ΑΘΗΝΑ, 29/04/2013. A.Π.: οικ. 5817/2 η ΚΒΠ 364/Φ.20 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ, 29/04/2013. A.Π.: οικ. 5817/2 η ΚΒΠ 364/Φ.20 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 2 η /ΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μεσογείων Τ.Κ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ρ. Ι. Αλεξανδροπούλου ρ. Αν. Μητιακούδης ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , FAX: ΑΘΗΝΑ, 29/04/2013 A.Π.: οικ. 5817/2 η ΚΒΠ 364/Φ.20 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της υπ. αριθµ. οικ /757 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήµατα αυτών για µεταφορά πόσιµου νερού, αποχετευτικών λυµάτων και ενδοδαπέδια θέρµανση (ΦΕΚ 3346/Β/ ). 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας Εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά µε την εφαρµογή των οριζοµένων στις διατάξεις της ανωτέρω εν θέµατι Υπουργικής Απόφασης (εφεξής «Υ.Α.»), σχετικά µε τα προϊόντα των πλαστικών σωλήνων και τα εξαρτήµατα αυτών. Ειδικότερα, προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των προδιαγραφών και γενικότερα των λοιπών προβλεπόµενων απαιτήσεων της Υ.Α., που αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία, διάθεση και χρήση των πλαστικών σωλήνων στην Ελληνική επικράτεια, να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας των δοµικών κατασκευών και έργων και κατά συνέπεια της δηµόσιας ασφάλειας και υγείας γενικότερα, αλλά και για την διασφάλιση όρων υγιούς ανταγωνισµού στην συγκεκριµένη αγορά καθώς και για την ορθή και ενιαία εφαρµογή της Υ.Α. από τις εµπλεκόµενες αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου και τους οικονοµικούς φορείς (ανάδοχοι τεχνικών έργων, κατασκευαστές, προµηθευτές κλπ), σας γνωστοποιούµε τις απαιτήσεις που προβλέπει η Υ. Α. και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την διενέργεια των ελέγχων των εν λόγω πλαστικών σωλήνων και στα εξαρτήµατα αυτών. 1

2 2. ΓΕΝΙΚΑ Με την Υ.Α. θεσπίζεται ο έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήµατα αυτών για µεταφορά πόσιµου νερού, αποχέτευση λυµάτων και ενδοδαπέδια θέρµανση. Ειδικότερα, καθορίστηκαν οι απαιτήσεις, τα υποχρεωτικά πρότυπα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία, διάθεση και χρήση των πλαστικών σωλήνων στην Ελληνική επικράτεια, που χρησιµοποιούνται στα δίκτυα µεταφοράς πόσιµου νερού, κτιριακής αποχέτευσης, αποχέτευσης λυµάτων, αποστραγγίσεων, ύδρευσης και ενδοδαπέδιας θέρµανσης, και προορίζονται γενικότερα για χρήση σε δοµικά έργα και κατασκευές. 3. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το άρθρο 1 της Υ.Α. καθορίζει το πεδίο εφαρµογής, στο οποίο περιλαµβάνονται τα είδη των πλαστικών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους, καθώς και οι χρήσεις για τις οποίες προορίζονται. Συγκεκριµένα, οι πλαστικοί σωλήνες και τα εξαρτήµατα για τα οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Υ.Α., είναι κατασκευασµένοι από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), από πολυαιθυλένιο (HDPE), από πολυπροπυλένιο (PP), από πολυβουτιλένιο (ΡΒ), από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο (PE-X) και από θερµοσκληρυνόµενο πλαστικό ενισχυµένο µε υαλόνηµα (GRP) βασισµένο σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP), και χρησιµοποιούνται, σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα, για δίκτυα µεταφοράς πόσιµου νερού, ενδοδαπέδιας θέρµανσης, κτιριακής αποχέτευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης λυµάτων. εν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραπάνω Υ.Α. για προϊόντα πλαστικών σωλήνων και εξαρτήµατα αυτών τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α., προϊόντα που παράγονται από άλλα υλικά καθώς και αυτά που προορίζονται για άλλες χρήσεις εκτός αυτών που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1 της Υ.Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Στο άρθρο 2 της Υ. Α. αναφέρονται οι σειρές των προτύπων, όπως εκάστοτε ισχύουν, των οποίων η εφαρµογή τους καθίσταται υποχρεωτική, µε στόχο την ασφάλεια των δοµικών έργων και κατασκευών, δηµόσιων ή ιδιωτικών, και την προστασία των τελικών χρηστών και καταναλωτών. 1 Εάν για κάποιο από τα προϊόντα της Υ.Α. εκδοθεί Εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο, η αναφορά του οποίου έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού (ΕΕ) 305/2011 «περί εναρµονισµένων όρων εµπορίας δοµικών προϊόντων, κλπ», για το προϊόν αυτό εφαρµόζονται, από την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης που αναφέρεται στον σχετικό κατάλογο των αναφορών των Εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων, οι διατάξεις του Π.. 334/94 (Οδηγία 89/106) και από του Κανονισµού (Ε.Ε.) 305/2011 και εποµένως τα προϊόντα αυτά θα φέρουν τη σήµανση CE. 2

3 Επισηµαίνεται ότι, οι πλαστικοί σωλήνες και τα εξαρτήµατα αυτών που προορίζονται για τη µεταφορά πόσιµου νερού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου για χρήση σε δίκτυα µεταφοράς πόσιµου νερού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις αντίστοιχα ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.). Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερµανίας, KIWA Ολανδίας, WRC-NSF Μεγ. Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας κ.α.), ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευµένος για το συγκεκριµένο πεδίο από αναγνωρισµένο φορέα διαπίστευσης, που είναι αντίστοιχα µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation EA) και µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (ΜLA) αυτής. Εξυπακούεται ότι η κατασκευή και η εγκατάσταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα όσον αφορά στα δηµόσια έργα, σύµφωνα µε τις αντίστοιχα προβλεπόµενες διατάξεις της υπ αριθµ. ΙΠΑ /ΟΙΚ/273/2012 υπουργικής απόφασης «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ε.ΤΕ.Π., υποχρεωτικής εφαρµογής σε όλα τα δηµόσια έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/ ). Σηµειώνεται ότι, κατά γενική απαίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Υ.Α., απαγορεύεται η διάθεση στην ελληνική αγορά και χρήση των προϊόντων του άρθρου 1 αυτής, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου Απαιτήσεις για προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, της Υ.Α., για την ελεύθερη κυκλοφορία, διάθεση και χρήση στην ελληνική αγορά των πλαστικών σωλήνων του άρθρου 1 αυτής απαιτούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά : α). Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, το οποίο αποδεικνύει την συµµόρφωση των προϊόντων αυτών µε τις απαιτήσεις της Υ.Α. β). Πιστοποιητικό Καταλληλότητας/Ελέγχου για χρήση σε δίκτυα µεταφοράς πόσιµου νερού, στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά προορίζονται για τη συγκεκριµένη χρήση. Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης (α) χορηγείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3, της Υ. Α. από την Ανώνυµο Εταιρεία Βιοµηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών οκιµών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, άρθρο 63 του ν. 4002/2011 και άρθρο 19 του ν. 4038/2012). 4.2 Απαιτήσεις για προϊόντα ΕΟΧ - Τουρκίας Η ελεύθερη κυκλοφορία, διάθεση και χρήση στην ελληνική αγορά των προϊόντων που παράγονται ή/και πωλούνται νόµιµα σε χώρες του ΕΟΧ- Τουρκίας, διέπεται από την Αρχή της Αµοιβαίας Αναγνώρισης, όπως αυτή περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 4 της Υ. Α. 3

4 Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία, διάθεση και χρήση στην ελληνική αγορά των συγκεκριµένων προϊόντων, που παράγονται ή/και πωλούνται νόµιµα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία, ή που παράγονται νόµιµα σε κράτος µέλος της ΕΖΕΣ, που αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), µε την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιµές και ελέγχους που διεξήχθησαν από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης της χώρας παραγωγής, εφόσον, λαµβανοµένων υπόψη των εν λόγω δοκιµών και ελέγχων, επιτυγχάνονται επίπεδα προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης, ισοδύναµα µε αυτά που διασφαλίζει η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Κατά συνέπεια, οι ελεγκτικές αρχές (Αρχές Εποπτείας της αγοράς, Αναθέτουσες αρχές δηµοσίων έργων, Επιβλέπουσα ή ιευθύνουσα υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, και άλλες αρµόδιες, κατά νόµο, υπηρεσίες φορέων ελέγχου ποιότητας δηµοσίων έργων και υλικών) στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώµατος επιτήρησης του κράτους µέλους προορισµού του προϊόντος, καθώς και της εξέτασης της συµµόρφωσης ενός προϊόντος ΕΟΧ-Τουρκίας µε τις διατάξεις της Υ.Α., δύνανται και οφείλουν να αξιολογήσουν την ισοδυναµία του επιπέδου προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης, που προσφέρει το υπό εξέταση προϊόν σε σύγκριση µε αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις της Υ.Α. («επαλήθευση της συµµόρφωσης του προϊόντος») Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της ισοδυναµίας/επαλήθευσης της συµµόρφωσης του προϊόντος, η αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη τις γενικές αρχές της παραγράφου 4 της ερµηνευτικής εγκυκλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. C 2003/265/ 02). Σηµειώνεται ότι, κατά τις διαδικασίες της επαλήθευσης της ισοδυναµίας των επιπέδων προστασίας, οι παραπάνω ελεγκτικές αρχές δεν µπορούν να αρνηθούν πιστοποιητικά συµµόρφωσης ή/και εκθέσεις δοκιµών που εκδίδονται, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2 της Υ.Α., από οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης, οι οποίοι είναι διαπιστευµένοι για το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριότητας από αναγνωρισµένο φορέα διαπίστευσης, που είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation EA) και µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (ΜLA) αυτής. Πέραν των ανωτέρω, απαιτείται και Πιστοποιητικό Καταλληλότητας/Ελέγχου για χρήση σε δίκτυα µεταφοράς πόσιµου νερού, σε περίπτωση που οι πλαστικοί σωλήνες προορίζονται για τη συγκεκριµένη χρήση. 4.3 Απαιτήσεις για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες, εκτός Ε.Ε., χώρες. Για την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, διάθεση και χρήση στην ελληνική αγορά των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες, εκτός Ε.Ε., χώρες, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, του άρθρου 3 της Υ. Α., απαιτούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά : α). Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 4

5 β). Πιστοποιητικό Ελέγχου, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., εφόσον δεν έχει εκδοθεί για το εισαγόµενο προϊόν το ως άνω (α) Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης. γ). Πιστοποιητικό Καταλληλότητας/Ελέγχου για χρήση σε δίκτυα µεταφοράς πόσιµου νερού, στην περίπτωση που αυτά προορίζονται για την συγκεκριµένη χρήση. 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 5.1 Εποπτεία Αγοράς. Τα κλιµάκια ελέγχου των άρθρων 25, 27 και 30 του ν. 4072/2012 (Α 86), καθώς και τα τµήµατα περιβάλλοντος και υδροοικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στα οποία µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα διενέργειας δειγµατοληπτικών ελέγχων πλαστικών σωλήνων, βάσει του άρθρου 186 ΙΙ Γ.α.viii του ν. 3852/2010 (Α 87), στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, ελέγχουν: α). την ύπαρξη Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. β). την ύπαρξη Πιστοποιητικού Ελέγχου, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., στην περίπτωση εισαγόµενου προϊόντος, από τρίτες, εκτός Ε.Ε., χώρες, και εφόσον δεν έχει εκδοθεί για το εισαγόµενο προϊόν το ως άνω (α) Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης. γ). την ύπαρξη Πιστοποιητικού Καταλληλότητας/Ελέγχου για χρήση σε δίκτυα µεταφοράς πόσιµου νερού, στην περίπτωση που αυτά προορίζονται για την συγκεκριµένη χρήση. δ). την ύπαρξη τυχόν Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης ή/και Εκθέσεων οκιµών για τα προϊόντα ΕΟΧ/Τουρκίας, που έχουν εκδοθεί στη χώρα προέλευσης από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. Σηµειώνεται ότι η αξιολόγηση των εν λόγω στοιχείων, κατά τα προαναφερθέντα στην ως άνω παράγραφο 4.2, θα πραγµατοποιείται από την καθ ύλη αρµόδια 2 η ιεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β. Η δειγµατοληψία ακολουθεί τις διαδικασίες του άρθρου 9 της Υ.Α. 5.2 Έλεγχος κατά την εισαγωγή πλαστικών σωλήνων από τρίτες χώρες Βάσει των διαλαµβανοµένων στην ως άνω παράγραφο 4.3, κατά την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση των προϊόντων αυτών, οι αρµόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους και κατ εφαρµογή του άρθρου 29 του ν. 4072/2012 (Α 86), της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Υ.Α. και της 19Γ ΕΞ 2013/ ΥΟ, ελέγχουν: α). την ύπαρξη του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 5

6 β). την ύπαρξη Πιστοποιητικού Ελέγχου, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., εφόσον δεν έχει εκδοθεί για το εισαγόµενο προϊόν το ως άνω (α) Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης. Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν συνοδεύεται από ένα εκ των δυο ως άνω πιστοποιητικών συµµόρφωσης αναστέλλουν την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση των εµπορευµάτων, µέχρι να διαπιστωθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 2 της Υ.Α., µε την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού ελέγχου (β) από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α). β). γ). δ). Ο εισαγωγέας υποβάλει σχετική αίτηση στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε για τη διενέργεια δειγµατοληψίας και ελέγχου των δειγµάτων προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του άρθρου 2 της Υ.Α. Η δειγµατοληψία αφορά κάθε εισαγωγή, κάθε τύπο και παρτίδα προϊόντων πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων αυτών, και διενεργείται στα τελωνεία εισαγωγής ή σε εγκεκριµένους από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές χώρους, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Υ.Α. Μετά τον έλεγχο των δειγµάτων και εφόσον αποδειχθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προτύπων του άρθρου 2 της Υ.Α., εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. το «Πιστοποιητικό Ελέγχου», βάσει του οποίου διενεργείται ο εκτελωνισµός. Το Πιστοποιητικό Ελέγχου αφορά µόνο την συγκεκριµένη παρτίδα κατά την οποία έγινε η δειγµατοληψία, ο έλεγχος δειγµάτων και ο εκτελωνισµός. Ο εισαγωγέας οφείλει, αφενός να καταθέσει ένα ακριβές αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ελέγχου, θεωρηµένο από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., στην αρµόδια τελωνειακή αρχή, προκειµένου να διενεργηθεί ο εκτελωνισµός, και αφετέρου ένα δεύτερο αντίγραφο στην 2 η ιεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β. Στην περίπτωση που από τον εργαστηριακό έλεγχο προκύψει µη συµµόρφωση του προϊόντος και εποµένως η έκδοση του Πιστοποιητικό Ελέγχου καθίσταται αδύνατη, η τελωνειακή αρχή δεν θα επιτρέπει την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, αφού αποδειγµένα πλέον δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας. 5.3 Εφαρµογή των διατάξεων της Υ.Α. στα ηµόσια Έργα. Με τις διατάξεις της Υ.Α. καθίστανται πλέον υποχρεωτικής εφαρµογής για τους πλαστικούς σωλήνες του πεδίου εφαρµογής της, τα εθνικά πρότυπα της παραγράφου 2 αυτής, που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, για λόγους ασφάλειας των δοµικών έργων και κατασκευών, δηµόσιων και ιδιωτικών, καθώς και προστασίας των χρηστών και των καταναλωτών. 6

7 Για το λόγο αυτό και επιπλέον για τους σκοπούς της συµµόρφωσης προς το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις, κατά την µελέτη και κατασκευή των δηµοσίων έργων, θα πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη από τις αρµόδιες αρχές, (αναθέτουσα, διευθύνουσα, επιβλέπουσα υπηρεσία, υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας, ανεξάρτητες αρχές, κ.λ.π.) οι απαιτήσεις των εθνικών αυτών προτύπων, αφενός µεν κατά τη σύνταξη σχετικών εθνικών κανονιστικών κειµένων και τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 154 του ν. 3669/2008 που αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, στη συγγραφή υποχρεώσεων, στα συµβατικά τεύχη, και στα λοιπά συµπληρωµατικά έγγραφα, και αφετέρου κατά την παραλαβή των υλικών και γενικότερα κατά τον έλεγχο ποιότητας υλικών και έργων. Στο πλαίσιο αυτό, στις, υποχρεωτικής πλέον εφαρµογής, Ε.ΤΕ.Π. της υπ. αριθµ. ΙΠΑ /ΟΙΚ/273/12(Β 2221) Υπ. Απόφασης, γίνεται παραποµπή στα εν λόγω εθνικά πρότυπα και προδιαγράφονται οι απαιτήσεις για την αποδοχή των, προς ενσωµάτωση στο έργο, πλαστικών σωλήνων από τον αρµόδιο επιβλέποντα φορέα του έργου. Ειδικότερα, για το συγκεκριµένο θέµα, ισχύουν τα αναφερόµενα στην υπ. αριθµ. ΙΠΑ /οικ/356 Εγκύκλιο (Α Α: Β4Τ81-70Θ) του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Έργων. Σηµειώνεται ότι, στις ανωτέρω αναφορές των Ε.ΤΕ.Π., µέχρι την έκδοση των αντίστοιχων εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων και την ως εκ τούτου ένταξη των δοµικών αυτών υλικών στον εναρµονισµένο τοµέα (Οδηγία 89/106 και Κανονισµός 305/2001), δεν υφίσταται για αυτά, η απαίτηση της σήµανσης CE. Κατόπιν των ανωτέρω, κατάλληλοι για την χρήση για την οποία προορίζονται, θεωρούνται οι πλαστικοί σωλήνες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εθνικών προτύπων του άρθρου 2 της Υ.Α., και εφόσον συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από τα παρακάτω πιστοποιητικά: α). Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. β). Πιστοποιητικό Ελέγχου, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., στην περίπτωση εισαγόµενου προϊόντος, από τρίτες, εκτός Ε.Ε., χώρες και εφόσον δεν έχει εκδοθεί για το εισαγόµενο προϊόν το ως άνω (α) Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης. γ). Πιστοποιητικό Καταλληλότητας/Ελέγχου για χρήση σε δίκτυα µεταφοράς πόσιµου νερού, στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά προορίζονται για την συγκεκριµένη χρήση. δ). Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης ή/και Εκθέσεις οκιµών για τα προϊόντα ΕΟΧ/Τουρκίας, που έχουν εκδοθεί στη χώρα προέλευσης από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα προαναφερθέντα στην ως άνω παράγραφο 4.2 της παρούσας. Η 2 η ιεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β., κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της ισοδυναµίας/επαλήθευσης της συµµόρφωσης των προϊόντων αυτών, 7

8 παραµένει στην διάθεση των αρµόδιων ως άνω αρχών για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση και τεχνική υποστήριξη. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την εφαρµογή της. Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εσωτερική ιανοµή - Γρ. κ. Υφυπουργού - Γρ. Γεν. Γραµµατέα Βιοµηχανίας - Γεν. ιευθυντή - 2 η ΚΒΠ - Χρονολογικό Αρχείο ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Υποτοµείς ιαχείρισης Υδάτων των Τοµέων Φυσικών Πόρων Ενέργειας Βιοµηχανίας των Περιφερειών της χώρας. 2. ΙΠΑ (µε την παράκληση ενηµέρωσης των οικείων υπηρεσιών και φορέων που εµπλέκονται στην µελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων) Γεν. Γραµ. ηµ. Έργων, Ιδίου Υπουργείου Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου, 11426, Αθήνα Τηλ.: Φαξ: /νση 19 η Τελ. ιαδικασιών, Τµήµα Α & Γ Γεν. /νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., Υπουργείο Οικονοµικών Γεν. Γραµ. Φορολ. & Τελων. Θεµάτων Καραγιώργη Σερβίας 10, , Αθήνα, Τηλ.: Φαξ: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµόσιων Συµβάσεων Τσακάλωφ 34 & ηµοκρίτου 10673, Αθήνα Φαξ: EPTISA SA Ε.Σ.Π.ΕΛ. Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα Φαξ: ιεύθυνση Ο.Κ.Κ. (µε την παράκληση ενηµέρωσης των οικείων υπηρεσιών και φορέων που εµπλέκονται στην µελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων) Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. Μεσογείων και Τρικάλων 36, 11526, Αθήνα Τηλ.: Φαξ: ιεύθυνση Οικονοµίας και Τουριστικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. ιοικητήριο, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη Τηλ , Φαξ: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) (µε την παράκληση ενηµέρωσης των µελών σας που εµπλέκονται στην µελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων) Νίκης 4, Αθήνα Τηλ.: Φαξ: Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) (µε την παράκληση ενηµέρωσης των ενδιαφερόµενων µελών σας) Ξενοφώντος 5, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ.: Φαξ: Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ) (µε την παράκληση ενηµέρωσης των ενδιαφερόµενων µελών σας) Πλ. Μοριχόβου 1, 54625, Θεσσαλονίκη Τηλ.:

10 Φαξ: Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (µε την παράκληση ενηµέρωσης των ενδιαφερόµενων µελών σας) Μιχαλακοπούλου 66, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ.: Φαξ: Οµοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδας (ΟΕΤΕ) Καραίσκου 82, , Πειραιάς Τηλ.: Φαξ: Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ Ε) (µε την παράκληση ενηµέρωσης των µελών σας) Θεµιστοκλέους 4, Αθήνα Τηλ.: Φαξ: Σύνδεσµος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) (µε την παράκληση ενηµέρωσης των µελών σας) Μακεδόνων 2, 11521, Αθήνα Τηλ.: Φαξ: Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) (µε την παράκληση ενηµέρωσης των µελών σας) Φειδίου 14-16, , Αθήνα Τηλ.: , Φαξ: Πανελλήνια Ένωση ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (µε την παράκληση ενηµέρωσης των µελών σας) (ΠΕ ΜΕ Ε). Ασκληπιού 23, 10680, Αθήνα. Τηλ.: Φαξ:

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2-120/19-02-2014 (CPV: 34144210-3) ΤΕΜ.: ΟΓ ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (85) ΠΡΟYΠΟΛ. ΑΠΑΝΗ (σε ) χωρίς Φ.Π.Α.: 9.837.979,00

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2-120/19-02-2014 (CPV: 34144210-3) ΤΕΜ.: ΟΓ ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (85) ΠΡΟYΠΟΛ. ΑΠΑΝΗ (σε ) χωρίς Φ.Π.Α.: 9.837.979,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 19 / 02 / 2014 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. ιακήρυξης 03/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5 / 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5 / 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 3-4-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/ 9236 / 7538 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015 2 0 1 5 &

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015          2 0 1 5 & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,19/01/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/1296/946 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 5048 για την προμήθεια ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 5048 για την προμήθεια ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 5048 για την προμήθεια ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 5048 για την προμήθεια ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002595664 2015-02-25

15PROC002595664 2015-02-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2015 Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002903574 2015-07-10

15PROC002903574 2015-07-10 15PROC002903574 2015-07-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507356 2014-12-29

14PROC002507356 2014-12-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857710 2015-06-18

15PROC002857710 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης ΕΡΓΟ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα