Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση"

Transcript

1 ΤΝΓΔΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΕΑΝ ΝΣ ΑΡΚ, 2 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΑΝΘΟΤΛΑ ΓΑΝΗΖΛ ΓΡ. ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ -ΤΓΓΡΑΦΔΑ- ΚΡΗΣΗΚΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη θαιιηηέρλεκα ζεκαληηθφ, αιιά παξσρεκέλν. Οη επνρέο πνπ ην θαιιηέξγεζαλ πέξαζαλ θαη νη ζπλζήθεο πνπ ην εμέζξεςαλ άιιαμαλ. Κη φκσο, φζν θη αλ νη επνρέο καο ην έρνπλ απσζήζεη ζηα αξρεία ηεο θαιιηηερληθήο ηζηνξίαο, απηφ βξίζθεηαη παληαρνχ παξφλ, άιινηε σο ήρνο, άιινηε σο ζηίρνο θη άιινηε σο θίλεζε. Μηα κηθξή πεξηδηάβαζε ζηε λενειιεληθή παξαγσγή, πνηήκαηνο, αιιά θαη ηξαγνπδηνχ, ζα απνδείμεη ηελ αθαλή ηνπ παξνπζία ζηε κνληέξλα πνίεζε, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε θαζεκεξηλή καο, θαιιηηερληθή δσή. Απφ ηνπο κνληέξλνπο καο πνηεηέο θαη, ρσξίο αμηνινγηθή ζεηξά, ν Οδπζζέαο Διχηεο αμηνπνηεί ηελ παξάδνζε ζηελ πνίεζή ηνπ θαη απηφ είλαη εκθαλέο ζε πάξα πνιιέο ζπλζέζεηο. Παίξλσ γηα παξάδεηγκα ην πνίεκα «Σνπ Μηθξνχ Βνξηά» απφ ηελ ελφηεηα «Μηθξέο Κπθιάδεο» ηεο ζπιινγήο Σα Ρσ ηνπ έξσηα. Σνπ κηθξνύ Βνξηά παξάγγεηια / λα λαη θαιό παηδάθη Με κνπ ρηππάεη πνξηόθπιια / θαη ζην παξαζπξάθη Γηαηί ζην ζπίηη π αγξππλώ / ε αγάπε κνπ πεζαίλεη Καη κεο ζηα δάθξπα ηελ θνηηώ / πνπ κόιηο αλαζαίλεη Με πηάλεη ην παξάπνλν / γηαηί ζηνλ θόζκν απηόλα Σα θαινθαίξηα ηα ραζα / θη έθηαζα ζην ρεηκώλα αλ ην θαξάβη πνπ άλνημε / η άξκελα θη αιαξγεύεη Θσξώ λα ράλνληαη νη ζηεξηέο / θη ν θόζκνο ιηγνζηεύεη Γεηα ζαο πεξβόιηα γεηα ζαο ξεκαηηέο / γεηα ζαο θηιηά θαη γεηα ζαο αγθαιηέο Γεηα ζαο νη θάβνη θη νη μαλζνί γηαινί / γεηα ζαο νη όξθνη νη παληνηηλνί. Σν ηξαγνχδη απηφ ηνπ Διχηε, καο ζπκίδεη, θπζηθά, ηελ παξαινγή «Σνπ Κπξ Βνξηά», πνπ, φπσο καο πιεξνθνξεί ν Νηθφιανο Πνιίηεο, ήηαλ κνηξνιφη θαη ιεγφηαλ ζηα κλεκφζπλα ησλ λαπαγψλ. Γηαβάδνπκε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη: 1

2 Ο Κπξ Βνξηάο παξάγγεηιε λνύισ ησλ θαξαβηώλε «Καξάβηα π αξκελίδεηε, θάηεξγα πνπ θηλάηε, εκπάηε ζηα ιηκάληα ζαο, γηαηί ζε λα θπζήμσ, λ αζπξίζσ θάκπνπο θαη βνπλά, λα θξπώζσ θξύαηο βξπζνύιαηο, θη όζα βξσ κεζνπέιαγνο, ζηεξηάο ζε λα ηα ξήμσ.» Κη όζα θαξάβηα η άθνπζαλ, όια ιηκάλη πηάλνπλ, Σνπ θπξ Αληξηά ην θάηεξγν κέζα βαζηά αξκελίδεη. «Γε ζε θνβάκαη, θπξ Βνξηά, θπζήζεο δε θπζήζεο ηη έρσ θαξάβη από θαξπά θαη ηα θνππηά ππμάξη, έρσ θη αληέλαηο πξνύηδηλαηο θη αηζάιελα θαηάξηηα, έρσ παληά κεηαμσηά, ηεο Πξνύζαο ην κεηάμη, έρσ θαη θαξαβόζθνηλα από μαλζήο καιιάθηα έρσ, έρσ, έρσ, ν θαηάινγνο, απφ ηνλ νπνίν αληιεί ν Αληξηάο ηε ζηγνπξηά ηνπ, είλαη καθξχο, αιιά ν ζπλεηφο δελ ηα βάδεη κε ηνλ θαηξφ, ν Αληξηάο φκσο δελ είλαη ζπλεηφο θαη ζα πιεξψζεη αθξηβά ηελ αιαδνλεία ηνπ, έηζη: Ώζηε λα εηπή, λα θαινεηπή, λα θαινθνπβεληηάζε, βαξηά θνπξηνύλα πιάθσζε θαη ην ηηκόλη ηξίδεη, αζπξνγηαιίδεη ε ζάιαζζα, ζνπξίδνπλ ηα θαηάξηηα, ζθώλνληαη θύκαηα βνπλά, ρνξεύεη ην θαξάβη, ζπειηάδα ηνπ ξζε από ηε κηα, ζπειηάδα από ηελ άιιε, ζπειηάδα από ηα πιάγηα ηνπ θ εμεζαλίδσζέ ην. Γηόκηζε ε ζάιαζζα παληά, ην θύκα παιεθάξηα, Καη ην κηθξό λαπηόπνπιν ζαξάληα κίιηα πάεη Καη έηζη ν Αληξηάο, κε ηελ ηζρπξνγλσκνζχλε ηνπ, και ην θαξάβη ηνπ έραζε και ην λαπηφπνπιν, κι φιν ην ηζνχξκν ηνπ έπλημε. Σελ ππεξνπηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηκσξία ηνπ Αληξηά μαλαβξίζθνπκε ζηνλ θπβεξλήηε ελφο ακεξηθάληθνπ πνιεκηθνχ πινίνπ, ζηε Ρφδν, φπσο καο ηελ αθεγείηαη ν Νίθνο Κάζδαγιεο ζηε νξνθάδα. Ο Ακεξηθάλνο, δειαδή, ελψ εηδνπνηήζεθε απφ ηνλ ληφπην ιηκελάξρε λα θπιαρηεί γηαηί έξρεηαη ζνξνθάδα, θνχλεζε ηνπο ψκνπο ηνπ πεξηθξνλεηηθά, γηαηί «αιίκνλν αλ άιιαδαλ αξαμνβφιη η ακεξηθάληθα πνιεκηθά κε ηελ θνπβέληα ελφο ληφπηνπ ιηκελάξρε» θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα θαηαιήμεη ην πνιεκηθφ ηνπ ζηνλ πάην ηεο ζάιαζζαο «παιηέο ιακαξίλεο θαη θνκκάηηα θαιψδηα». Γηα λα μαλαγπξίζνπκε ζηνπο Βνξηάδεο, ν «Μηθξφο Βνξηάο» ηνπ Διχηε, ζπγγελεχεη κε ηνλ «Κπξ Βνξηά», ηεο παξαινγήο, θαη ειάρηζηα παξαιιάζζεη. Πξψηνλ σο πξνο ηνλ ηίηιν ν έλαο είλαη «Κπξ Βνξηάο», απηαξρηθφο, ππεξνπηηθφο θαη ηηκσξφο, ν άιινο είλαη «Μηθξφο Βνξηάο», βνξηαδάθη, πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ άηαθην παηδάθη (φπσο είλαη θαη ηα άιια αγνξάθηα ηνπ Διχηε, «ηα κηθξά ρακίληα ηνπ θαβάια ζηα δειθίληα 2

3 ηνπ»). Ο Κπξ Βνξηάο, είλαη ν ίδηνο αθεγεηήο, παξαγγέιιεη ζηνπο λαπηηθνχο, πξνζηάδεη, απεηιεί, αλαπνδνγπξίδεη πινία θαη πλίγεη αλζξψπνπο. Ο Mηθξφο Βνξηάο, δελ ιέεη ηίπνηα, αθνχεη κφλν ζπκβνπιέο, φηη πξέπεη «λα λαη θαιφ παηδάθη», λα κελ παίδεη κε ηα πνξηφθπιια θαη ην παξαζπξάθη θαη λα κελ θάλεη ζφξπβν. Γελ είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζάλαην πνπ επίθεηηαη. Απηφο, ν ζάλαηνο, έξρεηαη απηφθιεηνο. Ο αθεγεηήο ηνπ πνηήκαηνο αγσληά θαη, κάιηζηα, πεξλάεη απφ ηε ζέζε ηνπ παξαηεξεηή, πνπ βιέπεη ηελ αγάπε ηνπ λα πεζαίλεη, ζηε ζέζε ηνπ πάζρνληνο, πνπ βιέπεη ηνλ θφζκν λα «αιαξγεχεη» θαη ηνλ απνραηξεηά. Απνραηξεηά ηε γε, πεξβφιηα θαη ξεκαηηέο, θάβνπο θαη μαλζνχο γηαινχο, απνραηξεηά θαη ηηο αγάπεο, θηιηά, αγθαιηέο θαη φξθνπο παληνηηλνχο. Σίπνηα δελ είλαη παληνηηλφ ζ απηή ηε δσή. Καη ζην ζεκείν απηφ, ην πνίεκα ηνπ Διχηε καο ζπκίδεη ην ηξαγνχδη ηνπ Εαιφγγνπ: «Έρε γεηα, θαεκέλε θφζκε, έρε γεηα, γιπθηά δσή». Ο βίαηνο Κπξ Βνξηάο, ινηπφλ, θέξλεη ηνλ ζάλαην ζηνπο αιαδφλεο, ν Μηθξφο Βνξηάο, απιψο ρηππά ηελ πφξηα γηα λα εηδνπνηήζεη φηη έξρεηαη, ηνλ πξναλαγγέιιεη. Γεληθά νη άλεκνη ζηνλ Διχηε, είλαη «ζεκάληνξεο», δειαδή θέξλνπλ ζήκαηα κελχκαηα, «ηεξνπξγνχλε», «ζεθψλνπλ ην πέιαγνο ζαλ Θενηφθν», έρνπλ ζεηηθφ ξφιν. Τπάξρεη, βέβαηα, θη έλαο άιινο, ν «Άλεκνο Πξψηνο» απφ ηε ζπιινγή Ο ήιηνο ν ειηάηνξαο, ν νπνίνο πξνβάιιεη ην εγψ ηνπ θαη επηδεηθλχεη ζπκπεξηθνξά αλάινγε κε εθείλε ηνπ Κπξ Βνξηά ηεο παξαινγήο: Θέισ θαξάβηα ζπξώρλσ ζέισ ζηακαηώ Σα δπν βνπλά ρσξίδσ θαη ηα πεξπαηώ Απφ απηά ηα παξαδείγκαηα, δεκνηηθά θαη κνληέξλα, πξνθχπηεη φηη ν δεζκφο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε είλαη ζηελφο, ν άλζξσπνο θαη ε θχζε βξίζθνληαη ζε ζπλερή αληαπφθξηζε θαη κάιηζηα, ζε ζρέζε ηζνξξνπίαο. «ηελ πνίεζε ησλ αλαηνιηθψλ ιαψλ ν άλζξσπνο ζπληξίβεηαη θάησ απφ ηελ θπξίαξρε παξνπζία ηνπ θπζηθνχ ζηνηρείνπ» ελψ «ζηελ λεψηεξε δπηηθή θνπιηνχξα ν άλζξσπνο εκθαλίδεηαη αληίπαινο θαη θαηαθηεηήο». «ηελ ειιεληθή κεζνγεηαθή αίζζεζε πξνζδηνξίδεηαη σο ζρέζε ηζνξξνπίαο θαη αξκνλίαο» 1. Ζ θχζε αλζξσπνπνηείηαη, απνθηά θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, αλζξψπηλν ήζνο, ραξίδεηαη ζηνλ άλζξσπν ή ηνλ παηδεχεη θαη ηνλ ηηκσξεί. * 1 Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, Γεκνηηθό ηξαγνύδη, κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, εθδ. Αξζελίδεο, Αζήλα 1990, ζει

4 Ο Γηάλλεο Ρίηζνο έρεη επίζεο αμηνπνηήζεη αξθεηά ην δεκνηηθφ καο ηξαγνχδη ζην έξγν ηνπ θαη, εηδηθά, ζηα Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο, φπσο ζα δνχκε, απφ ηα νπνία ηα 16 ηα έγξαςε ζε κηα κέξα, ζην Παξζέλη ηεο Λέξνπ, φηαλ πήξε κήλπκα ηνπ Μίθε Θενδσξάθε φηη ήζειε θάηη δηθφ ηνπ αλέθδνην. ηα Ληαλνηξάγνπδα, ινηπφλ, ε επίδξαζε είλαη εκθαλέζηαηε θαη ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερφκελν, αθνχ αθνινπζνχλ θαη ην βήκα θαη ηε ιέμε ησλ παξαδνζηαθψλ. ηα πνηήκαηα απηά, πνπ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε ιηηφηεηα, θαη πξέπεη λα δψζνπλ τα πάντα κε ζπληνκία, θπξηαξρεί ε πεξηγξαθή ηεο θχζεο, ν έπαηλνο ηεο ιεβεληηάο, ηα βάζαλα ηνπ ιανχ, ηα έξγα ηεο εηξήλεο, ηα πάζε θαη ηα παζήκαηα, ζέκαηα πνπ ζπλαληάκε ηφζν ζηα παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα, φζν θαη ζηνπ Ρίηζνπ. Παζίγλσζηα είλαη ην Νν 2 «Κνπβέληα κε έλα ινπινχδη» (Κπθιάκηλν, θπθιάκηλν ζηνπ βξάρνπ ηε ζρηζκάδα), ην Νν 11 «Σν θπθιάκηλν» (Μηθξό πνπιί ηξηαληαθπιιί δεκέλν κε θισζηίηζα), ην Νν 15 «Δδψ ην θσο» (ε ηνύηα εδώ ηα κάξκαξα θαθηά ζθνπξηά δελ πηάλεη), ην Νν 18 «Σε Ρσκηνζχλε κελ ηελ θιαηο». Απφ ηα ππφινηπα ζα αλαθεξζψ ζην Νν 1, «Αλαβάθηηζε», γηαηί ζην ιηαλνηξάγνπδν απηφ ππάξρεη θάηη πνιχ παξαπάλσ απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ην πάζνο: Λόγηα θησρά βαθηίδνληαη ζηελ πίθξα θαη ζην θιάτκα, βγάδνπλ θηεξά θαη πέηνληαη πνπιηά θαη θειατδάλε, Καη θεηνο ν ιόγνο ν θξπθόο - ηεο ιεπηεξηάο ν ιόγνο, αληίο θηεξά βγάδεη ζπαζηά θαη ζθίδεη ηνπο αγέξεο. ηελ πξψηε ζηξνθή δελ κπνξεί ν λνπο καο λα κελ ζθεθηεί ηελ Φξαγθνγηαλλνχ -ηε Φφληζζα- ηνπ Παπαδηακάληε, πνπ «έθαλε ηα πάζε ηεο ηξαγνχδηα». Όπσο άιισζηε θαη νη θιέθηεο θη νη αξκαηνινί. ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο, φπσο δειψλεη θαη ν ηίηινο- «Αλαβάθηηζε» - ν ιφγνο κεηνπζηψλεηαη. Σα θησρά ιφγηα, βαθηηζκέλα ζηελ πίθξα θαη ζην θιάηκα βγάδνπλ θηεξά θαη πεηνχλ, έπεα πηεξφεληα, γίλνληαη πνπιηά θαη θειαεδνχλ, ηξαγνχδη, αο πνχκε. Ο «θξπθφο ιφγνο» φκσο, ηεο ιεπηεξηάο, παξαπέκπεη ζηνπο Φηιηθνχο θαη βγάδεη ζπαζηά. Καη ζηα δπν επίπεδα αλαδεηθλχεηαη ε κεηνπζίσζε ηνπ ιφγνπ, ε αλαβάθηηζή ηνπ ζε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, ζε ηξαγνχδη, φηαλ ν θαεκφο είλαη πξνζσπηθφο, θαη ζε αγψλα γηα ηε ιεπηεξηά, φηαλ είλαη εζληθφο. Σν Νν 9 «πιιείηνπξγν», κε ηελ εηθφλα ηνπ καο κεηαθέξεη ζηα ρξφληα ηνπ 21 θαη ζηηο ζπλειεχζεηο πνπ έθαλαλ νη νπιαξρεγνί θάησ απφ ηα δέληξα, γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο. Σν ζέκα, βεβαίσο, αλαθέξεηαη ζηνπο αγσληζηέο φισλ ησλ επνρψλ θαη δελ μερλάκε φηη ν Ρίηζνο γξάθεη εμφξηζηνο ζηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο: 4

5 Κάηνπ απ ηηο ιεύθεο ζπληξνθηά πνπιηά θαη θαπεηάληνη ζπιιείηνπξγν αξρηλίζαλε κε ηνλ θαηλνύξην Μάε. Σα θύιια θέγγνπλε θεξηά ζη αιώλη ηεο παηξίδαο θ έλαο αεηόο από ςειά δηαβάδεη ην Βαγγέιην Ο πνηεηήο δελ βιέπεη κφλν νπιαξρεγνχο, πνπ θάζνληαη απιψο θαη παίξλνπλ απνθάζεηο, αιιά βιέπεη ζπιιεηηνπξγνχο «ηεξείο θαη πνπιηά ηξαγνπδνύλ ην ραίξε»- ζα έιεγε ν Διχηεο. Ο Ρίηζνο κεηακνξθψλεη, δειαδή, ηε θχζε, ηελ αγηνπνηεί, ηε ζπκπαξαηάζζεη ζηνλ αγψλα. Βιέπεη ηα θχιια ηεο θεξηά πνπ θέγγνπλ. Σε γε αιψλη, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ν αγψλαο κέρξη ζαλάηνπ (ζπκίδσ αλάινγα: Γηγελήο Αθξίηαο, Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη ηνπ νισκνχ, ηθειηαλφο). Κνξπθαίνο ζηελ εηθφλα ηνπ ιηαλνηξάγνπδνπ είλαη ν «αεηφο» πνπ «δηαβάδεη ην Βαγγέιην», ν νπνίνο πέξα απφ ηε ιεβεληηά θαη ηελ πεξεθάληα, πνπ ζπκβνιίδεη, καο ζπκίδεη ηνλ αεηφ ηνπ Γία, αιιά θαη ηνλ αξράγγειν αγγειηνθφξν ηνπ Θενχ, εγγπεηή ηεο ειεπζεξίαο, ν νπνίνο θαη κφλν κε ηελ παξνπζία ηνπ δείρλεη λα επηβεβαηψλεη απηφ πνπ έιεγε ν Κνινθνηξψλεο, φηη γηα ηελ ειεπζεξία ηεο Διιάδαο ν Θεφο έβαιε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη δελ ηελ παίξλεη πίζσ. Σν ζέκα εμειίζζεηαη πεξαηηέξσ ζην Νν 14, «Σν Δπηηχκβην»: Σν παιιεθάξη πνύπεζε κ νξζή ηελ θεθαιή ηνπ δελ ην ζθεπάδεη ε γεο νγξή, ζθνπιήθη δελ η αγγίδεη - Φηεξό ζηε ξάρε ηνπ ν ζηαπξόο θη όιν ρπκάεη η αςήινπ θαη ζκίγεη ηνπο ηξαλνύο αεηνύο θαη ηνπο ρξπζνύο αγγέινπο. ε ηέζζεξηο ζηίρνπο, ν πνηεηήο ππθλψλεη έλα πνιχ ζνβαξφ επεηζφδην θαη, αμηνπνηψληαο αξκνληθά ηελ αξραία παξάδνζε θαη ηε ρξηζηηαληθή, ζπλζέηεη ηνλ έπαηλν ηνπ λεθξνχ παιηθαξηνχ. Με ιίγα ιφγηα θαη χθνο ιηηφ, κεηαθέξεη ην δξψκελν, απφ ηελ πγξή γε κε ηα ζθνπιήθηα, ζηνλ θαζαξφ νπξαλφ. Ζ βαξχηεηα ράλεηαη, ην ζψκα πεηάεη, ν ζάλαηνο θαηαξγείηαη, ε δσή πξνεθηείλεηαη. Ζ θζαξηή χιε εμαυιψλεηαη, κεηνπζηψλεηαη ζε πνιχηηκν κέηαιιν. Μεηνπζηψλεηαη, επίζεο, ην πάζνο ζε δφμα, ν ζηαπξφο ζε θηεξφ, ην παιηθάξη ζε αεηφ, άγγειν θαη Υξηζηφ. Αθπξψλεηαη ην θαθφ ηνπ ζαλάηνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζε θσο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην ξήκα «ζκίγεη» ην νπνίν δειψλεη ην ζαχκα ηεο κεηνπζίσζεο ηνπ παιηθαξηνχ θαη ηελ κεηακφξθσζή ηνπ ζε ρξπζφ άγγειν. Σε ζέσζή ηνπ, δειαδή. 5

6 Οη κεηακνξθψζεηο είλαη ζηνηρείν ηεο αξραίαο παξάδνζεο, θαζψο θαη ε αλάιεςε ηνπ ήξσα κέζα ζην θσο. Δίλαη φκσο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο. Ζ παξνπζία ησλ αγγέισλ επίζεο. Έηζη έρνπκε κηα ζχδεπμε ζηνηρείσλ ηα νπνία, αλ θαη έξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη ηδενινγίεο, σζηφζν, ζπλδένληαη αξκνληθά, θαηλφκελν ζπρλφ ζηελ πνίεζε ηνπ Ρίηζνπ. Σα ιηαλνηξάγνπδα ηνπ Ρίηζνπ κεινπνίεζε ν Μίθεο Θενδσξάθεο, φπσο είπακε, κεξηθά απφ ηα παξαδνζηαθά ιηαλνηξάγνπδα κεινπνίεζε ν Μάλνο Υαηδηδάθηο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Μεγάιν Δξσηηθό. * Έλαο άιινο κνληέξλνο πνηεηήο, ν Νίθνο Δγγνλφπνπινο έρεη, επίζεο, αμηνπνηήζεη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ζηελ πνίεζή ηνπ, αιιά θαη ζηε δσγξαθηθή ηνπ. ην πνίεκα «Έλα νξγηζκέλν πνίεκα ηεο θαηνρήο», απφ ηε ζπιινγή Η Κνηιάδα κε ηνπο Ρνδώλεο, αθνινπζεί πηζηά ηνπο θαλφλεο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, πξνβάιιεη ηηο αξεηέο θαη ηα βάζαλα ησλ Διιήλσλ αγσληζηψλ θαη, φπσο ν ιατθφο ηξαγνπδηζηήο πκλεί ηνλ αγψλα ησλ θιεθηψλ θαη αξκαηνιψλ, έηζη θη απηφο πκλεί ηνπο αγσληζηέο ηεο Αληίζηαζεο. Οη Κνύξνη πνπ νξζώλνληαλ ζηα ειιεληθά αθξνγηάιηα Μελ πήηε πσο αθήζαλε ηνύην ηνλ έξκν ηόπν Απηή ε γεο, ε καύξε γεο, ε ρηιηνπηθξακέλε, Πνηέ ηεο δελ ζηακάηεζε λα βγάδε παιιεθάξηα. Κη αλ ρύλνπκε ηα δάθξπα, θιαίγνπκε ην ρακό ηνπο, Καη ε ραξά καο είλ ηξαλή πνπ είρακε ηέηνη αδέιθηα. Πνηνο ζε λα θιάςε ην ρακό ηόζσλ παιιεθαξηώλε; Δγώ ζα θιάςσ θαη ζα πσ ην ηη άμηδε ν θαζέλαο. Αιι όκσο ηώξα ηξαγνπδώ ην Μήηζν Αζηεξίνπ, Πνπ είηαλ ατηόο ηεο Ρνύκειεο, πύξγνο ζηελ Αηαιάληε, 2 Σνπ Γίθηνπ θαη ηεο Λεπηεξηάο η άμην ην παιιεθάξη. Μεγάιε σζάλ ηα βνπλά είηαλε ε θαξδηά ηνπ, Κη ε ζθέςε ηνπ είηαλ ςειή σζάλ ηα θππαξίζζηα. 2 Βι. Νηθνιάνπ Πνιίηε, Γεκνηηθά Σξαγνύδηα, Δθινγαί, Νν 24: «Έλαο ατηφο πεξήθαλνο, έλαο ατηφο ιεβέληεο/ απφ ηελ πεξεθάλεηα ηνπ θη απφ ηε ιεβεληηά ηνπ, /δελ πάεη ηα θαηψκεξα λα θαινμερεηκσληάζεη». 6

7 Δξγάηεο ξίρηε ηα ζθπξηά, ξίρηε ηα εξγαιεία, Καη κε ηα ρέξηα ιεύηεξα κνπληδώζηε ηνπο θαζίζηεο. Οη άηηκνη σκόζαλε, ζηε λύρηα πνπ ηνπο δώλεη, Σνλ θόζκν λα ζθιαβώζνπλε, λ απιώζνπλ ηα ζθνηάδηα. Καη ηώξα ζθίρηε ηηο γξνζηέο, ςειά ζεθώζεηέ ηεο, Όινη καδύ λα ςάιινπκε ηεο Δξγαηηάο ηε Νίθε: Καη λα ν Μήηζνο έξρεηαη, πάλσ ζηε γεο βαδίδεη. Σν πξόζσπό ηνπ είλ ρισκό, έρεη πηθξό η αρείιη, Όκσο πάληα ζηα κάηηα ηνπ ε θαισζύλε ιάκπεη. Απηόο πνπ κόλν Πίζηεςε, πνπ είηαλ όινο Αγάπε, Γηα δέζηε πώο καο έηεηλε ηα καησκέλα ρέξηα, ηα μεζθηζκέλα ζηήζεηα ηνπ απάλσ λα καο ζθίμε. ηνλ ηνίρν πνπ ηνλ έζνπξλαλ, ηπθιό, λαλ ηνλ ζθνηώζνπλ, ην κέξνο όπνπ αθνύκπεζε ην επγεληθό θνξκί ηνπ, Οη πέηξεο δάθξηα ζηάδνπλε θαη ζθνύδνπλ ζηνηρεησκέλεο. Κη έλαο αεηόο, ξσκεόο αεηόο, όιν εθεί πεηάεη, Καη ησλ θηεξώλ ηνπ ηε ζθηά ξίρηεη ζην καύξν ηόπν, Κη όιν βνγγά, μεξλά ρνιή, θαη όιν βιαζηεκάεη. Παξαθνινπζψληαο ην πνίεκα, αληηιακβαλφκαζηε επζχο εμ αξρήο ην ζθνπφ θαη ην ζηφρν ηνπ πνηεηή πνπ ζπλέζεζε ην πνίεκα απηφ. Σν ζπλέζεζε, ινηπφλ, θαηφπηλ παξαθιήζεσο «θίινπ», πνπ ηνπ δήηεζε κεξηθά «πνηήκαηα επίθαηξα, φρη αθαηαιαβίζηηθα (;) πνπ λα ζπκίδνπλ θαη δεκνηηθφ ηξαγνχδη». Σελ πιεξνθνξία καο ηε δίλεη ν ίδηνο ν πνηεηήο 3. Καη κε απηφ ην πνίεκα έδσζε, λνκίδσ, ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ 3 Βι. Νίθνπ Δγγνλφπνπινπ, ηελ Κνηιάδα κε ηνπο Ρνδώλεο, ζει , εκείσζε ζειίδαο 134. * Έλαο ατηφο πεξήθαλνο, έλαο ατηφο ιεβέληεο/ απφ ηελ πεξεθάλεηα ηνπ θη απφ ηε ιεβεληηά ηνπ,/ δελ πάεη ηα θαηψκεξα λα θαινμερεηκσληάζεη 7

8 απαζρνινχζε θαη ηνλ Γηψξγν εθέξε, πνηα ζηάζε, δειαδή, πξέπεη λα θξαηήζεη «ν πλεπκαηηθφο εξγάηεο απέλαληη ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο θαλαηηζκνχο πνπ είραλ εμαπνιχζεη νη πνιηηηθέο νξζνδνμίεο ηνπ θαηξνχ» 4. Σν βέβαην είλαη φηη ην πνίεκα απηφ δελ απνηειεί δείγκα εγγνλνπνπιηθήο γξαθήο. Όκσο, δηεπξχλεη ην δείγκα «ειιεληθφηεηαο» (πνπ ήηαλ δεηνχκελν απφ ηε γεληά ηνπ ηξηάληα), πξνζζέηνληαο κηα πην έληνλε πηλειηά ζην πνηεηηθφ ηνπ πνξηξέην, φπσο έληνλε είλαη θαη ε δσγξαθηθή πηλειηά ηνπ. «Σν νξγηζκέλν πνίεκα ηεο θαηνρήο» ζπληίζεηαη κε ηα πιηθά θαη ηνπο ηξφπνπο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Ο Δγγνλφπνπινο αμηνπνηεί ην κέηξν, ην ξπζκφ ηνλ δεθαπεληαζχιιαβν, ην άζθνπν εξψηεκα θαη ηελ άκεζε απάληεζε, ηνλ έπαηλν ηνπ παιηθαξηνχ θαη, ζην πξφζσπφ ηνπ, ηνλ έπαηλν νιφθιεξνπ ηνπ αγσληδφκελνπ ιανχ. Αμηνπνηεί, επίζεο, θαη ην αίζζεκα ηεο νξγήο, ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα θξαηήζεη ηε θιφγα ηεο ςπρήο αλακκέλε, ε νπνία, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληίζηαζε. Καη γη απηφ, θαζφινπ δελ μελίδνπλ, αληίζεηα ηνλψλνπλ ην αίζζεκα γηα απφδνζε δηθαηνζχλεο, νη «αληηπνηεηηθέο» ιέμεηο «κνπληδψζηε», «ζθνχδνπλ», «μεξλά», «βιαζηεκάεη». Έηζη, ν Μήηζνο Αζηεξίνπ, κε ην καξηχξηφ ηνπ, κπαίλεη ζηελ πηλαθνζήθε ησλ εξψσλ θαη καξηχξσλ πνπ έρπζαλ ην αίκα ηνπο γηα ηελ παηξίδα. Ο Μήηζνο Αζηεξίνπ, είπακε, δελ απνηειεί δείγκα εγγνλνπνπιηθήο. Ο Ννηηνακεξηθαλφο ίκσλ Μπνιηβάξ, φκσο, απνηειεί. Καη είλαη θαη ν δηαζεκφηεξνο ήξσαο ηνπ Δγγνλφπνπινπ. Σν πνίεκα, σο γλσζηφλ, γξάθηεθε ην ρεηκψλα ηνπ 1943, θπθινθνξνχζε απφ ρέξη ζε ρέξη θαη δηαβαδφηαλ ζε αληηζηαζηαθέο ζπγθεληξψζεηο. Ο Δγγνλφπνπινο επεμεξγάδεηαη ην πνηεηηθφ πνξηξέην ηνπ ήξσά ηνπ ζαλ δσγξάθνο ή θαιχηεξα ζαλ γιχπηεο, κε ηα πιηθά ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη ηηο παξάηνικεο ζπζρεηίζεηο ηνπ ππεξξεαιηζκνχ. Εσγξαθίδεη, ζθαιίδεη θαη ιέεη: Μ έλα ζθιεξό ιηζάξη ραξάδσ η όλνκά ζνπ πάλσ ζηελ πέηξα, λάξρνληαη αξγόηεξα νη αλζξώπνη λα πξνζθπλνύλ Σηλάδνληαη ζπίζεο θαζώο ραξάδσ έηζη ήηαλε, ιελ ν Μπνιηβάξ θαη παξαθνινπζώ Σν ρέξη κνπ θαζώο γξάθεη, ιακπξό κέζα ζηνλ ήιην. 4 Γηψξγνο εθέξεο, Γνθηκέο, ηφκ. Α, «Ζ Σέρλε θαη ε Δπνρή», εθδ. Ίθαξνο, Αζήλα 1981, ζει

9 Γηπιή είλαη ε θξππηνκλεζία ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ ζην απφζπαζκα απηφ. Σν ζθιεξφ ιηζάξη καο ζπκίδεη ην λεζηψηηθν ηξαγνχδη «Μ έλα βόηζαιν ζην βξάρν/ γξάθσ η όλνκά ζνπ γξάθσ», ελψ ν ζηίρνο «λάξρνληαη αξγόηεξα νη αλζξώπνη λα πξνζθπλνύλ» είλαη νινθάλεξν φηη παξαπέκπεη ζην ηξαγνχδη ηνπ Κιέθηε νπνίνο αθήλνληαο ηηο παξαγγειίεο ηνπ ζηα παιηθάξηα ηνπ, αλάκεζα ζηα άιια δεηά, λα θπηέςνπλ ζηνλ ηάθν ηνπ, θππαξίζζη Νάξρνληαη ηα θιεθηόπνπια η άξκαηα λα θξεκάλε Σα εξγαιεία κε ηα νπνία επηκειείηαη ν Δγγνλφπνπινο ην πνξηξέην ηνπ Μπνιηβάξ είλαη ην «ζθιεξφ ιηζάξη» θαη ε «πέηξα», ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ. Σν ξήκα «ραξάδσ» (δχν θνξέο), θαζηζηά ηελ ελέξγεηά ηνπ αλεμίηειε, νη «ζπίζεο» πνπ «ηηλάδνληαη» ηε δηαθηηλίδνπλ ζην ζχκπαλ (ζπκίδσ ηνλ Κάιβν, φηαλ θσλάδεη ην φλνκα ηνπ «Καλάξε!») θαη, ηέινο, ε άκεζε αληίδξαζε ζην δεκηνπξγφ «ην ρέξη κνπ γξάθεη ιακπξφ κέζα ζηνλ ήιην». Πξφθεηηαη γηα θνζκντζηνξηθφ γεγνλφο (φπσο φηαλ έπαηξλε ν Μσυζήο ηνπο Νφκνπο απφ ην Θεφ). Γελ καο θηάλεη ν ρξφλνο λα κηιήζνπκε γηα ηνλ Νίθν Γθάηζν, πφζν πνιχ επεξεάδεηαη απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ην κνηξνιφη, ζπγθεθξηκέλα ην 174 ηεο ζπιινγήο ηνπ Πνιίηε «ζηνπ πηθξακέλνπ ηελ απιή ήιηνο δελ αλαηέιιεη» Γ κέξνο ηεο Ακνξγνύ, αιιά θαη ζε φιε ηε ζπιινγή, φπνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ αξραία ειιεληθή παξάδνζε, αιιά θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, γηα λα ζξελήζεη θαη λα επαηλέζεη ηεο Διιάδα πνπ ηε βιέπεη ζαλ «ζηνηρεησκέλε πξηγθίπηζζα», ζαλ «πεζακέλε αλεκψλε», ζαλ Γθφιθσ θαη ηνλ Έιιελα αγσληζηή ζαλ άλεκν, ζαλ Άδσλη, ζαλ αλεκφκπιν. Καη ζα ηειεηψζνπκε θάπσο πην αλάιαθξα. Ο Μάλνο Υαηδηδάθηο είλαη έλαο αλαλεσηήο ηεο κνπζηθήο καο πνπ αμηνπνίεζε ηνπο ήρνπο ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο κέζα ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ θαη φρη κφλν ηνπο ιατθνχο. Γηα παξάδεηγκα ην ηξαγνχδη «Έλα κχζν ζα ζαο πσ» απφ ηε Λπζηζηξάηε ηνπ Αξηζηνθάλε, είλαη γξακκέλν ζηνλ εζληθφ καο ηζάκηθν. Κη ν Γηνλχζεο αββφπνπινο, πέξα απφ ην φηη έρεη κηιήζεη πάξα πνιιέο θνξέο γηα ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή, ηα ράιθηλα, ηηο ηζακπνχλεο θαη ηα θαη έρεη εληάμεη ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ, καο ηξαγνπδάεη επίζεο ζε ηζάκηθν «Καισζόξηζεο, πνπιί κνπ, ιεβεληηά ειιεληθή κνπ», ελψ ζηνλ άιιν εζληθφ καο ρνξφ, ηνλ ζπξηφ, ηξαγνπδάεη «νπ κηιώ θαη θνθθηλίδεηο» απφ ην 9

10 Χξνλνπνηό. Καη θπζηθά φινη καο μέξνπκε ην «αο αξρίζνπλ νη ρνξνί θαη ζα βξνύκε αιιηώηηθα ζηέθηα επαξρηώηηθα» πνπ είλαη θαιακαηηαλφο ρνξφο. Ζ κηθξή πεξηήγεζή καο απνδεηθλχεη φηη ε ηέρλε, γεληθά, θαη ε κνληέξλα πνίεζε, εηδηθά, πέξα απφ κφδεο, ζρνιέο, ηερλνηξνπίεο θη επνρέο, φζν θη αλ κεηακνξθψλεηαη ζε κνληέξλα, ζέξλεη κέζα ηεο ην βάξνο ηεο θιεξνλνκηάο ηεο θαη αληιεί απφ ηελ πινχζηα δεμακελή ηεο δεκνηηθήο παξάδνζεο. Γείγκαηα επίδξαζεο παιαηφηεξνπ ζε λεφηεξν είλαη θαη ηα παξαθάησ πνηήκαηα: Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο Η θπγή «Σ άινγν! η άινγν! Οκέξ Βξηφλε. Σν νχιη ερνχκεζε θαη καο πιαθψλεη. «Σ άινγν! η άινγν! αθνχο, ζνπξίδνπλ δεζηά ηα βφιηα ηνπο, καο θνβεξίδνπλ.»σ άινγν! η άινγν! Οκέξ Βξηφλε. Ο ήιηνο έπεζε, λχρηα ζηκψλεη Άζηξα, ιπηξψζηε κε απηή ηε ράξε δεηάεη ν Αιήπαζαο, πηζηφ θεγγάξη».. Έηζη ν Αιήπαζαο θπλεγεκέλνο κπαίλεη ζηα Γηάλληλα ζαλ πεζακέλνο. Όζν θη αλ έδεζελ, ε θνπζηαλέια ηνπ Λάκπξνπ ηφζηεθε ζηα κάηηα θέια. Μαλήο Aπό ηνλ ςεπηνπόιεκν ηνπ 1897 «Σ άινγν! η άινγν! Δπηηειάξρε, Σξέμε κνλάρνο ζνπ κέζα ζη αρνχξη. Σ άινγν! η άινγν! Κη αλ δελ ππάξρεη, Μνπιάξη θέξε καο, θέξε γατδνχξη.. 10

11 «Σ άινγν! η άινγν! Δπηηειάξρε, Φέξην κνπ γξήγνξα γηαηί ζα ζβήζσ, «Σ άινγν! η άινγν! θη αλ δελ ππάξρεη, θχςε ην ζβέξθν ζνπ λα θαβαιήζσ!» Έηζη γηα η άινγα θσλάδαλ φινη, Οη Αξρηζηξάηεγνη θη νη ηξαηεγνί Μ απηά ινγάξηαδαλ λα παλ ζηελ Πφιη, Καη ηψξα ηα ζειαλ γηα ηε θπγή! Σν άινγν ηνπ Οκέξ Βξπώλε (Υαηδηδάθη-Γθάηζνπ, ηξαγνχδη: Μειίλα -αββφπνπινο) Σ άινγν, η άινγν, Οκέξ Βξπψλε, Γεο ην θνξίηζη κνπ πφζν θξπψλεη Έια λ αλέβνπκε απφςε ζη άζηξα Γηα λα ηεο θέξνπκε ρξπζή ζεξκάζηξα Σ άινγν, η άινγν, Οκέξ Βξπψλε, Γεο ην θνξίηζη κνπ πφζν θξπψλεη * Σ άινγν, η άινγν, Οκέξ Βξπψλε, Φεξ ην ηζεθνχξη κνπ θαη ην πξηφλη Καη πάκε γξήγνξα λα θφςσ μχια Γηαηί έρεη ζχγθξπν θη αλαηξηρίια Σ άινγν, η άινγν, Οκέξ Βξπψλε, Γεο ην θνξίηζη κνπ πφζν θξπψλεη * Σ άινγν, Οκέξ Βξπψλε, ηνχην ην ζχλλεθν κ εμαγξηψλεη Καη ην θνξίηζη κνπ πξνζκέλεη πάληα Μ έλα ζεξκφκεηξν πνπ ιέεη ζαξάληα Σ άινγν, η άινγν, Οκέξ Βξπψλε, Γεο ην θνξίηζη κνπ πφζν θξπψλεη 11

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ. 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62. 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα

«Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ. 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62. 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα 1 «Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα 1. Ηζηνξηθά: «Σεο Αγηάο νθηάο» 2. Σξαγνχδηα ηεο μεληηηάο: «Ζ κάλα ηνπ μεληηεκέλνπ»

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα