ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ ΛΙΤΟΧΩΡΟ Τηλ: Fax: Λιτόχωρο Α.Π. 652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχοντας υπόψη: 1. την υπ αριθ. 5517/ απόφαση ένταξης της Πράξης «Διαχείριση και Λειτουργία της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου», με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη 2. τα με αριθ. πρωτ. 2936/ και 2060/ έγγραφα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης (υπό προϋποθέσεις) για την τροποποίηση σύμβασης του Υποέργου 1 της Πράξης «Διαχείριση και Λειτουργία της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» 3. τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Υ.Α / ΦΕΚ 1965/Β/ ) 4. τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Υ.Α / ΦΕΚ 1965/Β/ ) 5. τον Κανονισμό εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Υ.Α / ΦΕΚ 694/Β/ ). 6. την υπ αριθ. 25/ Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής 7. την υπ αριθ. 16/ Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 8. την υπ αριθ. 10/ απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα περί έγκρισης της «έναρξης ενεργειών υλοποίησης των υποέργων της απόφασης επιχορήγησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για την λειτουργία του (αυτεπιστασία), σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τ. Δελτίο» 9. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

2 ανακοινώνει ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, στην ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου, δασομετρικού εξοπλισμού και υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ και δέκα τριών λεπτών (7.503,13 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων καθώς και των εξόδων αποστολής, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ , η χρηματοδότηση της οποίας καλύπτεται από πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ, του Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ», που χρηματοδοτείται από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η δαπάνη της προαναφερόμενης προμήθειας θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕΠ0088 με κωδικό Πράξης ΣΑ 2010ΕΠ της ΠΚΜ. Για το σκοπό αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη το είδος προσφοράς, τον προϋπολογισμό, τις προδιαγραφές και τον χρόνο παράδοσης του υλικού, όπως αναπτύσσονται παρακάτω: 1) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Το προς προμήθεια υλικό κατατάσσεται σε τρεις (3) διακριτές κατηγορίες και έντεκα (11) υποκατηγορίες ως εξής: 1) Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου 1.1) Προμήθεια φορητού ανεμόμετρου-υψόμετρου-θερμόμετρου 1.2) Προμήθεια πυξίδας ακριβείας 1.3) Προμήθεια GPS 1.4) Προμήθεια αναμεταδότη ασυρμάτων και παρελκόμενου υλικού 2) Προμήθεια δασομετρικού εξοπλισμού 2.1) Προμήθεια υψομέτρου Haga 2.2) Προμήθεια προσαυξητικής τρυπάνης 2.3) Προμήθεια κλισίμετρου (με πυξίδα) 2.4) Προμήθεια παχύμετρου 2.5) Προμήθεια μετροταινίας 50 μ. 2.6) Προμήθεια πυξίδας 2.7) Προμήθεια αλτίμετρου - βαρύμετρου μηχανικού

3 3) Προμήθεια υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ως εκ τούτου το σύνολο του υλικού αποτελείται από τρία (3) διακριτά επιμέρους Τμήματα και έντεκα (11) Υποτμήματα όπως παρακάτω: 1) Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου 1.1) Προμήθεια φορητού ανεμόμετρου-υψόμετρου-θερμόμετρου 1.2) Προμήθεια πυξίδας ακριβείας 1.3) Προμήθεια GPS 1.4) Προμήθεια αναμεταδότη ασυρμάτων και παρελκόμενου υλικού 2) Προμήθεια δασομετρικού εξοπλισμού 2.1) Προμήθεια υψομέτρου Haga 2.2) Προμήθεια προσαυξητικής τρυπάνης 2.3) Προμήθεια κλισίμετρου (με πυξίδα) 2.4) Προμήθεια παχύμετρου 2.5) Προμήθεια μετροταινίας 50 μ. 2.6) Προμήθεια πυξίδας 2.7) Προμήθεια αλτίμετρου - βαρύμετρου μηχανικού 3) Προμήθεια υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια των υλικών που φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου Υποτμήμα 1.1 Προμήθεια φορητού ανεμόμετρου-υψόμετρου-θερμόμετρου 1 Φορητό ανεμόμετρο-υψόμετρο-θερμόμετρο 1 ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου Υποτμήμα 1.2 Προμήθεια πυξίδας ακριβείας 1 Πυξίδα ακριβείας 1 ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου Υποτμήμα 1.3 Προμήθεια GPS 1 GPS 2 ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου

4 Υποτμήμα 1.4 Προμήθεια αναμεταδότη ασυρμάτων και παρελκόμενου υλικού 1 Αναμεταδότης ασυρμάτων 1 2 Φίλτρο duplexer 1 3 Τροφοδοτικό 220V/12V DC 10A 1 4 Κεραία 1 5 Καλώδιο 1 6 Κοννέκτορες 2 Υποτμήμα 2.1 Προμήθεια υψομέτρου Haga 1 Υψόμετρο Haga 1 Υποτμήμα 2.2 Προμήθεια προσαυξητικής τρυπάνης 1 Προσαυξητική τρυπάνη 1 Υποτμήμα 2.3 Προμήθεια κλισίμετρου (με πυξίδα) 1 Κλισίμετρο με πυξίδα 2 Υποτμήμα 2.4 Προμήθεια παχύμετρου 1 Παχύμετρο 2 Υποτμήμα 2.5 Προμήθεια μετροταινίας 50 μ. 1 Μετροταινία 50 μ. 2 Υποτμήμα 2.6 Προμήθεια πυξίδας 1 Πυξίδα 2 Υποτμήμα 2.7 Προμήθεια αλτίμετρου - βαρύμετρου μηχανικού 1 Αλτίμετρο βαρύμετρο μηχανικό 2

5 ΤΜΗΜΑ 3. Προμήθεια υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 1 Μικροσκόπιο τσέπης 3 2 Μικροσκόπιο ψηφιακό 2 3 Μικροσκόπιο ψηφιακό χειρός 1 4 Μεγεθυντικός φακός 50 mm 6 5 Φωτιζόμενος μεγεθυντικός φακός 90 mm με βάση 2 2) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ανά επιμέρους τμήμα και υποτμήμα, ως εξής: ΤΜΗΜΑ/ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ( ) 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Προμήθεια φορητού ανεμόμετρου-υψόμετρου-θερμόμετρου 320, Προμήθεια πυξίδας ακριβείας 113, Προμήθεια GPS 900, Προμήθεια αναμεταδότη ασυρμάτων και παρελκόμενου υλικού 2.877,00 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΣΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.1 Προμήθεια υψομέτρου Haga 922, Προμήθεια προσαυξητικής τρυπάνης 701, Προμήθεια κλισίμετρου (με πυξίδα) 578, Προμήθεια παχύμετρου 246, Προμήθεια μετροταινίας 50 μ. 147, Προμήθεια πυξίδας 81, Προμήθεια αλτίμετρου - βαρύμετρου μηχανικού 120,00 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 496,43 ΣΥΝΟΛΟ 7.503,13 3) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου Υποτμήμα 1.1 Προμήθεια φορητού ανεμόμετρου-υψόμετρου-θερμόμετρου Φορητό Ανεμόμετρο-Υψόμετρο-Θερμόμετρο 1 Αριθμός μονάδων 1 2 Χειρός 3 Η ψηφιακή του οθόνη έχει την δυνατότητα αναπαράστασης γραφήματος με τις τελευταίες 250 τιμές που έχει μετρήσει και αποθηκεύσει στην μνήμη του 4 Μέτρηση ταχύτητας & θερμοκρασίας ανέμου.

6 5 Να διαθέτει ψηφιακή φωτιζόμενη οθόνη ώστε να μπορεί ο χρήστης να δει τις μετρήσεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ή στο σκοτάδι. 6 Να διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου με ώρα και ημέρα 7 Να διαθέτει εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, βαρομετρικής πίεσης για γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις 8 Ο αισθητήρας υγρασίας αέρα μπορεί να βαθμονομηθεί ακόμα και στο πεδίο 9 Παραδίδεται με προστατευτική θήκη 10 Λειτουργεί με απλές αλκαλικές μπαταρίες 11 Είναι ανθεκτικό στα σταγονίδια νερού 12 Auto power off 13 Ταχύτητα ανέμου 13.1 Μπορεί να μετρήσει την ταχύτητα σε m/s, Km/h, Κόμβους, Μποφόρ 13.2 Περιοχή μέτρησης m/sec 13.3 Ανάλυση μέτρησης 0.1m/sec 13.4 Ακρίβεια μέτρησης 3% 14 Θερμοκρασία αέρα 14.1 Περιοχή μέτρησης 29ο C έως +70οC 14.2 Ανάλυση μέτρησης 0.1 ο C Ακρίβεια μέτρησης 1 ο C 15 Σχετική Υγρασία αέρα 15.1 Περιοχή μέτρησης 5 95% Ανάλυση μέτρησης 0.1% 15.3 Ακρίβεια μέτρησης 3% 16 Βαρομετρική πίεση 16.1 Περιοχή μέτρησης hpa 16.2 Ανάλυση μέτρησης 0.1hPa 16.3 Ακρίβεια μέτρησης 3hPa 16.4 H Βαρομετρική πίεση μπορεί να βαθμονομηθεί λαμβάνοντας την πίεση από βαρόμετρο. 17 Μέτρηση Υψομέτρου 17.1 Περιοχή μέτρησης 500 έως και 9000m 17.2 Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 1m 17.3 Η ακρίβεια του οργάνου είναι από 5 έως 10m 17.4 Οι μετρήσεις στην οθόνη ανανεώνονται ανά 1sec 18 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος

7 ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου Υποτμήμα 1.2 Προμήθεια πυξίδας ακριβείας Πυξίδα ακριβείας 1 Αριθμός μονάδων 1 2 Χειρός 3 Κλίμακα ο 4 Ακρίβεια 1 ο 5 Ανάλυση 1 ο 7 Αδιάβροχη 8 Οπτική διόρθωση 9 Λουράκι μεταφοράς 10 Floating 11 Διαθέσιμο για 5 geographic balancing zone 12 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος 13 Βάρος 120 gr ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου Υποτμήμα 1.3 Προμήθεια GPS GPS 1 Αριθμός μονάδων 2 2 Τύπος GPS-Plotter χειρός με χάρτη 3 Δέκτης Υψηλής ευαισθησίας 12 καναλιών 4 Οθόνη έγχρωμη TFT 3 ιντσών, ανάλυση 200x250 pixels 5 Αριθμός Waypoints Διαδρομές/waypoints ανά διαδρομή 150/200 7 Μνήμη εσωτερική 600 MB 8 Υποδοχή για κάρτες μνήμης 9 Κεραία Εσωτερική 10 Προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης (Βαθμοί προστασίας από ριπές νερού) IPX6 11 Εμβαδομέτρηση 12 Βαρόμετρο 13 Βαρομετρικό υψόμετρο 14 Πυξίδα ηλεκτρονική 15 Σύνδεση USB 16 Πηγές διορθώσεων WAAS-EGNOS NAI 17 Φωτογραφική κάμερα 18 Tύπος μπαταριών / Επαναφορτιζόμενες AA / 19 Καλώδιο USB

8 20 Clip ορειβατικού τύπου 21 Ελληνικός τοπογραφικός χάρτης 22 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου Υποτμήμα 1.4 Προμήθεια αναμεταδότη ασυρμάτων και παρελκόμενου υλικού Αναμεταδότης ασυρμάτων 1 Αριθμός μονάδων 1 2 Αναμεταδότης VHF, τελευταίας τεχνολογίας 3 Συνεχούς λειτουργίας βαρέως τύπου 4 Συχνότητες λειτουργίας MHz 5 Αριθμός διαύλων 32 6 Διαυλοποίηση Αναλογική 12,5/25 Khz Ψηφιακή 6,25 Khz 7 Αντίσταση κεραίας 50Ω 8 Παροχή ρεύματος 13,2V και 220V AC 9 Κατανάλωση Εκπομπή: 8 Amper (TX) Αναμονή: 500 ma (Standby) 10 Θερμοκρασία λειτουργίας 20 ο C + 50 ο C 11 Διαστάσεις Τύπου rack mount 19 2U 12 Δυνατότητα σύνδεσης σε Η/Υ 13 Ισχύς εξόδου πομπού 25W 100% duty cycle (εκπομπής επ αόριστον) 14 Σταθερότητα συχνότητας 0.2 khz 15 Ευαισθησία δέκτη FM (Αναλογικό) 4dBμV Digital (Ψηφιακό) 6dBμV 16 Απόρριψη ενδοδιαμόρφωσης και παρασιτικών 70dB 17 Ισχύς AF 3 W για 5% παραμόρφωση 18 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Φίλτρο duplexer 1 Αριθμός μονάδων 1 2 Συχνότητα H : MHz 3 Ισχύς εισόδου 50 W 4 INSERTION LOSS TX-ANT και ANT-RX 4.1 Single-channel tuned 1,5 db

9 4.2 Multi-channel tuned 1,5 db 5 RX ISOLATION ON TX-FREQUENCY 5.1 Single-channel tuned > 90 db 5.2 Multi-channel tuned > 60 db 6 Duplex Spacing 4-15 MHz 7 Αντίσταση 50 Ω 8 SWR Κοννέκτορες UHF τύπου (PL259) ή αντιστοίχου 10 Συμβατό με τον αναμεταδότη ασυρμάτων 11 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Τροφοδοτικό 220V/12V DC 10A 1 Αριθμός μονάδων 1 2 Εύρος τάσης εισόδου Αυτόματο, Vac και Vac, Hz 3 Output voltage options 13.6Vdc ή 5-15 Vdc 4 Θόρυβος εξόδου <50mV pk-pk σε συνεχές φορτίο 5 Αποδοτικότητα ενεργειακής μετατροπής > 80% 6 Θερμοκρασία αποθήκευσης 25 ο C έως +100 ο C 7 Υγρασία λειτουργίας 95% μέγιστο 8 Υλικό θήκης μεταλλική 9 Συνδέσεις 9.1 Είσοδος IEC-320 C14 socket, C13 terminated cordset 9.2 Έξοδος 6.3mm push-on blade terminals ή screw 10 Μέθοδος τοποθέτησης 4 x Rubber feet 11 Συμβατό με τον αναμεταδότη ασυρμάτων 12 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Κεραία 1 Αριθμός μονάδων 1 2 Τύπος 3x5/8 λ ground-plane 3 Συχνότητα μπάντας MHZ 4 Αντίσταση 50 Ω 5 Πανκατευθυντική στα VHF 6 Απολαβή στα VHF 8db 7 Πόλωση Κατακόρυφη 8 Εύρος μπάντας 6 MHz ή μεγαλύτερο

10 9 SWR < 1.5 at f. res 10 Μέγιστη ισχύ 500 watt 11 Θερμοκρασία λειτουργίας 30ο C έως +70ο C 12 Κοννέκτορας UHF-θηλυκό ή αντίστοιχου τύπου 13 Φορτίο ανέμου 30 N ή τουλάχιστον σε 40m/sec 14 Αντοχή σε ακραίες συνθήκες 15 Συμβατή με τον αναμεταδότη ασυρμάτων 16 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Καλώδιο 1 Αριθμός μονάδων 1 2 Τύπου Καλώδιο καθόδου χαμηλών απωλειών τύπου RG 213 ή αντιστοίχου 3 Μήκος 15 μ. Κοννέκτορες 1 Αριθμός μονάδων 2 2 Τύπου PL259 ή Ν-type Υποτμήμα 2.1 Προμήθεια υψομέτρου Haga Υψόμετρο Haga 1 Αριθμός μονάδων 1 2 Διαθέτει ρυθμιζόμενη κλίμακα ανεύρεσης των αποστάσεων μεταξύ του παρατηρητή και του δένδρου που μετράται το ύψος, με υποδιαιρέσεις κλίμακας 15, 20, 25 και 30 μέτρων 3 Φέρει επιπλέον κλίμακα για μετρήσεις γωνίας κλίσης (%), με οπτικό αποστασιόμετρο 4 Διαθέτει ειδικό ενσωματωμένο στόχο για την ανεύρεση της απόστασης μεταξύ του παρατηρητή και του δένδρου που μετράται το ύψος 5 Θήκη μεταφοράς 6 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος

11 Υποτμήμα 2.2 Προμήθεια προσαυξητικής τρυπάνης Προσαυξητική τρυπάνη 1 Αριθμός μονάδων 1 2 To μήκος της τρυπάνης να είναι 400mm 3 Ο πυρήνας (η εσωτερική διάμετρος) της τρυπάνης να είναι τουλάχιστον 5mm 4 Να φέρει κοχλιοτρύπανο με τριπλό κόψιμο 5 Να μην κολλάει η ρητίνη ή η τανίνη των δένδρων στην τρυπάνη 6 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Υποτμήμα 2.3 Προμήθεια κλισίμετρου (με πυξίδα) Κλισίμετρο (με πυξίδα) 1 Αριθμός μονάδων 2 2 Η πυξίδα να μετράει από 0 ο -360 ο ή από grads (και αντίστροφα) 3 Το κυρίως σώμα είναι από αλουμίνιο 4 Ακρίβεια μέχρι +/- 0,5 ή +/- 0,5 grads και μέχρι +/- 1 ή +/- 1 grad στην ανάγνωση χάρτη 5 Το κλισίμετρο μετράει γωνίες κλίσεις 0-90 ή 0-100% 6 Ακρίβεια μέχρι +/- 0,5 σε απευθείας ανάγνωση 7 Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα 8 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Υποτμήμα 2.4 Προμήθεια παχύμετρου Παχύμετρο 1 Αριθμός μονάδων 2 2 Παχύμετρο αλουμινίου με διαβάθμιση εκατοστού και χιλιοστού και από τις δύο πλευρές, για μετρήσεις πάχους κορμών δέντρων έως 100cm τουλάχιστον. 3 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος

12 Υποτμήμα 2.5 Προμήθεια μετροταινίας 50 μ. Μετροταινία 50m 1 Αριθμός μονάδων 2 2 Μεταλλική μετροταινία με επικάλυψη PVC και διαβάθμιση εκατοστού και μέτρου 3 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Υποτμήμα 2.6 Προμήθεια πυξίδας Πυξίδα 1 Αριθμός μονάδων 2 2 Μεταλλική πυξίδα λαδιού 3 Κατάλληλη για επικλινή εδάφη 4 Ενσωματωμένος μετρητής κλίσης εδάφους (κλισιόμετρο) 5 Κλίμακα υπολογισμού αποστάσεων 1: Κλίμακα μέτρησης αποστάσεων 7 Eνσωματωμένος μεγεθυντικός προσοφθάλμιος φακός ανάγνωσης 8 Φυσαλίδα οριζοντίωσης 9 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Υποτμήμα 2.7 Προμήθεια αλτίμετρου - βαρύμετρου μηχανικού Αλτίμετρο Βαρύμετρο μηχανικό 1 Αριθμός μονάδων 2 2 Φορητό μηχανικό αλτίμετρο που μετράει την απόλυτη βαρομετρική πίεση και παρουσιάζει το υψόμετρο επάνω από τη στάθμη της θάλασσας 3 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος ΤΜΗΜΑ 3. Προμήθεια υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Μικροσκόπιο τσέπης 1 Αριθμός μονάδων 3

13 2 Τύπος Τσέπης 3 Με προεκτεινόμενο προσοφθάλμιο φακό μεγέθυνσης 50x 4 Λυχνία LED 5 Λειτουργεί με μπαταρίες τύπου ΑΑ ή ΑΑΑ 6 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Μικροσκόπιο ψηφιακό 1 Αριθμός μονάδων 2 2 Τύπος Ψηφιακό φορητό 3 Ψηφιακή οθόνη LCD 1,5 ίντσες 4 Ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για λήψη 3MP φωτογραφιών και βίντεο ανάλυσης 5 Ενσωματωμένη μνήμη 128 MB 6 Υποδοχή για κάρτα μνήμης 7 Ψηφιακό ζουμ 4Χ 8 Οπτική ισχύς (ενδεικτική) 1Χ έως 3Χ και 50Χ 9 Ρυθμιζόμενος φωτισμός LED 10 Σύνδεση USB 2.0 (περιλαμβάνεται το καλώδιο) 11 Θήκη μεταφοράς Περιλαμβάνεται 12 Λειτουργία με μπαταρίες τύπου ΑΑ ή ΑΑΑ 13 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Μικροσκόπιο ψηφιακό χειρός 1 Αριθμός μονάδων 1 2 Τύπος Ψηφιακό χειρός με βάση 3 Με ψηφιακή κάμερα για λήψη φωτογραφιών και μικρής διάρκειας βίντεο ανάλυσης 2 MP 4 Μεγεθύνσεις (ενδεικτικές) 10,40,150 X 5 Λογισμικό διαχείρισης εικόνας 6 Τροφοδοσία μέσω καλωδίου USB2.0 (για σύνδεση σε Η/Υ) 7 Συμβατότητα με windows 8 Μεταλλική στήριξη του μικροσκοπίου με δυνατότητα προσαρμογής θέσης 9 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Μεγεθυντικός φακός 50 mm 1 Αριθμός μονάδων 6 2 Διάμετρος φακού 50mm 3 Διεστιακός φακός 4 Με πλαστικό σώμα 5 Μεγεθύνσεις (ενδεικτικές) 2.5x-5x

14 6 Φωτισμός 7 Χρησιμοποιεί μπαταρίες τύπου ΑΑ ή ΑΑΑ 8 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος Φωτιζόμενος μεγεθυντικός φακός 90 mm με βάση 1 Αριθμός μονάδων 2 2 Φωτισμός με LED 3 Χρησιμοποιεί μπαταρίες τύπου ΑΑ ή ΑΑΑ 3 Βάση στήριξης 4 Διάμετρος φακού 90mm 5 Ύπαρξη ένθετου φακού 6 Μεγέθυνση 2x και με τον ένθετο φακό 8x 7 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος 4) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Χρόνος παράδοσης των ειδών της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού που θα υπογραφεί, με δικαίωμα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου να παρατείνει τον χρόνο παράδοσης κατά τριάντα (30) ημέρες, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, χωρίς αλλαγή του αντικειμένου και χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα και των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο και που έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Η τιμή της προσφοράς του κάθε υλικού θα περιλαμβάνει και την μεταφορά και παράδοση αυτού στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Πρόσφορες θα γίνονται δεκτές μέχρι την ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία του Φορέα και στη διεύθυνση Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Τ.Θ. 37, Λιτόχωρο Πιερίας. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Ο έλεγχος των προσφορών θα διεξαχθεί στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου από την Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής.

15 Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχεται: 1. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης και 2. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΔΙΟΥ, ΔΑΣΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με κεφαλαία γράμματα, Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου) Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (652/ ) Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών ( ) Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα. Προσφορές ανά Υποτμήμα γίνονται δεκτές για το Τμήμα 1 και συγκεκριμένα για τα Υποτμήματα 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 και για το Τμήμα 2 και συγκεκριμένα για τα Υποτμήματα 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 και 2.7, όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Τμήματος 3, αλλά και μέρος των Υποτμήματων των Τμημάτων 1 και 2. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει για κάθε Τμήμα ή Υποτμήμα ξεχωριστά. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της πρόσκλησης. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επί ποινή αποκλεισμού. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα συνάψει συμφωνητικό με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει το συμφωνητικό στην οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, διαγωνιζόμενο.

16 Το 100% της συμβατικής αξίας καταβάλλεται μετά την οριστική παραλαβή του προμηθευόμενου προϊόντος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φορέα και με την προϋπόθεση ότι ο Φορέας έχει ήδη λάβει το αντίστοιχο ποσό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή η οποία θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο οδηγιών χρήσης και έντυπο ευδιάκριτων τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να αντικαταστήσει την προμήθεια ή μέρος αυτής που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Φορέα (τηλ /φαξ / κ. Γεώργιος Κοσμίδης). Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα και στην Διαύγεια. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρεδάκης Παύλος

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΙ46Ψ8ΒΠ-ΠΜΤ

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Για το ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου) Στοιχεία Προμηθευτή: Προς: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Τ.Κ , Τ.Θ. 37 Λιτόχωρο Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 652/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου, δασομετρικού εξοπλισμού και υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σας καταθέτουμε την οικονομική προσφορά μας για το παρακάτω υλικό, το οποίο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ανωτέρω Πρόσκληση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υποτμήμα Είδος Τύπος/μοντέλο/κ ατασκευαστής Ποσότητα Συνολική Τιμή χωρίς ΦΠΑ Φ.Π.Α. Συνολική Τιμή με ΦΠΑ 1.1 Φορητό ανεμόμετρουψόμετρο-θερμόμετρο Πυξίδα ακριβείας GPS 2 Αναμεταδότης ασυρμάτων 1 Φίλτρο duplexer 1 Τροφοδοτικό 220V/12V 1.4 DC 10A 1 Κεραία 1 Καλώδιο 1 Κοννέκτορες 2 ΣΥΝΟΛΟ Παραπομπές/σχόλια:.. Στη τιμή της προσφοράς του κάθε υλικού περιλαμβάνεται και η μεταφορά και παράδοση αυτού στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Ημερομηνία: - - Ο προσφέρων Τόπος: (Σφραγίδα/υπογραφή)

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Για το ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια δασομετρικού εξοπλισμού) Στοιχεία Προμηθευτή: Προς: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Τ.Κ , Τ.Θ. 37 Λιτόχωρο Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 652/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου, δασομετρικού εξοπλισμού και υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σας καταθέτουμε την οικονομική προσφορά μας για το παρακάτω υλικό, το οποίο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ανωτέρω Πρόσκληση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υποτμήμα Είδος Τύπος/μοντέλο/ κατασκευαστής Ποσότητα 2.1 Υψόμετρο Haga Προσαυξητική τρυπάνη Κλισίμετρο (με πυξίδα) Παχύμετρο Μετροταινία 50m Πυξίδα Αλτίμετρο Βαρύμετρο μηχανικό 2 Συνολική Τιμή χωρίς ΦΠΑ Φ.Π.Α. Συνολική Τιμή με ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Παραπομπές/σχόλια:.. Στη τιμή της προσφοράς του κάθε υλικού περιλαμβάνεται και η μεταφορά και παράδοση αυτού στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Ημερομηνία: - - Τόπος: Ο προσφέρων (Σφραγίδα/υπογραφή)

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Για το ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) Στοιχεία Προμηθευτή: Προς: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Τ.Κ , Τ.Θ. 37 Λιτόχωρο Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 652/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων πεδίου, δασομετρικού εξοπλισμού και υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σας καταθέτουμε την οικονομική προσφορά μας για το παρακάτω υλικό, το οποίο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ανωτέρω Πρόσκληση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α Είδος Τύπος/μοντέλο/κατασκευαστής Ποσότητα Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 1 Μικροσκόπιο τσέπης 3 2 Μικροσκόπιο ψηφιακό 2 3 Μικροσκόπιο ψηφιακό χείρος 1 4 Μεγεθυντικός φακός 50 mm 6 5 Φωτιζόμενος μεγεθυντικός 2 φακός 90 mm με βάση Φ.Π.Α. Συνολική Τιμή με ΦΠΑ Παραπομπές/σχόλια:... Στη συνολική τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται και η μεταφορά και παράδοση του υλικού στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Ημερομηνία: - - Τόπος: Ο προσφέρων (Σφραγίδα/υπογραφή)

21 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Ε-mail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για την εκτέλεση της προμήθειας τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα, είμαι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος, είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο, όλα τα είδη που προσφέρω είναι καινούργια και αμεταχείριστα, δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρ. 6 παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του ΠΔ. 118/07, δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης) Ημερομηνία:../../20... Ο Η Δηλών (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Τηλ: 23520 83000 Fax: 23520 83974 e-mail : fedolymp@otenet.gr www.olympusfd.gr Λιτόχωρο 13-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 684 00, Δαδιά Πληρ/ρίες: Σταύρος Χ. Τσιαντικούδης Τηλ.: 25540 32202 Φαξ: 25540 32248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002358519 2014-10-23

14PROC002358519 2014-10-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Γρηγοριάδου Ελπίδα Τηλ.: 2524021030

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη, T. Γιάννακα Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση : Ξενίας 24, Τ.Κ. 11528 Αθήνα Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr ΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ TO ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ TO ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ TO ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια εκπαιδευτικών στερεοσκοπίων».

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια εκπαιδευτικών στερεοσκοπίων». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 02/04/2015 Αρ. Πρωτ. 427 Άστρος Αρκαδίας Πληροφορίες: Γιώργος Τρυφωνόπουλος Τηλ.: 27550 22021, εσωτ. 1 Φαξ: 27550

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ.89276/6764 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ.89276/6764 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΚΡΟΚΙΔΑ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.:20100 ΤΗΛ.:2741360752 e-mail: promith@pekorinthias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. προκηρύσσουμε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. προκηρύσσουμε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ρέθυμνο, 17/06/2011 Αρ. πρωτ. 3136 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.: 3797/Α2/5-10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 25/06/2014 Αριθ.πρωτ. 66374/6154 Ταχ.Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 684 00, Δαδιά Πληρ/ρίες: Σ. Ζακκάκ Τηλ.: 25540 32202 Φαξ: 25540 32248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr Δαδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1086 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ηράκλειο, 23/12/2010 Αρ. πρωτ. 5321 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310032 2014-09-26

14PROC002310032 2014-09-26 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002385956 2014-11-06

14PROC002385956 2014-11-06 14PROC002385956 2014-11-06 INFORMATICS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ DEVELOPMEN ΑΡΚΑΔΙΑΣ T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.06 14:11:14 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000 συν ΦΠΑ 3.450, συνολικά 18.450 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000 συν ΦΠΑ 3.450, συνολικά 18.450 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 0/002/000/1219 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.

Ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση : Ξενίας 24, Τ.Κ. 11528 Αθήνα Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr ΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα