ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ"

Transcript

1 ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ Παζράιεο Γθνγθνχδεο Γ/νηήρ Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ, Polykem Λέξειρ κλειδιά: Kelyfos, Δξωηεπική Θεπμομόνωζη, Δξηλαζμένη Πολςζηεπίνη, Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ, Θεπμογέθςπα, ETAG004, EOTA ΠΔΡΗΛΖΦΖ Οη επηδηψμεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο έρνπλ γίλεη πιένλ ζπλεηδεηή επηινγή ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο, απφ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο κέρξη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα λνκνζεηηθά κέηξα, ηα νπνία απνβιέπνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αιιά θαη ζηε κείσζε ησλ ζπλνιηθά. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ζηελ Δπξψπε ν θηηξηαθφο ηνκέαο θαηαλαιψλεη πεξίπνπ 40% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο εθηνπίδνληαο ηε βηνκεραλία θαη ηηο κεηαθνξέο απφ ηελ πξψηε ζέζε θαη ζπκβάιεη ζην 45% εθπνκπήο CO2, νπφηε ε ζσζηή δηαρείξηζε ελέξγεηαο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 έρεη, άιισζηε, ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ζρεηηθή νδεγία 2002/91/EC γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ. ηελ παξνχζα εηζήγεζε γίλεηαη αλαθνξά ζην ηη ζεκαίλεη ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηηξίνπ θαη ζηνπο ηξφπνπο επέκβαζεο ζην θηίξην (ηφζν ζην λέν φζν θαη ζην πθηζηάκελν) γηα ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ απφδνζεο, κε εζηίαζε ζηελ εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε κε ζχζηεκα κφλσζεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο (XPS) Kelyfos. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα επηκέξνπο πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα, ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ, ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πηζηνπνηήζε ηνπ απφ ηνλ ΔΟΣΑ 1 κε βάζε ηελ επξσπατθή ηερληθή πξνδηαγξαθή ETAG004 2, ζην ελεξγεηαθφ φθεινο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο έλαληη άιισλ ιχζεσλ (πρ. ελδηάκεζε κφλσζε ζε δηθέιπθε ηνηρνπνηία). 1 EOTA European Organisation of Technical Approval 2 ETAG004 Guideline for European technical approval of External Thermal Insulation Composite Systems with External Renderings 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 1. ΔΗΑΓΧΓΉ 1.1 Αλάγθε Θεξκνκφλσζεο Κηηξίνπ Ο ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ζπλζεθψλ άλεζεο ζηνπο ελνίθνπο αλεμάξηεηα απφ ηηο επηθξαηνχζεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη κία θαιή κφλσζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνπιάρηζηνλ: ηελ πγεηλή, άλεηε θη επράξηζηε δηαβίσζε ζηνπο ελνίθνπο, ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ην ζεξκηθφ ηζνδχγην ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κε αθξαίεο ζεξκηθέο αιιεινεπηδξάζεηο θξχνπ ε δέζηεο αλάκεζα ζε απηφ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν Σελ νηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ 1.2 ΘΔΡΜΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΚΑΗ ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ Θεξκηθέο απψιεηεο ζε έλα θηίξην πξνθαινχληαη απφ ηε κεηάδνζε ζεξκφηεηαο ηνπ αέξα ελφο εζσηεξηθνχ ρψξνπ πξνο ηελ αηκφζθαηξα ε πξνο ςπρξφηεξνπο γεηηνληθνχο ρψξνπο ε/θαη αληίζηξνθα. Με ηε ζεξκνκφλσζε ελφο θηηξίνπ επηδηψθεηαη λα κεησζεί ν ρξφλνο( ηαρχηεηα) αληαιιαγήο ηεο ζεξκφηεηαο κέζα απφ ηα ηνηρψκαηα. Ζ ζεξκηθή δηαθνξά εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ηείλεη λα εμηζνξξνπεζεί θαη ζχκθσλα κε ηελ γεληθή εμίζσζε ζεξκηθήο ξνήο 3, φηαλ ππάξρεη κία επηθάλεηα κε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε πιεπξά, ε Θεξκηθή ξνή (Q) κέζα απφ ην ζηνηρείν (επηθάλεηα) δίλεηαη απφ ην γηλφκελν, ηεο επηθάλεηαο (F), ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο (ΓΣ), θαη ην ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο (k). Q = k F ΓΣ (W) (1.2.1) Οπφηε ην ελεξγεηαθφ θνξηίν πνπ πξνζηίζεηαη ζε έλα θηίξην (ζέξκαλζε / ςχμε), απνζθνπεί ζηελ αλαπιήξσζε ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ πνπ δηαθεχγνπλ. Απφ ηελ εμίζσζε (1.2.1) πξνθχπηεη, φηη γηα ρακειφηεξεο ηηκέο 3 Ζ γεληθή εμίζσζε πεξηιακβάλεη ζεξκηθή ξνή ιφγν αγσγηκφηεηαο θαη κεηαθνξάο (conductive and convective) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 ηνπ k, (γηα ζηαζεξή επηθάλεηα θαη δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο), ζπλεπάγεηαη ρακειφηεξε δηαθπγή ζεξκηθψλ θνξηίσλ θαη ζπλεπψο ιηγφηεξε δαπαλφκελε ελέξγεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο. ηηο κειέηεο Θεξκνκφλσζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ζεξκνπεξαηφηεηαο, πνπ νξίδεηαη σο ην αληίζηξνθν ηνπ k, (1/k), θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ ζπληειεζηή αληίζηαζεο ζεξκνδηαθπγήο (1/Λ), ν νπνίνο ζπληειεζηήο εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ βαζηθψλ πιηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ κία θαηαζθεπή ζεξκνκφλσζεο, δειαδή Σε ζεξκηθή ηνπο αγσγηκφηεηα (πληειεζηήο ι) Σε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε πγξαζία θαη Σν πάρνο ηνπο Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζπληειεζηψλ δίλεηαη απφ ηε παξαθάησ εμίζσζε 1 k 1 a 1 1 ζε m 2 h / W (παιηφηεξα ζε 0 C/kcal) (1.2.2) Όπνπ ζπληειεζηήο ζεξκηθήο κεηάβαζεο κεηαμχ εζσηεξηθνχ αέξα θαη δνκηθνχ πιηθνχ θαη, ζπληειεζηήο ζεξκηθήο κεηάβαζεο κεηαμχ εμσηεξηθνχ αέξα θαη δνκηθνχ πιηθνχ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 1.3 ΘΔΡΜΟΓΔΦΤΡΔ Δθηφο απφ ηα δνκηθά πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ην νηθνδφκεκα, θαη πνπ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζεξκηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηαζθεπήο είλαη νη ζεξκνγέθπξεο. Θεξκνγέθπξεο θαινχληαη ζεκεία ε ηκήκαηα ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο κε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζεξκηθήο αληίζηαζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη είλαη ζεκαληηθή πεγή ζεξκηθψλ απσιεηψλ. Δκθαλίδνληαη ζηε δηεπηθάλεηα δχν δηαθνξεηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ε δχν ίδησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαθνξεηηθνχ πάρνπο. ε ζπλδέζεηο εμσηεξηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεπξηθά γχξσ απφ αλνίγκαηα.(βιέπε εηθφλα 1.) Εικόνα 1. Ροή θερμόηηηας από θερμογέθσρα Μειέηε έρεη δείμεη 4, φηη ζε έλα κνλσκέλν θηίξην, κε παξαδνζηαθή ελδηάκεζε κφλσζε(δηθέιπθε θαηαζθεπή), νη απψιεηεο ιφγσ ησλ ζεξκνγεθπξψλ κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη ην 30%, ζε ζχγθξηζε θηηξίνπ ρσξίο ζεξκνγέθπξεο( ε κε ηηο ζεξκνγέθπξεο κνλσκέλεο). 2. ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ Kelyfos Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε κφλσζε. Δίλαη ηα ακφλσηα θηίξηα. Σα θηίξηα κε παξαδνζηαθή ελδηάκεζε κφλσζε θαη δηθέιπθε θαηαζθεπή θαη ηα θηίξηα κε εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε, κε κνλή ε δηθέιπθε θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο. Ζ θαηεγνξία 4 Papadopoulos A.M., Oxizidis S., Papathanasiou L. (2008), Developing a new library of materials and structural elements for the simulative evaluation of buildings energy performance, Building and Environment, 43, 5, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ζα αλαπηπρζεί ζηε ζπλέρεηα, θαζψο απνηειεί ηελ πην απνηειεζκαηηθή κφλσζε θηηξίσλ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚELYFOS Σν Kelyfos 6 είλαη έλα επηθνιινχκελν ζχζηεκα πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ κε πξναηξεηηθή κεραληθή ζηεξέσζε πνπ απνηειείηαη απφ, 1. Ηλννπιηζκέλε, ηζηκεληνεηδνχο βάζεο θφιια, εληζρπκέλε κε πνιπκεξή ζπζηαηηθά (ξεηίλεο), ηχπνπ Kelyfos Thermo ηεο Isomat, ζε θαηαλάισζε 2,0 4,0 kg/m 2, αλαιφγσο ηνπ ππνζηξψκαηνο. 2. Θεξκνκνλσηηθέο πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο, (ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι = 0,035 W/mK), δηαζηάζεσλ 600x1250mm θαη πάρε 30-60mm, ηχπνπ Styrofoam IB-SL ηεο εηαηξίαο Dow, κε πεξηκεηξηθή δηακφξθσζε αθκψλ (παηνχξα). (πκκφξθσζε θαηά EN 13164) 3. Βχζκαηα ηχπνπ Kelyfos IDK-T 8/60 x 115 θαη TID-K 8/60 x Αληηαιθαιηθφ παιφπιεγκα ελίζρπζεο, βάξνπο 161 gr/m 2, ±10 % θαηά DIN 53854, ηχπνπ Kelyfos ηεο Polykem, 100cm κε άλνηγκα θαξέ 3,5 x 4,0 mm. 5. Σειηθφ επίρξηζκα έηνηκνπ ζνβά ηζηκεληνεηδνχο ε αθξπιηθήο βάζεο κε δηάθνξεο θνθθνκεηξίεο αδξαλψλ (γηα ιεία ε αδξή επηθάλεηα), εληζρπκέλνπ κε ξεηίλεο, ιεπθνχ ή έγρξσκνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο, ζε θαηαλαιψζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 1,8kg/m 2 /3mm έσο 5kg/m 2 /3mm πάρνο επηρξίζκαηνο αλάινγα κε ηε θνθθνκεηξία πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε. 6. Παξειθφκελα ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο, ζηαζεξά θαη εχθακπηα γσληφθξαλα (απφ PVC κε παιφπιεγκα), γηα ελίζρπζε ησλ αθκψλ. Δληζρπηηθά ηεκάρηα αλνηγκάησλ θαη εηδηθά ηεκάρηα εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο γηα ηηο ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο θαη δνκηθά αλνίγκαηα. 5 Papadopoulos A.M., Oxizidis S., Papandritsas G. (2008), Energy, economic and environmental performance of heating systems used in Greek buildings, Energy and Buildings, 40, Σν Kelyfos απνηειεί Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο κε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε (DOW) ηεο εηαηξίαο Polykem 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 Δηθφλα 2. Δπίπεδα ζηξψζεσλ Δμσηεξηθήο Θεξκνκφλσζεο Kelyfos Δηθφλα 3. Παξειθφκελα ζπζηήκαηνο Kelyfos Ζ έλλνηα ζύζηημα ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, θαζψο ην θάζε παξειθφκελν απφ ην νπνίν απνηειείηαη ην ζχζηεκα έρεη κειεηεζεί θαη ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ζπλεξγαζία ηνπ ελφο κε ην άιιν. Ζ ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απνθηά θαηαιεθηηθή έλλνηα, θαηά ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΟΣΑ κε βάζε ηεο νδεγίαο ETAG004, φπσο ζα αλαπηπρζεί ζην επφκελν θεθάιαην. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 2.2 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ KELYFOS 1. Πξνεηνηκαζία ηεο πθηζηάκελεο επηθάλεηαο Καζαξηζκφο / επηζθεπή 2. Σνπνζέηεζε νδεγψλ ζηήξημεο Αινπκηλίνπ πεξηκεηξηθά ζηε βάζε ηνπ θηηξίνπ 3. Πξνεηνηκαζία ηεο θφιιαο Kelyfos Thermo θαη εθαξκνγή ηεο επάλσ ζηα ζεξκνκνλσηηθά ηεκάρηα εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο (DOW). ηε ζπλέρεηα νη πιάθεο ηνπνζεηνχληαη ζηαπξσηά (ζε δηάηαμε δηαθνπηφκελνπ θαηαθφξπθνπ αξκνχ) θαη γίλεηαη επηθφιιεζε ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία κε ηελ ηλννπιηζκέλε, ηζηκεληνεηδνχο βάζεο θφιια Kelyfos Thermo. 4. Μεηά ηελ επηθφιιεζε νη πιάθεο ζηεξεψλνληαη κεραληθά κε βχζκαηα (εθφζνλ απαηηείηαη, θπξίσο ζε πθηζηάκελα θηίξηα) ηχπνπ Kelyfos IDK-T 8/60 x 115 θαη TID-K 8/60 x 115 ζε βάζνο αγθχξσζεο κεγαιχηεξν ησλ 4 cm θαη θαηαλάισζε 6 βχζκαηα αλά m 2 (απμαλφκελν κε ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπ ηνίρνπ). Οη αξκνί ησλ πιαθψλ πξέπεη λα κέλνπλ ελσκέλνη. Σπρφλ θελά πιεξνχληαη κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ ηχπνπ Great Stuff Pro ηεο εηαηξίαο Dow. 5. Δπίζηξσζε βαζηθνχ επηρξίζκαηνο ηχπνπ Kelyfos Thermo, κε νιίζζεζε 0,5mm θαη πξφζθπζε 2,00 N/mm 2, ζε θαηαλάισζε 4,5 kg/m 2 /3mm πάρνο επηρξίζκαηνο. Σνπνζέηεζε παινπιέγκαηνο (πνπ απνηειεί ηνλ νπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο), ψζηε ε αιιεινεπηθάιπςε ζηα ζεκεία έλσζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 cm. Σν πιέγκα εγθηβσηίδεηαη κέζα ζηε ζηξψζε ηνπ βαζηθνχ επηρξίζκαηνο φζν αθφκε είλαη λσπφ. Πξνβιέπεηαη πξφζζεηε ελίζρπζε πιέγκαηνο (δηπιφ πιέγκα) ζε ζεκεία φπσο ε βάζε θαη γσλίεο ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη ζηηο αθκέο θαη γσλίεο ησλ αλνηγκάησλ κε εηδηθά εληζρπηηθά ηεκάρηα 6. Δθαξκνγή ηειηθνχ επηρξίζκαηνο αθξπιηθήο ε ηζηκεληνεηδνχο βάζεο, ηηο επηιεγκέλεο θνθθνκεηξίεο θαη απνρξψζεηο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 3. ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ KELYFOS 3.1 Πηζηνπνίεζε Ζ πηζηνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο κε βάζε πξνδηαγξαθήο, πξνυπνζέηεη θαη πηζηνπνηεί, φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηε πξνδηαγξαθή. Παξέρεη εληαίν θαη θνηλφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην ζχζηεκα γηα ηελ άξηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην πεδίν. Ο γλψκνλαο ηεο άξηηαο ζπκπεξηθνξάο πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία ησλ εθαξκνγψλ αιιά θαη ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο. Μία πξνδηαγξαθή επαλεμεηάδεηαη θαηά δηαζηήκαηα, θαη ζπκπιεξψλεηαη ε ηξνπνπνηείηαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο θαη παξάκεηξνη θάησ απφ ηηο νπνίεο έρεη δεκηνπξγεζεί αιιάμνπλ. ηελ Δπξψπε ν ππεχζπλνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο γηα δνκηθά πιηθά είλαη ν EOTA, θαη πεξηιακβάλεη ηνπο θνξείο έγθξηζεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ έθδνζε ησλ ΔΣΑ 7. H ΔΣΑ γηα έλα δνκηθφ πιηθφ είλαη ε ηερληθή αμηνιφγεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ ζηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ, θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ εθπιήξσζε ησλ έμη θχξησλ απαηηήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ληηξεθηίβα 89/106/EC(CPD). 8 Οη έμη απηέο απαηηήζεηο, αθνξνχλ ζηε 1. Μεραληθή αληίζηαζε θαη ζηαζεξφηεηα 2. Τγηεηλή, Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ 3. Ππξαζθάιεηα 4. Αζθάιεηα ζηε Υξήζε 5. Πξνζηαζία ερνξχπαλζεο 6. Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο θαη δηαηήξεζε ζεξκφηεηαο Έλα πξντφλ γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί ΔΣΑ, δχλαηαη λα θέξεη ζήκα ζπκκφξθσζεο CE θαη λα δηαηίζεηαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε απηφ. 9 7 ΔΣΑ European Technical Approval 8 O ΔΟΣΑ, πξνέθπςε απφ ην CPD Construction Products Directive 89/106/EC 9 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΔΟΣΑ, ETA, CPD κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 3.2 Γηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο Ζ πξνδηαγξαθή κε ηελ νπνία εμεηάδεηαη έλα ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο είλαη ην ETAG Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο κε βάζε ην ETAG004 απαξηίδεηαη απφ ηξία ζθέιε, 1. Σν θεθάιαην 4 ηεο πξνδηαγξαθήο πξνζδηνξίδεη εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο έμη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ CPD. Σν θεθάιαην 5 ηεο πξνδηαγξαθήο, επεθηείλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θεθαιαίνπ 4 κε πην αθξηβείο νξηζκνχο θαη ηε δηαζέζηκε κεζνδνινγία γηα ηε δηαθξίβσζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ζην πεδίν (ππνινγηζκνχο, δνθηκέο, ηερληθέο γλψζεηο, εκπεηξηθέο γλψζεηο θηι.). 2. Σν θεθάιαην 6, αλαιχεη ηηο απαηηήζεηο απφδνζεο ελφο ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο (θεθάιαην 4), ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ε πνηνηηθνχο φξνπο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ θαη ηελ επηδησθφκελε ρξήζε ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία δηαθξίβσζεο(θεθάιαην 5). 3. Σν θεθάιαην 7, ζέηεη ηηο ππνζέζεηο θαη ππνδείμεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θάησ απφ ηα νπνία ε αμηνιφγεζε θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ην ETAG004 κπνξεί λα ηζρχζεη Δξγαζηεξηαθέο Γνθηκέο θαηά ETAG004 Οη απαξαίηεηεο δνθηκέο θαηά ETAG004 νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ηεο ETA, απαηηείηαη λα εθπνλεζνχλ απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, εγθεθξηκέλα γηα ηηο δνθηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή. Απηά κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηα ε βηνκεραληθά εξγαζηήξηα, εξγαζηήξηα κέιε ηνπ ΔΟΣΑ θαη παλεπηζηεκηαθά. Σα απνηειέζκαηα δνθηκψλ απφ εξγαζηήξηα κέιε ηνπ ΔΟΣΑ, ή εξγαζηήξηα πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο γίλνληαη απνδεθηά ρσξίο πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε. Δάλ ην εξγαζηήξην βξίζθεηαη ζε άιιε θαηεγνξία, ηφηε είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο απφ επίζεκν θνξέα γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 10 ETAG- European Technical Approval Guideline 11 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ETAG004 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Σα δνθίκηα ηεο ηερληθήο ιχζεο θαηαζθεπάδνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη κε θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ. Οη δνθηκέο πνπ εθηεινχληαη θαιχπηνπλ ηηο έμη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ CPD (βι. παξ.3.1). Ζ θάζε κία βαζηθή απαίηεζε πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ δνθηκέο (βιέπε Πίλαθα 3) πνπ δηεμάγνληαη κε κία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο ( ISO, DIN, EN ε άιιν), φπνπ θαηαγξάθεηαη ην απνηέιεζκα θαη ζπγθξίλεηαη κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην ETAG004. Βάζεη απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ην ζχζηεκα βαζκνινγείηαη σο πξνο ηηο ηδηφηεηέο ηνπ θαη πηζηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε κηάο ΔΣΑ, εθφζνλ βέβαηα θξηζεί επαξθέο. 3.4 Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνκηθψλ ζην ζχζηεκα Kelyfos Σν ζχζηεκα KELYFOS είλαη πηζηνπνηεκέλν απφ ην δηαπηζηεπκέλν γεξκαληθφ εξγαζηήξην MPA κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ETAG004 γηα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο. Με βάζε ηηο επίζεκεο δνθηκέο, έρεη απνθηήζεη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ αλεμάξηεην θξαηηθφ γεξκαληθφ θνξέα DIBt (κέινο ΔΟΣΑ) ηνπ Βεξνιίλνπ. Ζ πηζηνπνίεζε έρεη αλαθνηλσζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ EOTA, κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο ETA 06/0252. Οη δνθηκέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην ζχζηεκα Kelyfos θαη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθηεζε ηεο ETA, είλαη, Μέηξεζε ζεξκηθήο Αληίζηαζεο (m 2 K/W) Απνξξφθεζε χδαηνο κε εκβάπηηζε (kg/m 2 ) Διαζηηθφηεηα ζε δηάηκεζε (ΜPa) Αληνρή ζε δηάηκεζε (ΜPa) Ππξαληίζηαζε (θιάζε Α1-F) Τδαην-απνξξνθεηηθφηεηα (kg/m 2 ) Τγξνζεξκηθή πκπεξηθνξά( Οπηηθφο Διεγρνο) Φχμε / Απφςπμε Αληνρή (Οπηηθφο Διεγρνο) Αληίζηαζε ζε θξνχζε (3 Joules, 10 Joules) Γχλακε πξφζθπζεο κεηαμχ ηνίρνπ θαη θφιιαο (MPa) Γχλακε πξφζθπζεο κεηαμχ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ θαη θφιιαο(mpa) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Γχλακε πξφζθπζεο κεηαμχ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ θαη βαζηθνχ επηρξίζκαηνο (MPa) Γχλακε πξφζθπζεο έπεηηα απφ ηερλεηή γήξαλζε(mpa) Γηαπεξαηφηεηα ηνπ επηρξίζκαηνο ζε πδξαηκνχο Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ 12, μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο κε απνηειέζκαηα πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ ηξεηο έσο δψδεθα θνξέο θαιχηεξεο απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ζπκπεξηθνξάο. 4. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΌΦΔΛΟ ηαηηζηηθά αλαθέξεηαη φηη: Σν αξρηθφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε. ε κία πνιπθαηνηθία, είλαη δπλαηή ε εμνηθνλφκεζε έσο 17.5%. ε ζπλεζηζκέλεο πνιπθαηνηθίεο, κε κηα αχμεζε 3% ησλ θηηξηαθψλ δαπαλψλ γηα ζεξκνκφλσζε, επηηπγράλεηαη 30% εμνηθνλφκεζε ζηα θαχζηκα θαη ν ρξφλνο απφζβεζεο ηεο επηπιένλ δαπάλεο ππνινγίδεηαη απφ 4 έσο 8 ρξφληα. Ζ επηπιένλ απηή δαπάλε δελ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ ην 5% ηεο ζπλνιηθήο θαη ηα απνηειέζκαηα ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη ζεκαληηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά δεδνκέλα. ηελ πεξίπησζε θηηξίνπ πνπ δελ είλαη ζεξκνκνλσκέλν, ηα έμνδα ηεο ζέξκαλζεο ππεξβαίλνπλ ηα έμνδα θαηαζθεπήο, κεηά ηε πάξνδν κεξηθψλ δεθαεηηψλ. 13 Δπίζεο, κειέηε πνπ έρεη δηεμαρζεί ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, έρεη δείμεη φηη, ε πξφζζεηε αξρηθή δαπάλε γηα εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε κπνξεί λα απνζβεζηεί ζε ιηγφηεξν απφ 5 ρξφληα απφ ηελ εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ γηα ζέξκαλζε/ςχμε Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο kelyfos φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην εξγαζηήξην MPA ηεο Γεξκαλίαο, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4, ζην παξάξηεκα. 13 Οδεγφο εμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο κέζσ Θεξκνκφλσζεο, ΚΑΠΔ Γεκνζίεπζε Α. Παπαδφπνπινο Building & Environment ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 4.1 Μειέηε ηνπ ΚΑΠΔ γηα ην Kelyfos To Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) κέηξεζε εξγαζηεξηαθά ηo ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαπεξαηφηεηαο δνθηκίσλ κε KELYFOS θαη ελ ζπλερεία κειέηεζε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ γηα θάζε κία θιηκαηηθή δψλε ηεο Διιάδαο 15, ζε θαηνηθία θαη ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ρσξίο ζεξκνκφλσζε. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 1&2. Δμνηθνλφκεζε γηα ζέξκαλζε πλνιηθή Δμνηθνλφκεζε γηα ςχμε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο Α ΕΧΝΖ % 48-49% 35-37% Β ΕΧΝΖ % % 36-39% Γ ΕΧΝΖ % % 36-38% Γ ΕΧΝΖ % 39-41% Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο γηα κνλνθαηνηθία πλνιηθή Δμνηθνλφκεζε Δμνηθνλφκεζε εμνηθνλφκεζε γηα ζέξκαλζε γηα ςχμε ελέξγεηαο Α ΕΧΝΖ % 27-28% 44-47% Β ΕΧΝΖ % % 44-47% Γ ΕΧΝΖ % % 45-48% Γ ΕΧΝΖ % 49-52% Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο γηα Ξελνδνρεηαθή Μνλάδα 15 Βιέπε Παξάξηεκα, εηθφλα 4. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 5. ΤΜΠΈΡΑΜΑ Σα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο απνδεηθλχνληαη σο ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο κφλσζεο ελφο θηηξίνπ, έλαληη άιισλ κεζφδσλ κφλσζεο. ε πθηζηάκελα θηίξηα απνηειεί ηελ πην ειθπζηηθή, ελίνηε θαη ηερληθά κνλαδηθή εθηθηή ιχζε, ελψ ζε λέα θηίξηα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο εμάιεηςεο ησλ ζεξκνγεθπξψλ. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κεηαθξάδεηαη ζε φθεινο γηα ηνλ ρξήζηε, κε κεησκέλα έμνδα ςπμεο / ζέξκαλζεο, έσο θαη 50% θαη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θέξδνο ζε βάζνο ρξφλνπ, κε ηαπηφρξνλε πεξηβαιινληηθή αμία, ράξηο ζηε κείσζε αέξησλ ξχπσλ. Ζ πηζηνπνίεζε πνπ θέξεη έλα ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο, έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαζψο εγγπάηαη πσο φια ηα παξειθφκελα πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα, ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, εμαζθαιίδνληαο ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο εθαξκνγήο ζην πεδίν. Έλα πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, φπσο άιισζηε θαη ν θνξέαο πνπ ην παξέρεη, ν νπνίνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο απηέο κε ζπλερφκελε ππνζηήξημε ηνπ πξντφληνο θαη ηελ επίβιεςε ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ζην πεδίν εθαξκνγήο. Σν ζχζηεκα Kelyfos, πέξα απφ ηε επίζεκε πηζηνπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ε Polykem, ζην πξντφλ, αμηνπνηεί ηελ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε ηεο εηαηξίαο DOW κε ηηο γλσζηέο θαη απνδεδεηγκέλεο ηδηφηεηεο: ζηαζεξέο κεραληθέο ηδηφηεηεο κε θάησ ηνπ 1% πδαηναπνξξφθεζε θαη δηαθχκαλζε έσο 2% ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο (ι), γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Ο φκηινο Polykem, ζε ζπλερφκελε ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο θνξείο θαη παλεπηζηήκηα, δηεπξχλεη ηελ ηερλνγλσζία ηεο ζεξκνκφλσζεο, δεκηνπξγψληαο κε επζχλε θαη ζεβαζκφ απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο, ζηνρεχνληαο ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη δηαζθαιίδνληαο κία θαιχηεξε πνηφηεηα ζην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

14 ΑΝΑΦΟΡΔ Οδεγφο Δθαξκνγήο Kelyfos, Polykem 2007 Παξνπζίαζε Μεραληθψλ Κelyfos, Polykem 2007 The provision of Data Assessments leading to ETA, Guidance Document 004, edition 1999, EOTA ETAG004, Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering, March 2004 Guidance from the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC, NB-CPD/SG21/07/050, Issue September 6, 2007 Life Cycle Assessment Study of High performance Thermal Insulation Systems for Domestic Buildings, Ivo Mersiowsky, TuTech Integrated Management, Hamburg/Germany & Hermann Krähling, Solvay Management Support, Hanover/Germany Οδεγία 2002/91/ΔΚ Σνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Γεθεκβξίνπ 2002, Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων. Plastics Energy and Greenhouse gas savings using rigid foam sheathing applied to exterior walls of single family residential housing a case study, American Plastics Council, Washington,DC Module 1-BP Building Physics Basics, DOW Building Solutions Module 11 SF Styrofoam Basics, Dow Building Solutions Μειέηεο Θεξκνκφλσζεο, Γημήηπηρ Καηζαπέληρ, Σελκα-4Μ, Τεκδοηική Σερλνινγία Γνκηθψλ Τιηθψλ, Γ. Βιάζηρ, Αθήνα 2005 DOW Λχζεηο δφκεζεο, καηάλογορ 2006 Καηαζθεπέο απφ ηνηρνπνηία, Φςλλίηζα Β. Καπανηώνη, Αθήνα ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

15 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Πίλαθαο 3. ρέζε πζηήκαηνο θαη κεκνλσκέλσλ πιηθψλ κε βάζε ηηο δνθηκέο πνπ απαηηνχληαη. ER ETAG paragraph on product performance to be assessed Class, use category, criterion SYSTEM Reaction to fire Euroclasses A1 to F INSULATION Reaction to fire Euroclasses A1 to F SYSTEM Water absorption (capillarity test) Pass/fail Water tightness Hygrothermal cycles. Pass/fail Freeze/thaw test Pass/fail No performance determined option Impact resistance Resistance to hard body impact Use categories I, II, III Resistance to perforation Use categories I, II, III Water vapour permeability Declared value Release of dangerous substances. Indication of dangerous substances incl. concentration etc. No dangerous substances INSULATION Water absorption. Pass/fail Water vapour permeability Declared value SYSTEM Bond strength Bond strength between base coat and insulation Pass/fail Bond strength between adhesive and substrate Pass/fail Bond strength between adhesive and insulation Pass/fail Fixing strength Displacement test Declared value No performance determined option Resistance to wind load Pull-through of fixings Declared value of characteristic resistance Static foam block test 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

16 Dynamic wind uplift test INSULATION Tensile strength perpendicular to the faces Declared value Shear strength and shear modulus of elasticity Declared value ANCHORS Pull-out strength of anchors. Declared value No performance determined option PROFILES Pull-through of fixings from profiles.. Pass/fail RENDER Render strip tensile test Statement of crack width No performance determined option SYSTEM Thermal resistance Declared value INSULATION Thermal resistance Declared value Aspects of durability and serviceability SYSTEM Bond strength after ageing.. Pass/fail REINFORCEMENT Glass fibre mesh Tearing strength and elongation Pass/fail Metal lath or mesh Pass/fail Other reinforcements Pass/fail Δηθφλα 4. Κιηκαηηθέο Εψλεο Διιάδα (ΚΑΠΔ) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

17 Πίλαθαο 4. Απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζην ζχζηεκα Kelyfos, απφ ην εξγαζηήξην MPA ηεο Γεξκαλίαο. Δξγαζηεξηαθά Απνηειέζκαηα MPA Δοκιμή Ελάτιζηες Απαιηήζεις καηά ETAG004 Αποηελέζμαηα Kelyfos Μονάδες Freeze/Thaw In Compliance with ETAG004 In Compliance with ETAG004 Bond Strength(Base coat and Dow) Initial state ( 0,08) Aft. Hygrothermal ( 0,08) 4 Φνξέο θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Mpa Aft. Freeze/thaw ( 0,08) Bond Strength(adhesive & substrate) Initial State ( 0,25) 2d immersion+2h drying ( 0,08) 8 θνξέο θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Mpa 2d immersion+7d drying ( 0,25) Bond Strength (adhesive & Dow) Initial State ( 0,08) 2d immersion+2h drying ( 0,03) 2d immersion+7d drying ( 0,08) 3 θνξέο θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Mpa Bond Strength of Rendering After Aging (After Hygrothermal cycles) (Thermo+Primer+Acryl) Water absorption(capillary test) Kelyfos Thermo Water absorption(capillary test) Kelyfos Thermo / Kelyfos Fine (Thermo+Primer+Acryl) Water Vapour Permeability (Equivalent air layer Thick.Sd) (Thermo+Primer+Acryl) Water Vapour Permeability (diffusion) Resist. μ (DIN EN 12068) (Kelyfos Thermo/Kelyfos fine) (Thermo+Primer+Acryl) Resistance to Hard Body Impact (ISO 7892) (Mean) After 1h After 24 h Water Absorption Co-efficient* After 1h After 24 h Water Absorption Co-efficient* Maximum 2 ( 0,08) 4 θνξέο θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Mpa In Compliance with ETAG004 In Compliance with ETAG θνξέο θαιχηεξν απφ ηελ Διάρηζηε Απαίηεζε 3 Joules(no cracks in base coat) 10 Joules (no cracks in base coat) Reaction to Fire(Reaction to fire- - B-s1-d0 Kg/m 2 *Kg/(m 2 h 1/ 2 ) Kg/m 2 *Kg/(m 2 h 1/ 2 ) 25 - In Compliance with ETAG004 Category II ( best category for thin based renderings) m 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

18 Smoke production- Flaming Droplets) (DIN EN 13823, DIN EN ISO , DIN ) Water Retention Capability of Fresh Kelyfos Thermo (98,5%) Mortar Kelyfos fine (95,3%) Density of fresh Mortar Kelyfos Thermo (1611) Kelyfos Fine (1889) Dry Extract (ETAG004, C.1.1) of the Kelyfos Acryl Fine (20,7%) paste of finishing coat Ash Content (ETAG004, C.1.3) of the paste of the finishing coat ΓΟΚΗΜΔ ΜΟΝΧΣΗΚΟΎ STYROFOAM B-SL DOW Θερμική Ανηίζηαζη M2K/W Kelyfos Acryl Décor (16,7%) Kelyfos Acryl Fine (89,7 M.-%)-Ash content 450 o C Kelyfos Acryl Fine (52,0 M.-%)-Ash content 900 o C Kelyfos Acryl Decor (91,0 M.-%)-Ash content 450 o C Kelyfos Acryl Decor (51,5 M.-%)-Ash content 900 o C 1 45% πάλσ απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Απορρόθηζη ύδαηος με εμβάπηιζη max 1 44% θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε kg/m2 Μέηρο ελαζηικόηηηας ζε διάημηζη 1 7 θνξέο θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Mpa Kg/m 3-1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ Γακηαλφο Καρξακάλνγινπ Φεκηθόο Μεραληθόο, VIOPOL Υξίζηνο Καρξακάλνγινπ Γεληθόο Γηεπζπληήο, VIOPOL Λέμεηο θιεηδηά: ΤΔΔ, Υπόδεηγκα ζπγγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΓΑΨΡΟΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Α.Δ.Μ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΓΑΨΡΟΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Α.Δ.Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ Α.Δ.Μ. 3949

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΦΖΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΠΑΡΟΨΓΑΜΗ ΓΔΧΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη

Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη Πασχάλης Γκογκούδης Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης, Polykem Λέξεις κλειδιά: Kelyfos, Εξωτερική Θερμομόνωση, Εξηλασμένη Πολυστερίνη, Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 2 1.0 Ο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ε θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΡΖΣΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Υξηζηίλα Ζξαθιένπο Λεκεζφο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Επιμέλεια: Ευαγγελία Δολαψάκη Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης ΧΑΝΙΑ 2010 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D.

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. Σν παξφλ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο επηινγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηερλεηνχ θσηηζκνχ πνπ αθνχλε ζην φλνκα LED ζε εμεηδηθεπκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα