ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ"

Transcript

1 1

2 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην 5 Βηνγξαθηθό πγγξαθέσλ 6 Καλνληζκόο ζρνιήο 6 Κσδηθνί δηπισκάησλ 7 Κεθάιαην 1 Έξεπλα γηα ηελ ζσζηή ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ 12 Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη θαλνληζκόο εθπαίδεπζεο 13 Απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ησλ ΥΟΧΝ ΟΓΖΓΖΖ 16 Παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρνιώλ νδήγεζεο θαη ππνςεθίσλ νδεγώλ. 17 Κεθάιαην 2 Ννκνζεζία γηα ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ΜΟΟ-ΔΠΗΒΑΗΚΟ-ΦΟΡΖ-ΔΧΦΟ -ΠΔΗ 20 Τπνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ εμεηαζηώλ, παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηξόπνο εμέηαζεο 28 Αλάιπζε ησλ εληνιώλ ησλ εμεηαζηώλ 33 Πσο ζα δηεθδηθήζεηε ηα δηθαηώκαηά ζαο 34 Γηαδηθαζίεο εμεηάζεσλ Θεσξεηηθά-Πξαθηηθά 34 η νδεγείηε κε θάζε ΑΓΔΗΑ ΟΓΖΓΖΖ ΜΟΟ------ΔΠΗΒΑΗΚΟ 37 Τπνβνιή ΑΝΑΦΟΡΧΝ από Δμεηαζηέο -Δθπαηδεπηέο-ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 38 Κεθάιαην 3 Πξνθνξηθέο εξσηήζεηο εμεηαζηώλ γηα επηβαηηθό -κνηνζηθιέηεο - θνξηεγό 41 Δξωηήζεηο εμεηαζηώλ ζηα ΑΓΓΗΚΑ- EXAMINERS' ORAL QUESTIONS IN ENGLISH 53 Πιεξνθνξίεο γηα αηύρεκα 57 Κεθάιαην 4 Δλέξγεηεο ζε πηώζε ζε βαζηά ύδαηα 58 Έμνδνο από απηνθηλεηόδξνκν 59 Δπηζεηηθή θαη ακπληηθή νδήγεζε 61 Οδήγεζε ζε απηνθηλεηόδξνκν 63 η είλαη ην ΠΑΗΜΑ θαη ην ΠΖΜΜΔΖΜΑ 65 Υξήζε θιαο-αιαξκ θιάμνλ 65 2

3 Κεθάιαην 5 Δπεμεγήζεηο ΘΔΧΡΗΑ θαη ΑΚΖΔΧΝ Γεληθά πεξί εμεηάζεσλ 67 πληήξεζε θαη επηζθεπή. 1-50, ήκαλζε 1-30, 31-60, 61-90, , , , , , Γηαζηαπξώζεηο 1-10, 11-40, 41-70, 71-90, Απνζηάζεηο 190 Κεθάιαην 5 ΤΝΔΥΔΗΑ Δγθαηάζηαζε ζηελ ζέζε ηνπ νδεγνύ 198 Κύξηα όξγαλα ηνπ νρήκαηνο 202 ΑΚΟΟ (Οηλνπλεπκαηώδε πνηά) 209 Πξνζπεξάζεηο 214 Θέζε ζην νδόζηξσκα 231 Γηαδξνκέο 1-25, 26-32, Απηνθηλεηόδξνκνο 255 Έθηαθηεο θαηαζηάζεηο 265 Οδήγεζε ζε βνπλό 271 Οηθνλνκηθή νδήγεζε 277 Μεησκέλε πξόζθπζε θαη νδήγεζε 280 Γηνηθεηηθνί θαλόλεο 285 Οξαηόηεηα θαη νδήγεζε 290 ηξνθέο 295 ηάζε ζηάζκεπζε 301 πκπεξηθνξά ζε αηύρεκα 314 πλύπαξμε 1-31, αρύηεηα 335 3

4 ISBN: Copyright C ΑΘΖΝΑ 2015 Απόζηνινο Μπνπγαηζάο πύξνπ έθθα 6, Μαξνύζη Απαγνξεύεηαη ε νιηθή ή κεξηθή αλαηύπσζε ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ εηθόλσλ κε θάζε κέζν θαζώο θαη ε δηαζθεπή, ε πξνζαξκνγή, ε κεηαηξνπή θαη ε θπθινθνξία ηνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ζπγγξαθέα Άξζξν 3 ηνπ λ. 2121/ ε ΔΚΓΟΖ 2015 Γηάζεζε-Πιεξνθνξίεο Απ. Μπνπγαηζάο Κέληξν Δθπαίδεπζεο Οδήγεζεο θαη Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ πύξνπ έθθα 6, Μαξνύζη κ από ΖΑΠ Ακαξνπζίνπ ει Φαμ Κηλ

5 ΑΠΟΦΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ ΓΗΑ Ο ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ Οη καζεηέο καο ππήξμαλ νη εκπλεπζηέο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί απηό ην εγρεηξίδην ζηελ παξνύζα κνξθή ηνπ. Ζ ύιε ηνπ εγρεηξηδίνπ μεθίλεζε σο δηδαθηέα ύιε ησλ καζεκάησλ ζεσξίαο, πνπ δηδαζθόηαλ θαη ζπλερίδεη λα δηδάζθεηαη αθόκε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηεο ζρνιήο. ε θάζε επόκελε δηδαζθαιία ειάκβαλαλ ρώξα νη απαξαίηεηεο βειηηώζεηο θαη αιιαγέο, κέρξηο όηνπ ην εγρεηξίδην λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ ζεκεξηλή κνξθή. α ζρόιηα θαη νη παξαηεξήζεηο ησλ ππνςεθίσλ νδεγώλ ήηαλ πνιύ ζεκαληηθά ζην λα βειηησζεί ν ηξόπνο απόδνζεο ηνπ θεηκέλνπ, κε ζηόρν ηε βέιηηζηε κεηαδνηηθόηεηα. Θα αλαθεξζνύκε ζε κεξηθά από ηα ζρόιηα πνπ καο έρνπλ θάλεη θάπνηνη ππνςήθηνη: «Ζ πιεζώξα εηθόλσλ, παξαζηάζεσλ θαη ζρεκάησλ θάλεη ην εγρεηξίδην θαηαλνεηό θαη από ηνλ πην αδαή πεξί ην απηνθίλεην, δειαδή απηόλ πνπ δελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα ην αληηθείκελν». «Γηαβάδνληαο ην εγρεηξίδην, είκαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζσ πνιιά βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ νδήγεζε ηνπ νρήκαηόο κνπ. «Θεσξώ ηνλ εαπηό κνπ ηπρεξό πνπ έπεζε ζηα ρέξηα κνπ απηό ην εγρεηξίδην. Μπνξώ λα θαηεπζύλσ ηηο δπλαηόηεηέο κνπ απνηειεζκαηηθά, γηαηί έρσ πιήξε ελεκέξσζε». «Χο γπλαίθα απέθηεζα κηα ηέηνηα αίζζεζε ηνπ ρώξνπ, πνπ κε θάλεη αλίθεηε αθόκε θαη από ην θαιύηεξν αξζεληθό. ην εγρεηξίδην αλαθέξνληαη πνιινί πξαθηηθνί θαλόλεο γηα θάζε γνύζην». «Χο πηπρηνύρνο νδεγόο δηάβαζα ην εγρεηξίδην θαη απέβαια όιεο ηηο θνβίεο πνπ είρα ζρεηηθά κε ηελ νδήγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ, δειαδή πήξα γλώζεηο ζεκαληηθέο θαη απινπζηεπκέλεο, πνπ δελ ηηο είρα ζθεθηεί, θαη ηηο εθάξκνζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. «Απόιαπζα ηελ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή θαη γξήγνξε νδήγεζε ζε αθξαίεο ζπλζήθεο, ηεη α θε, ζηακάηεκα ρσξίο θξέλα, θξελάξηζκα κέζα ζηε ζηξνθή, νδήγεζε ζε βξνρή θαη ρηόλη, αγσληζηηθή νδήγεζε, ζθήλεο θιπ.». «Με ραξνπνίεζε θαη κε ελζνπζίαζε ηδηαίηεξα ην γεγνλόο όηη θάπνηνο επαγγεικαηίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ κίιεζε μεθάζαξα κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε θαη όρη ην ζπκθέξνλ ησλ ζπληερληώλ». α ζρόιηα ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο καο βνήζεζαλ λα ηειεηνπνηήζνπκε ην εγρεηξίδην θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ νδεγώλ. νπο επραξηζηνύκε όινπο, όπσο θαη εζάο πνπ επηιέμαηε λα πξνκεζεπηείηε ην εγρεηξίδην. ας εστόμαστε καλή ανάγνωση και πολλά τιλιόμετρα τωρίς ατστήματα. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Ζ ρνιή Οδεγώλ είλαη κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη απαζρνινύληαη ζε απηήλ ν Απόζηνινο Μπνπγαηζάο θαη ν Ησάλλεο Μπνπγαηζάο καδί κε ζπλεξγάηεο. Βηνγξαθηθό Απνζηόινπ Μπνπγαηζά Ζκεξνκελία Γέλλεζεο 13/05/1943 Πηπρηνύρνο Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Έρεη εξγαζζεί ζην Καλαδά γηα 7 ζπλερή ρξόληα ζηελ ΗΒΜ International θαη ζηελ Διιάδα γηα 8 ζπλερή ρξόληα ζηελ GOODYEAR ειαζηηθά, κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ αλαιπηή. Από ην 1986 δηαηεξεί ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε (ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ-ΚΔΘΔΤΟ) ζην Μαξνύζη, νδόο Πιαζηήξα 12. Βηνγξαθηθό Ηωάλλε Μπνπγαηζά Ζκεξνκελία Γέλλεζεο 05/02/1981 Δίλαη Πηπρηνύρνο ηνπ ΔΗ Μεραλνινγίαο Κνδάλεο. Πηπρηνύρνο ΗΔΚ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΧΝ. Έρεη εξγαζζεί γηα 2 ρξόληα ζε γξαθείν κεραλνινγηθώλ κειεηώλ θαη εδώ θαη έμη ρξόληα απαζρνιείηαη ζηε ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ, κε όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή: δηδαζθαιία ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ καζεκάησλ γηα όια ηα νρήκαηα, ΠΔΗ θιπ. Μαξνύζη 31 Μαΐνπ 2015 Γηα ηε ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ-ΚΔΘΔΤΟ 5

6 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ KAI ΑΠΑΗΖΔΗ ΔΞΔΑΧΝ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΠΡΟΟΝΧΝ KAI ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Οη εκπιεθόκελνη ζηηο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ (ππνςήθηνη, εθπαηδεπηέο, εμεηαζηέο) πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη έρνπλ ππνρξεώζεηο αιιά θαη απαηηήζεηο, θαλόλεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ. ην κέξνο απηό ζα αλαθεξζνύκε ζηηο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ εμεηαζηώλ. Να θάλω κηα ζεκαληηθή εηζαγωγηθή παξαηήξεζε εδώ. Όια όζα ζηειηηεύσ ζηε ζπλέρεηα δελ ζεκαίλεη όηη ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο εμεηαζηέο, ππάξρεη κηα κηθξή κεηνςεθία πνπ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά, ε νπνία όκσο αξθεί γηα λα δεκηνπξγήζεη, γηα ην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ, πνιύ αξλεηηθέο εληππώζεηο ζηνπο ππνςεθίνπο θαη ζηελ θνηλσλία γεληθόηεξα, κε ηα γλσζηά ζρόιηα πεξί ρξεκαηηζκνύ θ.ι.π., νη νπνίνη (ππνςήθηνη) βιέπνπλ ηνπο εμεηαζηέο γηα κία θνξά θαη ηνπο ζεσξνύλ κπακπνύιεο, ελώ νη εθπαηδεπηέο ηνύο βιέπνπλ θαζεκεξηλά, θαηά ζπλέπεηα γλσξίδνπλ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο. Χζηόζν, ε επζύλε βαξαίλεη όινπο ηνπο εμεηαζηέο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηέο, γηαηί δελ θαηαγγέιινπλ ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Γείηε πνιύ πεξηζζόηεξα κέζα ζην βηβιίν ΥΟΗΑΜΟ ΔΝΟΧΝ ΔΞΔΑΧΝ Πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εμέηαζε; Τπεύζπλνο ηεο εμέηαζεο είλαη ν παξώλ εθπαηδεπηήο. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ππόινγνο είλαη ν εθπαηδεπηήο θαη όρη ν ππνςήθηνο, εθηόο θαη αλ ν ππνςήθηνο αξλεζεί πεηζκαηηθά λα εθηειέζεη ηηο εληνιέο ηνπ εθπαηδεπηή ή θάλεη ην δηθό ηνπ, γηαηί θξίλεη όηη είλαη ην ζσζηό. Δπνκέλσο νη εληνιέο ηνπ εθπαηδεπηή έρνπλ πξνηεξαηόηεηα από ηηο εληνιέο ησλ εμεηαζηώλ, πνπ ζεκαίλεη όηη, εάλ ν εθπαηδεπηήο δίλεη δηαθνξεηηθή εληνιή από απηή ησλ εμεηαζηώλ, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα εθηειέζνπλ ηελ εληνιή ηνπ εθπαηδεπηή θαη ε δηαθνξά ζα ιπζεί κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ εμεηαζηώλ. Οη εμεηαζηέο δελ δηθαηνύληαη λα δίλνπλ παξάλνκεο εληνιέο ζηνπο ππνςεθίνπο, παξά κόλν αθνύ ελεκεξώζνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο πξώηα θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ην εγθξίλεη ν εθπαηδεπηήο. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα παξάλνκσλ εληνιώλ, ηα νπνία αλαθέξσ ζε άιιν θεθάιαην απηνύ ηνπ βηβιίνπ. ΟΓΖΓΖΖ Δ ΑΤΟΚΗΝΖΟΓΡΟΜΟΤ ΑΥΔΗΑ ΚΤΚΟΦΟΡΗΑ- ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ-ΠΟΔΧ Α. Να δηεπθξηλίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νδνύ: 1. ΑΤΟΚΗΝΖΟΓΡΟΜΟ: Όξην ηαρύηεηαο 130 ρικ./ώξα. Έρεη 3 ισξίδεο θπθινθνξίαο, ισξίδα ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ θαη θεληξηθό ππεξπςσκέλν δηάδσκα. Έρεη επίζεο εηδηθνύο ρώξνπο γηα ζηάζκεπζε. Απηνθηλεηόδξνκνο είλαη ν Αζελώλ-ακίαο, ζηα ζεκεία όπνπ ππάξρνπλ πξάζηλεο πηλαθίδεο, θαη ηαρείαο θπθινθνξίαο, όπνπ ππάξρνπλ κπιε πηλαθίδεο. 2. ΑΥΔΗΑ ΚΤΚΟΦΟΡΗΑ Όξην ηαρύηεηαο 110 ρικ./ώξα. Έρεη 2 ισξίδεο θπθινθνξίαο, ισξίδα εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ππεξπςσκέλν δηάδσκα ζηε κέζε. έηνην δξόκνη είλαη ν Αζελώλ-Παηξώλ θαη Αζελώλ-ακίαο, όπνπ έρεη κπιε πηλαθίδεο. 3. ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΡΟΜΟ: Όξην ηαρύηεηαο 90 ρικ./ώξα. Έρεη 1 ή 2 ισξίδεο θπθινθνξίαο αλά θαηεύζπλζε θαη κπνξεί λα έρεη θεληξηθό δηάδσκα ζηε κέζε ή όρη. Γελ έρεη σζηόζν ισξίδα ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ αιιά έξεηζκα, ην νπνίν είλαη ιίγν πην ζηελό από ηε ισξίδα εθηάθηνπ αλάγθεο (βιέπε δηαθνξέο πην θάησ). Δπαξρηαθόο δξόκνο ζεσξείηαη ν δξόκνο από Γηόλπζν πξνο Νέα Μάθξε, θαη έρεη κπιε πηλαθίδεο, 4- ΟΠΗΚΟΤ ΓΗΚΤΟΤ. Δίλαη νδνί πνπ ζπλδένπλ πόιεηο νη ρσξηά ζηελ επαξρία θαη έρεη αζπξόκαπξεο πηλαθίδεο. ν όξην ηαρύηεηνο ζα θαζνξίδεηαη κε πηλαθίδεο θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζεσξείζηε ην όξην ησλ επαξρηαθώλ δει 90 ρηι/ώξα 4. ΑΥΔΗΑ ΚΤΚΟΦΟΡΗΑ ΠΟΔΧ: Όξην ηαρύηεηαο 70 ρικ./ώξα. Έρεη ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ θαη νη νδνί αρείαο Κπθινθνξίαο εθηόο πόιεσο. έηνηνη δξόκνη ππάξρνπλ ζε κεγάιεο πόιεηο, π.ρ. ζηελ Αζήλα είλαη ε Κεθηζίαο, ε πγγξνύ, ε Μεζνγείσλ, ν Παξαιηαθόο θ.ά., θαη ζεκαίλνληαη κε πηλαθίδεο κπιε ρξώκαηνο. 5. ΟΓΟΗ ΠΟΔΧΝ. Όξην ηαρύηεηαο 50 ρικ./ώξα. Πξόθεηηαη γηα νδνύο κε 1 ή 2 ισξίδεο αλά θαηεύζπλζε, ρσξίο δηαρσξηζηηθό ζηε κέζε. Δίλαη δξόκνη πνπ ζα έρνπλ κπιε πηλαθίδεο. 6

7 ΓΗΑΦΟΡΔ κεηαμύ ισξίδαο ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ, πνπ ηε ζπλαληάκε ζε απηνθηλεηόδξνκνπο θαη ηαρείαο θπθινθνξίαο, θαη ηνπ ΔΡΔΗΜΑΟ, πνπ ην ζπλαληάκε ζε επαξρηαθνύο δξόκνπο: ΧΡΗΓΑ ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ (ΔΑ, βιέπε εηθόλα 6, θόθθηλν βέινο) ππάξρεη γηα λα δηεπθνιύλεη ηνπο νδεγνύο πνπ επηζπκνύλ λα αιιάμνπλ ειαζηηθό, λα επηζθεπάζνπλ θάπνηα κεραληθή βιάβε ή λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ηειέθσλν εθηάθηνπ αλάγθεο. Γελ επηηξέπεηαη λα νδεγείηε ζηε ΔΑ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, παξά κόλν γηα ιίγα κέηξα, γηα λα ζηακαηήζεηε γηα ηε δηόξζσζε ηεο δεκηάο. Δάλ έρεηε επηβάηεο ζην όρεκά ζαο, ηνπο δεηάηε λα πεξάζνπλ πίζσ από ηηο κπάξεο θαη λα κελ θπθινθνξνύλ κέζα ζηε ΔΑ. ΠΡΟΟΥΖ! Τπάξρνπλ πνιινί αζπλείδεηνη νδεγνί, νη νπνίνη νδεγνύλ κνλίκσο κέζα ζηε ΔΑ. Γελ επηηξέπεηαη επίζεο λα ζηακαηήζεηε ζηε ΔΑ γηα λα απαληήζεηε ζην θηλεηό ή λα μεθνπξαζηείηε, ππάξρνπλ εηδηθνί ρώξνη γη απηόλ ηνλ ζθνπό. Όζνη ζέινπλ λα νδεγήζνπλ αξγά, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε δεμηά ισξίδα θπθινθνξίαο θαη όρη ηε ΔΑ. Μελ μερλάηε όηη ηζρύεη ν θαλόλαο πνπ επηηάζζεη όηη, όηαλ έρνπκε ζπλερή γξακκή, δελ κπνξνύκε λα νδεγνύκε δεμηά ηεο, παξά κόλν ζε αλάγθε (παξάθακςε ή αηύρεκα) θαη γηα πνιύ ιίγν. Ζ ΔΑ ρξεζηκνπνηείηαη θαη πάξα πνιύ ζπρλά από νρήκαηα εθηάθηνπ αλάγθεο (Ππξνζβεζηηθά θαη Πξώησλ βνεζεηώλ). ΔΡΔΗΜΑ. Τπάξρεη γηα ηνλ ίδην ιόγν πνπ ππάξρεη θαη ε ΔΑ (βιέπε Δηθόλα 5, ). ΠΡΟΟΥΖ! Από ηε ζηηγκή πνπ ην έξεηζκα έρεη ζπλερή γξακκή, απαγνξεύεηαη λα νδεγείηε δεμηά ηεο. Παξά ηαύηα, γηα λα δηεπθνιύλεηε ηελ θπθινθνξία, θαη ηδηαίηεξα ηα πξνζπεξάζκαηα άιισλ νρεκάησλ, θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη αξηζηεξά από ην έξεηζκα ρσξάεη κόλν έλα όρεκα (όπσο ζηελ εηθόλα 5), κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηηγκηαία ην έξεηζκα γηα λα ζαο πξνζπεξάζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επαλέιζεηε ζηε ισξίδα θπθινθνξίαο ΑΜΔΑ, απηό δείρλεη πνιύ θαιή θπθινθνξηαθή αγσγή. Πξνζέμηε, γηαηί ζην έξεηζκα νδεγνύλ πνιύ ζπρλά ζηελ επαξρία αγξνηηθά κεραλήκαηα ή θαη κηθξέο κνηνζηθιέηεο, παξάλνκα κελ, αιιά ην θάλνπλ. α όξηα ηαρύηεηαο πνπ παξέζεζα πην πάλσ είλαη ηα κέγηζηα. Δάλ ππάξρνπλ πηλαθίδεο πνπ δείρλνπλ θάπνηα άιια όξηα, ζα αθνινπζείηε απηέο ηηο πηλαθίδεο κέρξη λα ππάξμεη πηλαθίδα πνπ λα θαηαξγεί ηελ ήδε ππάξρνπζα. Ο ΚΟΚ δίλεη θάπνηνπο νξηζκνύο γηα ηηο αλσηέξσ νδνύο, σζηόζν εκείο δελ ζα επηθεληξσζνύκε ζηε δηεπθξίληζε ησλ λνκηθώλ νξηζκώλ θαη ζα αζρνιεζνύκε κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα έρεηε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. ΠΧ ΟΓΖΓΟΤΜΔ ΟΤ ΑΝΧΔΡΧ ΓΡΟΜΟΤ: Καηαξρήλ λα δηεπθξηλίζνπκε όηη ζηνλ ΚΟΚ ππάξρνπλ κόλν νη δηαθξίζεηο πνπ αλέθεξα πην πάλσ. Ζ ιέμε ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ζηνλ ΚΟΚ. Μηα Δζληθή Οδόο, όπσο ζπλεζίδνπκε λα ιέκε, γηα ηνλ ΚΟΚ κπνξεί λα είλαη απηνθηλεηόδξνκνο, ηαρείαο θπθινθνξίαο ή θαη επαξρηαθόο δξόκνο. ΔΗΟΓΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΔΧΝ: ηελ εηθόλα 1 πην θάησ βιέπεηε έλαλ απηνθηλεηόδξνκν, ν νπνίνο έρεη θαη ισξίδα επηηάρπλζεο. Ζ ισξίδα επηηάρπλζεο δηαθέξεη από ηηο ππόινηπεο ισξίδεο θπθινθνξίαο σο πξνο ην πάρνο ηεο γξακκήο θαη σο πξνο ηελ απόζηαζε πνπ ππάξρεη από θόςηκν ζε θόςηκν. Πξνζέμηε ζηελ εηθόλα 2 πόζν πην παρηά είλαη ε γξακκή ηεο ισξίδαο επηηάρπλζεο, ζπγθξηλόκελε κε ηε ηελ γξακκή ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο. ν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε ισξίδα επηβξάδπλζεο ηεο εηθόλαο 3. ηελ εηθόλα 4 βιέπεηε κηα δηαγξάκκηζε, ηελ νπνία ζε θάζε πεξίπησζε απαγνξεύεηαη λα ηελ παηήζεηε, εθηόο θαη εάλ έρεη γίλεη αηύρεκα. ε δηαγξάκκηζε ηεο εηθόλαο 4 ζα ηε ζπλαληήζηε ζην μεθίλεκα ηεο ισξίδαο επηηάρπλζεο θαη ζην ηειείσκα ηεο ισξίδαο επηβξάδπλζεο (δείηε εηθόλα 1 θαη 3, ζεκείν1 θαη 2 αληίζηνηρα), πνπ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξείηε ζηα ζεκεία απηά λα παηήζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαγξάκκηζε, πνιύ δε πεξηζζόηεξν λα ζηακαηήζηε, εθηόο θαη αλ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε. 7

8 Όηαλ εηζέξρεζηε ζε έλαλ απηνθηλεηόδξνκν, ζα πξέπεη λα θηλεζείηε ζηε ισξίδα επηηάρπλζεο, κέρξη λα επηηαρύλεηε γηα λα θζάζεηε ηα ρηιηόκεηξα ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη κέζα ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν (δει ζηελ δεμηά ισξίδα θπθινθνξίαο, βιέπε θαη ζρήκα 1), θαη ηδηαίηεξα όζν ε αξηζηεξή γξακκή είλαη δηαθεθνκκέλε(βιέπε εηθόλα 1). ην ζεκείν πνπ μεθηλάεη ε ζπλερήο δηαγξάκκηζε ζα πξέπεη λα έρεηε εηζέιζεη ζηελ ακέζσο αξηζηεξή ισξίδα θπθινθνξίαο(βιέπε ζρήκα 1, πνξεία νρήκαηνο). Γηα λα έρεηε κηα επηηπρεκέλε θαη απξόζθνπηε είζνδν, ζα πξέπεη ε ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηόο ζαο λα είλαη ιίγν κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο κπξνζηά από ην νπνίν πξνηίζεζηε λα εηζέιζεηε. Δάλ σζηόζν δίπια ζαο ππάξρεη κόλν έλα όρεκα, δελ ππάξρεη λόεκα λα κπείηε κπξνζηά ηνπ. Δπνκέλσο, εάλ ν δηπιαλόο ζαο νδεγεί κε 130 ρικ./ώξα, ηόηε εζείο πξέπεη λα παξαβηάζεηε ην όξην, γηα λα έρεηε επηηπρεκέλε είζνδν, δηαθνξεηηθά είλαη θαιύηεξα λα πεξηκέλεηε λα θύγεη ν δηπιαλόο θαη κεηά λα ζπλερίζεηε ηελ πξνζπάζεηα εηζόδνπ. ε θάζε πεξίπηωζε θξνληίζηε λα ξπζκίζεηε ηελ ηαρύηεηα, έηζη ώζηε λα κελ αλαγθαζηείηε λα ζηακαηήζεηε. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππθλή θπθινθνξία (κπνηηιηάξηζκα), ηνπνζεηήζηε ηνλ αξηζηεξό ηξνρό ηνπ νρήκαηόο ζαο ζηελ αξηζηεξή γξακκή ηεο ισξίδαο επηηάρπλζεο θαη, αθνύ έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηνλ αξηζηεξό δείθηε θαηεύζπλζεο, αξρίζηε λα κπαίλεηε βήκα- βήκα ζηελ ακέζσο αξηζηεξή ισξίδα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ζαο ην επηηξέςνπλ θαη δώζηε ρξόλν θαη ρώξν ζηνλ πίζσ θαη δηπιαλό ζαο λα αληηδξάζεη. Δίκαη βέβαηνο όηη θάπνηνο επγελήο ζα ζαο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα κπείηε ζηε ισξίδα ηνπ. Πξνζνρή όκσο, γηαηί ε επζύλε είλαη δηθή ζαο. Μελ μεράζεηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ αξηζηεξό δείθηε θαηεύζπλζεο ακέζσο κόιηο κπείηε ζηε ισξίδα επηηάρπλζεο θαη ηε ζηηγκή πνπ είζηε έηνηκνο λα κπείηε ζηελ πξώηε δεμηά ισξίδα θπθινθνξίαο γπξίζηε ην θεθάιη γηα λα θαιύςεηε ην ζθνηεηλό ζεκείν ηνπ θαζξέθηε ζαο. Δδώ ζα ήζεια λα ζαο εληνπίζω θαη λα ζαο ζπζηήζω όηη, εάλ νδεγείηε ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηε απηνύο πνπ εηζέξρνληαη από θάπνηα δηαζηαύξωζε, θαιό ζα είλαη λα κεηαθηλείζηε ζηε κεζαία ιωξίδα(ζρήκα 1, ζέζε νρήκαηνο ζηελ κεζαία ιωξίδα) κέρξη λα πεξάζεηε ηε δηαζηαύξωζε, πξνθεηκέλνπ νη εηζεξρόκελνη λα κπνπλ ζηε δεμηά ιωξίδα ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ ρωξίο δπζθνιία, θαη κεηά λα επαλέιζεηε ζηε δεμηά ιωξίδα. Μηα ηέηνηα ελέξγεηα θαλεξώλεη πνιύ θαιή θπθινθνξηαθή αγωγή. ΥΡΗΗ ΓΔΙΚΩΝ ΚΑΔΤΘΤΝΗ(ΦΑ) ΦΩΩΝ ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΗ (ΑΑΡΜ) ΚΑΙ ΗΥΗΙΚΗ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ (ΚΑΞΟΝ ή ΚΟΡΝΑ) ΦΧΑ ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ α θώηα εθηάθηνπ αλάγθεο ηα ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα πξνεηδνπνηήζνπκε ηνπ άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ όηη θάπνηα έθηαθηε θαη επηθίλδπλε θαηάζηαζε ππάξρεη κπξνζηά ηνπο. Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ θώησλ εθηάθηνπ αλάγθεο είλαη νη θάησζη: 1. Όηαλ ππάξρεη βιάβε ζην όρεκα θαη έρεη αθηλεηνπνηεζεί ζε νπνηνλδήπνηε δξόκν, είηε εκπνδίδεη ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ είηε όρη. 2. Όηαλ θηλείηαη ην όρεκα κε κεησκέλε ηαρύηεηα ιόγσ βιάβεο(θαη όρη γηαηί ραιαξώλνπκε ή ηεκπειηάδνπκε) όρη κόλν ζε δξόκν πνπ αλαπηύζζνληαη πςειέο ηαρύηεηεο, αιιά ζε νπνηνλδήπνηε δξόκν. Πξνζνρή! Δάλ ε ελέξγεηα απηή ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή ησλ άιισλ ρξεζηώλ ηνπ δξόκνπ, δελ ζα ην θάλεηε. 8

9 3. Όηαλ νδεγνύκε ζε δξόκνπο εθηόο πόιεσλ θαη ππάξρνπλ ζπλζήθεο ρακειήο νξαηόηεηαο (βξάδπ, νκίριε θιπ.) θαη ππθλήο θπθινθνξίαο, πνπ μαθληθά επηβξαδύλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, νδεγείηε ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν βξάδπ κε ηα θώηα αλακκέλα θαη είζαζηε ηειεπηαίνο ζε κηα ζεηξά ησλ απηνθηλήησλ, πνπ πεγαίλνπλ κε θαλνληθή ηαρύηεηα. Ξαθληθά ηα κπξνζηηλά νρήκαηα επηβξαδύλνπλ γηα θάπνηνλ ιόγν. όηε εζείο, πνπ είζηε ηειεπηαίνο, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ακέζσο ηα αιάξκ, παξάιιεια κε ην πάηεκα ησλ θξέλσλ, γηαηί νη αθνινπζνύληεο νδεγνί, ίζσο λα κελ αληηιεθζνύλ όηη άλαςαλ ηα θώηα ησλ θξέλσλ ιόγσ δηθήο ζαο επηβξάδπλζεο. Μελ μερλάηε όηη έρεηε ήδε ηα θώηα ζέζεο αλακκέλα (θόθθηλα). 4. Όηαλ έρεηε ζηαζκεύζεη ή ζηακαηήζεη (άιιν ην ζηακαηάσ θαη άιιν ην ζηαζκεύσ) θάπνπ θαη απαηηείηαη λα είζαζηε νξαηνί από άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ. Όηαλ γηα παξάδεηγκα ρξεηάδεηαη λα παξαιάβεηε ή λα παξαδώζεηε επηβάηεο ή απνζθεπέο ή έρεηε θάπνηνλ άιιν δηθαηνινγεκέλν ιόγν, ώζηε λα πξέπεη λα εκπνδίζεηε ηελ νπνηαδήπνηε θπθινθνξία. ΑΤΗΡΗ ΠΑΡΑΗΡΗΗ: Γελ ελεξγνπνηείηε ηα ΑΑΡΜ ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζηαζκεύεηε ή θάλεηε νπνηνλδήπνηε ειηγκό(βιέπε ιεπηνκέξεηεο πην θάησ). Να ρξεζηκνπνηείηε ηνπο δείθηεο θαηεύζπλζεο αλάινγα κε ην πξνο πνηα θαηεύζπλζε ειηζζόζαζηε. ΠΡΟΟΥΖ! Δίλαη μέγα και ανόητο λάθος λα ρξεζηκνπνηείηε θώηα εθηάθηνπ αλάγθεο γηα νπνηνλδήπνηε ειηγκό, θαη ηδηαίηεξα γηα ζηάζκεπζε. Θα κνπ πείηε «ε πιεηνςεθία ησλ νδεγώλ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ζηάζκεπζε ηα ΑΑΡΜ, εγώ πώο ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ΦΑ;» Ννκίδσ όηη έρεη έιζεη ε ώξα λα κάζεηε, θαη λα κάζεη θαη ε πιεηνςεθία ησλ νδεγώλ, πνηεο είλαη νη ζσζηέο ελέξγεηεο. θεθηείηε απηό πνπ ζα ζαο πω: Δγώ θαη απηνί πνπ γλωξίδνπλ ηνλ ΚΟΚ ηη θηαίλε πνπ ηνπο κπεξδεύεηε κε ηηο ελέξγεηέο ζαο θαη είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ θαη αηύρεκα. Δάλ γίλεη αηύρεκα, ε επζύλε ζα είλαη δηθή ζαο. ΓΔΗΚΔ ΚΑΔΤΘΤΝΖ νπο δείθηεο θαηεύζπλζεο ηνπο ρξεζηκνπνηείηε όηαλ ζέιεηε λα αιιάμεηε θαηεύζπλζε γεληθώο θαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 1. Όηαλ ζέιεηε λα ζηξίςεηε αξηζηεξά ή δεμηά. νπο ελεξγνπνηείηε κέηξα πξηλ από ην ζεκείν ηνπ ειηγκνύ. 2. Όηαλ ζέιεηε λα παξαθάκςεηε νπνηνδήπνηε εκπόδην. νπο ελεξγνπνηείηε όζν γίλεηαη πην λσξίο πξηλ από ην ζεκείν ηεο παξάθακςεο. ν θιαο ην ζβήλεηε ακέζσο κόιηο κεηαθηλήζεηε ην όρεκα ζηε δηπιαλή ειεύζεξε ισξίδα, θαη όρη όηαλ ζα πεξάζεηε ην όρεκα πνπ ζαο εκπνδίδεη, δηόηη ππάξρεη ελδερόκελν λα λνκίδνπλ όηη ζα ζηξίςεηε ή ζα ζηαζκεύζεηε, επεηδή έρεηε ην θιαο αλακκέλν. 3. Όηαλ ζέιεηε λα θάλεηε ειηγκό γηα ζηάζκεπζε, επηηόπνπ ζηξνθή ή γωλία δεμηά ή αξηζηεξά, ΠΡΟΟΥΖ!!! ΓΔΗΔ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΧΝ ΔΡΧΖΔΧΝ 1- ΤΝΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ Δξώηεζε 1 ε πεξίπηωζε αιιαγήο ειαζηηθνύ πξέπεη: Να μεζθίμεηε ειαθξά ηηο βίδεο (κπνπιόληα) πξηλ ζεθώζεηε ηνλ ηξνρό. Να βηδώζεηε πνιύ ζθηρηά ηνλ θαηλνύξην ηξνρό πξηλ θαηεβάζεηε ηνλ γξύιν. Όηαλ πξόθεηηαη λα αιιάμεηε ειαζηηθό, πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη ζα πξέπεη πξώηα λα μεζθίμεηε ηα κπνπιόληα ηνπ ηξνρνύ (βίδεο) θαη κεηά λα ζεθώζεηε ην όρεκα ζηνλ γξύιν, δηαθνξεηηθά ν ηξνρόο ζα γπξλάεη ειεύζεξα, θαη επνκέλσο δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα μεζθίμεηε ηα κπνπιόληα. Άιια κέηξα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πάξεηε, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεηε ειαζηηθό είλαη: 1. Δάλ ην όρεκα είλαη ζε θαηεθόξα-αλεθόξα, βάιηε έλαλ ηάθν ή κηα πέηξα ζηνλ ηξνρό πνπ δελ ζα ζεθώζεηε ηεο ίδηαο ή ηεο αληίζεηεο πιεπξάο (εκπξόο ή πίζσ), έηζη ώζηε λα ζπγθξαηεί ην όρεκα από ηελ θύιηζε. Πξνηηκήζηε ηελ αληίζεηε πιεπξά, εθηόο θαη αλ δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη (βιέπε πξάζηλα βέιε). 2. Πξνζνρή, ηνπνζεηήζηε ηνλ γξύιν θνληά ζηνλ ηξνρό πνπ πξόθεηηαη λα αιιάμεηε (βιέπε θόθθηλν βέινο). 9

10 3. Μελ ελνριείηε ηα άιια νρήκαηα. νπνζεηήζηε ην όρεκά ζαο όζν πην δεμηά γίλεηαη, όπνπ ππάξρεη ισξίδα εθηάθηνπ αλάγθεο ρξεζηκνπνηήζηε ηελ. 4. Αλάςηε ηα θώηα εθηάθηνπ αλάγθεο (εκέξα ή λύρηα). Πξηλ μεθηλήζεηε ην ηαμίδη ζαο, βεβαησζείηε όηη ππάξρνπλ ζηνλ ρώξν ησλ απνζθεπώλ ηα αθόινπζα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ειαζηηθνύ: -Ρεδέξβα θνπζθσκέλε ζσζηά (ειέγμηε πεξηζηαζηαθά όπσο όια ηα ειαζηηθά). -Γξύινο. -Μπνπινλόθιεηδν γηα ην μεβίδσκα ησλ κπνπινληώλ. -ξίγσλν εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηα άιια νρήκαηα. -Καιό επίζεο ζα ήηαλ λα έρεηε θη έλα δεπγάξη γάληηα, γηα λα κε ιεξώλεζηε. Δάλ έρεηε νδηθή βνήζεηα, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ. Να έρεηε πάληα ην ηειέθωλν ηεο εηαηξείαο καδί ζαο. Δξώηεζε 4 Έλα ππεξπιεξωκέλν (παξαθνπζθωκέλν) ειαζηηθό: Μεηώλεη ηελ πξόζθπζε ηνπ ειαζηηθνύ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλαξηήζεσο. Φζείξεηαη ιηγόηεξν. Έλα παξαθνπζθσκέλν ειαζηηθό εθάπηεηαη ιηγόηεξν από όζν απαηηείηαη κε ηελ άζθαιην, κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε πξόζθπζε αιιά θαη ηα ακνξηηζέξ λα κε ιεηηνπξγνύλ ζσζηά, δειαδή ζηα θξελαξίζκαηα ην όρεκα ζα ζηακαηάεη ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο ή κπνξεί θαη λα νιηζζαίλεη, γηαηί εθάπηεηαη κηθξόηεξε επηθάλεηα (ηνπ πέικαηνο) ζηελ άζθαιην. Αληηζέησο, όηαλ νδεγείηε ζε πάγν, ρηόλη, ιάζπε θαη ζέιεηε λα μεθηλήζεηε πην εύθνια, ηόηε επηβάιιεηαη λα έρεηε πην πνιύ αέξα ζηα ειαζηηθά ζαο, γηαηί μεθηλάεη πην εύθνια. Πξνζνρή όκσο, ελλνείηαη κόλν γηα ην μεθίλεκα, ζηε ζπλέρεηα, γηα λα είζηε αζθαιήο, πξέπεη λα βάιεηε ηνλ θαλνληθό αέξα ή θαη ιηγόηεξν από ην θαλνληθό, εάλ ν δξόκνο είλαη πνιύ γιηζηεξόο. Έηζη, ζα είζηε πην αζθαιήο ζηελ πέδεζε. Γείηε ην ζσζηό θαη ιάζνο ζηελ εηθόλα δίπια. Δξώηεζε 13 Μεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ νρήκαηνο κε ηζνθ, θαη πξνθεηκέλνπ λα θξνληίζεηε γηα ηελ εμνηθνλόκεζε θαπζίκωλ, ζπληζηάηαη: Να επαλαθέξεηε όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα ηνλ δηαθόπηε (ηζνθ) ζε νπδέηεξε ζέζε. Να νδεγείηε κε θηλεηήξα ζε απμεκέλεο ζηξνθέο. Να εμεγήζνπκε ηη είλαη ην ΟΚ θαη ηη δνπιεηά θάλεη. Δίλαη έλαο κεραληζκόο πνπ δηεπθνιύλεη ηνλ θηλεηήξα λα μεθηλήζεη όηαλ είλαη θξύνο θαηά ηα πξσηλά ηα κέηαιια είλαη δηςαζκέλα, επνκέλσο έλα κέξνο από ηε βελδίλε πνπ πεγαίλεη ζηνλ ζάιακν θαύζεο απνξξνθάηαη από ηα κέηαιια ιόγσ δίςαο, κε απνηέιεζκα λα κελ πεξηζζεύεη αξθεηή βελδίλε γηα θαύζε, θη έηζη ν θηλεηήξαο λα κελ μεθηλάεη. Αλνίγνληαο ην ΟΚ, θιείλνπκε ηνλ αέξα θαη επηηξέπνπκε λα κπεη πεξηζζόηεξε βελδίλε ζηνλ ζάιακν θαύζεο, ώζηε έλα κέξνο λα απνξξνθεζεί από ηα κέηαιια θαη ην ελαπνκέλνλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαύζε. Πξνζέμηε σζηόζν, εάλ έρεηε ρεηξνθίλεην ΟΚ θαη ην έρεηε ελεξγνπνηήζεη, πξέπεη ακέζσο κόιηο μεθηλήζεη ν θηλεηήξαο λα αξρίζεηε λα ην θιείλεηε δόληη - δόληη, δηόηη δηαθνξεηηθά θαη θαηαλαιώλεη πνιύ θαύζηκν θαη κπνπθώλεη ν θηλεηήξαο, κε απνηέιεζκα λα ζβήζεη. Δλλννύκε δειαδή όηη από έλα έσο δύν ιεπηά κεηά ην μεθίλεκα πξέπεη λα έρεηε απελεξγνπνηήζεη ηνλ κεραληζκό ηνπ ΟΚ. Απηό ζπκβαίλεη ζηα ζπκβαηηθά απηνθίλεηα, δειαδή ζηα θαηαζθεπαζκέλα πξηλ από ην Μεηά από ην 1990 όια ηα απηνθίλεηα είλαη θαηαιπηηθά θαη έρνπλ απηόκαην ΟΚ (νλνκάδεηαη αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο), θαηά ζπλέπεηα ν νδεγόο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη θάηη. Δξώηεζε 18 Όζν πεξηζζόηεξν έρνπλ θζαξεί ηα ειαζηηθά ηόζν πην πνιύ απμάλεη ν θίλδπλνο πδξνιηζζήζεωο: ΝΑΙ ΟΥΗ 10

11 1 Όηαλ ιέκε θζείξνληαη ηα ειαζηηθά, ελλννύκε όηη θζείξεηαη ην πέικα, κε απνηέιεζκα ηα ηαθνύληα ηνπ ειαζηηθνύ λα εμαθαλίδνληαη θαη ην ειαζηηθό λα κε θξελάξεη απνηειεζκαηηθά, αιιά θαη λα ζπηλάξεη ζην μεθίλεκα. Ηδηαίηεξα όηαλ θξελάξεηε ζε λεξά, ην όρεκα δελ ζηακαηάεη κε ηίπνηα. Πξνζέμηε ηελ εηθόλα 1 δίπια, απηό πνπ βιέπεηε είλαη ην παρύκεηξν, πνπ κεηξάεη ην βάζνο ηνπ πέικαηνο, δειαδή πόζν ηαθνύλη έρεη ην ειαζηηθό. αθνύλη είλαη ε ζρηζκή ζηελ νπνία έρεη εηζέιζεη ην παρύκεηξν. Όηαλ ην βάζνο πέζεη θάησ από ηα 1,6 ρηιηνζηά, ηόηε απαηηείηαη αιιαγή ειαζηηθνύ. Μέρξη λα ηελ θάλεηε, πξνζαξκόζηε ηνλ ηξόπν πνπ νδεγείηε (ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο θιπ.). Δμήγεζε γηαηί ηα ειαζηηθά πδξνιηζζαίλνπλ (γιηζηξνύλ): Όηαλ βξέρεη θαη ην όρεκα θηλείηαη, ην λεξό θπθινθνξεί κεηαμύ ην πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνύ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο (βιέπε θόθθηλν βέινο), επνκέλσο, εάλ νη ζρηζκέο (ηαθνύλη) έρνπλ ην ζεκηηό βάζνο, απνξξνθνύλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ύδαηνο, εάλ έρνπλ κηθξό βάζνο, απνξξνθνύλ έλα κηθξό κέξνο ηνπ ύδαηνο. Όζν πην πνιύ βξέρεη, ηόζν πην πνιιή πνζόηεηα δελ απνξξνθάηαη από ηηο ζρηζκέο, θαη θαηά ζπλέπεηα ην ειαζηηθό δελ θξελάξεη απνηειεζκαηηθά, δηόηη ην λεξό παξακέλεη κεηαμύ πέικαηνο θαη νδνζηξώκαηνο θαη γίλεηαη ζαλ γπαιί. Βιέπε επίζεο εξώηεζε 25 πην θάησ. Δξώηεζε 24 Ζ επζπγξάκκηζε θαη ε δπγνζηάζκηζε ηωλ ηξνρώλ είλαη εξγαζίεο πνπ ν ίδηνο ν νδεγόο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη: ΝΑΗ ΟΧΙ Καηαξρήλ λα εμεγήζνπκε ηη είλαη ε επζπγξάκκηζε θαη ε δπγνζηάζκηζε: Ζ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ ζρεηίδεηαη κε ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο (ηηκόλη) θαη, αλ δελ είλαη ζσζηή, απηό είλαη πνιύ επηθίλδπλν. Ζ ΕΤΓΟΑΘΜΗΖ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ ειαζηηθνύ επάλσ ζηε δάληα θαη δελ είλαη επηθίλδπλε. Δπζπγξάκκηζε θαη δπγνζηάζκηζε έρνπλ σο θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όηη ηα ειαζηηθά θζείξνληαη δπζαλάινγα. Γηα λα ειέγμεηε εάλ ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο είλαη ζσζηά επζπγξακκηζκέλν, έρνληαο ζηαζεξή ηαρύηεηα (πεξίπνπ 70 ρικ./ώξα), αθήζηε ην ηηκόλη ζε κηα επζεία θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην νδόζηξσκα δελ έρεη θιίζε, ζα πξέπεη ην όρεκά ζαο λα κελ παξεθθιίλεη αξηζηεξά ή δεμηά αιιά λα παξακέλεη ζηελ επζεία. Γηα αθξηβή έιεγρν απνηαζείηε ζε εηδηθό ζπλεξγείν, κηα ελέξγεηα πνπ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα (θάζε 2 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). πλήζσο ε επζπγξάκκηζε θαηαζηξέθεηαη, εάλ ρηππήζνπλ νη ηξνρνί δπλαηά ζε πεδνδξόκην ή ρηππήζεη ην κπξνζηηλό ζύζηεκα (θάησ από ην όρεκα) ζε θάπνηα ιαθθνύβα ή εμόγθσκα. Καθή δπγνζηάζκηζε έρνπκε, όηαλ ην βάξνο ηνπ ειαζηηθνύ δελ είλαη θαηαλεκεκέλν ηζνκεξώο επάλσ ζηε δάληα. όηε ην ηηκόλη πθίζηαηαη ηαιάλησζε (θνζθίληζκα), δειαδή αηζζάλεζηε ηαιαληώζεηο (θξαδαζκνύο) ζηα ρέξηα ζαο θαη ληώζεηε δπζθνξία απηό ζα γίλεηαη ζε πςειέο ηαρύηεηεο, δειαδή ζηα 90 ρικ./ώξα, ζηα 120 ρικ./ώξα θαη όρη ζηα ελδηάκεζα. Πξνζνρή!!! Δάλ ππάξρνπλ θξαδαζκνί θαη ζηα ελδηάκεζα ρηιηόκεηξα, π.ρ. ζηα 110, θαη ζπλνδεύνληαη θαη από θάπνηνλ πεξίεξγν θαη αζπλήζηζην ζόξπβν, ππάξρεη άιινπ είδνπο ζνβαξή βιάβε (πηζαλώο ζηα ξνπιεκάλ ή θάπνπ αιινύ), θαη ην όρεκα πξέπεη λα πάεη ζπλεξγείν ακέζσο. Ζ θαθή δπγνζηάζκηζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ άληζε θαη πην γξήγνξε θζνξά ηνπ ειαζηηθνύ θαη ην ηξάληαγκα (ηαιάλησζε), θάηη πνπ δελ είλαη επηθίλδπλν, είλαη όκσο ελνριεηηθό. Ζ νξζή δπγνζηάζκηζε κπνξεί λα θαηαζηξαθεί, εάλ θύγνπλ από ηνλ ηξνρό θάπνηα αληίβαξα πνπ ηνπνζεηνύληαη γη απηόλ ηνλ ζθνπό ή αλ ζηξαβώζεη ε δάληα ή ην ειαζηηθό. Χζηόζν δελ είλαη θάηη ην αλεζπρεηηθό. Καη νη δπν απηέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ ζε εηδηθό ζπλεξγείν, δηόηη απαηηνύληαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δπηβάιιεηαη όκσο λα είζαζηε ζε ζέζε λα ελεκεξώζεηε ην ζπλεξγείν γηα ην ηη πξόβιεκα ππάξρεη. Εεηήζηε από ηνλ εθπαηδεπηή ζαο λα ζαο θάλεη κηα επίδεημε. 11

12 Δξώηεζε 50 η είλαη ν πνιιαπιαζηαζηήο: Μία ζπζθεπή πνπ κεηαηξέπεη ηελ ηάζε ηνπ ξεύκαηνο από ρακειή ζε πςειή. Μία ζπζθεπή πνπ δηαλέκεη ην ξεύκα πςειήο ηάζεσο ζηνπο ζπηλζεξηζηέο (κπνπδί). Μία ζπζθεπή πνπ θαηαζηέιιεη ηα παξάζηηα. Ο πνιιαπιαζηαζηήο είλαη ν κεραληζκόο πνπ αλνξζώλεη ην ξεύκα. Τν ξεύκα δίδεηαη από ηνλ ζπζζσξεπηή (κπαηαξία) ζε 12 βνιη θαη ν πνιιαπιαζηαζηήο ην αλνξζώλεη ζε έσο βνιη. Τα κπνξληό βέιε δείρλνπλ ηνλ κεραληζκό. ηε ζπλέρεηα ν πνιιαπιαζηαζηήο κεηαθέξεη ην ξεύκα ζηνλ δηαλνκέα θαη ν δηαλνκέαο ην θαηαλέκεη ζηα κπνπδί (αλαθιεθηήξεο), νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ην δηαλέκνπλ ζηνπο θπιίλδξνπο (ζαιάκνπο θαύζεο). Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα κπνπδί, ρξεηάδεηαη ξεύκα πςειήο ηάζεο. α κπνπδί κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνύλ ηνλ ζπηλζήξα ζηνλ ζάιακν θαύζεο. Παξαηεξήζηε όηη ην θαιώδην πνπ θεύγεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζηή πεγαίλεη ζην δηαλνκέα θαη από εθεί ζηα κπνπδί. Δξώηεζε 52 Πόηε παζαίλεη δεκηά ν ζπζζωξεπηήο: Όηαλ παξακείλεη γηα πνιύ θαηξό αρξεζηκνπνίεηνο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε (ζπκπιεξώλεηε) ην θαηάιιειν πγξό. Όηαλ ην πγξό θαιύπηεη ηειείσο ηηο πιάθεο ηνπ ζπζζσξεπηή. Ο ζπζζσξεπηήο ( κπαηαξία) απνζεθεύεη ρεκηθή ελέξγεηα θαη απνδίδεη ειεθηξηθή. Όηαλ ην όρεκά ζαο παξακείλεη ζε αθηλεζία αλ γηα παξάδεηγκα έρεηε έλαλ κήλα λα βάιεηε κπξνζηά ηνλ θηλεηήξα, ε κπαηαξία ράλεη ηελ ελέξγεηά ηεο. Απηό ηζρύεη γηα όιεο ηηο κπαηαξίεο θιεηζηνύ ή αλνηρηνύ ηύπνπ. η κπνξείηε λα θάλεηε: -Να ζέηεηε εζείο ή θάπνηνο άιινο ηνλ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία ζε κεζαίεο ζηξνθέο (πεξίπνπ 3.000) δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη γηα δύν ιεπηά, ρσξίο λα θηλείηε ην όρεκα. Απηό ζα θξαηήζεη ηελ κπαηαξία θνξηηζκέλε. ΤΝΗΑΑΗ, εάλ ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο. -Να θνξηίζεηε ηελ κπαηαξία ζαο πιήξσο, πξηλ αθηλεηνπνηήζεηε ην όρεκά ζαο, νδεγώληαο ην θάπνηα ρηιηόκεηξα κε κέζεο έσο πςειέο ζηξνθέο θαη, όηαλ ζα ην αθηλεηνπνηήζεηε, λα αθαηξέζεηε ηνπο πόινπο (αξλεηηθό-ζεηηθό). Όηαλ απνθαζίζεηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά, ην πηζαλόηεξν είλαη λα ιεηηνπξγήζεη, εθηόο θαη αλ δηακέλεηε ζε πεξηνρή κε θξύεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. Θεζζαινλίθε, Γξάκα θ.α.), νπόηε, εάλ κελ έρεηε θνξηηζηή κπαηαξηώλ, θνξηίζηε ηελ κπαηαξία θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ή κεηαθέξεηε ηελ κπαηαξία ζε έλαλ ειεθηξνιόγν, γηα λα ηε θνξηίζεη ζε εηδηθό θνξηηζηή. -Δάλ ηα αλσηέξσ ζάο θαίλνληαη δύζθνια ή αδύλαηα, κεηαθέξεηε ηελ κπαηαξία ζε έλαλ ειεθηξνιόγν θαη ζα ηε ζπληεξήζεη εθείλνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αθηλεζίαο, ην θόζηνο δελ ζα είλαη απαγνξεπηηθό. 12

13 ΖΜΑΝΖ ΓΔΝΗΚΑ Οη πηλαθίδεο απνηεινύλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ εξσηήζεσλ. Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή, δηόηη ζε απηό ην θεθάιαην ζα εμεγεζεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζεσξίαο. Να δηεπθξηλίζνπκε όηη, όηαλ βιέπεηε πηλαθίδεο, δελ αξθεί λα γλωξίδεηε ηη ζεκαίλεη ην ζήκα πνπ βιέπεηε, αιιά ζα πξέπεη λα γλωξίδεηε θαη ηη ζα πξέπεη λα θάλεηε εζείο θαη νη άιινη ρξήζηεο ηωλ δξόκωλ, πώο δειαδή ζα αληηδξάζεηε ζε θάζε πεξίπηωζε. Οη πηλαθίδεο ρωξίδνληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 1 1. Αλαγγειίαο θηλδύλνπ: είλαη ζρήκαηνο ηξηγσληθνύ, κε θόθθηλν πεξίγξακκα θαη θίηξηλν θόλην, θαη ζαο πξνεηδνπνηνύλ όηη θάπνηνο θίλδπλνο ππάξρεη πνιύ θνληά ζαο. Διαηηώζηε ηαρύηεηα θαη πξνζέμηε ηη απεηθνλίδεη ην ζήκα (βιέπε εηθόλα 1) Πηλαθίδεο απαγνξεπηηθέο: έρνπλ θόθθηλν πεξίγξακκα θαη άζπξν θόλην θαη ππνδειώλνπλ απαγόξεπζε. Όηαλ βιέπεηε απηέο ηηο πηλαθίδεο, πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη ππάξρεη θάπνηα απαγόξεπζε κπξνζηά ζαο, ε νπνία ζα απεηθνλίδεηαη κέζα ζην ζήκα (βιέπε εηθόλα 2). 3. Πηλαθίδεο πιεξνθνξηαθέο: είλαη πηλαθίδεο ηεηξάγσλεο, είηε ρξώκαηνο κπιε, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε δξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο, όπνπ ην κέγηζην όξην είλαη 110 ρικ./ώξα (βιέπε εηθόλα 3) θαη ζε όιν ην ππόινηπν δίθηπν, δειαδή επαξρηαθό κε όξην 90 ρικ./ώξα θαη πόιεσλ κε 50 ρικ./ώξα, θαη ζε δξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο πόιεσλ π.ρ. Κεθηζίαο, όπνπ ην όξην είλαη 70 ρηι/ώξα, είηε πξάζηλεο, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε απηνθηλεηόδξνκνπο όπνπ ην κέγηζην όξην είλαη 130 ρικ./ώξα (βιέπε εηθόλα 4). Αθόκε ππάξρνπλ είηε αζπξόκαπξεο πηλαθίδεο ηηο νπνίεο ζα ηηο ζπλαληήζεηε ζε δξόκνπο ηνπηθνύ δηθηύνπ ( από ηελ κηα θσκόπνιε ζηελ άιιε), ζηηο νπνίεο ην όξην ζα θαζνξίδεηαη κε πηλαθίδεο θαη αλ δελ ππάξρνπλ ην όξην ζα ην ζεσξείζηε 90 ρηι/σξα. ειεπηαία είηε πηλαθίδεο ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο ρξώκαηνο θαθέ (βιέπε πηλαθίδα 6 ), όπνπ ην όξην ζα θαζνξίδεηαη κε πηλαθίδα θαη εάλ δελ ππάξρεη πηλαθίδα ζεσξείζηε ην όξην ηεο πόιεο 50 ρηι/ώξα Πηλαθίδεο ππνρξέωζεο ( αξηζηεξά): είλαη ζηξνγγπιέο, ρξώκαηνο κπιε, (βιέπε εηθόλα 7), πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε όινπο ηνπο δξόκνπο, όπσο θαη απαγνξεπηηθέο, ρξώκαηνο θόθθηλνπ, πνπ ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε ηεηξάγσλεο κπιε, νη νπνίεο ζεσξνύληαη θαη απηέο ππνρξέσζεο (βιέπε εηθόλα 8). 6. Πηλαθίδεο πξόζζεηεο: είλαη ρξώκαηνο αζπξόκαπξνπ (άζπξνο θόληνο, καύξν ζήκα), πνπ ηνπνζεηνύληαη καδί κε άιιεο πηλαθίδεο θαη όρη κόλεο ηνπο. Οη πηλαθίδεο απηέο ζα πξέπεη λα εξκελεύνληαη σο δεπγάξη (βιέπε ζηελ εηθόλα 9 ηελ αζπξόκαπξε πηλαθίδα πνπ είλαη θάησ από ην ηξίγσλν κε ην ζαπκαζηηθό). 9 13

14 Δξώηεζε 1 η πξέπεη λα θάλεηε βιέπνληαο απηό ην ζήκα ζε άιιε ζέζε πιελ θόκβνπ: Να ζηακαηήζεηε ζην ύςνο ηεο πηλαθίδαο θαη λα μεθηλήζεηε, όηαλ κπνξείηε λα ην πξάμεηε ρσξίο θίλδπλν. Να πεξάζεηε κε πξνζνρή, ρσξίο λα ζηακαηήζεηε. Όηαλ ιέεη όηη βιέπεηε ηελ πηλαθίδα ζε άιιε ζέζε πιελ θόκβνπ, δελ ελλνεί 4 ή 5 κέηξα πξηλ από ηνλ θόκβν, αιιά ηνπιάρηζηνλ κέηξα πξηλ από ηε δηαζηαύξσζε (βιέπε εηθόλα αξηζηεξά, ζέζε νρήκαηνο 1). Πξέπεη λα δηεπθξηλίζσ όηη, όηαλ βιέπεηε πηλαθίδα STOP, πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ΤΠΟΥΡΔΧΗΚΑ, αθόκε θαη αλ δελ έξρεηαη θάπνην όρεκα ή πεδόο, θαη όρη λα ειαηηώζεηε ηαρύηεηα θαη, αθνύ ειέγμεηε ηε δηαζηαύξσζε, λα μεθηλήζεηε. ν ζεκείν ζην νπνίν ζηακαηάηε εμαξηάηαη από ην ζεκείν όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ζήκα ηνπ ΟΠ θαη από ην αλ ππάξρνπλ θαη άιιεο δηαγξακκίζεηο. 1ε Πεξίπηωζε: Μπνξεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλν 40 κέηξα πξηλ από ηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ. Οπόηε ζα ζηακαηήζεηε εθεί πνπ είλαη ην ΟΠ (ζέζε νρήκαηνο 1, ζηελ άζπξε γξακκή) αθόκε θαη αλ δελ ππάξρεη γξακκή αθηλεηνπνίεζεο. Ο ιόγνο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ζηνπ εθεί είλαη δηόηη θηλνύληαη ζην ζεκείν εθείλν νρήκαηα θαη πεδνί, θαη πξέπεη λα ηνπο παξαρσξήζεηε πξνηεξαηόηεηα. ν ΟΠ απηό δελ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε δηαζηαύξσζε, πνπ ζεκαίλεη όηη δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα ζηακαηήζεηε εθ λένπ ζηε δηαζηαύξσζε (ζέζε 3). Απηά ηα ζήκαηα ηα ηνπνζεηνύλ ζπλήζσο κπξνζηά από ηηο νηθίεο θάπνησλ επσλύκσλ (πνιηηηθώλ θιπ.), γηα λα κπνξνύλ λα βγαίλνπλ κε άλεζε θαη γηα λα κελ είλαη ππεύζπλνη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, θαζώο θαη ζε θάπνηα επηθίλδπλα ζεκεία όπνπ θηλνύληαη θπξίσο πεδνί. 2ε Πεξίπηωζε:. Μπνξεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε ζέζε 4-5 ηνπ ζρήκαηνο, πξηλ από ηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ, εθεί όπνπ είλαη ζηακαηεκέλν ην όρεκα 2. Δδώ κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: 1. Να ππάξρεη γξακκή αθηλεηνπνίεζεο άζπξε (βιέπε άζπξε, ζπλερή γξακκή ζηε βάζε ηεο πηλαθίδαο ΟΠ, ζέζε νρήκαηνο 2), νπόηε ζα θάλεηε ην πξώην ζηακάηεκα ζηελ άζπξε γξακκή πνπ βιέπεηε θαη ζα θάλεηε θαη αθόκε έλα ζηακάηεκα ζηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ (εθεί πνπ είλαη ε δηαθεθνκκέλε άζπξε γξακκή βιέπε ζέζε νρήκαηνο 3), γηα λα ειέγμεηε γηα εξρόκελα νρήκαηα. Δάλ ζηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο 2 ππάξρεη γξακκή ΟΠ κε γξακκέλε πάλσ ηεο ηε ιέμε ΟΠ θαη δελ ππάξρεη θάζεηε ζήκαλζε (ΟΠ), δελ είλαη ππνρξεσηηθό θαη απαξαίηεην λα ζηακαηήζεηε. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο δελ ζεσξείηαη όηη έρεηε παξαβηάζεη ΟΠ, πξέπεη λα ππάξρεη ε θάζεηε ζήκαλζε (πηλαθίδα). 2. Να κελ ππάξρεη θαζόινπ άζπξε γξακκή ή λα είλαη ηνπνζεηεκέλε εθεί όπνπ είλαη ε θίηξηλε δηαθεθνκκέλε (ζέζε νρήκαηνο 3), νπόηε ζα ζηακαηήζεηε κόλν ζηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ, γηα λα ειέγμεηε γηα εξρόκελα νρήκαηα. 3. Να ππάξρνπλ ζηαζκεπκέλα νρήκαηα αξηζηεξά θαη δεμηά ζηνλ δξόκν (νρήκαηα 5 θαη 6) πνπ πξόθεηηαη λα εηζέιζεηε, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεηε θαιή νξαηόηεηα (δείηε ηηο γξακκέο νξαηόηεηαο, πξάζηλεο θαη κπιε), νπόηε ζα ζηακαηήζεηε ζηελ πξνέθηαζε ησλ πεδνδξνκίσλ (θίηξηλε δηαθεθνκκέλε, ζέζε νρήκαηνο 3), ζηε ζπλέρεηα ζα ζηακαηήζεηε θαη ζηελ θόθθηλε δηαθεθνκκέλε (ζέζε νρήκαηνο 4), γηα λα θάλεηε ελδειερή έιεγρν, θαη ακέζσο ζα βάιεηε πξώηε θαη ζα πξνρσξήζεηε ζηγά - ζηγά έμσ, παηηλάξνληαο ηνλ ζπκπιέθηε, ώζηε λα ειέγμεηε γηα εξρόκελα νρήκαηα θαη, όηαλ βεβαησζείηε όηη δελ έξρνληαη νρήκαηα, θεύγεηε όζν γίλεηε πην γξήγνξα κπνξείηε. Γείηε ηηο γξακκέο νξαηόηεηαο, γηα λα δηαπηζηώζεηε πόζν ζνβαξή κπνξεί λα είλαη ε θαηάζηαζε. Γείηε πόζν κεγαιύηεξε νξαηόηεηα από ηηο πξάζηλεο ζάο εμαζθαιίδνπλ νη κπιε γξακκέο Φαληαζηείηε ηα νρήκαηα 5 θαη 6 λα ήηαλ θνξηεγά, πόζν πεξηνξηζκέλε νξαηόηεηα ζα είραηε. Γηα ην πνηνο ζα θηαίεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο αλαθέξνπκε ζε άιιν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ. 14

15 Δξώηεζε 2 Όηαλ ζπλαληάηε απηόλ ηνλ ζπλδπαζκό πηλαθίδωλ, νδεγείηε ζε δξόκν κε πξνηεξαηόηεηα: ΝΑΗ ΟΧΙ β γ γ Να δηεπθξηλίζνπκε όηη ε ηξηγσληθή πηλαθίδα από κόλε ηεο ζαο ελεκεξώλεη όηη πξέπεη λα παξαρσξήζεηε πξνηεξαηόηεηα ζε όια ηα νρήκαηα πνπ θηλνύληαη ζηε δηαζηαύξσζε, εθηόο θαη αλ ππάξρνπλ ίδηα ζήκαηα, νπόηε ηζρύεη ε εθ δεμηώλ α α β πξνηεξαηόηεηα. νπνζεηώληαο ηελ πξόζζεηε (αζπξόκαπξε πηλαθίδα) θάησ από ηελ ηξηγσληθή, ν λνκνζέηεο, αιιάδεη εληειώο ηελ εξκελεία ηεο θαη ηε ζεκαζία ηεο. πγθεθξηκέλα, δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηα νρήκαηα πνπ θηλνύληαη ζηε δηαδξνκή β πξνο γ (παρηά καύξε ισξίδα). Δζείο είζηε ην όρεκα α, θαη επνκέλσο παξαρσξείηε πξνηεξαηόηεηα ζηα νρήκαηα δεμηά θαη απέλαληί ζαο, δειαδή ζηε δηαδξνκή β πξνο γ θαη αληίζηξνθα (γ πξνο β). Δάλ ζέιεηε λα θηλεζείηε ζηε δηαδξνκή α πξνο γ, ζα έρεηε πξνηεξαηόηεηα όηαλ εηζέιζεηε ζηε δηαδξνκή πνπ δείρλεη ε παρηά ισξίδα, εάλ ζέιεηε λα θηλεζείηε από ηελ α πξνο δ, δελ έρεηε πξνηεξαηόηεηα. Δξκελεύζηε αλαιόγσο θαη ηηο άιιεο δηαδξνκέο. Όηαλ πιεζηάδεηε ζε ηέηνηεο δηαζηαπξώζεηο, απαηηείηαη γξήγνξε ζθέςε θαη αληίδξαζε, εάλ δελ κπνξείηε λα ην επηηύρεηε, ζηακαηήζηε λα ζθεθζείηε ηη πξέπεη λα θάλεηε ή παξαρσξήζηε πξνηεξαηόηεηα ζε όινπο, σο λένη νδεγνί είλαη αλακελόκελν λα έρεηε ηέηνηα πξνβιήκαηα. ΓΔΗΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΟΔΡΑ Ο ΒΗΒΗΟ 15

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα