ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε."

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1869 Αποτίµηση και ανασχεδιασµός υφιστάµενου επταωρόφου δοµήµατος σύµφωνα µε τον ΚΑΝΕΠΕ Assessment and Retrofit Design of an existing 7-storey building acc. the Greek Intervention Code Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε. ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου Εφαρµοσιµότητας του ΚΑΝονισµού ΕΠΕµβάσεων, που εκπονήθηκε από την εταιρεία ΟΜΟΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί (2007) για λογαριασµό του ΟΑΣΠ. Η µελέτη εκπονήθηκε για υφιστάµενο επταώροφο κτίριο που ανεγέρθηκε στα τέλη της δεκαετίας του εξήντα. Στο κείµενο αναπτύσσονται οι µεθοδολογίες αποτίµησης και ανασχεδιασµού, ενώ γίνονται στίξεις σε κρίσιµα ή/και σε αµφιλεγόµενα σηµεία του Κανονισµού. ABSTRACT : The paper constitutes a condensed version of the Applicability Study on the Greek Intervention Code, elaborated by DOMOS Consulting Engineers on behalf of the Greek Earthquake Planning and Protection Organization. The study concerns an existing 7- storey building constructed about the end of the 60 s decade. The assessment and retrofit design methodologies are exhibited, whereas emphasis is given on the Code s critical and ambiguous points. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη εφαρµοσιµότητας του ΚΑΝΕΠΕ (2006) εκπονήθηκε για υπάρχον επταώροφο κτίριο (Σχήµα 1) επί των οδών Καλλιρόης, Παπαζαχαρίου και Λαγουµιτζή στον ήµο Καλλιθέας. Το κτίριο ανεγέρθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 βάσει σύννοµης οικοδοµικής άδειας, που εκδόθηκε το Αποτελείται από ένα υπόγειο, ισόγειο (άνευ καταστηµάτων ή pilotis), τµήµα ηµιωρόφου, και έξι πλήρεις ορόφους. Ο φέρων οργανισµός του έχει µελετηθεί σύµφωνα µε τους τότε ισχύοντες ελληνικούς κανονισµούς (Κανονισµός Σκυροδέµατος 1954, Αντισεισµικός Κανονισµός 1959). Χαρακτηρίζεται ως οιονεί κανονικό στη µόρφωσή του σε κάτοψη και καθ ύψος. Η διάταξη των φερόντων δοµικών στοιχείων (υποστυλώµατα, δοκοί) εξυπηρετούσε τις λειτουργικές ανάγκες της αρχικής χρήσης (ξενοδοχείο). Υπάρχουν τοιχώµατα ακαµψίας (ελαφρώς ωπλισµένα) στους πυρήνες κλιµακοστασίου και ανελκυστήρα. Οι πλάκες είναι συµπαγείς πάχους 13-15cm. Η θεµελίωση του δοµήµατος είναι επιφανειακή και µορφώνεται ως συνδυασµός πεδιλοδοκών και µεµονωµένων πεδίλων µε συνδετήρια δοκάρια. 1 Πολιτικός Μηχανικός, ΟΜΟΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί,

2 Το κτίριο αγοράστηκε από το Πάντειο Πανεπιστήµιο στις αρχές της δεκαετίας του 90, και έκτοτε χρησιµοποιήθηκε ως φοιτητική εστία. Στις αρχές του 2004 ανατέθηκε στα µελετητικά γραφεία:. Ποτηρόπουλος-Λ. Ποτηροπούλου & Συνεργάτες, ΟΜΟΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί και C&M Τεχνική, η εκπόνηση των µελετών για την "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ", υπό την επίβλεψη του Πολιτικού Μηχανικού κ. ηµήτρη Καντιάνη. Σχήµα 1. Επταώροφο κτίριο επί των οδών Καλλιρόης, Παπαζαχαρίου και Λαγουµιτζή στον ήµο Καλλιθέας. Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ Η διερεύνηση-τεκµηρίωση του υφιστάµενου δόµηµατος διεξήχθη σε επαρκή έκταση και βάθος, µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση των αβεβαιοτήτων στα δεδοµένα της αποτίµησης και ανασχεδιασµού. Προς τούτο αποτυπώθηκε εκ νέου ο φέρων οργανισµός (και διασταυρώθηκαν τα διαθέσιµα σχέδια ξυλοτύπων), καταγράφηκαν οι όποιες βλάβες, πραγµατοποιήθηκε εδαφοτεχνική έρευνα και διενεργήθηκαν επιτόπου και εργαστηριακοί έλεγχοι των υλικών δόµησης (σκυρόδεµα, χάλυβας). Οι διατοµές οπλισµών µε τις οποίες διενεργήθηκαν οι έλεγχοι επάρκειας των υφιστάµενων δοµικών στοιχείων Ω.Σ., αποφασίστηκαν (µε εύλογες υποθέσεις κατά την κρίση του µελετητή), συνεκτιµώντας τις αναγραφές οπλισµού στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, τα δεδοµένα εκ των αποκαλύψεων (µε χρήση σφυροκάλεµου) και τα αποτελέσµατα των µαγνητικών ανιχνεύσεων. 2

3 Ο ξυλότυπος τυπικού ορόφου του δοµήµατος δίνεται στο Σχήµα 2. Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων Η Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων. εδοµένα Προέλευση εδοµένων Στάθµη Αξιοπιστίας Γεωµετρικά στοιχεία θεµελίωσης Σχέδια αρχικής µελέτης µη επιβεβαιωµένα. Ικανοποιητική Εύλογη θεώρηση µηχανικού. Γεωµετρικά στοιχεία ανωδοµής Υλικά φ.ο. Σκυρόδεµα Χάλυβας Τοιχοπληρώσεις (γεωµετρία-δόµηση) Οπλισµοί (πλήθος, διάταξη, λεπτοµέρειες) Αποτύπωση φέροντος οργανισµού. Σχέδια αρχικής µελέτης επιβεβαιωµένα και διορθωµένα. Παραδοχές αρχικής µελέτης. Εφαρµογή πυρηνοληψίας και εµµέσων µεθόδων. Παραδοχές αρχικής µελέτης επιβεβαιωµένες µε οπτική αναγνώριση. εν κρίθηκε σκόπιµη η διερεύνησή τους, καθότι αποφασίστηκε να αµεληθεί η συµµετοχή τους. Σχέδια αρχικής µελέτης επιβεβαιωµένα µε αποκαλύψεις. Μαγνητικές ανιχνεύσεις. Εύλογες θεωρήσεις µηχανικού. Ικανοποιητική Ικανοποιητική Ικανοποιητική _ Ικανοποιητική ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το επιλεχθέν σχήµα επεµβάσεων έχει ως εξής: Κατεδάφιση όλων των προσκτισµάτων του δώµατος. Καθαιρέσεις τµηµάτων πλακών και δοκών ωπλισµένου σκυροδέµατος µε αδιατάρακτη κοπή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Αρχιτεκτονικής Μελέτης. Τοπικές επισκευές (αποκαταστάσεις διατοµών) δοµικών στοιχείων που εµφανίζουν προβλήµατα ανθεκτικότητας, ήτοι επιφανειακές ρηγµατώσεις, εκτινάξεις επικαλύψεων, αποφλοιώσεις και οξειδώσεις των ράβδων οπλισµού, µε χρήση πολυµερικών κονιαµάτων, εποξειδικών ρητινών και αναστολέων διάβρωσης. Τοπικές ενισχύσεις δοµικών στοιχείων (υποστυλώµατα, δοκοί, κόµβοι πλαισίων), µε υφάσµατα και επικολλητά ελάσµατα ινοπλισµένου πολυµερούς. Προσθήκη νέων υποστυλωµάτων σε υφιστάµενους κόµβους έµµεσων στηρίξεων δοκών και µονολιθική σύνδεση αυτών µε τα υφιστάµενα πλαίσια. Προσθήκη νέων τοιχωµάτων Ω.Σ. και µονολιθική σύνδεση αυτών µε τα υφιστάµενα διαφράγµατα και τα υφιστάµενα πλαίσια. 3

4 Το επιλεχθέν σχήµα επεµβάσεων αποβλέπει: α. Στην εξασφάλιση των υποστυλωµάτων και των δοκών έναντι ψαθυρών µορφών αστοχίας (περίδεση µε υφάσµατα ινοπλισµένου πολυµερούς). β. Στην βελτίωση της µετελαστικής απόκρισης των δοµικών µελών (αύξηση τοπικής πλαστιµότητας) κυρίως των υποστυλωµάτων (περίδεση µε υφάσµατα ινοπλισµένου πολυµερούς). γ. Στην αύξηση της αντοχής και της δυσκαµψίας του δοµήµατος (προσθήκη νέων υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων Ω.Σ. σε επιλεγµένες θέσεις της κάτοψης). δ. Στην αύξηση του διαθέσιµου συντελεστή συµπεριφοράς (q) του δοµήµατος µε αντίστοιχη αύξηση των δεικτών πλαστιµότητας (q µ ) και υπεραντοχής (q ο ) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυµητή στάθµη επιτελεστικότητας (αύξηση τοπικών πλαστιµοτήτων και αντοχών, προσθήκη νέων στοιχείων που αναλαµβάνουν ικανό µέρος της σεισµικής δράσης). ε. Στον περιορισµό των µετακινήσεων του δοµήµατος εντός των ελεγχόµενων ορίων µε κριτήριο την µείωση του δείκτη DRIFT k (µέσο σχετικό βέλος ορόφου). Ο ξυλότυπος τυπικού ορόφου του ενισχυµένου δοµήµατος δίνεται στο Σχήµα 3. E.Z. Σχήµα 2. Ξυλότυπος τυπικού ορόφου του υφιστάµενου δοµήµατος. 4

5 Ά ξονας σ χε δίου αρχιτεκτονικής µελέτης E.Z. Ά ξονας σχεδίου αρχ ι τ. µελέτης Σχήµα 3. Ξυλότυπος τυπικού ορόφου του ενισχυµένου δοµήµατος. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΙΣΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι στόχοι ανασχεδιασµού του φέροντος και του µη-φέροντος οργανισµού αποτελούν συνδυασµούς, αφενός µιας στάθµης επιτελεστικότητας και αφετέρου µίας σεισµικής δράσης, µε δεδοµένη «ανεκτή πιθανότητα υπέρβασης κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου» (σεισµός σχεδιασµού). Σύµφωνα µε την απαίτηση του Κυρίου του Έργου, ως στόχος αποτίµησης, επιλέγεται η στάθµη επιτελεστικότητας [Β] (για τον φέροντα οργανισµό), έναντι σεισµού σχεδιασµού µε πιθανότητα υπέρβασης 10% εντός του συµβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών. Στον Πίνακα 2 κωδικοποιούνται οι συντελεστές της γενικής ανίσωσης ασφαλείας της αποτίµησης και του ανασχεδιασµού. ΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Για τον προσδιορισµό των καµπυλών απόκρισης άκρου µέλους "F-δ" αναπτύχθηκε το λογισµικό COMBRES (COncrete MEmber RESponse) σε γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic. Το λογισµικό υπολογίζει καµπύλες απόκρισης άκρου δοµικού µέλους για ορθογωνικές διατοµές υποστυλωµάτων-τοιχωµάτων και διατοµές πλακοδοκών κατά ΚΑΝΕΠΕ (βλ. Σχήµα 4). 5

6 Συντελεστές ασφαλείας Αντιπροσωπευτικές τιµές ιδιοτήτων υλικών Συντελεστής ασφαλείας προσοµοιώµατος ανάλυσης γ Sd Συντελεστής ασφαλείας δράσεων σεισµικού συνδυασµού γ F, ψ 2 Συντελεστής ασφαλείας προσοµοιώµατος αντίστασης γ Rd Πίνακας 2. Συντελεστές της γενικής ανίσωσης ασφαλείας. ράσεις γ Sd =1,00 (δόµηµα χωρίς βλάβες και επεµβάσεις) γ g=1,00 ψ 2=0,30 Σε όρους εντατικών µεγεθών γ Rd= 1,50 πρωτ. στοιχεία 1,20 δευτερ. στοιχεία γ Rd γ Sd=1,00 γ Rd=1,00 γ c=1,50 Αντιστάσεις Συντελεστής ασφαλείας Σκυρόδεµα υφιστάµενων υλικών γ m Τοιχοπληρώσεις Συντελεστής ασφαλείας νέων υλικών γ m Σε όρους παραµορφωσιακών µεγεθών γ Rd=1,50 [δ θ u ΚΑΝΕΠΕ 7.2.4] γ c=1,00 Χάλυβας γ s=1,15 γ s=1,00 Σκυρόδεµα γ c=1,50 1,05=1,58 γ c=1,00 Χάλυβας γ s=1,15 1,05=1,20 γ s=1,00 ΙΟΠ Αντιπροσωπευτική τιµή ιδιότητας υλικού γ ΙΟΠ=1,20 Αντιπρ. Τιµή= x s ή Αντιπρ. Τιµή=Χαρακ. Τιµή "k" (κατά ΕΚΩΣ 2000) γ ΙΟΠ=1,00 µε παράλληλη χρήση κατάλληλου γ Rd Αντιπρ. Τιµή= x Σχήµα 4. Το γραφικό περιβάλλον του λογισµικού COMBRES (COncrete MEmber RESponse). 6

7 Μήκος ιάτµησης & Ενεργός υσκαµψία Για τον υπολογισµό της ενεργούς δυσκαµψίας, χρησιµοποιούνται οι προσεγγιστικές εκφράσεις για το µήκος διάτµησης που προτείνονται από τον ΚΑΝΕΠΕ. Με εξαίρεση την ιδεατή περίπτωση αµφίπακτου στοιχείου που καταπονείται από ίσες και αντίθετες καµπτικές ροπές στα πακτωµένα άκρα του, το µήκος διάτµησης διαφέρει για τα δύο άκρα ενός δοµικού µέλους. Το µήκος διάτµησης έχει άλλη τιµή στο άκρο δοκού, όπου εφελκύεται το άνω πέλµα και διαφορετική τιµή στο έτερο άκρο δοκού, όπου εφελκύεται το κάτω πέλµα. Ειδικά δε, στην δεύτερη περίπτωση (εφελκυσµός κάτω πέλµατος), το µήκος διάτµησης ενδέχεται να προκύπτει µεγαλύτερο από το µήκος της δοκού. Παρά ταύτα, για το κρίσιµο άκρο της δοκού (εφελκυσµός άνω πέλµατος), το µήκος διάτµησης παραµένει οιονεί σταθερό κατά τη διάρκεια της απόκρισης µετά τη διαρροή. Οι ενεργές δυσκαµψίες υπολογίζονται για στάθµη αξονικού φορτίου εκ του συνδυασµού G+ψ 2 Q. Το συνεργαζόµενο πλάτος πλακοδοκών σε κάθε πλευρά του κορµού υπολογίζεται ίσο µε το ¼ του ανοίγµατος της δοκού. Με δεδοµένο ότι η αρχική ενεργός δυσκαµψία δοµικού στοιχείου υπολογίζεται για στάθµη αξονικού φορτίου εκ του συνδυασµού G+ψ 2 Q, τίθεται βεβαίως το κρίσιµο ερώτηµα, αν θα πρέπει να επικαιροποιούνται οι ενεργές δυσκαµψίες (λόγω συνεχούς µεταβολής της αξονικής δύναµης) πριν την διαρροή του στοιχείου (και όταν συγχρόνως έχουν ήδη διαρρεύσει γειτονικά στοιχεία), σε κάθε υπολογιστικό βήµα της Ανελαστικής Στατικής Ανάλυσης. Εντατικά Μεγέθη ιαρροής Ο υπολογισµός των Μ y (3) και Μ y (2) [ροπές διαρροής στους άξονες της διατοµής (3) και (2) αντίστοιχα] διενεργήθηκε µέσω προγραµµάτος που παράγει διαγράµµατα αλληλεπίδρασης διαξονικής κάµψης υπό ορθή δύναµη, για διάφορες στάθµες της τελευταίας. Στην µελέτη χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό INCA2 (Version ) του TU Hamburg. Ο υπολογισµός των V R (2) και V R (3) [τέµνουσες αστοχίας στους άξονες της διατοµής (2) και (3) αντίστοιχα] ακολουθεί την, κατά ΕΚΩΣ 2000, σχέση: ( ) VR = min V Rd2, 0.5VRd1 + Vwd µε γc=1,50 & γs=1,15 (1) Ο µειωτικός συντελεστής ανακύκλισης επί της συµβολής του σκυροδέµατος στην αναλαµβανόµενη τέµνουσα, έχει θεωρηθεί (κατά παραβίαση του ΕΚΩΣ 2000), για λόγους υπολογιστικής οικονοµίας, γενικώς ίσος µε 0,50 (ανεξάρτητος της ανηγµένης αξονικής). Παραµορφωσιακά Μεγέθη ιαρροής και Αστοχίας Προκειµένου να αποφευχθούν συγχύσεις, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, ότι τα µεγέθη "πλαστική γωνία στροφής χορδής" και "γωνία στροφής πλαστικής άρθρωσης" ορίζονται διαφορετικά (όπως εµµέσως διατυπώνεται και στο Παράρτηµα 7Η του ΚΑΝΕΠΕ,2006). Το µέγεθος "γωνία στροφής πλαστικής άρθρωσης" δίνεται από τη σχέση: φ pl u ( 1 ) ( 1 ) = r u r y L pl (2) Αντιστοίχως, το µέγεθος "πλαστική γωνία στροφής χορδής" δίνεται από τη σχέση: 7

8 0.5L pl 0.5L ( 1 pl pl ) ( 1 ) θ = L 1 = φ 1 pl u r pl u u r y LS Ls (3) (Πρακτικά το άκρο χορδής αφίσταται εκ της ιδεατής θέσης πλαστικής άρθρωσης κατά 0.5Lpl.) Τέλος η "γωνία στροφής χορδής στην αστοχία" δίνεται από τη σχέση: 0.5L ( 1 pl pl ) ( 1 ) θ = θ + L 1 = θ + θ r r L u y pl y u u y S (4) Οι ανωτέρω αποσαφηνίσεις είναι απαραίτητες, δεδοµένου ότι τα (διαδεδοµένα) λογισµικά ανελαστικής στατικής ανάλυσης που ακολουθούν τις οδηγίες της FEMA 356 (2000), αναφέρονται στο µέγεθος "γωνία στροφής πλαστικής άρθρωσης", τόσο για τα παραµορφωσιακά µεγέθη προσοµοίωσης, όσο και για τα παραµορφωσιακά µεγέθη ελέγχου επιτελεστικότητας. Τύποι Πλαστικών Αρθρώσεων στο Λογισµικό Ανελαστικής Στατικής Ανάλυσης Υιοθετήθηκαν δύο τύποι πλαστικών αρθρώσεων: Πλαστική άρθρωση τύπου Α (Σχήµα 5), για απλή µονοαξονική κάµψη [Μ(3)] µε πρόβλεψη πρώιµης ψαθυρής αστοχίας σε τέµνουσα [V(2)] (έµµεση ικανοτική πρόβλεψη). Εφαρµόζεται στις συνήθεις περιπτώσεις άκρων δοκών (Ν=0) µε απλουστευτικές παραδοχές για το µήκος διάτµησης (κατά ΚΑΝΕΠΕ). Πλαστική άρθρωση τύπου Β (Σχήµα 6), για διαξονική κάµψη υπό ορθή δύναµη [Μ(3),Μ(2),Ν] -άκρα µέλους- & συγχρόνως για διαξονική διάτµηση [V(2),V(3)] -µέσο µέλους-. Ο ως άνω τύπος συνοδεύεται από περιβάλλουσα αστοχίας στον τρισδιάστατο χώρο [Μ(3), Μ(2), Ν].Εφαρµόζεται στις περιπτώσεις κατακόρυφων µελών µε απλουστευτικές παραδοχές για το µήκος διάτµησης (κατά ΚΑΝΕΠΕ). Σχήµα 5. Πλαστική άρθρωση τύπου Α για απλή µονοαξονική κάµψη µε πρόβλεψη πρώιµης ψαθυρής αστοχίας σε τέµνουσα (έµµεση ικανοτική πρόβλεψη). 8

9 Σχήµα 6. Πλαστική άρθρωση τύπου Β για διαξονική κάµψη υπό ορθή δύναµη -άκρα µέλους- & για διαξονική διάτµηση -µέσο µέλους-. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Οι αναλύσεις πριν τις επεµβάσεις διενεργήθηκαν µε το λογισµικό ETABS-NL Version της εταιρείας CSI Hellas. Το προσοµοίωµα µορφώθηκε στο χώρο, ακολουθώντας κατά το δυνατόν πιστότερα την γεωµετρία του δοµήµατος και τις διαστάσεις των δοµικών στοιχείων. Ο φορέας προσοµοιώθηκε µε τις παρακάτω απλοποιητικές παραδοχές: Οι κόµβοι της στάθµης θεµελίωσης θεωρούνται πλήρως πακτωµένοι. Τα περιµετρικά τοιχώµατα του υπογείου προσοµοιώνονται ως απαραµόρφωτοι δίσκοι. Οι πλάκες θεωρούνται ως απαραµόρφωτα (ιδεατώς ατενή) διαφράγµατα. Τα τοιχώµατα (κατακόρυφα στοιχεία µε λόγο πλευρών 4) προσοµοιώνονται ως γραµµικά πεπερασµένα στοιχεία. Αγνοήθηκαν µικρές ανισοσταθµίες στα επίπεδα των πλακών. Οι δοκοί συζεύξεως (οριζόντια στοιχεία µικρού µήκους που συζευγνύουν κατακόρυφα στοιχεία µεγάλης δυσκαµψίας) χαρακτηρίζονται ως δευτερεύοντα στοιχεία και προσοµοιώνονται µε αρθρωτές συνδέσεις στα άκρα τους. Αποφασίστηκε όπως αµεληθεί η συµµετοχή των τοιχοπληρώσεων στο σχήµα αντίστασης του δοµήµατος τόσο στη φάση αποτίµησης, όσο και στη φάση ανασχεδιασµού, δεδοµένου ότι: (i) όλες οι εσωτερικές τοιχοπληρώσεις σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη, καθαιρούνται και αντικαθίστανται µε ελαφρά διαχωριστικά και (ii) όλες oi εξωτερικές τοιχοπληρώσεις καθαιρούνται και επαναδοµούνται, είτε µε ανοίγµατα επί των παρακείµενων κατακόρυφων στοιχείων, είτε µε σηµαντικά ανοίγµατα (άνω του 50% του εµβαδού φατνώµατος). Οι κόµβοι οριζόντιων-κατακόρυφων δοµικών στοιχείων θεωρούνται απαραµόρφωτοι. 9

10 Στα πλαίσια της αποτίµησης του δοµήµατος διενεργήθηκαν οι εξής αναλύσεις: Ιδιοµορφική Ανάλυση [Ι ΙΑΝ], Προκαταρκτική Ελαστική Ανάλυση [ΠΡΕΣΑ] και Ανελαστική Στατική Ανάλυση [ΑΝΕΣΑ]. Προκαταρκτική Ελαστική Ανάλυση [ΠΡΕΣΑ] Στόχοι της ΠΡΕΣΑ είναι: (i) η εξαγωγή πρώιµων συµπερασµάτων για την αναµενόµενη απόκριση του δοµήµατος. (ii) η διενέργεια των προκαταρκτικών ελέγχων απόκρισης και (iii) η επιλογή του πλέον δόκιµου τύπου τελικής ανάλυσης µεταξύ των προβλεπόµενων (ΕΣΑ, Ε Α, ΑΝΕΣΑ, ΑΝΕ Α). Η ΠΡΕΣΑ εφαρµόζεται υπό τις εξής παραδοχές: G+ψ2Q (κατακόρυφα φορτία) q=1,00 Τριγωνική κατανοµή σεισµικής δράσης µε τιµές Φ(T) εκ του ελαστικού φάσµατος του ΕΑΚ-2000 [Τ: θεµελιώδης ιδιοπερίοδος µεταφορικής ταλάντωσης κατά την θεωρούµενη διεύθυνση, ως υπολογίζεται εκ της Ι ΙΑΝ]. ύο διευθύνσεις σεισµικής δράσης άνευ χωρικής επαλληλίας και άνευ τυχηµατικών εκκεντροτήτων. Μέσω της ΠΡΕΣΑ υπολογίζονται οι δείκτες ανεπάρκειας λ των δοµικών µελών, το µεγέθος των οποίων παρέχει µια πρώιµη εικόνα της διαθέσιµης αντίστασης του δοµήµατος. Πέραν τούτου οι δείκτες ανεπάρκειας λ αξιοποιούνται στον έλεγχο µορφολογικής κανονικότητας του φορέα. Στην παρούσα µελέτη ο δείκτης ανεπάρκειας υπολογίζεται σε όρους ροπής µόνον, µε έµµεση ικανοτική πρόβλεψη για πρόωρη ψαθυρή αστοχία (βλ. Πίνακα 3 ). Η τιµή του εκθέτη (1,50) στους όρους του αθροίσµατος της διαξονικής κάµψης έχει υιοθετηθεί από τους El-Tawil and Deierlein (2001). Πίνακας 3. Υπολογισµός δείκτη ανεπάρκειας µε έµµεση ικανοτική πρόβλεψη για πρόωρη ψαθυρή αστοχία. Ανελαστική Στατική Ανάλυση [ΑΝΕΣΑ] εδοµένου ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής της Ελαστικής Στατικής Ανάλυσης [ΕΣΑ], στο δόµηµα εφαρµόστηκε η Ανελαστική Στατική Ανάλυση [ΑΝΕΣΑ], προϋπόθεση της οποίας είναι η ικανοποίηση της παρακάτω συνθήκης (συνθήκη επιρροής των ανώτερων ιδιοµορφών): 10

11 SEISMIC n-modes 90% HMR(Higher Mode Ratio) k-storey= k 1-mode 1,30 SEISMIC SHEAR SHEAR k ( ) (5) Η ΑΝΕΣΑ διενεργήθηκε σε δύο διευθύνσεις µε εναλλαγή προσήµου σε κάθε διεύθυνση. Εφαρµόστηκε το 100% µίας επιλεγείσας τέµνουσας βάσεως στη µία διεύθυνση και συγχρόνως το 30% της αντίστοιχης τέµνουσας βάσεως στην άλλη διεύθυνση. Για κάθε διεύθυνση υιοθετήθηκαν δύο καθ ύψος κατανοµές σεισµικών δράσεων, τριγωνική και οµοιόµορφη κατανοµή. Ως προκύπτει από τα ανωτέρω, απαιτείται η διενέργεια 2 4 =16 αναλύσεων. Στα Σχήµατα 7 και 8 δίνονται οι καµπύλες αντίστασης του δοµήµατος (τριγωνική κατανοµή) για τις διευθύνσεις +1,00X +0,30Y και 1,00Υ +0,30Χ. Από τα Σχήµατα 7 και 8 τεκµαίρεται καθαρά ότι η στοχευόµενη µετακίνηση είναι µεγαλύτερη της µέγιστης δυνατής µετακίνησης του κόµβου ελέγχου και προφανώς περιττεύει κάθε περαιτέρω έλεγχος εντατικών και παραµορφωσιακών µεγεθών. Επισηµαίνεται ότι η εισαγωγή στο προσοµοίωµα (i) πλαστικών αρθρώσεων σε όρους τέµνουσας (ψαθυρή αστοχία µε πρακτικά αµελητέο µετελαστικό κλάδο) στα κατακόρυφα στοιχεία και (ii) πλαστικών αρθρώσεων σε όρους ροπής µε έµµεση ικανοτική πρόβλεψη (συνθήκες ψαθυρής αστοχίας σε τέµνουσα) στα οριζόντια στοιχεία, περιορίζει κατά πολύ την δυνατότητα ανακατανοµών και επιταχύνει την κατάρρευση του µητρώου ακαµψίας. Σχήµα 7. Καµπύλη αντίστασης του υφιστάµενου δοµήµατος για την διεύθυνση +1,00X +0,30Y. Σχήµα 8. Καµπύλη αντίστασης του υφιστάµενου δοµήµατος για την διεύθυνση +1,00Υ +0,30Χ. 11

12 ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στα πλαίσια του ανασχεδιασµού του δοµήµατος διενεργήθηκαν Ιδιοµορφική Ανάλυση [Ι ΙΑΝ] και Ανελαστική Στατική Ανάλυση [ΑΝΕΣΑ]. Για τις πλαστικές αρθρώσεις δεν απαιτείται πλέον πρόβλεψη πρώιµης ψαθυρής αστοχίας σε τέµνουσα, καθότι όλα τα άκρα των δοµικών στοιχείων ενισχύονται µε υφάσµατα ινοπλισµένου πολυµερούς που διαστασιολογούνται έναντι µεγεθών ικανοτικής τέµνουσας. Η ευεργετική επίδραση της πρόσθετης εξωτερικής περίσφιγξης µπορεί να εισαχθεί εµµέσως στις εµπειρικές εκφράσεις (ΚΑΝΕΠΕ, 2006, βiii) για την διαθέσιµη γωνία στροφής στην αστοχία. Για παράδειγµα: ν ( ) ( ) ( ) fyw ff max 0.01,ω' αρs +af ρf 0.35 fc c ( ) f u = c s θ f α 25 max 0.01, ω (6) Ανελαστική Στατική Ανάλυση [ΑΝΕΣΑ] Στα Σχήµατα 9 και 10 δίνονται οι καµπύλες αντίστασης του ενισχυµένου δοµήµατος (τριγωνική κατανοµή) για τις διευθύνσεις +1,00X +0,30Y και 1,00Υ +0,30Χ. Σχήµα 9. Καµπύλη αντίστασης του ενισχυµένου δοµήµατος για την διεύθυνση +1,00X +0,30Y. Σχήµα 10. Καµπύλη αντίστασης του ενισχυµένου δοµήµατος για την διεύθυνση +1,00Υ +0,30Χ. 12

13 ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για πλάστιµους τρόπους αστοχίας ο έλεγχος της αντίστασης ασφαλείας διενεργείται σε όρους παραµορφωσιακών µεγεθών. Για ψαθυρούς τρόπους αστοχίας ο έλεγχος της αντίστασης ασφαλείας διενεργείται σε όρους εντατικών µεγεθών. Τα παραµορφωσιακά και εντατικά µεγέθη ελέγχονται για τιµή µετακίνησης του κόµβου ελέγχου ίση µε το µέγεθος της στοχευόµενης µετακίνησης. Στα Σχήµατα 11 και 12 δίνονται ενδεικτικοί τυποποιηµένοι έλεγχοι (i) της διαθέσιµης γωνίας στροφής πλαστικής άρθρωσης και (ii) της επάρκειας έναντι τέµνουσας, για τυπικό τοίχωµα και τυπική δοκό του δοµήµατος, των οποίων τα άκρα έχουν περάσει στη µετελαστική περιοχή. Έλεγχος διαθέσιµης φ pl - Έλεγχος διαθέσιµης V Τοπολογικά Στοιχεία Στοιχεία ιατοµής & Οπλισµού Στοιχεία Απόκρισης Άκρου Άκρο 0 Άκρο 1 Άκρο 0 Άκρο 1 Στάθµη 2 b(3) [cm] 20 θ y(3) [-] 0,0028 Τοίχωµα C10 b(2) [cm] 140 θ u(3) [-] 0,0138 L [m] 24,00 d 1(2) [cm] 3 θ y(2) [-] Ls [m] 3,75 d n(2) [cm] 137 θ u(2) [-] Εντατικά & Παραµορφωσιακά Μεγέθη (Μετακίνηση Στόχος -td) Φόρτιση: PUSH [+1,00X +0,30Y] d 1(3) [cm] 3 V R(2) [kn] 180,0 d n(3) [cm] 17 V R(3) [kn] As 1(3) [cm 2 ] 6,3 As 1(2) [cm 2 ] 22,0 N td td V(2) td M(3) φ pl(3) td td V(3) td M(2) φ pl(2) td Άκρο 0 Άκρο 1 As h [cm 2 ] 1,0 [kn] 312,5 s [cm] 20,0 [kn] 245,9 d b [cm] 2,0 [knm] 922,5 As tot [cm 2 ] 44,0 [kn] [knm] [-] 0,00073 a [-] 0,1 [-] ~0 0,5L θ = φ (1 ) φ pl pl pl pl Ls [ρεαλιστική παραδοχή] Στ. Επιτελ. : Ασφάλεια Ζωής 0,50 avail.θ (3) = [θ (3) + θ (3)] θ (3) pl y u y 1,50 0,50 avail.θ (2) = [θ (2) + θ (2)] θ (2) pl y u y 1,50 Άκρο 0 Άκρο 1 Άκρο 0 Άκρο 1 0, ,00073 OK OK Στ. Επιτελ. : Ασφάλεια Ζωής avail.v(2) = V (2) + V (2) avail.v(3) = V (3) + V (3) R R f f Άκρο 0 Άκρο 1 Άκρο 0 Άκρο ,2 245,9 OK VR :Τέµνουσα αναλαµβανόµενη από το σκυρόδεµα και τους οπλισµούς (Vc+Vw) V f :Τέµνουσα αναλαµβανόµενη από τα ΙΟΠ (βλ. παρ. Β7 του παρόντος) Σχήµα 11. Τυποποιηµένοι έλεγχοι (i) της διαθέσιµης γωνίας στροφής πλαστικής άρθρωσης και (ii) της επάρκειας έναντι τέµνουσας, για τυπικό τοίχωµα του δοµήµατος. 13

14 Έλεγχος διαθέσιµης φ pl - Έλεγχος διαθέσιµης V Τοπολογικά Στοιχεία Στοιχεία ιατοµής & Οπλισµού Στοιχεία Απόκρισης Άκρου Άκρο 0 Άκρο 1 Άκρο 0 Άκρο 1 Στάθµη 4 bw [cm] θ + y (3) [-] 0,0191 0,0067 οκός Β66 h [cm] θ + u (3) [-] 0,0679 0,0346 L [m] 5,924 bs [cm] θy- (3) [-] 0,0191 0,0067 Ls [m] 11,64 1,70 h s [cm] θu- (3) [-] 0,0679 0,0346 d 1 [cm] 3 3 V R(2) [kn] 165,5 165,5 Εντατικά & Παραµορφωσιακά Μεγέθη (Μετακίνηση Στόχος -td) Φόρτιση: PUSH [+1,00X +0,30Y] d n [cm] As1 [cm 2 ] 9,4 9,4 Asn [cm 2 ] 9,4 9,4 td N V(2) td M(3) td φ pl(3) td Άκρο 0 Άκρο 1 Asw [cm 2 ] 0,6 0,6 [kn] s [cm] 25,0 25,0 [kn] 25,6 175,7 Asλοξά [cm2] 3,1 3,1 [knm] 298,0 298,0 db [cm] 2,0 2,0 [-] 0, ,00410 a [-] 0,2 0,2 ~0 0,5L θ = φ (1 L ) φ pl pl pl pl s [ρεαλιστική παραδοχή] Στ. Επιτελ. : Ασφάλεια Ζωής avail.θ 0,50 = (θ 1, θ ) θ u + + pl y y avail.θ 0,50 = (θ 1,50 + θ ) θ u pl y y Άκρο 0 Άκρο 1 Άκρο 0 Άκρο 1 0, ,00080 OK 0, ,00410 OK Στ. Επιτελ. : Ασφάλεια Ζωής avail.v(2) = V (2) + V (2) R f Άκρο 0 Άκρο 1 Άκρο 0 Άκρο 1 164,9+55,6 164,9+55,6 25,6 175,7 OK V R :Τέµνουσα αναλαµβανόµενη από το σκυρόδεµα και τους οπλισµούς (Vc+Vw) V f :Τέµνουσα αναλαµβανόµενη από τα ΙΟΠ (βλ. παρ. Β7 του παρόντος) Σχήµα 12. Τυποποιηµένοι έλεγχοι (i) της διαθέσιµης γωνίας στροφής πλαστικής άρθρωσης και (ii) της επάρκειας έναντι τέµνουσας, για τυπική δοκό του δοµήµατος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο Κανονισµός Επεµβάσεων αποτελεί ένα αναλυτικό κείµενο που εξαντλεί την διαθέσιµη γνώση στο πεδίο της αποτίµησης, του ανασχεδιασµού και των επεµβάσεων σε υφιστάµενα δοµήµατα από Ω.Σ. Ακριβώς λόγω της συνθετότητας του γνωστικού πεδίου, στερείται της απλότητας που συνέχει άλλους Κανονισµούς. Το πλέγµα των διατάξεων και των οδηγιών που περιλαµβάνει δεν δυσχεραίνει την εφαρµοσιµότητά του, αλλά πολλαπλασιάζει τον υπολογιστικό όγκο της µελέτης. Η σύγκλιση του µε το αντίστοιχο, αλλά περισσότερο λιτό, κείµενο του Ευρωκώδικα 8 - Μέρος 3 (pren , 2003), θα του προσδώσει την απαιτούµενη ευελιξία, τουλάχιστον ως προς το αυστηρά κανονιστικό µέρος. Η εφαρµογή του Κανονισµού Επεµβάσεων απαιτεί προηγµένα υπολογιστικά εργαλεία. Η συνθετότητα των υπολογιστικών διαδικασιών και η δυσκολία διαχείρισης του όγκου των αποτελεσµάτων (κυρίως επί της εφαρµογής της Ανελαστικής Στατικής και της Ανελαστικής υναµικής Ανάλυσης) εγκυµονούν αβεβαιότητες και κινδύνους σφαλµάτων. Είναι προφανές 14

15 ότι η ποιότητα των µελετών που θα συνταχθούν µε τον Κανονισµό εξαρτάται άµεσα, τόσο από την αξιοπιστία του διαθέσιµου λογισµικού, όσο και από την εµπειρία του µελετητήχρήστη. Η επίλυση οκιµαστικών Προβληµάτων (µε ταυτόχρονο ποιοτικό έλεγχο των κυκλοφορούντων λογισµικών) υπό την ενεργό εµπλοκή της ακαδηµαϊκής και µελετητικής κοινότητας, θα πρέπει να είναι το επόµενο βήµα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί (2007), Μελέτη Ελέγχου Εφαρµοσιµότητας του ΚΑΝονισµού ΕΠΕµβάσεων. El-Tawil, Sh., and Deierlein G. (2001), Nonlinear Analysis of Mixed Steel Concrete Frames. II: Impementation and Verification, J. Struct. Eng., 127(6), pp European Committee for Standardization (2003), Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance Part 3: Strengthening and Repair of Buildings, pren , Brussels. Federal Emergency Management Agency (2000), Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings, FEMA 356. INCA2 (Version ), Programmgesteuerte Berechnung beliebiger Massivbauquerschnitte unter zweiachsiger Biegung mit Längskraft, Technische Universität Hamburg-Harburg. Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (2006), Κανονισµός Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), Σχέδιο Κειµένου 2. 15

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους. Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις.

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Δ. Κ. Μπάρος Πολιτικός Μηχανικός Σ. Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή πραγματεύεται το σχεδιασμό και στη συνέχεια την αποτίμηση τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Προσεγγιστικές Μέθοδοι ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Πάτρα, Οκτώβριος 015 1 Ιαπωνικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ KAN.EΠΕ. (2) ΣΤΑΘΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στέφανος ρίτσος Σ.Η. Καθηγητής ΔΡΙΤΣΟΣ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 1 2 ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ορίζονται ως επιθυµητές συµπεριφορές.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ).

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ). ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( 18.4.9). Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ.Ε. Σκούρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς σε κτίριο με pilotis και ενίσχυση αυτής με περιμετρικά τοιχώματα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7 1 Σχεδιασµός πολυορόφου κτηρίου µε δύο υπόγεια (Τροποιηµένο παράδειγµα Λισαβώνας 02-2011) Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σεµινάρια Ευρωκωδίκων στη υτική Ελλάδα Advanced Center

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίµηση και ενίσχυση υφιστάµενης κατασκευής µε ανελαστική γραµµική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Αποτίµηση Αντοχής ιώροφης Κατασκευής και Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Ενίσχυσης Μέσω Ανελαστικών Στατικών Αναλύσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Η. ΔΡΙΤΣΟΣ. Η σπουδαιότητα και αριθµός χρηστών. Ο υπόλοιπος χρόνος ζωής της κατασκευής. Αλλά και,

Σ.Η. ΔΡΙΤΣΟΣ. Η σπουδαιότητα και αριθµός χρηστών. Ο υπόλοιπος χρόνος ζωής της κατασκευής. Αλλά και, ΜΕΘΟ ΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (a) Σχεδιασµός για σεισµικές δράσεις 50% των αντιστοίχων για νέα κτίρια (β) Μόρφωση Φ.Ο. µε αρχιτεκτονικές υπερβολές Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχεδιασµός Νέου Κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και Έλεγχος Επάρκειάς του κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ 6155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 5 Μαρτίου 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ Αποτίµηση Ενίσχυση διώροφου κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα διώροφο κτίριο κατασκευασµένο το 1975.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο τη σύγκριση μεθόδων ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Έλεγχοι Ασφάλειας

«Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Έλεγχοι Ασφάλειας Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αποτίμηση ενός κτιρίου κατασκευασμένο με τεχνογνωσία και κανονισμούς της δεκαετίας του 1970.

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα.

Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα. Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα. Γ.Σ.Σιάχος Πολιτικός Μηχανικός Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Εφαρµογή της µεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ για την αποτίµηση και ενίσχυση πολυκατοικίας µε pilotis ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ (σελ.33)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ (σελ.33) ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) για τον Σχεδιασµό ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ EN 1990 Ευρωκώδικας 0: Βάσεις Σχεδιασµού EN 1991 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις EN 1992

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1, Κοσμάς Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 2, Λεωνίδας Αλέξανδρος Σ. ΚΟΥΡΗΣ 3

Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1, Κοσμάς Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 2, Λεωνίδας Αλέξανδρος Σ. ΚΟΥΡΗΣ 3 Διερεύνηση της Επιρροής της Μεθόδου Ανάλυσης στην Αποτίμηση και Ενίσχυση Κτιρίου Investigation of the Influence of Analysis Method in the Assessment and Strengthening of a Building Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1798 Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κατασκευών από Τοιχοποιΐα» (Α.Σ.Τ.Ε. 8) ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κατασκευών από Τοιχοποιΐα» (Α.Σ.Τ.Ε. 8) ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (a) Σχεδιασμός για σεισμικές δράσεις 50% των αντιστοίχων για νέα κτίρια (β) Μόρφωση Φ.Ο. με αρχιτεκτονικές υπερβολές (Έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER Μακαντάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Σύγκριση αποτελεσμάτων στατικής ανελαστικής ανάλυσης στο χωρικό φορέα μιας κατασκευής με τα αντίστοιχα σε ένα αντιπροσωπευτικό επίπεδο πλαίσιο της ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε ο, ο και 3 ο Επίπεδο καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη ΒΟΥΤΣΑ 1, Ελένη ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ 2, Κοσμάς ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Ενίσχυση κτιρίου, Στάθμη επιτελεστικότητας, ΚΑΝΕΠΕ

Αικατερίνη ΒΟΥΤΣΑ 1, Ελένη ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ 2, Κοσμάς ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Ενίσχυση κτιρίου, Στάθμη επιτελεστικότητας, ΚΑΝΕΠΕ Οι ανάγκες ενίσχυσης υφισταμένου σχολικού κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος ως συνάρτηση της στάθμης επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ Strengthening needs of an existing R/C school building as a function of

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα