ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 CPV: , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των μηχανημάτων και εργαλείων πρασίνου που ήδη διαθέτει η υπηρεσία (αλυσοπρίονα, λιγουστροπρίονα κλπ.). Η εν λόγω προμήθεια είναι απαραίτητη για τη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου (πάρκα, άλση, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια κλπ.) και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: Τη με αριθμό 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Το Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 13Α) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις) Το Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164Α) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

2 Η ποιότητα των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη. Η εν λόγω προμήθεια προτείνεται να γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι τιμές εμπορίου και συμπεριλαμβάνουν τη μεταφορά των ανταλλακτικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω προμηθείας ανέρχεται σε ,06 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α (Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού) του προϋπολογισμού του ήµου έτους Χαλάνδρι, 03/06/2016 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΗ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81 /2016 CPV: , , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη αφορούν σε ανταλλακτικά για 1) αλυσοπρίονα 2) τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα 3) χορτοκοπτικά μηχανήματα (μεσινέζες) 4) πριόνια μπορντούρας και 5) μηχανήματα τροχίσματος. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσια εργοστασιακά της κατασκευάστριας εταιρίας, απολύτως καινούργια, άριστης ποιότητας, να πληρούν τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία παραλαβής τους. Ο τύπος των προς προμήθεια ανταλλακτικών θα πρέπει να είναι συμβατός με τα μηχανήματα STIHL που ήδη διαθέτει η υπηρεσία. Χαλάνδρι, 03/06/2016 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΗ

4 "Προμήθεια ανταλλακτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έτους 2016" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠ.( ): ,06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρ. Αττικής Οδού & Λεωνίδου, Χαλάνδρι Κ.Α Α.Μ.: 81/2016 CPV: , , ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. CPV: Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL 023 ΣΥΝΟΛΟ ( ) Α1 Καπάκι μπιέλας τεμ 1 7,60 7,60 Α2 Κορμός κινητήρα τεμ 1 65,00 65,00 Α3 Εξαεριστικό ρεζερβουάρ τεμ 15 1,70 25,50 Α4 Τάπα λαδιού τεμ 5 4,20 21,00 Α5 Τάπα βενζίνης τεμ 10 4,20 42,00 Α6 Αντιδονητικά για όλο το πριόνι σετ 3 17,00 51,00 Α7 Τάπα αντιδονητικών τεμ 5 3,40 17,00 Α8 Σωλήνας βενζίνης τεμ 2 4,20 8,40 Α9 Σωλήνας αντλίας λαδιού τεμ 4 1,05 4,20 Α10 Σύνδεση αντλίας λαδιού με σωλήνα τεμ 4 1,70 6,80 (πλαστικό) Α11 Αντλία λαδιού τεμ 1 17,00 17,00 Α12 Γρανάζια αλυσίδας 3/8 τεμ 5 14,50 72,50 Α13 Ταινία φρένου τεμ 5 4,20 21,00 Α14 Καπάκι ταινίας φρένου τεμ 5 1,70 8,50 Α15 Πλαστικό προστασίας αλυσίδας σετ 5 1,25 6,25 Α16 Καπάκι μίζας κομπλέ τεμ 2 42,60 85,20 Α17 Καρούλι κορδόνι μίζας Ø3mmx30,5m τεμ 2 17,00 34,00 Α18 Χειρολαβή εκκίνησης με ελαστοσταρτ τεμ 5 1,82 9,10 Α19 Φίλτρο αέρος τεμ 5 4,55 22,75 Α20 Λαιμός καρμπυρατέρ τεμ 2 17,90 35,80 Α21 Σωληνάκι υποπίεσης τεμ 5 1,70 8,50 Α22 Καρμπυρατέρ τεμ 1 72,50 72,50 Α23 Μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 3 8,50 25,50 Α24 Πλαινά καπάκια συγκράτησης λάμας τεμ 4 12,80 51,20 Α25 Παξιμάδι λάμας τεμ 10 0,50 5,00 Α26 Καπάκι με κουμπί ασφάλισης τεμ 1 9,80 9,80

5 Α27 Φίλτρο αναρρόφησης λαδιού τεμ 2 2,10 4,20 Α28 Καλώδιο γείωσης τεμ 4 1,25 5,00 Α29 Δέσμη καλωδίων τεμ 2 8,50 17,00 Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL MS 230 Β1 Καπάκι μπίελας τεμ 1 7,60 7,60 Β2 Κορμός κινητήρα τεμ 1 65,00 65,00 Β3 Τάπα λαδιού τεμ 5 4,20 21,00 Β4 Τάπα βενζίνης τεμ 10 4,20 42,00 Β5 Αντιδονητικά για όλο το πριόνι σετ 3 17,00 51,00 Β6 Σωλήνας βενζίνης τεμ 2 4,20 8,40 Β7 Σύνδεση αντλίας λαδιού με σωλήνα τεμ 4 1,70 6,80 (πλαστικό) Β8 Ασφάλεια ροδέλα για το γρανάζι κίνησης τεμ 10 0,85 8,50 Β9 Βελονωτά ρουλεμάν για το γρανάζι κίνησης τεμ 10 3,40 34,00 Β10 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 20 0,43 8,60 Β11 Ταινία φρένου τεμ 5 4,20 21,00 Β12 Εξάτμιση τεμ 1 23,00 23,00 Β13 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 1 48,80 48,80 Β14 Φίλτρο αέρος τεμ 2 4,20 8,40 Β15 Σωληνάκι υποπίεσης τεμ 4 1,70 6,80 Β16 Μεμβράνες σετ 3 8,50 25,50 Β17 Πλαινά καπάκια συγκράτησης αλυσίδας τεμ 2 12,60 25,20 Γ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL MS 200Τ Γ1 Τάπα βενζίνης τεμ 3 4,20 12,60 Γ2 Τάπα λαδιού τεμ 3 4,20 12,60 Γ3 Εξάτμιση τεμ 1 34,00 34,00 Γ4 Φλάντζα κυλίνδρου τεμ 2 0,85 1,70 Γ5 Σετ τσιμούχες στρόφαλου τεμ 1 4,20 4,20 Γ6 Φλάντζα εξάτμισης σετ 3 0,85 2,55 Γ7 Κύλινδρος πιστόνι τεμ 1 142,00 142,00 Γ8 Τρόμπα λαδιού τεμ 1 66,00 66,00 Γ9 Καπάκι αντλίας λαδιού τεμ 2 4,20 8,40 Γ10 Πλαστικοί ατέρμονες για τρόμπα λαδιού τεμ 2 4,20 8,40 Γ11 Γρανάζια αλυσίδας τεμ 2 14,70 29,40 Γ12 Συμπλέκτης τεμ 2 29,80 59,60 Γ13 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 10 0,42 4,20 Γ14 Βελονωτά ρουλεμάν για το γρανάζι κίνησης τεμ 3 3,75 11,25 Γ15 Ταινία φρένου τεμ 3 4,20 12,60 Γ16 Σωλήνας βενζίνης τεμ 2 3,40 6,80 Γ17 Εξαεριστικό ρεζερβουάρ τεμ 2 6,80 13,60 Γ18 Φίλτρο αέρος τεμ 3 8,50 25,50 Γ19 Καπάκι φίλτρου αέρος τεμ 1 13,20 13,20 Γ20 Καρμπυρατέρ τεμ 1 78,00 78,00 Γ21 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 2 9,70 19,40 Γ22 Λαιμός καρμπυρατέρ τεμ 1 17,80 17,80 Γ23 Σετ αντιδονητικά σετ 3 17,00 51,00 Γ24 Πλαινό καπάκι συγκράτησης λάμας τεμ 1 21,00 21,00

6 Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL MS 201Τ Δ1 Φλάντζα κυλίνδρου τεμ 1 1,70 1,70 Δ2 Τρόμπα λαδιού τεμ 1 29,50 29,50 Δ3 Γρανάζι τρόμπας λαδιού τεμ 1 4,20 4,20 Δ4 Γρανάζι αλυσίδας τεμ 2 17,00 34,00 Δ5 Συμπλέκτης τεμ 1 25,00 25,00 Δ6 Τάπα λαδιού τεμ 2 4,20 8,40 Δ7 Τάπα βενζίνης τεμ 2 4,20 8,40 Δ8 Σετ σωλήνες βενζίνης κομπλέ σετ 1 17,00 17,00 Δ9 Πλαινό καπάκι συγκράτησης αλυσίδας τεμ 2 8,50 17,00 Δ10 Φίλτρο αέρος τεμ 2 5,80 11,60 Δ11 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 2 12,60 25,20 Δ12 Φλάντζα καρμπυρατέρ τεμ 4 1,70 6,80 Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL MS Ε1 Σετ αντιδονητικά όλα καθώς και πώματα σετ 1 17,00 17,00 Ε2 Τάπα βενζίνης τεμ 2 4,20 8,40 Ε3 Τάπα λαδιού τεμ 2 4,20 8,40 Ε4 Εξαεριστικό ρεζερβουάρ τεμ 2 1,70 3,40 Ε5 Τρόμπα λαδιού τεμ 1 34,00 34,00 Ε6 Συμπλέκτης τεμ 1 26,00 26,00 Ε7 Γρανάζι αλυσίδας τεμ 2 17,00 34,00 Ε8 Σωληνάκι υποπίεσης τεμ 2 2,10 4,20 Ε9 Ταινία φρένου τεμ 1 8,50 8,50 Ε10 Φίλτρο αέρος τεμ 1 12,50 12,50 Ε11 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 2 17,00 34,00 Ε12 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 10 0,42 4,20 Ε13 Καπάκι ταινίας φρένου τεμ 2 2,50 5,00 ΣΤ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL HT ΣΤ1 Εξάτμιση τεμ 1 21,00 21,00 ΣΤ2 Φίλτρο αέρος τεμ 4 2,10 8,40 ΣΤ3 Καρμπυρατέρ τεμ 1 75,00 75,00 ΣΤ4 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 2 17,00 34,00 ΣΤ5 Σετ φλάντζες καρμπυρατέρ σετ 2 12,60 25,20 ΣΤ6 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 5 1,70 8,50 ΣΤ7 Συμπλέκτης τεμ 1 12,50 12,50 ΣΤ8 Ντίζα γκαζιού τεμ 2 17,00 34,00 ΣΤ9 Λαβή χειρισμού τεμ 1 34,00 34,00 ΣΤ1 Τάπα λαδιού τεμ 2 4,20 8,40 0 ΣΤ1 1 Τάπα βενζίνης τεμ 2 4,20 8,40 Ζ. ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ STIHL Ζ1 Λάμα 30cm με αυλάκι 1,3mm τεμ 8 32,00 256,00 Ζ2 Λάμα 35cm με αυλάκι 1,3mm τεμ 14 36,00 504,00 Ζ3 Λάμα 40cm με αυλάκι 1,3mm τεμ 14 37,00 518,00 Ζ4 Λάμα 50cm Duro με αυλάκι 1,6mm τεμ 2 70,00 140,00 Ζ5 Αλυσίδα 3/8'' PICCO 44 οδηγοί, πάχος 1,3mm τεμ 15 12,60 189,00

7 Ζ6 Αλυσίδα 3/8'' PICCO 50 οδηγοί, πάχος 1,3mm τεμ 15 15,00 225,00 Ζ7 Αλυσίδα 3/8'' PICCO 55 οδηγοί, πάχος 1,3mm τεμ 15 16,00 240,00 CPV: Η. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑ STIHL KM R Η1 Φλάντζα κυλίνδρου τεμ 2 1,70 3,40 Η2 Δόντια και ελατήρια μίζας (ποτηριού) τεμ 5 2,50 12,50 Η3 Καρούλι κορδόνι μίζας Ø2,7mmx30,8m τεμ 1 12,60 12,60 Η4 Λαβή ελαστοστάρτ τεμ 5 8,50 42,50 Η5 Φλάντζα εξάτμισης τεμ 3 4,60 13,80 Η6 Εξάτμιση τεμ 3 17,00 51,00 Η7 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 2 51,00 102,00 Η8 Τύμπανο συμπλέκτη τεμ 2 25,00 50,00 Η9 Συμπλέκτης τεμ 2 25,00 50,00 Η10 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 20 0,43 8,60 Η11 Καρμπυρατέρ τεμ 2 68,00 136,00 Η12 Φλάντζα κυλίνδρου λαιμού τεμ 3 1,70 5,10 Η13 Φλάντζα καρμπυρατέρ λαιμού τεμ 6 1,25 7,50 Η14 Φλάντζα καρμπυρατέρ φίλτρου τεμ 6 1,70 10,20 Η15 Φλάντζα προστασίας (μεταλλικές) τεμ 2 3,40 6,80 Η16 Κουτί φίλτρου αέρα κομπλέ τεμ 3 17,00 51,00 Η17 Φίλτρο αέρος τεμ 10 0,90 9,00 Η18 Προφίλτρα τεμ 10 0,85 8,50 Η19 Καπάκι φίλτρου αέρος (εξωτερικά) τεμ 3 4,20 12,60 Η20 Σωλήνας βενζίνης 3,1mmx5,7mmx1m τεμ 2 2,50 5,00 Η21 Στεγανοποιητικά σωλήνα βενζίνης τεμ 10 0,85 8,50 ρεζερβουάρ Η22 Πλαστική υποδοχή ρεζερβουάρ σετ 3 2,50 7,50 Η23 Τάπα ρεζερβουάρ τεμ 5 10,00 50,00 Η24 Ρεζερβουάρ τεμ 2 17,00 34,00 Η25 Σύνδεσμος πάνω κάτω άξονα τεμ 8 17,80 142,40 Η26 Πεταλούδα σφιξίματος κάτω άξονα τεμ 15 3,40 51,00 Η27 Εσωτερικός άξονας πάνω μέρος τεμ 6 29,00 174,00 Η28 Εξωτερικός σωλήνας πάνω μέρος τεμ 2 17,00 34,00 Η29 Εσωτερικός άξονας κάτω μέρος τεμ 15 17,00 255,00 Η30 Εξωτερικός σωλήνας κάτω μέρος τεμ 8 25,00 200,00 Η31 Πλαστικός σύνδεσμος οδηγού με δόντι τεμ 20 4,20 84,00 Η32 Προφυλακτήρας με ποδιά τεμ 5 25,00 125,00 Η33 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 3 17,00 51,00 Η34 Ντίζα γκαζιού τεμ 6 17,00 102,00 Η35 Λαβή χειρισμού πάνω στον άξονα τεμ 3 34,00 102,00 Η36 Κυκλική λαβή με μπάρα τεμ 1 12,60 12,60 Θ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑ STIHL KM 90R Θ1 Φλάντζα καπακιού εκκεντροφόρου τεμ 3 1,28 3,84 Θ2 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 1 44,00 44,00 Θ3 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 2 1,26 2,52

8 Θ4 Καρμπυρατέρ τεμ 1 68,00 68,00 Θ5 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 2 17,00 34,00 Ι1 Ι. ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ STIHL Καρούλι μεσινέζας κόκκινη τετράγωνη πάχος τεμ 20 26,00 520,00 2,7mm μήκους 221m Ι2 Κεφαλές κοπής STIHL AUTOCUT C25 2 τεμ 15 17,00 255,00 Κ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟΠΡΙΟΝΟ STIHL HS 45 Κ1 Συμπλέκτης τεμ 2 17,00 34,00 Κ2 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 6 0,85 5,10 Κ3 Φλάντζα εξάτμισης τεμ 4 0,85 3,40 Κ4 Εξάτμιση τεμ 1 21,00 21,00 Κ5 Φλάντζα καρμπυρατέρ προς φίλτρο τεμ 5 1,70 8,50 Κ6 Φλάντζα καρμπυρατέρ προς εισαγωγή τεμ 5 0,85 4,25 Κ7 Φλάντζα λαιμό προς κινητήρα τεμ 2 1,26 2,52 Κ8 Προφίλτρα τεμ 3 0,85 2,55 Κ9 Φίλτρα αέρος τεμ 5 0,90 4,50 Κ10 Κουτί φίλτρου αέρα τεμ 3 12,80 38,40 Κ11 Καπάκι κουτιού φίλτρο αέρος τεμ 3 4,20 12,60 Κ12 Τάπα ρεζερβουάρ τεμ 2 12,60 25,20 Κ13 Σωλήνα ρεζερβουάρ καρμπυρατέρ τεμ 2 4,20 8,40 Κ14 Σωλήνα επιστροφής καρμπυρατέρ προς τεμ 3 3,00 9,00 ρεζερβουάρ με στεγανοποιητικό Κ15 Ντίζα γκαζιού τεμ 2 9,20 18,40 Κ16 Τύμπανο συμπλέκτη τεμ 1 17,90 17,90 Κ17 Γρανάζι κίνησης τεμ 1 26,00 26,00 Κ18 Ζεύγη λάμας 60cm σετ 2 59,00 118,00 Κ19 Οδηγός λάμας 60cm τεμ 1 12,80 12,80 Κ20 Καρμπυρατέρ τεμ 1 75,00 75,00 Κ21 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ τεμ 2 12,80 25,60 Λ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ STIHL BG 85 Λ1 Φλάντζα κυλίνδρου τεμ 2 1,28 2,56 Λ2 Εξάτμιση τεμ 1 21,00 21,00 Λ3 Φλάντζα εξάτμισης τεμ 3 0,85 2,55 Λ4 Φλάντζα λαιμό προς κινητήρα τεμ 1 4,60 4,60 Λ5 Φλάντζα καρμπυρατέρ προς λαιμό τεμ 3 0,85 2,55 Λ6 Φλάντζα καρμπυρατέρ προς φίλτρο τεμ 5 1,70 8,50 Λ7 Φίλτρο αέρος τεμ 5 1,70 8,50 Λ8 Εξωτερικό καπάκι φίλτρου αέρος τεμ 3 4,20 12,60 Λ9 Καρμπυρατέρ τεμ 1 75,00 75,00 Λ10 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ τεμ 3 12,60 37,80 Λ11 Τάπα ρεζερβουάρ τεμ 3 4,20 12,60 Λ12 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 1 42,00 42,00 CPV: Μ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ STIHL USG Μ1 Δίσκος τροχίσματος τεμ 2 15,50 31,00 Μ2 Περιστροφικό στήριγμα για μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας τεμ 1 262,00 262,00 ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 8.511,34

9 Φ.Π.Α. 24% 2.042,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ,06 3/6/2016 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΓ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΤΟΥΜΠΗ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 CPV: , ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των μηχανημάτων και εργαλείων πρασίνου (αλυσοπρίονα, λιγουστροπρίονα κλπ.) του Τμήματος Ανάπλασης & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια αυτή θα γίνει σύμφωνα με: Την υπ. αρ /93 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ Β 185/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά όρια όπως τροποποιήθηκε με την αρ /739 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1291 Β αύξηση του ορίου σε ,00 για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και συναφή θέματα» Το Ν. 3463/06 «Δημοτικός Κώδικας» ως ισχύει σήμερα Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. Α 112/ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Το Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» Άρθρο 3 ο Συμβατικά στοιχεία Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 2. Το τιμολόγιο προσφοράς 3. Η συγγραφή υποχρεώσεων 4. Η τεχνική έκθεση Άρθρο 4 ο

11 Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,06 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου του Ο.Ε με κωδικό αριθμό Κ.Α Η εκτέλεση προμήθειας δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Άρθρο 5 ο Σύμβαση Μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών, προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: * Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα των προμηθευόμενων ειδών. * Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. * Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. * Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. Άρθρο 6 ο Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 157 του Ν.4281/2014). Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών και μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας που τα συνοδεύει. Άρθρο 7 ο Χρόνος εγγύησης Ο προμηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα υλικά που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας κατασκευής. Ο ήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του ήµου το προμηθευόμενο είδος ή τµήµα αυτού (ανταλλακτικό εξάρτηµα κ.λ.π.) το οποίο παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών µέσα σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίηση του. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου είδους ή τµήµατος αυτού και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. Ο χρόνος εγγύησης είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη. Άρθρο 8 ο Χρόνος και τόπος παράδοσης

12 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, εντός τριάντα (30) ημερών το πολύ, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος Χαλανδρίου. Άρθρο 9 ο Παραλαβή Ποιότητα Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, ορισθείσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι γνήσια εργοστασιακά της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας, καινούργια, άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής δικαιούται να ζητήσει και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί με δαπάνες του οποιαδήποτε κατά την κρίση της εύλογη δοκιμή απαιτηθεί για την τεκμηρίωση της επαλήθευσης των τεχνικών τους χαρακτηριστικών. Άρθρο 10 ο Τιμές Κρατήσεις Πληρωμή Η τιμή σε ευρώ που περιλαµβάνεται στην προσφορά του προµηθευτή είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Θα πρέπει να αναφέρεται ο ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του αναδόχου, σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους Η πληρωμή θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. Άρθρο 11 ο Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με την νομοθεσία, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήµου. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήµου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήµου, ή από ανωτέρα βία κώλυµα. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. Χαλάνδρι 03/06/2016 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΗ

13 "Προμήθεια ανταλλακτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έτους 2016" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠ.( ): ,06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρ. Αττικής Οδού & Λεωνίδου, Χαλάνδρι Κ.Α Α.Μ.: 81/2016 CPV: , , ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. CPV: Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL 023 Α1 Κύλινδρος πιστόνι τεμ 1 Α2 Καπάκι μπιέλας τεμ 1 Α3 Κορμός κινητήρα τεμ 1 Α4 Εξαεριστικό ρεζερβουάρ τεμ 15 Α5 Τάπα λαδιού τεμ 15 Α6 Τάπα βενζίνης τεμ 10 Α7 Αντιδονητικά για όλο το πριόνι σετ 3 Α8 Τάπα αντιδονητικών τεμ 5 Α9 Σωλήνας βενζίνης τεμ 2 Α10 Σωλήνας αντλίας λαδιού τεμ 4 Α11 Σύνδεση αντλίας λαδιού με σωλήνα τεμ 4 (πλαστικό) Α12 Αντλία λαδιού τεμ 1 Α13 Γρανάζια αλυσίδας 3/8 τεμ 5 Α14 Ταινία φρένου τεμ 5 Α15 Καπάκι ταινίας φρένου τεμ 5 Α16 Πλαστικό προστασίας αλυσίδας σετ 5 Α17 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 1 Α18 Καπάκι μίζας κομπλέ τεμ 2 Α19 Καρούλι κορδόνι μίζας Ø3mmx30,5m τεμ 2 Α20 Χειρολαβή εκκίνησης με ελαστοσταρτ τεμ 5 Α21 Φίλτρο αέρος τεμ 5 Α22 Λαιμός καρμπυρατέρ τεμ 2 Α23 Σωληνάκι υποπίεσης τεμ 5 Α24 Καρμπυρατέρ τεμ 1 Α25 Μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 3 Α26 Πλαινά καπάκια συγκράτησης λάμας τεμ 4 ΣΥΝΟΛΟ ( )

14 Α27 Παξιμάδι λάμας τεμ 10 Α28 Καπάκι με κουμπί ασφάλισης τεμ 1 Α29 Φίλτρο αναρρόφησης λαδιού τεμ 2 Α30 Καλώδιο γείωσης τεμ 4 Α31 Δέσμη καλωδίων τεμ 2 Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL MS 230 Β1 Σετ: Κύλινδρο πιστόνι ελατήρια πύρους τεμ 1 Β2 Καπάκι μπίελας τεμ 1 Β3 Κορμός κινητήρα τεμ 1 Β4 Τάπα λαδιού τεμ 15 Β5 Τάπα βενζίνης τεμ 10 Β6 Αντιδονητικά για όλο το πριόνι σετ 3 Β7 Σωλήνας βενζίνης τεμ 2 Β8 Σύνδεση αντλίας λαδιού με σωλήνα τεμ 4 (πλαστικό) Β9 Ασφάλεια ροδέλα για το γρανάζι κίνησης τεμ 10 Β10 Βελονωτά ρουλεμάν για το γρανάζι κίνησης τεμ 10 Β11 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 20 Β12 Ταινία φρένου τεμ 5 Β13 Εξάτμιση τεμ 3 Β14 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 1 Β15 Καπάκι μίζας κομπλέ τεμ 2 Β16 Φίλτρο αέρος τεμ 2 Β17 Λαιμός εισαγωγής τεμ 1 Β18 Σωληνάκι υποπίεσης τεμ 4 Β19 Μεμβράνες σετ 3 Β20 Πλαινά καπάκια συγκράτησης αλυσίδας τεμ 2 Β21 Δέσμη καλωδίων τεμ 2 Β22 Καπάκι ταινίας φρένου τεμ 3 Β23 Σετ για εξάτμιση κομπλέ (βίδες παξιμάδια σετ 10 φλάντζες μεταλλικές φλάντζες) Γ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL MS 200Τ Γ1 Τάπα βενζίνης τεμ 3 Γ2 Τάπα λαδιού τεμ 3 Γ3 Εξάτμιση τεμ 1 Γ4 Φλάντζα κυλίνδρου τεμ 2 Γ5 Σετ τσιμούχες στρόφαλου τεμ 1 Γ6 Φλάντζα εξάτμισης σετ 3 Γ7 Κύλινδρος πιστόνι τεμ 1 Γ8 Τρόμπα λαδιού τεμ 2 Γ9 Καπάκι αντλίας λαδιού τεμ 2 Γ10 Πλαστικοί ατέρμονες για τρόμπα λαδιού τεμ 2 Γ11 Γρανάζια αλυσίδας τεμ 2 Γ12 Συμπλέκτης τεμ 2 Γ13 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 10 Γ14 Βελονωτά ρουλεμάν για το γρανάζι κίνησης τεμ 3 Γ15 Ταινία φρένου τεμ 3

15 Γ16 Σωλήνας βενζίνης τεμ 2 Γ17 Εξαεριστικό ρεζερβουάρ τεμ 2 Γ18 Φίλτρο αέρος τεμ 3 Γ19 Καπάκι φίλτρου αέρος τεμ 1 Γ20 Καρμπυρατέρ τεμ 1 Γ21 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 2 Γ22 Λαιμός καρμπυρατέρ τεμ 1 Γ23 Σετ αντιδονητικά σετ 3 Γ24 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 1 Γ25 Καπάκι μίζας κομπλέ τεμ 1 Γ26 Πλαινό καπάκι συγκράτησης λάμας τεμ 1 Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL MS 201Τ Δ1 Κύλινδρος πιστόνι τεμ 1 Δ2 Φλάντζα κυλίνδρου τεμ 1 Δ3 Τρόμπα λαδιού τεμ 1 Δ4 Γρανάζι τρόμπας λαδιού τεμ 1 Δ5 Γρανάζι αλυσίδας τεμ 2 Δ6 Συμπλέκτης τεμ 1 Δ7 Τάπα λαδιού τεμ 2 Δ8 Τάπα βενζίνης τεμ 2 Δ9 Σετ σωλήνες βενζίνης κομπλέ σετ 1 Δ10 Πλαινό καπάκι συγκράτησης αλυσίδας τεμ 2 Δ11 Φίλτρο αέρος τεμ 2 Δ12 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 2 Δ13 Φλάντζα καρμπυρατέρ τεμ 4 Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL MS Ε1 Σετ αντιδονητικά όλα καθώς και πώματα σετ 1 Ε2 Τάπα βενζίνης τεμ 2 Ε3 Τάπα λαδιού τεμ 2 Ε4 Εξαεριστικό ρεζερβουάρ τεμ 2 Ε5 Τρόμπα λαδιού τεμ 1 Ε6 Συμπλέκτης τεμ 1 Ε7 Γρανάζι αλυσίδας τεμ 2 Ε8 Σωληνάκι υποπίεσης τεμ 2 Ε9 Εξάτμιση τεμ 1 Ε10 Ταινία φρένου τεμ 1 Ε11 Φίλτρο αέρος τεμ 1 Ε12 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 2 Ε13 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 10 Ε14 Καπάκι ταινίας φρένου τεμ 2 Ε15 Καπάκι μίζας κομπλέ τεμ 1 ΣΤ1 ΣΤ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ STIHL HT Κύλινδρος πιστόνι ελατήρια πίροι τεμ 1 ασφάλειες ΣΤ2 Καπάκι μίζας κομπλέ τεμ 1 ΣΤ3 Εξάτμιση τεμ 1 ΣΤ4 Φίλτρο αέρος τεμ 4

16 ΣΤ5 Καρμπυρατέρ τεμ 1 ΣΤ6 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 2 ΣΤ7 Σετ φλάντζες καρμπυρατέρ σετ 2 ΣΤ8 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 1 ΣΤ9 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 5 ΣΤ10 Συμπλέκτης τεμ 1 ΣΤ11 Ντίζα γκαζιού τεμ 2 ΣΤ12 Λαβή χειρισμού τεμ 1 ΣΤ13 Τάπα λαδιού τεμ 2 ΣΤ14 Τάπα βενζίνης τεμ 2 Ζ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ STIHL Ζ1 Λάμα 30cm με αυλάκι 1,3mm τεμ 8 Ζ2 Λάμα 35cm με αυλάκι 1,3mm τεμ 14 Ζ3 Λάμα 40cm με αυλάκι 1,3mm τεμ 14 Ζ4 Λάμα 50cm Duro με αυλάκι 1,6mm τεμ 2 Ζ5 Αλυσίδα 3/8'' PICCO 44 οδηγοί, πάχος 1,3mm τεμ 15 Ζ6 Αλυσίδα 3/8'' PICCO 50 οδηγοί, πάχος 1,3mm τεμ 15 Ζ7 Αλυσίδα 3/8'' PICCO 55 οδηγοί, πάχος 1,3mm τεμ 15 CPV: Η. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑ STIHL KM R Η1 Κύλινδρος πιστόνι τεμ 1 Η2 Φλάντζα κυλίνδρου τεμ 2 Η3 Καπάκι μίζας κομπλέ τεμ 3 Η4 Δόντια και ελατήρια μίζας (ποτηριού) τεμ 5 Η5 Καρούλι κορδόνι μίζας Ø2,7mmx30,8m τεμ 1 Η6 Λαβή ελαστοστάρτ τεμ 5 Η7 Φλάντζα εξάτμισης τεμ 3 Η8 Εξάτμιση τεμ 3 Η9 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 2 Η10 Τύμπανο συμπλέκτη τεμ 2 Η11 Συμπλέκτης τεμ 2 Η12 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 20 Η13 Καρμπυρατέρ τεμ 2 Η14 Φλάντζα κυλίνδρου λαιμού τεμ 3 Η15 Φλάντζα καρμπυρατέρ λαιμού τεμ 6 Η16 Φλάντζα καρμπυρατέρ φίλτρου τεμ 6 Η17 Φλάντζα προστασίας (μεταλλικές) τεμ 2 Η18 Κουτί φίλτρου αέρα κομπλέ τεμ 3 Η19 Φίλτρο αέρος τεμ 10 Η20 Προφίλτρα τεμ 10 Η21 Καπάκι φίλτρου αέρος (εξωτερικά) τεμ 3 Η22 Σωλήνας βενζίνης 3,1mmx5,7mmx1m τεμ 2

17 Η23 Στεγανοποιητικά σωλήνα βενζίνης ρεζερβουάρ τεμ 10 Η24 Πλαστική υποδοχή ρεζερβουάρ σετ 3 Η25 Τάπα ρεζερβουάρ τεμ 5 Η26 Ρεζερβουάρ τεμ 2 Η27 Σύνδεσμος πάνω κάτω άξονα τεμ 8 Η28 Πεταλούδα σφιξίματος κάτω άξονα τεμ 15 Η29 Εσωτερικός άξονας πάνω μέρος τεμ 6 Η30 Εξωτερικός σωλήνας πάνω μέρος τεμ 2 Η31 Εσωτερικός άξονας κάτω μέρος τεμ 15 Η32 Εξωτερικός σωλήνας κάτω μέρος τεμ 8 Η33 Πλαστικός σύνδεσμος οδηγού με δόντι τεμ 20 Η34 Προφυλακτήρας με ποδιά τεμ 5 Η35 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 3 Η36 Ντίζα γκαζιού τεμ 6 Η37 Λαβή χειρισμού πάνω στον άξονα τεμ 3 Η38 Κυκλική λαβή με μπάρα τεμ 1 Θ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑ STIHL KM 90R Θ1 Κύλινδρος πιστόνι ελατήρια βαλβίδες σετ 1 Θ2 Φλάντζα καπακιού εκκεντροφόρου τεμ 3 Θ3 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 1 Θ4 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 2 Θ5 Καρμπυρατέρ τεμ 1 Θ6 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ σετ 2 Ι1 Ι. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ STIHL Καρούλι μεσινέζας κόκκινη τετράγωνη πάχος τεμ 20 2,7mm μήκους 227m Ι2 Κεφαλές κοπής STIHL AUTOCUT C25 2 τεμ 15 Κ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟΠΡΙΟΝΟ STIHL HS 45 Κ1 Κύλινδρος πιστόνι ελατήρια πίροι ασφάλειες τεμ 2 Κ2 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 1 Κ3 Συμπλέκτης τεμ 2 Κ4 Ελατήρια συμπλέκτη τεμ 6 Κ5 Φλάντζα εξάτμισης τεμ 4 Κ6 Εξάτμιση τεμ 1 Κ7 Φλάντζα καρμπυρατέρ προς φίλτρο τεμ 5 Κ8 Φλάντζα καρμπυρατέρ προς εισαγωγή τεμ 5 Κ9 Φλάντζα λαιμό προς κινητήρα τεμ 2 Κ10 Προφίλτρα τεμ 3 Κ11 Φίλτρα αέρος τεμ 5 Κ12 Κουτί φίλτρου αέρα τεμ 3 Κ13 Καπάκι κουτιού φίλτρο αέρος τεμ 3 Κ14 Τάπα ρεζερβουάρ τεμ 2 Κ15 Σωλήνα ρεζερβουάρ καρμπυρατέρ τεμ 2 Κ16 Σωλήνα επιστροφής καρμπυρατέρ προς τεμ 3 ρεζερβουάρ με στεγανοποιητικό

18 Κ17 Ντίζα γκαζιού τεμ 2 Κ18 Τύμπανο συμπλέκτη τεμ 1 Κ19 Γρανάζι κίνησης τεμ 1 Κ20 Ζεύγη λάμας 60cm σετ 2 Κ21 Οδηγός λάμας 60cm τεμ 1 Κ22 Καρμπυρατέρ τεμ 1 Κ23 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ τεμ 2 Λ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ STIHL BG 85 Λ1 Κύλινδρος πιστόνι ελατήρια πίροι ασφάλειες τεμ 1 Λ2 Φλάντζα κυλίνδρου τεμ 2 Λ3 Εξάτμιση τεμ 1 Λ4 Φλάντζα εξάτμισης τεμ 3 Λ5 Φλάντζα λαιμό προς κινητήρα τεμ 1 Λ6 Φλάντζα καρμπυρατέρ προς λαιμό τεμ 3 Λ7 Φλάντζα καρμπυρατέρ προς φίλτρο τεμ 5 Λ8 Φίλτρο αέρος τεμ 5 Λ9 Εξωτερικό καπάκι φίλτρου αέρος τεμ 3 Λ10 Καρμπυρατέρ τεμ 1 Λ11 Σετ μεμβράνες καρμπυρατέρ τεμ 3 Λ12 Τάπα ρεζερβουάρ τεμ 3 Λ13 Ηλεκτρονική κομπλέ τεμ 1 CPV: Μ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ STIHL USG Μ1 Δίσκος τροχίσματος τεμ 2 Μ2 Περιστροφικό στήριγμα για μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας τεμ 1 ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) Χαλάνδρι, / /16 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ: 21/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2017»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) ΕΤΟΥΣ 2017» Α.Μ: 82/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: <<Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών >>

ΕΡΓΟ: <<Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών >> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κ.Μ. : Π 87/2010 ΠΡΟΫΠ : 9046,65

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ.

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.455,04 ΕΥΡΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet» ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet» ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Μ: 74/ 2016 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια συσκευής» CPV: 42940000-7 «Προμήθεια συσκευής.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 3. Συγγραφή υ οχρεώσεων 4. Τεχνικές ροδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π45/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αρ. Μελ.: 88/2018 Κ.Α.Ε.: Π Προϋπολ.: ,34 με ΦΠΑ 24% CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ» Α.Μ: 61/16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.999,99 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.999,99 (με Φ.Π.Α. 24%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση: Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου 15234 Χαλάνδρι ΜΕΛΕΤΗ: Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Πρόσβασης Μαθητών σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δ. Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL

Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL A1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ STIHL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 12/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 23932 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Χαραλαµπίδου Σουµέλα Τηλ : 2831341013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 159.998,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 387,23 - Κ.Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 331,00 ΦΠΑ 13% 25,87 ΦΠΑ 23% 30,36 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 387,23

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 387,23 - Κ.Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 331,00 ΦΠΑ 13% 25,87 ΦΠΑ 23% 30,36 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 387,23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΓΕΝΙΑΣ Αρμόδιος: Χαράλαμπος Παπανικολάου Ταχ. Δ/νση : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Α.Μ. : Π 93/2012 ΠΡΟYΠ: 14.944,50 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΛΑΜΑ 25 cm ΓΙΑ ΤΟ MS 150Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΛΑΜΑ 25 cm ΓΙΑ ΤΟ MS 150Τ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13493/16-06-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 1.612,90 ΦΠΑ 24%: 387,10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 Π.Α.Υ.

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 1.612,90 ΦΠΑ 24%: 387,10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 Π.Α.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 Φαξ : 210 6821926 Email :

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρ. Μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «καυσίμων για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 7.079,64 ΦΠΑ 13%: 921,36 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 Π.Α.Υ.

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 7.079,64 ΦΠΑ 13%: 921,36 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 Π.Α.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 Φαξ : 210 6821926 Email :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών Εργασίες συντήρησης του αποχετευτικού αγωγού στο χώρο του αμαξοστασίου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 90460000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών Στα πλαίσια λειτουργίας της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια, NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7593 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια, NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7593 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια, 15-4-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7593 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ειδών Καθαριότητας & ευπρεπισμού Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας & Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο 17-10-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,79 KA:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,79 KA: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ε: ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Προμήθεια σκυροδέματος ΔΗΜΟΣ ΤΡΙ ΦΥΛΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: 10.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / 2 0 1 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,42 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 8.248,31 ΦΠΑ 23%: 1.897,11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,42 Π.Α.Υ.

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,42 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 8.248,31 ΦΠΑ 23%: 1.897,11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,42 Π.Α.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & Ν. ΓΕΝΙΑΣ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:48654 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης και στο Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου, σήμερα 24-12- 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 μμ οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 12-06-14 Αριθμ. Πρωτ.: 09 14SYMV00292 14-06-12 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την Ανάθεση εργασίας «Συντήρηση Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Α.Μ. 90 /15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13REQ001611193 2013-09-10 ΕΡΓΟ: Προµήθεια κηπευτικού χώµατος Κ.Α. 35.66990055 Κ.Μ. : Π 88/2013 ΠΡΟΫΠ: 14.991,24 (µε Φ.Π.Α. 23%)) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6612 72,00

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 6/2016. Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.200,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.Μ.: 6/2016. Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.200,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Διεύθυνση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου 15234, Χαλάνδρι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΗ, 2-4-2019 Αριθ. Πρωτ.: 917 ΤΗΛ. 22460-72444 Προς: 1. Μοσκιού Κων/νο (Σύμη, τηλ. 22460-72723) 2. Στεφάνου Στέφανο (Σύμη, τηλ. 22460-70229) 3. Χατζηπέτρου Ιωάννη (Σύμη, τηλ. 22460-70165) 4. Αντωνιάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 - Δ.Ε. Νέστορος- Δ.Ε. Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. Παπαφλέσσα ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 26/05/2015 Αρ. Μελέτης 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π51 /11 ΠΡΟΫΠ. : 15000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υγρών για

Διαβάστε περισσότερα

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500 0-6189 50,00 0-5275 50,00 0-6137 50,00 0-5303 50,00 G2000 G3800 G4500 G5200 Κύλινδρος Φ 30,5 mm Κύλινδρος Φ 39 mm Κύλινδρος Φ 43 mm Κύλινδρος Φ 45 mm 0-6176 16,00 0-6282Α 12,50 0-5269A 13,50 0-6125Α 15,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός 6.503,00 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 (Δ.Περ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/νση: Λεχόβου 4 Τ.κ.: 56626 Τηλ: 2313313333-6 Fax: 2313313433 E-mail: gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Διεύθυνση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου 15234, Χαλάνδρι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κ.Μ. : Π 87 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 4.741,65 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Μ: 77 / «Προμήθεια ξηραντήρα βιοαποβλήτων» ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ξηραντήρα βιοαποβλήτων. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Μ: 77 / «Προμήθεια ξηραντήρα βιοαποβλήτων» ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ξηραντήρα βιοαποβλήτων. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ξηραντήρα βιοαποβλήτων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2016 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,25 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: ,00 ΦΠΑ 23%: 2.800,25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,25 Π.Α.Υ.: 451/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,25 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: ,00 ΦΠΑ 23%: 2.800,25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,25 Π.Α.Υ.: 451/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αρµόδιος: Ταχ. /νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Χαράλαµπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 3 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια αναλώσιμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2015»

«Προμήθεια αναλώσιμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2015» Κ.Μ. Π21/2015 ΠΡΟΫΠ. : 11.860,89 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 25/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 25/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 25/01/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση εφαρμογής Οικονομικών - Διοικητικών. Προϋπολογισμός: ,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α.Μ.: 18/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συντήρηση εφαρμογής Οικονομικών - Διοικητικών. Προϋπολογισμός: ,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α.Μ.: 18/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ.: 232023888-9 Συντήρηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Μαραθώνας 18/04/2018

Μαραθώνας 18/04/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών ------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Οινόης 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 14 /4/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7329 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 14 /4/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7329 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 14 /4/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7329 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα