EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό"

Transcript

1 EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD Δξέηαζη 1 Θέμα: Νεπό Γκέηεμποπγκ, Σοςηδία Τπίηη 13 η Αππιλίος, 2010

2 Γενικέρ οδηγίερ Να θνξάηε ηελ πιαζηηθή πνδηά θαη ηα γπαιηά αζθαιείαο ζπλερψο κέζα ζην εξγαζηήξην. Απαγνξεχεηαη ην θαγεηφ θαη ην πνηφ κέζα ζην εξγαζηήξην. Γάληηα κηαο ρξήζεο ππάξρνπλ θαη πξέπεη λα ηα θνξάηε φηαλ ρεηξίδεζηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο. Όια ηα έγγξαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ην πξφρεηξφ ζαο πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο. Όια ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα πεξαζηνχλ ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. Η γξαθηθή ζαο παξάζηαζε πξέπεη λα παξαδνζεί καδί κε ην θπιιάδην απαληήζεσλ. Μφλν ην ηειηθφ θπιιάδην απαληήζεσλ θαη ε ζπλεκκέλε γξαθηθή παξάζηαζε ζα βαζκνινγεζνχλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κε φπνηα ζεηξά ζέιεηε. Γξαζηεξηφηεηα 1: 7 βαζκνί. Γξαζηεξηφηεηα 2: 17 βαζκνί. Γξαζηεξηφηεηα 3: 27 βαζκνί. Γξαζηεξηφηεηα 4: 26 βαζκνί. 2

3 Το ζενάπιο ε έλα γαιαμία, πνιιά έηε θσηφο καθξηά απφ ην δηθφ καο Γαιαμία ( Milky Way), έλαο πιαλήηεο παξφκνηνο κε ην δηθφ καο θαηνηθείηαη απφ λνήκνλα δσή. Απηνί νη εμσγήηλνη δελ είλαη άλζξσπνη, αιιά θαίλνληαη πνιχ ζαλ εκάο θαη ε ηερλνινγία ηνπο είλαη πνιχ πην πξνεγκέλε απφ ηε δηθή καο. Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ ηελ ηερλνινγία γηα δηαγαιαμηαθά ηαμίδηα. Σν φλνκα ηνπ πιαλήηε απηνχ είλαη Rullet θαη νη θάηνηθνη ηνπ νλνκάδνληαη Rulers. Παξφιν πνπ ε ηερλνινγία ηνπο έρεη πξνρσξήζεη πνιχ, αληηκεησπίδνπλ άκεζα θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Δμάληιεζαλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πνιιέο γεληέο πξηλ. Χζηφζν, αλάπηπμαλ ηελ παξαγσγή ειηαθήο ελέξγεηαο ζε πνζφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ κεγάιεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο πνιηηηζκφ ηνπο. Γπζηπρψο, ν ήιηνο ηνπο ηψξα πεζαίλεη θαη ζχληνκα δελ ζα έρνπλ ειηαθή ελέξγεηα. Απηφ βέβαηα ήηαλ γλσζηφ εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, θαη νη επηζηήκνλεο ηνπο εξγάδνληαη γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Πξφζθαηα έθαλαλ κηα ζεκαληηθή αλαθάιπςε, ηε κέζνδν ηεο θξχαο ζχληεμεο θαη ηψξα μέξνπλ αθξηβψο πψο λα παξάγνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη απφ θαζαξφ λεξφ ζηα θξχαο ζχληεμεο εξγνζηάζηα ηνπο. Σν κφλν πξφβιεκα είλαη φηη ε παξνρή λεξνχ ζηνλ πιαλήηε Rullet είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Σν λεξφ είλαη ηφζν ζπάλην, ψζηε νη Rulers ην ζεσξνχλ «επγελέο (ζπάλην) πγξφ». χκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο ησλ Rulers,10 ιίηξα λεξνχ ζα είλαη αξθεηά γηα παξαγσγή αξθεηήο ελέξγεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πιαλήηε ηνπο γηα 100 ρξφληα! Γεδνκέλνπ φηη λεξφ ζε ηέηνηα πνζφηεηα δελ ππάξρεη ζηνλ πιαλήηε Rullet, ζα πξέπεη λα βξνπλ λεξφ, αιινχ. ηελ Rulernaut 1 Hon Sala έρεη αλαηεζεί ε απνζηνιή ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ ζχκπαληνο θαη ηεο αλαδήηεζεο πιαλεηψλ φπνπ ππάξρεη λεξφ ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο. Οη αζηξνλφκνη ησλ Rulian εηζεγήζεθαλ λα αξρίζεη λα ςάρλεη ζην γαιαμία Silky Road 2, δηφηη ηα θαζκαηφκεηξα ππεξχζξνπ έδεημαλ φηη ζε απηφ ην γαιαμία ππάξρνπλ κεγάιεο δεμακελέο κνξίσλ ηνπ λεξνχ. Υξεζηκνπνηψληαο ην δηαζηεκφπινην ηεο πνπ θηλείηαη κε WARP(κεραλέο θακππισκέλνπ ρψξνπ ) θζάλεη ζην γαιαμία Silky Road ζε ρξφλν κεδέλ (ή ίζσο ζα πξέπεη λα πνχκε ζε "ρψξν κεδέλ" δεδνκέλνπ φηη θηλνχληαη κε κεραλέο WARP). Φζάλνληαο ζηνλ γαιαμία, δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα λα εληνπίζεη πιαλήηεο πνπ έρνπλ λεξφ. Ο πξψηνο πιαλήηεο πνπ επηζθέθζεθε ήηαλ ν Qeuso. Δθεί βξήθε ιίκλεο πνπ πεξηείραλ κνιπζκέλν λεξφ. Οη νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζε απηέο ηηο ιίκλεο παξάγνπλ αηζαλφιε κε ηνλ κεηαβνιηζκνχ ηνπο. Σψξα ν επφκελνο ζηαζκφο ηεο είλαη ν πιαλήηεο καο, ε γε. Δδψ είλαη πνπ ε ηζηνξία καο μεθηλά: Η Hon Sala κφιηο έθηαζε ζην πιαλήηε Γε. Καηεβαίλεη απφ ην δηαζηεκηθφ ζθάθνο ηεο γηα λα αλαδεηήζεη λεξφ. Καη αξρήλ είλαη πνιχ απνγνεηεπκέλε. Με κηα πξψηε καηηά δελ βιέπεη λεξφ. 1 Η ιέμε γηα ηνπο αζηξνλαχηεο ζηνλ πιαλήηε Rullet. 2 Η νλνκαζία ηνπ γαιαμία καο Milky Way ζηνλ πιαλήηε Rullet. 3

4 Γπαζηηπιόηηηα 1. Σσεηική ςγπαζία ηος αέπα. Αθνχ έςαρλε γηα αξθεηέο ψξεο θαη αθφκα δελ είρε βξεί λεξφ, θάζεηαη λα ζθεθηεί. Δίλαη λσξίο ην πξσί ψξα ηνπηθή θαη ελψ απηή ζθέθηεηαη πνηα ζα είλαη ε επφκελή ηεο θίλεζε, έλα ζθαζάξη εκθαλίδεηαη απφ ηε θσιηά ηνπ ζηελ άκκν. «Καη πψο βξίζθεηο λεξφ κηθξέ κνπ θίιε;» ην ξσηάεη ε Υνλ άια. Παξαηεξεί ην ζθαζάξη γηα ιίγν θαη ην βιέπεη λα ηξέρεη ζηελ θνξπθή ελφο κηθξνχ ακκφινθνπ, λα γπξλάεη ηελ πιάηε ηνπ ζηνλ ήιην θαη απιψο λα θάζεηαη εθεί. «Ση πεξηκέλεη άξαγε;» αλαξσηηέηαη ε Υνλ άια. Γηα κεγάιε ηεο έθπιεμε, κεηά απφ ιίγν, κηα ζηαγφλα λεξνχ εκθαλίδεηαη ζηελ πιάηε ηνπ ζθαζαξηνχ θαη ηελ βιέπεη λα γιηζηξά θαη λα κπαίλεη ζην ζηφκα ηνπ. «Μα θαη βέβαηα» ιέεη θσλαρηά, «ηψξα μέξσ πψο λα βξσ λεξφ!». Κάζεηαη θάησ θαη πξνζπαζεί λα ζπκεζεί ηη έκαζε ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο ζην ζρνιείν ηνπ Rullet. Θπκάηαη φηη ηα πγξά ειεπζεξψλνπλ ζπλερψο πνζφηεηα αηκνχ ζηελ αηκφζθαηξα. Αλ ινηπφλ ππάξρεη λεξφ ζηε Γε, ζίγνπξα ζα ππάξρεη πδξαηκφο ζηελ αηκφζθαηξα. Καη φπσο είλαη θπζηθφ, ν πδξαηκφο απμάλεη ηελ πίεζε ζηελ αηκφζθαηξα. Απηφ νλνκάδεηαη πίεζε αηκψλ (vapour pressure). Αλ ε πίεζε αηκψλ γίλεη αξθεηά κεγάιε, θάπνηα πνζφηεηα πδξαηκνχ κπνξεί λα ζπκππθλσζεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε πγξφ λεξφ. Θπκάηαη αθφκα ηα ιφγηα ηνπ δαζθάινπ ηεο: «Να ζπκάζηε θαιά παηδηά κνπ. Όζν πην πςειή είλαη ε ζεξκνθξαζία, ηφζν πην πςειή είλαη ε πίεζε αηκψλ!». Σψξα μέξεη πψο λα καδέςεη λεξφ απ ηνλ αέξα! Αξθεί κφλν λα πεξηκέλεη ηε λχρηα πνπ πέθηεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. Αλ είλαη ηπρεξή, ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζα πέζεη αξθεηά ψζηε ν αέξαο λα κελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηελ πγξαζία θαη ζηαγφλεο λεξνχ ζα εκθαληζηνχλ πάλσ ζηα θχιια απ φπνπ ζα κπνξέζεη λα ην καδέςεη. Η κέγηζηε πίεζε ησλ πδξαηκψλ (Maximum Vapour Pressure) ζηνλ αέξα εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ζχκθσλα κε ην αθφινπζν δηάγξακκα. 4

5 Η μέγιζηη πίεζη ηων υδραημών ζε ζχέζη με ηη θερμοκραζία (1 hpa = 10 2 Pa= 10 2 N/m 2 ). Η ζρεηηθή πγξαζία ζηνλ αέξα νξίδεηαη σο: ί.. ώ... ί. έ. ί.. ώ.. ί.. ί x100% Σψξα εζείο πξέπεη λα βνεζήζεηε ηε Υνλ άια ππνινγίδνληαο ηε ζρεηηθή πγξαζία ζην εξγαζηήξην ζην νπνίν βξηζθφζαζηε, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα φξγαλα πνπ ζαο δίλνληαη. Το πείπαμα Η Υνλ άια πεξίκελε λα έξζεη ε λχρηα γηα λα πέζεη ε ζεξκνθξαζία. Δζείο πξέπεη λα θεξζείηε πην έμππλα κηα θαη είζηε ζε έλα εξγαζηήξην πνπ θιηκαηίδεηαη θαη δελ κπνξείηε λα ςχμεηε φιν ην ρψξν! Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ςπθηηθφ ζπξέη γηα λα κεηψζεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θνκκαηηνχ κεηάιινπ κε ηελ θαηνπηξηθή επηθάλεηα θαη έηζη λα θαζνξίζεηε ηελ αθξηβή πίεζε ηνπ αηκνχ ζην εξγαζηήξην. ( Τπφδεημε: ςχμηε ην κέηαιιν αξγά αξγά κε δηαδνρηθνχο ςεθαζκνχο κεηξψληαο κεηά απφ θάζε ςεθαζκφ ηε ζεξκνθξαζία ). εκεηψζηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο κέηξεζεο κε βάζε ην ξνιφη ζαο, κεηά απφ εθείλν ηνλ ςεθαζκφ πνπ παξακέλνπλ ζηαγνλίδηα ζηε κεηαιιηθή επηθάλεηα θαη γξάςηε ηε ζην θνπηί 1.1 ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. Σψξα, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο, βξείηε ηελ πίεζε πδξαηκψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξαπάλσ ζεξκνθξαζία. Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην θνπηί 1.2. Μεηά, βξείηε κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ηε κέγηζηε πίεζε ησλ αηκψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σέινο, ππνινγίζηε ηε ζρεηηθή πγξαζία ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη γξάςηε ηε ζην θνπηί

6 Γπαζηηπιόηηηα 2 Το ιξώδερ ηος νεπού Μεηά απφ κηα πνιπάζρνιε λχρηα θαηά ηελ νπνία ε Υνλ άια ζπλέιεμε ζπκππθλσκέλν λεξφ απφ θχιια θαη ινπινχδηα, ε Υνλ άια είλαη θάπσο απνγνεηεπκέλε. Πξνθαλψο ν αέξαο ζ απηφλ ηνλ πιαλήηε δελ πεξηέρεη αξθεηφ λεξφ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ ηνλ ρξεηάδεηαη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο κπφξεζε λα καδέςεη κφλν 0.7 ιίηξα λεξνχ, ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ηα 0.2 ιίηξα πνπ κάδεςε γηα λα πηεη. Σν λεξφ είλαη ηφζν ζπάλην ζηνλ δηθφ ηεο πιαλήηε πνπ ζρεδφλ θαλείο δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα ην πηεη, αιιά εδψ απιά δελ κπνξνχζε λα αληηζηαζεί. Η Υνλ άια είλαη κηα πξαγκαηηθή επηζηήκνλαο θη έηζη αξρίδεη λα εξεπλά ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ. ηνλ πιαλήηε ηεο έρεη κειεηήζεη πνιιά δηαθνξεηηθά πγξά θη έηζη πηζηεχεη φηη ην λεξφ πνπ κάδεςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ξέεη πνιχ εχθνια. Η ηδηφηεηα ελφο πγξνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίζηαζε ζηε ξνή νλνκάδεηαη ημψδεο. Φάρλεη ινηπφλ ζην δηαζηεκφπινηφ ηεο λα βξεη θάπνην εμνπιηζκφ θαηάιιειν γηα έλα πείξακα. Βξίζθεη έλαλ καθξχ ζσιήλα θαη κεξηθέο κηθξέο κπάιεο. Έρεη ζθνπφ λα γεκίζεη ηνλ θαηαθφξπθα ηνπνζεηεκέλν ζσιήλα κε λεξφ θαη κεηά λα αθήζεη κηα κπάια λα πέζεη θαηαθφξπθα κέζα ζην λεξφ. Η κπάια, ζχληνκα ζα απνθηήζεη κηα ζηαζεξή ηαρχηεηα θη απηή ε ηαρχηεηα έρεη ζρέζε κε ην ημψδεο. Η Υνλ άια πξνζπαζεί ηψξα λα ζπκεζεί ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ημψδεο θαη ηελ ηαρχηεηα. Υξεηάδεηαη βνήζεηα. Η δχλακε ηεο ηξηβήο αλάκεζα ζηε κπάια θαη ζην λεξφ δίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε απφ ηνλ πην θάησ ηχπν: F R = 6 π r v φπνπ = ημψδεο, r = ε αθηίλα ηεο κπάιαο, v = ε ηαρχηεηα ηεο κπάιαο. H ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ξ=1000 kg / m 3. Η δχλακε ηεο ηξηβήο απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε ηαρχηεηα ηεο κπάιαο. Απηή ε δχλακε έρεη θαηεχζπλζε πξνο ηα πάλσ. Δπώηηζη Τπάξρεη αθφκα ε δχλακε ηεο άλσζεο πνπ ελεξγεί πξνο ηα πάλσ. Γξάςηε ηελ έθθξαζε γηα απηή ηε δχλακε ζην κοςηί 2.1 ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. Δπώηηζη Μέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην άζξνηζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ ελεξγνχλ ζηε κπάια θαη έρνπλ θνξά πξνο ηα πάλσ γίλεηαη ίζν κε ηελ δχλακε ηνπ βάξνπο πνπ ελεξγεί ζηελ κπάια θαη έρεη θνξά πξνο ηα θάησ. Γξάςηε ηελ έθθξαζε γηα ηελ δχλακε κε θνξά πξνο ηα θάησ ζην κοςηί 2.2 ηνπ θπιιαδίνπ απαληήζεσλ. Δπώηηζη Τπνινγίζηε ηε ζρέζε γηα ην ημψδεο ε, ζπλαξηήζεη ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ. Γξάςηε ην απνηέιεζκα ζην κοςηί 2.3 6

7 Δπώηηζη Η Υνλ άια ζέιεη επίζεο λα βξεη ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ημψδνπο. Βξείηε ηε κνλάδα κέηξεζεο απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε θαη γξάςηε ηε ζην κοςηί 2.4 Πείπαμα Σψξα, είλαη θαηξφο λα ζηήζεηε ην πείξακά ζαο. Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ππάξρεη ζην θνπηί πάλσ ζηνλ πάγθν ηνπ εξγαζηεξίνπ. Γεκίζηε ηνλ ζσιήλα κε λεξφ απφ ην δνρείν κε ηελ ηακπέια "H 2 O - ". Ο ζσιήλαο έρεη δχν ζεκάδηα-βέιε. Η απφζηαζε αλάκεζα ζηα βέιε είλαη 0.50 m. Κάληε ηνπιάρηζηνλ πέληε κεηξήζεηο έηζη ψζηε λα έρεηε κηα θαιή εθηίκεζε γηα ην ημψδεο. Πξνζδηνξίζηε ηελ κάδα (m B ) θαη ηελ αθηίλα (r) θάζε κπάιαο. Υξεζηκνπνηείζηε γη απηφ, ηε δπγαξηά πνπ ππάξρεη ζην εξγαζηήξην θαη ηνλ βεξληέξν παρχκεηξν πνπ ππάξρεη πάλσ ζηνλ πάγθν ζαο. Μεηξήζηε ηνλ ρξφλν πηψζεο θίλεζεο αλάκεζα ζηα ζεκάδηα γηα θάζε κπάια θαη ππνινγίζηε ηελ αληίζηνηρε ηαρχηεηα. Σψξα, κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην ημψδεο (g = 9.82 m/s 2 ). εκεηψζηε ηα δεδνκέλα ζαο ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 2.Α ζην θπιιάδην απαληήζεσλ. Λφγσ ηεο επίδξαζεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζσιήλα, ε κπάια πέθηεη ιίγν πην αξγά απφ φηη ζα έπεθηε αλ ν ζσιήλαο είρε πνιχ κεγαιχηεξε δηάκεηξν. Ο ζπληειεζηήο δηφξζσζεο γηα ην ημψδεο πνπ κεηξήζεθε δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: C = r R φπνπ r = ε κέζε αθηίλα γηα ηηο κπάιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη R = ε εζσηεξηθή αθηίλα ηνπ ζσιήλα. Γξάςηε ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δηφξζσζεο ζην κοςηί 2.5. Σψξα, βξείηε ηε λέα ηηκή ηνπ ημψδνπο πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ πξψηε ηηκή κε ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο θαη γξάςηε ηε λέα ηηκή ζην κοςηί 2.6. Δπώηηζη Αμίδεη λα κάζνπκε πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε αθηίλα ηνπ ζσιήλα πνπ ζα επέηξεπε ζηελ Υνλ άια λα αγλνήζεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ημψδνπο ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο. Τπνζέζηε φηη ζα κπνξέζεη λα αγλνήζεη ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο φηαλ απηφο είλαη ίζνο κε 0.99 θαη ππνινγίζηε ην R γηα λα πεηχρεη ην ζπληειεζηή απηφ. Γξάςηε ηελ απάληεζε ζην κοςηί

8 Γπαζηηπιόηηηα 3 Δπιθανειακή Τάζη και Βιο-μησανική Σειηθά ε Hon Sala βξίζθεη κηα ιίκλε. Παίξλεη έλα δείγκα λεξνχ ηεο ιίκλεο γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πεηξάκαηά ηεο. Σαπηφρξνλα παξαηεξεί φηη κηθξά δψα ηξέρνπλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Παξαμελεχεηαη απφ ην γεγνλφο απηφ αθνχ δελ παξαηήξεζε λα ζπκβαίλεη θάηη παξφκνην, δειαδή δελ είδε θάπνην δψν λα ηξέρεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, ζηνλ πιαλήηε Qeuso. Μπνξεί λα ζθεθζεί ηνπιάρηζηνλ δχν πηζαλέο εμεγήζεηο, είηε φηη ηα δψα δηαθέξνπλ θαηά θάπνην ηξφπν απφ ηα δψα ηνπ πιαλήηε Qeuso, είηε φηη ην λεξφ απφ απηφλ ηνλ πιαλήηε έρεη θάπνηα αζπλήζηζηε (παξάμελε) ηδηφηεηα. Αθνχ ηεο ήηαλ δχζθνιν λα πηάζεη θάπνην κηθξφ δσάθη γηα λα ην κειεηήζεη, πξνηίκεζε λα ςάμεη γηα κηα κέζνδν εμέηαζεο ηνπ λεξνχ. Θεσξεί φηη ε επηθαλεηαθή ηάζε κπνξεί λα δψζεη κηα εμήγεζε γηα ηελ παξάμελε παξαηήξεζε. ηνλ ππνινγηζηή ηεο βξίζθεη έλα αξρείν ζρεηηθφ κε κεηξήζεηο επηθαλεηαθήο ηάζεο. Αλαθαιχπηεη κηα κέζνδν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Γάιιν Φπζηθφ Pierre Lecomte du Noüy. Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζε έλα δαθηπιηνεηδή κεηξεηή ηάζεο (ring tensiometer) (βιέπε ηελ εηθφλα ζηα αξηζηεξά). Γπζηπρψο δελ ππάξρεη ζην ζθάθνο ηεο ηέηνηα ζπζθεπή κέηξεζεο. Όκσο ε ίδηα είλαη εθεπξεηηθή θαη παξαηεξψληαο ηε δηάηαμε ηεο εηθφλαο, ζπλεηδεηνπνηεί φηη κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη κηα απιή, ηνπιάρηζηνλ, εθδνρή ηεο ζπζθεπήο κε πιηθά πνπ έρεη ζην ζθάθνο ηεο. Ο ζηφρνο ζαο είλαη λα θαηαζθεπάζεηε εθ λένπ ηε απιή ζπζθεπή κέηξεζεο ηεο ηάζεο πνπ ε Hon Sala ρξεζηκνπνίεζε γηα ηηο κεηξήζεηο ηεο. Υλικά και θεωπηηικό ςπόβαθπο (Experimental background) Πάλσ ζηνλ εξγαζηεξηαθφ πάγθν ζα βξείηε φια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Hon-Sala θαη κε ηα νπνία ζα θαηαζθεπάζεηε έλα αληίγξαθν ηεο ζπζθεπήο πνπ απηή ρξεζηκνπνίεζε. Έλα επζχγξακκν βξαρίνλα απφ αλνμείδσην ζίδεξν πνπ δηαζέηεη απφ κηα ηξχπα (νπή) ζε θάζε ηνπ άθξν (LEVER ARM). Έλα κηθξφ θνκκάηη μχινπ πνπ δηαζέηεη κηα ζρηζκή ζηε κηα ηνπ πιεπξά Έλα κηθξφ θνκκάηη αλνμείδσην ζίδεξν, ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην θνκκάηη μχινπ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο (LEVER SUPPORT - ππνζηεξηθηηθφ ηνπ βξαρίνλα) Έλα δαθηχιην απφ αλνμείδσην ζίδεξν (STAINLESS STEEL RING) Γχν άγθηζηξα απφ αλνμείδσην ζίδεξν Έλα κηθξφ πιαζηηθφ θηαιίδην (PLASTIC JAR) 8

9 Γχν δηαθνξεηηθέο πηπέηεο (ζηθψληα) Έλα ηξπβιίν (petri dish) Γχν κπνπθαιάθηα κε δείγκαηα λεξνχ Γχν κεγάια θνκκάηηα μχινπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έλα γηα ηε ζηήξημε ηνπ βξαρίνλα θαη έλα γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηξπβιίνπ θαη ηνπ δαθηπιίνπ (WOOD SUPPORT). Με απηά ζα θαηαζθεπάζεηε έλαλ πνιχ απιφ δπγφ κε ηνλ νπνίν ζα πξνζδηνξίζεηε ηελ επηθαλεηαθή ηάζε ζηελ ελφηεηα «πείπαμα επιθανειακήρ ηάζηρ» πνπ ππάξρεη παξαθάησ ζηε ζει 13. Η Hon Sala βξήθε επίζεο ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα ππνινγίζεη ηελ επηθαλεηαθή ηάζε. ην ζρήκα θάησ δεμηά κπνξείηε λα δείηε ηηο ζεκεηψζεηο ηεο θαη ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο. εκεηψζηε φηη ε καχξε πιεπξά ηνπ βξαρίνλα πξέπεη λα βιέπεη πξνο ηα επάλσ, ελψ ε ζρηζκή ζηελ θάησ πιεπξά ππνδεηθλχεη ηε ζέζε ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηήζεηε ην ππνζηεξηθηηθφ ηνπ βξαρίνλα. εκεηψζηε επίζεο φηη φηαλ ζα έρεηε πιένλ ζπλαξκνινγήζεη ηε δηάηαμε, ν δαθηχιηνο ζα αθεζεί πάλσ ζην μχιν ζηήξημεο κφλν κε ην βάξνο ηνπ (ε ζρηζκή ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ βξαρίνλα δε βξίζθεηαη αθξηβψο ζηε κέζε ηνπ). Πξηλ μεθηλήζεηε ηηο κεηξήζεηο ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο ησλ δχν δεηγκάησλ λεξνχ, ρξεηάδεηαη λα ηζνξξνπήζεηε ηε δηάηαμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξνζζέζεηε κηα κηθξή πνζφηεηα λεξνχ (πεξίπνπ 600 µl) ζην πιαζηηθφ θηαιίδην κέρξη λα αλαζεθσζεί ν δαθηχιηνο απφ ην μχιηλν ζηήξηγκα θαη ν βξαρίνλαο λα γίλεη νξηδφληηνο. ην ζεκείν απηφ ε δχλακε πνπ αλπςψλεη ην δαθηχιην («δχλακε ηζνξξνπίαο» = F B ) είλαη ίζε κε ηε κάδα ηνπ δαθηπιίνπ πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο (m.g) (βιέπε εηθφλα ζηα δεμηά). 9

10 ηε ζπλέρεηα ην ηξπβιίν (petri dish) κε ην λεξφ ηνπνζεηείηαη κε πξνζνρή ζην μχιηλν ζηήξηγκα έηζη ψζηε ν δαθηχιηνο λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ. Μεηά θαηεβάζηε πηέδνληαο κε ην ρέξη ην βξαρίνλα κε πξνζνρή έηζη ψζηε ν δαθηχιηνο λα αγγίμεη ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Γηα λα μεπεξάζεηε ηε δχλακε (F) ιφγσ ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο πνπ αζθείηαη ζην δαθηχιην, πξέπεη λα πξνζζέζεηε πξνζεθηηθά θη άιιν λεξφ ζην πιαζηηθφ θηαιίδην γηα λα επαλέιζεη ν βξαρίνλαο ζε νξηδφληηα ζέζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην άζξνηζκα F B + F RELEASE ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα mg+f, θαη έηζη ν δαθηχιηνο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ (βιέπε ηελ εηθφλα B ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα). Γνπιέςηε κε πξνζνρή ηα κηθξνιίηξα θαη ζεκεηψζηε ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πξνζζέζαηε ζην θηαιίδην γηα λα αλπςσζεί ν δαθηχιηνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ (ζεσξήζηε φηη ε ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ίζε κε 1,0 g ml -1 ). Σψξα κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ηε «δχλακε απειεπζέξσζεο» (F RELEASE ), ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε φηη ην βάξνο ηνπ λεξνχ πνπ πξνζζέηνπκε επί ηελ απφζηαζε ηνπ απφ ην ζεκείν ζηήξημεο είλαη ίζν κε ηελ F RELEASE επί ηελ απφζηαζε ηεο απφ ην ζεκείν ζηήξημεο θαη κεηά ηελ επηθαλεηαθή ηάζε (γ)ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ εμίζσζε.. φπνπ r είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ηνπ r 1 θαη ηνπ r 2 πνπ ζα κεηξήζεηε κε ην βεξληέξν θαη ε F RELEASE είλαη ε δχλακε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα απνκαθξπλζεί ν δαθηχιηνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. εκεηψζηε φηη πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε φηη ν βξαρίνλαο δελ είλαη ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζην ππνζηεξηθηηθφ ηνπ. Η δηάηαμε είλαη έλαο απιφο δπγφο θαη ε Hon Sala δηαπηζηψλεη φηη ρξεηάδεηαη λα θαηαιάβεη ην ζθεπηηθφ ηεο ηζνξξνπίαο απηήο πξηλ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο κεηξήζεηο ηεο ηάζεο. Αξγφηεξα ζα πξαγκαηνπνηήζεηε κφλνη ζαο ηα πεηξάκαηα. Θπκήζεθε ακπδξά φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ Βηνινγίαο, είρε δηαβάζεη ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα ζηήξημεο θαη θίλεζεο ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη κε ην πψο ππνινγίδνληαη νη δπλάκεηο ζε απηά. Αλνίγεη έλα αξρείν ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ηξία δηαθνξεηηθά ηέηνηα ζπζηήκαηα ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Γε ζπκάηαη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη γη απηφ πξέπεη λα ηελ βνεζήζεηε. 10

11 ηελ πην πάλσ εηθφλα κπνξείηε λα δείηε έλα παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ βξαρίνλα. Όηαλ ζεθψλεηε θάηη, θξαηάηε ην βάξνο ζην ρέξη ζαο. Η δχλακε πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ζεθψζεηε ή λα θξαηήζεηε ην αληηθείκελν, αζθείηαη απφ ηνπο κχεο ζαο θαη ην ππνκφριην είλαη ε άξζξσζε ηνπ αγθψλα. ηε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο άξζξσζεο ζηα δεμηά, δείρλνληαη νη θαηεπζχλζεηο ησλ δχν δπλάκεσλ πνπ ελεξγνχλ ζην ζχζηεκα. Η κηα είλαη ε δχλακε ηνπ κπφο (FORCE - Μ) θαη ε άιιε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ θξαηάκε (LOAD - L). Σν ππνκφριην (FULCRUM F) είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε θίλεζε πεξηζηξνθή. ην παξάδεηγκα απηφ, είλαη ν αγθψλαο. ην αξρείν ηεο, πεξηγξάθνληαη δχν άιινη ηχπνη αξζξψζεσλ, αιιά δπζηπρψο ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ βάξνπο, ηεο δχλακεο ηνπ κπφο θαζψο θαη ε ζέζε ηνπ ππνκνριίνπ ιείπνπλ. 11

12 Δπώηηζη ηελ παξαπάλσ εηθφλα, βιέπεηε κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ δχν άιισλ αξζξψζεσλ πνπ ε Ηon Sala βξήθε ζην αξρείν ηεο. εκεηψζηε ην ζεκείν πνπ αζθνχληαη ην βάξνο ηνπ θεθαιηνχ, ε αληίδξαζε απφ ην δάπεδν ζην πφδη θαη ε δχλακε ηνπ κπφο θαζψο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε. Δπίζεο ζεκεηψζηε ηε ζέζε ηνπ ππνκνριίνπ (άξζξσζε). ε φια ηα πξνεγνχκελα ρξεζηκνπνηήζηε ηα ίδηα ζχκβνια φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην παξάδεηγκα. Υξεζηκνπνηείζηε ηελ εηθφλα ζην ζεκείν 3.1 ζην θχιιν απαληήζεσλ. Δπώηηζη Η επφκελε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ δπλάκεσλ ζε κηα άξζξσζε. Παξαηεξείζηε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Τπνινγίζηε ηε δχλακε πνπ αζθείηαη απφ ηνλ κπ γηα λα θξαηήζεη έλα θνπηάθη αλαςπθηηθνχ πνπ δπγίδεη 365g γλσξίδνληαο φηη ηα γηλφκελα ηεο θάζε δχλακεο επί ηελ απφζηαζή ηεο απφ ην ππνκφριην είλαη κεηαμχ ηνπο ίζα. εκεηψζηε ηελ απάληεζε ζην ζεκείν 3.2 ηνπ θχιινπ απαληήζεσλ. 12

13 Πείπαμα επιθανειακήρ ηάζηρ Σψξα ζπλαξκνινγήζηε ηε δηάηαμε ηνπ δπγνχ γηα λα θάλεηε ηηο κεηξήζεηο ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο (βι. παξαπάλσ) Η Hon Sala έρεη θέξεη καδί ηεο έλα δείγκα λεξνχ απφ ηνλ πιαλήηε Qeuso θαη ζπλέιιεμε θαη έλα δείγκα λεξνχ απφ ηελ ιίκλε ζηε Γε. Θα ηελ βνεζήζεηε λα κεηξήζεη ηελ επηθαλεηαθή ηάζε ησλ δχν δεηγκάησλ. Γπζηπρψο δε ζπκάηαη πνην απφ ηα δχν κπνπθαιάθηα έρεη λεξφ απφ ηνλ πιαλήηε Qeuso. Σα κπνπθαιάθηα είλαη ζεκεησκέλα κε ηνπο αξηζκνχο 1 θαη 2 (ζα βξείηε δπν κπνπθαιάθηα κε δείγκαηα λεξνχ ηα νπνία έρεη αθήζεη ζηνλ πάγθν). Μεηξήζηε ηελ επηθαλεηαθή ηάζε θαη ησλ δπν δεηγκάησλ λεξνχ. Δπαλαιάβεηε ηελ κέηξεζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο γηα θάζε δείγκα λεξνχ αδεηάδνληαο θάζε θνξά ην θηαιίδην θαη ζηεγλψλνληαο ηνλ δαθηχιην. Μεηά ππνινγίζηε ηνλ κέζν φξν. Μελ μεράζεηε λα ζεκεηψζεηε ηελ θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο γηα ηελ επηθαλεηαθή ηάζε. πκπιεξψζηε ηνλ πίνακα 3.Α ζην θχιιν απαληήζεσλ. Η Hon Sala βξήθε, ζπκθσλψληαο (ειπίδνπκε) κε ηηο απαληήζεηο ζαο, κηα μεθάζαξε δηαθνξά ζηελ επηθαλεηαθή ηάζε ησλ δπν δεηγκάησλ. Τπνζέηνληαο φηη ηα δψα ηνπ πιαλήηε Qeuso δε δηαθέξνπλ απφ εθείλα ηνπ πιαλήηε καο, κπνξεί ηψξα λα εμεγήζεη γηαηί δελ είδε δψα λα ηξέρνπλ ζην λεξφ θαη λα ζεκεηψζεη ζσζηά ηα δχν κπνπθαιάθηα κε ηα δείγκαηα. εκεηψζηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην πίνακα 3.Α ζην θχιιν απαληήζεσλ. Σψξα ςάρλεη λα βξεη εμήγεζε γηα ηε δηαθνξά ζηε βηβιηνζήθε ηνπ δηαζηεκφπινηνπ. Μηα δηαθνξά είλαη φηη ζηνλ Qeuso ην λεξφ πεξηέρεη πεξίπνπ 10% αηζαλφιε ιφγσ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ςαξηψλ πνπ παξάγνπλ αηζαλφιε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνπο κεηαβνιηζκνχ. Βξίζθεη επίζεο φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ ηνπ Qeuso ζε νμπγφλν είλαη πνιχ κηθξή ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε νμπγφλν θαη ηεο πςειήο θαηαλάισζεο νμπγφλνπ απφ φια ηα ςάξηα πνπ δνπλ ζην λεξφ. Δπώηηζη Η Hon Sala πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ηελ παξαγσγή αηζαλφιεο θαη ηα ρακειά επίπεδα νμπγφλνπ). Θα πξέπεη λα ηελ βνεζήζεηε κε ην λα δηαγξάςεηε ηα ιάζε ηνπ θεηκέλνπ ζην θπιιάδην απαληήζεσλ (ζην ζεκείν 3.3). Όηαλ ηειείσζε ηηο κεηξήζεηο ηεο ζην εξγαζηήξην ηνπ δηαζηεκφπινηνπ επέζηξεςε ζηε ιίκλε. Καζψο θαζφηαλ ζηελ αθηνγξακκή, εληφπηζε έλα κηθξφ έληνκν πνπ πεξπαηνχζε ζηελ αθηή. Σν έληνκν θάπνηα ζηηγκή ζηακαηάεη ζηελ αθηή. Η Hon Sala παίξλεη κηα πεπθνβειφλα θαη ηζηκπάεη / ηζηγθιάεη ην κηθξφ έληνκν ψζηε λα κπνξέζεη λα κειεηήζεη ηνλ ηξφπν πνπ θηλεί ηα πφδηα ηνπ, φηαλ πεξπαηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σν έληνκν ηφηε αξρίδεη λα ηξέρεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα κε δηπιάζηα ηαρχηεηα απφ απηή πνπ είρε φηαλ πεξπαηνχζε ζηελ μεξά. Η Hon Sala αηθληδηάδεηαη απφ ηελ μαθληθή απηή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εληφκνπ θαη ηεο πέθηεη ε 13

14 πεχθνβειφλα κέζα ζην λεξφ. Με έθπιεμε βιέπεη ηελ πεπθνβειφλα λα επηπιέεη θαη λα θηλείηαη αξγά πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σν λεξφ είλαη απφιπηα ήξεκν, δελ ππάξρνπλ ξεχκαηα λεξνχ ή αέξα. Βξίζθεη κηα αλαθνξά κε ηελ νλνκαζία «πξνψζεζε Marangoni» ζε έλα επηζηεκνληθφ έγγξαθν απφ Billard & Bruyant αιιά ην ηκήκα ηνπ εγγξάθνπ πνπ πεξηγξάθεη ην κεραληζκφ έρεη δηαγξαθεί. Δπώηηζη Πξέπεη λα βνεζήζεηε ηελ Hon Sala δηαγξάθνληαο ηηο ιάζνο πξνηάζεηο απφ ην θείκελν ζην θέμα 3.4 ζην θχιιν απαληήζεσλ. 14

15 ΘΔΜΑ 4 Σκληπόηηηα νεπού (Water hardness) Σψξα πνπ έρεη φιν ην λεξφ πνπ ρξεηάδεηαη, ππάξρεη αθφκε θάηη πνπ ζέιεη λα θάλεη πξηλ επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηεο. Θα ήζειε λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πήξε. Η Hon Sala γλσξίδεη φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ λεξνχ είλαη νη βαζκνί ηεο ζθιεξφηεηαο ηνπ. Δπεηδή είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ηεο αλαηέζεθε λα εμεηάζεη, ην κειέηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεγάινπ ηαμηδηνχ ηεο. Η ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ θαζνξίδεηαη σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ηφληα αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ. Δπεηδή ε αλάιπζε ηνπ λεξνχ δελ δηαθξίλεη ηα Ca 2+ απφ ηα Mg 2+ θαη επεηδή ε πεξηζζφηεξε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ νθείιεηαη ζηα δπζδηάιπηα αλζξαθηθά άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ καγλεζίνπ, ε ζθιεξφηεηα ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε ζπλνιηθά κέξε αλά εθαηνκκχξην αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ θαηά βάξνο. Φπζηθφ λεξφ κε ζθιεξφηεηα100 κέξε αλά εθαηνκκχξην πεξηέρεη 100 γξακκάξηα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ ζε 1 εθαηνκκχξην γξακκάξηα λεξνχ ή 0,1 γξακκάξην ζε 1 ιίηξν λεξνχ. Πνηα πνζφηεηα Ca 2+ θαη Mg 2+ πεξηέρεη ην λεξφ; Δίλαη ην λεξφ επηθίλδπλν σο πξνο ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ γηα ηελ Hon Sala; Ογκομέηπηζη καηιόνηων αζβεζηίος και μαγνηζίος με EDTA Απαπαίηηηερ σημικέρ γνώζειρ Η Hon Sala θνίηαμε ηηο πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο ηεο ζηε Υεκεία θαη βξήθε φηη ε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εχθνια κε νγθνκέηξεζε κε ην ρεηιηθφ αληηδξαζηήξην EDTA. Απηφ ην αληηδξαζηήξην είλαη έλα αζζελέο νμχ πνπ κπνξεί λα ράζεη ηέζζεξα θαηηφληα πδξνγφλνπ ( Η + ) θαηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ. Ο ζπληαθηηθφο ηνπ ηχπνο είλαη ν παξαθάησ: Οη ζεκεηψζεηο ηεο αλαθέξνπλ :<< Οη ηέζζεξηο φμηλεο ζέζεηο θαη ηα δχν άηνκα αδψηνπ πεξηέρνπλ αζχδεπθηα δεχγε ειεθηξνλίσλ, ψζηε έλα ηφλ EDTA κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ζχκπινθν ζε έμη ζέζεηο κε θάπνην θαηηφλ. Σν ζχκπινθν είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφ θαη πεξηέρεη EDTA θαη θαηηφλ κεηάιινπ ζε αλαινγία mole 1:1. ε κηα νγθνκέηξεζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαηηφλησλ κεηάιινπ, ην EDTA πξνζηίζεηαη θαη ζπλδπάδεηαη πνζνηηθά κε ην 15

16 θαηηφλ ηνπ κεηάιινπ θαη ζρεκαηίδεη ζχκπινθν. Σν ηειηθφ ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο ζπκβαίλεη φηαλ φια ηα θαηηφληα κεηάιινπ αληηδξάζνπλ>>. ε απηφ ην πείξακα ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γλσζηή ζπγθέληξσζε δηαιχκαηνο EDTA γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηε ζθιεξφηεηα αγλψζηνπ δείγκαηνο λεξνχ. Δπεηδή ην EDTA θαη ηα Ca 2+ θαη Mg 2+ είλαη άρξσκα είλαη αλαγθαία ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθνχ δείθηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ ζεκείνπ ηεο νγθνκέηξεζεο. Ο δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε είλαη ην Erichrome Black T, ην νπνίν ζρεκαηίδεη ζηαζεξφ ζχκπινθν MgIn - κε ηα ηφληα καγλεζίνπ ρξψκαηνο θφθθηλνπ θξαζηνχ. Καζφζνλ ην EDTA πξνζηίζεηαη ζπκπινθνπνηεί ηα ειεχζεξα Ca 2+ θαη Mg 2+ αθήλνληαο ην ζχκπινθν MgIn - αλέπαθν κέρξη νπζηαζηηθά φια ηα ειεχζεξα Ca 2+ θαη Mg 2+ λα ζπκπινθνπνηεζνχλ. ε απηφ ην ζεκείν ε ζπγθέληξσζε ηνπ EDTA απμάλεηαη αηζζεηά θαη εθηνπίδεη ηα Mg 2+ απφ ην MgIn -. Ο ειεχζεξνο δείθηεο έρεη ρξψκα κπιε θαη ζε απηφ ην ζεκείν έρνπκε ην ηειηθφ ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο. Η νγθνκέηξεζε εθηειείηαη ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα κε ph =10 βνξηθψλ, ην νπνίν δηαηεξεί ην EDTA (H4Y) θπξίσο ζε εκηεμνπδεηεξσκέλε κνξθή H 2 Y 2-, ε νπνία ζπκπινθνπνηεί ηα ηφληα ηεο ΙΙΑ νκάδαο ηνπ Π.Π. θαη δελ ζπκπινθνπνηεί άιια θαηηφληα φπσο ηα Fe 3+ πνπ βξίζθνληαη ζην λεξφ ζε κηθξέο πνζφηεηεο. 16

17 ΘΔΜΑ 4 Σκληπόηηηα νεπού (Water hardness) Σψξα πνπ έρεη φιν ην λεξφ πνπ ρξεηάδεηαη, ππάξρεη αθφκε θάηη πνπ ζέιεη λα θάλεη πξηλ επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηεο. Θα ήζειε λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πήξε. Η Hon Sala γλσξίδεη φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ λεξνχ είλαη νη βαζκνί ηεο ζθιεξφηεηαο ηνπ. Δπεηδή είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ηεο αλαηέζεθε λα εμεηάζεη, ην κειέηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεγάινπ ηαμηδηνχ ηεο. Η ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ θαζνξίδεηαη σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ηφληα αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ. Δπεηδή ε αλάιπζε ηνπ λεξνχ δελ δηαθξίλεη ηα Ca 2+ απφ ηα Mg 2+ θαη επεηδή ε πεξηζζφηεξε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ νθείιεηαη ζηα δπζδηάιπηα αλζξαθηθά άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ καγλεζίνπ, ε ζθιεξφηεηα ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε ζπλνιηθά κέξε αλά εθαηνκκχξην αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ θαηά βάξνο. Φπζηθφ λεξφ κε ζθιεξφηεηα100 κέξε αλά εθαηνκκχξην πεξηέρεη 100 γξακκάξηα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ ζε 1 εθαηνκκχξην γξακκάξηα λεξνχ ή 0,1 γξακκάξην ζε 1 ιίηξν λεξνχ. Πνηα πνζφηεηα Ca 2+ θαη Mg 2+ πεξηέρεη ην λεξφ; Δίλαη ην λεξφ επηθίλδπλν σο πξνο ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ γηα ηελ Hon Sala; Ογκομέηπηζη καηιόνηων αζβεζηίος και μαγνηζίος με EDTA Απαπαίηηηερ σημικέρ γνώζειρ Η Hon Sala θνίηαμε ηηο πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο ηεο ζηε Υεκεία θαη βξήθε φηη ε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εχθνια κε νγθνκέηξεζε κε ην ρεηιηθφ αληηδξαζηήξην EDTA. Απηφ ην αληηδξαζηήξην είλαη έλα αζζελέο νμχ πνπ κπνξεί λα ράζεη ηέζζεξα θαηηφληα πδξνγφλνπ ( Η + ) θαηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ. Ο ζπληαθηηθφο ηνπ ηχπνο είλαη ν παξαθάησ: Οη ζεκεηψζεηο ηεο αλαθέξνπλ :<< Οη ηέζζεξηο φμηλεο ζέζεηο θαη ηα δχν άηνκα αδψηνπ πεξηέρνπλ αζχδεπθηα δεχγε ειεθηξνλίσλ, ψζηε έλα ηφλ EDTA κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ζχκπινθν ζε έμη ζέζεηο κε θάπνην θαηηφλ. Σν ζχκπινθν είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφ θαη πεξηέρεη EDTA θαη θαηηφλ κεηάιινπ ζε αλαινγία mole 1:1. ε κηα νγθνκέηξεζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαηηφλησλ κεηάιινπ, ην EDTA πξνζηίζεηαη θαη ζπλδπάδεηαη πνζνηηθά κε ην 17

18 θαηηφλ ηνπ κεηάιινπ θαη ζρεκαηίδεη ζχκπινθν. Σν ηειηθφ ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο ζπκβαίλεη φηαλ φια ηα θαηηφληα κεηάιινπ αληηδξάζνπλ>>. ε απηφ ην πείξακα ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γλσζηή ζπγθέληξσζε δηαιχκαηνο EDTA γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηε ζθιεξφηεηα αγλψζηνπ δείγκαηνο λεξνχ. Δπεηδή ην EDTA θαη ηα Ca 2+ θαη Mg 2+ είλαη άρξσκα είλαη αλαγθαία ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθνχ δείθηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ ζεκείνπ ηεο νγθνκέηξεζεο. Ο δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε είλαη ην Erichrome Black T, ην νπνίν ζρεκαηίδεη ζηαζεξφ ζχκπινθν MgIn - κε ηα ηφληα καγλεζίνπ ρξψκαηνο θφθθηλνπ θξαζηνχ. Καζφζνλ ην EDTA πξνζηίζεηαη ζπκπινθνπνηεί ηα ειεχζεξα Ca 2+ θαη Mg 2+ αθήλνληαο ην ζχκπινθν MgIn - αλέπαθν κέρξη νπζηαζηηθά φια ηα ειεχζεξα Ca 2+ θαη Mg 2+ λα ζπκπινθνπνηεζνχλ. ε απηφ ην ζεκείν ε ζπγθέληξσζε ηνπ EDTA απμάλεηαη αηζζεηά θαη εθηνπίδεη ηα Mg 2+ απφ ην MgIn -. Ο ειεχζεξνο δείθηεο έρεη ρξψκα κπιε θαη ζε απηφ ην ζεκείν έρνπκε ην ηειηθφ ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο. Η νγθνκέηξεζε εθηειείηαη ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα κε ph =10 βνξηθψλ, ην νπνίν δηαηεξεί ην EDTA (H4Y) θπξίσο ζε εκηεμνπδεηεξσκέλε κνξθή H 2 Y 2-, ε νπνία ζπκπινθνπνηεί ηα ηφληα ηεο ΙΙΑ νκάδαο ηνπ Π.Π. θαη δελ ζπκπινθνπνηεί άιια θαηηφληα φπσο ηα Fe 3+ πνπ βξίζθνληαη ζην λεξφ ζε κηθξέο πνζφηεηεο. 18

19 Απηφ ην πείξακα πξνυπνζέηεη λα γλσξίδεηο ηηο έλλνηεο ζηνηρεηνκεηξίαο, ζπγθέληξσζεο θαη αξαίσζεο. Πειπαμαηική διαδικαζία Ππώηη ζειπά πειπαμάηων-απιονιζμένα διαλύμαηα αναθοπάρ (Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη ην γέκηζκα ηεο πξνρντδαο ζα γίλεη επίδεημε ζην εξγαζηήξην) Μεηαθέξεηε κε ην ζηθψλην 5 ml απηνληζκέλνπ λεξνχ(de-ionized) ζε 4 θαζαξέο αιιά φρη θαηά αλάγθε ζηεγλέο θσληθέο θηάιεο ησλ 25 ml. Μεηά πξνζζέζηε 0,3, 0,5, 0,7 θαη 1,00 ml αληίζηνηρα δηαιχκαηνο Mg 2+ απφ ηελ πιαζηηθή θηάιε ζηηο 4 νγθνκεηξηέο θηάιεο. ε θάζε νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέζηε 1 ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο βνξηθψλ (ph= 10) θαη κία ζηαγφλα δείθηε Erichrome Black T. Σν αξρηθφ ρξψκα ηνπ δηαιχκαηνο ζα είλαη βαζχ θφθθηλν θαη ην ηειηθφ ζεκείν ζα είλαη κνβ.( ζπγθξίλεηε ην κε ην δείγκα πνπ ζαο δίλεηαη). Γεκίζηε ηε κηθξνπξνρντδα κε δηάιπκα EDTA, ξπζκίζηε ζην κεδέλ θαη νγθνκεηξήζηε πνιχ αξγά ην πξψην δηάιπκα. εκεηψζηε ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο EDTA πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κέρξη ην ηειηθφ ζεκείν. Ξαλαγεκίζηε ηελ κηθξνπξνρντδα θαη επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ηα άιια ηξία δηαιχκαηα. Βεβαησζείηε φηη δηαβάδεηε ηελ έλδεημε ηεο κηθξνπξνρντδαο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Αλ θάηη πάεη ιάζνο επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάιπκα. Μεηαθέξεηε φιεο ηηο κεηξήζεηο ζηνλ πίλαθα 4.Α ζην θχιιν απαληήζεσλ. Πξνζδηνξηζκφο ζθιεξφηεηαο ζε δείγκαηα θπζηθνχ λεξνχ Γείγμαηα για ηη μέηπηζη ηηρ ζκληπόηηηαρ ηος νεπού ζηον πλανήηη Γη. αο έρεη δνζεί δείγκα λεξνχ γηα κέηξεζε ηεο ζθιεξφηεηαο. Η κέηξεζε ηεο ζθιεξφηεηαο γίλεηαη αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο ην απηνληζκέλν λεξφ(de-ionized). Γεύηεπη ζειπά πειπαμάηων νεπό ηος πλανήηη Γη Μεηαθέξεηε κε ην ζηθψλην 5,00 ml λεξνχ ηεο Γεο κέζα ζε κία θαζαξή αιιά φρη απαξαίηεηα ζηεγλή θσληθή θηάιε ησλ 25ml. Μεηά πξνζζέζηε 0,3, 0,5, 0,7 θαη 1,00 ml αληίζηνηρα δηαιχκαηνο Mg 2+ απφ ηελ πιαζηηθή θηάιε ζηηο 4 νγθνκεηξηέο θηάιεο. ε θάζε νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέζηε 1 ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο βνξηθψλ (ph= 10) θαη κία ζηαγφλα δείθηε Erichrome Black T. 19

20 Σν αξρηθφ ρξψκα ηνπ δηαιχκαηνο ζα είλαη βαζχ θφθθηλν θαη ην ηειηθφ ζεκείν ζα είλαη κνβ.( ζπγθξίλεηε ην κε ην δείγκα πνπ ζαο δίλεηαη). Γεκίζηε ηε κηθξνπξνρντδα κε δηάιπκα EDTA, ξπζκίζηε ζην κεδέλ θαη νγθνκεηξήζηε πνιχ αξγά ην πξψην δηάιπκα. εκεηψζηε ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο EDTA πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κέρξη ην ηειηθφ ζεκείν. Ξαλαγεκίζηε ηελ κηθξνπξνρντδα θαη επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ηα άιια ηξία δηαιχκαηα. Βεβαησζείηε φηη δηαβάδεηε ηελ έλδεημε ηεο κηθξνπξνρντδαο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Αλ θάηη πάεη ιάζνο επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάιπκα. Μεηαθέξεηε φιεο ηηο κεηξήζεηο ζηνλ πίλαθα 4.Α ζην θχιιν απαληήζεσλ. Πποζδιοπιζμόρ ηηρ ζκληπόηηηαρ Υξεζηκνπνηήζηε ην ραξηί κηιηκεηξέ γηα λα ραξάμεηε δχν γξαθηθέο παξαζηάζεηο Να ραξάμεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ φγθνπ ηνπ EDTA (ζε ml) ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο Mg 2+ πνπ πξνζηέζεθε. Α) Γηα ην απηνληζκέλν λεξφ Β) Γηα ην θπζηθφ λεξφ Να ραξάμεηε ηηο δχν γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζην ίδην δηάγξακκα ( ζην ίδην ραξηί) Πξνζδηνξίζηε απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ( θαη απφ ηνλ πίλαθα 4 Α ηνπ θχιινπ απαληήζεσλ) ηε δηαθνξά (Γ) κεηαμχ ησλ δηαιπκάησλ ηνπ θπζηθνχ λεξνχ θαη ηνπ απηνληζκέλνπ. Δπεηδή ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο EDTA είλαη γλσζηή θαη είλαη 5mmol/L ε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ην απνηέιεζκα ηεο δηαθνξάο (Γ) ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ. Σψξα κπνξείηε λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο 4.1 κέρξη 4.4 ηνπ θχιινπ απαληήζεσλ. Σέινο απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο 4.5 κέρξη 4.7 ηνπ θχιινπ απαληήζεσλ 20

21 Η απνζηνιή πξαγκαηνπνηήζεθε Σψξα ε Hon Sala νινθιήξσζε ηελ απνζηνιή ηεο. Πξηλ θχγεη ζέιεη λα έρεη κηα σξαία εηθφλα απφ ην ηνπίν. Αξρίδεη λα ζθαξθαιψλεη ζην βνπλφ πνπ είλαη έλα πνιχ ςειφ θαη βιέπεη φηη ε θνξπθή ηνπ είλαη θάηαζπξε. << Αλαξσηηέκαη ηη είλαη φιν απηφ ην άζπξν;>> ζθέπηεηαη.<< Απφ εδψ κνηάδεη ζαλ θξέκα ζαληηγχ>>. Όηαλ ηειηθά θηάλεη ζηελ θνξπθή θαηαιαβαίλεη φηη ην άζπξν πιηθφ δελ είλαη ζαληηγχ. Όηαλ ην δνθηκάδεη απηφ ιηψλεη θαη θαηαιαβαίλεη φηη είλαη παγσκέλν λεξφ. <<Οπάνπ>> θσλάδεη. Κξπψλεη κεηά ην πνιχ πεξπάηεκα θαη απνθαζίδεη λα θηηάμεη έλα δεζηφ θιηηδάλη κε λεξφ ρξεζηκνπνηψληαο έλα γθαδάθη πνπ έρεη θέξεη καδί ηεο. Δπωηήζειρ Σν ζεκείν βξαζκνχ ηνπ λεξνχ είλαη 100 ⁰C ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Η Hon Sala είλαη ηψξα ζε έλα πνιχ ςειφ βνπλφ. Θα έρεη απηφ θάπνηα επίδξαζε ζηε ζεξκνθξαζία πνπ βξάδεη ην λεξφ; Α) Όρη, ην λεξφ ζα βξάδεη πάιη ζηνπο 100 ⁰C αθξηβψο. Β) Ναη, ην λεξφ ζα βξάδεη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 100 ⁰C. Γ) Ναη, ην λεξφ ζα βξάδεη ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 100 ⁰C. Γ) Δμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία πάλσ ζην βνπλφ. Αλ ε ζεξκνθξαζία ζην βνπλφ είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ηφηε ην ζεκείν βξαζκνχ ηνπ λεξνχ ζα δηαθέξεη αθξηβψο φζε απηή ε δηαθνξά. Δ) Δμαξηάηαη απφ ηελ πγξαζία ζην βνπλφ: Αλ πγξαζία ζην βνπλφ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ πγξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ηφηε ην ζεκείν βξαζκνχ επίζεο ζα δηαθέξεη. Μεηαθέξεηε ηελ απάληεζε ζαο ζην πιαίζην 4.8 ηνπ θχιινπ απαληήζεσλ. ΤΠΟΓΡΑΦΣΔ ΣΟ ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΚΑΙ ΓΧΣΔ ΣΟ ΣΟΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 21

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο Παξάξηεκα Υαλίσλ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο. Πηπρηαθή εξγαζία: Δηζεγεηήο: ΠΔΣΡΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο Παξάξηεκα Υαλίσλ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο. Πηπρηαθή εξγαζία: Δηζεγεηήο: ΠΔΣΡΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο Παξάξηεκα Υαλίσλ Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Πηπρηαθή εξγαζία: Δηζεγεηήο: ΠΔΣΡΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Φνηηεηέο: ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΡΖΣΖ 2010 Λέηδεξ 2 Άιια βηβιία βηβιηνζήθε ηεο Lucent

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σθνπόο Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ειηθνεηδώλ δνκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο.

Σθνπόο Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ειηθνεηδώλ δνκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο. Σει. 1 από 7 Πεξίζιαζε πνπ νθείιεηαη ζε Ειηθνεηδή Δνκή (Σύλνιν κνλάδσλ: 10) Εηζαγωγή Η εηθόλα ηεο πεξίζιαζεο ησλ αθηίλσλ Χ από ην DNA (Δηθ. 1) πνπ ιήθζεθε ζην εξγαζηήξην ηεο Rosalind Franklin, γλσζηή σο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Φνηηήηξηα: Ρσκαιέα Ρεληδή Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Νίθνο Σζάληαο Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ 1 Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα