ΔΟΓΑΠΗΑ: ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΒΔΙΡΗΩΠΖ - ΠΖΚΑΛΠΖ ΓΗΘΡΝ ΚΝΛΝΞΑΡΗΩΛ ΞΝ ΓΗΑΠΣΗΕΝΛ ΡΖΛ ΡΘ ΘΟΗΘΔΙΙΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΓΑΠΗΑ: ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΒΔΙΡΗΩΠΖ - ΠΖΚΑΛΠΖ ΓΗΘΡΝ ΚΝΛΝΞΑΡΗΩΛ ΞΝ ΓΗΑΠΣΗΕΝΛ ΡΖΛ ΡΘ ΘΟΗΘΔΙΙΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ ΔΟΓΩΛ ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ: 14/2014 ΔΟΓΑΠΗΑ: ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΒΔΙΡΗΩΠΖ - ΠΖΚΑΛΠΖ ΓΗΘΡΝ ΚΝΛΝΞΑΡΗΩΛ ΞΝ ΓΗΑΠΣΗΕΝΛ ΡΖΛ ΡΘ ΘΟΗΘΔΙΙΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: ,00 ΣΟΖΠΖ:2015 ΘΑΟΞΔΛΖΠΗ ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ

2 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ ΔΟΓΩΛ ΔΟΓΑΠΗΑ: ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ - ΒΔΙΡΗΩΠΖ - ΠΖΚΑΛΠΖ ΓΗΘΡΝ ΚΝΛΝΞΑΡΗΩΛ ΞΝ ΓΗΑΠΣΗΕΝΛ ΡΖΛ ΡΘ ΘΟΗΘΔΙΙΝ ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ : 14/2014 ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: ,00 ΣΟΖΠΖ: 2015 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Η παξνύζα κειέηε ζπληάζζεηαη έρνληαο σο ζηόρνπο Ρη δημιοςπγία ενόρ ππόηςπος έπγος, ζε κηα πεξηνρή ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάινπο Ρη δημιοςπγία ςποδομών ζηον εναλλακηικό ηοςπιζμό. Ρη διεύπςνζη ηηρ ηοςπιζηικήρ πεπιόδος. Ρον εμπλοςηιζμό ηος ηοςπιζηικού πποφόνηορ ζηο Γήμο Θαππενηζίος. Ρην ανάπηςξη ήπιυν μοπθών ηοςπιζμού. Ρο ζεβαζμό ηος Δςπςηανικού ηοπίος και θςζικού πεπιβάλλονηορ. Ρην ανάδειξη με ήπιο ηπόπο ηυν θςζικών μαρ μνημείυν. Ρην δημιοςπγία πολιηιζμικών διαδπομών πος θα αναδείξοςν ηην ιζηοπία μαρ, ηον πολιηιζμό μαρ, ηιρ παπαδόζειρ μαρ και ζηοισεία ηηρ λαογπαθίαρ μαρ. Η επηινγή ησλ κνλνπαηηώλ έγηλε κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: Αλαδεηθλύνληαη όκνξθεο θαη αζθαιείο αιπηθέο δηαδξνκέο ζηνπο κεγάινπο νξεηλνύο όγθνπο ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ (κνλνπάηηα ςειώλ θνξθώλ θαη δηαζρίζεσλ). Αλαδεηθλύεηαη κέξνο ηνπ δηεζλνύο κνλνπαηηνύ Δ4. πλδένπλ ηζηνξηθά ζεκεία ζηνλ ηόπν θαη ζηνλ ρξόλν. Αλαδεηθλύνληαη δηαδξνκέο ηδηαίηεξεο θπζηθήο νκνξθηάο. Πξνβάιινληαη νξεηλά κλεκεία, όπσο: παξαδνζηαθά πέηξηλα γεθύξηα, πεγέο, αιώληα θαη άιια έξγα ηα νπνία έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν παιαηόηεξα ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ. Αλαδεηθλύνληαη γξαθηθά ρσξηνπδάθηα κέζα από ην βιέκκα ησλ πεδνπόξσλ, όπσο ην Κξίθειιν, ε Γνκλίζηα, νη ηαύινη θαη ε Άκπιηαλε. 2

3 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΝ ΘΑ ΓΗΛΝΛ ΠΡΑ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ Υάξαμε δηαδξνκήο - πξνζήκαλζε. Κιάδεκα, θνπή ζάκλσλ θαη δέληξσλ, όπνπ απαηηείηαη γηα λα κελ εκπνδίδνπλ ηνπο πεδνπόξνπο. Καζαξηζκόο ζθνππηδηώλ. εκαηνδόηεζε. Βάςηκν ζε βξάρνπο θαη ζε δέληξα, αιιά θαη κηθξέο θαιαίζζεηεο πηλαθίδεο όπνπ ρξεηάδεηαη. Η ζεκαηνδόηεζε ζα είλαη βάζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Οξεηβαζίαο - Αλαξξίρεζεο. Σα ζεκάδηα θαη νη πηλαθίδεο ζα είλαη ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ θαη δηαθνξεηηθνύ επδηάθξηηνπ ρξώκαηνο, δηαθνξεηηθνύ γηα θνληηλά κνλνπάηηα. Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ δηαζηαύξσζεο (κνλήο, δηπιήο ή ηξηπιήο θαηεύζπλζεο). Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζέαο. Σνπνζέηεζε θαηαηνπηζηηθήο πηλαθίδαο αθεηεξίαο, κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΩΛ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΞΝ ΘΑ ΓΗΛΝΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΩΛ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΩΛ ΚΝΛΝΞΑΡΗΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ Θα είλαη δηπιέο ή ηξηπιέο, ζηεξεσκέλεο ζε πάζζαιν κε ζηξηθώληα. Θα ηνπνζεηεζνύλε ζε θαίξηεο δηαζηαπξώζεηο. Σν μύιν ζα είλαη από θαζηαληά θαη βακκέλν κε δπν ζηξώζεηο, πςειήο ηερλνινγίαο, ρξώκα λεξνύ, δηαπλέσλ, ηδαληθό γηα λα αληέρνπλ ζε άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν όλνκα ηνπ πξννξηζκνύ πνπ ζα αλαθέξεηαη, ζα είλαη κε ζθακκέλα γξάκκαηα θαη βακκέλα κε ρξώκα θίηξηλεο απόρξσζεο, ηδίαο πνηόηεηαο κε απηό πνπ ζα είλαη βακκέλεο θαη νη πηλαθίδεο. ε κνλνπάηηα πνπ απαηηείηαη αξθεηόο ρξόλνο πεδνπνξίαο ζε νξηζκέλεο πηλαθίδεο θαηεύζπλζεο πνπ βξίζθνληαη ζε ελδηάκεζεο ζέζεηο ζα αλαθέξεηαη ην ππόινηπν ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη έσο ηνλ ηεξκαηηζκό. ηηο πηλαθίδεο απηέο ζα κεηαβιεζνύλ νη δηαζηάζεηο ζε ζπλελλόεζε κε ηελ ππεξεζία. Σπώμα: θνύξα θαξπδηά Κήκορ πινακίδαρ (ζε κνξθή βέινπο): 60cm. Ύτορ πινακίδαρ: 12εθ. Ξάσορ πινακίδαρ: 2εθ. 3

4 ΞΑΠΠΑΙΝΗ Θα είλαη από μύιν εκπνηηζκνύ, από θαζηαληά, γηα λα αληέρεη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη βακκέλν κε ην ίδην ρξώκα πνπ ζα είλαη βακκέλεο θαη νη πηλαθίδεο, γηα κέγηζηε αληνρή, αιιά θαη γηα ιόγνπο θαιαηζζεζίαο. Σπώμα: θνύξα θαξπδηά Ύτορ παζζάλος: 200cm. Από ην ύςνο απηό ηα 50cm ζα είλαη ζα είλαη ζακκέλα ζην έδαθνο, παθησκέλα κε κπεηόλ θαη πέηξεο, ελώ από πάλσ γηα ιόγνπο θαιαηζζεζίαο ην κπεηόλ ζα είλαη ζθεπαζκέλν κε ρώκα. Γιάμεηπορ παζάλος: ηνπιάρηζηνλ 8εθ. ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ ΑΦΔΡΖΟΗΑΠ Θα είλαη από θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο βακκέλν κε ηελ ίδηα πνηόηεηα ρξώκαηνο κε ηηο πηλαθίδεο θαηεύζπλζεο κε γηα λα αληέρνπλ ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σα γξάκκαηα ζα είλαη ζθακκέλα θαη βακκέλα κε ην ίδηα πνηόηεηαο ρξώκα, θίηξηλεο απόρξσζεο. Η θάζε πηλαθίδα ζα έρεη ηίηιν «ΓΙΚΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ» θαη ην ζήκα ηνπ Γήκνπ. ηε ζπλέρεηα ζα είλαη απνηππσκέλν ην ζεκάδη ηνπ κνλνπαηηνύ κε ηελ ηδηαίηεξε απόρξσζε, ε αθεηεξία θαη ν ηεξκαηηζκόο, ν βαζκόο δπζθνιίαο (εύθνιν, κέηξην, δύζθνιν) θαη ελδεηθηηθέο ώξεο πνξείαο θαζώο θαη ζθαξίθεκα ηεο πεξηνρήο. Σπώμα: θνύξα θαξπδηά Κήκορ πινακίδαρ: 1.20εθ. Ύτορ πινακίδαρ: 60εθ. Ξάσορ πινακίδαρ: 2εθ. ΠΖΚΑΛΠΖ ΚΝΛΝΞΑΡΗΩΛ Η ζήκαλζε ησλ κνλνπαηηώλ ζα γίλεη κε ιαδνκπνγηά πςειώλ πξνδηαγξαθώλ γηα εμσηεξηθνύο ρώξνπο (ΝΣΟΤΚΟΥΡΩΜΑ). Σα ζεκάδηα (ηεηξάγσλα 10εθ X 10εθ, ρξώκαηνο: θόθθηλν, θίηξηλν, κπιε) ζα βάθνληαη πάλσ ζε δηαθξηηηθνύο βξάρνπο αθνύ ηξηθηνύλε ζρνιαζηηθά κε ζπξκαηόβνπξηζα θαη πάλσ ζε θνξκνύο δέληξσλ. 4

5 ΠΖΚΑΛΠΖ ΚΝΛΝΞΑΡΗΝ Δ4 Ζ ζήμανζη ηος μονοπαηιού Δ4 θα γίνει βάζη διεθνών πποδιαγπαθών Πηύλορ Ο ζηύινο ζα είλαη κεηαιιηθόο, 2κ. Θα κπαίλεη ζηε γε 40εθ θαη ζα ζηεξίδεηαη κε ηζηκέλην. Θα είλαη βακκέλνο κε θίηξηλν ρξώκα. Κεηαλλικό Πήμα εκάδηα κεηαιιηθά, δηαζηάζεσλ 12εθ ρ 12εθ. Θα είλαη γύξσ-γύξσ άζπξν ρξώκα ελώ κέζα ζα έρνπλ ην ζήκα ηνπ Δ4 ζε θίηξηλν ρξώκα. Θα ηνπνζεηεζνύλ επάλσ ζε δέληξα. Ξινακίδερ Γιαζηαύπυζηρ Θα είλαη κεηαιιηθέο, δηαζηάζεσλ 60εθ ρ 12εθ, ρξώκαηνο θίηξηλν, κε κύηε κπξνζηά πνπ ζα δείρλεη ηελ πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε. Δπάλσ ηνπο ζα είλαη γξακκέλα κε καύξα γξάκκαηα, ην όλνκα ηνπ ρσξηνύ πνπ είλαη ν επόκελνο πξννξηζκόο ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά, ηα ρηιηόκεηξα, ην ζήκα ηεο πεγήο εάλ ππάξρεη, ην ζήκα Δ4, εάλ ππάξρεη θαγεηό θαη ύπλνο. 5

6 ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΟΗΘΔΙΝ & ΓΝΚΛΗΠΡΑΠ ΓΗΔΘΛΔΠ ΚΝΛΝΞΑΡΗ Δ4 1. ύλνξα Αηη/ληαο Άκπιηαλε Κξίθειιν πγθξέιν ( κέηξα) 6ώξεο Δίλαη ην δηεζλέο κνλνπάηη Δ4, πνπ μεθηλάεη έμσ από ηελ Άκπιηαλε ζηα ζύλνξα κε Αηησιναθαξλαλία, πεξλάεη ηελ Άκπιηαλε, ηνπο ηάβινπο, ην Κξίθειιν θαη θηάλεη ζην δηάζειν πξηλ ηελ Μπξίθε. Εργασίες Καζαξηζκόο κνλνπαηηνύ από θιαδηά θαη πέηξεο ήκαλζε κνλνπαηηνύ κε ηνπνζέηεζε 800 κεηαιιηθώλ ζεκάησλ 12 εθ. ρ 12 εθ. θαη ζήκαλζε κε κπνγηά ζε δέλδξα θαη ζε βξάρνπο Σνπνζέηεζε 30 κεηαιιηθώλ παζζάισλ 2κ. Σνπνζέηεζε 80 κεηαιιηθώλ πηλαθίδσλ θαηεύζπλζεο 60 ρ 12 εθ. Σνπνζέηεζε (1) κηαο πηλαθίδαο αθεηεξίαο ζηελ πιαηεία ηεο Σ.Κ. Άκπιηαλεο 6

7 ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΓΗΑΠΣΗΠΔΩΛ 1. Αγ. Θεόδσξνη Παλαγηά - Αληάδα (5.200 κέηξα) 2ώξεο Ξεθηλάεη από ηελ ηνπνζεζία Αγ. Θεόδσξνη, πξηλ ην Κξίθειιν πεξλάεη από ηελ Παλαγηά Κξηθέιινπ θαη ην «Αζάλαην Νεξό» θαη ηα δύν πνιύ αμηόινγα ζεκεία. Από εθεί πάεη ζηελ Αληάδα θαη γίλεηαη έλσζε κε ην κνλνπάηη Αληάδα Καιηαθνύδα Μεγάιν Υσξηό. Εργασίες Καζαξηζκόο κνλνπαηηνύ από θιαδηά θαη πέηξεο ήκαλζε κνλνπαηηνύ κε κπνγηά ζε δέλδξα θαη ζε βξάρνπο Σνπνζέηεζε 10 μύιηλσλ παζζάισλ 2κ Σνπνζέηεζε 21 μύιηλσλ πηλαθίδσλ θαηεύζπλζεο 60 ρ 12 εθ. Σνπνζέηεζε (2) δύν πηλαθίδεο αθεηεξίαο ζηελ πιαηεία ηεο Σ.Κ. Αληάδαο θαη ζηελ Σ.Κ. Κξηθέιινπ 7

8 2. Κξίθειιν Αγθάζη Μλεκείν Κνθθάιηα (15.000κ) Εργασίες Καζαξηζκόο κνλνπαηηνύ από θιαδηά θαη πέηξεο ήκαλζε κνλνπαηηνύ κε κπνγηά ζε δέλδξα θαη ζε βξάρνπο Σνπνζέηεζε 25 μύιηλσλ παζζάισλ 2κ Σνπνζέηεζε 70 μύιηλσλ πηλαθίδσλ θαηεύζπλζεο 60 ρ 12 εθ. Σνπνζέηεζε (1) κηαο πηλαθίδαο αθεηεξίαο ζηελ πιαηεία ηεο Σ.Κ. Κξηθέιινπ 8

9 ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΡΝΞΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ 1. Αγ. Θεόδσξνη Αγ. Νηθόιανο Σζηπεηέηθα Κσινζύξηεο (8.200κ.) Εργασίες Καζαξηζκόο κνλνπαηηνύ από θιαδηά θαη πέηξεο ήκαλζε κνλνπαηηνύ κε κπνγηά ζε δέλδξα θαη ζε βξάρνπο Σνπνζέηεζε 20 μύιηλσλ παζζάισλ 2κ Σνπνζέηεζε 28 μύιηλσλ πηλαθίδσλ θαηεύζπλζεο 60 ρ 12 εθ. Σνπνζέηεζε (1) κηαο πηλαθίδαο αθεηεξίαο ζηελ Σ.Κ. Κξηθέιινπ ΠΛΝΙΝ ΚΖΘΝΠ ΚΝΛΝΞΑΡΗΩΛ: μέηπα. 9

10 ΞΝΓΖΙΑΡΗΘΖ ΓΗΑΓΟΝΚΖ 1. Κξίθειιν Κνθάιηα Κξίθειιν (28ρικ) Η δηαδξνκή απηή πξνηείλεηαη σο πνδειαηηθή δηαδξνκή δηόηη θηάλεη κέρξη ηα ηζηνξηθά Κνθάιηα θαη επηζηξέθεη από άιιν δξόκν πάιη ζην Κξίθειιν. Γελ έρεη κεγάιεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, νπόηε είλαη ηδαληθή γηα πνδήιαην βνπλνύ. Απαηηνύληαη εξγαζίεο ζήκαλζεο. Εργασίες ήκαλζε ηεο δηαδξνκήο κε κπνγηά ζε δέλδξα θαη ζε βξάρνπο Σνπνζέηεζε 10 μύιηλσλ παζζάισλ 2κ Σνπνζέηεζε 11 μύιηλσλ πηλαθίδσλ θαηεύζπλζεο 60 ρ 12 εθ. Σνπνζέηεζε (1) κηαο πηλαθίδαο αθεηεξίαο ζηελ Σ.Κ. Κξηθέιινπ Καξπελήζη Ο ζπληάθηεο Κεθαιάο Γεκήηξηνο Γεσπόλνο Π.Δ. 10

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA)

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) Οη παξαθάησ νδεγίεο παξέρνληαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ειέγρσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ Αμίδεη λα ζώζνπκε κηα αλζξώπηλε Εσή Σξνραία αηπρήκαηα, βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζην νδηθό δίθηπν ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ θαη ελίζρπζε ηεο ηερλεηήο αζηπλόκεπζεο Ζξάθιεην,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα