: « » & : ,00 & ( ) :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": « » & : 1.000.000,00 & ( ) : 085 2013 08500068"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «Ενίσχυση της αντιολισθηρότητας οδοστρωµάτων οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής µε τη µέθοδο της σφαιριδιοβολής» ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α) ΣΑΕΠ 085 Κωδικός Έργου 2013ΕΠ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Ε. Σ. Υ. ) ΠΑΛΛΗΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Ε.Σ.Υ Ενίσχυση Αντιολισθηρότητας Οδοστρωµάτων Οδικού ικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΡΘΡΟ 1 Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΆΡΘΡΟ 2 Ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 3 ΆΡΘΡΟ 3 Ο : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 ΆΡΘΡΟ 4 Ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΆΡΘΡΟ 5 Ο : ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 6 Ο : ΜΕΛΕΤΕΣ... 7 ΆΡΘΡΟ 7 Ο : ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 8 Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ... 7 ΆΡΘΡΟ 9 Ο : ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΆΡΘΡΟ 10 Ο : ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΆΡΘΡΟ 11 Ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΆΡΘΡΟ 12 Ο : ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 13 Ο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑ ΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 14 O : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω ΆΡΘΡΟ 15 O : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΆΡΘΡΟ 16 Ο : ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.35 ΆΡΘΡΟ 17 Ο : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 18 Ο : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟMΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΆΡΘΡΟ 19 Ο : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΆΡΘΡΟ 20 Ο : ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Σελ 2

3 Άρθρο 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συµπληρώνονται µε τους όρους των λοιπών Τευχών ηµοπράτησης (Τ..). 1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η εργολαβία αυτή έχει σαν αντικείµενο την ενίσχυση της αντιολισθηρότητας υφισταµένων ασφαλτικών ταπήτων σε τµήµατα οδικού δικτύου αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής µε την µέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting), καθώς επίσης και την επαναδιαγράµµισή τους. Οι εργασίες περιλαµβάνουν: I. Βελτίωση αντιoλισθηρότητας του ασφαλτοτάπητα δια της εφαρµογής της µεθόδου αδροποίησης (RETEXTURING) µε σφαιριδιοβολή. II. Η εν λόγω µέθοδος εφαρµόζεται µε ειδικό µηχάνηµα το οποίο εκτοξεύει µε µεγάλη ταχύτητα µικροσκοπικές χαλύβδινες σφαίρες στο οδόστρωµα µε αποτέλεσµα, να δηµιουργεί αδρή επιφάνεια της ασφάλτου αυξάνοντας την αντιολισθηρότητα σε πολύ µεγάλο βαθµό. Ήδη αυτή η µέθοδος περιλαµβάνεται στο τιµολόγιο και στην εγκύκλιο 34 ( 11γ/ο/14/ ) του υπουργείου Υ.ΜΕ. Ι/Γ.Γ..Ε. III. Με την ανωτέρω εφαρµογή γίνεται ταυτόχρονα και η αφαίρεση της υπάρχουσας διαγράµµισης. IV. Επαναδιαγράµµιση της οδού µε χρώµα θερµοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό στα σηµαντικά από κυκλοφοριακή άποψη οδικά τµήµατα και σε δευτερεύουσες µόνο περιπτώσεις (ζέβρες, συµβολές κάθετων οδών κλπ) µε ακρυλικό ή αλκυδϊικό. Η µέθοδος της «σφαιριδιοβολής» είναι µία διαδικασία η οποία δίνει την δυνατότητα επανάκτησης της αντιολισθηρότητας των οδών. Η αδροποίηση στους δρόµους ή τµήµατά τους που καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή, θα γίνεται µε προγράµµατα ή ειδικές εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας κατά την διάρκεια της εργολαβίας. Ειδικά, και µετά από έγγραφη έγκριση από την Προϊσταµένη Αρχή ( /νση Τεχνικών Έργων, τµήµα Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων), µπορεί να διαταχθεί ο ανάδοχος να εκτελέσει εργασίες σε δρόµους και λεωφόρους που δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής αλλά που συνδέονται λειτουργικά µε τα δίκτυα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και που υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν να εκτελεστούν ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής των δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.» καθώς και λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 2 ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΑ Με τον όρο Σύµβαση νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση των µελετών, την εκτέλεση των συµπληρωµατικών ερευνών και την εκτέλεση όλων των κατασκευών του έργου που περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαµβανοµένων όλων των δευτερευόντων και λοιπών συναφών έργων και επιπλέον περιλαµβανοµένου και του εξοπλισµού τους, καθώς και της συντήρησής τους, όλων αυτών µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου. Οι όροι Σύµβαση, Σύµβαση Πραγµατοποίησης του Έργου και Εργολαβικό Συµφωνητικό χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Ν. 3669/08 και σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της ιακήρυξης Η Σύµβαση συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα Συµβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη ιακήρυξη Στοιχεία για την υπογραφή της σύµβασης. Κατά την υπογραφή της σύµβασης επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για θεώρηση και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία: Σελ 3

4 1. Την εγγύηση για την καλή εκτέλεση σύµφωνα µε το άρθρο 2.3 της παρούσης. 2. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 της παρούσης. 3. Το Οργανόγραµµα του προσωπικού των γραφείων του και τον αντίκλητο σύµφωνα µε το άρθρο Τον Προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου σύµφωνα µε το άρθρο , και Έγγραφο ορισµού εκπροσώπου του αναδόχου για την υπογραφή της σύµβασης σε περίπτωση Κ/Ξ. 2.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Συµβατικό Αντικείµενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύµβαση και τα αναπόσπαστα Συµβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι παρακάτω: 1. Η πραγµατοποίηση όλων των κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισµών κλπ που περιλαµβάνονται στα τεύχη δηµοπράτησης 2. Η συντήρηση του Έργου µε µέριµνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης. Η εκπόνηση των µελετών και διαδικασιών για την συντήρηση του Έργου. 3. Η χρηµατοδότηση του Έργου, ανάλογα µε τις ανάγκες του, για τα ενδιάµεσα διαστήµατα, εν όψει των περιοδικών πληρωµών εκ µέρους του ΚτΕ, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπονται τµηµατικές πληρωµές κλπ. 4. Το κόστος των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας. 2.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης άρθρο 35 του Ν. 3669/08 και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύµβασης Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και να καταθέσει εγγύηση από πιστωτικό ίδρυµα για την καλή εκτέλεση γραµµένη στα Ελληνικά ή τουλάχιστον συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα ικηγόρου). Το ποσοστό της εγγύησης (σύµφωνα µε το άρθρο Αρθρο 4 του Ν.3263/04) ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας (µη περιλαµβανοµένης της πρόβλεψης για αναθεώρηση και τη δαπάνη του Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό τεκµαρτής έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου 12%, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 2 του άρθρο 35 του Ν. 3669/08,όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 4146/ ιευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή εν ελλείψει τοιούτου από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο : 1. Στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στα Τεύχη ηµοπράτησης και λοιπές απαιτήσεις της παρ. 6 του άρθρου 53 του Ν. 3669/ Σε ασφαλιστικές εταιρείες, είτε ασφάλισης προσωπικού, ή σε εταιρείες που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια του άρθρου 12 της παρούσας Ε.Σ.Υ. Άρθρο 3 ο : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από τις πιστώσεις του ενάριθµου έργου : 2013ΕΠ , της ΣΑΕΠ085, του Π..Ε, προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής. 3.2 Αρχικό οικονοµικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το ποσό της Συνολικής απάνης Έργου κατά την προσφορά (Σ Ε), αυξηµένο κατά το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών, απολογιστικών και προµηθειών, τη δαπάνη αναθεώρησης και τη δαπάνη Φ.Π.Α., όπως θα προκύψουν µετά τον επανυπολογισµό τους κατά την υπογραφή της σύµβασης (αρθ.1 παρ.13 Ν.2229/94). 3.3 Τιµές µονάδος εργασιών είναι οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης της Υπηρεσίας µειωµένες κατά την έκπτωση που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο. Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ. είναι 18% και δεν περιέχεται στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου της Μελέτης. Άρθρο 4 ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Συνολική προθεσµία για να περαιωθεί το έργο ορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την ηµέρα που θα υπογραφεί η σύµβαση. Μέσα στη συνολική αυτή προθεσµία πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες για την Σελ 4

5 κατασκευή του έργου σύµφωνα µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Στη συνολική προθεσµία συµπεριλαµβάνονται και οι προθεσµίες για την έγκριση των µελετών που τυχόν θα απαιτηθούν. Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4070/ Τα προγράµµατα αυτά θα τάσσουν στο πλαίσιο της ολικής προθεσµίας περαιώσεως του έργου προθεσµίες εκτελέσεως των εργασιών τους που θα αποτελούν ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου. Πάντως οι χορηγούµενες ανά πρόγραµµα εργασίες θα είναι ανάλογες του χρόνου περαιώσεως του έργου καθώς και του συνολικού οικονοµικού αντικειµένου αυτού. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης τµηµατικής προθεσµίας που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, θα επιβάλλεται σ αυτόν ποινική ρήτρα σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08. Ειδικά η αποµάκρυνση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής ή των πλεοναζόντων προϊόντων που προέρχονται από την εφαρµογή της µεθόδου της σφαιριδιοβολής στο πλησιέστερο από το έργο µέρος που επιτρέπει η Αστυνοµία καθώς και η επανεπίχωση των τάφρων πρέπει να γίνονται εντός δύο (2) ηµερών από την εκσκαφή θεµελίων (βάσεων) και τάφρων (χανδάκων). Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας (των δύο ηµερών) θα επιβάλλεται στον ανάδοχο, χωρίς άλλη προειδοποίηση ποινική ρήτρα εκατόν εξήντα (160) ευρώ ηµερησίως, µέχρι την αποπεράτωση των πιο πάνω εργασιών. Ειδικά για εργασίες που απαιτούν άµεση επέµβαση για την αποφυγή ατυχηµάτων, η /νουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα µε έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση της, πέραν των προγραµµάτων, να δίνει εντολή στον ανάδοχο για την άµεση εκτέλεση των εργασιών αυτών. Με τον όρο έγγραφη ειδοποίηση νοείται και µε ενηµέρωση µέσω του ηµερολογίου του έργου. Κάθε προφορική εντολή επιβεβαιώνεται µέσα σε δύο µέρες µε εγγραφή σε ειδικό διπλότυπο έγγραφο, που το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον ανάδοχο, που υπογράφει στο άλλο που µένει στο στέλεχος που κρατάει η Υπηρεσία. Οι προθεσµίες που ορίζονται στην παράγραφο αυτή µετριούνται σε εργάσιµες ηµέρες. Στο πλαίσιο της συνολικής προθεσµίας περάτωσης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εξής επί µέρους εργασίες και δραστηριότητες στις ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες (µε αφετηρία την υπογραφή της σύµβασης) : α. Υποβολή Χρονοδιαγράµµατος του έργου εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών (αποκλειστική τµηµατική προθεσµία). β. Υποβολή των οριστικών ασφαλιστικών συµβάσεων του άρθρου 12 της παρούσας ΕΣΥ (αν κατά την υπογραφή της Σύµβασης υποβλήθηκε µόνο το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών (ενδεικτική τµηµατική προθεσµία). γ. Υποβολή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών (αποκλειστική τµηµατική προθεσµία). δ. Υποβολή ΣΑΥ και ΦΑΥ Έργου εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών (αποκλειστική τµηµατική προθεσµία) Παράταση προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο µε δικαιολογία την άγνοια των φυσικών συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προµήθειας υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, των δυσχερειών για τη µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής ή αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την Ελληνική ή/ και ξένη Βιοµηχανία Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς του να έχει συνεκτιµήσει τους χρόνους που απαιτούνται : α. Για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων που τυχόν θα εισάγει από το εξωτερικό. β. Για τις εγκρίσεις µελετών κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών Προκειµένου να τηρηθούν οι οριζόµενες προθεσµίες ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του και θα προβλέπει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή και τρίτη βάρδια αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια µε ή χωρίς υπερωρίες καθώς και τη δυνατότητα εργασίας σε µέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από τµηµατική παύση, υπερωριακή ή νυχτερινή εργασία ή εργασία σε ηµέρες αργίας και εορτών, θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καµιά απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση ή σε µέρες αργίας και εορτών θα εκδοθούν µε µέριµνα και έξοδα του αναδόχου ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Για κάθε µέρα που θα καθυστερήσει ο εργολάβος, από υπαιτιότητα δική του να τελειώσει το έργο πέρα από τη συνολική προθεσµία, που ορίζεται στη παρ Θα επιβάλλεται σ' αυτόν ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08. Σελ 5

6 Για κάθε µέρα υπέρβασης στις αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες, που ορίζονται στην παρ , για την οποία υπαίτιος είναι ο ανάδοχος, θα επιβάλλεται σ' αυτόν ποινική ρήτρα εκατόν εξήντα (160) ευρώ, που στο σύνολο τους δε θα υπερβαίνουν το 3% του συµβατικού ποσού, σύµφωνα µε την παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/ Ειδικά οι ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλούνται. Άρθρο 5 ο : ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3669/08 και υποβάλει στην /νουσα Υπηρεσία εντός (15) δέκα πέντε ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης πρόγραµµα της όλης κατασκευής του έργου, στο οποίο θα τηρούνται η συνολική προθεσµία και οι τυχόν προβλεπόµενες τµηµατικές (αποκλειστικές και ενδεικτικές) προθεσµίες. 5.2 Το πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) θα περιλαµβάνει: Λεπτοµερειακή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου, µε διάκρισή τους σε δραστηριότητες µε ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες µε ευθύνη της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίµηση ή υπολογισµό της διάρκειας που φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας Πλήρη αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα µε ανάλυση της, κατά µονάδα χρόνου, παραγωγικής κατασκευαστικής του δυνατότητας για τις εργασίες του Τιµολογίου, ή και τις προεργασίες (που δεν προβλέπονται στο Τιµολόγιο). 5.3 Η διάρκεια των δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 5.4 Με βάση την παραπάνω µεθοδολογία θα υπολογισθούν οι απαιτούµενοι χρόνοι κατά δραστηριότητα και θα υποβληθούν από τον ανάδοχο τα παρακάτω: α. Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούµενα, µε αναφορά στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας στο οποίο επί πλέον θα απεικονίζονται ποσότητες και δαπάνες ανά µήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των προβλεπόµενων δαπανών για εργασίες ανά µήνα. β. Πρόγραµµα µε µορφή σχηµατικής κάτοψης. γ. Πίνακα κατ είδος εργασίας συνοπτικά (πχ. εκσκαφές, καλωδιώσεις, ιστοί, πίλαρ κλπ. ανάλογα µε τη φύση και κατηγορία του έργου) των προς εκτέλεση ανά µήνα ποσοτήτων εργασιών και µηνιαίας προβλεπόµενης απορρόφησης πιστώσεων για το σύνολο του έργου (θα περιλαµβάνει εργασίες Ο.Ε. Γ.Ε., µελέτες προβλεπόµενη αναθεώρηση, προκαταβολές, αποσβέσεις, Φ.Π.Α. κλπ.) Στον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συµπλήρωση ποσοτήτων εργασιών και δαπανών που θα εκτελούνται κάθε µήνα και θα συµπληρώνονται µετά την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριµένου µηνός. δ. Πίνακας απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού και χρονοδιάγραµµα απασχόλησής του στο έργο. ε. Πίνακας διαθέσιµου µηχανικού εξοπλισµού και τις αποδόσεις του κάθε µηχανήµατος. στ. Τεχνική έκθεση που θα τεκµηριώνει τα παραπάνω. 5.5 Επισηµαίνεται ότι οι τυχόν τµηµατικές και συνολικές προθεσµίες εκτέλεσης του έργου θα παρθούν σαν υποχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες από τους οποίους θα περάσει το διάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης των παραπάνω παραγράφων. 5.6 Μετά την υποβολή του προγράµµατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, ή όπως θα το τροποποιήσει, µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υποβολή του προγράµµατος. Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών συνεπάγεται την αποδοχή του προγράµµατος του αναδόχου. 5.7 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την δεκάτη (10η) µέρα από την υποβολή για έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθµό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον Ανάδοχο. 5.8 Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του χρονοδιαγράµµατος που όπως θα διαµορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να Σελ 6

7 υποβάλει στην Υπηρεσία διµηνιαία έκθεση προόδου στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων. 5.9 Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την συνυποβολή µαζί µε τα προηγούµενα και άλλων στοιχείων (όπως πχ. διαγράµµατα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί µέρους έργων µε έγχρωµες ενδείξεις του µέρους που εκτελέσθηκε κλπ.) που είναι επιβοηθητικά για να σχηµατισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα µε τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του αντικειµένου) θα συντάσσεται η νέα ή νέο προσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και υποβάλει το οργανόγραµµα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 46 του Ν. 3669/08. Αρθρο 6 ο : ΜΕΛΕΤΕΣ εν προβλέπεται να εκπονηθούν µελέτες από τον ανάδοχο για την υπόψη εργολαβία. Άρθρο 7 ο : ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ. Για την κατασκευή του έργου του θέµατος δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Άρθρο 8 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Όσο θα κατασκευάζονται τα έργα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει επακριβώς, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, όλα όσα καθορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 3669/08 και ακόµα ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να διατηρεί την κυκλοφορία ελεύθερη και να αποκαταστήσει τις προσβάσεις προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες, που θίγονται από τα έργα. 8.2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες εργασίες και υπηρεσίες, που παρέχονται από αυτόν σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις των σχετικών άρθρων της παρούσας ΕΣΥ και των λοιπών συµβατικών Τευχών: Η σύναψη των απαιτουµένων ασφαλιστικών καλύψεων και η παροχή των απαιτουµένων εγγυήσεων. Η διενέργεια των απαιτουµένων συµπληρωµατικών ερευνών και αποτυπώσεων και η υποβολή των απαιτουµένων στοιχείων. Η κατάρτιση των απαιτουµένων συµπληρωµατικών µελετών & η υποβολή των απαιτουµένων στοιχείων. Η διενέργεια των απαιτουµένων οκιµών και Ελέγχων και η εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας. Ο συντονισµός των θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας. Η συντήρηση του έργου καθόλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης. Η κατάρτιση του Μητρώου του Έργου, όπως κατασκευάστηκε. Η προµήθεια των απαιτουµένων προτύπων, τεχνικών οδηγιών και κανονισµών, σε δύο αντίγραφα για όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. για τα εργοτάξια και την Υπηρεσία / Τµήµα Προγραµµατισµού. Ο καθορισµός και η σύνταξη µελετών προσωρινών έργων Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση στη θέση που θα υποδειχθεί από την ιευθύνουσα Υπηρεσία, πινακίδας ενδεικτικής του εκτελουµένου έργου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της εν λόγω Υπηρεσίας. Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησής της βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου. Σε περίπτωση µη τοποθέτησης της Πινακίδας στην προθεσµία αυτή, η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτησή της γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. Σελ 7

8 8.2.3 Φωτογραφίες-Βιντεοσκόπηση. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος (χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση) να φωτογραφίζει το έργο στις διάφορες χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι ψηφιακές έγχρωµες και θα εκτυπώνονται σε διαστάσεις 18Χ24 εκ. Θα παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα µαζί µε δισκέτα ή CD σε ψηφιακή µορφή, στην ιευθύνουσα Υπηρεσία. Για κάθε εργασία νέας εγκατάστασης και αποκατάστασης, προκειµένου αυτή να πιστοποιηθεί στα πλαίσια του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία φωτογραφίες σε ηλεκτρονική µορφή, ως ανωτέρω, πριν την επέµβασή του και µετά την επέµβαση του, στις οποίες θα εµφανίζεται καθαρά το προς πιστοποίηση αντικείµενο (χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση). Επίσης ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση καθ όλη τη διάρκεια του έργου για τη λήψη βιντεοσκόπησης που θα απεικονίζει την εξέλιξη των εργασιών από την αρχή έως το τέλος της εργολαβίας Σε περίπτωση εκτέλεσης τοµών σε πεζοδρόµια, οδοστρώµατα ή νησίδες σε ήµους όπου η έκδοση άδειας για την πραγµατοποίηση των τοµών χορηγείται από τους ήµους, ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προµηθευτεί τη σχετική άδεια από τον αντίστοιχο ήµο καταθέτοντας, αν απαιτηθεί, ανάλογη προς την αξία των εργασιών εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και να ενεργήσει έγκαιρα ώστε να µην προκύπτει καµία σχετική καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεταβαίνει, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, οποιασδήποτε ηµέρας (συµπεριλαµβανοµένων Κυριακών και αργιών), µετά από τηλεφωνική ειδοποίηση εντεταλµένου υπαλλήλου της Υπηρεσίας επίβλεψης, προκειµένου να αποτραπεί η πρόκληση ατυχήµατος. 8.3 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει διερευνήσει πλήρως : α. Την περιοχή του έργου. β. Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και ιεθνώς. γ. Την ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας υλικών, µηχανικού εξοπλισµού. δ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. ε. Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από Οργανισµούς (π.χ. ΕΗ, ΟΤΕ κλπ), Τοπικές Αρχές κλπ. ζ. Τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήµατα εξασφάλισης της κυκλοφορίας. η. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων µε τον σκοπό να καταστούν πλήρως ενήµεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης. Επίσης να εκτιµήσουν µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαµόρφωση της Προσφοράς τους Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσµατα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων, κλπ., που έγιναν, ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τυχόν αγωγοί Ο. Κ. Ω., τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζοµένων για ενηµέρωση τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως απλό βοήθηµα. Αφήνεται πάντως στην κρίση του Αναδόχου να αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά ή και να προβεί µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που του διατέθηκαν Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες µε επισκέψεις επί τόπου του έργου και µελέτη των γεωτεχνικών συνθηκών ακόµη και µε γεωλογική µελέτη, γεωτρήσεις ή / και µε διερευνητικά φρέατα που εκτέλεσε ο ίδιος, εφόσον έκρινε αυτά αναγκαία Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις λάβει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών, την προµήθεια κάθε είδους υλικών, συσκευών, οργάνων, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού Σελ 8

9 εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση. 8.4 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣH ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης (και οι διαγωνιζόµενοι κατά την φάση του διαγωνισµού), να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες κλπ, προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 8.5 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Επειδή υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων και ανάλογα µε το είδος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τοµές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας Αν κατά τις ερευνητικές τοµές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων - οποιασδήποτε ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της αρµόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, επισηµαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και µε τη συµµετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και µέσα και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρηµάτων ανεξάρτητα είδους των ανήκει στο Ελληνικό ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νοµοθεσία. 8.6 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούµενα για το έργο καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για την χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη χρησιµοποίηση υλικών, ή µεθόδων, ή µελετών, ή µηχανηµάτων κλπ. που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις : α. Ο ΚτΕ δικαιούται µε µονοµερή ενέργεια του να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. β. Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη. 8.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή παραλείψεις ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, των υπεργολάβων, ή/και του προσωπικού του, ή στην ύπαρξη του έργου καθ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι και την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης. 8.8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους Σελ 9

10 εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ιατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ιακήρυξης ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Σ.Υ. των Τ.Π. και των λοιπών Τευχών ηµοπράτησης Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων) 8.9 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΚΡΑΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κλπ Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ αναλογία και για τις οδούς που θα χρησιµοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές µεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης υποδοµής των κλπ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι δαπάνες και οι αµοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανοιγµένα στις τιµές Προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης τα παρακάτω: α. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις σύµφωνα µε όσο αναφέρθηκαν παραπάνω. β. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. Επίσης οι τυχόν δαπάνες µίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή αυτών των εργοταξιακών δρόµων, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης του τοπίου των δρόµων αυτών µετά την κατασκευή του έργου. ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά δέσµευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καµιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενης µε οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους ο δε Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει την τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. στις δεδοµένες τοπικές συνθήκες προκειµένου να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καµιά αποζηµίωση. γ. Η συνεχής συνδροµή και η παροχή όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων/ εξυπηρετήσεων, χωρίς αποζηµίωση, στην οµάδα που θα ορίσει η υπηρεσία για τη λήψη µετρήσεων. Η συνδροµή αυτή του Αναδόχου θα είναι συνεχής καθ όλη τη διάρκεια του έργου. δ. Οι δαπάνες των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας Ε.Σ.Υ. ε. Για τη θέση των εγκαταστάσεων σε κατάσταση λειτουργίας απαιτείται να εκδοθούν οι σχετικές άδειες λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας και οι παροχές ρεύµατος από τη ΕΗ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και να ενεργήσει έγκαιρα ώστε να µην προκύπτει καµία σχετική καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους για την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους έργων, όπως οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, την διάρκεια Σελ 10

11 αυτής, ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο). ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράµµατος, ή καταβολή αποζηµίωσης σχετιζόµενα µε τέτοια προβλήµατα, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κλπ. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών Ανάλογα µε την παραπάνω παράγραφο ισχύουν και για τους χώρους προσωρινής απόθεσης υλικών κάθε είδους (αδρανή, φυτικές γαίες σε αναµονή για την τελική τοποθέτησή τους κ.λ.π.), καθώς και τελικής απόθεσης υλικών, τους δανειοθαλάµους ή τα λατοµεία του έργου. Τα υλικά που θα προκύψουν από καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις κλπ., θα αποµακρυνθούν από τον ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, σε χώρους που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ο ελεύθερος χώρος της κοίτης του ποταµού ως χώρος απόθεσης καθαιρέσεων ή κατεδαφίσεων Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης και µε τα Κατασκευαστικά Σχέδια που θα εκπονήσει ο ίδιος και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία Σχετικά µε ζηµιές που θα παρουσιασθούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου, όλα όσα καθορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 3669/08 και στο άρθρο 12 της παρούσας Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά µε το έργο, ή κάποιο τµήµα του έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρµόδιων προσώπων που δεν είναι εφοδιασµένα µε έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας Επίσης στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται και όλα τα προσωρινά έργα που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τις τεχνικές προδιαγραφές. Άρθρο 9 ο : ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 176 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 135 του Ν. 4070/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, το Πρόγραµµα Ποιότητας που έχει εφαρµογή στο έργο, για έλεγχο, σχολιασµό και έγκριση, η οποία θα πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από της υποβολής του. Τα εγκεκριµένα έγγραφα του Προγράµµατος Ποιότητας θα αποτελούν τα ελεγχόµενα έγγραφα ποιότητας τα οποία ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση. Αυτό θα περιλαµβάνει µε λεπτοµέρεια όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές (σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. κλπ.) Ο Ανάδοχος θα ορίσει, αναφέροντας στην Επίβλεψη, άτοµο ή άτοµα τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο διαδικασίας κατασκευής του Έργου και θα ορίσει επίσης ένα άτοµο και έναν αναπληρωτή του που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου Ο ανάδοχος δύναται να προσλάβει ειδικό έµπειρο Οίκο, που θα συµπράξει στην ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητος και στους Ποιοτικούς Ελέγχους. Ο Οίκος αυτός θα καλείται Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) και πρέπει να είναι Οίκος µε κύρια δραστηριότητα σε θέµατα Ποιοτικού Ελέγχου και επαρκή εµπειρία σε θέµατα ιασφάλισης Ποιότητος παροµοίων έργων. Επίσης σύµφωνα µε την παρ. 2Α. του άρθρου 59 του Ν.3669/08 (όπως προστέθηκε µε το Ν. 4070/12) µπορεί να ανατεθεί η επίβλεψη της εφαρµογής του Το Πρόγραµµα αυτό οφείλει να είναι συµβατό µε το χρονοδιάγραµµα και θα περιλαµβάνει τους πόρους και τις µεθοδολογίες (ποιος, τι, πότε, πού) κατασκευής του έργου. Το Πρόγραµµα Ποιότητας πρέπει να ορίζει τις επί µέρους ευθύνες, τα σηµεία προς επιθεώρηση και έγκριση και τις µεθόδους αναφοράς Το Πρόγραµµα Ποιότητας για το Έργο θα καλύπτει το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων καθώς και επί µέρους τµηµάτων. Θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Λεπτοµερές Πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) διαδικασιών. β. ιαδικασίες ελέγχου της σύµβασης από τις οποίες θα διασφαλίζεται η δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις. γ. Καθορισµό των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά, εξοπλισµός) για την ολοκλήρωση του έργου. δ. Εκθέσεις Μεθοδολογίας που περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες κατασκευαστικών δραστηριοτήτων ελέγχου Σελ 11

12 ποιότητας. ε. Πρόγραµµα επιθεώρησης και δοκιµών υλικών εµπορίου και υπεργολαβικών δραστηριοτήτων εκτός εργοταξίου. στ. ιαδικασίες για καταγραφή όλων των αλλαγών στις εργασίες και τα υλικά σε σχέση µε τις συµβατικές υποχρεώσεις και για την διαχείριση δραστηριοτήτων µη συµµόρφωσης καθώς και διορθωτικών δραστηριοτήτων. ζ. Αρχειοθέτηση όλων των παραπάνω και διαδικασίες αναφοράς στα παραπάνω αρχεία. Επίσης όµοια για τις µελέτες. 9.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το Πρόγραµµα οκιµών Ελέγχου Ποιότητας θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο, θα αναφέρεται στα ανεξάρτητα τµήµατα των κατασκευών / εξοπλισµού και θα είναι σε συµφωνία µε τα Συµβατικά τεύχη του έργου. Το Πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τουλάχιστον: i. Όλες τις λεπτοµέρειες των διαδικασιών και µεθόδων δειγµατοληψίας, δοκιµών και ελέγχων. ii. Συσχετισµό µε τις σχετικές προδιαγραφές. iii. Χρονικό καθορισµό των δραστηριοτήτων σχετικά µε : α. τις δειγµατοληψίες β. τους ελέγχους / δοκιµές γ. τις εγκρίσεις από την Επίβλεψη δ. την υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσµάτων (ελέγχων / δοκιµών υλικών και κατασκευών) και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας / καταλληλότητας υλικών και έτοιµων προϊόντων. iv. Tα εργαστήρια ελέγχου v. Τους υπευθύνους µηχανικούς vi. Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία Ο χρονικός καθορισµός των παραπάνω δραστηριοτήτων θα είναι σύµφωνος µε το Χρονοδιάγραµµα του Έργου. 9.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπονται από τα Συµβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα Συµβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άµεµπτη εµφάνισή του, όσο και ως προς την εναρµόνισή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τµηµατικών και ολοκληρωµένων κατασκευών ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 176 του Ν. 3669/08, τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, προδιαγραφές και κανονισµούς, τις εγκεκριµένες και ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισµούς µε µέριµνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητά τους προς τις προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ., και των κωδίκων, κανονισµών, προδιαγραφών που αυτοί παραπέµπουν. Αν η διεξαγωγή µερικών ελέγχων µπορεί να γίνει µόνο στο εξωτερικό, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαµονής των εκπροσώπων της Επίβλεψης, που θα επιθεωρούν αυτούς τους ελέγχους Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, την συντήρηση του έργου καθώς και τυχόν µελέτες που θα συνταχθούν Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί τον έλεγχο ποιότητας (quality control) των υλικών, κατασκευών, εξοπλισµού και τον έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) στον βαθµό που θα κρίνει αναγκαίο χρησιµοποιώντας πιθανόν γραφείο συµβούλων που θα προσλάβει. Οπωσδήποτε το γραφείο αυτό δεν θα πρέπει να έχει ουδεµία σχέση µε τον Σύµβουλο Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας. Σελ 12

13 9.3.6 Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και προκατασκευασµένων στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα άρθρα 58 και 60 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4070/2012. Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση διαφωνιών ως προς τα αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 9.4 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Όλα τα εργαστήρια που χρησιµοποιούνται στο έργο οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Συµβατικών τευχών, και της σχετικής νοµολογίας που διέπει τα εργαστήρια Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Υπηρεσίας σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης των δοκιµών. 9.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΩΝ Ο εξοπλισµός επιθεώρησης και δοκιµών κάθε εργαστηρίου δηµόσιου ή ιδιωτικού, εντός ή εκτός εργοταξίου πρέπει να είναι επαρκούς ποιότητας και δυνατότητας, και να συντηρείται επαρκώς ώστε να βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία. 9.6 ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Η υποβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται άµεσα. Θα περιλαµβάνει τις απαιτούµενες προδιαγραφές, στατιστικές αναλύσεις και συµπεράσµατα ως προς τη συµφωνία µε τις προδιαγραφές. Στο αρχείο του Αναδόχου θα πρέπει να φαίνεται πλήρης συνέχεια της διαδικασίας από την δειγµατοληψία µέχρι τις τελικές δοκιµές Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτοµέρεια που αφορά επιθεώρηση και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και αριθµό µε τους προβλεπόµενους από το άρθρο 16 της παρούσης Ε.Σ.Υ., καθώς και τους υπάρχοντες κανονισµούς. Ολα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό, που θα συντάσσεται και θα αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών. Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη Ο ανάδοχος πρέπει να δηµιουργήσει τεκµηρίωση του Συστήµατος Ποιότητος που εφαρµόζει. Η τεκµηρίωση αυτή θα είναι σύµφωνη µε το Χρονοδιάγραµµα του Έργου και θα περιλαµβάνει: 1. Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου. 2. Προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου και Μεθόδων Ελέγχου. 3. Μεθόδους κατασκευής, σε συσχετισµό µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 4. Ποιοτικούς ελέγχους, σύµφωνα και µε το άρθρο 16 της Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 5. ιαδικασίες Αναφοράς για τη µη-συµµόρφωση και επακόλουθες διορθωτικές ενέργειες 6. Έλεγχο/ ιακρίβωση Εξοπλισµού Ελέγχου και οκιµών, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. τους λοιπούς συµβατικούς όρους και τις συναφείς προδιαγραφές/ κανονισµούς όπου παραπέµπουν. 7. Αρχείο Προµηθείας Υλικών 8. Έλεγχο Εγγράφων κλπ. 9.7 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ο ανάδοχος θα εφαρµόσει σύστηµα µηχανογραφηµένης διαχείρισης επιθεώρησης, δοκιµών και ελέγχων που θα καλύπτει όλους τους ελέγχους που διεξήχθησαν για λογαριασµό του αναδόχου, µε τους παρακάτω βασικούς στόχους: α. Μηχανογραφηµένο καθορισµό του ελέγχου, του είδους και της θέσης της δοκιµής β. Κεντρική διαχείριση των στοιχείων που αφορούν ελέγχους, επιθεώρηση και δοκιµές. γ. Ελεγχόµενη αποθήκευση και γρήγορη ανάκτηση στοιχείων δοκιµών και ελέγχων δ. ιευκόλυνση της σύνταξης εκθέσεων που περιλαµβάνει στατιστικές αναλύσεις. Σελ 13

14 ε. Αποτελεσµατική διαχείριση µεταφοράς δεδοµένων. στ. Ελαχιστοποίηση επανάληψης εγγράφων Το Σύστηµα ιαχείρισης θα περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται µόνο σε αυτά την παραποµπή στην σύµβαση, το πακέτο εργασιών, την τοποθεσία στο έργο (x,y,z), τον χρόνο δειγµατοληψίας και δοκιµών, τον προµηθευτή ή ανάδοχο/υπεργολάβο υλικών, την εργασία (θεµελίωση, επίχωση, σκυροδέτηση, κλπ), το στοιχείο κατασκευής, τα υπεύθυνα άτοµα, τα αποτελέσµατα, την παραποµπή σε προδιαγραφές, τη συµµόρφωση ή όχι µε τις συµβατικές απαιτήσεις, την παραποµπή σε τυχόν µη συµµορφώσεις και διορθωτικές δραστηριότητες Το σύστηµα θα στηρίζεται σε καταχωρηµένες συσχετισµένες βάσεις δεδοµένων που µπορούν να ανακτηθούν µε τους τίτλους που δίνονται στην παραπάνω παράγραφο Ο ανάδοχος θα καθορίσει και θα υποβάλει λεπτοµέρειες στην Επίβλεψη για το σύστηµα και το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί. Το λογισµικό αυτό θα υπόκειται σε έγκριση της Επίβλεψης, ώστε να είναι συµβατό µε αυτό που χρησιµοποιεί η Υπηρεσία. 1. Νόµιµο αντίγραφο αυτού του λογισµικού και κάθε απαιτούµενης ενηµέρωσής του (update), άδειες και υλικά υποστήριξης θα παρέχονται στην Επίβλεψη από τον ανάδοχο ούτως ώστε η Επίβλεψη να µπορεί να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση των δεδοµένων µε τον ίδιο τρόπο, όπως περιγράφηκε λεπτοµερώς παραπάνω. Ανά µήνα, ή και νωρίτερα κατ απαίτηση της Επίβλεψης, τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί και ενηµερωθεί θα µεταφερθούν στην Επίβλεψη σε µορφή τέτοια, που θα επιτρέπει εύκολη ενσωµάτωση στην έκδοση του συστήµατος της Επίβλεψης. 2. Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή προσφοράς του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύµβασης. Άρθρο 10 ο : ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ & ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.1 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ & ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ (και επιµετρήσεις): Ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 36, 52 και 53 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή συµπληρώθηκαν µε τα άρθρα 134 και 186 του Ν. 4070/ Η παραλαβή των αφανών εργασιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων θα γίνεται από τριµελή επιτροπή. Η επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους ορίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή Οι επιµετρήσεις συντάσσονται από τον ανάδοχο στο τέλος κάθε µήνα και ελέγχονται από την Υπηρεσία Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό, καθώς και σε έλεγχο από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται µε βάση επιµετρητικά σχέδια και πίνακες, λαµβανοµένων υπόψη στοιχείων της µελέτης. Ειδικότερα η επιµέτρηση γίνεται ως εξής: A) Για τις επιφάνειες που εφαρµόζεται η µέθοδος της σφαιριδιοβολής : H επιµέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) πραγµατικής επιφάνειας οδοστρώµατος στην οποία αυξήθηκε η αντιολισθηρότητα µε τη µέθοδο της σφαιριδιοβολής. B) Για τις διαγραµµίσεις : Η επιµέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) πραγµατικής επιφάνειας οριζόντιας σήµανσης. εν επιµετράται η αφαίρεση της διαγράµµισης στις επιφάνειες των οδοστρωµάτων που αδροποιούνται µε τη µέθοδο της σφαιριδιοβολής. εν επιµετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωµατωµένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: Οι εργασίες αφαίρεσης της σήµανσης σύµφωνα µε την εκάστοτε εγκεκριµένη µέθοδο. Η προµήθεια και απώλεια των υλικών που χρησιµοποιούνται για την αφαίρεση της σήµανσης. Τα µέτρα προστασίας προσωπικού, κατά τις εργασίες αφαίρεσης, συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης όλων των απαιτούµενων µέσων για την ασφαλή διευθέτηση της κυκλοφορίας (µεταφορά επί τόπου, αποθήκευση, τοποθέτηση κλπ.). Η αποµάκρυνση και απόρριψη των υλικών αφαίρεσης και των προϊόντων αποξήλωσης καθώς και η αφαίρεση προσωρινά τοποθετούµενης αυτοκόλλητης ταινίας. Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών. Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο. Σελ 14

15 Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο. Η φθορά και αποµείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισµού. Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουµένου προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. Η συγκέντρωση των απορριµµάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την µεταφορά τους προς οριστική απόθεση. Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών µέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ : Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 52 και 53 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή συµπληρώθηκαν µε τα άρθρα 134 και 186 του Ν. 4070/ Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεστούν θα συντάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία µετά την λήξη κάθε µήνα (δεν είναι δεσµευτική η ανά µήνα). Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20 % της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασµού Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις η αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων λογαριασµών Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου θα προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά, και τα παραστατικά καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούµενο εκεί σχετικό λογαριασµό το ποσοστό 6 που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του Ν. 2166/93 ΦΕΚ Β 731/ , καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήµερα Ηµιτελείς εργασίες δεν θα πιστοποιούνται Για την κατάσχεση, εκχώρηση κλπ. του εργολαβικού ανταλλάγµατος ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 134 του Ν.4070/ Με την έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των τυχόν Νέων Τιµών Μονάδας Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Έτσι, κάθε τυχόν απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν /54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν /66 (ΦΕΚ 131Α ) και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποιήσεως των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ 83Α/ ) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/ ) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86Α/ ). Σελ 15

16 Τον Ανάδοχο επιβαρύνει το 6, 2%, 1% υπέρ ΤΣΜΕ Ε, 0,5% ΕΜΠ, Μ.Τ.Π.Υ. 3%, καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήµερα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ΚτΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει το έργο όπως θα τροποποιηθεί κατά είδος και ποσότητες από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη νέων τιµών µονάδας θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Ν. 3669/ Για τις νέες τιµές θα εφαρµοσθούν : Τα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια µε την αριθ. 17α/01/93/ΦΝ437/ (ΦΕΚ 1556 Β ) όπως τροποποιήθηκε µε τις Αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ Ε 17α/04/15/Φ.Ν. 437/ (ΦΕΚ 205 Β / ) και 17α/03/54/ΦΝ 437/ (ΦΕΚ 918 Β'/ ). Η ανάλυση τιµών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που εγκρίθηκε µε την ΕΗ1/5235/ απόφαση τ. Υ Ε (ΦΕΚ 1083/79 τεύχος β) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το άρθρο 54 του Ν. 3669/ Σε κάθε λογαριασµό, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας κατανοµής εργασιών ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν. 3669/08, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε τον χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου Από τα τιµολόγια θα αφαιρείται κάθε φορά το ποσό που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ και επί του ποσού που θα προκύπτει µετά την αφαίρεση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο το ποσό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου που σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του Π 609/85 ορίζεται σε 18%. Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω δαπάνες δεν αναθεωρούνται. Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου και το όφελος αυτού δηλαδή η δαπάνη επιστασίας, οι πάσης φύσεως µετακινήσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού, οι πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών (προβλεπόµενων ή απρόβλεπτων) και εµποδίων πάσης φύσεως κατά την εκτέλεση, τα διοικητικά έξοδα λειτουργίας γραφείων, οι παντός είδους κρατήσεις, φόροι ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων. Άρθρο 11 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία : α) Οι περιβαλλοντικοί όροι που ισχύουν, σχετική. β) Τα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης Επειδή η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης της Υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγµένα στοιχεία των µόνιµων έργων, διατηρείται όµως η ευθύνη του στις κατασκευαστικές µεθόδους, χρήσεις υλικών, δηµιουργίας και λειτουργίας εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαµορφώσεων των έργων, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στοιχεία των µόνιµων έργων για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των µελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν Οι περιορισµοί, οι διαδικασίες και οι τυχόν άδειες που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους θα πραγµατοποιηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωµένο έργο πρέπει να περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του έργου και όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συµµόρφωσής του προς τις Σελ 16

17 προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασµό µε όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. εν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να δοθεί η έγκριση ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο θα έχουν σηµειωθεί τα δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε χώρου της περιοχής ως αποθηκευτικού χώρου για υλικά ή αποθέσεις ή προσωρινής στάθµευσης αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του εργοταξίου, χωρίς προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας. Απαγορεύεται η απόρριψη οιασδήποτε προέλευσης αποβλήτων ή περισσευµάτων προϊόντων εκσκαφής εντός θαλασσίου χώρου ή σε παρακείµενες κοίτες χειµάρρων της περιοχής Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταµένα έργα για το εργοτάξιο. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, αυτά θα γίνουν µε βάση προεγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια και µόνο µετά από σχετική άδεια και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, αποκαθιστώντας πλήρως το περιβάλλον σύµφωνα µε την παρ. 6 της εγκυκλίου Γ2/ 2/0/3/192 -εγκύκλιος Α 213/ του τ. Υπ. ηµ. Έργων Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι: α. Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση των λυµάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η µεταφορά /διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρµόδιες Αρχές. β. Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου, όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κλπ. σε χωριστούς βόθρους απ αυτούς των λυµάτων, απαγορευµένης απολύτως της απόρριψής τους επί του εδάφους. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν και για την αποχέτευση των απόνερων καθαρισµού των µονάδων παραγωγής και µεταφοράς σκυροδέµατος. γ. Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίµων κλπ. στο χώρο του εργοταξίου από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς. δ. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. ε. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών Ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κλπ.) Για τις αποθέσεις των περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων και άλλων υπολειµµάτων εργασιών προϊόντα καθαιρέσεων-κατεδαφίσεων ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση απόρριψης αυτών σε χώρους που έχουν ήδη καθορισθεί ή θα καθορισθούν, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την απόρριψη στερεών αποβλήτων, καθώς και σε προς ανάπλαση χώρους, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τις προτεραιότητες που θα τεθούν γι αυτό το σκοπό από την Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υποβάλει προς έγκριση, πριν από την πραγµατοποίηση των εργασιών αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής, στην Υπηρεσία και τις αρµόδιες Αρχές, σχέδιο όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι απόθεσης, τα έργα αποκατάστασης, οι ποιότητες των υλικών που θα αποτεθούν, τα δροµολόγια και ο τύπος των φορτηγών που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, σχετικά µε την αποµάκρυνση και απόθεση των υλικών εκσκαφής, (η πιθανότητα παράλληλης εναπόθεσης από άλλα έργα, ο φορέας αποκατάστασης - διαχείρισης κλπ.). Η απόθεση των περισσευµάτων εκσκαφών θα γίνεται στους προαναφερθέντες χώρους µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και των αρµοδίων Αρχών. Σελ 17

18 Επισηµαίνεται ότι ο Aνάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των παραπάνω και στην περίπτωση υπεργολάβων ή µισθωµένων αυτοκινήτων. Σχετικά µε τα παραπάνω η Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει περιορισµούς ή/και τροποποιήσεις στο µικτό ή/και καθαρό φορτίο των οχηµάτων, στις διαδροµές αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται παραπάνω Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων στις κατοικηµένες περιοχές. Αυτό απαιτεί: α. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή /και κατασκευή παρακαµπτηρίων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο άρθρο 15 αυτής της Ε.Σ.Υ. β. Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, και λήψη κατάλληλων µέτρων για την τήρηση των σχετικών ορίων ποιότητας εκποµπής (όπως εγκαταστάσεις) φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις µέρους του εργοταξιακού χώρου, κλπ.). γ. Μέριµνα για καθαρισµό των δρόµων που χρησιµοποιούν τα µεταφορικά µέσα του εργοταξίου. δ. Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά). ε. Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους, και την σχετική νοµοθεσία π.χ. µε χρήση κινητών (εργοταξιακών) ηχοπετασµάτων, όπου η στάθµη του θορύβου υπερβαίνει τα 65 db (A) στο όριο του εργοταξιακού χώρου, εάν και εφόσον υπάρχουν παρακείµενοι αποδέκτες. στ. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: 1. την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας 2. ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης κατά το εφικτό. Ο τρόπος περίφραξης του εργοταξιακού χώρου θα υποβληθεί για σύµφωνη γνώµη από την Υπηρεσία συνοδευοµένη από σκαρίφηµα και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. ζ. Σήµανση/επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο άρθρο 15 αυτής της Ε.Σ.Υ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα άρθρα αυτής της Ε.Σ.Υ., οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων, ή άλλων προϊόντων, θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον και πάντοτε ύστερα από αρµόδια έγκριση. Τα ίδια, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, ισχύουν και για τους χώρους δανειοθαλάµων Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών και ασφαλτοµιγµάτων, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Επισηµαίνεται ότι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκµετάλλευσης, έκταση και µορφή αποκάλυψης, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ.) αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Επισηµαίνεται επιπλέον ότι θα πρέπει να πληρούνται και οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις εγκρίσεις των αρµόδιων αρχών Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται και οι ακόλουθες απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής: Απαίτηση συλλογής και διαφύλαξης τυχόν υπάρχοντος εδαφικού υλικού κατάλληλου για φύτευση, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί κατά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, µε λήψη ειδικής µέριµνας ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα αιώρησης σκόνης (π.χ. κάλυψη µε ειδικά φύλλα, προσωρινή επιφανειακή σταθεροποίηση µε ασφαλτική µεµβράνη κλπ.) Ανάγκη τυχόν πρόχειρης ασφαλτόστρωσης τµηµάτων εργοταξιακών οδών κοντά σε κατοικηµένες περιοχές, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα Ταχεία ασφαλτόστρωση των τµηµάτων του κυρίου και των δευτερευόντων οδικών έργων στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να µην εκπέµπεται σκόνη από τα οχήµατα που κυκλοφορούν σ αυτά Ανάγκη να προβλεφθεί και να χρησιµοποιείται ειδικός χώρος στάθµευσης όλων των αυτοκινήτων µηχανηµάτων του έργου, καθώς και των φορτηγών εντός του έργου, διαφοροποιουµένων χωρικά ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών Χρησιµοποίηση ειδικού καλύµµατος των φορτηγών οχηµάτων µεταφοράς αδρανών, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διατάξεις Εξασφάλιση οµαλής ροής των επιφανειακών υδάτων και λήψη καταλλήλων µέτρων τόσο για την προστασία των κατασκευών σε όλη την διάρκεια του έργου από τυχόν πληµµύρα όσο και για την αποφυγή πληµµύρων στο κύριο έργο και στους δευτερεύοντες δρόµους από την ροή των οµβρίων Σελ 18

19 Ανάγκη συνεργασίας του αναδόχου µε τους αρµοδίους φορείς κατά την τροποποίηση των υφισταµένων έργων υποδοµής, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους Εξασφάλιση της οµαλής επικοινωνίας µεταξύ των κατοικηµένων περιοχών κατά την κατασκευή των έργων. Άρθρο 12 ο : ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 12.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 118/ Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ., και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου και της υπολοίπου ΕΣΥ και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. Θα περιλαµβάνουν κάθε νέα εγκατάσταση ή αποκατάσταση καθώς και κάθε νέο καλώδιο που θα τοποθετηθεί. Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου Ο Ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόµο 489/76 και το Π.. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. Σελ 19

20 α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του. β. Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να επικοινωνεί απ ευθείας µε τους ασφαλιστές να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. γ. Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. περί Ασφαλίσεων και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. ιαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρία της προτίµησής της στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : α. Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.. 400/1970 είναι άκυρο. β. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. γ. Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµoλογήσει κριθούν από τον ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη( ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση( εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της( των) σύµβασης (εων ) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα : να συµψηφίσει το σχετικό ποσό ( µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. ή να εκπέσει το σχετικό ποσό ( µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό ( µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ηµόσιο. Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων ποσών. Σελ 20

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B03

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B03

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΗΜΟΚ ΡΑ ΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΛΩΝΙ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η Ε Π Ι Χ Ε ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. Α. Μ. Θ. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Τεχνική Υπηρεσία Δ. Νέστου Αρ. Μελέτης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος και BEMS ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 0-9-20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/-8- Θ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Συντήρηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 29/2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ «Καθαρισµός ρεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υ Ρ14»

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Ειδική αυτή Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟ: Βελτίωση του αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Χανδρινού Πλατανόβρυσης ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία Κοινοποίηση Εγγράφων...3 Άρθρο 3 Θεσμικό πλαίσιο - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα