ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ"

Transcript

1 1

2 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην 5 Βηνγξαθηθό πγγξαθέσλ 6 Καλνληζκόο ζρνιήο 6 Κσδηθνί δηπισκάησλ 7 Κεθάιαην 1 Έξεπλα γηα ηελ ζσζηή ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ 12 Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη θαλνληζκόο εθπαίδεπζεο 13 Απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ησλ ΥΟΧΝ ΟΓΖΓΖΖ 16 Παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρνιώλ νδήγεζεο θαη ππνςεθίσλ νδεγώλ. 17 Κεθάιαην 2 Ννκνζεζία γηα ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ΜΟΟ-ΔΠΗΒΑΗΚΟ-ΦΟΡΖ-ΔΧΦΟ -ΠΔΗ 20 Τπνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ εμεηαζηώλ, παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηξόπνο εμέηαζεο 28 Αλάιπζε ησλ εληνιώλ ησλ εμεηαζηώλ 33 Πσο ζα δηεθδηθήζεηε ηα δηθαηώκαηά ζαο 34 Γηαδηθαζίεο εμεηάζεσλ Θεσξεηηθά-Πξαθηηθά 34 η νδεγείηε κε θάζε ΑΓΔΗΑ ΟΓΖΓΖΖ ΜΟΟ------ΔΠΗΒΑΗΚΟ 37 Τπνβνιή ΑΝΑΦΟΡΧΝ από Δμεηαζηέο -Δθπαηδεπηέο-ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 38 Κεθάιαην 3 Πξνθνξηθέο εξσηήζεηο εμεηαζηώλ γηα επηβαηηθό -κνηνζηθιέηεο - θνξηεγό 41 Δξωηήζεηο εμεηαζηώλ ζηα ΑΓΓΗΚΑ- EXAMINERS' ORAL QUESTIONS IN ENGLISH 53 Πιεξνθνξίεο γηα αηύρεκα 57 Κεθάιαην 4 Δλέξγεηεο ζε πηώζε ζε βαζηά ύδαηα 58 Έμνδνο από απηνθηλεηόδξνκν 59 Δπηζεηηθή θαη ακπληηθή νδήγεζε 61 Οδήγεζε ζε απηνθηλεηόδξνκν 63 η είλαη ην ΠΑΗΜΑ θαη ην ΠΖΜΜΔΖΜΑ 65 Υξήζε θιαο-αιαξκ θιάμνλ 65 2

3 Κεθάιαην 5 Δπεμεγήζεηο ΘΔΧΡΗΑ θαη ΑΚΖΔΧΝ Γεληθά πεξί εμεηάζεσλ 67 πληήξεζε θαη επηζθεπή. 1-50, ήκαλζε 1-30, 31-60, 61-90, , , , , , Γηαζηαπξώζεηο 1-10, 11-40, 41-70, 71-90, Απνζηάζεηο 190 Κεθάιαην 5 ΤΝΔΥΔΗΑ Δγθαηάζηαζε ζηελ ζέζε ηνπ νδεγνύ 198 Κύξηα όξγαλα ηνπ νρήκαηνο 202 ΑΚΟΟ (Οηλνπλεπκαηώδε πνηά) 209 Πξνζπεξάζεηο 214 Θέζε ζην νδόζηξσκα 231 Γηαδξνκέο 1-25, 26-32, Απηνθηλεηόδξνκνο 255 Έθηαθηεο θαηαζηάζεηο 265 Οδήγεζε ζε βνπλό 271 Οηθνλνκηθή νδήγεζε 277 Μεησκέλε πξόζθπζε θαη νδήγεζε 280 Γηνηθεηηθνί θαλόλεο 285 Οξαηόηεηα θαη νδήγεζε 290 ηξνθέο 295 ηάζε ζηάζκεπζε 301 πκπεξηθνξά ζε αηύρεκα 314 πλύπαξμε 1-31, αρύηεηα 335 3

4 ISBN: Copyright C ΑΘΖΝΑ 2015 Απόζηνινο Μπνπγαηζάο πύξνπ έθθα 6, Μαξνύζη Απαγνξεύεηαη ε νιηθή ή κεξηθή αλαηύπσζε ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ εηθόλσλ κε θάζε κέζν θαζώο θαη ε δηαζθεπή, ε πξνζαξκνγή, ε κεηαηξνπή θαη ε θπθινθνξία ηνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ζπγγξαθέα Άξζξν 3 ηνπ λ. 2121/ ε ΔΚΓΟΖ 2015 Γηάζεζε-Πιεξνθνξίεο Απ. Μπνπγαηζάο Κέληξν Δθπαίδεπζεο Οδήγεζεο θαη Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ πύξνπ έθθα 6, Μαξνύζη κ από ΖΑΠ Ακαξνπζίνπ ει Φαμ Κηλ

5 ΑΠΟΦΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ ΓΗΑ Ο ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ Οη καζεηέο καο ππήξμαλ νη εκπλεπζηέο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί απηό ην εγρεηξίδην ζηελ παξνύζα κνξθή ηνπ. Ζ ύιε ηνπ εγρεηξηδίνπ μεθίλεζε σο δηδαθηέα ύιε ησλ καζεκάησλ ζεσξίαο, πνπ δηδαζθόηαλ θαη ζπλερίδεη λα δηδάζθεηαη αθόκε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηεο ζρνιήο. ε θάζε επόκελε δηδαζθαιία ειάκβαλαλ ρώξα νη απαξαίηεηεο βειηηώζεηο θαη αιιαγέο, κέρξηο όηνπ ην εγρεηξίδην λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ ζεκεξηλή κνξθή. α ζρόιηα θαη νη παξαηεξήζεηο ησλ ππνςεθίσλ νδεγώλ ήηαλ πνιύ ζεκαληηθά ζην λα βειηησζεί ν ηξόπνο απόδνζεο ηνπ θεηκέλνπ, κε ζηόρν ηε βέιηηζηε κεηαδνηηθόηεηα. Θα αλαθεξζνύκε ζε κεξηθά από ηα ζρόιηα πνπ καο έρνπλ θάλεη θάπνηνη ππνςήθηνη: «Ζ πιεζώξα εηθόλσλ, παξαζηάζεσλ θαη ζρεκάησλ θάλεη ην εγρεηξίδην θαηαλνεηό θαη από ηνλ πην αδαή πεξί ην απηνθίλεην, δειαδή απηόλ πνπ δελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα ην αληηθείκελν». «Γηαβάδνληαο ην εγρεηξίδην, είκαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζσ πνιιά βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ νδήγεζε ηνπ νρήκαηόο κνπ. «Θεσξώ ηνλ εαπηό κνπ ηπρεξό πνπ έπεζε ζηα ρέξηα κνπ απηό ην εγρεηξίδην. Μπνξώ λα θαηεπζύλσ ηηο δπλαηόηεηέο κνπ απνηειεζκαηηθά, γηαηί έρσ πιήξε ελεκέξσζε». «Χο γπλαίθα απέθηεζα κηα ηέηνηα αίζζεζε ηνπ ρώξνπ, πνπ κε θάλεη αλίθεηε αθόκε θαη από ην θαιύηεξν αξζεληθό. ην εγρεηξίδην αλαθέξνληαη πνιινί πξαθηηθνί θαλόλεο γηα θάζε γνύζην». «Χο πηπρηνύρνο νδεγόο δηάβαζα ην εγρεηξίδην θαη απέβαια όιεο ηηο θνβίεο πνπ είρα ζρεηηθά κε ηελ νδήγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ, δειαδή πήξα γλώζεηο ζεκαληηθέο θαη απινπζηεπκέλεο, πνπ δελ ηηο είρα ζθεθηεί, θαη ηηο εθάξκνζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. «Απόιαπζα ηελ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή θαη γξήγνξε νδήγεζε ζε αθξαίεο ζπλζήθεο, ηεη α θε, ζηακάηεκα ρσξίο θξέλα, θξελάξηζκα κέζα ζηε ζηξνθή, νδήγεζε ζε βξνρή θαη ρηόλη, αγσληζηηθή νδήγεζε, ζθήλεο θιπ.». «Με ραξνπνίεζε θαη κε ελζνπζίαζε ηδηαίηεξα ην γεγνλόο όηη θάπνηνο επαγγεικαηίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ κίιεζε μεθάζαξα κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε θαη όρη ην ζπκθέξνλ ησλ ζπληερληώλ». α ζρόιηα ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο καο βνήζεζαλ λα ηειεηνπνηήζνπκε ην εγρεηξίδην θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ νδεγώλ. νπο επραξηζηνύκε όινπο, όπσο θαη εζάο πνπ επηιέμαηε λα πξνκεζεπηείηε ην εγρεηξίδην. ας εστόμαστε καλή ανάγνωση και πολλά τιλιόμετρα τωρίς ατστήματα. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Ζ ρνιή Οδεγώλ είλαη κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη απαζρνινύληαη ζε απηήλ ν Απόζηνινο Μπνπγαηζάο θαη ν Ησάλλεο Μπνπγαηζάο καδί κε ζπλεξγάηεο. Βηνγξαθηθό Απνζηόινπ Μπνπγαηζά Ζκεξνκελία Γέλλεζεο 13/05/1943 Πηπρηνύρνο Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Έρεη εξγαζζεί ζην Καλαδά γηα 7 ζπλερή ρξόληα ζηελ ΗΒΜ International θαη ζηελ Διιάδα γηα 8 ζπλερή ρξόληα ζηελ GOODYEAR ειαζηηθά, κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ αλαιπηή. Από ην 1986 δηαηεξεί ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε (ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ-ΚΔΘΔΤΟ) ζην Μαξνύζη, νδόο Πιαζηήξα 12. Βηνγξαθηθό Ηωάλλε Μπνπγαηζά Ζκεξνκελία Γέλλεζεο 05/02/1981 Δίλαη Πηπρηνύρνο ηνπ ΔΗ Μεραλνινγίαο Κνδάλεο. Πηπρηνύρνο ΗΔΚ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΧΝ. Έρεη εξγαζζεί γηα 2 ρξόληα ζε γξαθείν κεραλνινγηθώλ κειεηώλ θαη εδώ θαη έμη ρξόληα απαζρνιείηαη ζηε ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ, κε όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή: δηδαζθαιία ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ καζεκάησλ γηα όια ηα νρήκαηα, ΠΔΗ θιπ. Μαξνύζη 31 Μαΐνπ 2015 Γηα ηε ΥΟΖ ΟΓΖΓΧΝ-ΚΔΘΔΤΟ 5

6 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ KAI ΑΠΑΗΖΔΗ ΔΞΔΑΧΝ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΠΡΟΟΝΧΝ KAI ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Οη εκπιεθόκελνη ζηηο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ (ππνςήθηνη, εθπαηδεπηέο, εμεηαζηέο) πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη έρνπλ ππνρξεώζεηο αιιά θαη απαηηήζεηο, θαλόλεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ. ην κέξνο απηό ζα αλαθεξζνύκε ζηηο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ εμεηαζηώλ. Να θάλω κηα ζεκαληηθή εηζαγωγηθή παξαηήξεζε εδώ. Όια όζα ζηειηηεύσ ζηε ζπλέρεηα δελ ζεκαίλεη όηη ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο εμεηαζηέο, ππάξρεη κηα κηθξή κεηνςεθία πνπ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά, ε νπνία όκσο αξθεί γηα λα δεκηνπξγήζεη, γηα ην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ, πνιύ αξλεηηθέο εληππώζεηο ζηνπο ππνςεθίνπο θαη ζηελ θνηλσλία γεληθόηεξα, κε ηα γλσζηά ζρόιηα πεξί ρξεκαηηζκνύ θ.ι.π., νη νπνίνη (ππνςήθηνη) βιέπνπλ ηνπο εμεηαζηέο γηα κία θνξά θαη ηνπο ζεσξνύλ κπακπνύιεο, ελώ νη εθπαηδεπηέο ηνύο βιέπνπλ θαζεκεξηλά, θαηά ζπλέπεηα γλσξίδνπλ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο. Χζηόζν, ε επζύλε βαξαίλεη όινπο ηνπο εμεηαζηέο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηέο, γηαηί δελ θαηαγγέιινπλ ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Γείηε πνιύ πεξηζζόηεξα κέζα ζην βηβιίν ΥΟΗΑΜΟ ΔΝΟΧΝ ΔΞΔΑΧΝ Πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εμέηαζε; Τπεύζπλνο ηεο εμέηαζεο είλαη ν παξώλ εθπαηδεπηήο. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ππόινγνο είλαη ν εθπαηδεπηήο θαη όρη ν ππνςήθηνο, εθηόο θαη αλ ν ππνςήθηνο αξλεζεί πεηζκαηηθά λα εθηειέζεη ηηο εληνιέο ηνπ εθπαηδεπηή ή θάλεη ην δηθό ηνπ, γηαηί θξίλεη όηη είλαη ην ζσζηό. Δπνκέλσο νη εληνιέο ηνπ εθπαηδεπηή έρνπλ πξνηεξαηόηεηα από ηηο εληνιέο ησλ εμεηαζηώλ, πνπ ζεκαίλεη όηη, εάλ ν εθπαηδεπηήο δίλεη δηαθνξεηηθή εληνιή από απηή ησλ εμεηαζηώλ, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα εθηειέζνπλ ηελ εληνιή ηνπ εθπαηδεπηή θαη ε δηαθνξά ζα ιπζεί κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ εμεηαζηώλ. Οη εμεηαζηέο δελ δηθαηνύληαη λα δίλνπλ παξάλνκεο εληνιέο ζηνπο ππνςεθίνπο, παξά κόλν αθνύ ελεκεξώζνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο πξώηα θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ην εγθξίλεη ν εθπαηδεπηήο. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα παξάλνκσλ εληνιώλ, ηα νπνία αλαθέξσ ζε άιιν θεθάιαην απηνύ ηνπ βηβιίνπ. ΟΓΖΓΖΖ Δ ΑΤΟΚΗΝΖΟΓΡΟΜΟΤ ΑΥΔΗΑ ΚΤΚΟΦΟΡΗΑ- ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ-ΠΟΔΧ Α. Να δηεπθξηλίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νδνύ: 1. ΑΤΟΚΗΝΖΟΓΡΟΜΟ: Όξην ηαρύηεηαο 130 ρικ./ώξα. Έρεη 3 ισξίδεο θπθινθνξίαο, ισξίδα ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ θαη θεληξηθό ππεξπςσκέλν δηάδσκα. Έρεη επίζεο εηδηθνύο ρώξνπο γηα ζηάζκεπζε. Απηνθηλεηόδξνκνο είλαη ν Αζελώλ-ακίαο, ζηα ζεκεία όπνπ ππάξρνπλ πξάζηλεο πηλαθίδεο, θαη ηαρείαο θπθινθνξίαο, όπνπ ππάξρνπλ κπιε πηλαθίδεο. 2. ΑΥΔΗΑ ΚΤΚΟΦΟΡΗΑ Όξην ηαρύηεηαο 110 ρικ./ώξα. Έρεη 2 ισξίδεο θπθινθνξίαο, ισξίδα εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ππεξπςσκέλν δηάδσκα ζηε κέζε. έηνην δξόκνη είλαη ν Αζελώλ-Παηξώλ θαη Αζελώλ-ακίαο, όπνπ έρεη κπιε πηλαθίδεο. 3. ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΡΟΜΟ: Όξην ηαρύηεηαο 90 ρικ./ώξα. Έρεη 1 ή 2 ισξίδεο θπθινθνξίαο αλά θαηεύζπλζε θαη κπνξεί λα έρεη θεληξηθό δηάδσκα ζηε κέζε ή όρη. Γελ έρεη σζηόζν ισξίδα ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ αιιά έξεηζκα, ην νπνίν είλαη ιίγν πην ζηελό από ηε ισξίδα εθηάθηνπ αλάγθεο (βιέπε δηαθνξέο πην θάησ). Δπαξρηαθόο δξόκνο ζεσξείηαη ν δξόκνο από Γηόλπζν πξνο Νέα Μάθξε, θαη έρεη κπιε πηλαθίδεο, 4- ΟΠΗΚΟΤ ΓΗΚΤΟΤ. Δίλαη νδνί πνπ ζπλδένπλ πόιεηο νη ρσξηά ζηελ επαξρία θαη έρεη αζπξόκαπξεο πηλαθίδεο. ν όξην ηαρύηεηνο ζα θαζνξίδεηαη κε πηλαθίδεο θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζεσξείζηε ην όξην ησλ επαξρηαθώλ δει 90 ρηι/ώξα 4. ΑΥΔΗΑ ΚΤΚΟΦΟΡΗΑ ΠΟΔΧ: Όξην ηαρύηεηαο 70 ρικ./ώξα. Έρεη ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ θαη νη νδνί αρείαο Κπθινθνξίαο εθηόο πόιεσο. έηνηνη δξόκνη ππάξρνπλ ζε κεγάιεο πόιεηο, π.ρ. ζηελ Αζήλα είλαη ε Κεθηζίαο, ε πγγξνύ, ε Μεζνγείσλ, ν Παξαιηαθόο θ.ά., θαη ζεκαίλνληαη κε πηλαθίδεο κπιε ρξώκαηνο. 5. ΟΓΟΗ ΠΟΔΧΝ. Όξην ηαρύηεηαο 50 ρικ./ώξα. Πξόθεηηαη γηα νδνύο κε 1 ή 2 ισξίδεο αλά θαηεύζπλζε, ρσξίο δηαρσξηζηηθό ζηε κέζε. Δίλαη δξόκνη πνπ ζα έρνπλ κπιε πηλαθίδεο. 6

7 ΓΗΑΦΟΡΔ κεηαμύ ισξίδαο ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ, πνπ ηε ζπλαληάκε ζε απηνθηλεηόδξνκνπο θαη ηαρείαο θπθινθνξίαο, θαη ηνπ ΔΡΔΗΜΑΟ, πνπ ην ζπλαληάκε ζε επαξρηαθνύο δξόκνπο: ΧΡΗΓΑ ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ (ΔΑ, βιέπε εηθόλα 6, θόθθηλν βέινο) ππάξρεη γηα λα δηεπθνιύλεη ηνπο νδεγνύο πνπ επηζπκνύλ λα αιιάμνπλ ειαζηηθό, λα επηζθεπάζνπλ θάπνηα κεραληθή βιάβε ή λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ηειέθσλν εθηάθηνπ αλάγθεο. Γελ επηηξέπεηαη λα νδεγείηε ζηε ΔΑ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, παξά κόλν γηα ιίγα κέηξα, γηα λα ζηακαηήζεηε γηα ηε δηόξζσζε ηεο δεκηάο. Δάλ έρεηε επηβάηεο ζην όρεκά ζαο, ηνπο δεηάηε λα πεξάζνπλ πίζσ από ηηο κπάξεο θαη λα κελ θπθινθνξνύλ κέζα ζηε ΔΑ. ΠΡΟΟΥΖ! Τπάξρνπλ πνιινί αζπλείδεηνη νδεγνί, νη νπνίνη νδεγνύλ κνλίκσο κέζα ζηε ΔΑ. Γελ επηηξέπεηαη επίζεο λα ζηακαηήζεηε ζηε ΔΑ γηα λα απαληήζεηε ζην θηλεηό ή λα μεθνπξαζηείηε, ππάξρνπλ εηδηθνί ρώξνη γη απηόλ ηνλ ζθνπό. Όζνη ζέινπλ λα νδεγήζνπλ αξγά, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε δεμηά ισξίδα θπθινθνξίαο θαη όρη ηε ΔΑ. Μελ μερλάηε όηη ηζρύεη ν θαλόλαο πνπ επηηάζζεη όηη, όηαλ έρνπκε ζπλερή γξακκή, δελ κπνξνύκε λα νδεγνύκε δεμηά ηεο, παξά κόλν ζε αλάγθε (παξάθακςε ή αηύρεκα) θαη γηα πνιύ ιίγν. Ζ ΔΑ ρξεζηκνπνηείηαη θαη πάξα πνιύ ζπρλά από νρήκαηα εθηάθηνπ αλάγθεο (Ππξνζβεζηηθά θαη Πξώησλ βνεζεηώλ). ΔΡΔΗΜΑ. Τπάξρεη γηα ηνλ ίδην ιόγν πνπ ππάξρεη θαη ε ΔΑ (βιέπε Δηθόλα 5, ). ΠΡΟΟΥΖ! Από ηε ζηηγκή πνπ ην έξεηζκα έρεη ζπλερή γξακκή, απαγνξεύεηαη λα νδεγείηε δεμηά ηεο. Παξά ηαύηα, γηα λα δηεπθνιύλεηε ηελ θπθινθνξία, θαη ηδηαίηεξα ηα πξνζπεξάζκαηα άιισλ νρεκάησλ, θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη αξηζηεξά από ην έξεηζκα ρσξάεη κόλν έλα όρεκα (όπσο ζηελ εηθόλα 5), κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηηγκηαία ην έξεηζκα γηα λα ζαο πξνζπεξάζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επαλέιζεηε ζηε ισξίδα θπθινθνξίαο ΑΜΔΑ, απηό δείρλεη πνιύ θαιή θπθινθνξηαθή αγσγή. Πξνζέμηε, γηαηί ζην έξεηζκα νδεγνύλ πνιύ ζπρλά ζηελ επαξρία αγξνηηθά κεραλήκαηα ή θαη κηθξέο κνηνζηθιέηεο, παξάλνκα κελ, αιιά ην θάλνπλ. α όξηα ηαρύηεηαο πνπ παξέζεζα πην πάλσ είλαη ηα κέγηζηα. Δάλ ππάξρνπλ πηλαθίδεο πνπ δείρλνπλ θάπνηα άιια όξηα, ζα αθνινπζείηε απηέο ηηο πηλαθίδεο κέρξη λα ππάξμεη πηλαθίδα πνπ λα θαηαξγεί ηελ ήδε ππάξρνπζα. Ο ΚΟΚ δίλεη θάπνηνπο νξηζκνύο γηα ηηο αλσηέξσ νδνύο, σζηόζν εκείο δελ ζα επηθεληξσζνύκε ζηε δηεπθξίληζε ησλ λνκηθώλ νξηζκώλ θαη ζα αζρνιεζνύκε κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα έρεηε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. ΠΧ ΟΓΖΓΟΤΜΔ ΟΤ ΑΝΧΔΡΧ ΓΡΟΜΟΤ: Καηαξρήλ λα δηεπθξηλίζνπκε όηη ζηνλ ΚΟΚ ππάξρνπλ κόλν νη δηαθξίζεηο πνπ αλέθεξα πην πάλσ. Ζ ιέμε ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ζηνλ ΚΟΚ. Μηα Δζληθή Οδόο, όπσο ζπλεζίδνπκε λα ιέκε, γηα ηνλ ΚΟΚ κπνξεί λα είλαη απηνθηλεηόδξνκνο, ηαρείαο θπθινθνξίαο ή θαη επαξρηαθόο δξόκνο. ΔΗΟΓΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΔΧΝ: ηελ εηθόλα 1 πην θάησ βιέπεηε έλαλ απηνθηλεηόδξνκν, ν νπνίνο έρεη θαη ισξίδα επηηάρπλζεο. Ζ ισξίδα επηηάρπλζεο δηαθέξεη από ηηο ππόινηπεο ισξίδεο θπθινθνξίαο σο πξνο ην πάρνο ηεο γξακκήο θαη σο πξνο ηελ απόζηαζε πνπ ππάξρεη από θόςηκν ζε θόςηκν. Πξνζέμηε ζηελ εηθόλα 2 πόζν πην παρηά είλαη ε γξακκή ηεο ισξίδαο επηηάρπλζεο, ζπγθξηλόκελε κε ηε ηελ γξακκή ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο. ν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε ισξίδα επηβξάδπλζεο ηεο εηθόλαο 3. ηελ εηθόλα 4 βιέπεηε κηα δηαγξάκκηζε, ηελ νπνία ζε θάζε πεξίπησζε απαγνξεύεηαη λα ηελ παηήζεηε, εθηόο θαη εάλ έρεη γίλεη αηύρεκα. ε δηαγξάκκηζε ηεο εηθόλαο 4 ζα ηε ζπλαληήζηε ζην μεθίλεκα ηεο ισξίδαο επηηάρπλζεο θαη ζην ηειείσκα ηεο ισξίδαο επηβξάδπλζεο (δείηε εηθόλα 1 θαη 3, ζεκείν1 θαη 2 αληίζηνηρα), πνπ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξείηε ζηα ζεκεία απηά λα παηήζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαγξάκκηζε, πνιύ δε πεξηζζόηεξν λα ζηακαηήζηε, εθηόο θαη αλ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε. 7

8 Όηαλ εηζέξρεζηε ζε έλαλ απηνθηλεηόδξνκν, ζα πξέπεη λα θηλεζείηε ζηε ισξίδα επηηάρπλζεο, κέρξη λα επηηαρύλεηε γηα λα θζάζεηε ηα ρηιηόκεηξα ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη κέζα ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν (δει ζηελ δεμηά ισξίδα θπθινθνξίαο, βιέπε θαη ζρήκα 1), θαη ηδηαίηεξα όζν ε αξηζηεξή γξακκή είλαη δηαθεθνκκέλε(βιέπε εηθόλα 1). ην ζεκείν πνπ μεθηλάεη ε ζπλερήο δηαγξάκκηζε ζα πξέπεη λα έρεηε εηζέιζεη ζηελ ακέζσο αξηζηεξή ισξίδα θπθινθνξίαο(βιέπε ζρήκα 1, πνξεία νρήκαηνο). Γηα λα έρεηε κηα επηηπρεκέλε θαη απξόζθνπηε είζνδν, ζα πξέπεη ε ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηόο ζαο λα είλαη ιίγν κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο κπξνζηά από ην νπνίν πξνηίζεζηε λα εηζέιζεηε. Δάλ σζηόζν δίπια ζαο ππάξρεη κόλν έλα όρεκα, δελ ππάξρεη λόεκα λα κπείηε κπξνζηά ηνπ. Δπνκέλσο, εάλ ν δηπιαλόο ζαο νδεγεί κε 130 ρικ./ώξα, ηόηε εζείο πξέπεη λα παξαβηάζεηε ην όξην, γηα λα έρεηε επηηπρεκέλε είζνδν, δηαθνξεηηθά είλαη θαιύηεξα λα πεξηκέλεηε λα θύγεη ν δηπιαλόο θαη κεηά λα ζπλερίζεηε ηελ πξνζπάζεηα εηζόδνπ. ε θάζε πεξίπηωζε θξνληίζηε λα ξπζκίζεηε ηελ ηαρύηεηα, έηζη ώζηε λα κελ αλαγθαζηείηε λα ζηακαηήζεηε. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππθλή θπθινθνξία (κπνηηιηάξηζκα), ηνπνζεηήζηε ηνλ αξηζηεξό ηξνρό ηνπ νρήκαηόο ζαο ζηελ αξηζηεξή γξακκή ηεο ισξίδαο επηηάρπλζεο θαη, αθνύ έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηνλ αξηζηεξό δείθηε θαηεύζπλζεο, αξρίζηε λα κπαίλεηε βήκα- βήκα ζηελ ακέζσο αξηζηεξή ισξίδα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ζαο ην επηηξέςνπλ θαη δώζηε ρξόλν θαη ρώξν ζηνλ πίζσ θαη δηπιαλό ζαο λα αληηδξάζεη. Δίκαη βέβαηνο όηη θάπνηνο επγελήο ζα ζαο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα κπείηε ζηε ισξίδα ηνπ. Πξνζνρή όκσο, γηαηί ε επζύλε είλαη δηθή ζαο. Μελ μεράζεηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ αξηζηεξό δείθηε θαηεύζπλζεο ακέζσο κόιηο κπείηε ζηε ισξίδα επηηάρπλζεο θαη ηε ζηηγκή πνπ είζηε έηνηκνο λα κπείηε ζηελ πξώηε δεμηά ισξίδα θπθινθνξίαο γπξίζηε ην θεθάιη γηα λα θαιύςεηε ην ζθνηεηλό ζεκείν ηνπ θαζξέθηε ζαο. Δδώ ζα ήζεια λα ζαο εληνπίζω θαη λα ζαο ζπζηήζω όηη, εάλ νδεγείηε ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηε απηνύο πνπ εηζέξρνληαη από θάπνηα δηαζηαύξωζε, θαιό ζα είλαη λα κεηαθηλείζηε ζηε κεζαία ιωξίδα(ζρήκα 1, ζέζε νρήκαηνο ζηελ κεζαία ιωξίδα) κέρξη λα πεξάζεηε ηε δηαζηαύξωζε, πξνθεηκέλνπ νη εηζεξρόκελνη λα κπνπλ ζηε δεμηά ιωξίδα ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ ρωξίο δπζθνιία, θαη κεηά λα επαλέιζεηε ζηε δεμηά ιωξίδα. Μηα ηέηνηα ελέξγεηα θαλεξώλεη πνιύ θαιή θπθινθνξηαθή αγωγή. ΥΡΗΗ ΓΔΙΚΩΝ ΚΑΔΤΘΤΝΗ(ΦΑ) ΦΩΩΝ ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΗ (ΑΑΡΜ) ΚΑΙ ΗΥΗΙΚΗ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ (ΚΑΞΟΝ ή ΚΟΡΝΑ) ΦΧΑ ΔΚΑΚΟΤ ΑΝΑΓΚΖ α θώηα εθηάθηνπ αλάγθεο ηα ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα πξνεηδνπνηήζνπκε ηνπ άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ όηη θάπνηα έθηαθηε θαη επηθίλδπλε θαηάζηαζε ππάξρεη κπξνζηά ηνπο. Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ θώησλ εθηάθηνπ αλάγθεο είλαη νη θάησζη: 1. Όηαλ ππάξρεη βιάβε ζην όρεκα θαη έρεη αθηλεηνπνηεζεί ζε νπνηνλδήπνηε δξόκν, είηε εκπνδίδεη ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ είηε όρη. 2. Όηαλ θηλείηαη ην όρεκα κε κεησκέλε ηαρύηεηα ιόγσ βιάβεο(θαη όρη γηαηί ραιαξώλνπκε ή ηεκπειηάδνπκε) όρη κόλν ζε δξόκν πνπ αλαπηύζζνληαη πςειέο ηαρύηεηεο, αιιά ζε νπνηνλδήπνηε δξόκν. Πξνζνρή! Δάλ ε ελέξγεηα απηή ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή ησλ άιισλ ρξεζηώλ ηνπ δξόκνπ, δελ ζα ην θάλεηε. 8

9 3. Όηαλ νδεγνύκε ζε δξόκνπο εθηόο πόιεσλ θαη ππάξρνπλ ζπλζήθεο ρακειήο νξαηόηεηαο (βξάδπ, νκίριε θιπ.) θαη ππθλήο θπθινθνξίαο, πνπ μαθληθά επηβξαδύλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, νδεγείηε ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν βξάδπ κε ηα θώηα αλακκέλα θαη είζαζηε ηειεπηαίνο ζε κηα ζεηξά ησλ απηνθηλήησλ, πνπ πεγαίλνπλ κε θαλνληθή ηαρύηεηα. Ξαθληθά ηα κπξνζηηλά νρήκαηα επηβξαδύλνπλ γηα θάπνηνλ ιόγν. όηε εζείο, πνπ είζηε ηειεπηαίνο, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ακέζσο ηα αιάξκ, παξάιιεια κε ην πάηεκα ησλ θξέλσλ, γηαηί νη αθνινπζνύληεο νδεγνί, ίζσο λα κελ αληηιεθζνύλ όηη άλαςαλ ηα θώηα ησλ θξέλσλ ιόγσ δηθήο ζαο επηβξάδπλζεο. Μελ μερλάηε όηη έρεηε ήδε ηα θώηα ζέζεο αλακκέλα (θόθθηλα). 4. Όηαλ έρεηε ζηαζκεύζεη ή ζηακαηήζεη (άιιν ην ζηακαηάσ θαη άιιν ην ζηαζκεύσ) θάπνπ θαη απαηηείηαη λα είζαζηε νξαηνί από άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ. Όηαλ γηα παξάδεηγκα ρξεηάδεηαη λα παξαιάβεηε ή λα παξαδώζεηε επηβάηεο ή απνζθεπέο ή έρεηε θάπνηνλ άιιν δηθαηνινγεκέλν ιόγν, ώζηε λα πξέπεη λα εκπνδίζεηε ηελ νπνηαδήπνηε θπθινθνξία. ΑΤΗΡΗ ΠΑΡΑΗΡΗΗ: Γελ ελεξγνπνηείηε ηα ΑΑΡΜ ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζηαζκεύεηε ή θάλεηε νπνηνλδήπνηε ειηγκό(βιέπε ιεπηνκέξεηεο πην θάησ). Να ρξεζηκνπνηείηε ηνπο δείθηεο θαηεύζπλζεο αλάινγα κε ην πξνο πνηα θαηεύζπλζε ειηζζόζαζηε. ΠΡΟΟΥΖ! Δίλαη μέγα και ανόητο λάθος λα ρξεζηκνπνηείηε θώηα εθηάθηνπ αλάγθεο γηα νπνηνλδήπνηε ειηγκό, θαη ηδηαίηεξα γηα ζηάζκεπζε. Θα κνπ πείηε «ε πιεηνςεθία ησλ νδεγώλ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ζηάζκεπζε ηα ΑΑΡΜ, εγώ πώο ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ΦΑ;» Ννκίδσ όηη έρεη έιζεη ε ώξα λα κάζεηε, θαη λα κάζεη θαη ε πιεηνςεθία ησλ νδεγώλ, πνηεο είλαη νη ζσζηέο ελέξγεηεο. θεθηείηε απηό πνπ ζα ζαο πω: Δγώ θαη απηνί πνπ γλωξίδνπλ ηνλ ΚΟΚ ηη θηαίλε πνπ ηνπο κπεξδεύεηε κε ηηο ελέξγεηέο ζαο θαη είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ θαη αηύρεκα. Δάλ γίλεη αηύρεκα, ε επζύλε ζα είλαη δηθή ζαο. ΓΔΗΚΔ ΚΑΔΤΘΤΝΖ νπο δείθηεο θαηεύζπλζεο ηνπο ρξεζηκνπνηείηε όηαλ ζέιεηε λα αιιάμεηε θαηεύζπλζε γεληθώο θαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 1. Όηαλ ζέιεηε λα ζηξίςεηε αξηζηεξά ή δεμηά. νπο ελεξγνπνηείηε κέηξα πξηλ από ην ζεκείν ηνπ ειηγκνύ. 2. Όηαλ ζέιεηε λα παξαθάκςεηε νπνηνδήπνηε εκπόδην. νπο ελεξγνπνηείηε όζν γίλεηαη πην λσξίο πξηλ από ην ζεκείν ηεο παξάθακςεο. ν θιαο ην ζβήλεηε ακέζσο κόιηο κεηαθηλήζεηε ην όρεκα ζηε δηπιαλή ειεύζεξε ισξίδα, θαη όρη όηαλ ζα πεξάζεηε ην όρεκα πνπ ζαο εκπνδίδεη, δηόηη ππάξρεη ελδερόκελν λα λνκίδνπλ όηη ζα ζηξίςεηε ή ζα ζηαζκεύζεηε, επεηδή έρεηε ην θιαο αλακκέλν. 3. Όηαλ ζέιεηε λα θάλεηε ειηγκό γηα ζηάζκεπζε, επηηόπνπ ζηξνθή ή γωλία δεμηά ή αξηζηεξά, ΠΡΟΟΥΖ!!! ΓΔΗΔ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΧΝ ΔΡΧΖΔΧΝ 1- ΤΝΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ Δξώηεζε 1 ε πεξίπηωζε αιιαγήο ειαζηηθνύ πξέπεη: Να μεζθίμεηε ειαθξά ηηο βίδεο (κπνπιόληα) πξηλ ζεθώζεηε ηνλ ηξνρό. Να βηδώζεηε πνιύ ζθηρηά ηνλ θαηλνύξην ηξνρό πξηλ θαηεβάζεηε ηνλ γξύιν. Όηαλ πξόθεηηαη λα αιιάμεηε ειαζηηθό, πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη ζα πξέπεη πξώηα λα μεζθίμεηε ηα κπνπιόληα ηνπ ηξνρνύ (βίδεο) θαη κεηά λα ζεθώζεηε ην όρεκα ζηνλ γξύιν, δηαθνξεηηθά ν ηξνρόο ζα γπξλάεη ειεύζεξα, θαη επνκέλσο δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα μεζθίμεηε ηα κπνπιόληα. Άιια κέηξα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πάξεηε, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεηε ειαζηηθό είλαη: 1. Δάλ ην όρεκα είλαη ζε θαηεθόξα-αλεθόξα, βάιηε έλαλ ηάθν ή κηα πέηξα ζηνλ ηξνρό πνπ δελ ζα ζεθώζεηε ηεο ίδηαο ή ηεο αληίζεηεο πιεπξάο (εκπξόο ή πίζσ), έηζη ώζηε λα ζπγθξαηεί ην όρεκα από ηελ θύιηζε. Πξνηηκήζηε ηελ αληίζεηε πιεπξά, εθηόο θαη αλ δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη (βιέπε πξάζηλα βέιε). 2. Πξνζνρή, ηνπνζεηήζηε ηνλ γξύιν θνληά ζηνλ ηξνρό πνπ πξόθεηηαη λα αιιάμεηε (βιέπε θόθθηλν βέινο). 9

10 3. Μελ ελνριείηε ηα άιια νρήκαηα. νπνζεηήζηε ην όρεκά ζαο όζν πην δεμηά γίλεηαη, όπνπ ππάξρεη ισξίδα εθηάθηνπ αλάγθεο ρξεζηκνπνηήζηε ηελ. 4. Αλάςηε ηα θώηα εθηάθηνπ αλάγθεο (εκέξα ή λύρηα). Πξηλ μεθηλήζεηε ην ηαμίδη ζαο, βεβαησζείηε όηη ππάξρνπλ ζηνλ ρώξν ησλ απνζθεπώλ ηα αθόινπζα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ειαζηηθνύ: -Ρεδέξβα θνπζθσκέλε ζσζηά (ειέγμηε πεξηζηαζηαθά όπσο όια ηα ειαζηηθά). -Γξύινο. -Μπνπινλόθιεηδν γηα ην μεβίδσκα ησλ κπνπινληώλ. -ξίγσλν εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηα άιια νρήκαηα. -Καιό επίζεο ζα ήηαλ λα έρεηε θη έλα δεπγάξη γάληηα, γηα λα κε ιεξώλεζηε. Δάλ έρεηε νδηθή βνήζεηα, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ. Να έρεηε πάληα ην ηειέθωλν ηεο εηαηξείαο καδί ζαο. Δξώηεζε 4 Έλα ππεξπιεξωκέλν (παξαθνπζθωκέλν) ειαζηηθό: Μεηώλεη ηελ πξόζθπζε ηνπ ειαζηηθνύ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλαξηήζεσο. Φζείξεηαη ιηγόηεξν. Έλα παξαθνπζθσκέλν ειαζηηθό εθάπηεηαη ιηγόηεξν από όζν απαηηείηαη κε ηελ άζθαιην, κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε πξόζθπζε αιιά θαη ηα ακνξηηζέξ λα κε ιεηηνπξγνύλ ζσζηά, δειαδή ζηα θξελαξίζκαηα ην όρεκα ζα ζηακαηάεη ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο ή κπνξεί θαη λα νιηζζαίλεη, γηαηί εθάπηεηαη κηθξόηεξε επηθάλεηα (ηνπ πέικαηνο) ζηελ άζθαιην. Αληηζέησο, όηαλ νδεγείηε ζε πάγν, ρηόλη, ιάζπε θαη ζέιεηε λα μεθηλήζεηε πην εύθνια, ηόηε επηβάιιεηαη λα έρεηε πην πνιύ αέξα ζηα ειαζηηθά ζαο, γηαηί μεθηλάεη πην εύθνια. Πξνζνρή όκσο, ελλνείηαη κόλν γηα ην μεθίλεκα, ζηε ζπλέρεηα, γηα λα είζηε αζθαιήο, πξέπεη λα βάιεηε ηνλ θαλνληθό αέξα ή θαη ιηγόηεξν από ην θαλνληθό, εάλ ν δξόκνο είλαη πνιύ γιηζηεξόο. Έηζη, ζα είζηε πην αζθαιήο ζηελ πέδεζε. Γείηε ην ζσζηό θαη ιάζνο ζηελ εηθόλα δίπια. Δξώηεζε 13 Μεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ νρήκαηνο κε ηζνθ, θαη πξνθεηκέλνπ λα θξνληίζεηε γηα ηελ εμνηθνλόκεζε θαπζίκωλ, ζπληζηάηαη: Να επαλαθέξεηε όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα ηνλ δηαθόπηε (ηζνθ) ζε νπδέηεξε ζέζε. Να νδεγείηε κε θηλεηήξα ζε απμεκέλεο ζηξνθέο. Να εμεγήζνπκε ηη είλαη ην ΟΚ θαη ηη δνπιεηά θάλεη. Δίλαη έλαο κεραληζκόο πνπ δηεπθνιύλεη ηνλ θηλεηήξα λα μεθηλήζεη όηαλ είλαη θξύνο θαηά ηα πξσηλά ηα κέηαιια είλαη δηςαζκέλα, επνκέλσο έλα κέξνο από ηε βελδίλε πνπ πεγαίλεη ζηνλ ζάιακν θαύζεο απνξξνθάηαη από ηα κέηαιια ιόγσ δίςαο, κε απνηέιεζκα λα κελ πεξηζζεύεη αξθεηή βελδίλε γηα θαύζε, θη έηζη ν θηλεηήξαο λα κελ μεθηλάεη. Αλνίγνληαο ην ΟΚ, θιείλνπκε ηνλ αέξα θαη επηηξέπνπκε λα κπεη πεξηζζόηεξε βελδίλε ζηνλ ζάιακν θαύζεο, ώζηε έλα κέξνο λα απνξξνθεζεί από ηα κέηαιια θαη ην ελαπνκέλνλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαύζε. Πξνζέμηε σζηόζν, εάλ έρεηε ρεηξνθίλεην ΟΚ θαη ην έρεηε ελεξγνπνηήζεη, πξέπεη ακέζσο κόιηο μεθηλήζεη ν θηλεηήξαο λα αξρίζεηε λα ην θιείλεηε δόληη - δόληη, δηόηη δηαθνξεηηθά θαη θαηαλαιώλεη πνιύ θαύζηκν θαη κπνπθώλεη ν θηλεηήξαο, κε απνηέιεζκα λα ζβήζεη. Δλλννύκε δειαδή όηη από έλα έσο δύν ιεπηά κεηά ην μεθίλεκα πξέπεη λα έρεηε απελεξγνπνηήζεη ηνλ κεραληζκό ηνπ ΟΚ. Απηό ζπκβαίλεη ζηα ζπκβαηηθά απηνθίλεηα, δειαδή ζηα θαηαζθεπαζκέλα πξηλ από ην Μεηά από ην 1990 όια ηα απηνθίλεηα είλαη θαηαιπηηθά θαη έρνπλ απηόκαην ΟΚ (νλνκάδεηαη αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο), θαηά ζπλέπεηα ν νδεγόο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη θάηη. Δξώηεζε 18 Όζν πεξηζζόηεξν έρνπλ θζαξεί ηα ειαζηηθά ηόζν πην πνιύ απμάλεη ν θίλδπλνο πδξνιηζζήζεωο: ΝΑΙ ΟΥΗ 10

11 1 Όηαλ ιέκε θζείξνληαη ηα ειαζηηθά, ελλννύκε όηη θζείξεηαη ην πέικα, κε απνηέιεζκα ηα ηαθνύληα ηνπ ειαζηηθνύ λα εμαθαλίδνληαη θαη ην ειαζηηθό λα κε θξελάξεη απνηειεζκαηηθά, αιιά θαη λα ζπηλάξεη ζην μεθίλεκα. Ηδηαίηεξα όηαλ θξελάξεηε ζε λεξά, ην όρεκα δελ ζηακαηάεη κε ηίπνηα. Πξνζέμηε ηελ εηθόλα 1 δίπια, απηό πνπ βιέπεηε είλαη ην παρύκεηξν, πνπ κεηξάεη ην βάζνο ηνπ πέικαηνο, δειαδή πόζν ηαθνύλη έρεη ην ειαζηηθό. αθνύλη είλαη ε ζρηζκή ζηελ νπνία έρεη εηζέιζεη ην παρύκεηξν. Όηαλ ην βάζνο πέζεη θάησ από ηα 1,6 ρηιηνζηά, ηόηε απαηηείηαη αιιαγή ειαζηηθνύ. Μέρξη λα ηελ θάλεηε, πξνζαξκόζηε ηνλ ηξόπν πνπ νδεγείηε (ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο θιπ.). Δμήγεζε γηαηί ηα ειαζηηθά πδξνιηζζαίλνπλ (γιηζηξνύλ): Όηαλ βξέρεη θαη ην όρεκα θηλείηαη, ην λεξό θπθινθνξεί κεηαμύ ην πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνύ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο (βιέπε θόθθηλν βέινο), επνκέλσο, εάλ νη ζρηζκέο (ηαθνύλη) έρνπλ ην ζεκηηό βάζνο, απνξξνθνύλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ύδαηνο, εάλ έρνπλ κηθξό βάζνο, απνξξνθνύλ έλα κηθξό κέξνο ηνπ ύδαηνο. Όζν πην πνιύ βξέρεη, ηόζν πην πνιιή πνζόηεηα δελ απνξξνθάηαη από ηηο ζρηζκέο, θαη θαηά ζπλέπεηα ην ειαζηηθό δελ θξελάξεη απνηειεζκαηηθά, δηόηη ην λεξό παξακέλεη κεηαμύ πέικαηνο θαη νδνζηξώκαηνο θαη γίλεηαη ζαλ γπαιί. Βιέπε επίζεο εξώηεζε 25 πην θάησ. Δξώηεζε 24 Ζ επζπγξάκκηζε θαη ε δπγνζηάζκηζε ηωλ ηξνρώλ είλαη εξγαζίεο πνπ ν ίδηνο ν νδεγόο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη: ΝΑΗ ΟΧΙ Καηαξρήλ λα εμεγήζνπκε ηη είλαη ε επζπγξάκκηζε θαη ε δπγνζηάζκηζε: Ζ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ ζρεηίδεηαη κε ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο (ηηκόλη) θαη, αλ δελ είλαη ζσζηή, απηό είλαη πνιύ επηθίλδπλν. Ζ ΕΤΓΟΑΘΜΗΖ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ ειαζηηθνύ επάλσ ζηε δάληα θαη δελ είλαη επηθίλδπλε. Δπζπγξάκκηζε θαη δπγνζηάζκηζε έρνπλ σο θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όηη ηα ειαζηηθά θζείξνληαη δπζαλάινγα. Γηα λα ειέγμεηε εάλ ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο είλαη ζσζηά επζπγξακκηζκέλν, έρνληαο ζηαζεξή ηαρύηεηα (πεξίπνπ 70 ρικ./ώξα), αθήζηε ην ηηκόλη ζε κηα επζεία θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην νδόζηξσκα δελ έρεη θιίζε, ζα πξέπεη ην όρεκά ζαο λα κελ παξεθθιίλεη αξηζηεξά ή δεμηά αιιά λα παξακέλεη ζηελ επζεία. Γηα αθξηβή έιεγρν απνηαζείηε ζε εηδηθό ζπλεξγείν, κηα ελέξγεηα πνπ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα (θάζε 2 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). πλήζσο ε επζπγξάκκηζε θαηαζηξέθεηαη, εάλ ρηππήζνπλ νη ηξνρνί δπλαηά ζε πεδνδξόκην ή ρηππήζεη ην κπξνζηηλό ζύζηεκα (θάησ από ην όρεκα) ζε θάπνηα ιαθθνύβα ή εμόγθσκα. Καθή δπγνζηάζκηζε έρνπκε, όηαλ ην βάξνο ηνπ ειαζηηθνύ δελ είλαη θαηαλεκεκέλν ηζνκεξώο επάλσ ζηε δάληα. όηε ην ηηκόλη πθίζηαηαη ηαιάλησζε (θνζθίληζκα), δειαδή αηζζάλεζηε ηαιαληώζεηο (θξαδαζκνύο) ζηα ρέξηα ζαο θαη ληώζεηε δπζθνξία απηό ζα γίλεηαη ζε πςειέο ηαρύηεηεο, δειαδή ζηα 90 ρικ./ώξα, ζηα 120 ρικ./ώξα θαη όρη ζηα ελδηάκεζα. Πξνζνρή!!! Δάλ ππάξρνπλ θξαδαζκνί θαη ζηα ελδηάκεζα ρηιηόκεηξα, π.ρ. ζηα 110, θαη ζπλνδεύνληαη θαη από θάπνηνλ πεξίεξγν θαη αζπλήζηζην ζόξπβν, ππάξρεη άιινπ είδνπο ζνβαξή βιάβε (πηζαλώο ζηα ξνπιεκάλ ή θάπνπ αιινύ), θαη ην όρεκα πξέπεη λα πάεη ζπλεξγείν ακέζσο. Ζ θαθή δπγνζηάζκηζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ άληζε θαη πην γξήγνξε θζνξά ηνπ ειαζηηθνύ θαη ην ηξάληαγκα (ηαιάλησζε), θάηη πνπ δελ είλαη επηθίλδπλν, είλαη όκσο ελνριεηηθό. Ζ νξζή δπγνζηάζκηζε κπνξεί λα θαηαζηξαθεί, εάλ θύγνπλ από ηνλ ηξνρό θάπνηα αληίβαξα πνπ ηνπνζεηνύληαη γη απηόλ ηνλ ζθνπό ή αλ ζηξαβώζεη ε δάληα ή ην ειαζηηθό. Χζηόζν δελ είλαη θάηη ην αλεζπρεηηθό. Καη νη δπν απηέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ ζε εηδηθό ζπλεξγείν, δηόηη απαηηνύληαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δπηβάιιεηαη όκσο λα είζαζηε ζε ζέζε λα ελεκεξώζεηε ην ζπλεξγείν γηα ην ηη πξόβιεκα ππάξρεη. Εεηήζηε από ηνλ εθπαηδεπηή ζαο λα ζαο θάλεη κηα επίδεημε. 11

12 Δξώηεζε 50 η είλαη ν πνιιαπιαζηαζηήο: Μία ζπζθεπή πνπ κεηαηξέπεη ηελ ηάζε ηνπ ξεύκαηνο από ρακειή ζε πςειή. Μία ζπζθεπή πνπ δηαλέκεη ην ξεύκα πςειήο ηάζεσο ζηνπο ζπηλζεξηζηέο (κπνπδί). Μία ζπζθεπή πνπ θαηαζηέιιεη ηα παξάζηηα. Ο πνιιαπιαζηαζηήο είλαη ν κεραληζκόο πνπ αλνξζώλεη ην ξεύκα. Τν ξεύκα δίδεηαη από ηνλ ζπζζσξεπηή (κπαηαξία) ζε 12 βνιη θαη ν πνιιαπιαζηαζηήο ην αλνξζώλεη ζε έσο βνιη. Τα κπνξληό βέιε δείρλνπλ ηνλ κεραληζκό. ηε ζπλέρεηα ν πνιιαπιαζηαζηήο κεηαθέξεη ην ξεύκα ζηνλ δηαλνκέα θαη ν δηαλνκέαο ην θαηαλέκεη ζηα κπνπδί (αλαθιεθηήξεο), νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ην δηαλέκνπλ ζηνπο θπιίλδξνπο (ζαιάκνπο θαύζεο). Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα κπνπδί, ρξεηάδεηαη ξεύκα πςειήο ηάζεο. α κπνπδί κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνύλ ηνλ ζπηλζήξα ζηνλ ζάιακν θαύζεο. Παξαηεξήζηε όηη ην θαιώδην πνπ θεύγεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζηή πεγαίλεη ζην δηαλνκέα θαη από εθεί ζηα κπνπδί. Δξώηεζε 52 Πόηε παζαίλεη δεκηά ν ζπζζωξεπηήο: Όηαλ παξακείλεη γηα πνιύ θαηξό αρξεζηκνπνίεηνο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε (ζπκπιεξώλεηε) ην θαηάιιειν πγξό. Όηαλ ην πγξό θαιύπηεη ηειείσο ηηο πιάθεο ηνπ ζπζζσξεπηή. Ο ζπζζσξεπηήο ( κπαηαξία) απνζεθεύεη ρεκηθή ελέξγεηα θαη απνδίδεη ειεθηξηθή. Όηαλ ην όρεκά ζαο παξακείλεη ζε αθηλεζία αλ γηα παξάδεηγκα έρεηε έλαλ κήλα λα βάιεηε κπξνζηά ηνλ θηλεηήξα, ε κπαηαξία ράλεη ηελ ελέξγεηά ηεο. Απηό ηζρύεη γηα όιεο ηηο κπαηαξίεο θιεηζηνύ ή αλνηρηνύ ηύπνπ. η κπνξείηε λα θάλεηε: -Να ζέηεηε εζείο ή θάπνηνο άιινο ηνλ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία ζε κεζαίεο ζηξνθέο (πεξίπνπ 3.000) δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη γηα δύν ιεπηά, ρσξίο λα θηλείηε ην όρεκα. Απηό ζα θξαηήζεη ηελ κπαηαξία θνξηηζκέλε. ΤΝΗΑΑΗ, εάλ ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο. -Να θνξηίζεηε ηελ κπαηαξία ζαο πιήξσο, πξηλ αθηλεηνπνηήζεηε ην όρεκά ζαο, νδεγώληαο ην θάπνηα ρηιηόκεηξα κε κέζεο έσο πςειέο ζηξνθέο θαη, όηαλ ζα ην αθηλεηνπνηήζεηε, λα αθαηξέζεηε ηνπο πόινπο (αξλεηηθό-ζεηηθό). Όηαλ απνθαζίζεηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά, ην πηζαλόηεξν είλαη λα ιεηηνπξγήζεη, εθηόο θαη αλ δηακέλεηε ζε πεξηνρή κε θξύεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. Θεζζαινλίθε, Γξάκα θ.α.), νπόηε, εάλ κελ έρεηε θνξηηζηή κπαηαξηώλ, θνξηίζηε ηελ κπαηαξία θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ή κεηαθέξεηε ηελ κπαηαξία ζε έλαλ ειεθηξνιόγν, γηα λα ηε θνξηίζεη ζε εηδηθό θνξηηζηή. -Δάλ ηα αλσηέξσ ζάο θαίλνληαη δύζθνια ή αδύλαηα, κεηαθέξεηε ηελ κπαηαξία ζε έλαλ ειεθηξνιόγν θαη ζα ηε ζπληεξήζεη εθείλνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αθηλεζίαο, ην θόζηνο δελ ζα είλαη απαγνξεπηηθό. 12

13 ΖΜΑΝΖ ΓΔΝΗΚΑ Οη πηλαθίδεο απνηεινύλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ εξσηήζεσλ. Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή, δηόηη ζε απηό ην θεθάιαην ζα εμεγεζεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζεσξίαο. Να δηεπθξηλίζνπκε όηη, όηαλ βιέπεηε πηλαθίδεο, δελ αξθεί λα γλωξίδεηε ηη ζεκαίλεη ην ζήκα πνπ βιέπεηε, αιιά ζα πξέπεη λα γλωξίδεηε θαη ηη ζα πξέπεη λα θάλεηε εζείο θαη νη άιινη ρξήζηεο ηωλ δξόκωλ, πώο δειαδή ζα αληηδξάζεηε ζε θάζε πεξίπηωζε. Οη πηλαθίδεο ρωξίδνληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 1 1. Αλαγγειίαο θηλδύλνπ: είλαη ζρήκαηνο ηξηγσληθνύ, κε θόθθηλν πεξίγξακκα θαη θίηξηλν θόλην, θαη ζαο πξνεηδνπνηνύλ όηη θάπνηνο θίλδπλνο ππάξρεη πνιύ θνληά ζαο. Διαηηώζηε ηαρύηεηα θαη πξνζέμηε ηη απεηθνλίδεη ην ζήκα (βιέπε εηθόλα 1) Πηλαθίδεο απαγνξεπηηθέο: έρνπλ θόθθηλν πεξίγξακκα θαη άζπξν θόλην θαη ππνδειώλνπλ απαγόξεπζε. Όηαλ βιέπεηε απηέο ηηο πηλαθίδεο, πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη ππάξρεη θάπνηα απαγόξεπζε κπξνζηά ζαο, ε νπνία ζα απεηθνλίδεηαη κέζα ζην ζήκα (βιέπε εηθόλα 2). 3. Πηλαθίδεο πιεξνθνξηαθέο: είλαη πηλαθίδεο ηεηξάγσλεο, είηε ρξώκαηνο κπιε, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε δξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο, όπνπ ην κέγηζην όξην είλαη 110 ρικ./ώξα (βιέπε εηθόλα 3) θαη ζε όιν ην ππόινηπν δίθηπν, δειαδή επαξρηαθό κε όξην 90 ρικ./ώξα θαη πόιεσλ κε 50 ρικ./ώξα, θαη ζε δξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο πόιεσλ π.ρ. Κεθηζίαο, όπνπ ην όξην είλαη 70 ρηι/ώξα, είηε πξάζηλεο, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε απηνθηλεηόδξνκνπο όπνπ ην κέγηζην όξην είλαη 130 ρικ./ώξα (βιέπε εηθόλα 4). Αθόκε ππάξρνπλ είηε αζπξόκαπξεο πηλαθίδεο ηηο νπνίεο ζα ηηο ζπλαληήζεηε ζε δξόκνπο ηνπηθνύ δηθηύνπ ( από ηελ κηα θσκόπνιε ζηελ άιιε), ζηηο νπνίεο ην όξην ζα θαζνξίδεηαη κε πηλαθίδεο θαη αλ δελ ππάξρνπλ ην όξην ζα ην ζεσξείζηε 90 ρηι/σξα. ειεπηαία είηε πηλαθίδεο ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο ρξώκαηνο θαθέ (βιέπε πηλαθίδα 6 ), όπνπ ην όξην ζα θαζνξίδεηαη κε πηλαθίδα θαη εάλ δελ ππάξρεη πηλαθίδα ζεσξείζηε ην όξην ηεο πόιεο 50 ρηι/ώξα Πηλαθίδεο ππνρξέωζεο ( αξηζηεξά): είλαη ζηξνγγπιέο, ρξώκαηνο κπιε, (βιέπε εηθόλα 7), πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε όινπο ηνπο δξόκνπο, όπσο θαη απαγνξεπηηθέο, ρξώκαηνο θόθθηλνπ, πνπ ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε ηεηξάγσλεο κπιε, νη νπνίεο ζεσξνύληαη θαη απηέο ππνρξέσζεο (βιέπε εηθόλα 8). 6. Πηλαθίδεο πξόζζεηεο: είλαη ρξώκαηνο αζπξόκαπξνπ (άζπξνο θόληνο, καύξν ζήκα), πνπ ηνπνζεηνύληαη καδί κε άιιεο πηλαθίδεο θαη όρη κόλεο ηνπο. Οη πηλαθίδεο απηέο ζα πξέπεη λα εξκελεύνληαη σο δεπγάξη (βιέπε ζηελ εηθόλα 9 ηελ αζπξόκαπξε πηλαθίδα πνπ είλαη θάησ από ην ηξίγσλν κε ην ζαπκαζηηθό). 9 13

14 Δξώηεζε 1 η πξέπεη λα θάλεηε βιέπνληαο απηό ην ζήκα ζε άιιε ζέζε πιελ θόκβνπ: Να ζηακαηήζεηε ζην ύςνο ηεο πηλαθίδαο θαη λα μεθηλήζεηε, όηαλ κπνξείηε λα ην πξάμεηε ρσξίο θίλδπλν. Να πεξάζεηε κε πξνζνρή, ρσξίο λα ζηακαηήζεηε. Όηαλ ιέεη όηη βιέπεηε ηελ πηλαθίδα ζε άιιε ζέζε πιελ θόκβνπ, δελ ελλνεί 4 ή 5 κέηξα πξηλ από ηνλ θόκβν, αιιά ηνπιάρηζηνλ κέηξα πξηλ από ηε δηαζηαύξσζε (βιέπε εηθόλα αξηζηεξά, ζέζε νρήκαηνο 1). Πξέπεη λα δηεπθξηλίζσ όηη, όηαλ βιέπεηε πηλαθίδα STOP, πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ΤΠΟΥΡΔΧΗΚΑ, αθόκε θαη αλ δελ έξρεηαη θάπνην όρεκα ή πεδόο, θαη όρη λα ειαηηώζεηε ηαρύηεηα θαη, αθνύ ειέγμεηε ηε δηαζηαύξσζε, λα μεθηλήζεηε. ν ζεκείν ζην νπνίν ζηακαηάηε εμαξηάηαη από ην ζεκείν όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ζήκα ηνπ ΟΠ θαη από ην αλ ππάξρνπλ θαη άιιεο δηαγξακκίζεηο. 1ε Πεξίπηωζε: Μπνξεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλν 40 κέηξα πξηλ από ηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ. Οπόηε ζα ζηακαηήζεηε εθεί πνπ είλαη ην ΟΠ (ζέζε νρήκαηνο 1, ζηελ άζπξε γξακκή) αθόκε θαη αλ δελ ππάξρεη γξακκή αθηλεηνπνίεζεο. Ο ιόγνο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ζηνπ εθεί είλαη δηόηη θηλνύληαη ζην ζεκείν εθείλν νρήκαηα θαη πεδνί, θαη πξέπεη λα ηνπο παξαρσξήζεηε πξνηεξαηόηεηα. ν ΟΠ απηό δελ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε δηαζηαύξσζε, πνπ ζεκαίλεη όηη δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα ζηακαηήζεηε εθ λένπ ζηε δηαζηαύξσζε (ζέζε 3). Απηά ηα ζήκαηα ηα ηνπνζεηνύλ ζπλήζσο κπξνζηά από ηηο νηθίεο θάπνησλ επσλύκσλ (πνιηηηθώλ θιπ.), γηα λα κπνξνύλ λα βγαίλνπλ κε άλεζε θαη γηα λα κελ είλαη ππεύζπλνη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, θαζώο θαη ζε θάπνηα επηθίλδπλα ζεκεία όπνπ θηλνύληαη θπξίσο πεδνί. 2ε Πεξίπηωζε:. Μπνξεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε ζέζε 4-5 ηνπ ζρήκαηνο, πξηλ από ηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ, εθεί όπνπ είλαη ζηακαηεκέλν ην όρεκα 2. Δδώ κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: 1. Να ππάξρεη γξακκή αθηλεηνπνίεζεο άζπξε (βιέπε άζπξε, ζπλερή γξακκή ζηε βάζε ηεο πηλαθίδαο ΟΠ, ζέζε νρήκαηνο 2), νπόηε ζα θάλεηε ην πξώην ζηακάηεκα ζηελ άζπξε γξακκή πνπ βιέπεηε θαη ζα θάλεηε θαη αθόκε έλα ζηακάηεκα ζηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ (εθεί πνπ είλαη ε δηαθεθνκκέλε άζπξε γξακκή βιέπε ζέζε νρήκαηνο 3), γηα λα ειέγμεηε γηα εξρόκελα νρήκαηα. Δάλ ζηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο 2 ππάξρεη γξακκή ΟΠ κε γξακκέλε πάλσ ηεο ηε ιέμε ΟΠ θαη δελ ππάξρεη θάζεηε ζήκαλζε (ΟΠ), δελ είλαη ππνρξεσηηθό θαη απαξαίηεην λα ζηακαηήζεηε. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο δελ ζεσξείηαη όηη έρεηε παξαβηάζεη ΟΠ, πξέπεη λα ππάξρεη ε θάζεηε ζήκαλζε (πηλαθίδα). 2. Να κελ ππάξρεη θαζόινπ άζπξε γξακκή ή λα είλαη ηνπνζεηεκέλε εθεί όπνπ είλαη ε θίηξηλε δηαθεθνκκέλε (ζέζε νρήκαηνο 3), νπόηε ζα ζηακαηήζεηε κόλν ζηε ζπκβνιή ησλ πεδνδξνκίσλ, γηα λα ειέγμεηε γηα εξρόκελα νρήκαηα. 3. Να ππάξρνπλ ζηαζκεπκέλα νρήκαηα αξηζηεξά θαη δεμηά ζηνλ δξόκν (νρήκαηα 5 θαη 6) πνπ πξόθεηηαη λα εηζέιζεηε, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεηε θαιή νξαηόηεηα (δείηε ηηο γξακκέο νξαηόηεηαο, πξάζηλεο θαη κπιε), νπόηε ζα ζηακαηήζεηε ζηελ πξνέθηαζε ησλ πεδνδξνκίσλ (θίηξηλε δηαθεθνκκέλε, ζέζε νρήκαηνο 3), ζηε ζπλέρεηα ζα ζηακαηήζεηε θαη ζηελ θόθθηλε δηαθεθνκκέλε (ζέζε νρήκαηνο 4), γηα λα θάλεηε ελδειερή έιεγρν, θαη ακέζσο ζα βάιεηε πξώηε θαη ζα πξνρσξήζεηε ζηγά - ζηγά έμσ, παηηλάξνληαο ηνλ ζπκπιέθηε, ώζηε λα ειέγμεηε γηα εξρόκελα νρήκαηα θαη, όηαλ βεβαησζείηε όηη δελ έξρνληαη νρήκαηα, θεύγεηε όζν γίλεηε πην γξήγνξα κπνξείηε. Γείηε ηηο γξακκέο νξαηόηεηαο, γηα λα δηαπηζηώζεηε πόζν ζνβαξή κπνξεί λα είλαη ε θαηάζηαζε. Γείηε πόζν κεγαιύηεξε νξαηόηεηα από ηηο πξάζηλεο ζάο εμαζθαιίδνπλ νη κπιε γξακκέο Φαληαζηείηε ηα νρήκαηα 5 θαη 6 λα ήηαλ θνξηεγά, πόζν πεξηνξηζκέλε νξαηόηεηα ζα είραηε. Γηα ην πνηνο ζα θηαίεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο αλαθέξνπκε ζε άιιν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ. 14

15 Δξώηεζε 2 Όηαλ ζπλαληάηε απηόλ ηνλ ζπλδπαζκό πηλαθίδωλ, νδεγείηε ζε δξόκν κε πξνηεξαηόηεηα: ΝΑΗ ΟΧΙ β γ γ Να δηεπθξηλίζνπκε όηη ε ηξηγσληθή πηλαθίδα από κόλε ηεο ζαο ελεκεξώλεη όηη πξέπεη λα παξαρσξήζεηε πξνηεξαηόηεηα ζε όια ηα νρήκαηα πνπ θηλνύληαη ζηε δηαζηαύξσζε, εθηόο θαη αλ ππάξρνπλ ίδηα ζήκαηα, νπόηε ηζρύεη ε εθ δεμηώλ α α β πξνηεξαηόηεηα. νπνζεηώληαο ηελ πξόζζεηε (αζπξόκαπξε πηλαθίδα) θάησ από ηελ ηξηγσληθή, ν λνκνζέηεο, αιιάδεη εληειώο ηελ εξκελεία ηεο θαη ηε ζεκαζία ηεο. πγθεθξηκέλα, δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηα νρήκαηα πνπ θηλνύληαη ζηε δηαδξνκή β πξνο γ (παρηά καύξε ισξίδα). Δζείο είζηε ην όρεκα α, θαη επνκέλσο παξαρσξείηε πξνηεξαηόηεηα ζηα νρήκαηα δεμηά θαη απέλαληί ζαο, δειαδή ζηε δηαδξνκή β πξνο γ θαη αληίζηξνθα (γ πξνο β). Δάλ ζέιεηε λα θηλεζείηε ζηε δηαδξνκή α πξνο γ, ζα έρεηε πξνηεξαηόηεηα όηαλ εηζέιζεηε ζηε δηαδξνκή πνπ δείρλεη ε παρηά ισξίδα, εάλ ζέιεηε λα θηλεζείηε από ηελ α πξνο δ, δελ έρεηε πξνηεξαηόηεηα. Δξκελεύζηε αλαιόγσο θαη ηηο άιιεο δηαδξνκέο. Όηαλ πιεζηάδεηε ζε ηέηνηεο δηαζηαπξώζεηο, απαηηείηαη γξήγνξε ζθέςε θαη αληίδξαζε, εάλ δελ κπνξείηε λα ην επηηύρεηε, ζηακαηήζηε λα ζθεθζείηε ηη πξέπεη λα θάλεηε ή παξαρσξήζηε πξνηεξαηόηεηα ζε όινπο, σο λένη νδεγνί είλαη αλακελόκελν λα έρεηε ηέηνηα πξνβιήκαηα. ΓΔΗΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΟΔΡΑ Ο ΒΗΒΗΟ 15

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Σν ζύζηεκα «Αλαβάηεο Μεραλή» Μεραλή Αλαβάηεο Δμσηεξηθνί παξάγνληεο Απμεκέλε πξνζνρή Αιθνόι Φάξκαθα σκαηηθή θνύξαζε Δξσηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα