ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Πειραιάς, 16 / 09 / 2011 ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- Αριθ.Πρωτ.: / 43 / 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΥΤΛΑΚΗ/ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ 3 Ο Σαχ. Δ/νση : Aκτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 Λιμάνι Πειραιά ΠΡΟ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Σαχ. Κώδικας: Πληροφορίες : ΠΦΗ Λ ΡΟΚΙΔΗ Ζ. Σηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών εξάρτυσης, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ #69.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ». ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ του ΠΟΛΙΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις: α. Σου ν.2286/95 (ΥΕΚ 19 Α /95), «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.2741/99 (ΥΕΚ 199 Α /99). β. Σου ν.2362/95 (ΥΕΚ 247 Α /95), άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν.3871/10 (ΥΕΚ 141 Α /10) και το ν.3943/11 (ΥΕΚ 66 Α /11) και ισχύει. γ. Σου Π.Δ.118/07 (ΥΕΚ 150 Α /07), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 35 του ν.3377/05 (ΥΕΚ 202 Α /05). δ. Σου Π.Δ.184/09 (ΥΕΚ 213 Α /09), «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». ε. Σου ν. 3886/10 (ΥΕΚ 173 Α /10), «περί Δικαστικής Προστασίας». στ. Σου ν. 3861/10 (ΥΕΚ 112 Α /10), «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». ζ. Σου ν. 3871/10 (ΥΕΚ 141 Α /10) άρθρ. 21, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ανάληψης Υποχρέωσης». η. Σης αριθμ /739/ (ΥΕΚ 1291 Β /10), Απόφασης Τπουργού Οικονομικών περί «αύξησης χρηματικών ποσών» άρθρ. 83 παρ. 1 του ν.2362/95 (ΥΕΚ 247 Α /95). θ. Σου ν.3922/11 (ΥΕΚ 35 Α /11), «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». ι. Σου Π.Δ. 67/11 (ΥΕΚ 149 Α /11), «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής». ια. Σης αριθμ.: /04/ (ΥΕΚ 1611 Β /11), Απόφασης ΤΠτΠ περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». 2. Σην αριθμ /21/11/ , Απόφαση ΤΠτΠ/Δ/νση Προμηθειών περί «Συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, παραλαβών ειδών και αξιολόγησης ενστάσεων - προσφυγών έτους 2011 ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ». 3. Σο αριθμ /05/ , έγγραφο ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΜΕΜ Δ. 4. Σο αριθμ /59/ , ΥΕ ΤΠτΠ/ΔΠΚΕ Β.

2 5. Σην αριθμ. Α /01/ , Απόφαση έγκρισης δαπάνης ΤΠτΠ/Α/Λ- ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΟ-&ΠΠ 1 Ο, η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΤΔΕ. 6. Σην αριθμ. Α /02/ , Απόφαση έγκρισης δαπάνης ΤΠτΠ/Α/Λ- ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΟ-&ΠΠ 1 Ο, η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΤΔΕ. 7. Σην αριθμ. Α /03/ , Απόφαση έγκρισης δαπάνης ΤΠτΠ/Α/Λ- ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΟ-&ΠΠ 1 Ο, η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΤΔΕ. 8. Σο αριθμ /07/ , έγγραφο ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΜΕΜ Δ «Σεχνικές Προδιαγραφές Ξιφών». 9. Σο αριθμ. Ε 1342/02/ , ΥΕ ΤΠτΠ/Λ-ΕΛΛ.ΑΚΣ/ΔΟΤ Δ. 10. Σο αριθμ /26/ , ΥΕ ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΠΡΟΜ 3 Ο. 11. Σο αριθμ /27/ , ΥΕ ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΠΡΟΜ 3 Ο. 12. Σην αριθμ. Α /04/ , Απόφαση έγκρισης δαπάνης ΤΠτΠ/Α/Λ- ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΟ-&ΠΠ 1 Ο, η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΤΔΕ. 13. Σο αριθμ. 1230/16/ , ΥΕ ΔΕΚΠ. 14. Σο αριθμ. Ε 1342/03/ , ΥΕ ΤΠτΠ/ΑΛ-ΕΛΑΚΣ/Δ.Ο.Τ Δ «Αποστολή Σεχνικών προδιαγραφών». Αποφασίζουμε 1. Ση διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών εξάρτυσης, όπως αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ #69.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ), για τις ανάγκες του ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα παραρτήματα Σεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ (ΚΟΛΑΡΙΝΕ) ΠΗΛΗΚΙΟ ΜΕ ΚΑΛΤΜΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΗΜΟ ΣΑΝΣΑ ΔΕΡΜΑΣΙΝΗ ΜΑΤΡΗ 60 ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Π/Τ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 10 ημέρες 600,00 Α 100 ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70 ΚΑΜΙΝΙΑ) 30 ημέρες 3.900,00 Β ημέρες 4.500,00 Γ ΞΙΥΗ Α/Ξ Λ 70 ΔΟ 1 Ο ΚΑΟ (Κτίριο χολής 120 ημέρες 4 Λ/Υ Σέρμα ,00 Δ ΕΞΑΡΣΤΕΙ ΞΙΥΩΝ 70 Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου 30 ημέρες 5 ΑΛΕΞΙΥΑΙΡΑ 35 Φ Κυριάκειο Πειραιάς) 90 ημέρες ,00 Ε 2. Οι σφραγισμένες προσφορές δύναται είτε να αποσταλούν στη Δ/νση Προμηθειών μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, στην ελληνική γλώσσα, απευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, ήτοι την: Ημ/νία: , ημέρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 10:00. Σόπος Διεξαγωγής: Aκτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Δραπετσώνα (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3 ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ.317 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Τπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια.

3 Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Υακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. οι συνεταιρισμοί δ. οι κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε με νόμιμο εκπρόσωπό τους, είτε μέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να ασκούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εμπορικό βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το έτος, κατά την διάρκεια του οποίου γίνεται ο διαγωνισμός. 4. ε κάθε φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση: ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «..». β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Τπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Δ.ΠΡΟΜ 3 Ο ). γ) Ο αριθμός της Απόφασης διενέργειας. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Σα στοιχεία του αποστολέα. στ) Η ένδειξη: ΝΑ ΑΝΟΙΦΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: Τπεύθυνη Δήλωση (παρ.12 της παρούσας Απόφασης) και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα «Σεχνικών Προδιαγραφών» της παρούσας. Συχόν δείγματα που απαιτούνται κατά την κατάθεση προσφορών, θα κατατεθούν σε κατάλληλη συσκευασία με τις ανωτέρω αναφερόμενες ενδείξεις (παρ. 4 α-στ). Τπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης προσφορών για τμήμα ή τμήματα του διαγωνισμού όπως αυτά χωρίζονται στον πίνακα της παραγράφου 1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΤΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΤΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής: Σιμή μονάδας(καθαρή) Σιμή συνολικής ποσότητας με κρατήσεις χωρίς ΥΠΑ. ΥΠΑ σε ποσοστό τοις εκατό (%). Σιμή συνολικής ποσότητας με κρατήσεις και ΥΠΑ. Σα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου. ε περίπτωση που ο συμμετέχων προσφέρει ορισμένα εκ των αιτουμένων υλικών, η οικονομική προσφορά για κάθε είδος θα τοποθετείται σε χωριστό φάκελο με τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω και το είδος στο οποίο αναφέρεται η προσφορά.

4 Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών εφόσον έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά (παράγραφος 12 της παρούσας). Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε πενήντα (50) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Η δαπάνη του έργου δεν απαλλάσσεται ΥΠΑ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (69.000,00 ) συνολικά. 6. Επί της τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για τα υπό προμήθεια είδη και χορηγείται σχετική βεβαίωση. 7. Σα έξοδα μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 8. Η πληρωμή θα γίνει σε EΤΡΩ, καταβάλλοντας το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων. 9. Η ανάδειξη του μειοδότη για κάθε είδος θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 10. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης για το κάθε είδος αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου 1 και αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής της αντίστοιχης σύμβασης. Απόκλιση προσφοράς, μεγαλύτερη από τον παραπάνω χρόνο παράδοσης είναι ουσιώδης και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 11. Ο τόπος παράδοσης για το κάθε είδος αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή απορρίψεως και Τπεύθυνη Δήλωση, με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: (α) Ότι έλαβαν γνώση γενικά των όρων και προδιαγραφών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται. ε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. (β) Ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. (γ) Ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. (δ) Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (ε) Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Τπηρεσία. (στ) Ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, που ζητούνται από την Τπηρεσία.

5 (ζ) Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών. 13. Η αρμόδια Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τους προσφέροντες να προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150), η μη προσκόμιση των οποίων, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχό τους σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό. 14. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Σεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 15. Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια, το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού στα γραφεία του Τπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2, Λιμάνι Πειραιά). 16. Η αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Επιτροπή μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Σο ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 17. χετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (www.hcg.gr), μαζί με το σώμα των τεχνικών απαιτήσεων για πέντε (05) ημέρες, ενώ παράλληλα η αρμόδια επιτροπή διενέργειας Πρόχειρων διαγωνισμών να προβεί σε έρευνα αγοράς και ενημέρωση ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών. 18. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.- Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ του ΠΟΛΙΣΗ ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ: Σεχνικές απαιτήσεις (φ 21) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόεδρο Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών ΠΛΩΣΑΡΦΗ Λ ΚΑΣΟΤΛΗ Γ. (ΔΠΘΠ) ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφ. κ. Τπουργού 6. Γραφ. κ. ΔΚΓ 2. Γραφ. κ. Γ.Γ.Α.Ν. 7. ΔΟ-&ΠΠ (Δ.Ο.Τ) 3. Γραφ. κ. ΑΛ 8. ΔΟ 1 Ο ΚΑΟ (ΔΕΜΕΜ Δ ) 4. Γραφ. κ. Τ/Λ 5. Γραφ. κ. Ε/Λ ΦΡΗΣΟ ΠΑΠΟΤΣΗ

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ (ΚΟΛΑΡΙΝΕ) ΕΞΗΝΣΑ (60) ΣΕΜΑΦΙΑ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΚΟΠΟ: Η παρούσα Σεχνική Προδιαγραφή (ΣΠ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας ΕΞΗΝΣΑ (60) ΣΕΜΑΦΙΩΝ, περιλαίμιων (κολαρίνες) των δοκίμων ημαιοφόρων του Λιμενικού ώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2. ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑ: Με το Επίσημο Δείγμα της Τπηρεσίας, το οποίο βρίσκεται προς επίδειξη στη διάθεση των ενδιαφερομένων στο ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70 Καμίνια Πειραιάς ΣΚ , τηλέφωνο επικοινωνίας ) προσδιορίζεται ο τρόπος ραφής - κατασκευής του και η γενικότερη μακροσκοπική εμφάνιση αυτού, δηλαδή: ελαστικότητα, αφή, καθαρότητα, φινίρισμα κ.λ.π. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του Επίσημου Δείγματος και των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών της ΣΠ που δεν διευκρινίζονται αλλού, κατισχύουν τα χαρακτηριστικά της ΣΠ. Οπωσδήποτε το Επίσημο Δείγμα δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. Σο δείγμα μπορεί να χορηγηθεί επί επιστροφή στον μειοδότη κατά τη φάση κατασκευής της παραγγελίας κατόπιν αιτήσεώς του. 3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ χέδιο - Διαστάσεις: Οι κολαρίνες κατασκευάζονται από σκούρο μπλε ύφασμα, μήκους 63cm και πλάτους 40cm. την περίμετρό του φέρει πρόσθετη λευκή ταινία που σχηματίζει μια άσπρη ράβδωση πλάτους 1,7cm σε απόσταση 1,2cm από την άκρη του μπλε υφάσματος. Η κάτω επιφάνειά του έχει επένδυση από λεπτό γραμμωτό ύφασμα, άσπρου και μπλε χρώματος. Η πλευρά προς το μέρος της πλάτης σχηματίζει τρεις λωρίδες, μήκους 40cm και πλάτους 12cm. Οι ακραίες λωρίδες συνδέονται μεταξύ τους με μικρό κομμάτι υφάσματος, πλάτους 1,5cm, που είναι ραμμένο στις κάθετες πλευρές των εξωτερικών γωνιών τους ενώ από τις κάθετες πλευρές των εσωτερικών γωνιών, ξεκινούν δυο οριζόντιες άσπρες ταινίες πλάτους 1,7cm και μήκους τουλάχιστον 45cm. τις άκρες των κάθετων πλευρών της μεσαίας λωρίδας είναι ραμμένες δυο άσπρες θηλιές από ίδια ταινία μήκους 10cm. 4. ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΚΑΣΑΚΕΤΗ: 4.1 Γενικά: Σα περιλαίμια θα είναι καινούργια. την προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο/ βιοτεχνία κατασκευής τους (επωνυμία - διεύθυνση) Σα περιλαίμια θα είναι επιμελημένης και ανθεκτικής κατασκευής, που θα εξασφαλίζει άψογη εμφάνιση καθώς και διατήρηση αυτών στην αρχική τους μορφή, δίχως να προκαλούνται παραμορφώσεις και άκομψες πτυχώσεις. 4.2 Διαστάσεις: Μήκος: 63 ± 0,5cm Πλάτος 40 ± 0,5cm (Μετρούμενο στην πλευρά που δεν φέρει τις λωρίδες) 4.3 Απόχρωση: Η απόχρωση της εξωτερικής («καλής») όψης του υφάσματος των περιλαίμιων θα είναι μπλε σκούρο απολύτως όμοιο με το Επίσημο Δείγμα της Τπηρεσίας. 4.4 Μακροσκοπικός Έλεγχος: Από την Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη την ΣΠ και το Επίσημο Δείγμα της Τπηρεσίας, εξετάζονται:

7 Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών, οι οποίες εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών (ξέφτια). Φρωματισμός και ομοιομορφία βαφής - φινιρίσματος. Επιφανειακά εξωτερικά ελαττώματα, όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα, μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της εξωτερικής επιφάνειας του υλικού. Διαστάσεις. υμφωνία κατασκευής με το Επίσημο δείγμα της Τπηρεσίας. 5. Φρόνος παράδοσης: 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 6. Σόπος παράδοσης: ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70, Καμίνια Πειραιάς ΣΚ , τηλέφωνο επικοινωνίας ). ΠΡΟΘΗΚΗ Ι ΕΙΚΟΝΑ Ι ΕΙΚΟΝΑ ΙΙ

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΠΗΛΗΚΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ(EKATO TEMAXIA) ΚΑΙ ΕΘΝΟΗΜΑ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ Λ/Υ(EKATO TEMAXIA) 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η Σεχνική Προδιαγραφή (Σ.Π.) αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας των πηληκίων γυναικών-ποοσησα: ΕΚΑΣΟ (100) ΣΕΜΑΦΙΑ- και εθνοσήμων Τπαξιωματικών, Λιμενοφυλάκων-ΠΟΟΣΗΣΑ: ΕΚΑΣΟ (100) ΣΕΜΑΦΙΑ- για τις ανάγκες του Λιμενικού ώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2. ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑ: Με το Επίσημο Δείγμα Τπηρεσίας, το οποίο βρίσκεται προς επίδειξη στη διάθεση των ενδιαφερομένων στο ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70 Καμίνια Πειραιάς ΣΚ , τηλέφωνο επικοινωνίας ), προσδιορίζεται η απόχρωση των επιμέρους υλικών του πηληκίου, ο τρόπος κατασκευής του και η γενική μακροσκοπική εμφάνιση του, δηλαδή: αφή, φινίρισμα κ.λ.π. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του Δείγματος Τπηρεσίας και των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών της Σ.Π. που δεν διευκρινίζονται αλλού, κατισχύουν τα χαρακτηριστικά της Σ.Π. Οπωσδήποτε το Δείγμα Τπηρεσίας δεν ισχύει για τις τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. 3. ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΚΑΣΑΚΕΤΗ: 3.1 Γενικά: Σα πηλήκια θα είναι καινούργια. την προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο/ βιοτεχνία κατασκευής τους (επωνυμία - διεύθυνση) Σα πηλήκια θα είναι επιμελημένης και ανθεκτικής κατασκευής που θα εξασφαλίζει άψογη εμφάνιση καθώς και διατήρηση αυτών στην αρχική τους μορφή, δίχως να προκαλούνται παραμορφώσεις και άκομψες πτυχώσεις. 3.2 Πηλίκια Γυναικών: Σο πηλήκιο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη: κελετός: Ο σκελετός του πηληκίου θα απαρτίζεται από το άνω τμήμα και το περιφερειακό διάζωμα Περιφερειακό διάζωμα: Θα κατασκευάζεται από κατάλληλο άθραυστο υλικό π.χ. χαρτονόπετσο επενδεδυμένο με κατάλληλη φόδρα. Θα έχει μορφή κυλίνδρου με διατομή ελλειπτική

9 όπως παρουσιάζεται στο Δείγμα της Τπηρεσίας. Σο διάζωμα θα είναι κατακόρυφο και θα έχει ύψος 7,5-8 cm Εσωτερικά το περιφερειακό διάζωμα, θα φέρει πηλόγυρο μαλακής υφής από μη υφάνσιμο (non-wooven) υλικό, πάχους περίπου 0,6 mm και σκούρας απόχρωσης (μαύρο ή γκρίζο ή καφέ), το οποίο θα καλύπτει όλη την εσωτερική επιφάνειά του έχοντας πλάτος 5 cm κατ ελάχιστο Άνω τμήμα: Θα έχει επίπεδο ελλειψοειδές σχήμα και θα συρράπτεται με δίγαζη ραφή με το περιφερειακό διάζωμα σχηματίζοντας την οροφή του πηληκίου. Θα κατασκευάζεται από τα ίδια υλικά με αυτά του περιφερειακού διαζώματος Σο περιφερειακό διάζωμα θα φέρει εσωτερικά ραμμένη στο κάτω άκρο αυτού επένδυση από φόδρα από Rayon που καλύπτει εσωτερικά όλο το πηλήκιο σύμφωνα με το Δείγμα της Τπηρεσίας Γείσο: Σο γείσο θα είναι χρώματος μαύρου και θα εκτείνεται περιμετρικά σε όλο το μήκος του περιφερειακού διαζώματος επί του οποίου και θα ράβεται κατάλληλα και θα έχει τη μορφή και το σχήμα που παρουσιάζονται στο Δείγμα της Τπηρεσίας Σο υλικό κατασκευής του θα είναι διπλό ύφασμα το οποίο θα φέρει εσωτερικά και ενδιάμεσα ενισχυτικό ύφασμα (καναβάτσο). Σα τεμάχια του διπλού υφάσματος μαζί με το ενισχυτικό τους θα είναι ραμμένα το ένα πάνω στο άλλο με εξωτερικό γαζί (ραφές) που θα εκτείνονται σε όλο το μήκος τους. Σο γείσο θα αποτελείται από δύο (2) τεμάχια μαύρου υφάσματος τα οποία ράβονται (ενώνονται) στο οπίσθιο μέρος του πηληκίου Η μπροστινή άκρη του θα έχει μικρή κλίση προς τα κάτω και το σχήμα της θα είναι ελλειψοειδές με μεγαλύτερο πλάτος 4,5 cm. Σο γείσο στο ύψος των κροτάφων θα σχηματίζει αναδίπλωση προς τα πάνω, το ύψος της οποίας θα αυξάνει καθώς συνεχίζεται προς τα πίσω. Σο μεγαλύτερο πλάτος αυτής της αναδίπλωσης θα είναι 6 cm και θα είναι στο πίσω μέρος του πηληκίου Εξωτερικό Τφασμάτινο Κάλυμμα: Σο υφασμάτινο κάλυμμα του πηληκίου θα απαρτίζεται από δύο (2) μέρη: Σην άνω κυκλική επιφάνεια (τεπές): υνδέεται με διπλό γαζί και λευκή φακαρόλα με την πλευρική επιφάνεια προς σχηματισμό του άνω μέρος του πηληκίου Σην πλευρική επιφάνεια: Θα αποτελείται από ένα (1) κομμάτι υφάσματος, πλάτους 7,5 cm περίπου του οποίου η ραφή θα κλείνει στο πίσω μέρος Όλα τα άκρα των ανωτέρω ραφών θα είναι επιμελημένα και θα έχουν τελείωμα με κοπτοράπτη γαζί ασφαλείας Ύφασμα Υόδρας: Σο πηλήκιο εσωτερικά θα φέρει φόδρα από ραιγιόν (rayon), η οποία καλύπτει τον σκελετό το μεν άνω τμήμα αυτού θα φέρει πρόσθετη ενίσχυση από κατάλληλο χαρτόνι (προς σχηματισμό του κυκλικού τμήματος του τεπέ) στο δε περιφερειακό διάζωμα θα ράβεται κατάλληλα κάτω από τον πλαστικό πηλόγυρο Σο ύφασμα της φόδρας θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Ελαστική Σαινία (Λάστιχο)/ Κορδέλα: το κάτω μέρος του σκελετού του πηληκίου και συγκεκριμένα πάνω από την κυκλική στεφάνη θα τοποθετείται μαύρη ελαστική ταινία (λάστιχο) πλάτους 40 ± 2 mm πάνω στην οποία και στο εμπρόσθιο μέρος του πηληκίου θα ράβεται το σύμπλεγμα του εθνοσήμου Εθνόσημο: Σο εθνόσημο θα είναι όμοιο με το δείγμα της Τπηρεσίας και θα αποτελείται από:

10 Σο έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας: Θα αποτελείται από θυρεό που θα σχηματίζεται από μπλε ύφασμα τσόχας και θα οριοθετείται/ περιβάλλεται από επαργυρωμένο σύρμα που θα καταλήγει σε μικρή αιχμή στη μέση της κάτω πλευράς. Ο θυρεός θα φέρει στο κέντρο του ασημοκεντημένο σταυρό και θα περιβάλλεται ολόκληρος από δύο χρυσοκέντητα κλαδιά δάφνης που θα διασταυρώνονται κάτω από την αιχμή. Ο θυρεός έχει ύψος 17±2 mm και πλάτος 14±2mm. Όλο το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας (δάφνινο στεφάνι και θυρεός) θα έχει διάμετρο 30±2 mm Σις άγκυρες: Κάτω από το έμβλημα της δημοκρατίας θα υπάρχει κομμάτι υφάσματος τσόχας χρώματος μπλε (blue royal) ωοειδούς σχήματος που θα πλαισιώνεται από ασημένιο σύρμα. Πάνω σ αυτό θα στερεώνονται δύο μεταλλικές άγκυρες χιαστί ύψους 20±1 mm από κατάλληλο μη οξειδώσιμο κράμα Σα κλαδιά δάφνης: Σο έμβλημα του Λ θα «πλαισιώνεται» εξωτερικά και στο κάτω μέρος αυτού από δύο (2) κλαδιά δάφνης, τα οποία θα ενώνονται στη βάση και θα είναι ανοικτά στο πάνω μέρος. Κάθε κλαδί θα έχει χρυσοκεντημένα φύλλα τα οποία θα είναι γραμμωτά. Από την μέση κάθε φύλλου θα «περνά» λεπτό χρυσό σύρμα το οποίο θα έχει διάμετρο 1 mm και μήκος ίσο με το μήκος του φύλλου. Κάθε κλαδί θα έχει τέσσερα (4) φύλλα Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του εθνοσήμου θα ράβονται πάνω σε κομμάτι μαύρης τσόχας το οποίο θα προσαρμόζεται πάνω στην ελαστική ταινία Τποσιάγωνο (Καπιτσάλι): Κατά μήκος της ένωσης του περιφερειακού διαζώματος του σκελετού με το γείσο θα υπάρχει λωρίδα από γυαλιστερό μαύρο δέρμα πλάτους 1 cm, που θα αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα τα οποία θα επιτρέπουν μέσω μηχανισμού την αυξομείωση του μήκους της λωρίδας Σο «ωφέλιμο» (από το κουμπί μέχρι το μηχανισμό αυξομείωσης) μήκος του κάθε επιμέρους τμήματος του υποσιάγωνου θα είναι περίπου 25 cm Η λωρίδα θα στερεώνεται ακριβώς πίσω από τις άκρες του γείσου με δύο μικρά κουμπιά, τα οποία θα έχουν επένδυση από μαύρο βαμβακερό χνουδιασμένο ύφασμα Μεγέθη - Επισημάνσεις Πηληκίων: Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα κάτωθι μεγέθη και αναλογίες σε συνεννόηση με την επισπεύδουσα Τπηρεσία μέχρι την υπογραφή της συμβάσεως. Πηλήκια Μεγέθη Ποσοστά 52 2% 53 2% 54 3% 55 15% 56 25% 57 25% 58 25% 59 2% 60 1% το εσωτερικό των πηληκίων θα αναγράφεται το μέγεθος του πηληκίου. Επιπλέον θα επικολλάται ή θα ράβεται διαφανές πλαστικό φύλλο (μεμβράνη) κατά τρόπο που να σχηματίζεται θήκη (στο ένα άκρο ανοικτή), κατάλληλων διαστάσεων για την σωστή τοποθέτηση χάρτινης ή πλαστικής ετικέτας, στην οποία ο/(η) κάτοχος θα δύναται να αναγράφει τα στοιχεία του/(της). Διευκρινίζεται ότι η συσκευασία των πηληκίων γυναικών θα περιλαμβάνει και την ελαστική ταινία (λάστιχο)/ κορδέλα. 4. Μακροσκοπικός Έλεγχος:

11 4.1 Από την Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη την Σ.Π. και το επίσημο δείγμα της Τπηρεσίας, εξετάζονται τα είδη για τα παρακάτω: Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών, οι οποίες εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών (ξέφτια) Φρωματισμός και ομοιομορφία βαφής φινιρίσματος Επιφανειακά ελαττώματα όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα, μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού Διαστάσεις - Μεγέθη υμφωνία κατασκευής με την Σ.Π. και κυρίως το Δείγμα της Τπηρεσίας. 5. Φρόνος παράδοσης: Ο προμηθευτής θα παραδώσει όλη την συμβατική ποσότητα σε μία (1) παράδοση 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 6. Σόπος παράδοσης: ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70, Καμίνια Πειραιάς ΣΚ 18540, τηλέφωνο επικοινωνίας ). ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΣΑΝΣΕ ΓΤΝΑΙΚΩΝ (ΜΑΤΡΕ) ΕΚΑΣΟ (100) ΣΕΜΑΦΙΑ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η Σεχνική Προδιαγραφή (Σ.Π.) αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας ΕΚΑΣΟ (100) ΣΕΜΑΦΙΩΝ, τσαντών (μαύρων) των στολών του γυναικείου προσωπικού, για τις ανάγκες του Λιμενικού ώματος. 2. ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑ: Με το Επίσημο Δείγμα της Τπηρεσίας (το οποίο βρίσκεται προς επίδειξη στη διάθεση των ενδιαφερομένων, στο ΚΕΥ/Λ Μυκάλης 70, Καμίνια, ΣΚ 18540, τηλέφωνα επικοινωνίας ), προσδιορίζεται ο τρόπος κατασκευής της τσάντας και η γενικότερη μακροσκοπική εμφάνιση αυτής, όπως το φινίρισμα της, η αφή της κ.λ.π. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του Δείγματος της Τπηρεσίας και των διάφορων τεχνικών χαρακτηριστικών της Σ.Π. που δεν διευκρινίζονται αλλού, ισχύουν τα χαρακτηριστικά της Σ.Π. Οπωσδήποτε το Δείγμα της Τπηρεσίας δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. Σο δείγμα μπορεί να χορηγηθεί επί επιστροφή στον μειοδότη κατά τη φάση κατασκευής της παραγγελίας κατόπιν αιτήσεώς του. 3. ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΚΑΣΑΚΕΤΗ: 3.1 Γενικά: Οι τσάντες θα είναι καινούργιες. την προσφορά θα δηλώνεται το εργοστάσιο/ βιοτεχνία κατασκευής τους (επωνυμία - διεύθυνση). 3.2 Περιγραφή κατασκευής: Η τσάντα αποτελείται: 1. Από την κύρια τσάντα. 2. Από τον ιμάντα αναρτήσεως και 3. Από την εσωτερική επένδυση (φόδρα) Η κύρια τσάντα ανοίγει από μαγνητική σούστα με μεταλλικό μπουτόν και αποτελείται από τα εξής τμήματα: Σην πρόσθια πλευρά διαστάσεων: 20 cm x 28 cm.

12 Σην οπίσθια πλευρά η οποία επεκτείνεται και άνωθεν του εμπρός τμήματος σχηματίζοντας το καπάκι της τσάντας η οποία έχει διαστάσεις: 35,5cm (max) x 28 cm. Ένα τεμάχιο διαστάσεων 28 cm x 7 cm το οποίο αποτελεί τη βάση της τσάντας και Δύο τεμάχια τα οποία σχηματίζουν τις πλάγιες έδρες αυτής. Εσωτερικά έχει χώρισμα διαστάσεων 18,5 cm x 28 cm από viledol ή στυπόχαρτο επενδεδυμένο με φόδρα, το οποίο δημιουργεί δύο θήκες. την οπίσθια πλευρά της τσάντας και εσωτερικά αυτής υπάρχει εσωτερική θήκη διαστάσεων 19 cm x 11 cm. που κλείνει στο επάνω μέρος με φερμουάρ χρώματος όμοιου με την τσάντα. Όλα τα εσωτερικά μέρη της τσάντας είναι επενδεδυμένα με φόδρα, η οποία είναι κολλημένη και ραφτή Ο ιμάντας αποτελείται από δύο (02) τμήματα μήκους 43cm και 89cm αντίστοιχα και πλάτους 2 cm. Σο μεγάλο τμήμα φέρει στις άκρες 5 τρύπες (η πρώτη ξεκινάει 11 cm από την άκρη του ιμάντα) που απέχουν μεταξύ τους 3 cm, ενώ το μικρό καταλήγει σε μεταλλική αγκράφα με θηλιά ώστε να μπορεί να επιτυγχάνεται αυξομείωση του μήκους του. Σα άλλα άκρα του στερεώνονται με αναδίπλωση με καψύλλια σε μεταλλικούς κρίκους, οι οποίοι είναι στερεωμένοι στο άνω μέρος της μεσαίας δίπλωσης που σχηματίζεται στις πλάγιες έδρες. χηματίζεται με αναδίπλωση ταινίας αναλόγου πλάτους πάνω σε μαλακό χαρτόπετσο (viledol), ώστε τα ελεύθερα άκρα να βρίσκονται εσωτερικά και στο μέσον. ε όλο το μήκος του ιμάντα και σε αμφότερα τα άκρα του φέρει ραφές για στερέωση της υπάρχουσας συγκόλλησης. 3.3 Ραφή - χέδιο: Η ραφή και το σχέδιο θα είναι όμοια με το επίσημο δείγμα της Τπηρεσίας εκτός εάν άλλο συμφωνηθεί. 3.4 Τλικό κατασκευής: Όλα τα εξωτερικά τμήματα θα κατασκευαστούν από δέρμα μοσχαριού χρωμικής δέψης λευκό για τις λευκές και μαύρο για τις μαύρες τσάντες. Από το ίδιο δέρμα θα κατασκευαστεί το ντουμπλάρισμα του καπακιού και ο ιμάντας. Εσωτερικά η τσάντα, επενδύεται με φόδρα από ανθεκτικό πλαστικό αντίστοιχου χρώματος με το δέρμα της τσάντας. Η κλωστή για τα εξωτερικά γαζιά είναι βαμβακερή, στην ίδια απόχρωση με το δέρμα. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα (μεταλλικό μπουτόν, σούστα, αγκράφα ιμάντα κτλ) είναι επινικελωμένα και σε χρυσό χρώμα όμοιο με το δείγμα της Τπηρεσίας. Εσωτερικά στις δύο πλευρές και το καπάκι και μεταξύ ενισχυτικών και δέρματος, τοποθετείται λεπτό αφρολέξ. 3.5 Υινίρισμα:. Σο δέρμα θα είναι στιλπνό. 4. ΤΚΕΤΑΙΑ - ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 4.1 Κάθε τσάντα θα συσκευάζεται σε κατάλληλη πλαστική θήκη 4.2 Κατάλληλος αριθμός πλαστικών θηκών θα τοποθετείται μέσα σε πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο έτσι ώστε αυτό να μην καταστρέφεται κατά την μεταφορά και την αποθήκευση (λόγω βάρους), το οποίο θα κλείνει με κατάλληλη ταινία συσκευασίας. ε κάθε χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο θα αναγράφονται τα παρακάτω: Περιγραφή του υλικού. Αριθμός και έτος σύμβασης. Εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. Αριθμός περιεχόμενων τεμαχίων.

13 Μήνας και έτος κατασκευής. 5. Μακροσκοπικός Έλεγχος: 5.1 Από την Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη την Σ.Π. και το Δείγμα της Τπηρεσίας, εξετάζονται τα είδη, για τα παρακάτω μακροσκοπικά χαρακτηριστικά: Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών Φρωματισμός και ομοιομορφία φινιρίσματος Επιφανειακά ελαττώματα όπως μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού Διαστάσεις υμφωνία κατασκευής με το Δείγμα της Τπηρεσίας. 6. Φρόνος παράδοσης: 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 7. Σόπος παράδοσης: ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70, Καμίνια Πειραιάς ΣΚ 18540, τηλέφωνο επικοινωνίας ). ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Α. ΞΙΥΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ Λ.. Β. ΕΞΑΡΣΤΕΙ ΞΙΥΩΝ Μονάδα μέτρησης & ποσότητα:70 Προορισμός ή σκοπός: Κριτήριο κατακύρωσης: Σεμάχια εκάστου είδους Εφοδιασμός Αξιωματικών Λ.. Φαμηλότερη τιμή. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Α ΕΙΔΟ-ΞΙΥΗ Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: 1. Σο ξίφος Αξ/κών Λ.. αποτελείται από τη λαβή, τη λάμα, τη θήκη και τον σπαθιστήρα (θύσανο) και συνοδεύεται από την εξάρτυσή του. Οι διαστάσεις της προδιαγραφής αφορούν σε ξίφη ολικού μήκους 100 cm. 1(α) Λαβή: αποτελείται από τον προφυλακτήρα, τη χειρολαβή και το ωτίο ασφαλίσεως και έχει ολικό μήκος 13 cm. 1(β) Προφυλακτήρας: είναι κυρτός και φέρει ανάγλυφες δύο άγκυρες χιαστί και ελικοειδή διακόσμηση (πρβλ.: εικόνα 01). 1(γ) Φειρολαβή: περιβάλλεται από καλαίσθητο λευκό συνθετικό υλικό με περιτύλιξη από πεντάπλοκο επίχρυσο σύρμα. το άνω άκρο η χειρολαβή καταλήγει σε λεοντοκεφαλή με χαίτη που πέφτει προς τα πίσω, καλύπτουσα με την απόληξή της το 40% του μήκους της χειρολαβής. Ο προφυλακτήρας και η χειρολαβή συνδέονται αφενός μεν στη βάση της δεύτερης από μεταλλική ταινία πλάτους 1cm με φύλλα βαλανιδιάς, αφετέρου δε στην κορυφή της μέσω της εισαγωγής του άνω μέρους του προφυλακτήρα στο στόμα του λέοντα (πρβλ.: εικόνα 02).

14 1(δ) Ωτίο ασφαλίσεως: υνδέεται στον προφυλακτήρα με γιγγλυμό (μεντεσέ), ανοιγοκλείνει ομαλά και ασφαλίζει με έλασμα / ελατήριο που βρίσκεται εσωτερικά της χειρολαβής. Υέρει ελικοειδείς διακοσμήσεις και κυκλική οπή όπου εισέρχεται η μεταλλική προεξοχή, που βρίσκεται στο άνω ψέλιο της θήκης (πρβλ.:εικόνα 01). 2. Λάμα: Είναι κατασκευασμένη από χάλυβα που παρέχει ελαφρά ευκαμψία στη μέση και όχι στις άκρες. Είναι ευθεία, διογκωμένη κατά το διάμηκες με ακμή και ράχη και καταλήγει σε αμφίστομο αιχμή. Έχει πλάτος της τάξης των 20mm στη βάση της και καταλήγει στην αιχμή, με ολικό μήκος 85cm. Και στις δύο όψεις φέρει ανάλογες διακοσμήσεις και ενδιάμεσα αυτών χιαστί δύο άγκυρες (πρβλ.: εικόνα 03). 3. Θήκη: αποτελείται από το περίβλημα και τρία μεταλλικά ψέλια (πρβλ.: εικόνες 04 και 05). 3(α) Σο περίβλημα είναι κατασκευασμένο από μαύρο σκληρό δέρμα, το δε εσωτερικό του από κατάλληλο συνθετικό υλικό που του προσδίδει σχετική ακαμψία. 3(β) Σα τρία ψέλια είναι από επιχρυσωμένο ορείχαλκο συνολικού πάχους 0,9mm και φέρουν έγγλυφες ελικοειδείς διακοσμήσεις. το άνω και στο μεσαίο ψέλιο αντιστοίχων μηκών 11,0cm και 9,5cm περίπου, προσαρμόζονται οι κρίκοι ανάρτησης του ξίφους. Σο κάτω ψέλιο, μήκους 18cm περίπου, απολήγει σε σχήμα ισοσκελούς τραπεζίου (πρβλ.: εικόνα 06). 4. παθιστήρας (θύσανος): απαραίτητο εξάρτημα του ξίφους, αποτελούμενο από την ταινία και τη βάλανο (πρβλ.: εικόνες 07 και 08). 4(α) Η ταινία είναι κατασκευασμένη από χρυσή κλωστή, έχει πλάτος 20mm και μήκος 60 cm. Σα δύο άκρα της ενώνονται εισερχόμενα και στερεούμενα στο προέκταμα της βαλάνου. Κινητός δακτύλιος από χρυσή πλεξίδα πλάτους 7mm διατρέχει την ταινία ενώνοντας τα άκρα της στο προέκταμα της βαλάνου. 4(β) Η βάλανος έχει σχήμα ελαφρά πεπλατυσμένου κυλίνδρου μήκους 5cm και μεγαλύτερης διαμέτρου 4cm. Ολόκληρη η επιφάνεια του κυλίνδρου καλύπτεται με κρόσια από δίκλωνο χρυσό κορδόνι διαμέτρου 2,5mm, τα οποία τοποθετούνται παράλληλα κατά μήκος. Σα κρόσια καταλήγουν στην κάτω βάση της βαλάνου όπου η συνένωσή τους σχηματίζει ελλειψοειδή δακτύλιο καλυπτόμενο από κόκκινο βελούδο. ε απόσταση 15mm από το άνω άκρο η βάλανος περιτυλίγεται με δίκλωνο χρυσό κορδόνι διαμέτρου 2mm, το οποίο δένει στο άνω μέρος δημιουργώντας κωνικό σχήμα. Από την κορυφή του κωνικού αυτού σχήματος βγαίνει το προέκταμα που έχει μήκος 30mm και πλάτος 2,5mm και είναι ολόκληρο επενδυμένο από ψαθωτό χρυσό πλέγμα. το άνω χείλος του προεκτάματος εισέρχονται στερεούμενα τα δύο άκρα της ταινίας. II. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΞΙΥΟΤ: Τλικά κατασκευής (α) Λαβή μεταλλικά ψέλια: Σα μεταλλικά τμήματα να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο (85% χαλκός 15% ψευδάργυρος). Σα τμήματα αυτά θα έχουν ισχυρά επιχρυσωθεί και στιλβωθεί. Η επιχρύσωση να είναι καράτια και πάχους 0,5 μm. (β) Λάμα: Να έχει κατασκευασθεί από χάλυβα αρίστης ποιότητας και τελικής επεξεργασίας με περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,56% ± 0,03. Ρεκτιφιάρεται και λειαίνεται με επιμέλεια, στην συνέχεια επιχαλκώνεται με πάχος επιχάλκωσης 4-5 μm και τέλος επινικελώνεται. Η επινικέλωση της λάμας γίνεται σε πάχος 15 μm περίπου. (γ) Οι επιμεταλλώσεις (επιχρυσώσεις-επινικελώσεις) πρέπει να είναι άψογες, καλά στιλβωμένες και χωρίς ελαττώματα (κηλίδες, αποξέσματα, πόρους, ρωγμές, φυσαλίδες) ορατά δια γυμνού οφθαλμού.

15 (δ) Όλες οι συγκολλήσεις θα είναι λεπτές, επιμελημένες και άρτια επεξεργασμένες, ώστε να μη διακρίνονται δια γυμνού οφθαλμού. (ε) Η κατασκευή και επεξεργασία όλων των σχεδίων και εμβλημάτων πρέπει να είναι άψογη, λεπτή και γενικά χωρίς κακοτεχνίες που υποβαθμίζουν την αισθητική και συμβολική αξία των ξιφών. (στ) Η λαβή βιδώνεται στη λάμα κατά τρόπο που να είναι δυνατή η εξάρμοσή της. Ειδικά η κεφαλή του κοχλία στερέωσης να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη, ώστε να μην γίνεται ευχερώς ορατή στην κεφαλή του λέοντα. Σα ψέλια βιδώνονται επάνω στο περίβλημα της θήκης και δεν κολλώνται. (ζ) Η σύνθεση των μεταλλικών μερών του ξίφους και της εξάρτυσης (της λαβής, των ψελίων, της λάμας και των πορπών, αγκίστρων και ελασμάτων) θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσης, τούτου πιστοποιουμένου από αναγνωρισμένο εργαστήριο της χώρας κατασκευής των ειδών. Β ΕΙΔΟ: ΕΞΑΡΣΤΗ ΞΙΥΟΤ Αποτελείται από τον ζωστήρα ξίφους και τις δύο (2) λωρίδες. 1. Ζωστήρας ξίφους Αξιωματικών Από λεπτό μαύρο δέρμα, πλάτους 3,8 εκ. και αυξομειούμενου μήκους. την εσωτερική του επιφάνεια, ράβονται δύο μικρά κομμάτια από το ίδιο δέρμα, το ένα κοντά στη μέση και το άλλο κοντά στην αριστερή άκρη. Εξαρτήματα του ζωστήρα (α) Η πόρπη. Είναι στρογγυλή, από επιχρυσωμένο μέταλλο και έχει διάμετρο 5,3 εκ. (πρβλ.: εικόνα 09). Εξωτερικά έχει σκαλισμένες χιαστί άγκυρες με αλυσίδες ύψους περίπου 2 εκ.. Η περιφέρεια της φέρει δύο κλαδιά δάφνης, τα οποία ενώνονται στη βάση τους. Εσωτερικά έχει πρόσθετο έλασμα από το ίδιο μέταλλο πλάτους 1 και μήκους 1,5 εκ. Η αριστερή άκρη του ζωστήρα περνά μέσα από ορθογώνιο μεταλλικό πλαίσιο, σχηματίζοντας αναδίπλωση. Σο πλαίσιο έχει μήκος 5 και πλάτος 1,2 εκ. το μέσο της μεγαλύτερης ελεύθερης πλευράς του, υπάρχει μικρότερο μεταλλικό πλαίσιο, στο οποίο προσαρμόζεται το έλασμα της πόρπης. Η πόρπη είναι μόνιμα στερεωμένη σε όμοιο πλαίσιο, μέσα από το οποίο περνά η δεξιά άκρη του ζωστήρα. ε κάθε άκρη του ζωστήρα υπάρχει μαύρη δερμάτινη κινητή θηλιά, πλάτους 1 εκ. Η μία θηλιά συγκρατεί την αναδίπλωση της δεξιάς άκρης του ζωστήρα. Επίσης, ρυθμίζει το μήκος του ζωστήρα, ανάλογα με τη σωματική διάπλαση του Αξιωματικού. Η άλλη είναι μόνιμα ραμμένη επάνω σε κομμάτι από το ίδιο δέρμα, μήκους 12 εκ., που στερεώνεται εσωτερικά στην αριστερή άκρη του ζωστήρα, στο οποίο και ακουμπά η πόρπη όταν ο ζωστήρας κουμπώνει (με την προσαρμογή του ελάσματος της πόρπης στο μικρό μεταλλικό πλαίσιο στην αριστερή άκρη του ζωστήρα). 2. Οι δύο λωρίδες Από το ίδιο με το ζωστήρα δέρμα. Έχουν πλάτος 2,5 εκ. και μήκος45 και 75 εκ., αντίστοιχα. Η μία τους άκρη αναδιπλώνεται, αφού περάσει μέσα τα κομμάτια δέρματος που είναι ραμμένα στην εσωτερική επιφάνεια του ζωστήρα. Εξαρτήματα των λωρίδων (α) Άγκιστρο συγκρατήσεως του ξίφους

16 την αναδίπλωση της μικρότερης λωρίδας (κοντά στην αριστερή άκρη του ζωστήρα) υπάρχει επιχρυσωμένο μεταλλικό έλασμα, με το οποίο συνδέεται άγκιστρο από το ίδιο μέταλλο, μήκους 7 εκ., που χρησιμεύει για τη συγκράτηση του ξίφους στη μέση, όταν ο Αξιωματικός θέλει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεως. (β) Πόρπες ρυθμίσεως του μήκους των λωρίδων Από επιχρυσωμένο μέταλλο, ορθογωνίου σχήματος. Σο μήκος των μεγαλύτερων πλευρών τους είναι 3 εκ. υνδέουν τις κάτω άκρες των λωρίδων με κομμάτια δέρματος μήκους 15 και πλάτους 2,5 εκ. Από τις ελεύθερες άκρες των κομματιών αυτών, που σχηματίζουν αναδίπλωση, περνούν μεταλλικοί κρίκοι, στους οποίους στερεώνονται οι γάντζοι αναρτήσεως του ξίφους. (γ) Άγκιστρα (γάντζοι) αναρτήσεως του ξίφους Από επιχρυσωμένο μέταλλο, μήκους 5 εκ. Έχουν κλείστρο ασφαλείας. ΓΕΝΙΚΑ: (α) Για υποβοήθηση του έργου των ενδιαφερομένων κατασκευαστών ή προμηθευτών, υφίσταται στο ΚΑΟ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ υπηρεσιακό δείγμα. Οι διαστάσεις, εμβλήματα, παραστάσεις, υλικά ξίφους και λοιπών εξαρτημάτων θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις αντίστοιχες του υπηρεσιακού δείγματος. Σο δείγμα μπορεί να χορηγηθεί επί επιστροφή στον μειοδότη κατά τη φάση κατασκευής της παραγγελίας κατόπιν αιτήσεώς του. (β) Φρόνος παράδοσης: υπογραφής ύμβασης. υπογραφής ύμβασης. 1. ΞΙΥΗ: ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ ΗΜΕΡΕ από την επόμενη της 2. ΕΞΑΡΣΤΕΙ: ΣΡΙΑΝΣΑ ΗΜΕΡΕ από την επόμενη της (γ)σόπος παράδοσης: ΔΟ 1 Ο - ΚΑΟ, Κτήριο χολής Λιμενοφυλάκων Σέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Φ Κυριάκειο, Πειραιάς. ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στο ΚΑΟ/Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ., από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά την παράδοση των υλικών ο προμηθευτής θα καταθέσει και πιστοποιητικό της παραγρ. ΙΙ (ζ). Η καταλληλότητα της προς παραλαβή ποσότητας των ΞΙΥΩΝ, θα ελεγχθεί μέσω καταστροφικής δοκιμής τυχαίου δείγματος, σε κρατικό εργαστήριο, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση της ποσότητας του είδους, προς αντικατάσταση του δείγματος που θα καταστραφεί και στην κάλυψη των δαπανών του καταστροφικού ελέγχου. Επιτρέπεται η τμηματική παραλαβή ανά είδος ή ποσότητα. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ: Επισυνάπτεται προσάρτημα εννέα ψηφιακών φωτογραφιών με τις εικόνες που αναφέρονται στα επιμέρους εδάφια της παρούσης.

17 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑ 01

18 ΕΙΚΟΝΑ 02

19 ΕΙΚΟΝΑ 03

20 ΕΙΚΟΝΑ 04

21 ΕΙΚΟΝΑ 05

22 ΕΙΚΟΝΑ 06

23 ΕΙΚΟΝΑ 07

24 ΕΙΚΟΝΑ 08

25 EIKONA 9

26 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΥΑΙΡΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ: 35 ΖΕΤΓΗ 1. Σα υλικά προορίζονται για αντικατάσταση παρελκόμενων υπηρεσιακών αλεξίσφαιρων γιλέκων, λόγω φθοράς θραύσης από τη χρήση και συγκεκριμένα αντιβαλλιστικών πλακών διαστάσεων 25 Φ 30 cm (+/- 0.5 cm) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Α. Οι πλάκες θα αποτελούν ζεύγη πρόσθιας οπίσθιας, η καθεμία από τις οποίες θα έχει κατάλληλο σχήμα ώστε να μην επηρεάζει τις κινήσεις του χρήστη και θα είναι κατάλληλες για προσαρμογή στα υπηρεσιακά αντιβαλλιστικά γιλέκα. Β. ε συνάρτηση με υπηρεσιακό γιλέκο επιπέδου ΙΙΙΑ κατά US DoJ/NIJ , το επίπεδο προστασίας των πλακών θα είναι επιπέδου IV κατά το ίδιο πρότυπο. Επιπρόσθετα οι πλάκες από μόνες τους (χωρίς γιλέκο) θα παρέχουν προστασία από βολίδες φυσιγγίων 7,62 Φ 39 mm με βλήμα Mild Steel Core. Οι πλάκες θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα από το παραπάνω πρότυπο πιστοποιητικά και θα φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις. Γ. Σο βάρος κάθε πλάκας θα είναι το μικρότερο δυνατό και όχι μεγαλύτερο από 3,2 Kg. Δ. Σο πάχος κάθε πλάκας θα είναι το μικρότερο δυνατό και όχι μεγαλύτερο από 20 mm. Ε. Η κατασκευή των πλακών θα τις προστατεύει από φθορές, χτυπήματα, γδαρσίματα και περιβαλλοντικές συνθήκες και θα αποτρέπει την επικίνδυνη για τον φέροντα εκτόξευση θραυσμάτων της πλάκας ή του βλήματος, σε περίπτωση που αυτή βληθεί. T. Δείγμα της προσφερόμενης πλάκας, το οποίο θα συνοδεύει υποχρεωτικά την κάθε προσφορά, θα βληθεί δοκιμαστικά μία φορά από εκπροσώπους της Τπηρεσίας με πυρομαχικό 7,62 Φ 39 mm με βλήμα Mild Steel Core (τύπου 57-Ν-231) από τυφέκιο AK47 ή AKM ή αντίστοιχο. Οι προσφορές στα δείγματα των οποίων θα παρατηρηθεί διάτρηση οποιουδήποτε θραύσματος ή βλήματος όπισθεν της πλάκας, θα απορριφθούν. Οι λοιπές συνθήκες, οι διαδικασίες και η αξιολόγηση αποτελεσμάτων της δοκιμής θα γίνουν κατά την απόλυτη κρίση των εκπροσώπων της Τπηρεσίας. Σο κόστος των ανωτέρω υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. 2. Φρόνος παράδοσης ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΗΜΕΡΕ από την επόμενη της υπογραφής της ύμβασης.

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη, 18 11 2014 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Φακ: 331.1/ 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 29 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-26 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 09 05 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-24 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 08 06 2015 & Εποπτείας Αποθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ι Γ Α Ι Ο Υ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ι Γ Α Ι Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 01 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-12 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.12 10:43:45 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013 21 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19001. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Ο Δήμαρχος Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΧAΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Ταχ. /νςθ : Αρετισ Νιώτθ & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

«Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. Δράμα, 22 Σεπτεμβρίου 204 Αρ. Πρωτ.: 5039 «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:. Το νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Αθλητικού Υλικού

Προμήθεια Αθλητικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 12/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ.: 2521-350630 Fax: 2521-350748 Ηλ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002490092 2014-12-18

14REQ002490092 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24184/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 751 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12647/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12647/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12647/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα