ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων 1. Στα τουριστικά καταλύματα των περιπτώσεων Α και Β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει, που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς το προβλεπόμενο ειδικό σήμα λειτουργίας (ΕΣΛ) λόγω: α) μη χορήγησης του, από της ενάρξεως της λειτουργίας του, όποτε και αυτή εχώρησε, β) λήξης ισχύος των δικαιολογητικών, γ) ανάκλησης ή αφαίρεσης αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή που λειτουργούν με ΕΣΛ το οποίο δεν καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κατάστασης του καταλύματος, χορηγείται ΕΣΛ, εφόσον οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευ όμενοι αυτά υποβάλλουν, εντός προθεσμίας έξι μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, αίτηση χορήγησης του σήματος με τα κατωτέρω προβλεπό μενα δικαιολογητικά: Α. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ που να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κτιριακής εγκα τάστασης, που εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΥ), εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης και το οποίο είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κεφαλαίου B του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ32 Α). Β. Τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2919/2001 δικαιο λογητικά. Γ. Πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων της υφιστάμε νης κατάστασης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστά σεων του καταλύματος, συνοδευόμενων από υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, στην οποία βεβαιώνεται ότι τα υποβαλλόμενα σχέδια αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση του καταλύματος και των εγκαταστάσεων του. Δ. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ και υπέρ του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ύψους διακοσίων ευρώ για τα κύρια τουριστικά κατα λύματα. Για τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα το πα ράβολο υπέρ του Δημοσίου, υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ και υπέρ του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων προσδι ορίζεται σε πενήντα ευρώ. Ε. Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και κάμπινγκ, βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης. 2. Εφόσον η αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμι ση αφορά στη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος για πρώτη φορά, πέραν των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται επιπλέον η αρχικώς εκδοθείσα οικοδομική άδεια ή, εφόσον το τουριστικό κατάλυμα έχει νομίμως εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, θα προσκομίζεται η σχε τική απόφαση και η αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εάν και εφόσον υφίσταται εκ του νόμου υποχρέ ωση υποβολής αρχικής περιβαλλοντικής μελέτης στο εν λόγω κατάλυμα και σε κάθε περίπτωση για τις εγκατα στάσεις με άδεια οικοδομής μετά το έτος Το ΕΣΛ χορηγείται από τις κατά τόπους αρμό διες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), μετά από έλεγχο πληρότητας του συνοδευτικού φακέλου δικαιολογητικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. Σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής ανακριβών στοιχεί ων, που αφορούν στη δυναμικότητα του καταλύματος, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του αρχικώς προβλε πόμενου τέλους λειτουργικής τακτοποίησης της παρα γράφου 5 του παρόντος άρθρου. 4. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυ ξης συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια πενταμελείς επιτροπές, στις οποίες ένα τουλάχιστον εκ των μελών θα είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αποτελούμενες από δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, δύο (2) υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρι σμού (EOT), εκ των οποίων ο ένας από την κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού και έναν (1) εκπρόσωπο του ΞΕΕ, οι οποίες επιλύουν τυχόν διαφορές

2 5236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μεταξύ του αιτούντος τη χορήγηση ή την ανανέωση του ειδικού σήματος λειτουργίας και της αρμόδιας ΠΥΤ, από την εφαρμογή της οριζόμενης στο παρόν διαδικασίας για τη χορήγηση του ΕΣΛ. Η απόφαση της επιτροπής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής προσφυγής. Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει, μέχρι την έκδοση της σχε τικής αποφάσεως, την επιβολή οποιασδήποτε διοικη τικής φύσεως κύρωσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του EOT στον προσφεύγο ντα λόγω λειτουργίας χωρίς το ειδικό σήμα. 5. Στις τουριστικές επιχειρήσεις του παρόντος άρ θρου, οι οποίες λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς το προβλεπόμενο ΕΣΛ, λόγω μη χορηγήσεως, λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρε σης αυτού για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουριστικής Ανά πτυξης και EOT, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, υπό την προϋπόθεση ότι οι κατά νόμο υπόχρεοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν εντός της στην παράγραφο 1 του πα ρόντος προβλεπόμενης προθεσμίας αίτηση χορήγησης του ΕΣΛ συνοδευομένη με τα προβλεπόμενα στην παρά γραφο 1 δικαιολογητικά. Τυχόν επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις και για οποιονδήποτε λόγο, καταργούνται από της δημοσιεύσεως του νόμου, όπως και, οποιεσδήποτε εκκρεμείς δίκες σχετικές με την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων. 6. Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις επιβάλλεται με δόσεις κατόπιν υπουργικής απόφασης τέλος λειτουργικής τακτοποίησης, το οποίο εισπράττε ται από τον EOT και το ύψος του οποίου προσδιορίζεται ως ακολούθως: Α. Επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα, ανά τετραγω νικό μέτρο υπερβάλλουσας δόμησης ή αλλαγής χρήσης, ως ακολούθως: α) ένα κλειδί, στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, β) δύο κλειδιά, στο ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, γ) τρία κλειδιά, στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και δ) τέσσερα κλειδιά, στο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Β. Ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων και χώροι ορ γανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπινγκ) στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο υπερβάλλουσας δόμησης ή είκοσι (20) ευρώ ανά τετρα γωνικό μέτρο αλλαγής χρήσης. Γ. Ξενοδοχεία τριών αστέρων στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο υπερβάλλουσας δό μησης ή είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αλλαγής χρήσης. Δ. Ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων στο ποσό των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο υπερβάλλουσας δόμησης ή τριάντα δύο (32) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αλλαγής χρήσης. Και Ε. Ξενοδοχεία πέντε αστέρων στο ποσό των εκα τό (100) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο υπερβάλλουσας δόμησης ή πενήντα (50) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αλλαγής χρήσης. 7. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπρο στασίας των τουριστικών καταλυμάτων ορίζεται στα οκτώ (8) έτη. Άρθρο 2 Λειτουργική αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών 1. Σε κολυμβητικές δεξαμενές λειτουργούσες εντός τουριστικών καταλυμάτων των περιπτώσεων Α και B της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 που έχουν λάβει ΕΣΛ κατά τις ισχύουσες διατάξεις, χορηγεί ται άδεια λειτουργίας οκταετούς διάρκειας εφόσον: Πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής της υπ αρ. Π/ 443/1973 (ΦΕΚ 87 Β), όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/ 1150/1976 (ΦΕΚ 937 B ) Υγειονομική Διάταξη και την υπ αρ. ΔΥΓ2/80825/2005 (ΦΕΚ 120 Β /2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες θα αποδεικνύονται με τα ακό λουθα δικαιολογητικά: α) Σχεδιαγράμματα εις τριπλούν υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλος Τεχνικού Επιμελητηρί ου Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα. β) Τεχνική Έκθεση Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους TEE εις τριπλούν, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται αποκλει στικά τα παρακάτω στοιχεία: προέλευση νερού τροφοδοσίας, χωρητικότητα δεξαμενής, οριζόντιες διαστάσεις και βάθη αυτής, ρυθμός ανακυκλοφορίας ύδατος, φίλτρα (επιφάνεια διήθησης σε m2, διηθητική ικανό τητα, αριθμός), αντλίες ανακυκλοφορίας (τύπος, ιππο δύναμη, παροχή), εκκένωσης (αποχετευτική ικανότητα), αύλακες υπερχείλισης, σήμανση βάθους, περιγραφή του τρόπου διάθεσης υγρών αποβλή των, απολύμανση, (τρόπος απολύμανσης, έλεγχος αλγο ειδών, τρόπος ρύθμισης ΡΗ, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου), έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερού και ερ γαστηριακές εξετάσεις, μέτρα ασφαλείας λουσμένων, σωσίβια, κατάλογος τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, σήμανση, κλίση πυθ μένα, ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας με αναφορά στα καθήκοντα του σχετικά με την εξασφάλιση της παροχής πρώτων βοηθειών σε λουσμένους κατά τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής. 2. α) Εξαιρούνται της υποχρεώσεως κατασκευής τουα λετών σε κολυμβητικές δεξαμενές σε καταλύματα μέχρι πενήντα (50) κλινών και εφόσον η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων από το κτίριο. (β) Παρελκόμενες της κολυμβητικής δεξαμενής εγκα ταστάσεις για τα τουριστικά καταλύματα θεωρούνται και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο ισόγειο του καταλύματος και ως εκ τούτου μπορούν να εξυπηρετούν τους λουσμένους της κολυμβητικής δεξαμενής. γ) Οι βαθμίδες και κτιστές κλίμακες για την είσοδο και έξοδο των λουσμένων επιτρέπονται σε όλες τις πλευ ρές, τόσο του αβαθούς, όσο και του βαθέως τμήματος της κολυμβητικής δεξαμενής. Οι επιφάνειες των βαθμί

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5237 δων και των κτιστών κλιμάκων πρέπει να επιστρώνονται από μη ολισθηρό υλικό, ώστε οι κίνδυνοι ατυχημάτων των λουσμένων να περιορίζονται στο ελάχιστο. δ) Επιτρέπεται η γειτνίαση της κολυμβητικής δεξαμε νής με εγκαταστάσεις ή τμήματα του καταλύματος όπως μπαρ. Διάδρομος πλάτους 1,5 μ. απαιτείται μόνο από τα σημεία όπου προβλέπεται η πρόσβαση σε αυτή. ε) Η κατασκευή αποδυτηρίων παραμένει προαιρετική, στ) Υπεύθυνος Λειτουργίας είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. Υπεύθυνος Ασφαλείας είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει ως αρμοδιότητα την παροχή πρώτων βοηθειών για τους λουσμένους. Για καταλύματα με λιγότερες από πενήντα (50) κλίνες ή εμβαδόν κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο των εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων, χρέη Υπευθύνου Ασφαλείας δύναται να εκτελεί ο Υπεύθυνος Λειτουργίας κατάλ ληλα εκπαιδευμένος. Δεν απαιτείται άλλο φυσικό πρό σωπο για τη λειτουργία μιας κολυμβητικής δεξαμενής σε τουριστικό κατάλυμα. Σε περίπτωση κολυμβητικών δεξαμενών οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά τους ενοίκους συγκεκριμένων δωματίων, διαμερισμάτων ή κα τοικιών, χρέη Υπευθύνου Ασφαλείας δύναται να εκτελεί ο Υπεύθυνος Λειτουργίας κατάλληλα εκπαιδευμένος, ο οποίος δύναται να είναι το αυτό πρόσωπο για όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές της αυτής κατηγορίας, ανεξαρ τήτως του αριθμού αυτών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο πλησίον της δεξαμενής ανακοίνωση που ενημερώνει τον πελάτη πως ο υπεύθυνος λειτουρ γίας ταυτίζεται με τον υπεύθυνο ασφαλείας της κολυμ βητικής δεξαμενής. 3. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υποβάλ λονται στην αρμόδια κατά τόπο ΠΥΤ του EOT: α) Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέ λους TEE σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώμα τα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προ διαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας. β) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχα νικού μέλους TEE ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της παραγράφου 1 του παρόντος. 4. Η άδεια χορηγείται από την αρμόδια κατά τόπο ΠΥΤ εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών των παραγράφων 1 και 3. Σε περίπτωση ελλείψεων η άνω προθεσμία αρχίζει από τη συμπλήρωση του φακέλου. 5. Μέχρι την έναρξη της περιόδου λειτουργίας του καταλύματος ή μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, προκειμένου για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας, ο Διευθυντής ή ο εκμεταλλευόμενος το κατάλυμα υποχρε ούται να ενημερώνει εγγράφως την κατά τόπο αρμόδια ΠΥΤ για τυχόν αλλαγές του Υπευθύνου Ασφαλείας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για οποιαδήποτε αλλαγή προσώπου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταλύ ματος, η οποία πρέπει να δηλώνεται εγγράφως, κατά τα άνω, εντός δέκα εργάσιμων ημερών αφ ής επήλθε. Όσες κολυμβητικές δεξαμενές δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας εντός τετραμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος σφραγίζονται άμεσα και επιβάλλονται όλες οι εκ των διατάξεων προβλεπόμενες κυρώσεις. Εφόσον κατά τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών σε κολυμβητικές δεξαμενές, στις οποίες χορηγήθηκε άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος, διαπιστωθεί ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις δεν είναι ακριβείς, ανακαλεί ται αμέσως η άδεια λειτουργίας, επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες στις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις και απαγορεύεται η λειτουργία της κολυμβητικής δε ξαμενής μέχρι συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις διατάξεις του παρόντος. 6. Η προβλεπόμενη στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου διαδικασία ακολουθείται και για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας. Άδειες λειτουργίας που εκδόθηκαν υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς περιορισμούς μέχρι τη λήξη τους, οπότε και για την ανανέωση τους ακο λουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος. 7. Σε περίπτωση που το τουριστικό κατάλυμα διαθέ τει περισσότερες από μία κολυμβητικές δεξαμενές, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 υποβάλλονται μία φορά, πλην όμως καλύπτουν το σύνολο των εν λόγω δεξαμενών. Το αυτό ισχύει και για τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται μία μόνο άδεια λειτουργίας η οποία αφορά σε όλες τις υφιστάμενες κολυμβητικές δεξαμενές του τουριστικού καταλύματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 710/1977 περί ξεναγών 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 710/1977 (ΦΕΚ 283 Α), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρ θρο 2 του π.δ. 309/1987 (ΦΕΚ 149 Α), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος, άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού χορηγείται: α) σε Έλληνες πολίτες και σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόχους διπλώματος Σχολής Ξεναγών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαί δευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων δδ και εε της περίπτωσης β, β) σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω σης, κατόχους τίτλου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται από την αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος προέλευσης τους για την άσκηση του επαγγέλ ματος του ξεναγού, και οι οποίοι: αα) διαθέτουν επαρκή γνώση του ελληνικού πολιτι σμού, της ελληνικής ιστορίας και αρχαιολογίας, που αποδεικνύεται από την επιτυχή παρακολούθηση σχε τικών μαθημάτων στο πλαίσιο κύκλου σπουδών μετα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ββ) έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε εκ παιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, μου σεία και ιστορικά μνημεία της Ελλάδας, γγ) οι υποψήφιοι κρατών μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλά δας και οι αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέ δου «Γ» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή του Διδα σκαλείου της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας,

4 5238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) δδ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο χρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα, εε) δεν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, παράβα ση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, εθνικού νομίσματος και αρχαιοτήτων ή για αδικήματα που συνεπάγονται στέρηση, έστω και προσωρινή, των πολιτικών τους δικαιωμάτων.» 2. Στο άρθρο 2 του ν. 710/1977 (ΦΕΚ 283 Α), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 309/ 1987 (ΦΕΚ 149 Α), προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής: «2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των στοιχείων αα, ββ και γγ της περίπτωσης β της παραγράφου 1 κρίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Τουρι στικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτι κής και Συντονισμού, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο του ΟΤΕΚ, ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προ σωπικού (ΔΕ Π) με εκπαιδευτική εμπειρία στις Σχολές Ξεναγών του ΟΤΕΚ και έναν εκπρόσωπο της Πανελλή νιας Ομοσπονδίας Ξεναγών που ορίζεται από αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία της επιτροπής.» 3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 710/1977 αναριθμούνται σε παραγράφους 3 και 4 αντιστοίχως. 4. Το ύψος του προστίμου του στοιχείου β της πα ραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 710/1977 είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Του ριστικής Ανάπτυξης. 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όποιος παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 χωρίς την κατά τα άρθρα 2 και 11 του πα ρόντος άδεια τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους και χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων ευρώ.» 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι διοικητικές κυρώσεις της προηγούμενης παρα γράφου επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.» 7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Κατά των επιβαλλουσών τις διοικητικές κυρώσεις αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπι ον της επιτροπής του στοιχείου δ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α), όπως αυτό ισχύει.» Άρθρο 4 Τροποποίηση διατάξεων για την επιτροπή προσφυγών του ν. 3270/ Η περίπτωση δ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Του ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Κάθε διαφορά, που αφορά διοικητικές κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει ο EOT μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), επιλύεται, ύστερα από προσφυγή του διοικούμενου, από πενταμελή επιτροπή που εδρεύει στο Υπουργείο Τουρι στικής Ανάπτυξης και αποτελείται από τον Γενικό Γραμ ματέα του Υπουργείου ως Πρόεδρο και τέσσερα μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης. Στην Επιτροπή παρίσταται υποχρεωτικά ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου χωρίς δικαίω μα ψήφου. Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από εισηγητή, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, και από δύο γραμματείς. Οι αποφάσεις της Επιτροπής κυρώνονται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης προκειμένου να κα ταστούν εκτελεστές ή αναπέμπονται στην Επιτροπή για επανεξέταση. Η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβο λής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει την εκτέ λεση αυτής, μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, της Επιτροπής υποχρεούμενης να εκδώσει αυτήν εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής.» 2. Η Επιτροπή Προσφυγών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσι εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και των γραμματέων αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, του Νομικού Συμ βούλου, του εισηγητή και των γραμματέων αυτής. Κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη συγκρότηση, λει τουργία και γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης. Άρθρο 5 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 1. Οι πτυχιούχοι βασικής εκπαίδευσης του Οργανι σμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων εκπαίδευσης του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52 Α) διετούς κύκλου σπουδών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ Γυμνασίου, καθώς και μονοετούς κύκλου σπουδών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Λυκείου, δύναται να προσλαμβάνονται και διορίζονται εφεξής στο δη μόσιο τομέα σε θέσεις ΔΕ κατηγορίας της ειδικότητας τους. 2. Οι πτυχιούχοι των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) τριετούς κύκλου σπουδών δύναται να διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΤΕΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1566/ 1985 (ΦΕΚ 167 Α) για τους πτυχιούχους τμημάτων ΤΕΙ. 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 1077/1980 (ΦΕΚ 225 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 του εδαφίου δ της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 3105/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «Απαλλάσσονται από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας οι μετεκπαιδευόμενοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό καλής γνώσης αυτής, το οποίο χορηγήθηκε από αρμό

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5239 διο κρατικό φορέα ή όπως προσδιορίζεται στο π.δ. 50/ 2001 (ΦΕΚ 39 Α) και π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α )». 4. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Γενικός Διευθυντής αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από Διευθυντή κατηγορίας ΠΕ είτε της Κεντρικής Υπηρεσίας είτε Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγ γελμάτων είτε εκπαιδευτηρίου, που ορίζεται με απόφα ση Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.» Άρθρο 6 Ρυθμίσεις θεμάτων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Α. Θέματα αντιπροσώπευσης και εκλογικής διαδικα σίας 1. Το εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ 307 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α), αντικαθίσταται ως εξής: «δ) από τριάντα επτά (37) εκλεγμένους αντιπροσώ πους των ξενοδοχείων, κάθε λειτουργικής μορφής, της Χώρας, καθώς και από δύο (2) εκλεγμένους αντιπρο σώπους των Χώρων Οργανωμένης Κατασκήνωσης της Χώρας». 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν.δ. 3430/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για την εκλογή των αντιπροσώπων, τα ξενοδοχεία της Χώρας, που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγρα φο 1 του παρόντος άρθρου, διαιρούνται σε ένδεκα (11) ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία που λειτουργούν στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα. Η δεύτερη εκείνα που λειτουργούν στην Πελοπόννησο και την Ελα φόνησο. Η τρίτη εκείνα που λειτουργούν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Σκύρο. Η τέταρτη εκείνα που λει τουργούν στα νησιά του Ιονίου. Η πέμπτη εκείνα που λειτουργούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θάσο. Η έκτη εκείνα που λειτουργούν στις Κυκλάδες. Η έβδομη εκείνα που λειτουργούν στην Κρήτη. Η όγδοη εκείνα που λειτουργούν στα Δωδεκάνησα. Η ένατη εκείνα που λειτουργούν στην Ήπειρο. Η δέκατη εκείνα που λειτουργούν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και η εν δέκατη εκείνα που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις. Στα ξενοδοχεία των δέκα πρώτων ομά δων δεν περιλαμβάνονται αυτά που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις. Η κάθε ομάδα εκλέγει τους εξής αντιπροσώπους: Η πρώτη εκλέγει επτά (7) αντιπροσώπους, δηλαδή έναν από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και ενός αστέρων και δύο από την κατηγορία ξενοδο χείων τριών και δύο αστέρων. Αυτοί που έχουν δικαίω μα ψήφου από κάθε κατηγορία ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον αντιπρόσωπο τους ή, προκειμένου περί ξενοδοχείων δύο αστέρων, τους δύο αντιπροσώπους τους. Η δεύτερη και η έκτη ομάδα εκλέγουν από τρεις (3) αντιπροσώπους η καθεμία, από τους οποίους δύο εκλέ γονται από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας από τα ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρων, με χωριστή ψηφοφορία. Η τρίτη ομάδα εκλέγει δύο (2) αντιπροσώπους, από τους οποίους ο ένας εκλέγεται από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας από τα ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρων, με χωριστή επίσης ψηφοφορία. Η τέταρτη ομάδα εκλέγει τέσσερις (4) αντιπροσώπους, δηλαδή έναν από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων, και έναν από τα ξενοδο χεία δύο και ενός αστέρων, με χωριστή ψηφοφορία. Η πέμπτη, η έβδομη και η όγδοη ομάδα εκλέγουν από πέντε (5) αντιπροσώπους η καθεμία, δηλαδή έναν από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός αστέρων με χωριστή ψηφοφορία. Η ένατη, η δέκατη και η ενδέκατη ομάδα εκλέγουν από έναν αντιπρόσωπο η καθεμία (ομάδα) από τα ξε νοδοχεία όλων των κατηγοριών. Οι Χώροι Οργανωμένης Κατασκήνωσης όλης της Χώ ρας αποτελούν μία ξεχωριστή ομάδα από την οποία εκλέγονται δύο (2) αντιπρόσωποι.» 3. Το άρθρο μόνο του από βασιλικού διατάγ ματος (ΦΕΚ 180 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο μόνο Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από έναν δικαστι κό αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οριζόμενο από το αρμόδιο όργανο του Νομικού Συμ βουλίου, κατόπιν αιτήσεως του Ξενοδοχειακού Επιμελη τηρίου της Ελλάδος, ως Πρόεδρο, από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης οριζόμενο από αυτό και έναν ξενοδόχο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.» 4. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του βα σιλικού διατάγματος της 13/ (ΦΕΚ 105 Α), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν είτε ατομικώς είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, το δικαί ωμα του εκλέγειν ασκείται από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ειδικό σήμα λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ. 3. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις ατομικές επιχει ρήσεις έχει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Στις ομόρρυθμες και στις ετερόρρυθμες εταιρίες, το δικαίωμα του εκλέ γεσθαι έχει ο ομόρρυθμος εταίρος που ορίζεται εγγρά φως από τους λοιπούς εταίρους. 4. Στις ανώνυμες εταιρίες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο μέτοχος που είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθύνων σύμβουλος. Αν δεν υπάρχει μέτοχος που να ασκεί τέτοια καθήκοντα, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο μέτοχος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ εκείνων που οι με τοχές τους αντιπροσωπεύουν ποσοστό δέκα τοις εκα τό (10%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 5. Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μεταξύ εκείνων που έχουν την ιδιότητα του διαχειριστή. Αν δεν υπάρχει εταίρος διαχειριστής, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μεταξύ εκείνων των οποίων η μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%).»

6 5240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5. Το άρθρο 11 του βασιλικού διατάγματος της 13/ (ΦΕΚ 105 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ βουλίου προκηρύσσονται από το Δ.Σ. του ΞΕΕ ανά τε τραετία το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερο μηνία λήξεως του τελευταίου έτους της θητείας του και διενεργούνται ως εξής: Το ΞΕΕ προβαίνει σε εκτύπωση ισομεγεθών ψηφοδελ τίων ιδιαιτέρων για κάθε εκλογική ομάδα, στα οποία αναγράφονται όλοι οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι της κάθε ομάδας. Στα ψηφοδέλτια αυτά σημειούται η κα τηγορία ή οι κατηγορίες ξενοδοχείων που πρόκειται να εκπροσωπήσει στο ΞΕΕ ο κάθε υποψήφιος. Στους εκλογείς όλων των εκλογικών ομάδων απο στέλλονται ψηφοδέλτια της ομάδας τους ταχυδρομικώς (μέσω της Υπηρεσίας των ΕΛΤΑ) με συστημένη επιστολή μαζί με φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Επι μελητηρίου, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Κάθε εκλογέας, αφού θέσει ένα σταυρό στον υποψήφιο της προτιμήσεως του, εάν ο εκλέξιμος είναι ένας, ή από ένα σταυρό σε κάθε υποψή φιο της προτιμήσεως του, εάν οι εκλέξιμοι είναι περισ σότεροι, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα στον φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου. Το φάκελο αυτόν, αφού τον κλείσει καλά, τον τοποθετεί μέσα σε άλλο φάκελο που φέρει τον τίτλο του ξενοδοχείου του εκλογέα και την υπογραφή του, τον οποίο αποστέλλει κλεισμένο ταχυδρομικώς προς την Εφορευτική Επιτρο πή Εκλογών του Επιμελητηρίου. Οι φάκελοι αυτοί τοπο θετούνται από την αρμόδια Υπηρεσία των ΕΛΤΑ μέσα σε θυρίδα που έχει μισθωθεί από το Επιμελητήριο και γίνονται δεκτοί μέχρι το τέλος της προηγούμενης των εκλογών ημέρας. Την ογδόη πρωινή ώρα της ημέρας των εκλογών, οι ανωτέρω φάκελοι παραλαμβάνονται από την Εφορευτική Επιτροπή, αποσφραγίζονται από αυτήν και οι εντός αυτών φάκελοι, όπως είναι κλεισμέ νοι, ρίχνονται στις ψηφοδόχους των οικείων εκλογικών ομάδων. Έπειτα η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε άνοιγμα των ψηφοδόχων, σε αποσφράγιση των φακέ λων που περιέχονται τα ψηφοδέλτια και στην αρίθμηση και διαλογή των ψηφοδελτίων, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Το αποτέλεσμα των εκλογών, μετά τη λήξη της διαλογής, ανακοινώνεται με γραπτή ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής που τοποθετείται έξω από τη θύρα της αίθουσας που συνεδριάζει, καθώς και στον πίνακα ανα κοινώσεων του ΞΕΕ. Τα ψηφοδέλτια συρράπτονται και συσκευάζονται μετά των σχετικών πρακτικών σε δέμα που σφραγίζεται και παραδίδεται στο ΞΕΕ. Ένσταση κατά των αποτελεσμάτων των εκλογών ασκείται εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από τη λήξη της ψηφοφορίας και εκδικάζεται από την ίδια την Εφο ρευτική Επιτροπή τελεσιδίκως.» Β. Διοίκηση του ΞΕΕ 1. Όργανα διοίκησης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρί ου Ελλάδος (ΞΕΕ) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο ψηφίζει και τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του και μπο ρεί να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στην Διοικούσα Επιτροπή. Ο αριθμός των αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρεις. 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τέσσερα έτη. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρό εδροι του Δ.Σ. εκλέγονται από τα αιρετά μέλη αυτού για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο θητείας των μελών του. 3. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως προέδρου του Δ.Σ. για πάνω από δύο συνεχόμενες θη τείες. 4. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τον Πρό εδρο του Δ.Σ., τους τρεις αντιπροέδρους, τον Οικονο μικό Επόπτη, καθώς και από τέσσερα μέλη του Δ.Σ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι ημερών από τη συγκρότηση του σε σώμα εκλέγει τον Οικονομικό Επό πτη και τα ως άνω τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επι τροπής. Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΞΕΕ. Ο Οικονομικός Επόπτης επιμελείται γενικά όλων των διαχειριστικών πράξεων του Επιμελητηρίου. 5. Η Διοικούσα Επιτροπή ψηφίζει και τροποποιεί τον Κανονισμό της λειτουργίας της, που εγκρίνεται από το Δ.Σ., είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λει τουργία του Επιμελητηρίου και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση προς το σκοπό αυτόν, συγκαλεί το Δ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις του και συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να εκλέγει και μέχρι του αριθμού πέντε (5) ως αριστίνδην μέλη του, ξενοδόχους, που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον ξενοδοχειακό κλάδο. Τα αριστίνδην μέλη μπορεί να καλούνται να παρίστανται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 7. Το ΞΕΕ μπορεί να επιλύει, με διαιτησία, ξενοδοχει ακές διαφορές, με βάση κατάλογο, που συντάσσεται κάθε δύο χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι αμοιβές των προσώπων που συμ μετέχουν στις διαιτησίες καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. 8. Οι παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του κεφαλαίου με το στοιχείο «Α» του παρόντος άρθρου και των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του κεφα λαίου με το στοιχείο «Β» του παρόντος ισχύουν και θα εφαρμόζονται για πρώτη φορά στις πρώτες, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκλογές που θα διενεργηθούν για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Δ.Σ. του ΞΕΕ. Από την έναρξη εφαρμογής των ως άνω διατάξε ων, οι ήδη υφιστάμενες Διοικούσες Επιτροπές του ΞΕΕ καταργούνται και όλες οι από την κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενες αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτρο πής του Επιμελητηριακού Τμήματος περιέρχονται και ασκούνται από τη διοικούσα επιτροπή. Γ. Πόροι του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελ λάδος είναι: Ι) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών του, που πρέπει να καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται. Η αξίωση του Επιμελητηρίου για την είσπραξη αυτών παραγράφεται μετά εικοσαετία από το τέλος του έτους, εντός του οποίου έπρεπε να καταβληθούν. Οι αρμό διες ΔΟΥ δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αν η σχετική αίτηση δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Επιμελητηρίου περί κα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5241 ταβολής ή διακανονισμού των ετήσιων εισφορών προς αυτό. Η εν λόγω βεβαίωση έχει ετήσια ισχύ. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου είτε συνεχούς είτε εποχικής λειτουργίας καθορίζεται ως εξής: α) Προκειμένου περί ξενοδοχείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας τους, με δυναμικότητα μέχρι τριάντα (30) κλινών, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ, με δυναμι κότητα από τριάντα μία (31) μέχρι εβδομήντα πέντε (75) κλίνες σε διακόσια σαράντα (240) ευρώ, από εβδομήντα έξι (76) μέχρι εκατόν πενήντα (150) κλίνες σε τετρακόσια ογδόντα (480) ευρώ, από εκατόν πενήντα μία (151) μέχρι διακόσιες πενήντα (250) κλίνες σε εννιακόσια εξήντα (960) ευρώ, από διακόσιες πενήντα μία (251) μέχρι πε ντακόσιες (500) κλίνες σε χίλια εννιακόσια είκοσι (1.920) ευρώ και από πεντακόσιες μία (501) κλίνες και άνω σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. β) Προκειμένου περί Χώρων Οργανωμένης Κατασκή νωσης με ή χωρίς οικίσκους (κάμπινγκ) ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ προκειμένου περί κάμπινγκ δυναμικότητας μέχρι σαράντα πέντε (45) θέσεων και σε διακόσια σαράντα (240) ευρώ για κάμπινγκ δυναμι κότητας από σαράντα έξι (46) θέσεων και άνω. Η ισχύς των παραπάνω με τα στοιχεία α και β εδαφί ων της παραγράφου 1 του υπό στοιχείο «Γ» κεφαλαίου του παρόντος αρχίζει από II) Εφάπαξ τέλος για τη χορήγηση πρώτου ειδικού σήματος λειτουργίας. Το ποσό του τέλους αυτού κα θορίζεται ως εξής κατά δωμάτιο: α) Για ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων σε δεκαπέντε (15) ευρώ. Για ξενοδοχεία τριών, δύο και ενός αστέρων σε δέκα (10) ευρώ. β) Για κάμπινγκ σε δέκα (10) ευρώ ανά κάθε θέση και κάθε οικίσκο. III) Τέλος επί μεταβιβάσεως, πωλήσεως και γενικά με ταβολής επερχόμενης στο πρόσωπο του εκμεταλλευτή λειτουργούντων ξενοδοχείων. Για να χορηγηθεί νέο ει δικό σήμα λειτουργίας απαιτείται βεβαίωση του ΞΕΕ ότι καταβλήθηκαν σε αυτό τα εξής ποσά ανά δωμάτιο: α) Για ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων έξι (6) ευρώ. Για ξενοδοχεία τριών, δύο και ενός αστέρων τέσσερα (4) ευρώ. β) Για κάμπινγκ το εν λόγω τέλος καθορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ για κάθε θέση και κάθε οικίσκο. IV) Τέλος δικαιώματος προεγγραφής. Οι ξενοδοχεια κές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις κάμπινγκ μπορούν να ζητήσουν την προεγγραφή τους στο ΞΕΕ με την προσαγωγή της αποφάσεως του EOT περί εγκρίσεως των σχεδίων κατασκευής της οικείας μονάδας. Το τέλος αυτό καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως και καταβάλλεται μέχρι την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας. V) Τέλος θεωρήσεως καταστατικών και τροποποιή σεως καταστατικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ανερχόμενο σε πενήντα (50) ευρώ. VI) Για την έγκριση διακριτικού τίτλου ξενοδοχείου, camping κ.λπ. καταβάλλεται τέλος τριακοσίων (300) ευρώ. Επίσης για την καταχώριση του εγκριθέντος τίτλου στο Ειδικό Βιβλίο κατοχύρωσης αυτών, κατα βάλλεται τέλος ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ. VII) Τέλος για την έκδοση ειδικών βεβαιώσεων, πι στοποιητικών ή άλλων εγγράφων χαρακτηριζόμενων εκάστοτε από το Δ.Σ. του ΞΕΕ, ανερχόμενο σε πενήντα (50) ευρώ. VIII) Οι επιχορηγήσεις, οι οποίες δεν προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι ενισχύσεις κάθε μορφής ιδίως για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, οι δωρεές, οι κληρονομι ές, οι κληροδοσίες. IX) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του ή από την άσκηση της κάθε μορφής δραστηριότητας του. Χ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. XI) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΞΕΕ, εγκρινομένης από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσά. XII) Με απόφαση του Δ.Σ. του ΞΕΕ είναι δυνατόν να διακανονίζονται σε δόσεις τυχόν οφειλόμενες συνδρο μές (εισφορές) παρελθουσών χρήσεων. XIII) Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος άρ θρου κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται. Δ. Λοιπά θέματα Η διάταξη για την προκήρυξη εκλογών απο το Δ.Σ. του ΞΕΕ κάθε τέσσερα (4) χρόνια θα έχει εφαρμογή μετά την επόμενη προκήρυξη των εκλογών του ΞΕΕ. Άρθρο 7 Καταργείται η παράγραφος 12 του άρθρου 39 του ν. 3105/ 2003 «Ρυθμίσεις για τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.». Άρθρο 8 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «Εντός οκταμήνου από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα υποχρεούται να υποβάλει στη Γραμματεία τα πιο κάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:». Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί ευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 1 Ιουλίου 2009 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ

8 5242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

9 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αθήνα, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠ. : ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΘEMA : Εφαρμογή Ν.3766/09 «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» άρθρων 1 και 2, που αφορούν σε τουριστικά καταλύματα Στο Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως 102 A 2009 δημοσιεύτηκε ο N.3766/09 «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις», τα άρθρα 1 και 2 του οποίου αναφέρονται σε θέματα σχετικά με τα κάθε μορφής τουριστικά καταλύματα. Η παρούσα εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες για την σύμφωνη με το νόμο αυτό και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ. Ι.- Αρθρο 1 «Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων» 1.- Πεδίο εφαρμογής Καταλύματα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ.1 και προϋποθέσεις (άρθρ. 1 παράγρ.1): α) Λειτουργικές μορφές των καταλυμάτων :Οι διατάξεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται σε όλες τις λειτουργικές μορφές τουριστικών καταλυμάτων των περιπτώσεων Α και Β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.2160/93, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και σήμερα ισχύει, και συγκεκριμένα: Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δηλαδή ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών (κλασσικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, τύπου μοτέλ και μικτού τύπου δηλαδή κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων) ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς και σε οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) ανεξάρτητα επίσης από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, και Σε μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, δηλ. αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες), ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, και πάλι ανεξάρτητα από την κατηγορία τους. β) Απαιτούμενες προϋποθέσεις (άρθρ. 1 παράγρ.1): Οι προϋποθέσεις προκειμένου να εμπίπτει ένα κατάλυμα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρ.1 είναι: Να λειτουργεί υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις (προς απόδειξη εναλλακτικά αρκεί λογαριασμός ΔΕΗ ή υποβολή ΦΠΑ τελευταίου διμήνου ή εκκαθαριστικό ΦΠΑ προηγούμενου έτους ή κατάσταση εργαζομένων θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας) κατά τη δημοσίευση του Ν.3766/09 ( δηλαδή την 01/07/2009) Να μη διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) του ΕΟΤ είτε λόγω μη χορήγησής του (δηλ. επειδή δεν το έλαβε ποτέ ανεξαρτήτως αιτίας, ακόμη και επειδή δεν υπέβαλε 1

10 ποτέ σχετική αίτηση), είτε λόγω λήξης ισχύος των δικαιολογητικών, που σύμφωνα με τον νόμο ανανεώνονται σε τακτά διαστήματα με φροντίδα του επιχειρηματία, είτε λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσής του για οποιοδήποτε λόγο ή να διαθέτει μεν Ε.Σ.Λ, πλην, όμως, αυτό να μη καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κατάστασης του καταλύματος. Δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση αφαίρεσης ΕΣΛ βάσει του νόμου... / 38 για παραβάσεις «ηθών». Διάσταση μεταξύ υφιστάμενης κατάστασης του καταλύματος και ισχύοντος Ε.Σ.Λ είναι δυνατόν να υφίσταται, όταν η υφιστάμενη εκμετάλλευση του ακινήτου (δηλαδή η συνολική υφιστάμενη δομημένη επιφάνεια, εξαιρουμένων των χώρων και εγκαταστάσεων, που νόμιμα δεν συνυπολογίζονται στο Σ.Δ) είναι μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης με βάση τον ισχύοντα στην περιοχή Σ.Δ κλπ όρους και περιορισμούς δόμησης. Αυτό είναι δυνατόν να συμβαίνει, είτε διότι, για παράδειγμα, έχει γίνει υπέρβαση του Σ.Δ και επομένως της νόμιμης εκμετάλλευσης του ακινήτου, είτε διότι χώροι βοηθητικής χρήσης έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης κλπ. Οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΟΤ θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι ο νόμος δεν περιορίζει τις περιπτώσεις, που το Ε.Σ.Λ δεν καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κατάστασης, και, επομένως, δεν τίθενται καμιάς μορφής όρια, ποσοτικά ή ποιοτικά, όσον αφορά στις μη καλυπτόμενες από το Ε.Σ.Λ επιφάνειες και χρήσεις, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα τους ως «αυθαίρετων» σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Να υποβληθεί αίτηση χορήγησης του Ε.Σ.Λ από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι 01/01/2010, η οποία αίτηση να συνοδεύεται από τα κατά νόμον απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. κατωτέρω). Το εκδοθέν ΕΣΛ θα είναι αορίστου διάρκειας / ισχύος. 2.-Δικαιολογητικά (άρθρ.1 παράγρ.1 Α έως και Ε) Με την αίτηση κατατίθενται κατ αποκλειστικότητα (δεν προβλέπεται κανένα λοιπό δικαιολογητικό όπως για παράδειγμα αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β για το Διευθυντή ή άλλο) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ για το σύνολο της υφιστάμενης κτιριακής, εγκατάστασης, που εκδίδεται από της οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ).,εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς την οικεία Π.Υ και το οποίο είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κεφ.Β του ΠΔ 71/1988 (ΦΕΚ 32 Α 88). Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1 του άρθρ.18 του Ν.2919/01 και συγκεκριμένα: β) Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας του κτιρίου από πλευράς στατικής, αντισεισμικής και δομικής, από δύο διπλωματούχους μηχανικούς του Πολυτεχνείου σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (να σημειωθεί ότι η τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των μηχανικών που υπογράφουν, καθότι ευθύνονται εξ ολοκλήρου για το περιεχόμενο τόσο της βεβαίωσης όσο και της τεκμηρίωσης με τεχνικά στοιχεία. Ουδεμία επαλήθευση επί του περιεχομένου από πλευράς ΠΥΤ, παρά μόνον το γνήσιο της υπογραφής του μηχανικού), και γ) Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την παράγρ.ζ του Π.Δ της (ΦΕΚ 61 Δ 88) ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να τεκμηριώνει την σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο (να σημειωθεί ότι και για το δικαιολογητικό αυτό, η τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία αποτελεί 2

11 αποκλειστική ευθύνη των μηχανικών που υπογράφουν, καθότι ευθύνονται εξ ολοκλήρου για το περιεχόμενο τόσο της βεβαίωσης όσο και της τεκμηρίωσης με τεχνικά στοιχεία. Ουδεμία επαλήθευση επί του περιεχομένου από πλευράς ΠΥΤ, παρά μόνον το γνήσιο της υπογραφής του μηχανικού). Είναι αυτονόητο, ότι οι ανωτέρω βεβαιώσεις των περιπτώσεων β και γ της παραγρ. 1 του Ν.2919/01 θα πρέπει να αναφέρονται επίσης στο σύνολο της υφιστάμενης κατάστασης του καταλύματος και ότι οι λαμβανόμενες υπόψη (από τους μηχανικούς, που υπογράφουν τη βεβαίωση ανωτέρω στοιχ. β) προδιαγραφές στατικής, αντισεισμικής και δομικής επάρκειας είναι αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο της ανέγερσης των κτιρίων. Πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων της υφιστάμενης κατάστασης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, που να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα υποβαλλόμενα σχέδια αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση του καταλύματος και των εγκαταστάσεών του. Παράβολο ποσού διακοσίων (200) για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και πενήντα (50) για τα μη κύρια, πληρωτέα στον ΕΟΤ είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό του ΕΟΤ. Το εν λόγω παράβολο θα επιμερίζεται από το λογιστήριο του ΕΟΤ ισόποσα, υπέρ του Δημοσίου, υπέρ του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και υπέρ του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ). Τα ποσά αυτά οφείλονται μία φορά υπέρ όλων των δικαιούχων (αναλογεί το 1/3 του οριζόμενου κατά τα ανωτέρω ποσού στον καθένα). Σημειωτέον, ότι το ΤΑΞΥ έχει ενσωματωθεί στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ το οποίο είναι και ο δικαιούχος του 1/3 των ανωτέρω ποσών. Και επί πλέον για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία και κάμπινγκ) Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) όσον αφορά στην έναντι του ΞΕΕ ενημερότητα της επιχείρησης ως προς τις υποχρεώσεις της προς αυτό, με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης. Επί πλέον, αν πρόκειται για την έκδοση Ε.Σ.Λ του καταλύματος για πρώτη φορά, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν (άρθρ.1 παράγρ.2): Η αρχικά εκδοθείσα οικοδομική άδεια του ακινήτου για οποιαδήποτε χρήση, ή εάν υφίσταται νόμιμη εξαίρεση από την κατεδάφιση, η σχετική με την εξαίρεση αυτή απόφαση Η αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων έστω και αν έχει λήξει (εάν υφίσταται από το νόμο υποχρέωση υποβολής αρχικής περιβαλλοντικής μελέτης για το εν λόγω κατάλυμα και σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε προκειμένου για καταλύματα με άδεια οικοδομής μετά το έτος 1993) 3.-Αρμοδιότητα (άρθρ.1 παράγρ.3) Αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ είναι η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) του ΕΟΤ. Οι ΠΥΤ ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και οφείλουν, μόνον όμως εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης σύμφωνα με τα ανωτέρω, να εκδώσουν το Ε.Σ.Λ., αορίστου ισχύος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης (με τον όρο πληρότητα νοείται ότι περιλαμβάνονται σε αυτόν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά), οι ΠΥΤ οφείλουν να ενημερώσουν τον αιτούντα, όσον αφορά στις ελλείψεις του φακέλου του, και να αναμένουν τη συμπλήρωσή του, από την οποία και αρχίζει η προθεσμία του ενός μηνός ως ανωτέρω. Το περιεχόμενο των δικαιολογητικών αποτελεί ευθύνη αυτών που τα 3

12 υπογράφουν. Μετά την που θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δύνανται οι ΠΥΤ να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι όμως θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο την απόκλιση της δυναμικότητας του καταλύματος για τα τετραγωνικά μέτρα εκτός συντελεστή δόμησης ή αλλαγής χρήσης ούτως ώστε να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 3), οι ΠΥΤ οφείλουν να ενημερώσουν τον αιτούντα, όσον αφορά στις ελλείψεις του φακέλου του, και να αναμένουν την συμπλήρωσή του, από την οποία και αρχίζει η προθεσμία του ενός μηνός ως ανωτέρω. Πάντως, οι τυχόν ελλιπείς φάκελοι δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν σε κάθε περίπτωση συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της δυνατότητας υποβολής αίτησης για την έκδοση Ε.Σ.Λ σύμφωνα με τον νόμο αυτό. Ειδική διοικητική κύρωση εισάγει ο νόμος (άρθρ.1 παράγρ.3) για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δηλώνουν ανακριβή στοιχεία, όσον αφορά στη δυναμικότητα του καταλύματος (για τα τετραγωνικά εκτός συντελεστή δόμησης ή αλλαγής χρήσης). Η κύρωση αυτή συνίσταται στην επιβολή προστίμου διπλάσιου από το αρχικά προβλεπόμενο τέλος λειτουργικής τακτοποίησης της παραγρ.5 (βλ. κατωτέρω). Η διάταξη αυτή, ως εισάγουσα κύρωση, θα πρέπει να ερμηνευτεί στενά, θα πρέπει δηλαδή να θεωρηθεί ότι η κύρωση επιβάλλεται μόνο εάν τα διαπιστωμένα από την ΠΥΤ ανακριβή στοιχεία αφορούν στη δυναμικότητα και όχι σε άλλα χαρακτηριστικά, χώρους ή εγκαταστάσεις του καταλύματος, τα οποία άλλωστε καλύπτονται από την υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, που συνοδεύει τα αρχιτεκτονικά σχέδια της υφιστάμενης κατάστασης και η ανακρίβεια των οποίων επισύρει σε βάρος του επιχειρηματία τις ποινές της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης. Στην περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης από την δηλωμένη δυναμικότητα, το ΕΣΛ δεν ανακαλείται, αλλά η ΠΥΤ βεβαιώνει το πρόστιμο. Σημειώνεται, ότι οι ΠΥΤ θα πρέπει να ενημερώνουν την Διοίκηση του ΕΟΤ σχετικά με τις αιτήσεις εκείνες για τις οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη (εντός δηλαδή της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μηνός) έκδοση του Ε.Σ.Λ αναφέροντας και τις αιτίες της μη τήρησης της εν λόγω προθεσμίας. 4.-Επίλυση διαφορών (άρθρ.1 παράγρ.4) Τυχόν διαφορές μεταξύ του επιχειρηματία, που αιτείται τη χορήγηση ή ανανέωση του Ε.Σ.Λ, και της αρμόδιας ΠΥΤ, όσον αφορά στην διαδικασία του άρθρ.1 του νόμου, ανατίθενται προς επίλυση σε 5μελείς επιτροπές, που συγκροτούνται ανά Περιφέρεια με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, και που απαρτίζονται από : Δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, Δύο (2) υπαλλήλους του ΕΟΤ, εκ των οποίων ο ένας να προέρχεται από την κατά τόπον αρμόδια ΠΥΤ και Ένα εκπρόσωπο του ΞΕΕ Ένα τουλάχιστον εκ των μελών θα πρέπει να είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ. Ο επιχειρηματίας κινεί τη διαδικασία εξέτασης της διαφοράς από την αρμόδια επιτροπή με την κατάθεση σχετικής προσφυγής, η οποία αναστέλλει, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση της οικείας επιτροπής, την επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, αρμοδιότητας του ΥΠΤΑΝ ή του ΕΟΤ σε βάρος του επιχειρηματία, που προσφεύγει, επειδή λειτουργούσε χωρίς Ε.Σ.Λ. Οι επιτροπές εκδίδουν απόφαση σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής προσφυγής 4

13 5.-Αναστολή διοικητικών κυρώσεων Τέλος λειτουργικής τακτοποίησης (άρθρ.1 παράγρ.5) Σύμφωνα με το νόμο (άρθρ.1 παράγρ.5), στις τουριστικές επιχειρήσεις, που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευσή του (δηλ. την 01/07/09) χωρίς το προβλεπόμενο Ε.Σ.Λ, λόγω μη χορηγήσεως, λήξης της ισχύος του (δηλαδή λήξης της ισχύος των σε τακτά διαστήματα ανανεούμενων δικαιολογητικών), ανάκλησης ή αφαίρεσης για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις, αρμοδιότητας ΥΠΤΑΝ και ΕΟΤ, μέχρι τις , με την προϋπόθεση, ότι οι κατά νόμον υπόχρεοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν μέσα στην προβλεπόμενη (παράγρ.1 άρθρ.1) προθεσμία των έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, αίτηση χορήγησης του Ε.Σ.Λ με τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τυχόν πρόστιμα που έχουν ήδη καταβληθεί στον ΕΟΤ για τις ως άνω περιπτώσεις, δεν επιστρέφονται, δύνανται όμως να συμψηφιστούν με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο. Αν τα ήδη καταβληθέντα υπερβαίνουν τις προβλέψεις του παρόντος νόμου, η διαφορά δεν επιστρέφεται. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ του άρθρ.1 του νόμου επιβάλλεται εφάπαξ τέλος λειτουργικής τακτοποίησης, που εισπράττεται από τον ΕΟΤ σε 3 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη εξ αυτών με την υποβολή του αιτήματος και έως την το αργότερο. Η δεύτερη θα καταβληθεί έως την ενώ η τελευταία έως την Το ύψος του τέλους διαμορφώνεται ως ακολούθως: Α) Για Επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, ανά τετραγωνικό μέτρο υπερβάλλουσας δόμησης ή αλλαγής χρήσης. Οι κατηγορίες κλειδιών για τις οποίες υπολογίζεται το τέλος, λογίζονται για τα μεν υφιστάμενα με Ειδικό Σήμα, σε εκείνη που σε αυτό προσδιορίζεται, για τα δε νέα, σε εκείνη που θα αιτηθεί ο επιχειρηματίας του καταλύματος. α) Κατηγορίας ενός κλειδιού τριάντα (30) το τ.μ. β) Κατηγορίας δύο κλειδιών τριάντα πέντε (35) το τ.μ. γ) Κατηγορίας τριών κλειδιών σαράντα (40) το τ.μ. δ) Κατηγορίας τεσσάρων κλειδιών σαράντα πέντε (45) το τ.μ Β) Για Ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων και χώροι οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπινγκ) σαράντα (40) ανά τ.μ. υπερβάλλουσας δόμησης ή/και είκοσι (20) ανά τ.μ. αλλαγής χρήσης Γ) Για Ξενοδοχεία τριών αστέρων πενήντα (50) ανά τ.μ. υπερβάλλουσας δόμησης ή/και είκοσι πέντε (25) ανά τ.μ. αλλαγής χρήσης Δ) Για Ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων εξήντα τέσσερα (64) ανά τ.μ. υπερβάλλουσας δόμησης ή/και τριάντα δύο (32) ανά τ.μ. αλλαγής χρήσης και Ε) Για Ξενοδοχεία πέντε αστέρων εκατό (100) ανά τ.μ. υπερβάλλουσας δόμησης ή/και πενήντα (50) ανά τ.μ. αλλαγής χρήσης. Στα πλαίσια του παρόντος δεν προβλέπεται η αναβάθμιση ή υποβάθμιση κατηγορίας αστεριών ή κλειδιών για τις επιχειρήσεις εκείνες που θα εμφανίσουν πρόσθετα δωμάτια. Ο υπολογισμός του τέλους ταξινόμησης γίνεται με βάση την κατηγορία που σήμερα τα καταλύματα βρίσκονται, και εφόσον επιθυμούν δύνανται να ζητήσουν αναβάθμιση ή υποβάθμιση της κατηγορίας τους στο μέλλον. Οι τακτοποιημένοι χώροι σύμφωνα με τον παρόντα νόμο θεωρούνται νόμιμοι και ως τέτοιοι λογίζονται σε κάθε διαδικασία κατάταξης στις κατηγορίες αστεριών ή κλειδιών. Σημειώνεται, ότι, ως «υπερβάλλουσα δόμηση», λογίζεται η επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, η οποία υπερβαίνει τη νόμιμη εκμετάλλευση του οικοπέδου/ γηπέδου (που εξάγεται με βάση την εφαρμογή του Σ.Δ κλπ όρων και περιορισμών δόμησης), ενώ ως «αλλαγή χρήσης» λογίζεται η επιφάνεια οποιαδήποτε βοηθητικής χρήσης, που έχει μετατραπεί σε επιφάνεια κύριας χρήσης. Σημειώνεται επίσης ότι στους χώρους των οποίων είναι δυνατή, σύμφωνα με τον νόμο αυτό, η λειτουργική τακτοποίηση, δεν 5

14 περιλαμβάνονται οι χώροι των χρήσεων εγκαταστάσεων που δεν συνυπολογίζονται στον συντελεστή δόμησης, είτε σύμφωνα με το ΠΔ ΦΕΚ 61 Δ 88, είτε σύμφωνα με την Απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αιρθμ.οικ.59283/ (ΦΕΚ 558 Δ ) καθόσον αυτοί υφίστανται νόμιμα. Στην περίπτωση που συνυπάρχουν τόσο υπέρβαση του συντελεστή δόμησης όσο και αλλαγή χρήσης, τότε το καταβληθέν τέλος θα αφορά την κάθε κατηγορία τακτοποίησης ξεχωριστά (διπλή εφαρμογή). Τόσο το προβλεπόμενο παράβολο όσο και το εφάπαξ τέλος λειτουργικής τακτοποίησης καταβάλλεται είτε στο λογαριασμό του ΕΟΤ στην Τράπεζα Ελλάδος με αριθ (συμπληρωμένο από τα υπόλοιπα στοιχεία του IBAN) είτε στο Ταμείο του ΕΟΤ. Η καταβολή πραγματοποιείται πριν την έκδοση του Ε.Σ.Λ. Η αρμόδια ΠΥΤ ευθύς ως επαληθεύσει ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών την αίτηση και το φάκελο, που τη συνοδεύει, υπολογίζει την υπερβάλλουσα δόμηση ή/ και την επιφάνεια της οποίας άλλαξε τη χρήση (βάσει των στοιχείων που υπευθύνως έχει δηλώσει ο επιχειρηματίας στην αίτησή του) και εκδίδει το ΕΣΛ. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν λάθη στον υπολογισμό από την πλευρά την ενδιαφερόμενης επιχείρησης, πριν την έκδοση του Ε.Σ.Λ, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας με κάθε πρόσφορο τρόπο, δυνάμενο να αποδειχθεί (ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα), για το συνολικό ύψος του τέλους, γνωρίζοντας του την διαφορά που προκύπτει και την οποία θα πρέπει εκείνος να καταβάλλει πριν την έκδοση του ΕΣΛ. Ε.Σ.Λ δεν εκδίδεται, εάν δεν περιέλθει στην οικεία ΠΥΤ, με ευθύνη του επιχειρηματία, παραστατικό καταβολής του αναλογούντος τέλους σύμφωνα με τις δόσεις καταβολής όπως αυτές προσδιορίστηκαν ανωτέρω. Να σημειωθεί ότι η ευθύνη της διαπίστωσης της ακρίβειας του περιεχομένου των εν λόγω δικαιολογητικών ανήκει στον μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, που υπογράφει τα δικαιολογητικά αυτά, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα και στον επιχειρηματία που Υπευθύνως Δηλώνει. Στην περίπτωση κατηγοριοποίησης τουριστικών καταλυμάτων (παραδοσιακά καταλύματα) η αντιστοιχία διαμορφώνεται ως ακολούθως: Κατηγορία Α ισοδυναμεί με τουριστικό κατάλυμα 5 αστέρων Κατηγορία Β ισοδυναμεί με τουριστικό κατάλυμα 4 αστέρων Κατηγορία Γ ισοδυναμεί με τουριστικό κατάλυμα 3 αστέρων Σημείωση : Στην παράγραφο 3 για τις ειδικές διοικητικές κυρώσεις ως το προς το διπλάσιο των προβλεπομένων, εκ παραδρομής αναγράφεται σε εκείνα που αναγράφονται στην παράγραφο 5, ενώ πρόκειται για εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου (3766/09). 6

15 ΙΙ.- Αρθρο 2. Λειτουργική αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών Αδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών Πεδίο εφαρμογής :Ο νόμος (άρθρ.2 παράγρ.1) προβλέπει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών, στις κολυμβητικές δεξαμενές, που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων των περιπτώσεων Α και Β της παραγρ.1 του άρθρ.2 του Ν.2160/93 (όπως ισχύουν), που διαθέτουν νόμιμο Ε.Σ.Λ. Η αναφορά αυτή στις περιπτώσεις Α και Β της παραγρ.1 του άρθρ.2 του Ν.2160/93 καλύπτει, κατά συνέπεια, όλες τις λειτουργικές μορφές και τάξεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, όπως αυτές καταγράφονται ανωτέρω στοιχ.ι,1 και επομένως όλες οι διατάξεις του άρθρ.2 ισχύουν και εφαρμόζονται σε όλες τις κατά ανωτέρω λειτουργικές μορφές και όχι μόνο στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, στις οποίες αναφέρονταν οι προϊσχύσασες σχετικές διατάξεις (Ν. 3463/06 άρθρ.80 παράγρ.8 και Ν. 3536/07 άρθρ.22) Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας προβλέπεται 8ετής (αντί της 5ετούς, που ίσχυε μέχρι σήμερα). Οπως ήδη σημειώθηκε, άδεια λειτουργίας, χορηγούμενη από τον ΕΟΤ, έχει ήδη προβλεφθεί με τη διάταξη του Ν.3536/07 άρθρ.22, και για τις κολυμβητικές δεξαμενές κλπ καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και κατά συνέπεια εξακολουθεί να χορηγείται κανονικά Προϋπόθεση : Να πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής της Υγειονομικής Διάταξης υπ αρ.γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87 Β), όπως τροποποιήθηκε με την Υγειονομική Διάταξη αριθ.γ4/1150/1976 (937Β) και την υπ αρ.δυγ2/80825/2005 (ΦΕΚ 120 Β) κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η συνδρομή των εν λόγω προϋποθέσεων αποδεικνύεται μόνο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (κατωτέρω). Κατά συνέπεια, η ευθύνη της διαπίστωσης της ακρίβειας του περιεχομένου των εν λόγω δικαιολογητικών (βλ. κατωτέρω) ανήκει στον μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, που υπογράφει τα δικαιολογητικά αυτά σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Δικαιολογητικά : Τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνδρομή της απαιτούμενης από τον νόμο (άρθρ.2 παράγρ.1) προϋπόθεσης είναι αποκλειστικά και μόνο τα ακόλουθα: α)σχεδιαγράμματα εις τριπλούν υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ β) Τεχνική Εκθεση διπλωματούχου μηχανικού, μέλους του ΤΕΕ, εις τριπλούν, στην οποία περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα παρακάτω στοιχεία: o Προέλευση νερού τροφοδοσίας o Χωρητικότητα δεξαμενής, οριζόντιες διαστάσεις και βάθος αυτής o Ρυθμός ανακυκλοφορίας ύδατος o Φίλτρα (επιφάνεια διήθησης σε τ.μ., διηθητική ικανότητα, αριθμός), αντλίες ανακυκλοφορίας (τύπος, ιπποδύναμη, παροχή), εκκένωσης (αποχετευτική ικανότητα), αύλακες υπερχείλισης, σήμανση βάθους o Περιγραφή του τρόπου διάθεσης υγρών αποβλήτων o Απολύμανση (τρόπος απολύμανσης, έλεγχος αλγοειδών, τρόπος ρύθμισης ΡΗ, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου) o Ελεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερού και εργαστηριακές εξετάσεις o Μέτρα ασφαλείας λουομένων, σωσίβια, κατάλογος τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, σήμανση, κλίση πυθμένα 7

16 o Ορισμός υπευθύνου ασφαλείας με αναφορά στα καθήκοντά του σχετικά με την εξασφάλιση της παροχής πρώτων βοηθειών σε λουομένους, κατά τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής. 2.-Τροποποιήσεις ισχυουσών προδιαγραφών και απαιτήσεων, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τις κολυμβητικές δεξαμενές (άρθρ.2 παράγρ.2) Οι διατάξεις των εδαφίων α) έως και στ) της παραγρ.2 του άρθρ.2 εισάγουν τροποποιήσεις των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων και παρέχουν αυθεντική ερμηνεία συγκεκριμένων όρων των διατάξεων αυτών. Συγκεκριμένα: α)τα μικρά καταλύματα έως πενήντα (50) κλινών, των οποίων η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται σε απόσταση μέχρι πενήντα (50) μέτρα από το κτίριο, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν τουαλέτες για την κολυμβητική δεξαμενή. β) Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στο ισόγειο του οποιουδήποτε καταλύματος από τα αναφερόμενα στην παράγρ.1 του άρθρ.2, και που, ως εκ τούτου, μπορούν να εξυπηρετούν τους λουόμενους της κολυμβητικής δεξαμενής, θεωρούνται, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του νόμου, «παρελκόμενες της κολυμβητικής δεξαμενής εγκαταστάσεις». Η διάταξη περιέχει αυθεντική ερμηνεία του όρου «παρελκόμενες εγκαταστάσεις» όσον αφορά στις κολυμβητικές δεξαμενές των καταλυμάτων. Με τον τρόπο αυτό, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής κύριων αλλά και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (και όχι μόνο ξενοδοχείων, όπως προβλεπόταν μέχρι σήμερα) οι ισόγειες βοηθητικές εγκαταστάσεις του καταλύματος θεωρούνται ως «παρελκόμενες εγκαταστάσεις» της κολυμβητικής δεξαμενής, διότι μπορούν να εξυπηρετούν τους λουόμενους σε αυτή. γ) Οι βαθμίδες και οι κτιστές κλίμακες για την είσοδο και έξοδο των λουομένων επιτρέπονται σε όλες τις πλευρές, τόσο του αβαθούς όσο και του βαθέως τμήματος της κολυμβητικής δεξαμενής. Οι επιφάνειες των βαθμίδων και των κτιστών κλιμάκων πρέπει να επιστρώνονται από μη ολισθηρό υλικό, ώστε οι κίνδυνοι ατυχημάτων των λουομένων να περιορίζονται στο ελάχιστο. δ) Επιτρέπεται η γειτνίαση της κολυμβητικής δεξαμενής με εγκαταστάσεις ή τμήματα του καταλύματος, όπως μπαρ. Διάδρομος πλάτους 1,5μ. απαιτείται μόνο από τα σημεία, όπου προβλέπεται η πρόσβαση στη δεξαμενή. Η διάταξη αυτή αναφέρεται ενδεικτικά σε μπαρ, αλλά η ρύθμιση την οποία περιλαμβάνει καλύπτει και άλλες εγκαταστάσεις ή τμήματα των καταλυμάτων, που ενδέχεται να γειτνιάζουν με την κολυμβητική δεξαμενή. Αρα, σε όλες τις περιπτώσεις, η απαίτηση για την ύπαρξη διαδρόμου πλάτους 1,5 μ. αφορά μόνο στο σημείο πρόσβασης των λουομένων στην κολυμβητική δεξαμενή. ε) Η κατασκευή αποδυτηρίων παραμένει προαιρετική. Πρόκειται για μία ερμηνευτική διάταξη, που υπαγορεύεται μεταξύ άλλων από τη σύγχρονη τάση μη χρησιμοποίησης των αποδυτηρίων, που πριν από χρόνια ήσαν απαραίτητα για τους λουόμενους των κολυμβητικών δεξαμενών. στ) Υπεύθυνος λειτουργίας είναι το φυσικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια της κολυμβητικής δεξαμενής μετά από αίτησή του, ενώ υπεύθυνος ασφαλείας είναι το φυσικό πρόσωπο, που έχει ως αρμοδιότητα την παροχή πρώτων βοηθειών στους λουόμενους. Οι ιδιότητες του υπεύθυνου λειτουργίας και του υπεύθυνου ασφαλείας μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, εάν το κατάλυμα διαθέτει λιγότερες από πενήντα (50) κλίνες ή εάν η κολυμβητική δεξαμενή έχει εμβαδόν μικρότερο των εκατό (100) τ.μ. και εφόσον ο υπεύθυνος αυτός έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν απαιτείται για τη νόμιμη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής τουριστικού καταλύματος. Σε περίπτωση, που οι κολυμβητικές δεξαμενές εξυπηρετούν αποκλειστικά τους ενοίκους συγκεκριμένων δωματίων, διαμερισμάτων ή κατοικιών και πάλι οι ιδιότητες του υπεύθυνου λειτουργίας και του υπεύθυνου ασφαλείας μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, εφόσον εκπαιδευτεί κατάλληλα, το οποίο μάλιστα μπορεί να χαρακτηρίζεται υπεύθυνο για όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές αυτής της κατηγορίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους. Στις περιπτώσεις, όμως, αυτές η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να αναρτά σε 8

17 εμφανές σημείο, κοντά στην κάθε κολυμβητική δεξαμενή, ανακοίνωση, που να ενημερώνει τον πελάτη, ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας ταυτίζεται με τον υπεύθυνο ασφαλείας. 3.-Χορήγηση της άδειας λειτουργίας (άρθρ.2 παράγρ.3) Η άδεια λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών εκδίδεται από την αρμόδια ΠΥΤ του ΕΟΤ μετά από αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού, μέλους του ΤΕΕ, ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας β) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, μέλους του ΤΕΕ, ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρ.2. Κατά συνέπεια, η συνδρομή της προϋπόθεσης της παραγρ.1 (δηλ. η συνδρομή των προδιαγραφών υγιεινής της ισχύουσας εν προκειμένω Υγειονομικής Διάταξης, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί,) βεβαιώνεται υπεύθυνα από αρμόδιο μηχανικό ή δε δήλωση συνοδεύεται αποκλειστικά και μόνο από τα δύο δικαιολογητικά της παραγρ.1 (σχεδιαγράμματα, τεχνική έκθεση), τα οποία επίσης υπογράφει διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ. Τα δικαιολογητικά αυτά των παραγρ.1 και 3 είναι τα μόνα δικαιολογητικά, που μπορούν να ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, ενώ δεν μπορούν να ζητηθούν άλλα πρόσθετα, μη καταγραφόμενα στο νόμο αυτό, δικαιολογητικά (όπως πχ αυτά, που περιλάμβανε η προηγούμενη Εγκύκλιος Α.Π 1580/ του ΕΟΤ, ή άλλα). 4.- Προθεσμία έκδοσης της άδειας λειτουργίας (άρθρ.2 παράγρ.4) Η αρμόδια ΠΥΤ εκδίδει την άδεια λειτουργίας εντός μηνός από την υποβολή πλήρους φακέλου. Πλήρης είναι ο φάκελος, που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά των παραγρ. 1 και 3.. Εάν ο φάκελος εμφανίζει ελλείψεις, η προθεσμία του ενός μηνός αρχίζει από τη συμπλήρωση του φακέλου. 5.- Αλλαγή υπευθύνου ασφαλείας- Μεταβατική προθεσμία λήψης άδειας λειτουργίας- Ανάκληση άδειας και απαγόρευση λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής (άρθρ.2 παράγρ.4) Μέχρι την έναρξη της περιόδου λειτουργίας του καταλύματος ή, προκειμένου για ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας, μέχρι την 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο διευθυντής ή ο εκμεταλλευόμενος το κατάλυμα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια ΠΥΤ για τυχόν αλλαγές στο πρόσωπο του υπεύθυνου ασφαλείας. Η ίδια υποχρέωση συντρέχει και οποτεδήποτε υπάρξει αλλαγή προσώπου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταλύματος, που θα πρέπει να δηλώνεται εγγράφως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αφότου επήλθε. Οι κολυμβητικές δεξαμενές, που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού χωρίς άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να την έχουν λάβει εντός τετραμήνου από τη δημοσίευσή του (δηλαδή μέχρι την 01/11/2009), αλλιώς σφραγίζονται άμεσα και στον εκμεταλλευόμενο αυτές επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις Εάν πραγματοποιηθεί έλεγχος των αρμοδίων αρχών σε κολυμβητικές δεξαμενές, που λειτουργούν με άδεια, η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, και διαπιστωθεί ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις είναι ανακριβείς, ανακαλείται αμέσως η άδεια λειτουργίας, επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις και απαγορεύεται η λειτουργία της δεξαμενής, μέχρις ότου ο εκμεταλλευόμενος αυτή συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου. 6.-Ανανέωση άδειας λειτουργίας (άρθρ.2 παράγρ.6) Η διαδικασία των παραγρ.3 και 4 ακολουθείται και σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας. Αδειες λειτουργίας, που εκδόθηκαν με το προϊσχύσαν του νόμου αυτού νομοθετικό πλαίσιο, εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς περιορισμούς μέχρι τη λήξη τους, οπότε και ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού 9

18 7.-Μία άδεια λειτουργίας για περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές (παράγρ.7 του άρθρου 2) Εάν το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει περισσότερες της μιας κολυμβητικές δεξαμενές, τα δικαιολογητικά της παραγρ.1 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγρ.3 του άρθρου 2 υποβάλλονται μία φορά, πλην, όμως, καλύπτουν το σύνολο του αριθμού των υφιστάμενων δεξαμενών. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται μία μόνο άδεια λειτουργίας, που αφορά σε όλες τις υφιστάμενες δεξαμενές του καταλύματος όπως αυτές προσδιορίζονται με αρίθμηση στο σχετικό τοπογραφικό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νόμου αυτού. Η Εγκύκλιος του ΕΟΤ ΑΠ 1580/ παύει να ισχύει. Ο Γενικός Γραμματέας Μελέτιος Τζαφέρης 10

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αθήνα 30/9/09 Α.Π.: Προς : Πίνακα Αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : Ενιαία Εφαρμογή του Νόμου 3766 / 09 ΦΕΚ 102 Α / , άρθρα 1 και 2 για την λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων κλπ. Σε συνέχεια της υπ αριθ / εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, εκδίδεται η παρούσα εγκύκλιος με στόχο την ενιαία εφαρμογή και την άμεση υλοποίηση των διατάξεων του Νόμου 3766 / 2009 ΦΕΚ 102 Α / άρθρα 1 και 2, αναφορικά με την λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων κλπ. Εν προκειμένω και αφού ελήφθησαν υπόψη οι αποσταλείσες παρατηρήσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ προς τη Δ/νση Συντονισμού ΠΥΤ ΕΟΤ εις απάντηση του / εγγράφου της σχετικά με την εφαρμογή του υπόψη Νόμου, διευκρινίζουμε συμπληρωματικά τα παρακάτω : 1. To Ειδικό Σήμα λειτουργίας χορηγείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες στα λειτουργικά τακτοποιούμενα καταλύματα μετά έλεγχο της πληρότητας του υποβαλλόμενου συνοδευτικού φακέλου δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως (σχετ. άρθρο 1 παρ. 3 του ανωτέρω Νόμου) και όχι εντός μηνός, όπως εκ παραδρομής ανεγράφη στην προαναφερθείσα / εγκύκλιο. 2. Αποκλείονται της ρύθμισης όσα καταλύματα δεν διαθέτουν διόλου οικοδομική άδεια ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση. Τα καταλύματα, προκειμένου να μπορούν να λάβουν ειδικό σήμα λειτουργίας σύμφωνα με την ρύθμιση του ανωτέρω Νόμου θα πρέπει τουλάχιστον να διαθέτουν οικοδομική άδεια τουριστικού καταλύματος ή άλλης χρήσης και να έχουν ανεγερθεί καθ υπέρβαση αυτής ή να έχουν εξαιρεθεί από τη κατεδάφιση. Ως κατάλυμα το οποίο έχει ανεγερθεί καθ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, και ως εκ τούτου εμπίπτει στην ανωτέρω ρύθμιση, νοείται και το συγκρότημα με περισσότερα του ενός κτίσματα, η οικοδομική άδεια του οποίου δεν καταλαμβάνει όλα τα κτίσματα. 3. Οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΟΤ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ανωτέρω Νόμος δεν περιορίζει τις περιπτώσεις, που το σήμα δεν καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κατάστασης και επομένως δεν τίθενται καμιάς μορφής όρια

20 2 ποσοτικά ή ποιοτικά, όσον αφορά τις επιφάνειες και χρήσεις, που δεν καλύπτει το εν λόγω ειδικό σήμα, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα τους ως αυθαίρετων σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις στην περιοχή τους. Υπό την έννοια αυτή οι πράξεις λειτουργικής τακτοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τον υπόψη Νόμο δεν κοινοποιούνται στις πολεοδομικές υπηρεσίες. 4. Στην φάση της λειτουργικής τακτοποίησης επιχειρήσεων που λειτουργούν με ειδικό σήμα, που δεν καλύπτει το σύνολο της δυναμικότητας, δεν εξετάζεται ταυτόχρονα και ενδεχόμενο αίτημα του επιχειρηματία για την προαγωγή ή υποβιβασμό τούτων συνεπεία του προκύπτοντος αποτελέσματος από την ένταξη σ αυτά και καθ υπέρβαση κατασκευών δωματίων ή κοινοχρήστων χώρων. Ο υπολογισμός του τέλους της λειτουργικής τακτοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ανωτέρω Νόμου γίνεται με βάση την κατηγορία, στην οποία βρίσκονται αυτές οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με το κατεχόμενο σήμα. Στη συνέχεια όμως και μετά τη χορήγηση του ειδικού σήματος οι Περιφερειακές Υπηρεσίες οφείλουν να εξετάσουν τις λόγω επιχειρήσεις ως προς το σύνολο της κατασκευής τους (εγκεκριμένη αρχικά κατασκευή - νέα κατασκευή κατά την ρύθμιση της λειτουργικής τακτοποίησης) βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΠΔ 43 / 2002, ΠΔ 337 / 2000, απόφαση ΓΓ ΕΟΤ / 87, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα ) και αναλόγως να υποβιβάσουν ή να διατηρήσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις στην κατεχόμενη κατηγορία. Ομοίως είναι δυνατόν, αν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, οι υπόψη επιχειρήσεις να προαχθούν σε ανώτερη κατηγορία σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Σε περίπτωση υποβιβασμού σε χαμηλότερη κατηγορία επιχειρήσεων με λειτουργική τακτοποίηση λόγω ελέγχου μεταγενέστερα της εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών του ΕΟΤ, το ισχύον για την αρχική κατηγορία τους τέλος δεν επιστρέφεται, ενώ σε περίπτωση προαγωγής του ξενοδοχείου σε ανώτερη κατηγορία, θα πρέπει επιπλέον να καταβληθεί εφάπαξ και η διαφορά των τελών των δυο κατηγοριών, αρχικής και τελικής. 5. Οι τακτοποιημένοι λειτουργικά χώροι σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου θεωρούνται νόμιμοι και ως τέτοιοι λογίζονται σε κάθε διαδικασία κατάταξης των τουριστικών επιχειρήσεων με το σύστημα των αστέρων και κλειδιών, έστω και αν με την ένταξη αυτών των χώρων προκαλείται υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας κλινών ξενοδοχείων ανά στρέμμα από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΔ 43 / 2002) ή το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό ή υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού δωματίων από γενικές ή ειδικές πολεοδομικές διατάξεις (πχ σε περιοχές αμιγούς κατοικίας). Ομοίως οι τακτοποιημένοι λειτουργικά χώροι λογίζονται ως νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης για τη δημιουργία χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να λάβουν άδεια λειτουργίας από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Τέλος για την περίπτωση έκδοσης πρώτου ειδικού σήματος λειτουργίας επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων με λειτουργική τακτοποίηση καθ υπέρβαση κατασκευών, είναι δυνατόν κατ εξαίρεση να γίνει κατάταξη τούτων και σε μικρότερο αριθμό κλειδιών των 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 337 / Εάν με τη λειτουργική τακτοποίηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, προκύπτει πραγματική δυναμικότητα, η οποία υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόμενη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προβολή ΦΕΚ A 102/1.7.2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3766 Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 1 Ιουλίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3766 Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Για την έκδοση/ανανέωση ή αλλαγή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του τουριστικού καταλύματός σας θα χρειαστείτε έναν σημαντικό αριθμό δικαιολογητικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2009 Ν.Π.Δ.Δ. Γ P A M Μ A T E I A Aριθ. Πρωτ: 14501

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2009 Ν.Π.Δ.Δ. Γ P A M Μ A T E I A Aριθ. Πρωτ: 14501 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2009 Ν.Π.Δ.Δ. Γ P A M Μ A T E I A Aριθ. Πρωτ: 14501 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Αθήνα Πληροφορίες : Xρ. Σμέτης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές. διατάξεις. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές. διατάξεις. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/8/2012 Αρ. Πρωτ 515620. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Πίνακα Διανομής

Αθήνα 28/8/2012 Αρ. Πρωτ 515620. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣMOY ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡ Ι. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τσόχα 24 (Τ.Κ 115 21) Αθήνα ΤΗΛ. 2108707725 Αθήνα 28/8/2012 Αρ. Πρωτ 515620

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ» Ηράκλειο 3/11/2011 Αριθ. Πρωτ.: 867 Ε.Ε. Έργου : Συντήρηση, Στερέωση και Ανάδειξη του ανακτόρου και του αρχαιολογικού χώρου Κνωσού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 213-1514303 Fax : 210-3842509 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα