ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία 3. Αδικήµατα για πράξεις σε, επί ή πάνω από δηµόσιες οδούς. 4. Εξουσία στο ιευθυντή ηµοσίων Έργων να απαγορεύει ή ρυθµίζει τη χρήση ορισµένων τύπων οχηµάτων σε δηµόσιες οδούς. 5. Ποινή. 6. Εξουσία στο ιευθυντή ηµοσίων Έργων να εισέρχεται σε γη που εφάπτεται σε δηµόσιες οδούς για ορισµένους σκοπούς. 7. Αποζηµίωση για απώλεια ή ζηµιά σε ιδιοκτησία. 8. ιαιτησία. 9. Κατασκευές ή ανεγέρσεις σε, επί πάνω από δηµόσιες οδούς σε ορισµένες περιπτώσεις. 9Α 3 του 53(Ι) του Παραχώρηση άδειας χρήσης οποιουδήποτε πεζοδρόµου ή µέρους αυτού. 10. Επιφύλαξη. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ Συνοπτικός τίτλος. Α2/ (Ι) του Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί ηµόσιων Οδών Νόµος. 2. Στο Νόµο αυτό "δηµόσια οδός" σηµαίνει οποιαδήποτε οδό, πλατεία, µονοπάτι, ανοικτό τόπο ή χώρο που ανήκει στη ηµοκρατία για τη χρήση από το κοινό δυνάµει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόµου (ανεξάρτητα από το ότι αυτή δύναται να είναι υπό τον έλεγχο οποιασδήποτε άλλης αρχής ή σώµατος και ανεξάρτητα από το ότι τα έξοδα επιδιόρθωσης και διατήρησης της επωµίζεται τέτοια αρχή ή σώµα) και περιλαµβάνει οποιοδήποτε µονοπάτι, ανοικτό τόπο ή χώρο επί του οποίου το κοινό έχει δικαίωµα διόδου και οποιαδήποτε γέφυρα και οχετό πάνω από τα οποία διέρχεται δηµόσια οδός και τα παραπέτα και περιτειχίσµατα οποιασδήποτε τέτοιας γέφυρας ή υπόγειο αγωγό και οποιοδήποτε χαντάκι, ανάχωµα, οχετό, υψωµένο µονοπάτι ή τοίχο στήριξης που χρησιµοποιείται σε σχέση µε δηµόσια οδό και οποιαδήποτε γη που εφάπτεται σε οποιαδήποτε δηµόσια οδό η οποία διατηρήθηκε, για την προστασία ή όφελος αυτής 2 του 53(Ι) του Αδικήµατα για πράξεις, σε, επί ή πάνω από δηµόσιες οδούς. υποάδεια χρήσης σηµαίνει την άδεια που παραχωρείται από αδειούχο χρήστη σε τρίτο πρόσωπο, τον υποαδειούχο χρήστη, µέσω της οποίας ο αδειούχος χρήστης παραχωρεί στον υποαδειούχο χρήστη ορισµένα ή όλα τα δικαιώµατα σε σχέση µε ακίνητη ιδιοκτησία που ο αδειούχος χρήστης κατέχει δυνάµει της παραχωρηθείσας άδειας χρήσης. 3. Είναι ένοχο αδικήµατος δυνάµει του Νόµου αυτού πρόσωπο το οποίο ενεργεί ή προκαλεί να διαπραχτεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις σε, επί, ή πάνω από οποιαδήποτε δηµόσια οδό, δηλαδή (α) κατασκευάζει ή ανεγείρει οποιαδήποτε κατασκευή ή οποιαδήποτε οικοδοµή, είτε από λίθους (περιλαµβανοµένων λίθων µη στερεωµένων), τσιµέντο, λάσπη, σίδερο, ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό Cyprus Legal Portal - Page 1 of 5

2 (β) κατασκευάζει ή ανεγείρει οποιοδήποτε φράχτη οποιασδήποτε φύσης ή από οποιοδήποτε υλικό (γ) κατασκευάζει ή ανεγείρει οποιοδήποτε σήµα τροχαίας (δ) τοποθετεί οποιοδήποτε ξύλο, λίθο, λίπασµα, άσβεστο, χώµα, στάχτη, σκύβαλα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο ή πράγµα οποιασδήποτε φύσης (ε) κατεδαφίζει, καταστρέφει, παραµορφώνει ή εξαλείφει οποιοδήποτε µιλιοδείκτη, πάσσαλο ή σήµα τροχαίας (στ) ανασκάπτει, καταστρέφει ή προξενεί οποιαδήποτε άλλη βλάβη ή ζηµιά σε οποιαδήποτε τέτοια οδό (ζ) ανέχεται οποιοδήποτε ρύπο, ακαθαρσία, ή αποκρουστικό αντικείµενο ή πράγµα οποιασδήποτε φύσης να ρέει ή κυλά σε ή επί οποιασδήποτε τέτοιας οδού (η) ενεργεί οτιδήποτε πάνω σε οποιαδήποτε γη που εφάπτεται ή είναι πλησίον οποιασδήποτε τέτοιας οδού ούτως ώστε να προκαλέσει βλάβη σε οποιαδήποτε τέτοια οδό ή να επηρεάσει ή να υπάρξει πιθανότητα να επηρεάσει την ασφάλεια οποιασδήποτε τέτοιας οδού (θ) ιππεύει, οδηγεί, καθοδηγεί ή ανέχεται οποιοδήποτε ζώο να ευρίσκεται σε τέτοια οδό κατά τρόπο που πιθανόν να προξενήσει οχληρία σε οποιοδήποτε διαβάτη της ή να παρεµποδίσει ή να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε τροχαία κίνηση πάνω σε τέτοια οδό (ι) παίζει οποιοδήποτε παιγνίδι το οποίο πιθανόν να προξενήσει οχληρία σε οποιοδήποτε διαβάτη πάνω σε τέτοια οδό ή να παρεµποδίσει οποιαδήποτε τροχαία κίνηση σε αυτή (ια) κατά οποιοδήποτε τρόπο εκούσια εµποδίζει την ελεύθερη δίοδο. Εξουσία στο ιευθυντή ηµοσίων Έργων να απαγορεύει ή ρυθµίζει τη χρήση ορισµένων τύπων οχηµάτων σε δηµόσιες οδούς. Ποινή. 3(1) του 166/ Ο ιευθυντής ηµοσίων Έργων δύναται, από καιρό σε καιρό µε ειδοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, να απαγορεύει ή ρυθµίζει τη χρήση σε οποιαδήποτε δηµόσια οδό, όπως δυνατό να αναφέρεται στην ειδοποίηση, οποιουδήποτε τύπου οχήµατος, όπως δυνατό να αναφέρεται σε αυτή, το οποίο κατά τη γνώµη του είναι πιθανόν να προξενήσει ζηµιά σε τέτοια οδό, και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των όρων τέτοιας ειδοποίησης είναι ένοχο αδικήµατος δυνάµει του Νόµου αυτού. 5. (1) Πρόσωπο ένοχο αδικήµατος βάσει του Νόµου αυτού υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρείς µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίµου και επιπρόσθετα σε αυτές (α) αν το πρόσωπο καταδικάζεται βάσει της παραγράφου (α), (β), (γ) ή (δ) του άρθρου 3 του Νόµου αυτού, το ικαστήριο διατάσσει τέτοιο πρόσωπο να κατεδαφίσει ή αποµακρύνει, εντός τέτοιου χρονικού διαστήµατος όπως θα καθοριστεί στο διάταγµα αλλά σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ηµέρες, οποιοδήποτε αντικείµενο ή πράγµα σε σχέση µε το οποίο το αδίκηµα έχει διαπραχτεί και να πληρώσει τέτοιο ποσό αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµιά που προξενήθηκε µε τον τρόπο αυτό όπως το ικαστήριο δύναται να διατάξει (β) αν το πρόσωπο καταδικάζεται βάσει της παραγράφου (ε), (στ), (ζ) ή (η) του άρθρου 3 του Νόµου αυτού, ή βάσει του άρθρου 4 του Νόµου αυτού το ικαστήριο διατάσσει το πρόσωπο αυτό να πληρώσει τέτοιο ποσό αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµιά που προξενήθηκε µε τον τρόπο αυτό όπως το ικαστήριο Cyprus Legal Portal - Page 2 of 5

3 δυνατό να θεωρήσει ορθό. Κεφ (1) του 166/87. (2) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγµα όπως στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί µε τέτοιο διάταγµα εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται σε αυτό, είναι νόµιµο για την αρµόδια αρχή να εκτελέσει τέτοιο διάταγµα και οποιαδήποτε έξοδα που προέκυψαν από την εκτέλεση τέτοιου διατάγµατος θα είναι πληρωτέα στην αρµόδια αρχή από το πρόσωπο εναντίον του οποίου το διάταγµα εκδόθηκε και τέτοια έξοδα θεωρούνται ως ποινή εντός της έννοιας του περί Ποινικής ικονοµίας Νόµου, ή οποιουδήποτε Νόµου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν και η πληρωµή αυτής δύναται να επιβληθεί ανάλογα. (3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγµα όπως στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) παρακούει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τέτοιο διάταγµα, ανεξάρτητα από το ότι η αρµόδια αρχή έχει προχωρήσει να εκτελέσει ή έχει εκτελέσει τέτοιο διάταγµα, είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρείς µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίµου. (4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "αρµόδια αρχή" σηµαίνει την αρχή ή το σώµα το οποίο έχει τον έλεγχο ή επωµίζεται τα έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης της δηµόσιας οδού σε σχέση µε την οποία το αδίκηµα διαπράχτηκε. Εξουσία στο ιευθυντή ηµοσίων Έργων να εισέρχεται σε γη που εφάπτεται σε δηµόσιες οδούς για ορισµένους σκοπούς. 6. Ο ιευθυντής ηµοσίων Έργων ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε από αυτόν και οποιοιδήποτε υπηρέτες, υπάλληλοι και εργάτες που εργοδοτούνται από ή από αυτών ή από ή από τέτοιου προσώπου, δύνανται, σε κάθε εύλογο χρόνο και µε όλα τα αναγκαία οχήµατα, ζώα και άλλα µέσα να εισέρχονται σε οποιαδήποτε γη που εφάπτεται ή ευρίσκεται κοντά σε οποιαδήποτε υφιστάµενη ή προτεινόµενη δηµόσια οδό, και εκεί (α) να κάνουν όλες τις πράξεις, θέµατα και πράγµατα αναγκαία για το σκοπό χάραξης, µέτρησης, κατασκευής, επεξεργασίας, διάνοιξης, αλλαγής, στροφής, επιδιόρθωσης, εκκαθάρισης, βελτίωσης ή περίφραξης οποιασδήποτε τέτοιας οδού (β) να ερευνούν, σκάβουν, κόβουν, λαµβάνουν και µεταφέρουν οποιοδήποτε νερό, ξυλεία, θάµνους, λίθο, χαλίκι, πηλό ή οποιαδήποτε άλλα υλικά για το σκοπό χάραξης, µέτρησης, κατασκευής, επεξεργασίας, διάνοιξης, αλλαγής, στροφής, επιδιόρθωσης, εκκαθάρισης, βελτίωσης ή περίφραξης ή της κατά οποιοδήποτε τρόπο παροχής βοήθειας στη χάραξη, µέτρηση, κατασκευή, επεξεργασία, διάνοιξη, αλλαγή, στροφή, επιδιόρθωση, εκκαθάριση, βελτίωση ή περίφραξη οποιασδήποτε υφιστάµενης ή προτεινόµενης δηµόσιας οδού ή κατά οποιοδήποτε τρόπο που σχετίζεται µε αυτή. και δύνανται να µεταφέρουν αυτά, µέσω της ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου, χωρίς να θεωρούνται ότι εισήλθαν παράνοµα. Αποζηµίωση για απώλεια ή ζηµιά σε ιδιοκτησία. 7. (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο θα υποστεί οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά εξαιτίας της άσκησης οποιασδήποτε από τις εξουσίες που χορηγήθηκαν από το άρθρο 6 του Νόµου αυτού, δικαιούται να λάβει τέτοια αποζηµίωση για αυτά όπως δυνατό να συµφωνηθεί µεταξύ του αιτητή και του ιοικητή ή όπως δυνατό να υπολογιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόµου αυτού: Νοείται ότι καµιά αποζηµίωση δεν καταβάλλεται εκτός αν η αξίωση για αυτή υποβάλλεται γραπτώς στον ιοικητή εντός δύο µηνών µετά τη συµπλήρωση της πράξης, θέµατος ή πράγµατος σε σχέση προς το οποίο τέτοια αποζηµίωση απαιτείται. Cyprus Legal Portal - Page 3 of 5

4 (2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και του άρθρου 8 του Νόµου αυτού " ιοικητής" σηµαίνει το ιοικητή της επαρχίας στην οποία ευρίσκεται η ιδιοκτησία σε σχέση µε την οποία απαιτείται αποζηµίωση. ιαιτησία. 8. (1) Αν, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία της λήψης της απαίτησης για αποζηµίωση που υποβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόµου αυτού, ο αιτητής δεν συµφωνήσει µε το ιοικητή ως προς το ποσό της αποζηµίωσης, ο ιοικητής υποβάλλει αίτηση στο Επαρχιακό ικαστήριο της επαρχίας στην οποία ευρίσκεται η ιδιοκτησία σε σχέση προς την οποία η αποζηµίωση απαιτείται για να παραπέµψει τον υπολογισµό της αποζηµίωσης αυτής σε διαιτητές. και το ικαστήριο µετά από αυτό ορίζει ηµέρα για την εµφάνιση των διαδίκων ενώπιον του ικαστηρίου και µεριµνά ώστε ειδοποίηση τέτοιας ηµεροµηνίας να επιδοθεί στο ιοικητή και στο πρόσωπο που απαιτεί αποζηµίωση. (2)(α) Κατά την ηµέρα που ορίστηκε µε τον τρόπο αυτό, αν όλοι οι διάδικοι εµφανιστούν και κάθε ένας ορίσει ένα πρόσωπο ως διαιτητή εκ µέρους του, το ικαστήριο διορίζει τα πρόσωπα αυτά ως διαιτητές (β) αν οποιοσδήποτε διάδικος παραλείψει να εµφανιστεί ή αρνηθεί να ορίσει διαιτητή, το ικαστήριο διορίζει διαιτητή εκ µέρους του διαδίκου αυτού (γ) κατά το διορισµό των διαιτητών, το ικαστήριο περιορίζει την περίοδο εντός της οποίας η απόφαση διαιτησίας καταχωρείται και δύναται κατά οποιοδήποτε χρόνο να παρατείνει την περίοδο αυτή (δ) η απόφαση των διαιτητών καταχωρείται όπως διατάσσεται από το ικαστήριο (ε) αν οι διαιτητές παραλείψουν να συµφωνήσουν ή να καταχωρήσουν την απόφασή τους εντός της περιόδου ή της περιόδου που παρατάθηκε η οποία ορίστηκε από το ικαστήριο, το ικαστήριο είναι ο µόνος διαιτητής. (3) Το ικαστήριο δύναται να εκδίδει οποιοδήποτε διάταγµα το οποίο δυνατό να θεωρήσει δίκαιο όσον αφορά την πορεία και τα έξοδα της διαδικασίας, περιλαµβανοµένου του ποσού των δαπανών ή δικαιωµάτων που πρέπει να πληρωθούν σε σχέση µε την διαιτησία και απόφαση, και δύναται να διατάσσει από ποιόν πρέπει να πληρωθούν αυτά. (4) Η απόφαση των διαιτητών, αν αυτοί συµφωνήσουν, ή του ικαστηρίου, αν το ικαστήριο έχει ενεργήσει ως µόνος διαιτητής, θα είναι οριστική και αµετάκλητη και καµιά έφεση δεν ασκείται εναντίον αυτής. (5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού " ικαστήριο" περιλαµβάνει οποιοδήποτε µέλος Επαρχιακού ικαστηρίου. Κατασκευές ή ανεγέρσεις σε, επί ή πάνω από δηµόσιες οδούς σε ορισµένες περιπτώσεις. 9. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που περιέχονται στο Νόµο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο Νόµο ή δηµόσιο έγγραφο, µε τη γραπτή έγκριση του ιευθυντή ηµοσίων Έργων που λήφθηκε προηγουµένως και τηρουµένων τέτοιων όρων και προϋποθέσεων που δυνατό να θεωρήσει ορθό να επιβάλει, δύνανται να κατασκευαστούν ή ανεγερθούν σε, επί ή πάνω από οποιαδήποτε δηµόσια οδό, τέτοιοι µιλιοδείκτες, πάσσαλοι, σήµατα τροχαίας, νησίδες τροχαίας, δηµόσιοι τηλεφωνικοί θάλαµοι και τέτοιες άλλες κατασκευές ή οικοδοµές όπως ο ιευθυντής ηµοσίων Έργων δύναται να εγκρίνει προς το δηµόσιο συµφέρον. 3 του 53(Ι) του Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου ή από τα προβλεπόµενα σε δηµόσιο έγγραφο και τηρουµένων των Cyprus Legal Portal - Page 4 of 5

5 Παραχώρηση άδειας χρήσης οποιουδήποτε πεζοδρόµου ή µέρους αυτού. διατάξεων οποιουδήποτε Κανονισµού εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (3), το Υπουργικό Συµβούλιο ή ο ιευθυντής ηµοσίων Έργων, σε περίπτωση που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε νόµου ή Κανονισµού εκδίδεται µε βάση το εδάφιο (3), µπορούν να παραχωρήσουν σε οποιοδήποτε δήµο, άδεια χρήσης πεζοδρόµου ή µέρους αυτού που βρίσκεται εντός των δηµοτικών ορίων, υπό τέτοιους όρους ή περιορισµούς που δυνατόν να θεωρήσουν αναγκαίο ή σκόπιµο να επιβάλουν: Νοείται ότι, τυχόν όροι ή περιορισµοί τίθενται για την παραχώρηση άδειας χρήσης στον οικείο δήµο, δυνατόν να του παρέχουν δικαίωµα παραχώρησης σε οποιοδήποτε τρίτο υποάδειας χρήσης οποιουδήποτε µέρους του παραχωρηθέντος σ αυτόν πεζοδρόµου ή µέρους αυτού: Νοείται περαιτέρω ότι, η παραχώρηση άδειας χρήσης στον οικείο δήµο γίνεται υπό τέτοιους όρους ή περιορισµούς ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση πεζών, ατόµων µε αναπηρία, οχηµάτων έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχηµάτων, αστυνοµικών οχηµάτων, στρατιωτικών οχηµάτων, σκυβαλοφόρων και οχηµάτων καθαριότητας. (2) Άνευ επηρεασµού της γενικότητας του παρόντος άρθρου, άδεια χρήσης πεζοδρόµου ή µέρους αυτού δύναται να παραχωρηθεί δυνάµει του παρόντος άρθρου και για σκοπούς υπαίθριας εστίασης. (3) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς, που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, για τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού σε σχέση µε το παρόν άρθρο. Επιφύλαξη. 10. Καµιά διάταξη στο Νόµο αυτό (α) δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο από οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη δυνάµει οποιουδήποτε άλλου Νόµου: Νοείται ότι, όσο αφορά την ποινική ευθύνη, κανένα πρόσωπο δεν καταδικάζεται δύο φορές για τα ίδια γεγονότα. (β) εν εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε ενέργεια σε, επί ή πάνω από οποιαδήποτε δηµόσια οδό η οποία ενεργείται δυνάµει ή σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόµου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που ισχύει εκάστοτε. Cyprus Legal Portal - Page 5 of 5

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 Ο ΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Χάραξη κ.λ.π. οδών και ανέγερση κ.λ.π. οικοδοµών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής 3Α. 4 του 32(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144. Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144. Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144. Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευµατωδών ποτών χωρίς άδεια λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 171. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. 3. Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισµού. 4. Κοινή σφραγίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε. Ε. Π α ρ. Ι ( I ), Α ρ. 3 7 2 2, 1 3 / 6 / 25000( 3I ) / 2 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 174 του 1986 33(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001)

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 92(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αριθµός 92(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ E.E. Παρ. I(I) Αρ. 3415, 30.6.2000 Ν. 92(Ι)/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών ιαφηµίσεων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300Α ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ. 3.Λειτουργίες του Ιδρύµατος δύνανται να εκτελούνται από τους υπαλλήλους του Νόµος 212 του 1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300Α ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ. 3.Λειτουργίες του Ιδρύµατος δύνανται να εκτελούνται από τους υπαλλήλους του Νόµος 212 του 1987. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300Α ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Άρθρο 1.Συνοπτικός τίτλος 2.Ερµηνεία 3.Λειτουργίες του Ιδρύµατος δύνανται να εκτελούνται από τους υπαλλήλους του Νόµος 212 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Εφαρµογή. 4. Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες και τις Εγκυκλίους.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 95(I)/2000 Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα