(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 L 301/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2007 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5492] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/742/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και το παράρτημα V σημείο 2 έκτο εδάφιο, Μετά από διαβούλευση με το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, το κοινοτικό οικολογικό σήμα είναι δυνατόν να απονεμηθεί σε προϊόν το οποίο διαθέτει χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση καθοριστικών οικολογικών παραμέτρων. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος ανά κατηγορία προϊόντων, τα οποία καταρτίζονται με βάση τα κριτήρια που προτείνει το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3) Τα οικολογικά κριτήρια καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης θα πρέπει να ισχύουν για περίοδο τριών ετών. (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, ( 1 ) ΕΕ L 237 της , σ. 1. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Η κατηγορία προϊόντων «ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας» περιλαμβάνει τις αντλίες θερμότητας οι οποίες είναι ικανές να συλλέγουν ενέργεια από τον ατμοσφαιρικό αέρα, το έδαφος ή το νερό και να την αξιοποιούν για τη θέρμανση χώρων, ή για ψύξη χώρων με την αντίστροφη διαδικασία. «Αντλία θερμότητας» είναι η διάταξη ή το σύνολο διατάξεων που παραδίδει ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας στον διανομέα, τον έμπορο λιανικής πώλησης ή στον εγκαταστάτη. Στην παράδοση ενδέχεται να περιλαμβάνεται ή όχι η παράδοση των αντλιών κυκλοφορίας στην πλευρά της πηγής ή της καταβόθρας, για τον υπολογισμό όμως των τιμών του συντελεστή απόδοσης (COP) λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η κατανάλωση ενέργειας των αντλιών κυκλοφορίας, σύμφωνα με τη μέθοδο του ευρωπαϊκού προτύπου EN14511:2004 (σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι σε θέση να παράσχει δεδομένα, χρησιμοποιείται προκαθορισμένη τιμή). Για τις αντλίες θερμότητας με απορρόφηση χρησιμοποιείται η μέθοδος που προβλέπεται στο πρότυπο EN :2000. Η κατηγορία προϊόντων καλύπτει μόνον ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας των οποίων η μέγιστη θερμαντική ικανότητα είναι 100 kw. Η κατηγορία προϊόντων «ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας» δεν καλύπτει τα ακόλουθα: α) αντλίες θερμότητας που δύνανται μόνο να παρέχουν θερμό νερό χρήσης

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/15 β) αντλίες θερμότητας με μόνη δυνατότητα να αποσπούν θερμότητα από ένα κτίριο και να την απορρίπτουν στον ατμοσφαιρικό αέρα, το έδαφος ή το νερό, συνεπαγόμενες τοιουτοτρόπως ψύξη εσωτερικού χώρου. Άρθρο 4 Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας», καθώς και τα συναφή κριτήρια εκτίμησης και εξακρίβωσης, ισχύουν μέχρι τις 9 Νοεμβρίου Άρθρο 2 Προκειμένου μια αντλία θερμότητας να λάβει το κοινοτικό οικολογικό σήμα με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, πρέπει να υπάγεται στην κατηγορία προϊόντων «ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας» και να πληροί τα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Ο κωδικός της κατηγορίας προϊόντων «ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας» για διοικητικούς σκοπούς είναι «31». Άρθρο 5 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 9Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΗΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής

3 L 301/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Σκοπός τωνκριτηρίων Τα κριτήρια αποσκοπούν στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν οι ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας κατά την κατασκευή, τη λειτουργία τους και στο τέλος του κύκλου ζωής των. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται: η απόδοση κατά τη θέρμανση ή/και θέρμανση/ψύξη κτιρίων, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη θέρμανση ή/και τη θέρμανση/ψύξη κτιρίων, η περιστολή ή η πρόληψη των κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, η εξασφάλιση σωστής ενημέρωσης του πελάτη και του εγκαταστάτη της αντλίας θερμότητας σχετικά με αυτήν και την αποδοτική λειτουργία της. Τα κριτήρια καθορίζονται σε επίπεδα ώστε να προωθείται η επισήμανση αντλιών θερμότητας οι οποίες συνεπάγονται ασθενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης Για την εκτίμηση και εξακρίβωση των αντλιών θερμότητας, ο αιτών δύναται να ομαδοποιεί τις αντλίες θερμότητας σε «βασικά μοντέλα». Τα βασικά μοντέλα ορίζονται με αντιστοίχιση μονάδων που είναι κατ ουσίαν ίδιες από πλευράς θερμικής απόδοσης και λειτουργίας και ίδιες ή παρόμοιες ως προς τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία, συγκεκριμένα ανεμιστήρες, σερπαντίνες, συμπιεστές και κινητήρες. Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης εμφαίνονται αμέσως μετά από κάθε κριτήριο. Όπου είναι σκόπιμο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών και πρότυπα διαφορετικά από τα αναφερόμενα για κάθε κριτήριο, εφόσον γίνονται αποδεκτά ως ισοδύναμα από τον αρμόδιο φορέα εκτίμησης της αίτησης. Όταν ο αιτών καλείται να υποβάλει δηλώσεις, δικαιολογητικά, αναλύσεις, πρακτικά δοκιμών, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και τον (τους) προμηθευτή(-ές) του (τους) κ.λπ., κατά περίπτωση. Όπου απαιτείται, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να ζητούν να υποβληθούν δικαιολογητικά και να διενεργούν εξακρίβωση από ανεξάρτητους τρίτους. Συνιστάται στους αρμοδίους φορείς κατά την εξέταση των αιτήσεων και την παρακολούθηση της τήρησης των κριτηρίων να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως τα EMAS και ISO (Σημείωση: Η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων διαχείρισης δεν είναι υποχρεωτική.) Επιπλέον, το εργαστήριο εκτέλεσης των δοκιμών θορύβου και απόδοσης πρέπει να πληροί τις γενικές απαιτήσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO/IEC :2005. Το εργαστήριο πρέπει να είναι ανεξάρτητο και διαπιστευμένο να διενεργεί δοκιμές σύμφωνα με τις σχετικές μεθόδους δοκιμών. Άλλα εργαστήρια επιτρέπεται να γίνουν αποδεκτά σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών στη χώρα όπου εδρεύει ο αιτών. Στις περιπτώσεις αυτές το εργαστήριο πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να διαθέτει επάρκεια. Προς πληροφόρηση: Συντελεστής απόδοσης (COP) είναι ο λόγος της αποδιδόμενης θερμότητας προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια ή αέριο, για συγκεκριμένη πηγή και θερμοκρασία εξόδου. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (EER) είναι ο λόγος της αποδιδόμενης ψύξης προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια ή αέριο, για συγκεκριμένη πηγή και θερμοκρασία εξόδου. Ο λόγος πρωτογενούς ενέργειας (PER) υπολογίζεται ως: COP 0,40 (ή COP/2,5) για ηλεκτροκίνητες αντλίες θερμότητας και COP 0,91 (ή COP/1,1) για αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας, όπου 0,40 είναι ο τρέχον μέσος βαθμός απόδοσης της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών δικτύου, και 0,91 είναι ο τρέχον μέσος βαθμός απόδοσης του αερίου στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών στο δίκτυο διανομής, σύμφωνα με την οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ). ( 1 ) ΕΕ L 114 της , σ. 64.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/17 1. Απόδοση κατά τη θέρμανση (COP) Η απόδοση της αντλίας θερμότητας πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις για το συντελεστή απόδοσης (COP) και το λόγο πρωτογενούς ενέργειας (PER). Τύπος αντλίας θερμότητας: πηγή/καταβόθρα θερμότητας αέρα/αέρα αέρα/νερού Εξωτερική μονάδα [ C] Θερμοκρασία ξηρού βολβού στην είσοδο: 2 Θερμοκρασία υγρού βολβού στην είσοδο: 1 Θερμοκρασία ξηρού βολβού στην είσοδο: 2 Θερμοκρασία υγρού βολβού στην είσοδο: 1 Εσωτερική μονάδα [ C] Θερμοκρασία ξηρού βολβού στην είσοδο: 20 είσοδο: 15κατ ανώτατο όριο Θερμοκρασία στην είσοδο: 30 Θερμοκρασία στην έξοδο: 35 Θερμοκρασία στην είσοδο: 40 Θερμοκρασία στην έξοδο: 45 άλμης/αέρα Θερμοκρασία στην είσοδο: 0Θερμοκρασία ξηρού βολβού στην Θερμοκρασία στην έξοδο: -3 είσοδο: 20 είσοδο: 15κατ ανώτατο όριο άλμης/νερού Θερμοκρασία στην είσοδο: 0 Θερμοκρασία στην έξοδο: -3 νερού/νερού Θερμοκρασία στην είσοδο: 10 Θερμοκρασία στην έξοδο: 7 Θερμοκρασία στην είσοδο: 30 Θερμοκρασία στην έξοδο: 35 Θερμοκρασία στην είσοδο: 40 Θερμοκρασία στην έξοδο: 45 Θερμοκρασία στην είσοδο: 30 Θερμοκρασία στην έξοδο: 35 Θερμοκρασία στην είσοδο: 40 Θερμοκρασία στην έξοδο: 45 νερού/αέρα Θερμοκρασία στην είσοδο: 15Θερμοκρασία ξηρού βολβού στην Θερμοκρασία στην έξοδο: 12 είσοδο: 20 είσοδο: 15κατ ανώτατο όριο (κύκλωμα νερού στην πηγή θερμότητας) Θερμοκρασία στην είσοδο: 20 Θερμοκρασία στην έξοδο: 17 Θερμοκρασία ξηρού βολβού στην είσοδο: 20 είσοδο: 15κατ ανώτατο όριο Ελάχιστος COP Ελάχιστος COP Ηλεκτροκίνητη αντλία θερμότητας Αεριοκίνητη αντλία θερμότητας Ελάχιστος PER 2,90 1,27 1,16 3,10 1,36 1,24 2,60 1,14 1,04 3,40 1,49 1,36 4,30 1,89 1,72 3,50 1,54 1,40 5,10 2,24 2,04 4,20 1,85 1,68 4,70 2,07 1,88 4,40 1,93 1,76 Εκτίμηση και εξακρίβωση: Διενεργείται δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο EN14511:2004. Η δοκιμή διενεργείται με την πλήρη δυναμικότητα της αντλίας θερμότητας, με τις συνθήκες που καθορίζονται στον πίνακα. Ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών διαπιστευμένο να διενεργεί την αντίστοιχη δοκιμή πρέπει να επαληθεύει τις δηλωμένες τιμές. Για αντλίες θερμότητας που έχουν πιστοποιηθεί με βάση το πρόγραμμα πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποίησης Κλιματιστικών (Eurovent) ή του γερμανικού οργανισμού DACH ή βάσει άλλου προγράμματος εγκεκριμένου από τον αρμόδιο φορέα δεν απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές από ανεξάρτητο εργαστήριο όσον αφορά τις δηλωμένες τιμές. Οι εκθέσεις δοκιμών υποβάλλονται μαζί με την αίτηση. 2. Απόδοση κατά την ψύξη (EER) Εάν η λειτουργία της αντλίας θερμότητας είναι αντιστρέψιμη και μπορεί να παρέχει ψύξη, τότε η απόδοση της αντλίας θερμότητας πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις του βαθμού ενεργειακής απόδοσης (EER) κατά την ψύξη. Ελάχιστος EER Ελάχιστος EER Τύπος αντλίας θερμότητας: αέρα/αέρα αέρα/νερού Εξωτερική μονάδα [ C] Θερμοκρασία ξηρού βολβού στην είσοδο: 35 Θερμοκρασία υγρού βολβού στην είσοδο: 24 Θερμοκρασία ξηρού βολβού στην είσοδο: 35 Θερμοκρασία υγρού βολβού στην είσοδο: Εσωτερική μονάδα [ C] Θερμοκρασία ξηρού βολβού στην είσοδο: 27 είσοδο: 19 Θερμοκρασία στην είσοδο: 23 Θερμοκρασία στην έξοδο: 18 Θερμοκρασία στην είσοδο: 12 Θερμοκρασία στην έξοδο: 7 Ηλεκτροκίνητη αντλία θερμότητας Λειτουργούσα με απορρόφηση αντλία θερμότητας Ελάχιστος PER 3,20 1,41 1,3 2,20 0,97 0,9 2,20 0,97 0,9

5 L 301/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελάχιστος EER Ελάχιστος EER Τύπος αντλίας θερμότητας: Εξωτερική μονάδα [ C] Εσωτερική μονάδα [ C] άλμης/αέρα Θερμοκρασία στην είσοδο: 30Θερμοκρασία ξηρού βολβού στην Θερμοκρασία στην έξοδο: 35 είσοδο: 27 είσοδο: 19κατ ανώτατο όριο άλμης/νερού Θερμοκρασία στην είσοδο: 30 Θερμοκρασία στην έξοδο: 35 νερού/νερού Θερμοκρασία στην είσοδο: 30 Θερμοκρασία στην έξοδο: 35 Θερμοκρασία στην είσοδο: 23 Θερμοκρασία στην έξοδο: 18 Θερμοκρασία στην είσοδο: 12 Θερμοκρασία στην έξοδο: 7 Θερμοκρασία στην είσοδο: 23 Θερμοκρασία στην έξοδο: 18 Θερμοκρασία στην είσοδο: 12 Θερμοκρασία στην έξοδο: 7 Νερού/αέρα Θερμοκρασία στην είσοδο: 30Θερμοκρασία ξηρού βολβού στην Θερμοκρασία στην έξοδο: 35 είσοδο: 27 είσοδο: 19 Ηλεκτροκίνητη αντλία θερμότητας Λειτουργούσα με απορρόφηση αντλία θερμότητας Ελάχιστος PER 3,30 1,45 1,3 3,00 1,32 1,2 3,00 1,32 1,2 3,20 1,41 1,3 3,20 1,41 1,3 4,40 1,93 1,8 Εκτίμηση και εξακρίβωση: Διενεργείται δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο EN14511:2004 η δοκιμή για λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο EN :2000. Η δοκιμή διενεργείται με την πλήρη δυναμικότητα της αντλίας θερμότητας, με τις συνθήκες που καθορίζονται στον πίνακα. Ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών διαπιστευμένο να διενεργεί την αντίστοιχη δοκιμή πρέπει να επαληθεύει τις δηλούμενες τιμές. Για αντλίες θερμότητας που έχουν πιστοποιηθεί με βάση το πρόγραμμα πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποίησης Κλιματιστικών (Eurovent) ή του γερμανικού οργανισμού DACH ή βάσει άλλου προγράμματος εγκεκριμένου από τον αρμόδιο φορέα δεν απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές από ανεξάρτητο εργαστήριο όσον αφορά τις δηλωμένες τιμές. Οι εκθέσεις δοκιμών υποβάλλονται μαζί με την αίτηση. 3. Ψυκτικό μέσο To GWP (δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) του ψυκτικού μέσου πρέπει να μην υπερβαίνει την τιμή GWP για διάστημα 100 ετών. Εάν η τιμή GWP του ψυκτικού μέσου είναι μικρότερη από 150, οι ελάχιστες απαιτήσεις για το συντελεστή απόδοσης (COP) και το λόγο πρωτογενούς ενέργειας (PER) στην κατάσταση λειτουργίας «θέρμανση» και ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης (ΕΕR) στην κατάσταση λειτουργίας «ψύξη», όπως καθορίζονται στα κριτήρια 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος, μειώνονται κατά 15 %. Λαμβάνονται υπόψη οι τιμές GWP που καθορίζονται στο παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Οι ονομασίες του ψυκτικού μέσου/των ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιείται/χρησιμοποιούνται στο προϊόν κοινοποιούνται μαζί με την αίτηση, καθώς και οι τιμές GWP σύμφωνα με τον προαναφερόμενο κανονισμό. Οι τιμές GWP των ψυκτικών μέσων υπολογίζονται ως το δυναμικό θέρμανσης, εντός 100 ετών, ενός χιλιογράμμου αερίου σε σχέση προς ένα χιλιόγραμμο CO 2. Οι τιμές GWP για τα φθοριούχα ψυκτικά μέσα είναι αυτές που έχουν δημοσιευθεί στην τρίτη έκθεση αξιολόγησης (TAR) την οποία ενέκρινε η διακυβερνητική ομάδα για τις κλιματικές αλλαγές (τιμές GWP για 100 έτη) ( 2 ). Οι τιμές GWP για μη φθοριούχα ψυκτικά μέσα είναι αυτές που έχουν δημοσιευθεί στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης από την IPCC για 100 έτη ( 3 ). Οι τιμές GWP για μείγματα ψυκτικών μέσων βασίζονται στο χημικό τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού 842/ Δευτερεύον ψυκτικό μέσο (Σημείωση: Δεν αφορά όλους τους τύπους αντλιών θερμότητας που υπάγονται στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων.) Το δευτερεύον ψυκτικό μέσο, η άλμη ή τα πρόσθετα πρέπει να μην είναι ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες για το περιβάλλον ή να συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία όπως ορίζεται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες ( 4 ) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Η ονομασία/οι ονομασίες του δευτερεύοντος ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται κοινοποιούνται μαζί με την αίτηση. ( 1 ) ΕΕ L 161 της , σ. 1. ( 2 ) IPCC Third Assessment Climate Change A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Τρίτη αξιολόγηση των κλιματικών μεταβολών της IPCC, Έκθεση της Διακυβερνητικής Ομάδας για τις Κλιματικές Μεταβολές): ( 3 ) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) ( 4 ) ΕΕ 196 της , σ. 1.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/19 5. Θόρυβος Διενεργείται δοκιμή για τη στάθμη ηχητικής ισχύος η οποία δηλώνεται σε db(a) στο δελτίο πληροφοριών. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Η δοκιμή διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο ENV Η έκθεση δοκιμής υποβάλλεται μαζί με την αίτηση. 6. Βαρέα μέταλλα και επιβραδυντικά φλόγας Κάδμιο, μόλυβδος, υδράργυρος, εξασθενές χρώμιο ή επιβραδυντικά φλόγας, ήτοι τα επιβραδυντικά φλόγας με πολυβρωμιωμένο διφαινύλιο (PBB) ή πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρα (PBDE) που απαριθμούνται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε αντλία θερμότητας ή σε σύστημα με αντλία θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανοχές που καθορίζονται στην απόφαση 2005/618/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 2002/95/ΕΚ. Για την απαίτηση αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μετέπειτα προσαρμογές και τροποποιήσεις της οδηγίας όσον αφορά τη χρήση δεκαβρωμοδιφαινυλίου (Deca-BDE). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή της αντλίας θερμότητας. 7. Επαγγελματική κατάρτιση εγκαταστάτη Ο αιτών εξασφαλίζει ότι στα κράτη μέλη όπου πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο το προϊόν προσφέρεται η κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση εγκαταστατών. Στην επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη διαστασιολόγηση και την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας και η συμπλήρωση του δελτίου πληροφοριών για τους καταναλωτές. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Με την αίτηση υποβάλλεται δήλωση στην οποία περιγράφεται η παρεχόμενη επαγγελματική κατάρτιση και αναφέρονται οι τόποι όπου προσφέρεται. 8. Τεκμηρίωση Ο αιτών παρέχει πλήρες εγχειρίδιο εγκατάστασης, συντήρησης και εγχειρίδιο λειτουργίας της αντλίας θερμότητας. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Τα εγχειρίδια για τη συντήρηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία υποβάλλονται μαζί με την αντλία θερμότητας και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN378:2000 ή τυχόν αναθεωρήσεις του. 9. Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών Ο αιτών εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμα ανταλλακτικά για διάστημα 10 ετών μετά την ημερομηνία πώλησης. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται δήλωση ότι θα είναι διαθέσιμα ανταλλακτικά επί 10 έτη η οποία συνοδεύεται από εξήγηση του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. 10. Δελτίο πληροφοριών Ο αιτών εξασφαλίζει ότι μη συμπληρωμένο «δελτίο πληροφοριών για τους καταναλωτές», που επισυνάπτεται στο παράρτημα, είναι διαθέσιμο στο σημείο πώλησης, ώστε να παρέχονται κατάλληλες συμβουλές στους καταναλωτές σχετικά με την αντλία θερμότητας. Εξάλλου, πρέπει να είναι διαθέσιμο για τους εγκαταστάτες το συμπληρωμένο «δελτίο προς χρήση από τους εγκαταστάτες» που επισυνάπτεται στο παρόν παράρτημα. Ο αιτών πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και οδηγίες έτσι ώστε οι εξειδικευμένοι εγκαταστάτες να είναι σε θέση να υπολογίσουν τις παραμέτρους απόδοσης του συστήματος αντλίας θερμότητας, όπως για παράδειγμα τον εποχιακό συντελεστή απόδοσης, τον εποχιακό βαθμό ενεργειακής απόδοσης, το λόγο πρωτογενούς ενέργειας και τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώνει το δελτίο πληροφοριών για τους καταναλωτές πριν από την πώληση του εξοπλισμού στον καταναλωτή. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών πρέπει να υποβάλει το συμπληρωμένο «δελτίο πληροφοριών για τους εγκαταστάτες» και να περιγράφει πώς προτίθεται να εξασφαλίζει ότι το δελτίο αυτό θα είναι στη διάθεση των εγκαταστατών. Ο αιτών πρέπει επίσης να περιγράφει πώς προτίθεται να εξασφαλίζει ότι το δελτίο πληροφοριών για τους καταναλωτές είναι στη διάθεση των καταναλωτών στα σημεία πώλησης των προϊόντων του. 11. Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα Το τετραγωνίδιο 2 του οικολογικού σήματος περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: Πρόκειται για αντλία θερμότητας η οποία έχει: υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, ασθενείς επιπτώσεις στη θέρμανση του πλανήτη. Το ακόλουθο (ή ισοδύναμο) κείμενο αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος: «Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους απονεμήθηκε το «άνθος» στο παρόν προϊόν παρέχονται στο δικτυακό τόπο: ( 1 )EEL37της , σ. 19. ( 2 ) EE L 214 της , σ. 65.

7 L 301/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθοδήγηση για τηναγορά αντλίας θερμότητας με οικολογικό σήμα Δελτίο πληροφοριών για τους καταναλωτές Προειδοποίηση! Διαβάστε πριναπό τηναγορά Η αποδοτική λειτουργία αυτής της αντλίας θερμότητας εξασφαλίζεται μόνον εάν το σύστημα αντιστοιχεί σωστά στις απαιτήσεις θέρμανσης ή ψύξης του κτιρίου και της ζώνης κλίματος όπου είναι εγκατεστημένο! Είναι απαραίτητο να συμβουλεύεστε εξειδικευμένο εγκαταστάτη και να του ζητήσετε να συμπληρώσει το παρόν δελτίο πριν από την αγορά! Το οικολογικό σήμα της ΕΕ απονέμεται σε μοντέλα αντλιών θερμότητας που είναι ενεργειακώς αποδοτικότερα και ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το παρόν δελτίο πρέπει να συμπληρώνεται από εξειδικευμένο εγκαταστάτη, ώστε να σας παρέχονται οι πληροφορίες και οι συστάσεις σχετικά με το καταλληλότερο σύστημα αντλίας θέρμανσης για το σπίτι σας. Με τον τρόπο αυτό θα αποκομίσετε τα πλεονεκτήματα από την πολύ υψηλή απόδοση των αντλιών θερμότητας που συλλέγουν τη θερμική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στον ατμοσφαιρικό αέρα, το έδαφος ή το νερό. Ορισμένα συστήματα είναι αντιστρέψιμα και είναι ικανά να παράγουν ψύξη, με την απόσπαση θερμότητας και απόρριψή της στο άμεσο περιβάλλον. Ορισμένα συστήματα είναι επίσης ικανά να παρέχουν θερμό νερό χρήσης. Οι αντλίες θερμότητας είναι δυνατόν να επιλέγονται έτσι ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με τα περισσότερα συστήματα διανομής, όπου περιλαμβάνονται τα θερμαντικά σώματα, η θέρμανση με αέρα και η ενδοδαπέδια θέρμανση, και να είναι δυνατόν να εξοπλίσουν εκ των υστέρων τα περισσότερα εγκατεστημένα συστήματα θέρμανσης, εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα που καθορίζονται κατωτέρω. Μείωση απωλειώνθερμότητας και του ηλιακού κέρδους τωνκτιρίων Εάν η κατοικία σας είναι παλαιότερη της δεκαετίας, ενδέχεται να είναι οικονομικώς συμφερότερο να βελτιωθεί πρώτα η θερμομόνωση προτού επιλέξετε αντλία θερμότητας, ώστε να μειωθούν οι απώλειες θερμότητας κατά τη θέρμανση του κτιρίου ή το ηλιακό κέρδος εάν επιδιώκετε ψύξη. (Για παράδειγμα, κτίριο με καλή θερμομόνωση είναι αποδοτικότερο να εξοπλιστεί με μικρότερη αντλία θερμότητας). Εάν αποδεχθείτε τις συστάσεις του εγκαταστάτη για τη βελτίωση της θερμομόνωσης, η αντλία θερμότητας που θα αγοράσετε πρέπει να διαστασιολογηθεί καταλλήλως. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση των απωλειών θερμότητας ή του ηλιακού κέρδους καθώς και σχετικά με τη διαστασιολόγηση και την εγκατάσταση συστημάτων αντλίας θερμότητας συμβουλευθείτε το δικτυακό τόπο:

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/21

9 L 301/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/23 Καθοδήγηση για τηνεγκατάσταση αντλίας θερμότητας με οικολογικό σήμα Δελτίο πληροφοριών για τους εγκαταστάτες Προσοχή! Διαβάστε πριναπό τηναγορά Η αποδοτική λειτουργία αυτής της αντλίας θερμότητας απαιτεί εξειδικευμένο εγκαταστάτη που θα σχεδιάσει το σύστημα θέρμανσης ώστε να αντιστοιχεί στην απαιτούμενη θέρμανση ή ψύξη του κτιρίου και στη ζώνη κλίματος και θα εγκαταστήσει το σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ απονέμεται σε μοντέλα αντλιών θερμότητας που είναι ενεργειακώς αποδοτικότερα και ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι αντλίες θερμότητας έχουν πολύ υψηλή απόδοση επειδή χρησιμοποιούν ενέργεια μόνο για να συλλέξουν τη θερμότητα που υπάρχει στο έδαφος, το νερό ή τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ορισμένα μοντέλα είναι δυνατό να λειτουργούν κατά αντίστροφο τρόπο και να ψύχουν, επειδή αποβάλλουν θερμότητα από την κατοικία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο θα σας προσφέρουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ότι τα πλεονεκτήματα της αντλίας θερμότητας παρέχονται στα συστήματα συλλογής και διανομής και για να συμπληρώσετε το δελτίο που πρέπει να παραδώσετε στον πελάτη για να εξηγήσετε την επιλογή σας. 1. Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής κατασκευαστής μοντέλο συλλέκτης θερμότητας μέσο διανομής θερμότητας θερμική ισχύς (kw) ψυκτική ισχύς (kw) παροχή θερμού νερού χρήσης είδος ψυκτικού μέσου στάθμη θορύβου (dba) διαθεσιμότητα ανταλλακτικών μετά την ημερομηνία πώλησης (σε έτη) συντελεστής απόδοσης (θέρμανση) προσδιορισμός της θερμοκρασίας στο στόμιο εισόδου και εξόδου ( C) βαθμός ενεργειακής απόδοσης (ψύξη) προσδιορισμός της θερμοκρασίας στο στόμιο εισόδου και εξόδου ( C) Για τη μετασκευή υφισταμένων συστημάτων θέρμανσης, η αντλία θερμότητας πρέπει να επιλεγεί ώστε να ταιριάζει στο υφιστάμενο σύστημα διανομής, που μπορεί να είναι σύστημα αγωγών θερμού αέρα, σύστημα νερού με θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση. Δεδομένου ότι η θερμοκρασία στο στόμιο εξόδου ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη του υπό αντικατάσταση λέβητα, είναι σημαντικό να εξευρεθούν τρόποι για τη μείωση των απωλειών θερμότητας ή του ηλιακού κέρδους ώστε να διατηρηθεί στο ίδιο μέγεθος το σύστημα διανομής. Ορισμοί Συντελεστής απόδοσης (COP) είναι ο λόγος της αποδιδόμενης θερμότητας προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, για συγκεκριμένη πηγή και θερμοκρασία εξόδου.

11 L 301/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (EER) είναι ο λόγος της αποδιδόμενης ψύξης προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, για συγκεκριμένη πηγή και θερμοκρασία εξόδου. Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) είναι ο μέσος συντελεστής απόδοσης του συστήματος αντλίας θερμότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) είναι ο μέσος όρος του βαθμού ενεργειακής απόδοσης του συστήματος αντλίας θερμότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου ψύξης σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Ο λόγος πρωτογενούς ενέργειας (PER) υπολογίζεται ως: COP 0,40 (ή COP/2,5) για ηλεκτροκίνητες αντλίες θερμότητας και COP 0,91 (ή COP/1,1) για αντλίες θερμότητας με αεριοκίνητους συμπιεστές, όπου 0,40 είναι ο τρέχον μέσος βαθμός απόδοσης της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών δικτύου, και 0,91 είναι ο τρέχον μέσος βαθμός απόδοσης του αερίου στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών στο δίκτυο διανομής. Ο κατασκευαστής παρέχει προγράμματα, εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε τους ακόλουθους υπολογισμούς. Τα κλιματικά δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη γεωγραφική θέση του κτιρίου. 2. Μείωση τωναπωλειώνθερμότητας και του ηλιακού κέρδους τωνκτιρίων Εάν η κατοικία είναι παλαιότερη της δεκαετίας, θα ήταν μάλλον οικονομικώς συμφερότερο να μειωθούν οι απώλειες θερμότητας με βελτίωση της θερμομόνωσης και μείωση του κέρδους ηλιακής θερμότητας, με περιορισμό της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εάν ο πελάτης αποδεχτεί τις συστάσεις σας, τότε το σύστημα θα πρέπει να διαστασιολογηθεί για τις μειωμένες απώλειες θερμότητας και το μειωμένο ηλιακό κέρδος. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη μείωση των απωλειών θερμότητας ή του κέρδους ηλιακής θερμότητας ή σχετικά με τη διαστασιολόγηση και την εγκατάσταση συστημάτων αντλιών θερμότητας βλέπε στο δικτυακό τόπο: 3. Απώλειες θερμότητας και διαστασιολόγηση συστήματος θέρμανσης Οι απώλειες θερμότητας του κτιρίου πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος ή με τη χρήση κατάλληλου επικυρωμένου ηλεκτρονικού υπολογιστικού προγράμματος με βάση το πρότυπο EN832, το ευρωπαϊκό πρότυπο για τον υπολογισμό απωλειών θερμότητας. Αυτές οι απώλειες θερμότητας πρέπει εν συνεχεία να συγκρίνονται με τις ισχύουσες τιμές που απαιτούνται με βάση τους οικοδομικούς κανονισμούς. Για υπάρχοντα κτίρια, κατά κανόνα είναι οικονομικώς συμφερότερο να αναβαθμιστεί η θερμομόνωση ώστε να προσεγγίζει τις τρέχουσες τιμές προτού διαστασιολογηθεί η αντλία θερμότητας σύμφωνα με τις μειωμένες απώλειες θερμότητας. Εποχιακός συντελεστής απόδοσης και ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση Κατά τον υπολογισμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: το κλίμα (θερμοκρασία εξωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα), η ονομαστική εξωτερική θερμοκρασία, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του εδάφους κατά τη διάρκεια του έτους (για αντλίες θερμότητας των οποίων η πηγή είναι το έδαφος, τόσο για κατακόρυφους όσο και για οριζόντιους συλλέκτες), η επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου, το επίπεδο της θερμοκρασίας των συστημάτων θέρμανσης με νερό, η ετήσια ενεργειακή ζήτηση για τη θέρμανση χώρων, η ετήσια ενεργειακή ζήτηση για παραγωγή θερμού νερού χρήσης (κατά περίπτωση) Λόγος πρωτογενούς ενέργειας (PER) και ετήσιες εκπομπές CO 2 Για τον υπολογισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται η μέση ενεργειακή απόδοση για ηλεκτροπαραγωγή/παραγωγή αερίου, καθώς και οι απώλειες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας/διανομής φυσικού αερίου. Οι εκπομπές και οι εξοικονομήσεις CO 2 πρέπει να υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας.

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/25 4. Ηλιακό κέρδος και διαστασιολόγηση του συστήματος ψύξης Εάν το σύστημα είναι επίσης ικανό να παράγει ψύξη, το ηλιακό κέρδος του κτιρίου πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος ή με τη χρήση κατάλληλου επικυρωμένου ηλεκτρονικού υπολογιστικού προγράμματος. Αυτό το κέρδος θερμότητας πρέπει εν συνεχεία να συγκρίνεται με τις ισχύουσες τιμές που απαιτούνται με βάση τους οικοδομικούς κανονισμούς. Για υπάρχοντα κτίρια, κατά κανόνα είναι οικονομικώς συμφερότερο να αναβαθμιστεί η θερμομόνωση ώστε να προσεγγίζει τις τρέχουσες τιμές προτού διαστασιολογηθεί η αντλία θερμότητας σύμφωνα με το μειωμένο κέρδος ηλιακής θερμότητας. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης και κατανάλωση ενέργειας για ψύξη Κατά τον υπολογισμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: το κλίμα (θερμοκρασία εξωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα), η ονομαστική εξωτερική θερμοκρασία, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του εδάφους κατά τη διάρκεια του έτους (για αντλίες θερμότητας των οποίων η πηγή είναι το έδαφος, τόσο για κατακόρυφους όσο και για οριζόντιους συλλέκτες), η επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου, το επίπεδο της θερμοκρασίας των συστημάτων θέρμανσης με νερό, η ετήσια ενεργειακή ζήτηση για τη ψύξη χώρων. Λόγος πρωτογενούς ενέργειας (PER) και ετήσιες εκπομπές CO 2 Για τον υπολογισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται η μέση ενεργειακή απόδοση για ηλεκτροπαραγωγή/παραγωγή αερίου καθώς και οι απώλειες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας/διανομής φυσικού αερίου. Οι εκπομπές και οι εξοικονομήσεις CO 2 πρέπει να υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. 5. Κατάρτιση εγκαταστατώνκαι γεωτρυπανιστών Στα περισσότερα κράτη μέλη προσφέρονται κατάλληλοι κύκλοι μαθημάτων που παρέχουν στους εγκαταστάτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα ενδεδειγμένα εθνικά ή ευρωπαϊκά πιστοποιημένα προσόντα. Οι κατασκευαστές πρέπει είτε να διοργανώνουν οι ίδιοι κύκλους μαθημάτων για να βοηθούν τους εγκαταστάτες να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους, είτε να συνεργάζονται με τοπικούς φορείς επαγγελματικής κατάρτισης για να προσφέρουν αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο των κύκλων μαθημάτων που αυτοί διοργανώνουν. Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας με πηγή θερμότητας το έδαφος, για τις οποίες απαιτείται γεώτρηση κατακόρυφου φρέατος, σε ορισμένα κράτη μέλη προσφέρονται κατάλληλοι κύκλοι μαθημάτων για τους γεωτρυπανιστές.

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη

Buy Smart+ Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη Buy Smart+ Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη Κλιματιστικά Είδη κλιματιστικών Ενός αεραγωγού ύο αεραγωγών Τυπικό κλιματιστικό διαιρεμένου ρμ τύπου Ενεργειακή σήμανση κλιματιστικών μονάδων Παλιά ετικέτα: Η

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο Σ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων «SERPENTE Ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοφίνου 3 Δεκεμβρίου 2014 Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης. Εξοικονόμηση. ... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! ενέργειας & οικονομία έως 80%

Συστήματα Θέρμανσης. Εξοικονόμηση. ... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! ενέργειας & οικονομία έως 80% Τα πιο σύγχρονα, οικονομικά & ολοκληρωμένα Συστήματα Θέρμανσης... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! Εξοικονόμηση ενέργειας & οικονομία έως 80% Οικονομία - Αυτονομία - Άνεση - Φιλική προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών 2η Διεθνής Έκθεση Εξοικονόμησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2008 10-13 Απριλίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=ftx-k / RX-K&lb=true&print=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.3 1.7

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=ftx-k / RX-K&lb=true&print=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.3 1.7 1 of 13 15/5/2015 10:49 πμ FTX-K / RX-K FTX20KV1B / RX20K2V1B FTX25KV1B / RX25K2V1B FTX35KV1B / RX35K2V1B FTX50KV1B / RX50KV1B Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.3 1.7 Ονομ. kw 2.0 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 5.0

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής 1. Χωρητικότητα Δεξαμενής Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τα άτομα που θα καταναλώνουν ζεστό νερό. Η διεθνής πρακτική συνιστά 40 λίτρα ανά άτομο. Προσοχή: σε μη πιστοποιημένα προϊόντα η ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b9 / RXS-L3&lb=true Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4.

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b9 / RXS-L3&lb=true Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4. 1 of 5 17/5/2015 8:28 μμ FLXS-B9 / RXS-L3 FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B Απόδοση ψύξης Ονομ. kw 3.5 (2) Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.4 Ονομ. kw 4.0 (2) Μέγ. kw 5.0 Ονομαστική απόδοση EER 2.88 (1) COP 3.57 (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 17-33 kw Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Υδρόψυκτες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Heating

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Υδρόψυκτες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Heating ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υδρόψυκτες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Heating Νεα μονάδα από την Carrier σχεδιασμένη για θέρμανση Εμπιστευτείτε την πείρα της Carrier για τις ανάγκες θέρμανσης του χώρου σας Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 4.5.2011 E(2011) 2875 τελικό. της 4.5.2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 4.5.2011 E(2011) 2875 τελικό. της 4.5.2011 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2011 E(2011) 2875 τελικό ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.5.2011 που συµπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου ''Scroll'' Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw

Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου ''Scroll'' Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw NXW Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw Η AERMEC συμμορφώνεται με το πρόγραμμα πιστοποίησης της EUROVEνT. Τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Συμμετοχής στα Δεύτερα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2 nd CY GPP Awards

Έντυπο Συμμετοχής στα Δεύτερα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2 nd CY GPP Awards Έντυπο Συμμετοχής στα Δεύτερα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2 nd CY GPP Awards ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Όνομα Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα:_ 2. Στοιχεία επικοινωνίας: Άτομο επικοινωνίας: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Ενημέρωση των ιδιοκτητών, παραγωγών και εισαγωγέων εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Νέα Μοντέλα Τοίχου! E2VI Eτοιμοπαράδοτα 10/04 Eτοιμοπαράδοτα Β2VΙ ++ Hμικεντρικές Μονάδες Ντουλάπες εμφανούς τύπου ON/OFF & Όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον 1 Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw

30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw Αυξήστε την άνεσή σας Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 308/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την επιλεξιµότητα των αντλιών θερµότητας στα πλαίσια του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ Οίκον».

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την επιλεξιµότητα των αντλιών θερµότητας στα πλαίσια του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ Οίκον». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών EIE-06-085 SOLPOOL Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών Έντυπο ελέγχου σκοπιμότητας Πληροφορίες ΚΑΠΕ Έφη Κορμά Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς - Marketing @: ekorma@cres.gr t: 2106603319, f:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα