ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ"

Transcript

1 ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ Παζράιεο Γθνγθνχδεο Γ/νηήρ Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ, Polykem Λέξειρ κλειδιά: Kelyfos, Δξωηεπική Θεπμομόνωζη, Δξηλαζμένη Πολςζηεπίνη, Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ, Θεπμογέθςπα, ETAG004, EOTA ΠΔΡΗΛΖΦΖ Οη επηδηψμεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο έρνπλ γίλεη πιένλ ζπλεηδεηή επηινγή ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο, απφ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο κέρξη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα λνκνζεηηθά κέηξα, ηα νπνία απνβιέπνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αιιά θαη ζηε κείσζε ησλ ζπλνιηθά. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ζηελ Δπξψπε ν θηηξηαθφο ηνκέαο θαηαλαιψλεη πεξίπνπ 40% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο εθηνπίδνληαο ηε βηνκεραλία θαη ηηο κεηαθνξέο απφ ηελ πξψηε ζέζε θαη ζπκβάιεη ζην 45% εθπνκπήο CO2, νπφηε ε ζσζηή δηαρείξηζε ελέξγεηαο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 έρεη, άιισζηε, ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ζρεηηθή νδεγία 2002/91/EC γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ. ηελ παξνχζα εηζήγεζε γίλεηαη αλαθνξά ζην ηη ζεκαίλεη ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηηξίνπ θαη ζηνπο ηξφπνπο επέκβαζεο ζην θηίξην (ηφζν ζην λέν φζν θαη ζην πθηζηάκελν) γηα ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ απφδνζεο, κε εζηίαζε ζηελ εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε κε ζχζηεκα κφλσζεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο (XPS) Kelyfos. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα επηκέξνπο πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα, ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ, ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πηζηνπνηήζε ηνπ απφ ηνλ ΔΟΣΑ 1 κε βάζε ηελ επξσπατθή ηερληθή πξνδηαγξαθή ETAG004 2, ζην ελεξγεηαθφ φθεινο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο έλαληη άιισλ ιχζεσλ (πρ. ελδηάκεζε κφλσζε ζε δηθέιπθε ηνηρνπνηία). 1 EOTA European Organisation of Technical Approval 2 ETAG004 Guideline for European technical approval of External Thermal Insulation Composite Systems with External Renderings 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 1. ΔΗΑΓΧΓΉ 1.1 Αλάγθε Θεξκνκφλσζεο Κηηξίνπ Ο ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ζπλζεθψλ άλεζεο ζηνπο ελνίθνπο αλεμάξηεηα απφ ηηο επηθξαηνχζεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη κία θαιή κφλσζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνπιάρηζηνλ: ηελ πγεηλή, άλεηε θη επράξηζηε δηαβίσζε ζηνπο ελνίθνπο, ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ην ζεξκηθφ ηζνδχγην ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κε αθξαίεο ζεξκηθέο αιιεινεπηδξάζεηο θξχνπ ε δέζηεο αλάκεζα ζε απηφ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν Σελ νηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ 1.2 ΘΔΡΜΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΚΑΗ ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ Θεξκηθέο απψιεηεο ζε έλα θηίξην πξνθαινχληαη απφ ηε κεηάδνζε ζεξκφηεηαο ηνπ αέξα ελφο εζσηεξηθνχ ρψξνπ πξνο ηελ αηκφζθαηξα ε πξνο ςπρξφηεξνπο γεηηνληθνχο ρψξνπο ε/θαη αληίζηξνθα. Με ηε ζεξκνκφλσζε ελφο θηηξίνπ επηδηψθεηαη λα κεησζεί ν ρξφλνο( ηαρχηεηα) αληαιιαγήο ηεο ζεξκφηεηαο κέζα απφ ηα ηνηρψκαηα. Ζ ζεξκηθή δηαθνξά εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ηείλεη λα εμηζνξξνπεζεί θαη ζχκθσλα κε ηελ γεληθή εμίζσζε ζεξκηθήο ξνήο 3, φηαλ ππάξρεη κία επηθάλεηα κε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε πιεπξά, ε Θεξκηθή ξνή (Q) κέζα απφ ην ζηνηρείν (επηθάλεηα) δίλεηαη απφ ην γηλφκελν, ηεο επηθάλεηαο (F), ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο (ΓΣ), θαη ην ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο (k). Q = k F ΓΣ (W) (1.2.1) Οπφηε ην ελεξγεηαθφ θνξηίν πνπ πξνζηίζεηαη ζε έλα θηίξην (ζέξκαλζε / ςχμε), απνζθνπεί ζηελ αλαπιήξσζε ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ πνπ δηαθεχγνπλ. Απφ ηελ εμίζσζε (1.2.1) πξνθχπηεη, φηη γηα ρακειφηεξεο ηηκέο 3 Ζ γεληθή εμίζσζε πεξηιακβάλεη ζεξκηθή ξνή ιφγν αγσγηκφηεηαο θαη κεηαθνξάο (conductive and convective) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 ηνπ k, (γηα ζηαζεξή επηθάλεηα θαη δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο), ζπλεπάγεηαη ρακειφηεξε δηαθπγή ζεξκηθψλ θνξηίσλ θαη ζπλεπψο ιηγφηεξε δαπαλφκελε ελέξγεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο. ηηο κειέηεο Θεξκνκφλσζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ζεξκνπεξαηφηεηαο, πνπ νξίδεηαη σο ην αληίζηξνθν ηνπ k, (1/k), θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ ζπληειεζηή αληίζηαζεο ζεξκνδηαθπγήο (1/Λ), ν νπνίνο ζπληειεζηήο εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ βαζηθψλ πιηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ κία θαηαζθεπή ζεξκνκφλσζεο, δειαδή Σε ζεξκηθή ηνπο αγσγηκφηεηα (πληειεζηήο ι) Σε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε πγξαζία θαη Σν πάρνο ηνπο Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζπληειεζηψλ δίλεηαη απφ ηε παξαθάησ εμίζσζε 1 k 1 a 1 1 ζε m 2 h / W (παιηφηεξα ζε 0 C/kcal) (1.2.2) Όπνπ ζπληειεζηήο ζεξκηθήο κεηάβαζεο κεηαμχ εζσηεξηθνχ αέξα θαη δνκηθνχ πιηθνχ θαη, ζπληειεζηήο ζεξκηθήο κεηάβαζεο κεηαμχ εμσηεξηθνχ αέξα θαη δνκηθνχ πιηθνχ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 1.3 ΘΔΡΜΟΓΔΦΤΡΔ Δθηφο απφ ηα δνκηθά πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ην νηθνδφκεκα, θαη πνπ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζεξκηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηαζθεπήο είλαη νη ζεξκνγέθπξεο. Θεξκνγέθπξεο θαινχληαη ζεκεία ε ηκήκαηα ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο κε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζεξκηθήο αληίζηαζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη είλαη ζεκαληηθή πεγή ζεξκηθψλ απσιεηψλ. Δκθαλίδνληαη ζηε δηεπηθάλεηα δχν δηαθνξεηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ε δχν ίδησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαθνξεηηθνχ πάρνπο. ε ζπλδέζεηο εμσηεξηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεπξηθά γχξσ απφ αλνίγκαηα.(βιέπε εηθφλα 1.) Εικόνα 1. Ροή θερμόηηηας από θερμογέθσρα Μειέηε έρεη δείμεη 4, φηη ζε έλα κνλσκέλν θηίξην, κε παξαδνζηαθή ελδηάκεζε κφλσζε(δηθέιπθε θαηαζθεπή), νη απψιεηεο ιφγσ ησλ ζεξκνγεθπξψλ κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη ην 30%, ζε ζχγθξηζε θηηξίνπ ρσξίο ζεξκνγέθπξεο( ε κε ηηο ζεξκνγέθπξεο κνλσκέλεο). 2. ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ Kelyfos Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε κφλσζε. Δίλαη ηα ακφλσηα θηίξηα. Σα θηίξηα κε παξαδνζηαθή ελδηάκεζε κφλσζε θαη δηθέιπθε θαηαζθεπή θαη ηα θηίξηα κε εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε, κε κνλή ε δηθέιπθε θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο. Ζ θαηεγνξία 4 Papadopoulos A.M., Oxizidis S., Papathanasiou L. (2008), Developing a new library of materials and structural elements for the simulative evaluation of buildings energy performance, Building and Environment, 43, 5, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ζα αλαπηπρζεί ζηε ζπλέρεηα, θαζψο απνηειεί ηελ πην απνηειεζκαηηθή κφλσζε θηηξίσλ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚELYFOS Σν Kelyfos 6 είλαη έλα επηθνιινχκελν ζχζηεκα πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ κε πξναηξεηηθή κεραληθή ζηεξέσζε πνπ απνηειείηαη απφ, 1. Ηλννπιηζκέλε, ηζηκεληνεηδνχο βάζεο θφιια, εληζρπκέλε κε πνιπκεξή ζπζηαηηθά (ξεηίλεο), ηχπνπ Kelyfos Thermo ηεο Isomat, ζε θαηαλάισζε 2,0 4,0 kg/m 2, αλαιφγσο ηνπ ππνζηξψκαηνο. 2. Θεξκνκνλσηηθέο πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο, (ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι = 0,035 W/mK), δηαζηάζεσλ 600x1250mm θαη πάρε 30-60mm, ηχπνπ Styrofoam IB-SL ηεο εηαηξίαο Dow, κε πεξηκεηξηθή δηακφξθσζε αθκψλ (παηνχξα). (πκκφξθσζε θαηά EN 13164) 3. Βχζκαηα ηχπνπ Kelyfos IDK-T 8/60 x 115 θαη TID-K 8/60 x Αληηαιθαιηθφ παιφπιεγκα ελίζρπζεο, βάξνπο 161 gr/m 2, ±10 % θαηά DIN 53854, ηχπνπ Kelyfos ηεο Polykem, 100cm κε άλνηγκα θαξέ 3,5 x 4,0 mm. 5. Σειηθφ επίρξηζκα έηνηκνπ ζνβά ηζηκεληνεηδνχο ε αθξπιηθήο βάζεο κε δηάθνξεο θνθθνκεηξίεο αδξαλψλ (γηα ιεία ε αδξή επηθάλεηα), εληζρπκέλνπ κε ξεηίλεο, ιεπθνχ ή έγρξσκνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο, ζε θαηαλαιψζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 1,8kg/m 2 /3mm έσο 5kg/m 2 /3mm πάρνο επηρξίζκαηνο αλάινγα κε ηε θνθθνκεηξία πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε. 6. Παξειθφκελα ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο, ζηαζεξά θαη εχθακπηα γσληφθξαλα (απφ PVC κε παιφπιεγκα), γηα ελίζρπζε ησλ αθκψλ. Δληζρπηηθά ηεκάρηα αλνηγκάησλ θαη εηδηθά ηεκάρηα εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο γηα ηηο ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο θαη δνκηθά αλνίγκαηα. 5 Papadopoulos A.M., Oxizidis S., Papandritsas G. (2008), Energy, economic and environmental performance of heating systems used in Greek buildings, Energy and Buildings, 40, Σν Kelyfos απνηειεί Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο κε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε (DOW) ηεο εηαηξίαο Polykem 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 Δηθφλα 2. Δπίπεδα ζηξψζεσλ Δμσηεξηθήο Θεξκνκφλσζεο Kelyfos Δηθφλα 3. Παξειθφκελα ζπζηήκαηνο Kelyfos Ζ έλλνηα ζύζηημα ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, θαζψο ην θάζε παξειθφκελν απφ ην νπνίν απνηειείηαη ην ζχζηεκα έρεη κειεηεζεί θαη ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ζπλεξγαζία ηνπ ελφο κε ην άιιν. Ζ ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απνθηά θαηαιεθηηθή έλλνηα, θαηά ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΟΣΑ κε βάζε ηεο νδεγίαο ETAG004, φπσο ζα αλαπηπρζεί ζην επφκελν θεθάιαην. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 2.2 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ KELYFOS 1. Πξνεηνηκαζία ηεο πθηζηάκελεο επηθάλεηαο Καζαξηζκφο / επηζθεπή 2. Σνπνζέηεζε νδεγψλ ζηήξημεο Αινπκηλίνπ πεξηκεηξηθά ζηε βάζε ηνπ θηηξίνπ 3. Πξνεηνηκαζία ηεο θφιιαο Kelyfos Thermo θαη εθαξκνγή ηεο επάλσ ζηα ζεξκνκνλσηηθά ηεκάρηα εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο (DOW). ηε ζπλέρεηα νη πιάθεο ηνπνζεηνχληαη ζηαπξσηά (ζε δηάηαμε δηαθνπηφκελνπ θαηαθφξπθνπ αξκνχ) θαη γίλεηαη επηθφιιεζε ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία κε ηελ ηλννπιηζκέλε, ηζηκεληνεηδνχο βάζεο θφιια Kelyfos Thermo. 4. Μεηά ηελ επηθφιιεζε νη πιάθεο ζηεξεψλνληαη κεραληθά κε βχζκαηα (εθφζνλ απαηηείηαη, θπξίσο ζε πθηζηάκελα θηίξηα) ηχπνπ Kelyfos IDK-T 8/60 x 115 θαη TID-K 8/60 x 115 ζε βάζνο αγθχξσζεο κεγαιχηεξν ησλ 4 cm θαη θαηαλάισζε 6 βχζκαηα αλά m 2 (απμαλφκελν κε ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπ ηνίρνπ). Οη αξκνί ησλ πιαθψλ πξέπεη λα κέλνπλ ελσκέλνη. Σπρφλ θελά πιεξνχληαη κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ ηχπνπ Great Stuff Pro ηεο εηαηξίαο Dow. 5. Δπίζηξσζε βαζηθνχ επηρξίζκαηνο ηχπνπ Kelyfos Thermo, κε νιίζζεζε 0,5mm θαη πξφζθπζε 2,00 N/mm 2, ζε θαηαλάισζε 4,5 kg/m 2 /3mm πάρνο επηρξίζκαηνο. Σνπνζέηεζε παινπιέγκαηνο (πνπ απνηειεί ηνλ νπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο), ψζηε ε αιιεινεπηθάιπςε ζηα ζεκεία έλσζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 cm. Σν πιέγκα εγθηβσηίδεηαη κέζα ζηε ζηξψζε ηνπ βαζηθνχ επηρξίζκαηνο φζν αθφκε είλαη λσπφ. Πξνβιέπεηαη πξφζζεηε ελίζρπζε πιέγκαηνο (δηπιφ πιέγκα) ζε ζεκεία φπσο ε βάζε θαη γσλίεο ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη ζηηο αθκέο θαη γσλίεο ησλ αλνηγκάησλ κε εηδηθά εληζρπηηθά ηεκάρηα 6. Δθαξκνγή ηειηθνχ επηρξίζκαηνο αθξπιηθήο ε ηζηκεληνεηδνχο βάζεο, ηηο επηιεγκέλεο θνθθνκεηξίεο θαη απνρξψζεηο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 3. ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ KELYFOS 3.1 Πηζηνπνίεζε Ζ πηζηνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο κε βάζε πξνδηαγξαθήο, πξνυπνζέηεη θαη πηζηνπνηεί, φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηε πξνδηαγξαθή. Παξέρεη εληαίν θαη θνηλφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην ζχζηεκα γηα ηελ άξηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην πεδίν. Ο γλψκνλαο ηεο άξηηαο ζπκπεξηθνξάο πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία ησλ εθαξκνγψλ αιιά θαη ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο. Μία πξνδηαγξαθή επαλεμεηάδεηαη θαηά δηαζηήκαηα, θαη ζπκπιεξψλεηαη ε ηξνπνπνηείηαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο θαη παξάκεηξνη θάησ απφ ηηο νπνίεο έρεη δεκηνπξγεζεί αιιάμνπλ. ηελ Δπξψπε ν ππεχζπλνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο γηα δνκηθά πιηθά είλαη ν EOTA, θαη πεξηιακβάλεη ηνπο θνξείο έγθξηζεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ έθδνζε ησλ ΔΣΑ 7. H ΔΣΑ γηα έλα δνκηθφ πιηθφ είλαη ε ηερληθή αμηνιφγεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ ζηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ, θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ εθπιήξσζε ησλ έμη θχξησλ απαηηήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ληηξεθηίβα 89/106/EC(CPD). 8 Οη έμη απηέο απαηηήζεηο, αθνξνχλ ζηε 1. Μεραληθή αληίζηαζε θαη ζηαζεξφηεηα 2. Τγηεηλή, Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ 3. Ππξαζθάιεηα 4. Αζθάιεηα ζηε Υξήζε 5. Πξνζηαζία ερνξχπαλζεο 6. Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο θαη δηαηήξεζε ζεξκφηεηαο Έλα πξντφλ γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί ΔΣΑ, δχλαηαη λα θέξεη ζήκα ζπκκφξθσζεο CE θαη λα δηαηίζεηαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε απηφ. 9 7 ΔΣΑ European Technical Approval 8 O ΔΟΣΑ, πξνέθπςε απφ ην CPD Construction Products Directive 89/106/EC 9 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΔΟΣΑ, ETA, CPD κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 3.2 Γηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο Ζ πξνδηαγξαθή κε ηελ νπνία εμεηάδεηαη έλα ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο είλαη ην ETAG Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο κε βάζε ην ETAG004 απαξηίδεηαη απφ ηξία ζθέιε, 1. Σν θεθάιαην 4 ηεο πξνδηαγξαθήο πξνζδηνξίδεη εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο έμη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ CPD. Σν θεθάιαην 5 ηεο πξνδηαγξαθήο, επεθηείλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θεθαιαίνπ 4 κε πην αθξηβείο νξηζκνχο θαη ηε δηαζέζηκε κεζνδνινγία γηα ηε δηαθξίβσζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ζην πεδίν (ππνινγηζκνχο, δνθηκέο, ηερληθέο γλψζεηο, εκπεηξηθέο γλψζεηο θηι.). 2. Σν θεθάιαην 6, αλαιχεη ηηο απαηηήζεηο απφδνζεο ελφο ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο (θεθάιαην 4), ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ε πνηνηηθνχο φξνπο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ θαη ηελ επηδησθφκελε ρξήζε ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία δηαθξίβσζεο(θεθάιαην 5). 3. Σν θεθάιαην 7, ζέηεη ηηο ππνζέζεηο θαη ππνδείμεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θάησ απφ ηα νπνία ε αμηνιφγεζε θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ην ETAG004 κπνξεί λα ηζρχζεη Δξγαζηεξηαθέο Γνθηκέο θαηά ETAG004 Οη απαξαίηεηεο δνθηκέο θαηά ETAG004 νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ηεο ETA, απαηηείηαη λα εθπνλεζνχλ απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, εγθεθξηκέλα γηα ηηο δνθηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή. Απηά κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηα ε βηνκεραληθά εξγαζηήξηα, εξγαζηήξηα κέιε ηνπ ΔΟΣΑ θαη παλεπηζηεκηαθά. Σα απνηειέζκαηα δνθηκψλ απφ εξγαζηήξηα κέιε ηνπ ΔΟΣΑ, ή εξγαζηήξηα πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο γίλνληαη απνδεθηά ρσξίο πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε. Δάλ ην εξγαζηήξην βξίζθεηαη ζε άιιε θαηεγνξία, ηφηε είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο απφ επίζεκν θνξέα γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 10 ETAG- European Technical Approval Guideline 11 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ETAG004 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Σα δνθίκηα ηεο ηερληθήο ιχζεο θαηαζθεπάδνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη κε θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ. Οη δνθηκέο πνπ εθηεινχληαη θαιχπηνπλ ηηο έμη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ CPD (βι. παξ.3.1). Ζ θάζε κία βαζηθή απαίηεζε πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ δνθηκέο (βιέπε Πίλαθα 3) πνπ δηεμάγνληαη κε κία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο ( ISO, DIN, EN ε άιιν), φπνπ θαηαγξάθεηαη ην απνηέιεζκα θαη ζπγθξίλεηαη κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην ETAG004. Βάζεη απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ην ζχζηεκα βαζκνινγείηαη σο πξνο ηηο ηδηφηεηέο ηνπ θαη πηζηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε κηάο ΔΣΑ, εθφζνλ βέβαηα θξηζεί επαξθέο. 3.4 Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνκηθψλ ζην ζχζηεκα Kelyfos Σν ζχζηεκα KELYFOS είλαη πηζηνπνηεκέλν απφ ην δηαπηζηεπκέλν γεξκαληθφ εξγαζηήξην MPA κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ETAG004 γηα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο. Με βάζε ηηο επίζεκεο δνθηκέο, έρεη απνθηήζεη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ αλεμάξηεην θξαηηθφ γεξκαληθφ θνξέα DIBt (κέινο ΔΟΣΑ) ηνπ Βεξνιίλνπ. Ζ πηζηνπνίεζε έρεη αλαθνηλσζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ EOTA, κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο ETA 06/0252. Οη δνθηκέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην ζχζηεκα Kelyfos θαη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθηεζε ηεο ETA, είλαη, Μέηξεζε ζεξκηθήο Αληίζηαζεο (m 2 K/W) Απνξξφθεζε χδαηνο κε εκβάπηηζε (kg/m 2 ) Διαζηηθφηεηα ζε δηάηκεζε (ΜPa) Αληνρή ζε δηάηκεζε (ΜPa) Ππξαληίζηαζε (θιάζε Α1-F) Τδαην-απνξξνθεηηθφηεηα (kg/m 2 ) Τγξνζεξκηθή πκπεξηθνξά( Οπηηθφο Διεγρνο) Φχμε / Απφςπμε Αληνρή (Οπηηθφο Διεγρνο) Αληίζηαζε ζε θξνχζε (3 Joules, 10 Joules) Γχλακε πξφζθπζεο κεηαμχ ηνίρνπ θαη θφιιαο (MPa) Γχλακε πξφζθπζεο κεηαμχ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ θαη θφιιαο(mpa) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Γχλακε πξφζθπζεο κεηαμχ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ θαη βαζηθνχ επηρξίζκαηνο (MPa) Γχλακε πξφζθπζεο έπεηηα απφ ηερλεηή γήξαλζε(mpa) Γηαπεξαηφηεηα ηνπ επηρξίζκαηνο ζε πδξαηκνχο Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ 12, μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο κε απνηειέζκαηα πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ ηξεηο έσο δψδεθα θνξέο θαιχηεξεο απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ζπκπεξηθνξάο. 4. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΌΦΔΛΟ ηαηηζηηθά αλαθέξεηαη φηη: Σν αξρηθφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηε ζεξκνκφλσζε. ε κία πνιπθαηνηθία, είλαη δπλαηή ε εμνηθνλφκεζε έσο 17.5%. ε ζπλεζηζκέλεο πνιπθαηνηθίεο, κε κηα αχμεζε 3% ησλ θηηξηαθψλ δαπαλψλ γηα ζεξκνκφλσζε, επηηπγράλεηαη 30% εμνηθνλφκεζε ζηα θαχζηκα θαη ν ρξφλνο απφζβεζεο ηεο επηπιένλ δαπάλεο ππνινγίδεηαη απφ 4 έσο 8 ρξφληα. Ζ επηπιένλ απηή δαπάλε δελ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ ην 5% ηεο ζπλνιηθήο θαη ηα απνηειέζκαηα ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη ζεκαληηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά δεδνκέλα. ηελ πεξίπησζε θηηξίνπ πνπ δελ είλαη ζεξκνκνλσκέλν, ηα έμνδα ηεο ζέξκαλζεο ππεξβαίλνπλ ηα έμνδα θαηαζθεπήο, κεηά ηε πάξνδν κεξηθψλ δεθαεηηψλ. 13 Δπίζεο, κειέηε πνπ έρεη δηεμαρζεί ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, έρεη δείμεη φηη, ε πξφζζεηε αξρηθή δαπάλε γηα εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε κπνξεί λα απνζβεζηεί ζε ιηγφηεξν απφ 5 ρξφληα απφ ηελ εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ γηα ζέξκαλζε/ςχμε Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο kelyfos φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην εξγαζηήξην MPA ηεο Γεξκαλίαο, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4, ζην παξάξηεκα. 13 Οδεγφο εμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο κέζσ Θεξκνκφλσζεο, ΚΑΠΔ Γεκνζίεπζε Α. Παπαδφπνπινο Building & Environment ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 4.1 Μειέηε ηνπ ΚΑΠΔ γηα ην Kelyfos To Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) κέηξεζε εξγαζηεξηαθά ηo ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαπεξαηφηεηαο δνθηκίσλ κε KELYFOS θαη ελ ζπλερεία κειέηεζε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ γηα θάζε κία θιηκαηηθή δψλε ηεο Διιάδαο 15, ζε θαηνηθία θαη ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ρσξίο ζεξκνκφλσζε. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 1&2. Δμνηθνλφκεζε γηα ζέξκαλζε πλνιηθή Δμνηθνλφκεζε γηα ςχμε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο Α ΕΧΝΖ % 48-49% 35-37% Β ΕΧΝΖ % % 36-39% Γ ΕΧΝΖ % % 36-38% Γ ΕΧΝΖ % 39-41% Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο γηα κνλνθαηνηθία πλνιηθή Δμνηθνλφκεζε Δμνηθνλφκεζε εμνηθνλφκεζε γηα ζέξκαλζε γηα ςχμε ελέξγεηαο Α ΕΧΝΖ % 27-28% 44-47% Β ΕΧΝΖ % % 44-47% Γ ΕΧΝΖ % % 45-48% Γ ΕΧΝΖ % 49-52% Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο γηα Ξελνδνρεηαθή Μνλάδα 15 Βιέπε Παξάξηεκα, εηθφλα 4. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 5. ΤΜΠΈΡΑΜΑ Σα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο απνδεηθλχνληαη σο ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο κφλσζεο ελφο θηηξίνπ, έλαληη άιισλ κεζφδσλ κφλσζεο. ε πθηζηάκελα θηίξηα απνηειεί ηελ πην ειθπζηηθή, ελίνηε θαη ηερληθά κνλαδηθή εθηθηή ιχζε, ελψ ζε λέα θηίξηα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο εμάιεηςεο ησλ ζεξκνγεθπξψλ. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κεηαθξάδεηαη ζε φθεινο γηα ηνλ ρξήζηε, κε κεησκέλα έμνδα ςπμεο / ζέξκαλζεο, έσο θαη 50% θαη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θέξδνο ζε βάζνο ρξφλνπ, κε ηαπηφρξνλε πεξηβαιινληηθή αμία, ράξηο ζηε κείσζε αέξησλ ξχπσλ. Ζ πηζηνπνίεζε πνπ θέξεη έλα ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο, έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαζψο εγγπάηαη πσο φια ηα παξειθφκελα πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα, ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, εμαζθαιίδνληαο ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο εθαξκνγήο ζην πεδίν. Έλα πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, φπσο άιισζηε θαη ν θνξέαο πνπ ην παξέρεη, ν νπνίνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο απηέο κε ζπλερφκελε ππνζηήξημε ηνπ πξντφληνο θαη ηελ επίβιεςε ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ζην πεδίν εθαξκνγήο. Σν ζχζηεκα Kelyfos, πέξα απφ ηε επίζεκε πηζηνπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ε Polykem, ζην πξντφλ, αμηνπνηεί ηελ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε ηεο εηαηξίαο DOW κε ηηο γλσζηέο θαη απνδεδεηγκέλεο ηδηφηεηεο: ζηαζεξέο κεραληθέο ηδηφηεηεο κε θάησ ηνπ 1% πδαηναπνξξφθεζε θαη δηαθχκαλζε έσο 2% ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο (ι), γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Ο φκηινο Polykem, ζε ζπλερφκελε ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο θνξείο θαη παλεπηζηήκηα, δηεπξχλεη ηελ ηερλνγλσζία ηεο ζεξκνκφλσζεο, δεκηνπξγψληαο κε επζχλε θαη ζεβαζκφ απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο, ζηνρεχνληαο ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη δηαζθαιίδνληαο κία θαιχηεξε πνηφηεηα ζην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

14 ΑΝΑΦΟΡΔ Οδεγφο Δθαξκνγήο Kelyfos, Polykem 2007 Παξνπζίαζε Μεραληθψλ Κelyfos, Polykem 2007 The provision of Data Assessments leading to ETA, Guidance Document 004, edition 1999, EOTA ETAG004, Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering, March 2004 Guidance from the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC, NB-CPD/SG21/07/050, Issue September 6, 2007 Life Cycle Assessment Study of High performance Thermal Insulation Systems for Domestic Buildings, Ivo Mersiowsky, TuTech Integrated Management, Hamburg/Germany & Hermann Krähling, Solvay Management Support, Hanover/Germany Οδεγία 2002/91/ΔΚ Σνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Γεθεκβξίνπ 2002, Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων. Plastics Energy and Greenhouse gas savings using rigid foam sheathing applied to exterior walls of single family residential housing a case study, American Plastics Council, Washington,DC Module 1-BP Building Physics Basics, DOW Building Solutions Module 11 SF Styrofoam Basics, Dow Building Solutions Μειέηεο Θεξκνκφλσζεο, Γημήηπηρ Καηζαπέληρ, Σελκα-4Μ, Τεκδοηική Σερλνινγία Γνκηθψλ Τιηθψλ, Γ. Βιάζηρ, Αθήνα 2005 DOW Λχζεηο δφκεζεο, καηάλογορ 2006 Καηαζθεπέο απφ ηνηρνπνηία, Φςλλίηζα Β. Καπανηώνη, Αθήνα ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

15 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Πίλαθαο 3. ρέζε πζηήκαηνο θαη κεκνλσκέλσλ πιηθψλ κε βάζε ηηο δνθηκέο πνπ απαηηνχληαη. ER ETAG paragraph on product performance to be assessed Class, use category, criterion SYSTEM Reaction to fire Euroclasses A1 to F INSULATION Reaction to fire Euroclasses A1 to F SYSTEM Water absorption (capillarity test) Pass/fail Water tightness Hygrothermal cycles. Pass/fail Freeze/thaw test Pass/fail No performance determined option Impact resistance Resistance to hard body impact Use categories I, II, III Resistance to perforation Use categories I, II, III Water vapour permeability Declared value Release of dangerous substances. Indication of dangerous substances incl. concentration etc. No dangerous substances INSULATION Water absorption. Pass/fail Water vapour permeability Declared value SYSTEM Bond strength Bond strength between base coat and insulation Pass/fail Bond strength between adhesive and substrate Pass/fail Bond strength between adhesive and insulation Pass/fail Fixing strength Displacement test Declared value No performance determined option Resistance to wind load Pull-through of fixings Declared value of characteristic resistance Static foam block test 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

16 Dynamic wind uplift test INSULATION Tensile strength perpendicular to the faces Declared value Shear strength and shear modulus of elasticity Declared value ANCHORS Pull-out strength of anchors. Declared value No performance determined option PROFILES Pull-through of fixings from profiles.. Pass/fail RENDER Render strip tensile test Statement of crack width No performance determined option SYSTEM Thermal resistance Declared value INSULATION Thermal resistance Declared value Aspects of durability and serviceability SYSTEM Bond strength after ageing.. Pass/fail REINFORCEMENT Glass fibre mesh Tearing strength and elongation Pass/fail Metal lath or mesh Pass/fail Other reinforcements Pass/fail Δηθφλα 4. Κιηκαηηθέο Εψλεο Διιάδα (ΚΑΠΔ) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

17 Πίλαθαο 4. Απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζην ζχζηεκα Kelyfos, απφ ην εξγαζηήξην MPA ηεο Γεξκαλίαο. Δξγαζηεξηαθά Απνηειέζκαηα MPA Δοκιμή Ελάτιζηες Απαιηήζεις καηά ETAG004 Αποηελέζμαηα Kelyfos Μονάδες Freeze/Thaw In Compliance with ETAG004 In Compliance with ETAG004 Bond Strength(Base coat and Dow) Initial state ( 0,08) Aft. Hygrothermal ( 0,08) 4 Φνξέο θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Mpa Aft. Freeze/thaw ( 0,08) Bond Strength(adhesive & substrate) Initial State ( 0,25) 2d immersion+2h drying ( 0,08) 8 θνξέο θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Mpa 2d immersion+7d drying ( 0,25) Bond Strength (adhesive & Dow) Initial State ( 0,08) 2d immersion+2h drying ( 0,03) 2d immersion+7d drying ( 0,08) 3 θνξέο θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Mpa Bond Strength of Rendering After Aging (After Hygrothermal cycles) (Thermo+Primer+Acryl) Water absorption(capillary test) Kelyfos Thermo Water absorption(capillary test) Kelyfos Thermo / Kelyfos Fine (Thermo+Primer+Acryl) Water Vapour Permeability (Equivalent air layer Thick.Sd) (Thermo+Primer+Acryl) Water Vapour Permeability (diffusion) Resist. μ (DIN EN 12068) (Kelyfos Thermo/Kelyfos fine) (Thermo+Primer+Acryl) Resistance to Hard Body Impact (ISO 7892) (Mean) After 1h After 24 h Water Absorption Co-efficient* After 1h After 24 h Water Absorption Co-efficient* Maximum 2 ( 0,08) 4 θνξέο θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Mpa In Compliance with ETAG004 In Compliance with ETAG θνξέο θαιχηεξν απφ ηελ Διάρηζηε Απαίηεζε 3 Joules(no cracks in base coat) 10 Joules (no cracks in base coat) Reaction to Fire(Reaction to fire- - B-s1-d0 Kg/m 2 *Kg/(m 2 h 1/ 2 ) Kg/m 2 *Kg/(m 2 h 1/ 2 ) 25 - In Compliance with ETAG004 Category II ( best category for thin based renderings) m 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

18 Smoke production- Flaming Droplets) (DIN EN 13823, DIN EN ISO , DIN ) Water Retention Capability of Fresh Kelyfos Thermo (98,5%) Mortar Kelyfos fine (95,3%) Density of fresh Mortar Kelyfos Thermo (1611) Kelyfos Fine (1889) Dry Extract (ETAG004, C.1.1) of the Kelyfos Acryl Fine (20,7%) paste of finishing coat Ash Content (ETAG004, C.1.3) of the paste of the finishing coat ΓΟΚΗΜΔ ΜΟΝΧΣΗΚΟΎ STYROFOAM B-SL DOW Θερμική Ανηίζηαζη M2K/W Kelyfos Acryl Décor (16,7%) Kelyfos Acryl Fine (89,7 M.-%)-Ash content 450 o C Kelyfos Acryl Fine (52,0 M.-%)-Ash content 900 o C Kelyfos Acryl Decor (91,0 M.-%)-Ash content 450 o C Kelyfos Acryl Decor (51,5 M.-%)-Ash content 900 o C 1 45% πάλσ απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Απορρόθηζη ύδαηος με εμβάπηιζη max 1 44% θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε kg/m2 Μέηρο ελαζηικόηηηας ζε διάημηζη 1 7 θνξέο θαιχηεξν απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε Mpa Kg/m 3-1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη

Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη Πασχάλης Γκογκούδης Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης, Polykem Λέξεις κλειδιά: Kelyfos, Εξωτερική Θερμομόνωση, Εξηλασμένη Πολυστερίνη, Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ Γακηαλφο Καρξακάλνγινπ Φεκηθόο Μεραληθόο, VIOPOL Υξίζηνο Καρξακάλνγινπ Γεληθόο Γηεπζπληήο, VIOPOL Λέμεηο θιεηδηά: ΤΔΔ, Υπόδεηγκα ζπγγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΝΔΖ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 2 1.0 Ο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ε θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ Μεταπτυχιακή Εργαςία Ειδίκευςησ: Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Τκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σπνπδάζηξηεο: Δηξήλε Φαξηδάλε ΑΔΜ: 1412 Παξαζθεπή Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED

Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED Επάγγεινο Ζσίδεο Dr. rer. nat. Dipl. Phys. Post Doc. MBA Εηδηθφο ζε Τερλνινγίεο Φσηφο PV (O) LED ΘNFRARED Παξάγσγεο θαη Εμνηθνλφκεζεο Ελέξγεηαο Tειεθσλν επηθνηλσληαο

Διαβάστε περισσότερα

Τερληθή πεξηγξαθή παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επηιεγκέλα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Τερληθή πεξηγξαθή παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επηιεγκέλα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ ΓΗΜΟ Β. ΚΤΝΟΤΡΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΔ: ΠΓΔ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: Δπεκβάζεηο ζην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα