ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Πειραιάς, 16 / 09 / 2011 ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- Αριθ.Πρωτ.: / 43 / 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΥΤΛΑΚΗ/ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ 3 Ο Σαχ. Δ/νση : Aκτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 Λιμάνι Πειραιά ΠΡΟ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Σαχ. Κώδικας: Πληροφορίες : ΠΦΗ Λ ΡΟΚΙΔΗ Ζ. Σηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών εξάρτυσης, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ #69.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ». ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ του ΠΟΛΙΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις: α. Σου ν.2286/95 (ΥΕΚ 19 Α /95), «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.2741/99 (ΥΕΚ 199 Α /99). β. Σου ν.2362/95 (ΥΕΚ 247 Α /95), άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν.3871/10 (ΥΕΚ 141 Α /10) και το ν.3943/11 (ΥΕΚ 66 Α /11) και ισχύει. γ. Σου Π.Δ.118/07 (ΥΕΚ 150 Α /07), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 35 του ν.3377/05 (ΥΕΚ 202 Α /05). δ. Σου Π.Δ.184/09 (ΥΕΚ 213 Α /09), «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». ε. Σου ν. 3886/10 (ΥΕΚ 173 Α /10), «περί Δικαστικής Προστασίας». στ. Σου ν. 3861/10 (ΥΕΚ 112 Α /10), «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». ζ. Σου ν. 3871/10 (ΥΕΚ 141 Α /10) άρθρ. 21, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ανάληψης Υποχρέωσης». η. Σης αριθμ /739/ (ΥΕΚ 1291 Β /10), Απόφασης Τπουργού Οικονομικών περί «αύξησης χρηματικών ποσών» άρθρ. 83 παρ. 1 του ν.2362/95 (ΥΕΚ 247 Α /95). θ. Σου ν.3922/11 (ΥΕΚ 35 Α /11), «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». ι. Σου Π.Δ. 67/11 (ΥΕΚ 149 Α /11), «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής». ια. Σης αριθμ.: /04/ (ΥΕΚ 1611 Β /11), Απόφασης ΤΠτΠ περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». 2. Σην αριθμ /21/11/ , Απόφαση ΤΠτΠ/Δ/νση Προμηθειών περί «Συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, παραλαβών ειδών και αξιολόγησης ενστάσεων - προσφυγών έτους 2011 ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ». 3. Σο αριθμ /05/ , έγγραφο ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΜΕΜ Δ. 4. Σο αριθμ /59/ , ΥΕ ΤΠτΠ/ΔΠΚΕ Β.

2 5. Σην αριθμ. Α /01/ , Απόφαση έγκρισης δαπάνης ΤΠτΠ/Α/Λ- ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΟ-&ΠΠ 1 Ο, η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΤΔΕ. 6. Σην αριθμ. Α /02/ , Απόφαση έγκρισης δαπάνης ΤΠτΠ/Α/Λ- ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΟ-&ΠΠ 1 Ο, η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΤΔΕ. 7. Σην αριθμ. Α /03/ , Απόφαση έγκρισης δαπάνης ΤΠτΠ/Α/Λ- ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΟ-&ΠΠ 1 Ο, η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΤΔΕ. 8. Σο αριθμ /07/ , έγγραφο ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΜΕΜ Δ «Σεχνικές Προδιαγραφές Ξιφών». 9. Σο αριθμ. Ε 1342/02/ , ΥΕ ΤΠτΠ/Λ-ΕΛΛ.ΑΚΣ/ΔΟΤ Δ. 10. Σο αριθμ /26/ , ΥΕ ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΠΡΟΜ 3 Ο. 11. Σο αριθμ /27/ , ΥΕ ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΠΡΟΜ 3 Ο. 12. Σην αριθμ. Α /04/ , Απόφαση έγκρισης δαπάνης ΤΠτΠ/Α/Λ- ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΟ-&ΠΠ 1 Ο, η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΤΔΕ. 13. Σο αριθμ. 1230/16/ , ΥΕ ΔΕΚΠ. 14. Σο αριθμ. Ε 1342/03/ , ΥΕ ΤΠτΠ/ΑΛ-ΕΛΑΚΣ/Δ.Ο.Τ Δ «Αποστολή Σεχνικών προδιαγραφών». Αποφασίζουμε 1. Ση διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών εξάρτυσης, όπως αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ #69.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ), για τις ανάγκες του ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα παραρτήματα Σεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ (ΚΟΛΑΡΙΝΕ) ΠΗΛΗΚΙΟ ΜΕ ΚΑΛΤΜΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΗΜΟ ΣΑΝΣΑ ΔΕΡΜΑΣΙΝΗ ΜΑΤΡΗ 60 ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Π/Τ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 10 ημέρες 600,00 Α 100 ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70 ΚΑΜΙΝΙΑ) 30 ημέρες 3.900,00 Β ημέρες 4.500,00 Γ ΞΙΥΗ Α/Ξ Λ 70 ΔΟ 1 Ο ΚΑΟ (Κτίριο χολής 120 ημέρες 4 Λ/Υ Σέρμα ,00 Δ ΕΞΑΡΣΤΕΙ ΞΙΥΩΝ 70 Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου 30 ημέρες 5 ΑΛΕΞΙΥΑΙΡΑ 35 Φ Κυριάκειο Πειραιάς) 90 ημέρες ,00 Ε 2. Οι σφραγισμένες προσφορές δύναται είτε να αποσταλούν στη Δ/νση Προμηθειών μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, στην ελληνική γλώσσα, απευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, ήτοι την: Ημ/νία: , ημέρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 10:00. Σόπος Διεξαγωγής: Aκτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Δραπετσώνα (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3 ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ.317 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Τπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια.

3 Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Υακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. οι συνεταιρισμοί δ. οι κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε με νόμιμο εκπρόσωπό τους, είτε μέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να ασκούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εμπορικό βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το έτος, κατά την διάρκεια του οποίου γίνεται ο διαγωνισμός. 4. ε κάθε φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση: ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «..». β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Τπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΤΠτΠ/Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Δ.ΠΡΟΜ 3 Ο ). γ) Ο αριθμός της Απόφασης διενέργειας. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Σα στοιχεία του αποστολέα. στ) Η ένδειξη: ΝΑ ΑΝΟΙΦΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: Τπεύθυνη Δήλωση (παρ.12 της παρούσας Απόφασης) και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα «Σεχνικών Προδιαγραφών» της παρούσας. Συχόν δείγματα που απαιτούνται κατά την κατάθεση προσφορών, θα κατατεθούν σε κατάλληλη συσκευασία με τις ανωτέρω αναφερόμενες ενδείξεις (παρ. 4 α-στ). Τπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης προσφορών για τμήμα ή τμήματα του διαγωνισμού όπως αυτά χωρίζονται στον πίνακα της παραγράφου 1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΤΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΤΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής: Σιμή μονάδας(καθαρή) Σιμή συνολικής ποσότητας με κρατήσεις χωρίς ΥΠΑ. ΥΠΑ σε ποσοστό τοις εκατό (%). Σιμή συνολικής ποσότητας με κρατήσεις και ΥΠΑ. Σα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου. ε περίπτωση που ο συμμετέχων προσφέρει ορισμένα εκ των αιτουμένων υλικών, η οικονομική προσφορά για κάθε είδος θα τοποθετείται σε χωριστό φάκελο με τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω και το είδος στο οποίο αναφέρεται η προσφορά.

4 Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών εφόσον έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά (παράγραφος 12 της παρούσας). Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε πενήντα (50) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Η δαπάνη του έργου δεν απαλλάσσεται ΥΠΑ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (69.000,00 ) συνολικά. 6. Επί της τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για τα υπό προμήθεια είδη και χορηγείται σχετική βεβαίωση. 7. Σα έξοδα μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 8. Η πληρωμή θα γίνει σε EΤΡΩ, καταβάλλοντας το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων. 9. Η ανάδειξη του μειοδότη για κάθε είδος θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 10. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης για το κάθε είδος αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου 1 και αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής της αντίστοιχης σύμβασης. Απόκλιση προσφοράς, μεγαλύτερη από τον παραπάνω χρόνο παράδοσης είναι ουσιώδης και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 11. Ο τόπος παράδοσης για το κάθε είδος αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή απορρίψεως και Τπεύθυνη Δήλωση, με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: (α) Ότι έλαβαν γνώση γενικά των όρων και προδιαγραφών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται. ε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. (β) Ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. (γ) Ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. (δ) Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (ε) Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Τπηρεσία. (στ) Ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, που ζητούνται από την Τπηρεσία.

5 (ζ) Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών. 13. Η αρμόδια Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τους προσφέροντες να προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150), η μη προσκόμιση των οποίων, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχό τους σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό. 14. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Σεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 15. Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια, το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού στα γραφεία του Τπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2, Λιμάνι Πειραιά). 16. Η αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Επιτροπή μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Σο ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 17. χετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (www.hcg.gr), μαζί με το σώμα των τεχνικών απαιτήσεων για πέντε (05) ημέρες, ενώ παράλληλα η αρμόδια επιτροπή διενέργειας Πρόχειρων διαγωνισμών να προβεί σε έρευνα αγοράς και ενημέρωση ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών. 18. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.- Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ του ΠΟΛΙΣΗ ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ: Σεχνικές απαιτήσεις (φ 21) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόεδρο Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών ΠΛΩΣΑΡΦΗ Λ ΚΑΣΟΤΛΗ Γ. (ΔΠΘΠ) ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφ. κ. Τπουργού 6. Γραφ. κ. ΔΚΓ 2. Γραφ. κ. Γ.Γ.Α.Ν. 7. ΔΟ-&ΠΠ (Δ.Ο.Τ) 3. Γραφ. κ. ΑΛ 8. ΔΟ 1 Ο ΚΑΟ (ΔΕΜΕΜ Δ ) 4. Γραφ. κ. Τ/Λ 5. Γραφ. κ. Ε/Λ ΦΡΗΣΟ ΠΑΠΟΤΣΗ

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ (ΚΟΛΑΡΙΝΕ) ΕΞΗΝΣΑ (60) ΣΕΜΑΦΙΑ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΚΟΠΟ: Η παρούσα Σεχνική Προδιαγραφή (ΣΠ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας ΕΞΗΝΣΑ (60) ΣΕΜΑΦΙΩΝ, περιλαίμιων (κολαρίνες) των δοκίμων ημαιοφόρων του Λιμενικού ώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2. ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑ: Με το Επίσημο Δείγμα της Τπηρεσίας, το οποίο βρίσκεται προς επίδειξη στη διάθεση των ενδιαφερομένων στο ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70 Καμίνια Πειραιάς ΣΚ , τηλέφωνο επικοινωνίας ) προσδιορίζεται ο τρόπος ραφής - κατασκευής του και η γενικότερη μακροσκοπική εμφάνιση αυτού, δηλαδή: ελαστικότητα, αφή, καθαρότητα, φινίρισμα κ.λ.π. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του Επίσημου Δείγματος και των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών της ΣΠ που δεν διευκρινίζονται αλλού, κατισχύουν τα χαρακτηριστικά της ΣΠ. Οπωσδήποτε το Επίσημο Δείγμα δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. Σο δείγμα μπορεί να χορηγηθεί επί επιστροφή στον μειοδότη κατά τη φάση κατασκευής της παραγγελίας κατόπιν αιτήσεώς του. 3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ χέδιο - Διαστάσεις: Οι κολαρίνες κατασκευάζονται από σκούρο μπλε ύφασμα, μήκους 63cm και πλάτους 40cm. την περίμετρό του φέρει πρόσθετη λευκή ταινία που σχηματίζει μια άσπρη ράβδωση πλάτους 1,7cm σε απόσταση 1,2cm από την άκρη του μπλε υφάσματος. Η κάτω επιφάνειά του έχει επένδυση από λεπτό γραμμωτό ύφασμα, άσπρου και μπλε χρώματος. Η πλευρά προς το μέρος της πλάτης σχηματίζει τρεις λωρίδες, μήκους 40cm και πλάτους 12cm. Οι ακραίες λωρίδες συνδέονται μεταξύ τους με μικρό κομμάτι υφάσματος, πλάτους 1,5cm, που είναι ραμμένο στις κάθετες πλευρές των εξωτερικών γωνιών τους ενώ από τις κάθετες πλευρές των εσωτερικών γωνιών, ξεκινούν δυο οριζόντιες άσπρες ταινίες πλάτους 1,7cm και μήκους τουλάχιστον 45cm. τις άκρες των κάθετων πλευρών της μεσαίας λωρίδας είναι ραμμένες δυο άσπρες θηλιές από ίδια ταινία μήκους 10cm. 4. ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΚΑΣΑΚΕΤΗ: 4.1 Γενικά: Σα περιλαίμια θα είναι καινούργια. την προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο/ βιοτεχνία κατασκευής τους (επωνυμία - διεύθυνση) Σα περιλαίμια θα είναι επιμελημένης και ανθεκτικής κατασκευής, που θα εξασφαλίζει άψογη εμφάνιση καθώς και διατήρηση αυτών στην αρχική τους μορφή, δίχως να προκαλούνται παραμορφώσεις και άκομψες πτυχώσεις. 4.2 Διαστάσεις: Μήκος: 63 ± 0,5cm Πλάτος 40 ± 0,5cm (Μετρούμενο στην πλευρά που δεν φέρει τις λωρίδες) 4.3 Απόχρωση: Η απόχρωση της εξωτερικής («καλής») όψης του υφάσματος των περιλαίμιων θα είναι μπλε σκούρο απολύτως όμοιο με το Επίσημο Δείγμα της Τπηρεσίας. 4.4 Μακροσκοπικός Έλεγχος: Από την Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη την ΣΠ και το Επίσημο Δείγμα της Τπηρεσίας, εξετάζονται:

7 Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών, οι οποίες εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών (ξέφτια). Φρωματισμός και ομοιομορφία βαφής - φινιρίσματος. Επιφανειακά εξωτερικά ελαττώματα, όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα, μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της εξωτερικής επιφάνειας του υλικού. Διαστάσεις. υμφωνία κατασκευής με το Επίσημο δείγμα της Τπηρεσίας. 5. Φρόνος παράδοσης: 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 6. Σόπος παράδοσης: ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70, Καμίνια Πειραιάς ΣΚ , τηλέφωνο επικοινωνίας ). ΠΡΟΘΗΚΗ Ι ΕΙΚΟΝΑ Ι ΕΙΚΟΝΑ ΙΙ

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΠΗΛΗΚΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ(EKATO TEMAXIA) ΚΑΙ ΕΘΝΟΗΜΑ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ Λ/Υ(EKATO TEMAXIA) 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η Σεχνική Προδιαγραφή (Σ.Π.) αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας των πηληκίων γυναικών-ποοσησα: ΕΚΑΣΟ (100) ΣΕΜΑΦΙΑ- και εθνοσήμων Τπαξιωματικών, Λιμενοφυλάκων-ΠΟΟΣΗΣΑ: ΕΚΑΣΟ (100) ΣΕΜΑΦΙΑ- για τις ανάγκες του Λιμενικού ώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2. ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑ: Με το Επίσημο Δείγμα Τπηρεσίας, το οποίο βρίσκεται προς επίδειξη στη διάθεση των ενδιαφερομένων στο ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70 Καμίνια Πειραιάς ΣΚ , τηλέφωνο επικοινωνίας ), προσδιορίζεται η απόχρωση των επιμέρους υλικών του πηληκίου, ο τρόπος κατασκευής του και η γενική μακροσκοπική εμφάνιση του, δηλαδή: αφή, φινίρισμα κ.λ.π. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του Δείγματος Τπηρεσίας και των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών της Σ.Π. που δεν διευκρινίζονται αλλού, κατισχύουν τα χαρακτηριστικά της Σ.Π. Οπωσδήποτε το Δείγμα Τπηρεσίας δεν ισχύει για τις τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. 3. ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΚΑΣΑΚΕΤΗ: 3.1 Γενικά: Σα πηλήκια θα είναι καινούργια. την προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο/ βιοτεχνία κατασκευής τους (επωνυμία - διεύθυνση) Σα πηλήκια θα είναι επιμελημένης και ανθεκτικής κατασκευής που θα εξασφαλίζει άψογη εμφάνιση καθώς και διατήρηση αυτών στην αρχική τους μορφή, δίχως να προκαλούνται παραμορφώσεις και άκομψες πτυχώσεις. 3.2 Πηλίκια Γυναικών: Σο πηλήκιο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη: κελετός: Ο σκελετός του πηληκίου θα απαρτίζεται από το άνω τμήμα και το περιφερειακό διάζωμα Περιφερειακό διάζωμα: Θα κατασκευάζεται από κατάλληλο άθραυστο υλικό π.χ. χαρτονόπετσο επενδεδυμένο με κατάλληλη φόδρα. Θα έχει μορφή κυλίνδρου με διατομή ελλειπτική

9 όπως παρουσιάζεται στο Δείγμα της Τπηρεσίας. Σο διάζωμα θα είναι κατακόρυφο και θα έχει ύψος 7,5-8 cm Εσωτερικά το περιφερειακό διάζωμα, θα φέρει πηλόγυρο μαλακής υφής από μη υφάνσιμο (non-wooven) υλικό, πάχους περίπου 0,6 mm και σκούρας απόχρωσης (μαύρο ή γκρίζο ή καφέ), το οποίο θα καλύπτει όλη την εσωτερική επιφάνειά του έχοντας πλάτος 5 cm κατ ελάχιστο Άνω τμήμα: Θα έχει επίπεδο ελλειψοειδές σχήμα και θα συρράπτεται με δίγαζη ραφή με το περιφερειακό διάζωμα σχηματίζοντας την οροφή του πηληκίου. Θα κατασκευάζεται από τα ίδια υλικά με αυτά του περιφερειακού διαζώματος Σο περιφερειακό διάζωμα θα φέρει εσωτερικά ραμμένη στο κάτω άκρο αυτού επένδυση από φόδρα από Rayon που καλύπτει εσωτερικά όλο το πηλήκιο σύμφωνα με το Δείγμα της Τπηρεσίας Γείσο: Σο γείσο θα είναι χρώματος μαύρου και θα εκτείνεται περιμετρικά σε όλο το μήκος του περιφερειακού διαζώματος επί του οποίου και θα ράβεται κατάλληλα και θα έχει τη μορφή και το σχήμα που παρουσιάζονται στο Δείγμα της Τπηρεσίας Σο υλικό κατασκευής του θα είναι διπλό ύφασμα το οποίο θα φέρει εσωτερικά και ενδιάμεσα ενισχυτικό ύφασμα (καναβάτσο). Σα τεμάχια του διπλού υφάσματος μαζί με το ενισχυτικό τους θα είναι ραμμένα το ένα πάνω στο άλλο με εξωτερικό γαζί (ραφές) που θα εκτείνονται σε όλο το μήκος τους. Σο γείσο θα αποτελείται από δύο (2) τεμάχια μαύρου υφάσματος τα οποία ράβονται (ενώνονται) στο οπίσθιο μέρος του πηληκίου Η μπροστινή άκρη του θα έχει μικρή κλίση προς τα κάτω και το σχήμα της θα είναι ελλειψοειδές με μεγαλύτερο πλάτος 4,5 cm. Σο γείσο στο ύψος των κροτάφων θα σχηματίζει αναδίπλωση προς τα πάνω, το ύψος της οποίας θα αυξάνει καθώς συνεχίζεται προς τα πίσω. Σο μεγαλύτερο πλάτος αυτής της αναδίπλωσης θα είναι 6 cm και θα είναι στο πίσω μέρος του πηληκίου Εξωτερικό Τφασμάτινο Κάλυμμα: Σο υφασμάτινο κάλυμμα του πηληκίου θα απαρτίζεται από δύο (2) μέρη: Σην άνω κυκλική επιφάνεια (τεπές): υνδέεται με διπλό γαζί και λευκή φακαρόλα με την πλευρική επιφάνεια προς σχηματισμό του άνω μέρος του πηληκίου Σην πλευρική επιφάνεια: Θα αποτελείται από ένα (1) κομμάτι υφάσματος, πλάτους 7,5 cm περίπου του οποίου η ραφή θα κλείνει στο πίσω μέρος Όλα τα άκρα των ανωτέρω ραφών θα είναι επιμελημένα και θα έχουν τελείωμα με κοπτοράπτη γαζί ασφαλείας Ύφασμα Υόδρας: Σο πηλήκιο εσωτερικά θα φέρει φόδρα από ραιγιόν (rayon), η οποία καλύπτει τον σκελετό το μεν άνω τμήμα αυτού θα φέρει πρόσθετη ενίσχυση από κατάλληλο χαρτόνι (προς σχηματισμό του κυκλικού τμήματος του τεπέ) στο δε περιφερειακό διάζωμα θα ράβεται κατάλληλα κάτω από τον πλαστικό πηλόγυρο Σο ύφασμα της φόδρας θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Ελαστική Σαινία (Λάστιχο)/ Κορδέλα: το κάτω μέρος του σκελετού του πηληκίου και συγκεκριμένα πάνω από την κυκλική στεφάνη θα τοποθετείται μαύρη ελαστική ταινία (λάστιχο) πλάτους 40 ± 2 mm πάνω στην οποία και στο εμπρόσθιο μέρος του πηληκίου θα ράβεται το σύμπλεγμα του εθνοσήμου Εθνόσημο: Σο εθνόσημο θα είναι όμοιο με το δείγμα της Τπηρεσίας και θα αποτελείται από:

10 Σο έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας: Θα αποτελείται από θυρεό που θα σχηματίζεται από μπλε ύφασμα τσόχας και θα οριοθετείται/ περιβάλλεται από επαργυρωμένο σύρμα που θα καταλήγει σε μικρή αιχμή στη μέση της κάτω πλευράς. Ο θυρεός θα φέρει στο κέντρο του ασημοκεντημένο σταυρό και θα περιβάλλεται ολόκληρος από δύο χρυσοκέντητα κλαδιά δάφνης που θα διασταυρώνονται κάτω από την αιχμή. Ο θυρεός έχει ύψος 17±2 mm και πλάτος 14±2mm. Όλο το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας (δάφνινο στεφάνι και θυρεός) θα έχει διάμετρο 30±2 mm Σις άγκυρες: Κάτω από το έμβλημα της δημοκρατίας θα υπάρχει κομμάτι υφάσματος τσόχας χρώματος μπλε (blue royal) ωοειδούς σχήματος που θα πλαισιώνεται από ασημένιο σύρμα. Πάνω σ αυτό θα στερεώνονται δύο μεταλλικές άγκυρες χιαστί ύψους 20±1 mm από κατάλληλο μη οξειδώσιμο κράμα Σα κλαδιά δάφνης: Σο έμβλημα του Λ θα «πλαισιώνεται» εξωτερικά και στο κάτω μέρος αυτού από δύο (2) κλαδιά δάφνης, τα οποία θα ενώνονται στη βάση και θα είναι ανοικτά στο πάνω μέρος. Κάθε κλαδί θα έχει χρυσοκεντημένα φύλλα τα οποία θα είναι γραμμωτά. Από την μέση κάθε φύλλου θα «περνά» λεπτό χρυσό σύρμα το οποίο θα έχει διάμετρο 1 mm και μήκος ίσο με το μήκος του φύλλου. Κάθε κλαδί θα έχει τέσσερα (4) φύλλα Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του εθνοσήμου θα ράβονται πάνω σε κομμάτι μαύρης τσόχας το οποίο θα προσαρμόζεται πάνω στην ελαστική ταινία Τποσιάγωνο (Καπιτσάλι): Κατά μήκος της ένωσης του περιφερειακού διαζώματος του σκελετού με το γείσο θα υπάρχει λωρίδα από γυαλιστερό μαύρο δέρμα πλάτους 1 cm, που θα αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα τα οποία θα επιτρέπουν μέσω μηχανισμού την αυξομείωση του μήκους της λωρίδας Σο «ωφέλιμο» (από το κουμπί μέχρι το μηχανισμό αυξομείωσης) μήκος του κάθε επιμέρους τμήματος του υποσιάγωνου θα είναι περίπου 25 cm Η λωρίδα θα στερεώνεται ακριβώς πίσω από τις άκρες του γείσου με δύο μικρά κουμπιά, τα οποία θα έχουν επένδυση από μαύρο βαμβακερό χνουδιασμένο ύφασμα Μεγέθη - Επισημάνσεις Πηληκίων: Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα κάτωθι μεγέθη και αναλογίες σε συνεννόηση με την επισπεύδουσα Τπηρεσία μέχρι την υπογραφή της συμβάσεως. Πηλήκια Μεγέθη Ποσοστά 52 2% 53 2% 54 3% 55 15% 56 25% 57 25% 58 25% 59 2% 60 1% το εσωτερικό των πηληκίων θα αναγράφεται το μέγεθος του πηληκίου. Επιπλέον θα επικολλάται ή θα ράβεται διαφανές πλαστικό φύλλο (μεμβράνη) κατά τρόπο που να σχηματίζεται θήκη (στο ένα άκρο ανοικτή), κατάλληλων διαστάσεων για την σωστή τοποθέτηση χάρτινης ή πλαστικής ετικέτας, στην οποία ο/(η) κάτοχος θα δύναται να αναγράφει τα στοιχεία του/(της). Διευκρινίζεται ότι η συσκευασία των πηληκίων γυναικών θα περιλαμβάνει και την ελαστική ταινία (λάστιχο)/ κορδέλα. 4. Μακροσκοπικός Έλεγχος:

11 4.1 Από την Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη την Σ.Π. και το επίσημο δείγμα της Τπηρεσίας, εξετάζονται τα είδη για τα παρακάτω: Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών, οι οποίες εξετάζονται προσεκτικά για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών (ξέφτια) Φρωματισμός και ομοιομορφία βαφής φινιρίσματος Επιφανειακά ελαττώματα όπως σχισίματα, τρύπες, καψίματα, μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού Διαστάσεις - Μεγέθη υμφωνία κατασκευής με την Σ.Π. και κυρίως το Δείγμα της Τπηρεσίας. 5. Φρόνος παράδοσης: Ο προμηθευτής θα παραδώσει όλη την συμβατική ποσότητα σε μία (1) παράδοση 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 6. Σόπος παράδοσης: ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70, Καμίνια Πειραιάς ΣΚ 18540, τηλέφωνο επικοινωνίας ). ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΣΑΝΣΕ ΓΤΝΑΙΚΩΝ (ΜΑΤΡΕ) ΕΚΑΣΟ (100) ΣΕΜΑΦΙΑ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η Σεχνική Προδιαγραφή (Σ.Π.) αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας ΕΚΑΣΟ (100) ΣΕΜΑΦΙΩΝ, τσαντών (μαύρων) των στολών του γυναικείου προσωπικού, για τις ανάγκες του Λιμενικού ώματος. 2. ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑ: Με το Επίσημο Δείγμα της Τπηρεσίας (το οποίο βρίσκεται προς επίδειξη στη διάθεση των ενδιαφερομένων, στο ΚΕΥ/Λ Μυκάλης 70, Καμίνια, ΣΚ 18540, τηλέφωνα επικοινωνίας ), προσδιορίζεται ο τρόπος κατασκευής της τσάντας και η γενικότερη μακροσκοπική εμφάνιση αυτής, όπως το φινίρισμα της, η αφή της κ.λ.π. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του Δείγματος της Τπηρεσίας και των διάφορων τεχνικών χαρακτηριστικών της Σ.Π. που δεν διευκρινίζονται αλλού, ισχύουν τα χαρακτηριστικά της Σ.Π. Οπωσδήποτε το Δείγμα της Τπηρεσίας δεν ισχύει για τυχόν υπάρχουσες σ αυτό κακοτεχνίες και ελαττώματα. Σο δείγμα μπορεί να χορηγηθεί επί επιστροφή στον μειοδότη κατά τη φάση κατασκευής της παραγγελίας κατόπιν αιτήσεώς του. 3. ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΚΑΣΑΚΕΤΗ: 3.1 Γενικά: Οι τσάντες θα είναι καινούργιες. την προσφορά θα δηλώνεται το εργοστάσιο/ βιοτεχνία κατασκευής τους (επωνυμία - διεύθυνση). 3.2 Περιγραφή κατασκευής: Η τσάντα αποτελείται: 1. Από την κύρια τσάντα. 2. Από τον ιμάντα αναρτήσεως και 3. Από την εσωτερική επένδυση (φόδρα) Η κύρια τσάντα ανοίγει από μαγνητική σούστα με μεταλλικό μπουτόν και αποτελείται από τα εξής τμήματα: Σην πρόσθια πλευρά διαστάσεων: 20 cm x 28 cm.

12 Σην οπίσθια πλευρά η οποία επεκτείνεται και άνωθεν του εμπρός τμήματος σχηματίζοντας το καπάκι της τσάντας η οποία έχει διαστάσεις: 35,5cm (max) x 28 cm. Ένα τεμάχιο διαστάσεων 28 cm x 7 cm το οποίο αποτελεί τη βάση της τσάντας και Δύο τεμάχια τα οποία σχηματίζουν τις πλάγιες έδρες αυτής. Εσωτερικά έχει χώρισμα διαστάσεων 18,5 cm x 28 cm από viledol ή στυπόχαρτο επενδεδυμένο με φόδρα, το οποίο δημιουργεί δύο θήκες. την οπίσθια πλευρά της τσάντας και εσωτερικά αυτής υπάρχει εσωτερική θήκη διαστάσεων 19 cm x 11 cm. που κλείνει στο επάνω μέρος με φερμουάρ χρώματος όμοιου με την τσάντα. Όλα τα εσωτερικά μέρη της τσάντας είναι επενδεδυμένα με φόδρα, η οποία είναι κολλημένη και ραφτή Ο ιμάντας αποτελείται από δύο (02) τμήματα μήκους 43cm και 89cm αντίστοιχα και πλάτους 2 cm. Σο μεγάλο τμήμα φέρει στις άκρες 5 τρύπες (η πρώτη ξεκινάει 11 cm από την άκρη του ιμάντα) που απέχουν μεταξύ τους 3 cm, ενώ το μικρό καταλήγει σε μεταλλική αγκράφα με θηλιά ώστε να μπορεί να επιτυγχάνεται αυξομείωση του μήκους του. Σα άλλα άκρα του στερεώνονται με αναδίπλωση με καψύλλια σε μεταλλικούς κρίκους, οι οποίοι είναι στερεωμένοι στο άνω μέρος της μεσαίας δίπλωσης που σχηματίζεται στις πλάγιες έδρες. χηματίζεται με αναδίπλωση ταινίας αναλόγου πλάτους πάνω σε μαλακό χαρτόπετσο (viledol), ώστε τα ελεύθερα άκρα να βρίσκονται εσωτερικά και στο μέσον. ε όλο το μήκος του ιμάντα και σε αμφότερα τα άκρα του φέρει ραφές για στερέωση της υπάρχουσας συγκόλλησης. 3.3 Ραφή - χέδιο: Η ραφή και το σχέδιο θα είναι όμοια με το επίσημο δείγμα της Τπηρεσίας εκτός εάν άλλο συμφωνηθεί. 3.4 Τλικό κατασκευής: Όλα τα εξωτερικά τμήματα θα κατασκευαστούν από δέρμα μοσχαριού χρωμικής δέψης λευκό για τις λευκές και μαύρο για τις μαύρες τσάντες. Από το ίδιο δέρμα θα κατασκευαστεί το ντουμπλάρισμα του καπακιού και ο ιμάντας. Εσωτερικά η τσάντα, επενδύεται με φόδρα από ανθεκτικό πλαστικό αντίστοιχου χρώματος με το δέρμα της τσάντας. Η κλωστή για τα εξωτερικά γαζιά είναι βαμβακερή, στην ίδια απόχρωση με το δέρμα. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα (μεταλλικό μπουτόν, σούστα, αγκράφα ιμάντα κτλ) είναι επινικελωμένα και σε χρυσό χρώμα όμοιο με το δείγμα της Τπηρεσίας. Εσωτερικά στις δύο πλευρές και το καπάκι και μεταξύ ενισχυτικών και δέρματος, τοποθετείται λεπτό αφρολέξ. 3.5 Υινίρισμα:. Σο δέρμα θα είναι στιλπνό. 4. ΤΚΕΤΑΙΑ - ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 4.1 Κάθε τσάντα θα συσκευάζεται σε κατάλληλη πλαστική θήκη 4.2 Κατάλληλος αριθμός πλαστικών θηκών θα τοποθετείται μέσα σε πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο έτσι ώστε αυτό να μην καταστρέφεται κατά την μεταφορά και την αποθήκευση (λόγω βάρους), το οποίο θα κλείνει με κατάλληλη ταινία συσκευασίας. ε κάθε χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο θα αναγράφονται τα παρακάτω: Περιγραφή του υλικού. Αριθμός και έτος σύμβασης. Εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. Αριθμός περιεχόμενων τεμαχίων.

13 Μήνας και έτος κατασκευής. 5. Μακροσκοπικός Έλεγχος: 5.1 Από την Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη την Σ.Π. και το Δείγμα της Τπηρεσίας, εξετάζονται τα είδη, για τα παρακάτω μακροσκοπικά χαρακτηριστικά: Αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών Φρωματισμός και ομοιομορφία φινιρίσματος Επιφανειακά ελαττώματα όπως μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού Διαστάσεις υμφωνία κατασκευής με το Δείγμα της Τπηρεσίας. 6. Φρόνος παράδοσης: 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 7. Σόπος παράδοσης: ΚΕΥ/Λ (Μυκάλης 70, Καμίνια Πειραιάς ΣΚ 18540, τηλέφωνο επικοινωνίας ). ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Α. ΞΙΥΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ Λ.. Β. ΕΞΑΡΣΤΕΙ ΞΙΥΩΝ Μονάδα μέτρησης & ποσότητα:70 Προορισμός ή σκοπός: Κριτήριο κατακύρωσης: Σεμάχια εκάστου είδους Εφοδιασμός Αξιωματικών Λ.. Φαμηλότερη τιμή. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Α ΕΙΔΟ-ΞΙΥΗ Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: 1. Σο ξίφος Αξ/κών Λ.. αποτελείται από τη λαβή, τη λάμα, τη θήκη και τον σπαθιστήρα (θύσανο) και συνοδεύεται από την εξάρτυσή του. Οι διαστάσεις της προδιαγραφής αφορούν σε ξίφη ολικού μήκους 100 cm. 1(α) Λαβή: αποτελείται από τον προφυλακτήρα, τη χειρολαβή και το ωτίο ασφαλίσεως και έχει ολικό μήκος 13 cm. 1(β) Προφυλακτήρας: είναι κυρτός και φέρει ανάγλυφες δύο άγκυρες χιαστί και ελικοειδή διακόσμηση (πρβλ.: εικόνα 01). 1(γ) Φειρολαβή: περιβάλλεται από καλαίσθητο λευκό συνθετικό υλικό με περιτύλιξη από πεντάπλοκο επίχρυσο σύρμα. το άνω άκρο η χειρολαβή καταλήγει σε λεοντοκεφαλή με χαίτη που πέφτει προς τα πίσω, καλύπτουσα με την απόληξή της το 40% του μήκους της χειρολαβής. Ο προφυλακτήρας και η χειρολαβή συνδέονται αφενός μεν στη βάση της δεύτερης από μεταλλική ταινία πλάτους 1cm με φύλλα βαλανιδιάς, αφετέρου δε στην κορυφή της μέσω της εισαγωγής του άνω μέρους του προφυλακτήρα στο στόμα του λέοντα (πρβλ.: εικόνα 02).

14 1(δ) Ωτίο ασφαλίσεως: υνδέεται στον προφυλακτήρα με γιγγλυμό (μεντεσέ), ανοιγοκλείνει ομαλά και ασφαλίζει με έλασμα / ελατήριο που βρίσκεται εσωτερικά της χειρολαβής. Υέρει ελικοειδείς διακοσμήσεις και κυκλική οπή όπου εισέρχεται η μεταλλική προεξοχή, που βρίσκεται στο άνω ψέλιο της θήκης (πρβλ.:εικόνα 01). 2. Λάμα: Είναι κατασκευασμένη από χάλυβα που παρέχει ελαφρά ευκαμψία στη μέση και όχι στις άκρες. Είναι ευθεία, διογκωμένη κατά το διάμηκες με ακμή και ράχη και καταλήγει σε αμφίστομο αιχμή. Έχει πλάτος της τάξης των 20mm στη βάση της και καταλήγει στην αιχμή, με ολικό μήκος 85cm. Και στις δύο όψεις φέρει ανάλογες διακοσμήσεις και ενδιάμεσα αυτών χιαστί δύο άγκυρες (πρβλ.: εικόνα 03). 3. Θήκη: αποτελείται από το περίβλημα και τρία μεταλλικά ψέλια (πρβλ.: εικόνες 04 και 05). 3(α) Σο περίβλημα είναι κατασκευασμένο από μαύρο σκληρό δέρμα, το δε εσωτερικό του από κατάλληλο συνθετικό υλικό που του προσδίδει σχετική ακαμψία. 3(β) Σα τρία ψέλια είναι από επιχρυσωμένο ορείχαλκο συνολικού πάχους 0,9mm και φέρουν έγγλυφες ελικοειδείς διακοσμήσεις. το άνω και στο μεσαίο ψέλιο αντιστοίχων μηκών 11,0cm και 9,5cm περίπου, προσαρμόζονται οι κρίκοι ανάρτησης του ξίφους. Σο κάτω ψέλιο, μήκους 18cm περίπου, απολήγει σε σχήμα ισοσκελούς τραπεζίου (πρβλ.: εικόνα 06). 4. παθιστήρας (θύσανος): απαραίτητο εξάρτημα του ξίφους, αποτελούμενο από την ταινία και τη βάλανο (πρβλ.: εικόνες 07 και 08). 4(α) Η ταινία είναι κατασκευασμένη από χρυσή κλωστή, έχει πλάτος 20mm και μήκος 60 cm. Σα δύο άκρα της ενώνονται εισερχόμενα και στερεούμενα στο προέκταμα της βαλάνου. Κινητός δακτύλιος από χρυσή πλεξίδα πλάτους 7mm διατρέχει την ταινία ενώνοντας τα άκρα της στο προέκταμα της βαλάνου. 4(β) Η βάλανος έχει σχήμα ελαφρά πεπλατυσμένου κυλίνδρου μήκους 5cm και μεγαλύτερης διαμέτρου 4cm. Ολόκληρη η επιφάνεια του κυλίνδρου καλύπτεται με κρόσια από δίκλωνο χρυσό κορδόνι διαμέτρου 2,5mm, τα οποία τοποθετούνται παράλληλα κατά μήκος. Σα κρόσια καταλήγουν στην κάτω βάση της βαλάνου όπου η συνένωσή τους σχηματίζει ελλειψοειδή δακτύλιο καλυπτόμενο από κόκκινο βελούδο. ε απόσταση 15mm από το άνω άκρο η βάλανος περιτυλίγεται με δίκλωνο χρυσό κορδόνι διαμέτρου 2mm, το οποίο δένει στο άνω μέρος δημιουργώντας κωνικό σχήμα. Από την κορυφή του κωνικού αυτού σχήματος βγαίνει το προέκταμα που έχει μήκος 30mm και πλάτος 2,5mm και είναι ολόκληρο επενδυμένο από ψαθωτό χρυσό πλέγμα. το άνω χείλος του προεκτάματος εισέρχονται στερεούμενα τα δύο άκρα της ταινίας. II. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΞΙΥΟΤ: Τλικά κατασκευής (α) Λαβή μεταλλικά ψέλια: Σα μεταλλικά τμήματα να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο (85% χαλκός 15% ψευδάργυρος). Σα τμήματα αυτά θα έχουν ισχυρά επιχρυσωθεί και στιλβωθεί. Η επιχρύσωση να είναι καράτια και πάχους 0,5 μm. (β) Λάμα: Να έχει κατασκευασθεί από χάλυβα αρίστης ποιότητας και τελικής επεξεργασίας με περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,56% ± 0,03. Ρεκτιφιάρεται και λειαίνεται με επιμέλεια, στην συνέχεια επιχαλκώνεται με πάχος επιχάλκωσης 4-5 μm και τέλος επινικελώνεται. Η επινικέλωση της λάμας γίνεται σε πάχος 15 μm περίπου. (γ) Οι επιμεταλλώσεις (επιχρυσώσεις-επινικελώσεις) πρέπει να είναι άψογες, καλά στιλβωμένες και χωρίς ελαττώματα (κηλίδες, αποξέσματα, πόρους, ρωγμές, φυσαλίδες) ορατά δια γυμνού οφθαλμού.

15 (δ) Όλες οι συγκολλήσεις θα είναι λεπτές, επιμελημένες και άρτια επεξεργασμένες, ώστε να μη διακρίνονται δια γυμνού οφθαλμού. (ε) Η κατασκευή και επεξεργασία όλων των σχεδίων και εμβλημάτων πρέπει να είναι άψογη, λεπτή και γενικά χωρίς κακοτεχνίες που υποβαθμίζουν την αισθητική και συμβολική αξία των ξιφών. (στ) Η λαβή βιδώνεται στη λάμα κατά τρόπο που να είναι δυνατή η εξάρμοσή της. Ειδικά η κεφαλή του κοχλία στερέωσης να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη, ώστε να μην γίνεται ευχερώς ορατή στην κεφαλή του λέοντα. Σα ψέλια βιδώνονται επάνω στο περίβλημα της θήκης και δεν κολλώνται. (ζ) Η σύνθεση των μεταλλικών μερών του ξίφους και της εξάρτυσης (της λαβής, των ψελίων, της λάμας και των πορπών, αγκίστρων και ελασμάτων) θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσης, τούτου πιστοποιουμένου από αναγνωρισμένο εργαστήριο της χώρας κατασκευής των ειδών. Β ΕΙΔΟ: ΕΞΑΡΣΤΗ ΞΙΥΟΤ Αποτελείται από τον ζωστήρα ξίφους και τις δύο (2) λωρίδες. 1. Ζωστήρας ξίφους Αξιωματικών Από λεπτό μαύρο δέρμα, πλάτους 3,8 εκ. και αυξομειούμενου μήκους. την εσωτερική του επιφάνεια, ράβονται δύο μικρά κομμάτια από το ίδιο δέρμα, το ένα κοντά στη μέση και το άλλο κοντά στην αριστερή άκρη. Εξαρτήματα του ζωστήρα (α) Η πόρπη. Είναι στρογγυλή, από επιχρυσωμένο μέταλλο και έχει διάμετρο 5,3 εκ. (πρβλ.: εικόνα 09). Εξωτερικά έχει σκαλισμένες χιαστί άγκυρες με αλυσίδες ύψους περίπου 2 εκ.. Η περιφέρεια της φέρει δύο κλαδιά δάφνης, τα οποία ενώνονται στη βάση τους. Εσωτερικά έχει πρόσθετο έλασμα από το ίδιο μέταλλο πλάτους 1 και μήκους 1,5 εκ. Η αριστερή άκρη του ζωστήρα περνά μέσα από ορθογώνιο μεταλλικό πλαίσιο, σχηματίζοντας αναδίπλωση. Σο πλαίσιο έχει μήκος 5 και πλάτος 1,2 εκ. το μέσο της μεγαλύτερης ελεύθερης πλευράς του, υπάρχει μικρότερο μεταλλικό πλαίσιο, στο οποίο προσαρμόζεται το έλασμα της πόρπης. Η πόρπη είναι μόνιμα στερεωμένη σε όμοιο πλαίσιο, μέσα από το οποίο περνά η δεξιά άκρη του ζωστήρα. ε κάθε άκρη του ζωστήρα υπάρχει μαύρη δερμάτινη κινητή θηλιά, πλάτους 1 εκ. Η μία θηλιά συγκρατεί την αναδίπλωση της δεξιάς άκρης του ζωστήρα. Επίσης, ρυθμίζει το μήκος του ζωστήρα, ανάλογα με τη σωματική διάπλαση του Αξιωματικού. Η άλλη είναι μόνιμα ραμμένη επάνω σε κομμάτι από το ίδιο δέρμα, μήκους 12 εκ., που στερεώνεται εσωτερικά στην αριστερή άκρη του ζωστήρα, στο οποίο και ακουμπά η πόρπη όταν ο ζωστήρας κουμπώνει (με την προσαρμογή του ελάσματος της πόρπης στο μικρό μεταλλικό πλαίσιο στην αριστερή άκρη του ζωστήρα). 2. Οι δύο λωρίδες Από το ίδιο με το ζωστήρα δέρμα. Έχουν πλάτος 2,5 εκ. και μήκος45 και 75 εκ., αντίστοιχα. Η μία τους άκρη αναδιπλώνεται, αφού περάσει μέσα τα κομμάτια δέρματος που είναι ραμμένα στην εσωτερική επιφάνεια του ζωστήρα. Εξαρτήματα των λωρίδων (α) Άγκιστρο συγκρατήσεως του ξίφους

16 την αναδίπλωση της μικρότερης λωρίδας (κοντά στην αριστερή άκρη του ζωστήρα) υπάρχει επιχρυσωμένο μεταλλικό έλασμα, με το οποίο συνδέεται άγκιστρο από το ίδιο μέταλλο, μήκους 7 εκ., που χρησιμεύει για τη συγκράτηση του ξίφους στη μέση, όταν ο Αξιωματικός θέλει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεως. (β) Πόρπες ρυθμίσεως του μήκους των λωρίδων Από επιχρυσωμένο μέταλλο, ορθογωνίου σχήματος. Σο μήκος των μεγαλύτερων πλευρών τους είναι 3 εκ. υνδέουν τις κάτω άκρες των λωρίδων με κομμάτια δέρματος μήκους 15 και πλάτους 2,5 εκ. Από τις ελεύθερες άκρες των κομματιών αυτών, που σχηματίζουν αναδίπλωση, περνούν μεταλλικοί κρίκοι, στους οποίους στερεώνονται οι γάντζοι αναρτήσεως του ξίφους. (γ) Άγκιστρα (γάντζοι) αναρτήσεως του ξίφους Από επιχρυσωμένο μέταλλο, μήκους 5 εκ. Έχουν κλείστρο ασφαλείας. ΓΕΝΙΚΑ: (α) Για υποβοήθηση του έργου των ενδιαφερομένων κατασκευαστών ή προμηθευτών, υφίσταται στο ΚΑΟ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ υπηρεσιακό δείγμα. Οι διαστάσεις, εμβλήματα, παραστάσεις, υλικά ξίφους και λοιπών εξαρτημάτων θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις αντίστοιχες του υπηρεσιακού δείγματος. Σο δείγμα μπορεί να χορηγηθεί επί επιστροφή στον μειοδότη κατά τη φάση κατασκευής της παραγγελίας κατόπιν αιτήσεώς του. (β) Φρόνος παράδοσης: υπογραφής ύμβασης. υπογραφής ύμβασης. 1. ΞΙΥΗ: ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ ΗΜΕΡΕ από την επόμενη της 2. ΕΞΑΡΣΤΕΙ: ΣΡΙΑΝΣΑ ΗΜΕΡΕ από την επόμενη της (γ)σόπος παράδοσης: ΔΟ 1 Ο - ΚΑΟ, Κτήριο χολής Λιμενοφυλάκων Σέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Φ Κυριάκειο, Πειραιάς. ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στο ΚΑΟ/Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ., από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά την παράδοση των υλικών ο προμηθευτής θα καταθέσει και πιστοποιητικό της παραγρ. ΙΙ (ζ). Η καταλληλότητα της προς παραλαβή ποσότητας των ΞΙΥΩΝ, θα ελεγχθεί μέσω καταστροφικής δοκιμής τυχαίου δείγματος, σε κρατικό εργαστήριο, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση της ποσότητας του είδους, προς αντικατάσταση του δείγματος που θα καταστραφεί και στην κάλυψη των δαπανών του καταστροφικού ελέγχου. Επιτρέπεται η τμηματική παραλαβή ανά είδος ή ποσότητα. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ: Επισυνάπτεται προσάρτημα εννέα ψηφιακών φωτογραφιών με τις εικόνες που αναφέρονται στα επιμέρους εδάφια της παρούσης.

17 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑ 01

18 ΕΙΚΟΝΑ 02

19 ΕΙΚΟΝΑ 03

20 ΕΙΚΟΝΑ 04

21 ΕΙΚΟΝΑ 05

22 ΕΙΚΟΝΑ 06

23 ΕΙΚΟΝΑ 07

24 ΕΙΚΟΝΑ 08

25 EIKONA 9

26 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΥΑΙΡΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ: 35 ΖΕΤΓΗ 1. Σα υλικά προορίζονται για αντικατάσταση παρελκόμενων υπηρεσιακών αλεξίσφαιρων γιλέκων, λόγω φθοράς θραύσης από τη χρήση και συγκεκριμένα αντιβαλλιστικών πλακών διαστάσεων 25 Φ 30 cm (+/- 0.5 cm) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Α. Οι πλάκες θα αποτελούν ζεύγη πρόσθιας οπίσθιας, η καθεμία από τις οποίες θα έχει κατάλληλο σχήμα ώστε να μην επηρεάζει τις κινήσεις του χρήστη και θα είναι κατάλληλες για προσαρμογή στα υπηρεσιακά αντιβαλλιστικά γιλέκα. Β. ε συνάρτηση με υπηρεσιακό γιλέκο επιπέδου ΙΙΙΑ κατά US DoJ/NIJ , το επίπεδο προστασίας των πλακών θα είναι επιπέδου IV κατά το ίδιο πρότυπο. Επιπρόσθετα οι πλάκες από μόνες τους (χωρίς γιλέκο) θα παρέχουν προστασία από βολίδες φυσιγγίων 7,62 Φ 39 mm με βλήμα Mild Steel Core. Οι πλάκες θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα από το παραπάνω πρότυπο πιστοποιητικά και θα φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις. Γ. Σο βάρος κάθε πλάκας θα είναι το μικρότερο δυνατό και όχι μεγαλύτερο από 3,2 Kg. Δ. Σο πάχος κάθε πλάκας θα είναι το μικρότερο δυνατό και όχι μεγαλύτερο από 20 mm. Ε. Η κατασκευή των πλακών θα τις προστατεύει από φθορές, χτυπήματα, γδαρσίματα και περιβαλλοντικές συνθήκες και θα αποτρέπει την επικίνδυνη για τον φέροντα εκτόξευση θραυσμάτων της πλάκας ή του βλήματος, σε περίπτωση που αυτή βληθεί. T. Δείγμα της προσφερόμενης πλάκας, το οποίο θα συνοδεύει υποχρεωτικά την κάθε προσφορά, θα βληθεί δοκιμαστικά μία φορά από εκπροσώπους της Τπηρεσίας με πυρομαχικό 7,62 Φ 39 mm με βλήμα Mild Steel Core (τύπου 57-Ν-231) από τυφέκιο AK47 ή AKM ή αντίστοιχο. Οι προσφορές στα δείγματα των οποίων θα παρατηρηθεί διάτρηση οποιουδήποτε θραύσματος ή βλήματος όπισθεν της πλάκας, θα απορριφθούν. Οι λοιπές συνθήκες, οι διαδικασίες και η αξιολόγηση αποτελεσμάτων της δοκιμής θα γίνουν κατά την απόλυτη κρίση των εκπροσώπων της Τπηρεσίας. Σο κόστος των ανωτέρω υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. 2. Φρόνος παράδοσης ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΗΜΕΡΕ από την επόμενη της υπογραφής της ύμβασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1. Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Γ-1. Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Γ-1 Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από 22-07 -2016 Παράρτημα ΓΑΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ν-2122 Β ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΙΔΟΣ : ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΛΕΥΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Τα πουκάμισα θα είναι καινούργια. Θα δηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη, 18 11 2014 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Φακ: 331.1/ 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. : 546 26 Πληροφορίες : Δικαστικό Μέγαρο : Δ. Βεργετίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΘΧ2ΩΚΑ-ΒΚΥ. Νίκαια : 06/10/2014 Αρ.Πρωτ.: 64960

ΑΔΑ: ΒΘΧ2ΩΚΑ-ΒΚΥ. Νίκαια : 06/10/2014 Αρ.Πρωτ.: 64960 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,213-2075398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑ ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ,ΥΠΟΔ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Σ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑ ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ,ΥΠΟΔ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Σ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμμεικτες Στολές 370 τεμαχια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμμεικτες Στολές 370 τεμαχια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: 2ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 29 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-26 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 3. Μετάλλια Ευδοκίμου Υπηρεσίας τεμάχια 160 4. Μετάλλια Αξίας και Τιμής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Πειραιάς 20/10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Πειραιάς 20/10/2015 ΑΔΑ: 64ΑΒ4653ΠΩ-ΜΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Πειραιάς 20/10/2015 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3438.3/10/2015 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Νίκαια: 19/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.12 10:43:45 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Υλικών Εργαστηρίου. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Υλικών Εργαστηρίου. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Εργαστηρίου Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΓΤΑ-1348/11-2009 8335-03-003-041209 ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 12/8/2015 Αριθμ. Πρωτ. 2276 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ 80665 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 07 09-2006 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. B. ANΔΡIANAKOY ΤΗΛ. 210 4149326

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για K. Μ. : Π11/2011 ΠΡΟΫΠ. : 14.944,50 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 5250 Ταχ. /νση: ιονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109000955 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08/05/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/15

Θεσσαλονίκη 08/05/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/15 Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 308933, - 84 Fax: 30893 e-mail: tprom@uom.gr Θεσσαλονίκη 08/05/05 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/5 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ99Γ/47/2029 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & & ΑΝΑΛ. : 16 : ΠΡΟΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ99Γ/47/2029 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & & ΑΝΑΛ. : 16 : ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα,28/05/15 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθ. Πρωτ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ99Γ/47/2029 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛ. Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες : ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-1-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 64387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 5093 Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109000959 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ :Β4ΛΑ469Η25-Κ10 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017 Για την προμήθεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ταχυδρομική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα