ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΗΓΑΗΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 17085/ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ, ΣΟΤ ΚΔΚΠΑ, ΣΖ ΓΖΚΔΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ» ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ : ,05 κε ην Φ. Π. Α

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες τοσ Γήμοσ Αλμωπίας, τοσ ΚΔΚΠΑ, της ΓΗΚΔΑ και των ΛΟΤΣΡΩΝ» ,05 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά ηελ Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ηνπ ΚΔΚΠΑ, ηεο ΓΖΚΔΑ θαη ησλ ΛΟΤΣΡΩΝ, γηα έλα έηνο. Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε : Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκφ 11389/ΦΔΚ 185 Β / απφθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α.)». Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α / «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α / «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». Σνπ Ν. 3548/ΦΔΚ 68 Α / «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σν Ν. 3801/ΦΔΚ 163 Α / «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». Σελ πεξίπησζε (α) ηνπ 21νπ άξζξνπ ηνπ Π. Γ. 118/ΦΔΚ 150 Α / «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ. Π. Γ.)». Σν N. 3731/08 (ΦΔΚ 263 Α/ ) : «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θαη ηδηαίηεξα ηελ 13ε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.3852/10 (ΦΔΚ 87/ ηεχρνο Α ): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/10 (ΦΔΚ 112/ ηεχρνο Α):Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ζηηο ππνελφηεηεο ηεο. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφ Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ ηεχρνο Α 240), πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013(ΦΔΚ ηεχρνο Α 18) Σν κε αξηζκ πξση. 185/ έγγξαθν ηεο ΓΖΚΔΑ, ην κε αξηζκ πξση. 8286/ έγγξαθν ηνπ ΚΔΚΠΑ, ην κε αξηζκ. Πξση. 9179/ έγγξαθν ησλ Λνπηξψλ, κε ηα νπνία καο θνηλνπνηήζεθαλ νη ηερληθέο πεξηγξαθέο θαη νη ελδεηθηηθνί πξνυπνινγηζκνί ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, θαζψο θαη ηηο απν 10/4/2013 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο.

3 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζε εθαηόλ νγδόληα ρηιηϊδεο ηεηξαθόζηα εμάληα πϋληε επξώ θαη πϋληε ιεπηϊ ( ,05 ) ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ Φ. Π. Α. θαη ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαη ησλ εθάζηνηε Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, σο εμήο: Α/ Α ΓΖΜΟ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 1 ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ Κ.Α. Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΟΟ ΜΔ ΦΠΑ Πξνκήζεηα γάιαθηνο ,00 Πξνκήζεηα γάιαθηνο ,00 Πξνκήζεηα γάιαθηνο ,00 Πξνκήζεηα γάιαθηνο ,00 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ,85 ΑΛΜΧΠΗΑ 2 ΚΔΚΠΑ Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ,00 Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ΤΝ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛ ,00 Πξνκήζεηα νπσξνιαραληθψλ ,00 Πξνκήζεηα νπσξνιαραληθψλ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛ ,00 ΤΝ Πξνκήζεηα θξενπσιείνπ ,00 Πξνκήζεηα θξενπσιείνπ ΤΝ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛ ,00 Πξνκήζεηα αξηνπνηείνπ ,00 Πξνκήζεηα ηπξνθνκηθψλ ,00 Πξνκήζεηα ηπξνθνκηθψλ ΤΝ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛ ,00 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΔΚΠΑ ,71 3 ΓΖΚΔΑ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ(ηξφθηκα) ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΚΔΑ 3.429,00 4 ΛΟΤΣΡΑ Πξνκήζεηα εηδψλ δηαηξνθήο ,00 Πξνκήζεηα εηδψλ αθεςήκαηνο ,00 Πξνκήζεηα αλαςπθηηθψλ, ρπκψλ, ,00 εκθηαισκέλσλ λεξψλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ Πξνκήζεηα παγσηψλ γηα ην ,00 αλαςπθηήξην ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΛΟΤΣΡΑ ,49 Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε είδνπο παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά παξαθάησ.

4 1. Προμήθεια τροφίμων-γάλακτος για τις ανάγκες τοσ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ-γάιαθηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο γηα έλα έηνο θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο - Άξδεπζεο - Σερληθψλ έξγσλ & Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. Θα γίλεη πξνκήζεηα ελφο ιίηξνπ γάιαθηνο γηα θάζε ππάιιειν γηα θάζε εκέξα εξγαζίαο ηνπο. Σα ιίηξα ηνπ γάιαθηνο πνπ ππνινγίζζεθαλ γηα θάζε άηνκν είλαη έλα ιίηξν ηελ εκέξα (ηηο εξγάζηκεο πιελ ησλ εκεξψλ ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο). Ζ πξνκήζεηα απηή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 53361/06 (ΦΔΚ 1503 Β/ ) Υνξήγεζε εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο". Όια ηα πξνϊόληα ζα εέλαη αξέζηεο πνηόηεηαο εγθεθξηκϋλωλ εηαηξηώλ επξεέαο θαηαλϊιωζεο κε ηηο αλϊινγεο πηζηνπνηάζεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο πγηεηλάο θαη πνηόηεηαο όπωο απηνέ θαζνξέδνληαη από ηνλ Κώδηθα Σξνθέκωλ θαη Πνηώλ, ηηο ζρεηηθϋο νδεγέεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηεο ΔΔ, ζα εέλαη ηεο απόιπηεο αξεζθεέαο ηνπ θνξϋα, ρωξέο ν πξνκεζεπηάο λα κπνξεέ λα επηθαιεζζεέ γηα όθειόο ηνπ νπνηαδάπνηε ηπρόλ αζϊθεηα. Απνθιεένληαη ηα πξνϊόληα πξνζβεβιεκϋλα από αθϊξεα, αλωκϊινπ ρξώκαηνο νζκάο, ζε ζπζθεπαζέεο κε ξύπνπο, ζρηζκϋλεο ά θζαξκϋλεο ά παξακνξθώζεηο κεηαιιηθάο ζπζθεπαζέαο. ηελ πξνζθνξϊ ζα θαηνλνκϊδνληαη ππνρξεωηηθϊ ηα εμάο: Γηα ηα ηππνπνηεκϋλα θαη ζπζθεπαζκϋλα πξνϊόληα, εκπνξηθό ζάκα /βηνκεραλέα παξαγωγάο ζπζθεπαζέαο /εκεξνκελέα ιάμεο /βϊξνο. Σα γάιαηα πνπ ζα πξνκεζεπηνχκε θαη γηα ηα νπνία ζα δνζεί πξνζθνξά είλαη ηα αθφινπζα: ΟΜΑΓΑ Α ΓΑΛΑΣΑ 1. Γάλα Φρέζκο παζηεριωμένο και ομογενοποιημένο αγελαδινό γάλα με 3,5% λιπαρά, ζε ζσζκεσαζία τάρηινη ή PVC ή γσάλινη ηοσ (1) λίηροσ. Η οποιαδήποηε ζσζκεσαζία πρέπει απαραίηηηα να πληροί ηις προδιαγραθές ηης ιζτύοσζας νομοθεζίας περί ζσζκεσαζίας ηων ηροθίμων.

5 2. Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες τοσ ΚΔΚΠΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΚΠΑ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο γηα έλα έηνο. Σα ηξφθηκα πνπ ζα πξνκεζεπηνχκε θαη γηα ηα νπνία ζα δνζεί πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: Όια ηα πξντφληα ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο εγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ επξείαο θαηαλάισζεο κε ηηο αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηεο ΔΔ, ζα είλαη ηεο απφιπηεο αξεζθείαο ηνπ θνξέα, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα κπνξεί λα επηθαιεζζεί γηα φθειφο ηνπ νπνηαδήπνηε ηπρφλ αζάθεηα. Απνθιεένληαη ηα πξνϊόληα πξνζβεβιεκϋλα από αθϊξεα, πξνϊόληα (όζπξηα, ξύδη) πεξηϋρνληα ζξαύζκαηα θόθθωλ Ϊλω ηνπ 3%, αλωκϊινπ ρξώκαηνο νζκάο, ζε ζπζθεπαζέεο κε ξύπνπο, ζρηζκϋλεο ά θζαξκϋλεο ά παξακνξθώζεηο κεηαιιηθάο ζπζθεπαζέαο. ηελ πξνζθνξϊ ζα θαηνλνκϊδνληαη ππνρξεωηηθϊ ηα εμάο: Γηα ηα θξεαηηθϊ, ε πξνϋιεπζε Γηα ηα ηππνπνηεκϋλα θαη ζπζθεπαζκϋλα πξνϊόληα, εκπνξηθό ζάκα /βηνκεραλέα παξαγωγάο ζπζθεπαζέαο /εκεξνκελέα ιάμεο /βϊξνο. ΟΜΑΓΑ Ά: ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα κε αλαγξαθφκελε ζε εκθαλέο ζεκείν ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο ρσξίο κνπηδνχξεο. ηε ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθεηαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο θαη ε εκεξνκελία ηππνπνίεζεο ρσξίο ίρλνο παξαβίαζεο ηεο ζπζθεπαζίαο, φρη πγξνπνηεκέλα ή ζβνιηαζκέλα, ρσξίο κπξσδηέο. ηε ζπζθεπαζία ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ζα είλαη φια Α πνηφηεηαο. Σα ηξφθηκα πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θηάιε ή ράξηηλε ή κεηαιιηθή ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλα κε αλαγξαθφκελεο ζηε ζπζθεπαζία πξνδηαγξαθέο. ην ειαηφιαδν λα αλαγξάθεηαη ε νμχηεηα (0,1), Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ. ηα φζπξηα λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο. ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε εκεξνκελία θαηάςπμεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο.

6 Θα πξέπεη λα είλαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη ζε αλαιινίσηε ζπζθεπαζία κε αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο. ΟΜΑΓΑ Β ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝIKΧΝ ΣΑ ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ηεο επνρήο λσπά θαη απαιιαγκέλα μέλσλ ζσκάησλ. Πξψηε Πνηφηεηα λνείηαη απηή ηεο αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο. Απαγνξεχεηαη ε απνζηνιή θαη παξαιαβή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ειαηησκαηηθψλ. Πξέπεη φιεο νη ζεηξέο λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ απηνχ κεγέζνπο. Σα πξντφληα ζα αγνξάδνληαη ζηε επνρή ηνπο. Διέγρνληαη απφ ην Γειηίν Σηκψλ πνπ εθδίδεη εθάζηνηε ε Γ/λζε Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Πέιιαο. ΟΜΑΓΑ Γ ΚΡΔΑ-ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ-ΚΙΜΑ Σν θξέαο πξέπεη λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο, απφ δψν λεαξήο ειηθίαο, ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε, θφθθηλνπ ρξψκαηνο, ρσξίο νζκή θαη αίκαηα, ε πνζφηεηά ηνπ ζα αλήθεη ζην είδνο δψνπ ή απφ νιφθιεξν δψν, αλ πξφθεηηαη γηα κηθξφ θαη φρη απφ θνκκάηηα δηάθνξσλ δψσλ. Σν είδνο θαη ε πνζφηεηα ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξαγγειία ηνπ ΚΔΚΠ-Α. Σα θξέαηα ζα είλαη ληφπηα, δει. Διιεληθήο παξαγσγήο. Σα πνπιεξηθά ζα είλαη λσπά, θαιήο ζξέςεο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ζα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο. Σα πνπιεξηθά ζα είλαη ληφπηα, δει. Διιεληθήο παξαγσγήο. Όια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθήξπμεο. ΟΜΑΓΑ Γ ΣΤΡΙ- ΚΑΔΡΙ 1.ΦΔΣΑ (ΣΤΡΗ ΑΗΓΟΠΡΟΒΗΟ): Θα έρεη πιήξε θαη επηηπρεκέλε σξίκαλζε, απαιιαγκέλα αληηθαλνληθψλ νζκψλ θαη γεχζεσλ κε ηε ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ελφο εθάζηνπ, λα κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο, λα είλαη Α' πνηφηεηαο 2. ΚΑΔΡΗ ειιεληθήο πξνέιεπζεο βάξνπο ελφο ή δχν θηιψλ ηππνπνηεκέλν, λα κε παξνπζηάδεη αιινίσζε ζηελ πθή θαη ζην ρξψκα.

7 ΟΜΑΓΑ Δ ΑΡΣΟ 1.ΦΧΜΗ ΛΔΤΚΟ ηχπνπ 70% ζε θξαληδφια 500 ε 1000 γξακ. κεηά ην ςήζηκν, θαιά ςεκέλν ρσξίο πγξαζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απ ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ ηνπ Γ.Υ.Κ. Σα ηξόθηκα ζα παξαδέδνληαη ζηηο αξρϋο θϊζε κάλα ζηνπο ιεηηνπξγνύληεο παηδηθνύο ζηαζκνύο. 3. Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες ηεο ΓΖΚΔΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΖΚΔΑ ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο. Όια ηα πξνκεζεπόκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ θώδηθα ηξνθίκωλ θαη πνηώλ, ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο, αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Επξωπαϊθήο έλωζεο. Δελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα δηάβξωζεο από έληνκα, ρωξίο ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθώλ πξώηωλ πιώλ ή αηεινύο επεμεξγαζίαο απηώλ, πξέπεη λα δηαηίζεληαη πάληα ζε ζπζθεπαζία ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεωο. Η κεηαθνξά λα γίλεηαη ζε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα. ΟΜΑΓΑ Α: ΣΡΟΦΗΜΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ Σηκά αλϊ κνλϊδα κϋηξεζεο κε ΦΠΑ 13% 1 Σζνπξεθηα Σεκ. 80ηεκ. 5,00 400,00 2 Λνπθνύκηα θπηέν 75ηεκ. Δλδεηθηηθά ηηκά κε ΦΠΑ 13% θπηέν 92 θπηέα 12, ,00 3 Ρύδη ζπζθ. 1θηινύ Σεκ. 200 ηεκ. 2,00 400,00 4 Μαθαξόληα ζπζθ. 500γξ ηεκ 200ηεκ. 1,00 200,00 5 Χυμοί διάφοροι 250 ΤΕΜΑΧΙΑ 500ηεκ. 1,45 725,00

8 ml 6 Κόκα κόλα κουτί 330 ml 7 Πορτοκαλάδα κουτί 330ml 8 Σπράιτ κουτί 330 ml 9 Λεμονάδα κουτί 330 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 500τεμ 0,50 250,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 500τεμ 0,50 250,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,50 50,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,50 50,00 Όια ηα παξαπϊλω εέδε ζα παξαδέδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηά όπνπ ηνπο ππνδεηθλύεηαη θϊζε θνξϊ θαη κε ηελ ζπρλόηεηα πνπ απαηηεέηαη από ηνλ αλϊδνρν. 4. Πξνκάζεηα ηξνθέκωλ γηα ηηο αλϊγθεο ηωλ Λνπηξώλ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα εηδψλ δηαηξνθήο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Αλαςπθηεξίνπ ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» γηα έλα έηνο. Σα είδε δηαηξνθήο πνπ ζα πξνκεζεπηνχκε θαη γηα ηα νπνία ζα δνζεί πξνζθνξά είλαη ηα αθφινπζα: Όια ηα πξνϊόληα ζα εέλαη αξέζηεο πνηόηεηαο εγθεθξηκϋλωλ εηαηξηώλ επξεέαο θαηαλϊιωζεο κε ηηο αλϊινγεο πηζηνπνηάζεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο πγηεηλάο θαη πνηόηεηαο όπωο απηνέ θαζνξέδνληαη από ηνλ Κώδηθα Σξνθέκωλ θαη Πνηώλ, ηηο ζρεηηθϋο νδεγέεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηεο ΔΔ, ζα εέλαη ηεο απόιπηεο αξεζθεέαο ηνπ θνξϋα, ρωξέο ν πξνκεζεπηάο λα κπνξεέ λα επηθαιεζζεέ γηα όθειόο ηνπ νπνηαδάπνηε ηπρόλ αζϊθεηα. Απνθιεένληαη ηα πξνϊόληα πξνζβεβιεκϋλα από αθϊξεα, πξνϊόληα πεξηϋρνληα ζξαύζκαηα θόθθωλ Ϊλω ηνπ 3%, αλωκϊινπ ρξώκαηνο νζκάο, ζε ζπζθεπαζέεο κε ξύπνπο, ζρηζκϋλεο ά θζαξκϋλεο ά παξακνξθώζεηο κεηαιιηθάο ζπζθεπαζέαο. ηελ πξνζθνξϊ ζα θαηνλνκϊδνληαη ππνρξεωηηθϊ ηα εμάο: Γηα ηα ηππνπνηεκϋλα θαη ζπζθεπαζκϋλα πξνϊόληα, εκπνξηθό ζάκα /βηνκεραλέα παξαγωγάο ζπζθεπαζέαο /εκεξνκελέα ιάμεο /βϊξνο. ΟΜΑΓΑ Α

9 ΔΗΓΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 1. ΒΟΤΣΤΡΟ ΑΣΟΜΗΚΟ, ΤΚΔΤΑΗΑ 10gr.: Πξφζθαηεο παξαγσγήο, ζπζθεπαζία ζθξαγηζκέλν κε αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο 2. ΒΟΤΣΤΡΟ ΚΛΑΗΚΟ, ΤΚΔΤΑΗΑ 250 gr (Κχπειν)Πξφζθαηεο παξαγσγήο. πζθεπαζία ζθξαγηζκέλν κε αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο 3. ΦΧΜΗ ΣΟΣ ΛΔΤΚΟ ζπζθεπαζέα κεγϊιε 680γξ: Πξφζθαηεο παξαγσγήο ρσξίο αιινηψζεηο, κε εκεξνκελία ιήμεο 4. ΦΧΜΗ ΣΟΣ ΗΚΑΛΔΧ ζπζθεπαζέα κηθξά 340γξ: Πξφζθαηεο παξαγσγήο ρσξίο αιινηψζεηο, κε εκεξνκελία ιήμεο 5. ΕΑΥΑΡΖ 1Kg: πζθεπαζία ελφο θηινχ κε αλαγξαθφκελε πξνέιεπζε Α' Πνηφηεηαο 6. ΕΑΥΑΡΖ ΣΗΚ 10γξ: πζθεπαζία ζηηθ κε αλαγξαθφκελε πξνέιεπζε Α' Πνηφηεηαο 7. ΕΑΥΑΡΗΝΖ θνπηέ 105ηεκ. : πζθεπαζία θνπηί κε αλαγξαθφκελε πξνέιεπζε Α' Πνηφηεηαο 8. ΛΑΓΗ ΠΤΡΖΝΔΛΑΗΟ, ΤΚΔΤΑΗΑ 1 ΛΗΣΡΟΤ: Δκθηαισκέλν, ζθξαγηζκέλν κε αλαγξαθφκελεο ζηε θηάιε πξνδηαγξαθέο 9. ΕΑΜΠΟΝ ΥΟΗΡΗΝΟ 1kg: Καιά ζπληεξεκέλν, ζε ρξψκα θπζηνινγηθφ θαη κπξσδηά θπζηνινγηθή, παξαδηδφκελν θαηά πξνηίκεζε ηεο παξαγγειίαο 10. ΚΗΣΡΗΝΑ ΣΤΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΣ(ΓΚΟΤΝΣΑ-ΔΝΣΑΜ) 1 kg: Σπξηά επξσπατθήο πξνέιεπζεο κε αλαγξαθφκελε ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη ηελ εηαηξία πνπ πξνέξρεηαη θαζψο θαη ηα ιηπαξά ηνπο 11. ΚΑΝΔΛΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ ΚΟΤΣΗ 28gr: πζθεπαζία ζε θαιή θαηάζηαζε κε θξέζθν άξσκα θαη θπζηνινγηθφ ρξψκα 12. ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ, ΤΚΔΤΑΗΑ 250Kg : Διιεληθήο πξνέιεπζεο, ζπζθεπαζία αλαιινίσηε, ζαθνχια κε εκεξνκελία ιήμεο 13. ΑΝΣΗΓΤ κεγϊιε, ΤΚΔΤΑΗΑ 500ml: πζθεπαζία αλαιινίσηε, θνπηί ή κπνπθάιη θαιήο δηαηήξεζεο κε εκεξνκελία ιήμεο 14. ΑΝΣΗΓΤ κηθξά, ΤΚΔΤΑΗΑ 250ml: πζθεπαζία αλαιινίσηε, θνπηί ή κπνπθάιη θαιήο δηαηήξεζεο κε εκεξνκελία ιήμεο 15.ΓΑΛΑ ΤΦΖΛΖ ΠΑΣΔΡΗΧΖ,ΤΚΔΤΑΗΑ 1,5lt: Υάξηηλε πζθεπαζία κε εκεξνκελία ιήμεο ρσξίο αιινηψζεηο κε αλαγξαθφκελα ηα ζπζηαηηθά, ηα ιηπαξά θαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο 16. ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 1lt :Υάξηηλε ζπζθεπαζία κε εκεξνκελία ιήμεο κε αλαγξαθφκελα ηα ζπζηαηηθά, ηα ιηπαξά θαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο 17. ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ 410gr :κεηαιιηθφ θνπηί κε εκεξνκελία ιήμεο κε αλαγξαθφκελα ηα ζπζηαηηθά, ηα ιηπαξά θαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο 18. ΓΑΛΑ ΓΗΥΣΤ (10ηεκ) :Γίρηπ κε εκεξνκελία ιήμεο κε αλαγξαθφκελα ηα ζπζηαηηθά, ηα ιηπαξά θαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο

10 19. ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ ΑΣΟΜΗΚΖ 30gr : πζθεπαζία αηνκηθή ζθξαγηζκέλε κε αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο 20. ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ-ΦΤΣΗΚΗ (κε θινχδα) 1θηιφ: πζθεπαζία 1-5 θηιά θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 21. ΜΔΛΗ κεξίδεο 10gr: Αλζέσλ ή πεχθν ζε ζπζθεπαζία αηνκηθή αλαιινίσηε, κε αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζην θνπηί, πξνέιεπζε ρψξαο θαη εηαηξίαο 22. ΜΠΗΚΟΣΑ ΑΛΜΤΡΑ( ΣΤΠΟΤ ΚΡΑΚΔΡ) ΤΚ. 100 gr : πζθεπαζία αλαιινίσηε 100gr, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 23. ΜΠΗΚΟΣΑ ΑΛΜΤΡΑ ( ΣΤΠΟΤ ΒΑΣΟΝΔΣΔ) ΤΚ. 150 gr : πζθεπαζία αλαιινίσηε 150gr, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ ΟΜΑΓΑ Β ΔΗΓΖ ΑΦΔΦΖΜΑΣΟ 1. ΝΔΚΑΦΔ γξ: ζπζθεπαζία γξ. κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 2. ΔΠΡΔΟ :ζπζθεπαζία θηινχ, αξίζηεο πνηφηεηαο, 80% Arabicca-20% Robusto κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 3. ΟΚΟΛΑΣΑ: ζε κνξθή ζθφλεο γηα ξφθεκα, ζπζθεπαζία θηινχ, αξίζηεο πνηφηεηαο, 33% θαθάν, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 4. ΔΠΡΔΟ ΝΣΔΚΑΦΔΨΝΔ: ζπζθεπαζία θηινχ, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 5. ΝΔΚΑΦΔ ΝΣΔΚΑΦΔΨΝΔ 200 ΓΡ: ζπζθεπαζία 200 γξ, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 6. ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ: ζπζθεπαζία θηινχ, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 7. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΦΔ: ζπζθεπαζία θηινχ, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 8. ΜΠΗΚΟΣΑΚΗ ΑΣΟΜΗΚΟ 50 ΣΔΜ: ζπζθεπαζία αλαιινίσηε 50 ηεκ, κε γεχζε θαλέια, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ ΟΜΑΓΑ Γ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ, ΥΤΜΟΗ, ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΑ ΝΔΡΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟ ΣΗΜΖ ΜΔΡΗΚΟ

11 ΜΔΣΡΖΖ ΜΠΤΡΑ ΖΔΗΝΔΚΔΝ 330ml γπάιηλν 1. 2 κπνπθάιη ΜΠΤΡΑ FISCHER 330 ml γπάιηλν κπνπθάιη ΣΖΣΑ ΜΟΝ ΑΓΟ ΤΝΟΛΟ , ,80 ΜΠΤΡΑ AMSTEL 330 ml γπάιηλν κπνπθάιη , , ,34 867,00 4. ΜΠΤΡΑ ΜΤΘΟ330ml γπάιηλν κπνπθάιη 50 13,77 688, ΜΠΤΡΑ KAISER 330ml γπάιηλν κπνπθάιη KIB ,34 693, ΜΠΤΡΑ ΑΛΦΑ330ml γπάιηλν κπνπθάιη ,26 397, ΜΠΤΡΑ CARIB κπνπθάιη Μ.Υ KIB , ,88 8. ΜΠΤΡΑ BUD κπνπθάιη Μ.Υ 20 33,05 660,96 9. ΜΠΤΡΑ ΒΑΡΔΛΗ ΜΔΓΑΛΟ ΣΔΜΑΥ. 3 51,68 155, ΜΠΤΡΑ BUCKLAIRE κπνπθάιη Μ.Υ 15 17,34 260, ΣΑΝΣΑΛΗ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΛΔΤΚΟ 0187ml 180 0,87 156, ΣΑΝΣΑΛΗ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ 187ml 180 0,92 165, ΚΡΑΗ ΛΔΤΚΟ 700ml 110 3,57 392, ΚΡΑΗ ΚΟΚΚΗΝΟ 700ml 110 3,57 392, ΟΤΗΚΗ CUTTY SARK 700ml ,28 257, ΟΤΗΚΗ FAMOUS GROUSE 700ml ,28 257, ΟΤΗΚΗ GRANT S 700ml ,77 137, ΟΤΗΚΗ JAMESON 700ml ,22 129, ΟΤΗΚΗ JOHNNIE WALKER 700ml ,28 357, ΟΤΗΚΗ CHIVAS REGAL 12 ΔΣΩΝ 700ml ,44 67, ΟΤΗΚΗ JACK DANIELS 700ml ,20 60, ΟΤΗΚΗ ΖΑΗG 700ml 15 14,28 214, ΟΤΗΚΗ BALLANTINES 700ml 3 14,28 42, ΟΤΗΚΗ BELL S 700ml 3 14,28 42, ΟΤΗΚΗ DEWAR S 700ml 10 14,28 142, ΟΤΗΚΗ JEB 700ml 3 14,28 42, ΟΤΗΚΗ CANADIAN CLUB 700ml 1 17,14 17, ΟΤΗΚΗ CARDHU 700ml 1 25,30 25, ΟΤΗΚΗ JOHNNIE WAL.BLACK LABEL 512ΔΣΩΝ 700ml 2 21,93 43, ΟΤΗΚΗ DIMPLE 15 ΔΣΩΝ 700ml ,48 48, ΣΕΗΝ GORDON S 700ml ,55 313, ΣΕΗΝ TANGUERAY 700ml 4 17,85 71, OYZO ΣΑΝΣΑΛΗ 1500ml 30 12,65 379,44

12 4 34. ΣΗΠΟΤΡΟ 500ml 40 6,99 279, CAMPARI 700ml 7 13,87 97, ΣΔΚΗΛΑ JOSE CUERVO ΚΗΣΡΗΝΖ 700ml ,00 144, ΣΔΚΗΛΑ JOSE CUERVO ΛΔΤΚΖ 700ml 2 18,05 36, PORTO SANDEMAN 700ml 1 10,61 10, KONIAK METAXA 3* 700ml 8 11,22 89, KONIAK METAXA 5* 700ml 3 12,85 38, KONIAK METAXA 7* 700ml 2 18,16 36, ΗΡΟΠΗ LIME 700ml 5 3,06 15, ΗΡΟΠΗ GRENANDINE 700ml 5 3,06 15, ΒΟΣΚΑ STOLICHNAYA 700ml 15 13,26 198, ΒΟΣΚΑ SMIRNOF 700ml 8 14,28 114, ΒΟΣΚΑ ABSOLUT 700ml 20 14,69 293, ΒΟΣΚΑ SMIRNOF COSMOPOLITAN 700ml 3 15,91 47, ΒΟΣΚΑ URSUSSMIRNOF NORTH 700ml 8 14,28 114, MARTINI BIANCO 1lt 3 8,16 24, MARTINI ROSSO 1lt 3 8,77 26, ΡΟΤΜΗ ΒΑCARDI 1lt 15 19,99 299, ΡΟΤΜΗ CAPTAIN MORGAN 1lt 3 18,77 56, ΡΟΤΜΗ HAVANA CLUB 700ml 8 21,42 171, ΡΟΤΜΗ HAVANA CLUB ANEJO 700ml 3 17,65 52, SAMBUCA 700ml 5 11,63 58, ΛΗΚΔΡ SOUTHERN COMFORT 700ml 5 19,18 95, ΛΗΚΔΡ BALLEY S 700ml 5 15,50 77, ΛΗΚΔΡ DISARONNO AMARETTO 700ml 3 19,07 57, ΛΗΚΔΡ COINTREAU 700ml 3 18,97 56, ΛΗΚΔΡ DRAMBUIE 700ml 4 22,24 88, ΛΗΚΔΡ GRAND MARNIER 700ml 2 21,01 42, ΛΗΚΔΡ KAHLUA 700ml 3 16,12 48, ΛΗΚΔΡ MALIBU 700ml 3 15,20 45, ΛΗΚΔΡ HEGERMEISTER 700ml 8 14,59 116, PATIDA DE COCO 700ml 3 10,00 29, GORDON S SPACE 275ml 190 1,71 325, ΟΤΡΩΣΖ 250 κε 24θηάιεο γπάιηλεο 50 6,59 329,46 ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ LIGHT-ZERO /ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΓΑ/ ΛΔΜΟΝΑΓΑ/ΠΡΑΪΣ/ΣΟΝΗΚ/ 250 κε θηάιεο γπαιί 400 8, , ΑΜΗΣΑ ΒΤΗΝΟ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ , , ΑΜΗΣΑ ΠΟΡΣ. 100% 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ 80 15, , ΑΜΗΣΑ ΜΟΣΗΟΝ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ , , ΑΜΗΣΑ ΡΟΓΗ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ 15 17,93 268, ΑΜΗΣΑ ΡΟΓΑΚΗΝΟ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ 70 15, , ΑΜΗΣΑ ΑΝΑΝΑ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ 20 18,31 366, ΑΜΗΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ 50 13,37 668, AMITA ΓΚΡΔΗΠ ΦΡΟΤΣ 1lt 12ηεκάρηα 10 18,64 186,35

13 ράξηηλν θ 77. ΝΔΡΟ PERRIER 232ml κε 24 θηάιεο 10 19,20 191, ΝΔΡΟ ΗΟΛΖ ΑΝΘΡΑΚΟΤΥΟ 250ml κε 24 θηάιεο 10 13,36 133, ΣΑΗ ΛΔΜΟΝΗ/ ΡΟΓΑΚΗΝΟ ΚΟΤΣΗ κεηαιιηθφ 330 gr κε 24 ηεκ , , ΣΑΪ ΦΡΟΤΣΑ ΓΑΟΤ 500ml κε 12 θηάιεο ΚΗΒ πιαζηηθέο 81. RED BULL ΜΠΟΤΚΑΛΗ 250ml κε 24 θηάιεο γπαιί ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 20 11,15 222, , , , , ,73 ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΟ 13% ΦΠΑ 1 ΝΔΡΟ ΓΡΟΗΑ 500 κε 24 θηάιεο πιαζηηθέο 600 2, ΝΔΡΟ ΓΡΟΗΑ 1,5L κε 6 θηάιεο πιαζηηθέο 20 1,25 25 ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 13% ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ , ,91 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 13% & 23% ΦΠΑ 42776,64 ΟΜΑΓΑ Γ ΠΑΓΧΣΑ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣ ΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓ Ο ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1 Κώνος (ηύποσ μπιζκόηο) κιβώηιο 7,80 195ηεμ ,00 2 Κύπελα παγωηού Φάρηινα κιβώηιο 11,80 200ηεμ ,00 3 Παγωηό γρανίηα θράοσλα 5lt ζκαθάκι 90 11, ,40 4 Παγωηό διάθορες απλές γεύζεις (βανίλια, ζοκολάηα, θράοσλα, μπανάνα, θιζηίκι) ζκαθάκι 5lt ζκαθάκι 390 8, , Παγωηό καραμέλα ζκαθάκι 5lt Παγωηό ζηραηζιαηέλλα ζκαθάκι 5lt Παγωηό ( ζπέζιαλ καηηγορία) βαηόμοσρο SORBET ζκαθάκι 5,5lt ζκαθάκι ζκαθάκι ,30 8,30 830,00 830,00 7 ζκαθάκι 14, ,00 8 Παγωηό ( ζπέζιαλ ζκαθάκι 30 17,52 525,60

14 9 καηηγορία) Τιραμιζού ζκαθάκι 5,5lt Παγωηό ( ζπέζιαλ καηηγορία)βανίλια ζοκολάηα κοσκις ζκαθάκι 5,5lt ζκαθάκι 21, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.755,00 ΦΠΑ 13% 1.138,15 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 9.893,15 Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ δηαηξνθήο ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα θηίξηα ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη θαηφπηλ εληνιήο. Ζ «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Δηαηξίαο. Σα είδε πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα παγσηψλ παξαδίδνληαη κε ηελ ζπζθεπαζία ηνπ εκπνξίνπ κε κεηαθνξηθά κέζα (ςπγείν- θαηάςπμε) θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαςπθηεξίνπ καο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο θαζεκεξηλά θαη φπνηε παξαζηεί αλάγθε. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιακβάλεη θαη λα αληηθαζηζηά ηα αιινησκέλα παγσηά, ψζηε λα είλαη εθηθηή θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε φπσο λα δηαζθαιίδεηαη ε άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαςπθηεξίνπ, ελφςεη θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή πξνκήζεηαο λα εθνδηάζεη ηελ «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα ησλ εηδψλ δηαηξνθήο. Οη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη κε γξαπηή ή ηειεθσληθή παξαγγειία απφ ηελ «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.». Όια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθήξπμεο. ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ ΑΡΗΓΑΗΑ 15/04/2013 ΑΡΗΓΑΗΑ 15/04/2013 Ζ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ Ζ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΡΗΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΜΑΝΣΖ ΟΦΗΑ ΠΔ ΟΗΚΟΝ/ΚΟΤ ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ ΚΟΡΟΗΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:8910 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Ζκεροκελία 09/11//2012 Αρηζκ. Μειέηες : 87 προϋποιογηζκός : 396.212,78 Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΜΟΛΙΑΤΑΣ ΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ ΚΛΠ 2015 ειίδα 1 απφ 11 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΦΑΛΙΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΦΑΛΙΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΦΑΛΙΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ. Πποςπ.: 34.900,00 Απ. Μελέηηρ: 27/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17085/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Α) ΝΧΠΟ ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ ΜΠΟΤΣΗ ( ΚΗΛΟΣΟ-ΛΑΠΑ).( 12-24 ΜΖΝΧΝ) ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (πνπ παξάγνπλ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο 15REQ002676514 2015-03-31. «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο 15REQ002676514 2015-03-31. «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 05/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Πεπιεσόμενα 1. Τεσνική Έκθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ)

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ( Αληίηππν..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 11/2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο:173.437,38

Διαβάστε περισσότερα