Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΡΟΫΠ. : ,21 με το Φ. Π. Α.

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, και αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του Δήμου, καθώς και όπου προκύπτουν βλάβες, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη ώστε το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου μας να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις βλάβες αυτές. Η σύνταξη της μελέτης βασίστηκε σε στοιχεία από προηγούμενες χρονιές, τα οποία δίνουν μίαν εικόνα για τις βλάβες που προκύπτουν συχνότερα. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις : Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Το Π. Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α / διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 209 Α / ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) και ιδίως τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4072/ΦΕΚ 86 Α / Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». Το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α / «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α / «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π. Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». Σελίδα 2 από 26

3 Το Ν. 4270/ΦΕΚ 143 Α / «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29 Α / «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το 37 ο άρθρο. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε σαράντα επτά χιλιάδες και επτακόσια ογδόντα εννέα Euro και εξήντα λεπτά (47.789,60 ) επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % δέκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα Euro και εξήντα ένα λεπτά (10.991,61 ). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, και αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του Δήμου, όπου προκύπτουν βλάβες, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη ώστε το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου μας να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις βλάβες αυτές. Η σύνταξη της μελέτης βασίστηκε σε στοιχεία από προηγούμενες χρονιές, τα οποία δίνουν μίαν εικόνα για τις βλάβες που προκύπτουν συχνότερα. Τα είδη που θα προμηθευτούμε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, οι οποίες εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους δίνονται στον παρακάτω πίνακα : α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότ. 1 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, 100w/E40/220V τεμ Λαμπτήρας υψηλής πίεσης νατρίου/70w/rx7s/220v τεμ Λάμπα οικονομίας 20w/ 6400K/ E27/ 220V τεμ Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικής τεχνολογίας/70w/e27/220v τεμ Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 35w/E27/220V τεμ 15 6 Λαμπτήρας υψηλής πίεσης, αλογονιδίων μετάλλων, HQI 400w/E40/220V τεμ Λαμπτήρας αλογονιδίων μετάλλων με κεραμικό σωλήνα E40/100w/828 τεμ Λαμπτήρας Νατρίου 100w/E40/220V τεμ Λάμπες HQI 250w για προβολείς τεμ Καλώδιο UTP CAT5 μέτρα 300 Σελίδα 3 από 26

4 11 Φωτιστικά Υδραργύρου 125w IP65 τεμ Φωτιστικά Nατρίου 100W IP65 τεμ Φωτιστικά Nατρίου 150W IP65 τεμ Φωτιστικά τετράγωνα φθορίου 0,60 m/ Τ5 / 4Χ14w χωνευτά με μαγνητικά ballast τεμ Φωτιστικά τετράγωνα φθορίου 0,60mX4 / 4X18w χωνευτά/ T8 τεμ Προβολείς 250W HQI IP65 τεμ Προβολέας 2000W HQI IP65 τεμ Προβολείς Led 100W IP65 τεμ Λάμπες υδραργύρου 125W τεμ Λάμπες Νατρίου υψηλής πίεσης 250w/Ε40/220V τεμ Λαμπάκι στρογγυλό Led 0,9w τεμ Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πίεσης 70w/E27/220V. τεμ Φωτιστικό σώμα φθορίου 1Χ28w/ T5/1,20 (μονό) τεμ Φωτιστικό σώμα φθορίου 2Χ28w/ T5/*1,20 (διπλό) τεμ Φωτιστικά τετράγωνα φθορίου 0,60 m/ Τ5 /4Χ15w AΣΦΑΛΕΙΑΣ. τεμ Λάμπα φθορίου 1,20m/36w/220V/warmwhite. τεμ Λάμπα φθορίου 0,60m/18w/220V/warmwhite. τεμ Λάμπα φθορίου Τ5 /0,60m/14-15w/220V/warmwhite. τεμ Λάμπες μπαγιονέτ οικονομίας Β22/220V (6-10W κοντές έως 90 mm μήκος) τεμ Λάμπες Ε14 (κεριά) οικονομίας /9w/220V τεμ Λάμπες GU10-Led/220V/3w τεμ Λάμπες ιωδίνης 1000w/220V, μήκος 189 mm τεμ Μετασχηματιστής 125w για φωτιστικά (Υδραργύρου) τεμ Μετασχηματιστής 250w για φωτιστικά (Νατρίου) τεμ Μετασχηματιστής για φωτιστικά φθορίου 1Χ40 /2Χ20 τεμ. 60 Σελίδα 4 από 26

5 36 Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής 150w HID-PVC 150/S CDM τεμ Μετασχηματιστής γαλβανικής απομόνωσης 1:1 (τύπου helmet) 1,2 ΚVΑ /3Φ/3Χ380V. τεμ Αυτόματες ασφάλειες ράγας 32Α τεμ Φυσίγγιο 10Α (νεοζέτ) τεμ Φυσίγγιο 20Α (νεοζέτ) τεμ Ρελέ διαφυγής 2X40Α τεμ Ρελέ διαφυγής 4X40Α τεμ Ρελέ διαφυγής 4Χ63Α τεμ Εκκινητής 150w τεμ Διακόπτης απλός χωνευτός τεμ Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός τεμ Διακόπτης Αλλέ-Ρετούρ χωνευτός τεμ Μπουτόν χωνευτό τεμ Πολύμπριζο 8 θέσεων με ασφάλεια 16Α τεμ Τσέρκι μικρό Φ12 Χ 0,6 mm (για στήριξη καλωδίων) τεμ Τσέρκι μεγάλο Φ17 Χ 0,7 mm (για στήριξη καλωδίων) τεμ Ντουί πορσελάνης E40 τεμ Διακλαδωτής καλωδίων φ14-35 mm (ΜΟΥΦΕΣ) τεμ Μπάλλες φωτιστικών κορυφής Φ 400 τεμ Φρεάτιο προκατασκευασμένο διακλάδωσης καλωδίων 40Χ40εκ. τεμ Σπρέι καθαριστικό επαφών 400ml τεμ Σπρέι λιπαντικό 400 ml τεμ Μονωτικά γάντια ηλεκτρολογικά, EN IEC 903 μήκος περίπου 30 εκ. τεμ. 3 ζευγ. 59 Δεματικά καλωδίων 50cm /100 τεμ./χρώμα μαύρο τεμ Αυτόματος κλιμακοστασίου ράγας (τύπου helios) τεμ Δίπολο μέτρησης τάσης 1000V τεμ. 3 Σελίδα 5 από 26

6 62 Πένσα 1000V (τύπου knipex) βαρέου τύπου τεμ Κόφτης 1000V (τύπου knipex), βαρέου τύπου τεμ Μυτοτσίμπιδο 1000V (τύπου knipex), βαρέου τύπου (ισιο) τεμ Ρελέ καστάνιας ράγας τεμ Αμπεροτσιμπίδα ψηφιακή ακριβείας τεμ Λινάστρες 60w/220V/s14 d/με ντουί τεμ Ταφ σούκο 220V/ 2 θέσεων τεμ Σταυρός σούκο 220V/3 θέσεων τεμ Μπρίζα τριπολική (ταφ) τεμ Μπριζάκια τηλεφώνου εξωτερικά RJ11 τεμ Ραντάρ για κλιμακοστάσιο 1500W/140μοιρών/220V τεμ Πίλλαρ πινάκων διανομής ρεύματος ΙP55 τεμ Πίνακας εξωτερικός μιας σειράς (πλαστικός) τεμ Κουδούνι 2 ήχων, εσωτερικό/ 220V τεμ Κουδούνα σχολείου (διαλείμματος)/220v τεμ Παχύμετρο ακριβείας ηλεκτρονικό, 0-150mm, με οθόνη lcd τεμ Λάμπες HQI 2.000w τεμ Μπαλαντέζα 30 μ. (στρογγυλό καρούλι ) ΝΥΥ 3Χ 1,5 τ.χ τεμ Μπαταρία συναγερμού 12V/7Ah τεμ Πολυόργανο μετρήσεων τεμ. 1 Όλα τα υλικά του διαγωνισμού θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60598 συμπληρωματικά με ότι αναφέρεται στις παρακάτω προδιαγραφές. Πιο αναλυτικά, για τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που χρειάζεται να πληρούν ορισμένα από τα παραπάνω προς προμήθεια είδη, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, και θα πρέπει να πιστοποιούνται με πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρίας, επισημαίνουμε τα εξής : Νο 1,2,4,5,6,7,8,9,20,21,22,62,63,64,66,78,80,81 : 1. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, 100w/E40/220V, μέση διάρκεια ζωής ώρες, ελάχιστη ροή λαμπτήρα lm, θερμοκρασία χρώματος 3050 Κ, Ενδεικτικός τύπος: OSRAM Powerball HCI-TT/100w/WDL Σελίδα 6 από 26

7 2. Λαμπτήρας υψηλής πίεσης νατρίου, 70w/RX7S/220V, ελάχιστη φωτεινή ροή λαμπτήρα 6800 Lm/2000K θερμοκρασία χρώματος, μέση διάρκεια ζωής ώρες. Ενδεικτικός τύπος: OSRAM NAV-T5 70SUPER 4Y OSRAM (Sodium) 4. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικής τεχνολογίας, 70w/E27/220V, θερμοκρασία χρώματος Κ, Ελάχιστη φωτεινή ροή lm, μέση διάρκεια ζωής ώρες, χρώμα φωτός 830, Ενεργειακή απόδοση Α+. Ενδεικτικός τύπος: OSRAM POWERBALL HCI-E/P/70w/WDL 5. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 35w/E27/220V/θερμοκρασία χρώματος Κ, χρώμα φωτός 830, μέση διάρκεια ζωής ώρες, θερμοκρασία χρώματος Κ, Luminous intensity cd. Ενδεικτικός τύπος: OSRAM POWERBALL HCI-PAR20/35W/830FL 6. Λαμπτήρας υψηλής πίεσης, αλογονιδίων μετάλλων, 400w/E40/220V, ελάχιστη φωτεινή ροή Lm, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ, χρώμα φωτός 642, ελάχιστη διάρκεια ζωής h. Ενδεικτικός τύπος: OSRAM POWERSTAD HQI-T 400w/N/SI 7. Λαμπτήρας αλογονοδικών μετάλλων με κεραμικό σωλήνα, μέση διάρκεια ζωής hr, E40/100w/828,θερμοκρασία χρώματος 289Κ, Δείκτης χρωματικής απόδοσης 87Ra8. Ενδεικτικός τύπος: MASTER Gty white PHLIPS CDO-ET PLUS 100w/ Λαμπτήρας Νατρίου 100w/E40/220V, ελάχιστη φωτεινή ροή Lm, διάρκεια ζωής h, θερμοκρασία χρώματος 2000Κ, ενεργειακή κλάση Α+. Ενδεικτικός τύπος: NAV-E 100w/E40/RWL1 OSRAM. 9. Λαμπτήρας HQI 250w/220V, Lm, διάρκεια ζωής h 17.Προβολέας HQI 2000W/IP65,στεγανός ασύμμετρης δέσμης,για φωτισμό γηπέδων 20.Λαμπτήρας Να250 υψηλής πίεσης, 250w/E40/220V, χρόνο ζωής hr, ελάχ. Lm 120/w, ενεργειακή κλάση Α+ 21. Λαμπάκι στρογγυλό Led 0,9w για εναέριες γιρλάντες και ντουί Ε27, Κ, 220V, 50Hz, γωνία φωτος 270 ο, μέση διάρκεια ζωής ώρες, μήκος 68mm και διάμετρος 45mm 22. Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πίεσης 70w/E27/220V, θερμοκρασία χρώματος 2000Κ, ελάχιστα Lm 84/w, χρόνος ζωής h, ενεργειακή κλάση Α. Ενδεικτικός τύπος : RADIUM RNP-E 70w/I/230/E Πένσα-Κόφτης-Μυτοτσίμπιδο βαρέου τύπου 1000V Ενδεικτικός τύπος : Knipex 66. Aμπεροτσιμπίδα ψηφιακή ειδική μέτρησης ρευμάτων διαρροής υψηλής ακρίβειας +- 2%,επιτρεπόμενη συχνότητα μετρήσεων 50-60Hz,κλίμακα ρεύματος 2mA/20mA/60A,άνοιγμα σιαγόνων μέτρησης για αγωγούς μέγιστης διατομής 31mm,διαστάσεις 176*59*29mm. Eνδεικτικός τύπος MASTECH MS Ραντάρ για κλιμακοστάσιο 1500W/140μοιρών/220V. Eνδεικτικός τύπος Ηager. 73.Πίλλαρ πινάκων διανομής,εξωτερικού χώρου,ip55,από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ πρεσσεριστό πάχους 2mm,εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις πλάτος 1,00μ. ύψος 1,00μ. και βάθος 0,36μ.Θα αποτελείται από δύο πόρτες οι οποίες θα παρουσιάζουν αυξημένη μηχανική αντοχή και θα εφαρμόζουν τέλεια στο κλείσιμο,ώστε να μην μπαίνει καθόλου νερό. Σελίδα 7 από 26

8 Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα φέρει σχήμα τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6εκ. και θα φέρει κλειδαριά και στα 2 φύλλα.το ένα από τα δύο φύλλα της πόρτας θα φέρει τζαμάκι διαφανή για την ανάγνωση ένδειξης μετρητή ΔΕΗ. Επίσης θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ. 78. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων υψηλής έντασης HQI, ισχύος 2.000w, ψυχρού λευκού χρώματος, ελάχιστη φωτεινή ροή Lm, θερμοκρασία χρώματος >=7.000Κ, μέση διάρκεια ζωής 9.000h, ενεργειακή κλάση λαμπτήρα Α+. Πληροφοριακά έντυπα (PROSPECTUS) και λοιπά τεχνικά στοιχεία Ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει, κάθε απαραίτητο πληροφοριακό έντυπο (PROSPECTUS, τεχνικούς καταλόγους, σχέδια, αναλυτικές περιγραφές κ.λ.π.), τα οποία θα κατατοπίζουν πλήρως για τις ιδιότητες των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων. 80. Μπαταρία συναγερμού SPA 12V/7Ah, ενδεικτικού τύπου SUNLIGH SF GUARD 12-7, τεχνολογίας κλειστού κυκλώματος, τεχνολογία μολύβδου-οξέος, διαστάσεων περίπου 151 Χ 65 Χ 94mm περίπου. 81. Πολυόργανο μετρήσεων, ενδεικτικού τύπου HT MACROTEST 5035 με τις ακόλουθες δυνατότητες: Μετρήσεις ελέγχου ασφάλειας εσωτερικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης. Μέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους και της αντίστασης σημειακής και εκτεταμένης γείωσης. Σελίδα 8 από 26

9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότ. Ενδεικτική Τιμή Συνολική Τιμή 1 2 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, 100w/E40/220V Λαμπτήρας υψηλής πίεσης νατρίου/70w/rx7s/220v τεμ ,00 620, τεμ ,00 680,00 3 Λάμπα οικονομίας 20w/ 6400K/ E27/ 220V τεμ. 50 3,00 150, Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικής τεχνολογίας/70w/e27/220v Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 35w/E27/220V Λαμπτήρας υψηλής πίεσης, αλογονιδίων μετάλλων, HQI 400w/E40/220V Λαμπτήρας αλογονιδίων μετάλλων με κεραμικό σωλήνα E40/100w/ τεμ ,00 540, τεμ 15 40,00 600, τεμ , , τεμ ,00 480,00 8 Λαμπτήρας Νατρίου 100w/E40/220V τεμ ,50 375,00 9 Λάμπες HQI 250w για προβολείς τεμ ,00 494,00 10 Καλώδιο UTP CAT μέτρα 300 0,80 240,00 11 Φωτιστικά Υδραργύρου 125w IP τεμ. 2 30,00 60,00 12 Φωτιστικά Nατρίου 100W IP τεμ ,00 900,00 13 Φωτιστικά Nατρίου 150W IP τεμ , , Φωτιστικά τετράγωνα φθορίου 0,60 m/ Τ5 / 4Χ14w χωνευτά με μαγνητικά ballast Φωτιστικά τετράγωνα φθορίου 0,60mX4 / 4X18w χωνευτά/ T τεμ ,50 790, τεμ ,50 490,00 16 Προβολείς 250W HQI IP τεμ ,00 300,00 17 Προβολέας 2000W HQI IP τεμ ,00 900,00 18 Προβολείς Led 100W IP τεμ ,00 750,00 19 Λάμπες υδραργύρου 125W τεμ , ,00 20 Λάμπες Νατρίου υψηλής πίεσης 250w/Ε40/220V τεμ , ,00 21 Λαμπάκι στρογγυλό Led 0,9w τεμ , ,00 Σελίδα 9 από 26

10 Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πίεσης 70w/E27/220V. Φωτιστικό σώμα φθορίου 1Χ28w/ T5/1,20 (μονό) Φωτιστικό σώμα φθορίου 2Χ28w/ T5/*1,20 (διπλό) Φωτιστικά τετράγωνα φθορίου 0,60 m/ Τ5 /4Χ15w AΣΦΑΛΕΙΑΣ τεμ ,50 345, τεμ ,00 260, τεμ ,00 760, τεμ. 5 42,00 210,00 26 Λάμπα φθορίου 1,20m/36w/220V/warmwhite τεμ ,40 560,00 27 Λάμπα φθορίου 0,60m/18w/220V/warmwhite τεμ ,80 405, Λάμπα φθορίου Τ5 /0,60m/14-15w/220V/warmwhite. Λάμπες μπαγιονέτ οικονομίας Β22/220V (6-10W κοντές έως 90 mm μήκος) τεμ. 50 2,00 100, τεμ. 20 3,80 76,00 30 Λάμπες Ε14 (κεριά) οικονομίας /9w/220V τεμ. 20 4,50 90,00 31 Λάμπες GU10-Led/220V/3w τεμ. 30 6,00 180,00 32 Λάμπες ιωδίνης 1000w/220V, μήκος 189 mm τεμ. 10 1,50 15, Μετασχηματιστής 125w για φωτιστικά (Υδραργύρου) Μετασχηματιστής 250w για φωτιστικά (Νατρίου) Μετασχηματιστής για φωτιστικά φθορίου 1Χ40 /2Χ20 Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής 150w HID-PVC 150/S CDM Μετασχηματιστής γαλβανικής απομόνωσης 1:1 (τύπου helmet) 1,2 ΚVΑ /3Φ/3Χ380V τεμ ,60 360, τεμ ,40 372, τεμ. 60 1,50 90, τεμ ,00 140, τεμ. 3 90,00 270,00 38 Αυτόματες ασφάλειες ράγας 32 Α τεμ. 50 5,00 250,00 39 Φυσίγγιο 10Α (νεοζέτ) τεμ. 10 0,40 4,00 40 Φυσίγγιο 20Α (νεοζέτ) τεμ. 20 0,50 10,00 41 Ρελέ διαφυγής 2X40Α τεμ ,00 900,00 42 Ρελέ διαφυγής 4X40Α τεμ. 5 40,00 200,00 43 Ρελέ διαφυγής 4Χ63Α τεμ. 5 48,00 240,00 44 Εκκινητής 150w τεμ. 40 9,00 360,00 45 Διακόπτης απλός χωνευτός τεμ. 15 4,00 60,00 46 Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός τεμ. 10 4,50 45,00 Σελίδα 10 από 26

11 47 Διακόπτης Αλλέ-Ρετούρ χωνευτός τεμ. 10 4,50 45,00 48 Μπουτόν χωνευτό τεμ. 15 3,00 45,00 49 Πολύμπριζο 8 θέσεων με ασφάλεια 16Α τεμ ,00 190, Τσέρκι μικρό Φ12 Χ 0,6 mm (για στήριξη καλωδίων) Τσέρκι μεγάλο Φ17 Χ 0,7 mm (για στήριξη καλωδίων) τεμ. 5 2,80 14, τεμ. 5 3,40 17,00 52 Ντουί πορσελάνης E τεμ ,60 60,00 53 Διακλαδωτής καλωδίων φ14-35 mm (ΜΟΥΦΕΣ) τεμ ,00 180,00 54 Μπάλλες φωτιστικών κορυφής Φ τεμ , ,00 55 Φρεάτιο προκατασκευασμένο διακλάδωσης καλωδίων τεμ. 5 38,00 190,00 56 Σπρέι καθαριστικό επαφών 400ml τεμ. 5 14,00 70,00 57 Σπρέι λιπαντικό 400 ml τεμ. 5 9,00 45, Μονωτικά γάντια ηλεκτρολογικά, EN IEC 903 μήκος περίπου 30 εκ. Δεματικά καλωδίων 50cm /100 τεμ./χρώμα μαύρο Αυτόματος κλιμακοστασίου ράγας (τύπου helios) τεμ. 3 ζευγ. 17,00 51, τεμ. 5 3,50 17, τεμ. 5 45,00 225,00 61 Δίπολο μέτρησης τάσης 1000V τεμ. 3 13,50 40,50 62 Πένσα 1000V (τύπου knipex) βαρέου τύπου τεμ. 4 25,00 100,00 63 Κόφτης 1000V (τύπου knipex), βαρέου τύπου τεμ. 3 38,00 114,00 64 Μυτοτσίμπιδο 1000V (τύπου knipex), βαρέου τύπου (ισιο) τεμ. 3 35,00 105,00 65 Ρελέ καστάνιας ράγας τεμ. 5 13,00 65,00 66 Αμπεροτσιμπίδα ακριβείας ψηφιακή τεμ ,00 330,00 67 Λινάστρες 60w/220V/s14 d/με ντουί τεμ. 20 9,40 188,00 68 Ταφ σούκο 220V/ 2 θέσεων τεμ. 10 2,00 20,00 69 Σταυρός σούκο 220V/3 θέσεων τεμ. 10 2,50 25,00 70 Μπρίζα τριπολική (ταφ) τεμ. 10 5,00 50,00 71 Μπριζάκια τηλεφώνου εξωτερικά RJ τεμ. 15 1,80 27,00 72 Ραντάρ για κλιμακοστάσιο 1500W/140μοιρών/220V τεμ. 6 20,00 120,00 Σελίδα 11 από 26

12 73 Πίλλαρ πινάκων διανομής ρεύματος IP τεμ ,00 960,00 74 Πίνακας εξωτερικός μιας σειράς (πλαστικός) τεμ. 5 11,00 55,00 75 Κουδούνι 2 ήχων, εσωτερικό/ 220V τεμ ,00 130,00 76 Κουδούνα σχολείου (διαλείμματος)/220v τεμ ,00 160,00 77 Παχύμετρο ακριβείας ηλεκτρονικό, 0-150mm, με οθόνη lcd τεμ. 1 25,00 25,00 78 Λάμπες HQI 2.000w τεμ ,00 960,00 79 Μπαλαντέζα 30 μ. (στρογγυλό καρούλι )ΝΥΥ 3Χ 1,5 τ.χ τεμ. 2 45,50 91,00 80 Μπαταρία συναγερμού 12V/7A/h τεμ. 5 16,20 81,00 81 Πολυόργανο μετρήσεων τεμ ,00 850,00 Σύνολο: ,60 Φ.Π.Α 23%: ,61 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: ,21 Σελίδα 12 από 26

13 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Aρθρο 1 o «Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, 100w/E40/220V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία πως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 31,00 Τριάντα ένα Eurο Aρθρο 2 o «Λαμπτήρας υψηλής πίεσης νατρίου/70w/rx7s/220v», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 34,00 Τριάντα τέσσερα Eurο Αρθρο 3 o «Λάμπα οικονομίας 20w/ 6400K/ E27/220V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 3,00 Τρία Eurο Αρθρο 4 o «Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικής τεχνολογίας/70w/e27/220v», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 36,00 Τριάντα έξι Eurο Αρθρο 5 o «Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 35w/E27/220V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 40,00 Σαράντα Eurο Αρθρο 6 o «Λαμπτήρας υψηλής πίεσης, αλογονιδίων μετάλλων, HQI 400w/E40/220V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 19,00 Δέκα εννέα Eurο Αρθρο 7 o «Λαμπτήρας αλογονιδίων μετάλλων με κεραμικό σωλήνα E40/100w/828», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 16,00 Δέκα έξι Εuro Σελίδα 13 από 26

14 Αρθρο 8 o «Λαμπτήρας Νατρίου 100w/E40/220V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 12,50 Δώδεκα Εuro και πενήντα λεπτά Αρθρο 9 o «Λάμπες HQI 250w για προβολείς», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 13,00 Δέκα τρία Eurο Αρθρο 10 o «Καλώδιο UTP CAT5», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε μέτρα. Τιμή μέτρου 0,80 Ογδόντα λεπτά του Euro Αρθρο 11 o «Φωτιστικά Υδραργύρου 125w IP65», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 30,00 Τριάντα Eurο Αρθρο 12 o «Φωτιστικά Nατρίου 100W IP65», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 45,00 Σαράντα πέντε Eurο Αρθρο 13 o «Φωτιστικά Nατρίου 150W IP65», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 51,00 Πενήντα ένα Eurο Αρθρο 14 o «Φωτιστικά τετράγωνα φθορίου 0,60 m/ Τ5/ 4Χ14w χωνευτά με μαγνητικά ballast», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 39,50 Τριάντα εννέα Euro και πενήντα λεπτά Αρθρο 15 o «Φωτιστικά τετράγωνα φθορίου 0,60mX4/ 4X18w χωνευτά T8», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 24,50 Είκοσι τέσσερα Euro και πενήντα λεπτά Σελίδα 14 από 26

15 Αρθρο 16 o «Προβολείς 250W HQI IP65», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 30,00 Τριάντα Euro Aρθρο 17 o «Προβολέας 2000W HQI IP65», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 225,00 Διακόσια είκοσι πέντε Euro Aρθρο 18 o «Προβολείς Led 100W IP65», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 75,00 Εβδομήντα πέντε Eurο ΑΡΘΡΟ 19 o «Λάμπες υδραργύρου 125W», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 2,40 Δύο Eurο και σαράντα λεπτά Αρθρο 20 o «Λάμπες Νατρίου υψηλής πίεσης 250w/Ε40/220V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 16,00 Δέκα έξι Euro Αρθρο 21 Ο «Λάμπα βιδωτή LED Ε27/0,9w/220V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 1,30 Ένα Euro και τριάντα λεπτά Αρθρο 22 Ο «Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πίεσης 70w/E27/220V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 11,50 Έντεκα Euro και πενήντα λεπτά Αρθρο 23 Ο «Φωτιστικό σώμα φθορίου 1Χ28w/T5/1,20m (μονό)», ήτοι προμήθεια και παράδοση άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 26,00 Είκοσι έξι Euro Σελίδα 15 από 26

16 Αρθρο 24 Ο «Φωτιστικό σώμα φθορίου 2Χ28w/ T5/1,20m (διπλό)» ήτοι λειτουργία, ανηγμένη σε προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και Τιμή ενός τεμαχίου 38,00 Τριάντα οκτώ Euro Αρθρο 25 ο «Φωτιστικά τετράγωνα φθορίου 0,60 m/ Τ5 /4Χ15w ασφαλείας» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 42,00 Σαράντα δύο Euro Αρθρο 26 ο «Λάμπα φθορίου 1,20m/36w/220V/warm white», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 1,40 Ένα Εuro και σαράντα λεπτά Αρθρο 27 ο «Λάμπα φθορίου 0,60m/18w/220V/warm white», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 0,80 Ογδόντα λεπτά του Εuro Αρθρο 28 o «Λάμπα φθορίου Τ5 /0,60m/14-15w/220V/warm white», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 2,00 Δύο Εuro Αρθρο 29 o «Λάμπες μπαγιονέτ οικονομίας Β22/220V (6-10W κοντές έως 90 mm μήκος)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 3,80 Τρία Εuro και ογδόντα λεπτά Αρθρο 30 o «Λάμπες Ε14 (κεριά) οικονομίας 9w/220V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 4,50 Τέσσερα Eurο και πενήντα λεπτά Αρθρο 31 o «Λάμπες GU10-Led/220V/3w», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 6,00 Σελίδα 16 από 26

17 Εξι Eurο Αρθρο 32 o «Λάμπες ιωδίνης 1000w/220V, μήκος 189 mm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου1,50 Ένα Eurο και πενήντα λεπτά Αρθρο 33 ο «Μετασχηματιστής 125w για φωτιστικά (Υδραργύρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 3,60 Τρία Εuro και εξήντα λεπτά Αρθρο 34 ο «Μετασχηματιστής 250w για φωτιστικά (Νατρίου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 12,40 Δώδεκα Εuro και σαράντα λεπτά Αρθρο 35 o «Μετασχηματιστής για φωτιστικά φθορίου 1Χ40 /2Χ20», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου1,50 Ένα Eurο και πενήντα λεπτά Αρθρο 36 o «Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής 150w HID-PVC 150/S CDM», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 14,00 Δέκα τέσσερα Eurο Αρθρο 37 o «Μετασχηματιστής γαλβανικής απομόνωσης 1:1 (τύπου helmet) 1,2 ΚVΑ /3Φ/3Χ380V» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 90,00 Ενενήντα Eurο Αρθρο 38 o «Αυτόματες ασφάλειες ράγας 32Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 Πέντε Eurο Αρθρο 39 o «Φυσίγγιο 10Α (νεοζέτ)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 0,40 Σελίδα 17 από 26

18 Σαράντα λεπτά του Εuro Αρθρο 40 o «Φυσίγγιο 20Α (νεοζέτ)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 0,50 Πενήντα λεπτά του Εuro Αρθρο 41 o «Ρελέ διαφυγής 2X40Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 30,00 Τριάντα Εuro Αρθρο 42 ο «Ρελέ διαφυγής 4X40Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 40,00 Σαράντα Εuro Αρθρο 43 ο «Ρελέ διαφυγής 4Χ63Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 48,00 Σαράντα οκτώ Euro Αρθρο 44 ο «Εκκινητής 150w», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 9,00 Εννέα Εuro Αρθρο 45 ο «Διακόπτης απλός χωνευτός» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 4,00 Τέσσερα Εuro Αρθρο 46 ο «Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 4,50 Τέσσερα Euro και πενήντα λεπτά Αρθρο 47 o «Διακόπτης Αλλέ-ρετούρ χωνευτός», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμ. 4,50 Τέσσερα Eurο και πενήντα λεπτά Αρθρο 48 o Σελίδα 18 από 26

19 «Μπουτόν χωνευτό», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμ. 3,00 Τρία Eurο Αρθρο 49 o «Πολύμπριζο 8 θέσεων με ασφάλεια 16Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 19,00 Δέκα εννέα Eurο Αρθρο 50 o «Τσέρκι μικρό Φ12 Χ 0,6 mm (για στήριξη καλωδίων)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε μέτρα. Τιμή ενός μέτρου 2,80 Δύο Euro και ογδόντα λεπτά Αρθρο 51 o «Τσέρκι μεγάλο Φ17 Χ 0,7 mm (για στήριξη καλωδίων)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 3,40 Τρία Euro και σαράντα λεπτά Αρθρο 52 o «Ντουί πορσελάνης Ε40», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 0,60 Εξήντα λεπτά Αρθρο 53 o «Διακλαδωτής καλωδίων φ14-35 mm (ΜΟΥΦΕΣ)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 18,00 Δέκα οκτώ Eurο Αρθρο 54 o «Μπάλες φωτιστικών κορυφής Φ400», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 14,50 Δέκα τέσσερα Eurο και πενήντα λεπτά Αρθρο 55 o «Φρεάτιο προκατασκευασμένο διακλάδωσης καλωδίων 40x40εκ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 38,00 Τριάντα οκτώ Eurο Αρθρο 56 o Σελίδα 19 από 26

20 «Σπρέι καθαριστικό επαφών 400ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 14,00 Δέκα τέσσερα Eurο Αρθρο 57 o «Σπρέι λιπαντικών 400ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε μέτρα. Τιμή ενός τεμαχίου 9,00 Εννέα Eurο Αρθρο 58 ο «Μονωτικά γάντια ηλεκτρολογικά EN IEC 903, μήκος περίπου 30 εκ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε ζεύγη. Τιμή ενός ζευγαριού 17,00 Δέκα επτά Εuro Αρθρο 59 ο «Δεματικά καλωδίων 50cm /100 τεμ./χρώμα μαύρο», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 3,50 Τρία Εuro και πενήντα λεπτά Αρθρο 60 o «Αυτόματος κλιμακοστασίου ράγας (τύπου helios)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 45,00 Σαράντα πέντε Eurο Αρθρο 61 o «Δίπολο μέτρησης τάσης 1000V» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 13,50 Δέκα τρία Eurο και πενήντα λεπτά Αρθρο 62 o «Πένσα 1000V (τύπου knipex) βαρέου τύπου» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 25,00 Είκοσι πέντε Eurο Αρθρο 63 o «Κόφτης 1000V (τύπου knipex), βαρέου τύπου», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 38,00 Τριάντα οκτώ Eurο Αρθρο 64 o Σελίδα 20 από 26

21 «Μυτοτσίμπιδο 1000V (τύπου knipex), βαρέου τύπου (ισιο)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 35,00 Τριάντα πέντε Eurο Αρθρο 65 o «Ρελέ καστάνιας ράγας», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 13,00 Δέκα τρία Eurο Αρθρο 66 o «Αμπεροτσιμπίδα ακριβείας (τσέπης)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 110,00 Εκατόν δέκα Eurο Αρθρο 67 o «Λινάστρες 60w/220V/s14 d/με ντουί», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 9,40 Εννέα Eurο και σαράντα λεπτά Αρθρο 68 o «Ταφ σούκο 220V/2 θέσεων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 2,00 Δύο Eurο Αρθρο 69 ο «Σταυρός σούκο 220V/3 θέσεων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 2,50 Δύο Εuro και πενήντα λεπτά Αρθρο 70 ο «Μπρίζα τριπολική (ταφ)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 Πέντε Εuro Αρθρο 71 ο «Μπριζάκια τηλεφώνου εξωτερικά RJ11», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 1,80 Ένα Εuro και ογδόντα λεπτά Σελίδα 21 από 26

22 Αρθρο 72 ο «Ραντάρ για κλιμακοστάσιο 1500W/140μοιρών/220V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 20,00 Είκοσι Εuro Αρθρο 73 ο «Πίλλαρ πινάκων διανομής ρεύματος», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 320,00 Τριακόσια είκοσι Εuro Αρθρο 74 ο «Πίνακας εξωτερικός μιας σειράς (πλαστικός)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 11,00 Εντεκα Εuro ΑΡΘΡΟ 75 ο «Κουδούνι 2 ήχων, εσωτερικό/ 220V», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε μέτρα. Τιμή ενός τεμαχίου 13,00 Δέκα τρία Εuro ΑΡΘΡΟ 76 ο «Κουδούνα σχολείου», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 16,00 Δέκα έξι Εuro ΑΡΘΡΟ 77 ο «Παχύμετρο ακριβείας ηλεκτρονικό, 0-150mm, με οθόνη Lcd», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 25,00 Είκοσι πέντε Εuro ΑΡΘΡΟ 78 ο «Λάμπες HQI 2.000w», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 120,00 Εκατόν είκοσι Εuro ΑΡΘΡΟ 79 ο «Μπαλαντέζα 30 μ. (στρογγυλό καρούλι) ΝΥΥ 3X1,5 τχ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 45,50 Σαράντα πέντε Εuro και πενήντα λεπτά Σελίδα 22 από 26

23 ΑΡΘΡΟ 80 ο «Μπαταρία συναγερμού 12V/7Ah» ενδεικτικού τύπου SUNLIGH SF GUARD 12-7, ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές,, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 16,20 Δέκα έξι Εuro και είκοσι λεπτά ΑΡΘΡΟ 81 ο «Πολυόργανο μετρήσεων», ενδεικτικού τύπου HT MACROTEST 5035, ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές,, ανηγμένη σε Τιμή ενός τεμαχίου 850,00 Οκτακόσια πενήντα Euro \ Σελίδα 23 από 26

24 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, και αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του Δήμου, όπου προκύπτουν βλάβες, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις : Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Το Π. Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α / διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 209 Α / ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) και ιδίως τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4072/ΦΕΚ 86 Α / Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». Το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α / «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α / «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π. Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». Το Ν. 4270/ΦΕΚ 143 Α / «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29 Α / «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το 37 ο άρθρο. Σελίδα 24 από 26

25 ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 4 O : Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή τουλάχιστον 955,79, σύμφωνα με το (α) εδάφιο της 1 ης παραγράφου του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/2014. ΑΡΘΡΟ 5 O : Τιμές προσφορών Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης, με την οποία θα ολοκληρωθεί η παράδοση των συνολικών ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, με ποινή αποκλεισμού όσων υποψήφιων προμηθευτών δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών καθώς η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. ΑΡΘΡΟ 6 O : Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7 ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 7 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών μηνών, καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., σύμφωνα με το (β) εδάφιο της 1 ης παραγράφου του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/2014 και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές επιστολές.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων. ΑΡΘΡΟ 8 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 O : Πλημμελής κατασκευή Εφ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σελίδα 25 από 26

26 ΑΡΘΡΟ 10 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 11 O : Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. ΑΡΘΡΟ 12 O : Χρόνος και τόπος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες το πολύ από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. Οι παραδόσεις θα γίνουν σε χώρο που θα οριστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων. Η παράδοση των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας θα είναι τμηματική και πρέπει να ολοκληρώνεται το πολύ μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες το πολύ από την ημέρα που ο προμηθευτής ειδοποιείται για την αντίστοιχη παραγγελία. ΑΡΘΡΟ 13 O : Παράδοση και παραλαβή των προς προμήθεια ειδών Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στο Δήμο και θα τοποθετούνται σε αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου από εργαζόμενους του προμηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των προς προμήθεια ειδών. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης. ΑΡΘΡΟ 14 O Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, του αναδόχου υποχρεωμένου να εκτελέσει την προμήθεια όπως θα τροποποιείται εφόσον η προκαλούμενη αύξηση δεν ξεπερνάει το 30 % της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών και δεν προκαλεί υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης αρχικής πίστωσης για την παρούσα προμήθεια ή η προκαλούμενη μείωση δεν ξεπερνάει το 30 % της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών. Η αύξηση ή η μείωση αυτή θα αφορά ενδεχόμενη μεταβολή με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Αν η αύξηση ή η μείωση των ποσοτήτων των ειδών ξεπερνάει τα παραπάνω όρια, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της στα όρια αυτά. ΑΡΘΡΟ 15 O Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών στο Δήμο. ΙΛΙΟΝ 06/04/2015 ΙΛΙΟΝ 07/04/2015 ΙΛΙΟΝ 08/04/2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σελίδα 26 από 26

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια Κ. Μ. : Π64/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου» ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Μ.: Π26/2015 ΠΡΟΫΠ.: 8.703,50 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α.

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια χρωμάτων και υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των ημοτικών και Σχολικών κτιρίων του ήμου, σε Κ/Χ χώρους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. : Π66/2015 ΠΡΟΫΠ : 14.993,76 με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. :Π92/2011 ΠΡΟΫΠ :15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002824383. Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015. ΠΡΟΫΠ.: 274.454,40 με το Φ. Π. Α.

15REQ002824383. Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015. ΠΡΟΫΠ.: 274.454,40 με το Φ. Π. Α. 15REQ002824383 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015 ΠΡΟΫΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π136/2010 ΠΡΟΫΠ. : 44.998,96 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων.

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. Κ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου Κ. Μ. : Π99/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαφόρων ειδών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 50/2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα