EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό"

Transcript

1 EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD Δξέηαζη 1 Θέμα: Νεπό Γκέηεμποπγκ, Σοςηδία Τπίηη 13 η Αππιλίος, 2010

2 Γενικέρ οδηγίερ Να θνξάηε ηελ πιαζηηθή πνδηά θαη ηα γπαιηά αζθαιείαο ζπλερψο κέζα ζην εξγαζηήξην. Απαγνξεχεηαη ην θαγεηφ θαη ην πνηφ κέζα ζην εξγαζηήξην. Γάληηα κηαο ρξήζεο ππάξρνπλ θαη πξέπεη λα ηα θνξάηε φηαλ ρεηξίδεζηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο. Όια ηα έγγξαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ην πξφρεηξφ ζαο πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο. Όια ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα πεξαζηνχλ ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. Η γξαθηθή ζαο παξάζηαζε πξέπεη λα παξαδνζεί καδί κε ην θπιιάδην απαληήζεσλ. Μφλν ην ηειηθφ θπιιάδην απαληήζεσλ θαη ε ζπλεκκέλε γξαθηθή παξάζηαζε ζα βαζκνινγεζνχλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κε φπνηα ζεηξά ζέιεηε. Γξαζηεξηφηεηα 1: 7 βαζκνί. Γξαζηεξηφηεηα 2: 17 βαζκνί. Γξαζηεξηφηεηα 3: 27 βαζκνί. Γξαζηεξηφηεηα 4: 26 βαζκνί. 2

3 Το ζενάπιο ε έλα γαιαμία, πνιιά έηε θσηφο καθξηά απφ ην δηθφ καο Γαιαμία ( Milky Way), έλαο πιαλήηεο παξφκνηνο κε ην δηθφ καο θαηνηθείηαη απφ λνήκνλα δσή. Απηνί νη εμσγήηλνη δελ είλαη άλζξσπνη, αιιά θαίλνληαη πνιχ ζαλ εκάο θαη ε ηερλνινγία ηνπο είλαη πνιχ πην πξνεγκέλε απφ ηε δηθή καο. Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ ηελ ηερλνινγία γηα δηαγαιαμηαθά ηαμίδηα. Σν φλνκα ηνπ πιαλήηε απηνχ είλαη Rullet θαη νη θάηνηθνη ηνπ νλνκάδνληαη Rulers. Παξφιν πνπ ε ηερλνινγία ηνπο έρεη πξνρσξήζεη πνιχ, αληηκεησπίδνπλ άκεζα θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Δμάληιεζαλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πνιιέο γεληέο πξηλ. Χζηφζν, αλάπηπμαλ ηελ παξαγσγή ειηαθήο ελέξγεηαο ζε πνζφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ κεγάιεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο πνιηηηζκφ ηνπο. Γπζηπρψο, ν ήιηνο ηνπο ηψξα πεζαίλεη θαη ζχληνκα δελ ζα έρνπλ ειηαθή ελέξγεηα. Απηφ βέβαηα ήηαλ γλσζηφ εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, θαη νη επηζηήκνλεο ηνπο εξγάδνληαη γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Πξφζθαηα έθαλαλ κηα ζεκαληηθή αλαθάιπςε, ηε κέζνδν ηεο θξχαο ζχληεμεο θαη ηψξα μέξνπλ αθξηβψο πψο λα παξάγνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη απφ θαζαξφ λεξφ ζηα θξχαο ζχληεμεο εξγνζηάζηα ηνπο. Σν κφλν πξφβιεκα είλαη φηη ε παξνρή λεξνχ ζηνλ πιαλήηε Rullet είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Σν λεξφ είλαη ηφζν ζπάλην, ψζηε νη Rulers ην ζεσξνχλ «επγελέο (ζπάλην) πγξφ». χκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο ησλ Rulers,10 ιίηξα λεξνχ ζα είλαη αξθεηά γηα παξαγσγή αξθεηήο ελέξγεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πιαλήηε ηνπο γηα 100 ρξφληα! Γεδνκέλνπ φηη λεξφ ζε ηέηνηα πνζφηεηα δελ ππάξρεη ζηνλ πιαλήηε Rullet, ζα πξέπεη λα βξνπλ λεξφ, αιινχ. ηελ Rulernaut 1 Hon Sala έρεη αλαηεζεί ε απνζηνιή ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ ζχκπαληνο θαη ηεο αλαδήηεζεο πιαλεηψλ φπνπ ππάξρεη λεξφ ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο. Οη αζηξνλφκνη ησλ Rulian εηζεγήζεθαλ λα αξρίζεη λα ςάρλεη ζην γαιαμία Silky Road 2, δηφηη ηα θαζκαηφκεηξα ππεξχζξνπ έδεημαλ φηη ζε απηφ ην γαιαμία ππάξρνπλ κεγάιεο δεμακελέο κνξίσλ ηνπ λεξνχ. Υξεζηκνπνηψληαο ην δηαζηεκφπινην ηεο πνπ θηλείηαη κε WARP(κεραλέο θακππισκέλνπ ρψξνπ ) θζάλεη ζην γαιαμία Silky Road ζε ρξφλν κεδέλ (ή ίζσο ζα πξέπεη λα πνχκε ζε "ρψξν κεδέλ" δεδνκέλνπ φηη θηλνχληαη κε κεραλέο WARP). Φζάλνληαο ζηνλ γαιαμία, δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα λα εληνπίζεη πιαλήηεο πνπ έρνπλ λεξφ. Ο πξψηνο πιαλήηεο πνπ επηζθέθζεθε ήηαλ ν Qeuso. Δθεί βξήθε ιίκλεο πνπ πεξηείραλ κνιπζκέλν λεξφ. Οη νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζε απηέο ηηο ιίκλεο παξάγνπλ αηζαλφιε κε ηνλ κεηαβνιηζκνχ ηνπο. Σψξα ν επφκελνο ζηαζκφο ηεο είλαη ν πιαλήηεο καο, ε γε. Δδψ είλαη πνπ ε ηζηνξία καο μεθηλά: Η Hon Sala κφιηο έθηαζε ζην πιαλήηε Γε. Καηεβαίλεη απφ ην δηαζηεκηθφ ζθάθνο ηεο γηα λα αλαδεηήζεη λεξφ. Καη αξρήλ είλαη πνιχ απνγνεηεπκέλε. Με κηα πξψηε καηηά δελ βιέπεη λεξφ. 1 Η ιέμε γηα ηνπο αζηξνλαχηεο ζηνλ πιαλήηε Rullet. 2 Η νλνκαζία ηνπ γαιαμία καο Milky Way ζηνλ πιαλήηε Rullet. 3

4 Γπαζηηπιόηηηα 1. Σσεηική ςγπαζία ηος αέπα. Αθνχ έςαρλε γηα αξθεηέο ψξεο θαη αθφκα δελ είρε βξεί λεξφ, θάζεηαη λα ζθεθηεί. Δίλαη λσξίο ην πξσί ψξα ηνπηθή θαη ελψ απηή ζθέθηεηαη πνηα ζα είλαη ε επφκελή ηεο θίλεζε, έλα ζθαζάξη εκθαλίδεηαη απφ ηε θσιηά ηνπ ζηελ άκκν. «Καη πψο βξίζθεηο λεξφ κηθξέ κνπ θίιε;» ην ξσηάεη ε Υνλ άια. Παξαηεξεί ην ζθαζάξη γηα ιίγν θαη ην βιέπεη λα ηξέρεη ζηελ θνξπθή ελφο κηθξνχ ακκφινθνπ, λα γπξλάεη ηελ πιάηε ηνπ ζηνλ ήιην θαη απιψο λα θάζεηαη εθεί. «Ση πεξηκέλεη άξαγε;» αλαξσηηέηαη ε Υνλ άια. Γηα κεγάιε ηεο έθπιεμε, κεηά απφ ιίγν, κηα ζηαγφλα λεξνχ εκθαλίδεηαη ζηελ πιάηε ηνπ ζθαζαξηνχ θαη ηελ βιέπεη λα γιηζηξά θαη λα κπαίλεη ζην ζηφκα ηνπ. «Μα θαη βέβαηα» ιέεη θσλαρηά, «ηψξα μέξσ πψο λα βξσ λεξφ!». Κάζεηαη θάησ θαη πξνζπαζεί λα ζπκεζεί ηη έκαζε ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο ζην ζρνιείν ηνπ Rullet. Θπκάηαη φηη ηα πγξά ειεπζεξψλνπλ ζπλερψο πνζφηεηα αηκνχ ζηελ αηκφζθαηξα. Αλ ινηπφλ ππάξρεη λεξφ ζηε Γε, ζίγνπξα ζα ππάξρεη πδξαηκφο ζηελ αηκφζθαηξα. Καη φπσο είλαη θπζηθφ, ν πδξαηκφο απμάλεη ηελ πίεζε ζηελ αηκφζθαηξα. Απηφ νλνκάδεηαη πίεζε αηκψλ (vapour pressure). Αλ ε πίεζε αηκψλ γίλεη αξθεηά κεγάιε, θάπνηα πνζφηεηα πδξαηκνχ κπνξεί λα ζπκππθλσζεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε πγξφ λεξφ. Θπκάηαη αθφκα ηα ιφγηα ηνπ δαζθάινπ ηεο: «Να ζπκάζηε θαιά παηδηά κνπ. Όζν πην πςειή είλαη ε ζεξκνθξαζία, ηφζν πην πςειή είλαη ε πίεζε αηκψλ!». Σψξα μέξεη πψο λα καδέςεη λεξφ απ ηνλ αέξα! Αξθεί κφλν λα πεξηκέλεη ηε λχρηα πνπ πέθηεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. Αλ είλαη ηπρεξή, ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζα πέζεη αξθεηά ψζηε ν αέξαο λα κελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηελ πγξαζία θαη ζηαγφλεο λεξνχ ζα εκθαληζηνχλ πάλσ ζηα θχιια απ φπνπ ζα κπνξέζεη λα ην καδέςεη. Η κέγηζηε πίεζε ησλ πδξαηκψλ (Maximum Vapour Pressure) ζηνλ αέξα εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ζχκθσλα κε ην αθφινπζν δηάγξακκα. 4

5 Η μέγιζηη πίεζη ηων υδραημών ζε ζχέζη με ηη θερμοκραζία (1 hpa = 10 2 Pa= 10 2 N/m 2 ). Η ζρεηηθή πγξαζία ζηνλ αέξα νξίδεηαη σο: ί.. ώ... ί. έ. ί.. ώ.. ί.. ί x100% Σψξα εζείο πξέπεη λα βνεζήζεηε ηε Υνλ άια ππνινγίδνληαο ηε ζρεηηθή πγξαζία ζην εξγαζηήξην ζην νπνίν βξηζθφζαζηε, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα φξγαλα πνπ ζαο δίλνληαη. Το πείπαμα Η Υνλ άια πεξίκελε λα έξζεη ε λχρηα γηα λα πέζεη ε ζεξκνθξαζία. Δζείο πξέπεη λα θεξζείηε πην έμππλα κηα θαη είζηε ζε έλα εξγαζηήξην πνπ θιηκαηίδεηαη θαη δελ κπνξείηε λα ςχμεηε φιν ην ρψξν! Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ςπθηηθφ ζπξέη γηα λα κεηψζεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θνκκαηηνχ κεηάιινπ κε ηελ θαηνπηξηθή επηθάλεηα θαη έηζη λα θαζνξίζεηε ηελ αθξηβή πίεζε ηνπ αηκνχ ζην εξγαζηήξην. ( Τπφδεημε: ςχμηε ην κέηαιιν αξγά αξγά κε δηαδνρηθνχο ςεθαζκνχο κεηξψληαο κεηά απφ θάζε ςεθαζκφ ηε ζεξκνθξαζία ). εκεηψζηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο κέηξεζεο κε βάζε ην ξνιφη ζαο, κεηά απφ εθείλν ηνλ ςεθαζκφ πνπ παξακέλνπλ ζηαγνλίδηα ζηε κεηαιιηθή επηθάλεηα θαη γξάςηε ηε ζην θνπηί 1.1 ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. Σψξα, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο, βξείηε ηελ πίεζε πδξαηκψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξαπάλσ ζεξκνθξαζία. Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην θνπηί 1.2. Μεηά, βξείηε κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ηε κέγηζηε πίεζε ησλ αηκψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σέινο, ππνινγίζηε ηε ζρεηηθή πγξαζία ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη γξάςηε ηε ζην θνπηί

6 Γπαζηηπιόηηηα 2 Το ιξώδερ ηος νεπού Μεηά απφ κηα πνιπάζρνιε λχρηα θαηά ηελ νπνία ε Υνλ άια ζπλέιεμε ζπκππθλσκέλν λεξφ απφ θχιια θαη ινπινχδηα, ε Υνλ άια είλαη θάπσο απνγνεηεπκέλε. Πξνθαλψο ν αέξαο ζ απηφλ ηνλ πιαλήηε δελ πεξηέρεη αξθεηφ λεξφ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ ηνλ ρξεηάδεηαη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο κπφξεζε λα καδέςεη κφλν 0.7 ιίηξα λεξνχ, ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ηα 0.2 ιίηξα πνπ κάδεςε γηα λα πηεη. Σν λεξφ είλαη ηφζν ζπάλην ζηνλ δηθφ ηεο πιαλήηε πνπ ζρεδφλ θαλείο δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα ην πηεη, αιιά εδψ απιά δελ κπνξνχζε λα αληηζηαζεί. Η Υνλ άια είλαη κηα πξαγκαηηθή επηζηήκνλαο θη έηζη αξρίδεη λα εξεπλά ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ. ηνλ πιαλήηε ηεο έρεη κειεηήζεη πνιιά δηαθνξεηηθά πγξά θη έηζη πηζηεχεη φηη ην λεξφ πνπ κάδεςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ξέεη πνιχ εχθνια. Η ηδηφηεηα ελφο πγξνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίζηαζε ζηε ξνή νλνκάδεηαη ημψδεο. Φάρλεη ινηπφλ ζην δηαζηεκφπινηφ ηεο λα βξεη θάπνην εμνπιηζκφ θαηάιιειν γηα έλα πείξακα. Βξίζθεη έλαλ καθξχ ζσιήλα θαη κεξηθέο κηθξέο κπάιεο. Έρεη ζθνπφ λα γεκίζεη ηνλ θαηαθφξπθα ηνπνζεηεκέλν ζσιήλα κε λεξφ θαη κεηά λα αθήζεη κηα κπάια λα πέζεη θαηαθφξπθα κέζα ζην λεξφ. Η κπάια, ζχληνκα ζα απνθηήζεη κηα ζηαζεξή ηαρχηεηα θη απηή ε ηαρχηεηα έρεη ζρέζε κε ην ημψδεο. Η Υνλ άια πξνζπαζεί ηψξα λα ζπκεζεί ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ημψδεο θαη ηελ ηαρχηεηα. Υξεηάδεηαη βνήζεηα. Η δχλακε ηεο ηξηβήο αλάκεζα ζηε κπάια θαη ζην λεξφ δίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε απφ ηνλ πην θάησ ηχπν: F R = 6 π r v φπνπ = ημψδεο, r = ε αθηίλα ηεο κπάιαο, v = ε ηαρχηεηα ηεο κπάιαο. H ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ξ=1000 kg / m 3. Η δχλακε ηεο ηξηβήο απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε ηαρχηεηα ηεο κπάιαο. Απηή ε δχλακε έρεη θαηεχζπλζε πξνο ηα πάλσ. Δπώηηζη Τπάξρεη αθφκα ε δχλακε ηεο άλσζεο πνπ ελεξγεί πξνο ηα πάλσ. Γξάςηε ηελ έθθξαζε γηα απηή ηε δχλακε ζην κοςηί 2.1 ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. Δπώηηζη Μέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην άζξνηζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ ελεξγνχλ ζηε κπάια θαη έρνπλ θνξά πξνο ηα πάλσ γίλεηαη ίζν κε ηελ δχλακε ηνπ βάξνπο πνπ ελεξγεί ζηελ κπάια θαη έρεη θνξά πξνο ηα θάησ. Γξάςηε ηελ έθθξαζε γηα ηελ δχλακε κε θνξά πξνο ηα θάησ ζην κοςηί 2.2 ηνπ θπιιαδίνπ απαληήζεσλ. Δπώηηζη Τπνινγίζηε ηε ζρέζε γηα ην ημψδεο ε, ζπλαξηήζεη ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ. Γξάςηε ην απνηέιεζκα ζην κοςηί 2.3 6

7 Δπώηηζη Η Υνλ άια ζέιεη επίζεο λα βξεη ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ημψδνπο. Βξείηε ηε κνλάδα κέηξεζεο απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε θαη γξάςηε ηε ζην κοςηί 2.4 Πείπαμα Σψξα, είλαη θαηξφο λα ζηήζεηε ην πείξακά ζαο. Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ππάξρεη ζην θνπηί πάλσ ζηνλ πάγθν ηνπ εξγαζηεξίνπ. Γεκίζηε ηνλ ζσιήλα κε λεξφ απφ ην δνρείν κε ηελ ηακπέια "H 2 O - ". Ο ζσιήλαο έρεη δχν ζεκάδηα-βέιε. Η απφζηαζε αλάκεζα ζηα βέιε είλαη 0.50 m. Κάληε ηνπιάρηζηνλ πέληε κεηξήζεηο έηζη ψζηε λα έρεηε κηα θαιή εθηίκεζε γηα ην ημψδεο. Πξνζδηνξίζηε ηελ κάδα (m B ) θαη ηελ αθηίλα (r) θάζε κπάιαο. Υξεζηκνπνηείζηε γη απηφ, ηε δπγαξηά πνπ ππάξρεη ζην εξγαζηήξην θαη ηνλ βεξληέξν παρχκεηξν πνπ ππάξρεη πάλσ ζηνλ πάγθν ζαο. Μεηξήζηε ηνλ ρξφλν πηψζεο θίλεζεο αλάκεζα ζηα ζεκάδηα γηα θάζε κπάια θαη ππνινγίζηε ηελ αληίζηνηρε ηαρχηεηα. Σψξα, κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην ημψδεο (g = 9.82 m/s 2 ). εκεηψζηε ηα δεδνκέλα ζαο ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 2.Α ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. Λφγσ ηεο επίδξαζεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζσιήλα, ε κπάια πέθηεη ιίγν πην αξγά απφ φηη ζα έπεθηε αλ ν ζσιήλαο είρε πνιχ κεγαιχηεξε δηάκεηξν. Ο ζπληειεζηήο δηφξζσζεο γηα ην ημψδεο πνπ κεηξήζεθε δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: C = r R φπνπ r = ε κέζε αθηίλα γηα ηηο κπάιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη R = ε εζσηεξηθή αθηίλα ηνπ ζσιήλα. Γξάςηε ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δηφξζσζεο ζην κοςηί 2.5. Σψξα, βξείηε ηε λέα ηηκή ηνπ ημψδνπο πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ πξψηε ηηκή κε ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο θαη γξάςηε ηε λέα ηηκή ζην κοςηί 2.6. Δπώηηζη Αμίδεη λα κάζνπκε πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε αθηίλα ηνπ ζσιήλα πνπ ζα επέηξεπε ζηελ Υνλ άια λα αγλνήζεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ημψδνπο ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο. Τπνζέζηε φηη ζα κπνξέζεη λα αγλνήζεη ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο φηαλ απηφο είλαη ίζνο κε 0.99 θαη ππνινγίζηε ην R γηα λα πεηχρεη ην ζπληειεζηή απηφ. Γξάςηε ηελ απάληεζε ζην κοςηί

8 Γπαζηηπιόηηηα 3 Δπιθανειακή Τάζη και Βιο-μησανική Σειηθά ε Hon Sala βξίζθεη κηα ιίκλε. Παίξλεη έλα δείγκα λεξνχ ηεο ιίκλεο γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πεηξάκαηά ηεο. Σαπηφρξνλα παξαηεξεί φηη κηθξά δψα ηξέρνπλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Παξαμελεχεηαη απφ ην γεγνλφο απηφ αθνχ δελ παξαηήξεζε λα ζπκβαίλεη θάηη παξφκνην, δειαδή δελ είδε θάπνην δψν λα ηξέρεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, ζηνλ πιαλήηε Qeuso. Μπνξεί λα ζθεθζεί ηνπιάρηζηνλ δχν πηζαλέο εμεγήζεηο, είηε φηη ηα δψα δηαθέξνπλ θαηά θάπνην ηξφπν απφ ηα δψα ηνπ πιαλήηε Qeuso, είηε φηη ην λεξφ απφ απηφλ ηνλ πιαλήηε έρεη θάπνηα αζπλήζηζηε (παξάμελε) ηδηφηεηα. Αθνχ ηεο ήηαλ δχζθνιν λα πηάζεη θάπνην κηθξφ δσάθη γηα λα ην κειεηήζεη, πξνηίκεζε λα ςάμεη γηα κηα κέζνδν εμέηαζεο ηνπ λεξνχ. Θεσξεί φηη ε επηθαλεηαθή ηάζε κπνξεί λα δψζεη κηα εμήγεζε γηα ηελ παξάμελε παξαηήξεζε. ηνλ ππνινγηζηή ηεο βξίζθεη έλα αξρείν ζρεηηθφ κε κεηξήζεηο επηθαλεηαθήο ηάζεο. Αλαθαιχπηεη κηα κέζνδν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Γάιιν Φπζηθφ Pierre Lecomte du Noüy. Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζε έλα δαθηπιηνεηδή κεηξεηή ηάζεο (ring tensiometer) (βιέπε ηελ εηθφλα ζηα αξηζηεξά). Γπζηπρψο δελ ππάξρεη ζην ζθάθνο ηεο ηέηνηα ζπζθεπή κέηξεζεο. Όκσο ε ίδηα είλαη εθεπξεηηθή θαη παξαηεξψληαο ηε δηάηαμε ηεο εηθφλαο, ζπλεηδεηνπνηεί φηη κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη κηα απιή, ηνπιάρηζηνλ, εθδνρή ηεο ζπζθεπήο κε πιηθά πνπ έρεη ζην ζθάθνο ηεο. Ο ζηφρνο ζαο είλαη λα θαηαζθεπάζεηε εθ λένπ ηε απιή ζπζθεπή κέηξεζεο ηεο ηάζεο πνπ ε Hon Sala ρξεζηκνπνίεζε γηα ηηο κεηξήζεηο ηεο. Υλικά και θεωπηηικό ςπόβαθπο (Experimental background) Πάλσ ζηνλ εξγαζηεξηαθφ πάγθν ζα βξείηε φια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Hon-Sala θαη κε ηα νπνία ζα θαηαζθεπάζεηε έλα αληίγξαθν ηεο ζπζθεπήο πνπ απηή ρξεζηκνπνίεζε. Έλα επζχγξακκν βξαρίνλα απφ αλνμείδσην ζίδεξν πνπ δηαζέηεη απφ κηα ηξχπα (νπή) ζε θάζε ηνπ άθξν (LEVER ARM). Έλα κηθξφ θνκκάηη μχινπ πνπ δηαζέηεη κηα ζρηζκή ζηε κηα ηνπ πιεπξά Έλα κηθξφ θνκκάηη αλνμείδσην ζίδεξν, ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην θνκκάηη μχινπ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο (LEVER SUPPORT - ππνζηεξηθηηθφ ηνπ βξαρίνλα) Έλα δαθηχιην απφ αλνμείδσην ζίδεξν (STAINLESS STEEL RING) Γχν άγθηζηξα απφ αλνμείδσην ζίδεξν Έλα κηθξφ πιαζηηθφ θηαιίδην (PLASTIC JAR) 8

9 Γχν δηαθνξεηηθέο πηπέηεο (ζηθψληα) Έλα ηξπβιίν (petri dish) Γχν κπνπθαιάθηα κε δείγκαηα λεξνχ Γχν κεγάια θνκκάηηα μχινπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έλα γηα ηε ζηήξημε ηνπ βξαρίνλα θαη έλα γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηξπβιίνπ θαη ηνπ δαθηπιίνπ (WOOD SUPPORT). Με απηά ζα θαηαζθεπάζεηε έλαλ πνιχ απιφ δπγφ κε ηνλ νπνίν ζα πξνζδηνξίζεηε ηελ επηθαλεηαθή ηάζε ζηελ ελφηεηα «πείπαμα επιθανειακήρ ηάζηρ» πνπ ππάξρεη παξαθάησ ζηε ζει 13. Η Hon Sala βξήθε επίζεο ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα ππνινγίζεη ηελ επηθαλεηαθή ηάζε. ην ζρήκα θάησ δεμηά κπνξείηε λα δείηε ηηο ζεκεηψζεηο ηεο θαη ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο. εκεηψζηε φηη ε καχξε πιεπξά ηνπ βξαρίνλα πξέπεη λα βιέπεη πξνο ηα επάλσ, ελψ ε ζρηζκή ζηελ θάησ πιεπξά ππνδεηθλχεη ηε ζέζε ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηήζεηε ην ππνζηεξηθηηθφ ηνπ βξαρίνλα. εκεηψζηε επίζεο φηη φηαλ ζα έρεηε πιένλ ζπλαξκνινγήζεη ηε δηάηαμε, ν δαθηχιηνο ζα αθεζεί πάλσ ζην μχιν ζηήξημεο κφλν κε ην βάξνο ηνπ (ε ζρηζκή ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ βξαρίνλα δε βξίζθεηαη αθξηβψο ζηε κέζε ηνπ). Πξηλ μεθηλήζεηε ηηο κεηξήζεηο ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο ησλ δχν δεηγκάησλ λεξνχ, ρξεηάδεηαη λα ηζνξξνπήζεηε ηε δηάηαμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξνζζέζεηε κηα κηθξή πνζφηεηα λεξνχ (πεξίπνπ 600 µl) ζην πιαζηηθφ θηαιίδην κέρξη λα αλαζεθσζεί ν δαθηχιηνο απφ ην μχιηλν ζηήξηγκα θαη ν βξαρίνλαο λα γίλεη νξηδφληηνο. ην ζεκείν απηφ ε δχλακε πνπ αλπςψλεη ην δαθηχιην («δχλακε ηζνξξνπίαο» = F B ) είλαη ίζε κε ηε κάδα ηνπ δαθηπιίνπ πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο (m.g) (βιέπε εηθφλα ζηα δεμηά). 9

10 ηε ζπλέρεηα ην ηξπβιίν (petri dish) κε ην λεξφ ηνπνζεηείηαη κε πξνζνρή ζην μχιηλν ζηήξηγκα έηζη ψζηε ν δαθηχιηνο λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ. Μεηά θαηεβάζηε πηέδνληαο κε ην ρέξη ην βξαρίνλα κε πξνζνρή έηζη ψζηε ν δαθηχιηνο λα αγγίμεη ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Γηα λα μεπεξάζεηε ηε δχλακε (F) ιφγσ ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο πνπ αζθείηαη ζην δαθηχιην, πξέπεη λα πξνζζέζεηε πξνζεθηηθά θη άιιν λεξφ ζην πιαζηηθφ θηαιίδην γηα λα επαλέιζεη ν βξαρίνλαο ζε νξηδφληηα ζέζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην άζξνηζκα F B + F RELEASE ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα mg+f, θαη έηζη ν δαθηχιηνο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ (βιέπε ηελ εηθφλα B ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα). Γνπιέςηε κε πξνζνρή ηα κηθξνιίηξα θαη ζεκεηψζηε ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πξνζζέζαηε ζην θηαιίδην γηα λα αλπςσζεί ν δαθηχιηνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ (ζεσξήζηε φηη ε ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ίζε κε 1,0 g ml -1 ). Σψξα κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ηε «δχλακε απειεπζέξσζεο» (F RELEASE ), ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε φηη ην βάξνο ηνπ λεξνχ πνπ πξνζζέηνπκε επί ηελ απφζηαζε ηνπ απφ ην ζεκείν ζηήξημεο είλαη ίζν κε ηελ F RELEASE επί ηελ απφζηαζε ηεο απφ ην ζεκείν ζηήξημεο θαη κεηά ηελ επηθαλεηαθή ηάζε (γ)ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ εμίζσζε.. φπνπ r είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ηνπ r 1 θαη ηνπ r 2 πνπ ζα κεηξήζεηε κε ην βεξληέξν θαη ε F RELEASE είλαη ε δχλακε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα απνκαθξπλζεί ν δαθηχιηνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. εκεηψζηε φηη πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε φηη ν βξαρίνλαο δελ είλαη ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζην ππνζηεξηθηηθφ ηνπ. Η δηάηαμε είλαη έλαο απιφο δπγφο θαη ε Hon Sala δηαπηζηψλεη φηη ρξεηάδεηαη λα θαηαιάβεη ην ζθεπηηθφ ηεο ηζνξξνπίαο απηήο πξηλ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο κεηξήζεηο ηεο ηάζεο. Αξγφηεξα ζα πξαγκαηνπνηήζεηε κφλνη ζαο ηα πεηξάκαηα. Θπκήζεθε ακπδξά φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ Βηνινγίαο, είρε δηαβάζεη ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα ζηήξημεο θαη θίλεζεο ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη κε ην πψο ππνινγίδνληαη νη δπλάκεηο ζε απηά. Αλνίγεη έλα αξρείν ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ηξία δηαθνξεηηθά ηέηνηα ζπζηήκαηα ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Γε ζπκάηαη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη γη απηφ πξέπεη λα ηελ βνεζήζεηε. 10

11 ηελ πην πάλσ εηθφλα κπνξείηε λα δείηε έλα παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ βξαρίνλα. Όηαλ ζεθψλεηε θάηη, θξαηάηε ην βάξνο ζην ρέξη ζαο. Η δχλακε πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ζεθψζεηε ή λα θξαηήζεηε ην αληηθείκελν, αζθείηαη απφ ηνπο κχεο ζαο θαη ην ππνκφριην είλαη ε άξζξσζε ηνπ αγθψλα. ηε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο άξζξσζεο ζηα δεμηά, δείρλνληαη νη θαηεπζχλζεηο ησλ δχν δπλάκεσλ πνπ ελεξγνχλ ζην ζχζηεκα. Η κηα είλαη ε δχλακε ηνπ κπφο (FORCE - Μ) θαη ε άιιε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ θξαηάκε (LOAD - L). Σν ππνκφριην (FULCRUM F) είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε θίλεζε πεξηζηξνθή. ην παξάδεηγκα απηφ, είλαη ν αγθψλαο. ην αξρείν ηεο, πεξηγξάθνληαη δχν άιινη ηχπνη αξζξψζεσλ, αιιά δπζηπρψο ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ βάξνπο, ηεο δχλακεο ηνπ κπφο θαζψο θαη ε ζέζε ηνπ ππνκνριίνπ ιείπνπλ. 11

12 Δπώηηζη ηελ παξαπάλσ εηθφλα, βιέπεηε κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ δχν άιισλ αξζξψζεσλ πνπ ε Ηon Sala βξήθε ζην αξρείν ηεο. εκεηψζηε ην ζεκείν πνπ αζθνχληαη ην βάξνο ηνπ θεθαιηνχ, ε αληίδξαζε απφ ην δάπεδν ζην πφδη θαη ε δχλακε ηνπ κπφο θαζψο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε. Δπίζεο ζεκεηψζηε ηε ζέζε ηνπ ππνκνριίνπ (άξζξσζε). ε φια ηα πξνεγνχκελα ρξεζηκνπνηήζηε ηα ίδηα ζχκβνια φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην παξάδεηγκα. Υξεζηκνπνηείζηε ηελ εηθφλα ζην ζεκείν 3.1 ζην θχιιν απαληήζεσλ. Δπώηηζη Η επφκελε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ δπλάκεσλ ζε κηα άξζξσζε. Παξαηεξείζηε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Τπνινγίζηε ηε δχλακε πνπ αζθείηαη απφ ηνλ κπ γηα λα θξαηήζεη έλα θνπηάθη αλαςπθηηθνχ πνπ δπγίδεη 365g γλσξίδνληαο φηη ηα γηλφκελα ηεο θάζε δχλακεο επί ηελ απφζηαζή ηεο απφ ην ππνκφριην είλαη κεηαμχ ηνπο ίζα. εκεηψζηε ηελ απάληεζε ζην ζεκείν 3.2 ηνπ θχιινπ απαληήζεσλ. 12

13 Πείπαμα επιθανειακήρ ηάζηρ Σψξα ζπλαξκνινγήζηε ηε δηάηαμε ηνπ δπγνχ γηα λα θάλεηε ηηο κεηξήζεηο ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο (βι. παξαπάλσ) Η Hon Sala έρεη θέξεη καδί ηεο έλα δείγκα λεξνχ απφ ηνλ πιαλήηε Qeuso θαη ζπλέιιεμε θαη έλα δείγκα λεξνχ απφ ηελ ιίκλε ζηε Γε. Θα ηελ βνεζήζεηε λα κεηξήζεη ηελ επηθαλεηαθή ηάζε ησλ δχν δεηγκάησλ. Γπζηπρψο δε ζπκάηαη πνην απφ ηα δχν κπνπθαιάθηα έρεη λεξφ απφ ηνλ πιαλήηε Qeuso. Σα κπνπθαιάθηα είλαη ζεκεησκέλα κε ηνπο αξηζκνχο 1 θαη 2 (ζα βξείηε δπν κπνπθαιάθηα κε δείγκαηα λεξνχ ηα νπνία έρεη αθήζεη ζηνλ πάγθν). Μεηξήζηε ηελ επηθαλεηαθή ηάζε θαη ησλ δπν δεηγκάησλ λεξνχ. Δπαλαιάβεηε ηελ κέηξεζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο γηα θάζε δείγκα λεξνχ αδεηάδνληαο θάζε θνξά ην θηαιίδην θαη ζηεγλψλνληαο ηνλ δαθηχιην. Μεηά ππνινγίζηε ηνλ κέζν φξν. Μελ μεράζεηε λα ζεκεηψζεηε ηελ θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο γηα ηελ επηθαλεηαθή ηάζε. πκπιεξψζηε ηνλ πίνακα 3.Α ζην θχιιν απαληήζεσλ. Η Hon Sala βξήθε, ζπκθσλψληαο (ειπίδνπκε) κε ηηο απαληήζεηο ζαο, κηα μεθάζαξε δηαθνξά ζηελ επηθαλεηαθή ηάζε ησλ δπν δεηγκάησλ. Τπνζέηνληαο φηη ηα δψα ηνπ πιαλήηε Qeuso δε δηαθέξνπλ απφ εθείλα ηνπ πιαλήηε καο, κπνξεί ηψξα λα εμεγήζεη γηαηί δελ είδε δψα λα ηξέρνπλ ζην λεξφ θαη λα ζεκεηψζεη ζσζηά ηα δχν κπνπθαιάθηα κε ηα δείγκαηα. εκεηψζηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην πίνακα 3.Α ζην θχιιν απαληήζεσλ. Σψξα ςάρλεη λα βξεη εμήγεζε γηα ηε δηαθνξά ζηε βηβιηνζήθε ηνπ δηαζηεκφπινηνπ. Μηα δηαθνξά είλαη φηη ζηνλ Qeuso ην λεξφ πεξηέρεη πεξίπνπ 10% αηζαλφιε ιφγσ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ςαξηψλ πνπ παξάγνπλ αηζαλφιε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνπο κεηαβνιηζκνχ. Βξίζθεη επίζεο φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ ηνπ Qeuso ζε νμπγφλν είλαη πνιχ κηθξή ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε νμπγφλν θαη ηεο πςειήο θαηαλάισζεο νμπγφλνπ απφ φια ηα ςάξηα πνπ δνπλ ζην λεξφ. Δπώηηζη Η Hon Sala πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ηελ παξαγσγή αηζαλφιεο θαη ηα ρακειά επίπεδα νμπγφλνπ). Θα πξέπεη λα ηελ βνεζήζεηε κε ην λα δηαγξάςεηε ηα ιάζε ηνπ θεηκέλνπ ζην θπιιάδην απαληήζεσλ (ζην ζεκείν 3.3). Όηαλ ηειείσζε ηηο κεηξήζεηο ηεο ζην εξγαζηήξην ηνπ δηαζηεκφπινηνπ επέζηξεςε ζηε ιίκλε. Καζψο θαζφηαλ ζηελ αθηνγξακκή, εληφπηζε έλα κηθξφ έληνκν πνπ πεξπαηνχζε ζηελ αθηή. Σν έληνκν θάπνηα ζηηγκή ζηακαηάεη ζηελ αθηή. Η Hon Sala παίξλεη κηα πεπθνβειφλα θαη ηζηκπάεη / ηζηγθιάεη ην κηθξφ έληνκν ψζηε λα κπνξέζεη λα κειεηήζεη ηνλ ηξφπν πνπ θηλεί ηα πφδηα ηνπ, φηαλ πεξπαηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σν έληνκν ηφηε αξρίδεη λα ηξέρεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα κε δηπιάζηα ηαρχηεηα απφ απηή πνπ είρε φηαλ πεξπαηνχζε ζηελ μεξά. Η Hon Sala αηθληδηάδεηαη απφ ηελ μαθληθή απηή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εληφκνπ θαη ηεο πέθηεη ε 13

14 πεχθνβειφλα κέζα ζην λεξφ. Με έθπιεμε βιέπεη ηελ πεπθνβειφλα λα επηπιέεη θαη λα θηλείηαη αξγά πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σν λεξφ είλαη απφιπηα ήξεκν, δελ ππάξρνπλ ξεχκαηα λεξνχ ή αέξα. Βξίζθεη κηα αλαθνξά κε ηελ νλνκαζία «πξνψζεζε Marangoni» ζε έλα επηζηεκνληθφ έγγξαθν απφ Billard & Bruyant αιιά ην ηκήκα ηνπ εγγξάθνπ πνπ πεξηγξάθεη ην κεραληζκφ έρεη δηαγξαθεί. Δπώηηζη Πξέπεη λα βνεζήζεηε ηελ Hon Sala δηαγξάθνληαο ηηο ιάζνο πξνηάζεηο απφ ην θείκελν ζην θέμα 3.4 ζην θχιιν απαληήζεσλ. 14

15 ΘΔΜΑ 4 Σκληπόηηηα νεπού (Water hardness) Σψξα πνπ έρεη φιν ην λεξφ πνπ ρξεηάδεηαη, ππάξρεη αθφκε θάηη πνπ ζέιεη λα θάλεη πξηλ επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηεο. Θα ήζειε λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πήξε. Η Hon Sala γλσξίδεη φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ λεξνχ είλαη νη βαζκνί ηεο ζθιεξφηεηαο ηνπ. Δπεηδή είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ηεο αλαηέζεθε λα εμεηάζεη, ην κειέηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεγάινπ ηαμηδηνχ ηεο. Η ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ θαζνξίδεηαη σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ηφληα αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ. Δπεηδή ε αλάιπζε ηνπ λεξνχ δελ δηαθξίλεη ηα Ca 2+ απφ ηα Mg 2+ θαη επεηδή ε πεξηζζφηεξε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ νθείιεηαη ζηα δπζδηάιπηα αλζξαθηθά άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ καγλεζίνπ, ε ζθιεξφηεηα ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε ζπλνιηθά κέξε αλά εθαηνκκχξην αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ θαηά βάξνο. Φπζηθφ λεξφ κε ζθιεξφηεηα100 κέξε αλά εθαηνκκχξην πεξηέρεη 100 γξακκάξηα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ ζε 1 εθαηνκκχξην γξακκάξηα λεξνχ ή 0,1 γξακκάξην ζε 1 ιίηξν λεξνχ. Πνηα πνζφηεηα Ca 2+ θαη Mg 2+ πεξηέρεη ην λεξφ; Δίλαη ην λεξφ επηθίλδπλν σο πξνο ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ γηα ηελ Hon Sala; Ογκομέηπηζη καηιόνηων αζβεζηίος και μαγνηζίος με EDTA Απαπαίηηηερ σημικέρ γνώζειρ Η Hon Sala θνίηαμε ηηο πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο ηεο ζηε Υεκεία θαη βξήθε φηη ε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εχθνια κε νγθνκέηξεζε κε ην ρεηιηθφ αληηδξαζηήξην EDTA. Απηφ ην αληηδξαζηήξην είλαη έλα αζζελέο νμχ πνπ κπνξεί λα ράζεη ηέζζεξα θαηηφληα πδξνγφλνπ ( Η + ) θαηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ. Ο ζπληαθηηθφο ηνπ ηχπνο είλαη ν παξαθάησ: Οη ζεκεηψζεηο ηεο αλαθέξνπλ :<< Οη ηέζζεξηο φμηλεο ζέζεηο θαη ηα δχν άηνκα αδψηνπ πεξηέρνπλ αζχδεπθηα δεχγε ειεθηξνλίσλ, ψζηε έλα ηφλ EDTA κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ζχκπινθν ζε έμη ζέζεηο κε θάπνην θαηηφλ. Σν ζχκπινθν είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφ θαη πεξηέρεη EDTA θαη θαηηφλ κεηάιινπ ζε αλαινγία mole 1:1. ε κηα νγθνκέηξεζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαηηφλησλ κεηάιινπ, ην EDTA πξνζηίζεηαη θαη ζπλδπάδεηαη πνζνηηθά κε ην 15

16 θαηηφλ ηνπ κεηάιινπ θαη ζρεκαηίδεη ζχκπινθν. Σν ηειηθφ ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο ζπκβαίλεη φηαλ φια ηα θαηηφληα κεηάιινπ αληηδξάζνπλ>>. ε απηφ ην πείξακα ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γλσζηή ζπγθέληξσζε δηαιχκαηνο EDTA γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηε ζθιεξφηεηα αγλψζηνπ δείγκαηνο λεξνχ. Δπεηδή ην EDTA θαη ηα Ca 2+ θαη Mg 2+ είλαη άρξσκα είλαη αλαγθαία ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθνχ δείθηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ ζεκείνπ ηεο νγθνκέηξεζεο. Ο δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε είλαη ην Erichrome Black T, ην νπνίν ζρεκαηίδεη ζηαζεξφ ζχκπινθν MgIn - κε ηα ηφληα καγλεζίνπ ρξψκαηνο θφθθηλνπ θξαζηνχ. Καζφζνλ ην EDTA πξνζηίζεηαη ζπκπινθνπνηεί ηα ειεχζεξα Ca 2+ θαη Mg 2+ αθήλνληαο ην ζχκπινθν MgIn - αλέπαθν κέρξη νπζηαζηηθά φια ηα ειεχζεξα Ca 2+ θαη Mg 2+ λα ζπκπινθνπνηεζνχλ. ε απηφ ην ζεκείν ε ζπγθέληξσζε ηνπ EDTA απμάλεηαη αηζζεηά θαη εθηνπίδεη ηα Mg 2+ απφ ην MgIn -. Ο ειεχζεξνο δείθηεο έρεη ρξψκα κπιε θαη ζε απηφ ην ζεκείν έρνπκε ην ηειηθφ ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο. Η νγθνκέηξεζε εθηειείηαη ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα κε ph =10 βνξηθψλ, ην νπνίν δηαηεξεί ην EDTA (H4Y) θπξίσο ζε εκηεμνπδεηεξσκέλε κνξθή H 2 Y 2-, ε νπνία ζπκπινθνπνηεί ηα ηφληα ηεο ΙΙΑ νκάδαο ηνπ Π.Π. θαη δελ ζπκπινθνπνηεί άιια θαηηφληα φπσο ηα Fe 3+ πνπ βξίζθνληαη ζην λεξφ ζε κηθξέο πνζφηεηεο. 16

17 ΘΔΜΑ 4 Σκληπόηηηα νεπού (Water hardness) Σψξα πνπ έρεη φιν ην λεξφ πνπ ρξεηάδεηαη, ππάξρεη αθφκε θάηη πνπ ζέιεη λα θάλεη πξηλ επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηεο. Θα ήζειε λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πήξε. Η Hon Sala γλσξίδεη φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ λεξνχ είλαη νη βαζκνί ηεο ζθιεξφηεηαο ηνπ. Δπεηδή είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ηεο αλαηέζεθε λα εμεηάζεη, ην κειέηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεγάινπ ηαμηδηνχ ηεο. Η ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ θαζνξίδεηαη σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ηφληα αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ. Δπεηδή ε αλάιπζε ηνπ λεξνχ δελ δηαθξίλεη ηα Ca 2+ απφ ηα Mg 2+ θαη επεηδή ε πεξηζζφηεξε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ νθείιεηαη ζηα δπζδηάιπηα αλζξαθηθά άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ καγλεζίνπ, ε ζθιεξφηεηα ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε ζπλνιηθά κέξε αλά εθαηνκκχξην αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ θαηά βάξνο. Φπζηθφ λεξφ κε ζθιεξφηεηα100 κέξε αλά εθαηνκκχξην πεξηέρεη 100 γξακκάξηα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ ζε 1 εθαηνκκχξην γξακκάξηα λεξνχ ή 0,1 γξακκάξην ζε 1 ιίηξν λεξνχ. Πνηα πνζφηεηα Ca 2+ θαη Mg 2+ πεξηέρεη ην λεξφ; Δίλαη ην λεξφ επηθίλδπλν σο πξνο ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ γηα ηελ Hon Sala; Ογκομέηπηζη καηιόνηων αζβεζηίος και μαγνηζίος με EDTA Απαπαίηηηερ σημικέρ γνώζειρ Η Hon Sala θνίηαμε ηηο πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο ηεο ζηε Υεκεία θαη βξήθε φηη ε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εχθνια κε νγθνκέηξεζε κε ην ρεηιηθφ αληηδξαζηήξην EDTA. Απηφ ην αληηδξαζηήξην είλαη έλα αζζελέο νμχ πνπ κπνξεί λα ράζεη ηέζζεξα θαηηφληα πδξνγφλνπ ( Η + ) θαηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ. Ο ζπληαθηηθφο ηνπ ηχπνο είλαη ν παξαθάησ: Οη ζεκεηψζεηο ηεο αλαθέξνπλ :<< Οη ηέζζεξηο φμηλεο ζέζεηο θαη ηα δχν άηνκα αδψηνπ πεξηέρνπλ αζχδεπθηα δεχγε ειεθηξνλίσλ, ψζηε έλα ηφλ EDTA κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ζχκπινθν ζε έμη ζέζεηο κε θάπνην θαηηφλ. Σν ζχκπινθν είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφ θαη πεξηέρεη EDTA θαη θαηηφλ κεηάιινπ ζε αλαινγία mole 1:1. ε κηα νγθνκέηξεζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαηηφλησλ κεηάιινπ, ην EDTA πξνζηίζεηαη θαη ζπλδπάδεηαη πνζνηηθά κε ην 17

18 θαηηφλ ηνπ κεηάιινπ θαη ζρεκαηίδεη ζχκπινθν. Σν ηειηθφ ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο ζπκβαίλεη φηαλ φια ηα θαηηφληα κεηάιινπ αληηδξάζνπλ>>. ε απηφ ην πείξακα ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γλσζηή ζπγθέληξσζε δηαιχκαηνο EDTA γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηε ζθιεξφηεηα αγλψζηνπ δείγκαηνο λεξνχ. Δπεηδή ην EDTA θαη ηα Ca 2+ θαη Mg 2+ είλαη άρξσκα είλαη αλαγθαία ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθνχ δείθηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ ζεκείνπ ηεο νγθνκέηξεζεο. Ο δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε είλαη ην Erichrome Black T, ην νπνίν ζρεκαηίδεη ζηαζεξφ ζχκπινθν MgIn - κε ηα ηφληα καγλεζίνπ ρξψκαηνο θφθθηλνπ θξαζηνχ. Καζφζνλ ην EDTA πξνζηίζεηαη ζπκπινθνπνηεί ηα ειεχζεξα Ca 2+ θαη Mg 2+ αθήλνληαο ην ζχκπινθν MgIn - αλέπαθν κέρξη νπζηαζηηθά φια ηα ειεχζεξα Ca 2+ θαη Mg 2+ λα ζπκπινθνπνηεζνχλ. ε απηφ ην ζεκείν ε ζπγθέληξσζε ηνπ EDTA απμάλεηαη αηζζεηά θαη εθηνπίδεη ηα Mg 2+ απφ ην MgIn -. Ο ειεχζεξνο δείθηεο έρεη ρξψκα κπιε θαη ζε απηφ ην ζεκείν έρνπκε ην ηειηθφ ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο. Η νγθνκέηξεζε εθηειείηαη ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα κε ph =10 βνξηθψλ, ην νπνίν δηαηεξεί ην EDTA (H4Y) θπξίσο ζε εκηεμνπδεηεξσκέλε κνξθή H 2 Y 2-, ε νπνία ζπκπινθνπνηεί ηα ηφληα ηεο ΙΙΑ νκάδαο ηνπ Π.Π. θαη δελ ζπκπινθνπνηεί άιια θαηηφληα φπσο ηα Fe 3+ πνπ βξίζθνληαη ζην λεξφ ζε κηθξέο πνζφηεηεο. 18

19 Απηφ ην πείξακα πξνυπνζέηεη λα γλσξίδεηο ηηο έλλνηεο ζηνηρεηνκεηξίαο, ζπγθέληξσζεο θαη αξαίσζεο. Πειπαμαηική διαδικαζία Ππώηη ζειπά πειπαμάηων-απιονιζμένα διαλύμαηα αναθοπάρ (Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη ην γέκηζκα ηεο πξνρντδαο ζα γίλεη επίδεημε ζην εξγαζηήξην) Μεηαθέξεηε κε ην ζηθψλην 5 ml απηνληζκέλνπ λεξνχ(de-ionized) ζε 4 θαζαξέο αιιά φρη θαηά αλάγθε ζηεγλέο θσληθέο θηάιεο ησλ 25 ml. Μεηά πξνζζέζηε 0,3, 0,5, 0,7 θαη 1,00 ml αληίζηνηρα δηαιχκαηνο Mg 2+ απφ ηελ πιαζηηθή θηάιε ζηηο 4 νγθνκεηξηέο θηάιεο. ε θάζε νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέζηε 1 ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο βνξηθψλ (ph= 10) θαη κία ζηαγφλα δείθηε Erichrome Black T. Σν αξρηθφ ρξψκα ηνπ δηαιχκαηνο ζα είλαη βαζχ θφθθηλν θαη ην ηειηθφ ζεκείν ζα είλαη κνβ.( ζπγθξίλεηε ην κε ην δείγκα πνπ ζαο δίλεηαη). Γεκίζηε ηε κηθξνπξνρντδα κε δηάιπκα EDTA, ξπζκίζηε ζην κεδέλ θαη νγθνκεηξήζηε πνιχ αξγά ην πξψην δηάιπκα. εκεηψζηε ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο EDTA πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κέρξη ην ηειηθφ ζεκείν. Ξαλαγεκίζηε ηελ κηθξνπξνρντδα θαη επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ηα άιια ηξία δηαιχκαηα. Βεβαησζείηε φηη δηαβάδεηε ηελ έλδεημε ηεο κηθξνπξνρντδαο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Αλ θάηη πάεη ιάζνο επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάιπκα. Μεηαθέξεηε φιεο ηηο κεηξήζεηο ζηνλ πίλαθα 4.Α ζην θχιιν απαληήζεσλ. Πξνζδηνξηζκφο ζθιεξφηεηαο ζε δείγκαηα θπζηθνχ λεξνχ Γείγμαηα για ηη μέηπηζη ηηρ ζκληπόηηηαρ ηος νεπού ζηον πλανήηη Γη. αο έρεη δνζεί δείγκα λεξνχ γηα κέηξεζε ηεο ζθιεξφηεηαο. Η κέηξεζε ηεο ζθιεξφηεηαο γίλεηαη αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο ην απηνληζκέλν λεξφ(de-ionized). Γεύηεπη ζειπά πειπαμάηων νεπό ηος πλανήηη Γη Μεηαθέξεηε κε ην ζηθψλην 5,00 ml λεξνχ ηεο Γεο κέζα ζε κία θαζαξή αιιά φρη απαξαίηεηα ζηεγλή θσληθή θηάιε ησλ 25ml. Μεηά πξνζζέζηε 0,3, 0,5, 0,7 θαη 1,00 ml αληίζηνηρα δηαιχκαηνο Mg 2+ απφ ηελ πιαζηηθή θηάιε ζηηο 4 νγθνκεηξηέο θηάιεο. ε θάζε νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέζηε 1 ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο βνξηθψλ (ph= 10) θαη κία ζηαγφλα δείθηε Erichrome Black T. 19

20 Σν αξρηθφ ρξψκα ηνπ δηαιχκαηνο ζα είλαη βαζχ θφθθηλν θαη ην ηειηθφ ζεκείν ζα είλαη κνβ.( ζπγθξίλεηε ην κε ην δείγκα πνπ ζαο δίλεηαη). Γεκίζηε ηε κηθξνπξνρντδα κε δηάιπκα EDTA, ξπζκίζηε ζην κεδέλ θαη νγθνκεηξήζηε πνιχ αξγά ην πξψην δηάιπκα. εκεηψζηε ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο EDTA πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κέρξη ην ηειηθφ ζεκείν. Ξαλαγεκίζηε ηελ κηθξνπξνρντδα θαη επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ηα άιια ηξία δηαιχκαηα. Βεβαησζείηε φηη δηαβάδεηε ηελ έλδεημε ηεο κηθξνπξνρντδαο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Αλ θάηη πάεη ιάζνο επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάιπκα. Μεηαθέξεηε φιεο ηηο κεηξήζεηο ζηνλ πίλαθα 4.Α ζην θχιιν απαληήζεσλ. Πποζδιοπιζμόρ ηηρ ζκληπόηηηαρ Υξεζηκνπνηήζηε ην ραξηί κηιηκεηξέ γηα λα ραξάμεηε δχν γξαθηθέο παξαζηάζεηο Να ραξάμεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ φγθνπ ηνπ EDTA (ζε ml) ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο Mg 2+ πνπ πξνζηέζεθε. Α) Γηα ην απηνληζκέλν λεξφ Β) Γηα ην θπζηθφ λεξφ Να ραξάμεηε ηηο δχν γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζην ίδην δηάγξακκα ( ζην ίδην ραξηί) Πξνζδηνξίζηε απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ( θαη απφ ηνλ πίλαθα 4 Α ηνπ θχιινπ απαληήζεσλ) ηε δηαθνξά (Γ) κεηαμχ ησλ δηαιπκάησλ ηνπ θπζηθνχ λεξνχ θαη ηνπ απηνληζκέλνπ. Δπεηδή ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο EDTA είλαη γλσζηή θαη είλαη 5mmol/L ε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ην απνηέιεζκα ηεο δηαθνξάο (Γ) ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ. Σψξα κπνξείηε λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο 4.1 κέρξη 4.4 ηνπ θχιινπ απαληήζεσλ. Σέινο απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο 4.5 κέρξη 4.7 ηνπ θχιινπ απαληήζεσλ 20

21 Η απνζηνιή πξαγκαηνπνηήζεθε Σψξα ε Hon Sala νινθιήξσζε ηελ απνζηνιή ηεο. Πξηλ θχγεη ζέιεη λα έρεη κηα σξαία εηθφλα απφ ην ηνπίν. Αξρίδεη λα ζθαξθαιψλεη ζην βνπλφ πνπ είλαη έλα πνιχ ςειφ θαη βιέπεη φηη ε θνξπθή ηνπ είλαη θάηαζπξε. << Αλαξσηηέκαη ηη είλαη φιν απηφ ην άζπξν;>> ζθέπηεηαη.<< Απφ εδψ κνηάδεη ζαλ θξέκα ζαληηγχ>>. Όηαλ ηειηθά θηάλεη ζηελ θνξπθή θαηαιαβαίλεη φηη ην άζπξν πιηθφ δελ είλαη ζαληηγχ. Όηαλ ην δνθηκάδεη απηφ ιηψλεη θαη θαηαιαβαίλεη φηη είλαη παγσκέλν λεξφ. <<Οπάνπ>> θσλάδεη. Κξπψλεη κεηά ην πνιχ πεξπάηεκα θαη απνθαζίδεη λα θηηάμεη έλα δεζηφ θιηηδάλη κε λεξφ ρξεζηκνπνηψληαο έλα γθαδάθη πνπ έρεη θέξεη καδί ηεο. Δπωηήζειρ Σν ζεκείν βξαζκνχ ηνπ λεξνχ είλαη 100 ⁰C ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Η Hon Sala είλαη ηψξα ζε έλα πνιχ ςειφ βνπλφ. Θα έρεη απηφ θάπνηα επίδξαζε ζηε ζεξκνθξαζία πνπ βξάδεη ην λεξφ; Α) Όρη, ην λεξφ ζα βξάδεη πάιη ζηνπο 100 ⁰C αθξηβψο. Β) Ναη, ην λεξφ ζα βξάδεη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 100 ⁰C. Γ) Ναη, ην λεξφ ζα βξάδεη ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 100 ⁰C. Γ) Δμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία πάλσ ζην βνπλφ. Αλ ε ζεξκνθξαζία ζην βνπλφ είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ηφηε ην ζεκείν βξαζκνχ ηνπ λεξνχ ζα δηαθέξεη αθξηβψο φζε απηή ε δηαθνξά. Δ) Δμαξηάηαη απφ ηελ πγξαζία ζην βνπλφ: Αλ πγξαζία ζην βνπλφ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ πγξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ηφηε ην ζεκείν βξαζκνχ επίζεο ζα δηαθέξεη. Μεηαθέξεηε ηελ απάληεζε ζαο ζην πιαίζην 4.8 ηνπ θχιινπ απαληήζεσλ. ΤΠΟΓΡΑΦΣΔ ΣΟ ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΚΑΙ ΓΧΣΔ ΣΟ ΣΟΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 21

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΔ Ι.Υ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΟΤΛΣΙΓΗ ΔΤΣΑΘΙΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΑΜΟ ΠΤΡΙΓΧΝ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο Παξάξηεκα Υαλίσλ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο. Πηπρηαθή εξγαζία: Δηζεγεηήο: ΠΔΣΡΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο Παξάξηεκα Υαλίσλ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο. Πηπρηαθή εξγαζία: Δηζεγεηήο: ΠΔΣΡΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο Παξάξηεκα Υαλίσλ Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Πηπρηαθή εξγαζία: Δηζεγεηήο: ΠΔΣΡΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Φνηηεηέο: ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΡΖΣΖ 2010 Λέηδεξ 2 Άιια βηβιία βηβιηνζήθε ηεο Lucent

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ. C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ. C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ σολή Θεηικών Δπιζηημών και

Διαβάστε περισσότερα

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων Αρτέμη ταματία - 4170 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΑΡΙΣΩΝ ΠΟΛΑΣΟΓΛΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ & ΦΤΕΚΟΤ ΏΒΡΕΟΤ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ της ΜΠΑΡΣΟΤΚΟΤΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Βπίβιεςε Πηπρηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ.

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΑ Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο & Τδξνγεσινγίαο Τδξνκαζηεπηηθά έξγα-σερληθέο δηάηξεζεο πκπιήξσζε-αλάπηπμε πδξνγεώηξεζεο Γεηγκαηνιεπηηθέο-Γεσηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣΗΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ Δ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΜΗΚΡΟΔΚΥΤΛΗΖ ΣΔΡΔΑ ΦΑΖ ΤΕΔΤΓΜΔΝΖ ΜΔ ΑΔΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΦΑΜΑΣΟΜΔΣΡΗΑ ΜΑΕΑ»

«ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣΗΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ Δ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΜΗΚΡΟΔΚΥΤΛΗΖ ΣΔΡΔΑ ΦΑΖ ΤΕΔΤΓΜΔΝΖ ΜΔ ΑΔΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΦΑΜΑΣΟΜΔΣΡΗΑ ΜΑΕΑ» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣΗΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ Δ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΜΗΚΡΟΔΚΥΤΛΗΖ ΣΔΡΔΑ ΦΑΖ ΤΕΔΤΓΜΔΝΖ ΜΔ ΑΔΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΦΑΜΑΣΟΜΔΣΡΗΑ ΜΑΕΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Θέματα εξετάσεων στην Ιατρική Υημεία 1 (Ανόργανη Υημεία) 1 ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 1 Καηά πνηα ζεηξά ηα παξαθάησ ηξνρηαθά ζα ζπκπιεξσζνχλ κε ειεθηξφληα ζχκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Γνκήζεσο ; Γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 009 ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Σερληθφ εγρεηξίδην Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Ασηό ηο εγτειρίδιο πρέπει να διαηίθεηαι ζηοσς τρήζηες ηλιακών θερμοζιθώνων μεηά ηην εγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS Δηζαγσγή Απηφ ην βηβιηάξην έρεη γξαθηεί κε ζθνπφ λα ζαο δψζεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεηε επθνιφηεξα ηη αθξηβψο είλαη ην Λέκθσκα Hodgkin s. Διπίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα