ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ κε ηελ νλνκαζία «O ΚΟΜΟ ΝΑ ΥΑΛΑΕΙ ΕΓΩ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER» (εθεμήο ν «Δηαγσληζκφο») κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο. 1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Δηαγσληζκφ έρνπλ φζνη επηζθεθζνχλ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν (Cyprus)» θαη ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πνπ εκθαλίδεηαη εθεί. Απφ ηελ δηεθδίθεζε ηνπ δψξνπ εμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ησλ εηαηξεηψλ ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ, MA & CA ENTERTAINMENT LTD, N & M MEDIAMORFOSIS LTD, PROTEAS PRESS LTD, ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΥΩ ΛΣΔ, θαη CYTA θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη ζπγγελείο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ φισλ ησλ αλσηέξσ. 2. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ Δηαγσληζκνχ «O ΚΟΜΟ ΝΑ ΥΑΛΑΕΙ ΕΓΩ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER» θαζνξίδεηαη σο εμήο: αξρίδεη απφ ηελ 21/11/12 ζηηο θαη ιήγεη 10/12/2012 ζηηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ (εθεμήο ε «Δηάξθεηα»). Οη «Δηνξγαλσηέο» δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα κεηαβάιινπλ ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηάξθεηα ζα θαηαζηεί γλσζηή κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ Cosmopolitan & Cytamobile ζην Facebook (Cyprus)». Δηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη, κεηά ηε ιήμε ηνπ Δηαγσληζκνχ, ή κεηά απφ ηπρφλ ζχληκεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηάο ηνπ, νη ζπκκεηνρέο δελ είλαη πιένλ δπλαηέο θαη νη ήδε γελφκελεο ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο αλχπαξθηεο θαη νπδέλ επάγνληαη απνηέιεζκα, νχηε δεζκεχνπλ πιένλ νπνηνλδήπνηε, ζεσξνχκελεο λνκίκσο αλαθιεζείζεο θαη απηνδηθαίσο αλχπαξθηεο, ε ηέηνηα ελέξγεηα εμνκνηνχηαη κε απφζπξζε. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απνδέρνληαη αλέθθιεηα φηη δελ απνθηνχλ δηθαίσκα ή απαίηεζε θαηά ησλ «Δηνξγαλσηψλ», νχηε λνκηκνπνηνχληαη λα δεηήζνπλ είηε ηε ζπλέρηζε ηνπ ιήμαληνο δηαγσληζκνχ, είηε παξάδνζε ησλ κε παξαδνζέλησλ δψξσλ είηε νηαδήπνηε πεξαηηέξσ απνδεκίσζε θαη/ή άιισο πσο. 3. Ο Δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν Όπνηνο επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο πξέπεη λα επηζθεθηεί ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Cyprus)» θαη ζπγθεθξηκέλα ην εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα ην δηαγσληζκφ ρψξν θαη λα επηιέμεη ΕΓΓΡΑΦΗ αθνχ πξψηα θάλεη LIKE ζηελ πξναλαθεξφκελε ζειίδα. 4. Κάζε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ κε φζεο ζπκκεηνρέο απηφο επηζπκεί. Δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε έρεη φπνηνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην

2 facebook, έρεη θάλεη νηθεηνζειψο like ζηνλ ηζηφηνπν Cosmopolitan (Cyprus) & Cytamobile (Cyprus) θαη έρεη απαληήζεη ζηελ εξψηεζε: Θα πάω για COSMO makeover- (Επηινγέο: 1. Θεο δε ζεο, 2. Ο θφζκνο λα ραιάζεη 3. Γηαηί έηζη γνπζηάξσ). Δηεπθξηλίδεηαη φηη σο «ζπκκεηνρή» ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρεηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα ηελ ζπκκεηνρή δελ είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή νπνηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο θαη /ε αγνξά νπνηνπδήπνηε πξντφληνο. Η ζπκκεηνρή ζηνλ Δηαγσληζκφ είλαη δσξεάλ. 5. Απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, ζα αλαδεηρζεί έλαο (1) Νηθεηήο ν νπνίνο ζα αλαδεηρζεί κεηά απφ ειεθηξνληθή θιήξσζε ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ελψπηνλ Σξηκεινχο Επηηξνπήο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Δηνξγαλσηή. ηελ θιήξσζε κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ν ζπκκεηέρσλ πνπ ζα έρεη ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη είλαη θάηνρνο soeasy pay as you go. Δηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη κε ην πέξαο ηεο 12εο λπθηεξηλήο ηεο 10 εο Δεθεκβξίνπ 2012, νη νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο ηπρφλ κεηαβάιινπλ ην κέρξη ηφηε απνηέιεζκα, ζα ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο άθπξεο, αλχπαξθηεο θαη νπδέλ επάγνληαη απνηέιεζκα, νχηε δεζκεχνπλ πιένλ νηνλδήπνηε, ν δε δηαγσληζκφο ζα ζεσξείηαη νξηζηηθψο πεξαησζείο, φιεο νη ζπκκεηνρέο πνπ ζα γίλνληαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο απηήο, δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 6. Σα δψξα πνπ ζα ιάβεη ν Νηθεηήο είλαη: έλα δσξνθνππφλη αμίαο 200 (ζπκπεξηιακβάλεη πξντφληα ΜΑC θαη ηηπs ζπκβνιέο καθηγηάδ απφ ηελ εηαηξεία MAC Costas Papaellinas θαη έλα δσξνθνππφλη 400 voucher γηα ςψληα απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ νκίινπο - Μαιινππαο & Παπαθψζηαο ( Μango, Strativirus, Bagatt, Intimisimi, Tezenis, Kipling, Calzedonia,Playlife, Charles& Keith ). H εμαξγχξσζε ησλ θνππνληψλ δηέπεηαη απφ ηνπο εθάζηνηε Όξνπο θαη πξνυπνζέζεηο εμαξγχξσζεο ησλ θνππνληψλ ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζηεκάησλ θαη εηαηξεηψλ. Ο ληθεηήο επίζεο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζεί απφ ηελ fashion editor ηνπ πεξηνδηθνχ Cosmopolitan γηα ηηο λέεο ηάζεηο ηεο κφδαο θαζψο θαη λα πάξεη έλα σξαίν θαη δηαθνξεηηθφ make over σο ήζειε ε fashion editor ηνπ πεξηνδηθνχ Cosmopolitan. Θα ππάξρεη θσηνγξάθνο πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ πεξηήγεζε ζηελ αγνξά. ηελ επφκελε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Cosmopolitan ζα ππάξρεη έλα δηζέιηδν κε θσηνγξαθίεο αθηεξσκέλν ηηο εκπεηξίεο ηεο ληθήηξηαο απφ ηελ αγνξά κε ηα ςψληα πνπ ζα θάλεη απφ ηα vouchers πνπ ζα δνζνχλ. ην δψξν δελ πεξηιακβάλεηαη νηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηνπο παξφληεο φξνπο ζπκκεηνρήο. Σν δψξν είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη δελ κπνξεί λα εμαξγπξσζεί κε ρξήκαηα νχηε λα αληαιιαρζεί κε άιια. Ρεηά δειψλεηαη φηη νπνηαδήπνηε έμνδα απαηηνχληαη γηα ηελ παξαιαβή θαη ηελ ρξήζε ηνπ δψξνπ, θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ λφκηκνη θφξνη ή θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ ή άιια ηέιε επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηνλ Νηθεηή. Επίζεο, ηα δψξα είλαη πξνζσπηθά, ακεηαβίβαζηα θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο ληθεηέο κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ή ηνπ ελ ηζρχ δηαβαηεξίνπ ηνπο.

3 ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλνληαη νη Δηνξγαλσηέο γηα ηπρφλ άκεζεο ή έκκεζεο ή παξεπφκελεο δαπάλεο θαη έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ θαζπζηεξήζεηο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφβιεκα πνπ νθείιεηαη ζε ηξίηνπο ζε ζρέζε κε ην δψξν. Οη Δηνξγαλσηέο δελ έρνπλ θακία επζχλε, πνηληθή ή αζηηθή πξνο νπνηνλδήπνηε ληθεηή ή ηξίην γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαη/ή δεκία θαη/ή βιάβε ζσκαηηθή ή πιηθά ήζειε πξνθιεζεί ζε απηνχο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ δψξνπ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλνληαη νη Δηνξγαλσηέο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη πξνζεζκίεο γηα εμαξγχξσζε ησλ θνππνληψλ. 7. Ωο έγθπξε ζπκκεηνρή λνείηαη απηή πνπ (α) πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο φισλ ησλ ζηαδίσλ ηνπ Δηαγσληζκνχ, (β) δελ απνηειεί, θαηά ηελ θξίζε ησλ Δηνξγαλσηψλ, πξντφλ παξάλνκεο ηερληθήο επηξξνήο απφ ην ζπκκεηέρνληα ζηα ζπζηήκαηα ησλ Δηνξγαλσηψλ ή ελ γέλεη απάηεο ή αζέκηηεο παξεκβνιήο ηνπ ζπκκεηέρνληα ή ηξίηνπ, (γ) έρεη ππνβιεζεί θαη έρεη θαηαρσξεζεί ζηα ζπζηήκαηα ησλ Δηνξγαλσηψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα Έλαξμεο ηνπ Δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα Λήμεο ηνπ Δηαγσληζκνχ θαη (δ) ην πιηθφ πνπ ππέβαιε ν πκκεηέρσλ δελ πξνζβιεηηθφ, δπζθεκηζηηθφ, αλήζηθνπ πεξηερνκέλνπ, λα κελ πξνζβάιιεη ηα ρξεζηά ήζε, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ ηδησηηθή δσή, λα κελ παξαβηάδεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή άιια δηθαηψκαηα ησλ Δηνξγαλσηψλ ή ηξίησλ θαη/ή λα κελ είλαη θαηάιιειν κε βάζε ηελ απφιπηε θξίζε ησλ Δηνξγαλσηψλ θαη άζρεηεο κε ην νξηζζέλ ζέκα, άιισο νη Δηνξγαλσηέο ζα έρνπλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα ηηο δηαγξάθνπλ ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ελεξγνχλ λφκηκα θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ παξφλησλ φξσλ θαη ησλ ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 8. Ο ληθεηήο ζα ελεκεξσζεί απφ ηνπο Δηνξγαλσηέο κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ ηνπ παξέρεη ν ηζηφηνπνο ηελ επηθνηλσλία απηή ζα δεηείηαη ην πξαγκαηηθφ νλνκαηεπψλπκν ηνπ ληθεηή, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο θαη έλα ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. Ο ληθεηήο πξέπεη λα απαληήζεη ζηνπο Δηνξγαλσηέο εληφο 2 εκεξψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη Δηνξγαλσηέο δελ θέξνπλ θακία επζχλε αλ ηα θαζπζηεξήζνπλ ή απνηχρνπλ λα απνζηαινχλ. Η απάληεζε ζπληζηά θαη απνδνρή ηνπ δψξνπ. ε πεξίπησζε, λνείηαη εληφο 2 εκεξψλ, κε απάληεζεο ηνπ ληθεηή ή ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο αξλεζεί ξεηά ην δψξν ή εάλ ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη άθπξε, ν ληθεηήο ράλεη ην δηθαίσκα δηεθδίθεζεο ηνπ δψξνπ απηνχ θαη ην δψξν απηφ απφιιπηαη νξηζηηθά γηα ηνλ ληθεηή. Αλ δελ είλαη εθηθηφ λα εληνπηζηεί ν ληθεηήο εληφο 2 εξγάζηκσλ εκεξψλ ζα αλαθεξπρζεί λένο ληθεηήο. Σν φλνκα ηνπ ληθεηή ζα αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο Cosmopolitan (Cyprus) & Cytamobile (Cyprus). Οη Δηνξγαλσηέο δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηηο άθαξπεο πξνζπάζεηεο εηδνπνίεζεο ηνπ ληθεηή. Ο Νηθεηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ην δψξν ηνπ κέζα ζε πξνζεζκία 2 εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο θαη/ή γλσζηνπνίεζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ληθεηή. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαδεηεζεί ην δψξν κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ν ληθεηήο ράλεη ην δηθαίσκα δηεθδίθεζεο ηνπ δψξνπ απηνχ θαη ην δψξν απηφ απφιιπηαη νξηζηηθά γηα ηνλ ληθεηή.

4 10. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο νη ληθεηέο παξέρνπλ ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπο ζηνπο Δηνξγαλσηέο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Δηαγσληζκνχ θαη ηνπ ληθεηή ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν θαη ηα ΜΜΕ ή ην Internet. Οη Δηνξγαλσηέο επηθπιάζζνπλ εηο εαπηνχο ην δηθαίσκα λα δεκνζηεχζνπλ θαη ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο ην φλνκα θαη ηε θσηνγξαθία ηνπ ληθεηή, ε δε ζπκκεηνρή ζην Δηαγσληζκφ εξκελεχεηαη θαη σο ξεηή ζπλαίλεζή ηνπ θαη εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ γηα πξνβνιή ηνπ ληθεηή θαη ηνπ δηαγσληζκνχ σο ήζειε ν Δηνξγαλσηήο. Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ δψξνπ νη Δηνξγαλσηέο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην ληθεηή ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο δήισζεο ζπλαίλεζεο. Η Εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψλεη ην φλνκα ηνπ ληθεηή ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη λα πξνβαίλεη ζε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο φπσο ηεο παξαιαβήο ηνπ δψξνπ, ηεο πεξηήγεζεο ζηα θαηαζηήκαηα δίρσο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκηψζεσο. 11.Οη πκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φηη ν Δηαγσληζκφο δχλαηαη λα επεξεαζηεί ή λα δηαθνπεί πξνζσξηλά ιφγσ πξνβιεκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Γεληθφηεξα, ε απφδνζε, ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα θαη ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κπνξεί λα ηχρνπλ κεηαβνιψλ ή δηαθνπψλ πνπ εμαξηψληαη πιήξσο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη θαη νη νπνίεο είλαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζχλε ησλ Δηνξγαλσηψλ θαη ηνπ Εθηεινχληνο ηελ Επεμεξγαζία θαη ηεο ππεξεζίαο ιήςεο θαη απνζηνιήο κελπκάησλ. Οη Δηνξγαλσηέο θαη ν Εθηειψλ ηελ Επεμεξγαζία δελ θέξνπλ θακία απνιχησο επζχλε, εάλ γηα ιφγνπο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ ζθαίξα ηνπ ειέγρνπ ηνπο (φπσο ελδεηθηηθά αιιά κε πεξηνξηζηηθά ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ηερληθά πξνβιήκαηα, κε ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ ή ηεο ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδαο, ππεξθφξησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαθνπή ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν, κε απνζηνιή ή απνδνρή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκνπ ρψξνπ, κε νξζφο ηξφπνο απάληεζεο) ή απφ ηε ζθαίξα ειέγρνπ θάζε ηξίηνπ πνπ ζα κεηαθέξεη ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα θαζπζηεξήζεη ή απνηχρεη ε απνζηνιή ή/θαη ε ιήςε ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ. 12.Οη Δηνξγαλσηέο δειψλνπλ φηη ζα ηεξήζνπλ ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία αξρείν κε ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. Σα ζηνηρεία ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο ησλ ππνθείκελσλ ή γηα πξνσζεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ελέξγεηεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζπλαηλνχλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Δηαγσληζκφ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα απηή ηελ ρξήζε. Η πκκεηνρή ζπληζηά ξεηή απνδνρή θαη ζπλαίλεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γηα ζθνπνχο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. Ο πκκεηέρνληαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο. 13. Οη Δηνξγαλσηέο δηαηεξνχλ ην κνλνκεξέο δηθαίσκα λα αλαθαινχλ ηνλ Δηαγσληζκφ ή λα πξνβνχλ ζε ηξνπνπνίεζε θαη κεηαβνιή ησλ φξσλ θαη ησλ ρξφλσλ απηνχ, λα αληηθαηαζηήζεη ην δψξν ηνπ Δηαγσληζκνχ νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, κε απιή ελεκέξσζε απφ ηηο ζειίδεο ηνπ Δηαγσληζκνχ. Η επζχλε ησλ Δηνξγαλσηψλ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Δψξσλ.

5 14. Η ζπκκεηνρή ζηνλ Δηαγσληζκφ εξκελεχεηαη σο αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 15. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ην δηαγσληζκφ ζα παξαπέκπεηαη απνθιεηζηηθά ζηα Δηθαζηήξηα ηεο Κχπξνπ θαη ζα εθαξκφδεηαη ην Κππξηαθφ Δίθαην ΛΕΤΚΩΙΑ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «Καηλνηνκίαο & Τερλνινγίαο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο A.E. (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ η.., ζήκεξα ηελ / /.. νη θάησζη: ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Αζήλα, 2013 ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΘΙΔΗΠΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΚΔΓΑΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 2 ΠΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΠΡΔΓΑΕΔΗ ΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ «ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα