ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου "W14" (SKL14) Rail track fasteners, type "W14" (SKL 14) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Kολλητοί µονωτικοί αρµοί (Κ.Μ.Α.) τύπου "S" Rail track insulated glued joints, type "S" *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδοµής Railroad work terms and requirements for health- safety and environmental protection *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel excavations *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαρισµός και εκβάθυνση κοίτης ποταµών, ρεµάτων και αποχετευτικών τάφρων Clearing, snagging and dredging of rivers, streams and drainage ditches *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων Trench excavations for utility networks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων Underground utilities trench backfilling *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγµατος µε εφαρµογή µεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού Trenchless utilities installation with soil displacement methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διανοιξη ορύγµατος µε εφαρµογή µεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού Trenchless utilities installation with soil removal methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 1

2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti) Wire-mesh gabions for slope, river bed and embankment protection *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λιθορριπές επί γεωϋφασµάτων για την προστασία κοίτης και πρανών Rip-rap on geotextile for slope and river bed protection *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες Underdrains with perforated pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή Underdrain filters with grated aggregates *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωϋφάσµατα στραγγιστηρίων Geotextiles for underdrains *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυµένων µε σκυρόδεµα Drain relief valves (vents) in concrete lined channels *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αποστραγγίσεις επιφανειών µε γεωσυνθετικά φύλλα Surface drainage with geosynthetics *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πορώδες σκυρόδεµα υποδοµής επενδύσεων διωρύγων και δεξαµενών Channels and reservoirs concrete lining. Porous concrete substrate *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σκυροδετήσεις γραµµικών στοιχείων µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού Concrete casting using slipform pavers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεµα µε αυξηµένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χηµικές προσβολές Hydraulic concrete structures with special waterproofing abrasion and chemical attack resistance requirements (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 2

3 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλτικές µεµβράνες Waterproofing of concrete structures with asphaltic membranes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων µε τσιµεντοκονία ή έτοιµα κονιάµατα Protective coatings of hydraulic concrete structures with in-situ or ready-mixed cement mortars *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αρµοκοπές σε πλάκες σκυροδέµατος Saw cutting joints in concrete slabs *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταινίες στεγάνωσης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα (Waterstops Waterstops for concrete joints *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρωση διάκενου αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα Concrete structures joint gap filling *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλτικές µαστίχες Concrete structures joint sealing with asphaltic mastics *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά Concrete structures joint sealing using elastomeric materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υπόστρωµα στεγανοποίησης λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά Clay barrier liners for ponds and landfills *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υπόστρωµα στεγανοποιητικής µεµβράνης λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθµισµένο υλικό Pond and landfill membrane lining cushion layer of fine graded granular materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 3

4 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών µεµβρανών στεγανοποίησης µε αµµοχαλικώδες διαβαθµισµένο υλικό Pond and landfill membrane lining protection/filter layer of graded granular materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κυλινδρικά σώµατα επιφόρτισης - στερέωσης στεγανοποιητικής µεµβράνης λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ Pont and landfill lining membrane ballast cylinders *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξαεριστικά στοιχεία µεµβρανών επένδυσης λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ Pond and landfill membrane lining vents *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-pvc Pressurized u-pvc pipe networks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-pvc Pressurized u-pvc pipe networks for sewage *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) HDPE pipe networks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ίκτυα από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου Ductile iron pipe networks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ίκτυα από σωλήνες υαλοπλισµένου πολυµερούς κατασκευασµένους µε περιέλιξη του υαλονήµατος (FW-GRP) Glass-reinforced polyester produced by filament winding (FW-GRP) pipe networks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 4

5 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιµέντου Fibre cement pipe networks for drainage and sewage *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας Cast iron butterfly valves *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών Pipeline components dismantling joints *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντιπληγµατικές βαλβίδες Pressure relief valves *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας Double orifice air relief valves *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων Warning tape above buried utilities *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων Retrofitting of concrete paving slabs along constructed underground utility *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων Retrofitting of kerbs and gutters along constructed underground utility *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 5

6 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προκατασκευασµένα Φρεάτια από σκυρόδεµα Prefabricated concrete manholes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα Prefabricated manholes made of polymer-reinforced concrete (PRC) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο, µονολιθικής χύτευσης Prefabricated polyethylene manholes, casted as monoblocks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Grey cast iron gully tops *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές Hand welded gully tops *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές Press welded gully tops *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο Ductile iron gully tops *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βαθµίδες Φρεατίων Manhole steps *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης Factory produced floor drainage channels *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων Rust protection of steel structures used in hydraulic works (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 6

7 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εγκατάσταση συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων Installation of open channel flow level control gates *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προκατασκευασµένοι µεταλλικοί αγωγοί από κυµατοειδή γαλβανισµένη λαµαρίνα Corrugated galvanized steel conduits *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Pumps for water supply and irrigation pumping stations *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Electric motor pumps for water supply and irrigation pumping stations *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γερανογέφυρες αντλιοστασίων Overhead cranes of pumping stations *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροφυλάκια αντλιοστασίων Pumping stations air vessels *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων Pipelines and control devices for water supply and irrigation pumping stations *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιάνοιξη υδρογεωτρήσεων Water wells drilling *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντλητικά συγκροτήµατα υδρογεωτρήσεων Pumps for water wells *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαρισµός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης Water wells cleaning and development (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 7

8 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης Water wells test pumping *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work - site water pumping *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων Wastewater and sludge pumping *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντλήσεις υποβιβασµού υδροφόρου ορίζοντα µε well points Dewatering with well points *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Sea-bed dredging *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποθαλάσσιες εκσκαφές µε χρήση εκρηκτικών υλών Sea-bed rock excavations using explosives *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξυγίανση θαλασσίου πυθµένα µε αµµοχαλικώδη υλικά Sea bed improvement with sand and gravel *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια Underwater vertical wick drains *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποθαλάσσια διάστρωση γεωϋφασµάτων Underwater laying of geotextiles *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγµάτων Underwater laying of geogrids (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 8

9 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων Construction of underwater stone columns *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ύφαλες επιχώσεις µε κοκκώδη υλικά δανειοθαλάµων ή λατοµείου Underwater embankments with granular borrow pit or quarry materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ύφαλες επιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων Underwater embankments with suitable sea bed excavation materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τεχνητή αναπλήρωση ακτών µε επιλεγµένα αµµοχαλικώδη υλικά Coast reclamation with selected sand and gravel materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πρίσµατα λιθορροπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας Rockfill prism and levelling layer for the foundation of marine structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λιθόρριπτος πυρήνας λιµενικών έργων βαρύτητας Rockfill core of marine gravity structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιµενικών έργων µε λιθορριπή Rockfills in concrete block cells of marine structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιµενικών έργων µε λιθορριπή Rockfills in floating caisson cells of marine structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θωρακίσεις πρανών λιµενικών έργων και έργων προστασίας ακτών Rip-rap armoring of breakwaters and shore protection structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 9

10 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συµπαγείς ογκόλιθοι λιµενικών έργων από σκυρόδεµα Compact concrete blocks for marine structures ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κυψελωτοί και ειδικής µορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιµενικών έργων από σκυρόδεµα Cellular and special shape concrete blocks for marine structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιµενικών έργων από σκυρόδεµα Concrete blocks for slope protection of marine structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προκατασκευασµένα στοιχεία λιµενικών έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα Precast concrete elements for marine structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κυψελωτά κιβώτια λιµενικών έργων από σκυρόδεµα Concrete caissons for marine structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανωδοµές λιµενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα Marine structures with unreinforced or lightly reinforced concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανωδοµές λιµενικών έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα Marine structures with reinforced concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αρµοί διαστολής ανωδοµών λιµενικών έργων Marine structures' expansion joints *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λιµενικά έργα βαρύτητας µε ύφαλη σκυροδέτηση Gravity marine structures with underwater concrete casting *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρωση κυψελών και κενών µεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιµενικών κατασκευών µε ύφαλη σκυροδέτηση Filling of the blocks cells and the gaps among the blocks and/or marine structures with underwater concrete casting (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 10

11 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάµενων λιµενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατοµής τους µε ύφαλη σκυροδέτηση Gap filling or retrofitting of gravity marine structures using underwater concrete casting *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιµενικών έργων Driven steel piles in marine works *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/ σκαφών Cast and ductile iron quay side bollards *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήµατα κρηπιδωµάτων Quay fittings made of steel, cast iron or stainless steel *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος άπεδα λιµενικών έργων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα Harbour deckings made of concrete, reinforced or not *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος άπεδα λιµενικών έργων από ινοπλισµένο σκυρόδεµα Harbour deckings made of fibre reinforced concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος άπεδα λιµενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέµατος Harbour deckings made of concrete cobblestones *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αρµοί δαπέδων από σκυρόδεµα λιµενικών έργων Joints of concrete harbour deckings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλωτοί Προβλήτες / Κυµατοθραύστες Floating docks and wave breakers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 11

12 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί Underwater pipeline systems with steel pipes ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισµένο σκυρόδεµα Underwater pipeline systems with reinforced concrete pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) Underwater pipeline systems with high density polyethylene (HDPE) pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισµένα πολυµερή (GRP) Underwater pipeline systems with glass reinforced polymers (GRP) pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και µέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιµενικών έργων Health - Safety and Environmental Protection requirements for marine and harbour works *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθιστικά υπαίθριων χώρων Park benches *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κάδοι απορριµµάτων Litter receptacles *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός παιδικής χαράς Open playgrounds equipment *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων Bridge drainage systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά Lawn turf sowing (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 12

13 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα Laying ready made lawn turf *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων Installation of lawn turf on athletic fields *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εγκατάσταση µεσηµβριάνθεµου (µπουζίου) Planting of Mesembryanthemum *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εγκατάσταση xλοοτάτητα πρανών Lawn planting on slopes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κορµοδέµατα - κορµοπλέγµατα - κλαδοδέµατα - ξυλοφράκτες - κλαδοπλέγµατα Temporary erosion control structures utilizing locally available timber (contour log terraces etc) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου Planting of indoor plants *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φύτευση πολυετών, µονοετών και βολβωδών φυτών Planting of bulbs, annual and perennial plants *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μεταφυτεύσεις εγκατεστηµένων δένδρων - θάµνων Transplanting of existing trees and shrubs *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποστύλωση δένδρων Trees staking *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 13

14 Reshaping of plant irrigation basins *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Άρδευση φυτών Irrigation of plants ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα πρανών Irrigation of lawn, ground cover plants and slope cover plants *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χρήση λιπασµάτων Application of fertilizers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κλάδεµα δένδρων Lopping and pruning of trees *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κλάδεµα θάµνων Pruning of shrubs *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κούρεµα χλοοτάπητα Lawn mowing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φυτοπροστασία Plant protection *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καταπολέµηση ζιζανίων Weed control methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαρισµός χώρων πρασίνου Grassed areas clearing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 14

15 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βελτίωση χλοοτάπητα Lawn improvement *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων Indoor plants tending *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάµνων Cutting of trees and shrubs and stump removal *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων Construction of plant irrigation networks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προµήθεια και χειρισµοί φυτικού υλικού Supply and handling of planting material *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι) Bored, in-situ cast concrete piles *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πάσσαλοι δι' εκτοπίσεως ( εµπηγνυόµενοι πάσσαλοι) Driven piles *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μικροπάσσαλοι Micro-piles *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τοίχοι αντιστηρίξεως τύπου Βερολίνου Berlin type retaining walls *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τοίχοι αντιστηρίξεως από µεταλλικές πασσαλοσανίδες Retaining structures with steel - sheet piles *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 15

16 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιαφραγµατικοί τοίχοι Diaphragm walls *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προεντεταµένες Αγκυρώσεις Prestressed anchors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Έργα αντιστηρίξεως από οπλισµένη γη Retaining structures with reinforced earth *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος υναµική συµπύκνωση εδαφών Dynamic soil compaction *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ονητική Συµπύκνωση εδαφών Vibratory soil compaction *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ονητική Αντικατάσταση εδαφών ( Κατασκευή χαλικοπασσάλων) Vibratory soil replacement (stone column construction) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εδαφοπάσσαλοι µε ενεµάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) Soil piles using jet grouting *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Eνεµατώσεις εδάφους Soil grouting *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εργοταξιακός αερισµός σηράγγων Tunnel worksite ventilation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισµός σηράγγων Tunnel worksite lighting (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 16

17 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων µε συµβατικά µέσα Tunnel excavation with conventional means ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων µε µηχανικά µέσα ολοµέτωπης ή σηµειακής κοπής Tunnel excavation with full-facers or roadheaders *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των σηράγγων Infiltration and mud control during tunnel construction *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ολόσωµα µεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων Steel frames for initial tunnel support *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ικτυωτά µεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων Lattice girder frames for initial tunnel support *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ρυθµιζόµενα (ολισθαίνοντα) µεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων Adjustable (sliding) steel frames for tunnel support *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα υπογείων έργων και σηράγγων Sprayed concrete for underground works and tunnels *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων General requirement for tunnel support anchoring *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σηµειακής πάκτωσης µε µηχανισµό διαστελλόµενου άκρου (αγκύρια ΕΒ) Tunnels support with partially grouted mechanically anchored rock bolts (EB anchors) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 17

18 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σηµειακής πάκτωσης µέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RB) Tunnels support with resin anchored rock bolts (RB anchors) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo (αγκύρια SN Perfo) Tunnels support with Perfo type hollow tube dowels (SN Perfo dowels) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN) Tunnel support with simple fully grouted bolts (SN dowels) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex (αγκύρια SWX) Tunnel support with swellex dowels (SWX dowels) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Απλά αυτοδιατρυόµενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια SDBr) Tunnel support with self drilling anchors (SDBr dowels) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης µε σφηνούµενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL) Tunnel support with split set type rock anchors (SPL anchors) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποστήριξη σηράγγων µε προεντεταµένες αγκυρώσεις εδάφους (αγκύρια PSA) Tunnel support with prestressed soil anchors (PSA anchors) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου Heavy forepoling *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου Light forepoling and spiling *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Mικροπάσσαλοι σηράγγων Micro-piles in tunnels (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 18

19 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλέγµατα οπλισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σηράγγων Steel mesh, wire mesh and light reinforcement grids for sprayed concrete in tunnels *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μόνιµη Επένδυση Σηράγγων από Έγχυτο επί τόπου Σκυρόδεµα Tunnel lining with cast in-situ concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μόνιµη Επένδυση µε Προκατασκευασµένα Στοιχεία από Οπλισµένο Σκυρόδεµα Tunnel lining with prefabricated concrete segments *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων µε συνθετικές µεµβράνες Tunnels lining waterproofing with synthetic membranes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιατρήµατα σηράγγων για τσιµεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ Drilling in tunnels for grouting, anchoring, instrumentation etc *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τσιµεντενέσεις σηράγγων Cement grouting in tunnels *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξαρτήµατα οπών τσιµεντενέσεων σηράγγων Tunnel grout holes fittings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξαρτήµατα οπών αποστράγγισης σηράγγων Tunnel drainage holes' fittings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύστηµα µέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και επένδυσης σηράγγων Convergence monitoring of tunnel excavation surfaces and linings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιατάξεις µέτρησης παραµορφώσεων (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 19

20 Strain gauges *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αδιαπέρατος πυρήνας χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων Ιmpervious core of zoned earth and rockfill dams *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Zώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων Fine filter layer of zoned earth and rockfill dams *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου - στραγγιστηρίου χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων Coarse filter - drainage layer of zoned earth and rockfill dams *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σώµατα στήριξης χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων από αµµοχάλικα Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of sand and gravel *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σώµατα στήριξης χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών Shoulders of zoned earthfill and rockfill dams consisting of excavating rock materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σώµατα στήριξης χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων από µη διαβαθµισµένα υλικά Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of random materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων Upstream rip-rap of zoned earth and rockfill dams *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων Downstream rip-rap of zoned earth and rockfill materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ειδικό φίλτρο φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος Filter zone of concrete faced rockfill dams(cfrd) (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 20

21 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φίλτρο φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος Filter zone of concrete faced rockfill dams (CFRD) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μεταβατική ζώνη φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος Transition zone of concrete faced rockfill dams (CFRD) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σώµατα στήριξης φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος από αµµοχάλικα Shoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of sand and gravel *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σώµατα στήριξης φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος από βραχώδη υλικά Shoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of excavated rock materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος Downstream rip-rap of concrete faced rockfill dams (CFRD) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αδιαπέρατη επίχωση φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος Impervious embankment of concrete faced rockfill dams (CFRD) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επίχωση από µη διαβαθµισµένα υλικά φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος Random materials zone of concrete faced rockfill dams (CFRD) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέµατος φραγµάτων Construction of upstream slab of concrete faced rockfill dams (CFRD) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στεγάνωση αρµών ανάντη πλάκας σκυροδέµατος φραγµάτων µε ελαστικές ταινίες Waterproofing of Upstream slab joints οf concrete faced rockfill dams (CFRD) with elastic strips (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 21

22 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στεγάνωση αρµών ανάντη πλάκας σκυροδέµατος φραγµάτων µε µεταλλικές ταινίες Waterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with metallic strips *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέµατος φραγµάτων για διακοπή της συνάφειας των αρµών Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab coatings for the prevention of joints adhesion *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρωση διάκενου αρµών ανάντη πλάκας σκυροδέµατος φραγµάτων µε εύκαµπτα υλικά Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints filling with flexible materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σφράγιση και στεγάνωση αρµών ανάντη πλάκας σκυροδέµατος φραγµάτων Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints sealing and waterproofing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέµατος φραγµάτων µε επάλειψη στεγανωτικών υλικών Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab waterproofing coatings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φράγµατα από ισχνό κυλινδρούµενο σκυρόδεµα (Σκληρό επίχωµα) Lean roller compacted concrete dams (lean RCC dams) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φράγµατα από κυλινδρούµενο σκυρόδεµα (Κ.Σ.) Roller compacted concrete dams (RCC dams) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κλισιόµετρα Inclinometers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 22

23 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μαγνητικά µηκυνσιόµετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL) Vertical magnetic extensometers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βάθρα τριγωνοµετρικών σηµείων Triangulation pillars (trig points) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βάθρα µέτρησης επιφανειακών µετακινήσεων Reference benchmarks for surface deformation topographic surveys *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υδραυλικά Καθιζησίµετρα Geotechnical instrumentation - Hydraulic settlement gauges *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων Strong motion accelerographs *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πιεζόµετρα τύπου παλλόµενης χορδής Vibrating wire piezometers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πιεζόµετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande) Open standpipe piezometers, of Casagrande type *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κυψέλες µέτρησης πιέσεων / ωθήσεων γαιών Earth pressure cells *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύστηµα µέτρησης διαρροών Seepage monitoring system *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κύτταρα µέτρησης φορτίου αγκυρίων Load cells for monitoring anchors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 23

24 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κύτταρα µέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων Geotechnical instrumentation - Load cells attached on steel support sets *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σταθερά Μηκυνσιόµετρα εντός γεωτρήσεων Fixed extensometers in boreholes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύστηµα µέτρησης σύγκλισης υπόγειων εκσκαφών µε οπτικούς στόχους Convergence monitoring of underground excavations using reflective targets *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής στοιχείων µέτρησης Automatic data acquisition and storage system for geotechnical instrumentation measurements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τερµατικός οικίσκος οργάνων Work site instrumentation control cabin *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά Removal of loose or attached materials from concrete surfaces *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος για επεµβάσεις επισκευών - ενισχύσεων Preparation of concrete surfaces for retrofitting or strengthening works *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού Partial demolition of concrete elements with preservation of reinforcement *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του οπλισµού Partial demolition of concrete elements without preservation of reinforcement *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισµού Reinforced concrete coring without cutoff existent reinforcement (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 24

25 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέµατος µε αποκοπή του υπάρχοντος οπλισµού Drilling in concrete members with cut-off of encountered reinforcement *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε διάβρωση του οπλισµού Local retrofitting of concrete element damage caused by reinforcement corrosion *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος, µη επεκτεινόµενης στον οπλισµό Local retrofitting of concrete element damage, not extending to the reinforcement *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρης αποκατάσταση διατοµής στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά Cross section retrofitting of structural elements with local disintegration *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέµατος µικρού εύρους Filling of narrow concrete cracks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέµατος µεγάλου εύρους Filling of wide concrete cracks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε επικόλληση υφασµάτων από ινοπλισµένα πολυµερή (FRP υφάσµατα) Strengthening - retrofitting of reinforced concrete structures by gluing of fibre reinforced polymeric fabrics (FRP fabrics) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε επικόλληση ελασµάτων από ινοπλισµένα πολυµερή (FRP ταινίες) Strengthening - retrofitting of reinforced concrete structures by gluing of fibre reinforced polymeric strips (FRP strips) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαρισµός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισµών (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 25

26 Surface cleaning of exposed steel reinforcement bars ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων Repair of exposed open reinforcement stirrups *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεµα µε συγκολλήσιµο οπλισµό µε ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισµού επί του υπάρχοντος Strengthening of concrete members with weldable reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεµα µε συγκολλήσιµο υπό προϋποθέσεις οπλισµό µε ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισµού επί του υπάρχοντος Strengthening of concrete members with weldable, under preconditions, reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισµού σε υφιστάµενα στοιχεία από σκυρόδεµα Anchoring of new steel reinforcement bars in existing concrete elements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεµα Placement of dowels in concrete elements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεµα Placement of simple fully grouted bolts in concrete elements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεµα µε επικόλληση χαλύβδινων ελασµάτων Strengthening or retrofitting of concrete structures with epoxy bonded steel sheets *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεµα µε εµφάτνωση πλαισίων από δοµικό χάλυβα Strengthening or retrofitting of concrete structures with encased steel frames *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 26

27 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέµατος µε περίσφιξη διατοµών δοµικού χάλυβα Strengthening or retrofitting of concrete elements by confinement with structural steel jackets *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεµα µε µανδύα εκτοξευοµένου σκυροδέµατος Strengthening or retrofitting of concrete structures with sprayed concrete jackets *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας Removal of plaster and render coatings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαρισµός επιφάνειας τοιχοποιίας Clearing of masonry surface *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος ιεύρυνση αρµών τοιχοποιίας Widening of masonry joints *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα Partial masonry wall demolition with mechanical tools *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός Partial wall demolition with hand tools *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε θερµικές µεθόδους Partial wall demolition with thermic methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αποκατάσταση τοιχοποιίας µε εφαρµογή ενεµάτων Masonry retrofitting with grouting *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επισκευές µεγάλων ρωγµών τοιχοποιίας µε σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωµάτων κατά µήκος αυτών (λιθοσυρραφή) (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 27

28 Repair of wide masonry cracks with sparse replacement of masonry units across the cracks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επισκευές µεγάλων ρωγµών τοιχοποιίας µε λεπτές οπλισµένες ζώνες συρραφής Repair of wide masonry cracks with wall-stitching *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε την εφαρµογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισµένου επιχρίσµατος Existing masonry strengthening with a new high strength and/or reinforced render or plaster *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας Strengthening masonry walls by placing an adjacent masonry wall *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε µονόπλευρη στρώση οπλισµένου σκυροδέµατος Masonry strengthening with unilateral layer of reinforced concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε αµφίπλευρη στρώση οπλισµένου σκυροδέµατος Masonry strengthening with bilateral layer of reinforced concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισµό Ripping of filling walls from the concrete structure *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αποκατάσταση ρηγµατώσεων τοίχων πλήρωσης Retrofitting of filling walls cracks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών µε χρήση εκρηκτικών Structures demolition with explosives *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρεις κατεδαφίσεις µε αιωρούµενο βάρος (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 28

29 Structures demolition with the falling weight method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών µε µηχανικά µέσα Structures demolition with mechanical means *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα Demolition of members of concrete structures by mechanical means *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε θερµικές µεθόδους Thermic demolition of members of concrete structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέµατος µε υδροκοπή Hydrodemolition of members of concrete structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθόδους Thermic demolition of steel structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος Demolition of post-tensioned concrete structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων Piles and pile-sheets pullout *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεµα επί εδάφους Demolition of slabs on the ground *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέτρα υγείας - ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition works *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΕΝ (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 29

30 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/03 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χειρουργικά καλύµµατα, ποδιές και ενδυµασίες χώρων καθαρού αέρα που χρησιµοποιούνται ως προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, κλινικό προσωπικό και εξοπλισµό - Γενικές απαιτήσεις για κατασκευαστές, µεταποιητές και προϊόντα, µέθοδοι δοκιµής, απαιτήσεις επίδοσης και επίπεδα επίδοσης Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ 562 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/14 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ορολογική εργασία - Εναρµόνιση εννοιών και όρων Terminology work - Harmonization of concepts and terms *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συµµόρφωση Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 487 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/14 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Πλάκες για έλαση - Προδιαγραφές Aluminium and aluminium alloys - Rolling ingots - Specifications *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/24 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πόρτες για χώρους βιοµηχανικούς, εµπορικούς και στάθµευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1: Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και ελέγχου καπνού Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard - Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/02 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Μέτρηση πάχους µε υπέρηχους Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/22 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στερεά βιοκαύσιµα - Ορολογία, ορισµοί εννοιών και περιγραφές Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/22 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία - Μέθοδος ξήρανσης σε κλίβανο - Μέρος 1: Ολική υγρασία - Μέθοδος αναφοράς Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 1: Total moisture - Reference method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/17 (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 30

31 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία - Μέθοδος ξήρανσης σε κλίβανο - Μέρος 3: Υγρασία σε δείγµα γενικής ανάλυσης Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/17 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στερεά βιοκαύσιµα - Μέθοδος για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε τέφρα Solid biofuels - Determination of ash content *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/24 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στερεά βιοκαύσιµα - ειγµατοληψία Solid biofuels - Sampling *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/24 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στερεά βιοκαύσιµα - Προετοιµασία δείγµατος Solid biofuels - Sample preparation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/17 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της θερµιδικής αξίας Solid biofuels - Determination of calorific value *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/24 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της ολικής περιεκτικότητας σε άνθρακα, υδρογόνο και άζωτο - Ενόργανες µέθοδοι Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen - Instrumental methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/24 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες Solid biofuels - Determination of the content of volatile matter *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/24 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε θείο και χλώριο Solid biofuels - Determination of total content of sulfur and chlorine *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/06/24 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός των δευτερευόντων στοιχείων - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V and Zn Solid biofuels - Determination of minor elements - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V and Zn *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN /A1 (c) ΕΛΟΤ 11/07/2011 ΣΕΛΙ Α 31

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3a-22212012&catid=60&lang=en 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΠ1501-01-01 Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης 1 ΤΠ1501-01-01-01-00

Διαβάστε περισσότερα

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος - 01-01 εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος transportation

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2221 30 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι κών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος Concrete production and transport *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc N5600/5156 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CWA 14747-2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/12/05 Ανθρωπιστική δράση για ναρκοπέδια - οκιµή και εκτίµηση - Μέρος 2: Χαρακτηρισµός εδαφών για την απόδοση των ανιχνευτών µετάλλων και των ραντάρ γεωδιείσδυσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 12390.11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΕΝ 1110 E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στη ροή σε υψηλές θερµοκρασίες Flexible sheets for waterproofing - Bitumen

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 541 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/08/04 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Προϊόντα έλασης για κουτιά, καπάκια και πώµατα - Προδιαγραφές Aluminium and aluminium alloys - Rolled products for cans,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα Tests for geometrical properties of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 843-9 Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες µονολιθικών κεραµικών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος - Μέρος 9: Μέθοδος δοκιµής για την αντοχή απολέπιση των άκρων Advanced technical

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια - Γενικές ιατάξεις 00 -

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια - Γενικές ιατάξεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια - Γενικές ιατάξεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN/TR 1317-6 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01 - Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 1317-8 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ground Support DURGLASS FL - GLASSPREE. Fiberglass Anchoring and Reinforcing Systems Στοιχεία Αγκύρωσης και Ενισχύσεων Υαλονημάτων

Ground Support DURGLASS FL - GLASSPREE. Fiberglass Anchoring and Reinforcing Systems Στοιχεία Αγκύρωσης και Ενισχύσεων Υαλονημάτων DURGLASS FL - GLASSPREE Fiberglass Anchoring and Reinforcing Systems Στοιχεία Αγκύρωσης και Ενισχύσεων Υαλονημάτων Ground Support Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-1 E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό Bituminous mixtures - Test methods for

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους κατηγορίες εργασιών. Οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN ISO/TR 15608:2013 - Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR 16467 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο όρων Ευρωκωδίκων (αγγλική σειρά)

Ευρετήριο όρων Ευρωκωδίκων (αγγλική σειρά) Ευρετήριο όρων Ευρωκωδίκων (αγγλική σειρά) Αγγλικός όρος abrupt change acceleration access area access ladder accessibility accidental action accidental action accidental actions accidental load accidental

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικές Εκσκαφές Καθαιρέσεις Άρση Καταπτώσεων 121 1 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 121.1.1 Ο Ο 1110 m 3 2 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών, βάθους εκσκαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ... 2 ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ... 6 ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΠΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα