Vangelis Rinas: Palimpsests of Time. Βαγγέλης Ρήνας: Παλίμψηστα του Χρόνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vangelis Rinas: Palimpsests of Time. Βαγγέλης Ρήνας: Παλίμψηστα του Χρόνου"

Transcript

1 Vangelis Rinas: Palimpsests of Time Βαγγέλης Ρήνας: Παλίμψηστα του Χρόνου Through his painted imagery Rinas brings back to life scenes that like old photographs have become forgotten, faded, scratched, mould stained, and deteriorated. Symbolically, to Rinas the old buildings he paints represent the past, slowlyfading as do his reds. Μέσα από τις ζωγραφισμένες του εικόνες ο Ρήνας επαναφέρει σκηνές της ζωής που σαν παλιές φωτογραφίες έχουν ξεχαστεί, ξεθωριασει, γδαρθεί, ποτιστεί με μούχλα, και φθαρεί. Συμβολικά για τον Ρήνα, τα παλιά κτίρια που ζωγραφίζει αντιπροσωπεύουν το παρελθόν, που ξεθωριάζει αργά, όπως κάνουν τα κόκκινα του. Renewal comes from loving the very layers of time that have caused the flaking, fading color and thick texture shown on his surfaces. His paintings contain complex discourses between dark and light, veristic and abstract, hidden and overt, subtle and literal, imagined and real Clearly, only a virtuoso could create such paradoxical complexity and do it so well. Soft peach tones engage pale yellows and sanguine rusts blend with earthy browns to produce symphonies of tones that at times are soft and at others vibrate with energy. Thematically Rinas teases his viewers with imagery relating to architecture, shipping, history and his objects seem to be stepping out a time machine to engage with the present. So that, they appear asynchronous, as if the figures are from a dream as do the red and white columnar forms in Hidden, oil on canvas painting. Η ανανέωση προέρχεται από την αγάπη για τη διαστρωμάτωση του χρόνου που έχουν προκαλέσει το ξεφλουδισμένο, ξεθωριασμένο χρώμα και τη παχιά υφή που εμφανίζεται στις επιφάνειες του. Οι πίνακές του περιέχουν πολύπλοκες συνομιλίες ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, το συγκεκριμένο (veristic) και το αφηρημένο, το κρυφό και το φανερό, το λεπτό και το κυριολεκτικό, το φανταστικό και το πραγματικό. Προφανώς, μόνο ένας βιρτουόζος θα μπορούσε να δημιουργήσει τέτοια παράδοξη πολυπλοκότητα και να το κάνει τόσο καλά. Απαλοί τόνοι του ροδακινί αγκαλιάζουν χλωμά κίτρινα και αισιόδοξα χρώματα σκουριάς αναμειγνύονται με γήινα καφέ για να δημιουργήσουν συμφωνίες τόνων των ήχων που άλλοτε είναι απαλοί και άλλοτε δονούνται από ενέργεια. Θεματικά ο Ρήνας προκαλεί τους θεατές του με εικόνες που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, τη ναυτιλία, την ιστορία και τα αντικείμενα του φαίνεται να βγαίνουν από μια μηχανή του χρόνου για να συνεργαστούν με το παρόν. Έτσι εμφανίζονται χωρίς συχρονισμό, ωσάν οι φιγούρες να βγαίνουν από ένα όνειρο όπως κάνουν οι κόκκινες και οι λευκές φόρμεςστήλες στο έργο σε λάδι,το Κρυφό,

2 Moreover, there is a distinct disjunction taking place when coming in contact with Rinas abstract expanses punctuated by veristic touches as seen in Smokescreen. The miniature ship naturalistically painted emits smoke from its stacks and is surrounded by smaller craft belonging to an Armada entering New York harbor. Rinas with his practiced eye renders the vessels so naturalistically as to create a tromp l oeil effect, but this type of verism is part of his Hellenic background. It was the great Classical painter Zeuxis who is described in documents as having painted a cluster of grapes so illusionistically so as to cause birds to fly towards them. Rather than rendering objects in terms of line only, Zeuxis used chiaroscuro to model his subjects rendering them voluminous as if receding in space. Επιπλέον, υπάρχει μια ξεχωριστή διάζευξη που λαμβάνει χώρα όταν έρχονται σε επαφή με τις αφηρημένες εκτάσεις του Ρήνα που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες πινελιές, όπως φαίνεται στο έργο Προπέτασμα Καπνού. Το μικροσκοπικό πλοίο ζωγραφισμένο νατουραλιστικά εκπέμπει καπνό από τις στοίβες του και περιβάλλεται από μικρότερα σκάφη που ανήκουν σε μια αρμάτα που μπαίνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ο Ρήνας με το ασκημένο μάτι του παρουσιάζει τα σκάφη τόσο νατουραλιστικά έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια εντύπωση ψευδαίσθησης, αλλά αυτό το είδος της συγκεκριμενοποίησης είναι μέρος της ελληνικής καταγωγής του. Ήταν η μεγάλη κλασική ζωγράφος Ζεύξις που περιγράφεται σε χειρόγραφα που έχει ζωγραφισει ένα σύμπλεγμα των σταφυλιών, τόσο έντονα σαν ψευδαί, έτσι ώστε να προκαλεί τα πουλιά να τα τσιμπήσουν. Αντί να καθιστά τα αντικείμενα από την άποψη της γραμμής μόνο, η Ζεύξις χρησιμοποίησε το chiaroscuro για να δώσει μορφή στα υποκείμενά του καθιστώντας τα ογκώδη σαν να υποχωρούν στο χώρο. But it is not only Rinas skills with a brush that distinguishes him from others of his time rather it is his multi-layered, riveting ideas as presented in his paintings. There is a wealth of references present that accounts for complex readings of his works. Time is a meaningful leitmotif that appears as layers of plaster, paper, paint, that are worn, pealing, tattered, in works such as Smokescreen, Palimpsest, Sunburst or Transparent. Αλλά δεν είναι μόνο η δεξιότητα στο πινέλο που διακρίνει τον Ρήνα από τους άλλους σύγχρονους με αυτόν δημιουργούς, παρά είναι οι πολυεπίπεδες, καθηλωτικές ιδέες όπως παρουσιάζονται στα έργα του. Είναι παρούσα μια πληθώρα αναφορών που αντέχει πολύπλοκες αναγνώσεις των έργων του. Ο χρόνος είναι ένα ουσιαστικό κύριο θέμα που εμφανίζεται ως στρώματα από γύψο, χαρτί, χρώμα, που φοριούνται, Pealing, κουρελιασμένα, στα έργα όπως το Προπέτασμα Καπνού, το Παλίμψηστο, το Sunburst ή το

3 Διάφανο. When Rinas uses such devices, he is also having a dialog with art history; Braque s Violin with Sheetmusic, 1912 in which the master included a nail with its shadow as a way of referencing the illusionistic means of painting. Another great artist with whom he engages in dialog is Marcel Duchamp who in his Tu m, 1918 included an illusionistically painted bottlebrush and three safety pins for similar reasons. Emergent is the title of a beige monochrome painting with a motif in its center that appears like a torn bundle of linen tied together by a rag that holds a picture of a tanker ship in place. The commercial ship is rendered in grisaille the specialty of J.A.D. Ingres one of the most superb Romantic artists of the early19 th century. The manner in which Rinas has juxtaposed his object upon the flat background is also seen in the works of American painter John Frederick Peto ( ) for example in his Fish House Door, But the difference is that Rinas s Emergent is conceptually oriented in its allusions to Egyptian Mummy portraits, and to canvas cloth with its sea vessel associations. In fact there is ongoing engagement throughout Rinas works with text and lettering that renders it conceptual given the nature of the flatness of text against the illusion of painting. In such works as Smokescreen, and Palimpsest he uses street signs that have been partially covered over or erased making it necessary for his viewer to tease out possible readings. So that, even though we can only see part of the first and the last two letters of the street name because the center part of the sign is covered by a picture of a ship we can infer its reading as Beekman Street. From this address it is possible to see the Brooklyn Bridge, also depicted in photographic grisaille, and the harbor with ships entering and leaving. In his Cubist works Picasso Όταν Rinas χρησιμοποιεί τέτοιες συσκευές, συνδιαλέγεται επίσης με την ιστορία της τέχνης. Με το έργο του Μπρακ Βιολί με Παρτιτούρες (1912), στο οποίο ο δεξιοτέχνης περιέλαβε ένα καρφί με τη σκιά του ως έναν τρόπο αναφοράς των ψευδαισθητικών μέσων της ζωγραφικής. Ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης με τον οποίο εμπλέκεται σε διάλογο είναι Marcel Duchamp που στο έργο του Tu m του 1918, περιέλαβε μια βούρτσα μπουκαλιών ψευδαισθητικά ζωγραφισμένη, και τρεις παραμάνες για παρόμοιους λόγους. Αναδυόμενες είναι ο τίτλος ενός έργου, μπεζ μονόχρωμου, με ένα μοτίβο στο κέντρο του, που εμφανίζεται σαν μια σκισμένη δέσμη από σεντόνια δεμένα μεταξύ τους με ένα πανί που κρατά μια εικόνα από ένα τάνκερ στη θέση του. Το εμπορικό πλοίο που παρασχέθηκαν σε grisaille την ειδικότητα του JAD Ingres ένα από τα πιο υπέροχα ρομαντικό καλλιτέχνες του early19th αιώνα. Ο τρόπος με τον οποίο έχει Rinas αντιπαρατίθενται αντικειμένου του από την επίπεδη παρασκήνιο παρατηρείται επίσης στα έργα του ζωγράφου Αμερικανό John Frederick Peto ( ) για παράδειγμα, στην πόρτα του Σώματος Fish, Αλλά η διαφορά είναι ότι το Rinas Αναδυόμενες είναι εννοιολογικά προσανατολισμένη στις αναφορές του για την αιγυπτιακή μούμια πορτρέτα, και να ύφασμα καμβά με τις ενώσεις του πλοίου στη θάλασσα. Στην πραγματικότητα, υπάρχει συνεχής εμπλοκή σε όλη έργα Rinas»με κείμενο και γράμματα που την καθιστά την εννοιολογική δεδομένης της φύσης της επιπεδότητας του κειμένου κατά την ψευδαίσθηση της ζωγραφικής. Σε αυτά τα έργα ως προπέτασμα καπνού, και Παλίμψηστο χρησιμοποιεί δρόμο πινακίδες που έχουν καλυφθεί εν μέρει πάνω ή σβηστεί καθιστώντας απαραίτητη για θεατή του να δώσουμε έμφαση σε πιθανές αναγνώσεις. Έτσι ώστε, παρόλο που μπορούμε να δούμε μόνο ένα

4 played word games as in Still Life with Chair Caning, 1912 where he used the partial lettering Jou. By so doing, he allowed his viewer to complete the word allowing for possible readings as Jouer or Journal. As sign, text is an abstraction because it is based on a symbolic system that when used in painting results in conceptual works. Time is an important leitmotif throughout Rinas works as seen in his many inclusions of layered distressed surfaces but also seen in as crumbling buildings, cracking surfaces, and drilled holes in old walls. The ideas of deterioration, and layering can be read as history, as the passage of time but not in a negative way, rather like treasures buried and about to be re-discovered as seen in Rinas Criss Cross. Amid the flaking and fading métier a shadow of a ship is barely perceptible and because it is veiled with soft shades of beige one needs to make an effort to see it at all. μέρος του πρώτου και τα δύο τελευταία γράμματα του ονόματος της οδού, διότι το κεντρικό μέρος του σημείου που καλύπτεται από την εικόνα ενός πλοίου, μπορούμε να συμπεράνουμε ανάγνωση του ως Beekman Street. Από αυτή τη διεύθυνση δεν είναι δυνατόν να δείτε την γέφυρα του Μπρούκλιν, επίσης απεικονίζεται στο φωτογραφικό grisaille, και το λιμάνι με τα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται. Στην κυβιστική έργα του Πικάσο έπαιξαν παιχνίδια με τις λέξεις, όπως στην Νεκρή φύση με Caning πρόεδρος, 1912 όπου χρησιμοποίησε τη μερική Jou γράμματα. Με τον τρόπο αυτό, ο θεατής του επέτρεψε να ολοκληρώσει τη λέξη που επιτρέπει για πιθανές αναγνώσεις Jouer ή Εφημερίδας. Ως σημάδι, το κείμενο είναι μια αφηρημένη έννοια, διότι βασίζεται σε ένα συμβολικό σύστημα που όταν χρησιμοποιείται στη ζωγραφική αποτελέσματα σε εννοιολογικά έργα. Ο χρόνος είναι μια σημαντική ιδέα που διατρέχει «Rinas λειτουργεί όπως φαίνεται σε πολλά εγκλείσματα του πολυεπίπεδη αναξιοπαθούντα επιφάνειες, αλλά παρατηρείται επίσης και σε κτίρια καταρρέουν όπως, πυρόλυση επιφάνειες, και τρύπες σε παλιά τείχη. Οι ιδέες της φθοράς, και layering μπορεί να διαβαστεί σαν ιστορία, όπως το πέρασμα του χρόνου, αλλά όχι με αρνητικό τρόπο, όχι σαν θησαυρούς θάβονται και για να ανακαλύψει εκ νέου-όπως φαίνεται σε Criss Cross Rinas». Εν μέσω της απολέπιση και το ξεθώριασμα métier μια σκιά ενός πλοίου είναι σχεδόν ανεπαίσθητη και επειδή είναι καλυμμένη με απαλές αποχρώσεις του μπεζ κάποιος πρέπει να κάνει μια προσπάθεια για να το δείτε καθόλου. Σε έξι επένδυση πράγματα του παρελθόντος Rinas φεγγίτες γυαλί εκκρίνει και παλαιά κτίρια, πλοία και άλλα στοιχεία, ενώ αποκαλύπτει τους μερικώς σε άλλα χωρία. Σε διαφανή φεγγίτη ενός παλαιού κτιρίου φαίνεται από το εσωτερικό αποκαλύπτει ένα κόκκινο οικοδόμημα έξω, ενώ η ίδια που καλύπτονται εν μέρει από πινελιές. Ο όγκος της

5 In his six-paneled Things Past Rinas secretes glass skylights and old buildings, ships and other elements while partially revealing them in other passages. In Transparent an old building s skylight seen from the inside reveals a red edifice outside, while itself being partially covered by brushstrokes. The volume of the naturalistically painted building is covered over in passages by the flatness of the brushstroke making for a very interesting juxtaposition of spatial areas. νατουραλιστικά ζωγραφισμένο κτίριο καλύπτεται πάνω σε αποσπάσματα από την επιπεδότητα του πινελιά κάνοντας για μια πολύ ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση των χωρικών περιοχών. Rinas έχει ξεπεράσει ακόμα και τον εαυτό του ως βιρτουόζος να γίνει μια βιώσιμη και εννοιολογικά συναρπαστικό καλλιτέχνης του οποίου το ταλέντο είναι πολυστρωματική τη λήψη του χρόνου να αποκαλυφθεί. Rinas has surpassed even himself as virtuoso to become a conceptually viable and exciting artist whose talent is multilayered taking time to be revealed.

6 Vangelis Rinas: Palimpsests of Time Through his painted imagery Rinas brings back to life scenes that like old photographs have become forgotten, faded, scratched, mould stained, and deteriorated. Symbolically, to Rinas the old buildings he paints represent the past, slowly-fading as do his reds. Renewal comes from loving the very layers of time that have caused the flaking, fading color and thick texture shown on his surfaces. His paintings contain complex discourses between dark and light, veristic and abstract, hidden and overt, subtle and literal, imagined and real. Clearly, only a virtuoso could create such paradoxical complexity and do it so well. Soft peach tones engage pale yellows and sanguine rusts blend with earthy browns to produce symphonies of tones that at times are soft and at others vibrate with energy. Thematically Rinas teases his viewers with imagery relating to architecture, shipping, history and his objects seem to be stepping out a time machine to engage with the present. So that, they appear asynchronous, as if the figures are from a dream as do the red and white columnar forms in Hidden, oil on canvas painting. Moreover, there is a distinct disjunction taking place when coming in contact with Rinas abstract expanses punctuated by veristic touches as seen in Smokescreen. The miniature ship naturalistically painted emits smoke from its stacks and is surrounded by smaller craft belonging to an Armada entering New York harbor. Rinas with his practiced eye renders the vessels so naturalistically as to create a tromp l oeil effect, but this type of verism is part of his Hellenic background. It was the great Classical painter Zeuxis who is described in documents as having painted a cluster of grapes so illusionistically so as to cause birds to fly towards them. Rather than rendering objects in terms of line only, Zeuxis used chiaroscuro to model his subjects rendering them voluminous as if receding in space. But it is not only Rinas skills with a brush that distinguishes him from others of his time rather it is his multi-layered, riveting ideas as presented in his paintings. There is a wealth of references present that accounts for complex readings of his works. Time is a meaningful leitmotif that appears as layers of plaster, paper, paint, that are worn, pealing, tattered, in works such as Smokescreen, Palimpsest, Sunburst or Transparent. When Rinas uses such devices, he is also having a dialog with art history; Braque s Violin with Sheetmusic, 1912 in which the master included a nail with its shadow as a way of referencing the illusionistic means of painting. Another great artist with whom he engages in dialog is Marcel Duchamp who in his T uum, 1918 included an illusionistically painted bottlebrush and three safety pins for similar reasons. Emergent is the title of a beige monochrome painting with a motif in its center that appears like a torn bundle of linen tied together by a rag that holds a picture of a tanker ship in place. The commercial ship is rendered in grisaille the specialty of J.A.D. Ingres one of the most superb Romantic artists of the early19 th century. The manner in which Rinas has juxtaposed his object upon the flat background is also seen in the works of American painter John Frederick Peto ( ) for example in his Fish House Door, But the difference is that Rinas s Emergent is conceptually oriented in its allusions to Egyptian Mummy portraits, and to canvas cloth with its sea vessel associations. In fact there is ongoing engagement throughout Rinas works with text and lettering that renders it conceptual given the nature of the flatness of text against the illusion of painting. In such works as Smokescreen, and Palimpsest he uses street signs that have been partially covered over or erased making it necessary for his viewer to tease out possible readings. So that, even though we can only see part of the first and the last two letters of the street name because the center part of the sign is covered by a picture of a ship we can infer its reading as Beekman Street. From this address it is possible to see the Brooklyn Bridge, also depicted in

7 photographic grisaille, and the harbor with ships entering and leaving. In his Cubist works Picasso played word games as in Still Life with Chair Caning, 1912 where he used the partial lettering Jou. By so doing, he allowed his viewer to complete the word allowing for possible readings as Jouer or Journal. As sign, text is an abstraction because it is based on a symbolic system that when used in painting results in conceptual works. Time is an important leitmotif throughout Rinas works as seen in his many inclusions of layered distressed surfaces but also seen in as crumbling buildings, cracking surfaces, and drilled holes in old walls. The ideas of deterioration, and layering can be read as history, as the passage of time but not in a negative way, rather like treasures buried and about to be re-discovered as seen in Rinas Criss Cross. Amid the flaking and fading métier a shadow of a ship is barely perceptible and because it is veiled with soft shades of beige one needs to make an effort to see it at all. In his six-paneled Things Past Rinas secretes glass skylights and old buildings, ships and other elements while partially revealing them in other passages. In Transparent an old building s skylight seen from the inside reveals a red edifice outside, while itself being partially covered by brushstrokes. The volume of the naturalistically painted building is covered over in passages by the flatness of the brushstroke making for a very interesting juxtaposition of spatial areas. Rinas has surpassed even himself as virtuoso to become a conceptually viable and exciting artist whose talent is multilayered taking time to be revealed.

ART in Embassies Exhibition

ART in Embassies Exhibition ART in Embassies Exhibition United States Embassy Athens, greece Kari Minnick Blue Nest, 2007 Kilnformed and flameworked glass 21 x 18 x 2 in. Courtesy of the artist, Silver Spring, Maryland Κάρι Μίννικ

Διαβάστε περισσότερα

It s Thessaloniki s Festival. The Festival is Thessaloniki.

It s Thessaloniki s Festival. The Festival is Thessaloniki. 2 Tο Φεστιβάλ είναι της Θεσσαλονίκης. Το Φεστιβάλ είναι η Θεσσαλονίκη. Η πόλη και η γιορτή είναι αξεδιάλυτες. Εδώ και πενήντα χρόνια το ένα δεν νοείται δίχως το άλλο. Φέτος, με αφορμή την 50η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

DARKO STOJKOV ActivAtion of PeriPherAl vision Μια παραγωγή του «αθηνόραμα» για την ART-ATHINA 2011

DARKO STOJKOV ActivAtion of PeriPherAl vision Μια παραγωγή του «αθηνόραμα» για την ART-ATHINA 2011 DARKO STOJKOV Activation of Peripheral Vision Μια παραγωγή του «αθηνόραμα» για την ART-ATHINA 2011 CONCEPT Athinorama, the leading weekly city guide of Athens, on the occasion of ART-ATHINA has invited

Διαβάστε περισσότερα

Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust

Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust wip8 Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust your monitor This issue is the first to have a

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες από τον Γνώριμο Άχρονο Τόπο της Ψυχής

Εικόνες από τον Γνώριμο Άχρονο Τόπο της Ψυχής Εικόνες από τον Γνώριμο Άχρονο Τόπο της Ψυχής Η φύση είναι μία ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης στην τέχνη κι έχει αναπαρασταθεί με ατέλειωτους τρόπους, που έχουν κορέσει την όρεξη των θεατών που νοσταλγούν

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE 21 23 JUNE 2014, HERAKLION

INTERNATIONAL CONFERENCE 21 23 JUNE 2014, HERAKLION INTERNATIONAL CONFERENCE 21 23 JUNE 2014, HERAKLION Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ / SUMMARIES El Greco: Τhe Cretan

Διαβάστε περισσότερα

Utopia. Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος

Utopia. Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος New acquisitions from the collection of Nicos Chr. Pattichis and Phileleftheros newspaper 22 Μαρτίου - 17 Μαΐου 2012 22 March

Διαβάστε περισσότερα

The CRISIS and Beyond. Emerging Greek Art in Times of Trouble

The CRISIS and Beyond. Emerging Greek Art in Times of Trouble The CRISIS and Beyond Emerging Greek Art in Times of Trouble Με την ευγενική χορηγία/supported by: The CRISIS and Beyond Emerging Greek Art in Times of Trouble Hellenic Centre, Λονδίνο/London 14 16/03/2011

Διαβάστε περισσότερα

INTERVIEW. Interview by Jenny Schafer A.A. Architect, RIBA II Photographer: Amit Geron. 2 Villas Villas 3

INTERVIEW. Interview by Jenny Schafer A.A. Architect, RIBA II Photographer: Amit Geron. 2 Villas Villas 3 INTERVIEW Το γραφείο Pitsou Kedem Architects ιδρύθηκε το 2002 από τον Pitsou Kedem. Αποτελείται από μία ομάδα εννέα νέων, δυναμικών και ταλαντούχων αρχιτεκτόνων. Στα 12 αυτά χρόνια έχουν αναπτύξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

P A S C H A L I S ISBN 960-86026 - 9-6

P A S C H A L I S ISBN 960-86026 - 9-6 P A S C H A L I S ISBN 960-86026 - 9-6 P A S C H A L I S PA S C H A L I S A g g e l i d i s Επιµέλεια - σχεδιασµός έκδοσης Ξανθή Κατσαρή - Βαφειάδη Τυπογραφική επιµέλεια και παραγωγή Επικοινωνία Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

www.cubearteditions.com

www.cubearteditions.com Catalogue 2013 Οι Κύβος Εκδόσεις Τέχνης ιδρύθηκαν το 2001 από την Ελένη Σαρόγλου και εκδίδουν βιβλία τέχνης, που αφορούν, θεωρητικά κείμενα για την τέχνη, καταλόγους εκθέσεων, βιβλία για το έργο καλλιτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

boundaries? art - science όρια; τέχνη - επιστήμη

boundaries? art - science όρια; τέχνη - επιστήμη DIMITRA LABRETSA ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΜΠΡΕΤΣΑ 2003-2009 boundaries? art - science όρια; τέχνη - επιστήμη ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ CONTRIBUTORS Επιμέλεια Έκθεσης - Έκδοσης: Δήμητρα Λαμπρέτσα Μετάφραση-Επιμέλεια Αγγλικού κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ειρήνη Σκαλιώρα. FIRST RESPONSE Irini Skaliora. Συµπόσιο για τη συνείδηση

ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ειρήνη Σκαλιώρα. FIRST RESPONSE Irini Skaliora. Συµπόσιο για τη συνείδηση ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ειρήνη Σκαλιώρα Συµπόσιο για τη συνείδηση «Υπάρχουν καινούργια στοιχεία που θα έπειθαν τον όποιο λογικό και καλοπροαίρετο άνθρωπο, τον Σωκράτη, ας πούµε, πως όπως ακριβώς η λύρα παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Η εκ νέου ανακάλυψη της Ωριαίας αστρολογίας

Η εκ νέου ανακάλυψη της Ωριαίας αστρολογίας Η εκ νέου ανακάλυψη της Ωριαίας αστρολογίας από τον Robert Hand Το κείµενο που ακολουθεί είναι η εισαγωγή που έγραψε ο Robert Hand στο βιβλίο της Olivia Barclay Horary Astrology Rediscovered. Μπορεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ/ LEXICON (work in progress)

ΛΕΞΙΚΟ/ LEXICON (work in progress) ΛΕΞΙΚΟ/ LEXICON (work in progress) Άμορφο/ Informe I Αυτό που δεν έχει σαφή μορφή, ή σχήμα, που για τον Bataille (περιοδικό Documents) μοιάζει με την έκκριση, το πτύελο, ελκύοντας τα πάντα προς τα κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Το βλέμμα της Αριάδνης Ariadne s Gaze

Το βλέμμα της Αριάδνης Ariadne s Gaze Το βλέμμα της Αριάδνης Ariadne s Gaze 1 Το Λεύκωμα Το βλέμμα της Αριάδνης κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση τον Ιανουάριο του 2005 από το Ανοιχτό Θεραπευτικό Πρόγραμμα Αριάδνη σε 2000 αντίτυπα. Επιμέλεια έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

πέτρα, ψαλίδι, χαρτί είναι ένα

πέτρα, ψαλίδι, χαρτί είναι ένα πέτρα, ψαλίδι, χαρτί είναι ένα παιχνίδι τουλάχιστον δύο παικτών. Απαντά ανά τον κόσµο µε διάφορα ονόµατα, βασίζεται όµως σε µια κοινή κυκλική συλλογιστική: το A νικά το B, το B νικά το Γ και το Γ νικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικοί Χώροι. Archaeological Sites

Αρχαιολογικοί Χώροι. Archaeological Sites Αρχαιολογικοί Χώροι Archaeological Sites Δύο μεγάλοι πολιτισμοί έχουν αφήσει το σημάδι τους στο νησί της Σαντορίνης. O ένας ανήκει στους προϊστορικούς χρόνους και είναι αυτός που έχουν φέρει στο φως οι

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 24 25 Welcome to the province of Thera! Each of the islands of the province of Thera has certain characteristics in common: golden, black, and red sandy beaches, steep coastlines, pathways leading to the

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 24 25 ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ The islands of the province of Thera Each of the islands of the province of Thera has certain characteristics in common: Golden, black, and red sandy beaches, steep coastlines,

Διαβάστε περισσότερα

alekos kyrarinis George N. Vogiatzoglou collection α λεκoσ κυραρινησ

alekos kyrarinis George N. Vogiatzoglou collection α λεκoσ κυραρινησ alekos kyrarinis George N. Vogiatzoglou collection alekos kyrarinis α λεκoσ κυραρινησ George N. Vogiatzoglou collection 1 2 Πινακοθήκη Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου «ΣΠΑΡΤΗ» στους γονείς μου Νίκο και Στέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust

Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust wip5 Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust your monitor Yaniv Waissa, Contact Sheet 320, New

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας Ίχνη στα Ερείπια

Ανακαλύπτοντας Ίχνη στα Ερείπια Ανακαλύπτοντας Ίχνη στα Ερείπια Νίκος Παπαστεργιάδης, καθηγητής Media & Communication & Cultural Studies, University of Melbourne Ιούλιος 2012, Μελβούρνη Ο Cesare Pietroiusti ρώτησε κάποτε: Γιατί οι καλλιτέχνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ / ARTISTIC AND SCIENTIFIC WORK Ι. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ / ARTWORK AND TEXTS ΙΙ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ / THEORITICAL TEXTS

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ / ARTISTIC AND SCIENTIFIC WORK Ι. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ / ARTWORK AND TEXTS ΙΙ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ / THEORITICAL TEXTS ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ / CHARALAMPOS VENETOPOULOS ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ / VISUAL ARTIST ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ / ARTISTIC AND SCIENTIFIC WORK Ι. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ / ARTWORK AND TEXTS ΙΙ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο μάθημα Short lesson

Σύντομο μάθημα Short lesson Σύντομο μάθημα Short lesson Οργάνωση του χρόνου 1-30 31-45 46-60 Πείραμα 1 Επιλογή Μορφής Επιλογή στρατηγικής Η κατάταξη Κλάσεις Μαλακίων Μορφές Οστράκων Ονοματολογία Τα πιο περίεργα και τα ομορφότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΣΤΑ KYRIAKI COSTA PRESS. www.kyriakicosta.net

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΣΤΑ KYRIAKI COSTA PRESS. www.kyriakicosta.net ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΣΤΑ KYRIAKI COSTA PRESS www.kyriakicosta.net Drawing Room Η Omikron Gallery διοργανώνει την ομαδική έκθεση Drawing Room που διαρκεί από τις 10 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓ. SPECIAL EDITION. νέοι κύπριοι καλλιτέχνες young cypriot artists

ΥΓ. SPECIAL EDITION. νέοι κύπριοι καλλιτέχνες young cypriot artists notes ΥΓ. SPECIAL EDITION to self νέοι κύπριοι καλλιτέχνες young cypriot artists ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΒΕΛΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary

στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary Vogiatzoglou στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary Vogiatzoglou act 1 Βογιατζόγλου πράξη 1η Vogiatzoglou act 1 Βογιατζόγλου πράξη 1η Γιώργος Ν. Βογιατζόγλου Πρόλογος 6 Από τα παιδικά μου χρόνια, το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα