ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/2006 ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20 Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σήμερα , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομού Κυκλάδων, η οποία συγκροτήθηκε με την Α.Π. 2060/716/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ / και 40179/8464/ αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ύστερα από την υπ αριθ. 83/ πρόσκληση της Προέδρου της. Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη της ως άνω Επιτροπής, η οποία συνεχίζει τη λειτουργία της βάσει των διατάξεων του άρθρου 238 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87): 1. Θωμαϊς Κουρτέση του Ιωάννη, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρος. 2. Νικήτας Γρυπάρης, του Ιωάννη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου ως αναπληρωματικό μέλος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Νικολάου Παγίδα, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου. 3. Το τακτικό μέλος Νικόλαος Αλμπανόπουλος, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, δεν παρέστη λόγω κωλύματος, εφόσον η απόφαση επί της οποίας ασκήθηκε η προσφυγή ενώπιον TM του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εκδόθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Το αναπληρωματικό μέλος Παναγιώτης Κροντηράς του Βασιλείου, Δήμαρχος Τήνου, παρά το γεγονός ότι εκλήθη δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων

2 2 ΘΕΜΑ: Προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της υπ αριθ. πρωτ.: 30452/ αποφάσεως της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία ακυρώθηκε η υπ αριθμόν 120/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. Με την από προσφυγή της, η οποία έλαβε από τη Γραμματεία της παρούσας Επιτροπής τον αριθμό πρωτοκόλλου 65/ , η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ζητεί την ακύρωση της υπ αριθ. πρωτ.: 30452/ αποφάσεως της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία ακυρώθηκε η υπ αριθμόν 120/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σύρου - Ερμούπολης. Στη συνέχεια, η Εισηγήτρια ανέπτυξε την υπόθεση και επακολούθησε διάσκεψη των μελών της Επιτροπής, η οποία εξέδωσε την αριθμόν 20/2014 απόφασή της, που έχει ως ακολούθως: Ι. Επειδή στο άρθρο 225 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87, Τεύχος: Α ) ορίζεται ότι: «1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α), β), γ), δ), ε), στ) τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ζ)». Περαιτέρω στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι: «2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.». Τέλος, στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, όπως το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85, Τεύχος: Α ) ορίζεται ότι: «Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται». TM Περαιτέρω, στο άρθρο 238 παρ. 1 και 4 του ως άνω νόμου, ορίζονται ότι: «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ., οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην

3 3 ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος». Εξάλλου, σύμφωνα με την υπ αριθμόν 60/2010 (αριθ. πρωτ.: 74895/ ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπό τον τίτλο «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)» και στο κεφάλαιο Α παρ. 6 περ. α αυτής, που αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ΚΔΚ, ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ., κατά το μεταβατικό αυτό χρονικό διάστημα, εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του Καλλικράτη». Τέλος, στη διάταξη του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114, Τεύχος: Α ), το οποίο, ως προαναφέρεται, εξακολουθεί να ισχύει, ορίζεται ότι «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του επόμενου άρθρου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής». Στη δε διάταξη της παρ. 2 και 3 του άρθρου 152 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «2. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της 3. Η Ειδική Επιτροπή θεωρείται ότι έχει απαρτία με την παρουσία δύο εκ των μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου». Mε τις προαναφερόμενες διατάξεις θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για τον εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, αρχικώς, και της ως άνω Ειδικής Διοικητικής Επιτροπής, στη συνέχεια, έλεγχο των αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, της δημαρχιακής επιτροπής, των Συνδέσμων κ.λ.π., από άποψη νομιμότητας και μόνον, κατόπιν ασκήσεως των αντιστοίχων προσφυγών των άρθρων 150 και 151 του ως άνω νόμου από τον ενδιαφερόμενο (διοικούμενο). Ο ασκούμενος από την Ειδική Διοικητική Επιτροπή έλεγχος νομιμότητας, στα πλαίσια της προβλεπόμενης στο άρθρο 151 ειδικής διοικητικής προσφυγής, προϋποθέτει την παραδεκτή άσκηση εκ μέρους του προσφεύγοντος (εμπρόθεσμο, έννομο συμφέρον, εκτελεστότητα TM της πράξης), αλλά προϋποθέτει και την επίκληση εκ μέρους του προσφεύγοντος: α) των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που θεωρεί ότι παραβιάσθηκαν, εν σχέσει με την έκδοση συγκεκριμένης εκτελεστής διοικητικής πράξης, δεδομένου ότι η απόφαση της εν λόγω Επιτροπής, σε περίπτωση αμφισβήτησής της, δημιουργεί διοικητική διαφορά ελεγχόμενη από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και β) των ενεργειών

4 4 στις οποίες προέβη η Διοίκηση, και οι οποίες, βάσει των εν λόγω διατάξεων, στοιχειοθετούν την επικαλούμενη από τον προσφεύγοντα παρανομία. ΙΙ. Επειδή τα στοιχεία του φακέλου περιήλθαν στην παρούσα Ειδική Eπιτροπή στις (αριθ. πρωτ.: 70/ ) με το υπ αριθ. πρωτ.: 43771/ έγγραφο του Τμήματος Διοικήσεως του Ν. Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η Επιτροπή επιλαμβάνεται αρμοδίως της υπόθεσης εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας των 30 ημερών. ΙΙΙ. Εν προκειμένω, από τον διοικητικό φάκελο της υποθέσεως προκύπτει ότι με την υπ αριθμόν 137/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης αποφασίσθηκε, μετά τη διενέργεια δύο (2) άγονων δημοπρασιών την και , η απ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Ξενώνας Αγκαθωπών» στους Δημήτριο Μαυρομαρά και Ιωάννη Στέβη, μετά από την από έγγραφη πρότασή τους. Με την ίδια απόφαση δεν εξετάσθηκε, ως εκπρόθεσμη, η από πρόταση τρίτου ενδιαφερομένου. Μετά την έκδοση της εν λόγω αποφάσεως διαπιστώθηκαν αυθαιρεσίες στο χώρο αυτό και εξ αιτίας τούτου δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκμισθώσεως. Ακολούθως την το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ελέγχου της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του οικείου Δήμου, με το υπ αριθ. πρωτ.: 672/ έγγραφό του, προς το Τμήμα Εσόδων ενημέρωσε ότι το προς εκμίσθωση προαναφερόμενο ακίνητο εντάχθηκε στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 174, Τεύχος: Α ). Το Τμήμα Εσόδων απέστειλε προς τους προαναφερόμενους το υπ αριθ. πρωτ.: 8235/ έγγραφο, με το οποίο τους καλούσε να προσέλθουν στο Δήμο, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως, κατά τα ανωτέρω συμφωνηθέντα, πλην, όμως, οι παραλήπτες του εν λόγω εγγράφου δεν προσήλθαν, για την υπογραφή της συμβάσεως εκμισθώσεως. Την υπεβλήθη προς το Δήμο Σύρου Ερμούπολης από την προσφεύγουσα αίτηση, η οποία έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου / , με την οποία ζητούσε να μισθώσει με απευθείας συμφωνία το ως άνω ακίνητο με τους όρους της προηγούμενης άγονης δημοπρασίας. Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμούπολης με την υπ αριθμόν 120/2014 απόφασή του αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, αφ ενός, την ανάκληση της υπ αριθμόν 137/203 TM αποφάσεώς του και, αφ ετέρου, την απ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Ξενώνας Αγκαθωπών» στην προσφεύγουσα, ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Λιέας Ιωάννης & Σία Ο.Ε.», με τους όρους των δύο διενεργηθέντων άγονων δημοπρασιών. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114, Τεύχος: Α ), την ,

5 5 αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την και διαβιβάσθηκε, βάσει του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010, για έλεγχο νομιμότητας προς τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με το υπ αριθ. πρωτ.: / έγγραφο του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, έλαβε δε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου τον αριθμό πρωτοκόλλου / Ακολούθως, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κατά τον έλεγχο νομιμότητας, εξέδωσε, εντός της, κατά τα ανωτέρω, αναφερομένης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, την υπ αριθ. πρωτ.: 30452/ απόφασή της, δια της οποίας ακυρώθηκε η ως άνω αναφερομένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανάφης. Η εν λόγω απόφαση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την Ειδικότερα, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακύρωσε την εν λόγω απόφαση, κρίνοντας ότι: «9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, κατόπιν των δυο άγονων δημοπρασιών με ημερομηνίες 11/4/2013 και 18/4/2013, προέβη, με την αριθ. 137/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε απευθείας ανάθεση στους κ.κ. Μαυρομαρά Δημήτριο και Στέβη Ιωάννη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/06, την οποία όμως δεν υλοποίησε το έτος 2013, διότι διαπιστώθηκαν αυθαιρεσίες στον υπό μίσθωση χώρο και ακολούθησε η τακτοποίησή τους. Κατόπιν τακτοποίησης των αυθαιρέτων, το έτος 2014, ο Δήμος με το αριθ. 8235/ έγγραφό του, καλούσε τους ανωτέρω ενδιαφερόμενους να προσέλθουν εντός δέκα (10) ημερών για υπογραφή συμφωνητικού, προθεσμία που παρήλθε άπρακτη, αφού οι ενδιαφερόμενοι δεν προσήλθαν για την υπογραφή του συμφωνητικού. 10. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της ανάκλησης της υπ αριθ. 137/2013 απόφασής του, λόγω της μη προσέλευσης των ενδιαφερομένων για υπογραφή συμφωνητικού δεν προέβη σε νέα δημοπρασία, ενώ είχε περάσει ένας χρόνος από τη δεύτερη άγονη δημοπρασία και επιπρόσθετα είχαν αλλάξει τα δεδομένα κατόπιν και της τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων. 11. Το γεγονός ότι εφόσον, αντί για νέα δημοπρασία, αποφασίστηκε από το Δήμο να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν προέβη με απόφασή του σε καθορισμό των όρων για την απευθείας συμφωνία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/06 με την οποία θα δινόταν η δυνατότητα, με τη δημοσίευση της απόφασης, εκδήλωσης ενδιαφέροντος και από άλλους» Κατά της εν λόγω αποφάσεως της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Λιέας Ιωάννης & Σία Ο.Ε.», υπέβαλε την από υπό κρίση προσφυγή της, η οποία έλαβε από την παρούσα Επιτροπή TM τον αριθμό πρωτοκόλλου 65/ Α. Η εν λόγω προσφυγή έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3463/2006, αν και από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ο χρόνος που της γνωστοποιήθηκε από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης η προσβαλλομένη απόφαση,

6 6 δεδομένου ότι υπεβλήθη, ενώπιον της παρούσας Ειδικής Επιτροπής, την , ήτοι εντός της προβλεπομένης εκ των ανωτέρω διατάξεων προθεσμίας του ενός (1) μηνός από την έκδοση της προσβαλλομένης, δι αυτής, αποφάσεως. Β. Όπως έχει γίνει νομολογιακά δεκτό (ΣτΕ 1002/2007), το έννοµο συμφέρον πρέπει να είναι άµεσο, προσωπικό και ενεστώς, να υπάρχει δε στο πρόσωπο του προσφεύγοντα κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, κατά την άσκηση του ένδικου µέσου και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Για την ύπαρξη του εννόµου συμφέροντος, κατά τα ανωτέρω, δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη, αλλά απαιτείται ιδιαίτερο και άµεσο έννομο συμφέρον η ύπαρξη του οποίου κρίνεται, όταν η πράξη ή η απόφαση δεν απευθύνεται ευθέως προς τον προσφεύγοντα, µόνο εφόσον δημιουργεί γι' αυτόν συγκεκριμένες έννοµες συνέπειες από το σύνδεσµο που υπάρχει μεταξύ των εννόµων αποτελεσμάτων, τα οποία επέρχονται από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και το περιεχόμενο µιας συγκεκριμένης νοµικής κατάστασης ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο αιτών-προσφεύγων (ΣτΕ 2712/2007, Ολ.971/1998, Ολ. ΣτΕ2856/1985, Ολ.ΣτΕ 2855/1985). Επειδή εν προκειμένω η προσφεύγουσα, βάσει των προαναφερομένων, έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της υπό κρίση προσφυγής, δεδομένου ότι με την προσβαλλομένη απόφαση θίγονται άμεσα τα οικονομικά συμφέροντά της, αφού ακυρώθηκε απόφαση, με την οποία είχε εγκριθεί η απ ευθείας εκμίσθωση προς αυτή ακινήτου («Ξενώνας Αγκαθωπών») του οικείου Δήμου προς αυτή. Γ. 1. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107, Τεύχος: Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93, Τεύχος: Α ) ορίζεται ότι «Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005. Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου Γενικού Διευθυντού αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας.». Στην προκειμένη περίπτωση, μετά την κένωση της θέσης της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατόπιν της παραιτήσεώς της, τα καθήκοντά της, βάσει της προαναφερομένης TM διατάξεως, ασκεί, νομίμως, ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, ο οποίος και υπογράφει την προσβαλλόμενη απόφαση. Συνεπώς, ο δεύτερος λόγος της υπό κρίση προσφυγής, απορρίπτεται ως αβάσιμος. 2. α. Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114, Τεύχος: Α ) ορίζεται ότι «Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων

7 7 και Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο». Περαιτέρω, στη διάταξη της περ. ε της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87, Τεύχος: Α ) ορίζεται ότι «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) β) γ) δ) ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». Από τη γραμματική διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται σαφές ότι αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό των όρων που θα διέπουν την απευθείας συμφωνία εκμισθώσεως ακινήτου του Δήμου, μετά τη διενέργεια των δύο (2) προηγηθέντων άκαρπων δημοπρασιών, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι η Οικονομική Επιτροπή, της οποίας η αρμοδιότητα, ως προς το θέμα αυτό, εξαντλείται στην κατάρτιση των όρων της διακηρύξεων των δημοπρασιών και στη διενέργειάς τους (πρβλ. Μ.Πρ.Πειρ. 704/2014). Συνεπώς, βάσει των προαναφερομένων, ο σχετικός ισχυρισμός του πρώτου λόγου της υπό κρίση προσφυγής απορρίπτεται ως αβάσιμος. β. Περαιτέρω, η ανάκληση των νόμιμων διοικητικών πράξεων, κατ εξαίρεση, επιτρέπεται αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η πράξη ή αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία που έθετε η πράξη στο διοικούμενο για ορισμένη ενέργεια. Η βασική συνέπεια της ανακλήσεως της διοικητικής πράξεως σχετίζεται με την άρση της ισχύος της ανακαλουμένης πράξεως, η οποία τοποθετείται χρονικά στην περίπτωση των νόμιμων διοικητικών πράξεων στην ημερομηνία εκδόσεως της πράξεως. Εξάλλου, από τη ανωτέρω διάταξη του άρθρου 192 Ν. 3463/2006, ερμηνευόμενη σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας, που διέπει τη λειτουργία της Διοίκησης, λαμβανομένου υπόψη ότι η διαδικασία εκμισθώσεως δημοτικού ακινήτου με δημοπρασία στοχεύει, αφ ενός, στη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου και, αφ ετέρου, στη διαφάνεια και στον έλεγχο της διαδικασίας, η διαδικασία εκμισθώσεως ακινήτου με απευθείας συμφωνία αποτελεί εξαιρετικό μέτρο, που παρέχεται από το νομοθέτη άπαξ και με συγκεκριμένους όρους (κατόπιν δύο άκαρπων δημοπρασιών), χωρίς να συνάγεται από τούτο ότι παρέχεται TMάνευ χρονικού περιορισμού. Αντιθέτως, πρέπει η διαδικασία αυτή, βάσει των ανωτέρω αρχών, να ολοκληρώνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη δεύτερη άκαρπη δημοπρασία. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την υπ αριθμόν 137/2013 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης αποφάσισε την εκμίσθωση,

8 8 με απευθείας συμφωνία, προς τους Δημήτριο Μαυρομαρά και Ιωάννη Στέβη δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Αγκαθωπών), οι οποίοι είχαν υποβάλει το από έγγραφο αίτημά τους, μετά την διενέργεια των δύο (2) προηγηθέντων άκαρπων δημοπρασιών. Με την ίδια δε απόφαση είχε απορριφθεί ως εκπρόθεσμη, άνευ αιτιολογίας, η από αίτηση τρίτου ενδιαφερομένου. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί και το έσχατο χρονικό όριο, εντός του οποίου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη μίσθωση του ακινήτου με απευθείας ανάθεση. Με την υπ αριθμόν 120/2014 ακυρωθείσα, δια της προσβαλλομένης, απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, επικαλούμενο ότι οι Δημήτριος Μαυρομαράς και Ιωάννης Στέβης, δεν προσήλθαν εντός της τασσομένης προθεσμίας για την κατάρτιση της συμβάσεως εκμισθώσεως, προέβη σε ανάκληση της υπ αριθμόν 137/2013 προηγούμενης αποφάσεώς του για την απευθείας εκμίσθωση, και σε εκ νέου εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία με την προσφεύγουσα, χωρίς να προκύπτει από κανένα στοιχείο του φακέλου ότι η αίτηση που υπέβαλε η προσφεύγουσα είναι εμπρόθεσμη, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, με την ανακληθείσα απόφασή του είχε κριθεί αίτηση τρίτου ενδιαφερομένου, που είχε προηγηθεί χρονικά, ως εκπρόθεσμη. Ο κύκλος της εκμισθώσεως του ως άνω αναφερομένου ακινήτου με απευθείας συμφωνία έκλεισε με την άρνηση των προαναφερομένων να προσέλθουν για την κατάρτιση της συμβάσεως εκμισθώσεως και ο Δήμος, ο οποίος ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή του, όφειλε να προβεί, αφ ενός, σε ανάκληση της προηγούμενης αποφάσεώς του για εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία και, αφ ετέρου, σε ορισμό νέας διαδικασίας για την εκμίσθωση με τη διενέργεια νέας δημοπρασίας. Συνεπώς, ορθά και νομίμως, η προσβαλλομένη απόφαση έκρινε ότι ο Δήμος όφειλε να προβεί σε νέα δημοπρασία και, ως εκ τούτου, απορρίπτεται ως αβάσιμος και ο δεύτερος ισχυρισμός του πρώτου λόγου της υπό κρίση προσφυγής. Κατά την άποψη, όμως, του μέλους της παρούσας Επιτροπής κ. Νικήτα Γρυπάρη, η προσβαλλομένη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί βάσει των κατωτέρω εκτεθέντων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο η ανάκληση μίας νόμιμης ατομικής διοικητικής πράξης επιτρέπεται μόνον εφόσον α) ο νόμος δεν την απαγορεύει, β) δεν παρήλθε εύλογος χρόνος από την έκδοσή της, γ) δεν δημιουργήθηκε κατάσταση ή δικαιώματα εξ αιτίας της πράξης αυτής, που κωλύουν την ανάκλησή της, δ) δεν συντρέχουν λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και ε) εάν είναι ανέφικτη η πραγμάτωση του σκοπού της πράξης. Με δεδομένο ότι οι νόμιμες (έγκυρες) διοικητικές πράξεις είναι, κατ TM αρχήν, ανέκκλητες και ότι οι συνέπειες της ανακλήσεως, εφ όσον γίνει, ενεργούν για το μέλλον η υπό κρίση ανάκληση της υπ αριθμόν 137/2013 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου - Ερμούπολης δεν ανατρέπει τη διαδικασία της μίσθωσης εξ αρχής και μπορεί να συνεχισθεί αυτή, μετά την πραγματοποίηση άκαρπων δημοπρασιών, στο στάδιο της εκμίσθωσης με απευθείας συμφωνία απρόσκοπτα, όπως και

9 9 έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση με την υπ αριθμόν 120/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου Ερμούπολης, διότι σε αντίθετη περίπτωση, αφ ενός, κλονίζεται η εμπιστοσύνη των διοικουμένων στη διοίκηση και, αφ ετέρου, δύναται η δυνατότητα σε οιονδήποτε κακόπιστο, με πρόσχημα ανύπαρκτα δικαιώματα, να παρακωλύει τη διεκπεραίωση δημοτικών υποθέσεων προς όφελος του Δήμου. Δ. Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, δεν προβάλλεται άλλος λόγος. ΙV. Eπειδή, βάσει των προαναφερομένων, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Ειδική Επιτροπή αποφαίνεται υπέρ της απορρίψεως της από (αριθ. πρωτ.: 65/ ) προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Ερμούπολη 15/7/2014 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΩΜΑΪΣ Ι. ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΑNΔΡΙΑΝΑ Ι. ΖΕΡΒΑΚΗ TM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002973612 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-08-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 22425/11-8-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 685/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την : α) Προμήθεια αναλωσίμων γλυκοζόμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 253/2013

Αριθμός απόφασης: 253/2013 652 ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Αριθμός απόφασης: 253/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη - Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ Δικαστές: Καλλιρρόη Σαφαρίκα, Ευθυμία Χριστοδουλοπούλου (Εισηγήτρια),

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 19/24-07-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωστοποιεί σχέδια υποδείγματα: - του Κανονισμού Διαβούλευσης, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών ΙΙI. Εποπτεία Έλεγχος στις Πράξεις και τα Όργανα των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ντορέττα Αλεξίου Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015. της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015. της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/2006 ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Συνεδρίασης της 16 ης Φεβρουαρίου 2015 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Δημοτικές αρχές....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας κα Εθνικών Κληροδοτημάτων Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα