Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/387/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/387/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/387/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών Ανωνύµων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανωνύµων Εταιριών Επενδυτικής ιαµεσολάβησης, Ανωνύµων Εταιριών ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων και Ανωνύµων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις (α) Του άρθρου 4 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α 178). (β) Του σηµείου (ε) του άρθρου 19 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α 112). (γ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). (δ) Της παραγράφου 5 του άρθρου 27 και της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ Α 73). (ε) Του άρθρου 90 του Προεδρικού ιατάγµατος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). Αποφασίζει οµόφωνα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Πεδίο εφαρµογής - Γενικές αρχές Άρθρο 1 Η παρούσα Απόφαση αφορά στις (α) Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) του σηµείου 1 του άρθρου 3 του ν. 2396/1996, (β) Ανώνυµες Εταιρίες Επενδυτικής ιαµεσολάβησης (ΑΕΕ ) του άρθρου 41 του ν. 3371/2005, (γ) Ανώνυµες Εταιρίες ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕ ΑΚ) του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α 210) και 1

2 (δ) Ανώνυµες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α 167), οι οποίες έχουν λάβει άδεια και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής «Εταιρίες»). Άρθρο 2 1. Οι Εταιρίες υποχρεούνται να απασχολούν, κατά την παροχή των υπηρεσιών (α) της λήψης και διαβίβασης εντολών, (β) της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό τρίτων, (γ) της παροχής επενδυτικών συµβουλών, (δ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και (ε) της εκπόνησης αναλύσεων όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της Απόφασης 4/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 983), µόνον πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρκειας (στο εξής «Πιστοποιητικό»), µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο Οι Εταιρίες υιοθετούν κατάλληλους µηχανισµούς και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται: (α) η επάρκεια του απασχολούµενου προσωπικού καθώς και ότι αυτό διαθέτει, σε διαρκή βάση, την απαραίτητη επαγγελµατική επάρκεια και αξιοπιστία για την αποτελεσµατική παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών, καθώς και (β) η δυνατότητα ευχερούς ταυτοποίησης των απασχολούµενων προσώπων και ο έλεγχος της επαγγελµατικής καταλληλότητάς τους τόσο από τις ίδιες τις Εταιρίες όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Απόφαση. 3. Οι Εταιρίες τηρούν αρχείο κατ άτοµο του απασχολούµενου προσωπικού που έχει λάβει πιστοποίηση µε βάση την παρούσα Απόφαση, µε ένδειξη του χρόνου πιστοποίησης και του χρόνου έναρξης και διακοπής της παροχής των συγκεκριµένων υπηρεσιών. Το αρχείο διατηρείται για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από το χρόνο που το απασχολούµενο πρόσωπο έχει παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες για λογαριασµό της Εταιρίας. Άρθρο 3 1. Το Πιστοποιητικό, ανάλογα µε τον τύπο του, αφορά στην παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 από πιστοποιηµένα πρόσωπα για λογαριασµό της Εταιρίας, ως εξής: (α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες. Αφορά στην υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό τρίτων των σηµείων 1(α)(i) και (ii) του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε κινητές αξίες, σε µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων και σε τίτλους της χρηµαταγοράς. (α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα. 2

3 (β) (β1) (γ) (δ) Αφορά στην υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό τρίτων των σηµείων 1(α)(i) και (ii) του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε: - τίτλους προθεσµιακών χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων (futures), συµπεριλαµβανοµένων των ισοδύναµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς, - προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου (FRA), - συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων µε αντικείµενο επιτόκιο ή συνάλλαγµα ή συµβάσεις ανταλλαγής συνδεόµενες µε µετοχές ή µε δείκτη µετοχών (equity swaps), και - δικαιώµατα προαιρέσεως (options) για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους ανωτέρω τίτλους, περιλαµβανοµένων των ισοδύναµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαιρέσεως (options) επί συναλλάγµατος και επιτοκίων. Παροχή επενδυτικών συµβουλών. Αφορά στην υπηρεσία της παροχής συµβουλών του σηµείου (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε κινητές αξίες, σε µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, σε τίτλους της χρηµαταγοράς και σε παράγωγα προϊόντα που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α2) και σε σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (structured products). Παροχή επενδυτικών συµβουλών σε κινητές αξίες. Αφορά στην υπηρεσία της παροχής συµβουλών του σηµείου (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε κινητές αξίες, σε µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων και σε τίτλους της χρηµαταγοράς. ιαχείριση χαρτοφυλακίου. Αφορά στην υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών του σηµείου (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συµπεριλαµβάνουν έναν ή περισσοτέρους από τους τίτλους των σηµείων 1α(i)(αα) έως (ζζ) του άρθρου 2 του ν. 2396/1996. Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή εκδότες. Αφορά στην εκπόνηση αναλύσεων, όπως οι τελευταίες ορίζονται στο άρθρο 2 της Απόφασης 4/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Το Πιστοποιητικό (δ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β) και (γ). Το Πιστοποιητικό (γ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2) και (β). Το Πιστοποιητικό (β) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2). Το Πιστοποιητικό (β1) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1). 3

4 Άρθρο 4 1. Το Πιστοποιητικό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα στα άρθρα 11 έως 14, ή έχει συµµετάσχει µε επιτυχία σε Σεµινάρια Πιστοποίησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 ή εµπίπτει στην περίπτωση του άρθρου Η συµµετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις: (α) το υποψήφιο πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσωπικής αξιοπιστίας, σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα στο Κεφάλαιο Β, (β) το υποψήφιο πρόσωπο πληροί τις κατά περίπτωση απαιτούµενες ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τυπικά προσόντα), όπως περιγράφονται κατωτέρω στο Κεφάλαιο Γ, (γ) έχει καταβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος Πιστοποίησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 21, που ανέρχεται σε Ειδικά προκειµένου για την χορήγηση του Πιστοποιητικού (α1), η συµµετοχή σε Σεµινάρια Πιστοποίησης του άρθρου 16 επιτρέπεται εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο, εκτός από τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών στην υπηρεσία της «Λήψης και ιαβίβασης Εντολών σε Κινητές Αξίες», σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας Άρθρο 5 1. Κατά τον έλεγχο της συνδροµής των ελάχιστων προϋποθέσεων προσωπικής αξιοπιστίας, ακεραιότητας, φερεγγυότητας και ήθους, δεν παρέχεται έγκριση συµµετοχής στις Εξετάσεις ή στα Σεµινάρια Πιστοποίησης αν: (α) τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδικήµατα που αποτελούν κώλυµα για τον διορισµό σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ Α 19) ή έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους σύµφωνα µε τον ίδιο ως άνω νόµο, ή έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τα αδικήµατα των άρθρων 398 και 406 του Ποινικού Κώδικα ή για αδικήµατα της νοµοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (ν. 3340/2005 ΦΕΚ Α 112) και για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό την νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ν. 2331/1995, ΦΕΚ Α 173, όπως ισχύει), (β) έχει επιβληθεί στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα χρηµατικό πρόστιµο σωρευτικά τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσµία 4

5 προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή, για παράβαση: (i) των Κανονισµών και Κωδίκων εοντολογίας που αφορούν στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και ιδίως της Υπουργικής Απόφασης 122/1997 (ΦΕΚ Β 340), της Υπουργικής Απόφασης 15/1998 (ΦΕΚ Β 1257), της Απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1487) και της Απόφασης 8422/1998 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 615), όπως εκάστοτε ισχύουν, (ii) των διατάξεων του ν. 3340/2005, (iii) των διατάξεων του ν. 2331/1995, (iv) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2396/ Οι αρνητικές προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου καλύπτουν και τις περιπτώσεις εκείνες που η αναφερόµενη ή αντίστοιχη παράβαση έχει λάβει χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας ή η αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρµόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας, καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες αρµόδια αρχή ή αρµόδιο όργανο άλλης χώρας έχει αρνηθεί να παράσχει ή έχει ανακαλέσει αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα για λόγους που συνδέονται µε την εν γένει προσωπική αξιοπιστία του ενδιαφερόµενου. Άρθρο 6 1. Επιτρέπεται η αιτιολογηµένη άρνηση της συµµετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης ή της συµµετοχής στα Σεµινάρια του άρθρου 16 για την χορήγηση Πιστοποίησης, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί και εκκρεµεί πειθαρχική ή ποινική δίωξη αναφορικά µε οποιοδήποτε από τα αδικήµατα του προηγούµενου άρθρου, µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής πειθαρχικής διαδικασίας ή µέχρι να καταστεί τελεσίδικη η σχετική απόφαση. 2. Στο πλαίσιο χρήσης της ευχέρειας της προηγούµενης παραγράφου, συνεκτιµάται η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης, ο βαθµός συσχέτισής της µε το αντικείµενο της αίτησης και ειδικά το είδος της υπηρεσίας ως προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, τυχόν άλλες σχετικές καταδίκες, κυρώσεις ή ποινές που έχουν επιβληθεί στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο, τυχόν άλλες σχετικές εκκρεµούσες διώξεις οιασδήποτε φύσεως (ποινικής, διοικητικής ή πειθαρχικής) κατά του ενδιαφερόµενου προσώπου. 3. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, µπορεί να επιτραπεί η συµµετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή στα Σεµινάρια Πιστοποίησης ενδιαφερόµενου προσώπου αν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από την επιβολή της αντίστοιχης κύρωσης, λαµβανοµένης ιδίως υπόψη της βαρύτητας του παραπτώµατος, στο οποίο είχε υποπέσει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο και της έκτοτε επαγγελµατικής του συµπεριφοράς. Άρθρο 7 Για το σκοπό εξέτασης της συνδροµής ή µη: 5

6 (α) του σηµείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προσκοµίζεται αντίγραφο ποινικού µητρώου, για γενική χρήση, (β) του σηµείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 προσκοµίζεται πιστοποιητικό περί µη άσκησης ποινικής διώξεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τυπικά προσόντα) Άρθρο 8 Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του νόµου, το υποψήφιο για χορήγηση Πιστοποιητικού πρόσωπο πρέπει ανεξαρτήτως του είδους της υπηρεσίας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την παροχή Πιστοποιητικού: (α) να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, και (β) να πληροί κατ ελάχιστο τις τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τα τυπικά προσόντα) που καθορίζονται ανάλογα µε το είδος των υπηρεσιών στο άρθρο 9 ή στο άρθρο 15 κατά περίπτωση. Άρθρο 9 1. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη χορήγηση Πιστοποιητικού (α1) και (α2) του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης πρέπει να έχουν Απολυτήριο Λυκείου. 2. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη λήψη Πιστοποιητικού (β) και (β1) πρέπει να έχουν: (α) Πτυχίο ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή Πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) ή κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος ισοδύναµου µεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και (β) Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία ως εξής: (i) σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για έξη τουλάχιστον µήνες στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα εφόσον κατέχουν µεταλυκειακό τίτλο σπουδών τριετούς τουλάχιστον διάρκειας οικονοµικής ή θετικής κατεύθυνσης, ή εναλλακτικά (ii) προϋπηρεσία έξη µηνών ως ασκούµενοι στη συγκεκριµένη υπηρεσία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο Ε. 3. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη χορήγηση Πιστοποιητικού (γ) και (δ) πρέπει να έχουν: (α) Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος ισοδύναµου µεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και (β) Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία ως εξής: 6

7 (i) σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για ένα τουλάχιστον έτος στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, εφόσον κατέχουν µεταλυκειακό τίτλο σπουδών τριετούς τουλάχιστον διάρκειας οικονοµικής ή θετικής κατεύθυνσης, ή (ii) προϋπηρεσία ενός έτους ως ασκούµενοι στη συγκεκριµένη υπηρεσία ή δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας, ή (iii) σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα για έξη τουλάχιστον µήνες, εφόσον κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οικονοµικής ή χρηµατοοικονοµικής κατεύθυνσης. Άρθρο Η επαγγελµατική εµπειρία των υποψηφίων προς Πιστοποίηση πρέπει να προέρχεται από πραγµατική απασχόληση σε εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2836/2000 ή σε χρηµατοπιστωτικής φύσεως υπηρεσίες του ηµοσίου ή φορέων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα που δραστηριοποιούνται σε τοµείς σχετικούς µε την κεφαλαιαγορά ή σε χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπηρεσίες οργανωµένων χρηµατιστηριακών αγορών της Ελλάδος ή του εξωτερικού και γενικότερα σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες εταιριών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 2. Προς Πιστοποίηση της επαγγελµατικής εµπειρίας και των τυπικών προσόντων πρέπει να προσκοµίζονται σωρευτικά: (α) Αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και µε ευκρίνεια το αντικείµενο απασχόλησης του υποψηφίου. (β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου συνοδευόµενη από αντίγραφο των σχετικών ενσήµων από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει πράγµατι απασχοληθεί στον εργοδότη που εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. (γ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα. (δ) Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. 3. Στο πλαίσιο εφαρµογής των άρθρων 5 και 9, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται: (α) να ζητεί από την Εταιρία και το εκάστοτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο διευκρινίσεις, (β) να ζητεί συστατικές επιστολές, και (γ) να επικοινωνεί και να ζητεί πληροφορίες από αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισµούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειµένου να επιβεβαιώσει ή διευκρινίσει την συνδροµή των προϋποθέσεων προσωπικής αξιοπιστίας των υποψήφιων για Πιστοποίηση προσώπων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εξετάσεις και Σεµινάρια Πιστοποίησης Άρθρο 11 7

8 1. Οι Εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικών (α1), (α2), (β), (β1), (γ) και (δ) διενεργούνται τουλάχιστον µια φορά κατ έτος από την Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών (ΕΧΑΕ) και από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος µε κοινή τους απόφαση µπορούν να διενεργούν απευθείας ή να αναθέτουν την διενέργεια των εξετάσεων και σε Τµήµα χρηµατοοικονοµικής κατεύθυνσης ελληνικού ΑΕΙ, ή κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος σε άλλο εκπαιδευτικό φορέα αντίστοιχης κατεύθυνσης εφόσον κριθεί από τις εν λόγω αρχές ότι παρέχει ισοδύναµα, τουλάχιστον, εχέγγυα για τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων Πιστοποίησης. Άρθρο Οι Εξετάσεις για την χορήγηση του Πιστοποιητικού περιλαµβάνουν δύο αυτοτελή και διακριτά τµήµατα. Το ένα τµήµα καλύπτει εξεταστέα ύλη που αφορά εν γένει στο θεσµικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και φέρει τον τίτλο «Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς». Το άλλο τµήµα καλύπτει εξεταστέα ύλη που περιλαµβάνει ειδικά θέµατα ανάλογα µε το είδος των υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων ως προς τις οποίες χορηγείται το Πιστοποιητικό και φέρει τον τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς». 2. Το τµήµα µε τίτλο «Το Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» και το τµήµα µε τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» αποτελούν αντικείµενο αυτοτελούς Εξέτασης. 3. Το ενδιαφερόµενο να αποκτήσει το Πιστοποιητικό πρόσωπο, πρέπει να συµµετάσχει µε επιτυχία σε Εξετάσεις: (α) στο τµήµα µε τίτλο «Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς», και (β) στο τµήµα µε τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς», ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 4. Η συµµετοχή στο τµήµα µε τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» επιτρέπεται µόνον εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτύχει στις εξετάσεις του τµήµατος «Θεσµικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς». 5. Το τµήµα µε τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» περιλαµβάνει αυτοτελείς ενότητες ύλης για κάθε ένα από τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β), (β1), (γ) και (δ) του άρθρου Το πρόσωπο που συµµετέχει στις Εξετάσεις του τµήµατος µε τίτλο «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» µπορεί να εξετασθεί σε µία ή περισσότερες ενότητες ύλης ως εξής: (α) για να εξετασθεί στην ύλη που αφορά το Πιστοποιητικό (β) πρέπει να έχει ήδη λάβει τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα µε επιτυχία και στην ύλη που αφορά τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2), 8

9 (β) (γ) (δ) για να εξετασθεί στην ύλη που αφορά το Πιστοποιητικό (β1) πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (α1) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα µε επιτυχία και στην ύλη που αφορά το Πιστοποιητικό (α1), για να εξετασθεί στην ύλη που αφορά το Πιστοποιητικό (γ) πρέπει να έχει ήδη λάβει τα Πιστοποιητικά (α1), (α2) και (β) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα µε επιτυχία και στην ύλη που αφορά τα Πιστοποιητικά (α1), (α2) και (β), για να εξετασθεί στην ύλη που αφορά το Πιστοποιητικό (δ) πρέπει να έχει ήδη λάβει τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β) και (γ) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα µε επιτυχία και στην ύλη που αφορά τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β) και (γ). Άρθρο Η εξεταστέα ύλη για το τµήµα µε τίτλο «Το Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής: (α) γενικές αρχές λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και των χρηµατιστηρίων, (β) θέµατα προστασίας των επενδυτών και κανονισµό συµπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, (γ) θέµατα προστασίας της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό την νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, (δ) εισαγωγή και διαπραγµάτευση κινητών αξιών και παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων και πληροφόρηση επενδυτών. 2. Η εξεταστέα ύλη του τµήµατος «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» διαφοροποιείται ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες ως προς τις οποίες χορηγείται το Πιστοποιητικό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2. Ειδικότερα προκειµένου για την ειδικότητα «Εκπόνηση αναλύσεων» στην εξεταστέα ύλη του τµήµατος «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς» περιλαµβάνονται θέµατα µακροοικονοµικής ανάλυσης σε σχέση µε τις αγορές κεφαλαίων, χρήµατος και συναλλάγµατος. 3. Κατά τα λοιπά, η εξεταστέα ύλη καθορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εξετάσεων του άρθρου 14. Η εξεταστέα ύλη, καθώς και παραδείγµατα ερωτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων. Άρθρο Η διενέργεια των εξετάσεων των άρθρων 11 έως 13 εποπτεύεται από διαρκή τριµελή Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία συγκροτείται µε κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελείται από ένα µέλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ένα µέλος από την Τράπεζα της Ελλάδος και έναν καθηγητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ειδίκευση στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη, ως Πρόεδρο. 9

10 2. Οι Εξετάσεις είναι γραπτές και µπορεί έχουν την µορφή ερωτήσεων µε πολλαπλές απαντήσεις (multiple choice). Οι ερωτήσεις επιλέγονται κάθε φορά µε κλήρωση από βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει τουλάχιστον πενταπλάσιο αριθµό ερωτήσεων από αυτόν που αφορούν την Εξέταση για το «Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» και τις επιµέρους οµάδες Εξέτασης για τα «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς». Οι ερωτήσεις καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη και διατυπώνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εξετάσεων. 3. Ο χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής των Εξετάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των Εξετάσεων καθορίζονται µε ανακοίνωση της Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία καταχωρείται στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 15 Εναλλακτικά της επιτυχούς εξέτασης σε Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 14, Πιστοποιητικό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφαλαίου Β, και επιπροσθέτως: (α) Προκειµένου για το Πιστοποιητικό (α1), έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία Σεµινάριο Πιστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 16. (β) Προκειµένου για τα Πιστοποιητικά (γ) και (δ), είναι κάτοχοι των τίτλων Chartered Financial Analyst (CFA, Series 3) του CFA Institute ή Certified International Financial Analyst (CIIA, Final) της ACIIA. (γ) Είναι κάτοχοι ισοδύναµων πιστοποιητικών επαγγελµατικής επάρκειας που έχουν χορηγηθεί από αρµόδιες αρχές ή από φορείς που είναι αναγνωρισµένοι από τις αρµόδιες αρχές, κρατών-µελών του EOX, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας. Άρθρο Ανατίθεται στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και στην «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών» η διοργάνωση τουλάχιστον δύο φορές κατ έτος Σεµιναρίων Πιστοποίησης, τα οποία απευθύνονται σε υποψηφίους που επιθυµούν να λάβουν την Πιστοποίηση (α1) και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4, ή εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 24. Τα Σεµινάρια καλύπτουν, τα θέµατα: (α) «Θεσµικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 και (β) «Ειδικά Θέµατα Κεφαλαιαγοράς», ενότητα ύλης που αφορά το Πιστοποιητικό (α1). 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος εγκρίνουν πριν τη διεξαγωγή κάθε σεµιναρίου το πρόγραµµα εκπαίδευσης, την διδακτέα ύλη και τους εισηγητές των σεµιναρίων Πιστοποίησης που διοργανώνει το ΕΤΙ ή η ΕΧΑΕ ή άλλος φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή σεµιναρίων σύµφωνα µε την παράγραφο 4. 10

11 3. Στη λήξη του Σεµιναρίου Πιστοποίησης οι υποψήφιοι λαµβάνουν µέρος σε γραπτή εξέταση που καλύπτει το περιεχόµενο του σεµιναρίου. Ως προς τις ερωτήσεις εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου Με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, η διεξαγωγή των σεµιναρίων Πιστοποίησης µπορεί να διενεργείται απευθείας ή να ανατίθεται σε Τµήµα χρηµατοοικονοµικής κατεύθυνσης ελληνικού ΑΕΙ, ή άλλου κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος εκπαιδευτικού φορέα αντίστοιχης κατεύθυνσης, εφόσον κριθεί από τις εν λόγω αρχές ότι παρέχονται ισοδύναµα, τουλάχιστον, εχέγγυα για τη διεξαγωγή των σχετικών σεµιναρίων. 5. Οι λεπτοµέρειες διεξαγωγής των Σεµιναρίων Πιστοποίησης καθορίζονται µε απόφαση του φορέα που τα διοργανώνει. Η απόφαση αναρτάται στις ιστοσελίδες και στις έδρες των εν λόγω φορέων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ασκούµενο προσωπικό Άρθρο Οι Εταιρίες δύνανται, κατ εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 να επιτρέπουν την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (γ) έως (ε) της εν λόγω παραγράφου και από απασχολούµενα σε αυτές ενήλικα πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό αλλά ενεργούν ως ασκούµενοι υπό την εποπτεία και την ευθύνη άλλων προσώπων που απασχολούν οι Εταιρίες και τα οποία διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό. 2. Ο αριθµός των ασκούµενων προσώπων που απασχολεί κάθε Εταιρία δεν δύναται να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του συνολικού αριθµού των πιστοποιηµένων προσώπων που απασχολεί η Εταιρία, ανά τύπο, πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και ανά υπηρεσιακή µονάδα. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακέραιος αριθµός, πραγµατοποιείται στρογγυλοποίηση προς τα άνω. Το κάθε πιστοποιηµένο πρόσωπο που απασχολεί η Εταιρία δεν δύναται να εποπτεύει περισσότερα από τέσσερα (4) ασκούµενα πρόσωπα. 3. Ειδικά για την παροχή της υπηρεσίας της «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες» που προϋποθέτει την Πιστοποίηση (α1), το κάθε πιστοποιηµένο πρόσωπο που απασχολείται στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας µπορεί να εποπτεύει µέχρι οκτώ (8) ασκούµενα πρόσωπα. 4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί την ευχέρεια να προσδιορίζει την αναλογία των ασκούµενων προσώπων προς τους πιστοποιηµένους υπαλλήλους, κατ απόκλιση των ανωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της Εταιρίας, την επάρκεια και την 11

12 αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εκπαίδευσης του προσωπικού της και των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Άρθρο Στην περίπτωση του προηγούµενου άρθρου οι Εταιρίες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα ασκούµενα πρόσωπα: (α) πληρούν τα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5, (β) παρέχουν την εκάστοτε υπηρεσία υπό τον έλεγχο και εποπτεία ορισµένου προσώπου που έχει λάβει το Πιστοποιητικό ως προς την συγκεκριµένη υπηρεσία, (γ) απασχολούνται στην εν λόγω Εταιρία σύµφωνα µε τις αρχές και κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 20 και (δ) λαµβάνουν µέρος και επιτυγχάνουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 13 ή σε Σεµινάρια Πιστοποίησης, προκειµένου για την παροχή της υπηρεσίας της «Λήψης και ιαβίβασης Εντολών σε Κινητές Αξίες», εντός χρονικού διαστήµατος δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη απασχόλησής τους στην Εταιρία. 2. Για τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της περίπτωσης (δ) της προηγούµενης παραγράφου: (α) Ως αφετηρία τίθεται ο χρόνος κατά τον οποίο το ασκούµενο πρόσωπο άρχισε να παρέχει τις συγκεκριµένες υπηρεσίες στην Εταιρία. (β) Προσµετράται ο χρόνος παροχής των συγκεκριµένων υπηρεσιών σε διαφορετικές περιόδους απασχόλησης στην Εταιρία. (γ) Προσµετράται ο χρόνος κατά τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο παρείχε τις συγκεκριµένες υπηρεσίες σε πιστωτικό ίδρυµα ή εταιρία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2836/2000, όπως ισχύει. 3. Οι Εταιρίες οφείλουν να τηρούν ονοµαστικά για κάθε ασκούµενο αρχείο το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον το χρόνο έναρξης της άσκησης, τα χρονικά όρια εντός των οποίων τα ασκούµενα πρόσωπα πρέπει να λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό, καθώς και το όνοµα του εποπτεύοντος το ασκούµενο πρόσωπο. 4. Εφόσον το ασκούµενο πρόσωπο δεν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή δεν συµµετάσχει επιτυχώς σε Σεµινάριο Πιστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 16 εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1, οι Εταιρίες διασφαλίζουν ότι το εν λόγω πρόσωπο παύει άµεσα να απασχολείται κατά την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 µέχρις ότου και εφόσον επιτύχει στις Εξετάσεις ή Σεµινάρια Πιστοποίησης, κατά περίπτωση και λάβει το σχετικό Πιστοποιητικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Υποχρεώσεις των Εταιριών για την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού τους Άρθρο 19 12

13 1. Οι Εταιρίες µεριµνούν σε διαρκή βάση τόσο για την αποτελεσµατική άσκηση εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας επί των προσώπων που απασχολούν στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ώστε να διαθέτουν τα απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα, όσο και για την διαρκή εκπαίδευση και ενηµέρωση τους. 2. Οι Εταιρίες οφείλουν να εξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ανάλογα µε τις εξελίξεις στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, τόσο σε θέµατα νοµοθεσίας όσο και παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάγκη έγκυρης, έγκαιρης και συνεχούς ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του απασχολούµενου προσωπικού. 3. Οι Εταιρίες οφείλουν να τηρούν αρχείο σχετικά µε τις διαδικασίες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης που έχουν υιοθετηθεί και εφαρµοσθεί στο απασχολούµενο προσωπικό σε ατοµική βάση. Το αρχείο διατηρείται για χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. Άρθρο Επιπροσθέτως και ειδικότερα για το ασκούµενο προσωπικό, οι Εταιρίες οφείλουν να διασφαλίζουν την αποτελεσµατική άσκηση εποπτείας επί των ασκούµενων προσώπων αλλά και την επαρκή εκπαίδευσή τους. Μεταξύ άλλων, οι Εταιρίες οφείλουν να διαθέτουν τους κατάλληλους µηχανισµούς και διαδικασίες ώστε: (α) Η εργασία των ασκούµενων προσώπων να ελέγχεται και αξιολογείται περιοδικά και αποτελεσµατικά. (β) Η εποπτεία και έλεγχος επί του κάθε ασκούµενου προσώπου να ασκείται σε ατοµική βάση. (γ) Το εποπτεύον πρόσωπο να διαθέτει το σχετικό Πιστοποιητικό για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες. 2. Οι Εταιρίες οφείλουν: (α) να τηρούν σε έγγραφη µορφή τις παραπάνω διαδικασίες και µηχανισµούς, και (β) να διατηρούν αρχείο σχετικά µε τα αποτελέσµατα διενέργειας της αξιολόγησης και ελέγχου που πραγµατοποιείται δυνάµει της παραγράφου 1 του παρόντος. Το αρχείο διατηρείται για χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ιαδικαστικά ζητήµατα Ανάκληση του Πιστοποιητικού Άρθρο Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλονται κατά περίπτωση, από τις Εταιρίες στις οποίες απασχολούνται οι ενδιαφερόµενοι ή, εφόσον πρόκειται περί µη απασχολούµενων σε Εταιρίες προσώπων, από τα ίδια τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα η αίτηση, το τέλος και τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 για την συµµετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις και στα Σεµινάρια Πιστοποίησης, ή για 13

14 την, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας Απόφασης, εξαίρεση από τη συµµετοχή στις Εξετάσεις αυτές. 2. Οι Εταιρίες συνεργάζονται µε τον ενδιαφερόµενο για την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση. Οι Εταιρίες διαπιστώνουν την συνδροµή των απαιτούµενων προϋποθέσεων των ενδιαφεροµένων προσώπων και διατηρούν την ευθύνη για το σχετικό έλεγχο και την τήρηση αρχείου µε τα απαιτούµενα στοιχεία από τα οποία θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της συνδροµής των εν λόγω προϋποθέσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια να επιλαµβάνεται τυχόν ενστάσεων-αντιρρήσεων των υποψηφίων. 3. Αιτήσεις, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται µετά τη λήξη της καθορισµένης προθεσµίας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτά, ανεξάρτητα από το λόγο της µη εµπρόθεσµης υποβολής τους. 4. Το κόστος διεξαγωγής των Εξετάσεων των άρθρων 11 έως 13 και των Σεµινάρια Πιστοποίησης του άρθρου 16, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλεται, απευθείας στον φορέα που διεξάγει τις Εξετάσεις ή τα Σεµινάρια, είτε από τις Εταιρίες στις οποίες απασχολούνται οι ενδιαφερόµενοι είτε από τα ίδια τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται περί µη απασχολούµενων σε Εταιρίες προσώπων. 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει κατάλογο µε τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στις Εξετάσεις και στα Σεµινάρια Πιστοποίησης, ο οποίος δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της. 6. Οι φορείς διεξαγωγής των Εξετάσεων και Σεµιναρίων Πιστοποίησης συντάσσουν πρακτικό στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά η βαθµολογία που έχει επιτύχει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε ενότητα ύλης στην οποία εξετάστηκε, το τελικό αποτέλεσµα των εξετάσεων µε την τελική βαθµολογία κάθε υποψηφίου και η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων αλφαβητικά. Το πρακτικό διαβιβάζεται µαζί µε όλο το φάκελο διεξαγωγής των Εξετάσεων και των Σεµιναρίων Πιστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την σύνταξη και δηµοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων αλφαβητικά. 7. Ο πίνακας επιτυχόντων της παραγράφου 6 δηµοσιοποιείται στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 22 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχουν και αξιολογούν τις Εξετάσεις και τα Σεµινάρια Πιστοποίησης και αν διαπιστώσουν παράβαση νόµου είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν ενστάσεως-προσφυγής, δύνανται να αποφασίσουν την επανάληψή τους ολικώς ή µερικώς. Για παραλείψεις ή πληµµέλειες, που επιδέχονται 14

15 συµπλήρωση ή διόρθωση, µπορεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδας αντί επαναλήψεως των Εξετάσεων ή Σεµιναρίων, να αναθέσουν στην Επιτροπή Εξετάσεων ή στους φορείς διεξαγωγής των Σεµιναρίων την συµπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πληµµελειών. Άρθρο Το χορηγούµενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πιστοποιητικό ανακαλείται προσωρινά για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες ή αφαιρείται εάν διαπιστωθεί ότι: (α) δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του εν λόγω Πιστοποιητικού, ιδίως δε των κατά τα άρθρα 5 και 6 της απόφασης αυτής αναφεροµένων, ή (β) η χορήγησή του βασίσθηκε σε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν από την Εταιρία ή/και το ενδιαφερόµενο πρόσωπο. 2. Η εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου δεν αναιρεί την σωρευτική εφαρµογή λοιπών διατάξεων του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, ιδίως αλλά όχι µόνον της παραγράφου 8 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 περί υποβολής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις Άρθρο Οι κάτοχοι πιστοποιητικών βάσει της υπ αριθµ. 1/294/ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και βάσει της απόφασης υπ αριθµ. 5/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών θεωρείται ότι κατέχουν τις αντίστοιχες Πιστοποιήσεις της παρούσας απόφασης ως εξής: (α) η ειδικότητα υπεύθυνου λήψης και διαβίβασης εντολών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1), (β) η ειδικότητα υπεύθυνου εκτέλεσης εντολών (αντικρυστή) αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1), (γ) η ειδικότητα υπεύθυνου παροχής επενδυτικών συµβουλών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (β1), ή, εφόσον η ειδικότητα αυτή συνδυάζεται και µε το πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων, ή το πιστοποιητικό Συµβούλου Πελατών της Αγοράς Παραγώγων, ή το πιστοποιητικό ιαπραγµατευτή / Ειδικού ιαπραγµατευτή της Αγοράς Παραγώγων αντιστοιχεί σε Πιστοποιητικό (β), (δ) η ειδικότητα υπεύθυνου διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (γ), (ε) η ειδικότητα του αναλυτή µετοχών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (δ), (στ) το πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων και το πιστοποιητικό Συµβούλου Πελατών της Αγοράς Παραγώγων αντιστοιχούν στο Πιστοποιητικό (α2) και 15

16 (ζ) το πιστοποιητικό ιαπραγµατευτή / Ειδικού ιαπραγµατευτή της Αγοράς Παραγώγων αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α2). 2. Χρηµατιστηριακοί εκπρόσωποι που είναι διορισµένοι µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1806/1986 θεωρείται ότι κατέχουν Πιστοποιητικό (β1), το οποίο λαµβάνουν µετά από σχετική αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 3. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας απόφασης χορηγείται Πιστοποιητικό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άνευ συµµετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 14, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφαλαίου Β και επιπροσθέτως διαθέτουν τους αντίστοιχα απαιτούµενους ανά υπηρεσία τίτλους σπουδών του άρθρου 9, καθώς και, τριετή τουλάχιστον εµπειρία στη συγκεκριµένη υπό πιστοποίηση υπηρεσία, ήδη κατά την έκδοση του ν. 3371/2005, αποκτηθείσα την τελευταία πενταετία. Προκειµένου για την υπηρεσία της «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες», για τον υπολογισµό της τριετίας θα προσµετράται και η προϋπηρεσία σε χρηµατιστηριακές δραστηριότητες. Οι Εταιρίες υποβάλλουν, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, µαζί µε την αίτηση πιστοποίησης, συγκεντρωτική κατάσταση µε τα ενδιαφερόµενα να λάβουν πιστοποίηση πρόσωπα τα οποία απασχολούν, βεβαιώνοντας ότι τα πρόσωπα αυτά πληρούν τις αντίστοιχα προβλεπόµενες προϋποθέσεις και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος. Η συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική µορφή, συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόµενο. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν απασχολούνται πλέον σε Εταιρίες υποβάλλουν εντός της ίδιας προθεσµίας τα δικαιολογητικά για την χορήγηση του αντίστοιχού Πιστοποιητικού και σχετικό τέλος. Τα παραπάνω πρόσωπα µπορούν να παρέχουν για λογαριασµό της Εταιρίας τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητούν τη χορήγηση Πιστοποιητικού και κατά το διάστηµα που µεσολαβεί από την κατάθεση της αίτησης µέχρι τη λήψη του πιστοποιητικού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 4. εν απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 για υποψηφίους που έχουν ήδη, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία επτά (7) τουλάχιστον ετών, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. 5. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας απόφασης οι Εξετάσεις Πιστοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 και τα Σεµινάρια Πιστοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 δύνανται να διενεργηθούν, κατ εξαίρεση, οποτεδήποτε µετά την 1 η Ιανουαρίου Άρθρο Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ αριθµ. 1/294/ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 16

17 2. Με την επιφύλαξη του εποµένου εδαφίου, η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη λήψη της. Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) µήνες µετά από την λήψη της. 3. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 4. Η παρούσας να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Α Αντιπρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα Μέλη 17

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυµάτων Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005,

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/505/3.4.2009 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας αναφορικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. 000/00.00.000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. 000/00.00.000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 000/00.00.000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ν.3606/2007. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/720/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/720/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007. ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β 1 Προβλεπόµενη διαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν συµµετοχής σε εξετάσεις ή σεµινάρια πιστοποίησης (άρθρα 11-14 της υπ αριθµ. 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Αίτηση του Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή των υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2007 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 1/462/7.2.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Κανονισµός συµπεριφοράς ΑΕ ΑΚ και ΑΕΕΧ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς

Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς 27-30 Σεπτεμβρίου 2016 Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) και με την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 6 24 Οκτωβρίου 2008 / Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου Φιλαρμονική Δήμου Κάτω Νευροκοπίου... 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.Τ.Ε. Αριθ. 2647/ Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Π.Δ.Τ.Ε. Αριθ. 2647/ Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών Π.Δ.Τ.Ε. Αριθ. 2647/7.11.2011 Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤ Η ΑΡΙΘΜ. 2647/7.11.2011 Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: 31812 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Καραμανλή164 Τ.Κ.: 54248 Θεσσαλονίκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 Email: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 6-9 Οκτωβρίου 2008 Γραπτή εξέταση: 31 Οκτωβρίου 2008 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινή απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 24-25 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σέρρες 15/11/2016 Αριθμ.Πρωτ.: 7261 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email:

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 19-22 Νοεμβρίου 2007 Γραπτή εξέταση: 23 Νοεμβρίου 2007 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινή απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) Ταχ. Δ/νση: Λ. Θηβών 196-198 Τ.Κ.: 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πληροφορίες: Β. Ξαρχουλάκου Τηλ.: 2132141216 Αθήνα, 18-10-2017 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Επαγγελµατικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης

Κανονισµός Επαγγελµατικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης Κανονισµός Επαγγελµατικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης Άρθρο 1. Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των εκπαιδευτικών και λοιπών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: , Patission Street, Athens Greece. Tel.: (+30)

Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: , Patission Street, Athens Greece. Tel.: (+30) Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203911 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203911 www.aueb.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/09/2016 Αρ. Πρωτ. 920000/1128-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το νόµο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7780 Βόλος, 26/04/2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7780 Βόλος, 26/04/2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7780 Βόλος, 2/0/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/210 / τoυ.σ. της Επιτρoπής Κεφαλαιαγoράς

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/210 / τoυ.σ. της Επιτρoπής Κεφαλαιαγoράς : Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/210 /6.2.2001 τoυ.σ. της Επιτρoπής Κεφαλαιαγoράς ΘΕΜΑ : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, 04/08/2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, 04/08/2017 «EGF/1/011 GR/Supermarket Larissa», όπως συγχρηματοδοτείται από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16972 Βόλος, 0/08/17 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/506/8.4.2009 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων Τηλ.: 2310 286-613 FAX: 2310 250-642 Θεσσαλονίκη, 25/01/2013 Αρ. Πρωτ.1331 ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Τριών (3) Συµβάσεων Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Τριών (3) Συµβάσεων Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 23-12-2013 Αρ. πρωτ. 2296 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 5244

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 5244 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Βόλος, 21/06/2016 Αρ.Πρωτ.: 10297 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Μιας Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Μιας Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 12/03/2014 Αρ. πρωτ. 978 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (β) 6 24 Οκτωβρίου 2008 / Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας Τ.Κ. Πόλη: 57011 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γιαμαλή Ιωάννα email: info@kek-nefeli.gr www.kek-nefeli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜH: 250501000 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διεύύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα