ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή του επαγγέλµατος (Job Profile) Τοµέας ραστηριοτήτων Επαγγελµατικά καθήκοντα Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων (Task Analysis) Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και εξιοτήτων Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και εξιοτήτων Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία... 7 α) Σκοπός... 7 β) Περιεχόµενο εξέτασης... 7 γ) ιαδικασία εξέτασης... 7 δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Το πρακτικό µέρος εξετάσεων ιαδικασία... 9 α) Σκοπός... 9 β) Περιεχόµενο εξέτασης... 9 γ) ιαδικασία εξέτασης... 9 δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ...11 ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελίδα 2 από 20

3 1. Συνοπτική περιγραφή του επαγγέλµατος (Job Profile) Ο Τεχνικός Αερίων Καυσίµων είναι ένας ειδικευµένος τεχνικός ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται µε την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών αερίων καυσίµων, καθώς και µε τη διανοµή, µεταφορά και ποιοτικό έλεγχο αυτών. Παραδείγµατα πιθανής επαγγελµατικής αποκατάστασης είναι σε εταιρείες σχεδιασµού και εγκατάστασης δικτύων καυσίµων, σε βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν ή παράγουν αέρια καύσιµα, σε εταιρείες διανοµής φυσικού αερίου, στη ΕΠΑ, σε συνεργεία επισκευής συσκευών αερίου, σε επιχειρήσεις πώλησης συσκευών. Μπορούν επίσης να εργαστούν επίσης σαν ελεύθεροι επαγγελµατίες συντηρητές ή εγκαταστάτες οικιακών δικτύων φυσικού αερίου. Περισσότερα στοιχεία ως προς τα θεσµοθετηµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα της ειδικότητας δίδονται στο Κεφ. Γ αυτού του Οδηγού. Περισσότερες λεπτοµέρειες ως προς τις συγκεκριµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες και τις γνώσεις που πρέπει να έχει αποκοµίσει στο τέλος της κατάρτισης ο τεχνικός αερίων καυσίµων, δίνονται στις επόµενες ενότητες (Β.1.1 και Β.1.2) και στην ενότητα Β.2 αντίστοιχα. 1.1 Τοµέας ραστηριοτήτων Ο τεχνικός αερίων καυσίµων εργάζεται στον βιοµηχανικό τοµέα, σε συνεργεία εγκατάστασης συσκευών αερίων καυσίµων, σαν ελεύθερος επαγγελµατίας µε αντικείµενο την επισκευή συσκευών, σε εταιρείες διανοµής ή διάθεσης αερίων καυσίµων, και γνωρίζει βασικά στοιχεία και έχει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να εγκαταστήσει, να συντηρήσει, να ελέγξει ή να επισκευάσει δίκτυα και συσκευές. Ο τεχνικός αερίων καυσίµων µπορεί λοιπόν να εργαστεί στη βιοµηχανία, σε µικρές ή µεγάλες επιχειρήσεις τεχνικών υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις που εµπορεύονται προϊόντα αερίων καυσίµων, σε συνεργεία επισκευής οικιακών συσκευών φυσικού αερίου. Μπορεί να βρίσκεται στο χηµείο (π.χ. για τον ποιοτικό έλεγχο), στο εργοτάξιο (π.χ. για την συγκόληση σωλήνων και συστηµάτων ελέγχου των δικτύων), σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. για εξεύρεση διαρροής από το δίκτυο πόλης φυσικού αερίου), ή στο εργαστήριο (π.χ. για την επισκευή κουζίνας αερίου). Ο τεχνικός αερίων καυσίµων εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών ή τεχνικών οδηγιών ασφαλείας, εκτελεί εργασίες σύµφωνα µε τα σχέδια ή τις οδηγίες που του δίδονται, και χρησιµοποιεί και εφαρµόζει συστηµατικά τα µέσα ατοµικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η νοµοθεσία. Αν τηρηθούν σωστά οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόµενοι, δεν θα υπάρχει πρόβληµα ασφαλείας. Η απρόσεκτη χρήση ή η ελλιπής εγκατάσταση αερίων καυσίµων όµως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ο τεχνικός αερίων καυσίµων συντάσσει και ενηµερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισµούς για την εγκατάσταση και λειτουργία παντός είδους εγκατάστασης αερίων καυσίµων (στον βιοµηχανικό, οικιακό ή εµπορικό τοµέα). Επιλέγει τα υλικά που χρησιµοποιεί στην εργασία του, ελέγχει εγκαταστάσεις αερίων και εκδίδει πιστοποιητικό ελέγχου που προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισµούς. Τέλος, υπολογίζει και κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν σε εγκαταστάσεις και συντάσσει τα σχετικά τεύχη προσφορών. Σελίδα 3 από 20

4 1.2 Επαγγελµατικά καθήκοντα Τα κύρια επαγγελµατικά καθήκοντα του τεχνικού αερίων καυσίµων είναι τα εξής: Εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση εξωτερικών δικτύων µεταφοράς και διανοµής αερίων καυσίµων. Εκτέλεση εγκατάστασης, συντήρησης και µετατροπής εσωτερικού δικτύων οικιακών, βιοµηχανικών και επαγγελµατικών καταναλωτών αερίων καυσίµων. Εγκατάσταση συστήµατος καπναγωγού και αερισµού χώρου. Εγκατάσταση οργάνων µέτρησης, εξοπλισµού αυτοµατισµών και ελέγχου αερίων καυσίµων. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συσκευών. Εγκατάσταση υγραερίου µε φιάλες ή δεξαµενή. Εκτέλεση ελέγχων και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού. Αναµένεται επίσης ότι νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν σε εταιρείες διανοµής φυσικού αερίου, που θα αναπτυχθούν από την ευρεία χρήση του καυσίµου αυτού στον οικιακό, εµπορικό και βιοµηχανικό τοµέα. Τα καθήκοντα σε τέτοιες υπηρεσίες θα είναι σχετικά µε τον ποιοτικό έλεγχο, τον εντοπισµό διαρροών, την επισκευή και εγκατάσταση δικτύων, µετρητών και άλλων συσκευών, και πολλά άλλα. Σελίδα 4 από 20

5 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων (Task Analysis) 2.1 Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και εξιοτήτων Οι γενικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο τεχνικός αερίων καυσίµων είναι των µέσων ατοµικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλει η νοµοθεσία, η ευαισθησία ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και γενικές γνώσεις για την αποφυγή δηµιουργίας ρύπων, και της γενικής νοµοθεσίας που διέπει την επαγγελµατική του δραστηριότητα, ως αποφοίτου ενός ΙΕΚ. Κατά την διάρκεια της κατάρτισης, θα διδαχθεί επίσης Αγγλικά, Χρήση Η/Υ και Τεχνική Επικοινωνίας και Επιχειρηµατικότητα, θέµατα πολύ σηµαντικά για όλα τα επαγγέλµατα. 2.2 Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και εξιοτήτων Ο τεχνικός αερίων καυσίµων ξέρει να χειρίζεται εργαλεία και µηχανήµατα εφαρµοστηρίου, να κάνει συγκολήσεις, γνωρίζει βασικά στοιχεία µηχανικής, αντοχής υλικών, µηχανολογικού σχεδίου, στοιχείων µηχανών, ηλεκτροτεχνίας, και να κάνει βασικούς υπολογισµούς ως προς το µέγεθος στηριγµάτων, να διαλέγει υλικά σύµφωνα µε προδιαγραφές και να υπολογίζει το κόστος της εργασίας του. 2.3 Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων Οι εξειδικευµένες γνώσεις του τεχνικού αερίων καυσίµων περιλαµβάνουν την κατανόηση φαινοµένων ροής και καύσης, τον υπολογισµό πτώσης πίεσης σε σωληνώσεις, τον υπολογισµό των καυσαερίων, την εξοικείωση µε όργανα ελέγχου, αυτοµατισµού και µέτρησης, µε µετρητικά συστήµατα, και µε όργανα ποιοτικού ελέγχου. Επίσης, περιλαµβάνουν θέµατα παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής αερίων καυσίµων, τα είδη των καυσίµων, και θέµατα τεχνολογίας δικτύων. Εξειδικευµένες δεξιότητες που θα αποκτήσει ο καταρτιζόµενος περιλαµβάνουν την επισκευή και συντήρηση συσκευών αερίων καυσίµων, την εγκατάσταση δικτύων, δεξαµενών, µετρητών, ρυθµιστών πίεσης, και την χρήση εργαστηριακών συστηµάτων ποιοτικού ελέγχου. Σελίδα 5 από 20

6 3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Για την απόκτηση του ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Τεχνικός Αερίων Καυσίµων πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελµατικής κατάρτισης. β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των Π.Ε.Ε.Π. Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο (2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. Σελίδα 6 από 20

7 3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων των υποψηφίων. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και µετά από απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για επεξεργασία. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή. Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. Σελίδα 7 από 20

8 Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. δ) ιάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Αερίων Καυσίµων εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ασφάλεια Εργασίας, Πυρόσβεση, Πυροπροστασία Προστασία Περιβάλλοντος Τεχνολογία Υλικών Μηχανική Αντοχή Υλικών Μηχανολογικό Σχέδιο Μηχανουργική Τεχνολογία Στοιχεία Μηχανών Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας Αγγλικά - Ορολογία Β. ΕΙ ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Βασικές Αρχές Ρευστοµηχανικής και Καύσης Εργαστήριο Ειδικότητας Χαρακτηρισµός, Είδη, Παραγωγή Αερίων Καυσίµων Μεταφορά, ιανοµή, Αποθήκευση Αερίων Καυσίµων Τεχνολογία ικτύων Ποιοτικός Έλεγχος Αερίων Καυσίµων Εγκαταστάσεις Αερίων Καυσίµων Όργανα Μέτρησης, Αυτοµατισµού και Ελέγχου Εφαρµογές, Συσκευές και Καυστήρες Αερίων Καυσίµων Νοµοθεσία, Κανονισµοί, Επαγγελµατικά Θέµατα Σελίδα 8 από 20

9 3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους αξιολόγησης. Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. δ) ιάρκεια εξετάσεων Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. Σελίδα 9 από 20

10 3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Αερίων Καυσίµων, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ασφάλεια Εργασίας, Πυρόσβεση, Πυροπροστασία Προστασία Περιβάλλοντος Τεχνολογία Υλικών Μηχανική Αντοχή Υλικών Μηχανολογικό Σχέδιο Μηχανουργική Τεχνολογία Στοιχεία Μηχανών Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας Αγγλικά - Ορολογία Β. ΕΙ ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Βασικές Αρχές Ρευστοµηχανικής και Καύσης Εργαστήριο Ειδικότητας Χαρακτηρισµός, Είδη, Παραγωγή Αερίων Καυσίµων Μεταφορά, ιανοµή, Αποθήκευση Αερίων Καυσίµων Τεχνολογία ικτύων Ποιοτικός Έλεγχος Αερίων Καυσίµων Εγκαταστάσεις Αερίων Καυσίµων Όργανα Μέτρησης, Αυτοµατισµού και Ελέγχου Εφαρµογές, Συσκευές και Καυστήρες Αερίων Καυσίµων Νοµοθεσία, Κανονισµοί, Επαγγελµατικά Θέµατα Σελίδα 10 από 20

11 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ Α Α 1. α) Να δοθεί ο ορισµός της δύναµης. β) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δύναµης; γ) Τι ονοµάζεται συνισταµένη και ποιες είναι οι συνιστώσες µιας δύναµης; 2. Πότε λέµε ότι δύο δυνάµεις βρίσκονται σε ισορροπία; 3. ιατυπώστε την αρχή της ράσης - Αντίδρασης των δυνάµεων. 4. ιατυπώστε τον ορισµό της ροπής δύναµης F ως προς ένα σηµείο Α. 5. α) Τι ονοµάζεται ζεύγος δυνάµεων; β) ιατυπώστε τον ορισµό της ροπής ζεύγους δυνάµεων. 6. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της σύνθεσης δυνάµεων στις παρακάτω περιπτώσεις; α) υνάµεις συγγραµικές και οµόφορες β) υνάµεις συγγραµικές και αντίφορες γ) υνάµεις υπό γωνία φ=90 7. ιατυπώστε τον ορισµό του Κέντρου Βάρους ενός σώµατος. Ποιοι είναι οι κεντροβαρικοί άξονες; 8. α) Πότε λέµε ότι µια σταθερή δύναµη F εκτελεί έργο W και ποιες είναι οι µονάδες έργου; β) ώστε τον ορισµό της ισχύος P και αναφέρετε τις µονάδες µέτρησής της. 9. Αναφέρετε τα τρία είδη δυνάµεων που εµφανίζονται σε κάθε κίνηση 10. α) Από τι εξαρτάται η τριβή; β) Να αναφέρετε τα είδη των τριβών που υπάρχουν. 11. Πότε εµφανίζονται οι παρακάτω καταπονήσεις; α) Εφελκυσµός και θλίψη. β) ιάτµηση. γ) Κάµψη. δ) Στρέψη. ε) Λυγισµός 12. Περιγράψτε τα είδη στηρίξεως των δοκών. 13. Απεικονίστε µε ένα διάγραµµα τάσεων την παραµόρφωση των στερεών. 14. Ποιες µηχανικές ιδιότητες γνωρίζετε και από τι εξαρτάται η κάθε µία; 15. Με ποιους τρόπους µπορούµε να µετρήσουµε το ιξώδες ενός υγρού; 16. α) Πώς ένα φορτισµένο σώµα δηµιουργεί ηλεκτρικό πεδίο; β) Πού οφείλεται αυτό το ηλεκτρικό πεδίο; 17. ιατυπώστε το νόµο του Coulomb. 18. ιατυπώστε τον τύπο που δίνει την ηλεκτρική αντίσταση σύρµατος. 19. Περιγράψτε το φαινόµενο HALL. 20. α) Πού οφείλεται η υπεραγωγιµότητα; β) Ποια η διαφορά µετάλλων και ηµιαγωγών ως προς την ειδική αντίσταση; 21. ιατυπώστε τον ορισµό της διηλεκτρικής αντοχής. 22. Πώς ορίζεται η θερµική αγωγιµότητα και από τι εξαρτάται; 23. ώστε τον ορισµό της λανθάνουσας θερµότητας τήξης. 24. Εξηγήστε τι θα παρατηρήσουµε όταν φέρουµε σε επαφή δύο σύρµατα από διάφορα µέταλλα και θερµάνουµε την περιοχή επαφής. Σελίδα 11 από 20

12 25. Τι δείχνουν τα διαγράµµατα φάσεων των υλικών; 26. α) Τι ονοµάζεται προστασία από τη διάβρωση; β) Περιγράψτε τρόπους προστασίας από τη διάβρωση. 27. Τι γνωρίζετε για το χαλκό και τα κράµατά του; 28. α) Τι ονοµάζουµε µε τον όρο µονωτικά ήχου; β) Περιγράψτε τον τρόπο µετάδοσης του ήχου. 29. α) ιατυπώστε τον ορισµό των µονωτικών θερµότητας. β) Περιγράψτε τις ιδιότητες των µονωτικών που επηρεάζουν την επιλογή του 30. Να αναφέρετε τα µονωτικά ηλεκτρολογίας που γνωρίζετε. 31. Περιγράψτε µε συντοµία τις θερµικές ιδιότητες των διηλεκτρικών. 32. Περιγράψτε µε συντοµία τις µηχανικές ιδιότητες των διηλεκτρικών. 33. Περιγράψτε µε συντοµία τις χηµικές ιδιότητες των διηλεκτρικών. 34. α) ιατυπώστε τον ορισµό της επίχρωσης. β) Ποια είναι τα συστατικά των επιχρώσεων; γ) Περιγράψτε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο έλεγχος των επιχρώσεων. 35. Τι γνωρίζετε για τις δηλητηριάσεις από φυσικό αέριο; 36. Σε ένα παχύµετρο ακριβείας δεκάτου του χιλιοστοµέτρου, το µηδέν του βερνιέρου βρίσκεται στην εικοστή πέµπτη γραµµή του κανόνα και η τέταρτη γραµµή του βερνιέρου συµπίπτει µε µία από τις γραµµές του κανόνα. Να ευρεθεί ποια είναι η ένδειξη και στα δύο συστήµατα µέτρησης. Να γίνει και γραµµική παράσταση του κανόνα και του βερνιέρου. 37. Πόσα είδη φαλτσογωνίας υπάρχουν και ποια είναι αυτά; 38. Από τι εξαρτάται η τραχύτητα µιας λίµας και πώς ταξινοµούνται οι λίµες ; 39. Πόσων ειδών λαµαρίνες έχουµε και τι µέσα προστασίας λαµβάνουµε έναντι της οξείδωσης; 40. Τι πρέπει να έχει υπόψιν του ο τεχνίτης για την εκλογή της κατάλληλης ρίνης (λίµας) για µια εργασία; 41. Τι σηµαίνει R3/4"; Τι ονοµάζεται συστολή στις σωληνώσεις και ποιος ο προορισµός της; 42. Σε ποια θερµοκρασία γίνεται η βαφή του χάλυβα; Είναι η θερµοκρασία βαφής σταθερή για όλους τους χάλυβες ή διαφορετική και από τι εξαρτάται η θερµοκρασία αυτή; 43. Ποια τα χαρακτηριστικά ρίνης (λίµας) και τι γνωρίζετε περί της πυκνότητας των οδόντων αυτής; 44. Για τη συγκόλληση τεµαχίων λαµαρίνας πάχους 2mm τι µπέκ θα χρησιµοποιηθεί και ποια η πίεση του οξυγόνου και της ασετυλίνης; 45. Ποια είναι τα υλικά καθαρισµού κατά τις οξυγονοκολλήσεις; 46. Να αναφέρετε πώς γίνεται η προετοιµασία ελασµάτων α) για οξυγονοκόλληση και β) για ηλεκτροσυγκόλληση; Ποια τα ελαττώµατα της οξυγονοκόλλησης; 47. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των ελικοειδών τρυπανιών; 48. Να αναφέρετε από ένα παράδειγµα για τη χρήση κορδονιέρας, µηχανήµατος διαµορφώσεως ελασµάτων (στράντζα) και κυλίνδρου κάµψεως. 49. Τι είναι κορδονιέρα και πού χρησιµοποιείται; 50. Τι είναι ασηµοκόλληση και τι µπρουτζοκόλληση και πού χρησιµοποιούνται; 51. Τι είναι βόρακας, πού χρησιµοποιείται και γιατί; 52. Τι καλείται µορφοσίδηρος, πού χρησιµοποιείται και τι πλεονεκτήµατα παρουσιάζει; 53. ιατίθεται συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης και συσκευή οξυγονοκόλλησης. Ποια συσκευή θα προτιµήσετε για τη συγκόλληση δύο ελασµάτων πάχους 2mm και 12mm; 54. Τι είναι ετερογενείς και τι αυτογενείς συγκολλήσεις; Να αναφέρετε από ένα παράδειγµα. 55. Τι γνωρίζετε περί χώµατος χυτηρίου και ιδιοτήτων αυτού; 56. Πώς κατασκευάζονται οι σωλήνες άνευ και µετά ραφής; 57. Ποια διαφορά υπάρχει στο χρώµα και την κοχλίωση των ελαστικών σωλήνων οξυγόνου και ασετυλίνης µιας συσκευής οξυγονοκόλλησης; 58. Για ποιο λόγο στις φιάλες οξυγόνου και ασετυλίνης υπάρχουν δύο µανόµετρα; 59. Τι χρειάζεται ο µανοµετροεκτονωτής στις οξυγονοκολλήσεις; Σελίδα 12 από 20

13 60. Ποια η προετοιµασία δύο ελασµάτων για να γίνει συγκόλλησή τους; 61. Τι πάχος ηλεκτροδίου και πόσα Αµπέρ θα χρησιµοποιήσουµε για τη συγκόλληση χαλύβδινων ελασµάτων πάχους 6mm σε οριζόντια θέση και τι για τη συγκόλληση χαλύβδινων ελασµάτων πάχους 2mm σε κάθετη θέση; 62. Ποιος ο προορισµός των καρδιών στα χυτήρια και για ποιον λόγο χρωµατίζονται τα πρότυπα; 63. Να αναφέρετε τα είδη ηλεκτροσυγκολλήσεων και ένα παράδειγµα συγκολλήσεως για κάθε είδος. 64. Τι ονοµάζουµε ηλεκτρόδια στις ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου; Τι προσφέρει η επένδυση των ηλεκτροδίων; 65. Ένα παχύµετρο µετράει µε ακρίβεια 0,05mm. Σε πόσα µέρη είναι χωρισµένος ο βερνιέρος του; 66. Τι είναι οι µαλακές και τι οι σκληρές συγκολλήσεις; 67. Τι σηµαίνει R1/2" και ποια η γωνία σπειρώµατος; 68. Να αναφέρετε τα εξαρτήµατα συνδέσεως των σωλήνων. 69. Τι σηµαίνει ουδέτερη, οξειδωτική και ανθρακωτική φλόγα στις οξυγονοκολλήσεις; 70. Από ποια µέρη αποτελείται µια σωλήνωση, από τι υλικά κατασκευάζεται και πώς εκλέγεται η κατάλληλη διάµετρος του σωλήνα; 71. Τι είναι φλάντζα; 72. Από τι αποτελείται ένα έδρανο άξονα; 73. Πώς κατατάσσονται τα έδρανα των αξόνων; 74. Τι υλικό χρησιµοποιείται για την κατασκευή µιας τροχαλίας για ιµαντοκίνηση και από ποια µέρη αποτελείται αυτή; 75. Από έναν άξονα κινούµενο µε 1000 στρ. ανά λεπτό θέλουµε να µεταδώσουµε κίνηση σε άλλον, που να εκτελεί 250 στρ. ανά λεπτό. Ζητείται η διάµετρος της τροχαλίας, που πρέπει να τοποθετηθεί στο δεύτερο άξονα, αν ο κινητήριος άξονας έχει διάµετρο 200mm και η ολίσθηση του ιµάντα είναι 3%. 76. α) Για ποιο λόγο γίνεται η δειγµατοληψία των αερίων; β) Συνήθως πόσα δείγµατα λαµβάνονται από την δεξαµενή που περιέχει το αέριο και σε τι διαφέρουν µεταξύ τους; 77. Ποια στάδια ακολουθούνται κατά την πορεία της δειγµατοληψίας; Να αναφερθείτε σύντοµα σε κάθε στάδιο. 78. ώστε τους ορισµούς για τα παρακάτω: α) Αντιπροσωπευτικό ή γενικό δείγµα φυσικού αερίου β) Κάτω, µεσαίο, άνω δείγµα φυσικού αερίου γ) Σύνθετο δείγµα φυσικού αερίου δ) ειγµατολήπτης (φιάλη). 79. α) Τι ονοµάζονται προδιαγραφές του καυσίµου; β) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται αυτές; 80. Τι ονοµάζεται έλεγχος ποιότητας αερίου; 81. Πού χρησιµοποιείται η αέρια χρωµατογραφία στην ανάλυση του φυσικού αερίου και ποιο διεθνές πρότυπο την περιγράφει; 82. Από ποια στοιχεία αποτελείται το σύστηµα ανάλυσης µε το οποίο γίνεται διαρκής µέτρηση και καταγραφή της ποιότητας του φυσικού αερίου; 83. Τι γνωρίζετε για την πυρανίχνευση των κτιριακών εγκαταστάσεων που καταναλώνουν φυσικό αέριο; 84. Σε πόσες κατηγορίες διακρίνονται τα αυτόµατα συστήµατα πυροπροστασίας SPRINKLER και ποιες είναι αυτές; Σελίδα 13 από 20

14 ΟΜΑ Α Β. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Περιγράψτε τις διεργασίες µε τις οποίες µπορεί να παραχθεί αέριο από στερεά καύσιµα. 2. Σε ποιους τοµείς χρησιµοποιείται το φυσικό αέριο; 3. α) Τι είναι το συνθετικό φυσικό αέριο; β) Να αναφέρετε τους τρόπους παραγωγής συνθετικού φυσικού αερίου. 4. Ποιες είναι οι κανονικές συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας; 5. ιατυπώστε τον ορισµό της θερµοκρασίας καύσεως ενός καυσίµου. 6. ιατυπώστε τον ορισµό του σηµείου αναφλέξεως ενός καυσίµου. 7. ιατυπώστε τον ορισµό του σηµείου της θερµοκρασίας αναφλέξεως. 8. α) ιατυπώστε τον ορισµό της ταχύτητας καύσεως ενός καυσίµου. β) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 9. Να δοθούν οι ορισµοί των ορίων αναφλεξιµότητας. 10. α) Πώς κατατάσσονται τα αέρια από άποψη καύσης; β) Πού κατατάσσεται το αέριο που παράγεται στα ιυλιστήρια Ασπροπύργου; γ) Πού κατατάσσεται το φυσικό αέριο που διανέµεται στην Ελλάδα; 11. Ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα και το πετρέλαιο; 12. α) Τι ρύθµιση πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε µία συσκευή για να διατηρήσουµε αµετάβλητη τη θερµική της ισχύ, όταν τροφοδοτηθεί εναλλάξ µε δύο αέρια που έχουν διαφορετικό δείκτη Wobbe; β) Η δυνατότητα ρύθµισης είναι απεριόριστη; Να αιτιολογηθεί η απάντηση. 13. Τι ονοµάζεται ηλεκτρική Αντίσταση, τι αγωγιµότητα και µε ποιες µονάδες µετρούνται; 14. Τι ονοµάζεται πυκνωτής και από ποια µέρη αποτελείται; Γιατί η ένταση φορτίσεως ενός πυκνωτή είναι µεγάλη στην αρχή της φόρτισης; 15. Γιατί οι αγωγοί θερµαίνονται, όταν δια µέσου αυτών κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύµα; Πώς ορίζεται το Ωµ και πώς το Αµπέρ; 16. Τι καλείται ηλεκτροµαγνήτης, τι φέρουσα δύναµη αυτού και πώς υπολογίζεται αυτή; 17. Σε τι χρειάζεται ο ουδέτερος αγωγός σε τριφασικό σύστηµα διανοµής κατ' αστέρα; Πώς αναγνωρίζουµε πρακτικά τις συνδεσµολογίες αστέρα και τριγώνου; 18. Τι είναι µαγνήτης, τι είναι µαγνητισµός και τι µαγνητικό υλικό; 19. Να αναφέρετε τρόπους µετρήσεως τάσεως, εντάσεως και αντιστάσεως. Ποια λέγονται εναλλασσόµενα µεγέθη; 20. Τι ονοµάζουµε διηλεκτρική σταθερά ενός µονωτικού υλικού; Τι ονοµάζουµε ηλεκτροστατική αντοχή διηλεκτρικού; 21. Ποιες είναι οι µέγιστες επιτρεπόµενες πιέσεις εσωτερικής εγκατάστασης ενός κτιρίου; 22. Τι περιλαµβάνει µία εσωτερική εγκατάσταση αερίου; 23. α) Τι περιλαµβάνει η εγκατάσταση (ή δίκτυο) σωληνώσεων; β) Τι είναι η κύρια αποφρακτική διάταξη (ΚΑ ) και πού τοποθετείται; γ) Τι είναι η κεντρική αποφρακτική διάταξη, πού τοποθετείται και σε ποιον ανήκει; 24. Τι είναι ο µονωτικός σύνδεσµος, το µονωτικό στοιχείο, ο διηλεκτρικός σύνδεσµος, ποια η σχέση µεταξύ τους, πού τοποθετείται και γιατί; Σελίδα 14 από 20

15 25. Τι περιλαµβάνει: α) Ο αγωγός τροφοδοσίας; β) Ο αγωγός εσωτερικής διακλάδωσης; γ) Ο αγωγός σύνδεσης συσκευής; δ) Ο αγωγός ασφάλειας; ε) Ο παροχετευτικός αγωγός; 26. Τι είναι η βαλβίδα σεισµικής προστασίας σε εσωτερική εγκατάσταση σωληνώσεων φυσικού αερίου; 27. α) Τι χαρακτηρίζεται ως συσκευή αερίου; β) Σε τι διακρίνονται οι συσκευές αερίου ανάλογα µε την τροφοδοσία του αέρα καύσης και την απαγωγή καυσαερίων; (αναφορά µόνο στις κατηγορίες) 28. Ποιες συσκευές χαρακτηρίζονται τύπου Α και τι υποκατηγορίες υπάρχουν σε συσκευές αερίου; 29. Ποιες συσκευές χαρακτηρίζονται τύπου Β και τι υποκατηγορίες υπάρχουν σε συσκευές αερίου; 30. Ποιες συσκευές χαρακτηρίζονται τύπου C και τι υποκατηγορίες υπάρχουν σε συσκευές αερίου; 31. Σε τι διακρίνονται οι συσκευές αναλόγως µε τη δυνατότητα χρήσης για λειτουργία µε αέρια διαφόρων οικογενειών; 32. Να αναφέρετε τις 15 διαφορετικές συσκευές αερίου ανάλογα µε τον σκοπό χρήσης. 33. Τι είναι ασφάλεια ροής µιας συσκευής φυσικού αερίου; 34. Τι είναι η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων; 35. Τι είναι η διάταξη επιτήρησης ατµόσφαιρας; 36. Τι ονοµάζεται χώρος εγκατάστασης και σε τι διακρίνονται αναλόγως της συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος; 37. α) Τι ονοµάζεται λεβητοστάσιο; β) Για την συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ τι λαµβάνουµε υπόψιν; 38. Τι είναι: α) Αερισµός χώρου; β) Άµεσος αερισµός; γ) Έµµεσος αερισµός; δ) Θυρίδα αερισµού; ε) Μηχανικός αερισµός; στ) Χώρος φυσικού αερισµού; 39. Τι είναι η εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων και τι περιλαµβάνει; 40. Τι ονοµάζεται: α) Καπνοδόχος; β) Αποκλειστική καπνοδόχος; γ) Κοινή καπνοδόχος; δ) Στοιχείο σύνδεσης (ή καπναγωγός); 41. Τι είναι ο ατοµικός αγωγός καυσαερίων; 42. Τι είναι το σύστηµα αέρα καυσαερίων; 43. Τι είναι: α) Η αποφρακτική διάταξη καυσαερίων; β) ιάταξη δευτερεύοντος αέρα; γ) ιάταξη στραγγαλισµού καυσαερίων; 44. Τι είναι φρεάτιο και πού χρησιµοποιείται; 45. Σε τι διακρίνονται αναλόγως του σκοπού και του τρόπου διαστασιολόγησης: α) Τα φρεάτια προσαγωγής αέρα; β) Τα φρεάτια απαγωγής; γ) Τι είναι το αποκλειστικό φρεάτιο απαγωγής; Σελίδα 15 από 20

16 46. Τι ονοµάζεται: α) Πίεση αερίου; β) Απόλυτη πίεση του αερίου; γ) Πίεση ηρεµίας του αερίου; δ) Πίεση ροής του αερίου; ε) Πίεση τροφοδοσίας του αερίου; στ) Πίεση λειτουργίας (ΟΡ) του αερίου; ζ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας (ΜΟΡ); 47. Τι ονοµάζεται: α) Πίεση ακροφυσίου; β) Μέγιστη εµφανιζόµενη πίεση (ΜΙΡ) εγκατάστασης αερίου; γ) Πίεση σχεδιασµού (DP) εγκατάστασης σωληνώσεως αερίου; δ) Πίεση δοκιµής στεγανότητας σε εγκατάσταση αερίου; ε) Πίεση δοκιµής αντοχής (STP) σε εσωτερική εγκατάσταση σωληνώσεως; 48. Τι ονοµάζεται: α) Πυκνότητα (p); β) Σχετική πυκνότητα (d); 49. Τι είναι θερµογόνος δύναµη και σε τι µονάδες µετριέται; 50. Τι είναι: α) Ανώτερη θερµογόνος δύναµη; β) Κατώτερη θερµογόνος δύναµη; γ) Τι τάξεως είναι ο λόγος ανώτερης προς κατώτερη θερµογόνα ικανότητα για αέρια της δεύτερης οικογένειας; 51. Τι είναι ο δείκτης WΟΒΒΕ, σε τι µονάδες µετριέται και ποια η πρακτική σηµασία του ; 52. Τι είναι: α) Θερµορροή; β) Θερµική φόρτιση (Q); γ) Μέγιστη θερµική φόρτιση (Q max ); δ) Ελάχιστη θερµική φόρτιση (Q min ); ε) Ονοµαστική θερµική φόρτιση (Q n ); 53. Τι είναι: α) Θερµική ισχύς (P); β) Ονοµαστική θερµική ισχύς (P n ); γ) Συνολική ονοµαστική θερµική ισχύς (ΣP n ); 54. Τι είναι βαθµός απόδοσης µιας συσκευής αερίου; 55. Τι είναι τιµή σύνδεσης συσκευής αερίου; 56. Τι είναι παροχή όγκου αιχµής; 57. Τι είναι τιµή ρύθµισης; 58. Πόσων ειδών δοκιµές σε εγκατάσταση σωληνώσεων υπάρχουν και τι αφορούν; 59. Τι είναι η βαλβίδα αυτόµατης διακοπής σε δίκτυο αερίου, γιατί χρησιµοποιείται και πού τοποθετείται; 60. Τι είναι οι αυτόµατες βαλβίδες ανακούφισης; 61. Τι περιλαµβάνει µια τεχνική έκθεση εγκατάστασης, ποιος την συντάσσει και ποιος την εγκρίνει; 62. Ποιες οι οικογένειες των αερίων καυσίµων; Ποια αέρια περιλαµβάνονται; Ποιας οικογένειας αέριο διανέµεται στην Ελλάδα; 63. Τι σωληνώσεις επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις αερίου εκτός κτιρίου και εντός εδάφους; 64. Ποια µέτρα προστασίας των σωληνώσεων φυσικού αερίου πρέπει να λαµβάνονται πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης τους σε µία τάφρο; Σελίδα 16 από 20

17 65. Περιγράψτε τους χώρους όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση των µετρητών αερίου, καθώς και αυτούς όπου απαγορεύεται. 66. Πώς υπολογίζεται η πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατοµής µε πίεση λειτουργίας µέχρι 100 mbar; 67. Πώς προβλέπεται η σταθερή σύνδεση συσκευής αερίου; 68. Ποιες οι απαιτούµενες αποστάσεις των συσκευών αερίου από καυστά δοµικά υλικά; 69. Να αναφέρετε τις διατάξεις που αφορούν τις µηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα. 70. Ποιες οι απαιτήσεις της τεχνικής της καύσης των καπναγωγών και ποιες οι λειτουργικές απαιτήσεις; 71. Τι γνωρίζετε για την δοκιµή στεγανότητας σε αγωγούς µε πίεση λειτουργίας µέχρι 100 mbar; 72. Με ποιους τρόπους µπορούµε να διασφαλίσουµε τη σωστή λειτουργία των συσκευών αερίου και ποιες οι ενδείξεις της µη άρτιας λειτουργίας τους; 73. Να αναφέρετε ενέργειες σε περιπτώσεις οσµής αερίου στην ύπαιθρο. 74. Ποιος ο κατάλληλος σχεδιασµός και κατασκευή των εγκαταστάσεων µηχανικής απαγωγής καυσαερίων ώστε να έχουµε σωστή απαγωγή; 75. Τι γνωρίζετε για τη ρύθµιση και δοκιµή λειτουργίας των συσκευών αερίου; 76. Σε τι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση σωληνώσεων φυσικού αερίου τόσο εντός όσο και εκτός κτιρίων; 77. Μέθοδοι καθαρισµού σωληνώσεων χαλύβδινου δικτύου υψηλής πίεσης (µεταφορά). 78. Να αναφέρετε τι διατάξεις πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εγκατάσταση ρύθµισης πίεσης αερίου (µέχρι 100 mbar) ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία της. 79. Να αναφέρετε τι διατάξεις πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εγκατάσταση ρύθµισης πίεσης αερίου (από 100 mbar µέχρι 1 bar) ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία της. 80. Ποια είναι τα είδη ροών; Τι είναι ο Αριθµός Reynolds και ποια η επίδρασή του στη ροή σε σωλήνα; 81. Πώς δηµιουργείται η πτώση πίεσης σε τοπικές αντιστάσεις; 82. Πώς συνδέονται οι συσκευές αερίου και ποιες οι προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνουµε κατά τη σύνδεση; 83. Τι γνωρίζετε για τις µηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα και πώς λειτουργούν αυτές; 84. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους τρόπους απαγωγής αέρα του λεβητοστασίου. 85. Ποιες είναι οι βασικές διατάξεις απαγωγής καυσαερίων; 86. Να αναφέρετε τους τρόπους απαγωγής καυσαερίων (επιγραµµατικά) 87. Ποια είναι τα δοµικά υλικά των καπναγωγών; 88. Τι αποστάσεις πρέπει να έχουν οι εγκαταστάσεις απαγωγής καυσαερίων από καυστά δοµικά υλικά και παράθυρα; 89. Σε τι δοκιµές υπόκεινται αγωγοί µε πίεση έως 100 mbar ; 90. Να αναφέρετε τις δοκιµές στις οποίες υπόκεινται αγωγοί µε πίεση έως 100 mbar - 1 bar. 91. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για την εισαγωγή αερίου σε νέες εγκαταστάσεις σωληνώσεων; 92. Ποια είναι τα είδη ελέγχων που απαιτούνται σε αδρανοποιηµένες εγκαταστάσεις πριν από την εισαγωγή αερίου; 93. Ποιες ενέργειες απαιτούνται σε περιπτώσεις οσµής αερίου σε κτίρια; 94. Ποιες ενέργειες απαιτούνται σε περιπτώσεις οσµής αερίου στην ύπαιθρο; 95. Τι πρέπει να εξετάζεται πριν την έναρξη δοµικών επεµβάσεων επί των εγκαταστάσεων αερίου; 96. Σε µια επιχείρηση ή σε µια κτιριακή εγκατάσταση τι µέτρα πυροπροστασίας θα λάβουµε ως προς το φυσικό αέριο; 97. Τι όροι πρέπει να πληρούνται κατά την εγκατάσταση µετρητών αερίου; 98. Ποιοι θεωρούνται απαγορευµένοι χώροι εγκατάστασης συσκευών αερίου; 99. Ποιοι χώροι είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση φυσικού αερίου και ποιες διαστάσεις θα πρέπει να πληρούν αυτοί οι χώροι; 100. Τι προστασία πρέπει να παρέχουµε για ασφάλεια εκτός κτιρίου στις σωληνώσεις φυσικού αερίου; 101. Τι προστασία πρέπει να παρέχουµε για ασφάλεια εντός κτιρίου στις σωληνώσεις φυσικού αερίου; Σελίδα 17 από 20

18 102. α) Σε τι οφείλεται η διαφορά πίεσης σε ανερχόµενους ή κατερχόµενους αγωγούς µεταφοράς αερίου; β) Από τι εξαρτάται η άνωση και πώς υπολογίζεται; 103. Πώς υπολογίζεται ο συντελεστής αντίστασης ροής ξ για στρωτή ροή; 104. Πώς υπολογίζεται ο συντελεστής αντίστασης ροής ξ για τυρβώδη ροή; 105. Απαιτήσεις για το µέγεθος του χώρου εγκατάστασης για συσκευές αερίου τύπου Β2, Β3, Β Απαιτήσεις για το µέγεθος του χώρου εγκατάστασης για συσκευές αερίου τύπου Β1, Β Τι µονωτικά στοιχεία χρησιµοποιούµε σε µεταλλικούς αγωγούς εντός εδάφους; 108. α) Ποιες δοκιµές στις εγκαταστάσεις γίνονται από τον κατασκευαστή ως προς την αντοχή και στεγανότητα του δικτύου; β) Να αναφέρετε τον τρόπο ελέγχου της εγκατάστασης Ποιες είναι οι πρόσθετες απαιτήσεις για την εγκατάσταση συσκευών αερίου τύπου Α; 110. Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις για τροφοδοσία αέρα καύσης όσον αφορά τις συσκευές αερίου τύπου Β; 111. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι συσκευών αερίου; 112. Σε τι χρησιµεύει ο συντελεστής θερµοδιαφυγής και πώς υπολογίζεται; 113. Πώς πρέπει να γίνεται η σύνδεση των συσκευών Β3, C8 και ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός συνδέσεων; 114. Με ποια κριτήρια γίνεται ο υπολογισµός των διαστάσεων της καπνοδόχου; 115. Πώς γίνεται ο προσδιορισµός της ροής µάζας καυσαερίων; 116. Πώς πρέπει να είναι η µορφή και το µέγεθος των φρεατίων; Τι κλίση πρέπει να έχουν; 117. Πώς υπολογίζεται ο συντελεστής θερµοπερατότητας της καπνοδόχου για κατάσταση ισορροπίας καθώς και για µεταβατική κατάσταση; 118. Πώς υπολογίζεται ο αριθµός Reynolds; 119. Πώς υπολογίζεται ο αριθµός Nusselt; 120. Ποιος διαχειρίζεται το Φυσικό Αέριο στην Ελλάδα και πώς διακινείται; ώστε σύντοµη περιγραφή α) Ποια είναι η σύσταση του σοβιετικού Φυσικού Αερίου ; β) Ποια είναι η σύσταση του αλγερινού Φυσικού Αερίου ; 122. Ποια είναι η χρήση του Φυσικού Αερίου στις βιοµηχανίες; 123. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα χρήσης του Φυσικού Αερίου στις βιοµηχανικές χρήσεις; 124. Ποιες είναι οι αναγκαίες µετατροπές σε µια βιοµηχανία για τη χρήση του Φυσικού Αερίου; 125. Τι είναι το φαινόµενο θερµοκηπίου και ποια η επίπτωση της χρήσης Φυσικού Αερίου σε αυτό ; 126. Περιγράψτε συνοπτικά τη διαδικασία εγκατάστασης χαλύβδινων αγωγών Ραδιογραφικός έλεγχος συγκολλήσεων, τρόποι ραδιογράφησης Τι είναι το πενετράµετρο, τι είδους φιλµ χρησιµοποιείται στις ραδιογραφίες και σε τι πυκνότητα; 129. Τι περιλαµβάνει το ηµερολόγιο συγκολλήσεων και ποια η χρήση του; 130. Τι είναι διάβρωση και ποια τα είδη της; 131. Τι είναι το σύστηµα SCADA; 132. Τι γνωρίζετε για την καθοδική προστασία; 133. α) Πώς υγροποιείται το φυσικό αέριο; β) Ποια η αποθηκευτική ικανότητα των δεξαµενών της νήσου Ρεβυθούσας; 134. Τι είδος σωληνώσεων χρησιµοποιούνται αναλόγως της πίεσης του δικτύου Φυσικού Αερίου; 135. α) Να αναφέρετε τις δύο κατηγορίες πολυαιθυλενίου (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές CEN), που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή σωλήνων και εξαρτηµάτων. β) Περιγράψτε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ ΡΕ 80 και ΡΕ 100; 137. α) Τι σηµαίνει πρότυπος λόγος διαστάσεων (Π.Λ. ) ενός σωλήνα πολυαιθυλενίου; β) Ποια η χρήση του Π.Λ. ; γ) Ποιους Π.Λ. αποδέχεται η ΕΠΑ; 138. Περιγράψτε τη µέθοδο ηλεκτροσύντηξης Ποια τάση χρησιµοποιεί το κιβώτιο ελέγχου για το ρεύµα που προκαλεί την ηλεκτροσύντηξη και γιατί; 140. Ποιες είναι οι κρίσιµες παράµετροι για την επιτυχία µιας ηλεκτροσύντηξης; Σελίδα 18 από 20

19 141. α) Γιατί απαιτείται το ξύσιµο της επιφάνειας των άκρων των σωλήνων πριν την ηλεκτροσύντηξη; β) Σε πόση έκταση επιβάλλεται να γίνει; γ) Με ποια µηχανήµατα µπορεί να γίνει; 142. Περιγράψτε τη διατοµή και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ενός τυπικού χαντακιού δικτύου διανοµής α) Γιατί το χρώµα των σωλήνων πολυαιθυλενίου είναι κίτρινο; Πού οφείλεται αυτό; β) Ποιοι σταθεροποιητές υπεριώδους ακτινοβολίας χρησιµοποιούνται στους κίτρινους σωλήνες και µε ποιο ποσοστό; 144. α) Γιατί τα εξαρτήµατα πολυαιθυλενίου έχουν µαύρο χρώµα; Πού οφείλεται αυτό; β) Ποιος σταθεροποιητής υπεριώδους ακτινοβολίας χρησιµοποιείται στην πρώτη ύλη από την οποία κατασκευάζονται και µε ποιο ποσοστό; 145. Περιγράψτε τη διαδικασία επισκευής σε σωλήνες πολυαιθυλενίου υπό πίεση Περιγράψτε τη διαδικασία της πνευµατικής δοκιµής στους σωλήνες πολυαιθυλενίου Ποια στοιχεία αναγράφονται επί της εξωτερικής επιφάνειας των πλαστικών σωλήνων διανοµής φυσικού αερίου; 148. Ποιες µέθοδοι χρησιµοποιούνται για την προστασία των σωλήνων PΕ σε ειδικά περάσµατα; 149. Γιατί οι σωλήνες σε κουλούρες µεταφέρονται και αποθηκεύονται συσκευασµένοι σε περιτύλιγµα µαύρου πολυαιθυλενίου; 150. Ποια στοιχεία αναφέρονται στις πινακίδες ενδείξεων του δικτύου διανοµής; 151. Περιγράψτε τη διαδικασία τοποθέτησης παροχευτικού ταυ σε κεντρικό ή δευτερεύοντα σωλήνα πολυαιθυλενίου υπό πίεση Περιγράψτε τη µέθοδο αναγνώρισης της επιτυχούς ολοκλήρωσης µιας ηλεκτροσύντηξης: α) αµέσως µετά το πέρας της συγκόλλησης. β) κατά την διάρκεια ελέγχου του δικτύου και πριν την πλήρωση µε αέριο Ποια συσκευή αερίου ονοµάζεται πιεστικός καυστήρας και ποια ατµοσφαιρικός καυστήρας; 154. Τι ονοµάζεται χώρος εγκατάστασης συσκευών αερίου; 155. Ποια τα ηλεκτρικά µέρη του πιεστικού καυστήρα αερίου; 156. Ποια τα µέρη παρακολούθησης και ελέγχου του πιεστικού καυστήρα αερίου; 157. Περιγράψτε τη λειτουργία ενός πρεσσοστάτη ή πιεζοστάτη αερίου χαµηλής πίεσης; 158. Ποια είναι τα εξαρτήµατα µε τα οποία συνδέεται το control του καυστήρα και λαµβάνει σήµατα και σε ποια εξαρτήµατα στέλνει εντολές λειτουργίας ή διακοπής; 159. Τι ελέγχους πρέπει να κάνουµε πριν την εκκίνηση ενός καυστήρα; 160. Περιγράψτε τον τρόπο µέτρησης του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των καυσαερίων µε αναλυτή FYRITE Τι γνωρίζετε για την ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα ρύθµισης παροχής ή προοδευτικού ανοίγµατος; 162. Να αναφέρετε το σύνολο των εξαρτηµάτων που αποτελούν το GAS TRAIN Τι είναι το MULTI BLOCK; 164. α) Ποια είναι τα σηµαντικά τµήµατα ενός θερµαντή νερού συνεχούς ροής; β) ώστε σύντοµη περιγραφή του µανδύα Ποιες είναι οι διατάξεις ρύθµισης και ασφάλειας σε θερµαντές νερού συνεχούς ροής; 166. Ποια είναι η αιτία όταν σε θερµαντή νερού συνεχούς ροής: α) Η φλόγα του καυστήρα ανάβει πολύ αργά (µε αναβοσβήσιµο); β) Ο καυστήρας ανάβει που και που µε κλειστή βρύση νερού; 167. α) Ποια είναι τα είδη πιεστικών καυστήρων; β) ώστε σύντοµη περιγραφή αυτών α) Τι είναι η αποφρακτική βαλβίδα ασφαλείας S.A.V. ; β) Τι είναι η ασφαλιστική βαλβίδα εκτόνωσης S.B.V. ; 169. Πότε επιτυγχάνεται ένας καλός βαθµός απόδοσης µε καύσιµο το Φυσικό Αέριο ; 170. α) Γιατί η περίσσεια αέρα είναι απαραίτητη για την καύση; β) Τι σχηµατίζεται, όταν καίγεται υγραέριο µε έλλειψη αέρα; 171. Να αναφέρετε τις πιθανές περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας πιεστικού καυστήρα. Σελίδα 19 από 20

20 172. Τι είναι η συσκευή αερίου ανώτερης θερµογόνου δύναµης ή συσκευή συµπύκνωσης; 173. Ποια είναι τα σηµεία που καθιστούν τους καυστήρες γενικά κατάλληλους; 174. Τι γνωρίζετε για την Ηλεκτροµαγνητική Βαλβίδα ρύθµισης παροχής ή Ηλεκτροµαγνητική Βαλβίδα προοδευτικού ανοίγµατος του πιεστικού καυστήρα; 175. Ποιος είναι ο σκοπός του ηλεκτροδίου ιονισµού και τι ρεύµα µετράει; 176. Να αναφέρετε τα βασικά µέρη που αποτελείται ο καυστήρας αερίου Τι γνωρίζετε για τον προγραµµατιστή (ηλεκτρονικό) ενός πιεστικού καυστήρα; 178. Πότε έχουµε εµπλοκή στο ηλεκτρονικό ενός καυστήρα; 179. Ποια είναι η ασφάλεια ανάφλεξης και ποιος είναι ο σκοπός της σε ατµοσφαιρικό καυστήρα; 180. Ποια είναι η ασφάλεια έλλειψης αερίου; 181. Τι σκοπό έχει η ασφάλεια έλλειψης νερού; 182. Πώς λειτουργεί η ασφάλεια έλλειψης νερού; 183. Για τον υπολογισµό της απώλειας καπνοδόχου ποια στοιχεία απαιτούνται; 184. Τι γνωρίζετε για την πιεζοανάφλεξη (χωρίς ηλεκτρική σύνδεση) µιας συσκευής; 185. Τι γνωρίζετε για το ακροφύσιο καυστήρα ατµοσφαιρικού επιδαπέδιου λέβητα; 186. Τι γνωρίζετε για τον σωλήνα ανάφλεξης ατµοσφαιρικού καυστήρα επιδαπέδιου λέβητα; 187. Πώς πρέπει να είναι οι οπές και οι εγκοπές στην πλάκα του ατµοσφαιρικού καυστήρα για να έχουµε σταθεροποίηση φλόγας και όχι αντεπιστροφή φλόγας; 188. Τι γνωρίζετε για το σηµείο δρόσου των καυσαερίων; 189. Να αναφέρετε αναλυτικά τον εξοπλισµό ατµοσφαιρικού καυστήρα. (ασφαλιστικές διατάξεις) 190. Πώς δηµιουργείται ο ελκυσµός στην καµινάδα και σε τι µετράται; 191. Τι γνωρίζετε για την θερµοηλεκτρική ασφάλεια ανάφλεξης; 192. Τι γνωρίζετε για τον επιλογέα θερµοκρασίας της ασφάλειας έλλειψης νερού; 193. Τι γνωρίζετε για το θερµαντή νερού συνεχούς ροής (ταχυθερµαντήρα); 194. Τι γνωρίζετε για τη φλόγα ανάφλεξης στον ατµοσφαιρικό καυστήρα; 195. Τι γνωρίζετε για τους ατµοσφαιρικούς καυστήρες; 196. Ποια αποτελέσµατα θα έχουµε στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας αέρα ή µεγαλύτερης ποσότητας αέρα κατά τη διαδικασία της καύσης; 197. Τι σηµαίνει λιγότερη περίσσεια αέρα στα καυσαέρια; 198. Τι σηµαίνει µια υψηλή αναλογία του CO 2 στα καυσαέρια; 199. Ποιες είναι οι συνέπειες από µια κακή καύση Φυσικού Αερίου; 200. Πώς επιτυγχάνεται η βελτίωση µετάδοσης της θερµότητας σε ατµοσφαιρικό λέβητα; 201. Πώς µεταδίδεται η θερµοκρασία της καύσεως του καυσίµου στους πιεστικούς και ατµοσφαιρικούς λέβητες και µε τι ποσοστό ανάλογα προς τη µετάδοση; Σελίδα 20 από 20

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Παράγοντες κινδύνου Το φυσικό αέριο είναι το πιο διαδεδοµένο διεθνώς αστικό καύσιµο. Το Φυσικό Αέριο είναι πάνω από 98,5% CH 4. Είναι άχρωµο, άγευστο, άοσµο (η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 Ασπροφος α.ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 ΘΕΜΑ : ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ : 1) ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΖΑΜΠΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Aυξ. Aρ. Mητρώου EΠA... EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: MEΛETHTHΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες και καυστήρες αερίου

Λέβητες και καυστήρες αερίου Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 2014/5 Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο ΠΕΜΠΤΗ, 15-5-2014 Λέβητες και καυστήρες αερίου Γιάννης Τσικαλάκης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤHERMOVENT HELLAS A.E Λεβητοστάσιο κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Περιεχόµενα Εισαγωγή 2 Σηµεία Ελέγχου Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 3-4 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ Certified Piping Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ Certified Piping Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Ειδικότητες: Αδειούχος Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικού, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Α Τάξης, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Β Τάξης, Αδειούχος Εγκαταστάτης Υδραυλικός 3ης ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ Αθήνα : 27-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Κ.Καμπίτσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2.Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου Ασφάλεια Φυσικού Αερίου Το παρόν κείμενο βασίζεται σε εισήγηση του Απόστολου Ευθυμιάδη, Δρ. Μηχ., Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ, στην Ημερίδα για το Φυσικό Αέριο : ΣΜΗΒΕ, Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2003. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Σελίδα 1 από 306 ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 420/20-10-1987 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-87) Προβλέπει ότι η εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: EPΓO: MEΛETHTHΣ: NOMOΣ: ΠOΛH: O OΣ: Aνέγερση Kων/νος Γ. Πασπαλάς ιπλ. Mηχ/γος-Hλ/γος A Γενικά H παρούσα µελέτη εγκατάστασης καυσίµων αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανία ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και ήδη έχει κατακτήσει την κορυφή της αγοράς. ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε.

Η βιομηχανία ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και ήδη έχει κατακτήσει την κορυφή της αγοράς. ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. Η βιομηχανία ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και ήδη έχει κατακτήσει την κορυφή της αγοράς. ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. Μια πρότυπη βιομηχανία στην κατασκευή αεραγωγών, καμινάδων και εξαρτημάτων. Τα προϊόντα της ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-KΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-KΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-KΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Σειρές SYG1304 & SYG1316 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Υλικό κατασκευής: Πάχος ελάσματος: Τύπος συγκόλλησης: Θερμοκρασία λειτουργίας: Πίεση λειτουργίας: Ανοξείδωτος

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD 0080

PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD 0080 ΣΕΙΡΑ 80-100 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑ 100-125 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 06 0051 0051 CPD 0080 MI-DP_gr_1.1.odt 1/8 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις,

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 3.6.2013 Αριθ.Πρωτ. 375 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα»

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, Msc

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Date: 24/05/12 ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα ρολά πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα