4. Επιλογή και Επανάληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Επιλογή και Επανάληψη"

Transcript

1 Σελίδα Επιλογή και Επανάληψη 4.1 Η Εντολή Επιλογής if.. then Η εντολή If.. Then.. χρησιμοποιείται για την λήψη λογικών αποφάσεων σε ένα πρόγραμμα. Η εντολή αυτή έχει διάφορες μορφές σύνταξης οι οποίες περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. Η μορφή If.. Then.. Else.. End If Η εντολή If <λογική συνθήκη> Then <τμήμα 1> Else <τμήμα 2> End If εκτελεί το πρώτο τμήμα προγράμματος εφόσον η λογική συνθήκη της εντολής είναι αληθής διαφορετικά εκτελεί το δεύτερο τμήμα προγράμματος το οποίο ορίζεται μεταξύ των λέξεων else και end if. Dim i As Integer Console.Write("Δώστε ένα ακέραιο") i = Console.ReadLine() 'Έλεγχος αν ο αριθμός είναι θετικός ή αρνητικός If i <= 0 Then Console.WriteLine("O αριθμός είναι αρνητικός") Else Console.WriteLine("O αριθμός είναι θετικός") End If Παράδειγμα 4.1 Στο παραπάνω παράδειγμα ελέγχεται εάν ο αριθμός ο οποίος εισάγεται από τον χρήστη είναι μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός και αναλόγως εκτυπώνεται το αντίστοιχο μήνυμα. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος εάν εισαχθεί ο αριθμός 45 είναι: Δώστε ένα ακέραιο -45 O αριθμός είναι αρνητικός Η μορφή If.. Then.. End If Η εντολή If <λογική συνθήκη> Then <τμήμα προγράμματος> εκτελεί ένα τμήμα προγράμματος εφόσον ικανοποιείται κάποια λογική συνθήκη. Στο παρακάτω παράδειγμα η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο αριθμός ο οποίος εισάγεται από τον χρήστη είναι θετικός. Στην περίπτωση που ο αριθμός είναι αρνητικός, τότε εκτυπώνεται το μήνυμα

2 Σελίδα 54 Visual Basic 2010: Γρηγόρης Τζιάλλας ότι ο αριθμός είναι αρνητικός και σταματά η εκτέλεση της διαδικασίας με την εντολή exit sub. Dim i As Integer Console.Write("Δώστε ένα θετικό ακέραιο") i = Console.ReadLine() 'Έλεγχος αν ο αριθμός είναι θετικός If i <= 0 Then Console.WriteLine("Λάθος, ο αριθμός είναι αρνητικός") Exit Sub ' Τέλος της διαδικασίας End If 'Εκτύπωση τετραγωνικής ρίζας Console.WriteLine( _ "Η τετραγωνική του ρίζα είναι {0:N4}", Math.Sqrt(i)) Παράδειγμα 4.1 Στην περίπτωση όπου το τμήμα προγράμματος το οποίο εκτελείται αποτελείται από μία μόνο εντολή, η εντολή μπορεί να συνταχθεί σε μία μόνο γραμμή. π.χ. if i <= 0 then Exit Sub Ένθεση εντολών If.. Then Η εντολή επιλογής If.. Then μπορεί να εμπεριέχει ή ενθέτει και άλλες εντολές επιλογής. Η χρήση ένθετων (εμφωλευμένων) εντολών If.. Then γίνεται όταν υπάρχουν περισσότερες από δύο εναλλακτικές περιπτώσεις διακλάδωσης. Εάν για παράδειγμα χρειάζεται να γίνει έλεγχος ενός αριθμού εάν είναι αρνητικός, μηδενικός ή θετικός, τότε γίνεται χρήση ένθετων εντολών επιλογής if.. then. Dim i As Integer Console.Write("Δώστε ένα ακέραιο ") i = Console.ReadLine() 'Έλεγχος του αριθμού If i < 0 Then Console.WriteLine("O αριθμός είναι αρνητικός") Else If i = 0 Then Console.WriteLine("O αριθμός είναι μηδενικός") Else Console.WriteLine("O αριθμός είναι θετικός") End If End If Παράδειγμα 4.2 Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος εάν δοθεί ο αριθμός 0 είναι:

3 Σελίδα 55 Δώστε ένα ακέραιο 0 O αριθμός είναι μηδενικός Ένθεση με τη μορφή If.. then.. elseif.. else.. end if Η σύνταξη των ένθετων εντολών if.. then μπορεί να απλοποιηθεί με την χρήση της λέξης elseif. Με την χρήση της ένθετης μορφής if.. then.. elseif.. else.. end if το προηγούμενο παράδειγμα μπορεί να απλοποιηθεί όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: Dim i As Integer Console.Write("Δώστε ένα ακέραιο ") i = Console.ReadLine() 'Έλεγχος του αριθμού If i < 0 Then Console.WriteLine("O αριθμός είναι αρνητικός") ElseIf i = 0 Then Console.WriteLine("O αριθμός είναι μηδενικός") Else Console.WriteLine("O αριθμός είναι θετικός") End If Παράδειγμα Η εντολή πολλαπλής επιλογής Select Η πολλαπλή επιλογή χρησιμοποιείται για την λήψη λογικών αποφάσεων όταν οι εναλλακτικές περιπτώσεις είναι περισσότερες από δύο. Η εντολή πολλαπλής επιλογής Select εξετάζει την τιμή κάποιας μεταβλητής (Integer, String κλπ) και αναλόγως της τιμής της μεταβλητής εκτελεί διαφορετικό τμήμα προγράμματος. Το παρακάτω παράδειγμα με την εντολή Select εξετάζει την τιμή ενός μονοψήφιου θετικού ακέραιου ο οποίος εισάγεται από τον χρήστη, υπολογίζει την κατάλληλη αλφαριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στον αριθμό και τον εκτυπώνει ολογράφως. 'Πρόγραμμα το οποίο ζητά έναν αριθμό από 0 έως 9 'και τον τυπώνει ολογράφως Dim i As Integer 'Ο αριθμός που θα μετατραπεί Dim s As String 'Ο αριθμός ολογράφως Console.Write("Δώστε ένα ακέραιο από 0 έως 9 : ") i = Console.ReadLine() 'Έλεγχος του αριθμού Select Case i Case 0 s = "μηδέν" Case 1 s = "ένα" Case 2 s = "δύο" Case 3 s = "τρία" Case 4

4 Σελίδα 56 Visual Basic 2010: Γρηγόρης Τζιάλλας s = "τέσσερα" Case 5 s = "πέντε" Case 6 s = "έξι" Case 7 s = "επτά" Case 8 s = "οκτώ" Case 9 s = "εννέα" Case Else 'Εάν ο αριθμός δεν είναι από 0 εώς 9 s = "*****" End Select Console.WriteLine("Πληκτρολογήθηκε ο αριθμός {0}", s) Παράδειγμα 4.4 Εάν δοθεί ο αριθμός 4, τότε το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος είναι: Δώστε ένα ακέραιο από 0 έως 9 : 4 Πληκτρολογήθηκε ο αριθμός τέσσερα Στην περίπτωση όπου η ίδια επιλογή γίνεται για δύο ή περισσότερες τιμές, μπορούμε να παραθέσουμε τις τιμές μετά την λέξη case με την χρήση κόμματος. Π.χ. αν i είναι η μεταβλητή πολλαπλής επιλογής Case 1,3,5 'ισοδυναμεί με i=1 or i=2 or i=3 Εάν η ίδια επιλογή γίνεται για ένα εύρος τιμών, το εύρος τιμών μπορεί να ορισθεί με την χρήση της αρχικής τιμής, της λέξης To και της τελική τιμής του εύρους πχ αν i είναι η μεταβλητή πολλαπλής επιλογής Case 0 To 5 'ισοδυναμεί με i>=0 and i<=5 Επίσης με την χρήση του τελεστή Is μπορούμε να συγκρίνουμε την τιμή της μεταβλητής πολλαπλής επιλογής με άλλες τιμές ή μεταβλητές. πχ αν i είναι η μεταβλητή πολλαπλής επιλογής Case Is < 0 'ισοδυναμεί με i<0 Η μεταβλητή η οποία χρησιμοποιείται στην πολλαπλή επιλογή μπορεί να είναι και άλλος τύπος δεδομένων, όπως πραγματικός αριθμός, χαρακτήρας ή αλφαριθμητική μεταβλητή. 'Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει ένα χαρακτήρα 'και εκτυπώνει την περιγραφή του

5 Σελίδα 57 Dim c As Char 'Χαρακτήρας ο οποίος εισάγεται Dim s As String 'Περιγραφή του χαρακτήρα Console.Write("Δώστε ένα ελληνικό χαρακτήρα : ") c = Console.ReadLine() 'Πολλαπλή επιλογή ανάλογα με το χαρακτήρα Select Case c Case "α" To "ω" s = "ελληνικός πεζός χαρακτήρας" Case "ά", "έ", "ό", "ή", "ύ", "ί", "ώ" s = "ελληνικός πεζός χαρακτήρας με τόνο" Case "A" To "Ω" s = "ελληνικός κεφαλαίος χαρακτήρας" Case Is < " " s = "ειδικός χαρακτήρας" Case Else s = "κάποιος άλλος χαρακτήρας" End Select Console.WriteLine("Πληκτρολογήθηκε {0}", s) Console.ReadLine() Παράδειγμα 4.5 Το παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιεί ως μεταβλητή πολλαπλής επιλογής ένα χαρακτήρα ο οποίος εισάγεται από το πληκτρολόγιο και κάνοντας χρήση πολλαπλών τιμών, εύρους τιμών και συγκρίσεων τιμών για την κάθε επιλογή εκτυπώνει την περιγραφή του χαρακτήρα που εισάγεται. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος εάν δοθεί ο χαρακτήρας "δ" είναι: Δώστε ένα ελληνικό χαρακτήρα : δ Πληκτρολογήθηκε ελληνικός πεζός χαρακτήρας 4.3 Η εντολή επιλογής IIF Η εντολή IIF υπολογίζει μια λογική συνθήκη και αναλόγως επιστρέφει μια τιμή. Η σύνταξη της είναι: <μεταβλητή> = IIF(<συνθήκη>, <τιμή 1>, <τιμή 2>) Στο παρακάτω παράδειγμα η εντολή IIF χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ένας αριθμός είναι άρτιος ή περιττός. Εάν το υπόλοιπο της διαίρεσης με τον αριθμό 2 είναι 0, τότε ο αριθμός είναι άρτιος διαφορετικά είναι περιττός. 'Πρόγραμμα το οποίο ελέγχειεάν ένας αριθμός είναι περιττός Dim i As Integer Dim s As String Console.Write("Δώστε ένα ακέραιο : ") i = Console.ReadLine() s = IIf(i Mod 2 = 0, "άρτιος", "περιττός") Console.WriteLine("Ο αριθμός {0} είναι {1}", i, s) Console.ReadLine() Παράδειγμα 4.6

6 Σελίδα 58 Visual Basic 2010: Γρηγόρης Τζιάλλας Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος εάν δοθεί ο αριθμός 35 είναι: Δώστε ένα ακέραιο : 35 Ο αριθμός 35 είναι περιττός Η εντολή IIF επιστρέφει μια τιμή η οποία είναι τύπου Object. Εάν χρησιμοποιείται η επιλογή Option Strict On, τότε πρέπει να χρησιμοποιείται και η κατάλληλη συνάρτηση ή μέθοδος για την μετατροπή της επιστρεφόμενης τιμής. Στο προηγούμενο παράδειγμα, εάν ορισθεί η επιλογή Option Strict On, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση μετατροπής Cstr. s = CStr(IIf(i Mod 2 = 0, "άρτιος", "περιττός")) 4.4 Η εντολή πολλαπλής επιλογής Choose Η εντολή Choose επιστέφει μια τιμή ανάλογα με την τιμή κάποιας μεταβλητής η οποία χρησιμοποιείται ως δείκτης. Η σύνταξη της εντολής αυτής είναι: <μεταβλητή> = Choose(δείκτης, <τιμή 1>, <τιμή 2>,.., <τιμή Ν>) Εάν ο δείκτης έχει την τιμή 1, τότε επιστρέφεται η πρώτη τιμή, εάν έχει τιμή 2 επιστρέφεται η δεύτερη τιμή κ.ο.κ. Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί την εντολή Choose για να εκτυπώσει ολογράφως την τιμή ενός ακεραίου αριθμού από 0 έως 9. 'Πρόγραμμα το οποίο μετατρέπει αριθμό από 0 έως 9 'και τον τυπώνει ολογράφως με την εντολή Choose Dim i As Integer 'Ο αριθμός που θα μετατραπεί Dim s As String 'Ο αριθμός ολογράφως Console.Write("Δώστε ένα ακέραιο από 0 έως 9 : ") i = Console.ReadLine() 'Μετατροπή του αριθμού s = Choose(i + 1, "μηδέν", "ένα", "δύο", "τρία", "τέσσερα", _ "πέντε", "έξι", "επτά", "οκτώ", "εννέα") Console.WriteLine("Πληκτρολογήθηκε ο αριθμός {0}", s) Παράδειγμα 4.7 Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος εάν δοθεί ο αριθμός 0 είναι: Δώστε ένα ακέραιο από 0 έως 9 : 0 Πληκτρολογήθηκε ο αριθμός μηδέν

7 Σελίδα Η εντολή επανάληψης For Η εντολή επανάληψης For επαναλαμβάνει την εκτέλεση ενός τμήματος του προγράμματος κάνοντας χρήση μιας μεταβλητής η οποία χρησιμοποιείται ως δείκτης των επαναλήψεων. Η γενική σύνταξη της εντολής είναι: For <μεταβλητή> [As <Τύπος>]= <αρχική τιμή> Το <τελική τιμή> [Step <βήμα>] [if <συνθήκη> then Continue For] [if <συνθήκη> then Exit For] <Τμήμα του προγράμματος το οποίο επαναλαμβάνεται> Ο ορισμός του βήματος των επαναλήψεων (Step) είναι προαιρετικός και μπορεί να παραλειφθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί βήμα, τότε το βήμα είναι ίσο με την μονάδα. Ο δείκτης των επαναλήψεων στην πρώτη επανάληψη παίρνει την αρχική τιμή και αυξάνεται διαδοχικά με το βήμα των επαναλήψεων μέχρι να φτάσει την τελική τιμή. Dim i As Integer For i = 1 To 5 Παράδειγμα 4.8 Στο παραπάνω παράδειγμα η μεταβλητή i χρησιμοποιείται ως δείκτης των επαναλήψεων με αρχική τιμή 1 και τελική τιμή 5. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος είναι: Το βήμα των επαναλήψεων μπορεί να είναι αρνητικό. Στην περίπτωση αυτή η τελική τιμή πρέπει να είναι μικρότερη από την τελική τιμή. Dim i As Integer For i = 5 To 1 Step -1 Παράδειγμα 4.9 Στο παραπάνω παράδειγμα η μεταβλητή i μειώνεται από την αρχική τιμή 5 στην τελική τιμή 1.

8 Σελίδα 60 Visual Basic 2010: Γρηγόρης Τζιάλλας Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος είναι: Ο δείκτης των επαναλήψεων μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τύπος δεδομένων για τον οποίο ορίζονται οι τελεστές <=, >=, + και -. Μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί πραγματικός τύπος μεταβλητής διπλής ακρίβειας με βήμα 0.1. For x As Double = 10 To 10.5 Step 0.1 Console.WriteLine(x) End sub Παράδειγμα 4.10 Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος είναι: 10 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 Η δήλωση της μεταβλητής του δείκτη των επαναλήψεων μπορεί να γίνει προαιρετικά στην ίδια γραμμή με την εντολή For. For i As Integer = 1 To 5 Παράδειγμα 4.11 Με την προαιρετική χρήση της εντολής Continue For σταματά η εκτέλεση της τρέχουσας επανάληψης και οι επαναλήψεις συνεχίζονται με την επόμενη τιμή του δείκτη των επαναλήψεων. For i As Integer = 1 To 5 If i=3 then Continue For Παράδειγμα 4.12

9 Σελίδα 61 Στο παραπάνω παράδειγμα σταματά η εκτέλεση της επανάληψης όταν ο δείκτης έχει την τιμή 3. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος είναι: Με την προαιρετική εντολή Exit For διακόπτεται η εντολή επανάληψης For i As Integer = 1 To 5 If i=3 then Exit For Παράδειγμα 4.13 Στο παραπάνω παράδειγμα διακόπτονται όλες οι επαναλήψεις όταν ο δείκτης έχει την τιμή 3. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος είναι: 1 2 Ο δείκτης των επαναλήψεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους υπολογισμός όπως για παράδειγμα την εύρεση του αθροίσματος ή του παραγοντικού ενός ακεραίου. 'Πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει 'το άθροισμα των αριθμών από 1 έως 100 Dim sum As Integer = 0 For i As Integer = 1 To 100 sum += i Πρόσθεση του i στο sum Console.WriteLine(sum) Παράδειγμα 4.14 Εύρεση του αθροίσματος των αριθμών από 1 έως 100 Το παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιεί μια μεταβλητή sum ως αθροιστή με αρχική τιμή 0. Σε κάθε επανάληψη ο δείκτης επανάληψης o οποίος παίρνει τιμές από 1 έως 100 προστίθεται στην μεταβλητή sum. To sum μετά το τέλος των επαναλήψεων είναι ίσο με το άθροισμα των ακεραίων από 1 έως 100. 'Πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει 'το παραγοντικό ενός αριθμού 'n = 1*2*3*..n Dim n As Integer ' Ο ακέραιος αριθμός Dim p As Integer = 1 ' Tο παραγοντικό Console.Write("Δώστε έναν ακέραιο: ")

10 Σελίδα 62 Visual Basic 2010: Γρηγόρης Τζιάλλας n = Console.ReadLine() For i As Integer = 2 To n p *= i ' p = p * i Console.WriteLine _ ("Το παραγοντικό του {0} είναι {1}", n, p) Παράδειγμα 4.15 Εύρεση του παραγοντικού ενός ακέραιου Το παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιεί την μεταβλητή p με αρχική τιμή 1 για να υπολογίσει το παραγοντικό ενός ακέραιου n ο οποίος εισάγεται από τον χρήστη. Σε κάθε επανάληψη το p γίνεται ίσο με γινόμενο της προηγούμενης τιμής του επί τον δείκτη των επαναλήψεων i o οποίος παίρνει τις τιμές από 2 έως n. Επανάληψη Τιμή του n Τιμή του p 1 2 1* *2* *2*3*4.. n-1 n 1*2*3*4*..*n Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος εάν δοθεί ο αριθμός 6 είναι: Δώστε έναν ακέραιο: 6 Το παραγοντικό του 6 είναι 720 Ένθεση εντολών For Το τμήμα του προγράμματος το οποίο επαναλαμβάνεται με μία εντολή For μπορεί να εμπεριέχει κάποια άλλη εντολή For. Είναι δηλαδή δυνατή η ένθεση εντολών For και γενικότερα εντολών επανάληψης μέσα σε άλλες εντολές επανάληψης. Dim i, j As Integer For i = 1 To 3 For j = 1 To 2 Console.WriteLine("i={0} j={1}", i, j) End sub Παράδειγμα 4.16 Το παραπάνω πρόγραμμα ενθέτει μια εντολή επανάληψης με δείκτη j ο οποίος παίρνει τις τιμές από 1 έως 2 σε μια εντολή επανάληψης με δείκτη i ο οποίος παίρνει τις τιμές από 1 έως 3. Η ένθεση έχει ως αποτέλεσμα η εντολή επανάληψης με δείκτη j να εκτελείται για κάθε αλλαγή της τιμής του i. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχει σαν αποτέλεσμα:

11 Σελίδα 63 i=1 j=1 i=1 j=2 i=2 j=1 i=2 j=2 i=3 j=1 i=3 j=2 Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί ένθετες εντολές For για να εκτυπώσει ένα πλαίσιο 5 γραμμών και 6 στηλών με τους χαρακτήρες "*". Στο τέλος της ένθετης εντολής επανάληψης με δείκτη j η οποία εκτυπώνει 6 χαρακτήρες "*" στην ίδια γραμμή, εκτελείται η εντολή Console.WriteLine() με την οποία γίνεται η αλλαγή γραμμής για κάθε διαφορετική τιμή του i. Dim i, j As Integer For i = 1 To 5 For j = 1 To 6 Console.Write("*") Console.WriteLine() Παράδειγμα 4.17 Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος είναι: ****** ****** ****** ****** ****** 4.6 Η εντολή επανάληψης Do Loop Η εντολή επανάληψης Do Loop επαναλαμβάνει διαρκώς την εκτέλεση ενός τμήματος του προγράμματος. Οι επαναλήψεις συνεχίζουν ή σταματούν ανάλογα με την τιμή κάποιας λογικής συνθήκης. Εάν η λογική συνθήκη ελέγχεται στην αρχή τότε η εντολή έχει την μορφή: Do [ While ή Until <συνθήκη> ] [if <συνθήκη> then Exit Do] [if <συνθήκη> then Continue Do] Loop Εάν η λογική συνθήκη ελέγχεται στην τέλος τότε η εντολή έχει την μορφή: Do [if <συνθήκη> then Exit Do] [if <συνθήκη> then Continue Do]

12 Σελίδα 64 Visual Basic 2010: Γρηγόρης Τζιάλλας Loop [ While ή Until <συνθήκη> ] Εάν χρησιμοποιείται η δήλωση While οι επαναλήψεις διαρκούν όσο η τιμή της λογικής συνθήκης είναι αληθής. Αντίθετα όταν χρησιμοποιείται ή δήλωση Until οι επαναλήψεις διακόπτονται όταν η τιμή της λογικής συνθήκης γίνει αληθής. Με την προαιρετική εντολή Exit Do διακόπτονται οι επαναλήψεις, ενώ με την προαιρετική εντολή Continue Do δεν εκτελούνται οι επόμενες εντολές του τμήματος του προγράμματος που επαναλαμβάνεται. Η εντολή μπορεί επίσης να συνταχθεί χωρίς της χρήση λογικής συνθήκης στην αρχή ή το τέλος της εντολής. Do [if <συνθήκη> then Exit Do] [if <συνθήκη> then Continue Do] Loop Στην περίπτωση αυτή οι επαναλήψεις θα πρέπει να διακόπτονται με την εντολή Exit Do διαφορετικά οι επαναλήψεις θα συνεχίζουν διαρκώς. Οι διάφορες μορφές της εντολής Do Loop δίνουν μεγάλη ευελιξία στην σύνταξη τμημάτων του προγράμματος τα οποία επαναλαμβάνονται. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην θέση της εντολής For, αλλά και για την επανάληψη τμημάτων του προγράμματος όταν δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός των επαναλήψεων. Τα παρακάτω παραδείγματα είναι ισοδύναμα με το παράδειγμα 4.8 όπου χρησιμοποιείται εντολή For για να εκτυπώσει του αριθμούς από ένα έως 5. Dim i As Integer = 1 Do While i <= 5 i += 1 Loop 'Αρχική τιμή 'Τελική τιμή 'Βήμα Παράδειγμα 4.18 Dim i As Integer = 1 Do Until i > 5 i += 1 Loop 'Αρχική τιμή 'Τελική τιμή 'Βήμα Παράδειγμα 4.19 Έλεγχος συνθήκης στην αρχή με Until

13 Σελίδα 65 Dim i As Integer = 1 Do i += 1 Loop While i <= 5 'Αρχική τιμή 'Βήμα 'Τελική τιμή Παράδειγμα 4.20 Έλεγχος συνθήκης στην τέλος με While Dim i As Integer = 1 Do i += 1 Loop Until i > 5 'Αρχική τιμή 'Βήμα 'Τελική τιμή Παράδειγμα 4.21 Έλεγχος συνθήκης στην τέλος με Until Dim i As Integer = 1 'Αρχική τιμή Do i += 1 'Βήμα If i > 5 Then Exit Do 'Τελική τιμή Loop Παράδειγμα 4.22 Χρήση Do Loop χωρίς έλεγχο αρχικής ή τελικής συνθήκης Σε αρκετές περιπτώσεις ο αριθμός των επαναλήψεων δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός. Στο παρακάτω παράδειγμα το πρόγραμμα διαβάζει διαδοχικά ακέραιους αριθμούς τους οποίους εισάγει ο χρήστης. Η εισαγωγή των αριθμών σταματά όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει τον αριθμό 0. Το πρόγραμμα υπολογίζει και εκτυπώνει τον αριθμό των αρνητικών αριθμών που δόθηκαν από τον χρήστη. 'Πρόγραμμα το οποίο μετρά τον αριθμό 'των αρνητικών αριθμών που εισάγει ο χρήστης Dim counter As Integer = 0 'Μετρητής αρνητικών αριθμών Dim i As Integer 'Αρχική τιμή Do Console.Write("Δώστε ένα ακέραιο ή 0 για τέλος: ") i = Console.ReadLine() If i < 0 Then counter += 1 Loop While i <> 0 Console.WriteLine _ ("Δώσατε {0} αρνητικούς αριθμούς ", counter) Παράδειγμα 4.23

14 Σελίδα 66 Visual Basic 2010: Γρηγόρης Τζιάλλας Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος είναι: Δώστε ένα ακέραιο ή 0 για τέλος: -2 Δώστε ένα ακέραιο ή 0 για τέλος: 4 Δώστε ένα ακέραιο ή 0 για τέλος: -9 Δώστε ένα ακέραιο ή 0 για τέλος: 6 Δώστε ένα ακέραιο ή 0 για τέλος: 0 Δώσατε 2 αρνητικούς αριθμούς 4.7 Η εντολή επανάληψης While Η εντολή επανάληψης while είναι αντίστοιχη της εντολής Do While Loop. Η σύνταξη της είναι: While <συνθήκη> [if <συνθήκη> then Exit While] [if <συνθήκη> then Continue While] End While και είναι αντίστοιχη της: Do While <συνθήκη> [if <συνθήκη> then Exit Do] [if <συνθήκη> then Continue Do] Loop Στο παρακάτω παράδειγμα η εντολή επανάληψης While χρησιμοποιείται για να υπολογίσει και εκτυπώσει πόσα χρόνια χρειάζονται για τον διπλασιασμό ενός αρχικού κεφαλαίου το οποίο κατατίθεται στην τράπεζα με σταθερό επιτόκιο και ανατοκισμό στο τέλος κάθε έτους. 'Πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει τα χρόνια που 'χρειάζονται για το διπλασιασμό ενός κεφαλαίου Dim arxikokefalaio As Single 'To αρχικό κεφάλαιο Dim kefalaio As Single 'To κεφάλαιο στο τέλος κάθε έτους Dim epitokio As Single 'Το επιτόκιο Console.Write("Δώστε αρχικό κεφάλαιο: ") arxikokefalaio = Console.ReadLine() Console.Write("Δώστε επιτόκιο: ") epitokio = Console.ReadLine() Dim metritis As Integer = 0 Μετρητής ετών kefalaio = arxikokefalaio While kefalaio < (2 * arxikokefalaio) metritis += 1 'αύξηση έτους 'Πρόσθεση τόκου στο κεφάλαιο kefalaio += kefalaio * epitokio / 100 Console.WriteLine( _ "Έτος {0} Κεφάλαιο :{1:N2}", metritis, kefalaio) End While Παράδειγμα 4.24

15 Σελίδα 67 Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος με αρχικό κεφάλαιο 1000 και επιτόκιο 15 % είναι: Δώστε αρχικό κεφάλαιο: 1000 Δώστε επιτόκιο: 15 Έτος 1 Κεφάλαιο: 1.150,00 Έτος 2 Κεφάλαιο: 1.322,50 Έτος 3 Κεφάλαιο: 1.520,88 Έτος 4 Κεφάλαιο: 1.749,01 Έτος 5 Κεφάλαιο: 2.011,36 Το κεφάλαιο διπλασιάζεται σε 5 έτη 4.8 Η εντολή επανάληψης For Each Η εντολή επανάληψης For Each χρησιμοποιείται για να απαριθμήσει όλα τα μέλη ενός πίνακα ή άλλων συλλογών (Collections) δεδομένων. Στο παρακάτω παράδειγμα η εντολή For Each χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει τους χαρακτήρες μια αλφαριθμητικής μεταβλητής. Οι αλφαριθμητικές μεταβλητές για τις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού είναι πίνακες χαρακτήρων. Dim onoma As String Console.Write("Δώστε ένα όνομα: ") onoma = Console.ReadLine() Dim c As Char Console.WriteLine("Οι χαρακτήρες του ονόματος είναι:") For Each c In onoma Console.WriteLine(c) Δώστε ένα όνομα: Άρης Οι χαρακτήρες του ονόματος είναι: Ά ρ η ς Παράδειγμα Η εντολή goto Η εντολή goto αν και δεν είναι εντολή επανάληψης ή επιλογής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή ή επανάληψη υποπρογραμμάτων. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν εντολές goto γίνονται με δυσκολία κατανοητά και είναι ιδιαίτερα εύκολα να χαθεί ο έλεγχος της ροής του προγράμματος. Η εντολή goto δίνει την εντολή στο πρόγραμμα να συνεχίσει την εκτέλεση του σε κάποιο άλλη γραμμή η σημείο του προγράμματος. Η εντολή goto παίρνει ως παράμετρο τον αριθμό γραμμής ή το όνομα ετικέτας (label) του προγράμματος στο οποίο θα γίνει η μετάβαση.

16 Σελίδα 68 Visual Basic 2010: Γρηγόρης Τζιάλλας Ετικέτες μπορούμε να ορίσουμε σε οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος με την χρήση του ονόματος της ετικέτας και τον χαρακτήρα ":". Το παρακάτω πρόγραμμα εκτυπώνει τους αριθμούς από 1 έως 5 στην οθόνη. Dim i As Integer = 1 arxi: Console.Writeline(i) i += 1 If i <= 5 Then GoTo arxi Η χρήση της εντολής αυτής δεν ενδείκνυται παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις όπως όταν χρειάζεται να διακοπούν ένθετες εντολές επανάληψης και ο έλεγχος να δοθεί σε συγκεκριμένο σημείο του προγράμματος η για να αντιμετωπισθούν λάθη κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

17 Σελίδα Ασκήσεις Άσκηση 4.1 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_1 η οποία: α) ζητά από τον χρήστη να εισάγει ένα πραγματικό αριθμό x και στην συνέχεια εξετάζει και εκτυπώνει εάν ο αριθμός x ανήκει στο διάστημα [1.. 10] β) ζητά από τον χρήστη να εισάγει δύο ακέραιους αριθμούς m και n και στην συνέχεια εκτυπώνει την τιμή του μεγαλύτερου από αυτούς. Άσκηση 4.2 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_2 η οποία ζητά από τον χρήστη να εισάγει έναν ακέραιο από 0 έως 9999 και στην συνέχεια κάνοντας χρήση της εντολής επιλογής Select εκτυπώνει τον αριθμό των ψηφίων του αριθμού (μονοψήφιος, διψήφιος, τριψήφιος ή τετραψήφιος). Άσκηση 4.3 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_3 η οποία ζητά από τον χρήστη να εισάγει τα συνολικό εισόδημα του και στην συνέχεια υπολογίζει και εκτυπώνει το φόρο τον οποίο θα πρέπει να πληρώσει. Ο φορολογικός συντελεστής είναι: Για τα πρώτα Ευρώ 0% Για τα επόμενα Ευρώ 15% Για τα επόμενα Ευρώ 30% Για επιπλέον εισόδημα 40% Άσκηση 4.4 Πχ. Για εισόδημα Έυρώ ο φόρος είναι: 8400*0%+5000*15%+( )*30%=2730 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_4 η οποία ζητά από τον χρήστη να εισάγει τρεις πραγματικούς αριθμούς και την συνέχεια τους εκτυπώνει στην οθόνη σε αύξουσα σειρά. Άσκηση 4.5 Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε ένθετες εντολές If για να ελέγξετε όλες τις περιπτώσεις Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_5 η οποία κάνοντας χρήση εντολών επανάληψης εκτυπώνει τις αντιστοιχία σε Ευρώ των 100, 200, 300 έως και 1000 δραχμών Άσκηση 4.6 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_6 η οποία υπολογίζει και εκτυπώνει το άθροισμα των περιττών

18 Σελίδα 70 Visual Basic 2010: Γρηγόρης Τζιάλλας Άσκηση 4.7 ακεραίων από 1 έως 199. Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_7 η οποία ζητά από τον χρήστη να εισάγει ένα ακέραιο αριθμό Ν και στην συνέχεια εκτυπώνει τις τιμές των παρακάτω παραστάσεων: Ν Ν 2 1*2*3*.. *Ν Άσκηση 4.8 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_8 η οποία με την χρήση ένθετων εντολών επανάληψης εκτυπώνει τον παρακάτω πίνακα: Άσκηση Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_9 η οποία ζητά από τον χρήστη να εισάγει διαδοχικά 30 ακεραίους αριθμούς και στην συνέχεια εκτυπώνει το άθροισμα τους, τον μέσο όρο τους, τον μεγαλύτερο αριθμό και το πλήθος των αρνητικών αριθμών. Άσκηση 4.10 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_10 η οποία κάνοντας χρήση εντολής επανάληψης Do Loop, υπολογίζει και εκτυπώνει τα ημίτονα και συνημίτονα των γωνιών από 10 έως 20 μοίρες με βήμα 0.1 Άσκηση 4.11 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_11 η οποία διαβάζει διαδοχικά ακεραίους αριθμούς τους οποίους εισάγει ο χρήστης. Η εισαγωγή των αριθμών σταματά όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει τον αριθμό 0 και στην συνέχεια το πρόγραμμα εκτυπώνει στην οθόνη το άθροισμα τους, τον μικρότερο αριθμό, το πλήθος των περιττών αριθμών και το πλήθος των αριθμών οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι του 20. Άσκηση 4.12 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask12 η υπολογίζει την μικρότερη τιμή του Ν για την οποία η παρακάτω παράσταση είναι μεγαλύτερη του Ν 2

19 Σελίδα 71 Άσκηση 4.13 Σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό ύψος x. Σε κάθε αναπήδηση η σφαίρα χάνει το 10% του προηγούμενου ύψους. Η σφαίρα σταματά την κίνηση της όταν το ύψος της γίνεται <= Γράψτε εφαρμογή lab_4_ask_13 ζητά από τον χρήστη να δώσει το αρχικό ύψος x και στην συνέχεια υπολογίζει και εκτυπώνει τον αριθμό των αναπηδήσεων που θα κάνει η σφαίρα. Άσκηση 4.14 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_14 η οποία ζητά από τον χρήστη να εισάγει δύο αριθμούς x και y και στην συνέχεια υπολογίζει το υπόλοιπο της διαίρεσης x / y με την χρήση διαδοχικών αφαιρέσεων του y από το x. Άσκηση 4.15 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_15 η οποία εκτυπώνει τους Πυθαγόρειους αριθμούς από το 1 μέχρι το 100. Τρεις ακέραιοι αριθμοί α, β, γ λέγονται Πυθαγόρειοι αν ισχύει : α 2 +β 2 =γ 2 Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τρεις ένθετες εντολές επανάληψης με μεταβλητές a,b και c. Άσκηση 4.16 Δημιουργήστε εφαρμογή lab_4_ask_16 η οποία ζητά από τον χρήστη να εισάγει έναν ακέραιο αριθμό, εκτυπώνει τους διαιρέτες του αριθμού και εκτυπώνει εάν ο αριθμός αυτός είναι πρώτος ή όχι. Υπόδειξη: Πρώτος αριθμός είναι ο αριθμός ο οποίος διαιρείται ακριβώς μόνο με την μονάδα και τον εαυτό του. Χρησιμοποιήστε εντολή επανάληψης για να εκτυπώσετε και να μετρήσετε τους διαιρέτες του αριθμού. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της μέτρησης εκτυπώστε εάν ο αριθμός είναι πρώτος ή όχι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Προγραμματισμός Η/Υ Ενότητα 3 η : Η Γλώσσα Προγραμματισμού VB.NET (2 ο Μέρος) Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 4: Visual Basic for Applications (VBA) Δομές Επανάληψης και Επιλογής Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE

Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 Ο Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE Βασικές Έννοιες: Δομή Επανάληψης, Εντολές Επανάληψης (For, While do, Repeat until), Αλγόριθμος, Αθροιστής, Μετρητής, Παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 7 η : Εντολές Επανάληψης Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Κεφάλαιο ΙΙI: Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος 31 Εντολές ελέγχου της ροής Στο παρόν κεφάλαιο ασχολούμαστε με την σύνταξη των εντολών της C οι οποίες εισάγουν λογική και ελέγχουν την ροή εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στη Python Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη.

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Εργαστήριο 4: 4.1 Η Δομή Ελέγχου if Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Γενική Μορφή: Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Επανάληψης. Κεφάλαιο 7 Mike Trimos

Δομή Επανάληψης. Κεφάλαιο 7 Mike Trimos Δομή Επανάληψης Κεφάλαιο 7 Mike Trimos Δομή Επανάληψης Η Διαδικασία αυτή ονομάζεται Βρόγχος ή Επανάληψη (Loop) και η εντολή ή το σύνολο των εντολών που επαναλαμβάνονται ονομάζεται Σώμα της Δομής. Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Δ.Π.Θ. - Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ακαδ. έτος 2017-2018 Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εξάμηνο A Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δ. Κατσαβούνης 03 ΟΚΤ 2017 ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C)

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΑΛ- ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13- ΤΗΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΑΛ- ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13- ΤΗΛ ΘΕΜ 1.. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστό, αν οι προτάσεις είναι σωστές και ως Λάθος αν οι προτάσεις είναι λάθος. 1.Είναι πάντα δυνατή η μετατροπή της εντολής WHILE DO σε FOR DO. 2. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C. Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C. Γρήγορος Πίνακας Αναφοράς Σύνταξης. Εισήγηση #4. Επαναληπτικές δομές:

Γλώσσα Προγραμματισμού C. Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C. Γρήγορος Πίνακας Αναφοράς Σύνταξης. Εισήγηση #4. Επαναληπτικές δομές: Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μάθημα 7 - Υποπρογράμματα Εργαστήριο 11 Ο TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Βασικές Έννοιες: Υποπρόγραμμα, Ανάλυση προβλήματος, top down σχεδίαση, Συνάρτηση, Διαδικασία, Παράμετρος, Κλήση συνάρτησης, Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ & 8.2 (ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ & 8.2 (ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.4.5 & 8.2 (ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ Ερωτήσεις Σωστό / Λάθος 1. Στη δομή Για... από... μέχρι η αρχική τιμή του μετρητή πρέπει να είναι πάντα μικρότερη από την τελική. 2. Η δομή Όσο... επανάλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 5: Εντολές επανάληψης Κουκουλέτσος Κώστας Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 5ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Η ΕΝΤΟΛΗ for Με την εντολή for δημιουργούμε βρόχους επανάληψης σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 5 Δομές Ελέγχου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Δομές Ελέγχου Οι Boehm και Jacopini απέδειξαν ότι οποιοσδήποτε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. Τετριμμένο παράδειγμα: Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Εισαγωγή στην πληροφορική Βασίλειος Βεσκούκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ v.vescoukis@cs.ntua.gr Η γλώσσα προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή παράσταση_1 = Παράσταση Αρχικοποίησης παράσταση_2 = Παράσταση Ελέγχου Επανάληψης παράσταση_3 = Παράσταση Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επανάληψης. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επανάληψης. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Δομή Επανάληψης Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Δομή Επανάληψης Επανάληψη με αρίθμηση DO = ,

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Γλώσσα Προγραμματισμού C Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Τελεστής σύντοµης ανάθεσης Τελεστής σύντοµης ανάθεσης (shorthand assignment operator) µεταβλητή = µεταβλητή τελεστής

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Παίρνοντας Αποφάσεις 1

Παίρνοντας Αποφάσεις 1 Παίρνοντας Αποφάσεις 1 Στόχοι μαθήματος Συγκριτικοί/ Λογικοί Τελεστές Η εντολή IF Η εντολή switch 2 Συγκριτικοί Τελεστές == ίσο!= διάφορο / άνισο > μεγαλύτερο < μικρότερο >= μεγαλύτερο ή ίσο

Διαβάστε περισσότερα

8.4. Δραστηριότητες - ασκήσεις

8.4. Δραστηριότητες - ασκήσεις 8.4. Δραστηριότητες - ασκήσεις ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΔΤ1. ΔΤ2. ΔΤ3. ΔΤ4. Αν η μεταβλητή Α έχει την τιμή 10, η μεταβλητή Β έχει την τιμή 5 και η μεταβλητή Γ έχει την τιμή 3, ποιες από τις παρακάτω εκφράσεις είναι αληθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Καλλιόπη Μαγδαληνού ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ πρόγραμμα τεστ σταθερές π = 3.14 μεταβλητές πραγματικές : εμβαδό, ακτίνα αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0

Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0 Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Μάθημα 4ο Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0 Κ. Κωστοπούλου Σειρά εκτέλεσης των πράξεων Όταν ορίζετε μια ακολουθία αριθμητικών πράξεων είναι δυνατόν να προκύψει αμφισημία.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός στην Basic

Προγραµµατισµός στην Basic Προγραµµατισµός στην Basic 1. εντολή εισόδου Χρησιµοποιείται η εντολή INPUT, η οποία µπορεί να συνταχθεί : α. INPUT X, αν το δεδοµένο που ζητάει είναι αριθµητικό ή β. INPUT X$, αν το δεδοµένο που ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές Επανάληψης. int sum = 0, i=1; sum += i++ ; sum += i++ ; Η πράξη αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί Ν φορές!

Εντολές Επανάληψης. int sum = 0, i=1; sum += i++ ; sum += i++ ; Η πράξη αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί Ν φορές! Εντολές Επανάληψης Πολλές φορές χρειάζεται να επαναλάβουμε τις ίδιες εντολές Πχ. Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το άθροισμα όρων μιας ακολουθίας διαδοχικών ακεραίων. Δηλαδή αν ο χρήστης δώσει τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

2 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ακαδ. έτος 2015-2016 Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εξάμηνο A Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δ. Κατσαβούνης 20 ΟΚΤ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα που αφορούν εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.

Προβλήματα που αφορούν εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Κεφάλαιο ΙΙ Προβλήματα που αφορούν εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία αφορούν κυρίως τις εντολές της C οι οποίες ελέγχουν την ροή εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

3. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 100 ακεραίους αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει το άθροισμά τους.

3. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 100 ακεραίους αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει το άθροισμά τους. ΑΕσΠΠ-Δομή Επανάληψης 9 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα των πρώτων 100 φυσικών αριθμών. 2. Να τροποποιηθεί ο παραπάνω πρόγραμμα ώστε να υπολογίζει το άθροισμα των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας

Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας October 11, 2011 Στο μάθημα Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων θα ασχοληθούμε με ένα μέρος της διαδικασίας επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα θα δούμε τι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Program Ονομα_προγραμματος; «πρόγραμμα» Πρόγραμμα 1 Program Lesson1_Program1; Write('Hello World!!!'); {σχόλια} Επεξήγηση Προγράμματος Program Lesson1_Program1;

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 6 η Βρόχοι Επανάληψης Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting)

3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting) Εργαστήριο 3: 3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting) Η C++, όπως όλες οι γλώσσες προγραμματισμού, χρησιμοποιεί τελεστές για να εκτελέσει τις αριθμητικές και λογικές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος (if-else & switch) Η εντολή if-else Η εντολή if-else υπάρχει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι εντολές επανάληψης (while, do-while, for) Γενικά για τις εντολές επανάληψης Συχνά στο προγραμματισμό είναι επιθυμητή η πολλαπλή εκτέλεση μιας ενότητας εντολών, είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης Δομημένος Προγραμματισμός 1 Βασικές Έννοιες αλγορίθμων Σταθερές Μεταβλητές Εκφράσεις Πράξεις Εντολές 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Σταθερά: Μια ποσότητα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 3ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ένα κείμενο μπορεί να εκχωρηθεί ως τιμή μιας μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Αν ( Α < Β και C <> D ) και ( B > D ή Β =D ) τότε K 1 Τέλος_αν. χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών. Μονάδες 10

Αν ( Α < Β και C <> D ) και ( B > D ή Β =D ) τότε K 1 Τέλος_αν. χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών. Μονάδες 10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡ/ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α A1.Να ξαναγράψετε την παρακάτω εντολή Αν ( Α < Β και C D ) και ( B > D ή Β =D ) τότε K 1 χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών. A2.Ο παρακάτω αλγόριθμος προτάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Εντολές Επανάληψης CS100, 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ΙΙ Εισαγωγή Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Εργαστήριο στην C# ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προγραμματισμός ΙΙ Εισαγωγή Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Εργαστήριο στην C# ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βασική Δομή Προγράμματος Τερματικού (Console Application) Module Module1 Console.WriteLine("TEI Lamias") Console.ReadLine() End Module using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq;

Διαβάστε περισσότερα

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη.

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη. 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2015 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Δομή Επιλογής και Λογικές εκφράσεις

Διαγώνισμα Δομή Επιλογής και Λογικές εκφράσεις Διαγώνισμα Δομή Επιλογής και Λογικές εκφράσεις ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Η συνθήκη που ελέγχεται σε μια δομή επιλογής μπορεί να πάρει περισσότερες από δύο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Δυνατότητα ανάπτυξης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγραμμάτων στη PASCAL. Κατανόηση της σύνταξης των προτάσεων της PASCAL. Κατανόηση της εντολής εξόδου για

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

for for for for( . */

for for for for( . */ Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Βρόχοι Επανάληψης Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Ο βρόχος for Η εντολή for χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι εντολές επανάληψης (while, do-while, for) Γενικά για τις εντολές επανάληψης Συχνά στο προγραμματισμό είναι επιθυμητή η πολλαπλή εκτέλεση μιας ενότητας εντολών, είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ19,20 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ19,20 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ19,20 ΗΜ/ΝΙΑ 4-11-07 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ Γ Γενικού Λυκείου (τεχνολογική κατεύθυνση) ΚΕΦ. 2 ο -7 ο : ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Α. Υπολογίστε χωρίς να εκτελέσετε κώδικα FORTRAN τα παρακάτω: Ποιά είναι η τελική τιμή του Z στα παρακάτω κομμάτια κώδικα FORTRAN:

Άσκηση 1. Α. Υπολογίστε χωρίς να εκτελέσετε κώδικα FORTRAN τα παρακάτω: Ποιά είναι η τελική τιμή του Z στα παρακάτω κομμάτια κώδικα FORTRAN: Άσκηση 1 Α. Υπολογίστε χωρίς να εκτελέσετε κώδικα FORTRAN τα παρακάτω: Ποιά είναι η τελική τιμή του J στα παρακάτω κομμάτια κώδικα FORTRAN: INTEGER J J = 5 J = J + 1 J = J + 1 INTEGER X, Y, J X = 2 Y =

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 5 Εντολές Επιλογής

Σκοπός. Εργαστήριο 5 Εντολές Επιλογής Εργαστήριο 5 Εντολές Επιλογής Λήψη αποφάσεων σ ένα πρόγραμμα με την εντολή επιλογής.. Κατανόηση της εντολής επιλογής στη Pascal. H έννοια και η μορφή μίας λογικής συνθήκης.. Σύνθετες λογικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ C ΣΕΙΡΑ 1 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ C ΣΕΙΡΑ 1 η Δ.Π.Θ. - Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ακαδ. έτος 2016-2017 Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εξάμηνο Β Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δ. Κατσαβούνης ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος

Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος Παραδείγματα αλγορίθμων: Η παρασκευή ενός κέικ Η εύρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών Η εκκίνηση ενός αυτοκινήτου Η πρωινή προετοιμασία για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 4ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Με τους τελεστές σύγκρισης, συγκρίνουμε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 2 ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ή εντολές Ελέγχου και Επιλογής ή εντολές Επιλογής και Απόφασης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ή εντολές Ελέγχου και Επιλογής ή εντολές Επιλογής και Απόφασης) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ή εντολές Ελέγχου και Επιλογής ή εντολές Επιλογής και Απόφασης) Τι είναι οι εντολές Ελέγχου και Επιλογής στην Pascal; Ποιες είναι οι εντολές Ελέγχου και Επιλογής στην Pascal;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διαμόρφωση Ελέγχου Ροής Προγράμματος Δομημένος Προγραμματισμός Ο πιο απλός και συνηθισμένος

Διαβάστε περισσότερα

8 FORTRAN 77/90/95/2003

8 FORTRAN 77/90/95/2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή... 17 1.1. Ανασκόπηση της ιστορίας των υπολογιστών... 18 1.2. Πληροφορία και δεδομένα... 24 1.3. Ο Υπολογιστής... 26 1.4. Δομή και λειτουργία του υπολογιστή... 28 1.5.

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Παραδόσεις Μαθήματος 2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ C ΣΕΙΡΑ 1 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ C ΣΕΙΡΑ 1 η Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ακαδ. έτος 2015-2016 Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εξάμηνο Β Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δ. Κατσαβούνης ΜΑΘΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Β. Χαρακτήρας(Αλφαριθμητικά)

Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Β. Χαρακτήρας(Αλφαριθμητικά) Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς της στήλης Α που αντιστοιχούν με τα γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού και Χρήση Λογισμικού Η/Υ στις Κατασκευές

Τεχνικές Προγραμματισμού και Χρήση Λογισμικού Η/Υ στις Κατασκευές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνικές Προγραμματισμού και Χρήση Λογισμικού Η/Υ στις Κατασκευές Ενότητα 3: Διαδικασίες λογικών αποφάσεων και βρόγχων εργασιών Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη.

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. 4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. Η μετατροπή μιας εντολής επανάληψης σε μία άλλη ή στις άλλες δύο εντολές επανάληψης, αποτελεί ένα θέμα που αρκετές φορές έχει εξεταστεί σε πανελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Εισαγωγή στην πληροφορική Βασίλειος Βεσκούκης ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ v.vescoukis@cs.ntua.gr Η γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός αθροισμάτων

Υπολογισμός αθροισμάτων Υπολογισμός αθροισμάτων Τα αθροίσματα θα τα δημιουργούμε σαν συναρτήσεις και θα τα αποθηκεύουμε σε αρχείο (m-file) με την ίδια ονομασία με τη συνάρτηση. Για να δημιουργήσουμε ένα άθροισμα ξεκινάμε μηδενίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 2 Εντολές Εισόδου/Εξόδου Τελεστές. Δρ. Γιώργος Λαμπρινίδης 23/10/2015 Η - Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 2 Εντολές Εισόδου/Εξόδου Τελεστές. Δρ. Γιώργος Λαμπρινίδης 23/10/2015 Η - Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 2 Εντολές Εισόδου/Εξόδου Τελεστές Δρ. Γιώργος Λαμπρινίδης amprinidis@pharm.uoa.gr 1 Αριθμητικοί Τελεστές + πρόσθεση - αφαίρεση * πολλαπλασιασμός / διαίρεση Προσοχή! Διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα.

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. Ερωτήσεις προόδου C Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. #include // δίνει οδηγία στον compiler να // συμπεριλάβει την βιβλιοθήκη stdio int

Διαβάστε περισσότερα

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β.1 Τύποι Δεδομένων Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού (πρέπει να) υποστηρίζουν πέντε (5) πρωταρχικούς τύπους δεδομένων: char (character) int (integer)

Διαβάστε περισσότερα

Η Δομή Επανάληψης. Εισαγωγή στην δομή επανάληψης Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες

Η Δομή Επανάληψης. Εισαγωγή στην δομή επανάληψης Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες Η Δομή Επανάληψης Εισαγωγή στην δομή επανάληψης Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες Οι 2 πρώτες διδακτικές ώρες στην τάξη Η τρίτη διδακτική ώρα στο εργαστήριο Γενικός Διδακτικός Σκοπός Ενότητας Να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Εαρινό εξάμηνο Οι σημειώσεις βασίζονται στα συγγράμματα: A byte of Python (ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Δομή Επιλογής Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Δομή Επιλογής (Απόφασης) Εκτέλεση υπό συνθήκη IF THEN IF THEN ELSE IF THEN

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές και Μεθοδολογία Ασκήσεων Ψευδογλώσσας / ΓΛΩΣΣΑΣ

Συμβουλές και Μεθοδολογία Ασκήσεων Ψευδογλώσσας / ΓΛΩΣΣΑΣ Ψευδογλώσσας / ΓΛΩΣΣΑΣ Χρήση εντολών Εισόδου Εξόδου Α) Εντολές εισόδου Όσον αφορά στη Ψευδογλώσσα, για την κατάλληλη επιλογή εντολής εισόδου διαβάζουμε προσεχτικά την εκφώνηση. Αν η εκφώνηση αναφέρει «να

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα