ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα όσα γράφονται σ αυτό το βιβλιαράκι από τον κ. Απόστολο Ξεπαπαδάκη, ένα απλό Χριστιανό, χωρίς σπουδές και διπλώµατα, αποτελούν µια αντιπροσωπευτική έκφραση αποδοκιµασίας από µέρους του Ορθόδοξου Ελληνικού λαού προς όλους εκείνους τους άλλοτε Ορθόδοξους αδελφούς µας, που η άγνοια και η αµάθεια, µαζί µε την υποκίνηση του εχθρού της αλήθειας, του σατανά, τους οδήγησε στο σηµείο να αφήσουν την Αγία Εκκλησία του Χριστού στην οποία εβαπτίσθηκαν, ίσως και εστεφανώθηκαν και να ακολουθήσουν τις σύγχρονες αιρέσεις του Χιλιασµού (Ψευδοµάρτυρες του Ιεχωβά) και του Προτεσταντισµού και του Νεοπροτεσταντισµού (Ευαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί, Αναγεννηµένοι, της Αποστολικής Εκκλησίας κλπ) προς απώλεια δική τους και των θυµάτων τους κατά το Γραφικό «τυφλός τυφλόν εάν οδηγή αµφότεροι εις βόθρον πεσούνται». Συγχαίροµε τον κ.ξεπαπαδάκη για τον ζήλο του να µελετά την Αγία Γραφή, να ανακαλύπτει τους στραβούς δρόµους στους οποίους οδηγούν οι αιρέσεις και να υποδεικνύει τρόπους επιστροφής, στον ένα και µοναδικό δρόµο της αλήθειας και της σωτηρίας, που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία ίδρυσε ο Χριστός και θεµελίωσαν µε το κήρυγµά τους όλοι οι Άγιοι και αληθινοί φίλοι του Χριστού. Εύχοµαι το παράδειγµα του κ. Ξεπαπαδάκη να βρει και άλλους µιµητές και το διάβασµα του βιβλίου αυτού να συντελέσει στην επιστροφή των πλανεµένων αδελφών µας. + π. Αµφιλόχιος Τσούκος Ηγούµενος Ι. Μονής Θαρρίου, Ρόδος

2 ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ αλλά δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ΘΕΟΣ. ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ αλλά αρνούνται να έχουν µόνο αυτό το όνοµα. ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ αλλά δεν βαπτίζονται στο όνοµα του Χριστού. ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ αλλά δεν δέχονται ότι η Θεία Κοινωνία είναι σώµα και αίµα του Χριστού. ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ αλλά αρνούνται τη διδασκαλία του Χριστού όπως αυτή είναι. ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ αλλά αρνούνται την Εκκλησία του Χριστού και δέχονται την οργάνωση του Μπρούκλιν. ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ αλλά αρνούνται να αναφέρουν το όνοµα του Χριστού όταν αναφέρονται σε χρονολογίες προ Χριστού ή µετά Χριστό, ενώ λένε προ κοινής ή µετά κοινής χρονολογίας. ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ αλλά αρνούνται να λέγονται µάρτυρες του Χριστού. Διδάσκονται δε, να µη διαβάζουν την Καινή Διαθήκη αλλά τη µετάφραση του Μπρούκλιν (Μετάφραση νέου κόσµου), δηλαδή άλλο Ευαγγέλιο, αφού σε αυτήν υπάρχουν φοβερές διαφοροποιήσεις, παραλείψεις και αλλοιώσεις. Στην Γαλάτας α 8 ο Παύλος γράφει όµως: «Αλλά και αν εµείς οι ίδιοι ή κάποιος άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει διαφορετικό Ευαγγέλιο από εκείνο που σας κηρύξαµε, αυτός ας είναι ανάθεµα». Στο Ματθαίον ιβ 30, ο Χριστός είπε: «Όποιος δεν είναι µαζί µου είναι εναντίον µου και όποιος δεν µαζεύει µαζί µου σκορπίζει» άρα αυτοί οι «κύριοι» είναι εχθροί του Χριστού και πρόδροµοι του Αντιχρίστου. Και στην Β Κορινθίους δ 3-4 γράφει ο Παύλος: «Εάν είναι σκεπασµένο το Ευαγγέλιό µας, είναι σκεπασµένο δι εκείνους που χάνονται. Ο Θεός του κόσµου τούτου (δηλαδή ο Διάβολος) ετύφλωσε τον νουν των απίστων, ώστε να µη δουν το φως του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ο οποίος είναι εικόνα του Θεού.» Και στην Β Πέτρου γ 16 γράφει: «µεταξύ των οποίων υπάρχουν µερικά δυσνόητα τα οποία οι αµαθείς και µη στερεωµένοι διαστρεβλώνουν όπως και τας λοιπάς γραφάς προς καταστροφή δική των».

3 ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Κάνουν λάθος όµως και η απόδειξη έρχεται από την Αγία Γραφή: Β Ψαλµός 7 Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγµά µου ο Κύριος είπε προς εµέ Υιός µου είσαι εσύ εγώ σήµερον σε εγέννησα. Ψαλµός ρι 1 Είπεν ο Κύριος προς τον τον Κύριόν µου κάθου εκ δεξιών µου εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Πράξεις ε 42 Και πάσαν ηµέραν εν τω ιερώ και κατ οίκον δεν έπαυον διδάσκοντες και ευαγγελιζόµενοι τον Ιησού Χριστόν. Πράξεις η 35 Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόµα αυτού και αρχίσας από της γραφής ταύτης ευαγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Πράξεις η 5 Ο δε Φίλιππος καταβάς εις την πόλιν της Σαµάρειας εκήρυττε εις αυτούς τον Χριστόν. Πράξεις ι 36 Ευαγγελιζόµενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού ούτος είναι ο Κύριος πάντων. Πράξεις ις Ζητήσας δε φώτα εισεπήδησε και έντροµος γενόµενος έπεσεν έµπροσθεν του Παύλου και του Σίλα και εκβαλών αυτούς έξω είπε. Κύριοι τι πρέπει να κάµω για να σωθώ οι δε είπον, πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θέλεις σωθεί σε και ο οίκος σου. Α Κορινθίους ιε 9

4 Διότι εγώ είµαι ο ελάχιστος των Αποστόλων όστις δεν είµαι άξιος να ονοµάζοµαι απόστολος διότι κατεδίωξα των εκκλησία του Θεού. Γαλάτας α 11 Αλλά σας γνωστοποιώ αδελφοί ότι το ευαγγέλιον το κηρυχθέν υπ εµού δεν είναι ανθρώπινον διότι ουδ εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου ούτε εδιδάχθην αλλά δι αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Διότι ηκούσατε την ποτέ διαγωγήν µου εν τω Ιουδαϊσµώ ότι καθ υπερβολήν εδίωκον την εκκλησίαν του Θεού. Φιλιππησίους β 5 Το αυτό δε φρόνηµα έστω εν υµίν το οποίον ήτο και εν Χριστώ Ιησού όστις εν µορφή Θεού υπάρχων δεν ενόµισεν αρπαγήν το να είναι ίσα µε τον Θεόν αλλ εαυτόν εκένωσεν λαβών δούλου µορφήν γενόµενος όµοιος µε τους ανθρώπους και ευρεθής κατά το σχήµα ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν γενόµενος υπήκοος µέχρι θανάτου θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνοµα το υπέρ παν όνοµα δια να κλίνη εις το όνοµα του Ιησού παν γόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να οµολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Εβραίους α 5Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ Υιός µου είσαι συ, εγώ σήµερον σε εγέννησα και πάλιν Εγώ θέλω είσθαι εις αυτόν Πατήρ και αυτός θέλει είσθαι εις εµέ Υιός. Όταν δε πάλιν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουµένην λέγει και ας προσκυνήσωσιν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού και µεν των αγγέλων λέγει ο ποιών τους αγγέλους αυτού πυρός φλόγα. Περί δε του Υιού, ο θρόνος σου ω Θεέ είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Ιωάννην ι 30 Εγώ και ο Πατήρ εν είµεθα. Ιωάννην ιβ 46 Εγώ ήλθον φως εις τον κόσµον δια να µη µείνει εν τω σκότει πας ο πιστεύων εις εµέ. Α Ιωάννου ε 20 Εξεύρωµεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθεν και έδωκεν εις ηµάς νόησιν δια να γνωρίζοµεν τον αληθινόν και είµεθα εν τω αληθινώ εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ, αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Ιούδα α 4

5 Διότι εισεχώρησαν λαθραίως τινές άνθρωποι οίτινες ήσαν παλαιόθεν προγεγραµµένοι εις ταύτην την καταδίκην ασεβείς, µεταστρέφοντες την χάριν τουθεού ηµών εις ασέλγειαν. Και αρνούµενοι τον µόνον δεσπότην Θεόν και Κύριον ηµών Ιησούν Χριστόν. Αποκάλυψις δ 8 Και δεν έπαυον ηµέρα και νύκτα λέγοντα Άγιος Άγιος Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ ο Ην και ο Ων και ο ερχόµενος. Αποκάλυψις κα 5 Και είπεν ο καθήµενος επί του θρόνου ιδού κάµνω νέα τα πάντα και λέγει προς εµέ γράψον διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί και είπε προς εµέ ετελέσθη. Εγώ είµαι το Α και το Ω η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο νικών θέλει κληρονοµήσει τα πάντα και θέλω είσθαι εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είσθαι εις εµέ Υιός οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και µάγοι και ειδωλολάτραι και πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την µερίδα αυτών εν τη λίµνη τη καιοµένη µε πυρ και θείον. Ιωάννην ιζ 22 Και εγώ την δόξαν την οποίαν µοι έδωκας έδωκα εις αυτούς δια να είναι εν καθώς ειµείς είµεθα έν. Αποκάλυψις ιζ 14 Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων.. Ιωάννην γ 36 Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον όστις όµως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν αλλ η οργή του Θεού µένει επάνω αυτού. Α Κορινθίους ις 21 Ο δε ασπασµός εγράφη µε την χείραν εµού του Παύλου, όστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησού Χριστόν ας είναι ανάθεµα Μαράν αθά. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού είη µεθ υµών. Η αγάπη µου µετά πάντων υµών εν Χριστώ Ιησού. Αµήν.

6 ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει στο Θεό, πρέπει να πιστεύει σε όσα ο Θεός λέγει χωρίς να ποσθέτει ή να αφαιρεί. Π.χ. Ο Θεός είπε: Γένεσις β 7 Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χουν από της γης και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής (αθάνατη ψυχή) και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Αυτοί λένε ότι η ψυχή πεθαίνει µε το σώµα. Έξοδος γ 15 Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάµ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ µε απέστειλε προς εσάς. Τούτο θέλει είναι το όνοµά µου εις τον αιώνα και τούτο το µνηµόσυνο µου εις γενεά γενεών. Αυτοί λένε τον Θεό Ιεωβά. Ψαλµοί β 7 Ο Κύριος είπε προς εµέ Υιός µου είσαι συ, Εγώ σήµερα σε εγέννησα. Ματθαίον γ 17 Και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτος είναι ο Υιός µου ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθην. Ματθαίον ιζ 5 Ενώ αυτός ελάλει ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασε αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτος είναι ο Υιός µου ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθην, αυτού ακούετε. Τα βιβλία των Μαρτύρων του Ιεχωβά γράφουν: «Ο Χριστός ήταν το πρώτο από τα δηµιουργήµατα του Θεού.» Έτσι απορρίπτουν τον Θεό Πατέρα αφού λένε και διδάσκουν ότι ο Χριστός είναι κτίσµα και όχι γέννηµα όπως ο Θεός µας λέει. Ακόµη, ο Θεός ονοµάζει Αγγέλους τους 7 Επισκόπους της Αποκάλυψης. Αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει τάξις κληρικών. Άρα δεν πιστεύουν τον Θεό Πατέρα.

7 ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Το Άγιο Πνεύµα είπε δια στόµατος Ελισάβετ: Λουκάν α 41 Και επλήσθη Πνεύµατος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε µετά φωνής µεγάλης και είπε. Ευλογηµένη συ εν γυναιξί και ευλογηµένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν µοι τούτο ίνα έλθει η µήτηρ του Κυρίου µου προς µε; Αυτοί λένε ότι η Παναγία δεν είναι µητέρα του Κυρίου και Θεού. Λουκάν α Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήσθη Πνεύµατος Αγίου και προεφήτευσεν λέγων. Και συ παιδίον προφήτης του υψίστου θέλεις ονοµασθεί διότι θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου εις το να ετοιµάσεις τας οδούς αυτού. Αυτοί λένε πως θα προετοίµαζε τας οδούς του Πατέρα. Πότε ήρθε ο Πατέρας ως άνθρωπος στη γη; Μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν. Πράξεις κ 28 Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλο το ποίµνιο το οποίο το Πνεύµα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους δια να ποιµαίνετε της εκκλησίαν του Θεού την οποίαν απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίµατος. Εκείνοι λένε ότι δεν υπάρχει τάξις κληρικών. Πράξεις ιγ 2-3 Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενήστευον είπε το Πνεύµα το Άγιον. Χωρίσατε εις εµέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον δια το έργο εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Εφεσίους δ 30 Και µη λυπείτε το Πνεύµα το Άγιον του Θεού µε το οποίον εσφραγίσθητε δια την ηµέραν της απολυτρώσεως. Ιωάννη ιδ 16 Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον Παράκλητον δώσει υµίν. Όπως φαίνεται παραπάνω το Άγιο Πνεύµα είναι ξεχωριστό πρόσωπο που οµιλεί, ενεργεί και λυπάται. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που λέγεται και Παράκλητος ενώ αυτοί λένε ότι είναι µία δύναµη όπως ο ηλεκτρισµός. Άρα δεν πιστεύουν στο Άγιο Πνεύµα.

8 ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Χριστός είπε: Εγώ και ο Πατήρ έν είµεθα. (Ιωάννην ι 30) Αυτοί λένε ότι ο Πατέρας είναι µεγαλύτερος. Ο Χριστός είπε: Τούτο είναι το σώµα µου (Ματθαίον κστ 26) Αυτοί λένε ότι τούτο συµβολίζει το σώµα Του. Ο Χριστός είπε: Θα οικοδοµήσω την Εκκλησία µου (Ματθαίον ις 18) Αυτοί λένε την οργάνωση. Ο Χριστός είπε: Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος (Ματθ. Κη 19) Αυτοί λένε δεν υπάρχει Αγία Τριάδα. Ο Χριστός ανέστη σωµατικώς.(κη 5) Αυτοί λένε όχι σωµατικώς αλλά πνευµατικώς. Ο Χριστός µίλησε για τον Παράδεισο στον ουρανό. (Λουκά κγ43) τον οποίο είδε και ο Απόστολος Παύλος (Β Κορινθίους ιβ2) Αυτοί λένε ότι ο Παράδεισος είναι στη γη. Ο Χριστός είπε. Τι θα ωφεληθεί άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσµο όλο και ζηµιωθεί την ψυχή αυτού; (Μάρκον η 36) Και αλλού είπε. Μη φοβηθείτε από των αποκτεινόντων το σώµα την δε ψυχή µη δυναµένων να αποκτείνωσει (Ματθ. Ι 28) Αυτοί λένε ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, είναι όπως και τα ζώα. Ο Χριστός είπε. Υπάγετε απ εµού οι καταραµένοι στο σκότος το εξώτερον το ετοιµασµένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού. (Ματθ. κε 41) Αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει κόλαση. Ο Χριστός είπε. Όταν νηστεύετε µην γίνεσθε όπως οι υποκριταί σκυθρωποί. (Ματθ. ς 26) Αυτοί λένε δεν υπάρχει νηστεία. Ο Χριστός είπε. Και θέλετε είσθε εις εµέ Μάρτυρες. Αυτοί λένε είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο Χριστός είπε. Ο οίκος µου, οίκος προσευχής θέλει ονοµάζεται εις πάντα τα έθνη. (Μάρκον ια 17). Αυτοί λένε ότι ο Ναός καταργήθηκε. Ο Χριστός είπε. Όταν ανασταθώσιν εκ νεκρών ούτε νυµφεύουσιν ούτε νυµφεύονται αλλά είναι ως Άγγελοι εν τοις ουρανοίς.(ματθ. κβ 29). Αυτοί λένε θα βρίσκονται στη γη, θα τρώνε, θα πίνουν, θα κάνουν παιδιά. Ο Χριστός είπε. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι δε λόγοι µου δεν θέλουσι παρέλθει. (Μάρκον ιγ 31) Αυτοί λένε ότι η γη δεν θα καταστραφεί ποτέ. Ο Χριστός είπε στο ληστή. Αληθώς σοι λέγω σήµερον είσαι µετ εµού εν τω παραδείσω. (Λουκα ν κγ 43) Αυτοί λένε όχι σήµερα αλλά στο µέλλον. Ο Χριστός είπε. Αληθώς αληθώς σας λέγω εάν τις φυλάξει τον λόγον µου θάνατον δεν θέλει δει εις τον αιώνα. (Ιωάννην η 51) Αυτοί λένε πως όταν πεθάνει ο άνθρωπος µηδενίζεται. Ο Χριστός είπε. Ο Αβραάµ ο πατέρας σας είχεν αγαλλίαση να δει την ηµέρα την εµήν και ίδε και εχάρη. (Ιωάννην η 56) Αυτοί λένε πως αφού πέθανε δεν υπάρχει πλέον. Ο Χριστός είπε. Και πας όστις ζει και πιστεύει εις δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. (Ιωάννην ια 25) Αυτοί λένε ότι πεθαίνει και χάνεται. Ο Χριστός µιλάει για τη βασιλεία των ουρανών (Ματθ. ε 3) Και αλλού λέει Η βασιλεία η εµή δεν είναι εκ του κόσµου τούτου (Ιωάννη ιη36) Αυτοί λένε ότι και τώρα είναι βασιλιάς στη γη.

9 Ο Χριστός είπε. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον, όστις όµως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν αλλ η οργή του Θεού µένει επάνω αυτού. (Ιωάννην γ 36) Αυτοί λένε ότι ο Χριστός είναι δούλος του Θεού. Άρα δεν πιστεύουν τον Ιησού Χριστό. ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις β 27 Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν µου εις τον Άδη ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να ιδεί διαφθοράν Αυτοί λένε ότι το σώµα του Χριστού το εξαφάνισε ο Θεός µυστικά. Δηλαδή ο Θεός έγινε απατεώνας. Μη γένοιτο. Πράξεις β Επειδή λοιπόν ήτο προφήτης και ήξερεν ότι µεθ όρκον ώµοσε προς αυτόν ο Θεός ότι εκ του καρπού της οσφύος αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκαν τον Χριστόν δια να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού. Προειδών ελάλησε περί της αναστάσεως του Χριστού ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν τω άδη ουδέ η σαρξ αυτού είδε διαφθορά. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός του οποίου πάντες ηµείς είµεθα Μάρτυρες. Αυτοί λένε ότι αναστήθηκε µόνο το πνεύµα του Χριστού. Β 38 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς. Μετανοήσατε και ας βαπτισθεί έκαστος υµών εις το όνοµα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αµαρτιών. Αυτοί δεν βαπτίζονται στο όνοµα του Ιησού Χριστού διότι λένε ότι αυτός είναι δούλος. Ε 42 και πάσαν ηµέραν εν τω ιερώ και κατ οίκον δεν έπαυον διδάσκοντες και ευαγγελιζόµενοι τον Ιησού Χριστόν. Αυτοί ευαγγελίζονται µόνο τον Ιεχωβά. Η 5 Ο δε Φίλιππος καταβάς εις την πόλιν της Σαµάρειας εκήρυτε εις αυτούς τον Χριστόν. Αυτοί γυρνάνε τα σπίτια και λένε ότι ο Χριστός ήταν καλός άνθρωπος και όχι Θεάνθρωπος. Ι 36 Τον λόγον τον οποίον απέστειλε προς τους υιούς Ισραήλ ευαγγελιζόµενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού ούτος είναι Κύριος πάντων. Αυτοί δεν δέχονται ότι είναι Κύριος πάντων. Ις 1 Οι δε είπον πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θέλει σωθεί συ και ο οίκος σου. Αυτοί µόνο για τον Ιεχωβά µιλούν.

10 Ις 28 Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλο το ποίµνιον εις το οποίον το Πνεύµα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους δια να ποιµαίνετε την εκκλησίαν του Θεού. Αυτοί λένε ότι δεν υπάρχουν επίσκοποι. Ρωµαίους θ 5 Των οποίων είναι Πατέρες και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατασάρκαν ο ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας Αµήν. Αυτοί δεν πιστεύουν ότι είναι ο επί πάντων Θεός. Δ9 Επειδή για τούτο ο Χριστός και απέθανε και ανέστη και ανέζησε δια να είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων. Αυτοί δεν πιστεύουν ούτε ότι ο Χριστός αναστήθηκε ούτε και ότι είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων (αφού ούτε και τους νεκρούς δέχονται ως ύπαρξη). Α Κορινθίους ε 7 Διότι το Πάσχα ηµών εθυσιάσθη υπέρ ηµών ο Χριστός ώστε ας εορτάζωµεν ουχί µε ζύµην παλαιάν ουδέ µε ζύµην κακίας και πονηρίας αλλά µε ζύµην ειλικρινείας και αληθείας. Αυτοί δεν δέχονται τις Γιορτές. Ια 1-2 Μιµηταί µου γίνεσθε καθώς και εγώ του Χριστού. Σας επαινώ δε αδελφοί ότι εις πάντα µε ενθυµάσε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. Αυτοί δεν δέχονται την Ιερά Παράδοση. Β Κορινθίους δ 5 Διότι ηµείς δεν κηρύττοµεν εαυτούς αλλά τον Χριστό Ιησού τον Κύριον, εαυτούς δε δούλους υµών δια τον Ιησού. Αυτοί δεν είναι δούλοι του Χριστού, αλλά κάποιου άλλου, τον οποίον πιστά υπηρετούν. Γ 13 Η χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του ΑγίουΠνεύµατος ειη µετά πάντων ηµών Αµήν. Αυτοί δεν δέχονται την Αγία Τριάδα. Εφεσίους γ 8 Εις εµέ τον πλέον ελάχιστον πάντων των αγίων εδόθη η χάρις αύτη να ευαγγελίσω µεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού. Αυτοί ευαγγελίζονται στα έθνη µόνο τον Ιεχωβά.

11 Κολοσσαείς β 8 Βλέπετε µη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και την µαταίας από της κατά την παράδοσιν των ανθρώπων κατά τα στοιχεία του κόσµου και ουχί κατά Χριστόν. Διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωµα της θεότητος Σωµατικώς. Αυτοί δεν δέχονται ότι ο Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος. Β Θεσσαλονικείς γ 6 Σας παραγγέλοµεν δε αδελφοί εν ονόµατι του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού να αποµακρύνεσθε από παντός αδελφού ατάκτως περιπατούντος και ουχί κατά την παράδοσιν την οποίαν παρέλαβε παρ ηµών επειδή σεις εξεύρετε πως πρέπει να µιµήσθε ηµάς. Αυτοί δεν δέχονται την Ιερά Παράδοση. Α Τιµόθεον δ 6 Ταύτα συµβουλεύων εις τους αδελφούς θέλεις είσθαι καλός διάκονος Ιησού Χριστού. Αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει τάξις κληρικών. Β Τιµόθεον β1 Συ λοιπόν τέκνον µου ενδυναµού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού και όσα ήκουσας παρ εµού δια πολλών µαρτύρων ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους οίτινες θέλουσιν είσθαι ικανοί και άλλους να διδάξωσι. Αυτοί δεν δέχονται την Παράδοση. Εβραίους α 6 Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουµένη λέγει και ας προσκυνήσωσιν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Αυτοί λένε ότι ο Χριστός είναι άγγελος και δεν προσκυνείται από τους Αγγέλους. Α 10 έχοµεν θυσιαστήριον εξ ου δεν έχουσιν εξουσίαν να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνήν. Αυτοί περί αυτού δεν κάνουν κανένα λόγο. Α Πέτρου δ 6 Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το ευαγγέλιον και προς τους νεκρούς. Αυτοί λένε ότι δεν υπάρχουν ψυχές, άρα σε ποιους κήρυξε. Λέει ψέµατα ο Πέτρος;

12 Β Πέτρου γ 7 Οι δε σηµερινοί ουρανοί και η γη δια τούτον αυτόν λόγον φυλαττόµενοι δια το πυρ εις την ηµέραν της κρίσεως. είναι αποτεταµευµένοι Αυτοί λένε πως η γη και ο ουρανός θα παραµείνουν αιώνια και δεν θα καταστραφούν. Α Ιωάννου δ 13 Εκ τούτου γνωρίζοµεν ότι εν αυτώ µένοµεν και αυτός εν ηµίν διότι εκ του πνεύµατος αυτού έδωκεν εις ηµάς. Αυτοί λένε ότι ο άνθρωπος δεν έχει πνεύµα αθάνατο. Ε 20 Εξεύροµεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ηµάς νόησιν δια να γνωρίζοµεν τον αληθινόν και είµεθα εν τω αληθινώ εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστόν. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η Ζωή η αιώνιος. Αυτοί λένε είναι ένας ταπεινός δούλος. Ιούδα 1 Ιούδας δούλος Ιησού Χριστού αδελφός δε Ιακώβου. Αυτοί είναι δούλοι κάποιου άλλου. Ιούδα 4 Διότι εισεχώρησαν λαθρέως τινές άνθρωποι οίτινες ήσαν παλαιόθεν προγεγραµµενοι εις ταύτην την καταδίκην ασεβείς µεταστρέφοντες την χάριν του Θεού ηµών εις ασέλγειαν και αρνούµενοι τον µόνον δεσπότην Θεόν και Κύριον ηµών Ιησού Χριστόν. Αυτοί δεν δέχονται τον Ιησού Χριστόν ούτε ως δεσπότη, ούτε ως Θεό, ούτε ως Κύριον. Αποκάλυψις ζ 9 Μετά ταύτα είδον και ιδού όχλος πολύς τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθµήσει εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου ενδεδυµένοι στολάς λευκάς. Αυτοί λένε ότι µόνο θα πάνε στον ουρανό και θα είναι αποκλειστικά από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Άρα δεν πιστεύουν τους Άγιους Αποστόλους.

13 ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ Ησαϊας θ 6 Διότι παιδίον εγεννήθη εις ηµάς υιός εδόθη εις ηµάς και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώµον αυτού και το όνοµα αυτού θέλει καθεσθεί θαυµαστός Σύµβουλος Θεός ισχυρός Πατήρ του µέλλοντος αιώνος Άρχων ειρήνης. Αυτοί λένε ότι δεν είναι Θεός αλλά είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Μαλαχίας γ 1 Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν µου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έµπροσθεν µου και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού. Αυτοί λένε ο Χριστός δεν είναι Κύριος αλλά είναι δούλος. Ησαϊας ιγ 9 Ιδού η ηµέρα του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυµού και οργής φλογεράς δια να καταστήσει την γην έρηµον. Αυτοί λένε πως η γη θα υπάρχει πάντα και θα παράγει άφθονα προϊόντα. Σοφονίας α 1-3 Θέλω αφανίσει παντελώς τα πάντα από προσώπου της γης λέγει Κύριος. Θέλω αφανίσει άνθρωπον και κτήνος. Θέλω αφανίσει τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύας της θαλάσσης και τα προσκόµατα των ασεβών και θέλω εξολοθρεύσει τον άνθρωπον από προσώπου της γης λέγει Κύριος. Αυτοί λένε οι γέροι θα γίνουν πάλι νέοι και θα παντρεύονται και θα κάνουν παιδιά και θα ζουν ευτυχισµένοι στη γη, φίλοι µε τα ζώα. Άρα δεν πιστεύουν τους Προφήτες.

14 ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ματθαίον α 21 Θέλεις δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνοµα αυτού Ιησού διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αµαρτιών αυτών. Ο Άγγελος είπε θα σώσει τον λαόν αυτού (του Χριστού) ενώ εκείνοι λένε του Ιεχωβά. Οι δύο Άγγελοι είπαν στους µαθητές και τον υπόλοιπο κόσµο που ήταν εκεί πως όπως έβλεπαν τον Ιησού να ανεβαίνει στους ουρανούς κατά την Ανάληψη, έτσι θα τον βλέπουν να κατεβαίνει όταν θα επιστρέψει κατά τη Δευτέρα Του Παρουσία. Εκείνοι λένε ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε το Ματθαίον κη 5 Αποκριθείς ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας. Μη φοβείσθε εσείς διότι εξεύρω ότι Ιησούν τον εσταυρωµένον ζητείτε. Δεν είναι εδώ διότι ανέστη καθώς είπε. Έλθετε δείτε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Ο Άγγελος είπε Ιησού τον εσταυρωµένο, αυτοί λένε τον πασαλωµένο. Ο Άγγελος είπε ότι ανέστη, αυτοί λένε δεν ανέστη. Ο Άγγελος είπε ο Κύριος που σηµαίνει Ιεχωβά (Θεός), αυτοί λένε πως µόνο ο Πατέρας είναι (Ιεχωβά) Θεός. Άρα δεν πιστεύουν στους Αγίους Αγγέλους.

15 Αφού λοιπόν δεν δέχονται ΤΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ; Τα λόγια του Θεού Πατέρα Τα λόγια του Ιησού Χριστού Τα λόγια του Αγίου Πνεύµατος Τα λόγια των Αγγέλων Τα λόγια των Αποστόλων Τα λόγια των Προφητών, ένας µονάχα έµεινε να τον πιστεύουν. Στα λόγια του Θεού του κόσµου τούτου και σ αυτόν υπακούουν. Β Κορινθίους δ3 Εάν δε και είναι το ευαγγέλιον ηµών κεκαλυµένον, εις τους απολλυµένους είναι κεκαλυµένον, των οποίων απίστων όντων, ο Θεός του κόσµου τούτου (δηλαδή ο Διάβολος) ετύφλωσε το νουν, δια να µη επιλάµψει εις αυτούς ο φωτισµός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού όστις είναι εικών του Θεού.

16 Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, εκείνοι θα παραµείνουν για πάντα στον Παράδεισο στη γη, οι γέροι θα γίνουν πάλι νέοι, θα παντρεύονται, θα κάνουν παιδιά, η γη θα παράγει άφθονα τρόφιµα και θα ζουν αιώνια. Όλα αυτά αναφέρονται στο βιβλίο τους«μπορειτε ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΣΤΗ ΓΗ» γιατί παρερµήνευσαν ένα µέρος από το εδάφιο ΗΣΑΙΑ λε 5-6 Τότε οι οφθαλµοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθεί και τα ώτα των κωφών θέλουσιν ακούσει τότε ο χωλός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του µογιλάλου θέλει ψάλλει. Και ένα µέρος από την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ κα4 Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάν δάκρυον από των οφθαλµών αυτών και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον διότι τα πρώτα παρήλθον. ΓΙΑ ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ Ο ΗΣΑΙΑΣ; ΚΑΙ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΔΑΦΙΑ; ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ κα 1-4 Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλην την αγίαν την νέαν Ιερουσαλήµ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού ητοιµασµένην ως νύµφην κεκοσµηµένην δια τον άνδραν αυτής. Και ήκουσα φωνήν µεγάλην εκ του ουρανού λέγουσα Ιδού η σκηνή του Θεού µετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει µετ αυτών και αυτοί θέλουσιν θέλει είσθαι λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι µετ αυτών Θεός αυτών. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάν δάκρυον από των οφθαλµών αυτών και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον διότι τα πρώτα παρήλθον. ΜΑΤΘΑΙΟΝ κ Οι δε καταξιωθέντες να απολαύσωσιν εκείνον τον αιώνα και την εκ νεκρών ανάστασιν ούτε νυµφεύουσιν ούτε νυµφεύονται, διότι ούτε να αποθάνωσιν πλέον δύνανται επειδή είναι ισάγγελοι και είναι υιοί του Θεού.

17 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φανερό ότι οι προφητείες που διαβάσαµε, αναφέρονται σε νέα γη και νέους ουρανούς και η θάλασσα δεν θα υπάρχει πια, και οι άνθρωποι ούτε θα παντρεύονται ούτε θα κάνουν άλλα παιδιά και όσο αφορά τη γη που ζούµε σήµερα, θα δούµε παρακάτω τι ο Θεός προορίζει να γίνει: ΗΣΑΙΑΣ κεφ. Ιγ 9 10 Ιδού η ηµέρα του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυµού και οργής φλογεράς δια να καταστήσει την γην έρηµον και θέλει εξαλείψει απ αυτής τους αµαρτωλούς αυτής. Διότι τα άστρα του ουρανού και οι αστερισµοί αυτού δεν θέλουσι δώσει το φως αυτών, ο ήλιος θέλει σκοτισθεί εν τη ανατολή αυτού και η σελήνη δεν θέλει εκπέµψει το φως αυτής. ΣΟΦΟΝΙΑΣ κεφ α Θέλω αφανίσει παντελώς τα πάντα από προσώπου της γης λέγει Κύριος Θέλω αφανίσει άνθρωπον και κτήνος, θέλω αφανίσει τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύας της θαλάσσης και τα προσκόµατα µετά των ασεβών και θέλω εξολοθρεύσει τον άνθρωπον από προσώπου της γης λέγει Κύριος. 18 Αλλ ουδέ το αργύριον αυτών ουδέ το χρυσίον αυτών θέλει δυνηθή να λυτρώσει αυτούς εν τη ηµέρα της οργής του Κυρίου και πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου αυτού διότι θέλει κάµει συντέλειαν µάλιστα ταχείαν επί πάντας τους κατοικούντας την γην. ΜΑΡΚΟΝ ιγ Αλλά εν εκείναις ταις ηµέραις µετά την θλίψιν εκείνην ο ήλιος θέλει σκοτισθεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής. Και οι αστέρες του ουρανού θέλουσι πίπτει και αι δυνάµεις αι εν τοις ουρανοίς θέλουσι σαλευθεί. ΜΑΤΘΑΙΟΝ κδ 29 Ευθύς δε µετά την θλίψιν των ηµερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάµεις των ουρανών θέλουσι σαλευθεί. 30 Και τότε θέλει φανεί το σηµείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόµενον επί των νεφελών του ουρανού µετά δυνάµεως και δόξης πολλής. 35 ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει οι δε λόγοι µου δεν θέλουσι παρέλθει 36 περί δε της ηµέρας εκείνης και την ώρας ουδείς γινώσκει ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ειµή ο Πατήρ µου µόνον. ΠΡΑΞΕΙΣ κεφ β 20 Ο ήλιος θέλει µεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίµα πριν έλθει η ηµέρα του Κυρίου η µεγάλη και επιφανής.

18 Β ΠΕΤΡΟΥ κεφ γ 7 14 Οι δε σηµερινοί ουρανοί και η γη δια του αυτού λόγου είναι αποτεταµιευµένοι φυλαττόµενοι δια το πυρ εις την ηµέραν της κρίσεως. Εν δε τούτο άς µη σας λανθάνει αγαπητοί ότι παρά Κυρίου µία ηµέρα είναι χίλια έτη και χίλια έτη ως ηµέρα µία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα αλλά µακροθυµεί εις ηµάς µη θέλων να απολεσθώσι τινές αλλά πάντες να έλθωσιν εις µετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η ηµέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί καθ ήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει µε συριγµόν τα στοιχεία Δε πυρακτούµενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εν αυτής έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται οποίοι πρέπει να είσθε σεις εις πολίτευµα άγιον και ευσέβειαν προσµένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ηµέρας του Θεού καθ ήν οι ουρανοί πυρούµενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούµενα θέλουσι χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσµένοµεν εν οις δυκαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο αγαπητοί ταύτα προσµένοντες σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπιλοι και αµώµητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Στο ίδιο βιβλίο των Μαρτύρων του Ιεχωβά και στη σελίδα 158, γράφει «Θα υπάρχει αφθονία δηµητριακών στη γη στην κορυφή των βουνών, θα υπάρχει υπερπλεόνασµα, η γη θέλει δίδει τον καρπόν αυτής. Θέλει µας ευλογήσει ο Θεός ηµών. Ο λόγος του Θεού όµως λέει άλλα: Α ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ς 13 Τα φαγητά είναι δια την κοιλίαν και η κοιλία δια τα φαγητά, πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει.

19 Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΑΥΤΟΥ, ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΤΣΙ: 1. Δεν δέχονται τους Ιερούς Ναούς γιατί ο Χριστός είπε: Μάρκον ια 17 Ο οίκος µου θέλει ονοµάζεται οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. 2. Δεν δέχονται τη Θεία Κοινωνία ως σώµα και αίµα του Χριστού γιατί ο Χριστός είπε: Ιωάννη ς 54 και 56 Όστις τρώγει τη σάρκα µου και πίνει το αίµα µου έχει ζωήν αιώνιον. Όστις τρώγει τη σάρκα µου και πίνει το αίµα µου εµοί µένει και εγώ εν αυτώ. 3. Δεν δέχονται τον Τίµιο Σταυρό γιατί ο Παύλος είπε: Α Κορισνθίους α 18 Ο λόγος του Σταυρού εις µεν τους απολυµµένους είναι µωρία, εις ηµάς δε τους σωζοµένους είναι δύναµις Θεού. 4. Δεν δέχονται την Ιερά Παράδοση γιατί ο Παύλος είπε: Α Κορινθίους ια 2 Σας επαινώ δε αδελφοί ότι εις πάντα µε ενθυµείσθε και κρατείτε τας παραδόσεις. 5. Αρνούνται τις γιορτές διότι ο Παύλος είπε: Πράξεις ιη 21 Πρέπει εξάπαντος να κάµω την ερχόµενη εορτή εις Ιεροσόλυµα. 6. Αρνούνται την εξοµολόγηση γιατί ο Χριστός είπε: Ιωάννη κ 23 Αν τινών συγχωρήσητε τας αµαρτίας είναι συγκεχωρηµένες εις αυτούς, αν τινών κρατήτε είναι κεκρατηµέναι. 7. Δεν δέχονται τα καντήλια διότι ο Θεός είπε: Λευιτικόν κδ 2 Πρόσταξον τους υιούς Ισραήλ να φέρωσι προς σε έλαιον καθαρόν από ελαίας κοπανισµένας δια το φως δια να καίει ο λύχνος δια παντός.

20 8. Δεν δέχονται το λιβάνι διότι ο Θεός είπε: Μαλαχίας α 11 Διότι από ανατολών ηλίου έως δυσµών αυτού το όνοµά µου θέλει είσθε µέγα µεταξύ των εθνών και εν παντί τόπω θέλει προσφέρεσθαι θυµίαµα εις το όνοµά µου. 9. Δεν δέχονται τη νηστεία διότι ο Χριστός είπε: Ματθαίον ιζ 21 Τούτο δε το γένος των δαιµόνων δεν εξέρχεται ειµή δια προσευχής και νηστείας. ΑΡΑ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΠΑΞΙΑ ΕΊΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

21 Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ Οι ψευδοµάρτυρες του Ιεχωβά, οι Πεντηκοστιανοί, οι Ευαγγελικοί και όλοι οι αιρετικοί, λένε ότι η Παναγία, εκτός από τον Κύριο ηµών Ιησού Χριστό, γέννησε ακόµα έξι (6) παιδιά, µη δεχόµενοι την αειπαρθενία της, στηριζόµενοι στο εδάφιο ΜΑΤΘΑΙΟΝ α 25 Και δεν εγνώρισεν αυτήν εωσού εγέννησεν τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον. Όµως η λέξη εωσού δεν είχε τον καιρό εκείνο την έννοια που έχει σήµερα π.χ. - Α ΒΑΣΙΛΕΩΝ ς 22 Και όλον τον οίκον εσκέπασεν µε χρυσίον εωσού συνετέλεσεν όλον τον οίκον. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά το τελείωµα του Ναού το έβγαλε το χρυσάφι; Όχι βέβαια. - Β ΒΑΣΙΛΕΩΝ στ 23 Και τη Μελχόλ θυγατρί Σαούλ ουκ εγένετο παιδίον έως της ηµέρας του αποθανείν αυτήν ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά τον θάνατόν της, γέννησε παιδί; Όχι βέβαια. - ΜΑΤΘΑΙΟΝ ις 28 Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταµένων οίτινες δεν θέλουσιν γευθή θάνατον εωσού ίδωσι τον Υιόν του ανθρώπου ερχόµενον εν τη βασιλεία αυτού. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, οι µαθητές Του θα γευτούν θάνατον; Όχι βέβαια. - ΜΑΤΘΑΙΟΝ κη Πορευθέντες λοιπόν µαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσιν πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ιδού εγώ είµαι µεθ υµών πάσας τας ηµέρας έως της συντελείας του αιώνος. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά τη συντέλεια του αιώνος ο Χριστός θα φύγει από κοντά τους; Όχι βέβαια. - ΙΩΑΝΝΗΝ θ 18 Δεν επίστευσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι ήτο τυφλός και ανέβλεψεν έως ότου εφώναξαν τους γονείς αυτού. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά που φώναξαν τους γονείς του οι Ιουδαίου επίστεψαν; Όχι βέβαια.

22 - ΠΡΑΞΕΙΣ β 34 Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη εις τους ουρανούς λέγει όµως αυτός. Είπεν ο Κύριος µου κάθου εκ δεξιών µου εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά από αυτό θα µεταφέρει τον Χριστό στα αριστερά; Όχι βέβαια. - ΠΡΑΞΕΙΣ η 40 Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις Άζωτον και διερχόµενος εκήρυττεν εις πάσας τας πόλεις εωσού ήλθεν εις Καισάρειαν. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά την Καισάρεια σταµάτησε να κηρύττει; Όχι βέβαια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η λέξη εωσού και έως είχε άλλη έννοια τότε και άλλη σήµερα.. Εξάλλου αν η Παναγία είχε και άλλα παιδιά ή και σύζυγο, τότε θα έµενε µε την οικογένειά της και δεν θα χρειαζόταν ο Χριστός στο Σταυρό να την εµπιστευθεί στα χέρια του µαθητή του Ιωάννη για να την έχει για µητέρα και εκείνη για υιό της. Έτσι θα καταργούσε την εντολή «και ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος µη χωριζέτο.» Αλλά και ο ίδιος ο αλάνθαστος και αναµάρτητος Ιησούς Χριστός δεν θα µπορούσε να διαγράψει τα αδέλφια του αν είχε και να αφήσει τη µητέρα του σε ένα ξένο για να την προσέχει.\

23 ΑΛΛΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ Εκτός από την αίρεση των µαρτύρων του Ιεχωβά, υπάρχει και η αίρεση των Προτεσταντών ή ψευτοευαγγελικών ή εκκλησίας του Χριστού ή αναγεννηµένοι ή όπως αλλιώς ονοµάζονται γιατί έχουν πολλά ονόµατα, ανάλογα µε την οµάδα στην οποία ανήκουν. Αυτοί οι άνθρωποι, καλυπτόµενοι από το όνοµα «Χριστιανοί», µπορούν πιο εύκολα και εξαπατούν τους ορθόδοξους Χριστιανούς και να τους παρασύρουν στην αίρεση, γι αυτό είναι και οι πιο µεγάλοι εχθροί της ορθοδόξου εκκλησίας. Μεταχειρίζονται δε πολλά ψεύδη και συκοφαντίες τα οποία και θα αναλύσουµε πιο κάτω: Α. Όταν ρωτηθούν από πού πήραν τη διαδοχή, ποιος τους διόρισε επισκόπους και πώς πήραν το Άγιο Πνεύµα, λένε ότι είναι ισαπόστολοι δηλαδή όπως και οι Απόστολοι του Χριστού και πως το Άγιο Πνεύµα το παίρνουν απευθείας από το Χριστό. Να δούµε όµως πώς µεταδίδεται η χάρις του Αγίου Πνεύµατος. Δευτερονόµιον λδ 9 Και Ιησούς ο Υιός του Ναυή ήτο πλήρης πνεύµατος σοφίας διότι ο Μωυσής είχεν επιθέσει τας χείρας αυτού επ αυτόν. Πράξεις η Ακούσαντες δε οι Απόστολοι οι εν Ιεροσολύµοις ότι η Σαµάρεια εδέχθη τον λόγον του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και τον Ιωάννην οίτινες καταβάντες προσευχήθηκαν περί αυτών δια να λάβωσιν Πνεύµα Άγιον. Διότι δεν είχεν έτι επιπέσει επ ουδένα εξ αυτών αλλά µόνον ήσαν βεβαπτισµένοι εις το όνοµα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τας χείρας επ αυτούς και ελάµβανον Πνεύµα Άγιον. Πράξεις θ 17 Επήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν και επιθέσας επ αυτόν τας χείρας είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος µε απέστειλεν ο Ιησούς όστις εφάνη εις σε εν τη οδώ καθ ην ήρχου δια να αναβλέψης και να πλησθής Πνεύµατος Αγίου. Πράξεις ιθ 1-6 Ενώ δε ο Απολλώς ήτο εν Κορίνθω, ο Παύλος αφού πέρασε τα ανωτερικά µέρη, ήλθεν εις Έφεσον και ευρών τινά µαθητάς είπε προς αυτούς. Ελάβετε Πνεύµα Άγιον αφού επιστεύσατε; Οι δε είπον προς αυτόν. Αλλά ουδέ αν υπάρχει Πνεύµα Άγιον ηκούσαµεν. Και είπεν προς αυτούς. Εις τι λοιπόν εβαπτίσθητε; Οι δε είπον: Εις το βάπτισµα του Ιωάννου και είπεν ο Παύλος: Ο Ιωάννης µεν εβάπτισε βάπτισµα µετανοίας, λέγων προς τον λαόν να πιστεύωσιν εις τον ερχόµενον µετ αυτόν, τουτέστιν εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε εβαπτίσθησαν εις το όνοµα του Κυρίου Ιησού και αφού ο Παύλος

24 επέθηκεν επ αυτών τας χείρας ήλθε το Πνεύµα το Άγιον επ αυτούς και ελάλουν γλώσσας προεφήτευον. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Όπως διαβάσαµε στα παραπάνω εδάφια, η χάρη του Αγίου Πνεύµατος λαµβάνεται µόνο δια της επιθέσεως των χειρών από εκείνους που ήδη το έχουν λάβει όπως ο Ανανίας το έλαβε από τους Αποστόλους, ο Παύλος από τον Ανανία, ο Τιµόθεος από τον Παύλο και εν συνεχεία στους διαδόχους Επισκόπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας έως σήµερα. ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΟΥΝ Και τους ρωτάµε, αν βρεθούν σε µια οµάδα Γιαπωνέζων, θα µπορέσουν να τους κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού όπως έκαναν οι αληθινοί Απόστολοι, χωρίς διερµηνέα; Ασφαλώς όχι. Όπως και πριν λίγα χρόνια που έφεραν κάποιον µεγάλο τους κήρυκα από την Αγγλία που δεν ήξερε ελληνικά και είχαν διερµηνέα µαζί του. Να δούµε όµως τι έκαναν οι αληθινοί Απόστολοι που δεν µπορούν να κάνουν οι σηµερινοί ψευδαπόστολοι. Πράξεις β 6 Και καθώς έγινε η φωνή αύτη, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη διότι ήκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας µε την ιδίαν αυτού διάλεκτο. Εξεπλήτοντο δε πάντες και εθαύµαζον λέγοντες προς αλλήλους. Ιδού πάνες οι λαλούντες δεν είναι Γαλλιλαίοι και πώς ηµείς ακούοµεν έκαστος εν τη ιδία ηµών διαλέκτω εν η εγεννήθηµεν; Πόρθοι και Μήδοι και Ελαµίται και οι κατοικούντες την Μεσοποταµίαν, την Ιουδαίαν τε και Καππαδοκίαν, τον Πότον και την Ασία, τη Φρυγία τε και την Παµφυλία, την Αίγυπτο και τα µέρη της Λιβύης της κατά την Κυρήνη και οι παρεπιδηµούντες, Ρωµαίοι, Ιουδαίοι τε και προσήλυτοι Κρήτες και Άραβες, ακούοµεν αυτούς λαλούντας εν ταις γλώσσαις ηµών τα µεγαλεία του Θεού. Μάρκου ις Εν τω ονόµατί µου θέλουσιν εκβάλλει δαιµόνια, θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας, όφεις θέλουσι πιάνει και εάν θανάσιµον τι πίωσι δεν θέλει βλάψει αυτούς, επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας και θέλουσιν ιατρεύεσθαι. Πράξεις γ 1-8 Ανέβαινον δε οµού ο Πέτρος και ο Ιωάννης εις το ιερόν κατά την ώραν της προσευχής την ενάτην, και άνθρωπος χωλός υπάρχων εκ κοιλίας µητρός αυτού εβαστάζετο, τον οποίον έθετον καθ ηµέραν προς την θύραν του ιερού την λεγοµένην ωραίαν δια να ζητεί ελεηµοσύνη παρά των εισερχοµένων εις το ιερόν. Ούτος ειδών τον Πέτρον και Ιωάννην µέλλοντας να εισέλθωσιν εις το ιερόν, εζήτει να λάβει ελεηµοσύνη. Ατενίσας δε εις αυτόν ο Πέτρος µετά του Ιωάννου είπε. Βλέψον εις ηµάς. Και εκείνος έβλεπεν αυτούς µετά προσοχής προσµένων να λάβει τι παρ αυτών. Ο δε Πέτρος είπεν: Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω. Αλλά ότι έχω τούτο σοι δίδω. Εν τω ονόµατι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητι και περιπάτει. Και πιάσας αυτόν από της δεξιάς χειρός εσήκωσε και

25 παρευθύς εστερεώθησαν οι βάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περιεπάτει. Πράξεις ιθ Και ο Θεός έκαµνε δια των χειρών του Παύλου θαύµατα µεγάλα ώστε επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώµατος αυτού µανδήλια ή περιζώµατα και έφευγον απ αυτών αι ασθένειαι και τα πνεύµατα τα πονηρά εξήρχοντο απ αυτών. Ματθαίου ι 1 Και προσκαλέσας τους δώδεκα µαθητάς αυτού έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν κατά πνευµάτων ακαθάρτων ώστε να εκβάλλωσιν αυτά και να θεραπεύωσιν πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν. Μάρκου ς Και εξελθόντες εκήρυτον να µετανοήσωσιν και εξέβαλλων πολλά δαιµόνια. Και ήλειφον πολλούς αρρώστους µε έλαιον και εθεράπευον. Πράξεις θ 32 κ 40 Ο δε Πέτρος διερχόµενος δια πάντων κατέβει και προς τους Αγίους τους κατοικούντας την Λύδδαν και εύρεν άνθρωπον τινά Αινέαν το όνοµα, όστις ήτο παραλυτικός από ετών οκτώ, κατακείµενος επί κραββάτου Και είπε προς αυτόν ο Πέτρος. Αινέα σε ιατρεύει ο Ιησούς ο Χριστός σηκώθητι και στρώσον την κλίνη σου και ευθύς εσηκώθη. 40 ο δε Πέτρος εκβαλών έξω πάντας εγονάτισε και προσευχήθη και στραφείς προς το σώµα είπε. Ταβιθά ανάστηθι. Η δε ήνοιξε τους οφθαλµούς αυτής και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισεν. Πράξεις κ 9 Και νεανίας τις ονόµατι Εύτυχος καθήµενος επί του παραθύρου καταφέρετο εις ύπνον βαθύν ενώ ο Παύλος διελέγετο εκτάµενος και κυριευθύς υπό του ύπνου έπεσε κάτω από του τρίτου πατώµατος και εσήκωσαν αυτόν νεκρόν. Καταβάς δε ο Παύλος έπεσεν επ αυτόν και εναγκαλισθείς είπε. Μη θορυβείσθε διότι η ψυχή αυτού είναι εν αυτώ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Από τα εδάφια που διαβάσαµε, είδαµε ότι όταν γλωσσολαλούσαν οι Απόστολοι γίνονταν κατανοητοί από όλους τους ακροατές τους από όποια χώρα και όποια γλώσσα και αν µιλούσαν όπως επίσης και τα θαύµατα και τα θαυµάσια έργα των Αληθινών Αποστόλων του Χριστού. Οι σηµερινοί ψευδαπόστολοι τι κάνουν; Υπάρχει καµιά σύγκριση; Όχι βέβαια. Γι αυτούς όµως µιλάει ο Παύλος στην Β Κορινθίους ια 13 Διότι οι τοιούτοι είναι ψευδαπόστολοι εργάτες δόλιοι µετασχηµατιζόµενοι εις αποστόλους του Χριστού και ουδέν θαυµαστόν, διότι αυτός ο Σατανάς µετασχηµατίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν µέγα αν και οι διάκονοι αυτού µετασχηµατίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης των οποίων το τέλος θέλει είσθαι κατά τα έργα αυτών.

26 ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΟΥΝ Αλίµονό τους όµως διότι Ιεζεκιήλ ιγ 1 Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ουαί εις τους προφήτας τους µωρούς τους περιπατούντας οπίσω του πνεύµατος αυτών και δεν είδον ουδεµίαν όρασιν. Α Τιµόθεου α 6 Από των οποίων αποπλανηθέντες τινές εξετράπησαν εις µαταιολογίαν θέλοντας να είναι νοµοδιδάσκαλοι ενώ δεν νοούσιν ούτε όσα λέγουσιν ούτε περί τίνων δι ισχυρίζονται. Α Τιµόθεου δ 1 Το δε Πνεύµα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως προσέχοντες εις πνεύµατα πλάνης και εις διδασκαλίαν δαιµονίων. Α Τιµόθεου ς 3 Εάν τις ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγειαίνοντας λόγους του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και την διδασκαλία την κατ ευσέβειαν είναι τετυφλωµένος και δεν εξεύρει ουδέν αλλά νοσεί. Τίτου α 10 κ 16 Διότι υπάρχουσιν πολλοί και ανυπότακτοι µαταιολόγοι και φρενοπλάνοι τους οποίους πρέπει να αποστοµώνουµε, οίτινες ανατρέπουσιν ολοκλήρους οίκους διδάσκοντες όσα δεν πρέπει χάριν αισχρού κέρδους, οµολογούσι ότι γνωρίζουσιν το Θεόν µε τα έργα όµως αρνούνται βδελυκοί όντες και απειθείς και εις παν έργον αγαθόν αδόκιµοι. Τίτου γ 10 Αιρετικόν άνθρωπον µετά µίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού εξεύρων ότι διεφθάρη ο τοιούτος και αµαρτάνει ων αυτοκατάκριτος. Β Πέτρου β 1 Υπήρξαν όµως και ψευδοπροφήται µεταξύ του λαού καθώς και µεταξύ σας θέλουσιν είσθε ψευτοδιδάσκαλοι οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας αρνούµενοι και τον αγοράσαντα αυτούς επισύροντες εις αυτούς ταχείαν απώλειαν. Και πολλοί θέλουσι εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών δια τους οποίους η οδός της αλήθειας θέλει βλασφηµηθή. Και δια πλεονεξίαν θέλουσιν σας εµπορευθεί µε πλαστούς λόγους των οποίων η καταδίκη εκ πάλαι δεν µένει αργή και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει.

27 Β Πέτρου γ 15 Καθώς και ο αγαπητός ηµών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθείσαν εις αυτόν σοφίαν ως και εν πάσαις ταις επιστολές αυτού, λαλών εν αυταίς περί τούτων µεταξύ των οποίων είναι τινά δυσνόητα τα οποία οι αµαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Α Ιωάννου β 19 Εξ ηµών εξήλθον αλλά δεν ήσαν εξ ηµών διότι εάν ήσαν εξ ηµών ήθελον µένει µεθ ηµών αλλά εξήλθον δια να φανερωθώσιν ότι δεν είναι πάντες εξ ηµών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Από τα εδάφια που διαβάσαµε είδαµε ποιοι είναι οι αιρετικοί και από αυτά που θα διαβάσουµε πιο κάτω θα δούµε τι τους περιµένει. Ματθαίου ε Όστις λοιπόν αθετήσει µία των εντολών τούτων των ελαχίχτων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος θέλει ονοµασθεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Αποκάλυψις κβ 18 Εγώ διαβεβαιώ καθένα που ακούει τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού ότι εάν προσθέσει κανείς εις αυτά, θα προσθέσει ο Θεός τας πληγάς που είναι γραµµέναι εις τούτο το βιβλίον. Εάν αφαιρέσει κανείς από τα λόγια του βιβλίου της προφητείας αυτής θα αφαιρέσει ο Θεός το µερίδιόν του από το δέντρο της ζωής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σήµερα σ όλο τον κόσµο υπάρχουν πολλές θρησκευτικές οµάδες που θέλουν να λέγονται χριστιανικές και κάθε µια από αυτές τις οµάδες λέει ότι η δική της πίστη είναι σωστή και όλες οι υπόλοιπες είναι αιρέσεις. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ όµως ονοµάζονται όσοι ακολουθούν κατά γράµµα το λόγο του Θεού και του Ευαγγελίου.

28 Α. ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΩΣΥΝΗ Ο Παύλος όµως είπε: Πράξεις κ 28 Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλο το ποίµνιον εις το οποίο το Πνεύµα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους δια να ποιµένετε την εκκλησία του Θεού. Πράξεις ιδ 23 Και αφού εχειροτόνησαν εις αυτούς πρεσβύτερους κατά πάσαν εκκλησία προσευχηθέντες µε νηστείας αφιέρωσαν αυτούς εις Κύριον. Τίτου α 5 Δια τούτον σε αφήκα εν Κρήτη δια να διορθώσεις τα ελλείποντα και να καταστήσης εν πάση πόλει πρεσβυτέρους καθώς εγώ σε διέταξα. Διότι πρέπει ο Επίσκοπος να είναι ανέγκλητος ως οικονόµος Θεού. Φιλιππισίους α 1 Παύλος και Τιµόθεος δούλοι του Ιησού Χριστού προς πάντας τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού τους όντες εν Φιλίπποις µετά των επισκόπων και διακόνων χάρις είη και ειρήνη από Θεού πατρός ηµών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Α Τιµόθεου δ 6 κ 14 Ταύτα συµβουλεύων εις τους αδελφούς, θέλεις είσθαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού. Μη αµέλει το χάρισµα το οποίον είναι εν σοι, το οποίον εδόθη εις σε δια προφητείας µετά επιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτερίου. Α Τιµόθεου ε 22 Μη επίθετε χείρας ταχέως εις µηδένα µηδέ γίνου κοινωνός αλλοτρίων αµαρτιών φύλαττε σεαυτόν καθαρόν.

29 Όµως ο λόγος του Θεού λέει: Μάρκου ια 17 Β. ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ Ο οίκος µου θέλει ονοµάζεσθαι οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Πράξεις ιε 16 Μετά ταύτα θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδοµήσει την σκηνήν του Δαυίδ την πεπτωκυίαν. Και τα κατεδαφισµένα αυτής θέλω ανοικοδοµήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν δια να εκζητήσωσι τον Κύριον οι λοιποί των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνοµά µου, λέγει ο Κύριος ο ποιών ταύτα πάντα. Ιωάννην θ Και είπεν ο Ιησούς. Εγώ δια κρίσιν ήλθον εις τον κόσµον δια να βλέπωσιν οι µη βλέποντες και να γίνωσι τυφλοί οι βλέποντες. Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν µετ αυτού και είπον προς αυτόν. Μήπως και ηµείς είµεθα τυφλοί; Είπε προς αυτόν ο Ιησούς. Εάν είσθε τυφλοί δεν ηθέλετε έχει αµαρτία. Τώρα όµως λέγετε βλέποµεν. Η αµαρτία λοιπόν µένει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Έγραψα το παραπάνω εδάφιο του Ευαγγελίου για να σηµειώσω το παρακάτω µεγάλο θαύµα που γίνεται κάθε χρόνο στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυµα. Πάνω από 2000 χρόνια τώρα, το Άγιο Φως, έρχεται στην ηµέρα της Αναστάσεως, σε Ορθόδοξο Ναό και Ορθόδοξο Πατριάρχη. Πόσα εκατοµµύρια ανθρώπων το βλέπουν κάθε χρόνο και όµως πόσοι λίγοι πιστεύουν. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει άνθρωπος µετά από αυτό που να µην πιστεύει στο Χριστό και στην Ορθοδοξία, και όµως οι βλέποντες δεν βλέπουν και η αµαρτία τους µένει. Ας το δουν αυτό οι ψευδοµάρτυρες του Ιεχωβά. Ας το δουν οι Προτεστάνες, οι Ευαγγελικοί και όλοι οι άλλοι που καταργούν τους ιερούς Ναούς. Ας δουν, ότι ο Κύριος προτιµά τους Ορθόδοξους Ναούς και τους ορθόδοξους ιερείς. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ή ΝΑΟΣ Εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων που πίστευσαν στον Ιησού Χριστό, τον αποδέχτηκαν ως Κύριο και Σωτήρα τους και βαπτίσθηκαν στο όνοµα της Αγίας Τριάδος. Όµως Εκκλησία ονοµάζεται και ο τόπος όπου συνάγεται ο λαός του Θεού και δοξολογεί τον

30 Κύριο και προσφέρει την αναίµακτη λατρεία της Θείας Ευχαριστίας. Η Εκκλησία είναι ο ναός του Θεού, τόπος Άγιος, οίκος προσευχής, τόπος συνάθροισης του λαού του Θεού, Σώµα και όνοµα του Χριστού, Νύµφη του Χριστού, η οποία προσκαλεί το λαό στην µετάνοια και στην προσευχή. Γ. ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Όµως στο Ιωάννη ς γράφει: Εγώ είµαι ο άρτος ο ζων ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου θέλει ζήσει εις τον αιώνα. 54 Όστις τρώγει τη σάρκα µου και πίνει το αίµα µου έχει ζωή αιώνιον. 55 Διότι η σάρξ µου αληθώς είναι τροφή και το αίµα µου αληθώς είναι πόσις. 56 Όστις τρώγει τη σάρκα µου και πίνει το αίµα µου εν εµοί µένει και εγώ εν αυτώ. 58 Όστις τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Δ. ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Όµως ο λόγος του Θεού λέγει: Ιωήλ α 3 Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών προς άλλην γεννεάν. Α Κορινθίους ια 2 και 23 Σας επαινώ δε αδελφοί ότι εις πάντα µε ενθυµείσθε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. 23 Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίον παρέδωκα εις εσάς. Φιλιππησίους δ 9 Εκείνα τα οποία και εµάθετε και παραλάβατε και ηκούσατε και είδετε εν εµοί ταύτα πράττετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είσθε µεθ ηµών. Β Θεσσαλονικείς β 15 Λοιπόν αδελφοί µένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις τας οποίας εδιδάχτητε είτε δια λόγου είτε δι επιστολής ηµών.

31 Β Θεσσαλονικείς γ 6 Σας παραγγέλοµεν δε αδελφοί εν ονόµατι του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού να αποµακρύνησθε από παντός αδελφού ατάκτως περιπατούντος και ουχί κατά την παράδοσιν. Β Τιµόθεου β1 Συ λοιπόν τέκνον µου ενδυναµού δια της χάριτος εν Χριστώ Ιησού και όσα ήκουσες παρ εµού δια πολλών µαρτύρων ταύτα παραδός εις πιστούς ανθρώπους οίτινες θέλουσιν είσθαι ικανοί και άλλους να διδάξωσι. Γ Ιωάννου 13 Πολλά είχον να γράψω αλλά δε θέλω να σοι γράψω δια µελάνης και καλάµου αλλ ελπίζω ταχέως να σε ίδω και θέλοµεν λαλήσει στόµα µε στόµα. Ε. ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Όµως ο λόγος του Θεού λέγει: Αριθµοί ε 5 Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγων. Ειπέ προς τους υιούς του Ισραήλ όταν ανήρ ή γυνή κάµει εκ των αµαρτηµάτων των ανθρωπίνων πράττων παράβασιν εις τον Κύριον και αµαρτήσει, η ψυχή εκείνη τότε θέλει εξοµολογηθεί την αµαρτίαν αυτή την οποία έπραξε. Ιησούς του Ναυή ζ 19 Και είπεν ο Ιησούς προς τον Αχάν. Τέκνον µου δος τώρα την δόξαν εις Κύριον τον Θεό του Ισραήλ και εξοµολογήθητι εις αυτόν και ειπέ µοι τώρα τι έπραξας, µη κρύψεις αυτό απ εµού. Νεεµία θ 2-3 Και σταθέντες εξοµολογήθηκαν τας αµαρτίας αυτών και τας ανοµίας των πατέρων αυτών. Και σταθέντες εν τω τόπω αυτών ανέγνωσαν εν τω βιβλίω του νόµου Κυρίου του Θεού αυτών εν τέταρτον της ηµέρας και εν τέτερτον εξοµολογούντο και προσεκύνουν Κύριον τον Θεόν αυτών. Ματθαίου γ 6 Και εβαπτίζοντο εν τω Ιορδάνη υπ αυτού εξοµολογούµενοι τας αµαρτίας αυτών. Ματθαίου ιη 18 Αληθώς σας λέγω όσα δέσητε επί της γης θέλουσιν έσθαι δεδεµένα εν τω ουρανώ. Και όσα εάν λύσετε επί της γης θέλουσιν είσθαι λελυµένα εν τω ουρανώ. Ματθαίου ις Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος και επί ταύτης πέτρας θέλω οικοδοµήσει την

32 Εκκλησίας µου και πύλαι Άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ αυτής. Και θέλω σοι δώσοι τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και ότι εάν δέσεις επί της γης θέλει είσθαι δεδεµένον εν τοις ουρανοίς και ότι εάν λύσεις επί της γης θέλει είσθε λελυµένον εν τοις ουρανοίς. Πράξεις ιθ 18 Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχοντο εξοµολογούµενοι και φανερώνοντες τας πράξεις αυτών. Ο λόγος όµως του Θεού λέγει: Δευτερονόµιον θ 18 ΣΤ. ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ. Και προσέπεσον ενώπιον του Κυρίου καθώς πρότερον, τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας άρτον δεν έφαγον και ύδωρ δεν ήπιον εξαιτίας πασών των αµαρτιών σας τας οποίας ηµαρτήσατε πράττοντες πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δανιήλ θ 3 Και έστρεψα το πρόσωπό µου προς Κύριον τον Θεόν δια να κάµω προσευχήν και δεήσεις εν νηστεία. Ιωνάς γ 5 Και οι άνδρες της Νινευή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν. Ιωήλ β 12 κ 15 Και τώρα δια τούτο λέγει Κύριος επιστρέψατε προς εµέ εξ όλης της καρδίας υµών και εν νηστεία και εν κλαυθµώ και εν πένθει. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών αγιάσατε νηστείαν. Ματθαίον στ Και όταν νηστεύετε µη γίνεσθε ως οι υποκριταί σκυθρωποί διότι αφανίζουσι τα πρόσωπα αυτών δια να φανώσι εις τους ανθρώπους ότι νηστεύουσιν. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη τον µισθόν αυτών. Συ όµως όταν νηστεύεις άλειψον την κεφαλήν σου και νίψον το πρόσωπόν σου για να µη φανείς εις τους ανθρώπους ότι νηστεύσει αλλ εις τον Πατέρα σοτυ τον εν τοις ουρανοίς και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ θέλει σοι ανταποδόσει εν τω φανερώ. Ματθαίου θ Τότε έρχονται προς αυτόν οι µαθητές του Ιωάννου λέγοντες: Διατί ηµείς και οι Φαρισαίοι νηστεύοµεν πολλά οι δε µαθητές σου δε νηστεύουσι; Και είπεν προς αυτούς ο Ιησούς: Μήπως δύνανται οι υιού του νυµφώνος να πενθούσιν ενόσω είναι µετ αυτών ο νυµφίος; Θέλουσιν όµως έλθει ηµέρες όταν αφαιρεθεί απ αυτών ο νυµφίος και τότε θέλουσιν νηστεύσει.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 ίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort Nouveau Testament Grec Wescott-Hort The New Testament in the Original Greek B. F. Wescott (1825-1901) F. J. A. Hort (1828-1892) 1881 Source : www.ccel.org Matthew Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου

Διαβάστε περισσότερα

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 MATTHEW Mat 1:1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααµ Mat 1:2 αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Αρχιµ. π. Βασίλειος Γοντικάκης Σεβασµιώτατοι, αγαπητοί αδελφοί Το θέµα της αποψινής οµιλίας είναι «Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη o Αγιος» και ανατέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού

Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού Σεβασµιώτατε Άγιε έσποτα Σεβαστοί Πατέρες και Αγαπητοί αδελφοί οξάζω και ευχαριστώ τον Κύριόν µας και την Κυρία Θεοτόκο, που µε αξίωσαν να βρίσκοµαι κοντά σας,

Διαβάστε περισσότερα

Textus Receptus CSR9

Textus Receptus CSR9 King James Bible Greek New Testament Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J. Bisconti 2 Title Notice Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1

ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 Αποµαγνητοφωνηµένη οµιλία του Καθηγουµένου της Ιεράς ηµών Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιµ. Γεωργίου, στο Στρατώνι Χαλκιδικής την 14η/27η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 Βιβλος γενεσεως Ιησου Χριστου υιου αυιδ υιου Αβρααμ. 2 Αβρααμ εγεννησεν τον Ισαακ, Ισαακ δε εγεννησεν τον Ιακωβ, Ιακωβ δε εγεννησεν τον Ιουδαν και τους αδελφους αυτου, Ιουδας δε εγεννησεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΕΜΑΝ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΕΜΑΝ Hugo Bouter Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΕΜΑΝ Μαθήματα από το Β Βασιλέων κεφ. 5 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση όλου ή μέρους του βιβλίου, και κάθε είδους εκμετάλευση χωρίς την γραπτή άδεια των εκδοτών. Αυτό το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ημερολόγιο Μαρωνίτικου Λειτουργικού Έτους 2013-2014 1 2 Νοέμβριος 2013 Εξαγιασμού της Εκκλησίας (Εβρ. 9/1-12) 3 (Ματ. 16/13-20) Ο Σίμωνας Πέτρος είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

THE FREE GREEK NEW TESTAMENT Revised 17 October 2003 Being the Textus Receptus with corrections from NA26 between square brackets. The 1371 corrections amount to about one percent of the document. This

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

L Apocalypse selon Saint Jean

L Apocalypse selon Saint Jean L Apocalypse selon Saint Jean Chapitre 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ελλεν Γ. Ωηιτε. ὃπψριγητ c 2015 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς.

ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ελλεν Γ. Ωηιτε. ὃπψριγητ c 2015 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Ελλεν Γ. Ωηιτε 1991 ὃπψριγητ c 2015 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ Ο ερ ιεω Τηις εβοοκ ις προ ιδεδ βψ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε. Ιτ ις ινςλυδεδ ιν τηε λαργερ φρεε

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort)

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by Christian Classics Ethereal Library About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

Offenbarung (GNT) 863 Offenbarung (GNT)

Offenbarung (GNT) 863 Offenbarung (GNT) 863 Offenbarung (GNT) Offenbarung (GNT) Greek New Testament Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: Westcott-Hort text NA-26 text < > indicates a word where NA26 encloses

Διαβάστε περισσότερα

Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. mmm. " "\'>wi!

Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. mmm.  \'>wi! " "\'>wi! Auto Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. Στάσου εδώ νά γνωρίσης τά τεράστια της Δευτέρας Παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1)

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Chapitre 1 1 παυλος κλητος αποστολος ιησου χριστου δια θεληματος θεου και σωσθενης ο αδελφος 2 τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω ηγιασμενοις εν χριστω ιησου

Διαβάστε περισσότερα

1:1 αποκαλυψις ι υ χ υ ην εδωκεν αυτω ο θ ς δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσηµανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω

1:1 αποκαλυψις ι υ χ υ ην εδωκεν αυτω ο θ ς δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσηµανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω 1:1 αποκαλυψις ι υ χ υ ην εδωκεν αυτω ο θ ς δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσηµανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 1:2 ος εµαρτυρησε τον λογον του θ υ και

Διαβάστε περισσότερα