12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα"

Transcript

1 12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα Αππίλιορ 2011

2 Executive Summary Ο ξπζκόο αύμεζεο ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα παξακέλεη από ηνπο πςειόηεξνπο ζηελ Δπξώπε, παξά ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Η επξπδσληθή δηείζδπζε ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 19,9% ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ αλέξρεηαη ζε παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 17,5% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν. ε φ,ηη αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαηά ην δηάζηεκα απφ 1/7/2009 έσο θαη 1/7/2010, ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεηαη ζρεδφλ δηπιάζηα αχμεζε απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν, θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ΔΔ θαη επηβεβαηψλνληαο ηε κεγάιε δπλακηθή αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζην δηάζηεκα απηφ. ε γεληθέο γξακκέο, ε πησηηθή ηάζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ ζπλερίζηεθε θαη ζην 2 ν εμάκελν ηνπ Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλδπαζηηθά παθέηα ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 2 νπ εμακήλνπ ηνπ ( παθέηα double play, παθέηα triple play), δειαδή ην 76,3% ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ηα παθέηα απηά έλαληη 56,8% έλα ρξφλν πξηλ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε ζαθή πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο απηά. Ραγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ θάλνπλ ρξήζε επξπδσληθνχ internet κέζσ 3G θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Η αχμεζε ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ζχλδεζε κέζσ δηθηχνπ 3G αγγίδεη ην 140% ζε ζρέζε κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Η δήηεζε ζην εμάκελν αλαθνξάο δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ωο ζπλέπεηα θαη ηεο επηζεηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ παξφρσλ αιιά θαη ηεο απνδνρήο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο απφ επξχηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, νη πξννπηηθέο γηα ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 δηαγξάθνληαη ζεηηθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δήηεζε ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο ππνινγίδεηαη φηη ε δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο ζηε ρψξα καο ζα μεπεξάζεη ην 20,6% θαη ην 21,3% ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 αληίζηνηρα. ειίδα 2 απφ 26

3 Πεξηερόκελα 1. Δμέιημε Δπξπδσληθψλ πλδέζεσλ Δμέιημε Ληαληθνχ Κφζηνπο Πξφζβαζεο Καηαλνκή επξπδσληθψλ γξακκψλ αλά ηαρχηεηα πξφζβαζεο Δμέιημε ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ (LLU) θαη ΑΡΤ Κηλεηή Δπξπδσληθφηεηα ρέζε επξπδσληθφηεηαο θαη αλάπηπμεο Δθηίκεζε Βξαρπρξφληαο Δμέιημεο Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηαδίνπ 33, , Αζήλα Σει.: , Fax: Παππάο Θεκηζηνθιήο, MSc Σν «Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» εληάζζεηαη ζην Δ.Π «Ψεθηαθή χγθιηζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηφ 80% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 20% απφ Δζληθνχο Πφξνπο. ειίδα 3 απφ 26

4 Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 1. Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ Η επξπδσληθή δηείζδπζε ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 19,9% 1 ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 (Γηάγξακκα 1). Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ αλέξρεηαη ζε παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 17,5% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ είλαη ηερλνινγίαο DSL, ήηνη Αθφκε, ππάξρνπλ πεξί ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ινηπψλ ηερλνινγηψλ (επξπδσληθέο κηζζσκέλεο γξακκέο, γξακκέο νπηηθψλ ηλψλ, ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο θαη δνξπθνξηθέο επξπδσληθέο). Γηάγξακκα 1: Βαζκόο Γηείζδπζεο θαη Πιήζνο Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 1ε Ινπιίνπ ε Ιαλνπαξίνπ ,91% 18,60% 20% Εσρσζωνικές ζσνδέζεις % Διείζδσζη 15,63% 17,02% 18% 16% 13,43% 14% ,15% 12% 9,11% 10% ,84% 8% 4,39% 6% ,67% 4% 0,23% 1,50% 0,85% 0,47% 0,00% 0,02% 0,02% 0,09% 2% 0 Ιουλ-02 Ιαν-03 Ιουλ-03 Ιαν-04 Ιουλ-04 Ιαν-05 Ιουλ-05 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) 0% Η δπλακηθή ηεο δήηεζεο παξνπζηάδεη κείσζε ην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν. πγθεθξηκέλα, θάζε κήλα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά κέζν φξν πεξί ηηο λέεο ζπλδέζεηο (έλαληη ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2010). Σν κέγεζνο απηφ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ λέεο ζπλδέζεηο ζε εκεξήζηα βάζε γηα θάζε κηα απφ ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο (έλαληη ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2010). πλεπψο, θαηαγξάθεηαη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 21,7% ζην κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηo κέζν πιήζνο λέσλ ζπλδέζεσλ αλά κήλα. Πάλησο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην 3 ν 1 Τπελζπκίδεηαη φηη ε πνζνζηηαία επξπδσληθή δηείζδπζε νξίδεηαη ζε ζπλδέζεηο αλά 100 θαηνίθνπο 2 Πεγή: ΔΔΣΣ ειίδα 4 απφ 26

5 ηξίκελν ηνπ 2010, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφιηο λέεο ζπλδέζεηο (25,8% ιηγφηεξεο απφ ην 2 ν ηξίκελν ηνπ 2010), ελψ θαηά ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2010 νη λέεο ζπλδέζεηο απμήζεθαλ πεξίπνπ 100% ζε ζρέζε κε ην 3 ν ηξίκελν. Πηζαλφηαηα ε κεησκέλε δήηεζε λέσλ ζπλδέζεσλ ησλ ηξηκήλσλ 2 & 3 λα νθείιεηαη θαη ζηελ θξίζηκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε νπνία νδήγεζε θαη ζε ιήςε νηθνλνκηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή, θαζψο θαη ζηε ζεξηλή ξαζηψλε πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμχ απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο θαη φπνπ παξαδνζηαθά θαηαγξάθνληαη ιηγφηεξεο ζπλδέζεηο. ε φ,ηη αθνξά ηελ εγρψξηα επξπδσληθή επίδνζε ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010», ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 23 ε ζέζε ζηα 27 θξάηε κέιε ζε φξνπο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ηελ (Γηάγξακκα 2) θαη δελ βειηηψλεη ηελ θαηάηαμή ηεο ζε ζρέζε κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Γηάγξακκα 2: Βαζκόο Γηείζδπζεο Δπξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ηελ 1/7/2010 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΟΤΗΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΒΕΛΓΙΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΜΑΛΣΑ ΕΘΟΝΙΑ ΕΕ (27) ΛΟΒΕΝΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΚΤΠΡΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΠΑΝΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΣΕΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ(1-1-11) ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΛΟΒΑΚΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ 15,5% 14,9% 13,9% 13,7% 33,2% 31,9% 31,3% 31,1% 30,6% 30,1% 29,1% 28,5% 26,0% 25,6% 23,6% 23,5% 23,3% 22,9% 22,5% 21,3% 20,4% 19,9% 19,7% 19,6% 19,1% 18,8% 18,6% 38,7% 38,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 ειίδα 5 απφ 26

6 ε φ,ηη αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαηά ην δηάζηεκα απφ 1/7/2009 έσο θαη 1/7/2010, ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεηαη ζρεδφλ δηπιάζηα αχμεζε απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ΔΔ θαη επηβεβαηψλνληαο ηε κεγάιε δπλακηθή αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζην δηάζηεκα απηφ (Γηάγξακκα 3). Γηάγξακκα 3: Αύμεζε βαζκνύ δηείζδπζεο επξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ηελ πεξίνδν 1/7/2009 1/7/2010 EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΣΕΧΙΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΚΤΠΡΟ ΜΑΛΣΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΙΠΑΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΕΕ (27) ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΔΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ -0,3% ΕΘΟΝΙΑ -0,6% ΟΤΗΔΙΑ -1,4% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0,8% 1,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 2,3% 2,3% 2,5% 2,6% 3,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 Γεληθφηεξα ζηελ ΔΔ-27, ε αχμεζε θαηά 1,7% ζην βαζκφ δηείζδπζεο επξπδσληθφηεηαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο (έλαληη 1,9% ην δηάζηεκα 1/7/2008-1/7/2009) ζπληζηά ζεκαληηθή κείσζε ζην ξπζκφ αχμεζεο θαη απνηειεί ην ρακειφηεξν ησλ ηειεπηαίσλ νθηψ εηψλ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ζε θάπνηεο ρψξεο ε αγνξά έρεη πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, ε νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. Φηλιαλδία, νπεδία) ζπλδπάδεηαη θαη κε αληηθαηάζηαζε ησλ ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ απφ ζπλδέζεηο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο (νη νπνίεο δελ πξνζκεηξψληαη ζην δείθηε επξπδσληθήο δηείζδπζεο). ειίδα 6 απφ 26

7 2. Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο Δδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα νη ζρεηηθέο κε ηελ επξπδσληθή δηαδηθηπαθή πξφζβαζε πξνζθνξέο πξντφλησλ εληάζζνληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη εθείλεο νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κφλν ζε παξνρή επξπδσληθήο δηαδηθηπαθήο πξφζβαζεο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληνπίδνληαη εθείλεο πνπ ζπλδπάδνπλ επξπδσληθή ζχλδεζε θαη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (double play), ελψ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία εληνπίδνληαη απηέο πνπ ζπλδπάδνπλ θαη ππεξεζίεο ςπραγσγίαο, θπξίσο ηειενπηηθήο (triple play). ηελ παξνχζα αλαθνξά ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία πξνζθνξψλ γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ζηνηρείσλ κε ηηο πξνεγνχκελεο αλαθνξέο. Καη ζε απηφ ην εμάκελν αλαθνξάο, ε δηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ παθέησλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο γίλεηαη ζε 3 νκάδεο κε βάζε ηα εχξε ησλ νλνκαζηηθψλ ηαρπηήησλ θαηαβίβαζεο. Η βαζηθή πξφζβαζε πεξηιακβάλεη ηα παθέηα έσο θαη ηα 2 Mbps, ε κέζε πξφζβαζε ηα παθέηα έσο θαη 10 Mbps θαη ε πςειή πξφζβαζε ηα παθέηα έσο θαη 24 Mbps. ε γεληθέο γξακκέο, ε πησηηθή ηάζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ ζπλερίζηεθε θαη ζην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010: 1. ζην βαζηθφ παθέην πξφζβαζεο ην ιηαληθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 2,4% 2. ζην κέζν παθέην πξφζβαζεο ην ιηαληθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 20,4% 3. ζην πςειφ παθέην πξφζβαζεο ην ιηαληθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 5,6% Γηάγξακκα 4: Δμέιημε Μέζνπ Όξνπ Ληαληθνύ Κόζηνπο (ζε ) Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο , , ,20 41,20 40,10 33, ,40 29,80 27,90 26,10 23,12 21,38 19,50 19,68 21,04 20,43 19,29 20,26 19,30 19,37 21,70 21,00 19,70 17,60 18,85 15,01 16,50 17,40 15,25 16,70 15,50 15,27 14,91 0 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Βαςικό Μζςο Τψθλό Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ ειίδα 7 απφ 26

8 Μειεηψληαο ην Γηάγξακκα 4 θαη ηελ εμέιημε ηνπ ιηαληθνχ θφζηνπο πξφζβαζεο παξαηεξνχκε φηη ην κεζαίν παθέην πξφζβαζεο παξνπζηάδεη ην ηειεπηαίν εμάκελν αηζζεηή κείσζε (20,4%), θαη ζρεδφλ θηάλεη ην θφζηνο ηνπ βαζηθνχ παθέηνπ. ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο παθέησλ πξφζβαζεο, νη ηηκέο παξακέλνπλ πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Απηφ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πιένλ νη πάξνρνη, αιιά θαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα ζπλδπαζηηθά παθέηα 3 (double play, triple play) θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηά πξνζθέξνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα ν αληαγσληζκφο κεηαθέξεηαη ζηηο ηηκέο απηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε έλα επηπιένλ θφζηνο 3-4 επξψ πεξίπνπ επί ηνπ βαζηθνχ ή κέζνπ παθέηνπ πξφζβαζεο κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα αγνξάζεη ην αληίζηνηρν παθέην double play. Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλδπαζηηθά παθέηα ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 2 νπ εμακήλνπ ηνπ ( παθέηα double play, παθέηα triple play), δειαδή ην 76,3% ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ηα παθέηα απηά έλαληη 56,8% έλα ρξφλν πξηλ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε ζαθή πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο απηά. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζε ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, γηα ην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010, ζην παθέην επξπδσληθήο πξφζβαζεο 2Mbps ζπγθεληξψλεηαη πεξίπνπ ην 36,6% ησλ ελεξγψλ ζπλδέζεσλ (έλαληη 42% ην πξνεγνχκελν εμάκελν), ζην παθέην επξπδσληθήο πξφζβαζεο >2 10Mbps αλήθεη πεξίπνπ ην 8,1% (έλαληη 5,9% ην πξνεγνχκελν εμάκελν), ελψ ζην παθέην πξφζβαζεο 10Mbps ζπγθεληξψλεηαη ην 54,2% (έλαληη 51,9% ην πξνεγνχκελν εμάκελν). Η αχμεζε ησλ ζπλδέζεσλ ζην πςειφ παθέην πξφζβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα, δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ θαηαλαισηηθή ηάζε, φζν ζηηο ελέξγεηεο ηνπ θπξίαξρνπ πάξνρνπ (ΟΣΔ) λα αλαβαζκίζεη ηηο ηαρχηεηεο ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ κέζνπ παθέηνπ κε ηαρχηεηεο ίζεο ηνπ πςεινχ. 3 Σα κεγέζε πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ζπλδπαζηηθά παθέηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θαη επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 4 Πεγή ΔΔΣΣ βάζεη ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη ειίδα 8 απφ 26

9 3. Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο Η θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ επξπδσληθψλ γξακκψλ αλά νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πξφζβαζεο ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 5: Γηάγξακκα 5: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΡΤ θαη ΑΠΣΒ) αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα (1/1/2011) 1,0% 54,2% 8,1% 36,6% βαςικό πακζτο (2 Mbps) μζςο πακζτο (>2 Mbps, 10 Mbps) υψθλό πακζτο (>10 Mbps, ζωσ 24 Mbps) άγνωςτθ ταχφτθτα Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) Όπσο παξαηεξνχκε ζην Γηάγξακκα 5 ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ αλήθνπλ ζην πςειφ παθέην, ζπλερίδνληαο ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Βέβαηα φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ (Γηαγξάκκαηα 6 & 7), ην απνηέιεζκα απηφ απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο γξακκέο ΑΠΣΒ θαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. ειίδα 9 απφ 26

10 Η θαηαλνκή ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ ηχπνπ ΑΡΤ 5 (ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο) αλά νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πξφζβαζεο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 6: Γηάγξακκα 6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΡΤ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο) αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα (1/1/2011) 0% 34% 66% βαςικό πακζτο (2 Mbps) μζςο πακζτο (>2 Mbps, 10 Mbps) υψθλό πακζτο (>10 Mbps, ζωσ 24 Mbps) Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) ην παξαπάλσ Γηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ γξακκψλ ΑΡΤ παξακέλνπλ ζην βαζηθφ παθέην κε κηθξή κεηαβνιή απφ ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2010 (70%). 5 ΑΡΤ: Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ χλδεζε, αθνξά επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ηνπ ΟΣΔ ειίδα 10 απφ 26

11 Αληίζηνηρα, ε θαηαλνκή ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ ηχπνπ ΑΠΣΒ 6 (πιήξνπο ή κεξηδφκελεο πξφζβαζεο) αλά νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πξφζβαζεο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 7: Γηάγξακκα 7: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΠΣΒ) αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα (1/1/2011) 2,1% 75,1% 6,3% 16,5% βαςικό πακζτο (2 Mbps) μζςο πακζτο (>2 Mbps, 10 Mbps) υψθλό πακζτο (>10 Mbps, ζωσ 24 Mbps) άγνωςτθ ταχφτθτα Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) Όπσο πξναλαθέξακε, παξαηεξνχκε (Γηάγξακκα 7) ηελ πιεηνςεθία (75,1%) ησλ ζπλδξνκεηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ λα επηιέγνπλ πςειφ παθέην πξφζβαζεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα απνηειεί ηε κνλαδηθή δηαζέζηκε επηινγή ή πξνζθέξεηαη ζε πνιχ αληαγσληζηηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο παθέησλ. 6 Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν, αθνξά επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ειίδα 11 απφ 26

12 4. Δμέιημε ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ (LLU) θαη ΑΡΤ Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν (ΑΠΣΒ), κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3431/2006. Η ΑΠΣΒ είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ θαισδίνπ (Σνπηθφο Βξφρνο) πνπ ζπλδέεη ην ρψξν ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην Αζηηθφ Κέληξν (Α/Κ) ηνπ ΟΣΔ απφ άιινπο, εθηφο ηνπ ΟΣΔ, Σειεπηθνηλσληαθνχο Παξφρνπο (ΣΠ) γηα ηελ παξνρή ζην ζπλδξνκεηή ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη άιισλ ππεξεζηψλ φπσο ην ιεγφκελν «γξήγνξν» ίληεξλεη, ε ΙP ηειεθσλία θαη ε ςεθηαθή θαισδηαθή ηειεφξαζε. Οη ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αγνξάο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ κε ζεκαληηθέο ηάζεηο δηεχξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχλνιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, αληηζηνηρνχλ ζην 49,2% (έλαληη 45,8% ην πξνεγνχκελν εμάκελν) ηνπ ζπλφινπ ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, ήηνη (αχμεζε 7,67% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν). Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, πξνζηίζεληαη ζην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2010 θαηά κέζν φξν πεξίπνπ λέεο γξακκέο ΑΠΣΒ ζε εκεξήζηα βάζε γηα θάζε κηα απφ ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη γξακκέο απηέο δελ αληηζηνηρνχλ θαη αλάγθε ζε λένπο πειάηεο, αιιά αθνξνχλ θαη πειάηεο κεηαπσιεζέλησλ ζπλδέζεσλ ηχπνπ ΑΡΤ πνπ ζηξάθεθαλ ζε ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ππν-αγνξά ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ, πιένλ κφιηο ην 3,1% (έλαληη 5,1% ην πξνεγνχκελν εμάκελν) ηνπ ζπλφινπ ΑΠΣΒ ησλ ζπλδέζεσλ είλαη κεξηδφκελεο πξφζβαζεο. Γηάγξακκα 8: Μεξίδην Διιεληθήο αγνξάο κε βάζε ηηο ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ (πιήξνπο & κεξηδόκελεο πξόζβαζεο) ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 FORTHNET 32,62% HOL 26,81% TIM 0,01% ΜΑΚΕΔ.ΣΗΛΕΠ. 0,02% NETONE 0,49% VIVODI 1,50% ΑΣΣ.ΣΗΛΕΠ. 1,58% ON 7,49% CYTA 9,26% TELLAS 20,24% Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΟΣΔ) ειίδα 12 απφ 26

13 ην κεξίδην ηεο αγνξάο κε βάζε ηηο ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ ε Forthnet πξνεγείηαη κε 32,6%, αθνινπζεί ε HOL κε 26,8% θαη ηξίηε βξίζθεηαη ε Tellas κε 20,2% (Γηάγξακκα 8). ην Γηάγξακκα 9 παξαηεξνχκε φηη γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ πιήξνπο πξφζβαζεο (92%) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ζπλδέζεσλ (κεξηδφκελεο πξφζβαζεο, bitstream, θιπ) μεπεξλά θαηά πνιχ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (62%). Γηάγξακκα 9: Δίδνο γξακκώλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ - 01/07/2010 ΕΕ-27 ΗΝ.ΒΑ. ΟΤΗΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΜΑΛΣΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΚΤΠΡΟ ΙΣΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΠΑΝΙΑ EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΕΘΟΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΣΕΧΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ιδιόκτθτο δίκτυο Πλιρουσ πρόςβαςθσ Μεριηόμενθσ πρόςβαςθσ Bitstream Μεταπϊλθςθ Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 Οη ζπλδέζεηο ΑΡΤ (ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο) ηνπ ΟΣΔ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 50,6% (έλαληη 53,7% ην πξνεγνχκελν εμάκελν) ηεο εγρψξηαο επξπδσληθήο αγνξάο ήηνη (αχμεζε 0,72% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν). Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, πξνζηίζεληαη ειίδα 13 απφ 26

14 ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010 θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 220 λέεο γξακκέο ΑΡΤ ζε εκεξήζηα βάζε γηα θάζε κηα απφ ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζχλνιν ησλ γξακκψλ ΑΡΤ, ην 96,6% πξνέξρεηαη απφ πειάηεο ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ θαη κφιηο ην 3,4% απφ πειάηεο ρνλδξηθήο. Η εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ ΑΠΣΒ είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ε ζπλεηζθνξά ηνπ κεξηδίνπ ρνλδξηθήο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ΑΡΤ ηνπ ΟΣΔ βαίλεη δηαξθψο κεηνχκελε. ην εμάκελν αλαθνξάο, ην κεξίδην ρνλδξηθήο κεηψζεθε ζην 3,4% έλαληη ηνπ 3,8% ην 1 ν εμάκελν ηνπ ειίδα 14 απφ 26

15 Σα κεξίδηα αγνξάο θπξίαξρσλ/ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ (κε ηηο ΑΡΤ ρνλδξηθήο-bitstream λα απνδίδνληαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο) ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 10. ε επίπεδν ΔΔ-27, ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο έρεη πξνρσξήζεη ζεκαληηθά κε ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα θαηέρνπλ πιένλ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο απφ ηνπο θπξίαξρνπο. Παξφια απηά, δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο, θαζφηη ε αγνξά απμάλεηαη κε ρακεινχο ξπζκνχο πξνζζέηνληαο κηθξφ αξηζκφ λέσλ γξακκψλ. Έλαλ επηπιένλ παξάγνληα πνπ αμίδεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ν νπνίνο επεξεάδεη ην κεξίδην αγνξάο ζε θάζε ρψξα είλαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ην θφζηνο αιιαγήο παξφρνπ. Γηάγξακκα 10: Μεξίδην αγνξάο επξπδσληθήο πξόζβαζεο αλά ηύπν παξόρνπ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. - 01/07/2010 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΔΑΝΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΙΠΑΝΙΑ ΑΤΣΡΙΑ EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΕΘΟΝΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ε.Ε. ΒΕΛΓΙΟ ΜΑΛΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΟΤΗΔΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΕΧΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. 68% 66% 62% 55% 54% 53% 52% 52% 51% 50% 49% 48% 48% 48% 46% 46% 45% 44% 44% 43% 41% 38% 36% 33% 32% 28% 28% 32% 34% 38% 45% 46% 47% 48% 48% 49% 50% 51% 52% 52% 52% 54% 54% 55% 56% 56% 57% 59% 62% 64% 67% 68% 72% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Κυρίαρχοσ πάροχοσ Εναλλακτικόσ πάροχοσ Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 ειίδα 15 απφ 26

16 Thousands Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Απφ ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζπλδέζεσλ ζε ηξηκεληαία βάζε εμάγνληαη θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Οη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΠΣΒ απμάλνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε κε κέζν ξπζκφ πεξί ηνπ 32,8%, ελψ νη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΡΤ πεξί ηνπ 5,9%. Σν 2 ν θαη 3 ν ηξίκελν ηνπ 2010 νη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΡΤ εκθαλίδνπλ αξλεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο (-0,16% θαη -0,56% αληίζηνηρα) θαη επαλέξρνληαη ζε ζεηηθφ πξφζεκν ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2010 (1,29%). Αληίζηνηρα θηλήζεθαλ, ην ίδην δηάζηεκα, θαη νη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΠΣΒ ρσξίο φκσο λα εκθαλίζνπλ αξλεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο (7,58%, 6,26% θαη 7,67%) (Γηάγξακκα 11). Γηάγξακκα 11: Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ ΑΠΣΒ θα ΑΡΤ (1ε Ιαλνπαξίνπ ε Ιαλνπαξίνπ 2011) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Γραμμζσ ΑΠΣΒ Γραμμζσ ΑΡΤ Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζηε γξήγνξε αλάπηπμε θαη εθηελέζηεξε γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ θαη θαη επέθηαζε ζηε δπλαηφηεηα επηινγήο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο, έρεη ε ρξήζε ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο. Γηαθξίλνπκε δχν ηχπνπο ζπλεγθαηαζηάζεσλ: Σε θπζηθή, ζηελ νπνία παξέρεηαη απφ ηνλ θπξίαξρν πάξνρν (ΟΣΔ) εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο εληφο θηηξίνπ ηνπ Αζηηθνχ ηνπ Κέληξνπ, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ηνπ ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξέρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ απνκαθξπζκέλε, ζηελ νπνία ν εμνπιηζκφο ηνπ ελαιιαθηηθνχ εγθαζίζηαηαη εθηφο θηηξίνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ζπλδέεηαη κε απηφ κέζσ θαηάιιεινπ θαισδίνπ. ε φ,ηη αθνξά ηελ εμέιημε ηεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ ζηε δηάζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ, ζην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ππήξραλ 173 Αζηηθά Κέληξα κε δπλαηφηεηα παξνρήο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο (έλαληη 169 ηνλ Ινχιην ηνπ ειίδα 16 απφ 26

17 2010), εθ ησλ νπνίσλ ηα 85 βξίζθνληαλ ζηελ Αηηηθή, ηα 21 ζηε Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη 67 ζηελ πεξηθέξεηα. ε απηά ιεηηνπξγνχζαλ ζπλνιηθά 784 θπζηθέο ζπλεγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ζην ίδην δηάζηεκα ιεηηνπξγνχζαλ θαη 857 απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηαζηάζεηο. ειίδα 17 απφ 26

18 Thousands Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 5. Κηλεηή Δπξπδσληθόηεηα Η θηλεηή επξπδσληθφηεηα, δειαδή ε παξνρή επξπδσληθήο ζχλδεζεο κέζσ ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 3 εο γεληάο (3G), απνηειεί ήδε δηαδεδνκέλν ηξφπν πξφζβαζεο κε πξννπηηθέο γηα αθφκε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζηα επφκελα ρξφληα. Η πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε δχν ηξφπνπο, κέζσ θαηάιιεισλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη κέζσ θαξηψλ θηλεηνχ internet (ρξήζε κε Η/Τ). Ο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ, δειαδή απηψλ πνπ θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ρξεζηκνπνίεζαλ ππεξεζίεο δεδνκέλσλ 3G (πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν Web/Internet, πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν Online Gaming θ.ι.π.) έθζαζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 ηνπο (δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκφ 24,6%), εθ ησλ νπνίσλ νη (δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκφ 2,6%) 7 έθαλαλ ρξήζε θαξηψλ γηα πξφζβαζε ζην Internet απφ θνξεηνχο ππνινγηζηέο κέζσ δηθηχσλ 3G. ε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα λνχκεξα ηνπ 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2010 ζεκεηψζεθε αχμεζε πεξίπνπ 117,7% ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλνιηθψλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θαη αχμεζε πεξίπνπ 19,5% ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε θαξηψλ θηλεηνχ internet (Γηάγξακκα 12). Γηάγξακκα 12: Δλεξγνί ζπλδξνκεηέο ππεξεζηώλ 3G αλά ηξόπν πξόζβαζεο & πνζνζηό δηείζδπζεο ζηνλ πιεζπζκό (Ινύιηνο 2009 Ιαλνπάξηνο 2011) ,8% 24,6% 25% % ,9% 11,4% 12,2% 12,2% 11,3% 15% % % Ιουλ-09 Οκτ-09 Ιαν-10 Απρ-10 Ιουλ-10 Οκτ-10 Ιαν-11 0% Αρικμόσ χρθςτϊν καρτϊν 3G Ποςοςτό διείςδυςθσ ςτον πλθκυςμό Αρικμόσ χρθςτϊν κινθτϊν τθλεφϊνων 3G Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) 7 Τπελζπκίδεηαη φηη ε πνζνζηηαία επξπδσληθή δηείζδπζε νξίδεηαη ζε ζπλδέζεηο αλά 100 θαηνίθνπο ειίδα 18 απφ 26

19 Δίλαη θαλεξφ ην γεγνλφο φηη ε αικαηψδεο αχμεζε ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο νθείιεηαη θπξίσο ζηε ξαγδαία αχμεζε παξαγσγήο θαη θπζηθά ρξήζεο 3G θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε δπλαηφηεηεο πνπ πιεζηάδνπλ απηέο ησλ Η/Τ. Η αχμεζε ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ζχλδεζε κέζσ δηθηχνπ 3G 8 αγγίδεη ην 140% ζε ζρέζε κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Γηάγξακκα 13: Βαζκόο Γηείζδπζεο Κηλεηήο Δπξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κέζσ ρξήζεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ κε δπλαηόηεηα 3G ηελ 1/7/2010 ΟΤΗΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΤΠΡΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΙΣΑΛΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΠΑΝΙΑ EΛΛΑΔΑ (1-1-11) ΕΘΟΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ EΕ ΔΑΝΙΑ ΜΑΛΣΑ EΛΛΑΔΑ (1-7-10) ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 13,4% 11,3% 10,0% 9,6% 6,8% 6,5% 5,8% 46,5% 40,8% 39,9% 36,1% 35,3% 34,3% 32,4% 28,7% 26,0% 25,4% 23,7% 23,6% 23,1% 22,0% 21,6% 21,3% 21,3% 20,9% 70,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 εκείσζε: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα Απζηξία, Γαιιία, Σζερία Σν Γηάγξακκα 13 επηβεβαηψλεη ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ πξναλαθέξακε. Όπσο βιέπνπκε ην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010 ην πνζνζηφ ζηελ 8 εκεηψλεηαη φηη νη γξακκέο απηέο δελ ιακβάλνληαη ππ φςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ειίδα 19 απφ 26

20 Διιάδα είλαη πςειφηεξν ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ 9. Απηφ πνπ κέλεη λα δνχκε, φηαλ αλαθνηλσζνχλ ηα λέα απνηειέζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, είλαη πφζν θνληά ζα βξηζθφκαζηε πιένλ ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. ε Δπξσπατθφ επίπεδν απηή ηε ζηηγκή ζαλ δείθηεο έλδεημεο ηεο αλάπηπμεο ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ν βαζκφο δηείζδπζεο ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάξηεο θηλεηνχ internet (ρξήζε κε Η/Τ). Η αλάπηπμε είλαη ξαγδαία κε ην κέζν βαζκφ δηείζδπζεο ζηελ ΔΔ-27 λα απμάλεηαη απφ ην 5,2% ζηηο αξρέο ηνπ 2010 ζην 6,1% ζηηο αξρέο ηνπ 2011 κε θξάηε φπσο Φηλιαλδία, Απζηξία θαη νπεδία λα βξίζθνληαη ήδε πάλσ απφ ην 14%, εμππεξεηψληαο ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ νπνπδήπνηε. Μειινληηθά θαη ζηαδηαθά, εθηηκάηαη φηη θηλεηή επξπδσληθφηεηα ζα ππνθαηαζηήζεη ηε ζηαζεξή, μεθηλψληαο απφ ρψξεο πνπ έρνπλ πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο αλαθνξηθά ζηηο ζηαζεξέο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. Η Διιάδα ηνλ Ινχιην ηνπ 2010 νπηζζνρψξεζε θαηά 4 ζέζεηο θαη βξίζθεηαη πιένλ ζηελ 23 ε ζέζε φζνλ αλαθνξά ζην βαζκφ δηείζδπζεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο (Γηάγξακκα 14). Όπσο πξναλαθέξακε, απφ ην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 3G κφιηο ην 1/10 πξνζκεηξάηαη ζην δείθηε δηείζδπζεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο. Οη Έιιελεο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε πξνηίκεζε ζηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ 3G γηα πινήγεζε έλαληη ησλ data cards, κε απνηέιεζκα λα κέλνπκε πίζσ ζην δείθηε θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο. 9 Βάζε ζηνηρείσλ ηελ 01/07/2010 ειίδα 20 απφ 26

21 Γηάγξακκα 14: Βαζκόο Γηείζδπζεο Κηλεηήο Δπξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κέζσ ρξήζεο mobile internet cards, usb sticks ηελ 1/7/2010 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΟΤΗΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΙΠΑΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΠΟΛΩΝΙΑ EΕ ΛΟΒΑΚΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΣΕΧΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΕΘΟΝΙΑ EΛΛΑΔΑ (1-1-11) ΜΑΛΣΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ EΛΛΑΔΑ (1-7-10) ΛΕΣΟΝΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΤΠΡΟ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ 8,5% 7,5% 6,9% 6,5% 6,1% 5,4% 5,4% 5,2% 4,4% 4,2% 3,7% 3,6% 3,3% 3,1% 2,6% 2,6% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,6% 1,5% 1,4% 12,1% 14,0% 13,4% 16,7% 21,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 ε φ,ηη αθνξά ηε γεσγξαθηθή αιιά θαη ηελ πιεζπζκηαθή θάιπςε ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 3 εο γεληάο κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη επξπδσληθή πξφζβαζε, ζην ηέινο ηνπ 2010 ζηε ρψξα καο γηα ηα δίθηπα 3G (UMTS 10, νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο γηα ηελ Διιάδα έσο 384 Κbps download) είρακε έσο 83,7% γεσγξαθηθή θαη έσο 95,9% πιεζπζκηαθή θάιπςε, ε νπνία ζπκπίπηεη θαη γηα ηα δίθηπα 3G+(HSDPA 11, νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο γηα ηελ Διιάδα έσο 14,4 Μbps download) 12. Δπίζεο, ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηα δίθηπα HSPA+, ηα νπνία ζηε ρψξα καο πξνζθέξνπλ νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο download απφ 28,8 Mbps έσο 42,2 Mbps θαη ηαρχηεηεο upload απφ 5,76 Mbps έσο 11,5 Mbps, είλαη γηα ηελ γεσγξαθηθή θάιπςε έσο 83,7% θαη γηα ηελ πιεζπζκηαθή έσο 45,9%. 10 Universal Mobile Telecommunications System 11 High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) 12 ηνηρεία γηα ην 2 ν Δμάκελν ηνπ 2010 ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ειίδα 21 απφ 26

22 6. ρέζε επξπδσληθόηεηαο θαη αλάπηπμεο Σα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο είλαη πιένλ επξέσο αλαγλσξηζκέλα. Γηεζλείο κειέηεο απνθαιχπηνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ επξπδσληθήο αλάπηπμεο θαη απμεκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ην «The Economist», ζε ζρεηηθή κειέηε 13 πνπ δηεμήγαγε γηα ηε ζεκαζία ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αλαθέξεη φηη κηα αχμεζε θαηά 10% ζηελ επξπδσληθή δηείζδπζε επέθεξε αχμεζε ζην ΑΔΠ θαηά 1,2% ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη θαηά 1,4% ζηηο αλαπηπζζφκελεο. Σν Γηάγξακκα 15 εκθαλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο (Ινχληνο 2010) ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (Ινχληνο 2009). Όπσο παξαηεξνχκε, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ φπνπ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θνηλσληθνπνιηηηθνί παξάγνληεο, φζν κεηψλεηαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κεηψλεηαη θαη ε επξπδσληθή δηείζδπζε. Η αλάπηπμε θαίλεηαη λα ζπλάδεη γξακκηθά κε ηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη αληηζηξφθσο. Γηάγξακκα 15: Δπξπδσληθή Γηείζδπζε θαη θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ Διείζδσζη Εσρσζωνικόηηηας, Ιούνιος 2010 Καηά κεθαλήν ΑΕΠ, Διείζδσζη ζηαθερής εσρσζωνικόηηηας (ζσνδρομηηές ανά 100 καηοίκοσς, Ιούνιος 2010) Καηά κεθαλήν ΑΕΠ (USD PPP, 2009) Simple correlation = Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΟΟΑ) 13 A Special Report on Telecoms in Emerging Markets, THE ECONOMIST, September 26, 2009 ειίδα 22 απφ 26

23 Γηείζδπζε ζηαζεξήο επξπδσληθφηεηαο (ζπλδξνκεηέο αλά 100 θαηνίθνπο, Ινχληνο 2010) Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Η ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο θαιχηεξεο εηθφλαο ηεο επίδνζεο ησλ αγνξψλ ηφζν κεηαμχ ρσξψλ φζν θαη δηαρξνληθά. Μηα ζρεηηθά ρακειή επξπδσληθή επίδνζε κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθή ησλ ειιείςεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ή λα αληαλαθιά άιινπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Δίλαη ρξήζηκν γηα ηνπο αξκφδηνπο (θνξείο ή πξφζσπα) θάζε ρψξαο λα ζπγθξίλνπλ ηελ επξπδσληθή επίδνζε ηεο ρψξαο ηνπο κε ρψξεο παξφκνησλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Γηάγξακκα 16: πγθξηηηθή αμηνιόγεζε επξπδσληθήο δηείζδπζεο θαη θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ R 2 Linear = Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (USD PPP, 2009) Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΟΟΑ) Σα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηνπ ΟΟΑ «Broadband Growth and Policies in OECD countries 14» παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 16. Θεσξψληαο ινηπφλ ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο, νη ρψξεο θάησ απφ ηε γξακκή έρνπλ ρακειφηεξε δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο απφ φηη ζα αλακέλνληαλ κε βάζε ην ΑΔΠ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ρψξεο κε ζεκεία πάλσ απφ ηε γξακκή παξνπζηάδνπλ δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο πςειφηεξε απφ φηη ζα αλακέλνληαλ κε βάζε ην ΑΔΠ ηνπο. Μεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ, ΑΔΠ θαη επξπδσληθήο δηείζδπζεο, βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα αμηφινγε ζπζρέηηζε. Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη φηη 14 Broadband Growth and Policies in OECD countries, OECD, 2008 ειίδα 23 απφ 26

24 κπνξνχκε λα απνδψζνπκε κηα απφιπηε ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ, θαζψο έρνπκε απνθιείζεη πιήζνο παξαγφλησλ, αιιά κηα απνδεδεηγκέλε ζπλδεζηκφηεηα. ειίδα 24 απφ 26

25 Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 7. Δθηίκεζε Βξαρπρξόληαο Δμέιημεο Λακβάλνληαο ππφςε ηε κεγάιε δπλακηθή επξπδσληθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, αηζζεηά πςειφηεξε απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, θαη ζεσξψληαο φηη νη δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδνηήζεσλ (ΔΠΑ, Framework Programs, θιπ) πνπ πξφθεηηαη λα εηζξεχζνπλ ζηε ρψξα ηνπιάρηζηνλ γηα ηα επφκελα ρξφληα, ζα νδεγήζνπλ θαη ζε αληίζηνηρεο επελδχζεηο επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη ηερλνινγηψλ (FTTH, WiMax, θιπ), νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζπλερίδνπκε λα παξακέλνπκε ζε ηξνρηά ζχγθιηζεο κε ηελ ΔΔ-27. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 17, ε δηαθνξά ηνπ βαζκνχ δηείζδπζεο επξπδσληθφηεηαο κεηαμχ Διιάδαο θαη ΔΔ-27 βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε, έρνληαο θηάζεη ηηο 7 κνλάδεο δηαθνξάο (07/2010) έλαληη ησλ 10,5 κνλάδσλ (Ινχιηνο 2008). Γηάγξακκα 17: Βαζκόο Γηείζδπζεο Δπξπδσληθόηεηαο ζε Διιάδα θαη ΔΔ (07/ /2010) 30% 25% 21,70% 23,90% 25,60% 20% 15% 14,80% 18,20% 15,63% 18,60% EL 10% 10,60% 11,15% EU-27 5% 0% 6,50% 6,84% 4,50% 2,30% 2,67% 0,00% 0,02% 0,23% 0,85% Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Eurostat) Η δήηεζε ζην εμάκελν αλαθνξάο δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ωο ζπλέπεηα θαη ηεο επηζεηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ παξφρσλ αιιά θαη ηεο απνδνρήο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο απφ επξχηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, νη πξννπηηθέο γηα ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 δηαγξάθνληαη ζεηηθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δήηεζε ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο ππνινγίδεηαη φηη ε δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο ζηε ρψξα καο ζα μεπεξάζεη ην 20,6% θαη ην 21,3% ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 18). Σν πνζνζηφ αχμεζεο γηα ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2011 ππνινγίδεηαη λα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν (ήηνη 7%). ειίδα 25 απφ 26

26 Γηάγξακκα 18: Δθηίκεζε βξαρπρξόληαο δηείζδπζεο Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ εκείσζε: Άλσ & θάησ φξηα ειέγρνπ (Q Ucl= 21,32, Lcl=19,90, Q Ucl=22,53, Lcl=20,07) ειίδα 26 απφ 26

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από 20.05.2011 δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Σερλννηθνλνκηθή ζύγθξηζε επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε αζηηθό δίθηπν» ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Δηζνδεκαηηθή αληζόηεηα, θηώρεηα θαη ε επίδξαζε ηεο κεηαξξύζκηζεο ησλ ζπληάμεσλ Μαξία Αλδξένπ Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ Πάλνο Παζηαξδήο Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ & Τκήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Υπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή Ζνπκπνπιίδε Βαζίιεην από ηελ ζπνπδάζηξηα Μνηξαζγεληή Αγγέια ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ 2009 Δσταριζηίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ (MSc) ζηα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙKH ΔΡΓΑΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ (MSc) ζηα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙKH ΔΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ (MSc) ζηα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙKH ΔΡΓΑΙΑ «Γίθηπα Φεκηνθπςειώλ: Δπηρεηξεκαηηθέο Δπηινγέο θαη Γηαρείξηζε Παξεκβνιώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα