: « » & : ,00 & ( ) :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": « » & : 1.000.000,00 & ( ) : 085 2013 08500068"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «Ενίσχυση της αντιολισθηρότητας οδοστρωµάτων οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής µε τη µέθοδο της σφαιριδιοβολής» ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α) ΣΑΕΠ 085 Κωδικός Έργου 2013ΕΠ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Ε. Σ. Υ. ) ΠΑΛΛΗΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Ε.Σ.Υ Ενίσχυση Αντιολισθηρότητας Οδοστρωµάτων Οδικού ικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΡΘΡΟ 1 Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΆΡΘΡΟ 2 Ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 3 ΆΡΘΡΟ 3 Ο : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 ΆΡΘΡΟ 4 Ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΆΡΘΡΟ 5 Ο : ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 6 Ο : ΜΕΛΕΤΕΣ... 7 ΆΡΘΡΟ 7 Ο : ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 8 Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ... 7 ΆΡΘΡΟ 9 Ο : ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΆΡΘΡΟ 10 Ο : ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΆΡΘΡΟ 11 Ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΆΡΘΡΟ 12 Ο : ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 13 Ο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑ ΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 14 O : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω ΆΡΘΡΟ 15 O : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΆΡΘΡΟ 16 Ο : ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.35 ΆΡΘΡΟ 17 Ο : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 18 Ο : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟMΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΆΡΘΡΟ 19 Ο : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΆΡΘΡΟ 20 Ο : ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Σελ 2

3 Άρθρο 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συµπληρώνονται µε τους όρους των λοιπών Τευχών ηµοπράτησης (Τ..). 1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η εργολαβία αυτή έχει σαν αντικείµενο την ενίσχυση της αντιολισθηρότητας υφισταµένων ασφαλτικών ταπήτων σε τµήµατα οδικού δικτύου αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής µε την µέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting), καθώς επίσης και την επαναδιαγράµµισή τους. Οι εργασίες περιλαµβάνουν: I. Βελτίωση αντιoλισθηρότητας του ασφαλτοτάπητα δια της εφαρµογής της µεθόδου αδροποίησης (RETEXTURING) µε σφαιριδιοβολή. II. Η εν λόγω µέθοδος εφαρµόζεται µε ειδικό µηχάνηµα το οποίο εκτοξεύει µε µεγάλη ταχύτητα µικροσκοπικές χαλύβδινες σφαίρες στο οδόστρωµα µε αποτέλεσµα, να δηµιουργεί αδρή επιφάνεια της ασφάλτου αυξάνοντας την αντιολισθηρότητα σε πολύ µεγάλο βαθµό. Ήδη αυτή η µέθοδος περιλαµβάνεται στο τιµολόγιο και στην εγκύκλιο 34 ( 11γ/ο/14/ ) του υπουργείου Υ.ΜΕ. Ι/Γ.Γ..Ε. III. Με την ανωτέρω εφαρµογή γίνεται ταυτόχρονα και η αφαίρεση της υπάρχουσας διαγράµµισης. IV. Επαναδιαγράµµιση της οδού µε χρώµα θερµοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό στα σηµαντικά από κυκλοφοριακή άποψη οδικά τµήµατα και σε δευτερεύουσες µόνο περιπτώσεις (ζέβρες, συµβολές κάθετων οδών κλπ) µε ακρυλικό ή αλκυδϊικό. Η µέθοδος της «σφαιριδιοβολής» είναι µία διαδικασία η οποία δίνει την δυνατότητα επανάκτησης της αντιολισθηρότητας των οδών. Η αδροποίηση στους δρόµους ή τµήµατά τους που καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή, θα γίνεται µε προγράµµατα ή ειδικές εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας κατά την διάρκεια της εργολαβίας. Ειδικά, και µετά από έγγραφη έγκριση από την Προϊσταµένη Αρχή ( /νση Τεχνικών Έργων, τµήµα Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων), µπορεί να διαταχθεί ο ανάδοχος να εκτελέσει εργασίες σε δρόµους και λεωφόρους που δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής αλλά που συνδέονται λειτουργικά µε τα δίκτυα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και που υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν να εκτελεστούν ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής των δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.» καθώς και λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 2 ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΑ Με τον όρο Σύµβαση νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση των µελετών, την εκτέλεση των συµπληρωµατικών ερευνών και την εκτέλεση όλων των κατασκευών του έργου που περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαµβανοµένων όλων των δευτερευόντων και λοιπών συναφών έργων και επιπλέον περιλαµβανοµένου και του εξοπλισµού τους, καθώς και της συντήρησής τους, όλων αυτών µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου. Οι όροι Σύµβαση, Σύµβαση Πραγµατοποίησης του Έργου και Εργολαβικό Συµφωνητικό χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Ν. 3669/08 και σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της ιακήρυξης Η Σύµβαση συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα Συµβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη ιακήρυξη Στοιχεία για την υπογραφή της σύµβασης. Κατά την υπογραφή της σύµβασης επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για θεώρηση και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία: Σελ 3

4 1. Την εγγύηση για την καλή εκτέλεση σύµφωνα µε το άρθρο 2.3 της παρούσης. 2. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 της παρούσης. 3. Το Οργανόγραµµα του προσωπικού των γραφείων του και τον αντίκλητο σύµφωνα µε το άρθρο Τον Προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου σύµφωνα µε το άρθρο , και Έγγραφο ορισµού εκπροσώπου του αναδόχου για την υπογραφή της σύµβασης σε περίπτωση Κ/Ξ. 2.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Συµβατικό Αντικείµενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύµβαση και τα αναπόσπαστα Συµβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι παρακάτω: 1. Η πραγµατοποίηση όλων των κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισµών κλπ που περιλαµβάνονται στα τεύχη δηµοπράτησης 2. Η συντήρηση του Έργου µε µέριµνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης. Η εκπόνηση των µελετών και διαδικασιών για την συντήρηση του Έργου. 3. Η χρηµατοδότηση του Έργου, ανάλογα µε τις ανάγκες του, για τα ενδιάµεσα διαστήµατα, εν όψει των περιοδικών πληρωµών εκ µέρους του ΚτΕ, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπονται τµηµατικές πληρωµές κλπ. 4. Το κόστος των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας. 2.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης άρθρο 35 του Ν. 3669/08 και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύµβασης Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και να καταθέσει εγγύηση από πιστωτικό ίδρυµα για την καλή εκτέλεση γραµµένη στα Ελληνικά ή τουλάχιστον συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα ικηγόρου). Το ποσοστό της εγγύησης (σύµφωνα µε το άρθρο Αρθρο 4 του Ν.3263/04) ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας (µη περιλαµβανοµένης της πρόβλεψης για αναθεώρηση και τη δαπάνη του Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό τεκµαρτής έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου 12%, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 2 του άρθρο 35 του Ν. 3669/08,όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 4146/ ιευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή εν ελλείψει τοιούτου από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο : 1. Στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στα Τεύχη ηµοπράτησης και λοιπές απαιτήσεις της παρ. 6 του άρθρου 53 του Ν. 3669/ Σε ασφαλιστικές εταιρείες, είτε ασφάλισης προσωπικού, ή σε εταιρείες που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια του άρθρου 12 της παρούσας Ε.Σ.Υ. Άρθρο 3 ο : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από τις πιστώσεις του ενάριθµου έργου : 2013ΕΠ , της ΣΑΕΠ085, του Π..Ε, προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής. 3.2 Αρχικό οικονοµικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το ποσό της Συνολικής απάνης Έργου κατά την προσφορά (Σ Ε), αυξηµένο κατά το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών, απολογιστικών και προµηθειών, τη δαπάνη αναθεώρησης και τη δαπάνη Φ.Π.Α., όπως θα προκύψουν µετά τον επανυπολογισµό τους κατά την υπογραφή της σύµβασης (αρθ.1 παρ.13 Ν.2229/94). 3.3 Τιµές µονάδος εργασιών είναι οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης της Υπηρεσίας µειωµένες κατά την έκπτωση που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο. Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ. είναι 18% και δεν περιέχεται στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου της Μελέτης. Άρθρο 4 ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Συνολική προθεσµία για να περαιωθεί το έργο ορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την ηµέρα που θα υπογραφεί η σύµβαση. Μέσα στη συνολική αυτή προθεσµία πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες για την Σελ 4

5 κατασκευή του έργου σύµφωνα µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Στη συνολική προθεσµία συµπεριλαµβάνονται και οι προθεσµίες για την έγκριση των µελετών που τυχόν θα απαιτηθούν. Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4070/ Τα προγράµµατα αυτά θα τάσσουν στο πλαίσιο της ολικής προθεσµίας περαιώσεως του έργου προθεσµίες εκτελέσεως των εργασιών τους που θα αποτελούν ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου. Πάντως οι χορηγούµενες ανά πρόγραµµα εργασίες θα είναι ανάλογες του χρόνου περαιώσεως του έργου καθώς και του συνολικού οικονοµικού αντικειµένου αυτού. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης τµηµατικής προθεσµίας που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, θα επιβάλλεται σ αυτόν ποινική ρήτρα σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08. Ειδικά η αποµάκρυνση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής ή των πλεοναζόντων προϊόντων που προέρχονται από την εφαρµογή της µεθόδου της σφαιριδιοβολής στο πλησιέστερο από το έργο µέρος που επιτρέπει η Αστυνοµία καθώς και η επανεπίχωση των τάφρων πρέπει να γίνονται εντός δύο (2) ηµερών από την εκσκαφή θεµελίων (βάσεων) και τάφρων (χανδάκων). Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας (των δύο ηµερών) θα επιβάλλεται στον ανάδοχο, χωρίς άλλη προειδοποίηση ποινική ρήτρα εκατόν εξήντα (160) ευρώ ηµερησίως, µέχρι την αποπεράτωση των πιο πάνω εργασιών. Ειδικά για εργασίες που απαιτούν άµεση επέµβαση για την αποφυγή ατυχηµάτων, η /νουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα µε έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση της, πέραν των προγραµµάτων, να δίνει εντολή στον ανάδοχο για την άµεση εκτέλεση των εργασιών αυτών. Με τον όρο έγγραφη ειδοποίηση νοείται και µε ενηµέρωση µέσω του ηµερολογίου του έργου. Κάθε προφορική εντολή επιβεβαιώνεται µέσα σε δύο µέρες µε εγγραφή σε ειδικό διπλότυπο έγγραφο, που το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον ανάδοχο, που υπογράφει στο άλλο που µένει στο στέλεχος που κρατάει η Υπηρεσία. Οι προθεσµίες που ορίζονται στην παράγραφο αυτή µετριούνται σε εργάσιµες ηµέρες. Στο πλαίσιο της συνολικής προθεσµίας περάτωσης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εξής επί µέρους εργασίες και δραστηριότητες στις ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες (µε αφετηρία την υπογραφή της σύµβασης) : α. Υποβολή Χρονοδιαγράµµατος του έργου εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών (αποκλειστική τµηµατική προθεσµία). β. Υποβολή των οριστικών ασφαλιστικών συµβάσεων του άρθρου 12 της παρούσας ΕΣΥ (αν κατά την υπογραφή της Σύµβασης υποβλήθηκε µόνο το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών (ενδεικτική τµηµατική προθεσµία). γ. Υποβολή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών (αποκλειστική τµηµατική προθεσµία). δ. Υποβολή ΣΑΥ και ΦΑΥ Έργου εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών (αποκλειστική τµηµατική προθεσµία) Παράταση προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο µε δικαιολογία την άγνοια των φυσικών συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προµήθειας υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, των δυσχερειών για τη µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής ή αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την Ελληνική ή/ και ξένη Βιοµηχανία Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς του να έχει συνεκτιµήσει τους χρόνους που απαιτούνται : α. Για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων που τυχόν θα εισάγει από το εξωτερικό. β. Για τις εγκρίσεις µελετών κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών Προκειµένου να τηρηθούν οι οριζόµενες προθεσµίες ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του και θα προβλέπει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή και τρίτη βάρδια αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια µε ή χωρίς υπερωρίες καθώς και τη δυνατότητα εργασίας σε µέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από τµηµατική παύση, υπερωριακή ή νυχτερινή εργασία ή εργασία σε ηµέρες αργίας και εορτών, θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καµιά απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση ή σε µέρες αργίας και εορτών θα εκδοθούν µε µέριµνα και έξοδα του αναδόχου ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Για κάθε µέρα που θα καθυστερήσει ο εργολάβος, από υπαιτιότητα δική του να τελειώσει το έργο πέρα από τη συνολική προθεσµία, που ορίζεται στη παρ Θα επιβάλλεται σ' αυτόν ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08. Σελ 5

6 Για κάθε µέρα υπέρβασης στις αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες, που ορίζονται στην παρ , για την οποία υπαίτιος είναι ο ανάδοχος, θα επιβάλλεται σ' αυτόν ποινική ρήτρα εκατόν εξήντα (160) ευρώ, που στο σύνολο τους δε θα υπερβαίνουν το 3% του συµβατικού ποσού, σύµφωνα µε την παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/ Ειδικά οι ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλούνται. Άρθρο 5 ο : ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3669/08 και υποβάλει στην /νουσα Υπηρεσία εντός (15) δέκα πέντε ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης πρόγραµµα της όλης κατασκευής του έργου, στο οποίο θα τηρούνται η συνολική προθεσµία και οι τυχόν προβλεπόµενες τµηµατικές (αποκλειστικές και ενδεικτικές) προθεσµίες. 5.2 Το πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) θα περιλαµβάνει: Λεπτοµερειακή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου, µε διάκρισή τους σε δραστηριότητες µε ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες µε ευθύνη της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίµηση ή υπολογισµό της διάρκειας που φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας Πλήρη αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα µε ανάλυση της, κατά µονάδα χρόνου, παραγωγικής κατασκευαστικής του δυνατότητας για τις εργασίες του Τιµολογίου, ή και τις προεργασίες (που δεν προβλέπονται στο Τιµολόγιο). 5.3 Η διάρκεια των δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 5.4 Με βάση την παραπάνω µεθοδολογία θα υπολογισθούν οι απαιτούµενοι χρόνοι κατά δραστηριότητα και θα υποβληθούν από τον ανάδοχο τα παρακάτω: α. Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούµενα, µε αναφορά στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας στο οποίο επί πλέον θα απεικονίζονται ποσότητες και δαπάνες ανά µήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των προβλεπόµενων δαπανών για εργασίες ανά µήνα. β. Πρόγραµµα µε µορφή σχηµατικής κάτοψης. γ. Πίνακα κατ είδος εργασίας συνοπτικά (πχ. εκσκαφές, καλωδιώσεις, ιστοί, πίλαρ κλπ. ανάλογα µε τη φύση και κατηγορία του έργου) των προς εκτέλεση ανά µήνα ποσοτήτων εργασιών και µηνιαίας προβλεπόµενης απορρόφησης πιστώσεων για το σύνολο του έργου (θα περιλαµβάνει εργασίες Ο.Ε. Γ.Ε., µελέτες προβλεπόµενη αναθεώρηση, προκαταβολές, αποσβέσεις, Φ.Π.Α. κλπ.) Στον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συµπλήρωση ποσοτήτων εργασιών και δαπανών που θα εκτελούνται κάθε µήνα και θα συµπληρώνονται µετά την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριµένου µηνός. δ. Πίνακας απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού και χρονοδιάγραµµα απασχόλησής του στο έργο. ε. Πίνακας διαθέσιµου µηχανικού εξοπλισµού και τις αποδόσεις του κάθε µηχανήµατος. στ. Τεχνική έκθεση που θα τεκµηριώνει τα παραπάνω. 5.5 Επισηµαίνεται ότι οι τυχόν τµηµατικές και συνολικές προθεσµίες εκτέλεσης του έργου θα παρθούν σαν υποχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες από τους οποίους θα περάσει το διάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης των παραπάνω παραγράφων. 5.6 Μετά την υποβολή του προγράµµατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, ή όπως θα το τροποποιήσει, µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υποβολή του προγράµµατος. Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών συνεπάγεται την αποδοχή του προγράµµατος του αναδόχου. 5.7 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την δεκάτη (10η) µέρα από την υποβολή για έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθµό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον Ανάδοχο. 5.8 Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του χρονοδιαγράµµατος που όπως θα διαµορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να Σελ 6

7 υποβάλει στην Υπηρεσία διµηνιαία έκθεση προόδου στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων. 5.9 Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την συνυποβολή µαζί µε τα προηγούµενα και άλλων στοιχείων (όπως πχ. διαγράµµατα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί µέρους έργων µε έγχρωµες ενδείξεις του µέρους που εκτελέσθηκε κλπ.) που είναι επιβοηθητικά για να σχηµατισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα µε τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του αντικειµένου) θα συντάσσεται η νέα ή νέο προσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και υποβάλει το οργανόγραµµα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 46 του Ν. 3669/08. Αρθρο 6 ο : ΜΕΛΕΤΕΣ εν προβλέπεται να εκπονηθούν µελέτες από τον ανάδοχο για την υπόψη εργολαβία. Άρθρο 7 ο : ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ. Για την κατασκευή του έργου του θέµατος δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Άρθρο 8 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Όσο θα κατασκευάζονται τα έργα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει επακριβώς, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, όλα όσα καθορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 3669/08 και ακόµα ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να διατηρεί την κυκλοφορία ελεύθερη και να αποκαταστήσει τις προσβάσεις προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες, που θίγονται από τα έργα. 8.2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες εργασίες και υπηρεσίες, που παρέχονται από αυτόν σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις των σχετικών άρθρων της παρούσας ΕΣΥ και των λοιπών συµβατικών Τευχών: Η σύναψη των απαιτουµένων ασφαλιστικών καλύψεων και η παροχή των απαιτουµένων εγγυήσεων. Η διενέργεια των απαιτουµένων συµπληρωµατικών ερευνών και αποτυπώσεων και η υποβολή των απαιτουµένων στοιχείων. Η κατάρτιση των απαιτουµένων συµπληρωµατικών µελετών & η υποβολή των απαιτουµένων στοιχείων. Η διενέργεια των απαιτουµένων οκιµών και Ελέγχων και η εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας. Ο συντονισµός των θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας. Η συντήρηση του έργου καθόλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης. Η κατάρτιση του Μητρώου του Έργου, όπως κατασκευάστηκε. Η προµήθεια των απαιτουµένων προτύπων, τεχνικών οδηγιών και κανονισµών, σε δύο αντίγραφα για όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. για τα εργοτάξια και την Υπηρεσία / Τµήµα Προγραµµατισµού. Ο καθορισµός και η σύνταξη µελετών προσωρινών έργων Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση στη θέση που θα υποδειχθεί από την ιευθύνουσα Υπηρεσία, πινακίδας ενδεικτικής του εκτελουµένου έργου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της εν λόγω Υπηρεσίας. Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησής της βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου. Σε περίπτωση µη τοποθέτησης της Πινακίδας στην προθεσµία αυτή, η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτησή της γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. Σελ 7

8 8.2.3 Φωτογραφίες-Βιντεοσκόπηση. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος (χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση) να φωτογραφίζει το έργο στις διάφορες χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι ψηφιακές έγχρωµες και θα εκτυπώνονται σε διαστάσεις 18Χ24 εκ. Θα παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα µαζί µε δισκέτα ή CD σε ψηφιακή µορφή, στην ιευθύνουσα Υπηρεσία. Για κάθε εργασία νέας εγκατάστασης και αποκατάστασης, προκειµένου αυτή να πιστοποιηθεί στα πλαίσια του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία φωτογραφίες σε ηλεκτρονική µορφή, ως ανωτέρω, πριν την επέµβασή του και µετά την επέµβαση του, στις οποίες θα εµφανίζεται καθαρά το προς πιστοποίηση αντικείµενο (χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση). Επίσης ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση καθ όλη τη διάρκεια του έργου για τη λήψη βιντεοσκόπησης που θα απεικονίζει την εξέλιξη των εργασιών από την αρχή έως το τέλος της εργολαβίας Σε περίπτωση εκτέλεσης τοµών σε πεζοδρόµια, οδοστρώµατα ή νησίδες σε ήµους όπου η έκδοση άδειας για την πραγµατοποίηση των τοµών χορηγείται από τους ήµους, ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προµηθευτεί τη σχετική άδεια από τον αντίστοιχο ήµο καταθέτοντας, αν απαιτηθεί, ανάλογη προς την αξία των εργασιών εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και να ενεργήσει έγκαιρα ώστε να µην προκύπτει καµία σχετική καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεταβαίνει, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, οποιασδήποτε ηµέρας (συµπεριλαµβανοµένων Κυριακών και αργιών), µετά από τηλεφωνική ειδοποίηση εντεταλµένου υπαλλήλου της Υπηρεσίας επίβλεψης, προκειµένου να αποτραπεί η πρόκληση ατυχήµατος. 8.3 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει διερευνήσει πλήρως : α. Την περιοχή του έργου. β. Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και ιεθνώς. γ. Την ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας υλικών, µηχανικού εξοπλισµού. δ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. ε. Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από Οργανισµούς (π.χ. ΕΗ, ΟΤΕ κλπ), Τοπικές Αρχές κλπ. ζ. Τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήµατα εξασφάλισης της κυκλοφορίας. η. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων µε τον σκοπό να καταστούν πλήρως ενήµεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης. Επίσης να εκτιµήσουν µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαµόρφωση της Προσφοράς τους Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσµατα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων, κλπ., που έγιναν, ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τυχόν αγωγοί Ο. Κ. Ω., τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζοµένων για ενηµέρωση τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως απλό βοήθηµα. Αφήνεται πάντως στην κρίση του Αναδόχου να αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά ή και να προβεί µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που του διατέθηκαν Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες µε επισκέψεις επί τόπου του έργου και µελέτη των γεωτεχνικών συνθηκών ακόµη και µε γεωλογική µελέτη, γεωτρήσεις ή / και µε διερευνητικά φρέατα που εκτέλεσε ο ίδιος, εφόσον έκρινε αυτά αναγκαία Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις λάβει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών, την προµήθεια κάθε είδους υλικών, συσκευών, οργάνων, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού Σελ 8

9 εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση. 8.4 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣH ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης (και οι διαγωνιζόµενοι κατά την φάση του διαγωνισµού), να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες κλπ, προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 8.5 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Επειδή υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων και ανάλογα µε το είδος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τοµές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας Αν κατά τις ερευνητικές τοµές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων - οποιασδήποτε ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της αρµόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, επισηµαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και µε τη συµµετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και µέσα και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρηµάτων ανεξάρτητα είδους των ανήκει στο Ελληνικό ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νοµοθεσία. 8.6 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούµενα για το έργο καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για την χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη χρησιµοποίηση υλικών, ή µεθόδων, ή µελετών, ή µηχανηµάτων κλπ. που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις : α. Ο ΚτΕ δικαιούται µε µονοµερή ενέργεια του να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. β. Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη. 8.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή παραλείψεις ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, των υπεργολάβων, ή/και του προσωπικού του, ή στην ύπαρξη του έργου καθ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι και την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης. 8.8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους Σελ 9

10 εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ιατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ιακήρυξης ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Σ.Υ. των Τ.Π. και των λοιπών Τευχών ηµοπράτησης Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων) 8.9 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΚΡΑΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κλπ Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ αναλογία και για τις οδούς που θα χρησιµοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές µεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης υποδοµής των κλπ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι δαπάνες και οι αµοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανοιγµένα στις τιµές Προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης τα παρακάτω: α. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις σύµφωνα µε όσο αναφέρθηκαν παραπάνω. β. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. Επίσης οι τυχόν δαπάνες µίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή αυτών των εργοταξιακών δρόµων, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης του τοπίου των δρόµων αυτών µετά την κατασκευή του έργου. ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά δέσµευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καµιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενης µε οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους ο δε Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει την τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. στις δεδοµένες τοπικές συνθήκες προκειµένου να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καµιά αποζηµίωση. γ. Η συνεχής συνδροµή και η παροχή όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων/ εξυπηρετήσεων, χωρίς αποζηµίωση, στην οµάδα που θα ορίσει η υπηρεσία για τη λήψη µετρήσεων. Η συνδροµή αυτή του Αναδόχου θα είναι συνεχής καθ όλη τη διάρκεια του έργου. δ. Οι δαπάνες των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας Ε.Σ.Υ. ε. Για τη θέση των εγκαταστάσεων σε κατάσταση λειτουργίας απαιτείται να εκδοθούν οι σχετικές άδειες λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας και οι παροχές ρεύµατος από τη ΕΗ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και να ενεργήσει έγκαιρα ώστε να µην προκύπτει καµία σχετική καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους για την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους έργων, όπως οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, την διάρκεια Σελ 10

11 αυτής, ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο). ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράµµατος, ή καταβολή αποζηµίωσης σχετιζόµενα µε τέτοια προβλήµατα, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κλπ. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών Ανάλογα µε την παραπάνω παράγραφο ισχύουν και για τους χώρους προσωρινής απόθεσης υλικών κάθε είδους (αδρανή, φυτικές γαίες σε αναµονή για την τελική τοποθέτησή τους κ.λ.π.), καθώς και τελικής απόθεσης υλικών, τους δανειοθαλάµους ή τα λατοµεία του έργου. Τα υλικά που θα προκύψουν από καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις κλπ., θα αποµακρυνθούν από τον ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, σε χώρους που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ο ελεύθερος χώρος της κοίτης του ποταµού ως χώρος απόθεσης καθαιρέσεων ή κατεδαφίσεων Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης και µε τα Κατασκευαστικά Σχέδια που θα εκπονήσει ο ίδιος και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία Σχετικά µε ζηµιές που θα παρουσιασθούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου, όλα όσα καθορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 3669/08 και στο άρθρο 12 της παρούσας Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά µε το έργο, ή κάποιο τµήµα του έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρµόδιων προσώπων που δεν είναι εφοδιασµένα µε έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας Επίσης στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται και όλα τα προσωρινά έργα που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τις τεχνικές προδιαγραφές. Άρθρο 9 ο : ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 176 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 135 του Ν. 4070/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, το Πρόγραµµα Ποιότητας που έχει εφαρµογή στο έργο, για έλεγχο, σχολιασµό και έγκριση, η οποία θα πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από της υποβολής του. Τα εγκεκριµένα έγγραφα του Προγράµµατος Ποιότητας θα αποτελούν τα ελεγχόµενα έγγραφα ποιότητας τα οποία ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση. Αυτό θα περιλαµβάνει µε λεπτοµέρεια όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές (σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. κλπ.) Ο Ανάδοχος θα ορίσει, αναφέροντας στην Επίβλεψη, άτοµο ή άτοµα τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο διαδικασίας κατασκευής του Έργου και θα ορίσει επίσης ένα άτοµο και έναν αναπληρωτή του που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου Ο ανάδοχος δύναται να προσλάβει ειδικό έµπειρο Οίκο, που θα συµπράξει στην ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητος και στους Ποιοτικούς Ελέγχους. Ο Οίκος αυτός θα καλείται Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) και πρέπει να είναι Οίκος µε κύρια δραστηριότητα σε θέµατα Ποιοτικού Ελέγχου και επαρκή εµπειρία σε θέµατα ιασφάλισης Ποιότητος παροµοίων έργων. Επίσης σύµφωνα µε την παρ. 2Α. του άρθρου 59 του Ν.3669/08 (όπως προστέθηκε µε το Ν. 4070/12) µπορεί να ανατεθεί η επίβλεψη της εφαρµογής του Το Πρόγραµµα αυτό οφείλει να είναι συµβατό µε το χρονοδιάγραµµα και θα περιλαµβάνει τους πόρους και τις µεθοδολογίες (ποιος, τι, πότε, πού) κατασκευής του έργου. Το Πρόγραµµα Ποιότητας πρέπει να ορίζει τις επί µέρους ευθύνες, τα σηµεία προς επιθεώρηση και έγκριση και τις µεθόδους αναφοράς Το Πρόγραµµα Ποιότητας για το Έργο θα καλύπτει το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων καθώς και επί µέρους τµηµάτων. Θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Λεπτοµερές Πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) διαδικασιών. β. ιαδικασίες ελέγχου της σύµβασης από τις οποίες θα διασφαλίζεται η δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις. γ. Καθορισµό των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά, εξοπλισµός) για την ολοκλήρωση του έργου. δ. Εκθέσεις Μεθοδολογίας που περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες κατασκευαστικών δραστηριοτήτων ελέγχου Σελ 11

12 ποιότητας. ε. Πρόγραµµα επιθεώρησης και δοκιµών υλικών εµπορίου και υπεργολαβικών δραστηριοτήτων εκτός εργοταξίου. στ. ιαδικασίες για καταγραφή όλων των αλλαγών στις εργασίες και τα υλικά σε σχέση µε τις συµβατικές υποχρεώσεις και για την διαχείριση δραστηριοτήτων µη συµµόρφωσης καθώς και διορθωτικών δραστηριοτήτων. ζ. Αρχειοθέτηση όλων των παραπάνω και διαδικασίες αναφοράς στα παραπάνω αρχεία. Επίσης όµοια για τις µελέτες. 9.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το Πρόγραµµα οκιµών Ελέγχου Ποιότητας θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο, θα αναφέρεται στα ανεξάρτητα τµήµατα των κατασκευών / εξοπλισµού και θα είναι σε συµφωνία µε τα Συµβατικά τεύχη του έργου. Το Πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τουλάχιστον: i. Όλες τις λεπτοµέρειες των διαδικασιών και µεθόδων δειγµατοληψίας, δοκιµών και ελέγχων. ii. Συσχετισµό µε τις σχετικές προδιαγραφές. iii. Χρονικό καθορισµό των δραστηριοτήτων σχετικά µε : α. τις δειγµατοληψίες β. τους ελέγχους / δοκιµές γ. τις εγκρίσεις από την Επίβλεψη δ. την υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσµάτων (ελέγχων / δοκιµών υλικών και κατασκευών) και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας / καταλληλότητας υλικών και έτοιµων προϊόντων. iv. Tα εργαστήρια ελέγχου v. Τους υπευθύνους µηχανικούς vi. Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία Ο χρονικός καθορισµός των παραπάνω δραστηριοτήτων θα είναι σύµφωνος µε το Χρονοδιάγραµµα του Έργου. 9.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπονται από τα Συµβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα Συµβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άµεµπτη εµφάνισή του, όσο και ως προς την εναρµόνισή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τµηµατικών και ολοκληρωµένων κατασκευών ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 176 του Ν. 3669/08, τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, προδιαγραφές και κανονισµούς, τις εγκεκριµένες και ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισµούς µε µέριµνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητά τους προς τις προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ., και των κωδίκων, κανονισµών, προδιαγραφών που αυτοί παραπέµπουν. Αν η διεξαγωγή µερικών ελέγχων µπορεί να γίνει µόνο στο εξωτερικό, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαµονής των εκπροσώπων της Επίβλεψης, που θα επιθεωρούν αυτούς τους ελέγχους Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, την συντήρηση του έργου καθώς και τυχόν µελέτες που θα συνταχθούν Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί τον έλεγχο ποιότητας (quality control) των υλικών, κατασκευών, εξοπλισµού και τον έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) στον βαθµό που θα κρίνει αναγκαίο χρησιµοποιώντας πιθανόν γραφείο συµβούλων που θα προσλάβει. Οπωσδήποτε το γραφείο αυτό δεν θα πρέπει να έχει ουδεµία σχέση µε τον Σύµβουλο Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας. Σελ 12

13 9.3.6 Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και προκατασκευασµένων στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα άρθρα 58 και 60 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4070/2012. Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση διαφωνιών ως προς τα αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 9.4 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Όλα τα εργαστήρια που χρησιµοποιούνται στο έργο οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Συµβατικών τευχών, και της σχετικής νοµολογίας που διέπει τα εργαστήρια Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Υπηρεσίας σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης των δοκιµών. 9.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΩΝ Ο εξοπλισµός επιθεώρησης και δοκιµών κάθε εργαστηρίου δηµόσιου ή ιδιωτικού, εντός ή εκτός εργοταξίου πρέπει να είναι επαρκούς ποιότητας και δυνατότητας, και να συντηρείται επαρκώς ώστε να βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία. 9.6 ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Η υποβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται άµεσα. Θα περιλαµβάνει τις απαιτούµενες προδιαγραφές, στατιστικές αναλύσεις και συµπεράσµατα ως προς τη συµφωνία µε τις προδιαγραφές. Στο αρχείο του Αναδόχου θα πρέπει να φαίνεται πλήρης συνέχεια της διαδικασίας από την δειγµατοληψία µέχρι τις τελικές δοκιµές Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτοµέρεια που αφορά επιθεώρηση και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και αριθµό µε τους προβλεπόµενους από το άρθρο 16 της παρούσης Ε.Σ.Υ., καθώς και τους υπάρχοντες κανονισµούς. Ολα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό, που θα συντάσσεται και θα αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών. Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη Ο ανάδοχος πρέπει να δηµιουργήσει τεκµηρίωση του Συστήµατος Ποιότητος που εφαρµόζει. Η τεκµηρίωση αυτή θα είναι σύµφωνη µε το Χρονοδιάγραµµα του Έργου και θα περιλαµβάνει: 1. Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου. 2. Προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου και Μεθόδων Ελέγχου. 3. Μεθόδους κατασκευής, σε συσχετισµό µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 4. Ποιοτικούς ελέγχους, σύµφωνα και µε το άρθρο 16 της Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 5. ιαδικασίες Αναφοράς για τη µη-συµµόρφωση και επακόλουθες διορθωτικές ενέργειες 6. Έλεγχο/ ιακρίβωση Εξοπλισµού Ελέγχου και οκιµών, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. τους λοιπούς συµβατικούς όρους και τις συναφείς προδιαγραφές/ κανονισµούς όπου παραπέµπουν. 7. Αρχείο Προµηθείας Υλικών 8. Έλεγχο Εγγράφων κλπ. 9.7 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ο ανάδοχος θα εφαρµόσει σύστηµα µηχανογραφηµένης διαχείρισης επιθεώρησης, δοκιµών και ελέγχων που θα καλύπτει όλους τους ελέγχους που διεξήχθησαν για λογαριασµό του αναδόχου, µε τους παρακάτω βασικούς στόχους: α. Μηχανογραφηµένο καθορισµό του ελέγχου, του είδους και της θέσης της δοκιµής β. Κεντρική διαχείριση των στοιχείων που αφορούν ελέγχους, επιθεώρηση και δοκιµές. γ. Ελεγχόµενη αποθήκευση και γρήγορη ανάκτηση στοιχείων δοκιµών και ελέγχων δ. ιευκόλυνση της σύνταξης εκθέσεων που περιλαµβάνει στατιστικές αναλύσεις. Σελ 13

14 ε. Αποτελεσµατική διαχείριση µεταφοράς δεδοµένων. στ. Ελαχιστοποίηση επανάληψης εγγράφων Το Σύστηµα ιαχείρισης θα περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται µόνο σε αυτά την παραποµπή στην σύµβαση, το πακέτο εργασιών, την τοποθεσία στο έργο (x,y,z), τον χρόνο δειγµατοληψίας και δοκιµών, τον προµηθευτή ή ανάδοχο/υπεργολάβο υλικών, την εργασία (θεµελίωση, επίχωση, σκυροδέτηση, κλπ), το στοιχείο κατασκευής, τα υπεύθυνα άτοµα, τα αποτελέσµατα, την παραποµπή σε προδιαγραφές, τη συµµόρφωση ή όχι µε τις συµβατικές απαιτήσεις, την παραποµπή σε τυχόν µη συµµορφώσεις και διορθωτικές δραστηριότητες Το σύστηµα θα στηρίζεται σε καταχωρηµένες συσχετισµένες βάσεις δεδοµένων που µπορούν να ανακτηθούν µε τους τίτλους που δίνονται στην παραπάνω παράγραφο Ο ανάδοχος θα καθορίσει και θα υποβάλει λεπτοµέρειες στην Επίβλεψη για το σύστηµα και το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί. Το λογισµικό αυτό θα υπόκειται σε έγκριση της Επίβλεψης, ώστε να είναι συµβατό µε αυτό που χρησιµοποιεί η Υπηρεσία. 1. Νόµιµο αντίγραφο αυτού του λογισµικού και κάθε απαιτούµενης ενηµέρωσής του (update), άδειες και υλικά υποστήριξης θα παρέχονται στην Επίβλεψη από τον ανάδοχο ούτως ώστε η Επίβλεψη να µπορεί να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση των δεδοµένων µε τον ίδιο τρόπο, όπως περιγράφηκε λεπτοµερώς παραπάνω. Ανά µήνα, ή και νωρίτερα κατ απαίτηση της Επίβλεψης, τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί και ενηµερωθεί θα µεταφερθούν στην Επίβλεψη σε µορφή τέτοια, που θα επιτρέπει εύκολη ενσωµάτωση στην έκδοση του συστήµατος της Επίβλεψης. 2. Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή προσφοράς του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύµβασης. Άρθρο 10 ο : ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ & ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.1 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ & ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ (και επιµετρήσεις): Ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 36, 52 και 53 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή συµπληρώθηκαν µε τα άρθρα 134 και 186 του Ν. 4070/ Η παραλαβή των αφανών εργασιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων θα γίνεται από τριµελή επιτροπή. Η επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους ορίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή Οι επιµετρήσεις συντάσσονται από τον ανάδοχο στο τέλος κάθε µήνα και ελέγχονται από την Υπηρεσία Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό, καθώς και σε έλεγχο από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται µε βάση επιµετρητικά σχέδια και πίνακες, λαµβανοµένων υπόψη στοιχείων της µελέτης. Ειδικότερα η επιµέτρηση γίνεται ως εξής: A) Για τις επιφάνειες που εφαρµόζεται η µέθοδος της σφαιριδιοβολής : H επιµέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) πραγµατικής επιφάνειας οδοστρώµατος στην οποία αυξήθηκε η αντιολισθηρότητα µε τη µέθοδο της σφαιριδιοβολής. B) Για τις διαγραµµίσεις : Η επιµέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) πραγµατικής επιφάνειας οριζόντιας σήµανσης. εν επιµετράται η αφαίρεση της διαγράµµισης στις επιφάνειες των οδοστρωµάτων που αδροποιούνται µε τη µέθοδο της σφαιριδιοβολής. εν επιµετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωµατωµένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: Οι εργασίες αφαίρεσης της σήµανσης σύµφωνα µε την εκάστοτε εγκεκριµένη µέθοδο. Η προµήθεια και απώλεια των υλικών που χρησιµοποιούνται για την αφαίρεση της σήµανσης. Τα µέτρα προστασίας προσωπικού, κατά τις εργασίες αφαίρεσης, συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης όλων των απαιτούµενων µέσων για την ασφαλή διευθέτηση της κυκλοφορίας (µεταφορά επί τόπου, αποθήκευση, τοποθέτηση κλπ.). Η αποµάκρυνση και απόρριψη των υλικών αφαίρεσης και των προϊόντων αποξήλωσης καθώς και η αφαίρεση προσωρινά τοποθετούµενης αυτοκόλλητης ταινίας. Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών. Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο. Σελ 14

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B03

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ «Καθαρισµός ρεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υ Ρ14»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΩ. ΣΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ. : 28310 40002 fax : 28313 41313 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΓΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ» 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...3 Άρθρο 1 ο... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...3 1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 Άρθρο 2 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Η.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Ειδική αυτή Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα