12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα"

Transcript

1 12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα Αππίλιορ 2011

2 Executive Summary Ο ξπζκόο αύμεζεο ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα παξακέλεη από ηνπο πςειόηεξνπο ζηελ Δπξώπε, παξά ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Η επξπδσληθή δηείζδπζε ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 19,9% ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ αλέξρεηαη ζε παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 17,5% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν. ε φ,ηη αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαηά ην δηάζηεκα απφ 1/7/2009 έσο θαη 1/7/2010, ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεηαη ζρεδφλ δηπιάζηα αχμεζε απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν, θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ΔΔ θαη επηβεβαηψλνληαο ηε κεγάιε δπλακηθή αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζην δηάζηεκα απηφ. ε γεληθέο γξακκέο, ε πησηηθή ηάζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ ζπλερίζηεθε θαη ζην 2 ν εμάκελν ηνπ Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλδπαζηηθά παθέηα ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 2 νπ εμακήλνπ ηνπ ( παθέηα double play, παθέηα triple play), δειαδή ην 76,3% ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ηα παθέηα απηά έλαληη 56,8% έλα ρξφλν πξηλ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε ζαθή πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο απηά. Ραγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ θάλνπλ ρξήζε επξπδσληθνχ internet κέζσ 3G θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Η αχμεζε ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ζχλδεζε κέζσ δηθηχνπ 3G αγγίδεη ην 140% ζε ζρέζε κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Η δήηεζε ζην εμάκελν αλαθνξάο δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ωο ζπλέπεηα θαη ηεο επηζεηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ παξφρσλ αιιά θαη ηεο απνδνρήο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο απφ επξχηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, νη πξννπηηθέο γηα ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 δηαγξάθνληαη ζεηηθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δήηεζε ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο ππνινγίδεηαη φηη ε δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο ζηε ρψξα καο ζα μεπεξάζεη ην 20,6% θαη ην 21,3% ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 αληίζηνηρα. ειίδα 2 απφ 26

3 Πεξηερόκελα 1. Δμέιημε Δπξπδσληθψλ πλδέζεσλ Δμέιημε Ληαληθνχ Κφζηνπο Πξφζβαζεο Καηαλνκή επξπδσληθψλ γξακκψλ αλά ηαρχηεηα πξφζβαζεο Δμέιημε ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ (LLU) θαη ΑΡΤ Κηλεηή Δπξπδσληθφηεηα ρέζε επξπδσληθφηεηαο θαη αλάπηπμεο Δθηίκεζε Βξαρπρξφληαο Δμέιημεο Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηαδίνπ 33, , Αζήλα Σει.: , Fax: Παππάο Θεκηζηνθιήο, MSc Σν «Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» εληάζζεηαη ζην Δ.Π «Ψεθηαθή χγθιηζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηφ 80% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 20% απφ Δζληθνχο Πφξνπο. ειίδα 3 απφ 26

4 Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 1. Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ Η επξπδσληθή δηείζδπζε ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 19,9% 1 ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 (Γηάγξακκα 1). Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ αλέξρεηαη ζε παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 17,5% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ είλαη ηερλνινγίαο DSL, ήηνη Αθφκε, ππάξρνπλ πεξί ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ινηπψλ ηερλνινγηψλ (επξπδσληθέο κηζζσκέλεο γξακκέο, γξακκέο νπηηθψλ ηλψλ, ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο θαη δνξπθνξηθέο επξπδσληθέο). Γηάγξακκα 1: Βαζκόο Γηείζδπζεο θαη Πιήζνο Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 1ε Ινπιίνπ ε Ιαλνπαξίνπ ,91% 18,60% 20% Εσρσζωνικές ζσνδέζεις % Διείζδσζη 15,63% 17,02% 18% 16% 13,43% 14% ,15% 12% 9,11% 10% ,84% 8% 4,39% 6% ,67% 4% 0,23% 1,50% 0,85% 0,47% 0,00% 0,02% 0,02% 0,09% 2% 0 Ιουλ-02 Ιαν-03 Ιουλ-03 Ιαν-04 Ιουλ-04 Ιαν-05 Ιουλ-05 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) 0% Η δπλακηθή ηεο δήηεζεο παξνπζηάδεη κείσζε ην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν. πγθεθξηκέλα, θάζε κήλα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά κέζν φξν πεξί ηηο λέεο ζπλδέζεηο (έλαληη ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2010). Σν κέγεζνο απηφ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ λέεο ζπλδέζεηο ζε εκεξήζηα βάζε γηα θάζε κηα απφ ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο (έλαληη ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2010). πλεπψο, θαηαγξάθεηαη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 21,7% ζην κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηo κέζν πιήζνο λέσλ ζπλδέζεσλ αλά κήλα. Πάλησο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην 3 ν 1 Τπελζπκίδεηαη φηη ε πνζνζηηαία επξπδσληθή δηείζδπζε νξίδεηαη ζε ζπλδέζεηο αλά 100 θαηνίθνπο 2 Πεγή: ΔΔΣΣ ειίδα 4 απφ 26

5 ηξίκελν ηνπ 2010, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφιηο λέεο ζπλδέζεηο (25,8% ιηγφηεξεο απφ ην 2 ν ηξίκελν ηνπ 2010), ελψ θαηά ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2010 νη λέεο ζπλδέζεηο απμήζεθαλ πεξίπνπ 100% ζε ζρέζε κε ην 3 ν ηξίκελν. Πηζαλφηαηα ε κεησκέλε δήηεζε λέσλ ζπλδέζεσλ ησλ ηξηκήλσλ 2 & 3 λα νθείιεηαη θαη ζηελ θξίζηκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε νπνία νδήγεζε θαη ζε ιήςε νηθνλνκηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή, θαζψο θαη ζηε ζεξηλή ξαζηψλε πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμχ απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο θαη φπνπ παξαδνζηαθά θαηαγξάθνληαη ιηγφηεξεο ζπλδέζεηο. ε φ,ηη αθνξά ηελ εγρψξηα επξπδσληθή επίδνζε ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010», ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 23 ε ζέζε ζηα 27 θξάηε κέιε ζε φξνπο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ηελ (Γηάγξακκα 2) θαη δελ βειηηψλεη ηελ θαηάηαμή ηεο ζε ζρέζε κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Γηάγξακκα 2: Βαζκόο Γηείζδπζεο Δπξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ηελ 1/7/2010 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΟΤΗΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΒΕΛΓΙΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΜΑΛΣΑ ΕΘΟΝΙΑ ΕΕ (27) ΛΟΒΕΝΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΚΤΠΡΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΠΑΝΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΣΕΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ(1-1-11) ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΛΟΒΑΚΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ 15,5% 14,9% 13,9% 13,7% 33,2% 31,9% 31,3% 31,1% 30,6% 30,1% 29,1% 28,5% 26,0% 25,6% 23,6% 23,5% 23,3% 22,9% 22,5% 21,3% 20,4% 19,9% 19,7% 19,6% 19,1% 18,8% 18,6% 38,7% 38,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 ειίδα 5 απφ 26

6 ε φ,ηη αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαηά ην δηάζηεκα απφ 1/7/2009 έσο θαη 1/7/2010, ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεηαη ζρεδφλ δηπιάζηα αχμεζε απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ΔΔ θαη επηβεβαηψλνληαο ηε κεγάιε δπλακηθή αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζην δηάζηεκα απηφ (Γηάγξακκα 3). Γηάγξακκα 3: Αύμεζε βαζκνύ δηείζδπζεο επξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ηελ πεξίνδν 1/7/2009 1/7/2010 EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΣΕΧΙΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΚΤΠΡΟ ΜΑΛΣΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΙΠΑΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΕΕ (27) ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΔΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ -0,3% ΕΘΟΝΙΑ -0,6% ΟΤΗΔΙΑ -1,4% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0,8% 1,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 2,3% 2,3% 2,5% 2,6% 3,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 Γεληθφηεξα ζηελ ΔΔ-27, ε αχμεζε θαηά 1,7% ζην βαζκφ δηείζδπζεο επξπδσληθφηεηαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο (έλαληη 1,9% ην δηάζηεκα 1/7/2008-1/7/2009) ζπληζηά ζεκαληηθή κείσζε ζην ξπζκφ αχμεζεο θαη απνηειεί ην ρακειφηεξν ησλ ηειεπηαίσλ νθηψ εηψλ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ζε θάπνηεο ρψξεο ε αγνξά έρεη πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, ε νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. Φηλιαλδία, νπεδία) ζπλδπάδεηαη θαη κε αληηθαηάζηαζε ησλ ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ απφ ζπλδέζεηο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο (νη νπνίεο δελ πξνζκεηξψληαη ζην δείθηε επξπδσληθήο δηείζδπζεο). ειίδα 6 απφ 26

7 2. Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο Δδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα νη ζρεηηθέο κε ηελ επξπδσληθή δηαδηθηπαθή πξφζβαζε πξνζθνξέο πξντφλησλ εληάζζνληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη εθείλεο νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κφλν ζε παξνρή επξπδσληθήο δηαδηθηπαθήο πξφζβαζεο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληνπίδνληαη εθείλεο πνπ ζπλδπάδνπλ επξπδσληθή ζχλδεζε θαη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (double play), ελψ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία εληνπίδνληαη απηέο πνπ ζπλδπάδνπλ θαη ππεξεζίεο ςπραγσγίαο, θπξίσο ηειενπηηθήο (triple play). ηελ παξνχζα αλαθνξά ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία πξνζθνξψλ γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ζηνηρείσλ κε ηηο πξνεγνχκελεο αλαθνξέο. Καη ζε απηφ ην εμάκελν αλαθνξάο, ε δηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ παθέησλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο γίλεηαη ζε 3 νκάδεο κε βάζε ηα εχξε ησλ νλνκαζηηθψλ ηαρπηήησλ θαηαβίβαζεο. Η βαζηθή πξφζβαζε πεξηιακβάλεη ηα παθέηα έσο θαη ηα 2 Mbps, ε κέζε πξφζβαζε ηα παθέηα έσο θαη 10 Mbps θαη ε πςειή πξφζβαζε ηα παθέηα έσο θαη 24 Mbps. ε γεληθέο γξακκέο, ε πησηηθή ηάζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ ζπλερίζηεθε θαη ζην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010: 1. ζην βαζηθφ παθέην πξφζβαζεο ην ιηαληθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 2,4% 2. ζην κέζν παθέην πξφζβαζεο ην ιηαληθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 20,4% 3. ζην πςειφ παθέην πξφζβαζεο ην ιηαληθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 5,6% Γηάγξακκα 4: Δμέιημε Μέζνπ Όξνπ Ληαληθνύ Κόζηνπο (ζε ) Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο , , ,20 41,20 40,10 33, ,40 29,80 27,90 26,10 23,12 21,38 19,50 19,68 21,04 20,43 19,29 20,26 19,30 19,37 21,70 21,00 19,70 17,60 18,85 15,01 16,50 17,40 15,25 16,70 15,50 15,27 14,91 0 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Βαςικό Μζςο Τψθλό Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ ειίδα 7 απφ 26

8 Μειεηψληαο ην Γηάγξακκα 4 θαη ηελ εμέιημε ηνπ ιηαληθνχ θφζηνπο πξφζβαζεο παξαηεξνχκε φηη ην κεζαίν παθέην πξφζβαζεο παξνπζηάδεη ην ηειεπηαίν εμάκελν αηζζεηή κείσζε (20,4%), θαη ζρεδφλ θηάλεη ην θφζηνο ηνπ βαζηθνχ παθέηνπ. ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο παθέησλ πξφζβαζεο, νη ηηκέο παξακέλνπλ πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Απηφ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πιένλ νη πάξνρνη, αιιά θαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα ζπλδπαζηηθά παθέηα 3 (double play, triple play) θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηά πξνζθέξνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα ν αληαγσληζκφο κεηαθέξεηαη ζηηο ηηκέο απηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε έλα επηπιένλ θφζηνο 3-4 επξψ πεξίπνπ επί ηνπ βαζηθνχ ή κέζνπ παθέηνπ πξφζβαζεο κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα αγνξάζεη ην αληίζηνηρν παθέην double play. Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλδπαζηηθά παθέηα ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 2 νπ εμακήλνπ ηνπ ( παθέηα double play, παθέηα triple play), δειαδή ην 76,3% ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ηα παθέηα απηά έλαληη 56,8% έλα ρξφλν πξηλ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε ζαθή πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο απηά. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζε ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, γηα ην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010, ζην παθέην επξπδσληθήο πξφζβαζεο 2Mbps ζπγθεληξψλεηαη πεξίπνπ ην 36,6% ησλ ελεξγψλ ζπλδέζεσλ (έλαληη 42% ην πξνεγνχκελν εμάκελν), ζην παθέην επξπδσληθήο πξφζβαζεο >2 10Mbps αλήθεη πεξίπνπ ην 8,1% (έλαληη 5,9% ην πξνεγνχκελν εμάκελν), ελψ ζην παθέην πξφζβαζεο 10Mbps ζπγθεληξψλεηαη ην 54,2% (έλαληη 51,9% ην πξνεγνχκελν εμάκελν). Η αχμεζε ησλ ζπλδέζεσλ ζην πςειφ παθέην πξφζβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα, δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ θαηαλαισηηθή ηάζε, φζν ζηηο ελέξγεηεο ηνπ θπξίαξρνπ πάξνρνπ (ΟΣΔ) λα αλαβαζκίζεη ηηο ηαρχηεηεο ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ κέζνπ παθέηνπ κε ηαρχηεηεο ίζεο ηνπ πςεινχ. 3 Σα κεγέζε πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ζπλδπαζηηθά παθέηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θαη επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 4 Πεγή ΔΔΣΣ βάζεη ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη ειίδα 8 απφ 26

9 3. Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο Η θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ επξπδσληθψλ γξακκψλ αλά νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πξφζβαζεο ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 5: Γηάγξακκα 5: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΡΤ θαη ΑΠΣΒ) αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα (1/1/2011) 1,0% 54,2% 8,1% 36,6% βαςικό πακζτο (2 Mbps) μζςο πακζτο (>2 Mbps, 10 Mbps) υψθλό πακζτο (>10 Mbps, ζωσ 24 Mbps) άγνωςτθ ταχφτθτα Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) Όπσο παξαηεξνχκε ζην Γηάγξακκα 5 ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ αλήθνπλ ζην πςειφ παθέην, ζπλερίδνληαο ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Βέβαηα φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ (Γηαγξάκκαηα 6 & 7), ην απνηέιεζκα απηφ απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο γξακκέο ΑΠΣΒ θαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. ειίδα 9 απφ 26

10 Η θαηαλνκή ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ ηχπνπ ΑΡΤ 5 (ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο) αλά νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πξφζβαζεο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 6: Γηάγξακκα 6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΡΤ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο) αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα (1/1/2011) 0% 34% 66% βαςικό πακζτο (2 Mbps) μζςο πακζτο (>2 Mbps, 10 Mbps) υψθλό πακζτο (>10 Mbps, ζωσ 24 Mbps) Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) ην παξαπάλσ Γηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ γξακκψλ ΑΡΤ παξακέλνπλ ζην βαζηθφ παθέην κε κηθξή κεηαβνιή απφ ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2010 (70%). 5 ΑΡΤ: Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ χλδεζε, αθνξά επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ηνπ ΟΣΔ ειίδα 10 απφ 26

11 Αληίζηνηρα, ε θαηαλνκή ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ ηχπνπ ΑΠΣΒ 6 (πιήξνπο ή κεξηδφκελεο πξφζβαζεο) αλά νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πξφζβαζεο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 7: Γηάγξακκα 7: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΠΣΒ) αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα (1/1/2011) 2,1% 75,1% 6,3% 16,5% βαςικό πακζτο (2 Mbps) μζςο πακζτο (>2 Mbps, 10 Mbps) υψθλό πακζτο (>10 Mbps, ζωσ 24 Mbps) άγνωςτθ ταχφτθτα Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) Όπσο πξναλαθέξακε, παξαηεξνχκε (Γηάγξακκα 7) ηελ πιεηνςεθία (75,1%) ησλ ζπλδξνκεηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ λα επηιέγνπλ πςειφ παθέην πξφζβαζεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα απνηειεί ηε κνλαδηθή δηαζέζηκε επηινγή ή πξνζθέξεηαη ζε πνιχ αληαγσληζηηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο παθέησλ. 6 Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν, αθνξά επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ειίδα 11 απφ 26

12 4. Δμέιημε ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ (LLU) θαη ΑΡΤ Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν (ΑΠΣΒ), κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3431/2006. Η ΑΠΣΒ είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ θαισδίνπ (Σνπηθφο Βξφρνο) πνπ ζπλδέεη ην ρψξν ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην Αζηηθφ Κέληξν (Α/Κ) ηνπ ΟΣΔ απφ άιινπο, εθηφο ηνπ ΟΣΔ, Σειεπηθνηλσληαθνχο Παξφρνπο (ΣΠ) γηα ηελ παξνρή ζην ζπλδξνκεηή ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη άιισλ ππεξεζηψλ φπσο ην ιεγφκελν «γξήγνξν» ίληεξλεη, ε ΙP ηειεθσλία θαη ε ςεθηαθή θαισδηαθή ηειεφξαζε. Οη ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αγνξάο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ κε ζεκαληηθέο ηάζεηο δηεχξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχλνιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, αληηζηνηρνχλ ζην 49,2% (έλαληη 45,8% ην πξνεγνχκελν εμάκελν) ηνπ ζπλφινπ ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, ήηνη (αχμεζε 7,67% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν). Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, πξνζηίζεληαη ζην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2010 θαηά κέζν φξν πεξίπνπ λέεο γξακκέο ΑΠΣΒ ζε εκεξήζηα βάζε γηα θάζε κηα απφ ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη γξακκέο απηέο δελ αληηζηνηρνχλ θαη αλάγθε ζε λένπο πειάηεο, αιιά αθνξνχλ θαη πειάηεο κεηαπσιεζέλησλ ζπλδέζεσλ ηχπνπ ΑΡΤ πνπ ζηξάθεθαλ ζε ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ππν-αγνξά ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ, πιένλ κφιηο ην 3,1% (έλαληη 5,1% ην πξνεγνχκελν εμάκελν) ηνπ ζπλφινπ ΑΠΣΒ ησλ ζπλδέζεσλ είλαη κεξηδφκελεο πξφζβαζεο. Γηάγξακκα 8: Μεξίδην Διιεληθήο αγνξάο κε βάζε ηηο ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ (πιήξνπο & κεξηδόκελεο πξόζβαζεο) ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 FORTHNET 32,62% HOL 26,81% TIM 0,01% ΜΑΚΕΔ.ΣΗΛΕΠ. 0,02% NETONE 0,49% VIVODI 1,50% ΑΣΣ.ΣΗΛΕΠ. 1,58% ON 7,49% CYTA 9,26% TELLAS 20,24% Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΟΣΔ) ειίδα 12 απφ 26

13 ην κεξίδην ηεο αγνξάο κε βάζε ηηο ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ ε Forthnet πξνεγείηαη κε 32,6%, αθνινπζεί ε HOL κε 26,8% θαη ηξίηε βξίζθεηαη ε Tellas κε 20,2% (Γηάγξακκα 8). ην Γηάγξακκα 9 παξαηεξνχκε φηη γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ πιήξνπο πξφζβαζεο (92%) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ζπλδέζεσλ (κεξηδφκελεο πξφζβαζεο, bitstream, θιπ) μεπεξλά θαηά πνιχ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (62%). Γηάγξακκα 9: Δίδνο γξακκώλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ - 01/07/2010 ΕΕ-27 ΗΝ.ΒΑ. ΟΤΗΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΜΑΛΣΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΚΤΠΡΟ ΙΣΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΠΑΝΙΑ EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΕΘΟΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΣΕΧΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ιδιόκτθτο δίκτυο Πλιρουσ πρόςβαςθσ Μεριηόμενθσ πρόςβαςθσ Bitstream Μεταπϊλθςθ Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 Οη ζπλδέζεηο ΑΡΤ (ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο) ηνπ ΟΣΔ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 50,6% (έλαληη 53,7% ην πξνεγνχκελν εμάκελν) ηεο εγρψξηαο επξπδσληθήο αγνξάο ήηνη (αχμεζε 0,72% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν). Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, πξνζηίζεληαη ειίδα 13 απφ 26

14 ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010 θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 220 λέεο γξακκέο ΑΡΤ ζε εκεξήζηα βάζε γηα θάζε κηα απφ ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζχλνιν ησλ γξακκψλ ΑΡΤ, ην 96,6% πξνέξρεηαη απφ πειάηεο ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ θαη κφιηο ην 3,4% απφ πειάηεο ρνλδξηθήο. Η εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ ΑΠΣΒ είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ε ζπλεηζθνξά ηνπ κεξηδίνπ ρνλδξηθήο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ΑΡΤ ηνπ ΟΣΔ βαίλεη δηαξθψο κεηνχκελε. ην εμάκελν αλαθνξάο, ην κεξίδην ρνλδξηθήο κεηψζεθε ζην 3,4% έλαληη ηνπ 3,8% ην 1 ν εμάκελν ηνπ ειίδα 14 απφ 26

15 Σα κεξίδηα αγνξάο θπξίαξρσλ/ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ (κε ηηο ΑΡΤ ρνλδξηθήο-bitstream λα απνδίδνληαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο) ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 10. ε επίπεδν ΔΔ-27, ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο έρεη πξνρσξήζεη ζεκαληηθά κε ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα θαηέρνπλ πιένλ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο απφ ηνπο θπξίαξρνπο. Παξφια απηά, δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο, θαζφηη ε αγνξά απμάλεηαη κε ρακεινχο ξπζκνχο πξνζζέηνληαο κηθξφ αξηζκφ λέσλ γξακκψλ. Έλαλ επηπιένλ παξάγνληα πνπ αμίδεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ν νπνίνο επεξεάδεη ην κεξίδην αγνξάο ζε θάζε ρψξα είλαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ην θφζηνο αιιαγήο παξφρνπ. Γηάγξακκα 10: Μεξίδην αγνξάο επξπδσληθήο πξόζβαζεο αλά ηύπν παξόρνπ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. - 01/07/2010 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΔΑΝΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΙΠΑΝΙΑ ΑΤΣΡΙΑ EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΕΘΟΝΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ε.Ε. ΒΕΛΓΙΟ ΜΑΛΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΟΤΗΔΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΕΧΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. 68% 66% 62% 55% 54% 53% 52% 52% 51% 50% 49% 48% 48% 48% 46% 46% 45% 44% 44% 43% 41% 38% 36% 33% 32% 28% 28% 32% 34% 38% 45% 46% 47% 48% 48% 49% 50% 51% 52% 52% 52% 54% 54% 55% 56% 56% 57% 59% 62% 64% 67% 68% 72% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Κυρίαρχοσ πάροχοσ Εναλλακτικόσ πάροχοσ Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 ειίδα 15 απφ 26

16 Thousands Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Απφ ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζπλδέζεσλ ζε ηξηκεληαία βάζε εμάγνληαη θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Οη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΠΣΒ απμάλνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε κε κέζν ξπζκφ πεξί ηνπ 32,8%, ελψ νη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΡΤ πεξί ηνπ 5,9%. Σν 2 ν θαη 3 ν ηξίκελν ηνπ 2010 νη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΡΤ εκθαλίδνπλ αξλεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο (-0,16% θαη -0,56% αληίζηνηρα) θαη επαλέξρνληαη ζε ζεηηθφ πξφζεκν ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2010 (1,29%). Αληίζηνηρα θηλήζεθαλ, ην ίδην δηάζηεκα, θαη νη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΠΣΒ ρσξίο φκσο λα εκθαλίζνπλ αξλεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο (7,58%, 6,26% θαη 7,67%) (Γηάγξακκα 11). Γηάγξακκα 11: Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ ΑΠΣΒ θα ΑΡΤ (1ε Ιαλνπαξίνπ ε Ιαλνπαξίνπ 2011) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Γραμμζσ ΑΠΣΒ Γραμμζσ ΑΡΤ Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζηε γξήγνξε αλάπηπμε θαη εθηελέζηεξε γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ θαη θαη επέθηαζε ζηε δπλαηφηεηα επηινγήο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο, έρεη ε ρξήζε ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο. Γηαθξίλνπκε δχν ηχπνπο ζπλεγθαηαζηάζεσλ: Σε θπζηθή, ζηελ νπνία παξέρεηαη απφ ηνλ θπξίαξρν πάξνρν (ΟΣΔ) εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο εληφο θηηξίνπ ηνπ Αζηηθνχ ηνπ Κέληξνπ, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ηνπ ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξέρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ απνκαθξπζκέλε, ζηελ νπνία ν εμνπιηζκφο ηνπ ελαιιαθηηθνχ εγθαζίζηαηαη εθηφο θηηξίνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ζπλδέεηαη κε απηφ κέζσ θαηάιιεινπ θαισδίνπ. ε φ,ηη αθνξά ηελ εμέιημε ηεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ ζηε δηάζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ, ζην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ππήξραλ 173 Αζηηθά Κέληξα κε δπλαηφηεηα παξνρήο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο (έλαληη 169 ηνλ Ινχιην ηνπ ειίδα 16 απφ 26

17 2010), εθ ησλ νπνίσλ ηα 85 βξίζθνληαλ ζηελ Αηηηθή, ηα 21 ζηε Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη 67 ζηελ πεξηθέξεηα. ε απηά ιεηηνπξγνχζαλ ζπλνιηθά 784 θπζηθέο ζπλεγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ζην ίδην δηάζηεκα ιεηηνπξγνχζαλ θαη 857 απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηαζηάζεηο. ειίδα 17 απφ 26

18 Thousands Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 5. Κηλεηή Δπξπδσληθόηεηα Η θηλεηή επξπδσληθφηεηα, δειαδή ε παξνρή επξπδσληθήο ζχλδεζεο κέζσ ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 3 εο γεληάο (3G), απνηειεί ήδε δηαδεδνκέλν ηξφπν πξφζβαζεο κε πξννπηηθέο γηα αθφκε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζηα επφκελα ρξφληα. Η πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε δχν ηξφπνπο, κέζσ θαηάιιεισλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη κέζσ θαξηψλ θηλεηνχ internet (ρξήζε κε Η/Τ). Ο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ, δειαδή απηψλ πνπ θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ρξεζηκνπνίεζαλ ππεξεζίεο δεδνκέλσλ 3G (πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν Web/Internet, πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν Online Gaming θ.ι.π.) έθζαζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 ηνπο (δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκφ 24,6%), εθ ησλ νπνίσλ νη (δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκφ 2,6%) 7 έθαλαλ ρξήζε θαξηψλ γηα πξφζβαζε ζην Internet απφ θνξεηνχο ππνινγηζηέο κέζσ δηθηχσλ 3G. ε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα λνχκεξα ηνπ 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2010 ζεκεηψζεθε αχμεζε πεξίπνπ 117,7% ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλνιηθψλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θαη αχμεζε πεξίπνπ 19,5% ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε θαξηψλ θηλεηνχ internet (Γηάγξακκα 12). Γηάγξακκα 12: Δλεξγνί ζπλδξνκεηέο ππεξεζηώλ 3G αλά ηξόπν πξόζβαζεο & πνζνζηό δηείζδπζεο ζηνλ πιεζπζκό (Ινύιηνο 2009 Ιαλνπάξηνο 2011) ,8% 24,6% 25% % ,9% 11,4% 12,2% 12,2% 11,3% 15% % % Ιουλ-09 Οκτ-09 Ιαν-10 Απρ-10 Ιουλ-10 Οκτ-10 Ιαν-11 0% Αρικμόσ χρθςτϊν καρτϊν 3G Ποςοςτό διείςδυςθσ ςτον πλθκυςμό Αρικμόσ χρθςτϊν κινθτϊν τθλεφϊνων 3G Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) 7 Τπελζπκίδεηαη φηη ε πνζνζηηαία επξπδσληθή δηείζδπζε νξίδεηαη ζε ζπλδέζεηο αλά 100 θαηνίθνπο ειίδα 18 απφ 26

19 Δίλαη θαλεξφ ην γεγνλφο φηη ε αικαηψδεο αχμεζε ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο νθείιεηαη θπξίσο ζηε ξαγδαία αχμεζε παξαγσγήο θαη θπζηθά ρξήζεο 3G θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε δπλαηφηεηεο πνπ πιεζηάδνπλ απηέο ησλ Η/Τ. Η αχμεζε ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ζχλδεζε κέζσ δηθηχνπ 3G 8 αγγίδεη ην 140% ζε ζρέζε κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Γηάγξακκα 13: Βαζκόο Γηείζδπζεο Κηλεηήο Δπξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κέζσ ρξήζεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ κε δπλαηόηεηα 3G ηελ 1/7/2010 ΟΤΗΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΤΠΡΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΙΣΑΛΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΠΑΝΙΑ EΛΛΑΔΑ (1-1-11) ΕΘΟΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ EΕ ΔΑΝΙΑ ΜΑΛΣΑ EΛΛΑΔΑ (1-7-10) ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 13,4% 11,3% 10,0% 9,6% 6,8% 6,5% 5,8% 46,5% 40,8% 39,9% 36,1% 35,3% 34,3% 32,4% 28,7% 26,0% 25,4% 23,7% 23,6% 23,1% 22,0% 21,6% 21,3% 21,3% 20,9% 70,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 εκείσζε: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα Απζηξία, Γαιιία, Σζερία Σν Γηάγξακκα 13 επηβεβαηψλεη ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ πξναλαθέξακε. Όπσο βιέπνπκε ην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010 ην πνζνζηφ ζηελ 8 εκεηψλεηαη φηη νη γξακκέο απηέο δελ ιακβάλνληαη ππ φςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ειίδα 19 απφ 26

20 Διιάδα είλαη πςειφηεξν ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ 9. Απηφ πνπ κέλεη λα δνχκε, φηαλ αλαθνηλσζνχλ ηα λέα απνηειέζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, είλαη πφζν θνληά ζα βξηζθφκαζηε πιένλ ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. ε Δπξσπατθφ επίπεδν απηή ηε ζηηγκή ζαλ δείθηεο έλδεημεο ηεο αλάπηπμεο ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ν βαζκφο δηείζδπζεο ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάξηεο θηλεηνχ internet (ρξήζε κε Η/Τ). Η αλάπηπμε είλαη ξαγδαία κε ην κέζν βαζκφ δηείζδπζεο ζηελ ΔΔ-27 λα απμάλεηαη απφ ην 5,2% ζηηο αξρέο ηνπ 2010 ζην 6,1% ζηηο αξρέο ηνπ 2011 κε θξάηε φπσο Φηλιαλδία, Απζηξία θαη νπεδία λα βξίζθνληαη ήδε πάλσ απφ ην 14%, εμππεξεηψληαο ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ νπνπδήπνηε. Μειινληηθά θαη ζηαδηαθά, εθηηκάηαη φηη θηλεηή επξπδσληθφηεηα ζα ππνθαηαζηήζεη ηε ζηαζεξή, μεθηλψληαο απφ ρψξεο πνπ έρνπλ πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο αλαθνξηθά ζηηο ζηαζεξέο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. Η Διιάδα ηνλ Ινχιην ηνπ 2010 νπηζζνρψξεζε θαηά 4 ζέζεηο θαη βξίζθεηαη πιένλ ζηελ 23 ε ζέζε φζνλ αλαθνξά ζην βαζκφ δηείζδπζεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο (Γηάγξακκα 14). Όπσο πξναλαθέξακε, απφ ην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 3G κφιηο ην 1/10 πξνζκεηξάηαη ζην δείθηε δηείζδπζεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο. Οη Έιιελεο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε πξνηίκεζε ζηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ 3G γηα πινήγεζε έλαληη ησλ data cards, κε απνηέιεζκα λα κέλνπκε πίζσ ζην δείθηε θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο. 9 Βάζε ζηνηρείσλ ηελ 01/07/2010 ειίδα 20 απφ 26

21 Γηάγξακκα 14: Βαζκόο Γηείζδπζεο Κηλεηήο Δπξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κέζσ ρξήζεο mobile internet cards, usb sticks ηελ 1/7/2010 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΟΤΗΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΙΠΑΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΠΟΛΩΝΙΑ EΕ ΛΟΒΑΚΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΣΕΧΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΕΘΟΝΙΑ EΛΛΑΔΑ (1-1-11) ΜΑΛΣΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ EΛΛΑΔΑ (1-7-10) ΛΕΣΟΝΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΤΠΡΟ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ 8,5% 7,5% 6,9% 6,5% 6,1% 5,4% 5,4% 5,2% 4,4% 4,2% 3,7% 3,6% 3,3% 3,1% 2,6% 2,6% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,6% 1,5% 1,4% 12,1% 14,0% 13,4% 16,7% 21,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 ε φ,ηη αθνξά ηε γεσγξαθηθή αιιά θαη ηελ πιεζπζκηαθή θάιπςε ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 3 εο γεληάο κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη επξπδσληθή πξφζβαζε, ζην ηέινο ηνπ 2010 ζηε ρψξα καο γηα ηα δίθηπα 3G (UMTS 10, νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο γηα ηελ Διιάδα έσο 384 Κbps download) είρακε έσο 83,7% γεσγξαθηθή θαη έσο 95,9% πιεζπζκηαθή θάιπςε, ε νπνία ζπκπίπηεη θαη γηα ηα δίθηπα 3G+(HSDPA 11, νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο γηα ηελ Διιάδα έσο 14,4 Μbps download) 12. Δπίζεο, ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηα δίθηπα HSPA+, ηα νπνία ζηε ρψξα καο πξνζθέξνπλ νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο download απφ 28,8 Mbps έσο 42,2 Mbps θαη ηαρχηεηεο upload απφ 5,76 Mbps έσο 11,5 Mbps, είλαη γηα ηελ γεσγξαθηθή θάιπςε έσο 83,7% θαη γηα ηελ πιεζπζκηαθή έσο 45,9%. 10 Universal Mobile Telecommunications System 11 High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) 12 ηνηρεία γηα ην 2 ν Δμάκελν ηνπ 2010 ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ειίδα 21 απφ 26

22 6. ρέζε επξπδσληθόηεηαο θαη αλάπηπμεο Σα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο είλαη πιένλ επξέσο αλαγλσξηζκέλα. Γηεζλείο κειέηεο απνθαιχπηνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ επξπδσληθήο αλάπηπμεο θαη απμεκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ην «The Economist», ζε ζρεηηθή κειέηε 13 πνπ δηεμήγαγε γηα ηε ζεκαζία ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αλαθέξεη φηη κηα αχμεζε θαηά 10% ζηελ επξπδσληθή δηείζδπζε επέθεξε αχμεζε ζην ΑΔΠ θαηά 1,2% ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη θαηά 1,4% ζηηο αλαπηπζζφκελεο. Σν Γηάγξακκα 15 εκθαλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο (Ινχληνο 2010) ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (Ινχληνο 2009). Όπσο παξαηεξνχκε, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ φπνπ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θνηλσληθνπνιηηηθνί παξάγνληεο, φζν κεηψλεηαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κεηψλεηαη θαη ε επξπδσληθή δηείζδπζε. Η αλάπηπμε θαίλεηαη λα ζπλάδεη γξακκηθά κε ηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη αληηζηξφθσο. Γηάγξακκα 15: Δπξπδσληθή Γηείζδπζε θαη θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ Διείζδσζη Εσρσζωνικόηηηας, Ιούνιος 2010 Καηά κεθαλήν ΑΕΠ, Διείζδσζη ζηαθερής εσρσζωνικόηηηας (ζσνδρομηηές ανά 100 καηοίκοσς, Ιούνιος 2010) Καηά κεθαλήν ΑΕΠ (USD PPP, 2009) Simple correlation = Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΟΟΑ) 13 A Special Report on Telecoms in Emerging Markets, THE ECONOMIST, September 26, 2009 ειίδα 22 απφ 26

23 Γηείζδπζε ζηαζεξήο επξπδσληθφηεηαο (ζπλδξνκεηέο αλά 100 θαηνίθνπο, Ινχληνο 2010) Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Η ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο θαιχηεξεο εηθφλαο ηεο επίδνζεο ησλ αγνξψλ ηφζν κεηαμχ ρσξψλ φζν θαη δηαρξνληθά. Μηα ζρεηηθά ρακειή επξπδσληθή επίδνζε κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθή ησλ ειιείςεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ή λα αληαλαθιά άιινπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Δίλαη ρξήζηκν γηα ηνπο αξκφδηνπο (θνξείο ή πξφζσπα) θάζε ρψξαο λα ζπγθξίλνπλ ηελ επξπδσληθή επίδνζε ηεο ρψξαο ηνπο κε ρψξεο παξφκνησλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Γηάγξακκα 16: πγθξηηηθή αμηνιόγεζε επξπδσληθήο δηείζδπζεο θαη θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ R 2 Linear = Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (USD PPP, 2009) Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΟΟΑ) Σα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηνπ ΟΟΑ «Broadband Growth and Policies in OECD countries 14» παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 16. Θεσξψληαο ινηπφλ ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο, νη ρψξεο θάησ απφ ηε γξακκή έρνπλ ρακειφηεξε δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο απφ φηη ζα αλακέλνληαλ κε βάζε ην ΑΔΠ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ρψξεο κε ζεκεία πάλσ απφ ηε γξακκή παξνπζηάδνπλ δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο πςειφηεξε απφ φηη ζα αλακέλνληαλ κε βάζε ην ΑΔΠ ηνπο. Μεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ, ΑΔΠ θαη επξπδσληθήο δηείζδπζεο, βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα αμηφινγε ζπζρέηηζε. Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη φηη 14 Broadband Growth and Policies in OECD countries, OECD, 2008 ειίδα 23 απφ 26

24 κπνξνχκε λα απνδψζνπκε κηα απφιπηε ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ, θαζψο έρνπκε απνθιείζεη πιήζνο παξαγφλησλ, αιιά κηα απνδεδεηγκέλε ζπλδεζηκφηεηα. ειίδα 24 απφ 26

25 Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 7. Δθηίκεζε Βξαρπρξόληαο Δμέιημεο Λακβάλνληαο ππφςε ηε κεγάιε δπλακηθή επξπδσληθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, αηζζεηά πςειφηεξε απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, θαη ζεσξψληαο φηη νη δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδνηήζεσλ (ΔΠΑ, Framework Programs, θιπ) πνπ πξφθεηηαη λα εηζξεχζνπλ ζηε ρψξα ηνπιάρηζηνλ γηα ηα επφκελα ρξφληα, ζα νδεγήζνπλ θαη ζε αληίζηνηρεο επελδχζεηο επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη ηερλνινγηψλ (FTTH, WiMax, θιπ), νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζπλερίδνπκε λα παξακέλνπκε ζε ηξνρηά ζχγθιηζεο κε ηελ ΔΔ-27. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 17, ε δηαθνξά ηνπ βαζκνχ δηείζδπζεο επξπδσληθφηεηαο κεηαμχ Διιάδαο θαη ΔΔ-27 βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε, έρνληαο θηάζεη ηηο 7 κνλάδεο δηαθνξάο (07/2010) έλαληη ησλ 10,5 κνλάδσλ (Ινχιηνο 2008). Γηάγξακκα 17: Βαζκόο Γηείζδπζεο Δπξπδσληθόηεηαο ζε Διιάδα θαη ΔΔ (07/ /2010) 30% 25% 21,70% 23,90% 25,60% 20% 15% 14,80% 18,20% 15,63% 18,60% EL 10% 10,60% 11,15% EU-27 5% 0% 6,50% 6,84% 4,50% 2,30% 2,67% 0,00% 0,02% 0,23% 0,85% Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Eurostat) Η δήηεζε ζην εμάκελν αλαθνξάο δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ωο ζπλέπεηα θαη ηεο επηζεηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ παξφρσλ αιιά θαη ηεο απνδνρήο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο απφ επξχηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, νη πξννπηηθέο γηα ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 δηαγξάθνληαη ζεηηθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δήηεζε ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο ππνινγίδεηαη φηη ε δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο ζηε ρψξα καο ζα μεπεξάζεη ην 20,6% θαη ην 21,3% ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 18). Σν πνζνζηφ αχμεζεο γηα ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2011 ππνινγίδεηαη λα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν (ήηνη 7%). ειίδα 25 απφ 26

26 Γηάγξακκα 18: Δθηίκεζε βξαρπρξόληαο δηείζδπζεο Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ εκείσζε: Άλσ & θάησ φξηα ειέγρνπ (Q Ucl= 21,32, Lcl=19,90, Q Ucl=22,53, Lcl=20,07) ειίδα 26 απφ 26

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Σερλννηθνλνκηθή ζύγθξηζε επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε αζηηθό δίθηπν» ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Υπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή Ζνπκπνπιίδε Βαζίιεην από ηελ ζπνπδάζηξηα Μνηξαζγεληή Αγγέια ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ 2009 Δσταριζηίες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοηεσνική Μελέηη και Ανάλςζη Δπισειπημαηικών Μονηέλυν Οπηικών Γικηύυν Ππόζβαζηρ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Οικονομοηεσνική Μελέηη και Ανάλςζη Δπισειπημαηικών Μονηέλυν Οπηικών Γικηύυν Ππόζβαζηρ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Οικονομοηεσνική Μελέηη και Ανάλςζη Δπισειπημαηικών Μονηέλυν Οπηικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ.

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Μάρτιος 2011 Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Δργασίας Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ

Ομάδα Δργασίας Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Ομάδα Δργασίας Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Σπληνληζηέο: Αιέμαλδξνο Καιφμπινο Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Θεφδσξνο Καξνχλνο Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Κ. ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Μελέτη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θεζζαινλίθε Γεθέκβξηνο 2009

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Σεπτέμβριος 2011 Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (+30210)

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα