ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΗΓΑΗΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 17085/ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ, ΣΟΤ ΚΔΚΠΑ, ΣΖ ΓΖΚΔΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ» ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ : ,05 κε ην Φ. Π. Α

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες τοσ Γήμοσ Αλμωπίας, τοσ ΚΔΚΠΑ, της ΓΗΚΔΑ και των ΛΟΤΣΡΩΝ» ,05 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά ηελ Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ηνπ ΚΔΚΠΑ, ηεο ΓΖΚΔΑ θαη ησλ ΛΟΤΣΡΩΝ, γηα έλα έηνο. Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε : Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκφ 11389/ΦΔΚ 185 Β / απφθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α.)». Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α / «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α / «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». Σνπ Ν. 3548/ΦΔΚ 68 Α / «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σν Ν. 3801/ΦΔΚ 163 Α / «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». Σελ πεξίπησζε (α) ηνπ 21νπ άξζξνπ ηνπ Π. Γ. 118/ΦΔΚ 150 Α / «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ. Π. Γ.)». Σν N. 3731/08 (ΦΔΚ 263 Α/ ) : «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θαη ηδηαίηεξα ηελ 13ε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.3852/10 (ΦΔΚ 87/ ηεχρνο Α ): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/10 (ΦΔΚ 112/ ηεχρνο Α):Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ζηηο ππνελφηεηεο ηεο. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφ Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ ηεχρνο Α 240), πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013(ΦΔΚ ηεχρνο Α 18) Σν κε αξηζκ πξση. 185/ έγγξαθν ηεο ΓΖΚΔΑ, ην κε αξηζκ πξση. 8286/ έγγξαθν ηνπ ΚΔΚΠΑ, ην κε αξηζκ. Πξση. 9179/ έγγξαθν ησλ Λνπηξψλ, κε ηα νπνία καο θνηλνπνηήζεθαλ νη ηερληθέο πεξηγξαθέο θαη νη ελδεηθηηθνί πξνυπνινγηζκνί ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, θαζψο θαη ηηο απν 10/4/2013 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο.

3 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζε εθαηόλ νγδόληα ρηιηϊδεο ηεηξαθόζηα εμάληα πϋληε επξώ θαη πϋληε ιεπηϊ ( ,05 ) ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ Φ. Π. Α. θαη ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαη ησλ εθάζηνηε Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, σο εμήο: Α/ Α ΓΖΜΟ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 1 ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ Κ.Α. Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΟΟ ΜΔ ΦΠΑ Πξνκήζεηα γάιαθηνο ,00 Πξνκήζεηα γάιαθηνο ,00 Πξνκήζεηα γάιαθηνο ,00 Πξνκήζεηα γάιαθηνο ,00 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ,85 ΑΛΜΧΠΗΑ 2 ΚΔΚΠΑ Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ,00 Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ΤΝ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛ ,00 Πξνκήζεηα νπσξνιαραληθψλ ,00 Πξνκήζεηα νπσξνιαραληθψλ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛ ,00 ΤΝ Πξνκήζεηα θξενπσιείνπ ,00 Πξνκήζεηα θξενπσιείνπ ΤΝ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛ ,00 Πξνκήζεηα αξηνπνηείνπ ,00 Πξνκήζεηα ηπξνθνκηθψλ ,00 Πξνκήζεηα ηπξνθνκηθψλ ΤΝ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛ ,00 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΔΚΠΑ ,71 3 ΓΖΚΔΑ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ(ηξφθηκα) ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΚΔΑ 3.429,00 4 ΛΟΤΣΡΑ Πξνκήζεηα εηδψλ δηαηξνθήο ,00 Πξνκήζεηα εηδψλ αθεςήκαηνο ,00 Πξνκήζεηα αλαςπθηηθψλ, ρπκψλ, ,00 εκθηαισκέλσλ λεξψλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ Πξνκήζεηα παγσηψλ γηα ην ,00 αλαςπθηήξην ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΛΟΤΣΡΑ ,49 Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε είδνπο παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά παξαθάησ.

4 1. Προμήθεια τροφίμων-γάλακτος για τις ανάγκες τοσ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ-γάιαθηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο γηα έλα έηνο θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο - Άξδεπζεο - Σερληθψλ έξγσλ & Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. Θα γίλεη πξνκήζεηα ελφο ιίηξνπ γάιαθηνο γηα θάζε ππάιιειν γηα θάζε εκέξα εξγαζίαο ηνπο. Σα ιίηξα ηνπ γάιαθηνο πνπ ππνινγίζζεθαλ γηα θάζε άηνκν είλαη έλα ιίηξν ηελ εκέξα (ηηο εξγάζηκεο πιελ ησλ εκεξψλ ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο). Ζ πξνκήζεηα απηή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 53361/06 (ΦΔΚ 1503 Β/ ) Υνξήγεζε εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο". Όια ηα πξνϊόληα ζα εέλαη αξέζηεο πνηόηεηαο εγθεθξηκϋλωλ εηαηξηώλ επξεέαο θαηαλϊιωζεο κε ηηο αλϊινγεο πηζηνπνηάζεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο πγηεηλάο θαη πνηόηεηαο όπωο απηνέ θαζνξέδνληαη από ηνλ Κώδηθα Σξνθέκωλ θαη Πνηώλ, ηηο ζρεηηθϋο νδεγέεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηεο ΔΔ, ζα εέλαη ηεο απόιπηεο αξεζθεέαο ηνπ θνξϋα, ρωξέο ν πξνκεζεπηάο λα κπνξεέ λα επηθαιεζζεέ γηα όθειόο ηνπ νπνηαδάπνηε ηπρόλ αζϊθεηα. Απνθιεένληαη ηα πξνϊόληα πξνζβεβιεκϋλα από αθϊξεα, αλωκϊινπ ρξώκαηνο νζκάο, ζε ζπζθεπαζέεο κε ξύπνπο, ζρηζκϋλεο ά θζαξκϋλεο ά παξακνξθώζεηο κεηαιιηθάο ζπζθεπαζέαο. ηελ πξνζθνξϊ ζα θαηνλνκϊδνληαη ππνρξεωηηθϊ ηα εμάο: Γηα ηα ηππνπνηεκϋλα θαη ζπζθεπαζκϋλα πξνϊόληα, εκπνξηθό ζάκα /βηνκεραλέα παξαγωγάο ζπζθεπαζέαο /εκεξνκελέα ιάμεο /βϊξνο. Σα γάιαηα πνπ ζα πξνκεζεπηνχκε θαη γηα ηα νπνία ζα δνζεί πξνζθνξά είλαη ηα αθφινπζα: ΟΜΑΓΑ Α ΓΑΛΑΣΑ 1. Γάλα Φρέζκο παζηεριωμένο και ομογενοποιημένο αγελαδινό γάλα με 3,5% λιπαρά, ζε ζσζκεσαζία τάρηινη ή PVC ή γσάλινη ηοσ (1) λίηροσ. Η οποιαδήποηε ζσζκεσαζία πρέπει απαραίηηηα να πληροί ηις προδιαγραθές ηης ιζτύοσζας νομοθεζίας περί ζσζκεσαζίας ηων ηροθίμων.

5 2. Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες τοσ ΚΔΚΠΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΚΠΑ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο γηα έλα έηνο. Σα ηξφθηκα πνπ ζα πξνκεζεπηνχκε θαη γηα ηα νπνία ζα δνζεί πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: Όια ηα πξντφληα ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο εγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ επξείαο θαηαλάισζεο κε ηηο αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηεο ΔΔ, ζα είλαη ηεο απφιπηεο αξεζθείαο ηνπ θνξέα, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα κπνξεί λα επηθαιεζζεί γηα φθειφο ηνπ νπνηαδήπνηε ηπρφλ αζάθεηα. Απνθιεένληαη ηα πξνϊόληα πξνζβεβιεκϋλα από αθϊξεα, πξνϊόληα (όζπξηα, ξύδη) πεξηϋρνληα ζξαύζκαηα θόθθωλ Ϊλω ηνπ 3%, αλωκϊινπ ρξώκαηνο νζκάο, ζε ζπζθεπαζέεο κε ξύπνπο, ζρηζκϋλεο ά θζαξκϋλεο ά παξακνξθώζεηο κεηαιιηθάο ζπζθεπαζέαο. ηελ πξνζθνξϊ ζα θαηνλνκϊδνληαη ππνρξεωηηθϊ ηα εμάο: Γηα ηα θξεαηηθϊ, ε πξνϋιεπζε Γηα ηα ηππνπνηεκϋλα θαη ζπζθεπαζκϋλα πξνϊόληα, εκπνξηθό ζάκα /βηνκεραλέα παξαγωγάο ζπζθεπαζέαο /εκεξνκελέα ιάμεο /βϊξνο. ΟΜΑΓΑ Ά: ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα κε αλαγξαθφκελε ζε εκθαλέο ζεκείν ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο ρσξίο κνπηδνχξεο. ηε ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθεηαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο θαη ε εκεξνκελία ηππνπνίεζεο ρσξίο ίρλνο παξαβίαζεο ηεο ζπζθεπαζίαο, φρη πγξνπνηεκέλα ή ζβνιηαζκέλα, ρσξίο κπξσδηέο. ηε ζπζθεπαζία ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ζα είλαη φια Α πνηφηεηαο. Σα ηξφθηκα πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θηάιε ή ράξηηλε ή κεηαιιηθή ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλα κε αλαγξαθφκελεο ζηε ζπζθεπαζία πξνδηαγξαθέο. ην ειαηφιαδν λα αλαγξάθεηαη ε νμχηεηα (0,1), Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ. ηα φζπξηα λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο. ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε εκεξνκελία θαηάςπμεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο.

6 Θα πξέπεη λα είλαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη ζε αλαιινίσηε ζπζθεπαζία κε αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο. ΟΜΑΓΑ Β ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝIKΧΝ ΣΑ ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ηεο επνρήο λσπά θαη απαιιαγκέλα μέλσλ ζσκάησλ. Πξψηε Πνηφηεηα λνείηαη απηή ηεο αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο. Απαγνξεχεηαη ε απνζηνιή θαη παξαιαβή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ειαηησκαηηθψλ. Πξέπεη φιεο νη ζεηξέο λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ απηνχ κεγέζνπο. Σα πξντφληα ζα αγνξάδνληαη ζηε επνρή ηνπο. Διέγρνληαη απφ ην Γειηίν Σηκψλ πνπ εθδίδεη εθάζηνηε ε Γ/λζε Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Πέιιαο. ΟΜΑΓΑ Γ ΚΡΔΑ-ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ-ΚΙΜΑ Σν θξέαο πξέπεη λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο, απφ δψν λεαξήο ειηθίαο, ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε, θφθθηλνπ ρξψκαηνο, ρσξίο νζκή θαη αίκαηα, ε πνζφηεηά ηνπ ζα αλήθεη ζην είδνο δψνπ ή απφ νιφθιεξν δψν, αλ πξφθεηηαη γηα κηθξφ θαη φρη απφ θνκκάηηα δηάθνξσλ δψσλ. Σν είδνο θαη ε πνζφηεηα ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξαγγειία ηνπ ΚΔΚΠ-Α. Σα θξέαηα ζα είλαη ληφπηα, δει. Διιεληθήο παξαγσγήο. Σα πνπιεξηθά ζα είλαη λσπά, θαιήο ζξέςεο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ζα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο. Σα πνπιεξηθά ζα είλαη ληφπηα, δει. Διιεληθήο παξαγσγήο. Όια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθήξπμεο. ΟΜΑΓΑ Γ ΣΤΡΙ- ΚΑΔΡΙ 1.ΦΔΣΑ (ΣΤΡΗ ΑΗΓΟΠΡΟΒΗΟ): Θα έρεη πιήξε θαη επηηπρεκέλε σξίκαλζε, απαιιαγκέλα αληηθαλνληθψλ νζκψλ θαη γεχζεσλ κε ηε ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ελφο εθάζηνπ, λα κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο, λα είλαη Α' πνηφηεηαο 2. ΚΑΔΡΗ ειιεληθήο πξνέιεπζεο βάξνπο ελφο ή δχν θηιψλ ηππνπνηεκέλν, λα κε παξνπζηάδεη αιινίσζε ζηελ πθή θαη ζην ρξψκα.

7 ΟΜΑΓΑ Δ ΑΡΣΟ 1.ΦΧΜΗ ΛΔΤΚΟ ηχπνπ 70% ζε θξαληδφια 500 ε 1000 γξακ. κεηά ην ςήζηκν, θαιά ςεκέλν ρσξίο πγξαζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απ ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ ηνπ Γ.Υ.Κ. Σα ηξόθηκα ζα παξαδέδνληαη ζηηο αξρϋο θϊζε κάλα ζηνπο ιεηηνπξγνύληεο παηδηθνύο ζηαζκνύο. 3. Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες ηεο ΓΖΚΔΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΖΚΔΑ ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο. Όια ηα πξνκεζεπόκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ θώδηθα ηξνθίκωλ θαη πνηώλ, ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο, αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Επξωπαϊθήο έλωζεο. Δελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα δηάβξωζεο από έληνκα, ρωξίο ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο κεηνλεθηηθώλ πξώηωλ πιώλ ή αηεινύο επεμεξγαζίαο απηώλ, πξέπεη λα δηαηίζεληαη πάληα ζε ζπζθεπαζία ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεωο. Η κεηαθνξά λα γίλεηαη ζε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα. ΟΜΑΓΑ Α: ΣΡΟΦΗΜΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ Σηκά αλϊ κνλϊδα κϋηξεζεο κε ΦΠΑ 13% 1 Σζνπξεθηα Σεκ. 80ηεκ. 5,00 400,00 2 Λνπθνύκηα θπηέν 75ηεκ. Δλδεηθηηθά ηηκά κε ΦΠΑ 13% θπηέν 92 θπηέα 12, ,00 3 Ρύδη ζπζθ. 1θηινύ Σεκ. 200 ηεκ. 2,00 400,00 4 Μαθαξόληα ζπζθ. 500γξ ηεκ 200ηεκ. 1,00 200,00 5 Χυμοί διάφοροι 250 ΤΕΜΑΧΙΑ 500ηεκ. 1,45 725,00

8 ml 6 Κόκα κόλα κουτί 330 ml 7 Πορτοκαλάδα κουτί 330ml 8 Σπράιτ κουτί 330 ml 9 Λεμονάδα κουτί 330 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 500τεμ 0,50 250,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 500τεμ 0,50 250,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,50 50,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,50 50,00 Όια ηα παξαπϊλω εέδε ζα παξαδέδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηά όπνπ ηνπο ππνδεηθλύεηαη θϊζε θνξϊ θαη κε ηελ ζπρλόηεηα πνπ απαηηεέηαη από ηνλ αλϊδνρν. 4. Πξνκάζεηα ηξνθέκωλ γηα ηηο αλϊγθεο ηωλ Λνπηξώλ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα εηδψλ δηαηξνθήο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Αλαςπθηεξίνπ ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» γηα έλα έηνο. Σα είδε δηαηξνθήο πνπ ζα πξνκεζεπηνχκε θαη γηα ηα νπνία ζα δνζεί πξνζθνξά είλαη ηα αθφινπζα: Όια ηα πξνϊόληα ζα εέλαη αξέζηεο πνηόηεηαο εγθεθξηκϋλωλ εηαηξηώλ επξεέαο θαηαλϊιωζεο κε ηηο αλϊινγεο πηζηνπνηάζεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο πγηεηλάο θαη πνηόηεηαο όπωο απηνέ θαζνξέδνληαη από ηνλ Κώδηθα Σξνθέκωλ θαη Πνηώλ, ηηο ζρεηηθϋο νδεγέεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηεο ΔΔ, ζα εέλαη ηεο απόιπηεο αξεζθεέαο ηνπ θνξϋα, ρωξέο ν πξνκεζεπηάο λα κπνξεέ λα επηθαιεζζεέ γηα όθειόο ηνπ νπνηαδάπνηε ηπρόλ αζϊθεηα. Απνθιεένληαη ηα πξνϊόληα πξνζβεβιεκϋλα από αθϊξεα, πξνϊόληα πεξηϋρνληα ζξαύζκαηα θόθθωλ Ϊλω ηνπ 3%, αλωκϊινπ ρξώκαηνο νζκάο, ζε ζπζθεπαζέεο κε ξύπνπο, ζρηζκϋλεο ά θζαξκϋλεο ά παξακνξθώζεηο κεηαιιηθάο ζπζθεπαζέαο. ηελ πξνζθνξϊ ζα θαηνλνκϊδνληαη ππνρξεωηηθϊ ηα εμάο: Γηα ηα ηππνπνηεκϋλα θαη ζπζθεπαζκϋλα πξνϊόληα, εκπνξηθό ζάκα /βηνκεραλέα παξαγωγάο ζπζθεπαζέαο /εκεξνκελέα ιάμεο /βϊξνο. ΟΜΑΓΑ Α

9 ΔΗΓΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 1. ΒΟΤΣΤΡΟ ΑΣΟΜΗΚΟ, ΤΚΔΤΑΗΑ 10gr.: Πξφζθαηεο παξαγσγήο, ζπζθεπαζία ζθξαγηζκέλν κε αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο 2. ΒΟΤΣΤΡΟ ΚΛΑΗΚΟ, ΤΚΔΤΑΗΑ 250 gr (Κχπειν)Πξφζθαηεο παξαγσγήο. πζθεπαζία ζθξαγηζκέλν κε αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο 3. ΦΧΜΗ ΣΟΣ ΛΔΤΚΟ ζπζθεπαζέα κεγϊιε 680γξ: Πξφζθαηεο παξαγσγήο ρσξίο αιινηψζεηο, κε εκεξνκελία ιήμεο 4. ΦΧΜΗ ΣΟΣ ΗΚΑΛΔΧ ζπζθεπαζέα κηθξά 340γξ: Πξφζθαηεο παξαγσγήο ρσξίο αιινηψζεηο, κε εκεξνκελία ιήμεο 5. ΕΑΥΑΡΖ 1Kg: πζθεπαζία ελφο θηινχ κε αλαγξαθφκελε πξνέιεπζε Α' Πνηφηεηαο 6. ΕΑΥΑΡΖ ΣΗΚ 10γξ: πζθεπαζία ζηηθ κε αλαγξαθφκελε πξνέιεπζε Α' Πνηφηεηαο 7. ΕΑΥΑΡΗΝΖ θνπηέ 105ηεκ. : πζθεπαζία θνπηί κε αλαγξαθφκελε πξνέιεπζε Α' Πνηφηεηαο 8. ΛΑΓΗ ΠΤΡΖΝΔΛΑΗΟ, ΤΚΔΤΑΗΑ 1 ΛΗΣΡΟΤ: Δκθηαισκέλν, ζθξαγηζκέλν κε αλαγξαθφκελεο ζηε θηάιε πξνδηαγξαθέο 9. ΕΑΜΠΟΝ ΥΟΗΡΗΝΟ 1kg: Καιά ζπληεξεκέλν, ζε ρξψκα θπζηνινγηθφ θαη κπξσδηά θπζηνινγηθή, παξαδηδφκελν θαηά πξνηίκεζε ηεο παξαγγειίαο 10. ΚΗΣΡΗΝΑ ΣΤΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΣ(ΓΚΟΤΝΣΑ-ΔΝΣΑΜ) 1 kg: Σπξηά επξσπατθήο πξνέιεπζεο κε αλαγξαθφκελε ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη ηελ εηαηξία πνπ πξνέξρεηαη θαζψο θαη ηα ιηπαξά ηνπο 11. ΚΑΝΔΛΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ ΚΟΤΣΗ 28gr: πζθεπαζία ζε θαιή θαηάζηαζε κε θξέζθν άξσκα θαη θπζηνινγηθφ ρξψκα 12. ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ, ΤΚΔΤΑΗΑ 250Kg : Διιεληθήο πξνέιεπζεο, ζπζθεπαζία αλαιινίσηε, ζαθνχια κε εκεξνκελία ιήμεο 13. ΑΝΣΗΓΤ κεγϊιε, ΤΚΔΤΑΗΑ 500ml: πζθεπαζία αλαιινίσηε, θνπηί ή κπνπθάιη θαιήο δηαηήξεζεο κε εκεξνκελία ιήμεο 14. ΑΝΣΗΓΤ κηθξά, ΤΚΔΤΑΗΑ 250ml: πζθεπαζία αλαιινίσηε, θνπηί ή κπνπθάιη θαιήο δηαηήξεζεο κε εκεξνκελία ιήμεο 15.ΓΑΛΑ ΤΦΖΛΖ ΠΑΣΔΡΗΧΖ,ΤΚΔΤΑΗΑ 1,5lt: Υάξηηλε πζθεπαζία κε εκεξνκελία ιήμεο ρσξίο αιινηψζεηο κε αλαγξαθφκελα ηα ζπζηαηηθά, ηα ιηπαξά θαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο 16. ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 1lt :Υάξηηλε ζπζθεπαζία κε εκεξνκελία ιήμεο κε αλαγξαθφκελα ηα ζπζηαηηθά, ηα ιηπαξά θαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο 17. ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ 410gr :κεηαιιηθφ θνπηί κε εκεξνκελία ιήμεο κε αλαγξαθφκελα ηα ζπζηαηηθά, ηα ιηπαξά θαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο 18. ΓΑΛΑ ΓΗΥΣΤ (10ηεκ) :Γίρηπ κε εκεξνκελία ιήμεο κε αλαγξαθφκελα ηα ζπζηαηηθά, ηα ιηπαξά θαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο

10 19. ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ ΑΣΟΜΗΚΖ 30gr : πζθεπαζία αηνκηθή ζθξαγηζκέλε κε αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο 20. ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ-ΦΤΣΗΚΗ (κε θινχδα) 1θηιφ: πζθεπαζία 1-5 θηιά θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 21. ΜΔΛΗ κεξίδεο 10gr: Αλζέσλ ή πεχθν ζε ζπζθεπαζία αηνκηθή αλαιινίσηε, κε αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζην θνπηί, πξνέιεπζε ρψξαο θαη εηαηξίαο 22. ΜΠΗΚΟΣΑ ΑΛΜΤΡΑ( ΣΤΠΟΤ ΚΡΑΚΔΡ) ΤΚ. 100 gr : πζθεπαζία αλαιινίσηε 100gr, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 23. ΜΠΗΚΟΣΑ ΑΛΜΤΡΑ ( ΣΤΠΟΤ ΒΑΣΟΝΔΣΔ) ΤΚ. 150 gr : πζθεπαζία αλαιινίσηε 150gr, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ ΟΜΑΓΑ Β ΔΗΓΖ ΑΦΔΦΖΜΑΣΟ 1. ΝΔΚΑΦΔ γξ: ζπζθεπαζία γξ. κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 2. ΔΠΡΔΟ :ζπζθεπαζία θηινχ, αξίζηεο πνηφηεηαο, 80% Arabicca-20% Robusto κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 3. ΟΚΟΛΑΣΑ: ζε κνξθή ζθφλεο γηα ξφθεκα, ζπζθεπαζία θηινχ, αξίζηεο πνηφηεηαο, 33% θαθάν, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 4. ΔΠΡΔΟ ΝΣΔΚΑΦΔΨΝΔ: ζπζθεπαζία θηινχ, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 5. ΝΔΚΑΦΔ ΝΣΔΚΑΦΔΨΝΔ 200 ΓΡ: ζπζθεπαζία 200 γξ, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 6. ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ: ζπζθεπαζία θηινχ, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 7. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΦΔ: ζπζθεπαζία θηινχ, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ 8. ΜΠΗΚΟΣΑΚΗ ΑΣΟΜΗΚΟ 50 ΣΔΜ: ζπζθεπαζία αλαιινίσηε 50 ηεκ, κε γεχζε θαλέια, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε εκεξνκελία ιήμεο θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ ΟΜΑΓΑ Γ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ, ΥΤΜΟΗ, ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΑ ΝΔΡΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟ ΣΗΜΖ ΜΔΡΗΚΟ

11 ΜΔΣΡΖΖ ΜΠΤΡΑ ΖΔΗΝΔΚΔΝ 330ml γπάιηλν 1. 2 κπνπθάιη ΜΠΤΡΑ FISCHER 330 ml γπάιηλν κπνπθάιη ΣΖΣΑ ΜΟΝ ΑΓΟ ΤΝΟΛΟ , ,80 ΜΠΤΡΑ AMSTEL 330 ml γπάιηλν κπνπθάιη , , ,34 867,00 4. ΜΠΤΡΑ ΜΤΘΟ330ml γπάιηλν κπνπθάιη 50 13,77 688, ΜΠΤΡΑ KAISER 330ml γπάιηλν κπνπθάιη KIB ,34 693, ΜΠΤΡΑ ΑΛΦΑ330ml γπάιηλν κπνπθάιη ,26 397, ΜΠΤΡΑ CARIB κπνπθάιη Μ.Υ KIB , ,88 8. ΜΠΤΡΑ BUD κπνπθάιη Μ.Υ 20 33,05 660,96 9. ΜΠΤΡΑ ΒΑΡΔΛΗ ΜΔΓΑΛΟ ΣΔΜΑΥ. 3 51,68 155, ΜΠΤΡΑ BUCKLAIRE κπνπθάιη Μ.Υ 15 17,34 260, ΣΑΝΣΑΛΗ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΛΔΤΚΟ 0187ml 180 0,87 156, ΣΑΝΣΑΛΗ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ 187ml 180 0,92 165, ΚΡΑΗ ΛΔΤΚΟ 700ml 110 3,57 392, ΚΡΑΗ ΚΟΚΚΗΝΟ 700ml 110 3,57 392, ΟΤΗΚΗ CUTTY SARK 700ml ,28 257, ΟΤΗΚΗ FAMOUS GROUSE 700ml ,28 257, ΟΤΗΚΗ GRANT S 700ml ,77 137, ΟΤΗΚΗ JAMESON 700ml ,22 129, ΟΤΗΚΗ JOHNNIE WALKER 700ml ,28 357, ΟΤΗΚΗ CHIVAS REGAL 12 ΔΣΩΝ 700ml ,44 67, ΟΤΗΚΗ JACK DANIELS 700ml ,20 60, ΟΤΗΚΗ ΖΑΗG 700ml 15 14,28 214, ΟΤΗΚΗ BALLANTINES 700ml 3 14,28 42, ΟΤΗΚΗ BELL S 700ml 3 14,28 42, ΟΤΗΚΗ DEWAR S 700ml 10 14,28 142, ΟΤΗΚΗ JEB 700ml 3 14,28 42, ΟΤΗΚΗ CANADIAN CLUB 700ml 1 17,14 17, ΟΤΗΚΗ CARDHU 700ml 1 25,30 25, ΟΤΗΚΗ JOHNNIE WAL.BLACK LABEL 512ΔΣΩΝ 700ml 2 21,93 43, ΟΤΗΚΗ DIMPLE 15 ΔΣΩΝ 700ml ,48 48, ΣΕΗΝ GORDON S 700ml ,55 313, ΣΕΗΝ TANGUERAY 700ml 4 17,85 71, OYZO ΣΑΝΣΑΛΗ 1500ml 30 12,65 379,44

12 4 34. ΣΗΠΟΤΡΟ 500ml 40 6,99 279, CAMPARI 700ml 7 13,87 97, ΣΔΚΗΛΑ JOSE CUERVO ΚΗΣΡΗΝΖ 700ml ,00 144, ΣΔΚΗΛΑ JOSE CUERVO ΛΔΤΚΖ 700ml 2 18,05 36, PORTO SANDEMAN 700ml 1 10,61 10, KONIAK METAXA 3* 700ml 8 11,22 89, KONIAK METAXA 5* 700ml 3 12,85 38, KONIAK METAXA 7* 700ml 2 18,16 36, ΗΡΟΠΗ LIME 700ml 5 3,06 15, ΗΡΟΠΗ GRENANDINE 700ml 5 3,06 15, ΒΟΣΚΑ STOLICHNAYA 700ml 15 13,26 198, ΒΟΣΚΑ SMIRNOF 700ml 8 14,28 114, ΒΟΣΚΑ ABSOLUT 700ml 20 14,69 293, ΒΟΣΚΑ SMIRNOF COSMOPOLITAN 700ml 3 15,91 47, ΒΟΣΚΑ URSUSSMIRNOF NORTH 700ml 8 14,28 114, MARTINI BIANCO 1lt 3 8,16 24, MARTINI ROSSO 1lt 3 8,77 26, ΡΟΤΜΗ ΒΑCARDI 1lt 15 19,99 299, ΡΟΤΜΗ CAPTAIN MORGAN 1lt 3 18,77 56, ΡΟΤΜΗ HAVANA CLUB 700ml 8 21,42 171, ΡΟΤΜΗ HAVANA CLUB ANEJO 700ml 3 17,65 52, SAMBUCA 700ml 5 11,63 58, ΛΗΚΔΡ SOUTHERN COMFORT 700ml 5 19,18 95, ΛΗΚΔΡ BALLEY S 700ml 5 15,50 77, ΛΗΚΔΡ DISARONNO AMARETTO 700ml 3 19,07 57, ΛΗΚΔΡ COINTREAU 700ml 3 18,97 56, ΛΗΚΔΡ DRAMBUIE 700ml 4 22,24 88, ΛΗΚΔΡ GRAND MARNIER 700ml 2 21,01 42, ΛΗΚΔΡ KAHLUA 700ml 3 16,12 48, ΛΗΚΔΡ MALIBU 700ml 3 15,20 45, ΛΗΚΔΡ HEGERMEISTER 700ml 8 14,59 116, PATIDA DE COCO 700ml 3 10,00 29, GORDON S SPACE 275ml 190 1,71 325, ΟΤΡΩΣΖ 250 κε 24θηάιεο γπάιηλεο 50 6,59 329,46 ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ LIGHT-ZERO /ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΓΑ/ ΛΔΜΟΝΑΓΑ/ΠΡΑΪΣ/ΣΟΝΗΚ/ 250 κε θηάιεο γπαιί 400 8, , ΑΜΗΣΑ ΒΤΗΝΟ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ , , ΑΜΗΣΑ ΠΟΡΣ. 100% 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ 80 15, , ΑΜΗΣΑ ΜΟΣΗΟΝ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ , , ΑΜΗΣΑ ΡΟΓΗ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ 15 17,93 268, ΑΜΗΣΑ ΡΟΓΑΚΗΝΟ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ 70 15, , ΑΜΗΣΑ ΑΝΑΝΑ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ 20 18,31 366, ΑΜΗΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ 1lt κε 12 ηεκάρηα ράξηηλν θ 50 13,37 668, AMITA ΓΚΡΔΗΠ ΦΡΟΤΣ 1lt 12ηεκάρηα 10 18,64 186,35

13 ράξηηλν θ 77. ΝΔΡΟ PERRIER 232ml κε 24 θηάιεο 10 19,20 191, ΝΔΡΟ ΗΟΛΖ ΑΝΘΡΑΚΟΤΥΟ 250ml κε 24 θηάιεο 10 13,36 133, ΣΑΗ ΛΔΜΟΝΗ/ ΡΟΓΑΚΗΝΟ ΚΟΤΣΗ κεηαιιηθφ 330 gr κε 24 ηεκ , , ΣΑΪ ΦΡΟΤΣΑ ΓΑΟΤ 500ml κε 12 θηάιεο ΚΗΒ πιαζηηθέο 81. RED BULL ΜΠΟΤΚΑΛΗ 250ml κε 24 θηάιεο γπαιί ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 20 11,15 222, , , , , ,73 ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΟ 13% ΦΠΑ 1 ΝΔΡΟ ΓΡΟΗΑ 500 κε 24 θηάιεο πιαζηηθέο 600 2, ΝΔΡΟ ΓΡΟΗΑ 1,5L κε 6 θηάιεο πιαζηηθέο 20 1,25 25 ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 13% ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ , ,91 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 13% & 23% ΦΠΑ 42776,64 ΟΜΑΓΑ Γ ΠΑΓΧΣΑ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣ ΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓ Ο ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1 Κώνος (ηύποσ μπιζκόηο) κιβώηιο 7,80 195ηεμ ,00 2 Κύπελα παγωηού Φάρηινα κιβώηιο 11,80 200ηεμ ,00 3 Παγωηό γρανίηα θράοσλα 5lt ζκαθάκι 90 11, ,40 4 Παγωηό διάθορες απλές γεύζεις (βανίλια, ζοκολάηα, θράοσλα, μπανάνα, θιζηίκι) ζκαθάκι 5lt ζκαθάκι 390 8, , Παγωηό καραμέλα ζκαθάκι 5lt Παγωηό ζηραηζιαηέλλα ζκαθάκι 5lt Παγωηό ( ζπέζιαλ καηηγορία) βαηόμοσρο SORBET ζκαθάκι 5,5lt ζκαθάκι ζκαθάκι ,30 8,30 830,00 830,00 7 ζκαθάκι 14, ,00 8 Παγωηό ( ζπέζιαλ ζκαθάκι 30 17,52 525,60

14 9 καηηγορία) Τιραμιζού ζκαθάκι 5,5lt Παγωηό ( ζπέζιαλ καηηγορία)βανίλια ζοκολάηα κοσκις ζκαθάκι 5,5lt ζκαθάκι 21, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.755,00 ΦΠΑ 13% 1.138,15 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 9.893,15 Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ δηαηξνθήο ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα θηίξηα ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη θαηφπηλ εληνιήο. Ζ «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Δηαηξίαο. Σα είδε πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα παγσηψλ παξαδίδνληαη κε ηελ ζπζθεπαζία ηνπ εκπνξίνπ κε κεηαθνξηθά κέζα (ςπγείν- θαηάςπμε) θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαςπθηεξίνπ καο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο θαζεκεξηλά θαη φπνηε παξαζηεί αλάγθε. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιακβάλεη θαη λα αληηθαζηζηά ηα αιινησκέλα παγσηά, ψζηε λα είλαη εθηθηή θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε φπσο λα δηαζθαιίδεηαη ε άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαςπθηεξίνπ, ελφςεη θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή πξνκήζεηαο λα εθνδηάζεη ηελ «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα ησλ εηδψλ δηαηξνθήο. Οη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη κε γξαπηή ή ηειεθσληθή παξαγγειία απφ ηελ «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.». Όια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθήξπμεο. ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ ΑΡΗΓΑΗΑ 15/04/2013 ΑΡΗΓΑΗΑ 15/04/2013 Ζ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ Ζ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΡΗΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΜΑΝΣΖ ΟΦΗΑ ΠΔ ΟΗΚΟΝ/ΚΟΤ ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ ΚΟΡΟΗΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

επιχείρησης σύμφωνα με την αριθ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας

επιχείρησης σύμφωνα με την αριθ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 23/03/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:209 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΧΥΜΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 35.902,25 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (44.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΧΥΜΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 35.902,25 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (44. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 17/12/2014 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1149 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17085/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-ΗΤΡ. Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και αλκοολούχων. ποτών

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-ΗΤΡ. Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και αλκοολούχων. ποτών ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ εμφιαλωμένων νερών και αλκοολούχων ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ποτών ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-9Θ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-9Θ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 18896/06-06-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 18896/06-06-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΡΙΓΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 18896/06-06-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

πζθεπαζκέλν ζε ηππνπνηεκέλε θαηάιιειε πιαζηηθή ζαθνχια,βάξνπο ηνπ ½ ή 1 θηινχ.

πζθεπαζκέλν ζε ηππνπνηεκέλε θαηάιιειε πιαζηηθή ζαθνχια,βάξνπο ηνπ ½ ή 1 θηινχ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ Γ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί ζε απφιπηεο ηηκέο νη νπνίεο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη κφλν ζηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ηελ ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:8910 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Περηετόκελα: 1. Σετληθά Περηγραθά 2. Δλδεηθηηθός Προϋποιογηζκός

Περηετόκελα: 1. Σετληθά Περηγραθά 2. Δλδεηθηηθός Προϋποιογηζκός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ) ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: 620 ΥΡΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Σζιλεδάκη Μαρία-Όρζολα ΣΗΛ.: 2321 3 52642 FAX: 2321 3 52 648 Αρηζ. Πρφη.:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Σο προσφερόμενο φρέσκο γάλα θα πρέπει επί πλέον και σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών (άρθρο 80) να διαθέτει:

Σο προσφερόμενο φρέσκο γάλα θα πρέπει επί πλέον και σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών (άρθρο 80) να διαθέτει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΤΑ Αρ.πρωτ.24091/16-9-2015 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ -ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΓΗΜΟ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 71.979,60 ζπκπ. Φ.Π.Α. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 58.520,00 σωπίρ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

coffee Ελληνικός 2.00 Greek Coffee Ελληνικός διπλός 2.50 Greek Coffee Double Espresso (Macchiato, Lungo, Ristretto)

coffee Ελληνικός 2.00 Greek Coffee Ελληνικός διπλός 2.50 Greek Coffee Double Espresso (Macchiato, Lungo, Ristretto) coffee Ελληνικός 2.00 Greek Coffee Ελληνικός διπλός 2.50 Greek Coffee Double Espresso (Macchiato, Lungo, Ristretto) 2.00 Espresso (Macchiato, Lungo, Ristretto) Espresso Διπλό 2.50 Espresso Double Espresso

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

PREMIUM VODKA / ΠΡΕΜΙΟΥΜ ΒΟΤΚΑ SMIRNOFF BLACK, BELVEDERE 9.00 MIX WITH ENERGY DRINK 10.00

PREMIUM VODKA / ΠΡΕΜΙΟΥΜ ΒΟΤΚΑ SMIRNOFF BLACK, BELVEDERE 9.00 MIX WITH ENERGY DRINK 10.00 WHITE SPIRITS /ΛΕΥΚΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (4 CL) PREMIUM VODKA / ΠΡΕΜΙΟΥΜ ΒΟΤΚΑ SMIRNOFF BLACK, BELVEDERE 9.00 MIX WITH ENERGY DRINK 10.00 DE LUXE VODKA / ΝΤΕ ΛΟΥΞ ΒΟΤΚΑ STOLICHNAYA ELIT, BELUGA, CIROC 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 4 Ο Γραφείο Τηλ.:23520-41690 Φ.900/6/4196 Σ. 37 Πλαταµώνας, 25 Φεβ 16 Συν. Μια (1) ιακήρυξη ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: ιάφορα Θέµατα ( ηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα