Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011."

Transcript

1 Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ, Αλ. Καζεγεηή ΓΠΘ, Υξήζηνπ Μνξθαθίδε, Λέθηνξα ΓΠΘ 1. Δηζαγσγηθά Η εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3863/ Η δηάθξηζε ηεο ζύληαμεο ζε βαζηθή θαη αλαινγηθή Ο αλαθαζνξηζκόο ηωλ νξίωλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηωλ απαηηνύκελωλ ρξόλωλ αζθάιηζεο Οη πιαζκαηηθνί ρξόλνη αζθάιηζεο Ο λφκνο 3996/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» πκπεξάζκαηα Ειζαγωγικά Η επηδίσμε επίηεπμεο κηαο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο έρεη ήδε απνηππσζεί ζην ειιεληθφ χληαγκα κε ην αλαζεσξεηηθφ δηάβεκα ηνπ έηνπο , ην νπνίν ζπλαηξεί ηηο 1 Η ιηηή δηαηχπσζε ηνπ ηίηινπ αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαζεγεηή ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο ζην Καζνιηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Λνπβαίλεο-Βειγίνπ Danny Pieters. Πξφθεηηαη γηα δεχγκα ππαηληζζφκελν κηα αληίθαζε πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηε γλσζηή δηαρξνληθή πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηνπ δηθαίνπ, γηα ηελ νπνία βι., αληί άιισλ, Κ. παλνχ, Η πξαγκαηηθφηεηα ησλ δηθαησκάησλ. Αζήλα: αββάιαο, 2005, Δδψ πξφθεηηαη γηα ηελ εηδηθφηεξε δηαπίζησζε φηη νξηζκέλεο θνξέο ε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο ζηελ πξάμε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο δελ ελαξκνλίδεηαη (φρη πξνο ηε λνκηθή ζεσξία, αιιά) πξνο ηνπο νξηζκνχο ηνπ ίδηνπ ηνπ λνκνζέηε. 2 Πξβι. Γ. Καηξνχγθαινπ, Σν θνηλσληθφ θξάηνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο, Αζήλα-Κνκνηελή 1998, ζ. 479 επ., Ξ. Κνληηάδε, Ο λένο ζπληαγκαηηζκφο θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001, ζ. 493 επ., Α. ηεξγίνπ, Σν θνηλσληθφ θξάηνο: Μηα αλάπηπμε ζην πεξηζψξην ηνπ δηθαίνπ, ζε: Γηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζήκεξα (Ίδξπκα. Καξάγησξγα), Αζήλα 1993, ζ. 158 επ.

2 2 δηαθνξεηηθέο δηθαηνπνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο. 3 Ωζηφζν, ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ρψξν σο εθ ηεο θχζεψο ηνπ πξνλνκηαθφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, παξνπζηάδεηαη νινέλα εληεηλφκελε κηα λέα δηάζηαζε, έλα ράζκα κεηαμχ λνκνζεηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο. Η γεθχξσζε ή, έζησ, ε ζκίθξπλζε ηνπ ράζκαηνο απηνχ ζα ζήκαηλε ηελ ηαπηφρξνλε επαιήζεπζε ηφζν ηεο δηθαηνθξαηηθήο φζν θαη ηεο θνηλσληθήο αξρήο, νη νπνίεο ελ πξνθεηκέλσ ιεηηνπξγνχλ νκφξξνπα. Η ηθαλνπνίεζε ηεο (δηθαηνθξαηηθήο πθήο) απαίηεζεο γηα αζθάιεηα δηθαίνπ απνδεηθλχεηαη θξίζηκε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επαιήζεπζε ηεο αξρήο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Η πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ην λφκν 3863 ηεο 15 εο Ινπιίνπ 2010, αιιά θαη ε αληίζηνηρε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ην λφκν 3865/2010 ζπληειέζηεθε κε ηε ζέζπηζε πνιχπινθσλ θαη δπζλφεησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, θπξίσο σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο ζεκειίσζεο δηθαησκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο. ηελ αλαπφθεπθηε σο έλα βαζκφ απηή πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαθψλ ξπζκίζεσλ, ραξαθηεξηζηηθή ησλ θξαηψλ πξνλνίαο επεηξσηηθνχ ηχπνπ Bismarck πνπ βαζίδνληαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ δεζκφ θαη ζηε ιεπηνκεξή πξφβιεςε ρνξήγεζεο θπξίσο ρξεκαηηθψλ παξνρψλ, παξεηζέθξπζε, σζηφζν, θαη ε ακθηζεκία σο πξνο ην λφεκα ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ, γηα ηελ άξζε ηεο νπνίαο θαηέζηε απαξαίηεηε ε έθδνζε εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ κε ζεκαληηθή, σζηφζν, κεξηθέο θνξέο θαζπζηέξεζε. 3 Γηα ηε ζεκαζία ηεο ππέξβαζεο ηεο αληηζέζεσο κεηαμχ ηεο δηθαηνθξαηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο αξρήο ζην πιαίζην ηνπ Θεκειηψδνπο Νφκνπ ηεο Βφλλεο ζηε γεξκαληθή έλλνκε ηάμε πξβι. ην κλεκεηψδεο έξγν ηνπ Hans F. Zacher, Sozialpolitik und Verfassung im ersten Jahrzent der Bundesrepublik Deutschland, Berlin: Schweizer, Πξβι. επίζεο Ξ. Κνληηάδε, πληαγκαηηθέο Δγγπήζεηο θαη Θεζκηθή Οξγάλσζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο, ζει. 165: «Η αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο απνθηά ην πιήξεο λνεκαηηθφ ηεο πεξηερφκελν πξσηίζησο κέζσ ηεο αιιεινηξνθνδφηεζήο ηεο κε ηε δεκνθξαηηθή αξρή θαη κέζσ ηεο εμνκάιπλζεο ηεο ζχγθξνπζήο ηεο κε ηε δηθαηνθξαηηθή αξρή».

3 3 Μάιηζηα, έλα θαη πιένλ έηνο κεηά ηελ ζέζπηζε ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη ε αλάγθε γηα έθδνζε εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, δίρσο αθφκα λα έρεη νινθιεξσζεί ε άξζε ηεο αλαθπείζαο ακθηζεκίαο ηνπ ιφγνπ ηνπ λνκνζέηε γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Η πξνθείκελε αλαζθάιεηα πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην ησλ πξψησλ εηψλ κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο κεηαξξχζκηζεο, εληαζείζα απφ ηελ πξνεμαγγειία λέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ξπζκίζεσλ, 4 ραξαθηεξίζηεθε σο «ην πιένλ ηξσηφ ζεκείν ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε επηηπρία κηαο κεηαξξχζκηζεο θξίλεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ». 5 Άιισζηε, σο εχζηνρα έρεη γξαθεί, «ην θνηλσληθφ θξάηνο δελ είλαη κφλν ζπλνιηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νξάκαηα. Η ππεξάζπηζή ηνπ ζπληειείηαη κέζα απφ κηθξέο κάρεο ζην πεδίν ηεο εξκελείαο δηαθφξσλ δηαηάμεσλ». 6 Η πξνεμαγγειζείζα ζέζπηζε ησλ λέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ξπζκίζεσλ ζπληειέζηεθε ελ ηέιεη κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3996/2011 πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ 9 ε Απγνχζηνπ ηνπ 2011, δειαδή έλα πεξίπνπ έηνο κεηά απφ ηελ αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε θαη αθνχ ελ ησ κεηαμχ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή επηκέξνπο ξπζκίζεηο πεξηνξηζηηθνχ ραξαθηήξα σο πξνο ην εχξνο θαη ην χςνο ησλ πξνβιεπφκελσλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ κε ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην λφκν 3986/2011 «Μέηξα εθαξκνγήο κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ». Η δηαθαηλφκελε νινθιήξσζε ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ εγρεηξήκαηνο ζπληειέζηεθε, ζπλεπψο, ζε δχν δηαδνρηθέο θάζεηο κε εληαχζηα κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, ψζηε ε ξαγδαία επηδείλσζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δπλαηφηεηα 4 Πξβι. ην θείκελν δηαβνχιεπζεο ηνπ λένπ λφκνπ γηα ην ζψκα επηζεσξεηψλ εξγαζίαο, ην νπνίν πεξηέιαβε πιήζνο ξπζκίζεσλ πεξί ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε πνπ ζπκπιεξψλνπλ ή ηξνπνπνηνχλ ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 3863/2010, ζηελ ηζηνζειίδα opengov.gr κε εκεξνκελία αλάξηεζεο 28 Μαξηίνπ Α. Πεηξφγινπ, Σν Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα. Σν ηζηνξηθφ, νη ζεκαληηθέο ηνκέο, νη πξψηεο αμηνινγήζεηο θαη ε αλάγθε γηα ζπλερή πξνβιεκαηηζκφ, Δ.Γ.Κ.Α. 2010, ζει Α. ηεξγίνπ, Αλαπεξία, Θεζζαινλίθε 1999, πξφινγνο.

4 4 απφιεςεο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ. Μάιηζηα, κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ ραξαθηεξηζζέληνο σο «κηθξνχ αζθαιηζηηθνχ» λφκνπ 3996/2011 ε αβεβαηφηεηα πεξηνξίζηεθε κελ εμαθνινπζψληαο λα πθίζηαηαη σο πξνο επηκέξνπο δεηήκαηα, σζηφζν επηζπλέβε γηα πνιιά ζέκαηα ην απεπθηαίν: ε αβεβαηφηεηα σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ θαηέιεμε αθφκα θαη ζηελ αλαδξνκηθή απφ αλαηξνπή πξνζδνθηψλ πνπ είρε πξνθαιέζεη ν λφκνο 3863/2010 θαηαιακβάλνληαο θαη εθθξεκείο ελψπηνλ ηεο δηνίθεζεο ππνζέζεηο 7. Η παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ πηπρψλ ηεο ζπλαθνχο πξνβιεκαηηθήο πνπ αλαδεηθλχνληαη σο νη πιένλ θξίζηκεο γηα ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο αξρήο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηθαηνθξαηηθή επηηαγή γηα αζθάιεηα δηθαίνπ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ σο πξνο ην ξφιν ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ επνρή ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο. 2. Η εθαπμογή ηος νόμος 3863/2010 Ο λφκνο 3863/2010 (ΦΔΚ Α 115/ ) εηζήγαγε έλα λέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ αζθπθηηθψλ πηέζεσλ, απφξξνηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο θξίζεο δαλεηζκνχ πνπ είρε ήδε ελζθήςεη κε νμχηεηα ιίγνπο κήλεο πξηλ. Σεο ζέζπηζεο ηνπ λφκνπ είρε πξνεγεζεί ε δεκνζίεπζε απφ ηα κέζα Μαξηίνπ ηνπ 2010 ηνπ πνξίζκαηνο ηεο επηηξνπήο εηδηθψλ, ε νπνία είρε ζπζηαζεί κε ππνπξγηθή 7 Βι. άξζξν 37 παξ. 6 ηνπ Ν. 3996/2011 πνπ αθνξά ζηε ζπληαμηνδφηεζε γνλέσλ ηέθλσλ κε αλαπεξία.

5 5 απφθαζε κε πξφεδξν ηνλ θαζεγεηή ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Α. ηεξγίνπ. 8 Καζψο ζηε ζπλέρεηα επηζεκάλζεθε, «ε επηηξνπή εηδηθψλ θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη έλαλ εληππσζηαθφ φγθν πιηθψλ θαη λα παξαδψζεη έλα ζχλνιν αλαιχζεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ νπσζδήπνηε άμηδε λα πξνζερηεί πεξηζζφηεξν, ηφζν απφ ηνπο πνιηηηθνχο φζν θαη απφ ηελ θνηλή γλψκε. ε κηα θαλνληθή ζπγθπξία, ην πφξηζκα ηεο επηηξνπήο ζα ήηαλ πνιχηηκν. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ε ηξέρνπζα ζπγθπξία δελ ήηαλ θαλνληθή: ελ κέζσ κηαο πξσηνθαλνχο θξίζεο δαλεηζκνχ, ε αλάγθε απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ήηαλ πηεζηηθή». 9 ηελ παξνχζα ζέζε δελ επηρεηξείηαη άιιε κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο 10, αιιά απιψο ε εηδηθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθψλ πξνβιέςεσλ απφ ηε δηνίθεζε αθελφο, αιιά θαη ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο «ζε δφζεηο» αθεηέξνπ. Πεξηνξηδφκαζηε εδψ λα αλαθέξνπκε φηη ν λφκνο ζε θακηά πεξίπησζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1, 22 παξ. 5 θαη 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο ησλ ζπληάμεσλ πνπ πξνβιέπεη 11. Δπίζεο, ε πξφβιεςε θαηά ηελ νπνία ην Γεκφζην δελ ζα εγγπάηαη πιένλ ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ είλαη ζαθψο αληίζεηε ζηε ζεζκηθή εγγχεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπσο θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 22 παξ. 1. ε θάζε πεξίπησζε, επηθπιαζζφκαζηε γηα ηελ ζπληαγκαηηθή αμηνιφγεζε 8 Βι. ην πφξηζκα ηεο επηηξνπήο ζε Α. ηεξγίνπ, Θ. αθειιαξφπνπινπ, Η αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε, Γηφληθνο, Μ. Μαηζαγγάλεο, επηζθφπεζε ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζε ΔΓΚΑ 2010, ζει Βι. ζρεηηθά ηελ επηζθφπεζε κεηαξξχζκηζεο απφ ηνπο Α. Πεηξφγινπ, Μ. Μαηζαγγάλε, Π. Σήλην, Α. ηεξγίνπ, Π. Παπαξξεγνπνχινπ-Περιηβαλίδε, Ο. Αγγεινπνχινπ θαη Γ. Μπνχξιν ζε: Δπηζεψξεζε Γηθαίνπ Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο (Δ.Γ.Κ.Α.) 2010, ζει , πξβι. Π. Παπαξξεγνπνχινπ- Περιηβαλίδε, Ο λένο αζθαιηζηηθφο λφκνο 3863/2010, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Γηα ην ζέκα βι. ελδεηθηηθά Γ. Καηξνχγθαινπ, Σα ζπληαγκαηηθά φξηα ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, Θεσξία θαη Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, 6/2009.

6 6 θαη άιισλ δηαηάμεσλ ησλ δχν λφκσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο είλαη ζπληαγκαηηθά πξνβιεκαηηθέο. Η αληαπφθξηζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο δηνίθεζεο ηφζν ζην επίπεδν ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ φζν θαη ζε εθείλν ησλ δηνηθήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ζπληειέζηεθε θαηά ηξφπν κάιινλ έγθαηξν γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ κε ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, αιιά φρη γηα φια. Αζθαιψο, επξφθεηην γηα έλα πνιχ κεγάιεο εθηάζεσο έξγν πνπ έπξεπε κάιηζηα λα δηεθπεξαησζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η παξάιεηςε απνζαθήληζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο ηνπ λνήκαηνο επηκέξνπο ξπζκίζεσλ ηνπ λένπ λφκνπ νθείιεηαη πηζαλψο ζε ιφγνπο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θαηά ηξφπν εμαληιεηηθφ θάζε ιεπηνκέξεηαο ηεο ξπζκηζζείζαο θνηλσληθήο χιεο, ε νπνία ρξήδεη επεμεγήζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Σνχην πξέπεη λα ζεσξείηαη αλακελφκελν, ηδηαίηεξα φηαλ ην αληηθείκελν ησλ ξπζκίζεσλ έρεη πξνζιάβεη κεγάιε έθηαζε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα. Αλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηηο αλσηέξσ παξαιείςεηο ζα κπνξνχζε θαλείο λα αληηηείλεη φηη ε ζέζπηζε ησλ λφκσλ κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο γηα έθδνζε θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ είλαη απφ κφλε ηεο επαξθήο ζπλζήθε απφ ηελ εκεξνκελία ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ πεξηέρνπλ. Με άιινπο ιφγνπο, ελ πξνθεηκέλσ, ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 3863/2010 θαη ε πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο εθδφζεψο ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο νθείιεη λα ζπληειείηαη αθφκα θαη αλ ε δηνίθεζε δελ έρεη εθδψζεη ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ.

7 7 Η ζέζε απηή αληηζηνηρεί ζε ζεκειηψδεηο θαη απηνλφεηεο ζην πεδίν ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ παξαδνρέο σο πξνο ηελ έλαξμε ηεο ηππηθήο θαη ηεο νπζηαζηηθήο ηζρχνο ηνπ ηππηθνχ λφκνπ. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ελφο λφκνπ κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο κφλνλ εθφζνλ ην πξνβιέπεη ν ίδηνο ν λφκνο, πξνο εμεηδίθεπζή ηνπ, θαη πάληνηε φκσο εληφο ησλ νξίσλ πνπ δηαγξάθνληαη απφ ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο. 12 Καη απηή, σζηφζν, ε παξάιεηςε εθδφζεσο ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ απφ ηε δηνίθεζε δελ θαζηζηά ην λφκν αλελεξγφ άλεπ εηέξνπ, αιιά θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ επζεία εθαξκνγή ηνπ. πλεπψο, δελ είλαη επηηξεπηή ε εμάξηεζε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαη απφ άιιεο πξνυπνζέζεηο πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νη ζπλαθείο δηαηάμεηο ρνξεγνχλ λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ξχζκηζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απφ ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο φπσο είλαη ε έθδνζε εξκελεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη εγθπθιίσλ πξνο ηα θαηψηεξα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Απηή ε ζέζε αληηζηνηρεί ζην λφεκα ηνπ πξψηνπ ζθέινπο ηνπ δεχγκαηνο πνπ ηίζεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σν «δίθαην φπσο απηφ είλαη γξακκέλν ζηα βηβιία» ππαγνξεχεη εδψ φηη ν ππάιιεινο πνπ θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί θαη λα ηθαλνπνηήζεη ή λα απνξξίςεη έλα αίηεκα αζθαιηζκέλνπ νθείιεη λα εθαξκφζεη άλεπ εηέξνπ ην λφκν πνπ έρεη ήδε ηεζεί ζε ηζρχ. Η πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή απέρεη απφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ ππαγφξεπζε απηή. Η εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ζηελ πξάμε (law in action) αλαπφθεπθηα ζπζρεκαηίδεηαη πξνο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ «θαζεκεξηλή δσή ηεο δηνίθεζεο». Η πξνζδνθία γηα ηελ επζεία εθαξκνγή λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ απφ ηνπο 12 Γηα ην ζεζκφ ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο βι. ελδεηθηηθά Υ. Υξπζαλζάθε, Δηζεγήζεηο πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2007, ζει. 28 επ., Υ. Μνπθίνπ, Η θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ππφ ην πξίζκα λεφηεξσλ λνκνινγηαθψλ εμειίμεσλ, Α. άθθνπιαο, 2010.

8 8 ππαιιήινπο ησλ απαληαρνχ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δίρσο λα έρεη πξνεγεζεί ε έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ εξκελεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη εγθπθιίσλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηηο δηνηθήζεηο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε νπηνπηθή, αλ θαη λνκηθά επηβεβιεκέλε. Δλ αλακνλή ηεο παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ δηεπθξηλήζεσλ «αξγεί» (κε ηελ έλλνηα ηεο απφιπηεο απνρήο απφ ελέξγεηεο) φρη κφλν ε έθδνζε αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηηο λέεο ξπζκίζεηο, αιιά αθφκα θαη ε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθδφζεσο ησλ πξψησλ. Απνθνξχθσκα δε ηεο ζρεηηθήο πξαθηηθήο, ζε θάζε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεην, ζπληζηά ε φρη ζπάληα παξαηεξνχκελε άξλεζε παξαιαβήο απφ ππαιιήινπο κε ζεκείσζε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ θαηαζέζεσο αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ νη πνιίηεο κε επίθιεζε σο ιφγνπ φηη δελ έρνπλ εηζέηη εθδνζεί νη ζρεηηθέο νδεγίεο. 13 Πέξαλ, σζηφζν, απφ ηελ απηνλφεηε απνδνθηκαζία παξφκνησλ δηνηθεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αθξαίαο κνξθήο φπσο είλαη ε άξλεζε παξαιαβήο αηηεκάησλ, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην πεδίν ηδίσο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ην εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έκπξαθηε επαιήζεπζε ηεο δηθαηνθξαηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο αξρήο δήηεκα ηεο έγθαηξεο θαη επαξθνχο γεθπξψζεσο ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηεο ζέζπηζεο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ηεο παξνρήο ζαθψλ νδεγηψλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηε δηνίθεζε. 13 Πξβι. ην άξζξν 10 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο (δηθαίσκα ηνπ αλαθέξεζζαη ζηηο αξρέο), θαζψο θαη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν.2690/1999). ην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ απηψλ είλαη δεθηή κφλν ε δηθαηνινγεκέλε θαζπζηέξεζε ηεο δηνίθεζεο λα απαληά ζηηο αλαθνξέο θαη αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ πξνο απηή, ελψ είλαη λνεηή θαη ε απξαμία ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία φκσο ζπλεπάγεηαη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο έλλνκεο ζπλέπεηεο. Ώζηε, ε άξλεζε παξαιαβήο απφ ηε δηνίθεζε αηηήκαηνο δηνηθνπκέλνπ ζπληζηά αθξαία ζπκπεξηθνξά, ε νπνία θαηά κείδνλα ιφγν έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε πξνο ηηο σο άλσ δηαηάμεηο.

9 9 Σε γεθχξσζε απηή εμππεξεηεί ε έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ σο απνδεηθλχεηαη εξκελεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη εγθπθιίσλ. Η εκπεηξηθή παξαηήξεζε εχθνια θαηαιήγεη ζηε δηαπίζησζε φηη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ ζπλαθψλ νδεγηψλ απφ ηα θεληξηθά φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, ην πεξηερφκελν, αιιά αθφκα θαη ε ίδηα ε χπαξμε ζεκαληηθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ είλαη άγλσζηεο ζηνπο ππαιιήινπο πνπ θαινχληαη λα ηηο εθαξκφζνπλ αθφκα θαη πνιιέο εκέξεο έπεηηα απφ ηε ζέζπηζή ηνπο. Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ρξφλνπ ζην δίθαην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 14 θαη ηεο αλάγθεο γηα νξζή ελεκέξσζε ηνπ ππνςεθίνπ ιήπηε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ σο πξνο ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ, 15 ε έγθαηξε θαη ζαθήο αλάιπζε ηνπ λνήκαηνο ησλ λέσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πξνο φινπο ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα θξίζηκε. Αληίζεηα, ε θαζπζηέξεζε ή ε παληειήο παξάιεηςε παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ ηδίσο ελ φςεη δπζλφεησλ θαη πνιχπινθσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηνηρείνπ ζρεδφλ εγγελνχο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαηαιήγεη ζπρλά αθφκα θαη ζε απψιεηα δηθαησκάησλ. Σν θνηλσληθφ θξάηνο, αιιά θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε πξνο απηφ πιήηηεηαη θαίξηα απφ ηελ παξαηεηλφκελε άγλνηα ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ην εθαξκνζηέν γηα θάζε πεξίπησζε δίθαην. Σε ζέζπηζε ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ Α 115/ ) αθνινχζεζε ε έθδνζε πιήζνπο εξκελεπηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη εγθπθιίσλ απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 16 Η ηεξάζηηα πξαθηηθή 14 Κξίζηκν λνκηθφ θαζεζηψο βάζεη ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη έλα αίηεκα πξνο παξνρή είλαη εθείλν πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 15 Γηα ην ζέκα απηφ βι. εηδηθφηεξα Υ. Μνξθαθίδε, Πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηηο παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ιφγσ ειιηπνχο ελεκέξσζεο: Πψο ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία παξεκβάιιεηαη κεηαμχ θνηλσληθνχ δηθαίνπ θαη πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, Δ.Γ.Κ.Α. 2008, ζει Πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ην Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ.

10 10 ζεκαζία ησλ ελ ιφγσ νδεγηψλ παξά ηελ παξαδνρή φηη επηδίσμή ηνπο είλαη «λα ελεκεξσζνχλ φινη νη εκπιεθφκελνη γηα ηηο λέεο ξπζκίζεηο θαη λα απνηειέζ(νπλ) εξγαιεί(α) γηα ηνπο εθαξκνζηέο ηνπ λφκνπ, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ απνβιέπ(νπλ) λα ππνθαηαζηήζ(νπλ) ηελ θξίζε ησλ αξκφδησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαη δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ» 17 παξακέλεη αλακθίιεθηε. Δγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ ΙΚ.19160/1420/ Πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Έγγξ. Γ.ΓΚΑ. Φ.8000ΟΙΟΙΚ.20854/1202/ Πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηα Δηδηθά Σαµεία Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ.80000/0ΙΚ / Πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ην Δ.Σ.Α.Π. - Μ.Μ.Δ. Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ /ΟΙΚ.20551/153ΟΙ Πιαζµαηηθνί ρξφλνη αζθάιηζεο Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ.80000/0ΙΚ.22458/1664/ Γηαδνρηθή Αζθάιηζε Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ.1500/0ΙΚ.20074/ πληαμηνδφηεζε επηδψληνο ζπδχγνπ Γεληθνί φξνη (Γηάξθεηα γάµνπ): Έγγξ. Γ.ΓΚΑ. Φ.80000/0ΙΚ.20423/1163/ Δηδηθνί φξνη (Πεξηνξηζµνί πνζνχ ιφγσ απαζρφιεζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο): Έγγξ. Γ.ΚΑ Φ ΟΙΚ.1978ΟΙ1129/ Ο.Γ.Α. Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ νηκ.18772/345β/ Έληαμε ηνπ Σ.Δ.Α.Μ. - Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ. ζην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. Έγγξ. Γ.ΓΚΑ. Φ.8002ΟΙΟΙΚ.19220ΠΟ3/ Έληαμε ηνπ Σαµείνπ Αιιεινβνήζεηαο Πξνζσπηθνχ Γεληθήο Σξάπεδαο (Σ.Α.Π.Γ.Δ.) ζην Δ.Σ.Δ.Α.Μ. Έγγξ. Γ.ΓΥΑ /0ΙΚ.20632Π46/ ν. - Παξάιιειε αζθάιηζε ζην Δ.Σ.Α.Α. θαη ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ.8000ΟΙΟΙΚ.21466/1211/ Δγθ. ΟΑΔ.Δ. 79/ εηξά θαηάηαμεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ αζθαι. νξγαληζµψλ Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ.8000ΟΙΟΙΚ.19508/1463/ Ρχζµηζε νθεηιφµελσλ εηζθνξψλ Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ.8000l0ΙΚ.19379/1443/ Ο. Δγθ. Ο. ΓΑ 5/ Μέρξη ξχζµηζε ησλ νθεηιφµελσλ εηζθνξψλ µε απμεµέλα πνζνζηά έθπησζεο Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ.8000/0ΙΚ.20348/1521/ Καζεζηψο Β.Α.Δ. ζηνλ Σνµέα Σ.Α.Γ.θ.Τ. ηνπ Σ.Δ.Α.Γ.Τ. γηα ην πξνζσπηθφ Ο.Σ.Α. πνπ απαζρνιείηαη µε ηε ζπγθνµηδή θιπ ησλ απνξξηµµάησλ Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ ΙΚ.19225Π04/ Δθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 10 Ν. 3863/10 πεξί αχμεζεο ηεο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο θαη ζηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο Έγγξ. Γ.Γ.ΚΑ Φ ΙΚ.23303/822/12.1 Ο 201 ν. - Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ Δγθ. Ι.Κ Α. 51/2010 (βι. Δ.Γ.Κ.Α. 2010, )). 17 Βι. έγγξαθν Γ.Λ.Κ /0092/ κε ζέκα «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2, 6 θαη 17 ηνπ Ν. 3865/2010, πνπ αθνξνχλ ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ , ηελ εμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο

11 11 Δδψ δελ επηρεηξείηαη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ 3863/2010, 18 αιιά ν εληνπηζκφο πνιχπινθσλ θαη ακθίζεκσλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο εθδεισζείζαο ακθηζεκίαο, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφπεηξαο ησλ θεληξηθψλ νξγάλσλ ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ νξζή θαζνδήγεζε ησλ θαησηέξσλ νξγάλσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ο βαζκφο πνπ ε θεληξηθή δηνίθεζε αληαπνθξίζεθε ζηελ αλάγθε απνζαθελίζεσο ηνπ λνήκαηνο δπζλφεησλ δηαηάμεσλ αληηζηνηρεί ζην κέηξν ηεξήζεσο φρη κφλν ηεο δηθαηνθξαηηθήο πθήο αξρήο ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ, αιιά θαη απηήο ηεο αξρήο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ε νπνία αλακθίβνια δηαθπβεχεηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε φκνησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ δηαβεκάησλ. Σξεηο κείδνλεο πηπρέο ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο έρνπλ αλαδείμεη κε έκθαζε ηελ σο άλσ ζεκαζία ηεο απνζαθελίζεσο ηνπ ξήκαηνο ηνπ λνκνζέηε απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ: 19 Η ζέζπηζε ηεο δηάθξηζεο ηεο ζχληαμεο ζε βαζηθή θαη αλαινγηθή 20, ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ ρξφλσλ αζθάιηζεο κε ηελ πηνζέηεζε ζεκαληηθψλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ 21 θαη ε εηζαγσγή κηαο πξσηνθαλνχο ζε έθηαζε γηα ην ειιεληθφ δίθαην θνηλσληθήο αζθάιηζεο δπλαηφηεηαο αλαγλσξίζεσο «πιαζκαηηθψλ» ρξφλσλ αζθάιηζεο 22. αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηηο αλαγλσξηδφκελεο ππεξεζίεο», Δ.Γ.Κ.Α. 2010, ζ Γηα ηνχην βι. Π. Παπαξξεγνπνχινπ, νπ.π.. 19 Αζθαιψο, νη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ πνπ ζπλάπηνληαη κε ηελ παξνχζα πξνβιεκαηηθή δελ εμαληινχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο ζεκαηηθέο, σζηφζν, νη ηειεπηαίεο απνηεινχλ κεηαξξπζκίζεηο κείδνλνο θιίκαθαο κε γεληθή ηζρχ πνπ αθνξνχλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ. 20 Άξζξα 1 έσο 4, 11 θαη 37 ηνπ Ν. 3863/2010 (βι. θαησηέξσ, ππφ 2.1.1). 21 Άξζξν 10 παξ. 10 έσο 17 ηνπ Ν. 3863/2010 (βι. θαησηέξσ, ππφ 2.1.2). 22 Άξζξν 10 παξ. 18 ηνπ Ν. 3863/2010 (βι. θαησηέξσ, ππφ 2.1.3).

12 Η δηάθξηζε ηεο ζύληαμεο ζε βαζηθή θαη αλαινγηθή Η πηνζέηεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά γηα φζνπο αζθαιηζκέλνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ ηελ θαη κεηά έρεη σο ζεκέιην ηε δηάθξηζε κεηαμχ βαζηθήο θαη αλαινγηθήο ζχληαμεο. Πξφθεηηαη, θαηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, γηα θεθαιαηψδε ηνκή πνπ εθινγηθεχεη ην ζπληαμηνδνηηθφ καο ζχζηεκα δηαρσξίδνληαο ηηο πξνλνηαθνχ ηχπνπ παξνρέο απφ ηηο θαηά θπξηνιεμία ζπληάμεηο. Δπ απηνχ ζεκεηψζεθε νκνθσλία ηφζν κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ζπλέηαμαλ ην γλσζηφ Πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Δηδηθψλ, κνινλφηη, φπσο ήδε παξαηεξήζεθε, ν ζπλδπαζκφο ηεο αλαινγηθήο θαη βαζηθήο ζχληαμεο δελ εμαζθαιίδεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα παξνρέο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο. Η αλαινγηθή ζχληαμε νξίδεηαη σο «ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ αλαινγεί ζην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηα έηε αζθάιηζεο, απφ θαη εθεμήο, θάζε αζθαιηζκέλνπ πνπ ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζχληαμεο κεηά ηελ ζε θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην. Σν αλαινγηθφ πνζφ ζχληαμεο βαξχλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ» 23. Η βαζηθή ζχληαμε, αληίζεηα πξνο ηελ αλαινγηθή, θαζνξίδεηαη σο ε ζχληαμε πνπ δελ αλαινγεί ζε εηζθνξέο 24 θαη θαηαβάιιεηαη καδί κε ηελ αλαινγηθή ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Η δηεπθξίλεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζε ζχληαμε ζηελ Διιάδα απφ θαη εθεμήο δελ έρεη κέρξη ζήκεξα (επηέκβξηνο 2011) ζπληειεζηεί απφ ηε 23 Άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ Ν Άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ Ν. 3863/2010.

13 13 δηνίθεζε. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα ηελ εηζαγσγή ελφο ζρεδφλ θαζ νινθιεξία λένπ ζπζηήκαηνο, ην πξνζδνθψκελν έξγν ηεο εμεηδηθεχζεσο ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ αλαδεηθλχεηαη ζε κείδνλα πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο πιεξνθφξεζεο ησλ ππνςεθίσλ ιεπηψλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ. Η πξνθιεζείζα αβεβαηφηεηα αληηζηνηρεί πξνο ην παξφλ ζε κηα αζαθή αληίιεςε πεξί ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ, αιιά παξακέλεη πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεξηθψλ εηψλ πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ αθεηεξία πξαγκαηψζεψο ηνπ. Δθ φζνλ, δειαδή, πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο πνπ δελ έρνπλ ρξνληθά άκεζε θαη νχηε θαλ επηθείκελε έλαξμε εθαξκνγήο, ε αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαιεί ε εγγελήο πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαθψλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ ξπζκίζεσλ παξαπέκπεηαη ζε έλα αφξηζην ζην κέζν αζθαιηζκέλν κέιινλ θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη κεησκέλεο έληαζεο. Σα παξαπάλσ ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνινγνχλ ηελ αλαβνιή απνζαθελίζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λέαο λνκνζεζίαο. ε έλα πεξηβάιινλ κεηαξξπζκηζηηθνχ νίζηξνπ εξεηδφκελνπ ζηελ επείγνπζα αλάγθε αληαπνθξίζεσο ζηελ πνιιαπιή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ε έγθαηξε θαη πιήξεο απνζαθήληζε ηνπ λνήκαηνο ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ απάκβιπλζε ηεο αλαζθάιεηαο δηθαίνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ν κεηαξξπζκηζηηθφο θαηαηγηζκφο. Η αθφκα αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ αζθαιηζκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ φρη ζπάληα παξεξκελεία ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ απφ ηνπο δηαχινπο ηεο καδηθήο ελεκέξσζεο έρεη ήδε νδεγήζεη επί ηεο πξνβιεκαηηθήο γχξσ απφ ηε βαζηθή θαη ηελ αλαινγηθή ζχληαμε ζε εζθαικέλε πξφζιεςε ηνπ λνήκαηνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ. Λ.ρ. ε εκθαηηθψο ηνληζζείζα θαηά ηελ πηνζέηεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο εμαγγειία φηη κε ην κέηξν ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο νη αζθαιηζκέλνη ζα κπνξνχλ πιένλ λα αμηνπνηνχλ γηα ηε ιήςε

14 14 αλαινγηθνχ πνζνχ ζπληάμεσο αθφκα θαη ηηο ιίγεο εκέξεο αζθαιίζεψο ηνπο (ελψ κέρξη ηψξα, ε πξαγκαηνπνίεζε ρξφλνπ αζθαιίζεσο πνπ ππνιεηπφηαλ ησλ εκεξψλ ζήκαηλε ηελ αδπλακία ζεκειηψζεσο νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε γήξαηνο) έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ πξνζδνθία ζε πνιινχο αζθαιηζκέλνπο κε ιηγνζηφ ρξφλν αζθαιίζεσο φηη ην δίρσο άιιν ζα δηθαηνχληαη αλαινγηθφ πνζφ ζχληαμεο γήξαηνο γηα ην ρξφλν απηφ. Ωζηφζν, απφ ην γξάκκα ηνπ λφκνπ πξνθχπηεη φηη ηνχην ηζρχεη φρη κφλν γηα φζνπο ζπληαμηνδνηνχληαη απφ θαη εθ εμήο, αιιά θαη ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο εκέξεο πνπ έρνπλ αζθαιηζηεί απφ θαη έπεηηα θαη ζπλεπψο φρη ζηηο εκέξεο αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ λσξίηεξα. 2.2 Ο αλαθαζνξηζκόο ηωλ νξίωλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηωλ απαηηνύκελωλ ρξόλωλ αζθάιηζεο ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 17 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/2010 πεξηιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο θαηά ηηο νπνίεο απφ απμάλνληαη άιινηε θαηά ηξφπν αηθληδηαζηηθφ θαη άιινηε ζηαδηαθά ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαζψο θαη νη απαηηνχκελνη ρξφλνη πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη νη αζθαιηζκέλνη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα ζηε ιήςε ζπληάμεσο απφ ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνπο ινηπνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 25 Πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο κε εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο επηπηψζεηο επί ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε. 26 Η αηθλίδηα απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο αζθαιψο θαη εγείξεη πνιιαπιά εξσηήκαηα σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο ξπζκίζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε επρέξεηα ηνπ λνκνζέηε λα 25 Οη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζεζπίζηεθαλ κε ην λφκν 3865/ Σελ αμηνιφγεζή ηνπο κε γλψκνλα ηε ζηάζκηζε ησλ αξρψλ αθελφο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη αθεηέξνπ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο βι. ηε κειέηε ηεο Ο. Αγγεινπνχινπ, «Σα Νέα Όξηα Ηιηθίαο ηνπ Ν. 3863/2010. Η πξνζηαζία «ζεκειησκέλσλ δηθαησκάησλ» θαη «ψξηκσλ πξνζδνθηψλ» απφ ην χληαγκα θαη ην άξζξν 1 ηνπ Π.Π.Π. Δ..Γ.Α.», Δ.Γ.Κ.Α. 2010, ζ

15 15 πξνζαξκφδεη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο δελ είλαη απεξηφξηζηε 27. Η έθηαζε θαη ν ηξφπνο αζθήζεσο ηεο επρέξεηαο απηήο κε ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ επηθαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα θάζε θνηλσληθναζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, 28 εηδηθά, κάιηζηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο παξνρέο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ηε ζχληαμε. 29 Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ ελ πξνθεηκέλσ αληηζηνηρεί ζην βαζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ιφγνπ ηνπ λνκνζέηε θαη εηδηθφηεξα ζην κέηξν πνπ ν λνκνζέηεο ζα ζεβαζηεί ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη κε ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ ξπζκίζεσλ θαηά ηνλ αλαθαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ ρξφλσλ αζθάιηζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εηζδνρή ζην δίθαην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ λενινγηζκνχ ηεο «θαηνρχξσζεο» ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. Η ρξήζε ηνπ λένπ απηνχ φξνπ λαη κελ δελ εληνπίδεηαη ζην θείκελν ηνπ λφκνπ, αιιά ζην εμαηξεηηθήο πξαθηηθήο αμίαο έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Κ.Α. Φ80000/νηθ /1420/ , 30 σζηφζν αλαθέξεηαη ζε κία πξάγκαηη λέα έλλνηα πνπ εηζήγαγε ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ν λνκνζέηεο ηνπ λ. 3863/2010. Δηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 6, 7, 11, 13, 14, 16 θαη 17 ηνπ άξζξνπ 10 ζεζπίδνληαη ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο απμάλνληαη κελ ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ή/θαη νη απαηηνχκελνη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ρξφλνη αζθάιηζεο, αιιά νξίδεηαη ξεηά φηη φζνη ζπκπιεξψλνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν αζθάιηζεο κέρξη νξηζκέλν θαηά πεξίπησζε ρξνληθφ ζεκείν (ι.ρ. κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2010) «θαηνρπξψλνπλ» δηθαίσκα ζε απφιεςε κειινληηθήο ζχληαμεο κε 27 Βι. ρεηηθά Γ. Καηξνχγθαινπ, Σα ζπληαγκαηηθά φξηα ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, φ.π. 28 J. Joussen, Grundsaetze sozialrechtlichen Ubergagngsrechts in: Sozialrechtsgeltung in der Zeit, Schriftenreihe des Deutschen Sozialrechtverbandes, 55, ζ. 59 επ. 29 Niemeyer, Uebergangsrecht in der gesetzlichen Renteversicherung, Sgb 1994, ζ. 118 επ. θαη Sodan, Verfassungsrechtliche Determinanten der Gesetzlichen Rentenversicherung, NZS 2005, ζ. 561 επ. 30 Βι. Ο. Αγγεινπνχινπ, νπ.π., ζ. 920.

16 16 επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο δίρσο λα ηνπο επεξεάδεη ε ζπληεινχκελε επηδείλσζε ησλ φξσλ ζπληαμηνδφηεζεο ζην κεηαμχ ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε ζπκπιήξσζε απφ ηνπο ίδηνπο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ νξίνπ ειηθίαο. Δλδεηθηηθά ζην ζεκείν απηφ κπνξεί λα αλαθεξζεί ην παξάδεηγκα ηεο ξπζκίζεσο πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ παξάγξαθν 16 ηνπ άξζξνπ 10: Μέρξη ηε ζέζπηζε ζε ηζρχ ηεο λέαο δηάηαμεο ε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αζθαιηδφκελσλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γπλαηθψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ πξνυπέζεηε ηε δηαδξνκή ζηελ αζθάιηζε ηνπιάρηζηνλ γηα εκέξεο εθ ησλ νπνίσλ νη λα έρνπλ ζεκεησζεί ζηα Β.Α.Δ. θαη απφ ηηο νπνίεο επίζεο νη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 13 εηψλ. Οη γπλαίθεο κε ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδνηνχληαλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εθ φζνλ ζπκπιήξσλαλ θαη ην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο. Με ηε λέα ξχζκηζε ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ απμάλεη θαηά έλα έηνο θάζε ρξφλν απφ ην 2011 θαη εθεμήο θαη θζάλεη ην 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ην Οξίδεηαη, φκσο, επηπιένλ φηη «ζηελ πεξίπησζε απηή νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο πνπ ηζρχεη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ αζθάιηζήο ηνπο απφ ηηο νπνίεο νη είλαη ζε βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα» 31. Αλ, δειαδή, κηα αζθαιηζκέλε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζπκπιήξσζε θαη ηηο δχν σο άλσ πξνυπνζέζεηο δηαδξνκήο ζηελ αζθάιηζε εληφο ι.ρ. ηνπ έηνπο 2011, «θαηνρπξψλεη» δηθαίσκα ζε απφιεςε πιήξνπο ζπληάμεσο φηαλ ζα ζπκπιεξψζεη ην 56 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο αλεμάξηεηα απφ ην πφηε ζην κέιινλ ζα ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία απηή. Αλ δελ ππήξρε απηή ε πξφβιεςε ηεο «θαηνρχξσζεο» παξά κφλν ε πξφβιεςε ηεο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαηά έλα έηνο απφ ην 2011 θαη κεηά γηα θάζε επφκελν έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ηφηε απηφ ζα 31 Άξζξν 10 παξ. 16 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 3863/2010

17 17 ζήκαηλε πξαθηηθά ηελ απηφκαηε αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαηά 5 έηε θαηεπζείαλ γηα φιεο ηηο αζθαιηζκέλεο πνπ δελ ζπκπιήξσζαλ ην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο κέρξη ηελ Απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα 32 αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο «θαηνρχξσζεο», ε νπνία ζπληζηά ηελ ππξεληθή έλλνηα ηνπ κεηαβαηηθνχ δηθαίνπ ηεο λέαο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Ο ζεβαζκφο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιάηνπο ηνπ φξνπ ηεο «θαηνρχξσζεο» ππφ φιεο ηηο επηκέξνπο εθδνρέο ηεο κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο κε κειινληηθήο αλαηξνπήο απφ ην κειινληηθφ λνκνζέηε ησλ «θαηνρπξσκέλσλ» πξνζδνθηψλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζπληζηά ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν δηαθχβεπκα γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπιάρηζηνλ κεζνπξφζεζκα. Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ αζθαιψο ζα πνηθίιιεη εμαξηψκελε απφ ηελ θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αζθαιηζκέλνπ. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα κηα αζθαιηζκέλε, ε νπνία ην 2011 έρεη ζπκπιεξψζεη εκέξεο αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ ηηο ζε βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη έρεη ειηθία 48 εηψλ, ζα έρεη νξίδνληα νθηαεηίαο δεδνκέλνπ φηη ε γπλαίθα απηή ζα κπνξεί βάζεη ηνπ λφκνπ λα ζπληαμηνδνηεζεί κε πιήξε ζχληαμε ζε ειηθία 56 εηψλ. Σπρφλ αλαηξνπή ηεο πξνζδνθίαο απηήο κε ηε ζέζπηζε λένπ θαλφλα κε απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ θαη φκνηεο πεξηπηψζεηο ζα ζηεξνχζε ηελ έλλνηα ηεο θαηνρχξσζεο απφ θάζε πεξηερφκελν κε απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζηηο έλλνκεο ζρέζεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ ππνλφκεπζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαρππνςίαο ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε. 32 Απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εθθεχγεη ε ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ επηκέξνπο ξπζκίζεσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνθξίλεηαη ε ελδεηθηηθή αλαθνξά κφλν νξηζκέλσλ εμ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε δεινχκελε απφ ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο πξνβιεκαηηθή, ε αλαθεξφκελε ζηελ αβεβαηφηεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ελ φςεη ηεο πξφζθαηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο.

18 18 Δλδερνκέλσο, αλεθηή ζα κπνξνχζε λα απνβεί ε αλαηξνπή πξνζδνθηψλ πνπ δεκηνχξγεζε ν λενινγηζκφο ηεο «θαηνρχξσζεο» ηνπ λένπ λφκνπ 3863/2010, εθ φζνλ απηή ζπληειεζηεί ζε απψηεξν ρξνληθφ ζεκείν θαηαιακβάλνληαο εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, φπσο ι.ρ. αζθαιηζκέλσλ γπλαηθψλ νη νπνίεο είραλ ζεκεηψζεη ήδε ην εκέξεο αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, αιιά είραλ ειηθία ι.ρ. κηθξφηεξε ησλ 40 εηψλ. Η δηαηήξεζε ηεο πξνζδνθίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο γηα δηάζηεκα κηαο νιφθιεξεο δεθαπεληαεηίαο ή θαη πεξηζζφηεξν, έσο φηνπ, δειαδή, ζπκπιεξψζνπλ απηέο ην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ζα ζήκαηλε ίζσο ππέξκεηξε δέζκεπζε ηνπ κειινληηθνχ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ λνκνζέηε. ε θάζε πεξίπησζε, θάζε κειινληηθή αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ησλ «θαηνρπξσκέλσλ» βάζεη ηνπ λ. 3863/2010 ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ ελ φςεη ησλ αληίξξνπσλ αξρψλ ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ζα ζπλαξηάηαη θαη πξνο ηε ρξνληθή απφζηαζε πνπ ζα κεζνιαβεί απφ ηε ζηηγκή ηεο «θαηνρχξσζεο» κε ηε ζπκπιήξσζε ι.ρ. νξηζκέλνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο κέρξη ηε ζεκειίσζε βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 2010 ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ιήςε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελνπ νξίνπ ειηθίαο. Μία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ππφ ηελ νπηηθή πνπ εμεηάδεηαη εδψ παξάκεηξνο ηεο κεηαξξχζκηζεο εηζήρζε κε ηε δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 πνπ αθνξά ζηε ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ αλειίθσλ ηέθλσλ. Με απηή νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο α έσο δ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ζε Δηδηθά Σακεία, ε αζθαιηζκέλε κεηέξα αθνινπζεί ην

19 19 φξην ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη θαη ηζρχεη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζπληάμηκνπ ρξφλνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη θαη ε αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Η πξνθείκελε δηάηαμε γέλλεζε επζχο ακέζσο εξσηεκαηηθά σο πξνο ην αιεζέο λφεκά ηεο, ηδηαίηεξα κάιηζηα θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηηο αζθαιηζκέλεο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (πεξ. β ) κεηέξεο. Παξά ηε ζρεηηθή ζαθήλεηα ηεο δηαηχπσζήο ηεο, ε πξνζεθηηθή γξακκαηηθή ηεο εξκελεία θαηέιεηπε νξηζκέλεο ακθηβνιίεο σο πξνο ην αζθαιέο λφεκά ηεο, νη νπνίεο γηγαληψλνληαλ ελ φςεη ηεο πξνθχπηνπζαο αληίθαζεο κεηαμχ ηεο δηαθαηλφκελεο (απξνζδφθεηεο) γελλαηνδσξίαο ηεο δηάηαμεο θαη ηεο επίγλσζεο φηη ην λνκνζέηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ δηαπλέεηαη απφ ηάζεηο έληνλνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ σο ζπλέπεηα ηεο επηδίσμεο γηα αληαπφθξηζε ζηηο ζπλζήθεο ηεο ελζθήςαζαο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. Οη ακθηβνιίεο δηαηεξήζεθαλ γηα δηάζηεκα 2,5 κελψλ απφ ηε ζέζπηζε ηνπ λ. 3863/2010, δειαδή κέρξη ηελ έθδνζε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ εγγξάθνπ κε αξηζκφ Φ80000/ 24506/1853 ηελ 1 ε Ννεκβξίνπ ηνπ Παξά ην γεγνλφο φηη ε νπζηαζηηθή ηζρχο ηεο δηαηάμεσο είρε αθεηεξία ηελ 15 ε Ινπιίνπ, ζην δηάζηεκα κέρξη ηελ απνζαθήληζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δηάηαμεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαλέλαο απφ ηνπο επηθνξηηζκέλνπο κε ηελ έθδνζε ζπληαμηνδνηηθψλ απνθάζεσλ ππάιιεινο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ αλά ηελ επηθξάηεηα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πιεξνθνξήζεη ππεχζπλα ηηο ελδηαθεξφκελεο σο πξνο ην αιεζέο λφεκά ηεο. Η έθδνζε ηνπ σο άλσ πιεξνθνξηαθνχ εγγξάθνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ελ ηέιεη δελ αλαίξεζε ηελ εγγχηεξε πξνο ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο δηαηάμεσο εξκελεπηηθή εθδνρή αλαθέξνληαο φηη «ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 17 (ηνπ άξζξνπ 10) φπνπ απμάλνληαη απφ ηελ ηα φξηα ειηθίαο, νη αζθαιηζκέλεο αθνινπζνύλ ην όξην ειηθίαο όπωο απηό δηακνξθώλεηαη -

20 20 θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζπκπιεξώλνπλ ζωξεπηηθά 5500 εκέξεο αζθάιηζεο θαη ην παηδί ηνπο δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Με δεδνκέλν ότι το ισχύον μέχρι όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ηωλ κεηέξωλ αλειίθωλ είλαη ην 50 ν γηα κεηωκέλε ζύληαμεο θαη ην 55 ν γηα πιήξε ζύληαμε, όιεο νη αζθαιηζκέλεο ζην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ κεηέξεο νη νπνίεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή - πνπ κπνξεί λα αλαηξέμεη πνιύ πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λόκνπ 3863/2010 δελ κπνξεί όκωο λα ππεξβεί ηελ ζπκπιήξωζαλ ζωξεπηηθά ηηο 5500 εκέξεο αζθάιηζεο θαη είραλ αλήιηθν παηδί, ζπληαμηνδνηνύληαη νπνηεδήπνηε κε ηα αλωηέξω όξηα ειηθίαο θαη ρωξίο λα εμεηάδεηαη αλ θαηά ηε ζπκπιήξωζε ηωλ νξίωλ ειηθίαο ζπλέηξερε ή όρη ε αλειηθόηεηα ηνπ παηδηνύ. Η κείωζε ηεο ζύληαμεο ζε πεξίπηωζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξωζεί ην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο ζα ρωξεί γηα όζνπο κήλεο ππνιείπνληαη ηεο ζπκπιήξωζεο ηνπ αλωηέξω νξίνπ ειηθίαο. Όζνλ αθνξά δε ηνλ ρξόλν έλαξμεο ηζρύνο ηωλ αλωηέξω δηαηάμεωλ, επηζεκαίλνπκε όηη απηέο εθαξκόδνληαη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ 3863/2010, (δειαδή από ), θαζόηη όπνπ ν λνκνζέηεο ήζειε λα ζέζεη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο, γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο.» Σα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απξνζδφθεηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε πνιιψλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ γπλαηθψλ πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη εκέξεο αζθάιηζεο έρνληαο αθφκα αλήιηθν ηέθλν θαηά ην παξειζφλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο κε βάζε ηα κέρξη ηφηε δεδνκέλα ζα πξνζδνθνχζαλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κηα κεησκέλε ζχληαμε ην λσξίηεξν κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηαηεξήζεσο ελεξγνχ αζθαιηζηηθνχ δεζκνχ.

21 21 Η εμέηαζε ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε ζηε ιήςε ηεο ελ ιφγσ απνθάζεσο θαη ε απνηίκεζή ηεο απφ δηθαηνπνιηηηθή έπνςε ππεξβαίλεη ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Τπφ ην πξίζκα ηεο ζεκαηηθήο πνπ εμεηάδεηαη εδψ είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πεξηπινθφηεηα ηνπ λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ θαη ε ζπλεπαγφκελε αβεβαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ είρε σο επίπησζε ηελ απψιεηα ή ηελ αλαηξνπή δηθαησκάησλ γηα ηε ιήςε θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ, αιιά ε ηειηθή άξζε ηεο αβεβαηφηεηαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ επαιήζεπζε ησλ πξνζδνθηψλ πνπ γέλλεζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ν ιφγνο ηνπ λνκνζέηε. 2.3 Οη πιαζκαηηθνί ρξόλνη αζθάιηζεο ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 40 ηνπ λ.2084/1992, πεξηιήθζεθε κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε. Πξφθεηηαη γηα ηε δηεχξπλζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλππνινγηζκνχ σο ρξφλσλ αζθάιηζεο δηαζηεκάησλ γηα ηα νπνία δελ έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο θαη δελ έρεη ρσξήζεη νχηε ππνρξεσηηθή νχηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε. Σα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ γελλά ε ζέζπηζε ησλ λέσλ πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ αζθάιηζεο ζπγθξνηνχλ έλα απξνζδφθεηα κεγάιν πιήζνο πξνζιακβάλνληαο πξνεθηάζεηο, ηηο νπνίεο είλαη ινγηθψο αδχλαην λα είρε πξνβιέςεη ν λνκνζέηεο ζην ζχλνιφ ηνπο. Η παξαηήξεζε απηή δελ αλαθέξεηαη απιψο ζην εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θαλφλα δηθαίνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη ππφ ην θαλνληζηηθφ ηνπ εχξνο σο γεληθή θαη αθεξεκέλε ξχζκηζε αφξηζην αξηζκφ πξνζψπσλ θαη αφξηζην αξηζκφ θαηαζηάζεσλ, δειαδή κε δπλακέλσλ λα θαζνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, αιιά ζε έλα ηδηαίηεξν

22 22 ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ιφγνο ηνπ λνκνζέηε παξά ηελ αλαπφθεπθηε επέλδπζή ηνπ κε δηαηππψζεηο ηερληθνχ ραξαθηήξα αδπλαηεί λα απνθχγεη ηελ αλάδπζε θαλνληζηηθψλ θελψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πξάμε θαηαιείπνληαο ζηνλ εξκελεπηή θαη ηνλ εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ ην έξγν ηεο θάιπςεο ησλ θελψλ κε ηελ εθαξκνγή ζηηο αξξχζκηζηεο πεξηπηψζεηο ηεο κεζφδνπ ηεο αλαινγίαο. Η άξζε ηεο αλαζθάιεηαο δηθαίνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ξπζκηζηηθψλ θελψλ επηηπγράλεηαη ζπλήζσο κέζα απφ ηελ εξκελεία πνπ επηρεηξεί ε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε ηελ έθδνζε εξκελεπηηθψλ εγγξάθσλ, ηελ νπνία ζπλήζσο αθνινπζεί ε έθδνζε εγθπθιίσλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Η εξκελεία απηή, παξά ην γεγνλφο φηη δελ δεζκεχεη ηνλ δηθαζηή πνπ είλαη θαηά ην χληαγκα ηειηθά αξκφδηνο γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ, θαηέρεη μερσξηζηή ζεκαζία ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη λαη κελ ηα εθδηδφκελα απφ ηε δηνίθεζε έγγξαθα θαη εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη δελ ζπληζηνχλ πεγή ηνπ δηθαίνπ, 33 σζηφζν ε επίδξαζή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη ζπνπδαία γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: Πξψηνλ, ελ φςεη ηνπ φηη ε αλάγθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπρλά αλαπφθεπθηα αλαδπφκελσλ θελψλ δηθαίνπ κπνξεί λα απνιήγεη ζηελ αλαδήηεζε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αζθαιηζκέλνπο, ε πξνεγνχκελε απνζαθήληζε ησλ λνκνζεηηθψλ γξίθσλ θαη ε θάιπςε ησλ θελψλ κέζα απφ ηελ εξκελεπηηθή εξγαζία ηεο 33 Βι. γεληθφηεξα γηα ην ζέκα απηφ Απ. Γέξνληα, Δγθχθιηνη (λνκηθή θχζε, δηαθξίζεηο, δηθαζηηθφο έιεγρνο), 1993.

23 23 δηνίθεζεο πνιιέο θνξέο πξνιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελδίθσλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο νξγαληζκψλ, δίρσο αζθαιψο λα απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα θαηαθπγήο ζηε δηνηθεηηθή δηθαηνζχλε πνπ απνηειεί ην ultimum refugium ησλ ζηγνκέλσλ. Η ζεκαζία ηεο πξφιεςεο φκνησλ θαηαζηάζεσλ έγθεηηαη ζην φηη ε παξνρή δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ζπλεπάγεηαη θαηά θαλφλα ηε καθξνρξφληα ηαιαηπσξία ηνπο κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο θξίζεο: Πξνεγείηαη θαηά θαλφλα ε ππνρξεσηηθή δηέιεπζε κέζα απφ ηελ ελδηθνθαλή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη έπεηηα αθνινπζεί ε καθξά πνξεία κέζα απφ ηηο βαζκίδεο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο, φπνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ζπλήζεο ε ηαθηηθή κέρξη θαη ηεο εμάληιεζεο ησλ ελδίθσλ κέζσλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ώζηε, φηαλ κε ηελ εξκελεπηηθή πξσηνβνπιία ηεο δηνίθεζεο θαζίζηαηαη επρεξέζηεξε ε δηάγλσζε ηνπ λνήκαηνο θαη ε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ κέζα απφ ηελ άξζε ησλ ακθηβνιηψλ πνπ γελλψληαη απφ ην ιφγν ηνπ λνκνζέηε, απνθεχγεηαη ε πξφθιεζε ελδίθσλ δηαθνξψλ θαη είλαη δπλαηή ε έγθαηξε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζηηο επηκέξνπο εθθάλζεηο ηνπ. Γεχηεξνλ, ν εγγελήο ζηα θξάηε πξφλνηαο επεηξσηηθνχ ηχπνπ πιεζσξηζκφο ησλ θαλφλσλ πνπ πξνβιέπνπλ ρξεκαηηθέο παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο ζπλφινπ ηερλνθξαηψλ επηθνξηηζκέλνπ κε ηε ζχληαμε, αιιά θαη ηελ επεμήγεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ, πάληνηε βέβαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ππνδεηθλχεηαη πξνεγνπκέλσο κε ηε ιήςε ησλ ζεκειησδψλ απνθάζεσλ απφ ηε λνκηκνπνηεκέλε πξνο ηνχην πνιηηηθή εμνπζία. ην ειιεληθφ δίθαην θνηλσληθήο αζθάιηζεο ε ζπλδεδεκέλε κε πςειέο απαηηήζεηο ηερληθήο θχζεο πξνπαξαζθεπή ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηελεξγείηαη κε ηε ζπκκεηνρή πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία

24 24 Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Ώζηε, ηα πξφζσπα απηά ζπκκεηέρνληαο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ζχληαμε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ είλαη ηα θαηεμνρήλ αξκφδηα γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ δηεπθξίληζε θαη απάληεζε εξσηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην ζηάδην εθαξκνγήο ησλ λφκσλ κεηά απφ ηε ζέζπηζή ηνπο. Ωο πξνο ηνπο πιαζκαηηθνχο ρξφλνπο αζθάιηζεο πνπ πξνβιέθζεθαλ απφ ηελ παξάγξαθν 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010, ε άκεζε ζρεδφλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εξκελεπηηθνχ εγγξάθνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 34 θαζψο θαη ε ζπλαθφινπζε έθδνζε αληίζηνηρσλ εγθπθιίσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο παξά ηελ πξνθαλή ηεο ρξεζηκφηεηα δελ θαηφξζσζε λα εμαιείςεη ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ λένπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεξηνξηζκέλε επεμήγεζε πνπ παξαζρέζεθε σο πξνο ηελ πεξίπησζε ζη) ηεο δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο, κεηά ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην δεκφζην. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε αλεπαξθήο εμεηδίθεπζε ηνπ ηεζέληνο θαλφλα απφ ην λνκνζέηε δελ επέηξεςε νχηε ζηελ εξκελεχνπζα δηνίθεζε λα απνζαθελίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα αβεβαηφηεηα σο πξνο ην πνηα πξάγκαηη θελά αζθαιίζεσο ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ε απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ άκεζε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ζε ζχληαμε κέζα ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθηήο θξίζεο. Η άξζε ηεο αβεβαηφηεηαο, ε νπνία ηαπηφρξνλα ζήκαηλε αζθαιψο θαη ηελ 34 Έγγξαθν Γ.Γ.Κ.Α. Φ /νηθ /1664/ κε ζέκα «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/2010» ζε Δ.Γ.Κ.Α ζ. 828 επ..

25 25 αλαγλψξηζε ηεο χπαξμήο ηεο, ζπληειέζηεθε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ λ.3863/2010 έλα θαη πιένλ έηνο κεηά απφ ηε ζέζπηζή ηεο κε ην άξζξν 40 ηνπ λ.3996/2011, 35 ζηελ πεξίπησζε ζη) ηνπ νπνίνπ νξίζηεθε πιένλ φηη ν ελ ιφγσ αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο είλαη εθείλνο «γηα ηνλ νπνίν δελ έρεη ρσξήζεη αζθάιηζε ζε θνξείο θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην θαη ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξνο απφ έλαλ πιήξε εκεξνινγηαθφ κήλα ζε θάζε πεξίπησζε θελνχ αζθάιηζεο κεηαμχ πεξηφδσλ αζθάιηζεο». Καηφπηλ ηνχηνπ, νη ζπγθεθξηκέλεο πιένλ πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ησλ ελ ιφγσ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ θαηέζηεζαλ ζαθείο γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, αιιά θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ νξγαληζκψλ πνπ θαινχληαη λα ηνπο εθαξκφζνπλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα κεηά απφ ηελ έθδνζε ησλ λέσλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη εγθπθιίσλ ελ φςεη ηνπ λένπ λ.3996/ ε άιιε πεξίπησζε ε παξαζρεζείζα απφ ηε δηνίθεζε δηεπθξίληζε απέβε αξθεηή γηα ηελ απάιεηςε ησλ ακθηβνιηψλ σο πξνο ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο ξχζκηζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 3 ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλε ηεο πεξ. α ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ απνξία πνπ γελλήζεθε σο πξνο ηελ έθηαζε ηνπ αλαγλσξηδφκελνπ ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζε ζπλδπαζκφ ηελ αλαγλψξηζε άιισλ πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ, θαζψο ζηελ πξψηε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηίζεληαη σο φξην γηα ηελ αλαγλψξηζε πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ ηα ηέζζεξα έηε αζθάιηζεο γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ έηνπο 2011 κε αχμεζε ην νξίνπ απηνχ θαηά έλα έηνο γηα θάζε επφκελν έηνο θαη κέρξη ηα 7 έηε ζπλνιηθά. 35 Ν.3996/2011 (ΦΔΚ Α 170/ ). 36 Βι. ηελ ππ αξηζκ. Φ80000/νηθ. 9240/597/11/ εγθχθιην ηεο Γ.Γ.Κ.Α. θαη ηελ ππ αξηζ, εγθχθιην ηεο δηεχζπλζεο Παξνρψλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ.

26 26 Δηδηθφηεξα, ην εξψηεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ δεδνκέλνπ φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1358/1983 ν αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ αληηζηνηρεί ζε 30 εκέξεο γηα θάζε κήλα θαη 360 εκέξεο γηα θάζε έηνο αλ ν ζπλνιηθά αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο κπνξεί λα ππεξβεί ηηο εκέξεο ι.ρ εληφο ηνπ 2011 δίρσο ηνχην λα ζπλεπάγεηαη φηη έρεη ππεξβαζεί θαη ην φξην ησλ ηεζζάξσλ πξνο αλαγλψξηζε εηψλ. Η θαηαθαηηθή απάληεζε πνπ εμέδσζε ε θνηλσληθναζθαιηζηηθή δηνίθεζε άλνημε ην δξφκν ηεο ζεκειίσζεο δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν γηα φζνπο αζθαιηζκέλνπο ρξεηάδνληαλ πξνο ηνχην ιίγεο πεξηζζφηεξεο απφ εκέξεο αζθάιηζεο πξνο αλαγλψξηζε εληφο ηνπ 2011 ή απφ ην 2012 θ.ν.θ.. 3. Ο νόμορ 3996/2011 «Αναμόπθωζη ηος Σώμαηορ Επιθεωπηηών Επγαζίαρ, πςθμίζειρ θεμάηων Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και άλλερ διαηάξειρ» Καζψο ήδε ππαηληρζήθακε, 37 ε αλαγλψξηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε φηη ε κεηαξξχζκηζε κε ην λ.3863/2010 δεκηνχξγεζε ακθηβνιίεο θαη δπζεπίιπηα εξκελεπηηθά δεηήκαηα έγηλε παλεγπξηθή κε ηελ αλάιεςε λέαο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο εληφο ηνπ έηνπο 2011, ε νπνία νινθιεξψζεθε κε ηε ζέζπηζε ηνπ λ.3996 ζηηο 5 Απγνχζηνπ ηνπ Σν λέν λνκνζεηηθφ δηάβεκα είρε ηεζεί πξνο δεκφζηα δηαβνχιεπζε 38 ήδε απφ ηηο 28 Μαξηίνπ 2011, ηα απνηειέζκαηα, σζηφζν, ηεο δηαβνχιεπζεο, ηνπιάρηζηνλ ζην ηκήκα ηνπ λφκνπ πνπ αθνξά ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ φηη ε 37 νπ.π. ππφ Βι. ζε αξρείν δηαβνπιεχζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα

27 27 ηειηθή ηνπ κνξθή απείρε ειάρηζηα απφ ην θείκελν ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Η επηρεηξνχκελε εθ ησλ πζηέξσλ άξζε ησλ αβεβαηνηήησλ θαη ησλ ακθηβνιηψλ σο πξνο κηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ είραλ αλαθχςεη απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 2010 κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.3996/2011 αθνξά ζε πνηθίια επηκέξνπο ζέκαηα. Ωζηφζν, ε ζέζπηζε ηνπ λένπ λφκνπ δελ ζήκαλε κφλν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαθπβεπζείζαο βεβαηφηεηαο, αιιά θαη ηελ αλαδξνκηθή ξχζκηζε δεηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη φρη κφλν ηελ εγθαζίδξπζε λέσλ αβεβαηνηήησλ, αιιά θαη ηελ αλαηξνπή πξνζδνθηψλ πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν λνκνζέηεο πξηλ απφ έλα έηνο ππνλνκεχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θξάηνπο θαη δηνηθνπκέλσλ-αζθαιηζκέλσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα παξέρεη, κεηαμχ άιισλ, ε δηάηαμε πνπ ηίζεηαη κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λένπ λφκνπ, ε νπνία πξνζζέηεη κε αλαδξνκηθή ηζρχ σο επηπιένλ γεληθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ λέσλ πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ αζθάιηζεο πέξαλ ησλ γλσζηψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ήδε ζπκπιήξσζε ελφο ειάρηζηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο θαη ζηε κε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε γήξαηνο κέρξη ηελ ηε κε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζε ζχληαμε κε πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη Δλ πξνθεηκέλσ, ε αλαδξνκηθή ζέζπηζε ηεο ηξίηεο απηήο πξνυπφζεζεο ζεκαίλεη ηελ αλαδξνκηθή αθαίξεζε δηθαησκάησλ πνπ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ αζθεζεί ηαπηφρξνλα κε αηηήκαηα αλαγλψξηζεο λέσλ πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ ήδε απφ ηελ θαη κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ ησλ λέσλ δηαηάμεσλ. 4. Σςμπεπάζμαηα Η ηαρεία εμέιημε ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κέζα απφ κηα πιεζσξηζηηθή λνκνζεηηθή παξαγσγή θαζηζηά νινέλα θαη

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 /11/2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αξηζκ. πξση.: Φ.80000/νηθ.27040 /1798 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΠΡΟ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1) Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. - ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΟ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα