Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Διακηρύσσει ότι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Διακηρύσσει ότι:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1593 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για τη μίσθωση του δικαιώματος εγκατάστασης θυννείου στη θέση «Βαρικό» στη θαλάσσια περιοχή Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου Νομού Πιερίας Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε ενοικίαση πέντε (5) χρόνων το αποκλειστικό δικαίωμα εγκατάστασης θυννείου για την αλιεία ψαριών κ.τ.λ. στη θέση «Βαρικό» θαλάσσια περιοχή Λιτοχώρου του Δήμου Δίου - Ολύμπου Νομού Πιερίας. Η μίσθωση γίνεται με πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του Β.Δ. 12/1940 (ΦΕΚ 94/Α /1940) «Περί της υπό του οργανισμού αλιείας εκμεταλλεύσεως των Ιχθυοτροφείων Λιμνών Θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων και ενοικιάσεων». 2. Του Ν.Δ. 224/69 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αναγομένων εις δημοπρασία του Δημοσίου ΝΠΔΔ κλπ.» 3. Του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας». 4. Του Ν. 1740/87 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις». 1

2 5. Του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Του Π.Δ. 68/2009, άρθρο 8, «Κανονισμός αλιείας στους Κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό». 7. Του Διατάγματος (ΦΕΚ 399/Α /1929) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Της αριθ / Κ.Υ.Α. Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεων, Γεωργίας και Οικονομικών «Περιορισμός συλλογικών οργάνων». 9. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 10. Του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α / ). 11. Της αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/2011 (ΦΕΚ 1040/Β / ) Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες κ.λ.π. και με τους εξής όρους και υποχρεώσεις: 1. Η μίσθωση αρχίζει ακριβώς από την 1 η Μαρτίου 2012 και λήγει την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου Τα όρια της θέσης που ενοικιάζεται για την εγκατάσταση του θυννείου είναι τα ανέκαθεν γνωστά στη θέση «Βαρικό Λιτοχώρου» θαλάσσιας περιοχής Λιτοχώρου Δήμου Δίου - Ολύμπου Νομού Πιερίας, με συντεταγμένες σημείων: Α: Χ= και Ψ= Β: Χ= και Ψ= Γ: Χ= ,47 και Ψ= ,87 Δ: Χ= και Ψ= Ε: Χ= και Ψ= Ζ: Χ= και Ψ= Η: Χ= και Ψ= Για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία για την προκειμένη μίσθωση οφείλει: α) Να παραστεί στον τόπο διεξαγωγής αυτής με αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και στη συνέχεια της σύμβασης. β) Να προσκομίσει στοιχεία ότι τόσο αυτός όσο και ο εγγυητής του είναι πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε.. 2

3 γ) Να προσκομίσει στοιχεία που να πείθουν ότι αυτός και ο εγγυητής του είναι πρόσωπα φερέγγυα. Θεωρούνται δε φερέγγυοι όταν αυτοί κατέχουν ελεύθερη περιουσία που υπερβαίνει τις τρεις (3) τουλάχιστον δόσεις του ενοικίου που αυτοί προσφέρουν (όπως ορίζονται οι δόσεις παρακάτω). δ) Να προσκομίσει στις Αρχές που διενεργούν τη δημοπρασία γραμμάτιο παρακαταθήκης ΕΥΡΩ ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα αποδοθεί, μετά τη διενέργεια της δημοπρασίας, σε όλους που συμμετείχαν σ αυτήν εκτός από τον τελευταίο πλειοδότη στον οποίο θα επιστραφεί μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ο μισθωτής που αναδείχθηκε, υποχρεώνεται να προσκομίσει ως εγγύηση για την ακριβή τήρηση όλων των όρων της μισθωτικής σύμβασης που συνάπτεται, γραμμάτιο παρακαταθήκης ίσο με δύο (2) δόσεις ενοικίου (όπως θα προκύψει) ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Ελληνικής τράπεζας, η οποία θα καλύπτει όλο το χρόνο της μίσθωσης και δίμηνο ακόμη χρονικό διάστημα μετά από τη λήξη αυτής. Η επιστροφή του γραμματίου παρακαταθήκης ή της εγγυητικής επιστολής θα γίνει μετά δίμηνο από λήξη της μίσθωσης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων από τον ενοικιαστή. 5. Ως κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των ΕΥΡΩ. 6. Το ενοίκιο θα πληρωθεί σε δέκα (10) ίσες δόσεις που θα πληρώνονται κάθε πρώτη (1 η ) Οκτωβρίου και πρώτη (1 η ) Φεβρουαρίου των ετών της μίσθωσης, εκτός από την τελευταία που θα πληρωθεί μαζί με την προτελευταία. Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώνει το μίσθωμα υπέρ του δημοσίου στις παραπάνω προθεσμίες, οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής των δόσεων συνεπάγεται την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις κείμενες διαδικασίες της ΔΟΥ. Για όλες τις δόσεις του μισθώματος, θα υπογραφούν ισόποσες, ληξιπρόθεσμες χρεωστικές ομολογίες, από τον εκπρόσωπο του δημοσίου, τον μισθωτή και τον εγγυητή του. Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώνει το μίσθωμα υπέρ του δημοσίου, στις παραπάνω προθεσμίες, οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής των δόσεων συνεπάγεται την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τον όρο 25. Αν ο μισθωτής δεν πληρώσει δύο δόσεις, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και το ιχθυοτροφείο δημοπρατείται σε βάρος του και του εγγυητή του, εκτός αν δοθεί εισπρακτική προθεσμία. 3

4 Επίσης ο μισθωτής οφείλει να υποβάλει ανά εξάμηνο κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Οκτώβριο αντίγραφο του τριπλότυπου (με επίδειξη του πρωτοτύπου) εξόφλησης των δόσεων του μισθώματος στην Υπηρεσία Αλιείας του Νομού. 7. Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί από τη δημοπρασία οφείλει να συμμορφώνεται προς τις ανωτέρω αναφερθείσες νομικές διατάξεις και να τηρεί όλες τις νομικές διατάξεις για την αλιεία που ισχύουν και που θα ισχύσουν μελλοντικά καθώς και τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης μίσθωσης. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω από το μισθωτή, εκτός από τις τυχόν ειδικά προβλεπόμενες ποινές, ή μετά τη βεβαίωση της παράβασης από τούς ορισμένους γι αυτό το σκοπό υπαλλήλους και μετά από πρόσκληση του μισθωτή σε απολογία, δύναται να επιβάλλει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας σ αυτόν πρόστιμο λόγω ποινικής ρήτρας μέχρι ΕΥΡΩ, που εισπράττεται είτε από την εγγύηση του, την οποία οφείλει να συμπληρώσει σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. 8. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα για αποζημίωση ή μείωση του ενοικίου λόγω ζημίας που τυχόν θα συμβεί στην εγκατάσταση ή στην παραγωγή του θυννείου προερχόμενη από τη θάλασσα ή από οποιαδήποτε άλλη φυσική αιτία ή ανώτερη βία, καθώς και από άλλη σχετική βλάβη ή αιτία προερχόμενη από τρίτους. 9. Ο μισθωτής θα εγκαταστήσει το θυννείο στο χρόνο που ορίζεται στη διακήρυξη και θα το κατέχει κατά τη διάρκεια του χρόνου που προβλέπεται από τη μίσθωση. 10. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, από την αρχή της μίσθωσης, να κατασκευάσει νέα εγκατάσταση θυννείου, εφόσον δεν υπάρχει παλιά σε καλή κατάσταση. 11. Η αλιεία θα ενεργείται μόνο με μία εγκατάσταση για ένα και μόνο θυννείο. Το δικαίωμα του μισθωτή συνίσταται στην εγκατάσταση ενός θυννείου κατάλληλου για την αλιεία κυρίως μεταναστευτικών ψαριών. Η αλιεία θα ενεργείται μόνο με το θυννείο σύμφωνα με την ανέκαθεν συνήθεια και με το συνήθη παραδοσιακό τρόπο. 12. Μετά την εγκατάσταση του θυννείου και μόνο κατά το χρονικό διάστημα που το θυννείο λειτουργεί, ορίζεται προστατευτική ζώνη διακοσίων (200) μέτρων ακτινοειδώς από το κέντρο του θυννείου. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η αλιεία 4

5 μη εξαιρουμένου και του μισθωτή, ενώ έξω από αυτή επιτρέπεται ελεύθερα σε όλους. Το υπόλοιπο διάστημα επιτρέπεται η αλιεία σε οποιονδήποτε στην προστατευτική και στη εκμισθωθείσα περιοχή. Τα δίχτυα, οι πάσσαλοι, τα σχοινιά και τα σύρματα της εγκατάστασης του θυννείου να περιορίζονται σε απόσταση όχι λιγότερο από πενήντα (50 μ.) από την ακτή και ουδέποτε να επεκτείνονται στον χώρο της παραλίας. 13. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εκμεταλλεύεται ο ίδιος ανελλιπώς το θυννείο κατά τον επιτρεπόμενο χρόνο. Σε περίπτωση μη εγκατάστασηςεκμετάλλευσης του θυννείου επί δύο (2) συνεχείς περιόδους αλιείας καθώς και σε περίπτωση υπεκμίσθωσης του δικαιώματος αυτού ο μισθωτής κηρύσσεται αμέσως έκπτωτος. 14. Ο μισθωτής θα έχει την αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση του θυννείου σ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, είναι όμως υποχρεωμένος να σέβεται τις ανέκαθεν υπάρχουσες σχετικές τοπικές συνήθειες καθώς και τυχόν μέτρα που ανέκαθεν εφαρμόζονται υπέρ των ψαράδων. 15. Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να εκτελεί στον χώρο θυννείου ή στην περιοχή αυτού οποιαδήποτε εργασία θέλει για αύξηση της αλιείας και βελτίωση της ιχθυοπαραγωγής ή για γενικότερου συμφέροντος χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση του μισθωτή για μείωση του μισθώματος ή αποζημίωση κατά Δημοσίου. Αν όμως ο μισθωτής αποδεδειγμένα ζημιώνεται από τα έργα αυτά μπορεί να ζητήσει τη λύση της μίσθωσης. 16. Το Δημόσιο μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι, να διαλύσει τη μίσθωση οποτεδήποτε, χωρίς να έχει ο μισθωτής άλλο δικαίωμα παρά μόνο την έκπτωση του υπόλοιπου του ενοικίου που αναλογεί από τον χρόνο της διάλυσης μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. 17. Σε περίπτωση που από την παρουσία του θυννείου εμποδίζεται τεκμηριωμένα η δραστηριότητα τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής υπάρχει η δυνατότητα, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, να επανεξετασθεί η θέση και η λειτουργία του θυννείου 18. Το δικαίωμα εγκατάστασης θυννείου (το οποίο αποτελείται από πρόχειρες εγκαταστάσεις με πασσάλους μέσα στην θάλασσα) στην αναφερόμενη θέση συνίσταται μόνο στην εγκατάσταση θυννείου μέσα στη θάλασσα και όχι στην 5

6 κατασκευή άλλης εγκατάστασης ή κάθε μορφής κτίσματος τόσο μέσα στη θάλασσα, όσο και στον παρακείμενο χώρο αιγιαλού παραλίας. 19. Σε όλο το διάστημα της μίσθωσης, ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί σε καλή κατάσταση τη μισθωμένη περιοχή. Επίσης είναι υποχρεωμένος να κάνει όλες τις αναγκαίες ή ωφέλιμες επισκευές για την καλύτερη εκμετάλλευση του θυννείου. 20. Το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε επεμβαίνει σε διαφορές των μισθωτών μεταξύ τους ή με τρίτους, οποιεσδήποτε κι αν είναι αυτές, δικαιουμένων των μισθωτών να καταφύγουν σε δικαστικά μέσα. Αυτοί μπορούν να καταφύγουν στα δικαστήρια. Επίσης, το Δημόσιο δε φέρει καμία ευθύνη αν τρίτοι παραβλάψουν τα από τη μίσθωση παραχωρούμενα δικαιώματα των μισθωτών αλιεύοντας λαθραία ή με άλλο τρόπο, δικαιουμένων των μισθωτών να επιδιώξουν δικαστικώς και χωρίς την παρέμβαση του Δημοσίου την ανόρθωση δικαιωμάτων τους που τυχόν θα προσβληθούν. 21. Ο μισθωτής οφείλει να υποβάλλει προς την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας 6-μηνιαίες στατιστικές καταστάσεις παραγωγής του μισθωμένου σ αυτόν θυννείου. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος τόσο για την ακρίβεια των στοιχείων όσο και για την ανελλιπή και έγκαιρη υποβολή αυτών, διαφορετικά του επιβάλλεται πρόστιμο από 500 μέχρι ΕΥΡΩ. 22. Η παραγωγή του θυννείου υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και διατιμήσεις. 23. Η εγκατάσταση του θυννείου (δίχτυα, πάσσαλοι κ.α.) δεν θα εκτείνονται περισσότερο των τετρακοσίων (400μ.) από τη μέση γραμμή αιγιαλού-παραλίας, και ανάλογα με τα βάθη της θάλασσας. Οι διαστάσεις του κυρίως θυννείου (διχτυωτό μέρος) και επίσης τα διάφορα διχτυωτά μέρη του θυννείου θα είναι πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 24. Ο μισθωτής οφείλει να μεριμνά να μη παρεμποδίζει γενικά τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή του θυννείου και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα συνεννοούμενος γι αυτό με την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Τα μέτρα αυτά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θυννείου, μη παρεμποδίζοντας από τεχνικής πλευράς την εκμετάλλευση του θυννείου, είναι: α) Τα δίχτυα απλάδια που χρησιμοποιούνται στην κύρια εγκατάσταση του θυννείου δεν επιτρέπεται να έχουν άνοιγμα ματιού μικρότερο από είκοσι (20) χιλιοστόμετρα, μετρούμενο κατά τη διαγώνιο. Τα δίχτυα απλάδια που 6

7 χρησιμοποιούνται στον οδηγό (γυαλόπανο ή δρόμο ή γκερεμέ) δεν επιτρέπεται να έχουν άνοιγμα ματιού μικρότερο από ογδόντα (80) χιλιοστόμετρα, μετρούμενο κατά τη διαγώνιο. β) Σε κάθε θυννείο χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα μέχρι δύο (2) οδηγοί, οι οποίοι τοποθετούνται ένας προς την ακτή και ένας προς το πέλαγος. Ο οδηγός προς την ακτή τοποθετείται τουλάχιστον σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων από αυτή. Ο οδηγός προς το πέλαγος τοποθετείται σε απόσταση μέχρι τριακόσια (300) μέτρα από την ακτή. γ)τα θυννεία σημαίνονται ως εξής: Κατά την ημέρα: Με πέντε (5) τουλάχιστον κωνικούς σημαντήρες χρώματος κίτρινου με τη μορφή του κώνου να βρίσκεται εκατόν πενήντα εκατοστά του μέτρου (150 cm) επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι σημαντήρες τοποθετούνται σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων περιμετρικά από το θυννείο και πενήντα (50) μέτρων μεταξύ τους. Κατά τη νύχτα: Με τέσσερις (4) τουλάχιστον φανούς, χρώματος κίτρινου, οι οποίοι είναι ορατοί από απόσταση τουλάχιστον διακοσίων (200) μέτρων και τοποθετούνται επάνω στους πασσάλους. Στο θυννείο, ο οδηγός του οποίου τοποθετείται προς το πέλαγος, σημαίνεται με δύο επιπλέον σημαντήρες από την κύρια εγκατάσταση. Όσον αφορά στο γυαλόδιχτο προς τα ανοιχτά (μεγαλύτερα βάθη) η μικρότερη απόσταση του άνω άκρου του από την επιφάνεια της θάλασσας να μην είναι μικρότερη των δύο (2) μέτρων τουλάχιστον και το μήκος να εκτείνεται αποκλειστικά και μόνον εντός των ορίων της προστατευτικής ζώνης αλιείας. δ) Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε μέσο και εργαλείο περιμετρικά και σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από την λειτουργία μόνιμων αλιευτικών εγκαταστάσεων (θυννεία). ε) Ο μισθωτής υποχρεούται να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και όλα τα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων και για την ομαλή τουριστική κίνηση στην περιοχή. 25. Για κάθε παράβαση από τον μισθωτή των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης μίσθωσης καθώς και διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας του επιβάλλεται πρόστιμο ως ποινική ρήτρα, από εκατόν πενήντα (150) μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, με αιτιολογημένη απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας. Πριν την έκδοση της απόφασης ο μισθωτής καλείται σε απολογία, σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας αλιείας του Νομού ή των Λιμενικών Αρχών ή άλλων Διοικητικών Αρχών. Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις 7

8 για την είσπραξη δημοσίων εσόδων ή με παρακράτηση από την εγγύηση του μισθωτή. Ο μισθωτής συμπληρώνει την εγγύηση μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακοίνωση της παρακράτησης άλλως σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας. 26. Ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς καμία αξίωση για οποιαδήποτε απαίτηση ή αποζημίωση ή δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια: α) σε περιπτώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. β) σε περιπτώσεις έκπτωσης που προβλέπονται ειδικά από τους όρους αυτής της διακήρυξης. γ) σε περίπτωση επιβολής σ αυτόν προστίμου για δύο φορές μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. δ) σε περίπτωση που του επιβλήθηκε συνολικά τρεις (3) φορές πρόστιμο οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας. Εναντίον της απόφασης αυτής, ο μισθωτής δε δικαιούται να προσφύγει στα δικαστήρια. Σε περίπτωση έκπτωσης, το θυννείο αναπλειστηριάζεται σε βάρος του μισθωτή και του εγγυητή του. Το έλλειμμα του ενοικίου που τυχόν θα προκύψει με τον αναπλειστηριασμό είναι σε βάρος των του μισθωτή και του εγγυητή ενώ το πλεόνασμα σε όφελος του Δημοσίου 27. Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου-ογα, συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εγγραφής υποθηκών και κάθε άλλο σχετικό έξοδο συναφές, βαρύνουν το μισθωτή που θα αναδειχθεί από τη δημοπρασία. 28. Οποιαδήποτε παρατυπία στη δημοπρασία δεν παρέχει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή των πλειοδοτών Η παρούσα διακήρυξη είναι αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης μίσθωσης. 29. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται πριν από την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου μίσθωσης να υποβάλλει τοπογραφικό διάγραμμα του θυννείου με σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 και στις τέσσερις (4) γωνιές του σάκου καθώς και στην αρχή και το τέλος των δύο (2) γυαλόδιχτων (προς την ακτή και προς τα ανοιχτά). 30. Μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και με φροντίδες και δαπάνες του μισθωτή θα γίνει η εγκατάστασή του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στον παραχωρημένο χώρο. Για το σκοπό αυτό θα συνταχθεί από τις αρμόδιες 8

9 Υπηρεσίες εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία του συμβολαίου κοινό πρωτόκολλο εγκατάστασης. 31. Η δημοπρασία, της οποίας το αποτέλεσμα εγκρίνεται από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Πιερίας (Εθνικής Αντιστάσεως & Βότση γωνία Κατερίνη 1 ος όροφος) στις 28 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00 ως 12: Επαναληπτικές δημοπρασίες ή αναπλειστηριασμός του θυννείου για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την αλιευτική νομοθεσία, θα γίνονται με επαναληπτική διακήρυξη, με τους όρους της παρούσας. 33. Η δημοσίευση της διακήρυξης θα γίνει: α) στον τοπικό τύπο β) με τοιχοκόλληση στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Πιερίας, της Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε. Πιερίας και στα γραφεία του Δήμου Δίου Ολύμπου καθώς και στα Δ.Δ. του ίδιου Δήμου και γ) με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Θεωρείται και εγκρίνεται Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ 9

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26-6-204 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/) Γρηγ.Λαμπράκη 2 -

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 28-11-2014 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) Γρηγ.Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: 2665361213 FAX: 2665361122 Αριθμ. Πρωτ.: 5569 Ηγουμενίτσα, 04/03/2014 «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη:

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες:29/7/2013 Αριθ. πρωτ.20908 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5812 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4559 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα