2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς, ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς Δήμου Βόλου». Λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού : 2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 11 η Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, η Επιτροπή Διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 298/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, και αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία των παρόντων μελών της επιτροπής αποτελούμενης από: 1. ΤΖΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟ, Πολιτικό Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, Πρόεδρο 2. ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Πολιτικό Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος 3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, προκειμένου να εξετάσει: α) την υπ αριθμ. πρωτ. 2777/ εμπρόθεσμη ένσταση του Χρήστου Αρέθα του Γεωργίου, κατά του από ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, και β) την υπ αριθμ. πρωτ. 2802/ εμπρόθεσμη ένσταση του Ιωάννη Τσιρνόβα του Σπυρίδωνος κατά του από ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη της: α) την υπ αριθμ. πρωτ. 719/ αναλυτική Διακήρυξη του έργου β) το Ν.3669/2008 «περί κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» γ) το από ο Πρακτικό της Επιτροπής δ) την υπ αριθμ. πρωτ. 2777/ εμπρόθεσμη ένσταση του Χρήστου Αρέθα ε) την υπ αριθμ. πρωτ. 2802/ εμπρόθεσμη ένσταση του Ιωάννη Τσιρνόβα αποφαίνεται ως εξής: 1. Όσον αφορά στην ένσταση του Χρήστου Αρέθα και έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4.1.δ της Αναλυτικής Διακήρυξης: «Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητα τους), μονογράφονται τα έγγραφα αυτά». β) το άρθρο «Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση». η Ε.Δ. θεωρεί ότι αφενός μεν η αναγραφή της ημερομηνίας στις Υ.Δ. είναι υποχρεωτική και αφετέρου δε η Ε.Δ. μονογράφωντας δεν βεβαιώνει την ισχύ του δικαιολογητικού (άλλωστε ακολουθεί ο έλεγχος της νομοτυπίας και της πληρότητας των δικαιολογητικών). 2. Όσον αφορά στην ένσταση του Ιωάννη Τσιρνόβα και έχοντας υπόψη την υπ αριθμ. 75/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ (σχετικά με την έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» στην οποία η Ε.Δ. του ανωτέρω έργου απέρριψε ένσταση για ακύρωση διαγωνιζόμενου που δεν ανέγραψε ρητά την αρχή ή την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται η Υ.Δ. του διαγωνιζόμενου), η Ε.Δ. αποδέχεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τον αποκλεισμό του από τη διαγωνιστική διαδικασία. 1

2 Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού: α) Απορρίπτει ομόφωνα την ένσταση του Χρήστου Αρέθα β) Κάνει δεκτή ομόφωνα την ένσταση του Ιωάννη Τσιρνόβα γ) Για λόγους ίσης μεταχείρισης κάνει δεκτούς τους διαγωνιζόμενους που απορριφθήκαν στο 1 ο Πρακτικό της Ε.Δ. για τον ίδιο ακριβώς λόγο με τον Ιωάννη Τσιρνόβα, δηλαδή τους ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Β. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., ΚΑΡΤΣΑΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ και ΑΝΑΛΗΨΗ Ε.Π.Ε. δ) Αναμορφώνει τον τελικό πίνακα με τις προσφορές των διαγωνιζόμενων: α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12% 12% 13% 12,22% 2. ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε. 12% 12% 12% 12,00% 3. ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. 12% 12% 12% 12,00% 4. ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. 11% 11% 12% 11,22% 5. «ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ» Β. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 11% 11% 12% 11,22% 6. ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11% 11% 11% 11,00% 7. ΑΝΑΛΗΨΗ Ε.Π.Ε. 11% 10% 11% 10,53% 8. Η. ΤΑΡΝΑΡΑΣ Ε. FADANI Α.Τ.Ε. 9% 8% 8% 8,30% 9. Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 8% 8% 8% 8,00% ε) Μειοδότης στο έργο αναδεικνύεται ο Ιωάννης Τσιρνόβας με μέση έκπτωση 12,22%. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΖΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς, ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς Δήμου Βόλου». 2. Την απόρριψη της ένστασης του Χρήστου Αρέθα. 3. Την αποδοχή της ένστασης του Ιωάννη Τσιρνόβα. 4. Κάνει δεκτούς για λόγους ίσης μεταχείρισης, τους διαγωνιζόμενους που απορριφθήκαν στο 1 ο Πρακτικό της Ε.Δ. για τον ίδιο ακριβώς λόγο με τον Ιωάννη Τσιρνόβα, δηλαδή τους ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Β. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., ΚΑΡΤΣΑΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ και ΑΝΑΛΗΨΗ Ε.Π.Ε. 5. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον Ιωάννη Τσιρνόβα με μέση έκπτωση 12,22%. 2

3 ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο συνοικισμό Ρομά στο Αλιβέρι Ν. Ιωνίας». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 6 η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούμενη από τους: 1. ΤΖΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟ, Πολιτικό Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, Πρόεδρο 2. ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Πολιτικό Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, αναπληρωματικό μέλος 3. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και έχοντας υπόψη: α) το 1 ο Πρακτικό του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2013 β) την μη υποβολή ενστάσεων μετά το πέρας των (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση του 1 ου Πρακτικού γνωστοποιεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ότι, μειοδότης στο παραπάνω έργο σύμφωνα με το Ν.3669/2008, αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ με έκπτωση δώδεκα επί τοις εκατό (12%). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΖΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο συνοικισμό Ρομά στο Αλιβέρι Ν. Ιωνίας». 2. Την ανάθεση του έργου στο μειοδότη Κ/ΞΙΑ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ με έκπτωση δώδεκα επί τοις εκατό (12%). 1

4 ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Νο13 Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου Ύδρευσης». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την κατασκευή του έργου: «Ν ο 13 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 12 η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 757/ απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούμενη από τους: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ, Μηχανολόγο Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, Πρόεδρο 2. ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Πολιτικό Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος 3. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ΔΕΥΑΜΒ,τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και έχοντας υπόψη: α) το 1 ο Πρακτικό του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 5 η Μαρτίου 2013 β) την μη υποβολή ενστάσεων μετά το πέρας των (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση του 1 ου Πρακτικού γνωστοποιεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ότι, μειοδότης στο παραπάνω έργο σύμφωνα με το Ν.3669/2008, αναδείχθηκε η ΑΛΕΞ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση πενήντα πέντε επί τοις εκατό (55%). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Νο13 Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου Ύδρευσης». 2. Την ανάθεση του έργου στο μειοδότη ΑΛΕΞ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση πενήντα πέντε επί τοις εκατό (55%). 1

5 ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου Δήμου Βόλου». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου Δήμου Βόλου». Για την διενέργεια του διαγωνισμού του υπόψη έργου, απαιτείται η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, η οποία κατ επιταγή σχετικής απόφασης του ΔΣ, προέκυψε από κλήρωση, την οποία διενήργησε η καθορισμένη επιτροπή. Σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής στην επιτροπή διαγωνισμού συμμετέχουν οι : Τακτικά μέλη 1. Στρίκου Βασιλική 2. Θεοφανίδου Ελισσάβετ 3. Κανταρτζής Στέφανος 4. Διομή Ευτυχία Αναπληρωματικά Μέλη 1. Στεργίου Λαμπρινή 2. Φαφούτης Χρυσόστομος 3. Φαναριώτης Μιλτιάδης 4. Γκέκας Αριστείδης Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης. Την λήψη σχετικής απόφασης.

6 ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Ιωλκού Δήμου Βόλου». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Ιωλκού Δήμου Βόλου». Για την διενέργεια του διαγωνισμού του υπόψη έργου, απαιτείται η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, η οποία κατ επιταγή σχετικής απόφασης του ΔΣ, προέκυψε από κλήρωση, την οποία διενήργησε η καθορισμένη επιτροπή. Σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής στην επιτροπή διαγωνισμού συμμετέχουν οι : Τακτικά μέλη 1. Σδουκόπουλος Απόστολος 2. Τζίνης Σταύρος 3. Μαρίνος Θωμάς 4. Φαφούτης Χρυσόστομος Αναπληρωματικά Μέλη 1. Μίλτος Μίλτιάδης 2. Γκέκας Αριστείδης 3. Διομή Ευτυχία 4. Στάνιος Πασχάλης Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης. Την λήψη σχετικής απόφασης.

7 ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Προμήθεια αντλιών γεωτρήσεων», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Προμήθεια αντλιών γεωτρήσεων», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. Κατά την τελευταία περίοδο, όπως με διάφορες αφορμές για εγκρίσεις δαπανών έχει ενημερωθεί το ΔΣ, παρουσιάστηκαν βλάβες στις παρακάτω γεωτρήσεις : Κναβάκι Αγριάς Γλαφυρών Μάνες Ενδιάμεση Σωρού Το αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης ήταν ότι εξαντλήθηκαν τα αντλητικά συγκροτήματα που είχαμε σαν εφεδρικά και σήμερα παρίσταται ανάγκη για την προμήθεια αντλητικού εξοπλισμού, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα αντιμετώπισης βλαβών γεωτρήσεων ιδιαίτερα εν όψει της θερινής περιόδου, οπότε θα έχουμε και την ευθύνη της άρδευσης. Τα αντλητικά που προτείνουμε καλύπτουν όλο το φάσμα των εγκατεστημένων, ως ακολούθως: α/α Είδος (ισχύς σε Kw) Ποσότητα (τεμ) Τιμή μον. ( ) Δαπάνη ( ) , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η προμήθεια θα γίνει μέσω πρόχειρου διαγωνισμού, κατά τις προβλέψεις του ΕΚΠΟΤΑ, με εξαίρεση την επιλογή επιτροπής διαγωνισμού για την οποία ακολουθούνται οι διατάξεις του ΠΔ 28/80. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Τηνέγκριση της μελέτης του έργου: «Προμήθεια αντλιών γεωτρήσεων», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ. 2. Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου μέσω πρόχειρου διαγωνισμού, κατά τις προβλέψεις του ΕΚΠΟΤΑ, με εξαίρεση την επιλογή επιτροπής διαγωνισμού για την οποία ακολουθούνται οι διατάξεις του ΠΔ 28/ Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 στον ΚΑ:

8 ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του έργου: «Ν2 Συντήρηση γεωτρήσεων». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του έργου: «Ν2 Συντήρηση γεωτρήσεων». Με το παραπάνω έργο, προχωρήσαμε στην ανόρυξη μέχρι σήμερα επιτυχών γεωτρήσεων Για την άρδευση της Ν. Αγχιάλου Για την ύδρευση της Ν. Αγχιάλου, και Για την ύδρευση Κ. Λεχωνίων- Βροχιάς Η προθεσμία του έργου έληξε στις 20-02, αλλά επειδή εκτελείται σαν έργο συντήρησης με εντολές εργασιών της υπηρεσίας, ζητούμε παράταση έξι μηνών, ήτοι μέχρι , ώστε να ολοκληρωθεί το αντικείμενο. Εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Την παράταση έξι μηνών του έργου «Ν2 Συντήρηση γεωτρήσεων», ήτοι μέχρι ώστε να ολοκληρωθεί το αντικείμενο.

9 ΘΕΜΑ: Προέγκριση συμμετοχής της ΔΕΥΑΜΒ σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα FP7 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Προέγκριση συμμετοχής της ΔΕΥΑΜΒ σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα FP7 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΣΧΕΤ : Το από έγγραφο της Επίκουρης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κας Χρυσής Λασπίδου Στα πλαίσια της προκήρυξης της πρόσκλησης του FP7 Call με τίτλο ICT ICT for efficient water resources management για υποβολή προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προετοιμάζει υποβολή πρότασης και ζητάει τη συμμετοχή της ΔΕΥΑΜΒ ως εταίρο, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό. Στην πρόταση με ακρωνύμιο NAIAD και τίτλο «Καινοτόμες αστικές και βιομηχανικές υπηρεσίες νερού σχεδιαζόμενες για ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση» (Novel urban And Industrial water services Designed for minimal environmental impact) το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει αναλάβει την υποβολή της πρότασης ως επιστημονικός υπεύθυνος (coordinator). Δέκα άλλοι εταίροι, μεταξύ των οποίων μεγάλες εταιρείες κι εκπαιδευτικά κέντρα της Ευρώπης θα συμμετέχουν στην πρόταση. Η συμμετοχή της ΔΕΥΑΜΒ κρίνεται πολύτιμη και απαραίτητη για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στο δίκτυο ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Βόλου. Οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός συστήματος εργαλειών τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Information and Communication Technology - ICT) προκειμένου να μειωθεί το υδατικό αποτύπωμα αστικών περιοχών στους υδατικούς πόρους. Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή δοκιμασμένων και στιβαρών τεχνολογιών στον εξοπλισμό δικτύων ύδρευσης με τηλεχειρισμό και συστήματα παρακολούθησης. Τα ICT εργαλεία θα προσφέρουν λειτουργικότητα στη διαχείριση υδάτινων πόρων για την ύδρευση της πόλης του Βόλου επιχειρώντας, με τη χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης, την άριστη κατανομή των περιορισμένων υδάτινων πόρων της περιοχής μας με γνώμονα την κατανάλωση ελάχιστης ενέργειας και βέλτιστης ποιότητας. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνω την συμμετοχή της ΔΕΥΑΜΒ στο παραπάνω πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος και οι εταίροι που θα συμμετέχουν δεν έχουν καθορισθεί ακόμα. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Την συμμετοχή της ΔΕΥΑΜΒ στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα FP7 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1

10 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση γεώτρησης στη Δ.Ε. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση γεώτρησης στη Δ.Ε. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Στη Δ.Ε. της Ν. Αγχιάλου και πιο συγκεκριμένα στην Αγροτική περιοχή των Μικροθηβών στη θέση Συκιόρεμα υπάρχει μια αρδευτική γεώτρηση η οποία πριν από 3 χρόνια έχασε το νερό. Η γεώτρηση αυτή πρέπει να αντικατασταθεί με νέα στο ίδιο σημείο, γιατί είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της καλοκαιρινής περιόδου. Οι δαπάνες της αντικατάστασης της γεώτρησης θα καλυφτούν μέσα από το έργο «Νο 4 Συντήρηση γεωτρήσεων» ανάδοχος του οποίου είναι η κα. Γιαννακού. Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ., για την λήψη σχετικής απόφασης. 1. Την αντικατάσταση της γεώτρησης στη Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου στη περιοχή των Μικροθηβών στη θέση «Συκιόρεμα». 2. Την ανάθεση των εργασιών στην ανάδοχο του έργου «Ν4 Συντήρηση γεωτρήσεων», κα Γιαννακού.

11 ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας 5 (πέντε) ομαλών εκκινητών 45kw, προϋπολογισμού 7.500,00, πλέον ΦΠΑ, με ανάρτηση στο διαδίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας 5 (πέντε) ομαλών εκκινητών 45kw, προϋπολογισμού 7.500,00, πλέον ΦΠΑ, με ανάρτηση στο διαδίκτυο. Στις αντλίες γεωτρήσεων, μία από τις συνηθέστερες αιτίες βλάβης είναι η λειτουργία της αντλίας εν ξηρώ ή με αναποτελεσματική ψύξη του κινητήρα λόγω περιορισμού της παροχής του νερού. Περαιτέρω οι αντλίες λόγω της θέσης εγκατάστασής τους δεν επιδέχονται οπτική επιθεώρηση ώστε να προλαμβάνονται περιστατικά βλαβών μεσω της διαχείρισης της πραγματικής παροχής. Στις αντλίες του υδραγωγείου της ΠΣ Βόλου πέραν του ότι υπάρχει σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, υφίσταται εγκατεστημένος εξοπλισμός ομαλής εκκίνησης και στάσης ο οποίος αντιλαμβάνεται και την εν ξηρώ λειτουργία και έτσι έχουν μηδενιστεί οι βλάβες από την παραπάνω αιτία. Στις περιφερειακές γεωτρήσεις όμως δεν υπάρχει αντίστοιχος εξοπλισμός. Εισηγούμαστε λοιπόν την προμήθεια μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο πέντε ομαλών εκκινητών, προϋπολογισμού 7.500,00, πλέον ΦΠΑ, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες δυνατότητες λειτουργίας των υδραγωγείων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την προμήθεια πέντε ομαλών εκκινητών 45kw, προϋπολογισμού 7.500,00, πλέον ΦΠΑ. 2. Τον τρόπο προμήθειας μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο. 3. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 στον ΚΑ:

12 ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας εξαρτημάτων εξαερισμού δικτύων, προϋπολογισμού 1.000,00, πλέον ΦΠΑ, με ανάρτηση Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας εξαρτημάτων εξαερισμού δικτύων, προϋπολογισμού 1.000,00, πλέον ΦΠΑ, με ανάρτηση Για την ασφαλέστερη λειτουργία του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού του υδραγωγείου της Ν. Αγχιάλου, προς τους παραλιακούς οικισμούς είναι αναγκαία η τοποθέτηση συστημάτων απαγωγής του αέρα, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του αγωγού και να αποφεύγονται οι υπερπιέσεις και οι βλάβες λόγω αυτών. Τα αναγκαία υλικά είναι : α/α Είδος υλικού Ποσότητα (τεμ) Τιμή μον. ( ) Δαπάνη ( ) 1 Σέλα ΡΕ, Φ315Χ ,00 300,00 2 Βάνα Φ ,00 300,00 3 Εξαεριστικό Φ50, ΡΝ ,00 400,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση προμήθειας εξαρτημάτων εξαερισμού δικτύων, προϋπολογισμού 1.000,00, πλέον ΦΠΑ, με ανάρτηση στο διαδίκτυο. 2. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 στον ΚΑ:

13 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 9.253,44, για τακτοποίηση αυθαιρέτου Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 9.253,44, για τακτοποίηση αυθαιρέτου Με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ, είχε ανατεθεί μετά από λήψη κλειστών προσφορών μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, η προετοιμασία του φακέλου για την τακτοποίηση κατά τον Ν. 4014, του αυθαιρέτου ορόφου του κτηρίου διοίκησης των ΕΕΛ. Ο φάκελος ετοιμάστηκε και η σχετική δαπάνη που πρέπει να καταβληθεί είναι 9.253,44. Εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση δαπάνης ποσού 9.253,44, για την προετοιμασία του φακέλου για την τακτοποίηση κατά τον Ν. 4014, του αυθαιρέτου ορόφου του κτηρίου διοίκησης των ΕΕΛ. 2. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 στον ΚΑ:

14 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 4.736,40 πλέον ΦΠΑ για την θέση σε παύση των μονάδων αντίστροφης όσμωσης. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 4.736,40 πλέον ΦΠΑ για την θέση σε παύση των μονάδων αντίστροφης όσμωσης. Η θέση σε παύση των μονάδων αντίστροφης όσμωσης, απαιτεί εξειδικευμένο χημικό καθαρισμό των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης και στη συνέχεια πλήρωση του συστήματος με χημικά ώστε να συντηρούνται οι συστοιχίες των μονάδων μέχρι την επόμενη περίοδο λειτουργίας, Η όλη διαδικασία έγινε με απ ευθείας ανάθεση στον κατασκευαστή- προμηθευτή των μονάδων, την Καλλιγκαν ΑΕ και το συνολικό κόστος χημικών και εργασίας ανήλθε σε 4.736,40, πλέον ΦΠΑ Ζητούμε την έγκριση της δαπάνης Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση δαπάνης ποσού 4.736,40, πλέον ΦΠΑ, για την θέση σε παύση των μονάδων αντίστροφης όσμωσης από τον κατασκευαστή προμηθευτή των μονάδων Κάλλιγκαν ΑΕ. 2. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 στον ΚΑ:

15 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 2.000,00 πλέον ΦΠΑ για καθαρισμό πηγής Ζιάγκα Αγ. Βλασίου. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 2.000,00 πλέον ΦΠΑ για καθαρισμό πηγής Ζιάγκα Αγ. Βλασίου. Με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ προχωρήσαμε σε αγορά αγροτεμαχίου, ιδιοκτησίας κληρ. Ζάγγα, στην περιοχή Αγ. Βλασίου, όπου αναπτύσσονται οι ομώνυμες πηγές. Μετά την απόφαση και εν όψει της εκπόνησης της μελέτης και μετά από συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο, προχωρήσαμε στον καθαρισμό (εκθάμνωση) του χώρου περί τις πηγές σε έκταση 2 στρεμμάτων περίπου. Η δαπάνη ανέρχεται σε 2.000,00, πλέον ΦΠΑ, οι εργασίες έγιναν με απ ευθείας ανάθεση και ζητούμε την έγκριση της δαπάνης Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση δαπάνης 2.000,00, πλέον ΦΠΑ, για εργασίες εκθάμνωσης αγροτεμαχίου περί των πηγών Ζιάγκα Αγ. Βλασίου από τον Γ. Γλούμης. 2. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 στον ΚΑ:

16 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 1.300,00, πλέον ΦΠΑ, για προμήθεια αντλητικού ενδιάμεσης δεξαμενής Διμηνίου. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 1.300,00, πλέον ΦΠΑ, για προμήθεια αντλητικού ενδιάμεσης δεξαμενής Διμηνίου. Το αντλιοστάσιο της ενδιάμεσης δεξαμενής τροφοδοτεί την υψηλότερη δεξαμενή του οικισμού που εξυπηρετεί τις κατοικίες της ζώνης του οικισμού με το ψηλότερο υψόμετρο. Μετά την βλάβη του αντλιοστασίου της ενδιάμεσης δεξαμενής του Αγ. Στεφάνου, όπου χρησιμοποιήσαμε το μοναδικό εφεδρικό συγκρότημα, βρεθήκαμε στην κατάσταση όπου δύο περιοχές του υδραγωγείου έμειναν χωρίς εφεδρική λύση σε περίπτωση βλάβης. Το συγκεκριμένο αντλητικό, δεν είναι συνήθους χρήσης, είναι επιφανείας και προχωρήσαμε στην απ ευθείας προμήθεια από την Κορφιάτης, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα αντιμετώπισης πιθανής βλάβης. Ζητούμε την έγκριση της δαπάνης Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση δαπάνης 1.300,00, πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια αντλητικού ενδιάμεσης δεξαμενής Διμηνίου, με απευθείας ανάθεση από την Κορφιάτης. 2. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 στον ΚΑ:

17 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 1.000,00 πλέον ΦΠΑ για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλάβης γεώτρησης Γλαφυρών Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 1.000,00 πλέον ΦΠΑ για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλάβης γεώτρησης Γλαφυρών Στις , ημέρα Σάββατο, εμφανίστηκε βλάβη στην γεώτρηση Γλαφυρών. Η βλάβη του αντλητικού της γεώτρησης οφείλονταν σε βλάβες που εμφανίστηκαν στον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς του νερού στην δεξαμενή του υδραγωγείου, οι οποίες αποκαταστάθηκαν μεν, αλλά η εμφάνισή τους οδήγησε την λειτουργία του αντλητικού εξοπλισμού εκτός καμπύλης λειτουργίας με απότομες μεταβολές των πιέσεων λειτουργίας από bar. Το παραπάνω γεγονός οδήγησε σε βραχυκύκλωμα τον κινητήρα. Επεμβήκαμε άμεσα, ανελκύοντας, αντικαθιστώντας τον κινητήρα και στη συνέχεια επανατοποθετώντας το αντλητικό, επαναφέροντας την υδροδότηση του οικισμού. Οι εργασίες διήρκεσαν από την 11:00 π.μ. μέχρι την 20:30 μμ, οπότε και άρχισε η επανατροφοδότηση της δεξαμενής. Οι εργασίες ήταν επείγουσες και το κόστος αφορά : Στις εργασίες ανέλκυσης καθέλκυσης, Αχ. Σκούρας 700,00, πλέον ΦΠΑ Στις ηλεκτρολογικές εργασίες αντικατάστασης του κινητήρα, QUBBER 300,00, πλέον ΦΠΑ Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Την έγκριση δαπάνης 1.000,00 πλέον ΦΠΑ για την επείγουσα αποκατάσταση βλάβης της γεώτρησης Γλαφυρών, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 2013 στον ΚΑ: , ήτοι: Ποσό 700,00 πλέον ΦΠΑ στον Σκούρα Αχ. για εργασίες ανέλκησης καθέλκυσης αντλητικού συγκροτήματος. Ποσό 300,00 πλέον ΦΠΑ στην εταιρεία QUBBER, για ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης του κινητήρα.

18 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 800,00 πλέον ΦΠΑ για ανέλκυση εξοπλισμού γεωτρήσεων Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 800,00, για ανέλκυση εξοπλισμού γεωτρήσεων Στο αρδευτικό υδραγωγείο Ν. Αγχιάλου και συγκεκριμένα στις γεωτρήσεις Άνω Μάνες και Κάτω Μάνες, είναι αναγκαίο να ανελκυστεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός καθώς η μεν πρώτη γεώτρηση έχει στερέψει και ήδη έχουμε αφαιρέσει τον Ηλ. Πίνακα που τοποθετήθηκε στην νέα αρδευτική Μικροθηβών και η ανέλκυση του αντλητικού ενδεχομένως θα προσθέσει (ανάλογα με την κατάστασή του εφεδρεία στον εξοπλισμό), η δε δεύτερη γεώτρηση έχει περιορισμένη παροχή και είναι αναγκαία η ανέλκυση για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας παροχής και την εφαρμογή κατάλληλης δίαιτας στην άντληση. Η δαπάνη είναι επείγουσα καθώς αρχίζει η αρδευτική περίοδος και εισηγούμαστε την ανάθεση στον Αχ. Σκούρα αντί 800,00, πλέον ΦΠΑ Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Την έγκριση δαπάνης 800,00 πλέον ΦΠΑ στον Αχ. Σκούρα, για ανέλκυση εξοπλισμού γεωτρήσεων, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 2013 στον ΚΑ:

19 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης 600,00, πλέον ΦΠΑ, για την αποκατάσταση κατολισθήσεων στα δίκτυα άρδευσης της περιοχής του Αγίου Λαυρεντίου Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης 600,00, πλέον ΦΠΑ, για την αποκατάσταση κατολισθήσεων στα δίκτυα άρδευσης της περιοχής του Αγίου Λαυρεντίου Παρατηρηθήκαν τις τελευταίες ημέρες τοπικές κατολισθήσεις, κύριος από χώματα, σε δυο σημεία του αρδευτικού δικτύου στην περιοχή του Αγίου Λαυρεντίου με αποτέλεσμα να φράξουν από μεγάλους όγκους χωμάτων τμήματα του δικτύου άρδευσης της περιοχής. Η αποκατάσταση αυτών μπορεί να γίνει μόνο με χέρια λόγο της δύσβατης περιοχής σε μηχανήματα έργων. Η δαπάνη που απαιτείτε είναι 600, 00 και θα δοθεί σε κατοίκους της περιοχής, που γνωρίζουν τα δίκτυα άρδευσης, τους οποίους θα ορίσει το συμβούλιο της Τ.Ε.. Παρακαλούμαι για την εισαγωγή του θέματος στο ΔΣ, και την λήψη σχετικής απόφασης. Την έγκριση δαπάνης 600, 00, πλέον ΦΠΑ, για την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης της περιοχής του Αγ. Λαυρεντίου και η οποία θα δοθεί σε κατοίκους της περιοχής, που γνωρίζουν τα δίκτυα άρδευσης και θα ορισθούν από το συμβούλιο της Τ.Ε..

20 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αρδευτικής περιόδου στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και τον τρόπο της αμοιβής τους. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αρδευτικής περιόδου στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και τον τρόπο της αμοιβής τους. Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Β.Δ.28-3/ , περί καθορισμού έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, αριθμού των θέσεων υδρονομέων, τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και του τρόπου αμοιβής τους. 2. Το αρ. πρωτ /ΓΠ2858/ έγγραφό μας προς Τοπικούς Αντιδημάρχους και Δημοτικές, Τοπικές Κοινότητες. 3. Τις σχετικές αποφάσεις των Τ.Ε. Εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον καθορισμό του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και τον τρόπο αμοιβής τους για κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Βόλου, ως ακολούθως : Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνοικία Γεωργίου ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ για το έτος 2013 Αγ. Περιοχή Κηπίων (Κήπια, Καραγάτς, Αγ. Παρασκευή) ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟ- ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΕΙΣ ΒΟΛΟΥ 2/5/ /10/ /5/2013 2/8/2013 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2 Μικροθήβες 15/5/ /10/ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΩΝ κ.α. Όλη την περίοδο, σε όλο το αρδευτικό δίκτυο, εκτός από τα βράδια Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης μεταξύ και , που το νερό πηγαίνει στα Κήπια Κάθε Δευτέρα (κτήματα Αγ. Αικατερίνης), Τρίτη, Τετάρτη (κτήματα περιοχής Κοιμητηρίου) από τη δύση ως την ανατολή ηλίου. Σε περίπτωση που δεν ποτίζονται όλα τα κτήμα, η επόμενη άρδευση αρχίζει από το σημείο που σταμάτησε η προηγούμενη. 1 Στα αρδευτικά δίκτυα των δ.κ. κα σε Αϊδίνι 1 όλο το μήκος τους

21 ΑΙΣΩΝΙΑΣ 3 Διμήνι 1/4/ /10/2013 Σέσκλο ΑΓΡΙΑΣ 4 Αγριά Δράκεια 15/3/ /10/2013 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 5 Ανω Λεχώνια 15/4/ /10/ Κάτω Λεχώνια 15/4/ /10/2013 Αγ. Βλάσιος 15/4/ /10/2013 για τα αυλάκια «Κουφά-λας Δεξαμενής», «Μαλάκι Καψάλας» 1/4/ /10/2013 για το αυλάκι «Αμαδίστρας»1/6/ /10/2013 για τη γεώτρηση «Μαλάκι Αγ. Βλασίου» Αγ. Λαυρέντιος 15/3/ /9/2013 για το μεσαίο αυλάκι / 15/4/ /9/2013 για το πάνω αυλάκι / 15/3/ /6/2013 για το κάτω αυλάκι ή περιοχή «Λιβάδι» ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 6 Πορταριά 1/5/ /9/ Στα αρδευτικά δίκτυα των δ.κ. κα σε όλο το μήκος τους υδρονομείς για τον κοινό αρδευτικό αύλακα Αγριάς- Δράκειας (ο ένας στην Αγριά και ο άλλος στη Δράκεια) / 1 υδρονομέας στον αύλακα «Μποστάνια» 2 υδρονομείς στον αύλακα «Διάσελα-Πετσάλι-Κατσαρού» / 2 στον αύλακα «Καστέλι» / 1 στον αύλακα «Χωριό» / 1 στον αύλακα «Ανεμούτσα» Θέση Χωρίου ημέρας νύχτας / Θέση Συκιάς /Θέση Τζοάνη Αυλάκι «Κουφάλας Δεξαμενής» / αυλάκι «Μαλάκι Καψάλας» / αυλάκι «Αμαδίστρας» / γεώτρηση «Μαλάκι Αγ. Βλασίου» Μεσαίο αυλάκι : 1 υδρονομέας για τη φύλαξη του νερού, Αύγουστο και Σεπτέμβριο / Πάνω αυλάκι : 1 υδρονομέας για τη φύλαξη του νερού, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο Θέσεις «Κουτσιμπίτσας Ζαρλή Βαμβακιά Αγ.Ταξιάρχης Α.Τριάδα» / «Μεριάς & πηγή Μάνα» «Φυτέματα» / «Αγ. Γεώργιος» Κατωχώρι Άλλη Μεριά «Μανδρινά» ΙΩΛΚΟΥ 7 Ανακασιά 1/5/ /9/ Στα αρδευτικά δίκτυα των δ.κ. κα σε Άνω Βόλος όλο το μήκος τους ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 8 Μακρινίτσα 1/4/ /10/ Θέση «Φλάμπουρο Γερακιάς»

22 Όσον αφορά στον καθορισμό των αποδοχών των υδρονομέων : Οι αποδοχές των υδρονομέων θα καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αρ. 2/13917/0022/ (ΦΕΚ 414, Β ) ΚΥΑ, περί καθορισμού αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, ενώ, πέραν του βασικού μισθού, θα δικαιούνται επιδόματα εορτών και αδείας, καθώς και οικογενειακή παροχή, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του Ν.4024/2011 (σχετική η αρ.183/2010 απόφαση του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Την λήψη σχετικής απόφασης

23 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση απασχόλησης καθαριστών υδραυλάκων Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια Βόλος, ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση απασχόλησης καθαριστών υδραυλάκων. Οι τοπικές δημοτικές ενότητες Αρτέμιδας, Πορταριάς, Ιωλκού, Μακρινίτσας, Αγριάς και Ν. Αγχιάλου, με έγγραφά τρους αναφέρονται στον καθαρισμό των υδραυλάκων για την αρδευτική περίοδο του 2013 και την απασχόληση των καθαριστών υδραυλάκων για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία της άρδευσης της περιοχής, αφού η περιοχή αναφοράς τους είναι κυρίως αγροτική, η άρδευση της οποίας εξυπηρετείται με εκτεταμένο δίκτυο υδραυλάκων, τμήματα των οποίων εξυπηρετούν και ανάγκες απαγωγής των ομβρίων. Τόσο οι ανάγκες άρδευσης όσο και αυτές της αντιπλημμυρικής προστασίας επιβάλουν την διατήρηση των υδραυλάκων σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Για τους ανωτέρω λόγους και στο πλαίσιο της προηγουμένως ληφθείσης απόφασης του ΔΣ περί αποδοχής της απόφασης 67/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για τη μεταφορά στη ΔΕΥΑΜΒ των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης, προτείνουμε την σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης με καθαριστές υδραυλάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και την παρ. δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6, παρ. 14 του Ν. 4071/2012, σύμφωνα με το οποίο «όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά ειδικό φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες αντιστοίχως», ανάλογα με τις ανάγκες των δημοτικών ενοτήτων Αρτέμιδας, Πορταριάς, Ιωλκού, Μακρινίτσας, Αγριάς και Ν. Αγχιάλου, ως ακολούθως : Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος Τ.Ε. Κάτω Λεχωνίων : ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολική αμοιβή 2.900,00 ευρώ Τ.Ε. Ανω Λεχωνίων ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, 2.000,00 ευρώ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1.800,00 ΣΤΑΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1.200,00 συνολική αμοιβή 5.000,00 ευρώ Τ.Ε. Αγίου Βλασίου : ΒΕΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ, 1.700,00 ευρώ ΑΡΓΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ,1.400,00 ευρώ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 1000,00 ευρώ συνολική αμοιβή 4.100,00 ευρώ 1

24 Τ.Ε. Αγίου Λαυρεντίου 1 ο πάνω αυλάκι ΣΑΡΑΦΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 2.000,00 ευρώ 2 ο μεσαίο αυλάκι ΚΟΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΥΡΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, 2.000,00 ευρώ 3 ο κάτω αυλάκι ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 1.000,00 ευρώ συνολική αμοιβή 5.000,00 ευρώ Δημοτική Ενότητα Πορταριάς Τ.Ε. Πορταριάς ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΧΡΗΣΤΟΥ, συνολική αμοιβή 3.000,00 ευρώ Τ.Ε. Κατωχωρίου ΣΚΛΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, συνολική αμοιβή 5.000,00 ευρώ Τ.Ε. Σταγιατών ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΟΥΛΗ, συνολική αμοιβή 900,00 ευρώ Τ.Ε. Μακρινίτσας ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΡΑΠΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, συνολική αμοιβή 5.000,00 ευρώ Δημοτική Ενότητα Ιωλκού Τ.Ε. Άνω Βόλου και Ανακασιάς ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 4.000,00 ευρώ Τ.Ε. Άλλης Μεριάς ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 500,00 ευρώ Τ.Ε. Αγίου Ονουφρίου ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 500,00 ευρώ συνολική αμοιβή 5.000,00 ευρώ Δημοτική Ενότητα Βόλου Τ.Κ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΚΑΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 800,00 ευρώ Τ.Κ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, 1.000,00 ευρώ ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 500,00 ευρώ συνολική αμοιβή 2.300,00 ευρώ Δημοτική Ενότητα Αγριάς Τ.Ε. Αγριάς ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, συνολική αμοιβή 2.000,00 ευρώ Τ.Ε. Δράκειας ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 500,00 ευρώ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 500,00 ευρώ ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 500,00 ευρώ ΜΟΥΧΑΒΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 500,00 ευρώ ΖΙΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΡΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, 500,00 ευρώ συνολική αμοιβή 2.500,00 ευρώ 2

25 Δημοτική Ενότητα Ν. Αγχιάλου Τ.Ε Αιδινίου ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, συνολική αμοιβή 500,00 ευρώ Τ.Ε Μικροθηβών ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολική αμοιβή 1.500,00 ευρώ συνολική αμοιβή 2.000,00 ευρώ Όλοι οι ανωτέρω καθαριστές υδραυλάκων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς καθαριότητας, να επιδεικνύουν ζήλο και επιμέλεια, να ελέγχουν την κατάσταση των αυλακιών και να προβαίνουν άμεσα στον καθαρισμό τους και στη διατήρηση της καθαριότητάς τους, να είναι πάντα διαθέσιμοι κατά την οριζόμενη αρδευτική περίοδο και να επιτηρούν την κατάσταση της ροής του νερού για τη διασφάλιση της σωστής διανομής τους στους αγρότες. Η δαπάνη που προκύπτει ανέρχεται στο ποσό των 2.900,00 ευρώ για την Τ.Ε. Κάτω Λεχωνίων, στο ποσό των 5.000,00 ευρώ για την Τ.Ε. Άνω Λεχωνίων, στο ποσό των 4.100,00 ευρώ για την Τ.Ε. Αγίου Βλασίου και στο ποσό των 5.000,00 ευρώ για την Τ.Ε. Αγίου Λαυρεντίου, για την Τ.Ε. Πορταριάς στο ποσό των 3.000,00 ευρώ, για την Τ.Ε. Κατωχωρίου στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, για την Τ.Ε. Άλλης Μεριάς στο ποσό των 500,00 ευρώ, για την Τ.Ε. Άνω Βόλου και Ανακασιάς στο ποσό των 4.000,00 ευρώ, για την Τ.Ε. Σταγιατών στο ποσό των 900,00 ευρώ, για την Τ.Ε. Αγίου Ονουφρίου στο ποσό των 500,00 ευρώ, για την Τ.Ε. Μακρινίτσας 5.000,00 ευρώ, για την Τ.Ε. Μικροθηβών στο ποσό των 1.500,00 ευρώ, για την Τ.Ε. Αϊδινίου στο ποσό των 500,00 ευρώ, για τη Δ.Ε. Βόλου στο ποσό των 2.300,00 ευρώ,για τη Τ.Ε. Αγριάς 2.000,00 ευρώ και για την Τ.Ε. Δράκειας 2.500,00 ευρώ. Έτσι, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Ζητούμε την εισαγωγή του θέματος στο ΔΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης. Την λήψη σχετικής απόφασης. 3

26 ΘΕΜΑ: Έγκριση πίνακα απολογισμού προμήθειας υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης προϋπολογισμού ,52 (πλέον ΦΠΑ). Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση πίνακα απολογισμού προμήθειας υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης προϋπολογισμού ,52 (πλέον ΦΠΑ). Σύμφωνα με την απ /11/2012 του ΔΣ εγκρίθηκε η δαπάνη ,00 (πλέον ΦΠΑ) για δαπάνες προμήθειας υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης. Οι προμήθειες που έγιναν αναφέρονται στον πίνακα απολογισμού που ακολουθεί: Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ 1 ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ 4/1/ ,92 2 ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ 4/1/ ,00 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 3 ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ 21/1/ ,80 4 ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ 9/1/ ,80 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 5 ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ 28/1/ ,20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 6 ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ 4/1/ ,00 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 7 ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ 25/1/ ,00 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 7.505,72 ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,ΣΥ ΣΤΟΛΗ,ΖΙΜΠΩ,ΑΝΤ ΕΠΙΣΡΟΦΟ,ΧΥΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ, Κ.Α. 8 ΒΑΦΕΙΑΔΗ 23/8/ ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΝΙΧΤΡΑ ΜΙΚΡΗ,Κ.Α. 9 ΑΙΟΛΟΣ 18/10/ ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ REPAIR CLAMP 10 ΣΥΡΒΑΝΙΔΗΣ 21/1/ ,60 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 11 ΣΥΡΒΑΝΙΔΗΣ 21/1/ ,00 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 653,60 12 ΟΛΥΜΠΙΟΣ 25/1/ ,40 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ,ΜΑΝΟΜ ΕΤΡΑ,Κ.Α. ΑΝΟΞ.ΜΑΝΣΟΝ, Κ.Α. 13 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ 30/1/ ,00 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14 T-FITTINGS 866,00 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΩΝΙΑ, ΡΑΚΟΡ, Κ.Α. 1

27 15 ΓΙΟΞΑΣ 430,80 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΥΦΑ,ΣΥΝΔΕΣ. Κ.Α. 16 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 100,00 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 1.101,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ,52 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1. Την έγκριση δαπάνης με την διαδικασία της ανάρτησης και την ζήτηση πρόχειρων ενσφράγιστων προσφορών στο διαδίκτυο για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης προϋπολογισμού ,80 (πλέον ΦΠΑ). 2. Την έγκριση δαπάνης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης προϋπολογισμού 1.101,72 (πλέον ΦΠΑ). 3. Τη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους στοn Κωδικό του προϋπολογισμού Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση δαπάνης ποσού ,80, πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης, με την διαδικασία της ανάρτησης και την ζήτηση πρόχειρων ενσφράγιστων προσφορών στο διαδίκτυο. 2. Την έγκριση δαπάνης ποσού 1.101,72, πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης, με απευθείας ανάθεση. 3. Την ψήφιση σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 στον ΚΑ:

28 ΘΕΜΑ: Έγκριση πίνακα απολογισμού προμήθειας εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς προϋπολογισμού 8.099,97 (πλέον ΦΠΑ). Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση πίνακα απολογισμού προμήθειας εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς προϋπολογισμού 8.099,97 (πλέον ΦΠΑ). Σύμφωνα με την απ /11/2012 του ΔΣ εγκρίθηκε η δαπάνη ,00 (πλέον ΦΠΑ) για δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς. Οι προμήθειες που έγιναν αναφέρονται στον πίνακα απολογισμού που ακολουθεί: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 ΘΑΝΟΣ 12/2/ ,60 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 2 ΘΑΝΟΣ 15/2/ ,96 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 3 ΘΑΝΟΣ 13/2/ ,02 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 4 ΘΑΝΟΣ 11/2/ ,30 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 5 ΘΑΝΟΣ 5/2/ ,45 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 6 ΘΑΝΟΣ 11/2/ ,33 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 7 ΘΑΝΟΣ 6/2/ ,90 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 8 ΘΑΝΟΣ 23/1/ ,25 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 9 ΘΑΝΟΣ 28/1/ ,94 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 10 ΘΑΝΟΣ 29/1/ ,57 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 11 ΘΑΝΟΣ 19/2/ ,98 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 12 ΘΑΝΟΣ 7/1/ ,82 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 13 ΘΑΝΟΣ 7/12/ ,04 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 14 ΘΑΝΟΣ 10/1/ ,59 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 15 ΘΑΝΟΣ 27/12/ ,13 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 16 ΘΑΝΟΣ 9/1/ ,56 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 17 ΘΑΝΟΣ 9/1/ ,89 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 18 ΘΑΝΟΣ 3/1/ ,93 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.081,26 19 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 13/12/ ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 20 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 26/11/ ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 21 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 3/12/ ,52 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 22 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 3/12/ ,76 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 23 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 3/12/ ,31 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 24 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 3/12/ ,38 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 25 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 22/1/ ,21 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 26 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 31/12/ ,70 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΣΚΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ,ΔΙΑΦΟ ΡΕΣ ΜΠΟΓΙΕΣ,ΡΟΛΛΑ, ΑΣΤΑΡΙ,Κ.Α. ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣ Α, ΠΙΝΕΛΟ,ΣΠΑΤΟΥΛ Α ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΣΚΑΡΠΕΛΟ,ΡΟΛΛΑ ΒΑΦΗΣ,ΤΣΑΠΑ,ΨΑ ΛΙΔΙ, Κ.Α. 1

29 27 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 1/3/ ,62 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.766,50 28 MAXCARE 26/11/ ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 29 MAXCARE 11/12/ ,70 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 30 MAXCARE 30/11/ ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 31 MAXCARE 30/11/ ,60 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 32 MAXCARE 25/1/ ,84 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 33 MAXCARE 6/2/ ,26 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.695,40 34 ΣΚΟΥΡΙΑ 30/11/ ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 35 ΣΚΟΥΡΙΑ 22/1/ ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 392,00 36 ΤΣΕΡΓΟΥΛΑΣ 9/1/ ,62 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 37 ΤΣΕΡΓΟΥΛΑΣ 9/1/ ,52 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 710,14 38 ΣΥΡΒΑΝΙΔΗΣ 23/1/ ,50 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΑ 1ας ΧΡΗΣΗΣ,ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Κ.Α. SIKALASTIC 560 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΤΟΥΒΛΑ,Κ.Α. ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ Κ.Α. 39 ΚΟΡΜΠΑ- ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 10/9/ ,50 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΕΣ 6kg 40 ΕΥΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ 30/11/ ,14 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 41 ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 30/11/ ,36 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 42 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 7/12/ ,45 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 43 ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ 27/8/ ,70 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 44 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ 30/11/ ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝ. ΚΟΝΣΕΡΤΙΝΑ Φ30 Κ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜ. ΞΥΛΕΙΑ Κ.Α. ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑ, ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 45 ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ 30/11/ ,46 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Α 3 ΔΙΑΛΟΓΗΣ 46 RISTANI FOT. STA. 20/11/ ,28 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1.142,86 ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 6.957,11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 8.099,97 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1. Την έγκριση δαπάνης με την διαδικασία της ανάρτησης και την ζήτηση πρόχειρων ενσφράγιστων προσφορών στο διαδίκτυο για την προμήθεια εξοπλισμού εργασίας και 2

30 υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς προϋπολογισμού 1.142,86 (πλέον ΦΠΑ). 2. Την έγκριση δαπάνης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς προϋπολογισμού 6.957,11 (πλέον ΦΠΑ). 3. Τη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους στους Κωδικούς του προϋπολογισμού Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής απόφασης 3

31 ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου Πρακτικού και Πρακτικού επί των ενστάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για ανάθεση για την «Λήψη ενδείξεων υδρομέτρων καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ, για δύο (2) έτη». Λαμβάνοντας υπόψη το 1 ο Πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται, και το Πρακτικό επί των ενστάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για ανάθεση : ΔΕΥΑΜΒ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 (Πλέον Φ.Π.Α.) ΓΙΑ 2 ΕΤΗ». Στο Βόλο σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ της Επιχείρησης, αποτελούμενη από τους: ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΖΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ, ΠΤΥΧ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΛΟΓΙΣΤΗ συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, και εξέτασε τις ενστάσεις όπως αναφέρονται παρακάτω : Κατά του 1 ου πρακτικού της Επιτροπής που κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους υποβλήθηκαν οι ακόλουθες ενστάσεις: i. Ένσταση της Π.Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. κατά των Αλεξίου Σταυρούλα & Μέμτσα Γεράσιμου ii. Του Μέμτσα Γεράσιμου κατά των Αφοί Σιδέρη Ε.Π.Ε. & Π.Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. Η επιτροπή αφού εξέτασε τις ενστάσεις αποφαίνεται ως ακολούθως: Όλες οι ενστάσεις είναι εμπρόθεσμες. 1. Ένσταση της Π. Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. κατά των Αλεξίου Σταυρούλα & Μέμτσα Γεράσιμου Σε ότι αφορά τα συγκεκριμένα σημεία η πρώτη ένσταση της εταιρίας Π. Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. προσβάλλει τους Αλεξίου Σταυρούλα & Μέμτσα Γεράσιμο στο σημείο της διακήρυξης 6.5 Παρ.9 σχετικά με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ΔΕΥΑΜΒ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. Η Αλεξίου Σταυρούλα & Μέμτσας Γεράσιμος αναγράφουν στις εγγυητικές επιστολές που κατέθεσαν ότι η διαδικασία γίνεται εντός πέντε (5) ημερών. Επομένως η ένσταση της Π. Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. κατά των Αλεξίου Σταυρούλα & Μέμτσα Γεράσιμου βασιζόμενη στα ανωτέρω γίνεται δεκτή από την Επιτροπή. 2. Ένσταση του Μέμτσα Γεράσιμου κατά των Αφοί Σιδέρη Ε.Π.Ε. Σχετικά με την ένσταση του Μέμτσα Γεράσιμου κατά της εταιρίας Αφοί Σιδέρη Ε.Π.Ε. η ασφαλιστική ενημερότητα που κατέθεσε καλύπτει τους όρους συμμετοχής, αφού δεν προβλεπόταν από τους όρους της διακήρυξης η ασφαλιστική ενημερότητα να αναγράφει ότι είναι για συμμετοχή σε δημοπρασίες. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η μη οφειλή στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης πράγμα το οποίο οι Αφοί Σιδέρη Ε.Π.Ε. καλύπτουν. Όσον αφορά τα προσκομισθέντα έγγραφα σύστασης & τροποποίησης της εν λόγω εταιρίας κατατέθηκαν επαρκή δικαιολογητικά από τον συμμετέχοντα και έγιναν δεκτά από την επιτροπή. Επομένως, οι ενστάσεις του Μέμτσα Γεράσιμου κατά της εταιρίας Αφοί Σιδέρη Ε.Π.Ε βασιζόμενη στα ανωτέρω απορρίπτονται από την Επιτροπή. 3. Ένσταση του Μέμτσα Γεράσιμου κατά του Π.Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. Σχετικά με την ένσταση κατά της εταιρίας Π. Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. η εταιρία λόγω της νομικής της μορφής (Ε.Ε.) δεν απαιτείται από το νόμο να δημοσιεύσει το καταστατικό σύστασης & τροποποιήσεων αυτού στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ), παρά μόνο δημοσίευση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Όσον αφορά την ένσταση που σχετίζεται με το πιστοποιητικό παύσης εργασιών της Π. Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. στο κατατεθειμένο πιστοποιητικό που έχουν καταθέσει του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναγράφεται ότι Πιστοποιητικό Πτωχευτικού συμβιβασμού / Παύσης εργασιών δεν εκδίδεται, γιατί προϋποθέτει πτώχευση. Επομένως, οι ενστάσεις του Μέμτσα 1

32 Γεράσιμου κατά της εταιρίας Π.Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. βασιζόμενη στα ανωτέρω απορρίπτονται από την Επιτροπή. Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή προκρίνει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού τους 1) Αφοί Σιδέρη Ε.Π.Ε 2) Π.Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΖΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ, ΠΤΥΧ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1. Την έγκριση του 1 ου Πρακτικού και του Πρακτικού επί των ενστάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για ανάθεση για την «Λήψη ενδείξεων υδρομέτρων καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ, για δύο (2) έτη». 2. Την έγκριση αποδοχής της ένστασης του Π. Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. κατά των Αλεξίου Σταυρούλα & Μέμτσα Γεράσιμου. 3. Την έγκριση απόρριψης των ενστάσεων του Μέμτσα Γεράσιμου κατά των εταιρειών Αφοί Σιδέρη Ε.Π.Ε. και Π.Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. 4. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού των: Αφοί Σιδέρη Ε.Π.Ε Π.Σάϊκας & Συνεργάτες Ε.Ε. 2

33 ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για ανάθεση για την «Προμήθεια υλικών αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ (Α. Εξαρτήματα ΡΕ 100, ΡΝ 16, SDR 11, κατά EN / Β. Σωλήνες ΡΕ 100 3ης Γενιάς ΕΝ / Γ. Σωλήνες PVC-U DIN )». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού : ΔΕΥΑΜΒ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΥΑΜΒ (Α. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΕ 100, ΡΝ 16, SDR 11, κατά ΕΝ / Β. ΣΩΛΗΝΕΣ PE ης Γενιάς ΕΝ / Γ. ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U DIN )», προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα 04/03/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ της Επιχείρησης, αποτελούμενη από τους: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΚΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΠΤΥΧ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ συνήλθε, και προέβη στο άνοιγμα της Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα. Στη δημόσια συνεδρίαση κλήθηκε να συμμετάσχει η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ, δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 2870/ Πρόσκλησης της Επιτροπής, ως ο διαγωνιζόμενος που συμμετείχε στο διαγωνισμό και έγινε δεκτός. Στη συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ. Η Οικονομική Προσφορά που υπέβαλε η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ για το σύνολο των υλικών, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενός χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ) πλέον ΦΠΑ. Μετά την εξέταση της Οικονομικής Προσφοράς και λαμβάνοντας υπόψη το συμπέρασμα της Επιτροπής Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, όπως φαίνεται στο από 26/02/2013 Πρακτικό της, το οποίο σας απoστείλαμε με FAX την 27 η Φεβρουαρίου 2013, προκειμένου να λάβετε γνώση, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Εισηγείται Την ανάθεση της προμήθειας των υλικών εκτός των σελλών (κολλάρων) παροχής ΡΕ 100 ΡΝ 16 E/F με κοπτικό Φ090Χ063 Ε/Α σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, στην εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΚΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΠΤΥΧ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΥΑΜΒ (Α. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΕ 100, ΡΝ 16, SDR 11, κατά ΕΝ / Β. ΣΩΛΗΝΕΣ PE ης Γενιάς ΕΝ / Γ. ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U DIN )», προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. Την ανάθεση της προμήθειας των υλικών εκτός των σελλών (κολλάρων) παροχής ΡΕ 100 ΡΝ 16 E/F με κοπτικό Φ090Χ063 Ε/Α σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, στην εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ, έναντι ποσού ,90 πλέον ΦΠΑ. 1 από 1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 2.. 202 Αρ. πρωτ. : 2929/ΓΠ640 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη : ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 1 Τ.Κ. 2 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Δημήτρης Κουτσιφέλης Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Η ΔΕΥΑΜΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 606 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών, ένστασης και κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 2/2012 Απόσπασμα από το 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 11-05-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού για την «Μελέτη Αποχέτευσης ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Βόλου Επέκταση ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.612.406,60 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 556 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Διαγωνισμού για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 17 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 17 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 7 η ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 25/203 ΘΕΜΑ: 2 Ο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 28-5-203 πρώτης τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΘΕΜΑ: 22 ο Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 21-07-2015 για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 12 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 Απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 465-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:76/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/2012 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/2012 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/202 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων. Με την αριθμ. 75/202 απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. έδωσε προθεσμία στους υπόχρεους της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 157/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 7-6-2011 ΘΕΜΑ 3 ο : Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 619-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθ. 2196/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 1 ης από 21.1.2013 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 03ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 03ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

12/ /2015 : { ( ) & } / {

12/ /2015 : {      (  ) &  } / { ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Νο 12/23-06-2015 Αριθ.Αποφ. 153/2015 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης η µη πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 873/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 47 ο A) Απόρριψη της από 23-6-2015 υποβληθείσας ενστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Ανάκληση της υπ αριθμ. 285/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 809-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ α) Με την αρ. 13/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 52 Της 1ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 2541/572/6-7-2012 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Σύσταση εκτιμητικής Επιτροπής για την αγορά αγροτεμαχίου»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Σύσταση εκτιμητικής Επιτροπής για την αγορά αγροτεμαχίου» ΘΕΜΑ 1ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Σύσταση εκτιμητικής Επιτροπής για την αγορά αγροτεμαχίου» Ο πρώην Δήμος Αρτέμιδος είχε κατασκευάσει δεξαμενή για την ύδρευση του οικισμού Σερβανάτες που υπάγεται στον Άγιο Λαυρέντιο εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 191-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής παιδείας» «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τους παρόντες Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : 35568 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ.Πράξης : 33 Αρ. Απόφασης :321 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85/2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

Π P A K T I K O Σ Y N E Δ P I A Σ H Σ 200/

Π P A K T I K O Σ Y N E Δ P I A Σ H Σ 200/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π P A K T I K O Σ Y N E Δ P I A Σ H Σ 200/21-07-2010 Το Τεχνικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, Αναπληρωτή Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19.08.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/12/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 36540 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα