ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ » ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 1000119» ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 1"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΛΩΡΙ ΑΣ 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ ΑΣ 7 Ι. Πτηνά αναφερόµενα στο παράρτηµα I της 79/409/EEC 7 ΙΙ. Πτηνά µη αναφερόµενα στο παράρτηµα I της 79/409/EEC 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΝΙ ΑΣ 27 Ι. Είδη πανίδας αναφερόµενα στο παράρτηµα II της 92/43/EEC 27 ΙΙ. Άλλα σηµαντικά Είδη πανίδας 27 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ της 79/409/EEC ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 27 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ της 92/43/EEC ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 29 ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 30 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 2

3 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα ειδική οικολογική αξιολόγηση αφορά το έργο «ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ VODAFONE µε την ονοµασία «NEO ΠΕΡΙΒΟΛΙ» και κωδικό Το έργο υφίσταται, σε θέση στη θέση «Ύψωµα Προφήτης Ηλίας», εντός των διοικητικών ορίων της Κ Νέου Περιβολίου, Ε Κιλελέρ, ήµου Κιλελέρ, Περιφερειακής Ενότητας Κιλελέρ, Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το έργο βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του δικτύου NATURA, µε την ονοµασία «ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» µε κωδικό GR Περιοχή SA (Ζώνες Ειδικής προστασίας). ΘΕΣΗ VODAFONE ΥΠΟΜΝΗΜΑ Περιοχές NATURA SA (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) Καταφύγια Άγριας Ζωής Στο παραπάνω απόσπασµα χάρτη φαίνονται τα όρια των περιοχών Natura και η θέση του έργου. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 3

4 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η παρούσα έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, συντάχθηκε µε βάση τις παρακάτω νοµοθετικές διατάξεις: Ν. 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/ ) Ν. 4014/ Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος Ν. 3937/ ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις ΚΥΑ 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/ ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ. αρ /1807/2010 Κ.Υ.Α. «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της,..»(β 1495), και των σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ». ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ. Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών ΚΥΑ /1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 Τροποποίηση των υπ' αριθµ /3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 1289) και υπ' αριθµ /1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 992), σε συµµόρφωση µε διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΥΑ 33318/1998 (φεκ 1289/β/ ) «καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων), της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας Π 67/1981 (ΦΕΚ 23 Α ) «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Άγριας Πανίδος και καθορισµού διαδικασίας συντονισµού και Ελέγχου της Ερεύνης επ αυτών». VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 4

5 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σκοπός της παρούσας είναι η καταγραφή των στοιχείων του βιοτικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, µε έµφαση στα προστατευτέα είδη της περιοχής Natura στην οποία βρίσκεται το έργο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Όνοµα Περιοχής: ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ Κωδικός Περιοχής: GR Συντεταγµένες: Έκταση: Longitude: Latitude: Ηa Minimum: 65 Υψόµετρα: Maximum: 725 Mean: 197 Τα είδη χαρακτηρισµού της περιοχής είναι τα παρακάτω: Buteo rufinus, Falco naumanni. Σύµφωνα µε το τυποποιηµένο δελτίο δεδοµένων στην περιοχή υπάρχουν τα παρακάτω είδη πτηνών: Alcedo atthis, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Ciconia Ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Coracias garrulus, Egretta alba, Egretta garzetta, Falco columbarius, Falco naumanii, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Nycticorax nycticorax, Accipiter nisus, Acrocephalus arundinaceus, Alauda arvensis, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Ardea cinerea, Buteo Buteo, Calidris alpine, Coccothraustes Coccothraustes, Corvus frugilegus, Coturnix Coturnix, Cuculus canorus, Delichon urbica, Emberiza melanocephala, Emberiza schoeniclus, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Fulica atra, Gallinago gallinago, Hippolais pallida, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Lanius senator, Larus ridibundus, Luscinia Luscinia, Luscinia megarhynchos, Merops apiaster, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Motacilla flava, Muscicapa striata, Oenanthe hispanica, Oenanthe Oenanthe, Otus scops, asser hispaniolensis, halacrocorax carbo sinensis, hoenicurus ochruros, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia cantillans, Sylvia communis, Tachybaptus ruficollis, Vanellus vanellus. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 5

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ Φυσικοί οικότοποι (ενδιαιτήµατα) ονοµάζονται οι χερσαίες περιοχές ή οι υγρότοποι που διακρίνονται χάριν στα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά τους. Οι περιοχές αυτές µπορεί να είναι είτε εξ ολοκλήρου φυσικές, είτε ηµιφυσικές. Ο ορατός κίνδυνος εξαφάνισης πολλών ειδών οργανισµών και αλλοίωσης της σύνθεσης και υποβάθµισης πολλών οικοσυστηµάτων, µε αποτέλεσµα τη µείωση της βιοποικιλότητας σε παγκόσµιο επίπεδο, οδήγησαν στη διακήρυξη της ιάσκεψης του Ρίο το 1992 και στην έκδοση της Οδηγίας 92/43 από µέρους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Σκοπός της έκδοσης αυτής της Οδηγίας είναι τόσο η διατήρηση της βιοποικιλότητας στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω της προστασίας ορισµένων φυσικών τύπων οικοτόπων (habitats) κοινοτικού ενδιαφέροντος, όσο και ορισµένων ειδών φυτών και ζώων, επίσης κοινοτικού ενδιαφέροντος. Στο τυποποιηµένο δελτίο του δικτύου Natura για την περιοχή, αναφέρονται τα παρακάτω είδη οικοτόπων: Habitat Classes % Cover Inland water bodies (Standing water, Running water) 1.00 Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, hygrana 4.00 Dry grassland, Steppes 5.50 Extensive cereal cultures (including Rotation cultures with regular fallowing) Other arable land Broad-leaved deciduous woodland 0.50 Non-forest areas cultivated with woody plants (including Orchards, groves, Vineyards, Dehesas) 2.00 Inland rocks, Screes, Sands, ermanent Snow and ice 1.00 Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites) 1.00 TOTAL HABITAT COVER 100 % Στην θέση του έργου δεν έχουν καταγραφεί οικότοποι προτεραιότητας. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 6

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΛΩΡΙ ΑΣ Στο τυποποιηµένο δελτίο του δικτύου Natura για την περιοχή, δεν αναφέρονται είδη χλωρίδας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ ΑΣ Σύµφωνα µε το τυποποιηµένο δελτίο του δικτύου Natura, στην περιοχή απαντώνται τα παρακάτω είδη πτηνών: Ι. Πτηνά αναφερόµενα στο παράρτηµα I της 79/409/EEC OULATION CODE NAME Resident Migratory Breed Winter Stage A229 Alcedo atthis A021 Botaurus stellaris 3 6 A215 Bubo bubo 1-Φεβ A133 Burhinus oedicnemus >30 A403 Buteo rufinus 4 A243 Calandrella brachydactyla >50 A031 Ciconia ciconia 102 A080 Circaetus gallicus A081 Circus aeruginosus A082 Circus cyaneus A231 Coracias garrulus 4 A027 Egretta alba A026 Egretta garzetta >5 A098 Falco columbarius A095 Falco naumanii VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 7

8 A103 Falco peregrinus A097 Falco vespertinus A321 Ficedula albicollis A339 Lanius minor A242 Melanocorypha calandra >100 A023 Nycticorax nycticorax >6 ΙΙ. Πτηνά µη αναφερόµενα στο παράρτηµα I της 79/409/EEC OULATION CODE NAME Resident Migratory Breed Winter Stage A086 Accipiter nisus A298 Acrocephalus arundinaceus A247 Alauda arvensis >8.000 A051 Anas crecca A053 Anas platyrhynchos A028 Ardea cinerea A215 Buteo buteo 3 >300 A149 Calidris alpina A373 Coccothraustes coccothraustes A348 Corvus frugilegus A347 Coturnix coturnix A212 Cuculus canorus A253 Delichon urbica VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 8

9 A382 Emberiza melanocephala A381 Emberiza schoeniclus A269 Erithacus rubecula A359 Fringilla coelebs A125 Fulica atra A153 Gallinago gallinago A438 Hippolais pallida A252 Hirundo daurica A251 Hirundo rustica A341 Lanius senator A179 Larus ridibundus A270 Luscinia luscinia A271 Luscinia megarhynchos A230 Merops apiaster A262 Motacilla alba A261 Motacilla cinerea A260 Motacilla flava A381 Muscicapa striata A278 Oenanthe hispanica 1360 Oenanthe oenanthe A214 Otus scops >30 A415 asser hispaniolensis A391 halacrocorax carbo sinensis VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 9

10 A273 hoenicurus ochruros A283 Sturnus vulgaris C A311 Sylvia atricapilla A364 Sylvia cantillans A309 Sylvia communis A004 Tachybaptus ruficollis R R A142 Vanellus vanellus Alcedo atthis Αλκυόνη Καθεστώς παρουσίας - πληθυσµός. Απαντάται όλο το χρόνο. Σε µεγάλο πλήθος κατά τη φθινοπωρινή περίοδο που µεταναστεύει νότια και µαζικά. Σε µικρότερο πλήθος το Χειµώνα και τέλος σε ακόµη µικρότερο κατά τη θερινή περίοδο το οποίο και φωλιάζει. Ο πληθυσµός της Αλκυόνης στη χώρα µας έχει εκτιµηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Οικολογία - απειλές. Η αλκυόνη απαντάται στις όχθες λιµνών, ποταµών και παράκτιων υγροτόπων. Φιάχνει τη φωλιά της σκάβοντας βαθειές τρύπες σε σχετικά µαλακό έδαφος σε απότοµα πρανή των οχθών υδατορευµάτων ή λιµνών. Έχει λίγο πολύ σταθερές επικράτειες και συγκεκριµένα πλεονεκτικά σηµεία (συνήθως προεξέχοντα κλαδιά δέντρων ή πασσάλους) απ όπου εφορµά για τροφή (µικρά ψάρια) που πιάνει µε απότοµες βουτιές. εν απειλείται ιδιαίτερα παρά µόνον από τους περιοδικούς «καθαρισµούς» των οχθών ποταµών και κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Botaurus stellaris Ήταυρος Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον EN [B2ab(i,iii,iv), D] Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωµένου ενδιαφέροντος LC Εξάπλωση, πληθυσµιακά στοιχεία: Ο ήταυρος είναι κυρίως χειµερινός επισκέπτης και διερχόµενος µετανάστης στην Ελλάδα, ενώ λίγα ζευγάρια αναπαράγονται µόνο στον Αµβρακικό. Κατά τη διαχείµαση και ιδιαίτερα σε περιόδους βαρυχειµωνιάς µεγάλος αριθµός ηταύρων απαντάται κυρίως σε υγρότοπους της βόρειας και δυτικής Ελλάδας (Handrinos & Akriotis 1997, Newbery 1997). Κατά την ανοιξιάτικη µετανάστευση το είδος απαντάται επίσης σε αρκετούς υγρότοπους ή και σε VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 10

11 πρόσκαιρα πληµµυρισµένες περιοχές στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε αρκετά νησιά (Handrinos & Akriotis 1997, Bonetti & Παπακωνσταντίνου 2000, Ζόγκαρης 2000, Ζόγκαρης και συν. 2003). εν υπάρχουν πάντως επαρκείς καταµετρήσεις του διαχειµάζοντος ή του διερχόµενου κατά τη µετανάστευση πληθυσµού. Ένα άτοµο δακτυλιωµένο στη Γερµανία βρέθηκε στην κεντρική Μακεδονία (ΕΚ Π βάση δεδοµένων). To είδος έχει υποστεί σηµαντική µείωση στην Ελλάδα, αλλά είναι δύσκολο να τεκµηριωθούν όλες οι περιοχές όπου αναπαραγόταν παλαιότερα. Ιστορικά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η φώλιαζε π.χ. στους υγρότοπους του Θερµαϊκού, στο έλτα Έβρου, στην περιοχή Στροφιλιάς, στη Λ. Ιωαννίνων (Τσιακίρης προσ. επικ.) και πιθανώς στη Λ. Κάρλα κ.α. Στη δεκαετία του '80 ο αναπαραγόµενος στην Ελλάδα πληθυσµός είχε υπολογιστεί σε 2 ζευγ. (Crivelli et al. 1988), ενώ σήµερα εκτιµάται σε 5-15 ζευγ. (Ζόγκαρης 2000, Ζόγκαρης και συν. 2003, BirdLife International 2004) σε δύο µόνο περιοχές, στο βόρειο Αµβρακικό Κόλπο (Ζόγκαρης 2000). Ποσοστό του πληθυσµού του είδους στην Ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού (Wetlands International 2006). Οικολογία: Πολύ εξειδικευµένο είδος, ζει σε καλαµιώνες και έλη γλυκού νερού. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής, εξαρτάται άµεσα από την παρουσία σχετικά εκτεταµένων καλαµιώνων, ενώ τρέφεται στα κράσπεδα της πυκνής αναδυόµενης βλάστησης, σε υγρολίβαδα ή στην άκρη τάφρων, µικρών λιµνών και πεδινών ποταµών. Τρέφεται κυρίως µε ψάρια, αµφίβια, ερπετά, υδρόβια έντοµα και, σπανιότερα, µε µικρά θηλαστικά και πουλιά. Φωλιάζει σε πυκνούς καλαµιώνες, όπου κτίζει φωλιά σαν µικρή εξέδρα στο ύψος της στάθµης του νερού. Είδος συνήθως πολυγαµικό, τα θηλυκά ασχολούνται αποκλειστικά µε τη φροντίδα των νεοσσών, ενώ τα αρσενικά υπερασπίζονται την επικράτεια (White et al. 2006). Το χαρακτηριστικό "µουγκάνισµα" που χρησιµοποιείται για την οριοθέτηση και διατήρηση της επικράτειας ακούγεται (στον Αµβρακικό) από τον Φεβρουάριο ως την τελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου. Απειλές: Οι κυριότερες απειλές για το είδος είναι οι ανθρώπινες επεµβάσεις στους υγρότοπους (καταστροφή ενδιαιτηµάτων, µετατροπή ή αποξήρανση υγρότοπων γλυκού νερού, έργα εντατικοποίησης υδάτινων πόρων κ.ά.), που οδηγούν στη ραγδαία συρρίκνωση των βιοτόπων γλυκού νερού την άνοιξη. Επειδή τα πουλιά χτίζουν τη φωλιά τους συνήθως µέσα σε πληµµυρισµένους καλαµιώνες, αυτοί πρέπει να διατηρούνται κατακλυσµένοι µε νερό σε όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, ώστε να µην κινδυνεύουν τα αβγά ή οι νεοσσοί από θηρευτές και ενόχληση. Αυτό συµβαίνει π.χ. στο βάλτο Ροδιάς, στον Αµβρακικό, όπου έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές λόγω της υφαλµύρωσης των µεγάλων καλαµιώνων, µε συνέπεια την αραίωσή τους και τη µείωση των αναπαραγόµενων εκεί ζευγαριών (Ζόγκαρης και VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 11

12 συν. 2003). Υδρολογικές αλλαγές µπορεί επίσης να επηρεάζουν αρνητικά και τη διαθεσιµότητα τροφής. Το χειµώνα και κατά τη µετανάστευση το είδος συχνά γίνεται αντικείµενο λαθροθηρίας. Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόµενο είδος, ο συνολικός αναπαραγόµενος στην Ελλάδα πληθυσµός απαντάται σε µία περιοχή του δικτύου ΖΕΠ/Natura Απαιτούµενα µέτρα διατήρησης: Η παρακολούθηση και η προώθηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης υδάτων σε συγκεκριµένους υγρότοπους µπορούν να επαναφέρουν ή να βοηθήσουν την ανάκαµψη του αναπαραγόµενου πληθυσµού. Απαιτούνται ειδικά µέτρα διαχείρισης στις συγκεκριµένες περιοχές στον Αµβρακικό. Χρειάζεται επίσης αυστηρός έλεγχος της λαθροθηρίας, ενώ σηµαντική θεωρείται και η ενηµέρωση του κοινού σε σχέση µε τη διαχείριση υγρότοπων και ιδιαίτερα των καλαµιώνων. Bubo bubo Μπούφος Καθεστώς παρουσίας - πληθυσµός. Ο πληθυσµός του Μπούφου στη χώρα µας εκτιµάται σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Οικολογία. Ο Μπούφος είναι το µεγαλύτερο νυκτόβιο αρπακτικό της Ευρώπης. Εποικίζει µεγάλη ποικιλία ενδιαιτηµάτων, δάση αλλά και ενδιαιτήµατα µακία ή φρυγάνων. Προτιµάει επίσης τις απότοµες βραχώδεις πλαγιές εκατέρωθεν µικρών ή µεγάλων ρεµάτων ή υδατοσυλλογών. Φωλιάζει συνήθως σε τρύπες και προστατευµένες κοιλότητες βράχων. Τρέφεται µε θηλαστικά και µεσαίου µεγέθους πουλιά. Απειλές. Είναι είδος ιδιαίτερα ευαίσθητο στην ανθρώπινη ενόχληση. Κατά την περίοδο της αναπαραγωγής η παρουσία του ανθρώπου κοντά στη φωλιά οδηγεί συχνά στην εγκατάλειψή της. Οι πληθυσµοί του Μπούφου έχουν µειωθεί σηµαντικά τις τελευταίες δεκαετίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως λόγω της θανάτωσης από πρόσκρουση ή ηλεκτροπληξία και της λαθροθηρίας, αλλά και ως επακόλουθο της συνεχούς επέκτασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µέσα στο δάσος. Η διάνοιξη δασικών δρόµων αυξάνει τις δυνατότητες πρόσβασης υλοτόµων, κυνηγών αλλά και επισκεπτών στις αποµονωµένες περιοχές που αποτελούν το βιότοπο του είδους µε αποτέλεσµα το συνεχή περιορισµό του. Τέλος, σηµαντικό ρόλο στη µείωση των πληθυσµών του Μπούφου έχει παίξει και η µείωση των πληθυσµών της λείας του κυρίως των µικρών τρωκτικών που προήλθε από την αυξηµένη χρήση γεωργικών φαρµάκων κατά τις τελευταίες δεκαετίες VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 12

13 Burhinus oedicnemus Πετροτριλίδα Καθεστώς παρουσίας - πληθυσµός. Ο πληθυσµός της Πετροτριλίδας στη χώρα µας εκτιµάται σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Οικολογία. Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης στην περιοχή µελέτης. Έχει κυρίως νυκτόβιες συνήθειες και συχνάζει σε ξερές στεπώδεις ή ηµιερηµικές περιοχές και φωλιάζει σε ανοιχτές περιοχές, χέρσες, αλίπεδα, αµµώδεις µε χαλίκια και πέτρες, κ.λπ. Μπορεί επίσης να ζει σε χαµηλούς λόφους µε χαµηλή αραιή βλάστηση που µοιάζει µε το στεπικό περιβάλλον που αποτελεί το τυπικό ενδιαίτηµα του είδους, καθώς και σε ανοιχτούς ελαιώνες σε πετρώδη εδάφη. Buteo rufinus Αετογερακίνα Καθεστώς παρουσίας - πληθυσµός. Ο πληθυσµός της Αετογερακίνας στη χώρα µας έχει εκτιµηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Οικολογία. Είναι κυρίως καλοκαιρινός επισκέπτης στην περιοχή, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού του φεύγει το χειµώνα. Τυπικός βιότοπος του είδους είναι οι ανοιχτές εκτάσεις µε µικρά φαράγγια και γυµνές πετρώδεις πλαγιές, όπου φωλιάζει κυρίως σε βράχια. Τρέφεται µε σαύρες, φίδια, µικρά πουλιά, µεγάλα έντοµα, αλλά και µικρά θηλαστικά σε ανοικτές εκτάσεις και τα αραιά δρυοδάση (Tucker and Heath 1994). Απειλές. Οι κυριότερες απειλές για την Αετογερακίνα είναι η καταστροφή φωλιών, οι οχλούσες δραστηριότητες (λατοµεία, κυνήγι, χρήση µονοπατιών, κλπ) η κατασκευή υποδοµών (διάνοιξη δρόµων, κεραιών, δικτύων µεταφοράς ρεύµατος, κλπ) στους χώρους διατροφής και σε µικρή απόσταση από τις φωλιές του και η λαθροθηρία που διευκολύνεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες φωλιές του βρίσκονται σε χαµηλούς και εύκολα προσβάσιµους βράχους, αρκετές φορές πολύ κοντά σε στάνες και οικισµούς. Άλλες απειλές είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας και η αυξηµένη χρήση βιοκτόνων στις αγροτικές περιοχές που κυνηγά (Τσιόντσης κα 2000). Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα Καθεστώς παρουσίας - πληθυσµός. Ο πληθυσµός της στην Ελλάδα εκτιµάται στα ζευγάρια. Οικολογία. Προτιµά ανοιχτά, ξηρά πετρώδη ενδιαιτήµατα. Τρέφεται κυρίως µε σπόρους και έντοµα τα οποία θηρεύει στο έδαφος ή επάνω στα χαµηλά φυτά. Μπορεί να βρεθεί ακόµη σε µη εντατικές καλλιέργειες καθώς και σε αραιούς θαµνώνες. Απειλές. Μείωση των ενδιαιτηµάτων λόγω των αλλαγών στις καλλιεργητικές τακτικές. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 13

14 Ciconia Ciconia Λευκοπελαργός Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [C1] Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωµένου ενδιαφέροντος LC Εξάπλωση, πληθυσµιακά στοιχεία και τάσεις: Ο λευκός πελαργός είναι είδος µε ευρεία κατανοµή και τοπικά κοινό στον ελληνικό χώρο. Μέχρι και τα µέσα του 20ού αιώνα φώλιαζε στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και σε ορισµένα νησιά. Έκτοτε, ο πληθυσµός του είδους µειώθηκε από περίπου ζευγ. το 1958 σε στα µέσα της δεκαετίας του '80 (Handrinos & Akriotis 1997). Σύµφωνα µε τη τελευταία "Εθνική απογραφή του λευκού πελαργού" (2004/05), ο συνολικός αναπαραγόµενος στην Ελλάδα πληθυσµός είναι ζευγ., µε µεγαλύτερη πυκνότητα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, µικρότερη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και πολύ χαµηλή στη Στερεά Ελλάδα, τη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο (ΕΚ Π αδηµ. αναφορά). Η Λέσβος είναι το µοναδικό νησί της Ελλάδος όπου φωλιάζει το είδος. Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου οι λευκοί πελαργοί απαντώνται σε αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα δε κατά τη φθινοπωρινή µετανάστευση, οπότε αρκετά άτοµα ή και µικρές οµάδες µεταναστεύουν νότια, πάνω από την Πελοπόννησο, την Κρήτη κ.ά. (Handrinos & Akriotis 1997). Πολλοί λευκοί πελαργοί δακτυλιωµένοι στην Ελλάδα έχουν βρεθεί κυρίως στην Εγγύς και στη Μέση Ανατολή, καθώς και στην ανατολική Αφρική, από την Αίγυπτο νότια µέχρι τη Νότια Αφρική, ενώ 33 λευκοί πελαργοί που είχαν δακτυλιωθεί σε άλλες χώρες, κυρίως στη Γερµανία, έχουν βρεθεί στην Ελλάδα (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). Ποσοστό του πληθυσµού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού. Οικολογία: Σχετικά συνηθισµένο είδος, κυρίως σε πεδινές, αλλά και ηµιορεινές περιοχές. Ανθρωπόφιλο είδος, φωλιάζει κοντά σε ανθρώπινους οικισµούς, σε περιοχές µε υγρότοπους, πληµµυρισµένους ορυζώνες, λιβάδια και εκτατικές καλλιέργειες, µε µέση πυκνότητα 9,61 ζευγ./100 τ.χλµ. Αποφεύγει ψυχρές και υγρές περιοχές µε χαµηλή θερµοκρασία, καθώς και εκτάσεις µε πυκνή βλάστηση. Προτιµά να τρέφεται σε ρηχά και στάσιµα νερά, σε κορεσµένα µε νερό εδάφη, συχνά δε σε ξερολίβαδα και σε βοσκοτόπια. Η διατροφή του αποτελείται από κάθε είδους µικρά ζώα, όπως έντοµα, ερπετά, αµφίβια και µικρά θηλαστικά. Επίσης τρέφεται µε αβγά και νεοσσούς πουλιών. Παλαιότερα έφτιαχνε τη φωλιά του σε µεγάλα δέντρα, ενώ σήµερα το 81% του πληθυσµού φωλιάζει σε στύλους της ΕΗ, ενώ το 14% σε στέγες εκκλησιών και σπιτιών (ΕΚ Π αδηµ. αναφορά). Απειλές: Ο πληθυσµός του είδους στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του '50 µέχρι και την τελευταία απογραφή του 2004/05 παρουσιάζει µείωση κατά 75% περίπου. Βασικός λόγος αυτής της µείωσης είναι η εκτεταµένη καταστροφή που VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 14

15 έχουν υποστεί, ιδιαίτερα τις 3 τελευταίες δεκαετίες, τα πεδινά υγροτοπικά οικοσυστήµατα της Ελλάδας και κυρίως τα φυσικά υγρολίβαδα, που είναι το βασικό ενδιαίτηµά του. Το είδος φαίνεται να αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα στη δυτική Ελλάδα (Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία), όπου, παρά την ύπαρξη µεγάλων και µικρών υγρότοπων, ο πληθυσµός των λευκών πελαργών παραµένει πολύ µικρός. Σε ορισµένες περιοχές η πληθυσµιακή πυκνότητα είναι τόσο µικρή που η καταστροφή έστω και µίας φωλιάς να προκαλεί τη διάσπαση της συνέχειας στην κατανοµή του. Σηµαντικότερη απειλή για το είδος σήµερα αποτελεί η υψηλή θνησιµότητα, ιδιαίτερα των νεαρών ατόµων, από ηλεκτροπληξία, λόγω του πολύ µεγάλου ποσοστού φωλιών σε στύλους της ΕΗ. Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόµενο είδος, µεγάλο µέρος του αναπαραγόµενου στην Ελλάδα πληθυσµού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/ Natura Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Αποκατάσταση των υγρολίβαδων σε υγρότοπους ή γύρω από αυτούς, επειδή αποτελούν τους σηµαντικότερους χώρους τροφοληψίας του είδους. Απαιτείται η λήψη πρόσθετων µέτρων από τη ΕΗ, όπως η κάλυψη µε ειδικό πλαστικό των γυµνών καλωδίων, τουλάχιστον στα σηµεία όπου φτιάχνουν τις φωλιές τους οι λευκοί πελαργοί. Circaetus gallicus Φιδαετός Καθεστώς παρουσίας - πληθυσµός. Ο Φιδαετός εξαπλώνεται στην ηπειρωτική κυρίως Ελλάδα και µερικά νησιά αν και δεν αναπαράγεται σε όλα. Η κατανοµή του φτάνει µέχρι την νότια Πελοπόννησο ενώο κύριο όγκος του πληθυσµού του είναι στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα. Ο συνολικός πληθυσµός του υπολογίζεται σε ζευγάρια.. Οικολογία. Το είδος φωλιάζει σε µεγάλα δέντρα σε ώριµα δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων ειδών. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά (87%) µε ερπετά (φίδια, σαύρες) και σε πολύ µικρότερο βαθµό µε πουλιά και µικροθηλαστικά. O βιότοπος τροφοληψίας του περιλαµβάνει ανοιχτές, ξηρές περιοχές µε χαµηλή βλάστηση, βοσκοτόπια και βραχώδεις σχηµατισµούς αλλά και καλλιέργειες που εναλλάσσονται µε χέρσα χωράφια και ξερολιθιές όπου αφθονούν τα ερπετά. Απειλές. Η καταστροφή των ώριµων δασών, οι πυρκαγιές και η όχληση λόγω διάνοιξης δασικών δρόµων, και δραστηριοτήτων υλοτοµίας ή αναψυχής αποτελούν τις κύριες απειλές για την αναπαραγωγή του. Επίσης, η δάσωση των ανοιχτών εκτάσεων, η υποβόσκηση, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών συστηµάτων βόσκησης και των ορεινών καλλιεργειών και η εντατικοποίηση της γεωργίας είναι VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 15

16 βασικές απειλές για τον βιότοπο κυνηγίου του Φιδαετού. Τέλος, η χρήση ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρµάκων µειώνουν την διαθεσιµότητα της τροφής του. Circus aeruginosus Καλαµόκιρκος Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D1] Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωµένου ενδιαφέροντος LC Εξάπλωση, πληθυσµιακά στοιχεία και τάσεις: Αν και παλαιότερα ο καλαµόκιρκος ήταν είδος κοινό και µε ευρεία κατανοµή στην Ελλάδα, ο πληθυσµός του υπέστη σαφή µείωση, λόγω της αποξήρανσης πολλών υγρότοπων όπου φώλιαζε. Σήµερα το είδος αναπαράγεται µόνο στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην Ήπειρο και στη Λήµνο (Handrinos & Akriotis 1997). Ο πληθυσµός του υπολογίζεται σε ζευγ., µε τάσεις περαιτέρω µείωσης (BirdLife International 2004). Το είδος είναι πολύ πιο διαδεδοµένο και τοπικά κοινό το χειµώνα και κατά τη µετανάστευση, οπότε απαντάται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και σε πολλά νησιά. Η πλειονότητα του διαχειµάζοντος στην Ελλάδα πληθυσµού αποτελείται από θηλυκά και νεαρά άτοµα (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997, ΕΟΕ αδηµ. δεδοµένα). Υπάρχουν 6 επανευρέσεις στην Ελλάδα πουλιών δακτυλιωµένων σε Φινλανδία, Πολωνία, Ρωσία κ.α., ενώ ένα άτοµο που δακτυλιώθηκε στο έλτα Σπερχειού βρέθηκε στη Ρωσία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). Ποσοστό του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού. Οικολογία: Ζει σε υγρότοπους µε εκτεταµένους καλαµιώνες ή άλλη παρόµοια υδρόφιλη βλάστηση, όπου φωλιάζει και κατά το µεγαλύτερο µέρος αναζητεί την τροφή του. Τρέφεται κυρίως µε µικρά θηλαστικά και πουλιά (υδρόβια και στρουθιόµορφα) (Alivizatos et al. 2006). Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου κουρνιάζει οµαδικά σε καλαµιώνες, συχνά µε άλλα είδη κίρκων, π.χ άτοµα στη Λ. Βιστωνίδα κ.α. (Handrinos & Akriotis 1997). Απειλές: Απειλείται κυρίως από την υποβάθµιση των υγρότοπων, τη λαθροθηρία κατά τη µετανάστευση, τη µολυβδίαση από τα σκάγια των κυνηγών (ain & Handrinos 1990) και πιθανώς τη ρύπανση (φυτοφάρµακα κτλ). Τοπικά οι φωλιές του απειλούνται από την ανεξέλεγκτη βόσκηση βοοειδών κ.ά. Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόµενο είδος, το µεγαλύτερο µέρος του αναπαραγόµενου πληθυσµού του απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται αποτελεσµατικότερη προστασία των υγρότοπων, ιδιαίτερα των ελωδών και ρηχών εκτάσεων µε καλαµιώνες και άλλη παρόµοια βλάστηση, όπου φωλιάζει το είδος, έλεγχος της λαθροθηρίας και απαγόρευση της χρήσης σκαγιών µολύβδου στους υγρότοπους, έλεγχος της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 16

17 βόσκησης, καθώς και ενηµέρωση του κοινού. Χρειάζεται επίσης ακριβέστερη καταγραφή του αναπαραγόµενων ζευγαριών και παρακολούθηση του πληθυσµού του είδους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το είδος είναι σχετικά σπάνιο. Circus cyaneus Χειµωνόκιρκος Καθεστώς Παρουσίας: Χειµερινός επισκέπτης, Περαστικός επισκέπτης. Το είδος παρατηρείται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και τα νησιά (Handrinos & Akriotis 1997). Οικολογικές Απαιτήσεις: Ο βιότοπος του Χειµωνόκιρκου είναι τα έλη µε χαµηλή βλάστηση, τα χορτολίβαδα και γενικά οι ανοιχτές εκτάσεις. Απαντάται επίσης σε φρυγανικά οικοσυστήµατα ακόµη και σε µεγάλο υψόµετρο (χειµώνα και κατά την φθινοπωρινή µετανάστευση). Tρέφεται µε µικρόπουλα, µικροθηλαστικά, ερπετά αλλά και έντοµα (Cramp & Simmons 1980, Ferguson-Lee & Christie 2001, Leckie et al. 2008, Arroyo et al. 2009) Κυριότερα ενδιαιτήµατα που στηρίζουν το είδος 263 Σκληρόφυλλοι θαµνώνες, γκαρίγκ και µακί 266 Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια 271 Μεσόφιλα λιβάδια 279 Αλκαλικοί τυρφώνες και έλη, µεταβατικά τέλµατα και πηγές 296 Καλλιεργούµενη γη Απειλές: Η καταστροφή και συρρίκνωση των υγροτόπων και κυρίως η αποξήρανση των ελών. Επίσης η δάσωση και υποβόσκηση των ανοικτών εκτάσεων π.χ. των υποαλπικών λιβαδιών υποβαθµίζουν τον βιότοπο τροφοληψίας του είδους (Tucker & Heath 1994, Gensbol & Thiede 2008, Cormier, et al. 2008). Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [C1] Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούµενο: ΝΤ / Ευρώπη: Τρωτό VU Εξάπλωση, πληθυσµιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα η χαλκοκουρούνα είναι καλοκαιρινός επισκέπτης και διερχόµενος µετανάστης. Παλαιότερα είχε πολύ ευρύτερη κατανοµή και φώλιαζε µέχρι τη νότια Πελοπόννησο ή και την Κρήτη, αλλά, µετά από σοβαρή πληθυσµιακή µείωση που υπέστη τα τελευταία 30 χρόνια, έχει πλέον περιοριστεί κυρίως στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, καθώς και στη Λέσβο, τη Σάµο και την Κω, µε λίγα ζευγάρια σε άλλα νησιά των ωδεκανήσων (Τήλο, Ρόδο κ.α.) (Handrinos & Akriotis 1997). Συνήθως οι πληθυσµοί είναι πολύ αραιοί, αλλά τοπικά (π.χ. στην Κω) διατηρούνται σε καλή πυκνότητα. Ο συνολικός VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 17

18 αναπαραγόµενος στην Ελλάδα πληθυσµός υπολογίζεται σε ζευγ., µε αρνητικές τάσεις (BirdLife International 2004). Η χαλκοκουρούνα είναι αρκετά πιο διαδεδοµένο είδος κατά τη µετανάστευση, χωρίς και πάλι να είναι κοινό. Υπάρχουν 9 επανευρέσεις στην Ελλάδα ατόµων δακτυλιωµένων στη Λετονία (3), Ουγγαρία (2), Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Γερµανία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). Ποσοστό του πληθυσµού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού. Οικολογία: Αναπαράγεται κυρίως σε πεδινές, ηµιπεδινές περιοχές µε ανοιχτές στέπες, χερσολίβαδα, παραδοσιακές καλλιέργειες, βοσκότοπους και εκτάσεις µε αραιά δέντρα. Επίσης, σε ανοιχτές περιοχές µε διαπλάσεις istachia terebinthus και Quercus ithaburensis, στο Αν. Αιγαίο. Φωλιάζει σε τρύπες σε κάθετες όχθες ποταµών, παλιά δέντρα, παλαιά κτίρια και πρανή δρόµων. Τρέφεται κυρίως µε µεγάλα έντοµα και σποραδικά µε ερπετά. Περνά πολλή ώρα στις κορυφές δέντρων και θάµνων, όπως επίσης και σε σύρµατα, φράχτες, πυλώνες. Απειλές: Απειλείται κυρίως από την απώλεια χώρων αναπαραγωγής, η οποία προκαλείται τόσο από την εντατικοποίηση της σύγχρονης γεωργίας όσο και από την εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Επίσης επηρεάζεται από την απώλεια θέσεων φωλιάσµατος λόγω της κοπής παλαιών δέντρων, εγκιβωτισµού φυσικών ρεµάτων, συντήρησης παλαιών δρόµων, κατεδάφισης χαλασµάτων κλπ. Στο ανατολικό Αιγαίο κύρια αιτία της απώλειας ενδιαιτήµατος είναι η επέκταση των τουριστικών εγκαταστάσεων εις βάρος των ενδιαιτηµάτων όπου απαντάται το είδος. Ίσως επηρεάζεται και από φυτοφάρµακα και, τοπικά, από τη λαθροθηρία, κατά τη µετανάστευση. Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόµενο είδος, µικρό µόνον ποσοστό του αναπαραγόµενου στην Ελλάδα πληθυσµού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Η διατήρηση της χαλκοκουρούνας στην Ελλάδα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη διατήρηση του ενδιαιτήµατός της και την προστασία των θέσεων φωλιάσµατος. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από οικολογική διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, µε εφαρµογή αγροπεριβαλλοντικών µέτρων και καθορισµό/επέκταση ΖΕΠ για το είδος, κυρίως στη. Μακεδονία και στο Αν. Αιγαίο. Η προστασία των θέσεων φωλιάσµατος απαιτεί επίσης και σηµαντικές προσπάθειες ενηµέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώ χρειάζεται και έλεγχος της λαθροθηρίας κατά τη µετανάστευση. Egretta alba Αργυροτσικνιάς Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [B2ab(i,iii,iv), D] VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 18

19 Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωµένου ενδιαφέροντος LC Εξάπλωση, πληθυσµιακά στοιχεία και τάσεις: Ο αργυροτσικνιάς είναι σπάνιο και τοπικό επιδηµητικό είδος, αλλά διαδεδοµένο και τοπικά κοινό το χειµώνα στην Ελλάδα. Βρέθηκε να φωλιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του '60, στη Λ. Μικρή Πρέσπα και έκτοτε φώλιαζε κατά καιρούς σε διάφορους υγρότοπους της Β. Ελλάδας, όπως στο Πόρτο Λάγος και στο έλτα Αξιού (Υφαντής & Καζαντζίδης 2004, Καζαντζίδης 2005, Handrinos & Akriotis 1997). Πρόσφατα (2003) ο αναπαραγόµενος πληθυσµός του εκτιµήθηκε σε ζευγ., που κατανέµονταν σε τρεις αποικίες, στις λίµνες Πρέσπα (2) και Κερκίνη, γεγονός που υποδεικνύει µικρή συρρίκνωση της κατανοµής του είδους. Πολύ πιο διαδεδοµένος και τοπικά κοινός, ο αργυροτσικνιάς διαχειµάζει στους µεγάλους υγρότοπους της Μακεδονίας, της Θράκης και της δυτικής Ελλάδας, µε πληθυσµό που εκτιµάται σε άτοµα (Naziridis et al. 1992, Handrinos & Akriotis 1997), ενώ ελάχιστα άτοµα έχουν καταγραφεί κατά τη µετανάστευση στη νότια Ελλάδα, στην Κρήτη κ.α. Οι αργυροτσικνιάδες που διαχειµάζουν στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα από την Ουκρανία, όπως τουλάχιστον αποδεικνύεται από τις 16 µέχρι σήµερα επανευρέσεις στην Ελλάδα δακτυλιωµένων ατόµων (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). Ποσοστό του πληθυσµού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 0,1-0,3% του αναπαραγόµενου και το 11,6%-23,3% του διαχειµάζοντος πληθυσµού της Ευρώπης (Καζαντζίδης 2005, Wetlands International 2006). Οικολογία: Είναι µεγαλόσωµος, κατάλευκος ερωδιός µε κίτρινο µακρύ ράµφος. Μοιάζει πολύ µε τον Λευκοτσικνιά µόνο που διαφέρει από αυτόν στο µέγεθος του σώµατος και στο χρώµα του ράµφους και των δακτύλων (ο Λευκοτσικνιάς είναι πολύ µικρότερος κι έχει µαύρο ράµφος και κίτρινα δάκτυλα). Μήκος σώµατος: εκατοστά, άνοιγµα φτερούγων: εκατοστά. Κατάλευκος, µοιάζει µε τον Λευκοτσικνιά αλλά είναι πολύ µεγαλύτερος. Έχει αναλογικά µακρύ και λεπτό λαιµό, κίτρινο ράµφος, λίγο µαύρο στο άκρο το καλοκαίρι. Πόδια και δάκτυλα µαυροπράσινα. Οι περίοδοι µετανάστευσής του είναι από µέσα Φεβρουαρίου µέχρι τέλη Απριλίου (κύρια µετανάστευση: το µήνα Μάρτιο), καθώς και από αρχές Ιουλίου µέχρι, περίπου, µέσα Νοεµβρίου (κυρίως : µέσα Σεπτεµβρίου - µέσα Νοεµβρίου). Η περίοδος κατά την οποία γεννάει τα αυγά του είναι από αρχές Απριλίου µέχρι µέσα Ιουνίου (κυρίως: µέσα Απριλίου - τέλη Μαΐου) ενώ παρατηρούνται νεοσσοί από αρχές Μαΐου µέχρι µέσα Αυγούστου (κυρίως: µέσα Μαΐου - µέσα Ιουλίου). Ο αργυροτσικνιάς φωλιάζει σε χαλαρές αποικίες, σε πυκνούς και εκτεταµένους καλαµιώνες, κυρίως σε υγρότοπους γλυκών νερών και δέλτα ποταµών. Περιστασιακά, ιδιαίτερα εκεί όπου δεν υπάρχουν εκτεταµένοι καλαµιώνες, φωλιάζει VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 19

20 µε άλλα είδη ερωδιών σε µικτές αποικίες σε δένδρα (Λ. Κερκίνη). Τρέφεται µε υδρόβια, αµφίβια, ερπετά και ψάρια ή και µε µικρά θηλαστικά. Το χειµώνα απαντά σε παράκτιους υγρότοπους, συνήθως µεµονωµένος ή σε µικρά κοπάδια. Συχνά αναζητά την τροφή του σε αρδευτικά κανάλια, σε χωράφια κ.α. Απειλές: Η ρύπανση των νερών και η καταστροφή ή και η υποβάθµιση των υγρότοπων, ιδιαίτερα των γλυκών νερών, όπως οι λίµνες και τα έλη, είναι από τις κύριες απειλές του είδους στην Ελλάδα. Επίσης, περιστατικά λαθροθηρίας αναφέρονται κάθε χειµώνα, αν και ο αριθµός των ατόµων που φονεύονται είναι µάλλον περιορισµένος. Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόµενο είδος, ολόκληρος ο αναπαραγόµενος και µεγάλο ποσοστό του διαχειµάζοντος στην Ελλάδα πληθυσµού απαντώνται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία των υγρότοπων από τη ρύπανση και την υποβάθµιση, προώθηση µέτρων για περιορισµό της χρήσης γεωργικών φαρµάκων και λιπασµάτων στις καλλιεργούµενες εκτάσεις περιφερειακά των υγρότοπων και διαχείριση των καλαµιώνων έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι οικολογικές απαιτήσεις του είδους για φώλιασµα. Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς Καθεστώς παρουσίας - πληθυσµός. Ο πληθυσµός του Μικροτσικνιά στη χώρα µας έχει εκτιµηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004a). Ο ευρωπαϊκός πληθυσµός του είναι σχετικά µικρός (< ζεύγη) και έχει γνωρίσει κυρίως αύξηση τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες χώρες όπου ζει. Αποδηµητικό κυρίως πουλί, που περνάει από την Ελλάδα κατά την µετανάστευσή του από την Βόρεια Ευρώπη προς την Αφρική και αντίστροφα. Αρκετά όµως ζευγάρια ζουν όλο το χρόνο και φωλιάζουν στη χώρα µας κυρίως στον Αµβρακικό κόλπο. Οικολογία: Ενας από τους πιο γνωστούς Ερωδιούς. Είναι Ερωδιός µεσαίου µεγέθους µε κατάλευκη όψη. Ξεχωρίζει από τα µαύρα πόδια του µε τα κίτρινα δάχτυλα και το µαύρο µακρύ, λεπτό ράµφος του. Την άνοιξη τα δάχτυλα των ποδιών του γίνονται ακόµη πιο κίτρινα. Κατά την εποχή του ζευγαρώµατος και της αναπαραγωγής το πουλί φοράει το πιο εντυπωσιακό στολίδι του που είναι ένα µακρύ λεπτό λοφίο που κρέµεται προς τα κάτω, ενώ το σύνολο ολοκληρώνεται µε τα φτερά από τους ώµους του, που µακραίνουν και σχηµατίζουν ένα κρεµαστό ανάλαφρο µανδύα. Η τροφή του αποτελείται κυρίως από µικρά ψάρια, βατράχια, έντοµα και σκουλήκια που τσιµπάει µε ιδιαίτερη τέχνη και µεθοδικότητα µέσα από τα νερά και τη λάσπη των υγροτόπων, όπως λιµνοθάλασσες, λίµνες, ρυάκια, χείµαρροι και έλη. Είναι το είδος, που σε αντίθεση µε άλλους ερωδιούς, δεν φοβάται τον άνθρωπο και VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 20

21 µπορεί να εµφανιστεί και σε θορυβώδεις ακτές. Φωλιάζει κατά αποικίες πάνω σε θάµνους και δέντρα. Γεννάει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο 3-5 γαλαζοπράσινα αβγά που κλωσάνε και οι δύο γονείς για µέρες. Οι νεοσσοί δέχονται τις Περιποιήσεις των γονιών τους για ηµέρες οπότε και εγκαταλείπουν την φωλιά τους. Απειλές. Η ενόχληση από το παράνοµο κυνήγι Falco columbarius Νανογέρακο Παρουσία: Στη χώρα µας έρχεται για να διαχειµάσει και δεν φωλιάζει στην Ελλάδα. Οικολογία: Ανήκει στην τάξη ιερακόµορφα. Είναι πουλί που πετάει γρήγορα και ακανόνιστα. Παρόλο το µικρό του µέγεθος είναι δεινός κυνηγός αφού στο µενού του ένας θηλυκός Νανογέρακας µπορεί να συµπεριλάβει µέχρι και φάσα, είναι µε λίγα λόγια, ένας αξιοθαύµαστος θηρευτής µε µεγάλη ταχύτητα και ο τρόπος που κυνηγάει είναι ίδιος µε τα υπόλοιπα µακρυφτέρουγα ξαδέλφια του, µε τη µόνη διαφορά, δεν χρησιµοποιεί πάντα την υψηλή πτήση στα κυνήγια του αφού πολλές φορές έχει παρατηρηθεί να πλανάρει πάνω από θάµνους, λιβάδια και δέντρα πριν την εφόρµηση του σε κάποιο θήραµα. Ο Νανογέρακας (Falco columbarius) είναι το µικρότερο αρπακτικό της Ευρώπης αλλά από τα µαχητικότερα µακρυφτέρουγο γεράκι. Το µέγεθός του σε βάρος για τα αρσενικά αρχίζει από τα 150 γρ. και για τα θηλυκά φτάνει µέχρι τα 255γρ. και µε άνοιγµα φτερών από τα 56 εκ. για τα αρσενικά µέχρι τα 69 εκ. για τα θηλυκά. Το αρσενικό έχει γκριζοµπλέ ράχη και ξανθή κοιλιά µε έντονες ραβδώσεις. Στην άκρη της ουράς έχει µια πλατιά µαύρη ταινία. Το θηλυκό έχει καφέ ράχη µε πολλές εναλλασσόµενες καφέ και µπεζ ταινίες στην ουρά. Η βασική διατροφή του είναι τα πουλιά πιάνοντας τα στον αέρα, µετά τα τρωκτικά και ένα µικρό µέρος της διατροφής του είναι και τα έντοµα. Είναι γεράκι που δεν φοβάται ιδιαίτερα τον άνθρωπο. Falco naumanii Κιρκινέζι Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [C1] Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU Εξάπλωση, πληθυσµιακά στοιχεία και τάσεις: Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδοµένος και τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης και διερχόµενος µετανάστης στην Ελλάδα. Πολύ πιο κοινό και µε ευρύτερη εξάπλωση παλαιότερα, ως και τις αρχές της δεκαετίας του '60, το είδος υπέστη στη συνέχεια δραµατική µείωση και συρρίκνωση της κατανοµής του (Handrinos & Akriotis 1997). Σήµερα υπάρχουν στην Ελλάδα τουλάχιστον 140 αποικίες, µε πληθυσµό που κυµαίνεται από έως ζευγ., µε αρνητικές τάσεις. Ο σηµαντικότερος πληθυσµός (75% του συνόλου) VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 21

22 απαντάται στον Θεσσαλικό Κάµπο, µε ζευγ. σε 107 αποικίες, σε 43 απότις οποίες καταγράφηκαν περισσότερα από 20 ζευγ. στην κάθε µία (Hallmann 1996, Bousbouras 2006). Εκτός Θεσσαλίας οι αποικίες του είναι σχετικά αποµονωµένες και σαφώς µικρότερες σε µέγεθος. Φωλιάζει στους νοµούς: Αιτωλοακαρνανίας (Roussopoulos & ergantis 1994), Ηλείας, Φθιώτιδας, Πέλλας, Κιλκίς, Κοζάνης, Φλωρίνης, Σερρών και Ροδόπης, στις πόλεις Ιωάννινα, Γαλαξίδι και Τρίπολη, καθώς και στα νησιά Λήµνος και Λέσβος. ιαπιστώνεται συνεχής τάση µείωσης των πληθυσµών του. Σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα από περιοχές της Θεσσαλίας, η µείωση ανέρχεται στο 11%, αν και τις προηγούµενες δεκαετίες ήταν πολύ πιο έντονη, κυρίως λόγω της επέκτασης των αρδευόµενων εκτάσεων και της συρρίκνωσης των ενδιαιτηµάτων του είδους µετά το Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου το κιρκινέζι παρατηρείται σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα και σε αρκετά νησιά, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή πληθυσµιακά δεδοµένα για το µέγεθος των πληθυσµών που µετακινούνται κατά τη µετανάστευση. Υπάρχει µια επανεύρεση στην Ελλάδα ενός ατόµου που είχε δακτυλιωθεί στην Αυστρία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). Ποσοστό του πληθυσµού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 2-3% του ευρωπαϊκού. Οικολογία: Ζει σε ζεστές, ανοικτές περιοχές, π.χ. σε στεπικές και ψευδοστεπικές εκτάσεις, χερσολίβαδα, µη αρδεύσιµες καλλιέργειες και περιστασιακά σε φρύγανα και ανοικτά δασολίβαδα. Τρέφεται κυρίως µε έντοµα (κυρίως Ορθόπτερα) και λιγότερο µε µικρά θηλαστικά και άλλα µικρά σπονδυλόζωα. Φωλιάζει συνήθως σε αποικίες που αριθµούν από 5 έως 250 ζευγ. αλλά και µεµονωµένα. Φτιάχνει τη φωλιά του σε τρύπες σε παλιά σπίτια και αποθήκες, κάτω από στέγες, σε τρύπες δένδρων και σε βραχώδεις ορθοπλαγιές. Οι περιοχές αναζήτησης τροφής βρίσκονται σε ακτίνα 5-10 χλµ, σπανιότερα δε έως 15 χλµ από τη φωλιά. Απειλές: Εκτός από πιθανή απώλεια ενδιαιτηµάτων στους χώρους διαχείµασης στην Αφρική και κατά τη µετανάστευση, το είδος αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα και στην Ελλάδα. Τα κυριότερα από αυτά είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας, που περιορίζει τις περιοχές τροφοληψίας (λιβαδικές εκτάσεις, εκτάσεις υπό αγρανάπαυση, ακαλλιέργητη ζώνη µεταξύ των αγρών), ο περιορισµός των µη αρδευόµενων καλλιεργειών, όπως των σιτηρών, λόγω της ανάπτυξης αρδευόµενων καλλιεργειών, µε συνέπεια τον περιορισµό των Ορθοπτέρων και άλλων εντόµων και ασπονδύλων, που αποτελούν τη βασική πηγή τροφής του είδους, καθώς και η µείωση των λιβαδικών εκτάσεων κοντά στους οικισµούς, µε τη µετατροπή τους σε καλλιέργειες ή µε τη δάσωσή τους. Επίσης, η εντατική χρήση φυτοφαρµάκων οδηγεί επίσης σε µείωση της τροφικής διαθεσιµότητας και πιθανόν προκαλεί προβλήµατα δηλητηρίασης στα ίδια τα πουλιά (Sfougaris et al. 2004). Η µείωση των διαθέσιµων VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 22

23 θέσεων φωλεοποίησης στους οικισµούς αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για το είδος. Η µείωση αυτή οφείλεται στην καταστροφή παλιών κτηρίων (σπιτιών, καλυβών, αποθηκών, περιστερώνων κλπ) ή και στις επιδιορθώσεις αυτών µε νέα υλικά. Σε ορισµένες, τέλος, περιοχές υπάρχει όχληση και καταδίωξη από ανθρώπους, αλλά συνήθως τα κιρκινέζια γίνονται αποδεκτά στους οικισµούς. Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόµενο είδος, η πλειονότητα του αναπαραγόµενου στην Ελλάδα πληθυσµού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/ Natura Σε λίγες περιοχές στη Θεσσαλία έχουν τοποθετηθεί τεχνητές φωλιές (Vlachos et al. 2004). Το µέτρο αυτό, κυρίως όµως η κατασκευή των σπιτιών µε τρόπο που να ευνοεί το φώλιασµα, θα πρέπει να επεκταθεί. Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η κατάρτιση και η εφαρµογή ενός Εθνικού ιαχειριστικού Σχεδίου για το είδος, αλλά και ιαχειριστικά Σχέδια για τις ΖΕΠ όπου αυτό απαντάται. Τα κύρια ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν είναι η διατήρηση των θέσεων φωλιάσµατος και η ρύθµιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στις βασικότερες περιοχές τροφοληψίας. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι αρόσιµες µη αρδευόµενες καλλιέργειες, κυρίως των σιτηρών, και τα βοσκοτόπια κοντά στους οικισµούς, ενώ απαιτείται και η εφαρµογή γενικότερων αγροπεριβαλλοντικών µέτρων (Sfougaris et al. 2004). Falco peregrinus Πετρίτης Καθεστώς παρουσίας - πληθυσµός. O πληθυσµός του είδους στην Ελλάδα εκτιµάται σε ζεύγη (BirdLife International 2004). Οικολογία. Ο Πετρίτης φωλιάζει σε απόκρηµνα βράχια και χαράδρες ή σε ψηλά δένδρα, από το επίπεδο της θάλασσας µέχρι την υποαλπική ζώνη. Τρέφεται κυρίως σε ανοιχτές εκτάσεις µε πουλιά µεσαίου µεγέθους, ανάλογα µε την κατά τόπο διαθεσιµότητα, αλλά και µε ένα µεγάλο αριθµό άλλων ειδών πουλιών. Τον χειµώνα κυνηγάει και σε άλλες περιοχές από αυτές που φωλιάζει. Απειλές. Κύρια απειλή για το είδος είναι η χρήση γεωργικών φαρµάκων. Μετά την απαγόρευση των οργανοχλωρικών ο πληθυσµός τους στην βόρεια Ευρώπη έχει ανακάµψει. Άλλες απειλές είναι η λαθροθηρία, η όχληση στις θέσεις φωλιάσµατος (η αναρρίχηση και άλλα ορεινά αθλήµατα), η οδική διάνοιξη ορεινών όγκων και πρόσβαση σε απρόσιτες περιοχές και βραχώδεις σχηµατισµούς, η καταστροφή των θέσεων φωλιάσµατος, η δάσωση της περιοχής (λόγω εγκατάλειψης παραδοσιακών χρήσεων ή αναδασώσεων), και η συλλογή αυγών από ιερακοθήρες. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 23

24 Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο Καθεστώς παρουσίας - πληθυσµός. Το γεράκι αυτό δεν φωλιάζει στη χώρα µας (BirdLife International 2004a). Ο ευρωπαϊκός πληθυσµός της είναι σχετικά µικρός (< ζεύγη) και µειώνεται συνεχώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα σε αυτές όπου ζουν οι µεγαλύτεροι αριθµοί του. Γι αυτό θεωρείται απειλούµενο είδος. Οι αριθµοί του είδους πληρούν το κριτήριο C1 (30 άτοµα για το παγκοσµίως αυτό απειλούµενο είδος). Οικολογία. Είναι είδος γερακιού. Είναι µεταναστευτικό πουλί µε το σύνολο των ατόµων του να ταξιδεύει στην υποσαχάρια Αφρική για διαχείµαση. Απειλές. Το είδος προτιµά ιδιαίτερα τα κτηνοτροφικώς εκτατικά εκµεταλλευόµενα λιβάδια της περιοχής (περιοδικά κατακλυζόµενα εδάφη στις παρυφές των βάλτων και φρυγανότοποι στα Μαύρα Βουνά). Η υποβάθµιση των λιβαδιών θα περιόριζε τις δυνατότητες ανάπαυσης και ανεφοδιασµού στα µεταναστευτικά αυτά πουλιά. Ficedula albicollis Κρικοµυγοχάφτης Κατάσταση ιατήρησης στην Ελλάδα: Μη απειλούµενο Γνωρίσµατα: Μεταναστευτικό Προτεραιότητα Προστασίας: Χωρίς προτεραιότητα Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης στην χώρα µας και θα τους δούµε κυρίως από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο. Αναπαράγονται και φωλιάζουν κυρίως σε πάρκα, κοιµητήρια, οπωρώνες, δάση σε κήπους και άλση, όχι µόνο στα ορεινά της πατρίδας µας και σε κάποια νησιά, αλλά και µέσα σε µεγάλες πόλεις. Γενικά προτιµούν τα ανοίγµατα ανάµεσα σε δέντρα ή αναρριχητικούς θάµνους από όπου και κάθονται κορδωτοί, σε όρθια κυρίως στάση, σε εκτεθειµένα σηµεία εξορµώντας σε έντοµα. Χαρακτηριστικό τους γνώρισµα η ευκινησία µε την οποία κινούνται, κουνώντας συνεχώς την ουρά τους και τις φτερούγες τους νευρικά, και αφού πετάξουν µε επιδεξιότητα να αρπάξουν στον αέρα την ιπτάµενη λεία τους, επιστρέφουν στο ίδιο κλαδί ή σε µια νέα θέση προκειµένου να εντοπίσουν το επόµενο θύµα τους. Είναι µοναχικό πουλί που το χειµώνα µεταναστεύει για την Αφρική ή την Νοτιοανατολική Ασία, προκειµένου να επιβιώσει, µιας και η διατροφή του αποτελείται από έντοµα όπως µύγες, κουνούπια, πεταλούδες, µέλισσες, αράχνες κτλ. Σπάνια τρώει και ρώγες από ζουµερά φρούτα όπως µούρα και σταφύλια. Σε περιόδους µε έλλειψη τροφής καθώς και σε περιόδους µε κακοκαιρία, στρέφονται σε σίτιση στο έδαφος ψάχνοντας και για έρποντα έντοµα. Θα τους εντοπίσουµε πολύ συχνά τα βράδια κοντά σε αναµµένες λάµπες που προσελκύουν πολλά έντοµα. Η αναπαραγωγική περίοδος για τους µυγοχάφτες αρχίζει τον Μάιο και τελειώνει τον Αύγουστο. Κατασκευάζουν την καλαθωτή φωλιά τους ανάµεσα σε κοιλότητες δέντρων, ή σε VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 24

25 χαλάσµατα ή ακόµα σε αναρριχόµενους θάµνους. Χρησιµοποιούν χόρτα, βρύα, κλαδάκια, ιστούς αράχνης για την εξωτερική κατασκευή ενώ εσωτερικά την ντύνουν µε πούπουλα και τρίχες. Την ίδια φωλιά µπορεί να την επισκευάσει και να την χρησιµοποιήσει ξανά και ξανά. Γεννάει δύο φορές κατά την αναπαραγωγική φάση, Μάιο και Ιούλιο, από 4-6 λεία, γυαλιστερά, λευκά αυγά µε κόκκινα στίγµατα, τα οποία και επωάζει η θηλυκιά για µέρες και αφού ταϊστούν και από τους δύο γονείς, είναι έτοιµα για την πρώτη τους πτήση µετά από ηµέρες. Είναι πολύ τολµηρά πουλιά στην υπεράσπιση των φωλιών τους από τους φυσικούς τους εχθρούς. Η φύση τα έχει προικίσει µε ένα µοναδικό προνόµιο. Είναι από τα σπάνια είδη πουλιών που αναγνωρίζουν και ξεχωρίζουν τα δικά τους αυγά, από τα αυγά των ξενιστών, όπως για παράδειγµα του κούκου. Lanius minor Σταχτοκεφαλάς Καθεστώς προστασίας: Ελληνικός Κόκκινος Κατάλογος :Σχεδόν Απειλούµενο Παγκόσµιος Κόκκινος Κατάλογος IUCN Παράρτηµα Ι Οδηγίας 79/409 : Χ Καθεστώς παρουσίας πληθυσµός: Ο ελάχιστος ελληνικός πληθυσµός υπολογίζεται σε 2000 ζεύγη. Οικολογία: Καλοκαιρινός επισκέπτης στη χώρα µας, ο σταχτοκεφαλάς Το είδος προτιµά επίπεδες ξηρικές εκτάσεις µε βοσκοτόπια, φυσικά λιβάδια και εκτατικές καλλιέργειες σιτηρών και ψυχανθών, ενώ επιπρόσθετο σηµαντικό στοιχείο της βλάστησης είναι και η παρουσία ώριµων δέντρων και µεγάλων θάµνων απαραίτητων για το φώλιασµα του. Τρέφεται κυρίως µε έντοµα (κολεόπτερα, ορθόπτερα, λεπιδόπτερα κ.α.) και απειλείται κυρίως από την εντατικοποίηση της γεωργίας που αλλοιώνει την προτιµώµενη δοµή της βλάστησης µε τις αλλαγές χρήσεων γης, τους αναδασµούς και τις συνέπειες στη διαθεσιµότητα τροφής έντονων αγροχηµικών φορτίων, ενώ επιπρόσθετα και η εγκατάλειψη έχει δυσµενή αποτελέσµατα στο ενδιαίτηµά του µε την εισβολή θάµνων και την αύξηση του ύψους της ποώδους βλάστησης. Melanocorypha calandra Γαλιάντρα Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωµένου ενδιαφέροντος Εξάπλωση, πληθυσµιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα η γαλιάντρα είναι επιδηµητικό είδος, τοπικά διαδεδοµένο στις πεδιάδες της Θράκης, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Ελάχιστα ζευγάρια φαίνεται πως φωλιάζουν επίσης στην περιοχή του Μεσολογγίου (Περγαντής προσ. επικ.) και τοπικά στη δυτική Στερεά Ελλάδα, ενώ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 25

26 στη νησιωτική Ελλάδα φωλιάζει µόνο στη Λήµνο και στην Κω (Handrinos & Akriotis 1997). εν υπάρχει πρόσφατη αξιόπιστη απογραφή του αναπαραγόµενου στην Ελλάδα πληθυσµού, που πάντως εκτιµάται σε ζευγ. (BirdLife International 2004), µε αρνητικές τάσεις. Το χειµώνα µετακινείται για να ξεχειµωνιάσει νοτιότερα από τις περιοχές όπου φωλιάζει, αλλά ο πληθυσµός της δεν φαίνεται να αυξάνει σηµαντικά. εν είναι, τέλος, γνωστές οι µεταναστευτικές της µετακινήσεις, αν και ορισµένες παρατηρήσεις από νησιά του Αιγαίου υποδεικνύουν κάποιες περιορισµένες µετακινήσεις, ιδιαίτερα την άνοιξη. Ποσοστό του πληθυσµού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού. Οικολογία: Τυπικό είδος των ανοιχτών, ξηρών περιοχών, στο επίπεδο της θάλασσας, αν και σπανιότερα φωλιάζει µέχρι το υψόµετρο των µ. Φωλιάζει κυρίως σε χερσολίβαδα, αραιούς θαµνώνες, ψευδοστέπες, αµµοθίνες, βοσκοτόπια, αλοφυτικές διαπλάσεις στις παρυφές υγρότοπων και εκτατικές καλλιέργειες σιτηρών, ενώ το χειµώνα σχηµατίζει µικρά, χαλαρά κοπάδια, που συχνά συγκεντρώνονται σε παράκτιους υγρότοπους (Tucker & Heath 1994, Hagemeijer & Blair 1997, Handrinos & Akriotis 1997). Η οικολογία/βιολογία του στην Ελλάδα δεν έχει µελετηθεί. Απειλές: Παρά την έλλειψη παλαιότερων δεδοµένων, ο πληθυσµός της γαλιάντρας στην Ελλάδα δείχνει τις τελευταίες δεκαετίες σαφή µείωση. Το είδος αντιµετωπίζει προβλήµατα κυρίως από τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές και στην εντατικοποίηση των καλλιεργειών. Ένα ακόµη σοβαρό πρόβληµα είναι η παράνοµη σύλληψη µεγάλου αριθµού ατόµων για εµπόριο, λόγω του ότι παραµένει δηµοφιλές ωδικό πουλί, ενώ τοπικά υφίσταται λαθροθηρία, κυρίως λόγω σύγχυσης µε τη σταρήθρα (Alauda arvensis), της οποίας το κυνήγι επιτρέπεται (Κοµηνός αδηµ. δεδοµένα). Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόµενο είδος, αλλά µικρό µόνο ποσοστό του αναπαραγόµενου στην Ελλάδα πληθυσµού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η εφαρµογή αγροπεριβαλλοντικών µέτρων στις περιοχές αναπαραγωγής του είδους, καθώς και αυστηρός έλεγχος του παράνοµου εµπορίου ωδικών πουλιών και του παράνοµου κυνηγιού του. Χρειάζεται επίσης συστηµατική απογραφή του αναπαραγόµενου στην Ελλάδα πληθυσµού και µελέτη της οικολογίας/βιολογίας του. Nycticorax Nycticorax - Νυχτοκόρακας Καθεστώς παρουσίας πληθυσµός. Ο πληθυσµός του Νυχτοκόρακα στη χώρα µας έχει εκτιµηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Είναι µεταναστευτικό είδος και έρχεται στη χώρα µας την άνοιξη για να αναπαραχθεί. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 26