ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «COMVIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και δ.τ. «COMVIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Περι βάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμ μάτων Θήβας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»... 3 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «REMEXPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» και δ.τ. «REMEXPO»... 4 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MICRON TEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MICRON TEC S.A.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΕΡΟ ΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ ΑΕ»... 6 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΩΝ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «LEON & PARTNERS» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΕΡΟ ΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙ ΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΡ ΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕ ΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MED PACK SA» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ANACONDA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡ ΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ANACONDA AE» Ανακοινώσεις Α Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙ ΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 64995/01/Β/07/819 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία προ ήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας ΕΜΦΑ ΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με την από (Σεπτέμβριος 2007) έκθεση του ορκωτού ελεγκτή

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Μπατσούλη Γεωργίου, τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993 καθώς επίσης και η υπ αριθμ /2007 απόφασή μας με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως καταρτίστηκε με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Αλεξάνδρου Θω μίδου και την υπ αριθμ / διορθωτική πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου. Περίληψη του Καταστατικού έχει ως εξής: 1. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος: Επωνυμία «ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία». 2. Έδρα: Δήμος Αθηναίων. 3. Σκοπός: Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η έρευνα, σχεδίαση, ανάπτυξη, μεταποίηση, παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως καινοτομικών εφαρμογών πληροφορικής, ηλε κτρονικών και τηλεπικοινωνιών καθώς και λογισμικού και προγραμμάτων πληροφορικής. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να συνιστά με φυσικά πρόσωπα ή άλλους εταίρους, εταιρείες παντός τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με επιχειρήσεις ή εταιρείες υφιστάμενες ή μέλλουσες να δημιουργηθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. 4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της από φασης και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαί ου: Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες ( ) καταβλητέο ως εξής: 1. Με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρε πομένης εταιρείας που ανέρχεται σε 6.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από (Σεπτέμβριος 2007) έκθεση του ορκωτού ελεγκτή: 2. Με την καταβολή ,00 ευρώ σε μετρητά. 6. Αριθμός, είδος και ονομαστική αξία μετοχών: Το με τοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. 7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δε κεμβρίου κάθε έτους. 8. Ημερομηνία λήξης πρώτης εταιρικής χρήσης: Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 έως 7 μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία. 10. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1. Δημήτριο Βενιζέλο του Κωνσταντίνου και της Δέ σποινας, μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεννημέ νο στο Αλιβέρι Ευβοίας το 1966, κάτοικο Γέρακα Αττικής (Πεισιστράτου 12Α), με Α.Δ.Τ. ΑΑ / του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ , Έλληνα υπήκοο. 2. Σουλτάνα θυγ. Κωνσταντίνου και Ιωάννας Αυγε ρινάκου, εκπαιδευτικό, γεννημένη στη Λαμία το 1970, κάτοικο Γέρακα Αττικής (Πεισιστράτου 12α), με Α.Δ.Τ. Ν / του Α.Τ.Τ. Αμφίκλειας, με Α.Φ.Μ , Έλληνα υπήκοο. 3. Γεώργιο Παπαπαναγιωτάκη του Μάρκου και της Κασσιανής, ηλεκτρολόγο μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το 1959, κάτοικο Αλίμου Αττικής (Πολυνίκους 2), με Α.Δ.Τ. Σ / του Α.Τ. Παλ. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ , Έλληνα υπήκοο. 4. Ιζαμπέλ Μαρί (Isabelle Marie) Μπουσύ (Bouchy) θυγ. του Πώλ (Paul) και της Ρεϋμόντ (Reymonde), περιβαλλο ντολόγο, γεννημένη στο Νεϊγί συρ Σεν (Neuilly sur Seine) Γαλλίας το 1961, κάτοικο Αλίμου Αττικής (Πολυνίκους 2), κάτοχο διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας με αριθμό 02RE15487/ , Γαλλίδα υπήκοο. Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: α) Ειρήνη Παπαδημητρίου του Ευαγγέλου και της Βαρ βάρας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., οικονομολόγος, με Α.Μ.Ο.Ε , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένη στον Πειραιά Αττικής το 1960, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής (Τρα πεζούντος 32), με Α.Δ.Τ. Σ /1997 του Α.Τ. Αγίας Βαρβάρας. β) Ζωή Δριτσάκη του Κωνσταντίνου και της Χρυσού λας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., με Α.Μ.Ο.Ε , γεννη μένη στον Πειραιά Αττικής το 1965, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (Δαρδανελλίων 142), με Α.Δ.Τ. Ξ /1987 του Α Α.Τ.Α. Πειραιά. Αναπληρωματικοί: α) Μιχαήλ Βαρδόσης του Παναγιώτου και της Ζωής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με A.M.Ο.Ε , γεννημέ νος στην Αθήνα το 1957, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (Γερασίμου 66), με Α.Δ.Τ. Ξ /1985 του Α.Τ. Αγίου Σπυρίδωνος. β) Ευάγγελος Τάτσης του Χρήστου και της Αναστα σίας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., με Α.Μ.Ο.Ε , γεν νημένος στην Κεραμίτσα Θεσπρωτίας το 1953, κάτοι κος Βριλησσίων Αττικής (Θεσσαλίας 15), με Α.Δ.Τ. Π /1994 του Α.Τ. Χαλανδρίου. Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής υπηκοότητας. Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COMVIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥ ΣΕΩΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και δ.τ. «COMVIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: α) Η υπ αριθμ / αίτηση και τα συνυ ποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Aνώνυμης Eταιρείας με την επωνυμία «COMVIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και δ.τ. «COMVIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». β) Η υπ αριθμ. 6607/ πράξη της Συμβολαιο γράφου Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΚΟΨΙΔΑ ίδρυσης αυτής και το καταστατικό της.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία πήρε αριθμό Μητρώου 64957/01ΝΤ/Β/07/317. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1. Επωνυμία Διακριτικός τίτλος: «COMVIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥ ΑΡ», δ.τ. «COMVIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 2. Έδρα: Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής. 3. Σκοπός: Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή εσωτερι κού, η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή κι εμπορία έτοι μων ενδυμάτων, ειδών υπόδησης κι αξεσουάρ αμφίεσης και ωρολογίων. Η αγορά, πώληση, μίσθωση γηπέδων, οικοδομών κι εν γένει ακινήτων κτημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερι κό. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία είναι δυνατόν να επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη, ακόμα και κατασκευές τεχνικής φύσεως και να αντιπροσωπεύει αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρείες και οίκους καθώς και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με όμοιο ή πα ρεμφερή σκοπό. 4. Διάρκεια: πεντηκονταετής (50ετής). 5. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ καταβλητέου εξ ολοκλή ρου σε μετρητά αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας. 6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία. 7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: εταιρική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31n Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από τη σύσταση της ήτοι στις Αριθμός Μελών Δ.Σ. και Θητεία αυτού: από τρία (3) έως επτά (7) μέλη με πενταετή θητεία. 9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Μέλη για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέ λευσης, ήτοι μέχρι την ορίζονται οι εξής: α) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ του Τιμολέοντος, επιχειρη ματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Βάρης Αττικής στην οδό Κυβέλης αρ. 9, με Α.Δ.Τ. ΑΒ / του Τ.Α. Βάρης, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ΑΦΜ , Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος. β) ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΑ το γένος Ιωάννη Ζαγοραίου, έμπο ρος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Βάρης Αττικής στην οδό Κυβέλης αρ. 9, με Α.Δ.Τ. ΑΒ / του Τ.Α. Βάρης, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. γ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΟΣ του Κυριάκου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Καλλιθέα και είναι κάτοικος Καλλιθέας Αττικής στην οδό Σαρωνικού αρ. 20, με Α.Δ.Τ. Σ , Δ.Ο.Υ. Β Καλλιθέας, ΑΦΜ , Μέλος του Δ.Σ. 10. Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης: Τακτικοί: α) ΘΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αθανασίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Ζωγράφου οδός Αγ. Θεράποντος αρ. 7, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος οικονομικού επιμελη τηρίου β) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ του Χαράλαμπου, πτυχιού χος Παντείου, γεννηθείς το έτος 1981, κάτοικος Αθήνας Αττικής, οδός Λ. Συγγρού αρ. 78, με αριθμό αδείας οικο νομολογικού επαγγέλματος οικονομικού επιμελητηρίου Αναπληρωματικοί: α) ΖΑΝΕΤΑ ΦΟΙΤΟΥ του Νικολάου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. γεννηθείσα το έτος 1982, κάτοικος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οδός Βίτσι αρ. 10, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγ γέλματος οικονομικού επιμελητηρίου β) ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ του Ηλία, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. γεννηθείσα το έτος 1965, κάτοικος Α. Γλυφάδας Ατ τικής οδός Ρόδου αρ. 3, με αριθμό αδείας οικονομο λογικού επαγγέλματος οικονομικού επιμελητηρίου Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γίνε ται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγρα φος 2α και 7β παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920. Καλλιθέα, 20 Δεκεμβρίου 2007 ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Ανώ νυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 64940/11/Β/07/23 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» καθώς επίσης και η υπ αριθμ. 255/ από φασή μας με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογράφου Θήβας Βοιωτίας Αικατε ρίνης Στέφα Βούζα. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως κατωτέρω: Επωνυμία: «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Διακριτικός τίτλος: «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε.». Έδρα: Δήμος Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας. Σκοπός: 1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και εργασιών διαχείρισης απορριμμάτων (συλλογή, μεταφο ρά επεξεργασία, διάθεση, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, ειδικές περιπτώσεις και εν γένει κάθε δράσης ή περίπτωση που αφορά την διαχείριση των απορριμ μάτων). 2. Η εκπόνηση και εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) του Ν. Βοιωτίας, σε ότι αφορά το σύνολο των φάσεων της διαχείρισης όπως: α) Η μηχανική αποκομιδή, συμπεριλαμβανόμενης της πλύσης κάδων προσωρινής αποθήκευσης. β) Η μεταφορά και μεταμόρφωση.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ γ) Η υγειονομική ταφή. δ) Η ανάκτηση και ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποί ησης των απορριμμάτων. ε) Η διαχείριση ειδικών απορριμμάτων και αποβλήτων, όπως τα ογκώδη, τα μολυσματικά νοσοκομειακά, τα τοξικά και επικίνδυνα κ.λπ. 3. Η διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με βάση τους εξής επί μέρους σκοπούς/ άξονες εντός και εκτός του Ν. Βοιωτίας, με ειδικότερους στόχους: α) Η βέλτιστη χρήση της περιβαλλοντικής πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο. β) Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώ σεων. γ) Η μεγιστοποίηση της οικονομικότητας και αποτε λεσματικότητας του συστήματος. δ) Η βέλτιστη εφαρμογή της υπάρχουσας τεχνολο γίας και τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων. ε) Η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (εθνικών, τοπικών, ευρωπαϊκών και άλλων) με αντικείμενο τη συνεχή ανά πτυξη και υποστήριξη του ΟΣΔΑ. στ) Η διενέργεια διαγωνισμών για την κατασκευή των έργων υποδομής, τις προμήθειες εξοπλισμού, την εκπόνηση μελετών και γενικά την διεκπεραίωση όλων εκείνων των διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση και την εφαρμογή του ΟΣΔΑ σύμφωνα με τους όρους της επιστήμης και της τέχνης στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού/ θεσμικού πλαισίου. ι) Η παροχή υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με την καθαριότητα και την διαχείριση των απορριμμάτων εν γένει πέραν των προαναφερθέντων όπως σάρωση και καθαρισμός υπαίθριων και στεγασμένων χώρων, δια χείριση μπαζών κ.λπ. ια) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και άλλης υποστήρι ξης σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/ και ιδιωτικού δικαίου σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και λυμάτων τοπικού ή/ και υπερτοπικού χαρακτήρα εντός και εκτός του Νομού Βοιωτίας. ιβ) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και εταιρείες με στόχο τη δραστηριοποίηση της εταιρείας σε τομείς σχετικούς με την επίτευξη των παραπάνω. 4. Η υλοποίηση έργων διαχείρισης, αξιοποίησης, επα νάκτησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και διά θεσης απορριμμάτων, καθώς και η λειτουργία ή χρήση αυτών. 5. Η εκπόνηση μελετών και προτάσεων σε ότι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων. 6. Η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων και επαναξι οποιήσιμων υλικών. 7. Η προώθηση προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων και ενεργειών από την Ε.Ε., καθώς επίσης και η συμμετοχή, διαχείριση και εφαρμογή αυτών. 8. Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΤΑ ή φορέων σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και προστασίας του Περιβάλλοντος. 9. Η εκπόνηση, τεχνικών, οικονομοτεχνικών και άλλων μελετών σε ότι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων (έργα, προμήθειες, projects κ.λπ.). 10. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών και συμμετοχή σε ενέργειες και προγράμματα περιβαλλοντικής εκ παίδευσης. 11. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και δράσεων για το περιβάλλον και την αειφορία. 12. Η συγκέντρωση στοιχείων, την επεξεργασία τους, την επιτόπου διερεύνηση και την καταγραφή σε θέματα απορριμμάτων. 13. Η διαχείριση και εφαρμογή έργων και ενεργειών που αφορούν την προστασία του φυσικού και ανθρω πογενούς περιβάλλοντος (οχλούσες δραστηριότητες κ.λπ.). 14. Η δημιουργία επιχειρήσεων και τη συμμετοχή ή και τη συνεργασία σε υφιστάμενες με παρεμφερείς σκοπούς. 15. Η πρόληψη ή και η μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων ιδίως με: α) την ανάπτυξη καθαρών και πιο οικονομικών τεχνο λογιών με τις οποίες να μπορεί να γίνεται ηπιότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. β) την παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην συμβάλλουν καθόλου ή να συμβάλλουν όσο το δυνατόν λιγότερο, λόγω της παραγωγής, της χρήσης ή της τελικής τους διάθεσης, στην αύξηση της ποσότητας ή της βλαπτικό τητας των αποβλήτων και των κινδύνων ρύπανσης. γ) την ανάπτυξη καταλλήλων τεχνικών για τη τελική διάθεση των επικινδύνων ουσιών που περιέχονται στα απόβλητα τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση. 16. Η αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερο γενών πρώτων υλών ή προϊόντων. 17. Η περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των αποβλή των με τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση των μελετών οργάνωσης και λειτουργίας: α) των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς και β) των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης. 18. Η χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγής ενέρ γειας. 19. Η περιβαλλοντικά αποδεκτή και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξι οποίησης και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων, με στόχο την αειφορία. 20. Η ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που επιδι ώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Διάρκεια: Πενήντα (50) χρόνια δηλαδή μέχρι Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ευρώ που θα κα ταβληθούν ως εξής: α) Μετρητά ,14 ευρώ. β) Εισφορά σε είδος 5.561,86 ευρώ, που αποτελεί την καθαρή θέση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλο

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας σύμφωνα με την από έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. Είδος μετοχών: Είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50) ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη με τετραετή θητεία Πρώτο Δ.Σ. και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με Θητεία μέχρι αποτελείται από τους παρακάτω: 1. Νικόλαος Σβίγγος του Ιωάννη, κάτοικος Θήβας Βοιω τίας, γενημμένος στη Θήβα Βοιωτίας το 1952, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΒ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Θήβας, Πρόεδρος. 2. Ευάγγελος Γεωργίου του Παρασκευά, κάτοικος Σχη ματαρίου Βοιωτίας, γεννημένος στο Σχηματάρι Βοιω τίας το 1951, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΒ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Θήβας, Αντιπρόεδρος. 3. Παναγιώτης Κυριάκου του Νικολάου, κάτοικος Αρμα τος Βοιωτίας, γεννημένος στο Άρμα Βοιωτίας το 1950, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ / ΓΕΣ 1ο Ε.Γ., ΑΦΜ , ΔΟΥ Θήβας, Μέλος. 4. Σπυρίδων Βενιζέλος του Ελευθερίου, κάτοικος Θήβας Βοιωτίας, γεννημένος στη Θήβα Βοιωτίας το 1954, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΕ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Θήβας, Μέλος. 5. Χρήστος Κουρούνης του Κων/νου, κάτοικος Θεσπιών Βοιωτίας, γεννημένος στις Θεσπιές Βοιωτίας το 1957, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ Ρ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Θήβας, Μέλος. 6. Βίτσης Αλέξανδρος του Νικολάου, κάτοικος Αλι άρτου Βοιωτίας, γεννημένος στην Αλίαρτο Βοιωτίας το 1954, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ Σ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Λιβαδειάς, Μέλος. 7. Χρήστος Πέτρου του Γεωργίου, κάτοικος Σκούρτων Βοιωτίας, γενημμένος στα Σκούρτα Βοιωτίας το 1957, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Θήβας, Μέλος. 8. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Οινοφύτων Βοιωτίας, γενημμένος στο Σωληνάρι Βοιω τίας το 1960, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ Φ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Θήβας, Μέλος. 9. Κωνσταντίνος Κοβάνης του Παναγιώτη, κάτοικος Πρόδρομου Βοιωτίας, γεννημένος στον Πρόδρομο Βοι ωτίας το 1937, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΕ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Θήβας, Μέλος. 10. Αθανάσιος Ανδρίτσος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ακραιφνίου Βοιωτίας, γεννημένος στο Ακραίφνιο Βοι ωτίας το 1945, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ Θ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Θήβας, Μέλος. 11. Γεώργιος Μάμαλης του Αντωνίου, κάτοικος Θήβας Βοιωτίας, γεννημένος στο Μουρίκι Βοιωτίας το 1958, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Θήβας, Μέλος. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο γραφή του ο Πρόεδρος Νικόλαος Σβίγγος. Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η Α.Ε. «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές», Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, ΑΦΜ , ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών. Λιβαδειά, 19 Δεκεμβρίου 2007 Ο Προϊστάμενος Γ. ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ (4) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «REMEXPO ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» και δ.τ. «REMEXPO». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «REMEXPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙ ΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», με δ.τ. «REMEXPO» και αριθμό Μητρώου 58428/01ΑΤ/Β/05/155, που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο Άρθρο 5 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ( ,00) καταβλημένο ολοσχερώς και διαιρείται σε τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα (39.150) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (10) η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό διαμορφώθηκε ως εξής: (α) Αρχικό Καταστατικό Κεφάλαιο της εταιρείας ευρώ ,00. (β) Ήδη κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης της αποφασίσθηκε η αύξηση του Με τοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ ,00 μετρητοίς, δι εκδόσεως μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 10 η κάθε μία. Αγία Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (5) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MICRON TEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MICRON TEC S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MICRON TEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «MICRON TEC S.A.» και αριθμό Μητρώου 52007/01ΑΤ/ Β/02/203, που εδρεύει στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής,

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 & η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι των άρθρων 35 έως 39 του Καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο Άρθρο 5 παρ. 1 Με την από Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με μετρητά και με την έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 η κάθε μία. Αγία Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (6) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΩΝ» και δ.τ. «ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με δ.τ. «ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 50256/01/Β/01/657. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 μετά την αύξηση του κατά η οποία προήλθε κατά ,18 με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων και 30904,82 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξί ας 10,00 η κάθε μία, σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 η κάθε μία. Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (7) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΩΝ κ ΣΥΝΕΡ ΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LEON & PARTNERS». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. ΕΜ 22903/2006 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΩΝ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «LEON & PARTNERS» και αριθμό Μητρώου 33245/01ΑΤ/Β/95/119, που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακο Άρθρο 2 Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων. Με το παραπάνω πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Διεύθυνση των νέων γραφείων της εταιρείας η οδός Μιχαλακοπούλου 91. Αγία Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2006 Α. ΤΟΣΚΑΣ (8) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΩΝ» και δ.τ. «ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2007 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με δ.τ. «ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 50256/01/Β/01/657 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 μετά την αύξηση του κατά με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 η καθεμία, σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποι είται για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 με σκοπό την ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστού σταθμού ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων. Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (9) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Μη τρώου 55957/01ΑΤ/Β/04/013, που εδρεύει στο δήμο Ηρακλεί ου Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο Άρθρο 5 Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυ ξήθηκε κατά ποσό διακοσίων χιλιάδων ( ) με έκδοση δύο χιλιάδων νέων μετοχών και με καταβολή σε μετρητά. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ( ), διαιρείται σε έξι χι λιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά. Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρείας. Αγία Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2007 Α. ΤΟΣΚΑΣ (10) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥ ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MED PACK SA». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. ΕΜ 16845/2007 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «MED PACK SA» και αριθμό Μητρώου 54979/01ΑΤ/Β/03/315, που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακο Άρθρο Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, τον Αντι πρόεδρο του. Μπορεί επίσης να επιλέξει Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αγία Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (11) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ANACONDA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ANACONDA AE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ANACONDA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με δ.τ. «ANACONDA ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 36814/01ΑΤ/ Β/96/311, που εδρεύει στο δήμο Παπάγου Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο Άρθρο 2 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγ. Παρασκευ ής. Αγία Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (12) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώ ου 52642/01/Β/02/491, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την οδό ΛΑ ΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 58 στην οδό ΤΖΩΡΤΖ 9 3ος όροφος του Δήμου Αθηναίων. Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 Ο Τμηματάρχης ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4930 7 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11818 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 AΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 05.05.2017 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2910 25 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ ( 5.941.240,20)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2909 25 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4873 5 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9573 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 02/06/2012 Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τους κ.κ Μετόχους της Εταιρίας ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την Εταιρική χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2016 (διαχείριση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,26/01/2017 Αριθ. Πρωτ.:745552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9626 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,09/02/2017 Αριθ. Πρωτ.:770646

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 1614 20 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων Space Hellas Τηλ: 210 6504 172 E-mail: sharehold@space.gr Αγία Παρασκευή Η 31 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Την 3 η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6090 4 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2584 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010 / ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΙΩ.\' '\)'\\Η ET\II)r \ ΚΑΤΑ!ΚΕΥΗ1. ΚΑΙ E;...\'IΣΘΩ~H~. ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΚΛΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ Ω ΕΓΚΑΤ"ΣΤ ΑΣΕΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΛΤΤΙΚΟΥ 12Λ - ΜΛΡΟΥΣΙ 15124 ΤΗΛ: 210-8093 ΙΗ, FAX: 210-3093-:ι,l ΛΦVI: 999076.133 - ΔΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: thvourou@acci.gr Αθήνα,08/09/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 01 Μαρτίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων 1) Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ. πρωτ. 8285/21-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ./18-12-2015 Της 22 ης έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

«INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ.ΑΕ.» (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

«INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ.ΑΕ.» (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) «INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ.ΑΕ.» Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 189 13 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ξανθάκη 3 Τ.Κ.: 23200 Πληροφορίες: Σαλάκου Δέσποινα Τηλέφωνο: 2733022279 Fax: 2733022008 E-mail: gytheioc@otenet.gr Γύθειο,06/06/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (όπως ισχύει μετά την από 18/06/2009 τροποποίησή του. Με υπογράμμιση τίθεται το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 1334 6 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 145 21 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 706 30 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 29 ης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,20/10/2016 Αριθ.Πρωτ.: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Αθήνα,20/10/2016 Αριθ.Πρωτ.: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Τηλέφωνο: 2103382136 Fax: 2103616464 E-mail: tsiboukis@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα