στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες)."

Transcript

1 ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ Την Τελωνειακή Περιφέρεια... της Εξαγωγικής Επιχείρησης/Εξαγωγέα ΑΦΜ ΔOY. Διεύθυνση Ταχ. Κωδ. Τηλ...Fax. .. Παρακαλούμε όπως, βάσει της αριθ. Δ17Γ ΕΞ2012/ Α.Υ.Ο., μας χορηγήσετε «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» για την υπαγωγή μας στο καθεστώς της απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της.. (αναγράφεται από τον αιτούντα το επιθυμητό καθεστώς : Καταγωγής ή Ελεύθερης Κυκλοφορίας ή και τα δύο), προκειμένου να εξάγουμε τα εμπορεύματα της δασμολογικής/κών κλάσης/εων στην/στις (προτιμησιακές Χώρες). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο/Η ΑΙΤ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Συνημμένα υποβάλλονται : 1) ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης, 2) υπεύθυνη/ες δήλωση/σεις, 3) φορολογική ενημερότητα, 4) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εξαγωγέων, 5) δείγματα, φωτογραφίες 6) άλλα έγγραφα σχετικά με την παραγωγική διαδικασία ή τη σύνθεση των εμπορευμάτων.

2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για υποψήφιους Εγκεκριμένους Εξαγωγείς ως προς την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (A.TR.). Σχετική η αριθ. Δ17Γ ΕΞ 2012/ Α.Υ.Ο.. 1 Όνομα, Διεύθυνση και Α.Φ.Μ. της Εξαγωγικής Επιχείρησης/Εξαγωγέα. Α.Φ.Μ ΔΟΥ.. Τηλέφωνο Fax E-ail Ταχ. ωδ.. 2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο. Διεύθυνση κατοικίας Α.Φ.Μ Τηλέφωνο..Fax 3 Επιθυμείτε να γίνετε Εγκεκριμένος Εξαγωγέας ως προς την Προτιμησιακή Καταγωγή ή ως προς την Ελεύθερη Κυκλοφορία ; Συμπληρώστε (ν) ανάλογα τη/τις θέση/εις. Προτιμησιακή Καταγωγή (ερωτήσεις 4-15) Ελεύθερη Κυκλοφορία (ερωτήσεις 16-22) 4 Λεπτομερής περιγραφή των προς εξαγωγή προϊόντων. Προϊόντα Ακριβής Δασμολογική Κλάση... 5 Η επιχείρησή σας είναι παραγωγός των προς εξαγωγή προϊόντων ; Αν ναι, περιγράψτε τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, την καταγωγή τους, την παραγωγική διαδικασία του/των εξαγόμενου/νων προϊόντος/ων καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού/ών. Συνεχίστε με την ερώτηση

3 6 Εάν η επιχείρησή σας δεν είναι παραγωγός των προς εξαγωγή προϊόντων, αλλά ασκεί μόνο εμπορική δραστηριότητα, διαθέτετε δήλωση προμηθευτή, κατά τα οριζόμενα στον Καν (ΕΚ) 1207/2001 του Συμβουλίου; Αν όχι, προσκομίστε την εν λόγω δήλωση Με ποιόν τρόπο έχει αποκτηθεί η προτιμησιακή καταγωγή των προς εξαγωγή προϊόντων; (εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα, επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, σώρευση)* 8 Η λογιστική αποθήκης της επιχείρησής σας επιτρέπει την εξακρίβωση της καταγωγής των προς εξαγωγή προϊόντων; Συμπληρώστε (ν) ανάλογα την/τις αντίστοιχη/ες θέση/εις. Α) Τηρεί η επιχείρησή σας προαιρετικά ή υποχρεωτικά καρτέλες κατ είδος ποσότητα και αξία πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων (βιβλίο αποθήκης); Τηρεί η επιχείρησή σας προαιρετικά ή υποχρεωτικά βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών; Τηρεί η επιχείρησή σας Αναλυτική Λογιστική (Ομάδα 9) ; Β) Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν τηρεί κανένα από τα παραπάνω, αναπτύσσονται αναλυτικά οι λογαριασμοί της ομάδας 2 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου κατά τρόπο που να μπορούν να γίνουν οι ελεγκτικές επαληθεύσεις τόσο των πρώτων υλών όσο και των ετοίμων προϊόντων; * Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα: τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος, όπως: ορυκτά, Προϊόντα θήρας ή θαλάσσιας αλιείας, ζώντα ζώα, φυτά και τα προερχόμενα από αυτά προϊόντα κ.λ.π.(σχετικό άρθρο του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της εκάστοτε ισχύουσας Προτιμησιακής Συμφωνίας ή Κανονισμού) Επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις: οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πρέπει να υφίστανται οι μη καταγόμενες ύλες για την απόκτηση του χαρακτήρα της καταγωγής και οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχετικό Παράρτημα των επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της εκάστοτε ισχύουσας Προτιμησιακής Συμφωνίας ή Κανονισμού (Κανόνες Καταγωγής). Σώρευση: ο όρος σώρευση χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύστημα με το οποίο αποκτάται πιο εύκολα η προτιμησιακή καταγωγή. Σύμφωνα με τον κανόνα της σώρευσης, οι καταγόμενες ύλες από μία χώρα, που συμμετέχει στο ίδιο με την Κοινότητα σύστημα σώρευσης καταγωγής, θεωρούνται κοινοτικές για τον προσδιορισμό της καταγωγής, όταν χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα για την παραγωγή προϊόντων. Δεν απαιτείται οι καταγόμενες ύλες της εν λόγω χώρας να υφίστανται επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις στην Κοινότητα. Για την απόδειξη της καταγωγής των εν λόγω υλών απαιτείται η προσκόμιση έγκυρων και αυθεντικών πιστοποιητικών EUR1 ή EUR-MED ή δηλώσεων τιμολογίου EUR1 ή EUR-MED ή δηλώσεων καταγωγής. Για την εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να αναζητήσετε τα νομικά κείμενα των σχετικών Προτιμησιακών Συμφωνιών ή Κανονισμών στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : http : // eur-lex.europa.eu / el / index. htm Επιλογή Επίσημη Εφημερίδα.

4 9 Τα αποδεικτικά καταγωγής (δηλώσεις τιμολογίου, δηλώσεις τιμολογίου EUR-MED, δηλώσεις καταγωγής) θα φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εγκεκριμένου εξαγωγέα; Αν όχι, ο εγκεκριμένος εξαγωγέας θα παράσχει γραπτή ανάληψη υποχρέωσης στην Τελωνειακή Περιφέρεια ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι την ιδιόχειρη υπογραφή του. Συμπληρώστε (ν) ανάλογα την αντίστοιχη θέση. Οι δηλώσεις θα φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εγκεκριμένου εξαγωγέα. Παροχή γραπτής ανάληψης υποχρέωσης. 10 Ποιά από τα κατωτέρω αποδεικτικά στοιχεία φυλάσσετε στην επιχείρησή σας για την απόδειξη της καταγωγής των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του προς εξαγωγή προϊόντος; Συμπληρώστε (ν) ανάλογα την/τις αντίστοιχη/ες θέση/εις. δηλώσεις προμηθευτή (απαιτούνται όταν δεν είστε παραγωγός των πρώτων υλών/εμπορευμάτων και οι εν λόγω ύλες/εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του προς εξαγωγή προϊόντος έχουν αγοραστεί από την Κοινότητα, Καν (ΕΚ) 1207/2001) πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR 1 πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR-MED δηλώσεις τιμολογίου δηλώσεις τιμολογίου EUR-MED δηλώσεις καταγωγής (μόνο για ύλες Κορέας) δηλώσεις προμηθευτή (είναι αναγκαίες για την έκδοση αποδεικτικών καταγωγής, εάν οι πρώτες ύλες/εμπορεύματα Τουρκίας, που συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Κυκλοφορίας Α.ΤR, πρόκειται να συμμετάσχουν στη σώρευση, στο πλαίσιο της Πανευρωμεσογειακής Ζώνης ή της Ζώνης Δυτικών Βαλκανίων. Οι εν λόγω δηλώσεις συντάσσονται βάσει των άρθρων της Απόφασης 1/2006 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας) 11 Χώρα/ες προς την/τις οποία/ες εξάγονται τα καταγόμενα προϊόντα βάσει της ισχύουσας Προτιμησιακής Συμφωνίας ή Κανονισμού. 12 Ποιό/ά το/τα Τελωνείο/α εξαγωγής των προϊόντων σας;...

5 13 Αναφέρετε κατ έτος, τον αριθμό και την αξία των εξαχθέντων προϊόντων για τα 3 τελευταία έτη Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας διαθέτει παραγωγικές μονάδες εγκατεστημένες και σε άλλο/α Κράτος/η-Μέλος/η και επιθυμείτε να σας χορηγηθεί άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα και για το/α εν λόγω Κράτος/η-Μέλος/η, δηλώστε το/τα αρμόδιο/α Τελωνείο/α του/τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση τακτικών εξαγωγών από το/τα εν λόγω Κράτος/η-Μέλος/η. (άρθρο 8 του Καν (ΕΚ) 1207/2001 του Συμβουλίου) 15 Είστε κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ ή άλλης άδειας απλουστευμένων διαδικασιών;... Ερωτήσεις που απευθύνονται στους υποψήφιους εγκεκριμένους εξαγωγείς ως προς την ελεύθερη κυκλοφορία. 16 Λεπτομερής περιγραφή των προς εξαγωγή προϊόντων. Προϊόντα Ακριβής Δασμολογική Κλάση Συμπληρώστε (ν) ανάλογα τη θέση αν στην παραγωγή του προς εξαγωγή προϊόντος έχουν χρησιμοποιηθεί: Κοινοτικές ύλες αποκλειστικά Ύλες προέλευσης τρίτων χωρών αποκλειστικά Κοινοτικές ύλες και ύλες προέλευσης τρίτων χωρών

6 18 Έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία οι ύλες προέλευσης τρίτων χωρών που έχετε χρησιμοποιήσει στην παραγωγή του προς εξαγωγή προϊόντος; Ποιά είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που φυλάσσετε στην επιχείρησή σας για την απόδειξη της ελεύθερης κυκλοφορίας; 19 Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει ύλες τρίτης χώρας: Α) Τηρεί η επιχείρησή σας προαιρετικά ή υποχρεωτικά καρτέλες κατ είδος ποσότητα και αξία πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων (βιβλίο αποθήκης); Τηρεί η επιχείρησή σας προαιρετικά ή υποχρεωτικά βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών; Τηρεί η επιχείρησή σας Αναλυτική Λογιστική (Ομάδα 9) ; Β) Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν τηρεί κανένα από τα παραπάνω, αναπτύσσονται αναλυτικά οι λογαριασμοί της ομάδας 2 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου κατά τρόπο που να μπορούν να γίνουν οι ελεγκτικές επαληθεύσεις τόσο των πρώτων υλών όσο και των ετοίμων προϊόντων; 20 Αναφέρετε κατ έτος τον αριθμό και την αξία των εξαχθέντων προϊόντων προς την Τουρκία για τα 3 τελευταία έτη.. 21 Επιλέξτε (ν) μία εκ των δύο περιπτώσεων απλουστευμένων διαδικασιών έκδοσης A.TR. -Εκ των προτέρων θεώρηση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR., στη θέση 12, με τη σφραγίδα του αρμόδιου Τελωνείου Εξαγωγής και την υπογραφή ενός υπαλλήλου. -Θεώρηση των Πιστοποιητικών Κυκλοφορίας A.TR., από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα με ειδική μεταλλική σφραγίδα, εγκεκριμένη από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της αριθ. Δ17Γ ΕΞ2012/ Α.Υ.Ο.

7 22 Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας διαθέτει παραγωγικές μονάδες εγκατεστημένες και σε άλλο/α Κράτος/η-Μέλος/η και επιθυμείτε να σας χορηγηθεί άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα και για το/α εν λόγω Κράτος/η-Μέλος/η, δηλώστε το/τα αρμόδιο/α Τελωνείο/α του/τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση τακτικών εξαγωγών από το/τα εν λόγω Κράτος/η-Μέλος/η (άρθρο 12 της Απόφασης 1/2006 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας). Ημερομηνία. Υπογραφή.

8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Τελωνειακή Περιφέρεια Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: - Τα εξαγόμενα εμπορεύματα πληρούν τους κανόνες καταγωγής της εφαρμοζόμενης, για τις χώρες που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτησή μας, Προτιμησιακής Συμφωνίας ή Κανονισμού / έχουν τηρηθεί για τα εξαγόμενα προϊόντα οι διατάξεις της ελεύθερης κυκλοφορίας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ- Τουρκίας. -Σε κάθε περίπτωση διαφοροποίησης των πηγών πρώτων υλών, των μεθόδων παραγωγής ή άλλων στοιχείων που μπορούν να επηρεάσουν ή την καταγωγή των παραγόμενων εμπορευμάτων ή τον χαρακτηρισμό τους ως «ευρισκόμενα σε ελεύθερη κυκλοφορία», θα ενημερώνεται το Τελωνείο Ελέγχου και η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. -Θα τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας καθώς και οι υποχρεώσεις μας που απορρέουν απ αυτή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της. (4) Ημερομηνία:.20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

9 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Τελωνειακή Περιφέρεια Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Σε συνέχεια σχετικής αίτησής μου, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα για υπαγωγή στο καθεστώς της απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της καταγωγής, βάσει της αριθ. Δ17Γ ΕΞ2012/ Α.Υ.Ο., οι Δηλώσεις Τιμολογίου / Δηλώσεις Τιμολογίου EUR-MED / Δηλώσεις Καταγωγής δεν θα φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής μου και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη ότι οι εν λόγω δηλώσεις που θα συντάσσονται στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο, θα ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι την ιδιόχειρη υπογραφή μου, όπως ορίζεται στα Πρωτόκολλα καταγωγής των σχετικών Προτιμησιακών Συμφωνιών ή Κανονισμών. (4) Ημερομηνία:.20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 (Δήλωση Τιμολογίου) Προτιμησιακές Συμφωνίες και Αυτόνομα Καθεστώτα που προβλέπουν απλοποιημένες διαδικασίες απόδειξης καταγωγής. Προτιμησιακές Συμφωνίες Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ Ε.Κ. - Αλβανίας Συμφωνία ΕΟΚ-Ανδόρας Ενδιάμεση συμφωνία Ε.Κ. Βοσνίας- Ερζεγοβίνης Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ ΕΚ και των κρατών CARIFORUM Ενδιάμεση Προτιμησιακή Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ ΕΚ-Κρατών Ειρηνικού Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ Ε.Κ. - Κροατίας Ενδιάμεση Συμφωνία Ε.Κ. - Μαυροβουνίου Ενδιάμεση Συμφωνία Ε.Κ.-Μεξικού Συμφωνία εμπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας Ε.Κ.- Ν. Αφρικής Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ Ε.Ε. Π.Γ.Δ.Μ. Ενδιάμεση Συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Σερβίας Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Κ.-Χιλής Αυτόνομα Καθεστώτα Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων Διατάξεις Απόφαση αριθ. 2009/330/ΕΚ του Συμβουλίου της Παράρτημα VII, Πρωτόκολλο Νο 4, άρθρα 16, 22, 23 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 107/ ). Αποφ. αριθ. 1/99 της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ-Ανδόρας για την τροπ/ση του προσαρτήματος της Συμφωνίας, άρθρα 14,19,20 και 25 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 191/ ). Απόφαση 2008/474/ΕΚ του Συμβουλίου της Πρωτόκολλο Νο 2, άρθρα 16, 22, 23 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 233/ ). Απόφαση 2008/805/ΕΚ του Συμβουλίου της Πρωτόκολλο Νο 1, άρθρα 16, 21, 22 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 289/ και L352/ ). Απόφαση 2009/729/ΕΚ του Συμβουλίου της Πρωτόκολλο Νο ΙΙ, άρθρα 15, 20, 21 και 28 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 272/ ).Εφαρμόζεται μόνο στις συναλλαγές ΕΕ-Παπουασίας Νέας Γουινέας. Απόφαση αριθ. 2009/153/ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, Πρωτόκολλο Νο 4, άρθρα 16, 22, 23 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 286/ ). Απόφαση 2010/224/ΕΕ του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Πρωτόκολλο Νο 3, άρθρα 16, 22, 23, 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 108/29-04/2010). Παράρτημα ΙΙΙ της Απόφασης 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου Ε.Κ.-Μεξικού, άρθρα 15, 20, 21 και 27 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 245/ ).Τροπ/σεις : L 44/ , L 293/ ,L 279/ και L 198/ Απόφαση 1999/753/ΕΚ του Συμβουλίου της Πρωτόκολλο Νο 1, άρθρα 14, 19, 20 και 27 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 311/ ). Τροπ/σεις:L 68/ ,L57/ και L22/ Απόφαση 2008/438/ΕΚ της Πρωτόκολλο Νο 4, άρθρα 16, 22, 23 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 99/ ). Απόφαση 2010/36/ΕΚ του Συμβουλίου της Πρωτόκολλο Νο 3, άρθρα 16, 22, 23 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 28/ ). Αποφ. 2002/979/ΕΚ του Συμβουλίου της Παράρτημα ΙΙΙ άρθρα 15, 20, 21 και 27 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 352/ ). Τροποποιήσεις : L 38/ και L 251/ Άρθρα 97ια, 97ιγ, και 97κβ του Καν. (ΕΕ) 1063/2010 της Επιτροπής της (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 307/ ) για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

11 Δικαιούχοι χώρες ή εδάφη προτιμησιακών μέτρων που θεσπίστηκαν μονομερώς από την Κοινότητα ( Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ., Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Σερβία ) Καν. 1528/2007 του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) και της Ε.Ε. Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ε.Κ. Συναλλαγές Ε.Κ.- Θέουτα και Μελίλια Άρθρα 109,116 και 117 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 για τον Κανονισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. Καν. 1528/2007 του Συμβουλίου της Παράρτημα ΙΙ, άρθρα 14,19,20 και 28 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 348/ ). Απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου της Παράρτημα ΙΙΙ άρθρα 14, 19, 20 και 28 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 314/ , L 324/ για κανόνες καταγωγής). Κανονισμός (ΕΚ) 82/2001, του Συμβουλίου της , άρθρα 16,21,22 και 28 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 20/ ). ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 (Δήλωση Τιμολογίου ή Δήλωση Τιμολογίου EUR-MED) Ευρωμεσογειακές Συμφωνίες Σύνδεσης που προβλέπουν απλοποιημένες διαδικασίες απόδειξης καταγωγής. Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Κ.-Αιγύπτου Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ε.Κ.-Αλγερίας Απόφαση αριθ. 1/2006 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου της , Πρωτόκολλο Νο 4, άρθρα 16, 22, 23 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 73/ ). Τροποποιήσεις : L 312/ , L 249/ Απόφαση αριθ. 2/2007 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας, Πρωτόκολλο Νο 6, άρθρα 16, 22, 23 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 297/ ). Τροποποιήσεις : L 118/ , L 248/ Συμφωνία Ε.Κ.-Ελβετίας Απόφαση αριθ. 3/2005 της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ-Ελβετίας, Πρωτόκολλο Νο 3, άρθρα 16, 22, 23 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 45/ ).Τροποποίηση L 252/ Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Κ.- Ιορδανίας Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 136/2005 της Πρωτόκολλο Νο 4,άρθρα 15, 21, 22 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 321/ ).Τροποποίηση L 117/ Απόφαση 1/2006 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 15/ , Πρωτόκολλο Νο 3, άρθρα 16, 22, 23, 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 209/ ). Τροποποίηση L 253/ Συμφωνία Ε.Κ.-Ισλανδίας Απόφαση αριθ. 2/2005της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ-Ισλανδίας, Πρωτόκολλο Νο 3, άρθρα 16, 22, 23 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 131/ ). Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Κ.- Ισραήλ Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Κ.- Λιβάνου Απόφαση αριθ. 2/2005 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ της Πρωτόκολλο Νο 4, άρθρα 16, 22, 23, 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L ). Τροποποιήσεις : L 149/ ,L 317/ , L 313/ Απόφαση 2006/356/ΕΚ του Συμβουλίου της Πρωτόκολλο Νο 4, άρθρα 16, 21, 22, 28 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 143/ ).

12 Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Κ.- Μαρόκου Συμφωνία Ε.Κ.-Νορβηγίας Ευρωμεσογειακή Ενδιάμεση Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Κ.-Οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτ. Όχθης και Λωρίδας της Γάζας Συμφωνία Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) Τουρκίας. Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ο.Κ.-Τουρκίας (Γεωργικά προϊόντα). Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ε.- Τυνησίας Συμφωνία ΕΚ/Δανίας-Φερόων Νήσων Απόφαση 2005/904/ΕΚ της Πρωτόκολλο Νο 4, άρθρα 16, 22, 23, 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 336/ ).Τροποποιήσεις : L 324/ , L 248/ , L 141/ Απόφαση αριθ. 1/2005 της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ-Νορβηγίας της (2006/305/ΕΚ) Πρωτόκολλο Νο 3, άρθρα 16, 22, 23, 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 117/ ). Απόφαση αριθ. 1/2009 της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ-ΟΑΠ της (2009/823/ΕΚ) Πρωτόκολλο Νο 3, άρθρα 16, 22, 23 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 298/ ). Πρωτόκολλο Νο 1, άρθρα 16, 22, 23, 29 της Απόφασης 1/2009 της Μεικτής Επιτροπής που συστάθηκε βάσει της Συμφωνίας μεταξύ της Ε.Κ.Α.Χ. και της Τουρκικής Δημοκρατίας (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 143/ ). Πρωτόκολλο Νο 3 της Απόφασης 1/98 του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Κ. Τουρκίας, άρθρα 14, 19, 20 και 25 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 86/ ). Απόφαση αριθ. 1/2006 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας της (2006/612/ΕΚ) Πρωτόκολλο Νο 4, άρθρα 16, 22, 23, και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 260/ ). Απόφαση αριθ. 1/2005 της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ/Δανίας- Νήσων Φερόες της (2006/287/ΕΚ) Πρωτόκολλο Νο 3, άρθρα 16, 22, 23 και 29 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 110/ ). ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 (Δήλωση Καταγωγής) Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας. Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας. Πρωτόκολλο για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας της Απόφασης 2011/265/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16 ης Σεπτεμβρίου 2010, άρθρα 15,16,17 και 23 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 127/ ). ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 (ATR) Απόφαση 1/2006 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας Ε.Κ. Τουρκίας, που προβλέπει απλοποιημένες διαδικασίες απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας. Απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας Ε.Κ.-Τουρκίας (Βιομηχανικά και Μεταποιημένα Γεωργικά προϊόντα). Απόφαση 1/2006 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας Ε.Κ. Τουρκίας της , άρθρο 11 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 265/ ). Για την εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να αναζητήσετε τα νομικά κείμενα των σχετικών Προτιμησιακών Συμφωνιών ή Κανονισμών στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : http : // eur-lex.europa.eu / el / index. htm Επιλογή Επίσημη Εφημερίδα.

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ: τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ.. ΚΑΤΟΙΚΟΣ... ΟΔΟΣ.. ΑΡ..... ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. 1 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Θ1 ΚΑΙ Θ2 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 1 ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: -Δρ. Πάντα Μαρία Τηλ. 2228 0 99554 -Σκυφτός Κυριάκος Τηλ. 2228 0 99582 E-mail: skyftosk@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

Διαβάστε περισσότερα

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213),

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213), .....: 1-1398/20.12.2010 µ,, 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130), 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 µµ µ µ. / :.. : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640, : 1. 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130). 2. ) 90 µ, µ. / 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: για το ΥΠΟΕΡΓΟ11:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: για το ΥΠΟΕΡΓΟ11: Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα Άρτας Τηλ. :26810 71919 Άρτα, 25/11/2014 Fax. :26810 23593 Αρ. Πρωτ.:1546 Πληροφορίες :Ευστράτιος Φλούδας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Β43Ξ46Ψ8Β0-ΨΦΧ. Για το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ο Πρόεδρος. Τριαντάφυλλος Αθ. Αλμπάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΔΑ:Β43Ξ46Ψ8Β0-ΨΦΧ. Για το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ο Πρόεδρος. Τριαντάφυλλος Αθ. Αλμπάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 23593 Πληροφορίες :Βασιλική Τάλλαρου Άρτα, 19 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 1133 ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Με το δεύτερο µέρος του ν. 4072/2012 (Α 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική µορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Με το δεύτερο µέρος του ν. 4072/2012 (Α 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική µορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ B Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛ.ΑΚ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΆΣ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα