834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)"

Transcript

1

2 834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ίδρυση του νέου οργανισμού ιδιωτικού ΟΠΕΓΕΠ που ελέγχει επιβλέπει, προστατεύει και πιστοποιεί αγροτικά προϊόντα ποιότητας και ανωτέρας ποιότητας. 12. Της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ρώμης για την ΕΟΚ, ειδικότερα το αρθ. 38 (ΙΙ. Η ΓΕΩΡΓΙΑ) και της Απόφασης 185/1973 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την έννοια του εν λόγω άρθρου 38 παρ. 1, ειδικότερα δε για τον ορισμό της Γεωργίας και των Γεωργικών προϊόντων των κεφα λαίων 1 13, και 20, 22, 23, 24, 45, 54, 57 του Κώδικα Ονοματολογίας των Βρυξελλών (ΝΙΜΕΧΕ)) ως το σχετικό Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης. 13. Της Αριθμ. Υ132/ απόφασης του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό (ΦΕΚ 1533/Β/ ). 14. Του π.δ. 402 ΦΕΚ 187/Α/ «Οργανισμός Υπουρ γείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ει δικότερα το αρθ. 36 παρ. 3β. 15. Του π.δ. 344 ΦΕΚ 297/Α/ «Άσκηση του επαγ γέλματος του Γεωτεχνικού». 16. Του Β.Δ. 427 ΦΕΚ 140/Α/ «περί τεχνολογικής εποπτείας και τεχνολογικού ελέγχου των γεωργικών βι οτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων». 17. Του π.δ. 227 ΦΕΚ 100/Α/ «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωρ γικών». 18. Του π.δ. 221 ΦΕΚ 63/Α/ «Περί τυποποιήσεως, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγωγή προοριζόμενων επιτραπέζιων ελαιών» όπως τροποποιή θηκε 19. Του π.δ ΦΕΚ 273/Α/ «Περί σημάνσεως, παρουσιάσεως και διαφημίσεως προσυσκευασμένων τρο φίμων προϊόντων γεωργικών βιοτεχνιών και βιομηχα νικών επιχειρήσεων, προοριζομένων προς εξαγωγήν εις χώρας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος (ΕΟΚ) εις συμμόρφωσιν προς την υπ αριθ. 79/112/ΕΟΚ της Οδηγίας του Συμβουλίου της (ΕΕΝ 33/ )» όπως 20. Του π.δ. 165 ΦΕΚ 62/Α/ «Περί ποιοτικού ελέγ χου επί προϊόντων κλάδων τινών γεωργικών βιοτεχνι κών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, επεξεργαζομένων οπωροκηπευτικά, προοριζομένων δι εξαγωγήν» όπως 21. Του π.δ. 740 ΦΕΚ 169/Α/ «Περί τυποποιήσεως των ποιοτήτων των κονσερβών οπωροκηπευτικών των προοριζομένων προς εξαγωγήν» όπως τροποποιήθηκε 22. Του π.δ. 454 ΦΕΚ 162/Α/ «Τυποποίηση των ποιοτήτων των κονσερβών συμπύρηνων ροδακίνων σε φέτες (SLICES), οι οποίες προορίζονται για εξαγωγή». 23. Του π.δ. 151 ΦΕΚ 55/Α/ «Ποιοτικός έλεγχος στα τουρσιά που προορίζονται για εξαγωγή». 24. Του π.δ. 353 ΦΕΚ 155/Α/ «Ποιοτική βελτίωση σύκων που προέρχονται από διαλογή σύκων Α και Β παραγωγικού τύπου και προορίζονται για εξαγωγή στις ΗΠΑ». 25. Του π.δ. 435 ΦΕΚ 78/Α/ «Εξαγωγή μη τυπο ποιημένων σταφίδων κορινθιακής και σουλτανίνας καθώς και ξηρών σύκων στα κράτη μέλη της ΕΟΚ». 26. Του π.δ ΦΕΚ 331/Α/ «Επιβολή τυποποι ήσεως και ποιοτικού ελέγχου επί των εις το εσωτερικόν διακινουμένων ξηρών σύκων και συκόπαστας». 27. Του π.δ. 966 ΦΕΚ 325/Α/ «Περί τυποποιήσε ως, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγω γήν προοριζόμενων ξηρών σύκων και συκόπαστας». 28. Του π.δ. 967 ΦΕΚ 325/Α/ «Περί συλλογής, απο ξηράνσεως, απεντομώσεως και επεξεργασίας σύκων». 29. Του π.δ ΦΕΚ 338/Α/ «Επιβολή τυποποι ήσεως και ποιοτικού ελέγχου επί των προς εξαγωγήν εις χώρας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος (ΕΟΚ) προοριζομένων κομφιτούρας ζελέ και μαρμελάδας φρού των, ως και κρέμας καστάνων εις συμμόρφωσιν προς την υπ αριθμ. 79/693/ΕΟΚ Της Οδηγίας του Συμβουλίου της (Ε.Ε.Ν. 205/ )». 30. Του π.δ ΦΕΚ 338/Α/ «Επιβολή τυποποι ήσεως και ποιοτικού ελέγχου επί των εις το εσωτερικόν διακινουμένων σταφίδων κορινθιακής και σουλτανίνας». 31. Του π.δ. 653 ΦΕΚ 216/Α/ «Περί τυποποιήσεως και ποιοτικού ελέγχου της προς εξαγωγήν προοριζό μενης Κορινθιακής σταφίδος» όπως τροποποιήθηκε και 32. Του π.δ. 896 ΦΕΚ 214/Α/ «Περί τυποποιήσεως και ποιοτικού ελέγχου της προς εξαγωγήν προοριζόμενης σταφίδος σουλτανίνας» όπως 33. Του π.δ. 553 ΦΕΚ 73/Α/ «Περί μέτρων προ στασίας και ενισχύσεως της εξαγωγής της Κορινθιακής σταφίδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 34. Του π.δ. 526 ΦΕΚ 203/Α/ «Σχετικά με χυμούς φρούτων και μερικά παρεμφερή προϊόντα σε συμμόρ φωση προς τις οδηγίες 75/726/ΕΟΚ και 79/168/ΕΟΚ και 81/487/ΕΟΚ». 35. Του π.δ. 527 ΦΕΚ 203/Α/ «σχετικά με προ ϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για αν θρώπινη διατροφή σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 73/241/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 36. Του Β.Δ. 279 ΦΕΚ 85/Α/ «Περί τυποποιήσε ως των εν κλειστή συσκευασία προσφερομένων εις την κατανάλωσιν οσπρίων εγχωρίας παραγωγής». 37. Του π.δ. 76 ΦΕΚ 46/Α/ «Επιβολή ποιοτικού ελέγχου σε κατεψυγμένα οπωροκηπευτικά που προορί ζονται για εξαγωγή». 38. Του Β.Δ. 657 ΦΕΚ 192/ «Περί επιβολής ποι οτικού ελέγχου των προς εξαγωγήν Αρωματικών και Φαρμακευτικών δρογών». 39. Του Β.Δ. 729 ΦΕΚ 252/Α/ «Περί επιβολής ποι οτικού ελέγχου και συσκευασίας του προς εξαγωγήν οριγάνου». 40. Του Καν. (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων». 41. Του Καν. (ΕΚ) 466/2001 της Επιτροπής «για τον καθο ρισμό μέγιστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμίξεις στα τρόφιμα» όπως 42. Του Καν. (ΕΚ) 737/1990 «σχετικά με τους όρους εισα γωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό Τσερνομπίλ». 43. Του Καν. 1661/1999 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λε πτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 737/1990 του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ». 44. Του Καν. 1148/2001 της Επιτροπής «σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 835 εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» όπως 45. Του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου «για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς των Αμπελοοινικών.» 46. Του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής «σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα». 47. Του Καν(ΕΚ) 883/2001 της Επιτροπής «σχετικά με τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες». 48. Του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής «σχετικά με τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό το μέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000». 49. Του Καν(ΕΚ) 2729/2000 της Επιτροπής «σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα». 50. Του Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής «σχετικά με την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων». 51. Του Καν(ΕΚ) 1622/2000 της Επιτροπής «σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες». 52. Του Καν. (ΕΚ) 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου «για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις ζωοτροφές». 53. Του Καν. (ΕΚ) 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την ιχνηλασι μότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζω οτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημέ νους οργανισμούς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ». 54. Του Καν. (ΕΚ) 1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου «για τη διασυνοριακή μετακίνηση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών». 55. Του Καν. (ΕΚ) 37/2005 της Επιτροπής «σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βα θείας καταψύξεως που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου». 56. Του Καν. (ΕΚ) 831/1997 της Επιτροπής «για τον κα θορισμό των προτύπων εμπορίας που εφαρμόζονται για τα αβοκάντο» όπως 57. Του Καν. (ΕΚ) 963/1998 της Επιτροπής «για καθορι σμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κου νουπίδια και τις αγκινάρες» όπως τροποποιήθηκε και 58. Του Καν. (ΕΟΚ) 1677/1988 της Επιτροπής «που κα θορίζει τους κανόνες ποιότητας για τα αγγούρια» όπως 59. Του Καν. (ΕΚ) 2257/1994 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ποιοτικών κανόνων για τις μπανάνες» όπως 60. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/1995 της Επιτροπής, της , για τη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των ποιοτικών κανόνων στον τομέα της μπανάνας. 61. Του Καν. (ΕΚ) 2288/1997 της Επιτροπής «για κα θορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα σκόρδα» όπως 62. Του Καν. (ΕΚ) 730/1999 της Επιτροπής «για τον καθορισμό του κανόνα εμπορίας που εφαρμόζεται στα καρότα» όπως 63. Του Καν. (ΕΚ) 1168/1999 της Επιτροπής «για τον καθο ρισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα δαμάσκηνα» όπως 64. Του Καν. (ΕΚ) 1455/1999 της Επιτροπής «για τον κα θορισμό του κανόνα εμπορίας για τις πιπεριές (γλυκιές)» όπως 65. Του Καν. (ΕΚ) 2377/1999 της Επιτροπής «για τον κα στα σπαράγγια» όπως 66. Του Καν. (ΕΚ) 2789/1999 της Επιτροπής «για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζο νται για τα επιτραπέζια σταφύλια» όπως τροποποιήθηκε 67. Του Καν. (ΕΚ) 790/2000 της Επιτροπής «σχετικά με τον καθορισμό του κανόνα εμπορίας για τις τομάτες» όπως 68. Του Καν. (ΕΚ) 851/2000 της Επιτροπής «για τον κα θορισμό του κανόνα εμπορίας για τα βερίκοκα» όπως 69. Του Καν. (ΕΚ) 175/2001 της Επιτροπής «για τον καθο ρισμό των προδιαγραφών εμπορίας για τα κοινά καρύδια με κέλυφος» όπως 70. Του Καν. (ΕΚ) 912/2001 της Επιτροπής «για τον κα θορισμό των κανόνων εμπορίας για τα φασόλια» όπως 71. Του Καν. (ΕΚ) 1508/2001 της Επιτροπής «για τον κα στα κρεμμύδια και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2213/1983» όπως 72. Του Καν. (ΕΚ) 1543/2001 της Επιτροπής «για τον κα στα μαρούλια, στα κατσαρά αντίδια και στα πλατύφυλλα αντίδια» όπως 73. Του Καν. (ΕΚ) 1799/2001 της Επιτροπής «για τον κα στα εσπεριδοειδή». 74. Του Καν. (ΕΚ) 2396/2001 της Επιτροπής «για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμό ζεται στα πράσα». 75. Του Καν. (ΕΚ) 843/2002 της Επιτροπής «για τον κα θορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στις φράουλες και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 899/1987». 76. Του Καν. (ΕΚ) 1284/2002 της Επιτροπής «για τον κα στα φουντούκια με κέλυφος». 77. Του Καν. (ΕΚ) 48/2003 της Επιτροπής «για τον κα θορισμό των κανόνων που εφαρμόζονται στα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης». 78. Του Καν. (ΕΚ) 1466/2003 της Επιτροπής «σχετικά με τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τις αγκινάρες και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 963/1998». 79. Του Καν. (ΕΚ) 85/2004 της Επιτροπής «για τον κα στα μήλα». 80. Του Καν. (ΕΚ) 86/2004 της Επιτροπής «για τον κα στα αχλάδια». 81. Του Καν. (ΕΚ) 214/2004 της Επιτροπής «για τον καθο ρισμό των προδιαγραφών εμπορίας για τα κεράσια».

4 836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 82. Του Καν. (ΕΚ) 1673/2004 της Επιτροπής «για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής για τα ακτι νίδια». 83. Του Καν. (ΕΚ) 1861/2004 της Επιτροπής «για τον κα στα ροδάκινα και στα νεκταρίνια». 84. Του Καν. (ΕΚ) 1862/2004 της Επιτροπής «για καθορι σμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα καρπούζια». 85. Του Καν. (ΕΚ) 1863/2004 της Επιτροπής «για τον κα στα καλλιεργούμενα μανιτάρια». 86. Του Καν. (ΕΚ) 1615/2001 της Επιτροπής «για καθο ρισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα πεπόνια και για την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1093/1997». 87. Του Καν. (ΕΟΚ) 1292/1981 της Επιτροπής «περί κα θορισμού των κανόνων ποιότητας για τα πράσα, τις με λιτζάνες και τα κολοκυθάκια». 88. Του Καν. (ΕΚ) 1757/2003 της Επιτροπής «για τον καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κολοκυθάκια και την τροποποίηση του Καν (ΕΟΚ) 1292/1981». 89. Του Καν. (ΕΟΚ) 1591/1987 της Επιτροπής «που κα θορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα, τα λάχανα Βρυξελλών, τα σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα». 90. Του Καν. (ΕΚ) 2561/1999 της Επιτροπής «για τον καθο ρισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα μπιζέλια». 91. Του Καν. (ΕΟΚ) 2213/1983 της Επιτροπής που καθο ρίζει τους κανόνες ποιότητας για τα κρεμμύδια και τα ραδίκια witloof». 92. Της Οδηγίας 98/53/ΕΚ της Επιτροπής «για την κα για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων για ορισμένες προσμίξεις στα τρόφιμα» όπως τροποποι ήθηκε 93. Της Οδηγίας 2002/26/ΕΚ της Επιτροπής «για την κα ωχρατοξίνης Α στα τρόφιμα» όπως τροποποιήθηκε και 94. Της Οδηγίας 2003/78/ΕΚ της Επιτροπής «για την κα θιέρωση τρόπου δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης πατουλίνης στα τρόφιμα». 95. Της Οδηγίας 2001/22/ΕΚ της Επιτροπής «για την κα για τον επίσημο έλεγχο των συγκεντρώσεων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου και 3 MCPD στα τρόφιμα». 96. Της Οδηγίας 2002/69/ΕΚ της Επιτροπής «για καθο ρισμό των μεθόδων δειγματοληψίας και των μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των διοξινών και τον προσδιορισμό των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα». 97. Της Οδηγίας 2004/16/ΕΚ της Επιτροπής «για την κα κασσίτερου σε κονσέρβες τροφίμων». 98. Της Οδηγίας 2005/38/ΕΚ της Επιτροπής «για την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανά λυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων τοξινών Fusarium στα τρόφιμα». 99. Της Οδηγίας 79/700/ΕΟΚ της Επιτροπής «περί κα θορισμού κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των καταλοίπων φυτοφαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών» Της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νο μοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων» όπως 101. Της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου «για τη σκόπιμη απελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμ βουλίου» Της Οδηγίας 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας καταψύξεως που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» όπως τροποποιήθηκε 103. Της Οδηγίας 92/2/ΕΟΚ της Επιτροπής «για τον καθορισμό του τρόπου δειγματοληψίας και της κοινο τικής μεθόδου ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των θερμοκρασιών των τροφίμων βαθείας καταψύξεως που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» Της Οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου «για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» Της Κ.Υ.Α ΦΕΚ 1118/Β/ «Τηρούμενες θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά ορισμένων οπωροκη πευτικών για νωπή κατανάλωση, από και προς ψυχόμε νους χώρους» όπως 106. Της Κ.Υ.Α /2017 ΦΕΚ 1334/Β/ «περί καθορισμού μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/18 για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων ορ γανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της Οδηγί ας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της των ΕΚ» Της Κ.Υ.Α ΦΕΚ 52/Β/ «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου, επί των νωπών οπωροκηπευτικών» Της Κ.Υ.Α ΦΕΚ 541/Β/ «Τυποποίηση των προσυσκευασμένων εγχωρίων βρώσιμων οσπρίων» όπως 109. Της Κ.Υ.Α ΦΕΚ 1122/ «Συμπληρω ματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» Tης Κ.Υ.Α ΦΕΚ 1372/ «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συ νοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προ ϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» Της Υ.Α ΦΕΚ 1023/Β/ «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτι κού ελέγχου, επί των οπωροκηπευτικών βαθείας κατά ψυξης» όπως 112. Της Υ.Α ΦΕΚ 402/ «Επέκταση ισχύ ος, προγενέστερης Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας υπ αριθμ /1995 η οποία αναφέρεται σε οπωροκη πευτικά βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, σε όλα τα φυτικής προέλευσης προϊόντα ομοίας καταστάσεως και χρήσεως και μείωση θερμοκρασιακής ανοχής κατά την τοπική διανομή και μέσα στις προθήκες πώλησης στον τελικό καταναλω τή».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Της Υ.Α ΦΕΚ 645/Β/ «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτι κού ελέγχου, επί των επεξεργασμένων μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» Της Υ.Α ΦΕΚ 1555/Β/ «συμπληρω ματικά μέτρα και ελεγκτικές διαδικασίες για την εισα γωγή καρπών αραβοσίτου» Της Υ.Α 552 ΦΕΚ 1302/Β/ «συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα για την εισαγωγή των δημητριακών καρ πών για ανθρώπινη κατανάλωση» όπως τροποποιήθηκε 116. Της Υ.Α ΦΕΚ 1370/Β/ «Έλεγχος αφλατοξινών σε ξηρά σύκα» Της Υ.Α ΦΕΚ 1508/Β/ «Έλεγχος Ωχρατοξίνης Α σε σταφίδες» Της με αριθμ ΦΕΚ 1089/Β/ απόφα σης του Υπουργού Γεωργίας «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/2000 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελο οινικό τομέα» Της Υ.Α ΦΕΚ 541/Β/ Τυποποίηση των προσυσκευασμένων εγχωρίων βρώσιμων οσπρίων» όπως 120. Της Υ.Α ΦΕΚ 642/Β/ «Καθορισμός μεγίστων ανεκτών μορίων μυκοτοξινών σε γεωργικά προϊόντα» Του αριθμ / εγγράφου του Υφυ πουργού Γεωργίας «Ποιοτικός έλεγχος επεξεργασμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων φυτικής προέ λευσης» Του αριθμ / εγγράφου του Υφυπουρ γού Γεωργίας «Ποιοτικός έλεγχος των εισαγόμενων από Τρίτες χώρες τροφίμων φυτικής προέλευσης νωπών και επεξεργασμένων μεταποιημένων» Του αριθμ / εγγράφου του Γεν. Δ/ντή Φυτικής Παραγωγής «Επιβολή τυποποίησης και ποιοτικού Ελέγχου στα εισαγόμενα από Τρίτες χώρες επεξεργασμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα φυ τικής προέλευσης» Του αριθμ / εγγράφου «Ολοκληρω μένος έλεγχος των φυτικών υπερκατεψυγμένων τροφί μων Τεχνικές οδηγίες» Του αριθμ / εγγράφου «έλεγχοι κατά την εισαγωγή πρώτων υλών ή τροφίμων φυτικής προέλευσης που περιέχουν ή αποτελούνται ή προέρχο νται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε: Τα νωπά επεξεργασμένα μεταποιημένα κατεψυγ μένα γεωργικά προϊόντα φυτικής προέλευσης κατά την αποστολή τους από/ προς άλλα κράτη μέλη της Ευρω παϊκής Ένωσης, την εισαγωγή ή εξαγωγή τους από/προς Τρίτες χώρες και τη διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο από τα αρμόδια όργανα (ελεγκτές) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Δ/νσεων Γεωργίας Αγροτικής Ανά πτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τα διεθνή πρότυπα και οι οποίοι διενεργούν τις σχετικές διοικητικές πράξεις και χορηγούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία πιστοποιητικά. Για τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα φυτικής προ έλευσης από Τρίτες χώρες, τα διακινούμενα από προς άλλα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και τα διακινούμενα στην εγχώρια αγορά για τα οποία δεν υπάρχουν κοινοί κοινο τικοί ή εθνικοί κανόνες ποιοτικού ελέγχου, εφαρμόζονται οι κείμενες εθνικές διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί ποιοτικού ελέγχου των ομοειδών προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή προς Τρίτες χώρες. Οι παραπάνω έλεγχοι συνίστανται σε: α) Ελέγχους εγγράφων και ταυτότητος προϊόντων. β) Επιτόπιους μακροσκοπικούς ελέγχους. γ) Ελέγχους εμπορικών και ποιοτικών προδιαγραφών. δ) Ελέγχους ασφάλειας και υγιεινής. ε) Για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, που συνήθως απαιτούνται, γίνονται οι σχετικές δειγματολη ψίες από τα αρμόδια όργανα (ελεγκτές) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Δ/νσεων Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νο μοθεσία και τα δείγματα αποστέλλονται στα εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή τα εποπτευόμενα εργαστήρια από το Υπουργείο Γεωρ γίας και σε άλλα κρατικά ή σε διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ (2) Έγκριση του φορέα με την επωνυμία «ACERT ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.», ως Οργανι σμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογι κής γεωργίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). β) Του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινό τητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). 2. Το ν. άρθρου 2637/1998 (Α 200), Κεφ. Γ «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα τολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Δ/νσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εται ρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης και άλλες διατάξεις». 3. Τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 «για το βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατρο φής», του Συμβουλίου της , (L 198), όπως συμπλη ρώθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 1804/1999 του Συμβουλίου της (L 222). 4. Την Αρ. Υ132/ Κοινή απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15523 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κα νονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 25 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 263343/13.5.2010 απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς Κανονισµούς κατά το 2004

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς Κανονισµούς κατά το 2004 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς ς κατά το 2004 Τελευταία ενηµέρωση: 31 εκεµβρίου 2004 Τίτλος 1. Προστιθέµενων Ουσιών για Ειδικούς ιατροφικούς Σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1721 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β 57) Κοι νής Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26217 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 336650 Λεπτομέρειες εφαρμογής της αρ. 245090/11.1.2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορι σμός συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2007.09.18 11:24:47 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 26915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3337 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ημερών εκτός έδρας πέντε (5) υπαλλήλων του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 24 Μαρτίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 262345 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδι κής στήριξης σε εκτέλεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 261611 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο γή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 «για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 14 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 123173 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμά κων bifenazate, pethoxamid,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας διακίνησης και εμπο ρίας του εγχωρίως παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1723 29 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 473 28 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 455/22800 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282371 Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντί στοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 82 9 Ιουνίου 200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση των υπ αριθμ. 13083/4.5.2007 (ΦΕΚ 1143Β ), 33766/14.6.2007(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 28 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π.13588/725 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικιν δύνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 15 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1720 Λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 46 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 27. Kαθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1984 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την επεξερ γασία σχεδίου νόμου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα