Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση"

Transcript

1 ΤΝΓΔΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΕΑΝ ΝΣ ΑΡΚ, 2 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΑΝΘΟΤΛΑ ΓΑΝΗΖΛ ΓΡ. ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ -ΤΓΓΡΑΦΔΑ- ΚΡΗΣΗΚΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη θαιιηηέρλεκα ζεκαληηθφ, αιιά παξσρεκέλν. Οη επνρέο πνπ ην θαιιηέξγεζαλ πέξαζαλ θαη νη ζπλζήθεο πνπ ην εμέζξεςαλ άιιαμαλ. Κη φκσο, φζν θη αλ νη επνρέο καο ην έρνπλ απσζήζεη ζηα αξρεία ηεο θαιιηηερληθήο ηζηνξίαο, απηφ βξίζθεηαη παληαρνχ παξφλ, άιινηε σο ήρνο, άιινηε σο ζηίρνο θη άιινηε σο θίλεζε. Μηα κηθξή πεξηδηάβαζε ζηε λενειιεληθή παξαγσγή, πνηήκαηνο, αιιά θαη ηξαγνπδηνχ, ζα απνδείμεη ηελ αθαλή ηνπ παξνπζία ζηε κνληέξλα πνίεζε, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε θαζεκεξηλή καο, θαιιηηερληθή δσή. Απφ ηνπο κνληέξλνπο καο πνηεηέο θαη, ρσξίο αμηνινγηθή ζεηξά, ν Οδπζζέαο Διχηεο αμηνπνηεί ηελ παξάδνζε ζηελ πνίεζή ηνπ θαη απηφ είλαη εκθαλέο ζε πάξα πνιιέο ζπλζέζεηο. Παίξλσ γηα παξάδεηγκα ην πνίεκα «Σνπ Μηθξνχ Βνξηά» απφ ηελ ελφηεηα «Μηθξέο Κπθιάδεο» ηεο ζπιινγήο Σα Ρσ ηνπ έξσηα. Σνπ κηθξνύ Βνξηά παξάγγεηια / λα λαη θαιό παηδάθη Με κνπ ρηππάεη πνξηόθπιια / θαη ζην παξαζπξάθη Γηαηί ζην ζπίηη π αγξππλώ / ε αγάπε κνπ πεζαίλεη Καη κεο ζηα δάθξπα ηελ θνηηώ / πνπ κόιηο αλαζαίλεη Με πηάλεη ην παξάπνλν / γηαηί ζηνλ θόζκν απηόλα Σα θαινθαίξηα ηα ραζα / θη έθηαζα ζην ρεηκώλα αλ ην θαξάβη πνπ άλνημε / η άξκελα θη αιαξγεύεη Θσξώ λα ράλνληαη νη ζηεξηέο / θη ν θόζκνο ιηγνζηεύεη Γεηα ζαο πεξβόιηα γεηα ζαο ξεκαηηέο / γεηα ζαο θηιηά θαη γεηα ζαο αγθαιηέο Γεηα ζαο νη θάβνη θη νη μαλζνί γηαινί / γεηα ζαο νη όξθνη νη παληνηηλνί. Σν ηξαγνχδη απηφ ηνπ Διχηε, καο ζπκίδεη, θπζηθά, ηελ παξαινγή «Σνπ Κπξ Βνξηά», πνπ, φπσο καο πιεξνθνξεί ν Νηθφιανο Πνιίηεο, ήηαλ κνηξνιφη θαη ιεγφηαλ ζηα κλεκφζπλα ησλ λαπαγψλ. Γηαβάδνπκε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη: 1

2 Ο Κπξ Βνξηάο παξάγγεηιε λνύισ ησλ θαξαβηώλε «Καξάβηα π αξκελίδεηε, θάηεξγα πνπ θηλάηε, εκπάηε ζηα ιηκάληα ζαο, γηαηί ζε λα θπζήμσ, λ αζπξίζσ θάκπνπο θαη βνπλά, λα θξπώζσ θξύαηο βξπζνύιαηο, θη όζα βξσ κεζνπέιαγνο, ζηεξηάο ζε λα ηα ξήμσ.» Κη όζα θαξάβηα η άθνπζαλ, όια ιηκάλη πηάλνπλ, Σνπ θπξ Αληξηά ην θάηεξγν κέζα βαζηά αξκελίδεη. «Γε ζε θνβάκαη, θπξ Βνξηά, θπζήζεο δε θπζήζεο ηη έρσ θαξάβη από θαξπά θαη ηα θνππηά ππμάξη, έρσ θη αληέλαηο πξνύηδηλαηο θη αηζάιελα θαηάξηηα, έρσ παληά κεηαμσηά, ηεο Πξνύζαο ην κεηάμη, έρσ θαη θαξαβόζθνηλα από μαλζήο καιιάθηα έρσ, έρσ, έρσ, ν θαηάινγνο, απφ ηνλ νπνίν αληιεί ν Αληξηάο ηε ζηγνπξηά ηνπ, είλαη καθξχο, αιιά ν ζπλεηφο δελ ηα βάδεη κε ηνλ θαηξφ, ν Αληξηάο φκσο δελ είλαη ζπλεηφο θαη ζα πιεξψζεη αθξηβά ηελ αιαδνλεία ηνπ, έηζη: Ώζηε λα εηπή, λα θαινεηπή, λα θαινθνπβεληηάζε, βαξηά θνπξηνύλα πιάθσζε θαη ην ηηκόλη ηξίδεη, αζπξνγηαιίδεη ε ζάιαζζα, ζνπξίδνπλ ηα θαηάξηηα, ζθώλνληαη θύκαηα βνπλά, ρνξεύεη ην θαξάβη, ζπειηάδα ηνπ ξζε από ηε κηα, ζπειηάδα από ηελ άιιε, ζπειηάδα από ηα πιάγηα ηνπ θ εμεζαλίδσζέ ην. Γηόκηζε ε ζάιαζζα παληά, ην θύκα παιεθάξηα, Καη ην κηθξό λαπηόπνπιν ζαξάληα κίιηα πάεη Καη έηζη ν Αληξηάο, κε ηελ ηζρπξνγλσκνζχλε ηνπ, και ην θαξάβη ηνπ έραζε και ην λαπηφπνπιν, κι φιν ην ηζνχξκν ηνπ έπλημε. Σελ ππεξνπηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηκσξία ηνπ Αληξηά μαλαβξίζθνπκε ζηνλ θπβεξλήηε ελφο ακεξηθάληθνπ πνιεκηθνχ πινίνπ, ζηε Ρφδν, φπσο καο ηελ αθεγείηαη ν Νίθνο Κάζδαγιεο ζηε νξνθάδα. Ο Ακεξηθάλνο, δειαδή, ελψ εηδνπνηήζεθε απφ ηνλ ληφπην ιηκελάξρε λα θπιαρηεί γηαηί έξρεηαη ζνξνθάδα, θνχλεζε ηνπο ψκνπο ηνπ πεξηθξνλεηηθά, γηαηί «αιίκνλν αλ άιιαδαλ αξαμνβφιη η ακεξηθάληθα πνιεκηθά κε ηελ θνπβέληα ελφο ληφπηνπ ιηκελάξρε» θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα θαηαιήμεη ην πνιεκηθφ ηνπ ζηνλ πάην ηεο ζάιαζζαο «παιηέο ιακαξίλεο θαη θνκκάηηα θαιψδηα». Γηα λα μαλαγπξίζνπκε ζηνπο Βνξηάδεο, ν «Μηθξφο Βνξηάο» ηνπ Διχηε, ζπγγελεχεη κε ηνλ «Κπξ Βνξηά», ηεο παξαινγήο, θαη ειάρηζηα παξαιιάζζεη. Πξψηνλ σο πξνο ηνλ ηίηιν ν έλαο είλαη «Κπξ Βνξηάο», απηαξρηθφο, ππεξνπηηθφο θαη ηηκσξφο, ν άιινο είλαη «Μηθξφο Βνξηάο», βνξηαδάθη, πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ άηαθην παηδάθη (φπσο είλαη θαη ηα άιια αγνξάθηα ηνπ Διχηε, «ηα κηθξά ρακίληα ηνπ θαβάια ζηα δειθίληα 2

3 ηνπ»). Ο Κπξ Βνξηάο, είλαη ν ίδηνο αθεγεηήο, παξαγγέιιεη ζηνπο λαπηηθνχο, πξνζηάδεη, απεηιεί, αλαπνδνγπξίδεη πινία θαη πλίγεη αλζξψπνπο. Ο Mηθξφο Βνξηάο, δελ ιέεη ηίπνηα, αθνχεη κφλν ζπκβνπιέο, φηη πξέπεη «λα λαη θαιφ παηδάθη», λα κελ παίδεη κε ηα πνξηφθπιια θαη ην παξαζπξάθη θαη λα κελ θάλεη ζφξπβν. Γελ είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζάλαην πνπ επίθεηηαη. Απηφο, ν ζάλαηνο, έξρεηαη απηφθιεηνο. Ο αθεγεηήο ηνπ πνηήκαηνο αγσληά θαη, κάιηζηα, πεξλάεη απφ ηε ζέζε ηνπ παξαηεξεηή, πνπ βιέπεη ηελ αγάπε ηνπ λα πεζαίλεη, ζηε ζέζε ηνπ πάζρνληνο, πνπ βιέπεη ηνλ θφζκν λα «αιαξγεχεη» θαη ηνλ απνραηξεηά. Απνραηξεηά ηε γε, πεξβφιηα θαη ξεκαηηέο, θάβνπο θαη μαλζνχο γηαινχο, απνραηξεηά θαη ηηο αγάπεο, θηιηά, αγθαιηέο θαη φξθνπο παληνηηλνχο. Σίπνηα δελ είλαη παληνηηλφ ζ απηή ηε δσή. Καη ζην ζεκείν απηφ, ην πνίεκα ηνπ Διχηε καο ζπκίδεη ην ηξαγνχδη ηνπ Εαιφγγνπ: «Έρε γεηα, θαεκέλε θφζκε, έρε γεηα, γιπθηά δσή». Ο βίαηνο Κπξ Βνξηάο, ινηπφλ, θέξλεη ηνλ ζάλαην ζηνπο αιαδφλεο, ν Μηθξφο Βνξηάο, απιψο ρηππά ηελ πφξηα γηα λα εηδνπνηήζεη φηη έξρεηαη, ηνλ πξναλαγγέιιεη. Γεληθά νη άλεκνη ζηνλ Διχηε, είλαη «ζεκάληνξεο», δειαδή θέξλνπλ ζήκαηα κελχκαηα, «ηεξνπξγνχλε», «ζεθψλνπλ ην πέιαγνο ζαλ Θενηφθν», έρνπλ ζεηηθφ ξφιν. Τπάξρεη, βέβαηα, θη έλαο άιινο, ν «Άλεκνο Πξψηνο» απφ ηε ζπιινγή Ο ήιηνο ν ειηάηνξαο, ν νπνίνο πξνβάιιεη ην εγψ ηνπ θαη επηδεηθλχεη ζπκπεξηθνξά αλάινγε κε εθείλε ηνπ Κπξ Βνξηά ηεο παξαινγήο: Θέισ θαξάβηα ζπξώρλσ ζέισ ζηακαηώ Σα δπν βνπλά ρσξίδσ θαη ηα πεξπαηώ Απφ απηά ηα παξαδείγκαηα, δεκνηηθά θαη κνληέξλα, πξνθχπηεη φηη ν δεζκφο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε είλαη ζηελφο, ν άλζξσπνο θαη ε θχζε βξίζθνληαη ζε ζπλερή αληαπφθξηζε θαη κάιηζηα, ζε ζρέζε ηζνξξνπίαο. «ηελ πνίεζε ησλ αλαηνιηθψλ ιαψλ ν άλζξσπνο ζπληξίβεηαη θάησ απφ ηελ θπξίαξρε παξνπζία ηνπ θπζηθνχ ζηνηρείνπ» ελψ «ζηελ λεψηεξε δπηηθή θνπιηνχξα ν άλζξσπνο εκθαλίδεηαη αληίπαινο θαη θαηαθηεηήο». «ηελ ειιεληθή κεζνγεηαθή αίζζεζε πξνζδηνξίδεηαη σο ζρέζε ηζνξξνπίαο θαη αξκνλίαο» 1. Ζ θχζε αλζξσπνπνηείηαη, απνθηά θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, αλζξψπηλν ήζνο, ραξίδεηαη ζηνλ άλζξσπν ή ηνλ παηδεχεη θαη ηνλ ηηκσξεί. * 1 Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, Γεκνηηθό ηξαγνύδη, κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, εθδ. Αξζελίδεο, Αζήλα 1990, ζει

4 Ο Γηάλλεο Ρίηζνο έρεη επίζεο αμηνπνηήζεη αξθεηά ην δεκνηηθφ καο ηξαγνχδη ζην έξγν ηνπ θαη, εηδηθά, ζηα Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο, φπσο ζα δνχκε, απφ ηα νπνία ηα 16 ηα έγξαςε ζε κηα κέξα, ζην Παξζέλη ηεο Λέξνπ, φηαλ πήξε κήλπκα ηνπ Μίθε Θενδσξάθε φηη ήζειε θάηη δηθφ ηνπ αλέθδνην. ηα Ληαλνηξάγνπδα, ινηπφλ, ε επίδξαζε είλαη εκθαλέζηαηε θαη ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερφκελν, αθνχ αθνινπζνχλ θαη ην βήκα θαη ηε ιέμε ησλ παξαδνζηαθψλ. ηα πνηήκαηα απηά, πνπ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε ιηηφηεηα, θαη πξέπεη λα δψζνπλ τα πάντα κε ζπληνκία, θπξηαξρεί ε πεξηγξαθή ηεο θχζεο, ν έπαηλνο ηεο ιεβεληηάο, ηα βάζαλα ηνπ ιανχ, ηα έξγα ηεο εηξήλεο, ηα πάζε θαη ηα παζήκαηα, ζέκαηα πνπ ζπλαληάκε ηφζν ζηα παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα, φζν θαη ζηνπ Ρίηζνπ. Παζίγλσζηα είλαη ην Νν 2 «Κνπβέληα κε έλα ινπινχδη» (Κπθιάκηλν, θπθιάκηλν ζηνπ βξάρνπ ηε ζρηζκάδα), ην Νν 11 «Σν θπθιάκηλν» (Μηθξό πνπιί ηξηαληαθπιιί δεκέλν κε θισζηίηζα), ην Νν 15 «Δδψ ην θσο» (ε ηνύηα εδώ ηα κάξκαξα θαθηά ζθνπξηά δελ πηάλεη), ην Νν 18 «Σε Ρσκηνζχλε κελ ηελ θιαηο». Απφ ηα ππφινηπα ζα αλαθεξζψ ζην Νν 1, «Αλαβάθηηζε», γηαηί ζην ιηαλνηξάγνπδν απηφ ππάξρεη θάηη πνιχ παξαπάλσ απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ην πάζνο: Λόγηα θησρά βαθηίδνληαη ζηελ πίθξα θαη ζην θιάτκα, βγάδνπλ θηεξά θαη πέηνληαη πνπιηά θαη θειατδάλε, Καη θεηνο ν ιόγνο ν θξπθόο - ηεο ιεπηεξηάο ν ιόγνο, αληίο θηεξά βγάδεη ζπαζηά θαη ζθίδεη ηνπο αγέξεο. ηελ πξψηε ζηξνθή δελ κπνξεί ν λνπο καο λα κελ ζθεθηεί ηελ Φξαγθνγηαλλνχ -ηε Φφληζζα- ηνπ Παπαδηακάληε, πνπ «έθαλε ηα πάζε ηεο ηξαγνχδηα». Όπσο άιισζηε θαη νη θιέθηεο θη νη αξκαηνινί. ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο, φπσο δειψλεη θαη ν ηίηινο- «Αλαβάθηηζε» - ν ιφγνο κεηνπζηψλεηαη. Σα θησρά ιφγηα, βαθηηζκέλα ζηελ πίθξα θαη ζην θιάηκα βγάδνπλ θηεξά θαη πεηνχλ, έπεα πηεξφεληα, γίλνληαη πνπιηά θαη θειαεδνχλ, ηξαγνχδη, αο πνχκε. Ο «θξπθφο ιφγνο» φκσο, ηεο ιεπηεξηάο, παξαπέκπεη ζηνπο Φηιηθνχο θαη βγάδεη ζπαζηά. Καη ζηα δπν επίπεδα αλαδεηθλχεηαη ε κεηνπζίσζε ηνπ ιφγνπ, ε αλαβάθηηζή ηνπ ζε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, ζε ηξαγνχδη, φηαλ ν θαεκφο είλαη πξνζσπηθφο, θαη ζε αγψλα γηα ηε ιεπηεξηά, φηαλ είλαη εζληθφο. Σν Νν 9 «πιιείηνπξγν», κε ηελ εηθφλα ηνπ καο κεηαθέξεη ζηα ρξφληα ηνπ 21 θαη ζηηο ζπλειεχζεηο πνπ έθαλαλ νη νπιαξρεγνί θάησ απφ ηα δέληξα, γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο. Σν ζέκα, βεβαίσο, αλαθέξεηαη ζηνπο αγσληζηέο φισλ ησλ επνρψλ θαη δελ μερλάκε φηη ν Ρίηζνο γξάθεη εμφξηζηνο ζηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο: 4

5 Κάηνπ απ ηηο ιεύθεο ζπληξνθηά πνπιηά θαη θαπεηάληνη ζπιιείηνπξγν αξρηλίζαλε κε ηνλ θαηλνύξην Μάε. Σα θύιια θέγγνπλε θεξηά ζη αιώλη ηεο παηξίδαο θ έλαο αεηόο από ςειά δηαβάδεη ην Βαγγέιην Ο πνηεηήο δελ βιέπεη κφλν νπιαξρεγνχο, πνπ θάζνληαη απιψο θαη παίξλνπλ απνθάζεηο, αιιά βιέπεη ζπιιεηηνπξγνχο «ηεξείο θαη πνπιηά ηξαγνπδνύλ ην ραίξε»- ζα έιεγε ν Διχηεο. Ο Ρίηζνο κεηακνξθψλεη, δειαδή, ηε θχζε, ηελ αγηνπνηεί, ηε ζπκπαξαηάζζεη ζηνλ αγψλα. Βιέπεη ηα θχιια ηεο θεξηά πνπ θέγγνπλ. Σε γε αιψλη, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ν αγψλαο κέρξη ζαλάηνπ (ζπκίδσ αλάινγα: Γηγελήο Αθξίηαο, Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη ηνπ νισκνχ, ηθειηαλφο). Κνξπθαίνο ζηελ εηθφλα ηνπ ιηαλνηξάγνπδνπ είλαη ν «αεηφο» πνπ «δηαβάδεη ην Βαγγέιην», ν νπνίνο πέξα απφ ηε ιεβεληηά θαη ηελ πεξεθάληα, πνπ ζπκβνιίδεη, καο ζπκίδεη ηνλ αεηφ ηνπ Γία, αιιά θαη ηνλ αξράγγειν αγγειηνθφξν ηνπ Θενχ, εγγπεηή ηεο ειεπζεξίαο, ν νπνίνο θαη κφλν κε ηελ παξνπζία ηνπ δείρλεη λα επηβεβαηψλεη απηφ πνπ έιεγε ν Κνινθνηξψλεο, φηη γηα ηελ ειεπζεξία ηεο Διιάδαο ν Θεφο έβαιε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη δελ ηελ παίξλεη πίζσ. Σν ζέκα εμειίζζεηαη πεξαηηέξσ ζην Νν 14, «Σν Δπηηχκβην»: Σν παιιεθάξη πνύπεζε κ νξζή ηελ θεθαιή ηνπ δελ ην ζθεπάδεη ε γεο νγξή, ζθνπιήθη δελ η αγγίδεη - Φηεξό ζηε ξάρε ηνπ ν ζηαπξόο θη όιν ρπκάεη η αςήινπ θαη ζκίγεη ηνπο ηξαλνύο αεηνύο θαη ηνπο ρξπζνύο αγγέινπο. ε ηέζζεξηο ζηίρνπο, ν πνηεηήο ππθλψλεη έλα πνιχ ζνβαξφ επεηζφδην θαη, αμηνπνηψληαο αξκνληθά ηελ αξραία παξάδνζε θαη ηε ρξηζηηαληθή, ζπλζέηεη ηνλ έπαηλν ηνπ λεθξνχ παιηθαξηνχ. Με ιίγα ιφγηα θαη χθνο ιηηφ, κεηαθέξεη ην δξψκελν, απφ ηελ πγξή γε κε ηα ζθνπιήθηα, ζηνλ θαζαξφ νπξαλφ. Ζ βαξχηεηα ράλεηαη, ην ζψκα πεηάεη, ν ζάλαηνο θαηαξγείηαη, ε δσή πξνεθηείλεηαη. Ζ θζαξηή χιε εμαυιψλεηαη, κεηνπζηψλεηαη ζε πνιχηηκν κέηαιιν. Μεηνπζηψλεηαη, επίζεο, ην πάζνο ζε δφμα, ν ζηαπξφο ζε θηεξφ, ην παιηθάξη ζε αεηφ, άγγειν θαη Υξηζηφ. Αθπξψλεηαη ην θαθφ ηνπ ζαλάηνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζε θσο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην ξήκα «ζκίγεη» ην νπνίν δειψλεη ην ζαχκα ηεο κεηνπζίσζεο ηνπ παιηθαξηνχ θαη ηελ κεηακφξθσζή ηνπ ζε ρξπζφ άγγειν. Σε ζέσζή ηνπ, δειαδή. 5

6 Οη κεηακνξθψζεηο είλαη ζηνηρείν ηεο αξραίαο παξάδνζεο, θαζψο θαη ε αλάιεςε ηνπ ήξσα κέζα ζην θσο. Δίλαη φκσο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο. Ζ παξνπζία ησλ αγγέισλ επίζεο. Έηζη έρνπκε κηα ζχδεπμε ζηνηρείσλ ηα νπνία, αλ θαη έξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη ηδενινγίεο, σζηφζν, ζπλδένληαη αξκνληθά, θαηλφκελν ζπρλφ ζηελ πνίεζε ηνπ Ρίηζνπ. Σα ιηαλνηξάγνπδα ηνπ Ρίηζνπ κεινπνίεζε ν Μίθεο Θενδσξάθεο, φπσο είπακε, κεξηθά απφ ηα παξαδνζηαθά ιηαλνηξάγνπδα κεινπνίεζε ν Μάλνο Υαηδηδάθηο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Μεγάιν Δξσηηθό. * Έλαο άιινο κνληέξλνο πνηεηήο, ν Νίθνο Δγγνλφπνπινο έρεη, επίζεο, αμηνπνηήζεη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ζηελ πνίεζή ηνπ, αιιά θαη ζηε δσγξαθηθή ηνπ. ην πνίεκα «Έλα νξγηζκέλν πνίεκα ηεο θαηνρήο», απφ ηε ζπιινγή Η Κνηιάδα κε ηνπο Ρνδώλεο, αθνινπζεί πηζηά ηνπο θαλφλεο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, πξνβάιιεη ηηο αξεηέο θαη ηα βάζαλα ησλ Διιήλσλ αγσληζηψλ θαη, φπσο ν ιατθφο ηξαγνπδηζηήο πκλεί ηνλ αγψλα ησλ θιεθηψλ θαη αξκαηνιψλ, έηζη θη απηφο πκλεί ηνπο αγσληζηέο ηεο Αληίζηαζεο. Οη Κνύξνη πνπ νξζώλνληαλ ζηα ειιεληθά αθξνγηάιηα Μελ πήηε πσο αθήζαλε ηνύην ηνλ έξκν ηόπν Απηή ε γεο, ε καύξε γεο, ε ρηιηνπηθξακέλε, Πνηέ ηεο δελ ζηακάηεζε λα βγάδε παιιεθάξηα. Κη αλ ρύλνπκε ηα δάθξπα, θιαίγνπκε ην ρακό ηνπο, Καη ε ραξά καο είλ ηξαλή πνπ είρακε ηέηνη αδέιθηα. Πνηνο ζε λα θιάςε ην ρακό ηόζσλ παιιεθαξηώλε; Δγώ ζα θιάςσ θαη ζα πσ ην ηη άμηδε ν θαζέλαο. Αιι όκσο ηώξα ηξαγνπδώ ην Μήηζν Αζηεξίνπ, Πνπ είηαλ ατηόο ηεο Ρνύκειεο, πύξγνο ζηελ Αηαιάληε, 2 Σνπ Γίθηνπ θαη ηεο Λεπηεξηάο η άμην ην παιιεθάξη. Μεγάιε σζάλ ηα βνπλά είηαλε ε θαξδηά ηνπ, Κη ε ζθέςε ηνπ είηαλ ςειή σζάλ ηα θππαξίζζηα. 2 Βι. Νηθνιάνπ Πνιίηε, Γεκνηηθά Σξαγνύδηα, Δθινγαί, Νν 24: «Έλαο ατηφο πεξήθαλνο, έλαο ατηφο ιεβέληεο/ απφ ηελ πεξεθάλεηα ηνπ θη απφ ηε ιεβεληηά ηνπ, /δελ πάεη ηα θαηψκεξα λα θαινμερεηκσληάζεη». 6

7 Δξγάηεο ξίρηε ηα ζθπξηά, ξίρηε ηα εξγαιεία, Καη κε ηα ρέξηα ιεύηεξα κνπληδώζηε ηνπο θαζίζηεο. Οη άηηκνη σκόζαλε, ζηε λύρηα πνπ ηνπο δώλεη, Σνλ θόζκν λα ζθιαβώζνπλε, λ απιώζνπλ ηα ζθνηάδηα. Καη ηώξα ζθίρηε ηηο γξνζηέο, ςειά ζεθώζεηέ ηεο, Όινη καδύ λα ςάιινπκε ηεο Δξγαηηάο ηε Νίθε: Καη λα ν Μήηζνο έξρεηαη, πάλσ ζηε γεο βαδίδεη. Σν πξόζσπό ηνπ είλ ρισκό, έρεη πηθξό η αρείιη, Όκσο πάληα ζηα κάηηα ηνπ ε θαισζύλε ιάκπεη. Απηόο πνπ κόλν Πίζηεςε, πνπ είηαλ όινο Αγάπε, Γηα δέζηε πώο καο έηεηλε ηα καησκέλα ρέξηα, ηα μεζθηζκέλα ζηήζεηα ηνπ απάλσ λα καο ζθίμε. ηνλ ηνίρν πνπ ηνλ έζνπξλαλ, ηπθιό, λαλ ηνλ ζθνηώζνπλ, ην κέξνο όπνπ αθνύκπεζε ην επγεληθό θνξκί ηνπ, Οη πέηξεο δάθξηα ζηάδνπλε θαη ζθνύδνπλ ζηνηρεησκέλεο. Κη έλαο αεηόο, ξσκεόο αεηόο, όιν εθεί πεηάεη, Καη ησλ θηεξώλ ηνπ ηε ζθηά ξίρηεη ζην καύξν ηόπν, Κη όιν βνγγά, μεξλά ρνιή, θαη όιν βιαζηεκάεη. Παξαθνινπζψληαο ην πνίεκα, αληηιακβαλφκαζηε επζχο εμ αξρήο ην ζθνπφ θαη ην ζηφρν ηνπ πνηεηή πνπ ζπλέζεζε ην πνίεκα απηφ. Σν ζπλέζεζε, ινηπφλ, θαηφπηλ παξαθιήζεσο «θίινπ», πνπ ηνπ δήηεζε κεξηθά «πνηήκαηα επίθαηξα, φρη αθαηαιαβίζηηθα (;) πνπ λα ζπκίδνπλ θαη δεκνηηθφ ηξαγνχδη». Σελ πιεξνθνξία καο ηε δίλεη ν ίδηνο ν πνηεηήο 3. Καη κε απηφ ην πνίεκα έδσζε, λνκίδσ, ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ 3 Βι. Νίθνπ Δγγνλφπνπινπ, ηελ Κνηιάδα κε ηνπο Ρνδώλεο, ζει , εκείσζε ζειίδαο 134. * Έλαο ατηφο πεξήθαλνο, έλαο ατηφο ιεβέληεο/ απφ ηελ πεξεθάλεηα ηνπ θη απφ ηε ιεβεληηά ηνπ,/ δελ πάεη ηα θαηψκεξα λα θαινμερεηκσληάζεη 7

8 απαζρνινχζε θαη ηνλ Γηψξγν εθέξε, πνηα ζηάζε, δειαδή, πξέπεη λα θξαηήζεη «ν πλεπκαηηθφο εξγάηεο απέλαληη ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο θαλαηηζκνχο πνπ είραλ εμαπνιχζεη νη πνιηηηθέο νξζνδνμίεο ηνπ θαηξνχ» 4. Σν βέβαην είλαη φηη ην πνίεκα απηφ δελ απνηειεί δείγκα εγγνλνπνπιηθήο γξαθήο. Όκσο, δηεπξχλεη ην δείγκα «ειιεληθφηεηαο» (πνπ ήηαλ δεηνχκελν απφ ηε γεληά ηνπ ηξηάληα), πξνζζέηνληαο κηα πην έληνλε πηλειηά ζην πνηεηηθφ ηνπ πνξηξέην, φπσο έληνλε είλαη θαη ε δσγξαθηθή πηλειηά ηνπ. «Σν νξγηζκέλν πνίεκα ηεο θαηνρήο» ζπληίζεηαη κε ηα πιηθά θαη ηνπο ηξφπνπο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Ο Δγγνλφπνπινο αμηνπνηεί ην κέηξν, ην ξπζκφ ηνλ δεθαπεληαζχιιαβν, ην άζθνπν εξψηεκα θαη ηελ άκεζε απάληεζε, ηνλ έπαηλν ηνπ παιηθαξηνχ θαη, ζην πξφζσπφ ηνπ, ηνλ έπαηλν νιφθιεξνπ ηνπ αγσληδφκελνπ ιανχ. Αμηνπνηεί, επίζεο, θαη ην αίζζεκα ηεο νξγήο, ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα θξαηήζεη ηε θιφγα ηεο ςπρήο αλακκέλε, ε νπνία, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληίζηαζε. Καη γη απηφ, θαζφινπ δελ μελίδνπλ, αληίζεηα ηνλψλνπλ ην αίζζεκα γηα απφδνζε δηθαηνζχλεο, νη «αληηπνηεηηθέο» ιέμεηο «κνπληδψζηε», «ζθνχδνπλ», «μεξλά», «βιαζηεκάεη». Έηζη, ν Μήηζνο Αζηεξίνπ, κε ην καξηχξηφ ηνπ, κπαίλεη ζηελ πηλαθνζήθε ησλ εξψσλ θαη καξηχξσλ πνπ έρπζαλ ην αίκα ηνπο γηα ηελ παηξίδα. Ο Μήηζνο Αζηεξίνπ, είπακε, δελ απνηειεί δείγκα εγγνλνπνπιηθήο. Ο Ννηηνακεξηθαλφο ίκσλ Μπνιηβάξ, φκσο, απνηειεί. Καη είλαη θαη ν δηαζεκφηεξνο ήξσαο ηνπ Δγγνλφπνπινπ. Σν πνίεκα, σο γλσζηφλ, γξάθηεθε ην ρεηκψλα ηνπ 1943, θπθινθνξνχζε απφ ρέξη ζε ρέξη θαη δηαβαδφηαλ ζε αληηζηαζηαθέο ζπγθεληξψζεηο. Ο Δγγνλφπνπινο επεμεξγάδεηαη ην πνηεηηθφ πνξηξέην ηνπ ήξσά ηνπ ζαλ δσγξάθνο ή θαιχηεξα ζαλ γιχπηεο, κε ηα πιηθά ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη ηηο παξάηνικεο ζπζρεηίζεηο ηνπ ππεξξεαιηζκνχ. Εσγξαθίδεη, ζθαιίδεη θαη ιέεη: Μ έλα ζθιεξό ιηζάξη ραξάδσ η όλνκά ζνπ πάλσ ζηελ πέηξα, λάξρνληαη αξγόηεξα νη αλζξώπνη λα πξνζθπλνύλ Σηλάδνληαη ζπίζεο θαζώο ραξάδσ έηζη ήηαλε, ιελ ν Μπνιηβάξ θαη παξαθνινπζώ Σν ρέξη κνπ θαζώο γξάθεη, ιακπξό κέζα ζηνλ ήιην. 4 Γηψξγνο εθέξεο, Γνθηκέο, ηφκ. Α, «Ζ Σέρλε θαη ε Δπνρή», εθδ. Ίθαξνο, Αζήλα 1981, ζει

9 Γηπιή είλαη ε θξππηνκλεζία ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ ζην απφζπαζκα απηφ. Σν ζθιεξφ ιηζάξη καο ζπκίδεη ην λεζηψηηθν ηξαγνχδη «Μ έλα βόηζαιν ζην βξάρν/ γξάθσ η όλνκά ζνπ γξάθσ», ελψ ν ζηίρνο «λάξρνληαη αξγόηεξα νη αλζξώπνη λα πξνζθπλνύλ» είλαη νινθάλεξν φηη παξαπέκπεη ζην ηξαγνχδη ηνπ Κιέθηε νπνίνο αθήλνληαο ηηο παξαγγειίεο ηνπ ζηα παιηθάξηα ηνπ, αλάκεζα ζηα άιια δεηά, λα θπηέςνπλ ζηνλ ηάθν ηνπ, θππαξίζζη Νάξρνληαη ηα θιεθηόπνπια η άξκαηα λα θξεκάλε Σα εξγαιεία κε ηα νπνία επηκειείηαη ν Δγγνλφπνπινο ην πνξηξέην ηνπ Μπνιηβάξ είλαη ην «ζθιεξφ ιηζάξη» θαη ε «πέηξα», ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ. Σν ξήκα «ραξάδσ» (δχν θνξέο), θαζηζηά ηελ ελέξγεηά ηνπ αλεμίηειε, νη «ζπίζεο» πνπ «ηηλάδνληαη» ηε δηαθηηλίδνπλ ζην ζχκπαλ (ζπκίδσ ηνλ Κάιβν, φηαλ θσλάδεη ην φλνκα ηνπ «Καλάξε!») θαη, ηέινο, ε άκεζε αληίδξαζε ζην δεκηνπξγφ «ην ρέξη κνπ γξάθεη ιακπξφ κέζα ζηνλ ήιην». Πξφθεηηαη γηα θνζκντζηνξηθφ γεγνλφο (φπσο φηαλ έπαηξλε ν Μσυζήο ηνπο Νφκνπο απφ ην Θεφ). Γελ καο θηάλεη ν ρξφλνο λα κηιήζνπκε γηα ηνλ Νίθν Γθάηζν, πφζν πνιχ επεξεάδεηαη απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ην κνηξνιφη, ζπγθεθξηκέλα ην 174 ηεο ζπιινγήο ηνπ Πνιίηε «ζηνπ πηθξακέλνπ ηελ απιή ήιηνο δελ αλαηέιιεη» Γ κέξνο ηεο Ακνξγνύ, αιιά θαη ζε φιε ηε ζπιινγή, φπνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ αξραία ειιεληθή παξάδνζε, αιιά θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, γηα λα ζξελήζεη θαη λα επαηλέζεη ηεο Διιάδα πνπ ηε βιέπεη ζαλ «ζηνηρεησκέλε πξηγθίπηζζα», ζαλ «πεζακέλε αλεκψλε», ζαλ Γθφιθσ θαη ηνλ Έιιελα αγσληζηή ζαλ άλεκν, ζαλ Άδσλη, ζαλ αλεκφκπιν. Καη ζα ηειεηψζνπκε θάπσο πην αλάιαθξα. Ο Μάλνο Υαηδηδάθηο είλαη έλαο αλαλεσηήο ηεο κνπζηθήο καο πνπ αμηνπνίεζε ηνπο ήρνπο ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο κέζα ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ θαη φρη κφλν ηνπο ιατθνχο. Γηα παξάδεηγκα ην ηξαγνχδη «Έλα κχζν ζα ζαο πσ» απφ ηε Λπζηζηξάηε ηνπ Αξηζηνθάλε, είλαη γξακκέλν ζηνλ εζληθφ καο ηζάκηθν. Κη ν Γηνλχζεο αββφπνπινο, πέξα απφ ην φηη έρεη κηιήζεη πάξα πνιιέο θνξέο γηα ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή, ηα ράιθηλα, ηηο ηζακπνχλεο θαη ηα θαη έρεη εληάμεη ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ, καο ηξαγνπδάεη επίζεο ζε ηζάκηθν «Καισζόξηζεο, πνπιί κνπ, ιεβεληηά ειιεληθή κνπ», ελψ ζηνλ άιιν εζληθφ καο ρνξφ, ηνλ ζπξηφ, ηξαγνπδάεη «νπ κηιώ θαη θνθθηλίδεηο» απφ ην 9

10 Χξνλνπνηό. Καη θπζηθά φινη καο μέξνπκε ην «αο αξρίζνπλ νη ρνξνί θαη ζα βξνύκε αιιηώηηθα ζηέθηα επαξρηώηηθα» πνπ είλαη θαιακαηηαλφο ρνξφο. Ζ κηθξή πεξηήγεζή καο απνδεηθλχεη φηη ε ηέρλε, γεληθά, θαη ε κνληέξλα πνίεζε, εηδηθά, πέξα απφ κφδεο, ζρνιέο, ηερλνηξνπίεο θη επνρέο, φζν θη αλ κεηακνξθψλεηαη ζε κνληέξλα, ζέξλεη κέζα ηεο ην βάξνο ηεο θιεξνλνκηάο ηεο θαη αληιεί απφ ηελ πινχζηα δεμακελή ηεο δεκνηηθήο παξάδνζεο. Γείγκαηα επίδξαζεο παιαηφηεξνπ ζε λεφηεξν είλαη θαη ηα παξαθάησ πνηήκαηα: Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο Η θπγή «Σ άινγν! η άινγν! Οκέξ Βξηφλε. Σν νχιη ερνχκεζε θαη καο πιαθψλεη. «Σ άινγν! η άινγν! αθνχο, ζνπξίδνπλ δεζηά ηα βφιηα ηνπο, καο θνβεξίδνπλ.»σ άινγν! η άινγν! Οκέξ Βξηφλε. Ο ήιηνο έπεζε, λχρηα ζηκψλεη Άζηξα, ιπηξψζηε κε απηή ηε ράξε δεηάεη ν Αιήπαζαο, πηζηφ θεγγάξη».. Έηζη ν Αιήπαζαο θπλεγεκέλνο κπαίλεη ζηα Γηάλληλα ζαλ πεζακέλνο. Όζν θη αλ έδεζελ, ε θνπζηαλέια ηνπ Λάκπξνπ ηφζηεθε ζηα κάηηα θέια. Μαλήο Aπό ηνλ ςεπηνπόιεκν ηνπ 1897 «Σ άινγν! η άινγν! Δπηηειάξρε, Σξέμε κνλάρνο ζνπ κέζα ζη αρνχξη. Σ άινγν! η άινγν! Κη αλ δελ ππάξρεη, Μνπιάξη θέξε καο, θέξε γατδνχξη.. 10

11 «Σ άινγν! η άινγν! Δπηηειάξρε, Φέξην κνπ γξήγνξα γηαηί ζα ζβήζσ, «Σ άινγν! η άινγν! θη αλ δελ ππάξρεη, θχςε ην ζβέξθν ζνπ λα θαβαιήζσ!» Έηζη γηα η άινγα θσλάδαλ φινη, Οη Αξρηζηξάηεγνη θη νη ηξαηεγνί Μ απηά ινγάξηαδαλ λα παλ ζηελ Πφιη, Καη ηψξα ηα ζειαλ γηα ηε θπγή! Σν άινγν ηνπ Οκέξ Βξπώλε (Υαηδηδάθη-Γθάηζνπ, ηξαγνχδη: Μειίλα -αββφπνπινο) Σ άινγν, η άινγν, Οκέξ Βξπψλε, Γεο ην θνξίηζη κνπ πφζν θξπψλεη Έια λ αλέβνπκε απφςε ζη άζηξα Γηα λα ηεο θέξνπκε ρξπζή ζεξκάζηξα Σ άινγν, η άινγν, Οκέξ Βξπψλε, Γεο ην θνξίηζη κνπ πφζν θξπψλεη * Σ άινγν, η άινγν, Οκέξ Βξπψλε, Φεξ ην ηζεθνχξη κνπ θαη ην πξηφλη Καη πάκε γξήγνξα λα θφςσ μχια Γηαηί έρεη ζχγθξπν θη αλαηξηρίια Σ άινγν, η άινγν, Οκέξ Βξπψλε, Γεο ην θνξίηζη κνπ πφζν θξπψλεη * Σ άινγν, Οκέξ Βξπψλε, ηνχην ην ζχλλεθν κ εμαγξηψλεη Καη ην θνξίηζη κνπ πξνζκέλεη πάληα Μ έλα ζεξκφκεηξν πνπ ιέεη ζαξάληα Σ άινγν, η άινγν, Οκέξ Βξπψλε, Γεο ην θνξίηζη κνπ πφζν θξπψλεη 11

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ

Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΘΔΟΓΧΡΟ Α. ΝΖΜΑ Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ Με ηελ αλαθνίλσζε απηή επηρεηξείηαη κηα άιιε ζεψξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ (1941) ΠΡΩΣΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ I Ο έξσηαο Σν αξρηπέιαγνο Κη ε πξψξα ησλ αθξψλ ηνπ Κη νη γιάξνη ησλ νλείξσλ ηνπ ην πην ςειφ θαηάξηη ηνπ ν λαχηεο αλεκίδεη Έλα ηξαγνχδη Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. σμπληρωμαηικές ζημειώζεις

ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. σμπληρωμαηικές ζημειώζεις 1 ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ σμπληρωμαηικές ζημειώζεις 1. Χρονολόγιο Γ. Ρίηζοσ 2. Σο ιζηορικό πλαίζιο 3. Ρίηζος και Κριηική 4. Σο λογοηετνικό περιβάλλον και οι επιδράζεις

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ. ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

«Γηαηί έθιαςαλ ηα άινγα ηνπ Αρηιιέα;»

«Γηαηί έθιαςαλ ηα άινγα ηνπ Αρηιιέα;» 1 Vasil S. Tole «Γηαηί έθιαςαλ ηα άινγα ηνπ Αρηιιέα;» Ο «δαθξχβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή» (e qara me bote) θαη ε πξνέιεπζε ηεο αιβαληθήο ιατθήο ηζν-πνιπθσλίαο» «Τ αλόγατα παράμερα απ τη μάχη θρηνούσαν, απ

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ.

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ. Σν εζπέξαο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2014 ε Κνξηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ πιεκκχξεζε απφ θφζκν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε. Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε βνπιεπηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο 1998-2011 www.arisgiavris.gr Ο Μεγάινο Υαλ θνίηαδε ηνπο ράξηεο γηα πνιιή ψξα. Όζηεξα είπε ζηγαλά: Κη έθαλεο ηφζν δξφκν γηα λα ξζεηο κέρξη εδψ; Ζ ζησπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Α.Γ.ΑΜΑΔΛ ΑΟΤΝ ΒΔΟΡ 2 ΠΡΟΛΟΓΟ Οη Ώδηέθνη κάγνη γλψξηδαλ πνιχ θαιά ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Βθείλνη θιεξνλφκεζαλ απφ ηνπο Λεκνχξηνπο, κία γλψζε αλψηεξε, Θεία, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα