ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της συμπληρωματικής προμήθειας υλικών για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (κατηγορία διαφόρων υλικών). Στην Λάρισα σήμερα την 5 η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κλεισιάρης Βασίλειος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 18) Λέτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μητσιός Αθανάσιος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 25) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 26) Μπεκύρης Μιχαήλ, 27) Ντάβαρη Ευαγγελία, 28) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 29) Οικονόμου Ιωάννης, 30) Ούντρια Ευαγγελή, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σάπκας Ιωάννης, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Τσιαούσης Κων/νος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Σουλούκου Ασπασία, 7) Τερζούδης Χρήστος, και 8) Φακής Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 18

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δέσποινα Αράπκουλε, Ιωάννης Σάπκας, Χρήστος Κέλλας και Βασίλειος Κλεισιάρης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά στην Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης της συμπληρωματικής προμήθειας υλικών για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (κατηγορία διαφόρων υλικών) και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την Υπ. Απ /93 2. Το Ν.3463/06 3. Το Ν.3669/08 4. Το Π.Δ.171/87 5. Το Ν.3852/10 6. Την με αριθμ. 149/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 7. Την με αριθμ. 368/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 8. Την με αριθμ / εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3γ(5),δ της αριθμ /1993 απόφασης του Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 2) Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 3) Την Γνωμοδότηση της επιτροπής Αξιολόγησης. 4) Την Αρχική Σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή Ιωάννη Νταβαρούκα και του Δήμου Λαρισαίων Ζητούμε την έγκριση της απ ευθείας ανάθεσης της Συμπληρωματικής Προμήθειας Υλικών για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (κατηγορία Διαφόρων υλικών) στον προμηθευτή Ιωάννη Νταβαρούκα. 9. Την με αριθμ. πρωτ / Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία έχει ως εξής: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Στη Λάρισα σήμερα την 27/08/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 17/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για να γνωμοδοτήσει για την απ ευθείας της ΣΥΜΠΛΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (κατηγορία Διαφόρων υλικών). Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1) ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2) ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3) ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Με την υπ αριθ. 149/2013 απόφαση η Οικονομικής Επιτροπής, κατακύρωσε την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (κατηγορία Διαφόρων υλικών) στον Ιωάννη Νταβαρούκα & Υιοί Ο.Ε. 1 ο ΧΛ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ.Μ Με την 368/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Α.Π. του Δημοτικού Έργου «Συντήρηση Παρόδιων Έργων Υποδομής» με το οποίο προβλέπεται ή αύξηση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του έργου. Για την εκτέλεση αυτών των εργασιών είναι αναγκαία η προμήθεια Διαφόρων Υλικών από τον ίδιο προμηθευτή επειδή η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει υλικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα ήταν ασύμβατα και θα προκαλούσαν Σελίδα 2 από 18

3 δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. (Ακολουθεί περιγραφή των υλικών): 1 Αδιάβροχο μπουφάν φωσφοριζέ Τεμάχια 15,00 25,00 375,00 2 Αλφάδι μαγνητικό 40 cm Τεμάχια 2,00 6,26 12,52 3 Αλφαδολάστιχο διάφανο Φ10 Τεμάχια 15,00 0,40 6,00 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ ) Τεμάχια 40,00 1,26 50,40 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ ) Τεμάχια 45,00 2,14 96,30 6 Βαριά 1,5 kg Τεμάχια 1,00 4,35 4,35 7 Βάση δίσκου Φ115 Τεμάχια 4,00 2,27 9,08 8 Βάση δίσκου Φ125 Τεμάχια 5,00 2,52 12,60 9 Βελόνι - καλέμι 30 cm Τεμάχια 2,00 3,44 6,88 10 Βελόνι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 3,00 6,72 20,16 11 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 31,29 62,58 12 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 43,34 130,02 Βίδα αυτοδιάτρητη 6,3Χ25 (ΠΑΚ 13 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 15,00 3,02 45,30 14 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 25,00 3,74 93,50 15 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 1/2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 30,00 5,54 166,20 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ30 (ΠΑΚ 16 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 5,00 6,93 34,65 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ40 (ΠΑΚ 17 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 11,84 23,68 Βίδα γαλβανιζέ 12Χ40 (ΠΑΚ 18 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 5,00 19,95 99,75 Βίδα γαλβανιζέ 4Χ16 (ΠΑΚ 19 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 1,72 3,44 Βίδα γαλβανιζέ 8Χ30 (ΠΑΚ 20 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 4,70 9,40 21 Βίσμα μεταλλικό 10Χ90 Τεμάχια 5,00 23,52 117,60 22 Βίσμα πλαστικό 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 19,00 1,01 19,19 Βίσμα πλαστικό 6 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 19,00 0,42 7,98 Βίσμα πλαστικό 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 19,00 0,63 11,97 25 Βίσμα τούβλου - μπετού - γύψου (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 1,93 3,86 26 Βούρτσα με πλαστική βάση 30 cm Τεμάχια 4,00 3,95 15,80 27 Βούρτσα ορειχάλκινη 5 σειρών Τεμάχια 4,00 2,69 10,76 28 Βούρτσα πίσσας Τεμάχια 3,00 3,78 11,34 29 Βούρτσα συρμάτινη Τεμάχια 4,00 2,02 8,08 30 Βούρτσα χόρτου 30 Τεμάχια 4,00 3,02 12,08 Γάντι με πράσινη ενίσχυση 31 (ζεύγος) Τεμάχια 25,00 1,09 27,25 32 Γάντι πέτρας Τεμάχια 25,00 0,84 21,00 Σελίδα 3 από 18

4 (ζεύγος) 33 Γάντι πετρελαίου - πίσσας (ζεύγος) Τεμάχια 24,00 1,55 37,20 34 Γάντι πολυουρεθάνης (ζεύγος) Τεμάχια 30,00 2,31 69,30 35 Γάντια δερμάτινα (ζεύγος) Τεμάχια 35,00 3,07 107,45 36 Γάντια εργασίας ενισχυμένα (ζεύγος) Τεμάχια 40,00 1,18 47,20 37 Γάντια πλαστικά ( 5 ζεύγη) Τεμάχια 100,00 2,69 269,00 38 Γκαζοτανάλια 250 Τεμάχια 4,00 1,93 7,72 Γκρόβερ γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ 39 ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 4,00 1,39 5,56 Γκρόβερ γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ 40 ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 4,00 2,73 10,92 41 Γυαλιά G14 Τεμάχια 4,00 8,82 35,28 42 Γυαλιά G20 Τεμάχια 4,00 9,74 38,96 43 Γυαλιά τροχού πανοραμικά Τεμάχια 4,00 1,43 5,72 44 Γύψος οικοδομής Κιλά 4,00 1,68 6,72 45 Γωνιά με πατούσα 300 Τεμάχια 4,00 11,72 46,88 46 Διαμαντοτρύπανο 10 mm Τεμάχια 3,00 0,84 2,52 47 Διαμαντοτρύπανο 6 mm Τεμάχια 3,00 0,55 1,65 48 Διαμαντοτρύπανο 8 mm Τεμάχια 3,00 0,76 2,28 49 Δίσκος ΙΝΟΧ Φ230 Τεμάχια 3,00 2,18 6,54 50 Δίσκος κοπής μαρμάρου Φ 230 Τεμάχια 3,00 1,59 4,77 51 Δίσκος κοπής μαρμάρου Φ115 Τεμάχια 3,00 0,84 2,52 52 Δίσκος κοπής σιδήρου Φ 230Χ3 Τεμάχια 3,00 1,51 4,53 53 Δίσκος φινιρίσματος Φ115 Μαρμάρου Τεμάχια 20,00 1,75 35,00 54 Διχάλα Νο 8 Τεμάχια 4,00 1,43 5,72 55 Δίχτυ σήμανσης πορτοκαλί ενός μέτρου ύψους, Μέτρα 3,00 0,50 1,50 56 Δίχτυ σκιάς ΒΤ Τετ. Μέτρα 4,00 1,34 5,36 57 Ελαιοδοχείο 350 ml Τεμάχια 4,00 2,10 8,40 58 Επιγονατίδα τύπου GEL (ζεύγος) Τεμάχια 12,00 9,24 110,88 59 Επιγονατίδες τύπου RUBI (ζεύγος) Τεμάχια 2,00 12,10 24,20 60 Ερταλον διάτρητο Κιλά 4,00 9,66 38,64 61 Ηλεκτρόδιο αλουμινίου 2,5 Κιλά 10,00 32,42 324,20 62 Ηλεκτρόδιο 3,25 Κιλά 4,00 1,98 7,92 63 Καλέμι στενό χειρός Τεμάχια 4,00 2,18 8,72 64 Καλέμι τύπου SDS MAX Τεμάχια 4,00 17,43 69,72 65 Καλέμι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 4,00 6,72 26,88 66 Καλέμι τύπου ΜΟΒ 300 Τεμάχια 4,00 3,61 14,44 67 Καλέμι φαρδύ Τεμάχια 4,00 3,07 12,28 68 Καμπύλη οξυγόνου Φ60.3Χ2.9Μ.Μ. Τεμάχια 100,00 1,13 113,00 69 Καρυδάκι 1/2" Τεμάχια 4,00 3,44 13,76 70 Καρυδάκι μακρύ 1/2-24 Τεμάχια 4,00 2,94 11,76 71 Καρυδάκι πολύσπαστο 1/2 Τεμάχια 4,00 2,27 9,08 72 Καρυδάκι ΤΑΦ Νο 13 Τεμάχια 20,00 10,21 204,20 73 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-13 Τεμάχια 4,00 3,11 12,44 74 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-10 Τεμάχια 4,00 2,77 11,08 75 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-17 Τεμάχια 4,00 3,57 14,28 76 Καρφιά Κιλά 500,00 0,97 485,00 77 Καρφοβελόνες Κιλά 4,00 0,96 3,84 78 Κασετίνα καρυδάκια 6-32 Τεμάχια 4,00 21,84 87,36 79 Κασμάς Τεμάχια 10,00 4,62 46,20 80 Κασσανόβιδα 6Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 Τεμάχια 50,00 5,04 252,00 Σελίδα 4 από 18

5 τεμ) 81 Κασσανόβιδα 8Χ160 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 30,74 122,96 82 Κασσανόβιδα 8Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 50,00 8,32 416,00 83 Καστάνια τύπου STANLEY 1/2 Τεμάχια 2,00 8,46 16,92 84 Καστάνια τύπου STANLEY 10 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 7,90 15,80 85 Καστάνια τύπου STANLEY 13 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 8,48 16,96 86 Καστάνια τύπου STANLEY 17 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 10,33 20,66 87 Κατσαβίδι δοκιμαστικό μεγάλο Τεμάχια 2,00 0,76 1,52 88 Κατσαβίδι ίσιο 5 Τεμάχια 2,00 3,78 7,56 89 Κατσαβίδι τύπου WIHA 6,5Χ150 Τεμάχια 2,00 4,24 8,48 90 Κατσαβίδι τύπου WIHA ΡΗ2Χ100 Τεμάχια 2,00 4,62 9,24 91 Κλειδαριά σιδηρόπορτας Τεμάχια 10,00 8,65 86,50 92 Κλειδαριά τύπου DOMUS γλωσσού Τεμάχια 10,00 9,16 91,60 93 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 1,05 2,10 94 Κλειδί γαλλικό IREGA Τεμάχια 2,00 8,06 16,12 95 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,42 0,84 96 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,50 1,00 97 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 13 Τεμάχια 2,00 0,50 1,00 98 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 17 Τεμάχια 2,00 0,71 1,42 99 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 27 Τεμάχια 2,00 3,19 6, Κλειδί γερμανοπολύγωνο σειρά 6-32 Τεμάχια 2,00 17,30 34, Κλειδί για τσοκ Τεμάχια 2,00 1,47 2, Κλειδί κουφωτό Τεμάχια 2,00 2,31 4, Κλειδί ναυτικό 5/8 Τεμάχια 2,00 1,01 2, Κλειδί ναυτικό 7/16 Τεμάχια 2,00 0,42 0, Κλειδί ναυτικό 9/16 Τεμάχια 2,00 0,67 1, κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 0,71 1, Κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 0,80 1, Κοντάρι φτυαριού πίσσας Τεμάχια 18,00 2,44 43, Κοπίδι τύπου IZEL 250 Τεμάχια 4,00 4,33 17, Κουβάς πλαστικός 12 lt Τεμάχια 4,00 3,07 12, Κοφτάκι τύπου KLIPEX 160 Τεμάχια 4,00 2,44 9, Κοφτάκι τύπου KLIPEX 180 Τεμάχια 4,00 3,61 14, Κώνοι ασφαλείας κοντοί Τεμάχια 11,00 3,61 39, Λάδι για Αλυσίδα Τεμάχια 4,00 3,53 14, Λάμα άγκυρας Τεμάχια 4,00 0,67 2, Λάμα φαλτσέτας KDS Τεμάχια 4,00 0,21 0, Λαμαρινόβιδα 10χ3/4 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 1,43 5, Λάστιχο μεγάλο καροτσιού Τεμάχια 4,00 5,46 21, Λινάτσα πλαστική Κιλά 4,00 3,19 12, Λουκέτο 40 Τεμάχια 4,00 1,51 6, Λουκέτο 50 Τεμάχια 4,00 2,35 9, Λουκέτο 60 Τεμάχια 4,00 3,49 13, Λουκέτο 75 Τεμάχια 5,00 11,51 57, Λουκέτο ορειχάλκινο Νο 50 Τεμάχια 12,00 2,35 28, Λουκέτο ορειχάλκινο Νο 70 Τεμάχια 4,00 3,28 13,12 Σελίδα 5 από 18

6 126 Ματσιόλα λάστιχο τα που RUBI Τεμάχια 3,00 5,67 17, Μαχαιράκι τύπου KDS Τεμάχια 4,00 1,26 5, Μεντεσές 2" Τεμάχια 8,00 0,08 0, Μεσινέζα ράμμα Τεμάχια 3,00 2,14 6, Μέτρο ξύλινο 2 m Τεμάχια 10,00 1,93 19, Μέτρο ρολό τύπου KDS 5,5Χ19 Τεμάχια 4,00 4,66 18, Μπαλαντέζα 25 μέτρων 1,5 mm Τεμάχια 4,00 23,27 93, Μπέκ ηλεκτροσυγκόλλησης 1 Μ-6 Τεμάχια 4,00 1,76 7, Μπότα κίτρινη (ζεύγος) Τεμάχια 3,00 11,21 33, Μπότα μακριά (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 5,00 20, Μύλος τύπου DOMUS Τεμάχια 4,00 3,28 13, Μυστρί κομμένο Τεμάχια 4,00 5,42 21, Μυστρί με πλαστική λαβή 240 Τεμάχια 4,00 6,30 25, Μυστρί με πλαστική λαβή 260 Τεμάχια 4,00 6,72 26, Μυστρί Νο 24 Τεμάχια 8,00 3,19 25, Μυστρί Νο 26 Τεμάχια 11,00 3,28 36, Μυστρί πέτρας στενό Τεμάχια 4,00 6,13 24, Μυστρί στρογγυλό Τεμάχια 10,00 2,10 21, Μυστρί τύπου Γαλλίας Τεμάχια 4,00 3,02 12, Μύτη κοντή Τεμάχια 4,00 0,60 2, Μύτη κοντή χρυσή Τεμάχια 4,00 1,18 4, Μύτη μακριά 50 Τεμάχια 4,00 1,26 5, Μύτη τύπου BOSCH σειρά Τεμάχια 4,00 4,87 19, Μυτοτσίμπιδο ίσιο 200 Τεμάχια 4,00 4,62 18,48 Νοβοπανόβιδα 3,5χ20 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 5,00 0,38 1,90 Νοβοπανόβιδα 4χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 1,18 4,72 Νοβοπανόβιδα 4χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 1,34 5, Ντίζα γαλβανιζέ 8 Τεμάχια 4,00 0,59 2, Ντίζα Φ10 Τεμάχια 4,00 0,84 3, Ντουκόχαρτο Μαρμ. Σε φύλλο Τεμάχια 3,00 0,46 1, Ξύστρα με λαβή Τεμάχια 4,00 2,73 10, Ξύστρα τζαμιών Τεμάχια 3,00 0,50 1, Ξύστρα τζαμιών (ανταλλακτικό) Τεμάχια 4,00 0,42 1, Πανιά καθαρισμού (Σακί) Τεμάχια 4,00 10,25 41,00 Παξιμάδι γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 8,00 4,20 33,60 Παξιμάδι γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 8,00 4,07 32, Παξιμάδι Μ10 Τεμάχια 4,00 4,62 18,48 Παξιμάδι τύπου ΙΝΟΧ 8 (ΠΑΚ 163 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 5,63 45,04 Παξιμάδια ασφαλείας 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 8,00 2,52 20,16 Παξιμάδια γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 8,00 4,07 32,56 Παξιμάδια γαλβανιζέ 4 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 0,35 1, Πατόχαρτο 120 Χιλ. Μέτρα 101,00 0,76 76,76 Σελίδα 6 από 18

7 168 Παχύμετρο 150 Τεμάχια 4,00 6,09 24, Πένσα ΒΤ 7" Τεμάχια 8,00 3,44 27, Πένσα Νο 8 Τεμάχια 4,00 4,62 18, Πένσα τύπου τύπου ΚΝΙΡΕΧ 180 Τεμάχια 4,00 2,20 8, Πιρούνες 4 δόντια Τεμάχια 4,00 5,21 20, Πιστόλι σιλικόνης Τεμάχια 3,00 4,75 14, Πλαγιοκόπτης τύπου ΚΝΙΡΕΧ 180 Τεμάχια 4,00 3,02 12, Πλαστικό φύλλο Κιλά 4,00 3,19 12, Ποδιές μαρμαράδων Τεμάχια 5,00 5,50 27, Πολυεστέρας Κιλά 4,00 5,46 21, Πριόνι σπαστό Τεμάχια 4,00 4,03 16, Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 450 Τεμάχια 4,00 5,14 20, Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 530 Τεμάχια 4,00 3,86 15, Προέκταση μαγνητική για μύτες Τεμάχια 4,00 2,60 10, Προστατευτικό τύπου POLYKARB Τεμάχια 4,00 1,51 6, Πτύο πατητό τύπου Γερμανίας Τεμάχια 4,00 5,00 20, Πτύο τύπου Γαλλίας Τεμάχια 2,00 4,87 9, Ρακόρ ταχυσυνδέσμου Τεμάχια 2,00 8,40 16, Ράμμα οικοδομών Τεμάχια 19,00 1,68 31, Ροδέλα γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 0,84 2, Ροδέλα γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 10,00 1,01 10, Ροδέλα γαλβανιζέ 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 1,93 3, Ροδέλα Μ10 Τεμάχια 2,00 3,11 6, Ροδέλα φαρδιά 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 9,00 1,51 13, Ροδέλα φαρδιά 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 2,94 11, Ροδέλα φαρδιά 6 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 5,00 2,28 11, Σακούλα πλαστική Κιλά 50,00 3,11 155, Σαμπρέλα μεγάλη Τεμάχια 4,00 1,68 6, Σαπουνέλαιο (ΚΟΥΤΙ 4 lit ) Τεμάχια 6,00 12,01 72, Σημαδευτήρι στυλό Τεμάχια 4,00 2,60 10, Σιδηροπρίονο Τεμάχια 4,00 2,44 9, Σιλικόνη ακρυλική Τεμάχια 278,00 0,84 233, Σιλικόνη λευκή Τεμάχια 3,00 1,22 3, Σιλικόνη ουδέτερη Τεμάχια 4,00 40,82 163, Σκάλα ξύλινη 2,5 μετρων Τεμάχια 3,00 2,44 7, Σκελετό σιδηροπρίονων Τεμάχια 4,00 2,44 9, Σκεπάρνι ΣΠΕΣΙΑΛ Τεμάχια 4,00 2,94 11, Σκούπα δρόμου 30 cm Τεμάχια 19,00 3,53 67, Σκούπα μαλακή Τεμάχια 4,00 3,95 15, Σκούπα νάιλον 60 cm Τεμάχια 10,00 5,96 59, Σκούπα χόρτου Τεμάχια 20,00 3,40 68, Σκύλα 18χ800 Τεμάχια 4,00 5,33 21, Σκύλα 700 Τεμάχια 4,00 0,46 1, Σμυριδόπανο Τεμάχια 3,00 0,29 0, Σπάτουλα 12 CMX48 CM πλακιδίων Τεμάχια 3,00 7,77 23, Σπάτουλα τύπου Γαλλίας 60 Τεμάχια 7,00 1,01 7, Σταυροκοπιδι 200 Τεμάχια 4,00 4,70 18,80 Σελίδα 7 από 18

8 215 Στεγνωτήρας δαπέδων Νο45 Τεμάχια 4,00 3,02 12, Στοκαδόρος Ιταλίας Τεμάχια 7,00 5,27 36, Στόκος ακρυλικός τοίχων 800 gr Τεμάχια 3,00 1,68 5, Στουπί Κιλά 3,00 1,26 3, Στριφώνι 10χ60 Τεμάχια 4,00 12,60 50, Στριφώνι γαλβανιζέ 6X40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 1,72 3, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X100 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 6,80 13, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X120 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 8,06 16, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X140 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 9,16 18, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 4,33 8, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 4,91 9,82 Στριφώνι Μ8χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 4,41 17,64 Στρυφώνι 8χ80 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 4,91 19, Στυλιάρι για κασμά Τεμάχια 10,00 2,18 21, Στυλιάρι για πτύα Τεμάχια 10,00 2,18 21, Στυλιάρι για σκεπάρνι Τεμάχια 3,00 0,84 2, Στυλιάρι για τσεκούρι Τεμάχια 3,00 3,44 10, Στυλιάρι για τσουγκράνα Τεμάχια 3,00 2,18 6, Στυλιάρι μεγάλο για σκούπα Τεμάχια 3,00 2,18 6, Στυλιάρι τσάπας Τεμάχια 3,00 2,44 7, Σύρμα ατσαλόμαλλο κουλούρα 2Kg Τεμάχια 10,00 10,50 105, Σύρμα Ατσαλόμαλλο Φακελάκι Τεμάχια 20,00 1,26 25, Σύρμα ηλεκτροσυγκόλλησης 1 mm Κιλά 10,00 6,47 64, Συρματόβουρτσα τροχού Τεμάχια 3,00 4,18 12, Συρματόσχοινο επενδεδυμένο Φ6 Μέτρα 3,00 1,09 3, Σύρτης Τεμάχια 3,00 1,76 5, Σφικτήρας 1" Τεμάχια 4,00 0,92 3, Σφικτήρας ενισχυμένος 1 Τεμάχια 3,00 0,92 2, Σφικτήρας ενισχυμένος 2 1/2 Τεμάχια 3,00 2,35 7, Σφικτήρας μαραγκών Γερμανίας 300 Τεμάχια 3,00 16,04 48, Σφικτήρας συρματόσχοινου 1/4 Τεμάχια 22,00 0,08 1, Σφουγγάρι μαλακό καθαρ. Μαρμάρων Τεμάχια 35,00 1,26 44, Σφουγγάρι τύπου SCOTCH BRITE Τεμάχια 30,00 1,18 35, Σχοινί πλεκτό Ιταλίας Κιλά 50,00 4,20 210, Σωλήνας νερού πλαστικός 1 1/4" Μέτρα 4,00 1,18 4, Σωλήνας νερού πλαστικός 1" Μέτρα 25,00 0,92 23, Σωλήνας νερού πλαστικός 2 1/2" Μέτρα 4,00 4,12 16, Σωλήνας πλεκτός κίτρινος 1/2 Μέτρα 4,00 0,84 3, Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης ορειχάλκινο μεγάλο Τεμάχια 3,00 8,32 24, Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης ορειχάλκινο μικρό Τεμάχια 4,00 3,70 14, Ταινία μονωτική Τεμάχια 14,00 0,67 9, Ταινία σήμανσης 200μ Τεμάχια 3,00 2,10 6, Ταινία συσκευασίας 50 m Τεμάχια 150,00 0,67 100, Τάπα ελαστική 40χ40 Τεμάχια 3,00 0,17 0,51 Σελίδα 8 από 18

9 259 Τοξοπρίονο 45 cm Τεμάχια 3,00 3,95 11, Τριχιά Κιλά 25,00 4,20 105, Τριχιά βυθού Κιλά 3,00 4,20 12, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 115 Τεμάχια 2,00 0,92 1, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 125 Τεμάχια 3,00 0,97 2, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 1,85 5, Τροχός κοπής τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 1,72 5, Τροχός μαρμάρων τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 1,76 5, Τροχός ξύλου 115 Τεμάχια 3,00 3,78 11, Τρυπάνι αέρος κοβαλτίου 6 mm Τεμάχια 23,00 1,76 40, Τρυπάνι αέρος μακρύ 3 Τεμάχια 20,00 0,60 12, Τρυπάνι αέρος μακρύ 3,5 Τεμάχια 15,00 0,60 9, Τρυπάνι αέρος μακρύ 4 Τεμάχια 25,00 0,60 15, Τρυπάνι αέρος μακρύ 5 Τεμάχια 20,00 0,84 16, Τρυπάνι αέρος μακρύ 6 Τεμάχια 30,00 1,01 30, Τρυπάνι αέρος μακρύ 9 Τεμάχια 40,00 1,85 74, Τρυπάνι αέρος τύπου WERKO 13 Τεμάχια 20,00 3,02 60, Τρυπάνι κοβαλτίου 10 Τεμάχια 25,00 3,28 82, Τρυπάνι κοβαλτίου 4 Τεμάχια 35,00 0,84 29, Τρυπάνι κοβαλτίου 5 Τεμάχια 45,00 1,09 49, Τρυπάνι κοβαλτίου 6 Τεμάχια 40,00 1,26 50, Τρυπάνι κοβαλτίου 8 Τεμάχια 45,00 2,35 105, Τρυπάνι κοβαλτίου σειρά Τεμάχια 30,00 23,27 698, Τρυπάνι μπετού 10 Τεμάχια 35,00 1,18 41, Τρυπάνι μπετού 8 Τεμάχια 50,00 0,76 38, Τρυπάνι μπετού σειρά Τεμάχια 50,00 5,38 269, Τρυπάνι μπετού τύπου BOSCH SILVER 14 Τεμάχια 30,00 2,70 81, Τρυπάνι μπετού τύπου BOSCH SILVER 16 Τεμάχια 20,00 3,61 72, Τρυπάνι Νο10 τύπου GORDLESS Τεμάχια 30,00 3,78 113, Τρυπάνι σιδήρου Τεμάχια 20,00 6,30 126, Τρυπάνι σιδήρου Νο 10 Τεμάχια 20,00 1,93 38, Τρυπάνι τύπου 6Χ160 Τεμάχια 20,00 4,20 84, Τρυπάνι τύπου BOSCH ξύλου σειρά Τεμάχια 20,00 7,98 159, Τρυπάνι τύπου BOSCH σειρά Τεμάχια 20,00 10,25 205, Τσεκούρι Νο 0 Τεμάχια 4,00 11,17 44, Τσεκούρι Νο 1 Τεμάχια 3,00 13,27 39, Τσιμέντο ταχείας πήξης ( 5 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 4,00 9,07 36, Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης Τεμάχια 15,00 6,64 99, Τσουγκράνα πίσσας πίσσας με κοντάρι Τεμάχια 6,00 7,14 42, Φαλτσέτα Τεμάχια 4,00 1,76 7,04 Φαλτσέτα (ανταλλακτικό) (σετ τεμαχίων) Τεμάχια 7,00 1,26 8, Φαράσι μεταλλικό Τεμάχια 4,00 1,85 7, Φιάλη προπανίου Τεμάχια 3,00 7,64 22, Φλόγιστρο μεταλλικό Τεμάχια 4,00 11,26 45, Φλογοκρύπτης μικρός Τεμάχια 3,00 3,36 10, Φόρμα ολόσωμες μία χρήση Τεμάχια 20,00 1,93 38,60 Σελίδα 9 από 18

10 305 Φραγκόφτυαρο μεγάλο Τεμάχια 3,00 2,52 7, Φρεάτιο υδρομετρητού 40χ40 με τσιμεντένιο καπακι Τεμάχια 6,00 34,10 204, Φτυάρι μεταλλικό ίσιο πίσσας Τεμάχια 12,00 6,72 80, Φτυάρι χιονιού πλαστικό Τεμάχια 10,00 6,89 68, Φύλλο ελαστικό Κιλά 10,00 1,68 16, Φύλλο λείανσης τύπου RED 125 Τεμάχια 7,00 0,42 2, Χαρτόνι Κιλά 5,00 1,26 6, Χαρτοταινία 19 mm Τεμάχια 4,00 0,60 2, Χαρτοταινία 25 mm Τεμάχια 6,00 0,76 4, Χαρτοταινία 30 mm Τεμάχια 4,00 0,88 3, Χαρτοταινία 38 mm Τεμάχια 3,00 1,05 3, Χαρτοταινία 50 mm Τεμάχια 3,00 1,22 3, Χταπόδι Τεμάχια 3,00 1,76 5, Ψαλίδι μπετού 600 Τεμάχια 1,00 13,70 13, Ωτοασπίδες Τεμάχια 10,00 2,48 24, , ,83 Φ.Π.Α. 23,00% 2798,83 ΣΥΝΟΛΟ ,66 Η επιτροπή αφού έλαβε υπ όψη 1) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3γ(5),δ της αριθμ /1993 απόφασης του Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 2) Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της απ ευθείας ανάθεση της συμπληρωματικής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (κατηγορία Διαφόρων υλικών) στον αρχικό προμηθευτή Ιωάννη Νταβαρούκα & Υιοί Ο.Ε. 1 ο ΧΛ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ.Μ Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γεωργίου Σούλτη, Κων/νου Καραμπάτσα, Θεόδωρου Καφφέ, Ιωάννη Λέτσιου, Αθανασίου Αδαμόπουλου, Κων/νου Τσιαούση, Πέτρου Κρίκη, Ευαγγελής Ούντρια, Απόστολου Καλογιάννη και Γεωργίου Μπαρτζώκη. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την απευθείας ανάθεση της συμπληρωματικής προμήθειας υλικών για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (κατηγορία διαφόρων υλικών), στον αρχικό προμηθευτή Ιωάννη Νταβαρούκα & Υιοί Ο.Ε., Δ/νση: 1 ο χλμ. Λαρίσης Αθηνών, Τηλ.: , Α.Φ.Μ.: , Β ΔΟΥ Λάρισας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας ως εξής: Σελίδα 10 από 18 1 Αδιάβροχο μπουφάν φωσφοριζέ Τεμάχια 15,00 25,00 375,00 2 Αλφάδι μαγνητικό 40 cm Τεμάχια 2,00 6,26 12,52 3 Αλφαδολάστιχο διάφανο Φ10 Τεμάχια 15,00 0,40 6,00 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ ) Τεμάχια 40,00 1,26 50,40 5 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ Τεμάχια 45,00 2,14 96,30

11 100 τεμ ) 6 Βαριά 1,5 kg Τεμάχια 1,00 4,35 4,35 7 Βάση δίσκου Φ115 Τεμάχια 4,00 2,27 9,08 8 Βάση δίσκου Φ125 Τεμάχια 5,00 2,52 12,60 9 Βελόνι - καλέμι 30 cm Τεμάχια 2,00 3,44 6,88 10 Βελόνι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 3,00 6,72 20,16 11 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 31,29 62,58 12 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 43,34 130,02 Βίδα αυτοδιάτρητη 6,3Χ25 (ΠΑΚ 13 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 15,00 3,02 45,30 14 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 25,00 3,74 93,50 15 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 1/2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 30,00 5,54 166,20 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ30 (ΠΑΚ 16 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 5,00 6,93 34,65 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ40 (ΠΑΚ 17 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 11,84 23,68 Βίδα γαλβανιζέ 12Χ40 (ΠΑΚ 18 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 5,00 19,95 99,75 Βίδα γαλβανιζέ 4Χ16 (ΠΑΚ 19 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 1,72 3,44 Βίδα γαλβανιζέ 8Χ30 (ΠΑΚ 20 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 4,70 9,40 21 Βίσμα μεταλλικό 10Χ90 Τεμάχια 5,00 23,52 117,60 22 Βίσμα πλαστικό 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 19,00 1,01 19,19 Βίσμα πλαστικό 6 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 19,00 0,42 7,98 Βίσμα πλαστικό 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 19,00 0,63 11,97 25 Βίσμα τούβλου - μπετού - γύψου (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 1,93 3,86 26 Βούρτσα με πλαστική βάση 30 cm Τεμάχια 4,00 3,95 15,80 27 Βούρτσα ορειχάλκινη 5 σειρών Τεμάχια 4,00 2,69 10,76 28 Βούρτσα πίσσας Τεμάχια 3,00 3,78 11,34 29 Βούρτσα συρμάτινη Τεμάχια 4,00 2,02 8,08 30 Βούρτσα χόρτου 30 Τεμάχια 4,00 3,02 12,08 Γάντι με πράσινη ενίσχυση 31 (ζεύγος) Τεμάχια 25,00 1,09 27,25 Γάντι πέτρας 32 (ζεύγος) Τεμάχια 25,00 0,84 21,00 33 Γάντι πετρελαίου - πίσσας (ζεύγος) Τεμάχια 24,00 1,55 37,20 Γάντι πολυουρεθάνης (ζεύγος) Τεμάχια 30,00 2,31 69, Γάντια δερμάτινα (ζεύγος) Τεμάχια 35,00 3,07 107,45 36 Γάντια εργασίας ενισχυμένα (ζεύγος) Τεμάχια 40,00 1,18 47,20 37 Γάντια πλαστικά ( 5 ζεύγη) Τεμάχια 100,00 2,69 269,00 38 Γκαζοτανάλια 250 Τεμάχια 4,00 1,93 7, Γκρόβερ γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 4,00 1,39 5,56 Γκρόβερ γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 4,00 2,73 10,92 Σελίδα 11 από 18

12 41 Γυαλιά G14 Τεμάχια 4,00 8,82 35,28 42 Γυαλιά G20 Τεμάχια 4,00 9,74 38,96 43 Γυαλιά τροχού πανοραμικά Τεμάχια 4,00 1,43 5,72 44 Γύψος οικοδομής Κιλά 4,00 1,68 6,72 45 Γωνιά με πατούσα 300 Τεμάχια 4,00 11,72 46,88 46 Διαμαντοτρύπανο 10 mm Τεμάχια 3,00 0,84 2,52 47 Διαμαντοτρύπανο 6 mm Τεμάχια 3,00 0,55 1,65 48 Διαμαντοτρύπανο 8 mm Τεμάχια 3,00 0,76 2,28 49 Δίσκος ΙΝΟΧ Φ230 Τεμάχια 3,00 2,18 6,54 50 Δίσκος κοπής μαρμάρου Φ 230 Τεμάχια 3,00 1,59 4,77 51 Δίσκος κοπής μαρμάρου Φ115 Τεμάχια 3,00 0,84 2,52 52 Δίσκος κοπής σιδήρου Φ 230Χ3 Τεμάχια 3,00 1,51 4,53 53 Δίσκος φινιρίσματος Φ115 Μαρμάρου Τεμάχια 20,00 1,75 35,00 54 Διχάλα Νο 8 Τεμάχια 4,00 1,43 5,72 55 Δίχτυ σήμανσης πορτοκαλί ενός μέτρου ύψους, Μέτρα 3,00 0,50 1,50 56 Δίχτυ σκιάς ΒΤ Τετ. Μέτρα 4,00 1,34 5,36 57 Ελαιοδοχείο 350 ml Τεμάχια 4,00 2,10 8,40 58 Επιγονατίδα τύπου GEL (ζεύγος) Τεμάχια 12,00 9,24 110,88 59 Επιγονατίδες τύπου RUBI (ζεύγος) Τεμάχια 2,00 12,10 24,20 60 Ερταλον διάτρητο Κιλά 4,00 9,66 38,64 61 Ηλεκτρόδιο αλουμινίου 2,5 Κιλά 10,00 32,42 324,20 62 Ηλεκτρόδιο 3,25 Κιλά 4,00 1,98 7,92 63 Καλέμι στενό χειρός Τεμάχια 4,00 2,18 8,72 64 Καλέμι τύπου SDS MAX Τεμάχια 4,00 17,43 69,72 65 Καλέμι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 4,00 6,72 26,88 66 Καλέμι τύπου ΜΟΒ 300 Τεμάχια 4,00 3,61 14,44 67 Καλέμι φαρδύ Τεμάχια 4,00 3,07 12,28 68 Καμπύλη οξυγόνου Φ60.3Χ2.9Μ.Μ. Τεμάχια 100,00 1,13 113,00 69 Καρυδάκι 1/2" Τεμάχια 4,00 3,44 13,76 70 Καρυδάκι μακρύ 1/2-24 Τεμάχια 4,00 2,94 11,76 71 Καρυδάκι πολύσπαστο 1/2 Τεμάχια 4,00 2,27 9,08 72 Καρυδάκι ΤΑΦ Νο 13 Τεμάχια 20,00 10,21 204,20 73 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-13 Τεμάχια 4,00 3,11 12,44 74 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-10 Τεμάχια 4,00 2,77 11,08 75 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-17 Τεμάχια 4,00 3,57 14,28 76 Καρφιά Κιλά 500,00 0,97 485,00 77 Καρφοβελόνες Κιλά 4,00 0,96 3,84 78 Κασετίνα καρυδάκια 6-32 Τεμάχια 4,00 21,84 87,36 79 Κασμάς Τεμάχια 10,00 4,62 46,20 80 Κασσανόβιδα 6Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 50,00 5,04 252,00 81 Κασσανόβιδα 8Χ160 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 30,74 122,96 82 Κασσανόβιδα 8Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 50,00 8,32 416,00 83 Καστάνια τύπου STANLEY 1/2 Τεμάχια 2,00 8,46 16,92 84 Καστάνια τύπου STANLEY 10 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 7,90 15,80 85 Καστάνια τύπου STANLEY 13 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 8,48 16,96 86 Καστάνια τύπου STANLEY 17 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 10,33 20,66 87 Κατσαβίδι δοκιμαστικό μεγάλο Τεμάχια 2,00 0,76 1,52 Σελίδα 12 από 18

13 88 Κατσαβίδι ίσιο 5 Τεμάχια 2,00 3,78 7,56 89 Κατσαβίδι τύπου WIHA 6,5Χ150 Τεμάχια 2,00 4,24 8,48 90 Κατσαβίδι τύπου WIHA ΡΗ2Χ100 Τεμάχια 2,00 4,62 9,24 91 Κλειδαριά σιδηρόπορτας Τεμάχια 10,00 8,65 86,50 92 Κλειδαριά τύπου DOMUS γλωσσού Τεμάχια 10,00 9,16 91,60 93 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 1,05 2,10 94 Κλειδί γαλλικό IREGA Τεμάχια 2,00 8,06 16,12 95 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,42 0,84 96 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,50 1,00 97 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 13 Τεμάχια 2,00 0,50 1,00 98 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 17 Τεμάχια 2,00 0,71 1,42 99 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 27 Τεμάχια 2,00 3,19 6, Κλειδί γερμανοπολύγωνο σειρά 6-32 Τεμάχια 2,00 17,30 34, Κλειδί για τσοκ Τεμάχια 2,00 1,47 2, Κλειδί κουφωτό Τεμάχια 2,00 2,31 4, Κλειδί ναυτικό 5/8 Τεμάχια 2,00 1,01 2, Κλειδί ναυτικό 7/16 Τεμάχια 2,00 0,42 0, Κλειδί ναυτικό 9/16 Τεμάχια 2,00 0,67 1, κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 0,71 1, Κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 0,80 1, Κοντάρι φτυαριού πίσσας Τεμάχια 18,00 2,44 43, Κοπίδι τύπου IZEL 250 Τεμάχια 4,00 4,33 17, Κουβάς πλαστικός 12 lt Τεμάχια 4,00 3,07 12, Κοφτάκι τύπου KLIPEX 160 Τεμάχια 4,00 2,44 9, Κοφτάκι τύπου KLIPEX 180 Τεμάχια 4,00 3,61 14, Κώνοι ασφαλείας κοντοί Τεμάχια 11,00 3,61 39, Λάδι για Αλυσίδα Τεμάχια 4,00 3,53 14, Λάμα άγκυρας Τεμάχια 4,00 0,67 2, Λάμα φαλτσέτας KDS Τεμάχια 4,00 0,21 0, Λαμαρινόβιδα 10χ3/4 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 1,43 5, Λάστιχο μεγάλο καροτσιού Τεμάχια 4,00 5,46 21, Λινάτσα πλαστική Κιλά 4,00 3,19 12, Λουκέτο 40 Τεμάχια 4,00 1,51 6, Λουκέτο 50 Τεμάχια 4,00 2,35 9, Λουκέτο 60 Τεμάχια 4,00 3,49 13, Λουκέτο 75 Τεμάχια 5,00 11,51 57, Λουκέτο ορειχάλκινο Νο 50 Τεμάχια 12,00 2,35 28, Λουκέτο ορειχάλκινο Νο 70 Τεμάχια 4,00 3,28 13, Ματσιόλα λάστιχο τα που RUBI Τεμάχια 3,00 5,67 17, Μαχαιράκι τύπου KDS Τεμάχια 4,00 1,26 5, Μεντεσές 2" Τεμάχια 8,00 0,08 0, Μεσινέζα ράμμα Τεμάχια 3,00 2,14 6, Μέτρο ξύλινο 2 m Τεμάχια 10,00 1,93 19, Μέτρο ρολό τύπου KDS 5,5Χ19 Τεμάχια 4,00 4,66 18, Μπαλαντέζα 25 μέτρων 1,5 mm Τεμάχια 4,00 23,27 93, Μπέκ ηλεκτροσυγκόλλησης 1 Μ-6 Τεμάχια 4,00 1,76 7, Μπότα κίτρινη (ζεύγος) Τεμάχια 3,00 11,21 33, Μπότα μακριά (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 5,00 20,00 Σελίδα 13 από 18

14 136 Μύλος τύπου DOMUS Τεμάχια 4,00 3,28 13, Μυστρί κομμένο Τεμάχια 4,00 5,42 21, Μυστρί με πλαστική λαβή 240 Τεμάχια 4,00 6,30 25, Μυστρί με πλαστική λαβή 260 Τεμάχια 4,00 6,72 26, Μυστρί Νο 24 Τεμάχια 8,00 3,19 25, Μυστρί Νο 26 Τεμάχια 11,00 3,28 36, Μυστρί πέτρας στενό Τεμάχια 4,00 6,13 24, Μυστρί στρογγυλό Τεμάχια 10,00 2,10 21, Μυστρί τύπου Γαλλίας Τεμάχια 4,00 3,02 12, Μύτη κοντή Τεμάχια 4,00 0,60 2, Μύτη κοντή χρυσή Τεμάχια 4,00 1,18 4, Μύτη μακριά 50 Τεμάχια 4,00 1,26 5, Μύτη τύπου BOSCH σειρά Τεμάχια 4,00 4,87 19, Μυτοτσίμπιδο ίσιο 200 Τεμάχια 4,00 4,62 18,48 Νοβοπανόβιδα 3,5χ20 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 5,00 0,38 1,90 Νοβοπανόβιδα 4χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 1,18 4,72 Νοβοπανόβιδα 4χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 1,34 5, Ντίζα γαλβανιζέ 8 Τεμάχια 4,00 0,59 2, Ντίζα Φ10 Τεμάχια 4,00 0,84 3, Ντουκόχαρτο Μαρμ. Σε φύλλο Τεμάχια 3,00 0,46 1, Ξύστρα με λαβή Τεμάχια 4,00 2,73 10, Ξύστρα τζαμιών Τεμάχια 3,00 0,50 1, Ξύστρα τζαμιών (ανταλλακτικό) Τεμάχια 4,00 0,42 1, Πανιά καθαρισμού (Σακί) Τεμάχια 4,00 10,25 41,00 Παξιμάδι γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 8,00 4,20 33,60 Παξιμάδι γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 8,00 4,07 32, Παξιμάδι Μ10 Τεμάχια 4,00 4,62 18,48 Παξιμάδι τύπου ΙΝΟΧ 8 (ΠΑΚ 163 ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 5,63 45,04 Παξιμάδια ασφαλείας 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 8,00 2,52 20,16 Παξιμάδια γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 8,00 4,07 32,56 Παξιμάδια γαλβανιζέ 4 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 0,35 1, Πατόχαρτο 120 Χιλ. Μέτρα 101,00 0,76 76, Παχύμετρο 150 Τεμάχια 4,00 6,09 24, Πένσα ΒΤ 7" Τεμάχια 8,00 3,44 27, Πένσα Νο 8 Τεμάχια 4,00 4,62 18, Πένσα τύπου τύπου ΚΝΙΡΕΧ 180 Τεμάχια 4,00 2,20 8, Πιρούνες 4 δόντια Τεμάχια 4,00 5,21 20, Πιστόλι σιλικόνης Τεμάχια 3,00 4,75 14, Πλαγιοκόπτης τύπου ΚΝΙΡΕΧ 180 Τεμάχια 4,00 3,02 12, Πλαστικό φύλλο Κιλά 4,00 3,19 12, Ποδιές μαρμαράδων Τεμάχια 5,00 5,50 27, Πολυεστέρας Κιλά 4,00 5,46 21, Πριόνι σπαστό Τεμάχια 4,00 4,03 16,12 Σελίδα 14 από 18

15 179 Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 450 Τεμάχια 4,00 5,14 20, Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 530 Τεμάχια 4,00 3,86 15, Προέκταση μαγνητική για μύτες Τεμάχια 4,00 2,60 10, Προστατευτικό τύπου POLYKARB Τεμάχια 4,00 1,51 6, Πτύο πατητό τύπου Γερμανίας Τεμάχια 4,00 5,00 20, Πτύο τύπου Γαλλίας Τεμάχια 2,00 4,87 9, Ρακόρ ταχυσυνδέσμου Τεμάχια 2,00 8,40 16, Ράμμα οικοδομών Τεμάχια 19,00 1,68 31, Ροδέλα γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 0,84 2, Ροδέλα γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 10,00 1,01 10, Ροδέλα γαλβανιζέ 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 1,93 3, Ροδέλα Μ10 Τεμάχια 2,00 3,11 6, Ροδέλα φαρδιά 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 9,00 1,51 13, Ροδέλα φαρδιά 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 2,94 11, Ροδέλα φαρδιά 6 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 5,00 2,28 11, Σακούλα πλαστική Κιλά 50,00 3,11 155, Σαμπρέλα μεγάλη Τεμάχια 4,00 1,68 6, Σαπουνέλαιο (ΚΟΥΤΙ 4 lit ) Τεμάχια 6,00 12,01 72, Σημαδευτήρι στυλό Τεμάχια 4,00 2,60 10, Σιδηροπρίονο Τεμάχια 4,00 2,44 9, Σιλικόνη ακρυλική Τεμάχια 278,00 0,84 233, Σιλικόνη λευκή Τεμάχια 3,00 1,22 3, Σιλικόνη ουδέτερη Τεμάχια 4,00 40,82 163, Σκάλα ξύλινη 2,5 μετρων Τεμάχια 3,00 2,44 7, Σκελετό σιδηροπρίονων Τεμάχια 4,00 2,44 9, Σκεπάρνι ΣΠΕΣΙΑΛ Τεμάχια 4,00 2,94 11, Σκούπα δρόμου 30 cm Τεμάχια 19,00 3,53 67, Σκούπα μαλακή Τεμάχια 4,00 3,95 15, Σκούπα νάιλον 60 cm Τεμάχια 10,00 5,96 59, Σκούπα χόρτου Τεμάχια 20,00 3,40 68, Σκύλα 18χ800 Τεμάχια 4,00 5,33 21, Σκύλα 700 Τεμάχια 4,00 0,46 1, Σμυριδόπανο Τεμάχια 3,00 0,29 0, Σπάτουλα 12 CMX48 CM πλακιδίων Τεμάχια 3,00 7,77 23, Σπάτουλα τύπου Γαλλίας 60 Τεμάχια 7,00 1,01 7, Σταυροκοπιδι 200 Τεμάχια 4,00 4,70 18, Στεγνωτήρας δαπέδων Νο45 Τεμάχια 4,00 3,02 12, Στοκαδόρος Ιταλίας Τεμάχια 7,00 5,27 36, Στόκος ακρυλικός τοίχων 800 gr Τεμάχια 3,00 1,68 5, Στουπί Κιλά 3,00 1,26 3, Στριφώνι 10χ60 Τεμάχια 4,00 12,60 50, Στριφώνι γαλβανιζέ 6X40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 1,72 3, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X100 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 6,80 13, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X120 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 8,06 16, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X140 Τεμάχια 2,00 9,16 18,32 Σελίδα 15 από 18

16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) 224 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 4,33 8, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 2,00 4,91 9,82 Στριφώνι Μ8χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 4,41 17,64 Στρυφώνι 8χ80 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 4,91 19, Στυλιάρι για κασμά Τεμάχια 10,00 2,18 21, Στυλιάρι για πτύα Τεμάχια 10,00 2,18 21, Στυλιάρι για σκεπάρνι Τεμάχια 3,00 0,84 2, Στυλιάρι για τσεκούρι Τεμάχια 3,00 3,44 10, Στυλιάρι για τσουγκράνα Τεμάχια 3,00 2,18 6, Στυλιάρι μεγάλο για σκούπα Τεμάχια 3,00 2,18 6, Στυλιάρι τσάπας Τεμάχια 3,00 2,44 7, Σύρμα ατσαλόμαλλο κουλούρα 2Kg Τεμάχια 10,00 10,50 105, Σύρμα Ατσαλόμαλλο Φακελάκι Τεμάχια 20,00 1,26 25, Σύρμα ηλεκτροσυγκόλλησης 1 mm Κιλά 10,00 6,47 64, Συρματόβουρτσα τροχού Τεμάχια 3,00 4,18 12, Συρματόσχοινο επενδεδυμένο Φ6 Μέτρα 3,00 1,09 3, Σύρτης Τεμάχια 3,00 1,76 5, Σφικτήρας 1" Τεμάχια 4,00 0,92 3, Σφικτήρας ενισχυμένος 1 Τεμάχια 3,00 0,92 2, Σφικτήρας ενισχυμένος 2 1/2 Τεμάχια 3,00 2,35 7, Σφικτήρας μαραγκών Γερμανίας 300 Τεμάχια 3,00 16,04 48, Σφικτήρας συρματόσχοινου 1/4 Τεμάχια 22,00 0,08 1, Σφουγγάρι μαλακό καθαρ. Μαρμάρων Τεμάχια 35,00 1,26 44, Σφουγγάρι τύπου SCOTCH BRITE Τεμάχια 30,00 1,18 35, Σχοινί πλεκτό Ιταλίας Κιλά 50,00 4,20 210, Σωλήνας νερού πλαστικός 1 1/4" Μέτρα 4,00 1,18 4, Σωλήνας νερού πλαστικός 1" Μέτρα 25,00 0,92 23, Σωλήνας νερού πλαστικός 2 1/2" Μέτρα 4,00 4,12 16, Σωλήνας πλεκτός κίτρινος 1/2 Μέτρα 4,00 0,84 3, Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης ορειχάλκινο μεγάλο Τεμάχια 3,00 8,32 24, Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης ορειχάλκινο μικρό Τεμάχια 4,00 3,70 14, Ταινία μονωτική Τεμάχια 14,00 0,67 9, Ταινία σήμανσης 200μ Τεμάχια 3,00 2,10 6, Ταινία συσκευασίας 50 m Τεμάχια 150,00 0,67 100, Τάπα ελαστική 40χ40 Τεμάχια 3,00 0,17 0, Τοξοπρίονο 45 cm Τεμάχια 3,00 3,95 11, Τριχιά Κιλά 25,00 4,20 105, Τριχιά βυθού Κιλά 3,00 4,20 12, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 115 Τεμάχια 2,00 0,92 1, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 125 Τεμάχια 3,00 0,97 2, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 1,85 5, Τροχός κοπής τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 1,72 5,16 Σελίδα 16 από 18

17 266 Τροχός μαρμάρων τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 1,76 5, Τροχός ξύλου 115 Τεμάχια 3,00 3,78 11, Τρυπάνι αέρος κοβαλτίου 6 mm Τεμάχια 23,00 1,76 40, Τρυπάνι αέρος μακρύ 3 Τεμάχια 20,00 0,60 12, Τρυπάνι αέρος μακρύ 3,5 Τεμάχια 15,00 0,60 9, Τρυπάνι αέρος μακρύ 4 Τεμάχια 25,00 0,60 15, Τρυπάνι αέρος μακρύ 5 Τεμάχια 20,00 0,84 16, Τρυπάνι αέρος μακρύ 6 Τεμάχια 30,00 1,01 30, Τρυπάνι αέρος μακρύ 9 Τεμάχια 40,00 1,85 74, Τρυπάνι αέρος τύπου WERKO 13 Τεμάχια 20,00 3,02 60, Τρυπάνι κοβαλτίου 10 Τεμάχια 25,00 3,28 82, Τρυπάνι κοβαλτίου 4 Τεμάχια 35,00 0,84 29, Τρυπάνι κοβαλτίου 5 Τεμάχια 45,00 1,09 49, Τρυπάνι κοβαλτίου 6 Τεμάχια 40,00 1,26 50, Τρυπάνι κοβαλτίου 8 Τεμάχια 45,00 2,35 105, Τρυπάνι κοβαλτίου σειρά Τεμάχια 30,00 23,27 698, Τρυπάνι μπετού 10 Τεμάχια 35,00 1,18 41, Τρυπάνι μπετού 8 Τεμάχια 50,00 0,76 38, Τρυπάνι μπετού σειρά Τεμάχια 50,00 5,38 269, Τρυπάνι μπετού τύπου BOSCH SILVER 14 Τεμάχια 30,00 2,70 81, Τρυπάνι μπετού τύπου BOSCH SILVER 16 Τεμάχια 20,00 3,61 72, Τρυπάνι Νο10 τύπου GORDLESS Τεμάχια 30,00 3,78 113, Τρυπάνι σιδήρου Τεμάχια 20,00 6,30 126, Τρυπάνι σιδήρου Νο 10 Τεμάχια 20,00 1,93 38, Τρυπάνι τύπου 6Χ160 Τεμάχια 20,00 4,20 84, Τρυπάνι τύπου BOSCH ξύλου σειρά Τεμάχια 20,00 7,98 159, Τρυπάνι τύπου BOSCH σειρά Τεμάχια 20,00 10,25 205, Τσεκούρι Νο 0 Τεμάχια 4,00 11,17 44, Τσεκούρι Νο 1 Τεμάχια 3,00 13,27 39, Τσιμέντο ταχείας πήξης ( 5 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 4,00 9,07 36, Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης Τεμάχια 15,00 6,64 99, Τσουγκράνα πίσσας πίσσας με κοντάρι Τεμάχια 6,00 7,14 42, Φαλτσέτα Τεμάχια 4,00 1,76 7,04 Φαλτσέτα (ανταλλακτικό) (σετ τεμαχίων) Τεμάχια 7,00 1,26 8, Φαράσι μεταλλικό Τεμάχια 4,00 1,85 7, Φιάλη προπανίου Τεμάχια 3,00 7,64 22, Φλόγιστρο μεταλλικό Τεμάχια 4,00 11,26 45, Φλογοκρύπτης μικρός Τεμάχια 3,00 3,36 10, Φόρμα ολόσωμες μία χρήση Τεμάχια 20,00 1,93 38, Φραγκόφτυαρο μεγάλο Τεμάχια 3,00 2,52 7, Φρεάτιο υδρομετρητού 40χ40 με τσιμεντένιο καπακι Τεμάχια 6,00 34,10 204, Φτυάρι μεταλλικό ίσιο πίσσας Τεμάχια 12,00 6,72 80, Φτυάρι χιονιού πλαστικό Τεμάχια 10,00 6,89 68, Φύλλο ελαστικό Κιλά 10,00 1,68 16, Φύλλο λείανσης τύπου RED 125 Τεμάχια 7,00 0,42 2, Χαρτόνι Κιλά 5,00 1,26 6, Χαρτοταινία 19 mm Τεμάχια 4,00 0,60 2, Χαρτοταινία 25 mm Τεμάχια 6,00 0,76 4, Χαρτοταινία 30 mm Τεμάχια 4,00 0,88 3,52 Σελίδα 17 από 18

18 315 Χαρτοταινία 38 mm Τεμάχια 3,00 1,05 3, Χαρτοταινία 50 mm Τεμάχια 3,00 1,22 3, Χταπόδι Τεμάχια 3,00 1,76 5, Ψαλίδι μπετού 600 Τεμάχια 1,00 13,70 13, Ωτοασπίδες Τεμάχια 10,00 2,48 24, , ,83 Φ.Π.Α. 23,00% 2798,83 ΣΥΝΟΛΟ ,66 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 18 από 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΛΞ-ΞΞ3 Λάρισα 05-04-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815750 2015-06-02

15PROC002815750 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15PROC002815750 2015-06-02 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση παύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΔΑ: 456ΖΩΛΞ-2ΤΙ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΘΕΜΑ: Εκ νέου κατακύρωση ειδών καθαριότητας λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.54 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/04 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εκτέλεση με ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm 10. εργαλεια χειροσ 10 Εργαλεία χειρός Γκαζοτανάλια 250mm Κωδικός 321398 Τιμή 8, 0 6 Μυτοτσίμπιδο κυρτό 160mm Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6 Πένσα Κωδικός 320988 160mm Τιμή 3, 9 8 Κωδικός 320995 180mm Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045)

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045) ΑΛΦΑΔΙΑ 62-12-000024 1000ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000025 1200ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000019 300ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000020 400ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000021 500ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000022 600ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000023 800ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: Διενέργεια προμήθειας υλικών συντήρησης κήπων πάρκων παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩN ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019. ΠΡΟΫΠ : 19.948,19 (με Φ.Π.Α.)

Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019. ΠΡΟΫΠ : 19.948,19 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών» Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019 ΠΡΟΫΠ : 19.948,19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ : Ανδρονίκη Κοκοτσάκη ηµοτικός Κήπος, 73100 Τηλ.: 2821341770 Fax: 28213 41771 www.chania.gr, email:α Kokotsaki

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 57 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 214 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 214 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/20 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Γνωμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Γνωμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΛΞ-Κ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 275 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 12/10/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού»

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 75 /2014 Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 117/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

20074 ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1/2 0.8Χ25ΜΕΤ.

20074 ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1/2 0.8Χ25ΜΕΤ. 20030 ΣΙΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΑΛΒ.14Χ14 1,2Χ25ΜΕΤ. 20029 ΣΙΤΑ ΣΟΒΑ ΓΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 1Χ50Μ.110ΓΡ.1Μ2 5 205785 200309 > 5 205785 200293 > 20031 ΣΙΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΑΛΒ.14Χ14 1Χ25ΜΕΤ. 20034 ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑΤΟΣ ΨΙΛΟ 5 205785

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1. Δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. :Π92/2011 ΠΡΟΫΠ :15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Τρύπα για κρέμασμα στην λαβή για προστασία STHT0-05786 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 4 /101MM - 6 3253560057862 7,18 STHT0-05799 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 5 /127MM - 6 3253560057992

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΜΑΞΟΠΟΙÏΑΣ 2014 Σπύρου Πάτση 11, Αθήνα 104 47 τηλ: 210 34.66.386 φαξ: 210 34.25.848 http:// www.fraggias.gr e-mail: info@fraggias.gr Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΠΜΧ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΠΜΧ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-10-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 346/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους341 00, Χαλκίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. : Π66/2015 ΠΡΟΫΠ : 14.993,76 με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ G E R M A N Y Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΠΕΝΣΕΣ 800334 00334 60 6 800336 00336 85 6 800338 00338 200 6 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Σ Τ Ρ Ε Σ - Μ Π Α Μ Π Α Δ Ε Σ - Ο Κ Ι Α

Δ Ε Σ Τ Ρ Ε Σ - Μ Π Α Μ Π Α Δ Ε Σ - Ο Κ Ι Α Δ Ε Σ Τ Ρ Ε Σ - Μ Π Α Μ Π Α Δ Ε Σ - Ο Κ Ι Α ΚΟΤΣΑΝΕΛΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΤΣΑΝΕΛΑ ΚΥΡΤΑ Β.Τ ΚΟΤΣΑΝΕΛΑ ΒΙΔΑ Β.Τ 6" ΚΟΤΣΣΩΛ001 8" ΚΟΤΣΚΥΡ005 4" ΚΟΤΣΟΒΙΔ009 4,5" ΚΟΤΣΣΠΑ013 6,5" ΚΟΤΣΣΠΑ014 8" ΚΟΤΣΣΠΑ015 8" ΚΟΤΣΣΩΛ002

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα