ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 07 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών 01 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών µε συνθετικές µεµβράνες Έκδοση Μάιος 2006

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2η Ο Ε). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Κείµενο 2 ης Ο Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

3 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC (PVC- P) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΕΣ... 7 ΠΕΤΕΠ: i

4 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ii ΠΕΤΕΠ:

5 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών µε ΠΕΤΕΠ συνθετικές µεµβράνες ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο την στεγάνωση των καταστρωµάτων των γεφυρών µε χρήση συνθετικών µεµβρανών (είτε υπό µορφήν ταινιών, είτε χυτών επί τόπου). Περιλαµβάνονται η προετοιµασία της επιφάνειας και η εφαρµογή της στρώσης στεγάνωσης και των στρώσεων προστασίας αυτής. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Τα συστήµατα στεγάνωσης µε συνθετικές µεµβράνες κατηγοριοποιούνται ως εξής: α. Ως προς την κυρίως στρώση στεγάνωσης. Στεγανοποίηση µε εφαρµογή µονής ή διπλής ασφαλτικής µεµβράνης (απλό ή διπλό ασφαλτόπανο) µε πολυµερισµένη άσφαλτο. Στεγανοποίηση µε εφαρµογή συνθετικής στεγανωτικής µεµβράνης από µαλακό PVC (PVC-P). Στεγανοποίηση µε σχηµατισµό εύκαµπτης µεµβράνης από ελαστοµερή πολυουρεθάνη (PUR) εφαρµοζόµενη σε υγρή µορφή ή µε ψεκασµό. β. Ως προς την στρώση προστασίας της µεµβράνης. Οι απαιτήσεις για την στρώση προστασίας της µεµβράνης είναι συνυφασµένες µε τον τρόπο κατασκευής του υπερκείµενου οδοστρώµατος και ιδιαίτερα αν πρόκειται να εφαρµοσθεί ασφαλτική στρώση κυλινδρούµενη εν θερµώ. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη, η στρώση προστασίας θα διαµορφώνεται µε σκυρόδεµα οπλισµένο µε γαλβανισµένο πλέγµα πυκνού βρόγχου µε ράβδους µικρής διαµέτρου. γ. Ως προς τις απαιτήσεις επάλειψης και σφράγισης της επιφάνειας σκυροδέµατος του φορέα. Σφράγιση µε εποξειδική ρητίνη σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µε επίπαση σκληρής χαλαζιακής άµµου ώστε να δηµιουργείται τραχεία επιφάνεια για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης του συστήµατος στεγάνωσης. Εφαρµογή στρώσεως ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος (συνήθως στις περιπτώσεις τραχείας επιφανείας του σκυροδέµατος του φορέα). ΠΕΤΕΠ: /7

6 3. ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Η προς στεγανοποίηση επιφάνεια του φορέα πρέπει να είναι λεία, οµοιόµορφη και απαλλαγµένη από σκόνες, τέφρα, λάδια ή άλλες ξένες ουσίες και χαλαρά υλικά. Συνιστάται ο καθαρισµός µε νερό υπό υψηλή πίεση σε συνδυασµό µε µηχανικό σάρωθρο οδοστρωµάτων. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Επιπεδότητα: να µην υπάρχουν εξάρσεις ή κοιλότητες µεγαλύτερες από 1,0 cm επί µήκους 4,00 m. Τραχύτητα 0,3 έως 1,0 mm, εφ όσον θα εφαρµοστεί σφραγιστική επάλειψη µε εποξειδική ρητίνη. Στις θέσεις όπου η τραχύτητα υπερβαίνει τα 5,0 mm πρέπει να εφαρµόζεται επισκευαστικό κονίαµα για την εξοµάλυνση των επιφανειών. Για πάχη τσιµεντοκονιάµατος από 1.0 έως 3.5 cm, θα χρησιµοποιούνται τσιµεντοκονιάµατα µε πλαστικές ύλες, ενώ για πάχη επίστρωσης µε πάχη > 3.5 cm µπορούν να χρησιµοποιούνται και κοινά τσιµεντοκονιάµατα. Ο έλεγχος της τραχύτητας θα διεξάγεται σύµφωνα µε το EN :2003 «Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions - Requirements - Quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works -- Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 10: Επί τόπου εφαρµογή προϊόντων και συστηµάτων και έλεγχος ποιότητας εργασιών»: Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και την επισκευή των κατασκευών από σκυρόδεµα Εφαρµογή των προϊόντων και των συστηµάτων και ποιοτικός έλεγχος των εργασιών. Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Application of products & systems and quality control of the works ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ Οι εποξειδικές ρητίνες θα έχουν ειδικό βάρος kg/l, δεν θα περιέχουν διαλύτες και θα είναι χαµηλού ιξώδους. Θα εφαρµόζονται δύο στρώσεις, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη. Η δεύτερη στρώση µπορεί, αν απαιτείται, να εφαρµοσθεί και σε υγρή επιφάνεια. Η ανάλωση για την πρώτη στρώση θα είναι τουλάχιστον 400 g/m 2, για δε τη δεύτερη στρώση τουλάχιστον 250 g/m 2. Επί της δεύτερης στρώσης θα γίνεται επίπαση µε ξηρανθείσα πυριτική άµµο για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης της επικείµενης στεγανωτικής στρώσης. Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των εποξειδικών στρώσεων έχουν ως εξής: 2/7 ΠΕΤΕΠ:

7 Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά εποξειδικού υποστρώµατος στεγανοποιητικών στρώσεων I II III IV Πρώτη στρώση Πρώτη στρώση και σφραγιστική επάλειψη Πρώτη στρώση και σπατουλάρισµα Πρώτη στρώση, σπατουλάρισµα και σφραγιστική επάλειψη Για την εφαρµογή ασφαλτικών µεµβρανών 1η. στρώση 400 g/m² επίπαση µε περίπου 1 kg/m² άµµο κοκκοµετρίας Α 1η στρώση 400 g/m² επίπαση µε περίπου 1 kg/m² άµµο κοκκοµετρίας Β 2η στρώση 300 g/m² Για την εφαρµογή χυτής πολυουρεθάνης 1η στρώση 400 g/m² 2η στρώση 300 g/m² Επίπαση µε άµµο κοκκοµετρίας B Πρώτη στρώση 400 g/m² σπατουλάρισµα 600 g/m² (κοκκοµετρία C) επίπαση µε περίπου 1 kg/m² κοκκοµετρίας A Πρώτη στρώση 400 g/m 2 σπατουλάρισµα 600 g/m² (κοκκοµετρία C) επίπαση µε περίπου 1 kg/m² κοκκοµετρίας B σφραγιστική επάλειψη 300 g/m² επίπαση (µόνο για στεγανοποιήσεις από ρευστά πλαστικά υλικά) µε κοκκοµετρία B περίπου 1 kg/m² Σχήµα 1: Κοκκοµετρικές καµπύλες Α και Β για την άµµο επίπασης ΠΕΤΕΠ: /7

8 Σχήµα 2: Κοκκοµετρική καµπύλη C για τα αδρανή υλικά σπατουλαρίσµατος 3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC (PVC- P) Το σύστηµα στεγάνωσης έχει την ακόλουθη δοµή: α) Προεπάλειψη µε ασφαλτικό γαλάκτωµα σε αναλογία 300gr/m 2 β) Επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα τουλάχιστον σε αναλογία 2.5 kgr/m 2 αφού στεγνώσει καλά η προεπάλειψη. γ) Εφαρµογή µεµβράνης από µαλακό PVC (PVC-P) ή από ασφαλτικό αιθυλικό συµπολυµερές (ECB Ethylene Copolymer Bitumen). Για τις µεµβράνες από µαλακό PVC (PVC-P) έχει εφαρµογή το πρότυπο: DIN 16937: : Plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) waterproofing sheet compatible with bitumen; requirements -- Στεγανοποιητικές µεµβράνες από πλαστικοποιηµένο πολυβυνιλοχλωρίδιο (PVC-P), συµβατές µε τα ασφαλτικά υλικά. Απαιτήσεις. Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό είναι τα παρακάτω: οκιµή Απαιτήσεις Εφελκυστική αντοχή (EN ISO 527-1:1996) 1 >15 Ν/mm 2 Επιµήκυνση στην θραύση (EN ISO 527-1:1996) >200% Αντίσταση στη διάδοση σχισίµατος (EN ISO 178:2003) 2 Αναδίπλωση σε χαµηλή θερµοκρασία (EN ISO 178:2003) Αντίσταση σε σχίσιµο υπό πίεση (EN ISO 178:2003) Συµπεριφορά µετά από αποθήκευση σε υψηλή θερµοκρασία (EN ISO 178:2003) > 80 Ν/mm 2 Χωρίς ρωγµές στην αναδίπλωση υπό θερµοκρασία 20 0 C 4 bar σε διάρκεια 72 ωρών 6 h στους 80 0 C, χωρίς φουσκάλες 1 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). -- Πλαστικά. Προσδιορισµός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές. 2 Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πλαστικά. Προσδιορισµός καµπτικών ιδιοτήτων. 4/7 ΠΕΤΕΠ:

9 Το πάχος της µεµβράνης θα είναι τουλάχιστον 2 mm. Επισηµαίνεται ότι στην συνήθη του µορφή το PVC-P δεν είναι συµβατό µε την θερµή άσφαλτο και για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συµµόρφωση του υλικού µε τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 16937: Εάν η µεµβράνη είναι κατάλληλη για επαφή µε το ασφαλτικό σκυρόδεµα δεν απαιτείται προστατευτική στρώση. Άλλως θα εφαρµόζεται στρώση αµµασφάλτου ελαχίστου πάχους 2,0 cm, εκτός εάν προβλέπεται η διάστρωση σκυροδέµατος ρύσεων (οπότε δεν απαιτείται προστατευτική στρώση). Υπό το πεζοδρόµιο δεν απαιτείται προστατευτική στρώση για οποιονδήποτε τύπο µεµβράνης ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Τα συστήµατα στεγανοποίησης µε εφαρµογή στεγανωτικής µεµβράνης από πολυουρεθάνη σε υγρή µορφή (PUR) έχουν την ακόλουθη δοµή: Σφραγιστική στρώση από εποξειδική ρητίνη. Μέσο πρόσφυσης και primer (αν απαιτείται). Στεγανωτική στρώση από πολυουρεθάνη δύο συστατικών. Συνδετική στρώση (αν απαιτείται). Προστατευτική στρώση (ασφαλτική στρώση ή προστατευτική στρώση σκυροδέµατος). Πάχος στρώσης Γενική εµφάνιση Υδατοπερατότητα Συµπεριφορά σε υψηλή θερµοκρασία Απορρόφηση νερού Χηµικές ιδιότητες Το ελάχιστο πάχος θα είναι τουλάχιστον 3 mm, σε καµία θέση να µην είναι µικρότερο από 2 mm και να µην είναι µεγαλύτερο από 6 mm. εν θα εµφανίζει φυσαλίδες, πόρους και κοιλότητες. Πλήρης στεγανότητα σε εναλλασσόµενη πίεση 0.0 έως 0.5 N/mm 2 σε δοκίµια µε την εφαρµογή 1000 κύκλων φόρτισης σύµφωνα µε το EN 13970: Θα παραµείνει σταθερή στους 250 ο C χωρίς σχηµατισµό κοιλοτήτων. Να µην υπάρχει δυσµενής επίδραση στην υδατοστεγανότητα, την γεφύρωση ρωγµών και την εφελκυστική αντοχή πρόσφυσης. Σταθερότητα έναντι ασφάλτου, καυσίµων, ελαίων και αλκαλίων. Περιεκτικότητα σε στερεά >99% Επιµήκυνση σε θραύση κατά ISO 34-1: Σκληρότητα Shore κατά DIN 53505: >300% >60 Εφελκυστική αντοχή >5.0 N/mm 2 3 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen water vapour control layers - Definitions and characteristics. -- Εύκαµπτα φύλλα υδατοστεγάνωσης. Ασφαλτικές στρώσεις ελέγχου υδρατµών. Ορισµοί και χαρακτηριστικά. 4 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tear strength - Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces -- Ελαστικό, βουλκανισµένο ή θερµοπλαστικό. Προσδιορισµός της αντοχής σε απόσχιση. Μέρος 1: οκίµια µορφής πανταλονιού, γωνίας και ηµισελήνου. 5 Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέθοδοι δοκιµής σκληρότητας ελαστικού Shore A και Β. ΠΕΤΕΠ: /7

10 Θα εφαρµόζεται πολυουρεθάνη (PUR) δύο συστατικών, µεγάλης ελαστικότητας, µε χρήση µηχανικών µέσων. Η διάστρωση θα γίνεται κατά δύο διευθύνσεις. Η στρώση θα είναι οµοιογενής και δεν θα παρουσιάζει ρηγµατώσεις και ασυνέχειες. Η θερµοκρασία του καταστρώµατος της γέφυρας κατά την διάστρωση θα είναι τουλάχιστον 8 ο C. Η στεγανωτική στρώση θα εφαρµόζεται µετά από επαρκή σκλήρυνση του ασταριού και όχι λιγότερο από 30 min. 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το πάχος της στεγανωτικής στρώσης θα ελέγχεται µε παχύµετρο κατά την διάρκεια της κατασκευής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρµόζεται το προβλεπόµενο από την µελέτη πάχος και να λαµβάνονται άµεσα τα απαιτούµενα διορθωτικά µέτρα. Θα λαµβάνονται δείγµατα του στεγανωτικού υλικού επί δισκίων από γυαλί, ΡΕ ή τεφλόν. Μετά από παρέλευση 7 ηµερών θα αποκόπτονται τετραγωνικά δοκίµια πλευράς 50 ± 1 mm για τον εργαστηριακό έλεγχο. Για επιφάνεια προς στεγανοποίηση έως 250 m 2 θα πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία σειρά δοκιµών και για κάθε επιπλέον 500 m 2 επιφανείας, µία επιπλέον δοκιµή. 5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αναθυµιάσεις συνθετικών υλικών σε υγρή µορφή. Χειρισµός εποξειδικών ρητινών. Χειρισµός θερµών υλικών ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π. 17/96 και Π. 159/99 κλπ). Συµµόρφωση προς τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου. Υποχρεωτική χρησιµοποίηση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: - Προστατευτική ενδυµασία, EN 863:1995 «Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. οκιµή αντοχής σε διάτρηση.» - Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ Προστασία κεφαλιού, EN 397:1995 «Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας.» - Προστασία αναπνοής 6/7 ΠΕΤΕΠ:

11 Κατά την εφαρµογή ρητινών και πολυουρεθανικών υλικών επιβάλλεται η χρήση προστατευτικού εξοπλισµού (γάντια και γυαλιά προστασίας, προστασία της αναπνοής) και η αποφυγή επαφής των υλικών µε τα µάτια και τον βλεννογόνο της µύτης. Επισηµαίνεται ότι πολλά από τα πολυουρεθανικά υλικά σε υγρή µορφή περιέχουν ισοκυάνιο. Κατά την εφαρµογή των συνθετικών υλικών σε υγρή µορφή θα διασφαλίζεται ότι επί του καταστρώµατος της γέφυρας δεν γίνεται χρήση γυµνής φλόγας και συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης. Τα συνθετικά υλικά σε υγρή µορφή και θερµοκρασίες C δηµιουργούν αναθυµιάσεις, οι οποίες σε ηυξηµένες συγκεντρώσεις µπορεί να είναι τοξικές ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείµµατα αυτών, καθώς και οι συσκευασίες τους θα συγκεντρώνονται και θα µεταφέρονται προς απόρριψη ως στερεά απόβλητα σε κατάλληλους χώρους. Τα άχρηστα υλικά σε καµία περίπτωση δεν θα αποτίθενται υπό την γέφυρα. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ Οι εργασίες επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m 2 ) στεγανωθείσας επιφάνειας, ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη µέθοδο ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: Η προµήθεια όλων των ενσωµατούµενων υλικών. Η µεταφορά τους στο εργοτάξιο και η αποθήκευση/ φύλαξη µέχρι την ενσωµάτωση. Η εφαρµογή τους στο έργο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα. Η φθορά και αποµείωση των υλικών. Οι επιβαρύνσεις για την πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, κ.λ.π. Η εργασία αποκατάστασης (υλικά και εργασία) τυχόν µη συµµορφώσεων προς τους όρους της παρούσας που θα διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο. ΠΕΤΕΠ: /7

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-08-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 08 Επικόλληση Ινοπλισµένων Πολυµερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-08-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 08 Επικόλληση ινοπλισµένων πολυµερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-07-02-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 07 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού Αερισµού / Αεραγωγοί 02 Μονώσεις Αεραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 18 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-12-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 12 Εφαρµογή στερεωτικών µέσων 02 Αγκύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 07 Οπλισµένα / ενισχυµένα επιχρίσµατα 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-04-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 04 Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων 02 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-02-01 08 Υδραυλικά Έργα 07 Mεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 02 Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων 01 Αντισκωριακή Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 04 ίκτυα από Σωλήνες Ελατού Χυτοσιδήρου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-03 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-04-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 04 ιατάξεις Υδροσυλλογής απέδου 01 Με Οσµοπαγίδα (Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-07-03-10 07 Σιδηροδροµικά Έργα 07 Συγκολλήσεις 03 Σκυρόγραµµα συνεχώς συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 10 Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-07-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 07 Πλήρωση ρωγµών σκυροδέµατος 01 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00 03 οµικές εργασίες κτιρίων 07 Επενδύσεις - επιστρώσεις 04 Επένδυση τοίχων µε φυσικές πλάκες (µάρµαρα-γρανίτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 06-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 06-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 06-01-02-00 06 Έργα Αεροδροµίων 01 άπεδα Αεροδροµίων από Σκυρόδεµα 02 Αρµοί απέδων Αεροδροµίων από Σκυρόδεµα 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Μονώσεις 02 Θερµοµονώσεις 01 Θερµοµονώσεις δωµάτων

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Μονώσεις 02 Θερµοµονώσεις 01 Θερµοµονώσεις δωµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Μονώσεις 02 Θερµοµονώσεις 01 Θερµοµονώσεις δωµάτων Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-04-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 04 Μεταλλικές κατασκευές 05 Αρµοί διαστολής 00 -

ΠΕΤΕΠ 03-04-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 04 Μεταλλικές κατασκευές 05 Αρµοί διαστολής 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-04-05-00 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 04 Μεταλλικές κατασκευές 05 Αρµοί διαστολής 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-05-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 05 Σηµεία Επίσκεψης - Ελέγχου 02 Τάπες Καθαρισµού -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 15-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 15-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-03-01-00 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-07-02-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 07 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού - Αερισµού/ Αεραγωγοί 02 Μονώσεις Αεραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 08 ιάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων ικτύων 03 Αποκατάσταση ή Ανακατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές - ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 04 Αποκατάσταση τοιχοποιίας µε εφαρµογή ενεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-04-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 04 Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων 01 Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-11-00 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 11 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-01-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 01 Γενικές Απαιτήσεις ικτύων Αποχέτευσης 02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 02 ικλείδες Χυτοσιδηρές Συρταρωτές Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-07-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-07-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-07-02-00 03 οµικές εργασίες κτιρίων 07 Επενδύσεις - επιστρώσεις 02 Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

Διαβάστε περισσότερα