ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ"

Transcript

1 1

2 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην 5 Βηνγξαθηθό πγγξαθέσλ 6 Καλνληζκόο ζρνιήο 6 Κσδηθνί δηπισκάησλ 7 Κεθάιαην 1 Έξεπλα γηα ηελ ζσζηή ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ 12 Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη θαλνληζκόο εθπαίδεπζεο 13 Απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ησλ ΥΟΧΝ ΟΓΖΓΖΖ 16 Παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρνιώλ νδήγεζεο θαη ππνςεθίσλ νδεγώλ. 17 Κεθάιαην 2 Ννκνζεζία γηα ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ΜΟΟ-ΔΠΗΒΑΗΚΟ-ΦΟΡΖ-ΔΧΦΟ -ΠΔΗ 20 Τπνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ εμεηαζηώλ, παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηξόπνο εμέηαζεο 28 Αλάιπζε ησλ εληνιώλ ησλ εμεηαζηώλ 33 Πσο ζα δηεθδηθήζεηε ηα δηθαηώκαηά ζαο 34 Γηαδηθαζίεο εμεηάζεσλ Θεσξεηηθά-Πξαθηηθά 34 η νδεγείηε κε θάζε ΑΓΔΗΑ ΟΓΖΓΖΖ ΜΟΟ------ΔΠΗΒΑΗΚΟ 37 Τπνβνιή ΑΝΑΦΟΡΧΝ από Δμεηαζηέο -Δθπαηδεπηέο-ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 38 Κεθάιαην 3 Πξνθνξηθέο εξσηήζεηο εμεηαζηώλ γηα επηβαηηθό -κνηνζηθιέηεο - θνξηεγό 41 Δξωηήζεηο εμεηαζηώλ ζηα ΑΓΓΗΚΑ- EXAMINERS' ORAL QUESTIONS IN ENGLISH 53 Πιεξνθνξίεο γηα αηύρεκα 57 Κεθάιαην 4 Δλέξγεηεο ζε πηώζε ζε βαζηά ύδαηα 58 Έμνδνο από απηνθηλεηόδξνκν 59 Δπηζεηηθή θαη ακπληηθή νδήγεζε 61 Οδήγεζε ζε απηνθηλεηόδξνκν 63 η είλαη ην ΠΑΗΜΑ θαη ην ΠΖΜΜΔΖΜΑ 65 Υξήζε θιαο-αιαξκ θιάμνλ 65 2

3 Κεθάιαην 5 Δπεμεγήζεηο ΘΔΧΡΗΑ θαη ΑΚΖΔΧΝ Γεληθά πεξί εμεηάζεσλ 67 πληήξεζε θαη επηζθεπή. 1-50, ήκαλζε 1-30, 31-60, 61-90, , , , , , Γηαζηαπξώζεηο 1-10, 11-40, 41-70, 71-90, Απνζηάζεηο 190 Κεθάιαην 5 ΤΝΔΥΔΗΑ Δγθαηάζηαζε ζηελ ζέζε ηνπ νδεγνύ 198 Κύξηα όξγαλα ηνπ νρήκαηνο 202 ΑΚΟΟ (Οηλνπλεπκαηώδε πνηά) 209 Πξνζπεξάζεηο 214 Θέζε ζην νδόζηξσκα 231 Γηαδξνκέο 1-25, 26-32, Απηνθηλεηόδξνκνο 255 Έθηαθηεο θαηαζηάζεηο 265 Οδήγεζε ζε βνπλό 271 Οηθνλνκηθή νδήγεζε 277 Μεησκέλε πξόζθπζε θαη νδήγεζε 280 Γηνηθεηηθνί θαλόλεο 285 Οξαηόηεηα θαη νδήγεζε 290 ηξνθέο 295 ηάζε ζηάζκεπζε 301 πκπεξηθνξά ζε αηύρεκα 314 πλύπαξμε 1-31, αρύηεηα 335 3

4 ISBN: Copyright C ΑΘΖΝΑ 2015 Απόζηνινο Μπνπγαηζάο πύξνπ έθθα 6, Μαξνύζη Απαγνξεύεηαη ε νιηθή ή κεξηθή αλαηύπσζε ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ εηθόλσλ κε θάζε κέζν θαζώο θαη ε δηαζθεπή, ε πξνζαξκνγή, ε κεηαηξνπή θαη ε θπθινθνξία ηνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ζπγγξαθέα Άξζξν 3 ηνπ λ. 2121/ ε ΔΚΓΟΖ 2015 Γηάζεζε-Πιεξνθνξίεο Απ. Μπνπγαηζάο Κέληξν Δθπαίδεπζεο Οδήγεζεο θαη Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ πύξνπ έθθα 6, Μαξνύζη κ από ΖΑΠ Ακαξνπζίνπ ει Φαμ Κηλ

5 ΑΠΟΦΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ ΓΗΑ Ο ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ Οη καζεηέο καο ππήξμαλ νη εκπλεπζηέο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί απηό ην εγρεηξίδην ζηελ παξνύζα κνξθή ηνπ. Ζ ύιε ηνπ εγρεηξηδίνπ μεθίλεζε σο δηδαθηέα ύιε ησλ καζεκάησλ ζεσξίαο, πνπ δηδαζθόηαλ θαη ζπλερίδεη λα δηδάζθεηαη αθόκε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηεο ζρνιήο. ε θάζε επόκελε δηδαζθαιία ειάκβαλαλ ρώξα νη απαξαίηεηεο βειηηώζεηο θαη αιιαγέο, κέρξηο όηνπ ην εγρεηξίδην λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ ζεκεξηλή κνξθή. α ζρόιηα θαη νη παξαηεξήζεηο ησλ ππνςεθίσλ νδεγώλ ήηαλ πνιύ ζεκαληηθά ζην λα βειηησζεί ν ηξόπνο απόδνζεο ηνπ θεηκέλνπ, κε ζηόρν ηε βέιηηζηε κεηαδνηηθόηεηα. Θα αλαθεξζνύκε ζε κεξηθά από ηα ζρόιηα πνπ καο έρνπλ θάλεη θάπνηνη ππνςήθηνη: «Ζ πιεζώξα εηθόλσλ, παξαζηάζεσλ θαη ζρεκάησλ θάλεη ην εγρεηξίδην θαηαλνεηό θαη από ηνλ πην αδαή πεξί ην απηνθίλεην, δειαδή απηόλ πνπ δελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα ην αληηθείκελν». «Γηαβάδνληαο ην εγρεηξίδην, είκαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζσ πνιιά βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ νδήγεζε ηνπ νρήκαηόο κνπ. «Θεσξώ ηνλ εαπηό κνπ ηπρεξό πνπ έπεζε ζηα ρέξηα κνπ απηό ην εγρεηξίδην. Μπνξώ λα θαηεπζύλσ ηηο δπλαηόηεηέο κνπ απνηειεζκαηηθά, γηαηί έρσ πιήξε ελεκέξσζε». «Χο γπλαίθα απέθηεζα κηα ηέηνηα αίζζεζε ηνπ ρώξνπ, πνπ κε θάλεη αλίθεηε αθόκε θαη από ην θαιύηεξν αξζεληθό. ην εγρεηξίδην αλαθέξνληαη πνιινί πξαθηηθνί θαλόλεο γηα θάζε γνύζην». «Χο πηπρηνύρνο νδεγόο δηάβαζα ην εγρεηξίδην θαη απέβαια όιεο ηηο θνβίεο πνπ είρα ζρεηηθά κε ηελ νδήγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ, δειαδή πήξα γλώζεηο ζεκαληηθέο θαη απινπζηεπκέλεο, πνπ δελ ηηο είρα ζθεθηεί, θαη ηηο εθάξκνζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. «Απόιαπζα ηελ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή θαη γξήγνξε νδήγεζε ζε αθξαίεο ζπλζήθεο, ηεη α θε, ζηακάηεκα ρσξίο θξέλα, θξελάξηζκα κέζα ζηε ζηξνθή, νδήγεζε ζε βξνρή θαη ρηόλη, αγσληζηηθή νδήγεζε, ζθήλεο θιπ.». «Με ραξνπνίεζε θαη κε ελζνπζίαζε ηδηαίηεξα ην γεγνλόο όηη θάπνηνο επαγγεικαηίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ κίιεζε μεθάζαξα κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε θαη όρη ην ζπκθέξνλ ησλ ζπληερληώλ». α ζρόιηα ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο καο βνήζεζαλ λα ηειεηνπνηήζνπκε ην εγρεηξίδην θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ νδεγώλ. νπο επραξηζηνύκε όινπο, όπσο θαη εζάο πνπ επηιέμαηε λα πξνκεζεπηείηε ην εγρεηξίδην. ας εστόμαστε καλή ανάγνωση και πολλά τιλιόμετρα τωρίς ατστήματα. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Ζ ρνιή Οδεγώλ είλαη κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη απαζρνινύληαη ζε απηήλ ν Απόζηνινο Μπνπγαηζάο θαη ν Ησάλλεο Μπνπγαηζάο καδί κε ζπλεξγάηεο. Βηνγξαθηθό Απνζηόινπ Μπνπγαηζά Ζκεξνκελία Γέλλεζεο 13/05/1943 Πηπρηνύρνο Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Έρεη εξγαζζεί ζην Καλαδά γηα 7 ζπλερή ρξόληα ζηελ ΗΒΜ International θαη ζηελ Διιάδα γηα 8 ζπλερή ρξόληα ζηελ GOODYEAR ειαζηηθά, κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ αλαιπηή. Από ην 1986 δηαηεξεί ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε (ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ-ΚΔΘΔΤΟ) ζην Μαξνύζη, νδόο Πιαζηήξα 12. Βηνγξαθηθό Ηωάλλε Μπνπγαηζά Ζκεξνκελία Γέλλεζεο 05/02/1981 Δίλαη Πηπρηνύρνο ηνπ ΔΗ Μεραλνινγίαο Κνδάλεο. Πηπρηνύρνο ΗΔΚ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΧΝ. Έρεη εξγαζζεί γηα 2 ρξόληα ζε γξαθείν κεραλνινγηθώλ κειεηώλ θαη εδώ θαη έμη ρξόληα απαζρνιείηαη ζηε ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ, κε όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή: δηδαζθαιία ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ καζεκάησλ γηα όια ηα νρήκαηα, ΠΔΗ θιπ. Μαξνύζη 31 Μαΐνπ 2015 Γηα ηε ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ-ΚΔΘΔΤΟ 5

6 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ KAI ΑΠΑΗΖΔΗ ΔΞΔΑΧΝ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΠΡΟΟΝΧΝ KAI ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Οη εκπιεθόκελνη ζηηο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ (ππνςήθηνη, εθπαηδεπηέο, εμεηαζηέο) πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη έρνπλ ππνρξεώζεηο αιιά θαη απαηηήζεηο, θαλόλεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ. ην κέξνο απηό ζα αλαθεξζνύκε ζηηο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ εμεηαζηώλ. Να θάλω κηα ζεκαληηθή εηζαγωγηθή παξαηήξεζε εδώ. Όια όζα ζηειηηεύσ ζηε ζπλέρεηα δελ ζεκαίλεη όηη ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο εμεηαζηέο, ππάξρεη κηα κηθξή κεηνςεθία πνπ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά, ε νπνία όκσο αξθεί γηα λα δεκηνπξγήζεη, γηα ην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ, πνιύ αξλεηηθέο εληππώζεηο ζηνπο ππνςεθίνπο θαη ζηελ θνηλσλία γεληθόηεξα, κε ηα γλσζηά ζρόιηα πεξί ρξεκαηηζκνύ θ.ι.π., νη νπνίνη (ππνςήθηνη) βιέπνπλ ηνπο εμεηαζηέο γηα κία θνξά θαη ηνπο ζεσξνύλ κπακπνύιεο, ελώ νη εθπαηδεπηέο ηνύο βιέπνπλ θαζεκεξηλά, θαηά ζπλέπεηα γλσξίδνπλ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο. Χζηόζν, ε επζύλε βαξαίλεη όινπο ηνπο εμεηαζηέο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηέο, γηαηί δελ θαηαγγέιινπλ ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Γείηε πνιύ πεξηζζόηεξα κέζα ζην βηβιίν ΥΟΗΑΜΟ ΔΝΟΧΝ ΔΞΔΑΧΝ Πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εμέηαζε; Τπεύζπλνο ηεο εμέηαζεο είλαη ν παξώλ εθπαηδεπηήο. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ππόινγνο είλαη ν εθπαηδεπηήο θαη όρη ν ππνςήθηνο, εθηόο θαη αλ ν ππνςήθηνο αξλεζεί πεηζκαηηθά λα εθηειέζεη ηηο εληνιέο ηνπ εθπαηδεπηή ή θάλεη ην δηθό ηνπ, γηαηί θξίλεη όηη είλαη ην ζσζηό. Δπνκέλσο νη εληνιέο ηνπ εθπαηδεπηή έρνπλ πξνηεξαηόηεηα από ηηο εληνιέο ησλ εμεηαζηώλ, πνπ ζεκαίλεη όηη, εάλ ν εθπαηδεπηήο δίλεη δηαθνξεηηθή εληνιή από απηή ησλ εμεηαζηώλ, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα εθηειέζνπλ ηελ εληνιή ηνπ εθπαηδεπηή θαη ε δηαθνξά ζα ιπζεί κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ εμεηαζηώλ. Οη εμεηαζηέο δελ δηθαηνύληαη λα δίλνπλ παξάλνκεο εληνιέο ζηνπο ππνςεθίνπο, παξά κόλν αθνύ ελεκεξώζνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο πξώηα θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ην εγθξίλεη ν εθπαηδεπηήο. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα παξάλνκσλ εληνιώλ, ηα νπνία αλαθέξσ ζε άιιν θεθάιαην απηνύ ηνπ βηβιίνπ. ΟΓΖΓΖΖ Δ ΑΤΟΚΗΝΖΟΓΡΟΜΟΤ ΑΥΔΗΑ ΚΤΚΟΦΟΡΗΑ- ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ-ΠΟΔΧ Α. Να δηεπθξηλίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νδνύ: 1. ΑΤΟΚΗΝΖΟΓΡΟΜΟ: Όξην ηαρύηεηαο 130 ρικ./ώξα. Έρεη 3 ισξίδεο θπθινθνξίαο, ισξίδα ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ θαη θεληξηθό ππεξπςσκέλν δηάδσκα. Έρεη επίζεο εηδηθνύο ρώξνπο γηα ζηάζκεπζε. Απηνθηλεηόδξνκνο είλαη ν Αζελώλ-ακίαο, ζηα ζεκεία όπνπ ππάξρνπλ πξάζηλεο πηλαθίδεο, θαη ηαρείαο θπθινθνξίαο, όπνπ ππάξρνπλ κπιε πηλαθίδεο. 2. ΑΥΔΗΑ ΚΤΚΟΦΟΡΗΑ Όξην ηαρύηεηαο 110 ρικ./ώξα. Έρεη 2 ισξίδεο θπθινθνξίαο, ισξίδα εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ππεξπςσκέλν δηάδσκα ζηε κέζε. έηνην δξόκνη είλαη ν Αζελώλ-Παηξώλ θαη Αζελώλ-ακίαο, όπνπ έρεη κπιε πηλαθίδεο. 3. ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΡΟΜΟ: Όξην ηαρύηεηαο 90 ρικ./ώξα. Έρεη 1 ή 2 ισξίδεο θπθινθνξίαο αλά θαηεύζπλζε θαη κπνξεί λα έρεη θεληξηθό δηάδσκα ζηε κέζε ή όρη. Γελ έρεη σζηόζν ισξίδα ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ αιιά έξεηζκα, ην νπνίν είλαη ιίγν πην ζηελό από ηε ισξίδα εθηάθηνπ αλάγθεο (βιέπε δηαθνξέο πην θάησ). Δπαξρηαθόο δξόκνο ζεσξείηαη ν δξόκνο από Γηόλπζν πξνο Νέα Μάθξε, θαη έρεη κπιε πηλαθίδεο, 4- ΟΠΗΚΟΤ ΓΗΚΤΟΤ. Δίλαη νδνί πνπ ζπλδένπλ πόιεηο νη ρσξηά ζηελ επαξρία θαη έρεη αζπξόκαπξεο πηλαθίδεο. ν όξην ηαρύηεηνο ζα θαζνξίδεηαη κε πηλαθίδεο θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζεσξείζηε ην όξην ησλ επαξρηαθώλ δει 90 ρηι/ώξα 4. ΑΥΔΗΑ ΚΤΚΟΦΟΡΗΑ ΠΟΔΧ: Όξην ηαρύηεηαο 70 ρικ./ώξα. Έρεη ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ θαη νη νδνί αρείαο Κπθινθνξίαο εθηόο πόιεσο. έηνηνη δξόκνη ππάξρνπλ ζε κεγάιεο πόιεηο, π.ρ. ζηελ Αζήλα είλαη ε Κεθηζίαο, ε πγγξνύ, ε Μεζνγείσλ, ν Παξαιηαθόο θ.ά., θαη ζεκαίλνληαη κε πηλαθίδεο κπιε ρξώκαηνο. 5. ΟΓΟΗ ΠΟΔΧΝ. Όξην ηαρύηεηαο 50 ρικ./ώξα. Πξόθεηηαη γηα νδνύο κε 1 ή 2 ισξίδεο αλά θαηεύζπλζε, ρσξίο δηαρσξηζηηθό ζηε κέζε. Δίλαη δξόκνη πνπ ζα έρνπλ κπιε πηλαθίδεο. 6

7 ΓΗΑΦΟΡΔ κεηαμύ ισξίδαο ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ, πνπ ηε ζπλαληάκε ζε απηνθηλεηόδξνκνπο θαη ηαρείαο θπθινθνξίαο, θαη ηνπ ΔΡΔΗΜΑΟ, πνπ ην ζπλαληάκε ζε επαξρηαθνύο δξόκνπο: ΧΡΗΓΑ ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ (ΔΑ, βιέπε εηθόλα 6, θόθθηλν βέινο) ππάξρεη γηα λα δηεπθνιύλεη ηνπο νδεγνύο πνπ επηζπκνύλ λα αιιάμνπλ ειαζηηθό, λα επηζθεπάζνπλ θάπνηα κεραληθή βιάβε ή λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ηειέθσλν εθηάθηνπ αλάγθεο. Γελ επηηξέπεηαη λα νδεγείηε ζηε ΔΑ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, παξά κόλν γηα ιίγα κέηξα, γηα λα ζηακαηήζεηε γηα ηε δηόξζσζε ηεο δεκηάο. Δάλ έρεηε επηβάηεο ζην όρεκά ζαο, ηνπο δεηάηε λα πεξάζνπλ πίζσ από ηηο κπάξεο θαη λα κελ θπθινθνξνύλ κέζα ζηε ΔΑ. ΠΡΟΟΥΖ! Τπάξρνπλ πνιινί αζπλείδεηνη νδεγνί, νη νπνίνη νδεγνύλ κνλίκσο κέζα ζηε ΔΑ. Γελ επηηξέπεηαη επίζεο λα ζηακαηήζεηε ζηε ΔΑ γηα λα απαληήζεηε ζην θηλεηό ή λα μεθνπξαζηείηε, ππάξρνπλ εηδηθνί ρώξνη γη απηόλ ηνλ ζθνπό. Όζνη ζέινπλ λα νδεγήζνπλ αξγά, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε δεμηά ισξίδα θπθινθνξίαο θαη όρη ηε ΔΑ. Μελ μερλάηε όηη ηζρύεη ν θαλόλαο πνπ επηηάζζεη όηη, όηαλ έρνπκε ζπλερή γξακκή, δελ κπνξνύκε λα νδεγνύκε δεμηά ηεο, παξά κόλν ζε αλάγθε (παξάθακςε ή αηύρεκα) θαη γηα πνιύ ιίγν. Ζ ΔΑ ρξεζηκνπνηείηαη θαη πάξα πνιύ ζπρλά από νρήκαηα εθηάθηνπ αλάγθεο (Ππξνζβεζηηθά θαη Πξώησλ βνεζεηώλ). ΔΡΔΗΜΑ. Τπάξρεη γηα ηνλ ίδην ιόγν πνπ ππάξρεη θαη ε ΔΑ (βιέπε Δηθόλα 5, ). ΠΡΟΟΥΖ! Από ηε ζηηγκή πνπ ην έξεηζκα έρεη ζπλερή γξακκή, απαγνξεύεηαη λα νδεγείηε δεμηά ηεο. Παξά ηαύηα, γηα λα δηεπθνιύλεηε ηελ θπθινθνξία, θαη ηδηαίηεξα ηα πξνζπεξάζκαηα άιισλ νρεκάησλ, θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη αξηζηεξά από ην έξεηζκα ρσξάεη κόλν έλα όρεκα (όπσο ζηελ εηθόλα 5), κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηηγκηαία ην έξεηζκα γηα λα ζαο πξνζπεξάζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επαλέιζεηε ζηε ισξίδα θπθινθνξίαο ΑΜΔΑ, απηό δείρλεη πνιύ θαιή θπθινθνξηαθή αγσγή. Πξνζέμηε, γηαηί ζην έξεηζκα νδεγνύλ πνιύ ζπρλά ζηελ επαξρία αγξνηηθά κεραλήκαηα ή θαη κηθξέο κνηνζηθιέηεο, παξάλνκα κελ, αιιά ην θάλνπλ. α όξηα ηαρύηεηαο πνπ παξέζεζα πην πάλσ είλαη ηα κέγηζηα. Δάλ ππάξρνπλ πηλαθίδεο πνπ δείρλνπλ θάπνηα άιια όξηα, ζα αθνινπζείηε απηέο ηηο πηλαθίδεο κέρξη λα ππάξμεη πηλαθίδα πνπ λα θαηαξγεί ηελ ήδε ππάξρνπζα. Ο ΚΟΚ δίλεη θάπνηνπο νξηζκνύο γηα ηηο αλσηέξσ νδνύο, σζηόζν εκείο δελ ζα επηθεληξσζνύκε ζηε δηεπθξίληζε ησλ λνκηθώλ νξηζκώλ θαη ζα αζρνιεζνύκε κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα έρεηε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. ΠΧ ΟΓΖΓΟΤΜΔ ΟΤ ΑΝΧΔΡΧ ΓΡΟΜΟΤ: Καηαξρήλ λα δηεπθξηλίζνπκε όηη ζηνλ ΚΟΚ ππάξρνπλ κόλν νη δηαθξίζεηο πνπ αλέθεξα πην πάλσ. Ζ ιέμε ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ζηνλ ΚΟΚ. Μηα Δζληθή Οδόο, όπσο ζπλεζίδνπκε λα ιέκε, γηα ηνλ ΚΟΚ κπνξεί λα είλαη απηνθηλεηόδξνκνο, ηαρείαο θπθινθνξίαο ή θαη επαξρηαθόο δξόκνο. ΔΗΟΓΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΔΧΝ: ηελ εηθόλα 1 πην θάησ βιέπεηε έλαλ απηνθηλεηόδξνκν, ν νπνίνο έρεη θαη ισξίδα επηηάρπλζεο. Ζ ισξίδα επηηάρπλζεο δηαθέξεη από ηηο ππόινηπεο ισξίδεο θπθινθνξίαο σο πξνο ην πάρνο ηεο γξακκήο θαη σο πξνο ηελ απόζηαζε πνπ ππάξρεη από θόςηκν ζε θόςηκν. Πξνζέμηε ζηελ εηθόλα 2 πόζν πην παρηά είλαη ε γξακκή ηεο ισξίδαο επηηάρπλζεο, ζπγθξηλόκελε κε ηε ηελ γξακκή ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο. ν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε ισξίδα επηβξάδπλζεο ηεο εηθόλαο 3. ηελ εηθόλα 4 βιέπεηε κηα δηαγξάκκηζε, ηελ νπνία ζε θάζε πεξίπησζε απαγνξεύεηαη λα ηελ παηήζεηε, εθηόο θαη εάλ έρεη γίλεη αηύρεκα. ε δηαγξάκκηζε ηεο εηθόλαο 4 ζα ηε ζπλαληήζηε ζην μεθίλεκα ηεο ισξίδαο επηηάρπλζεο θαη ζην ηειείσκα ηεο ισξίδαο επηβξάδπλζεο (δείηε εηθόλα 1 θαη 3, ζεκείν1 θαη 2 αληίζηνηρα), πνπ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξείηε ζηα ζεκεία απηά λα παηήζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαγξάκκηζε, πνιύ δε πεξηζζόηεξν λα ζηακαηήζηε, εθηόο θαη αλ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε. 7

8 Όηαλ εηζέξρεζηε ζε έλαλ απηνθηλεηόδξνκν, ζα πξέπεη λα θηλεζείηε ζηε ισξίδα επηηάρπλζεο, κέρξη λα επηηαρύλεηε γηα λα θζάζεηε ηα ρηιηόκεηξα ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη κέζα ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν (δει ζηελ δεμηά ισξίδα θπθινθνξίαο, βιέπε θαη ζρήκα 1), θαη ηδηαίηεξα όζν ε αξηζηεξή γξακκή είλαη δηαθεθνκκέλε(βιέπε εηθόλα 1). ην ζεκείν πνπ μεθηλάεη ε ζπλερήο δηαγξάκκηζε ζα πξέπεη λα έρεηε εηζέιζεη ζηελ ακέζσο αξηζηεξή ισξίδα θπθινθνξίαο(βιέπε ζρήκα 1, πνξεία νρήκαηνο). Γηα λα έρεηε κηα επηηπρεκέλε θαη απξόζθνπηε είζνδν, ζα πξέπεη ε ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηόο ζαο λα είλαη ιίγν κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο κπξνζηά από ην νπνίν πξνηίζεζηε λα εηζέιζεηε. Δάλ σζηόζν δίπια ζαο ππάξρεη κόλν έλα όρεκα, δελ ππάξρεη λόεκα λα κπείηε κπξνζηά ηνπ. Δπνκέλσο, εάλ ν δηπιαλόο ζαο νδεγεί κε 130 ρικ./ώξα, ηόηε εζείο πξέπεη λα παξαβηάζεηε ην όξην, γηα λα έρεηε επηηπρεκέλε είζνδν, δηαθνξεηηθά είλαη θαιύηεξα λα πεξηκέλεηε λα θύγεη ν δηπιαλόο θαη κεηά λα ζπλερίζεηε ηελ πξνζπάζεηα εηζόδνπ. ε θάζε πεξίπηωζε θξνληίζηε λα ξπζκίζεηε ηελ ηαρύηεηα, έηζη ώζηε λα κελ αλαγθαζηείηε λα ζηακαηήζεηε. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππθλή θπθινθνξία (κπνηηιηάξηζκα), ηνπνζεηήζηε ηνλ αξηζηεξό ηξνρό ηνπ νρήκαηόο ζαο ζηελ αξηζηεξή γξακκή ηεο ισξίδαο επηηάρπλζεο θαη, αθνύ έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηνλ αξηζηεξό δείθηε θαηεύζπλζεο, αξρίζηε λα κπαίλεηε βήκα- βήκα ζηελ ακέζσο αξηζηεξή ισξίδα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ζαο ην επηηξέςνπλ θαη δώζηε ρξόλν θαη ρώξν ζηνλ πίζσ θαη δηπιαλό ζαο λα αληηδξάζεη. Δίκαη βέβαηνο όηη θάπνηνο επγελήο ζα ζαο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα κπείηε ζηε ισξίδα ηνπ. Πξνζνρή όκσο, γηαηί ε επζύλε είλαη δηθή ζαο. Μελ μεράζεηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ αξηζηεξό δείθηε θαηεύζπλζεο ακέζσο κόιηο κπείηε ζηε ισξίδα επηηάρπλζεο θαη ηε ζηηγκή πνπ είζηε έηνηκνο λα κπείηε ζηελ πξώηε δεμηά ισξίδα θπθινθνξίαο γπξίζηε ην θεθάιη γηα λα θαιύςεηε ην ζθνηεηλό ζεκείν ηνπ θαζξέθηε ζαο. Δδώ ζα ήζεια λα ζαο εληνπίζω θαη λα ζαο ζπζηήζω όηη, εάλ νδεγείηε ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηε απηνύο πνπ εηζέξρνληαη από θάπνηα δηαζηαύξωζε, θαιό ζα είλαη λα κεηαθηλείζηε ζηε κεζαία ιωξίδα(ζρήκα 1, ζέζε νρήκαηνο ζηελ κεζαία ιωξίδα) κέρξη λα πεξάζεηε ηε δηαζηαύξωζε, πξνθεηκέλνπ νη εηζεξρόκελνη λα κπνπλ ζηε δεμηά ιωξίδα ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ ρωξίο δπζθνιία, θαη κεηά λα επαλέιζεηε ζηε δεμηά ιωξίδα. Μηα ηέηνηα ελέξγεηα θαλεξώλεη πνιύ θαιή θπθινθνξηαθή αγωγή. ΥΡΗΗ ΓΔΙΚΩΝ ΚΑΔΤΘΤΝΗ(ΦΑ) ΦΩΩΝ ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΗ (ΑΑΡΜ) ΚΑΙ ΗΥΗΙΚΗ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ (ΚΑΞΟΝ ή ΚΟΡΝΑ) ΦΧΑ ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ α θώηα εθηάθηνπ αλάγθεο ηα ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα πξνεηδνπνηήζνπκε ηνπ άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ όηη θάπνηα έθηαθηε θαη επηθίλδπλε θαηάζηαζε ππάξρεη κπξνζηά ηνπο. Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ θώησλ εθηάθηνπ αλάγθεο είλαη νη θάησζη: 1. Όηαλ ππάξρεη βιάβε ζην όρεκα θαη έρεη αθηλεηνπνηεζεί ζε νπνηνλδήπνηε δξόκν, είηε εκπνδίδεη ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ είηε όρη. 2. Όηαλ θηλείηαη ην όρεκα κε κεησκέλε ηαρύηεηα ιόγσ βιάβεο(θαη όρη γηαηί ραιαξώλνπκε ή ηεκπειηάδνπκε) όρη κόλν ζε δξόκν πνπ αλαπηύζζνληαη πςειέο ηαρύηεηεο, αιιά ζε νπνηνλδήπνηε δξόκν. Πξνζνρή! Δάλ ε ελέξγεηα απηή ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή ησλ άιισλ ρξεζηώλ ηνπ δξόκνπ, δελ ζα ην θάλεηε. 8

9 3. Όηαλ νδεγνύκε ζε δξόκνπο εθηόο πόιεσλ θαη ππάξρνπλ ζπλζήθεο ρακειήο νξαηόηεηαο (βξάδπ, νκίριε θιπ.) θαη ππθλήο θπθινθνξίαο, πνπ μαθληθά επηβξαδύλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, νδεγείηε ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν βξάδπ κε ηα θώηα αλακκέλα θαη είζαζηε ηειεπηαίνο ζε κηα ζεηξά ησλ απηνθηλήησλ, πνπ πεγαίλνπλ κε θαλνληθή ηαρύηεηα. Ξαθληθά ηα κπξνζηηλά νρήκαηα επηβξαδύλνπλ γηα θάπνηνλ ιόγν. όηε εζείο, πνπ είζηε ηειεπηαίνο, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ακέζσο ηα αιάξκ, παξάιιεια κε ην πάηεκα ησλ θξέλσλ, γηαηί νη αθνινπζνύληεο νδεγνί, ίζσο λα κελ αληηιεθζνύλ όηη άλαςαλ ηα θώηα ησλ θξέλσλ ιόγσ δηθήο ζαο επηβξάδπλζεο. Μελ μερλάηε όηη έρεηε ήδε ηα θώηα ζέζεο αλακκέλα (θόθθηλα). 4. Όηαλ έρεηε ζηαζκεύζεη ή ζηακαηήζεη (άιιν ην ζηακαηάσ θαη άιιν ην ζηαζκεύσ) θάπνπ θαη απαηηείηαη λα είζαζηε νξαηνί από άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ. Όηαλ γηα παξάδεηγκα ρξεηάδεηαη λα παξαιάβεηε ή λα παξαδώζεηε επηβάηεο ή απνζθεπέο ή έρεηε θάπνηνλ άιιν δηθαηνινγεκέλν ιόγν, ώζηε λα πξέπεη λα εκπνδίζεηε ηελ νπνηαδήπνηε θπθινθνξία. ΑΤΗΡΗ ΠΑΡΑΗΡΗΗ: Γελ ελεξγνπνηείηε ηα ΑΑΡΜ ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζηαζκεύεηε ή θάλεηε νπνηνλδήπνηε ειηγκό(βιέπε ιεπηνκέξεηεο πην θάησ). Να ρξεζηκνπνηείηε ηνπο δείθηεο θαηεύζπλζεο αλάινγα κε ην πξνο πνηα θαηεύζπλζε ειηζζόζαζηε. ΠΡΟΟΥΖ! Δίλαη μέγα και ανόητο λάθος λα ρξεζηκνπνηείηε θώηα εθηάθηνπ αλάγθεο γηα νπνηνλδήπνηε ειηγκό, θαη ηδηαίηεξα γηα ζηάζκεπζε. Θα κνπ πείηε «ε πιεηνςεθία ησλ νδεγώλ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ζηάζκεπζε ηα ΑΑΡΜ, εγώ πώο ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ΦΑ;» Ννκίδσ όηη έρεη έιζεη ε ώξα λα κάζεηε, θαη λα κάζεη θαη ε πιεηνςεθία ησλ νδεγώλ, πνηεο είλαη νη ζσζηέο ελέξγεηεο. θεθηείηε απηό πνπ ζα ζαο πω: Δγώ θαη απηνί πνπ γλωξίδνπλ ηνλ ΚΟΚ ηη θηαίλε πνπ ηνπο κπεξδεύεηε κε ηηο ελέξγεηέο ζαο θαη είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ θαη αηύρεκα. Δάλ γίλεη αηύρεκα, ε επζύλε ζα είλαη δηθή ζαο. ΓΔΗΚΔ ΚΑΔΤΘΤΝΖ νπο δείθηεο θαηεύζπλζεο ηνπο ρξεζηκνπνηείηε όηαλ ζέιεηε λα αιιάμεηε θαηεύζπλζε γεληθώο θαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 1. Όηαλ ζέιεηε λα ζηξίςεηε αξηζηεξά ή δεμηά. νπο ελεξγνπνηείηε κέηξα πξηλ από ην ζεκείν ηνπ ειηγκνύ. 2. Όηαλ ζέιεηε λα παξαθάκςεηε νπνηνδήπνηε εκπόδην. νπο ελεξγνπνηείηε όζν γίλεηαη πην λσξίο πξηλ από ην ζεκείν ηεο παξάθακςεο. ν θιαο ην ζβήλεηε ακέζσο κόιηο κεηαθηλήζεηε ην όρεκα ζηε δηπιαλή ειεύζεξε ισξίδα, θαη όρη όηαλ ζα πεξάζεηε ην όρεκα πνπ ζαο εκπνδίδεη, δηόηη ππάξρεη ελδερόκελν λα λνκίδνπλ όηη ζα ζηξίςεηε ή ζα ζηαζκεύζεηε, επεηδή έρεηε ην θιαο αλακκέλν. 3. Όηαλ ζέιεηε λα θάλεηε ειηγκό γηα ζηάζκεπζε, επηηόπνπ ζηξνθή ή γωλία δεμηά ή αξηζηεξά, ΠΡΟΟΥΖ!!! ΓΔΗΔ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΧΝ ΔΡΧΖΔΧΝ 1- ΤΝΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ Δξώηεζε 1 ε πεξίπηωζε αιιαγήο ειαζηηθνύ πξέπεη: Να μεζθίμεηε ειαθξά ηηο βίδεο (κπνπιόληα) πξηλ ζεθώζεηε ηνλ ηξνρό. Να βηδώζεηε πνιύ ζθηρηά ηνλ θαηλνύξην ηξνρό πξηλ θαηεβάζεηε ηνλ γξύιν. Όηαλ πξόθεηηαη λα αιιάμεηε ειαζηηθό, πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη ζα πξέπεη πξώηα λα μεζθίμεηε ηα κπνπιόληα ηνπ ηξνρνύ (βίδεο) θαη κεηά λα ζεθώζεηε ην όρεκα ζηνλ γξύιν, δηαθνξεηηθά ν ηξνρόο ζα γπξλάεη ειεύζεξα, θαη επνκέλσο δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα μεζθίμεηε ηα κπνπιόληα. Άιια κέηξα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πάξεηε, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεηε ειαζηηθό είλαη: 1. Δάλ ην όρεκα είλαη ζε θαηεθόξα-αλεθόξα, βάιηε έλαλ ηάθν ή κηα πέηξα ζηνλ ηξνρό πνπ δελ ζα ζεθώζεηε ηεο ίδηαο ή ηεο αληίζεηεο πιεπξάο (εκπξόο ή πίζσ), έηζη ώζηε λα ζπγθξαηεί ην όρεκα από ηελ θύιηζε. Πξνηηκήζηε ηελ αληίζεηε πιεπξά, εθηόο θαη αλ δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη (βιέπε πξάζηλα βέιε). 2. Πξνζνρή, ηνπνζεηήζηε ηνλ γξύιν θνληά ζηνλ ηξνρό πνπ πξόθεηηαη λα αιιάμεηε (βιέπε θόθθηλν βέινο). 9

10 3. Μελ ελνριείηε ηα άιια νρήκαηα. νπνζεηήζηε ην όρεκά ζαο όζν πην δεμηά γίλεηαη, όπνπ ππάξρεη ισξίδα εθηάθηνπ αλάγθεο ρξεζηκνπνηήζηε ηελ. 4. Αλάςηε ηα θώηα εθηάθηνπ αλάγθεο (εκέξα ή λύρηα). Πξηλ μεθηλήζεηε ην ηαμίδη ζαο, βεβαησζείηε όηη ππάξρνπλ ζηνλ ρώξν ησλ απνζθεπώλ ηα αθόινπζα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ειαζηηθνύ: -Ρεδέξβα θνπζθσκέλε ζσζηά (ειέγμηε πεξηζηαζηαθά όπσο όια ηα ειαζηηθά). -Γξύινο. -Μπνπινλόθιεηδν γηα ην μεβίδσκα ησλ κπνπινληώλ. -ξίγσλν εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηα άιια νρήκαηα. -Καιό επίζεο ζα ήηαλ λα έρεηε θη έλα δεπγάξη γάληηα, γηα λα κε ιεξώλεζηε. Δάλ έρεηε νδηθή βνήζεηα, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ. Να έρεηε πάληα ην ηειέθωλν ηεο εηαηξείαο καδί ζαο. Δξώηεζε 4 Έλα ππεξπιεξωκέλν (παξαθνπζθωκέλν) ειαζηηθό: Μεηώλεη ηελ πξόζθπζε ηνπ ειαζηηθνύ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλαξηήζεσο. Φζείξεηαη ιηγόηεξν. Έλα παξαθνπζθσκέλν ειαζηηθό εθάπηεηαη ιηγόηεξν από όζν απαηηείηαη κε ηελ άζθαιην, κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε πξόζθπζε αιιά θαη ηα ακνξηηζέξ λα κε ιεηηνπξγνύλ ζσζηά, δειαδή ζηα θξελαξίζκαηα ην όρεκα ζα ζηακαηάεη ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο ή κπνξεί θαη λα νιηζζαίλεη, γηαηί εθάπηεηαη κηθξόηεξε επηθάλεηα (ηνπ πέικαηνο) ζηελ άζθαιην. Αληηζέησο, όηαλ νδεγείηε ζε πάγν, ρηόλη, ιάζπε θαη ζέιεηε λα μεθηλήζεηε πην εύθνια, ηόηε επηβάιιεηαη λα έρεηε πην πνιύ αέξα ζηα ειαζηηθά ζαο, γηαηί μεθηλάεη πην εύθνια. Πξνζνρή όκσο, ελλνείηαη κόλν γηα ην μεθίλεκα, ζηε ζπλέρεηα, γηα λα είζηε αζθαιήο, πξέπεη λα βάιεηε ηνλ θαλνληθό αέξα ή θαη ιηγόηεξν από ην θαλνληθό, εάλ ν δξόκνο είλαη πνιύ γιηζηεξόο. Έηζη, ζα είζηε πην αζθαιήο ζηελ πέδεζε. Γείηε ην ζσζηό θαη ιάζνο ζηελ εηθόλα δίπια. Δξώηεζε 13 Μεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ νρήκαηνο κε ηζνθ, θαη πξνθεηκέλνπ λα θξνληίζεηε γηα ηελ εμνηθνλόκεζε θαπζίκωλ, ζπληζηάηαη: Να επαλαθέξεηε όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα ηνλ δηαθόπηε (ηζνθ) ζε νπδέηεξε ζέζε. Να νδεγείηε κε θηλεηήξα ζε απμεκέλεο ζηξνθέο. Να εμεγήζνπκε ηη είλαη ην ΟΚ θαη ηη δνπιεηά θάλεη. Δίλαη έλαο κεραληζκόο πνπ δηεπθνιύλεη ηνλ θηλεηήξα λα μεθηλήζεη όηαλ είλαη θξύνο θαηά ηα πξσηλά ηα κέηαιια είλαη δηςαζκέλα, επνκέλσο έλα κέξνο από ηε βελδίλε πνπ πεγαίλεη ζηνλ ζάιακν θαύζεο απνξξνθάηαη από ηα κέηαιια ιόγσ δίςαο, κε απνηέιεζκα λα κελ πεξηζζεύεη αξθεηή βελδίλε γηα θαύζε, θη έηζη ν θηλεηήξαο λα κελ μεθηλάεη. Αλνίγνληαο ην ΟΚ, θιείλνπκε ηνλ αέξα θαη επηηξέπνπκε λα κπεη πεξηζζόηεξε βελδίλε ζηνλ ζάιακν θαύζεο, ώζηε έλα κέξνο λα απνξξνθεζεί από ηα κέηαιια θαη ην ελαπνκέλνλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαύζε. Πξνζέμηε σζηόζν, εάλ έρεηε ρεηξνθίλεην ΟΚ θαη ην έρεηε ελεξγνπνηήζεη, πξέπεη ακέζσο κόιηο μεθηλήζεη ν θηλεηήξαο λα αξρίζεηε λα ην θιείλεηε δόληη - δόληη, δηόηη δηαθνξεηηθά θαη θαηαλαιώλεη πνιύ θαύζηκν θαη κπνπθώλεη ν θηλεηήξαο, κε απνηέιεζκα λα ζβήζεη. Δλλννύκε δειαδή όηη από έλα έσο δύν ιεπηά κεηά ην μεθίλεκα πξέπεη λα έρεηε απελεξγνπνηήζεη ηνλ κεραληζκό ηνπ ΟΚ. Απηό ζπκβαίλεη ζηα ζπκβαηηθά απηνθίλεηα, δειαδή ζηα θαηαζθεπαζκέλα πξηλ από ην Μεηά από ην 1990 όια ηα απηνθίλεηα είλαη θαηαιπηηθά θαη έρνπλ απηόκαην ΟΚ (νλνκάδεηαη αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο), θαηά ζπλέπεηα ν νδεγόο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη θάηη. Δξώηεζε 18 Όζν πεξηζζόηεξν έρνπλ θζαξεί ηα ειαζηηθά ηόζν πην πνιύ απμάλεη ν θίλδπλνο πδξνιηζζήζεωο: ΝΑΙ ΟΥΗ 10

11 1 Όηαλ ιέκε θζείξνληαη ηα ειαζηηθά, ελλννύκε όηη θζείξεηαη ην πέικα, κε απνηέιεζκα ηα ηαθνύληα ηνπ ειαζηηθνύ λα εμαθαλίδνληαη θαη ην ειαζηηθό λα κε θξελάξεη απνηειεζκαηηθά, αιιά θαη λα ζπηλάξεη ζην μεθίλεκα. Ηδηαίηεξα όηαλ θξελάξεηε ζε λεξά, ην όρεκα δελ ζηακαηάεη κε ηίπνηα. Πξνζέμηε ηελ εηθόλα 1 δίπια, απηό πνπ βιέπεηε είλαη ην παρύκεηξν, πνπ κεηξάεη ην βάζνο ηνπ πέικαηνο, δειαδή πόζν ηαθνύλη έρεη ην ειαζηηθό. αθνύλη είλαη ε ζρηζκή ζηελ νπνία έρεη εηζέιζεη ην παρύκεηξν. Όηαλ ην βάζνο πέζεη θάησ από ηα 1,6 ρηιηνζηά, ηόηε απαηηείηαη αιιαγή ειαζηηθνύ. Μέρξη λα ηελ θάλεηε, πξνζαξκόζηε ηνλ ηξόπν πνπ νδεγείηε (ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο θιπ.). Δμήγεζε γηαηί ηα ειαζηηθά πδξνιηζζαίλνπλ (γιηζηξνύλ): Όηαλ βξέρεη θαη ην όρεκα θηλείηαη, ην λεξό θπθινθνξεί κεηαμύ ην πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνύ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο (βιέπε θόθθηλν βέινο), επνκέλσο, εάλ νη ζρηζκέο (ηαθνύλη) έρνπλ ην ζεκηηό βάζνο, απνξξνθνύλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ύδαηνο, εάλ έρνπλ κηθξό βάζνο, απνξξνθνύλ έλα κηθξό κέξνο ηνπ ύδαηνο. Όζν πην πνιύ βξέρεη, ηόζν πην πνιιή πνζόηεηα δελ απνξξνθάηαη από ηηο ζρηζκέο, θαη θαηά ζπλέπεηα ην ειαζηηθό δελ θξελάξεη απνηειεζκαηηθά, δηόηη ην λεξό παξακέλεη κεηαμύ πέικαηνο θαη νδνζηξώκαηνο θαη γίλεηαη ζαλ γπαιί. Βιέπε επίζεο εξώηεζε 25 πην θάησ. Δξώηεζε 24 Ζ επζπγξάκκηζε θαη ε δπγνζηάζκηζε ηωλ ηξνρώλ είλαη εξγαζίεο πνπ ν ίδηνο ν νδεγόο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη: ΝΑΗ ΟΧΙ Καηαξρήλ λα εμεγήζνπκε ηη είλαη ε επζπγξάκκηζε θαη ε δπγνζηάζκηζε: Ζ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ ζρεηίδεηαη κε ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο (ηηκόλη) θαη, αλ δελ είλαη ζσζηή, απηό είλαη πνιύ επηθίλδπλν. Ζ ΕΤΓΟΑΘΜΗΖ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ ειαζηηθνύ επάλσ ζηε δάληα θαη δελ είλαη επηθίλδπλε. Δπζπγξάκκηζε θαη δπγνζηάζκηζε έρνπλ σο θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όηη ηα ειαζηηθά θζείξνληαη δπζαλάινγα. Γηα λα ειέγμεηε εάλ ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο είλαη ζσζηά επζπγξακκηζκέλν, έρνληαο ζηαζεξή ηαρύηεηα (πεξίπνπ 70 ρικ./ώξα), αθήζηε ην ηηκόλη ζε κηα επζεία θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην νδόζηξσκα δελ έρεη θιίζε, ζα πξέπεη ην όρεκά ζαο λα κελ παξεθθιίλεη αξηζηεξά ή δεμηά αιιά λα παξακέλεη ζηελ επζεία. Γηα αθξηβή έιεγρν απνηαζείηε ζε εηδηθό ζπλεξγείν, κηα ελέξγεηα πνπ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα (θάζε 2 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). πλήζσο ε επζπγξάκκηζε θαηαζηξέθεηαη, εάλ ρηππήζνπλ νη ηξνρνί δπλαηά ζε πεδνδξόκην ή ρηππήζεη ην κπξνζηηλό ζύζηεκα (θάησ από ην όρεκα) ζε θάπνηα ιαθθνύβα ή εμόγθσκα. Καθή δπγνζηάζκηζε έρνπκε, όηαλ ην βάξνο ηνπ ειαζηηθνύ δελ είλαη θαηαλεκεκέλν ηζνκεξώο επάλσ ζηε δάληα. όηε ην ηηκόλη πθίζηαηαη ηαιάλησζε (θνζθίληζκα), δειαδή αηζζάλεζηε ηαιαληώζεηο (θξαδαζκνύο) ζηα ρέξηα ζαο θαη ληώζεηε δπζθνξία απηό ζα γίλεηαη ζε πςειέο ηαρύηεηεο, δειαδή ζηα 90 ρικ./ώξα, ζηα 120 ρικ./ώξα θαη όρη ζηα ελδηάκεζα. Πξνζνρή!!! Δάλ ππάξρνπλ θξαδαζκνί θαη ζηα ελδηάκεζα ρηιηόκεηξα, π.ρ. ζηα 110, θαη ζπλνδεύνληαη θαη από θάπνηνλ πεξίεξγν θαη αζπλήζηζην ζόξπβν, ππάξρεη άιινπ είδνπο ζνβαξή βιάβε (πηζαλώο ζηα ξνπιεκάλ ή θάπνπ αιινύ), θαη ην όρεκα πξέπεη λα πάεη ζπλεξγείν ακέζσο. Ζ θαθή δπγνζηάζκηζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ άληζε θαη πην γξήγνξε θζνξά ηνπ ειαζηηθνύ θαη ην ηξάληαγκα (ηαιάλησζε), θάηη πνπ δελ είλαη επηθίλδπλν, είλαη όκσο ελνριεηηθό. Ζ νξζή δπγνζηάζκηζε κπνξεί λα θαηαζηξαθεί, εάλ θύγνπλ από ηνλ ηξνρό θάπνηα αληίβαξα πνπ ηνπνζεηνύληαη γη απηόλ ηνλ ζθνπό ή αλ ζηξαβώζεη ε δάληα ή ην ειαζηηθό. Χζηόζν δελ είλαη θάηη ην αλεζπρεηηθό. Καη νη δπν απηέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ ζε εηδηθό ζπλεξγείν, δηόηη απαηηνύληαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δπηβάιιεηαη όκσο λα είζαζηε ζε ζέζε λα ελεκεξώζεηε ην ζπλεξγείν γηα ην ηη πξόβιεκα ππάξρεη. Εεηήζηε από ηνλ εθπαηδεπηή ζαο λα ζαο θάλεη κηα επίδεημε. 11

12 Δξώηεζε 50 η είλαη ν πνιιαπιαζηαζηήο: Μία ζπζθεπή πνπ κεηαηξέπεη ηελ ηάζε ηνπ ξεύκαηνο από ρακειή ζε πςειή. Μία ζπζθεπή πνπ δηαλέκεη ην ξεύκα πςειήο ηάζεσο ζηνπο ζπηλζεξηζηέο (κπνπδί). Μία ζπζθεπή πνπ θαηαζηέιιεη ηα παξάζηηα. Ο πνιιαπιαζηαζηήο είλαη ν κεραληζκόο πνπ αλνξζώλεη ην ξεύκα. Τν ξεύκα δίδεηαη από ηνλ ζπζζσξεπηή (κπαηαξία) ζε 12 βνιη θαη ν πνιιαπιαζηαζηήο ην αλνξζώλεη ζε έσο βνιη. Τα κπνξληό βέιε δείρλνπλ ηνλ κεραληζκό. ηε ζπλέρεηα ν πνιιαπιαζηαζηήο κεηαθέξεη ην ξεύκα ζηνλ δηαλνκέα θαη ν δηαλνκέαο ην θαηαλέκεη ζηα κπνπδί (αλαθιεθηήξεο), νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ην δηαλέκνπλ ζηνπο θπιίλδξνπο (ζαιάκνπο θαύζεο). Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα κπνπδί, ρξεηάδεηαη ξεύκα πςειήο ηάζεο. α κπνπδί κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνύλ ηνλ ζπηλζήξα ζηνλ ζάιακν θαύζεο. Παξαηεξήζηε όηη ην θαιώδην πνπ θεύγεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζηή πεγαίλεη ζην δηαλνκέα θαη από εθεί ζηα κπνπδί. Δξώηεζε 52 Πόηε παζαίλεη δεκηά ν ζπζζωξεπηήο: Όηαλ παξακείλεη γηα πνιύ θαηξό αρξεζηκνπνίεηνο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε (ζπκπιεξώλεηε) ην θαηάιιειν πγξό. Όηαλ ην πγξό θαιύπηεη ηειείσο ηηο πιάθεο ηνπ ζπζζσξεπηή. Ο ζπζζσξεπηήο ( κπαηαξία) απνζεθεύεη ρεκηθή ελέξγεηα θαη απνδίδεη ειεθηξηθή. Όηαλ ην όρεκά ζαο παξακείλεη ζε αθηλεζία αλ γηα παξάδεηγκα έρεηε έλαλ κήλα λα βάιεηε κπξνζηά ηνλ θηλεηήξα, ε κπαηαξία ράλεη ηελ ελέξγεηά ηεο. Απηό ηζρύεη γηα όιεο ηηο κπαηαξίεο θιεηζηνύ ή αλνηρηνύ ηύπνπ. η κπνξείηε λα θάλεηε: -Να ζέηεηε εζείο ή θάπνηνο άιινο ηνλ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία ζε κεζαίεο ζηξνθέο (πεξίπνπ 3.000) δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη γηα δύν ιεπηά, ρσξίο λα θηλείηε ην όρεκα. Απηό ζα θξαηήζεη ηελ κπαηαξία θνξηηζκέλε. ΤΝΗΑΑΗ, εάλ ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο. -Να θνξηίζεηε ηελ κπαηαξία ζαο πιήξσο, πξηλ αθηλεηνπνηήζεηε ην όρεκά ζαο, νδεγώληαο ην θάπνηα ρηιηόκεηξα κε κέζεο έσο πςειέο ζηξνθέο θαη, όηαλ ζα ην αθηλεηνπνηήζεηε, λα αθαηξέζεηε ηνπο πόινπο (αξλεηηθό-ζεηηθό). Όηαλ απνθαζίζεηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά, ην πηζαλόηεξν είλαη λα ιεηηνπξγήζεη, εθηόο θαη αλ δηακέλεηε ζε πεξηνρή κε θξύεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. Θεζζαινλίθε, Γξάκα θ.α.), νπόηε, εάλ κελ έρεηε θνξηηζηή κπαηαξηώλ, θνξηίζηε ηελ κπαηαξία θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ή κεηαθέξεηε ηελ κπαηαξία ζε έλαλ ειεθηξνιόγν, γηα λα ηε θνξηίζεη ζε εηδηθό θνξηηζηή. -Δάλ ηα αλσηέξσ ζάο θαίλνληαη δύζθνια ή αδύλαηα, κεηαθέξεηε ηελ κπαηαξία ζε έλαλ ειεθηξνιόγν θαη ζα ηε ζπληεξήζεη εθείλνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αθηλεζίαο, ην θόζηνο δελ ζα είλαη απαγνξεπηηθό. 12

13 ΖΜΑΝΖ ΓΔΝΗΚΑ Οη πηλαθίδεο απνηεινύλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ εξσηήζεσλ. Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή, δηόηη ζε απηό ην θεθάιαην ζα εμεγεζεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζεσξίαο. Να δηεπθξηλίζνπκε όηη, όηαλ βιέπεηε πηλαθίδεο, δελ αξθεί λα γλωξίδεηε ηη ζεκαίλεη ην ζήκα πνπ βιέπεηε, αιιά ζα πξέπεη λα γλωξίδεηε θαη ηη ζα πξέπεη λα θάλεηε εζείο θαη νη άιινη ρξήζηεο ηωλ δξόκωλ, πώο δειαδή ζα αληηδξάζεηε ζε θάζε πεξίπηωζε. Οη πηλαθίδεο ρωξίδνληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 1 1. Αλαγγειίαο θηλδύλνπ: είλαη ζρήκαηνο ηξηγσληθνύ, κε θόθθηλν πεξίγξακκα θαη θίηξηλν θόλην, θαη ζαο πξνεηδνπνηνύλ όηη θάπνηνο θίλδπλνο ππάξρεη πνιύ θνληά ζαο. Διαηηώζηε ηαρύηεηα θαη πξνζέμηε ηη απεηθνλίδεη ην ζήκα (βιέπε εηθόλα 1) Πηλαθίδεο απαγνξεπηηθέο: έρνπλ θόθθηλν πεξίγξακκα θαη άζπξν θόλην θαη ππνδειώλνπλ απαγόξεπζε. Όηαλ βιέπεηε απηέο ηηο πηλαθίδεο, πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη ππάξρεη θάπνηα απαγόξεπζε κπξνζηά ζαο, ε νπνία ζα απεηθνλίδεηαη κέζα ζην ζήκα (βιέπε εηθόλα 2). 3. Πηλαθίδεο πιεξνθνξηαθέο: είλαη πηλαθίδεο ηεηξάγσλεο, είηε ρξώκαηνο κπιε, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε δξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο, όπνπ ην κέγηζην όξην είλαη 110 ρικ./ώξα (βιέπε εηθόλα 3) θαη ζε όιν ην ππόινηπν δίθηπν, δειαδή επαξρηαθό κε όξην 90 ρικ./ώξα θαη πόιεσλ κε 50 ρικ./ώξα, θαη ζε δξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο πόιεσλ π.ρ. Κεθηζίαο, όπνπ ην όξην είλαη 70 ρηι/ώξα, είηε πξάζηλεο, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε απηνθηλεηόδξνκνπο όπνπ ην κέγηζην όξην είλαη 130 ρικ./ώξα (βιέπε εηθόλα 4). Αθόκε ππάξρνπλ είηε αζπξόκαπξεο πηλαθίδεο ηηο νπνίεο ζα ηηο ζπλαληήζεηε ζε δξόκνπο ηνπηθνύ δηθηύνπ ( από ηελ κηα θσκόπνιε ζηελ άιιε), ζηηο νπνίεο ην όξην ζα θαζνξίδεηαη κε πηλαθίδεο θαη αλ δελ ππάξρνπλ ην όξην ζα ην ζεσξείζηε 90 ρηι/σξα. ειεπηαία είηε πηλαθίδεο ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο ρξώκαηνο θαθέ (βιέπε πηλαθίδα 6 ), όπνπ ην όξην ζα θαζνξίδεηαη κε πηλαθίδα θαη εάλ δελ ππάξρεη πηλαθίδα ζεσξείζηε ην όξην ηεο πόιεο 50 ρηι/ώξα Πηλαθίδεο ππνρξέωζεο ( αξηζηεξά): είλαη ζηξνγγπιέο, ρξώκαηνο κπιε, (βιέπε εηθόλα 7), πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε όινπο ηνπο δξόκνπο, όπσο θαη απαγνξεπηηθέο, ρξώκαηνο θόθθηλνπ, πνπ ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε ηεηξάγσλεο κπιε, νη νπνίεο ζεσξνύληαη θαη απηέο ππνρξέσζεο (βιέπε εηθόλα 8). 6. Πηλαθίδεο πξόζζεηεο: είλαη ρξώκαηνο αζπξόκαπξνπ (άζπξνο θόληνο, καύξν ζήκα), πνπ ηνπνζεηνύληαη καδί κε άιιεο πηλαθίδεο θαη όρη κόλεο ηνπο. Οη πηλαθίδεο απηέο ζα πξέπεη λα εξκελεύνληαη σο δεπγάξη (βιέπε ζηελ εηθόλα 9 ηελ αζπξόκαπξε πηλαθίδα πνπ είλαη θάησ από ην ηξίγσλν κε ην ζαπκαζηηθό). 9 13

14 Δξώηεζε 1 η πξέπεη λα θάλεηε βιέπνληαο απηό ην ζήκα ζε άιιε ζέζε πιελ θόκβνπ: Να ζηακαηήζεηε ζην ύςνο ηεο πηλαθίδαο θαη λα μεθηλήζεηε, όηαλ κπνξείηε λα ην πξάμεηε ρσξίο θίλδπλν. Να πεξάζεηε κε πξνζνρή, ρσξίο λα ζηακαηήζεηε. Όηαλ ιέεη όηη βιέπεηε ηελ πηλαθίδα ζε άιιε ζέζε πιελ θόκβνπ, δελ ελλνεί 4 ή 5 κέηξα πξηλ από ηνλ θόκβν, αιιά ηνπιάρηζηνλ κέηξα πξηλ από ηε δηαζηαύξσζε (βιέπε εηθόλα αξηζηεξά, ζέζε νρήκαηνο 1). Πξέπεη λα δηεπθξηλίζσ όηη, όηαλ βιέπεηε πηλαθίδα STOP, πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ΤΠΟΥΡΔΧΗΚΑ, αθόκε θαη αλ δελ έξρεηαη θάπνην όρεκα ή πεδόο, θαη όρη λα ειαηηώζεηε ηαρύηεηα θαη, αθνύ ειέγμεηε ηε δηαζηαύξσζε, λα μεθηλήζεηε. ν ζεκείν ζην νπνίν ζηακαηάηε εμαξηάηαη από ην ζεκείν όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ζήκα ηνπ ΟΠ θαη από ην αλ ππάξρνπλ θαη άιιεο δηαγξακκίζεηο. 1ε Πεξίπηωζε: Μπνξεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλν 40 κέηξα πξηλ από ηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ. Οπόηε ζα ζηακαηήζεηε εθεί πνπ είλαη ην ΟΠ (ζέζε νρήκαηνο 1, ζηελ άζπξε γξακκή) αθόκε θαη αλ δελ ππάξρεη γξακκή αθηλεηνπνίεζεο. Ο ιόγνο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ζηνπ εθεί είλαη δηόηη θηλνύληαη ζην ζεκείν εθείλν νρήκαηα θαη πεδνί, θαη πξέπεη λα ηνπο παξαρσξήζεηε πξνηεξαηόηεηα. ν ΟΠ απηό δελ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε δηαζηαύξσζε, πνπ ζεκαίλεη όηη δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα ζηακαηήζεηε εθ λένπ ζηε δηαζηαύξσζε (ζέζε 3). Απηά ηα ζήκαηα ηα ηνπνζεηνύλ ζπλήζσο κπξνζηά από ηηο νηθίεο θάπνησλ επσλύκσλ (πνιηηηθώλ θιπ.), γηα λα κπνξνύλ λα βγαίλνπλ κε άλεζε θαη γηα λα κελ είλαη ππεύζπλνη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, θαζώο θαη ζε θάπνηα επηθίλδπλα ζεκεία όπνπ θηλνύληαη θπξίσο πεδνί. 2ε Πεξίπηωζε:. Μπνξεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε ζέζε 4-5 ηνπ ζρήκαηνο, πξηλ από ηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ, εθεί όπνπ είλαη ζηακαηεκέλν ην όρεκα 2. Δδώ κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: 1. Να ππάξρεη γξακκή αθηλεηνπνίεζεο άζπξε (βιέπε άζπξε, ζπλερή γξακκή ζηε βάζε ηεο πηλαθίδαο ΟΠ, ζέζε νρήκαηνο 2), νπόηε ζα θάλεηε ην πξώην ζηακάηεκα ζηελ άζπξε γξακκή πνπ βιέπεηε θαη ζα θάλεηε θαη αθόκε έλα ζηακάηεκα ζηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ (εθεί πνπ είλαη ε δηαθεθνκκέλε άζπξε γξακκή βιέπε ζέζε νρήκαηνο 3), γηα λα ειέγμεηε γηα εξρόκελα νρήκαηα. Δάλ ζηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο 2 ππάξρεη γξακκή ΟΠ κε γξακκέλε πάλσ ηεο ηε ιέμε ΟΠ θαη δελ ππάξρεη θάζεηε ζήκαλζε (ΟΠ), δελ είλαη ππνρξεσηηθό θαη απαξαίηεην λα ζηακαηήζεηε. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο δελ ζεσξείηαη όηη έρεηε παξαβηάζεη ΟΠ, πξέπεη λα ππάξρεη ε θάζεηε ζήκαλζε (πηλαθίδα). 2. Να κελ ππάξρεη θαζόινπ άζπξε γξακκή ή λα είλαη ηνπνζεηεκέλε εθεί όπνπ είλαη ε θίηξηλε δηαθεθνκκέλε (ζέζε νρήκαηνο 3), νπόηε ζα ζηακαηήζεηε κόλν ζηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ, γηα λα ειέγμεηε γηα εξρόκελα νρήκαηα. 3. Να ππάξρνπλ ζηαζκεπκέλα νρήκαηα αξηζηεξά θαη δεμηά ζηνλ δξόκν (νρήκαηα 5 θαη 6) πνπ πξόθεηηαη λα εηζέιζεηε, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεηε θαιή νξαηόηεηα (δείηε ηηο γξακκέο νξαηόηεηαο, πξάζηλεο θαη κπιε), νπόηε ζα ζηακαηήζεηε ζηελ πξνέθηαζε ησλ πεδνδξνκίσλ (θίηξηλε δηαθεθνκκέλε, ζέζε νρήκαηνο 3), ζηε ζπλέρεηα ζα ζηακαηήζεηε θαη ζηελ θόθθηλε δηαθεθνκκέλε (ζέζε νρήκαηνο 4), γηα λα θάλεηε ελδειερή έιεγρν, θαη ακέζσο ζα βάιεηε πξώηε θαη ζα πξνρσξήζεηε ζηγά - ζηγά έμσ, παηηλάξνληαο ηνλ ζπκπιέθηε, ώζηε λα ειέγμεηε γηα εξρόκελα νρήκαηα θαη, όηαλ βεβαησζείηε όηη δελ έξρνληαη νρήκαηα, θεύγεηε όζν γίλεηε πην γξήγνξα κπνξείηε. Γείηε ηηο γξακκέο νξαηόηεηαο, γηα λα δηαπηζηώζεηε πόζν ζνβαξή κπνξεί λα είλαη ε θαηάζηαζε. Γείηε πόζν κεγαιύηεξε νξαηόηεηα από ηηο πξάζηλεο ζάο εμαζθαιίδνπλ νη κπιε γξακκέο Φαληαζηείηε ηα νρήκαηα 5 θαη 6 λα ήηαλ θνξηεγά, πόζν πεξηνξηζκέλε νξαηόηεηα ζα είραηε. Γηα ην πνηνο ζα θηαίεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο αλαθέξνπκε ζε άιιν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ. 14

15 Δξώηεζε 2 Όηαλ ζπλαληάηε απηόλ ηνλ ζπλδπαζκό πηλαθίδωλ, νδεγείηε ζε δξόκν κε πξνηεξαηόηεηα: ΝΑΗ ΟΧΙ β γ γ Να δηεπθξηλίζνπκε όηη ε ηξηγσληθή πηλαθίδα από κόλε ηεο ζαο ελεκεξώλεη όηη πξέπεη λα παξαρσξήζεηε πξνηεξαηόηεηα ζε όια ηα νρήκαηα πνπ θηλνύληαη ζηε δηαζηαύξσζε, εθηόο θαη αλ ππάξρνπλ ίδηα ζήκαηα, νπόηε ηζρύεη ε εθ δεμηώλ α α β πξνηεξαηόηεηα. νπνζεηώληαο ηελ πξόζζεηε (αζπξόκαπξε πηλαθίδα) θάησ από ηελ ηξηγσληθή, ν λνκνζέηεο, αιιάδεη εληειώο ηελ εξκελεία ηεο θαη ηε ζεκαζία ηεο. πγθεθξηκέλα, δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηα νρήκαηα πνπ θηλνύληαη ζηε δηαδξνκή β πξνο γ (παρηά καύξε ισξίδα). Δζείο είζηε ην όρεκα α, θαη επνκέλσο παξαρσξείηε πξνηεξαηόηεηα ζηα νρήκαηα δεμηά θαη απέλαληί ζαο, δειαδή ζηε δηαδξνκή β πξνο γ θαη αληίζηξνθα (γ πξνο β). Δάλ ζέιεηε λα θηλεζείηε ζηε δηαδξνκή α πξνο γ, ζα έρεηε πξνηεξαηόηεηα όηαλ εηζέιζεηε ζηε δηαδξνκή πνπ δείρλεη ε παρηά ισξίδα, εάλ ζέιεηε λα θηλεζείηε από ηελ α πξνο δ, δελ έρεηε πξνηεξαηόηεηα. Δξκελεύζηε αλαιόγσο θαη ηηο άιιεο δηαδξνκέο. Όηαλ πιεζηάδεηε ζε ηέηνηεο δηαζηαπξώζεηο, απαηηείηαη γξήγνξε ζθέςε θαη αληίδξαζε, εάλ δελ κπνξείηε λα ην επηηύρεηε, ζηακαηήζηε λα ζθεθζείηε ηη πξέπεη λα θάλεηε ή παξαρσξήζηε πξνηεξαηόηεηα ζε όινπο, σο λένη νδεγνί είλαη αλακελόκελν λα έρεηε ηέηνηα πξνβιήκαηα. ΓΔΗΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΟΔΡΑ Ο ΒΗΒΗΟ 15

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Σν ζύζηεκα «Αλαβάηεο Μεραλή» Μεραλή Αλαβάηεο Δμσηεξηθνί παξάγνληεο Απμεκέλε πξνζνρή Αιθνόι Φάξκαθα σκαηηθή θνύξαζε Δξσηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα