From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:"

Transcript

1 From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at:

2 گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری طراحی سیستم های صنعتی Planning) ( Facilities

3 فصل ششم روشهای تحلیل جریان مواد

4 روشهای تحلیل جریان مواد روشهای سودمند در تحلیل و طراحی الگوی مواد : روشهای سنتی روشهای کمی -1-2

5 روشهای تحلیل جریان مواد روشهای سنتی الف ) روشهای سنتی : سالهاست که از این روشها استفاده می شودکار با آنها نسبتا ساده است.غالبا به صورت شکل و نمودار ارائه می شوند و به طور کلی ابزارهای بسیار مناسبی برای تحلیل جریان مواد هستند. برای استفاده از روشهای سنتی ابتدا باید اطالعات جامع و دقیقی در موردجنبه های مختلف جمع آوری گردد معموال این اطالعات از مسیر حرکت حجم بار مسافت تناوب و هزینه حرکتها تشکیل می شوند.البته باید توجه داشت که کل جریان در داخل کارخانه به یک یا دو حرکت محدود نمی شود و حرکتها ی متعددی را شامل می گردد. در جریان این حرکتها معموال مواد از یک چرخه پیچیده و به هم پیو سته در دورهای نسبتا طوالنی می گذرند. برای مثال چرخه حرکت ممکن است از کارخانه های عرضه کننده مواد و قطعات شروع شده در وسایل و دپارتمانهای کارخانه ادامه یافته ودر انبار کاالی مشتریان پایان پذیرد. انتقال مواد معموال شامل مراحل متعدد و حرکتهای زیادی است که در خالل عملیات تولید بازرسی و انبارداری انجام می شوند و معموال تعداد حرکتها به مراتب بیش از تعداد عملیات است.

6 عمومی ترین روشهای سنتی تحلیل جریان مواد : روشهای تحلیل جریان مواد روشهای سنتی 1- نمودار مونتاژ ترتیب سوار کردن قطعات را بر روی یکدیگر از ابتدا تاتشکیل محصول نهایی نشان می دهد. 2- نمودار فرایند عملیات عالوه بر ترتیب سوار کردن قطعات کلیه عملیات و بازرسیها در طول فرایند تولید محصول نشان داده می شود. 3- نمودار شدت جریان این نمودار میزان مواد ورودی به هر یک از عملیات میزان مواد خروجی و همچنین میزان مواد دور ریز براده و سرقیچی را نشان می دهد. 4- نمودار فرایند چند محصولی اگر تنوع محصوالت زیاد باشد از نمودار فرایند چند محصولی استفاده می شود. 5- شکل ریسمانی برای آ گاهی از جریان کلی مواد استفاده می شود.نقشه ای از کارخانه با مقیاس مناسب تهیه می گردد.سپس مسیر حرکت هر یک از عناصر به کمک یک نوار نخ یا ریسمان بر روی این نقشه نشان داده می شود.

7 روشهای تحلیل جریان مواد روشهای سنتی 6- نمودار فرایند کلیه عملیات بازرسیها حمل و نقلها تاخیرها و انبار های الزم برای تولید محصول را نشان می دهد. 7- شکل جریان کلیه عملیات بازرسیها حمل و نقلها و تاخیرها و انبارکردنها بر روی شکلی با مقیاس مناسب از منطقه مورد نظر نشان داده می شود 8- نمودار فرایند جریان از ترکیب نمودار فرایند عملیات و نمودار فرایند حاصل می شود و کاملترین وسیله برای نشان دادن کلیه فعالیتهایی است که بر روی یک محصول انجام می گردند 9- نمودار از به یکی از ابزار متداولی است که در طرح ریزی محل ماشین االت و بررسی انتقال مواد به کار گرفته می شود. این نمودار در مواردی که حرکتهای زیادی بین قسمتهای مختلف وجود داشته باشند مفید واقع می شوند. 10- نمودار رویه برای نشان دادن حرکت یا ارتباطات کتبی و شفاهی بین فعالیتها دپارتمانها افراد برای نمایش رابطه بین جریان مواد و جریان اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. 11- روش مسیر بحرانی یکی از فنون تحلیلی برای برنامه ریزی و کنترل پروژه هاست. قرار میگیرد. این روش به ندرت برای تحلیل جریان مواد و مسائل انتقال مورد استفاده

8 روشهای تحلیل جریان مواد - روشهای کمی در تحلیل جریان مواد ب( روشهای کمی در تحلیل جریان مواد در این روش بیشتر به عدد و رقم توجه می شود. در اصل این روش برای تعیین محل بهینه ماشین تجهیزات و حرکت بهینه مواد به کار می رود. کارآمدی در تمام آنها بر حسب مسافت طی شده گیری می شود مگر انکه مشخصا معیار دیگری اندازه گیری تعریف االت معیار اندازه برای گردد. و

9 روشهای تحلیل جریان مواد - روشهای کمی در تحلیل جریان مواد انواع روشهای کمی تحلیل جریان مواد 1- برنامه ریزی خطی یکی از کاربردی ترین روشهای تحقیق در عملیات است. روشی ریاضی است برای تعیین بهترین ترکیب تخصیص منابع محدود یا ظرفیت های موجود و بهینه کردن یک تابع هدف که به صورت حداقل کردن هزینه ها یا حداکثر کردن منافع بیان گردیده است. 2- مسئله کار گماری آن یک دید گاه اختصاص m وسیله برای انجام n کار است حالت خاصی از مسئله کلی برنامه ریزی خطی است و مضمون هدف مسئله ان است که وسایل طوری به کارها اختصاص یابند که معیار کار امدی کلی بهینه شود. 3- مسئله حمل و نقل کاالهای معینی باید از مبدا های مختلف عرضه به مقصد های مختلف تقاضا حمل گردد به طوری که هزینه حمل ونقل حداقل شود. 4- مسئله حمل و نقل مرکب در مسئله استاندارد حمل ونقل انتقال فقط می تواند بین مبداو مقصد صورت گیرد در مسئله حمل و نقل مرکب این محدودیت برداشته می شود و می توان هر یک از مبداها و مقصد ها را نیز به عنوان نقاط میانی منظور نمود. 5- مسئله فروشنده دوره گرد N شهر وجود دارد شخصی می خواهد از هر شهر یکبار گذر کند و سرانجام به مبدا حرکت خود باز گردد هدف مسئله این است که مسیر بهینه حرکت بین شهر ها را پیدا کند.

10 روشهای تحلیل جریان مواد - روشهای کمی در تحلیل جریان مواد 6- برنامه ریزی عدد صحیح وجه مشخصه برنامه ریزی عدد صحیح این است که متغیر های ان فقط می توانند مقادیر صحیح باشند 7- برنامه ریزی پویا در مورد مسایلی به کار می رود که تابع هدف آنها شامل تعداد زیادی متغیر است. 8- فن منحنی همتراز برای حل مسائل تعیین محل وسایل جدید در یک طرح موجود مورد استفاده قرار می گیرد. 9- نظریه صف نظریه صف به کاوش در مورد مسائلی میگردد که الف( ورودیها یی وارد سیستم می شوند ب( ورودیها به صورت گسسته در سیستم حرکت می کنند. ج( ورودها از لحاظ ارائه خدمت بر اساس ظا بطه ای مرتب می شوند و خدمات به همان ترتیب به آنها ارائه می گردد د( سازو کاری وجود دارد که زمان ختم خدمات الزم برای هر ورودی را معین می کند ذ( حداقل یک یا دو سازو کار ورود یا خدمات از یک تابع توزیع احتمالی پیروی می کند 10- تحلیل نقاله ها نقاله ها بخش مهمی از خطوط ارتباطی بین ایستگا ه های کار راتشکیل می دهند. حال ساخت مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از آنها برای هر دو منظور انتقال و انبار مواد در 11- شبیه سازی شبیه سازی ابزاری است برای انکه به جای پیاده کردن عین سیستم واقعی جوهر آن در یک مدل ریاضی منعکس گردد و بر روی کامپیوتر پیاده شود و برای ازمایش و ارزیابی راه حل های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

11 فصل هفتم استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت

12 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت استراتژي فرآيند توليد و برنامه ريزي ظرفيت )Process Strategy and Capacity Planning( هدف از استرتژي فرآیند تولید تعیین بهترین روش تولید كاال و خدمات با توجه به طرح محصول و خواسته هاي مشتریان و محدودیت هاي هزینه ایي و مدیریتي است. فرایند تولید تاثیر بلند بر هزینه ها و كارایي سیستم تولید مورد نظر داشته بنابراین انتخاب صحیح فرایند تولید از مالحظات استراتژیك در هر سازمان تولیدي یا خدماتي است.

13 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت انواع استراتژيهاي فرايندي Strategies( )Type of Process استراتژیهاي فرایندي در مفهوم عام خود به یكي از صورتهاي زیر بیان مي شود -1 تمركز فرایندي Focus) (Process -2 فرایند تولید تكراري Focus) ( Repetitive -3 تمركز محصولي Focus) (Product -4 مشتري گرایي انبوه Production) ( Mass

14 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت -1 تمركز فرايندي Focus( )Process استراتژي تمركز فرایندي )فرآیند متمركز( معموال به تولید كارگاهي Shop( )Job معروف بوده و شامل كلیه فرآیندهاي تولید در حجم كم و تنوع زیاد محصول است. در فرآیند متمركز تجهیزات تولیدي هم سنخ و هم خانواده در كنار هم قرار مي گیرند. كارگاههاي تراشكاري جوشكاري و رنگ كاري در صنایع و قسمت هاي فروش و حسابداري در بخش هاي اداري ودفتري مثالهاي فرایندهاي متمركز است. در رستورانها فرآیندهاي متمركز به صورت بخش هاي آشپزخانه نانوایي و بخش سرویس و پذیرایي است. در فرآیندهاي متمركز هزینه متغیر تولید به خاطر تنوع زیاد خدمات و تولیدات باال بوده و بهره وري تجهیزات نیز معموال كمتر از 5 درصد است.

15 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت 2- فرآيند توليد تكراري) Focus )Repetitive فرآیند تولید تكراري فرآیند تولید دسته اي production( )batch و خطوط مونتاژ است. فرآیندهاي تولید تكراري بیشتر ساختار گرابوده و انعطاف پذیري آنها از فرآیندهاي تولید كارگاهي كمتر است. رستورانهاي داراي غذاهاي سریع با تنوع محدود مثل مك دونالد فرآیند تولید تكراري در بخش هاي خدمات را نشان میدهد.

16 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت 3- تمركز محصولي) Focus )Product استراتژي فرآیند متمركز بر محصول فرآیندهاي تولید انبوه محصوالت در تنوع محدود را نشان میدهد. تجهیزات تولیدي در فرآیند فوق بر اساس محصول استقرار یافته و تولید آنها نیز بصورت پیوسته است. فرآیندهاي صنایع نوشابه سازي ذوب آهن شیشه سازي فرآیندهاي معروف تمركز محصولي را نشان داده و به فرآیندهاي پیوسته Process) (Continuous است. هزینه ثابت در فرآیند تمركز محصولي معموال باال و هزینه متغییر آنها به علت تولید انبوه محصوالت كمتر از سایر فرآیندهاي تولید است. تمركز محصولي بیشتر از سایر فرآیندهاي تولید است. بهره وري تجهیزات تولیدي در فرآیند

17 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت 4- مشتري گرايي انبوه Customization( )Mass همزمان با گسترش بازارهاي جهاني و تنوع چشمگیر محصوالت تولیدي و ضرورت تولید و تحویل سریع سفارشهاي مشتریان استراتژي جدید فرایندي به نام مشتري گرایي انبوه مورد توجه واقع شده است. مشتري گرایي انبوه تولید سریع و كم هزینه سفارشهاي متنوع مشتریان را نشان میدهد. مشتري گرایي انبوه چالش جدید مدیریت عملیات در سیستم هاي تولیدي و خدماتي در هزاره جدید بوده و هدف از آن تولید سریع سفارشات متنوع در كمترین هزینه است. تحقق خواسته فوق از طریق توسعه فرآیندهاي چابك Process( )Agile در صنایع تولیدي و بخش هاي خدماتي امكان پذیر است. شركت كامپیوتري Dell نمونه موفق شركت مشتري گرایي انبوه درسطح بین المللي است. در شركت فوق سفارشهاي متنوع مشتریان در كوتاهترین زمان و با كمترین هزینه نسبت به رقبا تحویل مشتریان شده وامكان سفارشات متنوع به صورت مستقیم از طریق وب سایت كامپیوتري شركت در اینترنت فراهم است. در وب سایت كامپیوتري شركت فوق حتي امكان طرح محصول اختصاصي system( )Build your own فراهم است.

18 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت ظرفيت انواع ظرفيت )Capacity( -1 ظرفيت طراحي (Design Capacity) ظرفیت طراحي یا ظرفیت اسمي حداكثر خروجي تئوریك یك سیستم تولیدي یا خدماتي در دوره معین زماني را نشان میدهد.

19 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت -2 ظرفيت موثر Capacity( )Effective ظرفیت موثر حداكثر خروجي انتظاري یك سیستم تولیدي یا خدماتي را نشان مي دهد. ظرفیت موثر معموال به خاطر مسائل تعمیرات و نگهداري دوره ایي ماشین آالت تغییر خط تولید بیكارههاي ناهار و استراحت كارگران كمتر از ظرفیت طراحي یا اسمي كار خانه است. تولید واقعي نیز به طور معمول به خاطر خرابي ماشین آالت غیبت كارگران كسري مواد اولیه و بازرسي مربوط به كیفیت محصوالت و عوامل خارج ازكنترل مدیران عملیات كمتر از ظرفیت موثر است.

20 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت معيارهاي اثر بخشي ظرفيت سيستم ها اثر بخشي) Effectiveness ( ظرفیت سیستم ها را بر حسب كارآیي )Efficiency( و سودمندي )Utilization( نشان داده و تعاریف آنها به صورت زیر است. كارایي به تنهایي اثر بخشي یك سیستم را نشان نداده بلكه دركنار آن به معیار سودمندي نیز باید توجه شود. در یك سیستم تولیدي یا خدماتي كارآیي باال همیشه به مفهوم استفاده موثر از منابع تولیدي نمي باشد.

21 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت مثال: ظرفیت طراحي )اسمي( یك تعمیرگاه اتومبیل 50 دستگاه اتومبیل در روز و ظرفیت موثر آن تعمیر 40 اتومبیل در روز است. ظرفیت واقعي این تعمیر گاه 36 اتومبیل در روز گزارش شده است. بهره وري و سودمندي این تعمیرگاه به صورت زیر است. همان طور كه دیده مي شود بهره وري این تعمیرگاه باال بوده در صورتیكه سودمندي آن در مقایسه با ظرفیت طراحي شده براي آن كوچك است.

22 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت 3- حصول قابل ظرفيت Capacity( )Rated ظرفیت قابل حصول با ظرفیت برآورد شده حاصلضرب ظرفیت طراحي در بهره وري و سودمندي را نشان مي دهد. Rated Capacity =(Design Capacity) (Utilization) (Efficiency) مثال: یك كارخانه نان ماشیني داراي سه خط تولید پیوسته نان است. ظرفیت طراحي هر خط تولید این كارخانه 120 نان در ساعت بوده و كارخانه مورد نظر در سه شیفت 8 ساعته در 7 روز كاري مشغول تولید است. اگر كارایي یا بهره وري خطوط تولید این كارخانه %90 و سودمندي ظرفیت طراحي آن %80 باشد ظرفیت تولید قابل حصول هفتگي آن را محاسبه كنید. حل: )بهره وري( )سودمندي( )ظرفیت طراحي(=ظرفیت قابل حصول )نان در هفته( =120 3 )8 3 7( )%80( )%90(= 43546

23 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت ظرفيت تعيين در گيري تصميم درخت كاربرد برنامه در گیري تصمیم درخت ریزي ظرفیت مثال آن و بوده استفاده قابل است زیر به صورت مثال: یك شركت تولید كننده وسایل بیمارستاني براي توسعه ظرفیت تولیدي خود با چهار گزینه احداث كارخانه بزرگ احداث كارخانه متوسط و احداث كارخانه كوچك و یا حفظ وضع موجود مواجه است. سود احداث كارخانه بزرگ در شرایط مطلوب بازار دالر و ضرر آن در شرایط مطلوب بازار دالر است. سود كارخانه م توسط در شرایط مطلوب بازار دالر و ضرر آن در صورت عدم وجود بازار مطلوب براي محصوالت تولیدي شركت دالر است. سود انتظاري براي كارخانه كوچك در شرایط مطلوب بازار دالر و ضرر انتظاري آن در شرایط نامطلوب بازار دالر مي باشد. تحقیقات بازار احتمال شرایط مطلوب بازار را 0.4 و شرایط نامطلوب بازار را 0.6 پیش بیني نموده است. تصمیم بهینه براي مسئله فوق را به دست آورید. حل: در آمد انتظاري هر یك از چهار گزینه احداث كارخانه بزرگ متوسط و كوچك و حفظ موجود به صورت زیر است ) (= =)احداث كارخانه بزرگك( ارزش انتظاري )-10000(=18000 =)احداث كارخانه متوسط( ارزش انتظاري )-5000(=13000 =)احداث كارخانه كوچك( ارزش انتظاري درآمد انتظاري هر یك از تصمیمات فوق در روي درخت تصمیم گیري در شكل بعد نشان داده شده و تصمیم بهینه انتخاب كارخانه متوسط است.

24 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت Market favorable (0.4) $ 100,000 Market unfavorable (0.6) -$ 90,000 Medium Plant Market favorable (0.4) Market unfavorable (0.6) $ 60,000 -$ 10, Market favorable (0.4) $ 40,000 Market unfavorable (0.6) -$ 5,000 $ 0 کاربرد درخت تصمیم گیری در توسعه ظرفیت

25 فصل هشتم پیش بینی و تخمین

26 پیش بینی و تخمین مقدمه : هر روزه مدیران بدون اگاهی از اتفاقات اتی تصمیم گیری می نمایند. نیازمندیهای انبار بدون داشتن قطعیت از اوضاع آینده سفارش داده می شود. تجهیزات بدون اگاهی از روند تقاضا خریداری می شوندو سرمایه گذاریها بدون اگاهی از وضعیت سوددهی اتی انها انجام می پذیرد. مدیران همیشه بر ان بوده اند که تخمین بهتری از اینده داشته باشند. تخمین صحیح و درست هدف اصلی پیش بینی می باشد

27 پیش بینی و تخمین پیش بینی چیست هنر و علم بیان رخدادهای اتی در زمان حال است که می تواند شامل استفاده از داده های جمع اوری شده و تعمیم انها به اینده بوسیله مدلهای ریاضی بوده و یا پیش بینی ادراکی و موضوعی از اینده و یا ترکیب دو روش فوق باشد. 1- پیش بینی کوتاه مدت )کمتر از 3 ماه ) جهت : برنامه ریزی خرید زمانبندی کار برنامه ریزی نیروی کار 2- پیش بینی میان مدت )3 ماه تا 3 سال ) جهت: برنامه ریزی فروش برنامه ریزی تولید و بودجه بندی 3- پیش بینی بلند مدت )بیش از 3 سال ) جهت : برنامه ریزی توسعه محصوالت جدید توسعه خطوط تولید و تحقیق و توسعه

28 پیش بینی و تخمین انواع پیش بینی 1- پیش بینی های اقتصادی این نوع پیش بینی شامل پیش گویی نرخ تورم عرضه پول نرخ بیکاری پیش بینی رشد ناخالص ملی و سود مشارکت است. در این نوع پیش بینی معموال از مدلهای میان مدت و بلند مدت پیش بینی استفاده می شود. 2- پیش بینی تحول تکنولوژیک این نوع پیش بینی به بررسی نرخ پیشرفت و تحول تکنولوژیهای پیشرفته می پردازد. برای پیش بینی تحول تکنولوژیک در صنایع از قبیل صنایع هسته ای فضایی نفت و کامپیو تر می توان از این پیش بینی استفاده کرد.

29 پیش بینی و تخمین 3- پیش بینی های تقاضا پیش بینی تقاضا در حقیقت پیش بینی فروش آینده محصوال ت شر کت بر مبنای اطالعات فروش محصوالت در گذشته است. عوامل مختلفی بر تقاضای آینده موثر بوده که برخی از آنها مثل تبلیغات و بازاریابی تحت کنترل ما بوده و برخی دیگر مثل عملکرد رقبا از کنترل ما خارج است. کاربرد مهم پیش بینی تقاضا در برنامه ریزی مالی خرید و نصب تجهیزات جدید استخدام پرسنل خرید مواد اولیه و برنامه ریزی فروش است.

30 پیش بینی و تخمین روشهای مختلف پیش بینی تقاضا -1 پیش بینی کیفی : با استفاده از مشاهدات ادراکات تجربیات تصمیم گیرندگان و سیستم ارزشی انجام می شود. -2 پیش بینی کمی : با استفاده از روشهای ریاضی و داده های جمع آوری شده و یا متغیر های علت و معلولی تقاضا را پیش بینی می نماید.

31 پیش بینی و تخمین روشهای کیفی پیش بینی تقاضا الف ) نظر هیئت مرکب از مسئولین اجرایی Opinion) ( Jury of Executive نظرات مدیران رده باال جمع آوری شده و به کمک اطالعات فوق پیش بینی تقاضا صورت می پذیرد. عیب: این روش متاثر از اعمای نظر مدیران و دخالت سلیقه آنها در پیش بینی تقاضا است ب ) روش جمع آوری نظر مدیران فروش Composite) ( Sales Force نظرات مدیران محلی فروش در هر ناحیه جمع آوری شده و بعد از اطمینان نسبت به واقعی بودن آنها برآیند آنها به عنوان پیش بینی تقاضا در نظر گرفته می شود. عیب: مبتدی بودن برخی از مدیران فروش پیش بینی اغراق آمیز دست کم گرفتن فروش آینده

32 پیش بینی و تخمین ج ) روش دلفی Method) (Delphi فرایند جمعی است که به خبرگان امکان پیش بینی آینده را می دهد.افراد به سه گروه تصمیم گیرندگان پرسنل ستادی و پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها تقسیم شده و پیش بینی توسط تصمیم گیرندگان مرکب از یک گروه 5 تا 10 نفری از خبرگان انجام می شود. پرسنل ستادی وظیفه جمع آوری اطالعات و خال صه سازی آنها را بر عهده داشته و پاسخ دهندگان افراد متخصص در رشته مربوطه هستند که اطالعات آنها جمع آوری شده و نظرات نهایی آنها مبنای تصمیم گیری افراد خبره تصمیم گیرنده قرار می گیرد. د ) روش بررسی بازار مصرف کنندگان Survey) ( Consumer Market با استفاده از پرسشنامه مصاحبه مصاحبه تلفنی و یا مصاحبه حضوری اقدام به جمع آوری اطالعات می شود. عیب: زمان بر است

33 پیش بینی و تخمین روشهای کمی پیش بینی تقاضا الف ) تخمین ساده Approach) ( Naive در این روش پیش بینی تقاضا برای دوره بعد مساوی تقاضای واقعی در دوره قبل است. ب ) میانگین متحرک Average) ( Moving در این روش تخمین تقاضای هر دوره مساوی متوسط دوره ماقبل تقاضای واقعی است. این روش تمایل به یکنواخت کردن تغییرات کوتاه مدت تقاضای گذشته دارد. Moving Average = Demand in previous n periods/n

34 پیش بینی و تخمین پیش بینی از طریق روش میانگین متحرک سه ماه

35 پیش بینی و تخمین ج ) روش میانگین متحرک وزنی در مواقعی که داده های گذشته دارای روند و یا شکل خاص باشند با استفاده از وزن تخمینها دقیقتر می تواند انجام شود.در این روش معموال برای داد ه های نزدیکتر وزن بیشتری در نظر گرفته می شود. (Weighted Moving Average) روش میانگین nدوره ائی به صورت زیر است : Weighted Moving Average= (Weight for period n) (Demand in period n) Weights

36 پیش بینی و تخمین پیش بینی از طریق روش میانگین متحرک وزنی سه ماه

37 پیش بینی و تخمین تقاضای واقعی و پیش بینی به وسیله روشهای میانگین متحرک و میانگین متحرک وزنی

38 پیش بینی و تخمین پیش بینی و تخمین روش یکنواخت نمایی Smoothing) (Exponential این روش در حقیقت روش خاص از میانگین متحرک است که برای محاسبات کامپیوتری مناسب بوده و نیاز به نگهداری اطالعات از دوره های قبل داشته و فقط اطالعات آخری دوره برای محاسبات تخمین تقاضای دوره بعد استفاده می کند. این روش به صورت زیر است : F t =F t-1 +α (A t-1 +F t-1 ) 0 α 1 = F t تخمین تقاضا در دوره بعد 1-t = F تخمین تقاضادر دوره فعلی 1-t = A تقاضای واقعی در دوره فعلی = α ضریب هموار سازی

39 فصل نهم استراتژي هاي مكان یابي

40 يبای ناكم ياه يژتارتسا يباي ناكم ياه يژتارتسا نییعت لحم هناخراك ای لحم تامدخ زا تامیمصت مهم كیژتارتسا رثوم رب دوس يروآ تكرش اه.تسا رد روشك اكیرمآ هنیزه لمح لقنو 25 دصرد زا تمیق شورف لوصحم ار لیكشت هداد و لحم هناخراك ای لحم تامدخ رد هنیزه لمح و لقن رثوم.تسا هولاع رب تاظحلام قوف لحم رارقتسا هناخراك رد هنیزه ياه داوم هیلوا و يژرنا قوقح و اهدزمتسد و تایلام يتخادرپ تكرش اه زین رثوم.تسا نیاربانب انب هب لیلاد قوف باختنا لحم رارقتسا كی هناخراك ای تامدخ كی میمصت كیژتارتسا يارب ناریدم بوسحم يم دوش.

41 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات : خدمات محل يا كارخانه محل انتخاب در موثر عوامل 1- هزینه تولید 2- بهره وري نیروي كار 3- نرخ ارز 4- تمایالت 5- نزدیكي به بازارهاي مصرف 6- نزدیكي به تامین كنندگان

42 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات -1 هزينه توليد cost) (Production هزینه تولید شامل هزینه هاي ملموس و غیر ملموس بوده وموارد آن به صورت زیر است. 1-1 هزینه هاي ملموس: هزینه نیروي كار مواد اولیه مالیات ها استهالك و هزینه هاي سربار آب برق وگاز هزینه هاي حمل ونقل و هزینه ساخت كارگاه ها و ساختمان ها است. 1-2 هزینه هاي غیر ملموس: هزینه كیفیت آموزش تسهیالت حمل و نقل عمومي كیفیت و تمایالت نیروي كار موجود در منطقه و تمایل مردم منطقه نسبت به صنعت و توسعه است.

43 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات (Labour Productivity) كار نيروي وري بهره -2 نیروي كار ارزان و بهره ور یكي از عوامل موثر بر انتخاب محل كارخانه است. به عنوان مثال اگر هزینه ساعتي نیروي كار در محل A 12 دالر و كارآیي كارگران در محل فوق 1/25 واحد محصول در ساعت باشد. اگر هزینه ساعتي نیروي كار در محل B 10 دالر و كارآیي كارگران در محل فوق 1 واحد محصول در ساعت باشد. در اینصورت هزینه نیروي كار در هر واحد تولید در هر كدام از دو محل به صورت زیر است. )هزینه نیروي كار هر واحد تولید در محل A( دالر = )هزینه نیروي كار واحد تولید در محل B( دالر 10=10 1 A كمتر از محل همان طور محل B است. كه مشاهده مي شود بوده بنابراین محل هزینه نیروي كار A از نظر هزینه در هر نیروي واحد تولید در محل انساني اقتصادي تر از B

44 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات 3- نرخ ارز) Rates )Exchange نرخ تبدیل ارز وثبات نسبي آن از عوامل مهم در انتخاب محل كارخانه در مناطق مختلف جغرافیایي جهان است. سرمایه گذاري و احداث كارخانه در كشورهاي فاقد ثبات سیاسي و نرخ قابل اطمینان مقرون به صرفه نبوده و از آنها استقبال كمتري مي شود.

45 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات -4 تمايالت )Attitudes( تمایل دولت ها و حكومت هاي محلي نسبت به رشد وتوسعه اقتصادي و صنعتي و استقبال آنها از سرمایه گذاري هاي صنعتي و خدماتي از عوامل مهم در انتخاب محل كارخانه و یا مراكز خدماتي است. مناطق ویژه اقتصادي با تسهیالت ویژه دولتي از مكان هاي بالقوه براي ایجاد صنایع و گسترش خدمات هستند.

46 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات 5- نزديكي به بازارهاي مصرف Markets( )Proximity to نزدیكي به بازارهاي مصرف یكي از عوامل مهم در جانمایي مراكز خدماتي مثل بیمارستان ها بانك ها و ادرات پست است. در صورت گران بودن هزینه حمل و نقل محصوالت نهایي نزدیكي محل كارخانه به بازارهاي مصرف مورد توجه است.

47 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات )Proximity to Suppliers( كنندگان تامين به نزديكي -6 نزدیكي كارخانه ها به تامین كنندگان مواد اولیه در صنایع لبني و شیالت اجتناب ناپذیر بوده و در شرایط گران بودن هزینه هاي حمل ونقل و با توجه به ضرورت حمل و نقل حجم انبوه مواد اولیه در صنایع نمونه ائي مثل ذوب آهن نزدیكي آنها به محل هاي تامین مواد اولیه عامل مهم در مكان یابي صنایع فوق است.

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان ارزیابی تأثیر کیفیت ادرا کشده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان )مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان( شماره دوم بهار 1393 5 علی صنایعی استاد گروه مدیریت دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931 جزوه درس : محیطهایچندرسانهای گردآوری : مجید دستجردی پاییز 2931 بسم اهلل الرحمن الرحیم اهداف درس مطالعه اجزا سیستم های چندرسانه ای شامل متن تصویر ویدئو صدا و انیمیشن که درنهایت منجر به ایجاد مهارتهای الزم

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری 39 صفحات - 39 50 نشریههنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 47 پاییز 1390 استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر * آن برخالقیت در طراحی معماری 2** سیدامیرسعید محمودی 1 سیدمحمدحسین ذاکری 1 استادیار دانشکدۀ

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر No. F-3-AAA- کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر حمیدرضا مصدق حسین ابوترابی زارچی دانشکده مهندسی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer 335-355 زمان دريافت مقاله: 1390/9/20 زمان پذيرش نهايي: 1391/6/30 رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سالمت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی محمد جوانمردی- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان در زمينهي موضوعات و مسائل مرتبط با ساختمان است. اهداف موردنظر از انتشار اين نشريه عبارتاند از:

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان در زمينهي موضوعات و مسائل مرتبط با ساختمان است. اهداف موردنظر از انتشار اين نشريه عبارتاند از: نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان 213-214 سال بیستم ویکم دورهي سوم بهمن اسفند 1391 شمارهي پياپي: 213-214 شمارگان: 16000 نسخه شمارهي ثبت بينالمللي: 1028-9747 ISSN صاحب امتياز: سازمان

Διαβάστε περισσότερα

تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 )مطالعه موردی بانک انصار(

تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 )مطالعه موردی بانک انصار( تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα