LIFE ENVIRONMENT STRYMON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE ENVIRONMENT STRYMON"

Transcript

1 LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/ Task 3. Economic Analysis of Crop Production in Strymonas Basin Ελληνική Έκδοση (in Greek) Technical Report Review of current and future environmental policy in Strymonas basin

2 The present work is part of the 4-years project: Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin (contract number LIFE03 ENV/GR/000217). The project is co-funded by the Goulandris Natural History Museum - Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY), the Prefecture of Serres Directorate of Land Reclamation of Serres (DEB-S), the Development Agency of Serres S.A. (ANESER S.A.) and the Local Association for the Protection of Lake Kerkini (SPALK). Η πλήρης αναφορά στην εργασία αυτή έχει ως εξής: Χαλκίδης, Ηρ. και Δ. Παπαδήμος Τεχνική έκθεση. Αποτελέσματα υφιστάμενης και μελλοντικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη, 25 σελ. This document may be cited as follows: Chalkidis, I. and D. Papadimos Technical report. Review of current and future environmental policy in Strymonas basin. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 25 p. (Ιn Greek). 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Εισαγωγή 1 1. Αγροπεριβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα: Παρόν και μέλλον Νομοθετικό πλαίσιο Κοινή Αγροτική Πολιτική Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αγροτική Ανάπτυξη Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Η κατάσταση του περιβάλλοντος στη λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα Οι υδατικοί πόροι στη λεκάνη του Στρυμόνα Βιοποικιλότητα Καθεστώς προστασίας Περιβαλλοντική υποβάθμιση και μέτρα προστασίας στη λεκάνη του Στρυμόνα 22 Βιβλιογραφία 24

4 Εισαγωγή Η γεωργία και η κτηνοτροφία παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην οικονομική ζωή των αγροτικών περιοχών και αποτελούν κρίσιμοι παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο ρόλος της γεωργίας είναι πολλαπλός και όχι μονοδιάστατος. Οι δραστηριότητες των γεωργών εκτείνονται από την παραγωγή τροφίμων έως τη διαχείριση της υπαίθρου, την προστασία της φύσης και τον τουρισμό. Οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ποιότητα των εδαφικών και υδατικών πόρων, του αέρα και του κλίματος, την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, το αγροτικό τοπίο, την ποιότητα διατροφής. Επιπλέον, η γεωργία είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου. Μολονότι η εντατική γεωργία μπορεί να βλάπτει τη βιοποικιλότητα, οι πρακτικές εκτατικής καλλιέργειας μπορούν στην πραγματικότητα να βοηθήσουν στη διατήρησή της. Στις προστατευόμενες περιοχές, σημαντικό ποσοστό των οικοτόπων εξαρτάται από τις πρακτικές εκτατικής καλλιέργειας. Η αγροπεριβαλλοντική πολιτική αποτελεί την περιβαλλοντική πολιτική για τον αγροτικό χώρο και ιδιαίτερα για τον χώρο, στον οποίο ασκείται η γεωργία και η κτηνοτροφία. Στόχος της αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής είναι η αειφορία. Ως αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτή, η οποία στηρίζεται στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και τον σεβασμό του περιβάλλοντος με αειφορική χρήση των διατιθέμενων φυσικών πόρων, και τη συνετή χρήση και ανακύκλωση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Η Kοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί κινητήριο μοχλό για τον αγροτικό τομέα και επομένως μπορεί να επηρεάσει θετικά την περιβαλλοντική διαχείριση από τους γεωργούς. Σήμερα, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη νέα ΚΑΠ, η οποία ανταποκρίνεται τόσο με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στους κανόνες της όσο και με την ανάπτυξη γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στη διαφύλαξη της υπαίθρου. Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή της λεκάνης του Στρυμόνα ασκείται μέσω της νέας ΚΑΠ, κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και μέσω προγραμμάτων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υιοθετεί η χώρα μας. Η Ελλάδα καθορίζει τις προτεραιότητες της για την περίοδο με τη σύνταξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 1

5 (ΕΣΣΑΑ), στο οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρμοστεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Οι τρεις βασικοί άξονες του σχεδίου αυτού είναι: α) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας-δασοκομίας-αγροδιατροφικού τομέα, β) η βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου, και γ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Η λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα ήταν και είναι πλούσια σε υδατικά αποθέματα, σε αντίθεση με άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει το ελληνικό τμήμα της λεκάνης του Στρυμόνα ανέρχεται σε km 2. Τα βασικά υδατικά οικοσυστήματα της περιοχής είναι ο ποταμός Στρυμόνας, η τεχνητή λίμνη Κερκίνη (η οποία τροφοδοτείται από τον π. Στρυμόνα), που με τη σειρά τους συμβάλλουν στο φυσικό εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων, και ο ποταμός Αγγίτης, ο οποίος συνδέεται με τον Στρυμόνα στην τελική του πορεία προς τον Στρυμονικό κόλπο. Με τη δημιουργία της λίμνης Κερκίνης και την εκτέλεση των αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών έργων στην περιοχή, η γεωργία αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται σήμερα με την πλέον εντατική της μορφή. Το γεγονός αυτό συνέβαλε αφενός στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, αλλά αφετέρου προκάλεσε έντονη πίεση και υποβάθμιση στα οικοσυστήματα της λεκάνης απορροής. 1. Αγροπεριβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα: Παρόν και μέλλον 1.1. Νομοθετικό πλαίσιο Το θέμα της προστασίας και διαχείρισης του νερού χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Στην αρχή, το νομοθετικό πλαίσιο δεν αποτελούσε μια συγκροτημένη πολιτική αλλά ήταν αποσπασματικό και αφορούσε περισσότερο αντίδραση σε συγκεκριμένα προβλήματα (Καλλία-Αντωνίου 2007). Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να υιοθετεί τις κοινοτικές οδηγίες, που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ως εκ τούτου, οι κοινοτικές οδηγίες ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία, κυρίως μέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ), νόμων και προεδρικών διαταγμάτων. Η κυριότερη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και 2

6 σχετίζεται με την προστασία των περιοχών, παρατίθεται στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν. Πίνακας 1. Κύρια ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και σχετίζεται με την προστασία περιοχών Α/Α Οδηγία Σκοπός 1. 73/404/ΕΟΚ Για τα απορρυπαντικά 2. 75/440/ΕΟΚ Για την ποιότητα των επιφανειακών νερών, από τα οποία αντλείται πόσιμο νερό 3. 76/160/EOK Για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης 2006/7/ΕΟΚ 4. 76/464/ΕΟΚ Για την ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον 5. 78/659/EOK Για την ποιότητα των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων 6. 79/923/EOK Για την απαιτούμενη ποιότητα των υδάτων για οστρακοειδή 2006/113/ΕΟΚ 7. 79/409/ΕΟΚ Για την προστασία των πτηνών 8. 80/68/ΕΟΚ 2006/118/ΕΟΚ Για την προστασία των υπογείων υδάτων από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες 9. 80/778/ΕΟΚ Για την ποιότητα του πόσιμου νερού 98/83/ΕΟΚ /271/ΕΟΚ Για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων /676/ΕΟΚ Για την προστασία των υδάτων από τη νιτρο-ρύπανση γεωργικής προέλευσης /43/ΕΟΚ Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας /60/ΕΟΚ Για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 3

7 Πίνακας 2. Κύρια εθνική νομοθεσία που αφορά τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και σχετίζεται με την προστασία περιοχών Α/Α Νόμοι-Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 1. ΚΥΑ 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/Β) Σκοπός Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών 2. Ν.1740/87 (ΦΕΚ 201/Α) Διαχείριση των Υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις 3. ΚΥΑ 18186/271/1988 Καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών σε υγρά απόβλητα 4. ΚΥΑ Φ.16/6631/89 (ΦΕΚ 428/Β) 5. ΚΥΑ Φ.16/8500/91 (ΦΕΚ 174/Β) 6. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 255/1994 (ΦΕΚ 123/Α) 7. ΚΥΑ 90461/2193/1994 (ΦΕΚ 843/Β) 8. ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β) 9. ΚΥΑ 16190/1335/1997 Προσδιορισμός κατώτατων & ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση Καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών σε υγρά απόβλητα Καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών σε υγρά απόβλητα Για την επεξεργασία αστικών λυμάτων Καθορισμό μέτρων και όρων για την προστασία των νερών από τη νιτρο-ρύπανση γεωργικής προέλευσης (ΦΕΚ 519/Β) 10. ΚΥΑ 33318/3028/98 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων Εναρμόνιση της Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 11. ΚΥΑ 85167/820/00 (ΦΕΚ 477/Β) 12. ΚΥΑ 20419/2522/01 (ΦΕΚ 1212/Β) Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευση - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ' αριθ. ΚΥΑ 16190/1335/97 (591/Β) αυτής (1575/Β) 13. Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α) Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΟΚ 14. ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΟΚ 4

8 Το 1993, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του 5ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, έθεσε τη διαχείριση των υδάτων στο ευρύτερο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Έτσι, κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος του νερού και το έτος 2000 εκδόθηκε η Οδηγία - Πλαίσιο για το νερό 2000/60/ΕΟΚ. Το 2003, η Ελλάδα ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την Οδηγία αυτή, με την έκδοση του Ν Περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων. Παρόλα αυτά δεν εξέδωσε όλες τις εκτελεστικές διατάξεις για την εφαρμογή του. Αποτέλεσμα της αδράνειας αυτής, ήταν, το 2005, η Ελλάδα να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Και ενώ αναμενόταν η έκδοση καταδικαστικής απόφασης από το Δικαστήριο, τον Μάρτιο του 2007, εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 51/2007) για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων (Καλλία-Αντωνίου 2007). Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι Περιφέρειες της χώρας παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των υδάτων στα όρια των αρμοδιοτήτων τους. Το νέο θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στα ακόλουθα (Καλλία- Αντωνίου 2007): Ενδυνάμωση της Περιφέρειας και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Ήδη συστάθηκαν Διευθύνσεις Υδάτων στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ενώ για τον συντονισμό τους, συστάθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων. Θέσπιση ενιαίου πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών, υπόγειων, μεταβατικών και παράκτιων υδάτων. Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών ως βασικές διαχειριστικές ενότητες. Έως το 2009, κάθε Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας πρέπει να εκπονήσει διαχειριστικά σχέδια των λεκανών της δικαιοδοσίας της, καθώς και πρόγραμμα μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Τιμολόγηση όλων των δραστηριοτήτων χρήσης των υδάτων από την Περιφέρεια. Από το 2010 θα εφαρμόζεται πολιτική τιμολόγησης του νερού, παρέχοντας κίνητρο στους καταναλωτές για αποτελεσματική χρήση των υδατικών πόρων. Ενδυνάμωση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση των ρύπων, με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ορίων και τιμών για τα ρυπαντικά φορτία. 5

9 Εκπόνηση Μητρώο προστατευόμενων περιοχών για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού από τη Διεύθυνση Υδάτων κάθε Περιφέρειας. Έκδοση αδειών χρήσης νερού και αδειών για έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Έλεγχος εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών Κοινή Αγροτική Πολιτική Η αγροπεριβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα καθορίζεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως στόχο την επιβολή μέτρων: α) για την ενίσχυση της αγοράς και του εισοδήματος, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις και επιδοτήσεις και β) για την αγροτική ανάπτυξη. Κατά την εφαρμογή της ΚΑΠ, η συσχέτιση μεταξύ γεωργίας, αγροτικού χώρου και περιοχής καθώς και η αγροτική ανάπτυξη έχει εξαιρετική σημασία. Δραστηριότητες όπως η αναψυχή, ο τουρισμός και η προστασία του περιβάλλοντος, θα αποτελούν τη βάση για νέες στρατηγικές τοπικής οικονομικής ανάπτυξης (Caraveli 1998 και 2000, Baldock et al. 2001). Η πρόσφατα αναθεωρημένη ΚΑΠ περιέχει βασικές αλλαγές, όπως η ενιαία ενίσχυση και η αποδέσμευσή της από την παραγωγή, η υποχρεωτική πολλαπλή συμμόρφωση και η διαφοροποίηση. Οι αλλαγές αυτές τονίζουν περισσότερο τη σύνδεση της ανάπτυξης της υπαίθρου με την περιβαλλοντική προστασία και μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη στην προσπάθεια προστασίας των υδατικών πόρων. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, το 1992, έθεσε όρια στην παραγωγή, τα οποία βοήθησαν στη μείωση του πλεονάσματος της παραγωγής, ενώ έδωσε νέα έμφαση σε γεωργικές μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Παρόλο που συνεχιζόταν η άμεση στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, οι γεωργοί άρχισαν να στρέφονται στην αγορά και να ανταποκρίνονται στις νέες προτεραιότητες των πολιτών. Αυτή η αλλαγή προτεραιοτήτων περιελάμβανε μια πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, η οποία στήριζε την αναδιάρθρωση των αγροτικών περιοχών, τη βελτίωση των μεθόδων πώλησης και προώθησης προϊόντων καθώς και ένα πλήθος νέων πρωτοβουλιών. Η μεταρρύθμιση αυτή επιπλέον, εισήγαγε την περιβαλλοντική διάσταση στην αγροτική πολιτική, ιδίως μέσω των γεωργο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων και των 6

10 προγραμμάτων αναδάσωσης. Τα προγράμματα αυτά στηρίζουν τους γεωργούς στην προσπάθειά τους να παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες πέρα από τις καθιερωμένες ορθές γεωργικές πρακτικές και τα νομικά πρότυπα και αποζημιώνονται για την εφαρμογή καλύτερης περιβαλλοντικής διαχείρισης (ενισχύσεις για περιβαλλοντικές επενδύσεις, ενίσχυση των αγροτών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και περιβαλλοντική κατάρτιση). Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν τέτοιου είδους προγράμματα στους αγρότες και όσοι λάβουν μέρος δικαιούνται οικονομική ενίσχυση. Σήμερα, η νέα ΚΑΠ, κατευθύνεται από τη ζήτηση της αγοράς. Λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των καταναλωτών και παρέχει στους γεωργούς την ελευθερία να παράγουν σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Στο μέλλον, το κύριο μέρος των ενισχύσεων που θα λαμβάνουν οι γεωργοί θα είναι ανεξάρτητο από το είδος και την ποσότητα της παραγωγής. Παλιότερα, όσο μεγαλύτερη ήταν η παραγωγή τόσο υψηλότερο το ποσό της επιδότησης. Σύμφωνα με τη νέα αγροτική πολιτική, οι γεωργοί εξακολουθούν να λαμβάνουν άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του εισοδήματός τους, όμως οι ενισχύσεις δεν είναι πλέον συνδεδεμένες με την παραγωγή. Η αποκοπή του δεσμού μεταξύ παραγωγής και ενισχύσεων θα καταστήσει τους αγρότες πιο ανταγωνιστικούς. Έτσι, οι παραγωγοί καθίστανται αρκετά ευέλικτοι στο τι θα καλλιεργήσουν, ευελιξία που ευνοεί την ανάπτυξη καλλιεργειών που ήταν μεν περιβαλλοντικά φιλικές και λιγότερο υδροβόρες, αλλά δεν ευνοούνταν από τις ενισχύσεις. Συγχρόνως, οι αγρότες πρέπει να τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων και την καλή μεταχείριση των ζώων. Όσοι δεν τηρούν τα πρότυπα αυτά θα αντιμετωπίζουν μειώσεις στις κοινοτικές ενισχύσεις, κατάσταση γνωστή ως πολλαπλή συμμόρφωση. Η πολλαπλή συμμόρφωση απαιτεί από τους παραγωγούς να τηρούν προσδιορισμένα πρότυπα ή κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και τη συμμόρφωση με την Οδηγία-πλαίσιο για το νερό, τις Οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πουλιά, την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση κ.λπ. Επιπλέον, οι παραγωγοί δεσμεύονται να τηρούν επί μια πενταετία τις ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, ως όρο συμμετοχής τους σε Κοινοτικά Προγράμματα καθώς και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που ισχύουν στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 7

11 Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά κύριο λόγο η νέα ΚΑΠ στοχεύει ολοένα και περισσότερο στην αποφυγή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και εξακολουθεί να υποστηρίζει τον ρόλο των γεωργών στην προστασία της υπαίθρου και του περιβάλλοντος. Η σχέση του φυσικού περιβάλλοντος και των γεωργικών πρακτικών είναι σύνθετη. Παρότι πολλοί οικότοποι διατηρούνται χάρη στην εκτεταμένη γεωργία, οι γεωργικές πρακτικές μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Ακατάλληλες γεωργικές πρακτικές και αλόγιστη εκμετάλλευση της γης έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του εδάφους, νερού και αέρα, τον κατακερματισμό των οικοτόπων και την απώλεια πανίδας και χλωρίδας Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης Κατά την προγραμματική περίοδο , εγκρίθηκε το Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ), με την αριθμ. Ε (200) 2733 ( ) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. C(2003) 3139 ( ) και αριθ. C (2005) 1690 (31.V.2005) αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με το ΕΠΑΑ στόχοι του είναι: α) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας σε συνθήκες όξυνσης του ανταγωνισμού, β) η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου σε αρμονία με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, και γ) η διατήρηση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής για το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού. Το ΕΠΑΑ παράλληλα με άλλα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου, Αλιεία, Leader +), προωθούσε μέτρα που είχαν ως στόχο τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, τη διατήρηση και προστασία της πλούσιας ελληνικής χλωρίδας και πανίδας, τη διαμόρφωση μοναδικών αγροτικών τοπίων και τη διάσωση σπάνιων αγροτικών ζώων και καλλιεργούμενων ποικιλιών. Το ΕΠΑΑ αποτελούνταν από 6 Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι περιελάμβαναν 24 Μέτρα. Ένας από τους άξονες προτεραιότητας ήταν τα Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν δέσμη μέτρων που ενισχύουν τους ακόλουθους στόχους: α) εφαρμογή μεθόδων γεωργικής παραγωγής που κρίνονται συμβατικοί με την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, του εδάφους και της γενετικής ποικιλομορφίας, β) μείωση των 8

12 αρνητικών επιπτώσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο περιβάλλον και ειδικότερα στην ποιότητα του νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας, και γ) εισαγωγή αειφορικών πρακτικών, πέραν των συνηθισμένων, για την προστασία του εδάφους και τον έλεγχο της φυσικής, χημικής και βιολογικής υποβάθμισής του. Ορισμένα από τα μέτρα του Άξονα αυτού που σχετίζονται με την περιοχή της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα ήταν τα ακόλουθα: Βιολογική γεωργία. Είχε ως στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στο γεωργικό και φυσικό περιβάλλον και την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων ποιότητας (ΚΥΑ υπ αριθ. 567/125316/ , ΥΑ υπ αριθ / και η τροποποίησή της ΥΑ υπ αριθ /2-8-04). Βιολογική κτηνοτροφία. Αφορά την ποιμενική αιγο-προβατοτροφία, τη βοοτροφία ελεύθερης βοσκής, την εσταυλισμένη βοοτροφία και τη χοιροτροφία (ΚΥΑ υπ αριθ /586/ , ΥΑ υπ αριθ / ). Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών. Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας. Είχε ως στόχο την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Μείωση της νιτρο-ρύπανσης γεωργικής προέλευσης. Στόχος ήταν η μείωση της ρύπανσης από τα νιτρικά και η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Πρόγραμμα απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων. Είχε ως στόχο τη διατήρηση και αύξηση του αριθμού των ζώων που ανήκουν σε σπάνιες αυτόχθονες φυλές που κινδυνεύουν με εξαφάνιση λόγω εγκατάλειψης. Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση. Στόχος ήταν η διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών που κινδυνεύουν να χαθούν. Διατήρηση και αποκατάσταση φυτοφρακτών. Στόχος ήταν η διατήρηση και αποκατάσταση του αγροτικού τοπίου σε περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος (ΚΥΑ υπ αριθ / (ΦΕΚ 582Β/ )). Διατήρηση και ανακατασκευή αναβαθμίδων σε επικλινείς εκτάσεις για την προστασία της γεωργικής γης από τη διάβρωση. Είχε ως στόχο την αποκατάσταση του αγροτικού τοπίου και την προστασία της γεωργικής γης από τη διάβρωση. Επιδοτεί την ανακατασκευή αναβαθμίδων (ΚΥΑ υπ' αριθ / (ΦΕΚ 80/ Β/ )). Διατήρηση γεωργικών εκτάσεων για την προστασία ειδών άγριας πανίδας. Στόχος ήταν η διατήρηση και προστασία της απειλούμενης και σπάνιας άγριας ζωής με την ενίσχυση των αγροτών που υφίστανται τις συνέπειες της παρουσίας 9

13 1.4. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αγροτική Ανάπτυξη Κατά την 4 η Προγραμματική Περίοδο και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, κάθε κράτος-μέλος οφείλει να αποτυπώσει τη στρατηγική του σχετικά με την ανάπτυξη του τομέα της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών σε ένα προγραμματικό κείμενο, που όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, ονομάζεται Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Σχέδιο αυτό, συντάχθηκε και αποστάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 2007 και κατόπιν παρατηρήσεων και διορθώσεων αναμένεται να εγκριθεί τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Η στρατηγική του Σχεδίου για κάθε τομέα υλοποιείται μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Οι άξονες δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας εξασφαλίζει τη σύνδεσή τους με στρατηγικές και σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, την Οδηγία 2000/60/ΕΟΚ, τη στρατηγική για την προστασία του εδάφους, το Κοινοτικό πρόγραµµα για τις κλιµατικές αλλαγές, τη στρατηγική για τη ρύπανση του αέρα και τη στρατηγική για τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων. Το Σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής θα υλοποιηθεί μέσω 4 αξόνων: 1. Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα. 2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας. 4. Προώθηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader. Εφαρμόζει δηλαδή μέτρα των αξόνων 1 & 3 με την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. 10

14 Στο πλαίσιο του 2 ου άξονα που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων θα επιδιωχθούν οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι: α) αειφορική χρήση της γεωργικής και δασικής γης και διατήρηση της βιοποικιλότητας, β) ορθολογική διαχείριση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων, γ) π π µπ µ µπ, ) µµ µ. Τα μέτρα και οι δράσεις που θα προωθηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριµένου άξονα, αφενός ανταποκρίνονται στην κάλυψη των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας σε ότι αφορά το περιβάλλον και αφετέρου προσφέρουν κίνητρα βελτίωσης του περιβάλλοντος και κατά επέκταση βελτίωσης των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο. Θα προωθηθούν δράσεις που αφορούν την προστασία και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, όπως των περιοχών του δικτύου Natura 2000, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ορθή χρήση της γεωργικής γης και των δασών καθώς επίσης και την ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας. Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες υπέρ της προστασίας του εδάφους, του νερού και της αύξησης της δασικής έκτασης. Θα ενταθεί η προσπάθεια υιοθέτησης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που διασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και στην εισαγωγή μεθόδων ορθής γεωργικής πρακτικής που στοχεύουν στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του άξονα αυτού, οι δράσεις που θα προωθηθούν με βάση τους ειδικούς στόχους είναι οι ακόλουθες: A) Δράσεις για την αειφορική χρήση της γεωργικής και δασικής γης και διατήρηση της βιοποικιλότητας Διατήρηση και προστασία των γενετικών πόρων (περιλαµβανοµένων και της συνέχισης συλλογής και καταγραφής καθώς επίσης και συντήρησης ειδών και ποικιλιών - φυτά, δάση, ζώα- της γενετικής βελτίωσης, διατήρησης τοπικών - εγχώριων και προσαρµοσµένων φυλών ή/και µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 11

15 οµοιογενών πληθυσµών κ.λπ.) µε την ανάληψη ενεργειών για την «in situ", "on farm" προστασία αυτών. Προστασία της άγριας ζωής και εφαρµογή των κανονιστικών προτύπων για την άγρια ζωή (πτηνά) και τους οικοτόπους, διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ισορροπίας του περιβάλλοντος. Ενίσχυση γεωργικών δραστηριοτήτων στις µειονεκτικές περιοχές. Διάσωση καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση και ζώων που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση. Προώθηση γεωργικών πρακτικών και ολοκληρωµένης διαχείρισης για τη µείωση των εκποµπών αµµωνίας και χρήσης γεωργικών φαρµάκων σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές. Ενίσχυση της προσαρµογής των µονάδων σε πρότυπα ανωτέρα των ελαχίστων για την καλή διαβίωση των ζώων. Προστασία παραδοσιακών αγροτικών τοπίων που διαµορφώθηκαν στην πορεία των χρόνων. π π π, π µ, π.π. Β) Δράσεις για την ορθολογική διαχείριση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων Προώθηση καλλιεργειών και γεωργικών πρακτικών για εξοικονόµηση των υδατικών πόρων σε περιοχές εφαρµογής της Οδηγίας για τα νερά. Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή βάμβακος. Διαχείριση ή αποκατάσταση υγροτόπων και παραλίµνιων εκτάσεων. Ενίσχυση δασοκοµικών συστηµάτων για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων. Γ) Δράσεις για την προστασία των εδαφικών πόρων και αντιµετώπιση του φαινοµένου της ερηµοποίησης Διατήρηση τοπίων, που διαµορφώθηκαν από παλιές πρακτικές, όπως για παράδειγμα αναβαθµίδες, φυτοφράκτες κ.λπ. που συµβάλλουν στην προστασία από τη διάβρωση και χρησιµοποιούνται ως χώροι οικολογικής αντιστάθµισης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 12

16 Προώθηση για µακροχρόνια παύση της εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών και µετατροπή αρόσιµων εκτάσεων σε εκτατικούς βοσκότοπους. Πρόληψη και αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. µ µ π. Δ) Δράσεις για τον μετριασµό των κλιµατικών αλλαγών Ενθάρρυνση της παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Προώθηση γεωργικών πρακτικών και ολοκληρωµένης διαχείρισης για τη µείωση της νιτρο-ρύπανσης γεωργικής προέλευσης. Ενίσχυση δάσωσης της γεωργικής και µη γης. Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των περιφερειών της Ελλάδας, για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ανήκει και η λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα, επιπλέον προτεραιότητες θα δοθούν: στη σταδιακή αντικατάσταση των καλλιεργειών χειµερινών σιτηρών και της καπνοκαλλιέργειας, µε εξαίρεση την καλλιέργεια της ποικιλίας καπνού µπασµάς, µε την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, στην ανάδειξη της λαχανοκοµίας σε κύριο κλάδο φυτικής παραγωγής µε την παράλληλη δηµιουργία κέντρων παραγωγής εµπορίας και µεταποίησης, στην ενθάρρυνση της αµπελουργίας, στην προώθηση πιστοποιηµένων προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ και ΠΓΕ), στην ενίσχυση έργων υποδοµής, που θα αφορούν την κατασκευή αρδευτικών δικτύων και εγγειοβελτιωτικών έργων Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει η γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα πρέπει να εφαρμόζουν ορισμένες πρακτικές, που ονομάζονται Κώδικες Ορθής Γεωργικής 13

17 Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.), όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την υπ αριθ. Ε(2003)3139/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πρακτικές αυτές αποσκοπούν: στην αειφορική διαχείριση των γεωργικών γαιών και των φυσικών πόρων, στην προστασία και διαφύλαξη του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του, στην προστασία της υγείας των αγροτών και των καταναλωτών. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων οι Κώδικες παρεμβαίνουν σε γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που αφορούν: την κατεργασία του εδάφους, την αμειψισπορά, τη λίπανση, τη διαχείριση υδατικών πόρων, τη φυτοπροστασία, τη διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας, τη συγκομιδή, τη διαχείριση υπολειμμάτων καλλιέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη διαχείριση των βοσκοτόπων, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων και τη διαχείριση αποβλήτων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Ένας από τους στόχους του Κ.Ο.Γ.Π. είναι η προστασία των υδατικών πόρων. Οι υδατικοί πόροι θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Η γεωργία δεν μπορεί να ασκείται σε εκτάσεις λιμνών και λιμνοθαλασσών που αποκαλύφθηκαν από την υποχώρηση των υδάτων. Η αλόγιστη χρήση του νερού, όπως υπεραρδεύσεις, κατακλύσεις γειτονικών χωραφιών και δρόμων, η χρήση ακατάλληλων συστημάτων κ.λπ., όχι μόνο δεν οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας της εκμετάλλευσης αλλά αντίθετα υποθάλπει και το μέλλον της με ότι αυτό συνεπάγεται, αφού μειώνει τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους ή τους καθιστά ακατάλληλους (π.χ. υφαλμύρωση υπογείων υδροφορέων) για άρδευση. Έτσι, οι γεωργοί ως ελάχιστη συμβολή στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υδατικών πόρων. Η άρδευση θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει στο έδαφος τόσο νερό όσο χρειάζεται για να αναπτυχθεί η καλλιέργεια ενώ η εφαρμογή του νερού να έχει όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες νερού και θρεπτικών στοιχείων. Για την επίτευξη ορθολογικής άρδευσης, οι παραγωγοί θα πρέπει να τηρούν τις αρδευτικές πρακτικές ανά καλλιέργεια, για κάθε σύστημα άρδευσης και για κάθε τύπο εδάφους, όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές Νομαρχιακές υπηρεσίες. Επιπλέον, οι παραγωγοί οφείλουν: 14

18 να λαμβάνουν μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού άρδευσης με αποφυγή της επιφανειακής απορροής ή βαθιάς διήθησης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, που η βαθιά διήθηση χρειάζεται, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα αλατότητας, να μην αρδεύουν με κατάκλυση ή με αυλάκια σε αγροτεμάχια με κλίση πάνω από 3% (εξαιρείται η άρδευση πολυετών καλλιεργειών με αυλάκια περιμετρικά του κορμού του φυτού), να τηρούν τις αρδευτικές πρακτικές ανά καλλιέργεια (συνολική ποσότητα, αριθμός εφαρμογών, δόση ανά εφαρμογή), όπως ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες πρακτικές των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, να τηρούν τους κανονισμούς των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και γενικά των φορέων λειτουργίας συλλογικών έργων, να τηρούν τα περιοριστικά μέτρα χρήσης νερού, όπως προβλέπεται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Κ.Ο.Γ.Π. παρεμβαίνει σε όλο το φάσμα της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις, όπου περιοχές ή ζώνες εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας. O κώδικας θα εφαρμόζεται με στόχο τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των ευπρόσβλητων ζωνών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 91/676/ΕΟΚ, με βάση τις Διαχειριστικές μελέτες και τα Προγράμματα Δράσης αντίστοιχα. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998. Σκοπός της Οδηγίας είναι να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η συνθήκη. Στην περιοχή της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα απαντούν οικότοποι, φυτικά και ζωικά είδη, τα οποία είναι σπάνια ή απειλούμενα και χαρακτηρίζονται ως κοινοτικού ενδιαφέροντος (Παραρτήματα της οδηγίας 92/43). Για την επίτευξη του σκοπού της Οδηγίας 92/43/EOK δημιουργήθηκε το δίκτυο προστατευμένων περιοχών με την ονομασία Natura Ζώνες που περιβάλλουν δάση, λίμνες, δέλτα ποταμών και ακτές και δεν έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 αποτελούν τόποι με ιδιαίτερη σημασία για τα οικοσυστήματα που περιβάλλουν, γιατί τα επηρεάζουν άμεσα. Η οικολογικά 15

19 ευαίσθητη ζώνη των ανωτέρω περιοχών είναι η ζώνη, που επεκτείνεται σε απόσταση έως 600 m από την όχθη της λίμνης, έως 150 m ένθεν και ένθεν κοίτης ποταμού, έως 1000 m από την ακτογραμμή προκειμένου για κλειστούς κόλπους, έως 300 m για τις λοιπές ακτές και έως 500 m από τα όρια δασών. Στις ευπρόσβλητες ζώνες της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ τηρούνται ειδικοί Κ.Ο.Γ.Π., όπως αυτοί καθορίζονται από τα Προγράμματα Δράσης της Οδηγίας. Οι Ειδικοί Κώδικες καθορίζονται με ΚΥΑ ανά ευαίσθητη περιοχή. Παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται μέσα στις ευπρόσβλητες από τη νιτρο-ρύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες, πρέπει να εφαρμόζουν ένα σύνολο κανόνων και υποχρεώσεων με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στις ζώνες αυτές, τηρούνται ειδικές δεσμεύσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τα αντίστοιχα Προγράμματα Δράσης. Για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, στην περιοχή της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 1894/Β/ , Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή της λεκάνης του Στρυμόνα, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρο-ρύπανση γεωργικής προέλευσης. Στόχος του είναι η πρόληψη ή η μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης στην περιοχή της λεκάνης του Στρυμόνα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 5 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της ΚΥΑ με υπ αριθ /1335/1997. Το πρόγραμμα δράσης για την περιοχή του Στρυμόνα προβλέπει: α) περιορισμό της ποσότητας αζωτούχου λίπανσης που επιτρέπεται να εφαρμόζεται στο έδαφος, στο πλαίσιο της ορθής γεωργικής πρακτικής, με προσδιορισμό των μέγιστων επιτρεπτών ορίων λίπανσης ανά καλλιέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τα γνωρίσματα της περιοχής, β) προσδιορισμό του τρόπου και χρόνου εφαρμογής των απαραίτητων λιπαντικών μονάδων ανά καλλιέργεια, γ) προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών με στόχο τη μείωση της νιτρο-ρύπανσης, δ) χειρισμό γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για τη μείωση της ρύπανσης από αζωτούχες ενώσεις, ε) υποχρεώσεις των παραγωγών και μηχανισμός παρακολούθησης ελέγχου και κυρώσεων. Τα μέτρα για τον περιορισμό της νιτρο-ρύπανσης στην περιοχή της λεκάνης του Στρυμόνα δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α. 16

20 Κατά την εφαρμογή του Κ.Ο.Γ.Π. σε ζώνες ελλειματικού υδατικού ισοζυγίου με προβλήματα εξάντλησης ή υφαλμύρωσης υπογείων υδροφορέων, και όταν η εξάντληση οφείλεται αποκλειστικά ή κυρίως στις γεωργικές πρακτικές (άρδευση), οι παραγωγοί οφείλουν να συμβάλλουν στην αποκατάσταση των υδατικών πόρων. Ο Κ.Ο.Γ.Π. προβλέπει μείωση της ετήσιας κατανάλωσης αρδευτικού νερού της τάξης του 5-10 % ανάλογα με το μέγεθος και τον ρυθμό εξάντλησης. Η μείωση θα πρέπει να γίνει με τους εξής τρόπους: εξοικονόμηση νερού με αντικατάσταση συστημάτων άρδευσης με πιο αποδοτικά και λιγότερο υδατοβόρα, μείωση της δόσης άρδευσης σε περίπτωση που είναι δυνατή η μέτρηση και ο έλεγχος της κατανάλωσης αρδευτικού νερού (μετρητές), αντικατάσταση αρδευόμενης από ξηρική καλλιέργεια, αντικατάσταση αρδευόμενης από λιγότερο υδροβόρα αρδευόμενη καλλιέργεια. 2. Η κατάσταση του περιβάλλοντος στη λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα 2.1. Οι υδατικοί πόροι στη λεκάνη του Στρυμόνα Όπως προαναφέρθηκε, ο ποταμός Στρυμόνας και η τεχνητή λίμνη Κερκίνη αποτελούν τα κυριότερα υδατικά οικοσυστήματα της περιοχής. Ο Στρυμόνας, ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Βαλκανικής χερσονήσου, πηγάζει από το όρος Βίτοσα της Βουλγαρίας και εκβάλλει στο Αιγαίο. Με την είσοδό του στην Ελλάδα διέρχεται από τα στενά του Ρούπελ, στη συνέχεια ακολουθεί πορεία ως τη σιδηροδρομική γέφυρα Σιδηροκάστρου, διαπερνά την τεχνητή λίμνη Κερκίνη και κατευθύνεται από ΒΔ προς ΝΑ διασχίζοντας την υπόλοιπη πεδιάδα των Σερρών. Στη συνέχεια, ο ποταμός αφού ενωθεί με τον Αγγίτη, εκβάλλει στον Στρυμονικό κόλπο. Ο Στρυμόνας κατά την πορεία του μεταφέρει σημαντική ποσότητα φερτών υλών, γεγονός που συνέβαλε στη σταδιακή απόφραξη της κοίτης του και την προσάμμωση των γύρω εκτάσεων. Η τεχvητή λίμvη Κερκίvη δημιoυργήθηκε κατά την περίοδο με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα, στο βορειοδυτικό τμήμα της πεδιάδας των Σερρών κovτά στo χωριό Λιθότoπoς, τηv κατασκευή ενός μεγάλου αvαχώματος στην αvατoλική πλευρά της περιοχής και ενός μικρότερου στα δυτικά που προστάτευε τον οικισμό της Κερκίνης. Σκoπός της δημιoυργίας της λίμvης ήταv 17

21 η αvάσχεση και συγκράτηση τωv πλημμυρικώv παρoχώv τoυ Στρυμόvα, η συγκράτηση τωv φερτώv υλώv και αργότερα η άρδευση της πεδιάδας τωv Σερρώv. Λόγω τωv μεγάλωv πoσoτήτωv φερτώv υλώv πoυ μετέφερε o Στρυμόvας και απέθετε στη λίμvη, η χωρητικότητά της σε vερό μειώθηκε. Έτσι, κατασκευάστηκε έvα vέo μεγαλύτερo φράγμα και έγιvε επέκταση και αvύψωση του ανατολικού αvαχώματος, κατασκευάσθηκε ένα νέο ανάχωμα στα δυτικά και έγινε εκτρoπή και διευθέτηση της κoίτης τoυ Στρυμόvα αvάvτη της λίμvης. Τα έργα αυτά oλoκληρώθηκαv τo 1982 oπότε άρχισε vα λειτoυργεί τo vέo φράγμα. Παρότι η λίμνη δημιουργήθηκε κυρίως για την αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη παραποτάμιων περιοχών, πολύ γρήγορα φάνηκε ο πολλαπλός ρόλος που έμελλε να διαδραματίσει στην περιοχή. Αρχικά ως ταμιευτήρας νερού για την άρδευση των γύρω καλλιεργειών και στην συνέχεια ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας. Μετά τη δημιουργία της λίμνης Κερκίνης και κάτω από την ισοϋψή των 100 m, αναπτύχθηκε μια περιοχή εντατικής καλλιέργειας (Γεράκης κ.ά. 2007). Τη λεκάνη του Στρυμόνα διασχίζει πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο με κυριότερους παραπόταμους τον Μπελίτσα, τον χείμαρρο Αγίου Ιωάννου, το ρέμα Σκαπάνης. Στη Βουλγαρία υπάρχουν 56 τεχνητές λίμνες, εκ των οποίων κυριότερες είναι οι φραγμαλίμνες Studena, Pchelina και Djakovo. Με τη λειτoυργία τoυ vέoυ φράγματoς υπάρχει μία επoχική διακύμανση της στάθμης της λίμvης κατά 4.5 ως 5.0 m (από υψόμετρo 31,0-31,5 m τo φθιvόπωρo, σε 36 m περίπoυ τηv άvoιξη), με αποτέλεσμα η επιφάvεια της λίμvης να μεταβάλλεται από σε στρ. περίπoυ. Τα νερά του ποταμού Στρυμόνα χρησιμοποιούνται για την άρδευση της πεδιάδας των Σερρών. Οι γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούν και τη μεγαλύτερη πίεση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα στη λεκάνη του Στρυμόνα, λαμβάνουν χώρα στα χαμηλότερα τμήματά της (περιοχές με υψόμετρο κάτω από 100 m), τα οποία καταλαμβάνουν έκταση ίση με στρ. περίπου. Σύμφωνα με τους Χαλκίδη κ.ά. (2004), από τα στρ. καλλιεργήσιμης γης, τα στρ. αρδεύονται, εκ των οποίων τα στρ. αρδεύονται από τον Στρυμόνα και τη λίμνη Κερκίνη. Τα υπόλοιπα στρ. αρδεύονται από ρέματα και γεωτρήσεις. 18

22 2.2. Βιοποικιλότητα Το σύμπλεγμα Στρυμόνα-Κερκίνης αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα υγροτοπικά κεφάλαια της χώρας μας. Η αφθονία των φυσικών πόρων καθιστά την περιοχή έναν παράδεισο για ανθρώπους και πουλιά συνθέτοντας ένα ποικίλο τοπίο, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί για να προσφέρει τα αγαθά του. Η λίμνη Κερκίνη πλαισιώνεται στα βόρειά της (εκεί όπου ελεύθερη από τα αναχώματα εκδηλώνεται η πλημμύρα την άνοιξη) από εκτάσεις που περιοδικά καλύπτονται με νερό, εμφανίζοντας έτσι έντονη εναλλαγή υγρού στοιχείου και ξηράς. Εκεί αναπτύσσεται πυκνή βλάστηση, πλούσια σε αριθμό και είδη φυτών. Η ποικιλότητα αυτή των ενδιαιτημάτων και της χλωρίδας, η αφθονία της τροφής και η γεωγραφική θέση της Κερκίνης, συνέβαλαν, ώστε ο υγρότοπος να γίνει σημαντικός τόπος για την ορνιθοπανίδα, που βρίσκει κατάλληλες συνθήκες για διαβίωση, αναπαραγωγή, διατροφή, διαχείμαση ή σταθμό της μεταναστευτικής της πορείας. Όσον αφορά τη χλωρίδα, εκτιμάται ότι στην περιοχή απαντούν περισσότερα από 600 είδη φυτών, ορισμένα από τα οποία είναι ενδημικά ή σπάνια στην Ελλάδα και τη Βαλκανική χερσόνησο. Οι κυριότεροι τύποι οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή είναι (Γεράκης κ.ά. 2007): Ολιγότροφα ύδατα σε μεσο-ευρωπαϊκές και περιαλπικές περιοχές με αμφίβια βλάστηση (κωδ. 3132). Φυσικές εύτροφες λίμνες με φυτοκοινωνίες των Magnopotamion Hydrocharition morsi-ranae (κωδ. 3150). Επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών των ποταμών (κωδ. 3260). Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή (Paspalo-Agrostidion) και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba, κατά μήκος των οχθών (κωδ. 3280). Ποταμοί της Μεσογείου περιοδικής ροής με κοινωνίες της Paspalo-Agrostidion (κωδ. 3290). Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων (Molinio-Holoschoenion) (κωδ. 6420). Καλαμώνες (κωδ. 72Α0). Δάση στοές με Salix alba (λευκή ιτιά) και Populus alba (λευκή λεύκη) (κωδ. 92Α0). 19

23 Λιμνοθάλασσες (κωδ. 1150). Μονοετής βλάστηση, μεταξύ ορίων πλήμμης και ρηχίας (κωδ. 1210). Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών (κωδ. 1310). Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (κωδ. 1410). Mεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Αrthrocnemetalia fruticosae) (κωδικός 1420). Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες (κωδικός 2110). Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες) (κωδικός 2120). Θίνες με Euphorbia terracina (κωδικός 2220). Yγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών (κωδικός 2190). Παρόχθια δάση στοές της θερμής Μεσογείου (Niero-Tamaricetea) (κωδικός 92D0). Αναφορικά με τα ζωϊκά είδη, στη λίμνη και τον ποταμό Στρυμόνα, έχουν καταγραφεί 30 είδη ψαριών (Economidis 1991, Κοκκινάκης 2001), έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv από τα oπoία 50 περιλαμβάvovται στov Κόκκιvo Κατάλoγo τωv Σπονδυλόζωων της Ελλάδας. Συvoλικά 10 είδη φωλιάζoυv σε μικτές απoικίες στo παραπoτάμιo δάσoς, σε αξιόλογoυς αριθμoύς για τηv Ελλάδα και τηv Ευρώπη ενώ ξεχειμωvιάζoυv πoλλές χιλιάδες υδρόβια πoυλιά. Αξιόλογη είvαι επίσης η παρoυσία πoλλώv σπάvιωv αρπακτικώv πoυλιώv. Τέλος, στηv περιoχή της λίμvης υπάρχει o μεγαλύτερoς αριθμός βoυβαλιώv της Ελλάδας Καθεστώς προστασίας Η λίμνη Κερκίνη περιλαμβάνεται στον κατάλογο των υγροτόπων διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη σύμβαση Ραμσάρ, έχει προταθεί για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, σύμφωνα με την Οδηγία τoυ Συμβoυλίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv για τηv πρoστασία τωv φυσικώv oικoτόπωv και της άγριας παvίδας και χλωρίδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την Οδηγία τoυ Συμβoυλίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv για τη διατήρηση τωv άγριωv πτηvώv (Οδηγία 20

24 79/409/ΕΟΚ). Επίσης, η λίμνη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από καταφύγιο άγριας ζωής έκτασης στρ., το οποίο εκτείνεται από τις παρυφές του Μαυροβουνίου, νοτιοδυτικά της λίμνης, έως τα σύνορα Ελλάδας Βουλγαρίας (Γεράκης κ.ά. 2007). Το 1993 εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 66272/ , ΦΕΚ 493Β/ ) με τίτλο Μέτρα για την προστασία του υγροβιοτόπου της τεχνητής λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής της για την προστασία της περιοχής του υγροτόπου με διάρκεια ισχύος 2 έτη, η οποία παρατάθηκε για 1 ακόμα έτος. Το 1999, ολοκληρώθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), η οποία πρότεινε τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης της περιοχής του υγροτόπου και ενός συστήματος ζωνών προστασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του υγροτόπου Κερκίνης συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2003 (ΦΕΚ 894Β/ ). Επίσης, η λίμνη Κερκίνη και η ευρύτερη περιοχή της, έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικό Πάρκο, σε έκταση στρ. (ΚΥΑ 42699/06, ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/8-9/2006). Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο έχει ως στόχο την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου της συγκεκριμένης περιοχής, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου. Επιδιώκεται, επίσης, η διατήρηση και διαχείριση σπάνιων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας (κυρίως της ορνιθοπανίδας). Ο ποταμός Στρυμόνας, με την υπ αριθ /1982/1999 απόφαση, έχει πρσδιορισθεί ως ευαίσθητη περιοχή για τη διάθεση αστικών λυμάτων, εφαρμογή του άρθρου 5 της ΚΥΑ 5673/400/1997. Η αναγνώριση της οικολογικής σημασίας του ποταμού φαίνεται από το γεγονός ότι η περιοχή Εκβολές ποταμού Στρυμόνα έχει προταθεί για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά, σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και ως καταφύγιο άγριας ζωής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Ο ποταμός Στρυμόνας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την πανίδα στα διάφορα τμήματά του. 21

25 2.4. Περιβαλλοντική υποβάθμιση και μέτρα προστασίας στη λεκάνη του Στρυμόνα Κατά τη λειτουργία της τεχνητής λίμνης, παρατηρήθηκαν διαχρονικές αλλαγές στα κυριότερα ενδιαιτήματα με επακόλουθο επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής. Αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών ήταν: Τα αβαθή και πλέov παραγωγικά τμήματα της λίμvης να περιoρισθούν. Οι καλαμώvες (τόπoι φωλιάσματoς πoυλιώv και καταφύγια ψαριώv) να έχoυv πρακτικά εξαφαvιστεί, λόγω των νέων υδρολογικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν (κατάκλυση με vερό). Οι vησίδες και τα υγρά λιβάδια (τόπoι τρoφoληψίας-φωλιάσματoς πoυλιώv και αvαπαραγωγής ψαριώv) να κατακλύζovται με vερό, με τις νέες υδρολογικές συνθήκες που επικρατούν. Τo παραπoτάμιo δάσoς να υποβαθμιστεί, να μειωθεί η έκταση και πυκνότητά του λόγω της κατάκλυσης του εδάφους από νερό και της πίεσης που δέχθηκε από τη βόσκηση. Τα νούφαρα στο βορειοδυτικό άκρο της λίμνης, να συρρικνωθούν και τελικά να εξαφανισθούν, όπως και άλλα υδρόβια μακρόφυτα. Το χέλι και αρπακτικά ψάρια να εξαφανισθούν και να επέλθει αξιόλογη αλλαγή στη σύνθεση των ειδών ψαριών. Είδη πουλιών να μειωθούν με την εξαφάνιση των ενδιαιτημάτων τους και κάποια ψαροφάγα πουλιά να ευνοηθούν από την αύξηση ορισμένων ειδών ψαριών. Θαλάσσιο τμήμα να εισέρχεται στην κοίτη του π. Στρυμόνα κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της μείωσης της παροχής του ποταμού. Σύμφωνα με τους Γεράκης κ.ά. (2007), τα μέτρα που προτείνονται για την ανόρθωση των οικοσυστημάτων στη λεκάνη απορροής του Στρυμόνα και σχετίζονται με τα επιφανειακά ύδατα και τη διαχείρισή τους, επικεντρώνονται στα ακόλουθα: Κατά την αναπαραγωγική περίοδο (δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου), οι περιοχές που προσφέρονται για τον σκοπό αυτό βρίσκονται σε υψόμετρα από 32,5 έως 34,0 m, οπότε σε αυτές θα πρέπει να υπάρχει νερό, καθώς και σε μία περιφερειακή ζώνη έως το υψόμετρο των 34,5 m. 22

26 Το υψόμετρο στάθμης νερού στις αρχές της άνοιξης πρέπει να είναι περίπου 32,5 m, με μικρό ρυθμό ημερήσιας ανόδου (έως 5 cm), ώσπου να φθάσει το ανώτατο προτεινόμενο υψόμετρο. Επίσης, κατά τη διάρκεια της άνοιξης, θα πρέπει να αποφεύγεται η μείωση της στάθμης του νερού, λόγω επίδρασης στην αναπαραγωγή των ψαριών. Μείωση του ρυθμού ανόδου της στάθμης κατά την άνοιξη. Η μείωση του ρυθμού ανόδου της στάθμης του νερού την άνοιξη και η αποφυγή απότομων αυξήσεων σε περιόδους πλημμυρικών παροχών θα επηρεάσει θετικά τα ενδιαιτήματα (Pyrovetsi και Papastergiadou 1992). Μείωση του εύρους της στάθμης μεταξύ φθινοπώρου-άνοιξης. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, η κατώτατη στάθμη θα πρέπει να αυξηθεί στο υψόμετρο 32 m ± 20 cm από το υψόμετρο των 31,50 m. Η μικρή αύξηση της κατώτατης στάθμης αναμένεται να βελτιώσει τις υδρολογικές συνθήκες για την υδρόβια βλάστηση, καθώς θα μειώσει το ετήσιο εύρος της στάθμης του νερού, και θα διατηρήσει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα σε ψηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης, η ανώτατη στάθμη θα πρέπει να μειωθεί στο υψόμετρο των 35,0 m από το υψόμετρο των 36,0 m που ισχύει σήμερα. Το μέτρο αυτό θα έχει θετικά αποτελέσματα για τη διατήρηση και επαναδημιουργία του παραποτάμιου δάσους και των καλαμώνων, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για να αυξηθούν οι θέσεις φωλεοποίησης για τα παρυδάτια και τα υδρόβια πτηνά. Για την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων, απαιτούνται και έργα βελτίωσης της απόδοσης των αρδευτικών δικτύων (μείωση των μεγάλων απωλειών νερού που υπάρχουν), ώστε να είναι δυνατή η μείωση της μέγιστης στάθμης της λίμνης, καθώς επίσης και αντιπλημμυρικά έργα στην πεδιάδα των Σερρών, όπως αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας της κοίτης του ποταμού κατάντη της λίμνης, ώστε, την άνοιξη, να είναι δυνατός ο έλεγχος του ρυθμού ανόδου της στάθμης. 23

27 Βιβλιογραφία Baldock, D., J. Dwyer, P. Lowe, J.E. Petersen, N. Ward The Nature of Rural Development: Towards an Integrated Rural Policy in Europe. Synthesis Report. A Ten-Nation Scoping Study for WWF and the GB Countryside Agencies, January. Γεράκης, Π.Α., Σ. Τσιούρης και Βασιλική Τσιαούση (Συντονιστές έκδοσης) Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων-προτεινόμενη ελάχιστη στάθμη λιμνών και παροχή ποταμών Μακεδονίας και Θράκης. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Θέρμη. 256 σελ. Caraveli, H Environmental Implications of Various Regimes: The Case of Greek Agriculture. Ιn M. Tracy (ed.) CAP Reform: The Southern Products. APS, Belgium, pp Caraveli, H A comparative analysis of intensification and extensification in Mediterranean agriculture: dilemmas for LFAs policy. Journal of Rural Studies, 16, pp Economidis, P.S Check list of freshwater fishes of Greece. Recent status of threats and protection. Hellenic Society for the Protection of Nature. Athens, 48 p. Καλλία-Αντωνίου, Αγγελική Νομικό πλαίσιο διαχείρισης υδάτινων πόρων: Η εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Περιβάλλον και Δίκαιο, τεύχος 4: , Νομική Βιβλιοθήκη. Καλλία-Αντωνίου, Αγγελική Το πρόβλημα του νερού: Το νέο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή του. Αμφίβιον 69: Κοκκινάκης Α Λίμνες, ποτάμια και πηγές των νομών Κιλκίς, Σερρών, Ροδόπης. Στο Αλιευτική Διαχείριση Λιμνών (φυσικών και τεχνητών) και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των νομών: Ροδόπης, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Κοζάνης, Καρδίτσας, Καστοριάς, Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαϊας, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Ημαθίας, Άρτας. Πρόγραμμα Pesca, Πάσχος Ι., και Κάγκαλου Ι. (Συντονιστές έκδοσης). Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων. Pyrovetsi, Myrto and Evanthia Papastergiadou Biological conservation implications of water-level fluctuations in a Wetland of International Importance, Kerkini, Macedonia Greece. Environ. Conserv. 19 (3):

28 Χαλκίδης, Η., Δ. Παπαδήμος και Χ. Μερτζιάνης η ετήσια τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων κόστους διαχείρισης του νερού άρδευσης στη λεκάνη του Στρυμόνα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Θέρμη. 18 σελ. Δικτυακοί τόποι Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 25

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014 Το επιστημονικό περιοδικό ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή από τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόσχευση νεφρού. Τι είναι οι νεφροί;

Μεταμόσχευση νεφρού. Τι είναι οι νεφροί; Μεταμόσχευση νεφρού Τι είναι οι νεφροί; Οι νεφροί είναι τα όργανα του ανθρώπινου σώματος που φιλτράρουν το αίμα και το απαλλάσσουν από τοξίνες και ουσίες που το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 19 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

της, την προστασία της.

της, την προστασία της. 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΜΗΝ ΑΓΡΙΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΑ...ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΕ ΤΗΝ» Γνωριμία με την καφέ αρκούδα, τον βιότοπό της, την προστασία της. Υπεύθυνες Προγράμματος: Βουγιατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης, η ανάδειξη της πυραμίδας της τεχνικής εκπαίδευσης και η διασφάλιση αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΗ. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο - Retreat

ΒΙΟΗΘΙΚΗ. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο - Retreat ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Κοινωνιολογίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΒΙΟΗΘΙΚΗ 4ο Επιστημονικό Συνέδριο - Retreat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Έκδοση του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης.... 1 Περί Ιερών

Διαβάστε περισσότερα

κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής

κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής 4 η Συνδιάσκεψη κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής Αθήνα, 29-30 Μαρτίου Α. Απολογισμός από την 3 η συνδιάσκεψη Ο απολογισμός της δράσης μας είναι αξεχώριστος από τις πολιτικές εξελίξεις. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1682 16 Μαΐου 2012 Αριθμ. Υ4α/οικ. 48335 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50.

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50. Β. ΕΞ. /ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ Κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Παρουσίαση σε πίνακες 50Χ70 την 22 και 24 Απριλίου 1.ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Τι συναισθήματα-ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIOL_G_GYMN_LAST.indd 1 11/1/2013 1:10:07 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ευαγγελία Μαυρικάκη, Επίκ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Μαριάννα Γκούβρα, Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά από συζήτηση με τα νήπια αποφασίστηκε να ασχοληθούμε με τα επιμέρους θέματα (βλέπε σχήμα 1):

Μετά από συζήτηση με τα νήπια αποφασίστηκε να ασχοληθούμε με τα επιμέρους θέματα (βλέπε σχήμα 1): , νηπιαγωγός, mail@nip-plakas.kyk.sch.gr, νηπιαγωγός, mkoureli@yahoo.gr : Από την αρχή της χρονιάς λόγω του μεγάλου αριθμού αγοριών στο τμήμα (13 στα 17 παιδιά ήταν αγόρια), το κύριο ενδιαφέρον των νηπίων

Διαβάστε περισσότερα

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Ο στόχος του παρόντος φυλλαδίου είναι να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και τη διαχείριση του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Δήμου Κισάμου....

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς 1 Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Μπροστά μας έχουμε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με

Διαβάστε περισσότερα

«Μορφές Εξαρτημένης Εργασίας»

«Μορφές Εξαρτημένης Εργασίας» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Μορφές Εξαρτημένης Εργασίας» ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΟΛΓΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Το Πρόγραμμα της Ομάδος Προσκόπων προσφέρει στα παιδιά της ηλικίας αυτής κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη διευρύνοντας τις ατομικές κλίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη.

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η περίπτωση του νομού Μεσσηνίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘ: ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ευχαριστίες Στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 8 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 725 τ. Β / 19-8-1997)

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003 Σήμερα τηv 19/12/2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βενιζέλου 55 - Καβάλα 65 403 Τηλ. 2510 222942 Fax. 2510 231505 Πληροφορίες: Μυστακίδης Ζαφείρης 6932-901030, 2592-041416 zafmis@gmail.

Βενιζέλου 55 - Καβάλα 65 403 Τηλ. 2510 222942 Fax. 2510 231505 Πληροφορίες: Μυστακίδης Ζαφείρης 6932-901030, 2592-041416 zafmis@gmail. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε.Γ.Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πληροφορίες: Στοϊδης Βασίλειος 6972125967 vstoidis@otenet.gr Αμπελίδης Θεόδωρος 6977166169 6977166169@mycosm os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ Ο ^ Α.Ε. ΒΟΥΔΑΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ Ο ^ Α.Ε. ΒΟΥΔΑΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ Ο ^ Α.Ε. ΒΟΥΔΑΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ ΨΛ Δεκέμβριος 2012 Εκπονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2015-2019 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 2015 Σελίδα 1 από 318 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σελ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Ερμού 134-136, 105 53 Αθήνα - τηλ.-fax: 210 32 52 214, 6937075765. www.sea.org.gr Αθήνα, 11/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 97 Προς: τον κ. Νικόλαο Ξυδάκη, Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Βιτωράκη Ανδριάνα. Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Προπτυχιακή Εργασία. Βιτωράκη Ανδριάνα. Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προπτυχιακή Εργασία Βιτωράκη Ανδριάνα Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΠ1ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) προϊσταμένων στον ΟΑΕΕ εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους και τα καθήκοντα τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Οργανισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες Στήριξης Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1) ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Οι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές

8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές Θεματική ενότητα συνεδρίου: Κατηγορία εργασίας: 8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές Σύντομη ανακοίνωση Γεφυρώνοντας την εκπαίδευση με την εργασία : μια εκπαιδευτική δράση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο 28(Ι) του 2014 ΕΠΕΙΔΗ η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως φορέας υποκείμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ Α α. Να περιγράψετε το πρόγραμμα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόμματα: Ραλλικό Κόμμα Λαϊκό Κόμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους που με στήριξαν στην προσπάθειά μου αυτή.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους που με στήριξαν στην προσπάθειά μου αυτή. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμοί και Σχολεία. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 105-106

Σεισμοί και Σχολεία. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 105-106 Σεισμοί και Σχολεία Κεχαγιάς Στέργιος, Διευθυντής του 3ου 6/θ Δ.Σ Ελευθερούπολης, μετεκπαιδευμένος στο πρόγραμμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών και των Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 97 27 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 47. Αξιολόγηση των μαθητών των Α, Β, Γ τάξεων των Γυμνασίων για την

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Προς : Το Σώμα της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ Συναδέλφισες, Συνάδελφοι Μπροστά στην επιχειρούμενη από τις μνημονιακές κυβερνήσεις ρευστοποίηση του επαγγέλματος του μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Ανάπλασης Κεντρικών Περιοχών Ελευσίνας

Προτάσεις Ανάπλασης Κεντρικών Περιοχών Ελευσίνας 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 1.1. Πρόλογος 8 1.2. Εισαγωγή 9 1.3. Περίληψη 10 1.4. Στόχοι μελέτης 11 1.5. Μεθοδολογία 12 2. Ανάλυση Περιοχής Μελέτης 13 2.1. Πολεοδομική Ανάλυση Περιοχής 13 2.2. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσφατα ιδρύθηκε μια ακόμη ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου για τη διαχείριση των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο διθέσιο και 2 ο μονοθέσιο Νηπιαγωγεία Βροντούς Πιερίας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Η αυλή του σχολείου μας» Σχολική χρονιά 2002-2003 Παιδαγωγική Ομάδα: Στρίμπα Γεωργία Γεωργιάδου έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να πούμε ότι η δεύτερη δύναμη είναι πολύ πιο ισχυρή από την πρώτη.

Μπορούμε να πούμε ότι η δεύτερη δύναμη είναι πολύ πιο ισχυρή από την πρώτη. ΣΚΑΦΟΣ Η μορφή των ιστιοφόρων σκαφών όπως εξελίχθηκε από τα αρχαία ξύλινα εμπορικά και πολεμικά πλοία έως τα σύγχρονα αγωνιστικά επηρεάζονταν από τους ίδιους παράγοντες. Είναι συνάρτηση της χρήσης τους,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1681 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ.12.1/22913/Β3/22 2 2008 (Β 327) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ.. ΤΑΞΗ...

ΜΕΡΟΣ Α ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ.. ΤΑΞΗ... 941205 ΜΕΡΟΣ Α ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ.. ΤΑΞΗ... 2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έρευνα Σελίδα 1. Γιατί τα αντικείμενα επιπλέουν ή βυθίζονται; 2 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Φλώρινα, 29-7-2011 Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Μελίτης, κ. Π. Αναστασιάδη, σε εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ι. Γενικό μέρος. Άρθρο 1. Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ι. Γενικό μέρος. Άρθρο 1. Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικα. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΦΑ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Διάρθρωση τμημάτων Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σπονδυλωτό Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης

Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σπονδυλωτό Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σπονδυλωτό Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αναλυτική Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων 1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ επιμέλεια: Μαρία Κάππου ΕΝΝΟΙΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Οδηγός μελέτης και επανάληψης. Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1]

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ επιμέλεια: Μαρία Κάππου ΕΝΝΟΙΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Οδηγός μελέτης και επανάληψης. Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1] ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγός μελέτης και επανάληψης Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση κατά τη σχολική διαδικασία 1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ Οικολογία Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ

ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Στην εκπαίδευση μιλάμε συχνά για το μέλλον. Ίσως γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ιούλιος 2013 1 Ενότητα 1: «Ανάλυση Στοχοθεσία»...5 I. Ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στην Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος, 03 / 09 / 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης : 17 / 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με αφορμή τον διάλογο ανάμεσα στους φορείς της εκπαίδευσης και την πολιτεία για τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην Ιατρική Γονιδιακές θεραπείες

Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην Ιατρική Γονιδιακές θεραπείες Σχολικό Έτος:2013-2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην Ιατρική Γονιδιακές θεραπείες Επιμέλεια :Σταμάτιος Ρώμας Τμήμα :Γ 2 1 Πρόλογος Τη φετινή χρονιά, μετά από την εργασία του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

οποίο όμως η ομοσπονδία το προσπαθούμε, γιατί ναι μεν το Υπουργείο Μεταφορών όπως ανέφερα και πριν έχει την καλή διάθεση και είδη την έδειξε με μία

οποίο όμως η ομοσπονδία το προσπαθούμε, γιατί ναι μεν το Υπουργείο Μεταφορών όπως ανέφερα και πριν έχει την καλή διάθεση και είδη την έδειξε με μία Δημήτρης Σαμαράς: Αξιότιμοι κύριοι γενικοί γραμματείς, στελέχη των Υπουργείων και γενικότερα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρόεδροι ενώσεων βενζινοπωλών και επαγγελματικών φορέων γενικότερα, αγαπητοί πρατηριούχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Άννα- Μαρία Ρεντζεπέρη, Λέκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Δημοσίευση στο ΦΕΚ Κοινής Απόφασης για την σύντμηση της προθεσμίας που ορίζεται στη διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ... 2 Αξιοποίηση 526 πρώην σχολικών φυλάκων σε νοσοκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014

ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 Διορθώσεις: Βάσω Μπαχούρου Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα μεγέθη και στη διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Α Ε Κ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Ε Π Ε Α Ε Κ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ Ε Π Ε Α Ε Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Φυτικής Παραγωγής Ζωϊκής Παραγωγής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Εκπαιδευτικές Δράσεις Εκπαιδευτικές Δράσεις για την Ακρόπολη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ περιεχόμενα εισαγωγή εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Περάκη Εμμανουέλας ΘΕΜΑ: «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π 31/2010 ΠΡΟΥΠ.: 87.726,06 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Προμήθεια ελαστικών για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Αξίωμα 'Ονοματεπώνυμο Ένωση 1 Γραμματέας Γυναικών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟ 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΚΕΡ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟ 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΚΕΡ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑ! ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟ 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΚΕΡ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εκπαίδευση και Παιδεία

1.1 Εκπαίδευση και Παιδεία Μέρος 1 o Μια εισαγωγή 1.1 Εκπαίδευση και Παιδεία Δύο είναι οι εκπαιδευτικοί μύθοι του φιλελευθερισμού,. η έννοια ότι η εκπαίδευση είναι μια ουδέτερη δραστηριότητα και ότι η εκπαίδευση είναι μια απολίτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΊ, ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΊ, ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΚΕΦΆΛΑΙΟ Α : ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΊ, ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ Άρθρο 1.Ορισμοί και Περιεχόμενο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης 1. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών - Ευέλικτη Ζώνη» Δευτέρα, 17 Μαΐου 2004, Αμφιθέατρο Παιδαγωγικού Τμήματος, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αειφορίας 2010 ΗΡΑΚΛΗΣ

Έκθεση Αειφορίας 2010 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Έκθεση Αειφορίας 2010 ΗΡΑΚΛΗΣ περιεχό μενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 04 Η παρουσία μας 05 Μήνυμα του CEO 06 Αξίες & εταιρική διακυβέρνηση 08 Διαχείριση αειφορίας 10 Στόχοι αειφορίας 12 Σχέσεις με κοινωνικούς εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2008/2007(INI) 29.4.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (2008/2007(INI)) Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας 2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Κανονιστικό Πλαίσιο... 5 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Όνομα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ Έδρα: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Έτος Ίδρυσης: 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΤΕΕ για τα Δημόσια Έργα και τις υποδομές τους

Θέσεις ΤΕΕ για τα Δημόσια Έργα και τις υποδομές τους Θέσεις ΤΕΕ για τα Δημόσια Έργα και τις υποδομές τους Ο τομέας παραγωγής των δημοσίων έργων αποτελεί την ατμομηχανή εξόδου από την οικονομική κρίση στις περισσότερες χώρες. Η Ελλάδα, που προσπαθεί να αναβαθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης

Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.χ. (15 χρόνια μετά τον θάνατο του Σωκράτη, και 3 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα