, στο οποίο έχουν αναγραφεί τα υλικά και αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση του οίκον. εφόρου, κατά μερίδες (είδος και ποσότητα) καθώς και η διάρκεια της ναυπήγησης. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται: - Ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού τιμολογίου αγοράς. - Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του προμηθευτή. -Τα υλικά και αντικείμενα που αγοράστηκαν χωρίς φόρο, στις αντίστοιχες μερίδες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθηση τους. Το πιο πάνω ειδικό βιβλίο, μετά την ολοκλήρωση της ναυπήγησης ή μετατροπής παραδίδεται στον οικονομικό έφορο που το θεώρησε. γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 21, 23 και 24 της απόφασης αυτής. όπου δε στα άρθρα αυτά αναφέρεται «τελωνειακή αρχή» στη θέση αυτής υπεισέρχεται ο αρμόδιος οίκον, έφορος. Αρθρο 27 Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά και αντικείμενα για την κατασκευή του σκάφους, εισάγονται ή αγοράζονται από την πλοιοκτήτρια επιχείρηση και στη συνέχεια διατίθενται στην ναυπηγική επιχείρηση για την κατασκευή του σκάφους με σχέση μίσθωσης έργου (φασόν) η απαλλαγή τόσο της αξίας αυτών όσο και των εργασιών κατασκευής (ΦΑΣΟΝ) παρέχεται στο όνομα της πλοιοκτήτριας επιχείρησης με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 16 έως 24 της απόφασης αυτής. Αρθρο Η ναυπηγική επιχείρηση, που κατασκεύασε το σκάφος με υλικά και αντικείμενα που έτυχαν απαλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, εφόσον το σκάφος προορίζεται να καταχωρηθεί στα ελληνικά νηολόγια, υπό ελληνική σημαία, ως επαγγελματικό, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο για τις εργασίες της, (κατασκευή με ίδια ή όχι υλικά), χωρίς φόρο και με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ Π /4879/ » με την έκδοση του οποίου οριστικοποιείται η απαλλαγή που χορηγήθηκε, από το φόρο αυτό. στα προηγούμενα στάδια.

16 Αντίγραφα του τιμολογίου αυτού υποχρεούται να υποβάλλει άμεσα στην αρμόδια τελωνειακή και φορολογική αρχή που χορήγησε την απαλλαγή για τα υλικά και αντικείμενα. 2. Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου να υποβάλλει στον αρμόδιο (πιο πάνω) οίκον. έφορο κυρωμένο αντίγραφο του οριστικού πιστοποιητικού νηολόγησης ή της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εμπορικής ναυτιλίας από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία η πλοιοκτήτρια επιχείρηση δεν υποβάλλει στον οίκον, έφορο που χορήγησε την απαλλαγή μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Ίδιο παράγραφο ή όταν από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους, ο οίκον, έφορος προβαίνει αμέσως στον καταλογισμό του φόρου σε βάρος της πλοιοκτήτριας επιχείρησης κατ εφαρμογή των άρθρων 40 και επόμενα του Ν. 1642/1986, με φορολογητέα αξία την αξία παράδοσης του σκάφους. Η αξία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη σε καμιά περίπτωση από το συνολικό κόστος κατασκευής του σκάφους. Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση με αίτηση της, που υποβάλλεται πριν από την λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, μπορεί να ζητήσει παράταση αυτής και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής προθεσμίας. Αρθρο Για την απαλλαγή της κατασκευής σκάφους που θα εξαχθεί πριν την νηολόγηση του, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό ή μη προορισμό του σκάφους. 2. Για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ απαιτείται να επισυναφθούν στο στέλεχος αυτού κατά περίπτωση: -Κυρωμένο αντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού της εξαγωγής ή -Κυρωμένο αντίγραφο του δελτίου κινήσεως του σκάφους, που εκδίδει κατά περίπτωση η τελωνειακή αρχή ή -Κυρωμένα αντίγραφα των Προσωρινών Ναυτιλιακών εγγράφων (ΠΝΕ). Αρθρο 30 Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα: α) Σε περίπτωση μετατροπής ή μετασκευής σκάφους, για το οποίο παρέχεται απαλλαγή ως επαγγελματικό από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 22, του Ν. 1642/1986 ή ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό ή μη προορισμό του προκειμένου για σκάφος με ξένη σημαία.

17 β) Για εισαγωγή ή παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, μετατροπή ή μετασκευή σκαφών που θα χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για την κατασκευή, μετασκευή ή μετατροπή σκαφών του πολεμικού Ναυτικού, ή την μετατροπή ή μετασκευή σε σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, αντί της διαδικασίας που ορίζεται από τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου, μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, η προβλεπόμενη από το από Β.Δ. διαδικασία μέσω της Μόνιμης Επιτροπής Κόστους (ΜΟ.Ε.Κ.) ή άλλης επιτροπής που θα οριστεί από το ΥΠ.ΕΘ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή σκαφών πλοίων και πλωτών μέσων γενικά, καθώς και των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται σ αυτά Αρθρο Δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή σκαφών που δικαιούνται απαλλαγής, σύμφωνα με την περιπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 καθώς και για την επισκευή και συντήρηση των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση τους. 2. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου, απαιτούνται: Α. Επισκευή ή συντήρηση σκάφους καθώς και αντικειμένων αυτού που γίνεται επί του σκάφους. Η επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης σκάφους καθώς και αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση του, εφόσον οι εργασίες αυτές ενεργούνται επί του σκάφους, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/ », επισυνάπτοντας στο στέλεχος αυτού τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση του πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη του σκάφους ή του νηογνώμονα από την οποία να προκύπτουν το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν καθώς και το είδος και η ποσότητα των μικροανταλλακτικών και εξαρτημάτων που διέθεσε η επιχείρηση που ενήργησε τις παραπάνω εργασίες κατά την εκτέλεση τους. β) Κυρωμένο αντίγραφο ναυτιλιακού εγγράφου (έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικό νηολόγησης κτλ.) από το οποίο θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο σκάφος καλύπτεται από τις διατάξεις της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986. γ) Προκειμένου για τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι η σχετική επαγγελματική άδεια του σκάφους δεν έχει ανακληθεί.

18 Β. Επισκευή ή συντήρηση σε χώρους εκτός του σκάφους αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ αυτό ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση του. 1. Για την επισκευή ή συντήρηση, σε χώρους εκτός του σκάφους, αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ αυτό ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση του εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τα άρθρα 87 και επόμενα της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο. 2. Η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/ » και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. α) Κυρωμένο αντίγραφο της εξοφλημένης άδειας επισκευής που εκδίδει η αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 90 της πιο πάνω απόφασης και στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η έκδοση αυτής. β) Για τις μικροεπισκευές αντικειμένων, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 91 της παραπάνω απόφασης, απαιτείται κυρωμένο αντίγραψα της σχετικής αίτησης που υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, θεωρημένο από αυτήν για την επαναφορά στο σκάφος των αντικειμένων που επισκευάστηκαν. Η τελωνειακή αρχή θα χορηγεί τα από τις παραπάνω περιπτώσεις α και β προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για σκάφος που δικαιούται απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 και ενεργήσει επ αυτών σχετική περί της απαλλαγής του πράξη. Στο πιο πάνω τιμολόγιο εκτός των άλλων στοιχείων θα αναφέρονται ακόμη: -Το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους - Το είδος, η ποσότητα και η αξία των τυχόν υλικών που διέθεσε η ίδια. για την εκτέλεση των εργασιών. Αρθρο Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών του προηγουμένου άρθρου, που παρέχονται σε σκάφη που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, απαιτείται αντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή σχετικό έγγραφο της αρμόδιας δημόσιας αρχής, το οποίο η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, επισυνάπτει σαν δικαιολογητικό στο στέλεχος του σχετικού τιμολογίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Εισαγωγή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη, πλοία ή πλωτά μέσα γενικά και σε αντικείμενα αυτών, καθώς και καυσίμων, λιπαντικών και τροφοεφοδίων που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά).

19 Αρθρο Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της εισαγωγής: α. Υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη, που δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 ή σε αντικείμενα αυτών, β. καυσίμων και λιπαντικών, της περίπτ. γ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών της περίπτ. α της ίδιας παραγράφου και άρθρου και γ. τροφοεφοδίων και λοιπών συναφών αγαθών της περίπτ. γ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών, που ορίζονται από την ίδια διάταξη. Εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο. για τη χορήγηση της απαλλαγής από τους λοιπούς φόρους, με εξαίρεση τα σκάφη του πολεμικού ναυτικού και του δημοσίου γενικά, για τα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για την απαλλαγή αυτών από τους λοιπούς φόρους. Συναλλαγματικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση της απαλλαγής από τους λοιπούς οφειλόμενους κατά την εισαγωγή φόρους, υπό τον όρο της δραχμοποίησης συναλλάγματος, δεν εφαρμόζονται προκειμένου για χορήγηση απαλλαγής από το Φ.Π.Α. 2. Σε κάθε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, χορηγεί απαλλαγή από το Φ.Π.Α., παραδίδει στο δικαιούχο της απαλλαγής, κατά περίπτωση, πρόσωπο, αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/ ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Ναύλωση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) Η απαλλαγή της ναύλωσης σκαφών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, παρέχεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα παραπάνω άρθρα 35 και 36. Αρθρο 35 Για την απαλλαγή που προβλέπεται από το χορηγούμενο άρθρο απαιτείται η ναύλωση ή η χρονοναύλωση του σκάφους να είναι ολική και να γίνεται με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευση του από τον ναυλωτή δηλ. για την διενέργεια φορολογητέων πράξεων ή αφορολογήτων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για επαγγελματικά τουριστικά σκάφη του Ν. 438/76.

20 Αρθρο Ο εκναυλωτής σε κάθε περίπτωση, υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υπογραφή του σχετικού ναυλωσυμφώνου, να το προσκομίσει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α, οικονομικό του έφορο σε τρία (3) αντίτυπα. Από το ναυλωσύμφωνο πρέπει να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, ο Α.Φ.Μ. αυτών, το όνομα, το είδος, η κατηγορία και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, ο χρόνος ναύλωσης αυτού καθώς και το αντίτιμο της ναύλωσης. Με το ναυλωσύμφωνο συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ναυλωτή, σε δύο (2) αντίτυπα, ότι το σκάφος θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων ή αφορολόγητων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. 2. Ο παραπάνω οικον. Έφορος, θεωρεί τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου σε όλες τις σελίδες, ενεργεί σχετική πράξη για την απαλλαγή σε όλα τα αντίτυπα και: -αποστέλλει από ένα θεωρημένο αντίτυπο του ναυλωσυμφώνου και της υπεύθυνης δήλωσης, στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οίκον. έφορο του ναυλωτή. - παραδίδει στον εκναυλωτή τα υπόλοιπα αντίτυπα. Ο εκναυλωτής παραδίνει το ένα θεωρημένο αντίτυπο του ναυλωσυμφώνου στον ναυλωτή και το άλλο αντίτυπο μαζί με το αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης, διαφυλάσσει σαν δικαιολογητικά της απαλλαγής από το φόρο της συγκεκριμένης πράξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Απαλλαγή υπηρεσιών που παρέχονται για τις άμεσες ανάγκες των σκαφών (πλοίων, πλωτών μέσων γενικά) και του φορτίου αυτών Η απαλλαγή από το φόρο των υπηρεσιών, που παρέχονται για τις άμεσες ανάγκες των σκαφών και του φορτίου αυτών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτ. ε της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, παρέχεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του επόμενου άρθρου. Αρθρο Η απαλλαγή του προηγούμενου άρθρου χορηγείται, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται άμεσα: α. Στα σκάφη που δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με την περίπτ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 και είναι άμεσα αναγκαίες για την ασφαλή εκτέλεση του προορισμού τους ή την πλήρωση των όρων καθαριότητας και υγιεινής διαμονής σ αυτά. β. Στο φορτίο των πιο πάνω σκαφών για τη συντήρηση ή την ασφαλή μεταφορά αυτού κατά το χρόνο που αυτό βρίσκεται επί του σκάφους. Κατ εξαίρεση οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται όταν είναι αναγκαίες και είναι

21 αδύνατη η παροχή τους επί του σκάφους. γ. Για τη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτίου από το κύττος του σκάφους στην πλευρά αυτού και αντίστροφα. 2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο στην ιδιοκτήτρια, διαχειρίστρια ή εκμεταλλεύτρια του μεταφορικού μέσου επιχείρηση με τα πλήρη στοιχεία του σκάφους, χωρίς φόρο με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ ΩΣ ΑΥ.Ο. Π.8271/4879/ » και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού σχετική βεβαίωση του πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη του σκάφους, από την οποία προκύπτουν το είδος, ο τόπος, ο χρόνος, η αναγκαιότητα της παροχής των υπηρεσιών αυτών, τα στοιχεία του σκάφους και ο επαγγελματικός προορισμός αυτού. Αρθρο Η απαλλαγή από το φόρο των υπηρεσιών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτ. η της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, χορηγείται, εφόσον αυτές παρέχονται άμεσα στις επιχειρήσεις που ενεργούν θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από και προς το εξωτερικό και αφορούν άμεσα τις μεταφορές αυτές. 2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο στην ιδιοκτήτρια, διαχειρίστρια ή εκμεταλλεύτρια του σκάφους επιχείρηση, χωρίς φόρο. με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/ » και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού σχετική βεβαίωση, της μεταφορικής επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι οι υπηρεσίες αυτές παρασχέθηκαν χάρη της μεταφοράς προσώπων από και προς το εξωτερικό. 3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για επιχειρήσεις που ενεργούν σιδηροδρομικές μεταφορές προσώπων από και προς το εξωτερικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής με τον όρο «σκάφος», νοείται κάθε πλοίο ή πλωτό μέσο γενικά ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα του. 2. Για παραδόσεις αγαθών στο ίδιο σκάφος από τον ίδιο προμηθευτή, μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο, μπορεί να μη ζητούνται κάθε φορά τα σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την απόφαση αυτή, για την απόδειξη του επαγγελματικού προορισμού του σκάφους, προκειμένου να επισυναφθούν στο στέλεχος του σχετικού τιμολογίου, εφόσον αναγράφεται, στο εκάστοτε τιμολόγιο, ο αριθμός του σχετικού τιμολογίου. στο οποίο, το πρώτο, έχουν επισυναφθεί τα δικαιολογητικά αυτά και βεβαιώνεται με υπογραφή του αγοραστή, ότι τα δικαιολογητικά αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

22 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση συχνής επανάληψης παροχής υπηρεσιών. Αρθρο 41 Για πράξεις παράδοσης ή εισαγωγής αγαθών και λήψεις υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1987 μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, εφόσον αφορούν ακόμη για τα οποία παρέχεται απαλλαγή με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η απαλλαγή αυτή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, παρέχεται: 1. Σε περίπτωση αγοράς, εισαγωγής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που επιβαρύνθηκαν με φόρο, ο φόρος αυτός επιστρέφεται στον αγοραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.3082/2516 ΠΟΛ.151/ Ο αγοραστής στην περίπτωση αυτή. πέραν από τα προβλεπόμενα από την πιο πάνω απόφαση δικαιολογητικά, υποχρεούται να συνυποβάλλει και ένα από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της παρούσας, από το οποίο προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους. 2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, σε περίπτωση αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, χωρίς φόρο, για την κατασκευή, μετατροπή, συντήρηση ή επισκευή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) ο αγοραστής πλοιοκτήτης εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης αυτής υποχρεούται: α) Να υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας οίκον, έφορο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, εις διπλούν κατά προμηθευτή. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει τον αριθμό, την ημερομηνία και την αξία των σχετικών τιμολογίων καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του εκδότη αυτών. β) Να υποβάλλει, μαζί με την πιο πάνω δήλωση κυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία, αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας ή της άδειας αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή της επαγγελματικής άδειας του σκάφους και προκειμένου για τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι δεν ανακλήθηκε η επαγγελματική άδεια αυτού. γ) Να καταχωρήσει, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας, τα πάσης φύσεως φορολογικά στοιχεία που έχει λάβει για την επισκευή ή συντήρηση του σκάφους, στο ειδικό βιβλίο της παραγρ. 1 του παραπάνω άρθρου 12 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου. 3. Στις περιπτώσεις που μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση εφοδίασε δικά της σκάφη, που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μικτούς, με υλικά και αντικείμενα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την Π.1591/1546/1987 Α.Υ.Ο., προκειμένου να αποδειχθεί ότι το σκάφος εφοδιάστηκε πράγματι με τα συγκεκριμένα αγαθά, αντί του σχετικού τελωνειακού παραστατικού που ορίζεται από την περίπτ. β της παραγρ. 1 του άρθρου 1 της πιο πάνω απόφασης, απαιτείται αυτό να προκύπτει από τα σχετικά φορολογικά στοιχεία

Για την απαλλαγή που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για την απαλλαγή που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΠΟΛ.366/18.12.1987 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α, γ, δ, ε και η της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα: ΠΟΛ.1024/21.1.1993 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ. ΠΟΛ.1202/12.7.1997 Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/20.3.1997 ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/14.4.1997 ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.1319/125/Α0018 ΑΥΟ Αθήνα 12 Ιουλίου 1997 Αρ.Πρωτ.: 1047242/1995/0014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α7 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 ΤΜΗΜΑ Α/1 ΠΟΛ.: 1075 2. Δ/ΝΣΗ 15η (Κ.Β.Σ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. Αρ. Πρωτ.: 1013633/8911/1807/0014 ΤΜΗΜΑ Α/Ι ΠΟΛ. 1029 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1151/2017. Ανεξάρτητη Αρχή ημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΠΟΛ. 1151

ΠΟΛ 1151/2017. Ανεξάρτητη Αρχή ημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΠΟΛ. 1151 ΠΟΛ 1151/2017 Οδηγίες εφαρμογής της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης ιοικητή Α.Α..Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές :

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές : ΠΟΛ.1254/10.12.1990 Κοινοποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ 81 Α ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ 1180/20.12.2016 ΠΟΛ 1180/20.12.2016 Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1078/2.4.1991 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών Αθήνα, 18.3.2016 ΠΟΛ. 1037 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει: ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. Δ 401/23/20-3-1997 ΑΥΟ της αριθ. Δ-532/30/14-4-1997 ΕΔΥΟ καθώς και της Δ 1319/125/Α0018 ΑΥΟ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. Δ 401/23/20-3-1997 ΑΥΟ της αριθ. Δ-532/30/14-4-1997 ΕΔΥΟ καθώς και της Δ 1319/125/Α0018 ΑΥΟ. -- 947 -- * ΦΠΑ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουλίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1047242/1995/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1202 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ-ΤΜΗΜΑ Α/Ι ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 492 Β με ημερομηνία , η ΠΟΛ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με Θέμα:

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 492 Β με ημερομηνία , η ΠΟΛ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με Θέμα: ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1022/17 (ΦΕΚ492 Β/20217): Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/75 (ΦΕΚ77 Α/22475) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1268/ (ΦΕΚ Β 39/ ) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης

ΠΟΛ. 1268/ (ΦΕΚ Β 39/ ) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης ΠΟΛ. 1268/30-12-2011 (ΦΕΚ Β 39/20.1.2012) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού. Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ 14.2.2013 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύουν :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύουν : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2005 1. Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1084478/5955/ 685/0014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1117 2. Γ.Γ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α ).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 21/7/04 Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1060481/4643/810/Α0014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1073 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΘ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1143550/12177/0014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π ΠΟΛ. 1285 14Η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ & Ε.Φ ΤΜΗΜΑ ΑΙ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ''Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ - ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: Β 492

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 Η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26057 21 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1101 Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1101/2017 Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΟΛ 1101/2017 Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΛ 1101/2017 Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 25-09-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3961 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15/1/2010 ΠΟΛ:1003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2007 και Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2007 και Α Π Ο Φ Α Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ /8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/ Α.Υ.Ο.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ /8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1061/26.03.2008 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. (Επέκταση ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1165 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1043/2016 Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1026/16-2-2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. και παροχή οδηγιών Αθήνα, 7 Απριλίου 2016 Αρ.πρωτ.: ΠΟΛ.1043 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 ΠΟΛ. 1041

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 ΠΟΛ. 1041 ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 10184 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: -- 35 -- * ΦΠΑ * Νο. 50 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 1996 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 1138050/4885/1436/Α0014-14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΠΟΛ.: 1338 ΤΜΗΜΑΤΑ Α/ΙΙ & Γ' - 15η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 7

* ΦΠΑ * Νο. 7 -- 233 -- * ΦΠΑ * Νο. 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. :1027240/1168/354/0014 ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1070 1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ Α/Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ή ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ή ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του ν. 27/1975 (Α 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94)»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του ν. 27/1975 (Α 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94)» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ:7ΠΘΜΗ- Π36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: δ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191248 ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1495 - * Φ.Π.Α. * Νο. 65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α' 2.Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε' Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΠΟΛ: 1075 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23953 18 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας XL SHIPMANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1058451/336/0015 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 8 Άρθρο 10 ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 21α' και 58 παρ. 3.

2. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 21α' και 58 παρ. 3. ΠΟΛ.1004/2.1.1997 Λειτουργία των φορολογικών αποθηκών Αθήνα 2 Ιανουαρίου 1997 Αρ.Πρωτ.: 1000887/2569/3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/Ι ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 16 / 03 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 16 / 03 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 16 / 03 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης 1058 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΊΌΥ 1992 ΔΙΟΒΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΊΌΥ 1992 ΔΙΟΒΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛΜ. 114/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2709 της 22ας ΜΑΊΌΥ 1992 ΔΙΟΒΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 114 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Τρόπος τήρησης και περιεχόμενο του Ειδικού Βιβλίου για τις μετακινήσεις αγαθών σε άλλο κράτος μέλος και τις εργασίες φασόν"

ΘΕΜΑ : Τρόπος τήρησης και περιεχόμενο του Ειδικού Βιβλίου για τις μετακινήσεις αγαθών σε άλλο κράτος μέλος και τις εργασίες φασόν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1007 1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 -- 645 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1069830/442/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2003 Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1051922/552/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. : 1084 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ Β.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα: Αριθμός απόφασης: 11/04/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα: Αριθμός απόφασης: 11/04/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα: Αριθμός απόφασης: 11/04/2017 2419 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.130 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.130 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.130 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: 01-03-13 Σελ. 1 από 10 1. Εισαγωγή Σκοπός αυτής της Διαδικασίας είναι να περιγράψει τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την εκτέλεση των προμηθειών που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Φ.Π.Α. Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Μαρκάκη Ελένη Α.Μ. ΣΧΟΛΗΣ 6688 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπυριδάκης Εμμανουήλ ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 Έμμεση Φορολογία Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 KPMG - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2017 ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 22 Έμμεση φορολογία 03 Έμμεση φορολογία 3.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /05/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) ΠΟΛ 1067 02/05/2006 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: «Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών Έκδοση στοιχείου Παράδοση κτισμάτων στον

Διαβάστε περισσότερα