ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)"

Transcript

1 Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ

2 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας Αστοχία εδάφους λόγω υψηλών θλιπτικών φορτίσεων Εξόλκευση πασσάλου λόγω υψηλών εφελκυστικών φορτίσεων Αστοχία εδάφους λόγω εγκάρσιων φορτίων Δομικού τύπου αστοχία (π.χ σε θλίψη, εφελκυσμό, κάμψη) Συνδυασμένη αστοχία εδάφους και πασσάλου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπερβολικές καθιζήσεις Υπερβολικές ανυψώσεις Πλευρικές μετατοπίσεις πέραν των ανεκτών ορίων (Μη η αποδεκτές ταλαντώσεις) αα ώσες)

3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ STR: Δομικού τύπου οριακή κατάσταση που αφορά στην αστοχία στοιχείων του έργου λόγω κάμψεως, διατμήσεως κ.λ.π. Τυπικό παράδειγμα: η αστοχία του υλικού του πασσάλου στην περιοχή της κεφαλής λόγω καμπτικών ροπών προερχομένων από υψηλές οριζόντιες φορτίσεις. GEO: Γεωτεχνικού τύπου οριακή κατάσταση που αφορά στην «υπέρβαση» της φερούσης ικανότητας του εδάφους, παραδείγματα α) η αστοχία του εδάφους λόγω υπερβολικά υψηλής κατακόρυφης φορτίσεως πασσάλου, β) η αστοχία κατά την παράπλευρη επιφάνεια πασσάλου στην περιοχή της κεφαλής του, λόγω υψηλής οριζόντιας εγκάρσιας φορτίσεως. ΆΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EQU, UPL, HYD

4 ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΙΣΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Ε d R d ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ε d (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) Ε d = E(γ f * F rep ; x k /γ Μ ; a d ) Ε d = γ Ε * E(F rep ; x k /γ Μ ; a d ) ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ R d (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) R d = R(γ f *F rep ; x k /γ Μ ; a d ) R d = R(γ f * F rep ; x k ; a d )/γ R R d =R(γ f *F rep ;x/γ k Μ ; a d )/γ R

5 ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πίνακας Α.3 Επί μέρους συντελεστές επί των δράσεων (γ F ) ή επί των αποτελεσμάτων των δράσεων (γ E ) Δράση Συμβολισμός Ομάδα Συντελεστών A1 A2 Μόνιμη Δυσμενής γ G 1,35 1,00 Ευμενής 1,00 1,00 Μεταβλητή Δυσμενής γ Q 1,50 1,30 Ευμενής 0 0 Πίνακας Α.4 Επί μέρους συντελεστές επί των εδαφικών παραμέτρων (γ Μ ) Ειδικές παράμετροι Συμβολισμός Ομάδα Συντελεστών Μ1 Μ2 Γωνία εσωτερικής τριβής * γ φ 1,00 1,25 Ενεργός συνοχή γ c 1,00 1,25 Αστράγγιστη διατμητική αντοχή Αντοχή ανεμποδίστου θλίψεως γ cu 1,00 1,40 γ qu 1,00 1,40 Φαινομένη πυκνότητα (ίδιο βάρος) γ γ 1,00 1,00 * Ο συντελεστής γ φ εφαρμόζεται επί του όρου tanφ

6 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΙΚΩΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Πίνακας Α.6 Επί μέρους συντελεστές επί της αντοχής (γ R ) για εμπηγνυομένους πασσάλους Αντοχή Συμβολισμός Ομάδα Συντελεστών R1 R2 R3 R4 Αιχμής γ b 1,00 1,10 1,00 1,30 Εκ πλευρικών τριβών (θλιπτικά φορτία) γ s 1,00 1,10 1,00 1,30 Συνολική (θλίψη) γ t 1,00 1,10 1,00 1,30 Εκ πλευρικών τριβών - Εφελκυσμός γ s,t 1, , , ,60 Πίνακας Α.7 Επί μέρους συντελεστές επί της αντοχής (γ R ) για πασσάλους εκσκαφής Αντοχή Συμβολισμός Ομάδα Συντελεστών R1 R2 R3 R4 Αιχμής γ b 1,25 1,10 1,00 1,60 Εκ πλευρικών τριβών (θλιπτικά φορτία) γ s 1,00 1,10 1,00 1,30 Συνολική (θλίψη) γ t 115 1,15 1, , ,50 Εκ πλευρικών τριβών - Εφελκυσμός γ s,t 1,25 1,15 1,10 1,60

7 ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Α1 + Μ1 + R2 Πίνακας Α.3 Επί μέρους συντελεστές επί των δράσεων (γ F) ή επί των αποτελεσμάτων των δράσεων (γ E ) Μόνιμη Δράση Δυσμενής Ευμενής Ομάδα Συντελεστών A1 γ G 1,35 1,00 A2 1,00 1,00 Μεταβλητή Δυσμενής Ευμενής γ Q 1,50 0 1,30 0 Ευμενής 0 0 Πίνακας Α.7 Επί μέρους συντελεστές επί της αντοχής (γ R ) για πασσάλους εκσκαφής Αντοχή Συμβο- λισμός Συμβολισμός Πίνακας Α.4 Επί μέρους συντελεστές επί των εδαφικών παραμέτρων (γ Μ ) Ειδικές παράμετροι Συμβο- λισμός Ομάδα Συντελεστών Μ1 Μ2 Γωνία εσωτερικής τριβής * γ φ 1,00 1,25 Ενεργός συνοχή γ c 1, , Ομάδα Συντελεστών Αστράγγιστη διατμητική αντοχή R1 R2 R3 R4 Αντοχή ανεμποδίστου θλίψεως Αιχμής γ b 1,25 1,10 1,00 1,60 Εκ πλευρικών τριβών (θλιπτικά φορτία) Συνολική (θλίψη) γ t 1,15 Εκ πλευρικών τριβών - Εφελκυσμός γ s 1,00 1,10 1,00 1,30 Φαινομένη πυκνότητα (ίδιο βάρος) γ cu 1,00 1,40 γ qu 1,00 1,40 γ γ 1,00 1,00 * Ο συντελεστής γ φ εφαρμόζεται επί του όρου tanφ 1,15 1,10 1,00 1,50 γ s,t 1,25 1,15 1,10 1,60

8 ΑΞΟΝΙΚΗ ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η γενική ανίσωση σχεδιασμού, εξειδικεύεται: F c,d R c,d Όπου: F c,d : αξονικό θλιπτικό φορτίο σχεδιασμού R c,d cd : αντοχή σχεδιασμού R c,d : υπολογίζεται από την χαρακτηριστική αντοχή R c,k R c,d = R c,k /γ R (R c,k : ουσιαστικώς είναι το οριακό φορτίο πασσάλου)

9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ R c,k Από στατικές δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων Με υπολογισμούς που έχουν ως βάση αποτελέσματα γεωτεχνικών δοκιμών Άμεσες συσχετίσεις με αποτελέσματα επί τόπου δοκιμών (SPT, CPT, P.T) Βάσει χαρακτηριστικών τιμών εδαφικών παραμέτρων (π.χ χ c uk ), με συνεκτίμηση η εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών. Από αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών δυναμικών φορτίσεων

10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ R ck c,k = Min {(R cm c,m cm c,m )mean/ξ ξ 1 ; (R cm c,m )min/ξ ξ 2 } R c,m : μετρηθείσες τιμές αντοχής n: ο αριθμός των στατικών δοκιμαστικών φορτίσεων Πίνακας Α.9 Συντελεστές συσχετίσεως ξ για τον υπολογισμό της χαρακτηριστικής αντοχής από δοκιμαστικές φορτίσεις Συντελεστές ξ για n= ξ 1 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 ξ 2 1,40 1,20 1,05 1,00 1,00 Η σημασία της ακαμψίας του κεφαλοδέσμου και η συνεκτίμησή της στους συντελεστές ξ

11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ C 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ* Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως Φ0,40m Συνολικά αντιπροσωπευτικά φορτία: Μόνιμα: G k = 20,0MN Μεταβλητά: Q k = 5,0MN Ζητείται ο απαραίτητος αριθμός πασσάλων Φορτίο (ΜΝ) *Design example 4 for the Eurocode 7 Workshop, 2005 Αποτελέσματα δοκιμαστικών φορτίσεων πασσάλων Καθίζηση (mm) Πάσσαλος Καθίζηση (mm) Πάσσαλος

12 Φορτίο πασσάλου (ΜΝ) Καθίζηση (mm) Δοκιμαστική φόρτιση 1 Δοκιμαστική φόρτιση 2

13 Έστω κριτήριο επιλογής του οριακού φορτίου η καθίζηση s=0,1*b=40mm Από την δοκιμαστική φόρτιση 1: Οριακό φορτίο Από την δοκιμαστική φόρτιση 2: Οριακό φορτίο 5,00ΜΝ 5,60ΜΝ (R cm c,m) ) mean mean =5,30MN (R cm c,m min =5,00MN cm c,m) ) min, Υποθέτουμε κεφαλόδεσμο χωρίς δυνατότητα ανακατανομής φορτίων Για n=2 ξ 1 = 1,30 και ξ 2 = 1,20 Άρα R c,k c,k = Min {(R c,m ) mean /ξ 1 ;(R c,m ) min /ξ 2 } = min {5,30/1,30; 5,00/1,20} R c,k = 4,077ΜΝ R c,d = R c,k /γ t = 4,077/1,10 10 = 3,706MN ΣF c,d = 1,35*G k + 1,50*Q k =1,35x20,0 + 1,50x5,0 = 34,50MN

14 Υποθέτοντας επαρκείς αξονικές αποστάσεις (συντελεστής αποδοτικότητας Ε f =1) καταλήγουμε ότι απαιτούνται 34,50/3,706=9,30 30 δηλαδή 10 πάσσαλοι Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο κεφαλόδεσμος έχει επαρκή ακαμψία ξ 1 = 1,30/1,10 = 1,18 ξ 2 = 1,20/1,10 = 1,09 Άρα Και R c,k c,k = min {5,30/1,18 18; 5,00/1,09} = 4,49ΜΝ R c,d c,d = 4,49/1,10 = 4,08MN Απαραίτητος αριθμός πασσάλων ΣF c,d /R c,d = 34,50/4,08 08 = 8,46 δηλαδή 9 πάσσαλοι

15 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ R c,cal (R c,cal ) mean = (R b,cal ) mean (R c,cal ) min =(R b,cal + R s,cal ) min c,cal = R b,cal + R s,cal mean + (R s,cal s,cal ) mean R c,k = Min{(R c,cal ) mean /ξ 3 ;(R c,cal ) min /ξ 4 } R b,cal R s,cal R c,cal b,cal : Υπολογιστική τιμή αντοχής αιχμής s,cal : Υπολογιστική τιμή αντοχής πλευρικών τριβών c,cal : Συνολική αντοχή (υπολογιστική) Πίνακας Α.10 Συντελεστές συσχετίσεως ξ για τον υπολογισμό της χαρακτηριστικής αντοχής από γεωτεχνικές δοκιμές Συντελεστές ξ για n= ξ 3 1,40 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 ξ 4 1,40 1,27 1,23 1,20 1,15 1,12 1,08

16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ C 2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ q c (MPa) CPT 1 CPT 2 CPT ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΔΙ ΕΚΤΟΠΙΣΕΩΣ, Φ 0,50m ΜΗΚΟΣ: L=11,0m ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ: 3 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΕΝΕΤΡΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ R b,cal (KN) R s,cal (KN) R c,cal (KN) CPT CPT 2 CPT ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: (R c,cal (R c,cal ) mean (R c,cal ) min mean : 2645KN min : 2239KN R c,k = Min{(R c,cal ) mean /ξ 3 ;(R c,cal ) min /ξ 4 } Για n=3, ξ 3 =1,33 ξ 4 =1,23 R c,k = Min{1989; 1820} = 1820KN Τρόπος σχεδιασμού 2 Αντοχή σχεδιασμού: R c,d =R c,k c,k /γ t = 1820/1,1 = 1645KN (Συντελεστής προσομοιώσεως γ m =1,0)

18 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ R bk b,k b,k bk = A b *q b,k bk R s,k = ΣR s,i = Σ A s,i *q s,i,k Όπου: q b,k : χαρακτηριστική αντοχή (πίεση) στην αιχμή του πασσάλου q s,i,k : χαρακτηριστική τιμή τάσεως συναφείας,, στην παράπλευρη επιφάνεια της i στρώσεως Εφαρμογή συντελεστή προσομοιώσεως γ m R c,d =R b,k /γ b *γ m + R s,k /γ s *γ m

19 Ο συντελεστής προσομοιώσεως, γ m Ουσιαστικώς καλύπτει τις πρόσθετες αβεβαιότητες που εισάγονται μέσω των μεθόδων εκτιμήσεως και υπολογισμών. Θα έπρεπε να εκτιμάται κατά περίπτωση μεθόδου μέσω της συσχετίσεως των αποτελεσμάτων δοκιμαστικών φορτίσεων και των αντίστοιχων θεωρητικών προβλέψεων που προηγήθηκαν. Τρόπος υπολογισμού χαρακτηριστικών αντοχών q b,k, q s,k μέσω συντελεστών συσχετίσεως ξ (π.χ χ από δοκιμές SPT, CPT κ.λ.π) q b,k, q s,k υπολογίζονται από εργαστηριακές δοκιμές είτε επί τόπου χωρίς συντελεστές συσχετίσεως Προτεινόμενη τιμή γ m = 1,00 γ m = 1,30

20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ C -3* Πάσσαλος δι εκσκαφής, Φ0,60m, Φορτίσεις: Μόνιμες G k =1200KN Μεταβλητές Q k = 200KN (ίδιο βάρος γ=24kn/m 3 ) Ζητείται: Το απαραίτητο μήκος L *R. FRANK (2006): Evaluation of Eurocode 7 Two pile foundation examples

21 Τρόπος Σχεδιασμού: 2 Επιλογή αναλυτικής μεθοδολογίας: DIN 4014 Φορτίο σχεδιασμού: F c,d = 1,35*G k + 1,50*Q k = 1920KN Υπολογισμός αντοχής: (χαρακτηριστικής και σχεδιασμού) Αναγωγή γή σε ισοδύναμη αντοχή κώνου: q c = 0,4N = 10,0MPa q b,k = 2,00MPa, q s,k = 0,08MPa Χαρακτηριστική αντοχή (φορτία): R b,k = (π*0,60 2 /4)*2000=565ΚΝ, R d = R b,k /(γ b *γ m ) + R s,k /(γ s *γ m ), R s,k = π*0 0,60 60*L*80=150 L80=150,8 8*L όπου: γ b = γ s = 1,10 (Πίνακας Α.7) Συντελεστής προσομοιώσεως: γ m =1,30 R d = ,4*L (KN) F c,d = 1920KN άρα L 14,5m

22 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΜΠΗΞΕΩΣ R c,k =Min{(R c,m ) mean /ξ 5 ;(R c,m ) min min /ξ 6 } R c,d =R c,k /γ t Πίνακας Α.11 11: : Συντελεστές συσχετίσεως ξ για τον υπολογισμό της χαρακτηριστικής αντοχής από δοκιμές δυναμικής εμπήξεως ξ ξ 5 1,60 1,50 1,45 1,42 1,40 ξ 6 1,50 1,35 1,30 1,25 1,25 Σημ. Οι τιμές ξ πολλαπλασιάζονται με κατάλληλο συντελεστή προσομοιώσεως, αναλόγως του τύπου των μετρήσεων και του τρόπου αξιολογήσεως.

23 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ C 4 ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΤΡΙΒΩΝ Πάσσαλος εκτοπίσεως Φ0,30m Φορτία: Μόνιμα μόνο, G k =300KN Κατανεμημένη επιφανειακή φόρτιση q=40kpa Σε αναφορά ενεργών τάσεων q s,k =60KPa, q b,k =900KPa (Στρώση ΙΙ) Ζητείται: Το απαραίτητο μήκος πασσάλου, L.

24

25

26

27 Ισορροπία πασσάλου που υπόκειται σε δυνάμεις λόγω αρνητικών τριβών

28 Τάση συνάφειας διατμητική αντοχή στην παράπλευρη ρη επιφάνεια: τ α = c α + Κ*εφφ α*σ ν Μέση τάση συνάφειας: τ α,m = c α c α + Κ*εφφ α*(γ * α γ *L D/2 +q) Θέτουμε τ α,m = q D,k q : χαρακτηριστική τιμή αρνητικών τριβών Μέθοδος β: c α =0, Κ*εφφ α = 0,25 0,40 0,40 Για β=0,30: q D,k = (7,5x3,5 + 40)x 0,30 = 20KPa Μέγιστο φορτίο αρνητικών τριβών F K,D = π*β*l D *q D,k = 132KN Αντοχή λόγω θετικών τριβών: R s,k = π*β*l R *q s,k = 56,55*L R (KN) Αντοχή αιχμής: R b,k =(1/4)*π*Β π*β 2 *q b,k b,k = 64KN

29 Μέθοδος σχεδιασμού 2 Φορτίο σχεδιασμού: F c,d = 1,35*Gk + 1,35*F D,k = 583KN Αντοχή σχεδιασμού: R c,d = R b,k /(γ b *γ m ) + R s,k /(γ s *γ m ) Ας τεθεί γ m = 1,0: R c,d = (R b,k + R s,k ) /1,1 = 58,2 + 51,41*L R F c,d R c,d ,2 + 51,41*L R > > L R =102m 10,2m Συνολικό μήκος πασσάλου: L = L D + L R = 17,2m

30 ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ F t,d R t,d R t,d = R t,k /γ s,t Εκτίμηση χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής R t,k Τρόπος αντίστοιχος με τις θλιπτικές φορτίσεις (προφανώς R b,k = 0)

31 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Τ 1 ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Φ0.80 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ F t =1040KN ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ L

32 ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΙΣΩΣΗ: F t,d R t,d ΔΡΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: F t,d = -1.0*G K +1.50*F t,q Όπου G K = G το ίδιον βάρος του πασσάλου F t,q = F t (μεταβλητό) G =G=π*(0 2 K = π (0.80 /4)*25*(5+l 2 )= *l 2 Άρα F t,d = 1.50* *G K = *l 2 (KN) (KN) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ: R t,k = R s,k = π*0.8*(5*50+l 2 *100)= = *l 2 (KN) ΑΝΤΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: R t,d = R t,k /γ s,t *γ m = R t,k /1.15*1.30 = = *l 1*l 2 (KN) Από την βασική ανίσωση, προκύπτει: *l *l 2 Άρα l m, οπότε L= =11.0m

33 ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ F tr,d R tr,d Μηχανισμοί αστοχίας (α) Κοντού πασσάλου: Αστοχία εδάφους: Μετατοπίσεις είτε στροφή (β) Μακρού πασσάλου: Δομικού τύπου αστοχία, σε συνδυασμό ενδεχομένως και με διατμητική αστοχία του εδάφους στην περιοχή της κεφαλής.

34 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ TR 1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Πάσσαλος εκσκαφής διαμέτρου Φ1,0m Έδαφος: Ομοιογενής άργιλος, c u =50KPa Οριζόντιο φορτίο (χαρακτηριστική τιμή) F tr,k =300KN Ροπή σχεδιασμού του πασσάλου (αντοχή): R M,d =2400KNm

35 1. Υπολογισμός οριακής φορτίσεως H u =R tr,k Επιλογή προσομοιώματος κατά Broms Θέση μηδενισμού τέμνουσας: f = H u / 9c u B = H u / 450 (1) Μέγιστη ροπή κάμψεως: maxm = H u (e + 1,5B + 0,5f) = 2,25g 2 c u B (2) L = 15B+f+g 1,5B + (3) Από το σύστημα των εξισώσεων (1), (2), (3) προκύπτουν: R tr,k = 609KN, maxm = M k = 1935KNm

36 2. Αντοχή σχεδιασμού: R tr,d tr,d = R tr,k /(γ R *γ m ) Επιλέγουμε: γ R = 1,40, γ m = 1,00 Φορτίο σχεδιασμού: R tr,d = 609/(1,40x1,00) 0x1,00) =435KN F tr,d F tr,d R tr,d tr,d = γ G * F tr,k = 1,35 x 300 = 405KN 3. Επιβεβαίωση μηχανισμού κοντού πασσάλου Είναι προφανές ότι για το φορτίο σχεδιασμού, η μέγιστη ροπή κάμψεως θα είναι Μ d <M k = 1935KNm, προφανώς άρα Μ d < R M,d = 2400KNm

37 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ TR 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΑΚΡΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Πάσσαλος εκσκαφής διαμέτρου Φ1,0m Έδαφος: Ομοιογενής άργιλος, c u =50KPa, E=15MPa Οριζόντιο φορτίο (χαρακτηριστική ρ ή τιμή) F tr,k =700KN Ροπή σχεδιασμού του πασσάλου (αντοχή): R M,d =2400KNm

38 Για τον υπολογισμό των ροπών κάμψεως απαιτείται προσομοίωμα αλληλεπιδράσεως πασσάλου εδάφους. Ο EC 7 συνιστά το προσομοίωμα Winkler με δείκτη εδάφους K h. Ακριβέστερα το πρόβλημα λύθηκε με F.E.M 3-D. Εφαρμόζονται συγκριτικώς οι δύο παραλλαγές του Τρόπου Σχεδιασμού 2 α) Ο βασικός τρόπος DA 2 (Συντελεστής γ F επί των δράσεων) β) Η παραλλαγή αγή DA 2* - Εθνική Επιλογή (Συντελεστής υ ε εσ γ Ε επί του αποτελέσματος των δράσεων)

39 Εφαρμογή του βασικού τρόπου υπολογισμού Ε d =E(γ F *F rep ;x/γ k Μ ; a d ) Όπου: η δράση είναι η ροπή κάμψεως γ F = γ G = 1,35, γ M = 1,0 Φόρτιση πασσάλου: F tr,d = 1,35 x F tr,k = 945KN Προκύπτει: μέγιστη ροπή κάμψεως: Μ d = 2400KNm Διαπιστώνεται ότι Μ d =R d, άρα οριακώς ο πάσσαλος επαρκεί.

40

41

42 Εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού Ε d = γ E *Ε (F rep ;x/γ k Μ ; a d ) Όπου γ E = 1,35: (επί μέρους μρ συντελεστής επί του αποτελέσματος της δράσεως) Φόρτιση πασσάλου: F rep = F tr,k = 700KN Προκύπτει μέγιστη ροπή κάμψεως: Μ k = 1600KNm Ροπή σχεδιασμού: Μ d = 1,35*Μ k = 2160ΚΝm < 2400KNm Παρατηρείται διαφορά επί έλλαττον 10% Σχόλιο για την διαφορά: θα έπρεπε να προέκυπταν ίσες τιμές της ροπής σχεδιασμού;

43 E d C d ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ E d : Τιμή σχεδιασμού του αποτελέσματος των δράσεων C d : Αντίστοιχη οριακή τιμή σχεδιασμού Επί μέρους συντελεστές δράσεων και εδαφικών ιδιοτήτων: γ=1 Σε απλές περιπτώσεις αρκεί η διαπίστωση ότι ενεργοποιείται μέρος μόνο της διατιθέμενης αντοχής του εδάφους Κριτήρια αποδεκτών καθιζήσεων Κατακόρυφες παραμορφώσεις Σε περιπτώσεις εδράσεως σε έδαφος μέσης ή υψηλής πυκνότητας αποθέσεως, τα συνολικά περιθώρια ρ από την εφαρμογή των επί μέρους συντελεστών ασφαλείας συνήθως καλύπτουν συγχρόνως και τις απαιτήσεις λειτουργικότητας.

44 1,0 R mob /R ult 0,8 0,6 D.A. 2 γ=1,70 0,4 γ=2,15 0,2 0,0 0,0 0,5 s/b (%) 1,0 1,5 Ποσοστό κινητοποιούμενης αντοχής, ως συνάρτηση της κανονικοποιημένης καθιζήσεως θζή (Bauduin, C, 2001)

45 1,0 R mob /R ult 0,8 0,6 γ=1,70 DA D.A. 2 0,4 γ=2,15 0,2 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s/b (%) Δοκιμαστικές ςφ φορτίσεις σε πασσάλους δι εκσκαφής (Ελλάδα) Συνολικός συντελεστής γ = γ F *γ t *ξ = 1,70 2,15

Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7 (EN(

Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7 (EN( ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ηράκλειο,, 4 Δεκεμβρίου 2008 Εφαρμοές του Ευρωκώδικα 7 (EN( 997-) ) σε θέματα σχεδιασμού Γεωτεχνικών Έρων Eurocoe 7 (ΕΝ 997-) ) : Geotechnical Design Part : General ules Μ. Καββαδάς, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8 Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 Μαρίνα Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 1 Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8

Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΓΔΕ Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8 EN 1992: Ευρωκώδικας 2 μέρος 1.1 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006).

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (006). Θεµελιώσεις Πασσαλοκοιτόστρωσης για Υψηλά Κτίρια Piled-Raft Foundations for High-Rise Buildings ΒΡΕΤΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα