12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα"

Transcript

1 12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα Αππίλιορ 2011

2 Executive Summary Ο ξπζκόο αύμεζεο ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα παξακέλεη από ηνπο πςειόηεξνπο ζηελ Δπξώπε, παξά ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Η επξπδσληθή δηείζδπζε ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 19,9% ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ αλέξρεηαη ζε παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 17,5% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν. ε φ,ηη αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαηά ην δηάζηεκα απφ 1/7/2009 έσο θαη 1/7/2010, ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεηαη ζρεδφλ δηπιάζηα αχμεζε απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν, θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ΔΔ θαη επηβεβαηψλνληαο ηε κεγάιε δπλακηθή αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζην δηάζηεκα απηφ. ε γεληθέο γξακκέο, ε πησηηθή ηάζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ ζπλερίζηεθε θαη ζην 2 ν εμάκελν ηνπ Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλδπαζηηθά παθέηα ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 2 νπ εμακήλνπ ηνπ ( παθέηα double play, παθέηα triple play), δειαδή ην 76,3% ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ηα παθέηα απηά έλαληη 56,8% έλα ρξφλν πξηλ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε ζαθή πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο απηά. Ραγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ θάλνπλ ρξήζε επξπδσληθνχ internet κέζσ 3G θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Η αχμεζε ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ζχλδεζε κέζσ δηθηχνπ 3G αγγίδεη ην 140% ζε ζρέζε κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Η δήηεζε ζην εμάκελν αλαθνξάο δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ωο ζπλέπεηα θαη ηεο επηζεηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ παξφρσλ αιιά θαη ηεο απνδνρήο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο απφ επξχηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, νη πξννπηηθέο γηα ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 δηαγξάθνληαη ζεηηθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δήηεζε ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο ππνινγίδεηαη φηη ε δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο ζηε ρψξα καο ζα μεπεξάζεη ην 20,6% θαη ην 21,3% ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 αληίζηνηρα. ειίδα 2 απφ 26

3 Πεξηερόκελα 1. Δμέιημε Δπξπδσληθψλ πλδέζεσλ Δμέιημε Ληαληθνχ Κφζηνπο Πξφζβαζεο Καηαλνκή επξπδσληθψλ γξακκψλ αλά ηαρχηεηα πξφζβαζεο Δμέιημε ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ (LLU) θαη ΑΡΤ Κηλεηή Δπξπδσληθφηεηα ρέζε επξπδσληθφηεηαο θαη αλάπηπμεο Δθηίκεζε Βξαρπρξφληαο Δμέιημεο Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηαδίνπ 33, , Αζήλα Σει.: , Fax: Παππάο Θεκηζηνθιήο, MSc Σν «Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» εληάζζεηαη ζην Δ.Π «Ψεθηαθή χγθιηζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηφ 80% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 20% απφ Δζληθνχο Πφξνπο. ειίδα 3 απφ 26

4 Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 1. Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ Η επξπδσληθή δηείζδπζε ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 19,9% 1 ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 (Γηάγξακκα 1). Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ αλέξρεηαη ζε παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 17,5% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ είλαη ηερλνινγίαο DSL, ήηνη Αθφκε, ππάξρνπλ πεξί ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ινηπψλ ηερλνινγηψλ (επξπδσληθέο κηζζσκέλεο γξακκέο, γξακκέο νπηηθψλ ηλψλ, ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο θαη δνξπθνξηθέο επξπδσληθέο). Γηάγξακκα 1: Βαζκόο Γηείζδπζεο θαη Πιήζνο Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 1ε Ινπιίνπ ε Ιαλνπαξίνπ ,91% 18,60% 20% Εσρσζωνικές ζσνδέζεις % Διείζδσζη 15,63% 17,02% 18% 16% 13,43% 14% ,15% 12% 9,11% 10% ,84% 8% 4,39% 6% ,67% 4% 0,23% 1,50% 0,85% 0,47% 0,00% 0,02% 0,02% 0,09% 2% 0 Ιουλ-02 Ιαν-03 Ιουλ-03 Ιαν-04 Ιουλ-04 Ιαν-05 Ιουλ-05 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) 0% Η δπλακηθή ηεο δήηεζεο παξνπζηάδεη κείσζε ην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν. πγθεθξηκέλα, θάζε κήλα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά κέζν φξν πεξί ηηο λέεο ζπλδέζεηο (έλαληη ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2010). Σν κέγεζνο απηφ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ λέεο ζπλδέζεηο ζε εκεξήζηα βάζε γηα θάζε κηα απφ ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο (έλαληη ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2010). πλεπψο, θαηαγξάθεηαη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 21,7% ζην κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηo κέζν πιήζνο λέσλ ζπλδέζεσλ αλά κήλα. Πάλησο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην 3 ν 1 Τπελζπκίδεηαη φηη ε πνζνζηηαία επξπδσληθή δηείζδπζε νξίδεηαη ζε ζπλδέζεηο αλά 100 θαηνίθνπο 2 Πεγή: ΔΔΣΣ ειίδα 4 απφ 26

5 ηξίκελν ηνπ 2010, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφιηο λέεο ζπλδέζεηο (25,8% ιηγφηεξεο απφ ην 2 ν ηξίκελν ηνπ 2010), ελψ θαηά ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2010 νη λέεο ζπλδέζεηο απμήζεθαλ πεξίπνπ 100% ζε ζρέζε κε ην 3 ν ηξίκελν. Πηζαλφηαηα ε κεησκέλε δήηεζε λέσλ ζπλδέζεσλ ησλ ηξηκήλσλ 2 & 3 λα νθείιεηαη θαη ζηελ θξίζηκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε νπνία νδήγεζε θαη ζε ιήςε νηθνλνκηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή, θαζψο θαη ζηε ζεξηλή ξαζηψλε πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμχ απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο θαη φπνπ παξαδνζηαθά θαηαγξάθνληαη ιηγφηεξεο ζπλδέζεηο. ε φ,ηη αθνξά ηελ εγρψξηα επξπδσληθή επίδνζε ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010», ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 23 ε ζέζε ζηα 27 θξάηε κέιε ζε φξνπο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ηελ (Γηάγξακκα 2) θαη δελ βειηηψλεη ηελ θαηάηαμή ηεο ζε ζρέζε κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Γηάγξακκα 2: Βαζκόο Γηείζδπζεο Δπξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ηελ 1/7/2010 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΟΤΗΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΒΕΛΓΙΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΜΑΛΣΑ ΕΘΟΝΙΑ ΕΕ (27) ΛΟΒΕΝΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΚΤΠΡΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΠΑΝΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΣΕΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ(1-1-11) ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΛΟΒΑΚΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ 15,5% 14,9% 13,9% 13,7% 33,2% 31,9% 31,3% 31,1% 30,6% 30,1% 29,1% 28,5% 26,0% 25,6% 23,6% 23,5% 23,3% 22,9% 22,5% 21,3% 20,4% 19,9% 19,7% 19,6% 19,1% 18,8% 18,6% 38,7% 38,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 ειίδα 5 απφ 26

6 ε φ,ηη αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαηά ην δηάζηεκα απφ 1/7/2009 έσο θαη 1/7/2010, ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεηαη ζρεδφλ δηπιάζηα αχμεζε απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ΔΔ θαη επηβεβαηψλνληαο ηε κεγάιε δπλακηθή αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζην δηάζηεκα απηφ (Γηάγξακκα 3). Γηάγξακκα 3: Αύμεζε βαζκνύ δηείζδπζεο επξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ηελ πεξίνδν 1/7/2009 1/7/2010 EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΣΕΧΙΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΚΤΠΡΟ ΜΑΛΣΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΙΠΑΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΕΕ (27) ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΔΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ -0,3% ΕΘΟΝΙΑ -0,6% ΟΤΗΔΙΑ -1,4% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0,8% 1,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 2,3% 2,3% 2,5% 2,6% 3,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 Γεληθφηεξα ζηελ ΔΔ-27, ε αχμεζε θαηά 1,7% ζην βαζκφ δηείζδπζεο επξπδσληθφηεηαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο (έλαληη 1,9% ην δηάζηεκα 1/7/2008-1/7/2009) ζπληζηά ζεκαληηθή κείσζε ζην ξπζκφ αχμεζεο θαη απνηειεί ην ρακειφηεξν ησλ ηειεπηαίσλ νθηψ εηψλ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ζε θάπνηεο ρψξεο ε αγνξά έρεη πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, ε νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. Φηλιαλδία, νπεδία) ζπλδπάδεηαη θαη κε αληηθαηάζηαζε ησλ ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ απφ ζπλδέζεηο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο (νη νπνίεο δελ πξνζκεηξψληαη ζην δείθηε επξπδσληθήο δηείζδπζεο). ειίδα 6 απφ 26

7 2. Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο Δδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα νη ζρεηηθέο κε ηελ επξπδσληθή δηαδηθηπαθή πξφζβαζε πξνζθνξέο πξντφλησλ εληάζζνληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη εθείλεο νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κφλν ζε παξνρή επξπδσληθήο δηαδηθηπαθήο πξφζβαζεο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληνπίδνληαη εθείλεο πνπ ζπλδπάδνπλ επξπδσληθή ζχλδεζε θαη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (double play), ελψ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία εληνπίδνληαη απηέο πνπ ζπλδπάδνπλ θαη ππεξεζίεο ςπραγσγίαο, θπξίσο ηειενπηηθήο (triple play). ηελ παξνχζα αλαθνξά ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία πξνζθνξψλ γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ζηνηρείσλ κε ηηο πξνεγνχκελεο αλαθνξέο. Καη ζε απηφ ην εμάκελν αλαθνξάο, ε δηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ παθέησλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο γίλεηαη ζε 3 νκάδεο κε βάζε ηα εχξε ησλ νλνκαζηηθψλ ηαρπηήησλ θαηαβίβαζεο. Η βαζηθή πξφζβαζε πεξηιακβάλεη ηα παθέηα έσο θαη ηα 2 Mbps, ε κέζε πξφζβαζε ηα παθέηα έσο θαη 10 Mbps θαη ε πςειή πξφζβαζε ηα παθέηα έσο θαη 24 Mbps. ε γεληθέο γξακκέο, ε πησηηθή ηάζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ ζπλερίζηεθε θαη ζην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010: 1. ζην βαζηθφ παθέην πξφζβαζεο ην ιηαληθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 2,4% 2. ζην κέζν παθέην πξφζβαζεο ην ιηαληθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 20,4% 3. ζην πςειφ παθέην πξφζβαζεο ην ιηαληθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 5,6% Γηάγξακκα 4: Δμέιημε Μέζνπ Όξνπ Ληαληθνύ Κόζηνπο (ζε ) Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο , , ,20 41,20 40,10 33, ,40 29,80 27,90 26,10 23,12 21,38 19,50 19,68 21,04 20,43 19,29 20,26 19,30 19,37 21,70 21,00 19,70 17,60 18,85 15,01 16,50 17,40 15,25 16,70 15,50 15,27 14,91 0 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Βαςικό Μζςο Τψθλό Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ ειίδα 7 απφ 26

8 Μειεηψληαο ην Γηάγξακκα 4 θαη ηελ εμέιημε ηνπ ιηαληθνχ θφζηνπο πξφζβαζεο παξαηεξνχκε φηη ην κεζαίν παθέην πξφζβαζεο παξνπζηάδεη ην ηειεπηαίν εμάκελν αηζζεηή κείσζε (20,4%), θαη ζρεδφλ θηάλεη ην θφζηνο ηνπ βαζηθνχ παθέηνπ. ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο παθέησλ πξφζβαζεο, νη ηηκέο παξακέλνπλ πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Απηφ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πιένλ νη πάξνρνη, αιιά θαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα ζπλδπαζηηθά παθέηα 3 (double play, triple play) θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηά πξνζθέξνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα ν αληαγσληζκφο κεηαθέξεηαη ζηηο ηηκέο απηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε έλα επηπιένλ θφζηνο 3-4 επξψ πεξίπνπ επί ηνπ βαζηθνχ ή κέζνπ παθέηνπ πξφζβαζεο κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα αγνξάζεη ην αληίζηνηρν παθέην double play. Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλδπαζηηθά παθέηα ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 2 νπ εμακήλνπ ηνπ ( παθέηα double play, παθέηα triple play), δειαδή ην 76,3% ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ηα παθέηα απηά έλαληη 56,8% έλα ρξφλν πξηλ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε ζαθή πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο απηά. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζε ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, γηα ην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010, ζην παθέην επξπδσληθήο πξφζβαζεο 2Mbps ζπγθεληξψλεηαη πεξίπνπ ην 36,6% ησλ ελεξγψλ ζπλδέζεσλ (έλαληη 42% ην πξνεγνχκελν εμάκελν), ζην παθέην επξπδσληθήο πξφζβαζεο >2 10Mbps αλήθεη πεξίπνπ ην 8,1% (έλαληη 5,9% ην πξνεγνχκελν εμάκελν), ελψ ζην παθέην πξφζβαζεο 10Mbps ζπγθεληξψλεηαη ην 54,2% (έλαληη 51,9% ην πξνεγνχκελν εμάκελν). Η αχμεζε ησλ ζπλδέζεσλ ζην πςειφ παθέην πξφζβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα, δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ θαηαλαισηηθή ηάζε, φζν ζηηο ελέξγεηεο ηνπ θπξίαξρνπ πάξνρνπ (ΟΣΔ) λα αλαβαζκίζεη ηηο ηαρχηεηεο ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ κέζνπ παθέηνπ κε ηαρχηεηεο ίζεο ηνπ πςεινχ. 3 Σα κεγέζε πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ζπλδπαζηηθά παθέηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θαη επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 4 Πεγή ΔΔΣΣ βάζεη ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη ειίδα 8 απφ 26

9 3. Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο Η θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ επξπδσληθψλ γξακκψλ αλά νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πξφζβαζεο ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 5: Γηάγξακκα 5: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΡΤ θαη ΑΠΣΒ) αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα (1/1/2011) 1,0% 54,2% 8,1% 36,6% βαςικό πακζτο (2 Mbps) μζςο πακζτο (>2 Mbps, 10 Mbps) υψθλό πακζτο (>10 Mbps, ζωσ 24 Mbps) άγνωςτθ ταχφτθτα Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) Όπσο παξαηεξνχκε ζην Γηάγξακκα 5 ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ αλήθνπλ ζην πςειφ παθέην, ζπλερίδνληαο ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Βέβαηα φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ (Γηαγξάκκαηα 6 & 7), ην απνηέιεζκα απηφ απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο γξακκέο ΑΠΣΒ θαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. ειίδα 9 απφ 26

10 Η θαηαλνκή ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ ηχπνπ ΑΡΤ 5 (ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο) αλά νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πξφζβαζεο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 6: Γηάγξακκα 6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΡΤ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο) αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα (1/1/2011) 0% 34% 66% βαςικό πακζτο (2 Mbps) μζςο πακζτο (>2 Mbps, 10 Mbps) υψθλό πακζτο (>10 Mbps, ζωσ 24 Mbps) Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) ην παξαπάλσ Γηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ γξακκψλ ΑΡΤ παξακέλνπλ ζην βαζηθφ παθέην κε κηθξή κεηαβνιή απφ ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2010 (70%). 5 ΑΡΤ: Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ χλδεζε, αθνξά επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ηνπ ΟΣΔ ειίδα 10 απφ 26

11 Αληίζηνηρα, ε θαηαλνκή ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ ηχπνπ ΑΠΣΒ 6 (πιήξνπο ή κεξηδφκελεο πξφζβαζεο) αλά νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πξφζβαζεο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 7: Γηάγξακκα 7: Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ (ΑΠΣΒ) αλά νλνκαζηηθή ηαρύηεηα (1/1/2011) 2,1% 75,1% 6,3% 16,5% βαςικό πακζτο (2 Mbps) μζςο πακζτο (>2 Mbps, 10 Mbps) υψθλό πακζτο (>10 Mbps, ζωσ 24 Mbps) άγνωςτθ ταχφτθτα Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) Όπσο πξναλαθέξακε, παξαηεξνχκε (Γηάγξακκα 7) ηελ πιεηνςεθία (75,1%) ησλ ζπλδξνκεηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ λα επηιέγνπλ πςειφ παθέην πξφζβαζεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα απνηειεί ηε κνλαδηθή δηαζέζηκε επηινγή ή πξνζθέξεηαη ζε πνιχ αληαγσληζηηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο παθέησλ. 6 Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν, αθνξά επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ειίδα 11 απφ 26

12 4. Δμέιημε ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ (LLU) θαη ΑΡΤ Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν (ΑΠΣΒ), κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3431/2006. Η ΑΠΣΒ είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ θαισδίνπ (Σνπηθφο Βξφρνο) πνπ ζπλδέεη ην ρψξν ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην Αζηηθφ Κέληξν (Α/Κ) ηνπ ΟΣΔ απφ άιινπο, εθηφο ηνπ ΟΣΔ, Σειεπηθνηλσληαθνχο Παξφρνπο (ΣΠ) γηα ηελ παξνρή ζην ζπλδξνκεηή ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη άιισλ ππεξεζηψλ φπσο ην ιεγφκελν «γξήγνξν» ίληεξλεη, ε ΙP ηειεθσλία θαη ε ςεθηαθή θαισδηαθή ηειεφξαζε. Οη ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αγνξάο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ κε ζεκαληηθέο ηάζεηο δηεχξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχλνιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, αληηζηνηρνχλ ζην 49,2% (έλαληη 45,8% ην πξνεγνχκελν εμάκελν) ηνπ ζπλφινπ ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, ήηνη (αχμεζε 7,67% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν). Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, πξνζηίζεληαη ζην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2010 θαηά κέζν φξν πεξίπνπ λέεο γξακκέο ΑΠΣΒ ζε εκεξήζηα βάζε γηα θάζε κηα απφ ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη γξακκέο απηέο δελ αληηζηνηρνχλ θαη αλάγθε ζε λένπο πειάηεο, αιιά αθνξνχλ θαη πειάηεο κεηαπσιεζέλησλ ζπλδέζεσλ ηχπνπ ΑΡΤ πνπ ζηξάθεθαλ ζε ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ππν-αγνξά ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ, πιένλ κφιηο ην 3,1% (έλαληη 5,1% ην πξνεγνχκελν εμάκελν) ηνπ ζπλφινπ ΑΠΣΒ ησλ ζπλδέζεσλ είλαη κεξηδφκελεο πξφζβαζεο. Γηάγξακκα 8: Μεξίδην Διιεληθήο αγνξάο κε βάζε ηηο ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ (πιήξνπο & κεξηδόκελεο πξόζβαζεο) ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 FORTHNET 32,62% HOL 26,81% TIM 0,01% ΜΑΚΕΔ.ΣΗΛΕΠ. 0,02% NETONE 0,49% VIVODI 1,50% ΑΣΣ.ΣΗΛΕΠ. 1,58% ON 7,49% CYTA 9,26% TELLAS 20,24% Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΟΣΔ) ειίδα 12 απφ 26

13 ην κεξίδην ηεο αγνξάο κε βάζε ηηο ζπλδέζεηο ΑΠΣΒ ε Forthnet πξνεγείηαη κε 32,6%, αθνινπζεί ε HOL κε 26,8% θαη ηξίηε βξίζθεηαη ε Tellas κε 20,2% (Γηάγξακκα 8). ην Γηάγξακκα 9 παξαηεξνχκε φηη γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ πιήξνπο πξφζβαζεο (92%) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ζπλδέζεσλ (κεξηδφκελεο πξφζβαζεο, bitstream, θιπ) μεπεξλά θαηά πνιχ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (62%). Γηάγξακκα 9: Δίδνο γξακκώλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ - 01/07/2010 ΕΕ-27 ΗΝ.ΒΑ. ΟΤΗΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΜΑΛΣΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΚΤΠΡΟ ΙΣΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΠΑΝΙΑ EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΕΘΟΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΣΕΧΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ιδιόκτθτο δίκτυο Πλιρουσ πρόςβαςθσ Μεριηόμενθσ πρόςβαςθσ Bitstream Μεταπϊλθςθ Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 Οη ζπλδέζεηο ΑΡΤ (ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο) ηνπ ΟΣΔ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 50,6% (έλαληη 53,7% ην πξνεγνχκελν εμάκελν) ηεο εγρψξηαο επξπδσληθήο αγνξάο ήηνη (αχμεζε 0,72% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν). Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, πξνζηίζεληαη ειίδα 13 απφ 26

14 ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010 θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 220 λέεο γξακκέο ΑΡΤ ζε εκεξήζηα βάζε γηα θάζε κηα απφ ηηο 5 εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζχλνιν ησλ γξακκψλ ΑΡΤ, ην 96,6% πξνέξρεηαη απφ πειάηεο ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ θαη κφιηο ην 3,4% απφ πειάηεο ρνλδξηθήο. Η εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ ΑΠΣΒ είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ε ζπλεηζθνξά ηνπ κεξηδίνπ ρνλδξηθήο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ΑΡΤ ηνπ ΟΣΔ βαίλεη δηαξθψο κεηνχκελε. ην εμάκελν αλαθνξάο, ην κεξίδην ρνλδξηθήο κεηψζεθε ζην 3,4% έλαληη ηνπ 3,8% ην 1 ν εμάκελν ηνπ ειίδα 14 απφ 26

15 Σα κεξίδηα αγνξάο θπξίαξρσλ/ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ (κε ηηο ΑΡΤ ρνλδξηθήο-bitstream λα απνδίδνληαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο) ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 10. ε επίπεδν ΔΔ-27, ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο έρεη πξνρσξήζεη ζεκαληηθά κε ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα θαηέρνπλ πιένλ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο απφ ηνπο θπξίαξρνπο. Παξφια απηά, δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο, θαζφηη ε αγνξά απμάλεηαη κε ρακεινχο ξπζκνχο πξνζζέηνληαο κηθξφ αξηζκφ λέσλ γξακκψλ. Έλαλ επηπιένλ παξάγνληα πνπ αμίδεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ν νπνίνο επεξεάδεη ην κεξίδην αγνξάο ζε θάζε ρψξα είλαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ην θφζηνο αιιαγήο παξφρνπ. Γηάγξακκα 10: Μεξίδην αγνξάο επξπδσληθήο πξόζβαζεο αλά ηύπν παξόρνπ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. - 01/07/2010 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΔΑΝΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΙΠΑΝΙΑ ΑΤΣΡΙΑ EΛΛΑΔΑ(1-7-10) ΕΘΟΝΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ε.Ε. ΒΕΛΓΙΟ ΜΑΛΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΟΤΗΔΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΕΧΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. 68% 66% 62% 55% 54% 53% 52% 52% 51% 50% 49% 48% 48% 48% 46% 46% 45% 44% 44% 43% 41% 38% 36% 33% 32% 28% 28% 32% 34% 38% 45% 46% 47% 48% 48% 49% 50% 51% 52% 52% 52% 54% 54% 55% 56% 56% 57% 59% 62% 64% 67% 68% 72% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Κυρίαρχοσ πάροχοσ Εναλλακτικόσ πάροχοσ Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 ειίδα 15 απφ 26

16 Thousands Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Απφ ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζπλδέζεσλ ζε ηξηκεληαία βάζε εμάγνληαη θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Οη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΠΣΒ απμάλνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε κε κέζν ξπζκφ πεξί ηνπ 32,8%, ελψ νη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΡΤ πεξί ηνπ 5,9%. Σν 2 ν θαη 3 ν ηξίκελν ηνπ 2010 νη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΡΤ εκθαλίδνπλ αξλεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο (-0,16% θαη -0,56% αληίζηνηρα) θαη επαλέξρνληαη ζε ζεηηθφ πξφζεκν ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2010 (1,29%). Αληίζηνηρα θηλήζεθαλ, ην ίδην δηάζηεκα, θαη νη ζπλδέζεηο ηχπνπ ΑΠΣΒ ρσξίο φκσο λα εκθαλίζνπλ αξλεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο (7,58%, 6,26% θαη 7,67%) (Γηάγξακκα 11). Γηάγξακκα 11: Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ ΑΠΣΒ θα ΑΡΤ (1ε Ιαλνπαξίνπ ε Ιαλνπαξίνπ 2011) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Γραμμζσ ΑΠΣΒ Γραμμζσ ΑΡΤ Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζηε γξήγνξε αλάπηπμε θαη εθηελέζηεξε γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ θαη θαη επέθηαζε ζηε δπλαηφηεηα επηινγήο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο, έρεη ε ρξήζε ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο. Γηαθξίλνπκε δχν ηχπνπο ζπλεγθαηαζηάζεσλ: Σε θπζηθή, ζηελ νπνία παξέρεηαη απφ ηνλ θπξίαξρν πάξνρν (ΟΣΔ) εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο εληφο θηηξίνπ ηνπ Αζηηθνχ ηνπ Κέληξνπ, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ηνπ ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξέρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ απνκαθξπζκέλε, ζηελ νπνία ν εμνπιηζκφο ηνπ ελαιιαθηηθνχ εγθαζίζηαηαη εθηφο θηηξίνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ζπλδέεηαη κε απηφ κέζσ θαηάιιεινπ θαισδίνπ. ε φ,ηη αθνξά ηελ εμέιημε ηεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ ζηε δηάζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ, ζην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ππήξραλ 173 Αζηηθά Κέληξα κε δπλαηφηεηα παξνρήο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο (έλαληη 169 ηνλ Ινχιην ηνπ ειίδα 16 απφ 26

17 2010), εθ ησλ νπνίσλ ηα 85 βξίζθνληαλ ζηελ Αηηηθή, ηα 21 ζηε Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη 67 ζηελ πεξηθέξεηα. ε απηά ιεηηνπξγνχζαλ ζπλνιηθά 784 θπζηθέο ζπλεγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ζην ίδην δηάζηεκα ιεηηνπξγνχζαλ θαη 857 απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηαζηάζεηο. ειίδα 17 απφ 26

18 Thousands Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 5. Κηλεηή Δπξπδσληθόηεηα Η θηλεηή επξπδσληθφηεηα, δειαδή ε παξνρή επξπδσληθήο ζχλδεζεο κέζσ ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 3 εο γεληάο (3G), απνηειεί ήδε δηαδεδνκέλν ηξφπν πξφζβαζεο κε πξννπηηθέο γηα αθφκε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζηα επφκελα ρξφληα. Η πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε δχν ηξφπνπο, κέζσ θαηάιιεισλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη κέζσ θαξηψλ θηλεηνχ internet (ρξήζε κε Η/Τ). Ο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ, δειαδή απηψλ πνπ θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ρξεζηκνπνίεζαλ ππεξεζίεο δεδνκέλσλ 3G (πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν Web/Internet, πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν Online Gaming θ.ι.π.) έθζαζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 ηνπο (δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκφ 24,6%), εθ ησλ νπνίσλ νη (δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκφ 2,6%) 7 έθαλαλ ρξήζε θαξηψλ γηα πξφζβαζε ζην Internet απφ θνξεηνχο ππνινγηζηέο κέζσ δηθηχσλ 3G. ε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα λνχκεξα ηνπ 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2010 ζεκεηψζεθε αχμεζε πεξίπνπ 117,7% ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλνιηθψλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θαη αχμεζε πεξίπνπ 19,5% ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε θαξηψλ θηλεηνχ internet (Γηάγξακκα 12). Γηάγξακκα 12: Δλεξγνί ζπλδξνκεηέο ππεξεζηώλ 3G αλά ηξόπν πξόζβαζεο & πνζνζηό δηείζδπζεο ζηνλ πιεζπζκό (Ινύιηνο 2009 Ιαλνπάξηνο 2011) ,8% 24,6% 25% % ,9% 11,4% 12,2% 12,2% 11,3% 15% % % Ιουλ-09 Οκτ-09 Ιαν-10 Απρ-10 Ιουλ-10 Οκτ-10 Ιαν-11 0% Αρικμόσ χρθςτϊν καρτϊν 3G Ποςοςτό διείςδυςθσ ςτον πλθκυςμό Αρικμόσ χρθςτϊν κινθτϊν τθλεφϊνων 3G Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΔΣΣ) 7 Τπελζπκίδεηαη φηη ε πνζνζηηαία επξπδσληθή δηείζδπζε νξίδεηαη ζε ζπλδέζεηο αλά 100 θαηνίθνπο ειίδα 18 απφ 26

19 Δίλαη θαλεξφ ην γεγνλφο φηη ε αικαηψδεο αχμεζε ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο νθείιεηαη θπξίσο ζηε ξαγδαία αχμεζε παξαγσγήο θαη θπζηθά ρξήζεο 3G θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε δπλαηφηεηεο πνπ πιεζηάδνπλ απηέο ησλ Η/Τ. Η αχμεζε ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ζχλδεζε κέζσ δηθηχνπ 3G 8 αγγίδεη ην 140% ζε ζρέζε κε ην 1 ν εμάκελν ηνπ Γηάγξακκα 13: Βαζκόο Γηείζδπζεο Κηλεηήο Δπξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κέζσ ρξήζεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ κε δπλαηόηεηα 3G ηελ 1/7/2010 ΟΤΗΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΤΠΡΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΛΕΣΟΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΙΣΑΛΙΑ ΛΟΒΑΚΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΠΑΝΙΑ EΛΛΑΔΑ (1-1-11) ΕΘΟΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ EΕ ΔΑΝΙΑ ΜΑΛΣΑ EΛΛΑΔΑ (1-7-10) ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 13,4% 11,3% 10,0% 9,6% 6,8% 6,5% 5,8% 46,5% 40,8% 39,9% 36,1% 35,3% 34,3% 32,4% 28,7% 26,0% 25,4% 23,7% 23,6% 23,1% 22,0% 21,6% 21,3% 21,3% 20,9% 70,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 εκείσζε: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα Απζηξία, Γαιιία, Σζερία Σν Γηάγξακκα 13 επηβεβαηψλεη ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ πξναλαθέξακε. Όπσο βιέπνπκε ην 2 ν εμάκελν ηνπ 2010 ην πνζνζηφ ζηελ 8 εκεηψλεηαη φηη νη γξακκέο απηέο δελ ιακβάλνληαη ππ φςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ειίδα 19 απφ 26

20 Διιάδα είλαη πςειφηεξν ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ 9. Απηφ πνπ κέλεη λα δνχκε, φηαλ αλαθνηλσζνχλ ηα λέα απνηειέζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, είλαη πφζν θνληά ζα βξηζθφκαζηε πιένλ ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. ε Δπξσπατθφ επίπεδν απηή ηε ζηηγκή ζαλ δείθηεο έλδεημεο ηεο αλάπηπμεο ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ν βαζκφο δηείζδπζεο ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάξηεο θηλεηνχ internet (ρξήζε κε Η/Τ). Η αλάπηπμε είλαη ξαγδαία κε ην κέζν βαζκφ δηείζδπζεο ζηελ ΔΔ-27 λα απμάλεηαη απφ ην 5,2% ζηηο αξρέο ηνπ 2010 ζην 6,1% ζηηο αξρέο ηνπ 2011 κε θξάηε φπσο Φηλιαλδία, Απζηξία θαη νπεδία λα βξίζθνληαη ήδε πάλσ απφ ην 14%, εμππεξεηψληαο ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ νπνπδήπνηε. Μειινληηθά θαη ζηαδηαθά, εθηηκάηαη φηη θηλεηή επξπδσληθφηεηα ζα ππνθαηαζηήζεη ηε ζηαζεξή, μεθηλψληαο απφ ρψξεο πνπ έρνπλ πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο αλαθνξηθά ζηηο ζηαζεξέο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. Η Διιάδα ηνλ Ινχιην ηνπ 2010 νπηζζνρψξεζε θαηά 4 ζέζεηο θαη βξίζθεηαη πιένλ ζηελ 23 ε ζέζε φζνλ αλαθνξά ζην βαζκφ δηείζδπζεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο (Γηάγξακκα 14). Όπσο πξναλαθέξακε, απφ ην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 3G κφιηο ην 1/10 πξνζκεηξάηαη ζην δείθηε δηείζδπζεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο. Οη Έιιελεο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε πξνηίκεζε ζηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ 3G γηα πινήγεζε έλαληη ησλ data cards, κε απνηέιεζκα λα κέλνπκε πίζσ ζην δείθηε θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο. 9 Βάζε ζηνηρείσλ ηελ 01/07/2010 ειίδα 20 απφ 26

21 Γηάγξακκα 14: Βαζκόο Γηείζδπζεο Κηλεηήο Δπξπδσληθόηεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κέζσ ρξήζεο mobile internet cards, usb sticks ηελ 1/7/2010 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΟΤΗΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΙΠΑΝΙΑ ΗΝ.ΒΑ. ΠΟΛΩΝΙΑ EΕ ΛΟΒΑΚΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΣΕΧΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΕΘΟΝΙΑ EΛΛΑΔΑ (1-1-11) ΜΑΛΣΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΛΟΒΕΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ EΛΛΑΔΑ (1-7-10) ΛΕΣΟΝΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΤΠΡΟ ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ 8,5% 7,5% 6,9% 6,5% 6,1% 5,4% 5,4% 5,2% 4,4% 4,2% 3,7% 3,6% 3,3% 3,1% 2,6% 2,6% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,6% 1,5% 1,4% 12,1% 14,0% 13,4% 16,7% 21,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Πεγή: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010 ε φ,ηη αθνξά ηε γεσγξαθηθή αιιά θαη ηελ πιεζπζκηαθή θάιπςε ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 3 εο γεληάο κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη επξπδσληθή πξφζβαζε, ζην ηέινο ηνπ 2010 ζηε ρψξα καο γηα ηα δίθηπα 3G (UMTS 10, νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο γηα ηελ Διιάδα έσο 384 Κbps download) είρακε έσο 83,7% γεσγξαθηθή θαη έσο 95,9% πιεζπζκηαθή θάιπςε, ε νπνία ζπκπίπηεη θαη γηα ηα δίθηπα 3G+(HSDPA 11, νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο γηα ηελ Διιάδα έσο 14,4 Μbps download) 12. Δπίζεο, ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηα δίθηπα HSPA+, ηα νπνία ζηε ρψξα καο πξνζθέξνπλ νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο download απφ 28,8 Mbps έσο 42,2 Mbps θαη ηαρχηεηεο upload απφ 5,76 Mbps έσο 11,5 Mbps, είλαη γηα ηελ γεσγξαθηθή θάιπςε έσο 83,7% θαη γηα ηελ πιεζπζκηαθή έσο 45,9%. 10 Universal Mobile Telecommunications System 11 High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) 12 ηνηρεία γηα ην 2 ν Δμάκελν ηνπ 2010 ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ειίδα 21 απφ 26

22 6. ρέζε επξπδσληθόηεηαο θαη αλάπηπμεο Σα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο είλαη πιένλ επξέσο αλαγλσξηζκέλα. Γηεζλείο κειέηεο απνθαιχπηνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ επξπδσληθήο αλάπηπμεο θαη απμεκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ην «The Economist», ζε ζρεηηθή κειέηε 13 πνπ δηεμήγαγε γηα ηε ζεκαζία ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αλαθέξεη φηη κηα αχμεζε θαηά 10% ζηελ επξπδσληθή δηείζδπζε επέθεξε αχμεζε ζην ΑΔΠ θαηά 1,2% ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη θαηά 1,4% ζηηο αλαπηπζζφκελεο. Σν Γηάγξακκα 15 εκθαλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο (Ινχληνο 2010) ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (Ινχληνο 2009). Όπσο παξαηεξνχκε, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ φπνπ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θνηλσληθνπνιηηηθνί παξάγνληεο, φζν κεηψλεηαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κεηψλεηαη θαη ε επξπδσληθή δηείζδπζε. Η αλάπηπμε θαίλεηαη λα ζπλάδεη γξακκηθά κε ηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη αληηζηξφθσο. Γηάγξακκα 15: Δπξπδσληθή Γηείζδπζε θαη θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ Διείζδσζη Εσρσζωνικόηηηας, Ιούνιος 2010 Καηά κεθαλήν ΑΕΠ, Διείζδσζη ζηαθερής εσρσζωνικόηηηας (ζσνδρομηηές ανά 100 καηοίκοσς, Ιούνιος 2010) Καηά κεθαλήν ΑΕΠ (USD PPP, 2009) Simple correlation = Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΟΟΑ) 13 A Special Report on Telecoms in Emerging Markets, THE ECONOMIST, September 26, 2009 ειίδα 22 απφ 26

23 Γηείζδπζε ζηαζεξήο επξπδσληθφηεηαο (ζπλδξνκεηέο αλά 100 θαηνίθνπο, Ινχληνο 2010) Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Η ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο θαιχηεξεο εηθφλαο ηεο επίδνζεο ησλ αγνξψλ ηφζν κεηαμχ ρσξψλ φζν θαη δηαρξνληθά. Μηα ζρεηηθά ρακειή επξπδσληθή επίδνζε κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθή ησλ ειιείςεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ή λα αληαλαθιά άιινπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Δίλαη ρξήζηκν γηα ηνπο αξκφδηνπο (θνξείο ή πξφζσπα) θάζε ρψξαο λα ζπγθξίλνπλ ηελ επξπδσληθή επίδνζε ηεο ρψξαο ηνπο κε ρψξεο παξφκνησλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Γηάγξακκα 16: πγθξηηηθή αμηνιόγεζε επξπδσληθήο δηείζδπζεο θαη θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ R 2 Linear = Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (USD PPP, 2009) Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΟΟΑ) Σα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηνπ ΟΟΑ «Broadband Growth and Policies in OECD countries 14» παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 16. Θεσξψληαο ινηπφλ ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο, νη ρψξεο θάησ απφ ηε γξακκή έρνπλ ρακειφηεξε δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο απφ φηη ζα αλακέλνληαλ κε βάζε ην ΑΔΠ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ρψξεο κε ζεκεία πάλσ απφ ηε γξακκή παξνπζηάδνπλ δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο πςειφηεξε απφ φηη ζα αλακέλνληαλ κε βάζε ην ΑΔΠ ηνπο. Μεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ, ΑΔΠ θαη επξπδσληθήο δηείζδπζεο, βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα αμηφινγε ζπζρέηηζε. Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη φηη 14 Broadband Growth and Policies in OECD countries, OECD, 2008 ειίδα 23 απφ 26

24 κπνξνχκε λα απνδψζνπκε κηα απφιπηε ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ, θαζψο έρνπκε απνθιείζεη πιήζνο παξαγφλησλ, αιιά κηα απνδεδεηγκέλε ζπλδεζηκφηεηα. ειίδα 24 απφ 26

25 Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 7. Δθηίκεζε Βξαρπρξόληαο Δμέιημεο Λακβάλνληαο ππφςε ηε κεγάιε δπλακηθή επξπδσληθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, αηζζεηά πςειφηεξε απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, θαη ζεσξψληαο φηη νη δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδνηήζεσλ (ΔΠΑ, Framework Programs, θιπ) πνπ πξφθεηηαη λα εηζξεχζνπλ ζηε ρψξα ηνπιάρηζηνλ γηα ηα επφκελα ρξφληα, ζα νδεγήζνπλ θαη ζε αληίζηνηρεο επελδχζεηο επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη ηερλνινγηψλ (FTTH, WiMax, θιπ), νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζπλερίδνπκε λα παξακέλνπκε ζε ηξνρηά ζχγθιηζεο κε ηελ ΔΔ-27. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 17, ε δηαθνξά ηνπ βαζκνχ δηείζδπζεο επξπδσληθφηεηαο κεηαμχ Διιάδαο θαη ΔΔ-27 βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε, έρνληαο θηάζεη ηηο 7 κνλάδεο δηαθνξάο (07/2010) έλαληη ησλ 10,5 κνλάδσλ (Ινχιηνο 2008). Γηάγξακκα 17: Βαζκόο Γηείζδπζεο Δπξπδσληθόηεηαο ζε Διιάδα θαη ΔΔ (07/ /2010) 30% 25% 21,70% 23,90% 25,60% 20% 15% 14,80% 18,20% 15,63% 18,60% EL 10% 10,60% 11,15% EU-27 5% 0% 6,50% 6,84% 4,50% 2,30% 2,67% 0,00% 0,02% 0,23% 0,85% Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Eurostat) Η δήηεζε ζην εμάκελν αλαθνξάο δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ωο ζπλέπεηα θαη ηεο επηζεηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ παξφρσλ αιιά θαη ηεο απνδνρήο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο απφ επξχηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, νη πξννπηηθέο γηα ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 δηαγξάθνληαη ζεηηθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δήηεζε ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο ππνινγίδεηαη φηη ε δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο ζηε ρψξα καο ζα μεπεξάζεη ην 20,6% θαη ην 21,3% ην 1 ν θαη 2 ν ηξίκελν ηνπ 2011 αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 18). Σν πνζνζηφ αχμεζεο γηα ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2011 ππνινγίδεηαη λα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν (ήηνη 7%). ειίδα 25 απφ 26

26 Γηάγξακκα 18: Δθηίκεζε βξαρπρξόληαο δηείζδπζεο Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ εκείσζε: Άλσ & θάησ φξηα ειέγρνπ (Q Ucl= 21,32, Lcl=19,90, Q Ucl=22,53, Lcl=20,07) ειίδα 26 απφ 26

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από 20.05.2011 δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING 1999-2010

FRANCHISING 1999-2010 FRANCHISING 1999-2010 Γηα 13 ε ρξνληά παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηνπ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο THE FRANCHISE CO. γηα ηελ πνξεία ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ & ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΚΣΤΩΝ FTTX ΣΙ ΗΝΩΜΔΝΔ ΠΟΛΙΣΔΙΔ ΣΗ ΑΜΔΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA ΔΓΓΔΝΗ ΚΑΙ TA ΔΞΧΓΔΝΗ ΚΙΝΗΣΡΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΧΝΙΟΤΝ ΜΔΧ INTERNET.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA ΔΓΓΔΝΗ ΚΑΙ TA ΔΞΧΓΔΝΗ ΚΙΝΗΣΡΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΧΝΙΟΤΝ ΜΔΧ INTERNET. Σ.Δ.Ι. Καβάιαο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA ΔΓΓΔΝΗ ΚΑΙ TA ΔΞΧΓΔΝΗ ΚΙΝΗΣΡΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΧΝΙΟΤΝ ΜΔΧ INTERNET. Δπόπηεο Καζεγεηήο: Κνληάθνο ηαύξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Ζ πνξεία ηωλ εμαγωγώλ θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 (Ηαλνπάξηνο Ηνύληνο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κένηπο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα