Χ. Τζιµόπουλος ΜΜΜ ελφοί ίστοµο ΑΜΕ. Για τις A.τ.Ε S&B ελφοί ίστοµο και ELMIN. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ. Τζιµόπουλος ΜΜΜ ελφοί ίστοµο ΑΜΕ. Για τις A.τ.Ε S&B ελφοί ίστοµο και ELMIN. ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: «Βωξίτης Αλουµίνα Αλουµίνιο και η συµβολή τους στην περιφερειακή και την εθνική ανάπτυξη. Πενήντα χρόνια δράσης και συνύπαρξης στους νοµούς Βοιωτίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας» Χ. Τζιµόπουλος ΜΜΜ ελφοί ίστοµο ΑΜΕ. Για τις A.τ.Ε S&B ελφοί ίστοµο και ELMIN. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κλάδος Βωξίτης Αλουµίνα Αλουµίνιο αποτελεί ίσως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα επιτυχούς καθετοποιηµένου κλάδου στην ελληνική µεταποιητική βιοµηχανία, µε τον ελληνικό βωξίτη να αποτελεί για πάνω από 40 χρόνια την στερεή βάση του εν λόγω κλάδου. Το σύνολο των δραστηριοτήτων του κλάδου συνοπτικά περιλαµβάνει τα εξής: Εξόρυξη Βωξίτη Παραγωγή Αλουµίνας Παραγωγή πρωτόχυτου Αλουµινίου Παραγωγή δευτερόχυτου Αλουµινίου Και κατόπιν Έλαση (πλατέα ηµιπροϊόντα) ιέλαση (επιµήκη ηµιπροϊόντα) Καλώδια Χυτά προϊόντα Ενδεικτικά της δύναµης του κλάδου είναι τα παρακάτω αριθµητικά στοιχεία: Απασχολούµενα άτοµα άµεσα ή έµµεσα: Κύκλος εργασιών : 3 δις ευρώ (2003) Τα προϊόντα αλουµινίου αποτελούν : το 7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών ή το 10% των εξαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων ή το 60% των πωλήσεων προϊόντων αλουµινίου ή το 1% του ΑΕΠ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ουδείς πιστεύουµε ότι αµφισβητεί πως αν ο ελληνικός βωξίτης είναι η βάση του κλάδου του αλουµινίου, το εργοστάσιο της «Αλουµίνιον της Ελλάδος» στον Άγιο Νικόλαο Παραλίας ιστόµου Βοιωτίας, αποτελεί την ατµοµηχανή αυτού και εργάζεται αδιάκοπα για πάνω από 40 χρόνια τροφοδοτώντας µε αλουµίνα και πρωτόχυτο αλουµίνιο τόσον την εσωτερική αγορά όσον και τις εξαγωγές. Μερικά στοιχεία (του 2005), για του λόγου το αληθές είναι τα παρακάτω: Έκταση εγκαταστάσεων : Απασχολούµενο προσωπικό (άµεσα ή έµµεσα): άτοµα Κύκλος εργασιών : Κατανάλωση βωξίτη ετησίως : ΤΝ (το πλέον των ΤΝ προέρχεται από εισαγωγή τροπικού βωξίτη) Παραγωγή αλουµίνας ετησίως : ΤΝ (µε προοπτική το ΤΝ) Παραγωγή αλουµινίου ετησίως : ΤΝ Εξαγωγές :

2 ΕΙ ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μονάδα παραγωγής αλουµίνας µε ετήσια δυναµικότητα t αλουµίνας και προοπτική αύξησης στο t. Μονάδα παραγωγής πρωτόχυτου αλουµινίου ηλεκτρόλυση, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας τόνων. Μονάδα παραγωγής ανόδων για τις ανάγκες της ηλεκτρόλυσης Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις όπως: o Λιµενικές εγκαταστάσεις o Αποθήκες καυσίµου o Αποθήκες σόδας o Επεξεργασίας νερού o Βιολογικός καθαρισµός αστικών λυµάτων o Συλλογής και επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων o Αποθήκες υλικών o Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού o Εγκαταστάσεις ηλεκτροµηχανολογικής συντήρησης o Λατοµείο ασβεστολίθου o Σταθµός συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας ισχύος 334 MW µε προοπτική εγκατάστασης και 2 ου ηλεκτροπαραγωγού σταθµού ισχύος 412 MW. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ Α.τ.Ε (Γιατί αυτή η θέση;) Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή αυτής της θέσης είναι οι ακόλουθοι: «Κέντρο βάρους» των σηµαντικών κοιτασµάτων βωξίτη της Βοιωτίας και Φωκίδας (Ζώνη Ελικώνα Παρνασσού Γκιώνας) Μορφολογία του εδάφους : Ικανοποιητική σε έκταση τοποθεσία, κατάλληλη για εγκαταστάσεις µεγάλης επιφάνειας (επίπεδη µε µέση κλίση ~3% και σταθερό έδαφος) Ευκολία θαλάσσιας επικοινωνίας µε τη δυνατότητα κατασκευής λιµανιού Ύπαρξη εκµεταλλεύσιµου υδροφόρου ορίζοντα Αποδεκτή απόσταση από το κυριότερο (αρχικά) υδροηλεκτρικό έργο (φράγµα Καστρακίου) για την παροχή µεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας. Χώρος µε αραιή χαµηλή βλάστηση χωρίς ιδιαίτερα ευαίσθητες καλλιέργειες, χωρίς αναπτυγµένες χρήσεις ή εκµεταλλεύσεις γης, µακριά από κάθε οργανωµένη οικιστική µονάδα. Θέση σύµφωνη µε την κυβερνητική πολιτική για δηµιουργία αποκεντρωµένων βιοµηχανιών και την επιθυµία για τη συγκράτηση του πληθυσµού µε τη δηµιουργία προϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης, σε µία περιοχή µε εντονότατα δηµογραφικά προβλήµατα την εποχή εκείνη. Γειτονία σε απόσταση 4km µε παρόµοια έκταση κατάλληλη για την εγκατάσταση και ανάπτυξη πρότυπου οικισµού για τους εργαζοµένους. 2

3 3

4 ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Α.τ.Ε ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΒΩΞΙΤΗ Αναντίρρητα λοιπόν η χωροθέτηση του εργοστασίου στην εν λόγω περιοχή, ως βασικότερο κριτήριο έλαβε την γειτνίαση µε τα κοιτάσµατα βωξίτη της Βοιωτίας και της Φωκίδας, τα οποία έµελλε να συµβάλουν τα µέγιστα στην επιτυχία του εγχειρήµατος, που συντελείται 40 χρόνια τώρα (2 ο µισό του 20 ου αιώνα) και θα συνεχίσει να συντελείται και τις πρώτες δεκαετίες του 21 ου αιώνα. Το πόσο σηµαντικό ζήτηµα ήταν η ύπαρξη αποθέµατος βωξίτη φαίνεται και από δηµόσια έγγραφα της εποχής (π.χ. έγγραφο 82544/10438/ του υπουργείου βιοµηχανίας) όπου ανά διετία γινόταν υπολογισµός των αποθεµάτων βωξίτη µε βάση την πρόοδο των εκµεταλλεύσεων και το ελληνικό δηµόσιο είχε εγγυηθεί ότι ο αναγκαίος βωξίτης θα τροφοδοτούσε απρόσκοπτα το εργοστάσιο της Α.τ.Ε. Η εκµετάλλευση κοιτασµάτων βωξίτη στην περιοχή είχε ήδη ξεκινήσει προ του 2 ου παγκοσµίου πολέµου και έτσι η γνώση της ύπαρξής τους οδήγησε στην µεγαλύτερη µεταπολεµική επένδυση ξένων κεφαλαίων στην χώρα µας. Η επένδυση αυτή 40 χρόνια µετά πέρασε σε ελληνικά χέρια (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.) και είναι πάλι ο βωξίτης της Στερεάς Ελλάδας αυτός που θα εγγυηθεί την επιτυχή συνέχιση της ιστορίας. Σε µια σχέση δε συνεχούς ανάδρασης, η σταθερή κατανάλωση του εργοστασίου σε βωξίτη όλα αυτά τα χρόνια βοήθησε τις αντίστοιχες µεταλλευτικές εταιρείες να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν σε διεθνώς υπολογίσιµους παίκτες µε σηµαντικό όγκο εξαγωγών και ευρύτερο πελατολόγιο και χρήσεις πέραν της Αλουµίνιον της Ελλάδος. Εκτός της ελφοί ίστοµο ΑΜΕ που πωλεί το σύνολο της παραγωγής της στην Α.τ.Ε, οι S&B και ELMIN εξάγουν σηµαντικό µέρος της παραγωγής τους (περί το 40%) µε προφανείς θετικές επιπτώσεις για την εθνική οικονοµία. Βωξίτης: Παραγωγή στην Ελλάδα Εκατοµµύρια τόνοι 4, 00 3, 00 2, 00 1, 00 0, Σύνολικη ΠαραγωγήΑτΕ Κατανάλωση Ελληνικού Βωξίτη Συνολική Παραγωγή ΑτΕ :Κατανάλωση Ελληνικού Βωξίτη 4

5 ΕΞΟΡΥΞΗ ΒΩΞΙΤΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΦΟΙ- ΙΣΤΟΜΟ ΑΜΕ S&B ELMIN ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (2005) ΤΝ ΤΝ ΤΝ ΤΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΤΗΝ Α.τ.Ε. (2005) ΤΝ ΤΝ ΤΝ ΤΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΕΞΑΓΕΤΑΙ (2005) ΤΝ ΤΝ ΤΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2005) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (άµεσο ή έµµεσο) (2005) 230 άτοµα 350 άτοµα 200 άτοµα 780 άτοµα ΜΙΣΘΟΙ, ΑΜΟΙΒΕΣ, ΑΠΑΝΕΣ που αφορούν την τοπική κοινωνία (2005) ΦΟΡΤΗΓΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (2005) ΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 430 ΚΜ2 Φωκίδα κ Βοιωτία 350 ΚΜ2 Φωκίδα κ Βοιωτία 474 ΚΜ2 Φθιώτιδα, Φωκίδα κ Βοιωτία ΚΜ2 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΘΙΓΕΙΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (λόγω αυστηρότητας και αυτοπεριορισµών κατά την υλοποίηση της εκµετάλλευσης) , , , ,5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Η εκµετάλλευση άρχισε το 2000 και η αποκατάσταση προβλέπεται στις εγκεκριµένες ΜΠΕ να αρχίσει στο εγγύς µέλλον ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΣ ΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΑΣΟΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ φυτά Περί τα 210 ΚΜ φυτά Περί τα 650 ΚΜ φυτά Περί τα 90 ΚΜ 950 ΚΜ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - Θραύση, κοσκίνιση, εµπλουτισµός λιµενικές εγκαταστάσεις και σκάλα φόρτωσης στην Ιτέα Φωκίδος Θραύση, κοσκίνιση, λιµενικές εγκαταστάσεις και σκάλα φόρτωσης στην Ιτέα Φωκίδος Θραύση, κοσκίνιση, λιµενικές εγκαταστάσεις και σκάλα φόρτωσης στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδος Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα, ότι το εργοτάξιο της Α.τ.Ε στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, µαζί µε τα κοιτάσµατα και τα εργοτάξια εξόρυξης βωξίτη των., S&B και ELMIN,στην Φωκίδα, την Φθιώτιδα και την Βοιωτία αποτελούν αµετάθετο µεταλλευτικό, µεταλλουργικό και στο άµεσο µέλλον και ενεργειακό κέντρο, που προσέφερε, προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει σηµαντικότατα οφέλη στην περιφερειακή και την εθνική ανάπτυξη. ΕΞΟΡΥΞΗ ΒΩΞΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τα τελευταία 10 χρόνια ο κλάδος διατηρεί σταθερά περί τις 800 θέσεις εργασίας στην εξόρυξη βωξίτη. Εισρέουν στην περιφέρεια ετησίως υπό µορφή µισθών, πληρωµών, αγορών και πάσης φύσεως τοπικών δαπανών. Μέσα σε 50 περίπου χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί από τα µεταλλεία περί τους εργαζοµένους. ηµιουργήθηκαν σηµαντικά έργα υποδοµής όπως 950 ΚΜ δασοµεταλλευτικών δρόµων και σωρεία τεχνικών, γεφυριών κλπ τα οποία παραµένουν εις όφελος των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των τουριστών-περιηγητών κλπ. 5

6 Συµβολή και συµµετοχή στην πυροπροστασία και την πυρόσβεση των εκτεταµένων δασικών εκτάσεων των νοµών Φωκίδας και Φθιώτιδας. Ενεργή στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων µε τεχνική βοήθεια, µεταφορά υλικών και νερού και δηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας και συντροφικότητας πέριξ των εργοταξίων. ιάχυση γνώσης στην τοπική κοινωνία τόσον σε εξειδικευµένη τεχνογνωσία, όσον και σε ζητήµατα υγείας ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος. Συνεισφορά µε έργα, δωρεές κλπ στις τοπικές κοινωνίες ή ειδικές δράσεις (π.χ. ίδρυση της «Πρωτοβουλία Φωκίδας» και του θεµατικού πάρκου «Βαγονέτο» από την S&B) ΕΞΟΡΥΞΗ ΒΩΞΙΤΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ανεξαρτησία σε α ύλη του κλάδου του αλουµινίου οδήγησε σε πλήρη καθετοποίηση και διαµόρφωσε µια εύρωστη δραστηριότητα µε έντονα αναπτυξιακό και εξαγωγικό χαρακτήρα. Αν δεν υπήρχε ο ελληνικός βωξίτης οι ανάγκες της χώρας σε αλουµίνιο, που είναι πλέον δεδοµένες θα ικανοποιούνταν από εισαγωγές. o Προφανείς οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ o Προφανείς οι επιπτώσεις στο εµπορικό ισοζύγιο Ο ίδιος ο βωξίτης αποτελεί σηµαντικό εξαγώγιµο προϊόν. (εξαγωγή από S&B tn και από ELMIΝ tn το 2005) Ο βωξίτης εν κατακλείδι βοήθησε στο να δηµιουργηθεί ένας βιοµηχανικός κλάδος εντάσεως κεφαλαίου και τεχνολογίας που δεν µεταφέρεται εύκολα σε χώρες χαµηλού κόστους. Η υψηλή τεχνογνωσία τόσον στην εξόρυξη όσον και στο εργοστάσιο της Α.τ.Ε, εγγυώνται µαζί µε τα γνωστά αποθέµατα του βωξίτη την συνέχιση της δραστηριότητας για τουλάχιστον άλλα 40 χρόνια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κλάδος «Βωξίτης Αλουµίνα Αλουµίνιο» : Έχει όλα τα χαρακτηριστικά µιας βιώσιµης (αειφόρου) δραστηριότητας. o Η διάρκειά του µέχρι τώρα αλλά και η προοπτική του µέσα στο µέλλον (άνω της 25ετίας) εγγυάται την ικανοποίηση των αναγκών αρκετών γενεών µέσα στον ορατό χρόνο που ο βωξίτης και το αλουµίνιο έχουν οικονοµική αξία. εν πρέπει να λησµονούµε τον ανταγωνισµό από άλλα υλικά που µπορεί να ανατρέψουν την παρούσα κατάσταση π.χ. ανθρακονήµατα όπου ήδη η BOING εκδήλωσε την επιθυµία να αυξήσει την χρήση τους στα αεροσκάφη αντί του αλουµινίου. o Ενδιαφέρεται και για τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης, µε θετική επίδραση σε αυτούς της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης ενώ προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Αύξηση των υπογείων εκµεταλλεύσεων στην εξόρυξη ως πολιτική των εταιριών στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και λόγω σταδιακής εξάντλησης των αποθεµάτων που επιδέχονται επιφανειακή εκµετάλλευση. Πολύ µεγάλη ποσότητα βωξίτη εξορύσσεται µε µικρή αναλογικά θιγόµενη επιφάνεια. Μέσα σε 55 χρόνια έχουν εξορυχθεί tn βωξίτη έχοντας θιγεί περί τις εδάφους, που έχουν αποκατασταθεί ή σταδιακά αποκαθίστανται. Η παραπάνω έκταση αντιστοιχεί µόλις στο 1% των δασικών εκτάσεων της Φωκίδας ( ) και µάλιστα αποκαθίσταται. 6

7 Αξίζει εδώ να γίνει σύγκριση µε τις εκτάσεις που καίγονται τα αντίστοιχα χρόνια προς οικοπεδοποίηση ή από αµέλεια ανά την επικράτεια και δεν αποκαθίστανται. Βελτίωση των τεχνικών αποκατάστασης των µεταλλείων Μείωση των αερίων υγρών και στερεών ρύπων Σταµάτηµα απόρριψης της ερυθράς ιλύος στην θάλασσα Εν κατακλείδι ο κλάδος «Βωξίτης Αλουµίνα Αλουµίνιο» : Αν και χωροταξικά αµετάθετος όπως απεδείχθη από τα παραπάνω, αναπτύχθηκε τα προηγούµενα 40 χρόνια στην βάση της συνύπαρξης µε τους υπόλοιπους συντελεστές της κοινωνίας και όχι µε την λογική της αποκλειστικότητας. Αυτό θα ενταθεί στα επόµενα χρόνια της ζωής του καθώς η παρουσία του βοήθησε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες µε την σειρά τους έχουν περισσότερες απαιτήσεις για συµµετοχή σε αποφάσεις που τις αφορούν. Μπορεί να αποτελέσει µοντέλο για τον χωροταξικό σχεδιασµό άλλων περιπτώσεων εξορυκτικής δραστηριότητας. ΦΩΚΙ Α 08/09/2006 7

Είναι ασφαλές να πούμε πως στη δυναμική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής

Είναι ασφαλές να πούμε πως στη δυναμική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής περιεχόμενα Η Εταιρεία 4-5 Δελφοί-Δίστομον 6 Ιστορία7 Τα Προϊόντα 8-9 Υποδομές / Εγκαταστάσεις10-11 Γραμμή Παραγωγής 12-13 Ανθρώπινο Δυναμικό 14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 15-18 Η Εταιρεία 4 Εδώ και μισό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Η µεταλλευτική δραστηριότητα του Βωξίτη στην Ανατολική Στερεά. Ιστορική διαδροµή Βιωσιµότητα και προοπτικές Κ. Αργύρης- Ζ. Γεωργιάννης- Θ. Μαργωµένος- Ν. Σακελλάρης- Χ. Σιαφάκας-

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός απολογισµός

Κοινωνικός απολογισµός 2014 Κοινωνικός απολογισµός 2014 Ένας χρόνος γεμάτος παροχές προς την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου 2. Παράμετροι Απολογισμού 3. Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ INTERREG III : «Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα Αλβανία» Άξονας 2 Μέτρο 2.1. Έργο : «ΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των λόγων που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Η ανάλυση δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Ποσειδωνίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αποτελεί προϊόν µακρών προβληµατισµών των καθ ύλην αρµοδίων Υπουργείων και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 1.1 Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του τουρισμού... 6 1.2 Το τουριστικό προϊόν... 7 1.3 Ανάπτυξη των κύριων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Α1 σταδίου

Περιεχόµενα Α1 σταδίου Περιεχόµενα Α1 σταδίου Τεύχη α/α θέµα 1 Α.1. Έκθεση Αξιολόγηση : Πλαίσια Πολιτικές Προγράµµατα - Μελέτες 1.α Α.1. Έκθεση Αξιολόγηση : Υπάρχουσα κατάσταση - Εξελίξεις 1.β Α.1. Έκθεση Αξιολόγηση : Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα.

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.Ε. Κορινθίας Δύναμη πρωτοπορίας www.onned-korinthias.gr info@onned-korinthias.gr Η παρούσα εργασία αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA TOΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TMHMA TOΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TMHMA TOΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: «Οι επιδράσεις στην τουριστική φυσιογνωμία της Βορειο-ανατολικής Χαλκιδικής από την προοπτική λειτουργίας μεταλλευτικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ, ΚΑΛYΤΕΡΟ ΑΠΟΤYΠΩΜΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ, ΚΑΛYΤΕΡΟ ΑΠΟΤYΠΩΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ, ΚΑΛYΤΕΡΟ ΑΠΟΤYΠΩΜΑ asfdsfv σελ. 2 4 4 6 6 9 1 11 11 12 16 19 19 21 22 23 25 26 27 27 29 32 32 35 37 39 41 41 44 47 48 49 49 5 53 53 54 55 56 58 59 61 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυµα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα